FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p. A. LG 22. Varnostni list. V skladu s Prilogo II k Uredbi REACH - Uredbe 2015/830.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p. A. LG 22. Varnostni list. V skladu s Prilogo II k Uredbi REACH - Uredbe 2015/830."

Transkripcija

1 Varnostni list V skladu s Prilogo II k Uredbi REACH - Uredbe 2015/830 Stran št. 1 / 10 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Šifra: Ime 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Opis/Uporaba Bela glajenje omet Identificirana uporaba Industrijske Poklicne Potrošniške Stavba - SU: 19. ERC: 10a, 11a. PROC: 11, 19. AC: 4. PC: 9b. SU: 19. ERC: 10a, 11a. PROC: 19. AC: 4. PC: 9b. Izdelek za mešanje z vodo za uporabo na stavbah. Izdelek za obrtno in zasebno uporabo. Drugačna uporaba ni priporočljiva Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Podjetje Naslov Via Foscarini, 2 Kraj in država Nervesa della Battaglia (TV) Italija tel fax Naslov elektronske pošte pristojne osebe, odgovorni za varnostni list 1.4. Telefonska številka za nujne primere Za nujne informacije se obrnite na: ZDRAVSTVENA NEGA ODDELEK 2. Določitev nevarnosti 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Izdelek je klasificiran kot nevaren po določilih Uredbe (ES) 1272/2008 (CLP) (in kasnejše spremembe ter prilagoditve). Zato izdelek potrebuje varnostni list v skladu z določili Uredbe (EU) 2015/830. Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. poglavju tega varnostnega lista. Klasifikacija in oznaka nevarnosti: Huda poškodba oči, kategorije 1 Draženje kože, kategorije 2 Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorije 3 Preobčutljivost kože, kategorije 1B 2.2. Elementi etikete H318 H315 H335 H317 Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve. Piktogrami za nevarnost:

2 ODDELEK 2. Določitev nevarnosti... / >> Stran št. 2 / 10 Opozorilni besedi: Stavki o nevarnosti: H318 H315 H335 H317 Nevarno Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Previdnostni stavki: P280 Nositi obvezne zaščitne rokavice / zaščitna obleka in zaščita oči / obraza. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode /... P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika /... P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Vsebuje: 2.3. Druge nevarnosti Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi PBT ali vpvb v procentu, višjem od 0,1%. Zmes ima nizko vsebnost kromata. Po dodajanju vode je vsebnost topnega kroma (VI) največ 2 ppm na suhem produktu. Da bi ohranili nizko vsebnost kromata, jo shranite pravilno, v suhih pogojih in pri tem upoštevajte maksimalne pričakovane pogoje shranjevanja. Odstotek vdihljivega kristalnega silicijevega oksida je manj kot 1%. Zato proizvod ni predmet identifikacije. Vendar je priporočljivo uporabljati zaščito dihal. ODDELEK 3. Sestava/podatki o sestavinah 3.2. Zmesi Vsebuje: Oznaka x = Konc. % Klasifikacija 1272/2008 (CLP) CAS x < 25 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1B H317 ES INDEX CAS x < 16 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335 ES INDEX Št. reg Celotno besedilo stavkov o nevarnosti (H) je naveden v 16. poglavju varnostnega lista. ODDELEK 4. Ukrepi za prvo pomoč 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč OČI: Odstranite eventualne kontaktne leče. Takoj izperite z obilo vode in izpirajte vsaj za 15 minut ter pri tem dobro odprite veke. Če problem še naprej obstaja, poiščite zdravniško pomoč. KOŽA: Slecite onesnažena oblačila. Takoj operite z obilo vode. Če draženje še traja, poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo oblačila operite. VDIHAVANJE: Premestite osebo na svež zrak. Če je dihanje otežavljeno, takoj pokličite zdravnika. ZAUŽITJE: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Povzročite bruhanje samo po zdravnikovih navodilih. Če je ponesrečenec nezavesten in ni zdravniškega pooblastila, mu ne dajajte v usta ničesar.

3 ODDELEK 4. Ukrepi za prvo pomoč... / >> Stran št. 3 / Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja ODDELEK 5. Protipožarni ukrepi 5.1. Sredstva za gašenje PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE Sredstva za gašenje so običajna: ogljikov dioksid, pena, prah in razpršena voda. NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE o posebno Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU Izogibajte se vdihavanju produktom izgorevanja. Preparat je gorljiv in, kadar je prah razpršen v zraku v zadostni količini in v prisotnosti vira vžiga, lahko z zrakom tvori eksplozivno mešanico. Požar se lahko razvije in je še bolj napajan s trdo snovjo, ki se se je stresla iz posod, kadar doseže visoke temperature in pri stiku z virom vžiga Nasvet za gasilce SPLOŠNI PODATKI Posode ohladite z vodnimi curki za preprečitev razgrajevanja preparata in razvijanja za zdravje potencialno nevarnih snovi. Vedno nosite popolno protipožarno opremo. Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju, zberite, ker ne sme biti izpuščena v kanalizacijo. Vodo, ki je bila uporabljana pri gašenju in ostanek od požara odstranite po veljavnih normah. OPREMA Normalna oprema za zaščito proti ognju, kot avtorespirator na stisnjen zrak z odprtim tokokrogom (EN 137), nevnetljivi komplet (EN 469), nevnetljive rokavice (EN 659) in gasilski škornji (HO A29 ali A30). ODDELEK 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Če ni nevarnosti, preprečite dviganje prahu tako, da poškropite preparat z vodo. Nosite primerna zaščitna sredstva (vključno s sredstvi za osebno zaščito iz 8. poglavja varnostnega lista) za preprečitev kontaminacije kože, oči in osebnih oblačil. Ta navodila so veljavna tako za delavce, kot za nujne primere Okoljevarstveni ukrepi Preprečite, da bi izdelek prišel v kanalizacijo, površinske vode, talnico Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Poberite izteklo izdelek in ga postavite v posode za ponovno uporabo ali odpad. Če za to ni kontraindikacij, preostanek odstranite z vodnimi curki. Poskrbite, da bo v prostoru, kjer je prišlo do razlitja, zadostno zračenje. Ocenite združljivost posode, ki jo nameravate uporabite za preparat, za to preverite 10. Odstavek. Odstranitev kontaminiranega materiala mora biti izvršena v skladu z določili pod točko Sklicevanje na druge oddelke Eventualne informacije glede na osebno zaščito in odpad so navedene v poglavjih 8 in 13. ODDELEK 7. Ravnanje in skladiščenje 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Z izdelkom delajte potem, ko ste prebrali vsa ostala poglavja te varnostnega lista. Preprečite izliv preparata v okolje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Preden vstopite v prostore, kjer boste jedli, slecite kontaminirana oblačila in zaščitna sredstva Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hranite samo v originalnih posodah. Hranite v zaprtih posodah, dobro zračenem prostoru, zaščiteno pred neposrednimi sončnimi žarki. Posode

4 ODDELEK 7. Ravnanje in skladiščenje... / >> Stran št. 4 / 10 shranjujte daleč od morebitnih nezdružljivih materialov, preverite v poglavju Posebne končne uporabe ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1. Parametri nadzora Navedbe zakonodaje: FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED INRS GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition,published 2018) HRV Hrvatska Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18) EU OEL EU Direktiva (EU) 2017/2398; Direktiva (EU) 2017/164; Direktiva 2009/161/EU; Direktiva 2006/15/ES; Direktiva 2004/37/ES; Direktiva 2000/39/ES; Direktiva 91/322/EES. TLV-ACGIH ACGIH 2019 Mejna vrednost Tip Država TWA/8h STEL/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm TLV-ACGIH 1 VDIH Predvidena koncentracija, ki nima učinka na okolja - PNEC Referenčna vrednost za sladko vodo NEA Referenčna vrednost za morsko vodo NEA Referenčna vrednost za sedimente sladke vode NEA Referenčna vrednost za sedimente morske vode NEA Referenčna vrednost za zemeljsko območje NEA Zdravje - nivo derivat neučinka - DNEL /DMEL Učinki na uporabnike Učinki na delavce Pot izpostavljenosti Akutni lokalniakutni sistemski Kronični lokalnisistemski kronični Akutni lokalni Akutni sistemski Kronični lokalni Sistemski kronični Ustno NEA NEA NEA NEA Vdihavanje 1 1 mg/m3 mg/m3 Kožna NEA NEA NEA NEA Mejna vrednost Tip Država TWA/8h STEL/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm VLEP FRA 5 WEL GBR 5 GVI/KGVI HRV 5 OEL EU 5 TLV-ACGIH 5 Predvidena koncentracija, ki nima učinka na okolja - PNEC Referenčna vrednost za sladko vodo 0,49 mg/l Referenčna vrednost za morsko vodo 0,32 mg/l Običajna vrednost za vodo, intermitentni izpust 0,49 mg/l Referenčna vrednost za mikroorganizme STP 3 mg/l Referenčna vrednost za zemeljsko območje 1080 mg/kg/d Zdravje - nivo derivat neučinka - DNEL /DMEL Učinki na uporabnike Učinki na delavce Pot izpostavljenosti Akutni lokalniakutni sistemski Kronični lokalnisistemski kronični Akutni lokalni Akutni sistemski Kronični lokalni Sistemski kronični Vdihavanje mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 Legenda: (C) = CEILING ; INHAL = Inhalirana frakcija ; VDIH = Vdihana frakcija ; TORAKS = Frakcija prsnega koša.

5 ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita... / >> Stran št. 5 / 10 VND = identificirano nevarnost, vendar noben DNEL/PNEC razpoložljiv ; NEA = nobena izpostavljenost predvidena ; NPI = nobena nevarnost identificirana. Pri postopku ocenjevanja nevarnosti priporočamo, da upoštevate mejne vrednosti poklicne izpostavitve, ki jih predvideva ACGIH za inertni prah, ki ni drugače klasificiran (PNOC vdihljiva frakcija: 3 mg/mc; PNOC frakcija za uživanje: 10 mg/mc). V primeru prekoračenja teh meja priporočamo uporabo filtra tipa P, katerega razred (1, 2 ali 3) mora biti izbran na podlagi rezultata ocenjevanja nevarnosti Nadzor izpostavljenosti Z ozirom na to, da morajo imeti primerne tehnične rešitve prednost pred sredstvi za osebno zaščito, je treba zagotoviti dobro zračenje na delovnem mestu z učinkovitim lokalnim aspiratorjem. Za izbiro osebnih zaščitnih sredstev eventuelno prosite za nasvet svoje dobavitelje kemičnih snovi. Osebna zaščitna sredstva morajo imeti oznako ES, ki potrjuje njihovo skladnost z veljavnimi normami. Predviden naj bo varnostni tuš z banjico za oči in obraz. ZAŠČITA ROK V primeru, da je predviden daljši stik s preparatom, svetujemo zaščito rok z delovnimi rokavicami, ki so neprodorne (glej SIST EN 374). Material delovnih rokavic mora biti izbran na podlagi postopka uporabe in snovi, ki se lahko formirajo. Poleg tega opozarjamo, da rokavice iz lateksa lahko povzročijo sensibilizacijo. ZAŠČITA KOŽE Nosite delovno obleko z dolgimi rokavi in varnostnim obuvalom za poklicno uporabo kategorije II, (ref. Pravilnik 2016/425 in norma EN ISO 20344). Potem, ko ste odstranili zaščitna oblačila, se umijte z vodo in milom. ZAŠČITA OČI Svetujemo uporabo neprepustnih zaščitnih očal (glej SIST EN 166). ZAŠČITA DIHALNIH POTI Svetujemo uporabo filtrirne obrazne maske tipa P, katere razred (1, 2 ali 3) in dejanska potreba, bosta določena na podlagi rezultata ocenjevanja nevarnosti (glej SIST EN 149). KONTROLE OKOLJSKE IZPOSTAVITVE Izpusti produktivnih procesov, vključno z aparati za ventilacijo, morajo biti kontrolirani s ciljem upoštevanja normativa za zaščito okolja. ODDELEK 9. Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Lastnosti Vrednost Podatki Agregatno stanje prah Barva belo Vonj brez vonja Mejne vrednosti vonja ph 12 Tališče / ledišče Začetno vrelišče Območje vrelišča Plamenišče Hitrost izhlapevanja Vnetljivost (trdno, plinasto) Spodnja meja vnetljivosti Zgornja meja vnetljivosti Spodnja meja eksplozivnosti Zgornja meja eksplozivnosti Parni tlak Parna gostota Relativna gostota 1,05 Topnost Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda Temperatura samovžiga Temperatura razpadanja Viskoznost Eksplozivne lastnosti Oksidativne lastnosti 9.2. Drugi podatki Velikost delcev 0.3 mm

6 Stran št. 6 / 10 ODDELEK 10. Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost V normalnih pogojih uporabe ni posebnih nevarnosti reakcije z drugimi snovmi+c112. Ko se zmeša z vodo, se strdi in ustvari stabilno maso. Stabilno v normalnih pogojih uporabe in shranjevanja Kemijska stabilnost Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja. Stabilno v normalnih pogojih uporabe in shranjevanja Možnost poteka nevarnih reakcij Prah je potencialno eksploziven pri mešanju z zrakom. Proizvaja vodik ob stiku s/z: aluminij,medenina,vlaga. Reagira s/z: ogljikov dioksid Pogoji, ki se jim je treba izogniti Izogibajte se kopičenju prahu v okolju. Se razkroji ob izpostavljenosti: vlaga,vlažen zrak Nezdružljivi materiali Nezdružljivo s kislinami, amonijem, aluminijem, alkalijskimi kovinami in zemeljskoalkalijskimi kovinami. Preprečite stik s/z: kisline Nevarni produkti razgradnje Razvija vodik v stiku z aluminijevim prahom. Proizvaja vodik ob stiku s/z: aluminij,medenina,vlaga. ODDELEK 11. Toksikološki podatki Podatki o toksikoloških učinkih Metabolizem, toksikokinetika, mehanizem delovanja in druge informacije Podatki o možnih načinih izpostavljenosti Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti Medsebojni učinki AKUTNA STRUPENOST

7 ODDELEK 11. Toksikološki podatki... / >> Stran št. 7 / 10 LC50 (Inhalacijsko) mešanice: LD50 (Oralno) mešanice: LD50 (Dermalno) mešanice: Ni razvrščeno (ne vsebuje bistvenih sestavin) Ni razvrščeno (ne vsebuje bistvenih sestavin) Ni razvrščeno (ne vsebuje bistvenih sestavin) Kalcijev karbonat LD50 (Oralno) LD50 (Oralno) LD50 (Dermalno) > 5000 mg/kg > 2000 mg/kg > 2500 mg/kg JEDKOST ZA KOŽO / DRAŽENJE KOŽE Povzroča draženje kože RESNE OKVARE OČI / DRAŽENJE Povzroča hude poškodbe oči PREOBČUTLJIVOST PRI VDIHAVANJU IN PREOBČUTLJIVOST KOŽE Povzroča preobčutljivost kože MUTAGENOST ZA ZARODNE CELICE Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti RAKOTVORNOST Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti STRUPENOST ZA RAZMNOŽEVANJE Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti STOT - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST Lahko povzroči draženje dihalnih poti STOT - PONAVLJAJOČA SE IZPOSTAVLJENOST Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti NEVARNOST PRI VDIHAVANJU Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti ODDELEK 12. Ekološki podatki Uporabljati po dobrih delovnih navadah, izogibati se izlivu snovi v okolje. Če se je izdelek izlil v vodne tokove ali je onesnažil tla in vegetacijo, obvestiti kompetentne organe Strupenost Kalcijev karbonat LC50 - Ribe EC50 - Raki EC50 - Alge / Vodne Rastline NOEC Kronična alge / vodne rastline LC50 - Ribe EC50 - Raki EC50 - Alge / Vodne Rastline NOEC Kronična raki > mg/l/96h ONCORHYNCHUS MYKISS > 1000 mg/l/48h DAPHNIA MAGNA > 200 mg/l/72h DESMODESMUS SUBSPICATUS 75 mg/l DESMODESMUS SUBSPICATUS > 160 mg/l/96h > 49,1 mg/l/48h > 184,57 mg/l/72h 32 mg/l

8 ODDELEK 12. Ekološki podatki... / >> Stran št. 8 / 10 NOEC Kronična alge / vodne rastline 48 mg/l Obstojnost in razgradljivost topnost v vodi Razgradljivost: podatki nerazpoložljivi 1844,9 mg/l Zmožnost kopičenja v organizmih Mobilnost v tleh Rezultati ocene PBT in vpvb Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi PBT ali vpvb v procentu, višjem od 0,1% Drugi škodljivi učinki ODDELEK 13. Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki Če je mogoče, ponovno uporabite. Ostanki izdelka se obravnavajo kot nevarni posebni odpadki. Nevarnost izdelkov, ki vsebujejo ta izdelek, je treba oceniti na podlagi veljavnih zakonskih določil. Odstranite v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki. Oddajte pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. KONTAMINIRANA EMBALAŽA Odstranite v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddajte pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. ODDELEK 14. Podatki o prevozu Izdelek ni obravnavan kot nevaren v smislu veljavnih norm za cestni (A.D.R.), želežniški (RID), pomorski (IMDG Code) in letalski prevoz nevarnih snovi Številka ZN Pravilno odpremno ime ZN Razredi nevarnosti prevoza Skupina embalaže Nevarnosti za okolje Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

9 ODDELEK 14. Podatki o prevozu... / >> Stran št. 9 / Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Podatki niso ustrezni ODDELEK 15. Zakonsko predpisani podatki Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Kategorija Seveso - Direktiva 2012/18/ES: Omejitve v zvezi z zmesjo ali snovmi, ki jih vsebuje po Dodatku XVII Uredbe (ES) 1907/2006 Seznam kandidatnih snovi (59. člen Uredbe REACH) Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi SVHC v procentu, višjem od 0,1%. Snovi, ki potrebujejo pooblastilo (Dodatek XIV REACH) Snovi z obveznostjo objave izvoza Reg. (ES) 649/2012: Snovi vključene v Rotterdamsko konvencijo: Snovi vključene v Stockholmsko konvencijo: Zdravstvene kontrole Delavci, ki so izpostavljeni temu kemičnemu agentu ne potrebujejo zdravstvenih kontrol, če razpoložljivi podatki o ocenjevanju nevarnosti pokažejo, da je tveganje v zvezi z zdravjem in varnostjo delavcev minimalno in je upoštevana direktiva 98/24/EC Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti za pripravo/za snovi, navedene v razdelku 3, ni bila izvedena. ODDELEK 16. Drugi podatki Besedilo nevarnosti (H), ki so navedene v oddelkih 2-3 varnostnega lista: Eye Dam. 1 Huda poškodba oči, kategorije 1 Skin Irrit. 2 Draženje kože, kategorije 2 STOT SE 3 Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorije 3 Skin Sens. 1B Preobčutljivost kože, kategorije 1B H318 Povzroča hude poškodbe oči. H315 Povzroča draženje kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. Sistem deskriptorjev uporabe: AC 4 ERC 10a ERC 11a PC 9b PROC 11 PROC 19 SU 19 Izdelki iz kamna, mavca, cementa, stekla in keramike Široko razširjena uporaba izdelkov z nizkim sproščanjem (zunanja) Široko razširjena uporaba izdelkov z nizkim sproščanjem (notranja) Polnila, kiti, mavec, modelirna glina Neindustrijsko brizganje Ročne dejavnosti, ki vključujejo ročni stik Gradbeništvo POMEN KRATIC: - ADR: Evropski dogovor za cestni prevoz nevarnih snovi - CAS NUMBER: Številka Chemical Abstract Service - CE50: Koncentracija, ki ima učinek na 50% testirane populacije - ES NUMBER: Identifikacijska številka v ESIS (evropski arhiv za obstoječe snovi) - CLP: Pravilnik ES 1272/ DNEL: Nivo derivata brez učinka - EmS: Emergency Schedule

10 ODDELEK 16. Drugi podatki... / >> Stran št. 10 / 10 - GHS: Globalno usklajeni sistem za klasifikacijo in etiketiranje kemičnih izdelkov- IATA DGR: Pravilnik za prevoz nevarnih snovi Mednarodnega društva za letalski prevoz - IC50: Koncentracija imobilizacije 50% testirane populacije - IMDG: Mednarodna pomorska šifra za prevoz nevarnih snovi - IMO: International Maritime Organization - INDEX NUMBER: Identifikacijska številka IV. dodatka CLP - LC50: Letalna koncentracija 50% - LD50: Letalna doza 50% - OEL: Nivo delovne izpostavitve - PBT: Obstojno, bioakumulacijsko in strupeno po REACH - PEC: Predvidena okoljska koncentracija - PEL: Predvideni nivo izpostavitve - PNEC: Predvidena koncentracija brez učinkov - REACH: Uredba ES 1907/ RID: Sporazum za mednarodni prevoz nevarnih snovi na železnici - TLV: Mejna vrednost - TLV MAKSIMALNA VREDNOST: Koncentracija, ki v toku izpostavljenosti pri delu ne sme nikoli biti presežena. - TWA STEL: Meja izpostavitve za krajši rok - TWA: Meja izpostavitve glede na težo in čas - HOS: Hlapna organska spojina - vpvb: Zelo obstojno in bioakumulacijsko po REACHu - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA: 1. Uredbe (ES) 1907/2006 Evropskega Parlamenta (REACH) 2. Uredbe (ES) 1272/2008 Evropskega Parlamenta (CLP) 3. Uredbe (EU) 790/2009 Evropskega Parlamenta (I Atp. CLP) 4. Uredbe (EU) 2015/830 Evropskega Parlamenta 5. Uredbe (EU) 286/2011 Evropskega Parlamenta (II Atp. CLP) 6. Uredbe (EU) 618/2012 Evropskega Parlamenta (III Atp. CLP) 7. Uredbe (EU) 487/2013 Evropskega Parlamenta (IV Atp. CLP) 8. Uredbe (EU) 944/2013 Evropskega Parlamenta (V Atp. CLP) 9. Uredbe (EU) 605/2014 Evropskega Parlamenta (VI Atp. CLP) 10. Uredbe (EU) 2015/1221 Evropskega Parlamenta (VII Atp. CLP) 11. Uredbe (EU) 2016/918 Evropskega Parlamenta (VIII Atp. CLP) 12. Uredbe (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Uredbe (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Uredbe (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Uredbe (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 16. Uredbe (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Spletna stran IFA GESTIS - Spletna stran Agencija ECHA - Podatkovna zbirka modelov varnostnih listov za kemikalije - Ministrstvo za zdravstvo in Inštitut za zdravstveni nadzor (ISS) - Italija Opomba za uporabnika: Podatki, ki jih vsebuje ta varnostni list, se nanašajo na znanje, ki ga imamo na razpolago na dan zadnje izdaje. Uporabnik se mora prepričati o primernosti in popolnosti podatkov v zvezi s sprecifično uporabo izdelka. Tega dokumenta ne smemo interpretirati kot garancijo o nekaterih specifičnih lastnosti izdelka. Ker uporaba izdelka ni pod našo neposredno kontrolo, mora uporabnik obvezno, na lastno odgovornost upoštevati veljavne zakone in navodila v zvezi z higieno in varnostjo. Ne prevzemamo odgovornost za nepravilno uporabo. Primerno usposobite osebje, ki je zadolženo za uporabo kemičnih izdelkov. Če ni drugače označeno v razdelkih 11 in 12, je klasifikacija izdelka osnovana na metodah računanja, zastavljenih v Prilogi 1 Regulacije CLP. Podatki za ocenjevanje kemično-fizičnih lastnosti so poročani v razdelku 9.