ZAPISNIK. 30. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 16. uri v veliki sejni sobi

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAPISNIK. 30. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 16. uri v veliki sejni sobi"

Transkripcija

1 ZAPISNIK 30. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 16. uri v veliki sejni sobi Prisotni člani Senata FNM: doc. dr. Mitja Slavinec, red. prof. ddr. Boris Aberšek, red. prof. dr. Boštjan Brešar, izr. prof. Andrej Šorgo, red. prof. dr. Mitja Kaligarič, red. prof. dr. Samo Kralj, izr. prof. dr. Sonja Škornik, red. prof. dr. Nataša Vaupotič, red. prof. dr. Aleksander Vesel. Opravičeno odsotni: Alen Napotnik, študent, Marko Šterk, študent in Katja Zemljič, študentka. Ostali prisotni: prof. dr. Franc Janžekovič, mag. Boris Munišič, Karin Grbec. Dekan je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne 2. točka: HABILITACIJSKE ZADEVE. Ostale točke se preštevilčijo. Soglasno je bil sprejet spremenjen dnevni red. 1. Pregled zapisnika 29. redne seje Senata z dne PODIPLOMSKI ŠTUDIJ DOKTORSKI ŠTUDIJ a) obravnava in potrditev poročila komisije za oceno doktorske disertacije ter imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije b) sprememba sestave komisije za zagovor doktorske disertacije 3. Pravilnik o diplomiranju 4. Program dela za leto Soglasja za raziskovalno in pogodbeno delo 6. Razno K 1. točki: Pregled zapisnika 29. redne seje Senata z dne SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 29. redne seje Senata z dne K 2. točki: PODIPLOMSKI ŠTUDIJ DOKTORSKI ŠTUDIJ a) Obravnava in potrditev poročila komisije za oceno doktorske disertacije ter imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije Dekan FNM UM je senatorjem predstavil poročilo komisije za oceno doktorske disertacije. Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 2. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru ugotavlja, da so v poročilu zapisana mnenja vseh članov komisije za oceno doktorske disertacije z naslovom»absorpcija rentgenske svetlobe v hidridih elementov skupin 3p in 4p«kandidata mag. Roberta Hauka pozitivna, zato disertacijo sprejme. t Koroška c. 160, 2000 Maribor IBAN: SI

2 3. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije z naslovom»absorpcija rentgenske svetlobe v hidridih elementov skupin 3p in 4p«kandidata mag. Roberta Hauka: 1. dr. Nataša Vaupotič, redna profesorica za predmetno področje»fizika«(trajna izvolitev), FNM UM, predsednica, 2. dr. Jana Padežnik Gomilšek, redna profesorica za predmetno področje»fizika«(trajna izvolitev), FS UM, mentorica, 3. dr. Iztok Arčon, redni profesor za predmetno področje»fizika«(trajna izvolitev), Univerza v Novi Gorici, član. b) Sprememba sestave komisije za zagovor doktorske disertacije Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je na svoji 29. redni seji dne imenoval komisijo za zagovor doktorske disertacije z naslovom»on the Role of Anisotropy of Membrane Constituents on the Elastic Properties of Highly Curved Lipid Membranes«(Vloga anizotropije membranskih gradnikov na elastomehanske lastnosti močno ukrivljenih lipidnih membran) kandidatke Šárke Perutkove: 1. dr. Aleksander Zidanšek, redni profesor za predmetno področje»fizika«(trajna izvolitev), IJS, predsednik, 2. dr. Veronika Kralj-Iglič, redna profesorica za predmetno področje»biofizika«(trajna izvolitev), ZF UL, mentorica, 3. dr. Samo Kralj, redni profesor za predmetno področje»fizika«(trajna izvolitev), FNM UM, somentor, 4. dr. Zdravko Kutnjak, redni profesor za predmetno področje»fizika«(trajna izvolitev), IJS in MPŠ Jožefa Stefana, član, 5. dr. Marko Gosak, docent za predmetno področje»fizika«(do ), FNM UM in PEF UM, član. Članom so bili dne poslani sklepi o imenovanju z navodili za zagovor. Imenovani član doc. dr. Marko Gosak je še istega dne zavrnil sodelovanje v komisiji za zagovor zaradi daljše službene odsotnosti na predvideni datum zagovora. Na osnovi navedenega in skladno s 4. odstavkom 27. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM št. A 7/ AG (Obvestila št. XXVI ) in Spremembami in dopolnitvami Pravilnika o postopku priprave in zagovoru doktorske disertacije št. A 7/ AG (Obvestila XXVIII ) je bil sprejet naslednji sklep: 4. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru imenuje doc. dr. Mitjo Slavinca namesto doc. dr. Marka Gosaka v komisijo za zagovor doktorske disertacije z naslovom»on the Role of Anisotropy of Membrane Constituents on the Elastic Properties of Highly Curved Lipid Membranes«(Vloga anizotropije membranskih gradnikov na elastomehanske lastnosti močno ukrivljenih lipidnih membran) kandidatke Šárke Perutkove. Nova sestava komisije: 1. dr. Aleksander Zidanšek, redni profesor za predmetno področje»fizika«(trajna izvolitev), IJS, predsednik, 2. dr. Veronika Kralj-Iglič, redna profesorica za predmetno področje»biofizika«(trajna izvolitev), ZF UL, mentorica, 3. dr. Samo Kralj, redni profesor za predmetno področje»fizika«(trajna izvolitev), FNM UM, somentor, 4. dr. Zdravko Kutnjak, redni profesor za predmetno področje»fizika«(trajna izvolitev), IJS in MPŠ Jožefa Stefana, član, 5. dr. Mitja Slavinec, docent za predmetno področje»fizika«(do ), FNM UM, član. 2 / 5

3 K 3. točki: Pravilnik o diplomiranju 5. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi navodila o zaključku študija. K 4. točki: Program dela za SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi Program dela za K 5. točki: Soglasja za raziskovalno in pogodbeno delo Asist. Natalija Špur je oddala vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na Fakulteti za naravoslovje in matematiko UM. Oddelek za biologijo je podal soglasje. sklep. 7. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo asist. Nataliji Špur, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, na projektu Razvoj, testiranje in ovrednotenje avtonomnega inteligentnega ter prilagodljivega e-učnega okolja za dvig informacijske pismenosti mladostnikov (J5-8230), v obsegu 6,71 % polnega delovnega časa za obdobje od do Asist. dr. Andreja Špernjak je oddala vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na Fakulteti za naravoslovje in matematiko UM. Oddelek za biologijo je podal soglasje. sklep. 8. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo asist. dr. Andreji Špernjak, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, na projektu Razvoj, testiranje in ovrednotenje avtonomnega inteligentnega ter prilagodljivega e-učnega okolja za dvig informacijske pismenosti mladostnikov (J5-8230), v obsegu 6,71% polnega delovnega časa za obdobje od do Doc. dr. Marko Jakovac je oddal vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Oddelek za matematiko in računalništvo je podal soglasje. 9. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan predlaga rektorju izdajo soglasja za raziskovalno dopolnilno delo doc. dr. Marku Jakovcu na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko, na programu Teorija grafov (P1-0297), v obsegu 20 % polnega delovnega časa za obdobje od do Prekliče se soglasje št.: FNM/23 izdano dne, Doc. dr. Andrej Taranenko je oddal vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Oddelek za matematiko in računalništvo je podal soglasje. 10. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan predlaga rektorju izdajo soglasja za raziskovalno dopolnilno delo doc. dr. Andreju Taranenku na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko, na programu Teorija grafov (P1-0297), v obsegu 15 % polnega delovnega časa za obdobje od do Prekliče se soglasje št.: FNM/22 izdano dne, / 5

4 Doc. dr. Tanja Gologranc je oddala vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Oddelek za matematiko in računalništvo je podal soglasje. sklep. 11. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da rektor izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo doc. dr. Tanji Gologranc na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko, na programu Teorija grafov (P1-0297), v obsegu 20% polnega delovnega časa za obdobje od do Prekliče se soglasje št.: FNM/62 izdano dne, Doc. dr. Mateja Grašič je oddala vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Oddelek za matematiko in računalništvo je podal soglasje. 12. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da rektor izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo doc. dr. Mateji Grašič na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko, na projektu Preslikave na matrikah in operatorjih (J1-8133), v obsegu 20% polnega delovnega časa za obdobje od do Izr. prof. dr. Drago Bokal je oddal vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na Fakulteti za naravoslovje in matematiko UM. Oddelek za matematiko in računalništvo je podal soglasje. sklep. 13. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo izr. prof. dr. Dragu Bokalu, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, na programu Prekrižna števila in njihova uporaba (Crossing numbers and their applications) (J ), v obsegu 20% polnega delovnega časa za obdobje od do Doc. dr. Robert Repnik je oddala vlogo za opravljanje pedagoškega dela na Pedagoški fakulteti UM. Oddelek za fiziko je podal soglasje. sklep. 14. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan izda soglasje za pedagoško delo doc. dr. Robertu Repniku, na Pedagoški fakulteti na študijskem programu Razredni pouk in študijskem programu Predšolska vzgoja, v obsegu 108LV, 19PR, 8SE, za študijsko leto 2016/17, v skladu s Pravilnikom o poračunavanju sredstev za študijsko dejavnost med članicami UM. Doc. dr. Robert Repnik je oddala vlogo za opravljanje pedagoškega dela na Filozofski fakulteti UM. Oddelek za fiziko je podal soglasje. sklep. 15. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan izda soglasje za pedagoško delo doc. dr. Robertu Repniku, na Filozofski fakulteti na študijskem programu Pedagoško andragoško izobraževanje, pri predmetu Predmetna didaktika v obsegu 33LV, 27PR, 27SV, za študijsko leto 2016/17, v skladu s Pravilnikom o poračunavanju sredstev za študijsko dejavnost med članicami UM. K 6. točki: Razno Dekan je prisotne seznanil, da je na dan FNM izšla prva številka revije DIADONIA in druga številka FNM Novic. V petek, nas je obiskala evropska komisarka mag. Violeta Bulc, ki je predstavila BELO KNJIGO ZA PRIHODNOST EU. Za torek, so napovedani LAMPIONČKI, v tem času bo dostop do fakultete spremenjen in zato prosimo za razumevanje. 4 / 5

5 Naslednja seja Senata je predvidena v torek, ob 14. uri, dekan je predlagal, da bi bila seja ob 10. uri. Dekan je vse prisotne pozval, da se pripravi spisek opravil, ki bi jih skušali med letnimi počitnicami, z minimalnimi stroški opraviti. Dekan se zavzema, da se poraba papirja zmanjša, zato smo pričeli prve pogovore za elektronskim arhiviranjem, pri čemer pa se bo treba uskladiti s standardi na UM. V planu je Dan znanosti, ki bi ga ponudili kot naravoslovni dan. Seja je bila zaključena ob 17. uri. Zapisala: Karin Grbec Dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko UM doc. dr. Mitja SLAVINEC 5 / 5