Varnostni list RAVIFLEX BL 5S-A Varnostni list z dne: 21/07/ revizija 1. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list RAVIFLEX BL 5S-A Varnostni list z dne: 21/07/ revizija 1. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja"

Transkripcija

1 Varnostni list RAVIFLEX BL 5S-A Varnostni list z dne: 21/07/ revizija 1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija pripravka: Komercialno ime: RAVIFLEX BL 5S-A Komercialna koda: Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Priporočena uporaba: Osnova za žvečilni gumi Odsvetovane uporabe: Podatki niso na voljo 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Dobavitelj VINAVIL S.p.A. - Via Valtellina, Milano tel: +(39) (office hour 8:30-17:30) - Villadossola Plant: Tel: +(39) (office hours) Odgovorni: 1.4 Telefonska številka za nujne primere Center za zastrupitve - Ospedale di Niguarda - Milan - Tel. +39/02/ ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP) 0 Izdelek ni definiran kot nevaren v skladu s pravilnikom CE 1272/2008 (CLP). Nevarnosti fizikalno-kemijskih lastnosti za zdravje ljudi in za okolje: Ni drugih tveganj 2.2 Elementi etikete Izdelek ni definiran kot nevaren v skladu s pravilnikom CE 1272/2008 (CLP). Posebne določbe v skladu s Prilogo XVII uredbe REACH in poznejše spremembe: Nobena 2.3 Druge nevarnosti Ni sestavine PBT/vPvB. Druga tveganja: Ni drugih tveganj ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.1 Snovi 3.2 Zmesi Identifikacija pripravka: RAVIFLEX BL 5S-A Nevarne sestavine, skladno z Uredbo CLP in njeno razvrstitvijo: Nobena ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč V primeru stika s kožo: Dobro izperite z vodo in milom. V primeru stika z očmi: Takoj izperite z vodo. V primeru zaužitja: Po zaužitju ne izzivati bruhanja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati varnostni list in nalepko. V primeru vdihavanja: Prizadeto osebo umaknite na svež zrak in pustite počivati na toplem. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 1 od 7

2 Oskrba: (glej odstavek 4.1) ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje: Voda. Ogljikov dioksid (CO2). Sredstva za gašenje, ki se jih iz varnostnih razlogov ne sme uporabljati: Nobeno posebej. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Ne vdihavati plinov, ki nastanejo pri eksploziji ali gorenju. 5.3 Nasvet za gasilce Uporabiti ustrezne dihalne naprave. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Nosite osebno varovalno opremo. Osebe umaknite na varno mesto. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Preprečite vstop v tla/podtalnico. Preprečite razlitje v površinske vode ali v kanalizacijo. Zadržite izlito snov z zemljo ali peskom. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Mehansko pobrati in odstraniti v skladu z lokalnimi / državnimi predpisi Shranite v posodo in jo pred odlaganjem dobro zatesnite. Kontaminirano vodo za pranje shranite in odstranite. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Glejte tudi naslova 8 in 13 ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Preprečite stik s kožo in očmi, vdihavanje hlapov in megle. Med delom ne jejte in ne pijte. Glejte tudi naslov 8 o priporočeni varovalni opremi. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hranite stran od hrane, pijač in krme. Inkompaktibilne snovi: Nobena posebej. Navodila za prostore: Primerno zračeni prostori. 7.3 Posebne končne uporabe Priporočila Nobena posebna uporaba Specifične rešitve za industrijski sektor Nobena posebna uporaba ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri nadzora Ni podatkov na voljo 8.2 Nadzor izpostavljenosti Zaščita oči: Zaščita kože: Za normalno uporabo se ne zahteva posebne previdnostne ukrepe. Zaščita rok: Materiali primerni za začitne rokavice; EN ISO 374: Polikloropren CR: debeline >= 0,5 mm; čas preboja >= 480 min. Nitril kavčuk NBR: debeline >= 0,35 mm; čas preboja >= 480 min. Butil kavčuk IIR: debeline >= 0,5 mm; čas preboja >= 480 min. Fluoriran kavčuk - FKM: debeline >= 0,4 mm; čas preboja >= 480 min. Zaščita dihalnih poti: 2 od 7

3 Osebna začitna oprema mora biti v skladu z ustreznimi CE standardi (kot npr. EN ISO 374 za rokavice in EN ISO 166 za očala), pravilno vzdrževana in shranjena. Pred nakupom se posvetujte z dobavitelji začitne opreme, preverite ustreznost opreme in upotevajte podatke o uporabnikih (ergonomičnost opreme). Higienski in tehnični ukrepi Ustrezen tehnološki nadzor: ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Fizično stanje: Trdno stanje Izgled in barva: trdno brezbarven Vonj: brez vonja Prag vonja: ph: Tališče/ledišče: Točka začetka vretja in interval vretja: Plamenišče: Hitrost izparevanja: Zgornja/spodnja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti: Gostota hlapov: Parni tlak: Relativna gostota: Topnost v vodi: nerešljiv Topnost v olju: nerešljiv Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Temperatura samovžiga: Temperatura razgradnje: Viskoznost: Eksplozivne lastnosti: Oksidativne lastnosti: Vnetljivost trdno stanje/plin: 9.2 Drugi podatki Ni dodatnih informacij ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Stabilna v normalnih pogojih 10.2 Kemijska stabilnost Stabilna v normalnih pogojih 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Nobena Pogoji, ki se jim je treba izogniti V normalnih pogojih je stabilno Nezdružljivi materiali Nobena posebno Nevarni produkti razgradnje Nobena. ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Toksikološki podatki zmesi: a) akutna strupenost Ni klasificirano b) jedkost za kožo/draženje kože Ni klasificirano c) resne okvare oči/draženje Ni klasificirano d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Ni klasificirano 3 od 7

4 e) mutagenost za zarodne celice Ni klasificirano f) rakotvornost Ni klasificirano g) strupenost za razmnoževanje Ni klasificirano h) STOT enkratna izpostavljenost Ni klasificirano i) STOT ponavljajoča se izpostavljenost Ni klasificirano j) nevarnost pri vdihavanju Ni klasificirano ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami, izogibajte se odlaganju izdelka v okolju. Ekotoksikološki podatki: Ekotoksikoloških lastnosti izdelka Ni razvrščeno kot nevarno za okolje 12.2 Obstojnost in razgradljivost 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 12.4 Mobilnost v tleh 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb Ni sestavine PBT/vPvB Drugi škodljivi učinki ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Kadar koli je mogoče, se je treba izogibati ali zmanjšati nastajanje odpadkov. Po možnosti obnovite. Kode za odpadke (EWC) v skladu z Evropskim seznamom odpadkov (LoW) zaradi odvisnosti od uporabe ni mogoče določiti. Obrnite se in pošljite pooblaščeni službi za odstranjevanje odpadkov. Načini odstranjevanja: Odstranjevanje tega izdelka, raztopin, embalaže in drugih stranskih proizvodov bi moralo biti vedno v skladu z zahtevami zakonodaje o varstvu okolja in odstranjevanjem odpadkov ter vsemi zahtevami regionalnih lokalnih oblasti. Odvečne izdelke in izdelke, ki jih ni mogoče reciklirati, zavrzite prek pooblaščenega izvajalca za odstranjevanje odpadkov. Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo. Čisto odpadno embalažo je treba reciklirati, kadar je to mogoče, in jo odobriti organ. Nevarni odpadki: Ne Odstranjevanje: Ne dovolite vstopa v odtoke ali vodotoke. Izdelek odstranite v skladu z vsemi zveznimi, državnimi in lokalnimi veljavnimi predpisi. Če se ta izdelek meša z drugimi odpadki, izvirna koda odpadnega proizvoda morda ne bo več veljavna in dodelite ustrezno kodo. Posode, onesnažene s proizvodom, zavrzite v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi zakonskimi predpisi. Za dodatne informacije se obrnite na vaš lokalni organ za ravnanje z odpadki. Posebni previdnostni ukrepi: Ta material in njegovo posodo je treba odstraniti na varen način. Bodite previdni pri ravnanju z neobdelanimi praznimi posodami. Izogibajte se raztrosu razlitega materiala in odtokom ter stiku z zemljo, vodnimi potmi, odtoki in odplakami. V praznih posodah ali oblogah lahko ostanejo nekateri ostanki izdelka. Praznih posod ne uporabljajte več. 4 od 7

5 ODDELEK 14: Podatki o prevozu Blago ni nevarno smislu normativ o transportu Številka ZN Pravilno odpremno ime ZN 14.3 Razredi nevarnosti prevoza 14.4 Skupina embalaže 14.5 Nevarnosti za okolje 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Cestni in železniški transport (ADR-RID): Zračni transport (IATA): Morski transport (IMDG): 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes HOS (2004/42/EC) : g/l Dir. 98/24/ES (Varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu) Dir. 2000/39/ES (mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost) Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Uredba (EU)2015/830 Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP) Uredba (ES) št. 790/2009 (1. ATP CLP) in (EU) št. 758/2013 Uredba (EU) ąt. 2018/669 (11. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2019/521 (12. ATP CLP) Uredba (EU) št. 286/2011 (2. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 618/2012 (3. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 487/2013 (4. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 944/2013 (5. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 605/2014 (6. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2015/1221 (7. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2016/918 (8. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2016/1179 (9. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2017/776 (10. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2018/669 (11. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2018/1480 (13. ATP CLP) Določbe v zvezi z direktivo EU 2012/18 (Seveso III) Omejitve, povezane z izdelkom ali vsebovanimi snovmi, v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH) in poznejše spremembe: Obmedzenia vo vzťahu s výrobkom: Nobena Obmedzenia vo vzťahu s obsiahnutými látkami: Nobena SVHC snovi: Ni podatkov na voljo Nemški razred nevarnosti za vodo (WGK) 15.2 Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena za mešanice ODDELEK 16: Drugi podatki Ta dokument je pripravila pristojna oseba, ki je ustrezno usposobljena 5 od 7

6 Glavni bibliografski viri: ECDIN Informacijska mreža za okoljske podatke za kemikalije Skupno raziskovalno središče, Komisija Evropskih skupnosti SAX NEVARNE LASTNOSTI INDUSTRIJSKIH MATERIALOV 8. izdaja Van Nostrand Reinold Predstavljene informacije se nanašajo na naše znanje v zgoraj navedenem datumu. Nanašajo se zgolj na omenjeni izdelek in ne predstavljajo garancije za posebno kakovost. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost in popolnost teh informacij glede na svojo specifično uporabo. Ta list razveljavlja in nadomešča vsako predhodno izdajo Legenda okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu: ACGIH: Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi v cestnem prometu. AND: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh ATE: Ocena akutne strupenosti ATEmix: Ocena akutne strupenosti (Zmesi) BCF: Biokoncentracijski faktor BEI: Biološki indeks izpostavljenosti BOD: Biokemijska potreba po kisiku CAS: Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega društva). CAV: Center za zastrupitve CE: Evropska skupnost CLP: Razvrščanje, etiketiranje, pakiranje. CMR: Rakotvorno, mutageno in strupeno za razmnoževanje COD: Kemijska potreba po kisiku COV: Hlapna organska spojina CSA: Ocena kemijske varnosti CSR: Poročilo o kemijski varnosti DMEL: Izpeljane vrednosti z minimalnim učinkom DNEL: Izpeljane vrednosti brez učinka. DPD: Direktiva o nevarnih pripravkih DSD: Direktiva o nevarnih snoveh EC50: Srednja učinkovita koncentracija ECHA: Evropska agencija za kemikalije EINECS: Evropski seznam obstoječih snovi. ES: Scenarij izpostavljenosti GefStoffVO: Odlok o nevarnih snoveh, Nemčija. GHS: Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij. IARC: Mednarodna agencija za raziskovanje raka IATA: Mednarodno združenje za zračni transport. IATA-DGR: Predpis za prevoz nevarnih snovi v zračnem prometu "Mednarodnega združenja za zračni transport" (IATA). IC50: Srednja inhibitorna koncentracija ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva. ICAO-TI: Tehnična navodila "Mednarodne organizacije civilnega letalstva". IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju INCI: Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin. IRCCS: Znanstveni inštitut za raziskave, hospitalizacijo in zdravstveno nego KSt: Koeficient eksplozivnosti. LC50: Letalna koncentracija za 50 odstotkov testne populacije. LD50: Letalna doza za 50 odstotkov testne populacije. LDLo: Najnižja smrtna doza : Se ne uporablja N/A: Se ne uporablja N/D: Ni opredeljeno/ni na voljo NA: Ni razpoložljivo NIOSH: Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu NOAEL: Raven brez opaznih negativnih vplivov OSHA: Upravljanje varnosti in zdravja pri delu PBT: Obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene PGK: Navodila za embalažo nevarnih snovi PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka. PSG: Potniki RID: Pravilnik o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici. STEL: Meja za kratkotrajno izpostavljenost. STOT: Specifično strupeno za ciljne organe. 6 od 7

7 TLV: Mejna vrednost izpostavljenosti. TWATLV: Mejna vrednost izpostavljenosti v časovnem obdobju po 8 ur dnevno (ACGIH standard). vpvb: Telo obstojno, se zelo lahko kopiči v organizmih. WGK: Nemški razred nevarnosti za vodo. 7 od 7