PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V PROMOCIJSKI AKCIJI. "TireGuard 365 zaščita skozi celo leto" NAMENJEN ZA KONC NE UPORABNIKE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V PROMOCIJSKI AKCIJI. "TireGuard 365 zaščita skozi celo leto" NAMENJEN ZA KONC NE UPORABNIKE"

Transkripcija

1 PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V PROMOCIJSKI AKCIJI "TireGuard 365 zaščita skozi celo leto" NAMENJEN ZA KONC NE UPORABNIKE (v nadaljevanju navedeni kot "Pravila in pogoji") C LEN 1 Splošne določbe 1. TireGuard365 zaščita skozi celo leto" (v nadaljevanju: "Promocijska akcija") je marketing akcija pripravljena s strani podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires d. o. o., S kofjelos ka cesta 6, 4000 Kranj, vpisana v sodni register pod s tevilko (v nadaljevanju: "Organizator"), z namenom povec ati prodajo novih letnih, zimskih in celoletnih pnevmatik pod blagovno znamko Goodyear, Dunlop, Fulda ali Sava v velikosti 16 palcev ali vec, ki so namenjena za potnis ka ali 4x4/SUV vozila (v nadaljevanju: "Promocijske pnevmatike"). 2. Izvajanje Promocijske akcije podpira in upravlja podjetje Pro Duct BBF Sp. z o.o.. s sedez em v Vars avi na naslovu ul. Jankowska 10, Warszawa, vpisan v register podjetnikov, ki ga vodi Okroz no sodis c e za glavno mesto Vars ava v Vars avi, XIII. Gospodarski oddelek nacionalnega sodnega registra pod s tevilko KRS: (v nadaljevanju: ''Administrator''). 3. Podjetje, ki podeljuje Dodatno jamstvo za Promocijske pnevmatike (v nadaljevanju: ''Dodatno jamstvo''), je Goodyear Dunlop Tyres Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiako w 46, Vars ava, REGON , NIP (v nadaljevanju: "Porok"). 4. Namen Promocijske akcije je nagraditi Udelez ence, opredeljene v 2. c lenu, ki izpolnjujejo vse pogoje, navedene v Pravilih in pogojih, za nakup Promocijskih pnevmatik skupaj z njihovo vgradnjo v obdobju Promocijske akcije, ki je doloc eno v 3. c lenu, neposredno na prodajnih mestih navedenih v Prilogi 1 (v nadaljevanju: "Vulco partnerji"). 5. Vsebina Pravil in pogojev je na voljo na spletni strani (v nadaljevanju: ''Spletna stran'') v celotnem obdobju trajanja Promocijske akcije. 6. Ta Promocijska akcija ni igra na srec o in se nikakor ne sme s teti za igro na srec o. C LEN 2 Pravila in pogoji za sodelovanje v Promocijski akciji 1. Samo opravilno sposobni kupci, ki kupijo Promocijske pnevmatike na podroc ju Republike Slovenija za lastno uporabo in izpolnijo navedene pogoje, lahko sodelujejo v Promocijski akciji: a) nakup seta s tirih Promocijskih pnevmatik istega tipa z montaz o teh pnevmatik na enem od izbranih Vulco servisov v c asu trajanja Promocijske akcije; b) prevzeti od Vulco partnerja, kjer opravijo nakup Promocijskih pnevmatik, unikatno Promocijsko kodo, vzorec Promocijske kode je v Prilogi 2 in potrdilo o nakupu (rac un) Promocijskih pnevmatik skupaj s storitvijo montaz e teh pnevmatik; c) v roku 7 dni od nakupa in prejema unikatne Promocijske kode, to kodo registrirati na pripadajoc i MyVulco Spletni strani in sprejeti pravila in pogoje sodelovanja v promocijski akciji; Dostop do obrazca je moz en tudi s pos iljanjem SMS sporoc ila na s tevilko in v besedilo vpis ete s tevilko prejete kode. Stros ki pos iljanja taks nega sporoc ila so odvisni od tarife operaterja. d) vpisati se na pripadajoc o Spletno stran, sprejeti pravila in pogoje sodelovanja v Promocijski akciji in pravilno registrirati nakup Promocijskih pnevmatik s potrdilom o nakupu (rac unom); 1

2 e) strinjati se z obdelavo njihovih osebnih podatkov, ki so potrebni ob registraciji za sodelovanje v Promocijski akciji; Osebe, ki izpolnjujejo tukaj navedene pogoje so v nadaljevanju navedene kot "Udelez enci" ali posameznik kot "Udelez enec" in bodo iz sistema prejele z unikatnim Certifikatom za dodano jamstvo za kupljene pnevmatike pod pogoji Vulco programa. sporoc ilo bo poslano na naslov, ki bo naveden v registracijskem formularju. 2. Zaradi omejenega s tevila Promocijskih kod mora vsak Udelez enec preveriti razpoloz ljivost Promocijskih kod v neposrednem stiku z izbranimi Vulco partnerji, preden kupi Promocijske pnevmatike skupaj s storitvijo vgradnje kupljenih pnevmatik na vozilo. 3. Organizator si pridrz uje pravico, da Udelez enca izkljuc i iz Promocijske akcije v primeru krs itve pravil in pogojev, kot tudi v primeru izvajanja aktivnostii, ki s kodijo dobremu imenu, ugledu Organizatorja. Poleg tega si Organizator pridrz uje pravico, da Udelez enca izkljuc i iz Promocijske akcije v primeru nepopolnega ali laz nega naslova, imena ali dokazila o nakupu. V tem primeru izkljuc eni Udelez enci izgubijo pravico do Certifikata za dodatno jamstvo. C LEN 3 Trajanje Promocijske akcije 1. Promocijska akcija se zac ne in traja do (v nadaljevanju:»obdobje Promocijske akcije«), oziroma dokler se vseh Promocijskih kod ne podeli Udelez encem. 2. Za namen Promocijske akcije se predpostavlja, da je datum nakupa in vgradnje Promocijskih pnevmatik datum, ki je naveden na potrdilih o nakupih ali rac unih, poslanih prek Spletne strani, kjer se potrjuje nakup in namestitev Promocijskih pnevmatik. C LEN 4 Mehanizmi Promocijske akcije 1. Organizator se zavezuje, da bo Udelez encem, ki so izpolnili vse pogoje in, ki so kupili Promocijske pnevmatike, skupaj z njihovo montaz o na enem od Vulco servisov navedenih v Prilogi 4, v Obdobju Promocijske akcije, podelil Certifikat za dodatno jamstvo. Poleg zgoraj napisanega je potrebno zgoraj navedeni nakup skupaj z montaz o pravilno registrirati preko Spletne strani v skladu z 2.toc ko tega c lena. Dodatno mora taks en nakup odobriti Administrator v postopku preverjanja. 2. Za prejem Certifikata za Dodatno jamstvo, so Udelez enci dolz ni uporabiti Spletno stran za registracijo nakupa skupaj z montaz o Promocijskih pnevmatik, vkljuc enih v Promocijsko akcijo, v roku 7 dni od dneva nakupa in montaz e teh pnevmatik. Udelez enci vnesejo unikatno Promocijsko kodo, ki jo prejmejo od Vulco partnerja, skupaj z jasno preslikavo ali fotografijo potrdila o nakupu ali rac una in datumom nakupa Promocijskih pnevmatik skupaj z montaz o. Velikost vsake poslane preslikave ali fotografije ne sme presegati 1 MB. C e Udelez enec preko Spletne strani naloz i nejasne preslikave ali fotografije potrdil o nakupu ali rac unov, jih Organizator lahko zavrne in prosi Udelez enca, da jih ponovno naloz i v ustrezni velikosti in formatu. 3. Veljavnost unikatne Promocijske kode, ki jo Udelez enec prejme od Vulco partnerja, potec e v 7 dneh od dneva nakupa in montaz e Promocijskih pnevmatik. 4. Vse preslikave in fotografije potrdil o nakupu ali rac une, ki jih Udelez enci posredujejo preko Spletne strani, bo preveril in odobril Administrator. 5. Organizator si pridrz uje pravico, da zavrne podelitev Certifikaza za Dodatno jamstvo Udelez encu, ki ni ustrezno registriral nakupa Promocijskih pnevmatik skupaj z montaz o prek Spletne strani ali ni poslal vseh potrebnih informacij v roku ali Udelez encu, ki je vrnil kupljene Promocijske pnevmatike Vulco partnerju po registraciji na Spletni strani. 6. V skladu z omejitvami, navedenimi v 7. toc ki spodaj, bo vsak Udelez enec, ki je kupil Promocijske pnevmatike skupaj z njihovo montaz o od enega od izbranih Vulco partnerjev, navedenih v Prilogi 1, med Obdobjem Promocijske akcije in pravilno registriral svoj nakup prek Spletne strani v navedenem 2

3 roku, prejel Certifikat za Dodatno jamstvo za en komplet Promocijskih pnevmatik (to je za s tiri pnevmatike istega tipa), ki so bile pravilno registrirane prek Spletne strani in odobrene s strani Administratorja v postopku preverjanja. Certifikati za Dodatno jamstvo bodo poslani po elektronski pos ti neposredno od Administratorja, ki deluje v imenu Organizatorja. Posebni pogoji Dodatnega jamstva za kupljene pnevmatike so priloz eni kot Priloga 4 k temi Pravili in pogoji. 7. S tevilo Certifikatov za Dodatno jamstvo je omejeno in bo izdano samo prvim 6000 Udelez encem, ki so izpolnili vse pogoje iz teh Pravil in pogojev. Vsakemu udelez encu se lahko v celotnem obdobju Promocijske akcije dodeli samo en Certifikat za Dodatno jamstvo. Vzorec Certifikata za Dodatno jamstvo je v Prilogi Hranjenje Certifikaza za Dodatno jamstvo je v celotnem jamstvenem obdobju potrebno za uveljavljanje jamstvenih pravic, ki izhajajo iz Dodatnega jamstva. 9. Udelez enec ne sme zamenjati Dodatnega jamstva za druge izdelke ali storitve ali njihovo denarno protivrednost. C LEN 5 Izdaja Certifikata za Dodatno jamstvo 1. Postopek preverjanja, ki potrjuje, da Udelez enci izpolnjujejo vse pogoje, kateri jim omogoc ajo, da prejmejo Certifikat za Dodatno jamstvo, bo Administrator izvajal najkasneje do Vsak Udelez enec bo obves c en o rezultatih Promocijske akcije in bo prejel Certifikat za Dodatno jamstvo, c e bo izpolnjeval vse pogoje in sicer po elektronski pos ti, ki jo je Udelez enec registriral med postopkom registracije na Spletni strani. 3. Administrator bo poslal Certifikat za Dodatno jamstvo Udelez encem, ki so do njega upravic eni, v roku 7 dni od konca postopka njihove pozitivne potrditve iz 1. toc ke zgoraj. Certifikat za Dodatno jamstvo bo poslan neposredno na e-pos tni naslov, ki ga bo vsak Udelez enec navedel med registracijo na Spletni strani. 4. Dodeljen Certifikat za Dodatno jamstvo je potrebno obravnavati kot dohodek Udelez enca, zato je Udelez enec odgovoren za poplac ilo vseh davkov vezanih na ta Certifikat. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti in ni odgovoren v primeru, da Udelez enec ne izpolnjuje svojih davc nih obveznosti. C LEN 6 Pritoz be 1. Udelez enci imajo pravico vloz iti pritoz be v zvezi s Promocijsko akcijo. 2. Udelez enci lahko vloz ijo pritoz bo neposredno pri Organizatorju v pisni obliki s priporoc eno pos to ali po elektronski pos ti v 30 dneh od dneva prejema informacije o nepravilnostih, povezanih s Promocijsko akcijo. Pritoz be, ki jih prejme Organizator po tem datumu, ne bodo upos tevane. Pritoz be poslane s priporoc eno pos to, je potrebno poslati na naslov Organizatorja: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Vulco oddelek za delo s strankami, S kofjelos ka cesta 6, 4000 Kranj. Pritoz be, poslane po elektronski pos ti, morajo biti poslane na naslednji elektronski naslov Organizatorja: 3. Odloc itev o sprejemu ali zavrnitvi pritoz be bo sprejel Organizator, kateri bo Udelez enca, ki je vloz il pritoz bo, o konc ni odloc itvi obvestil v roku 14 dneh od dneva prejema pritoz be. 4. Razen, c e ni drugac e doloc eno v 2. toc ki zgoraj, se vsa druga korespondenca med Udelez enci, Administratorjem in Organizatorjem opravi preko Spletne strani ali elektronske pos te, poslane na naslednji elektronski naslov Organizatorja: LEN 7 Osebni podatki Udelez encev 1. Organizator se s teje za upravljavca osebnih podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Udelez encev za namene te Promocijske akcije (to je Goodyear Dunlop Sava Tires d. o. o., S kofjelos ka cesta 6, 4000 Kranj, elektronski naslov: Organizator je upravljavec osebnih 3

4 podatkov Udelez encev. Po drugi strani se Administrator s teje kot obdelovalec osebnih podatkov, ki obdeluje osebne podatke Udelez encev v imenu Organizatorja. Organizator se zavezuje, da bo izvedel ustrezne tehnic ne in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne varnosti osebnih podatkov Udelez encev. 2. Organizator zahteva od Udelez encev Promocijske akcije doloc ene osebne podatke. Organizator zagotavlja in varuje pravice Udelez encev v zvezi z njihovo obdelavo osebnih podatkov v skladu z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udelez enec s predloz itvijo svojih osebnih podatkov izrecno in nedvomno soglas a k zbiranju taks nih podatkov s strani Organizatorja, izkljuc no za namene Promocijske akcije (za sodelovanje v Promocijski akciji, za kontaktiranje Udelez encev, povezanih s Promocijsko akcijo, za identifikacijo in potrditev sodelovanja v Promocijski akciji). 3. Udelez enec s sodelovanjem v Promocijski akciji potrjuje in soglas a z doloc bami o varstvu osebnih podatkov ter predloz i svoje osebne podatke z namenom sodelovanja v Promocijski akciji. 4. Vsa vpras anja, povezana z obdelavo osebnih podatkov Udelez encev za namene Promocijske akcije, so opisana v Pravilniku o zasebnosti, objavljenem na Spletni strani. 5. Organizator bo v okviru Promocijske akcije zbral od Udelez encev naslednje kategorije osebnih podatkov: 1. priimek in ime Udelez enca; 2. naslov Udelez enca; 3. telefonsko s tevilko Udelez enca. 6. Organizator bo obdeloval osebne podatke Udelez encev Promocijske akcije za namene: 1. organiziranja Promocijske akcije; 2. analiziranja in odloc anja ali Udelez enec upos teva Pravila in pogoje Promocijske akcije in 3. izdajanja Certifikatov za Dodatno jamstvo. 7. Osebni podatki Udelez encev, zbrani v okviru Promocijske akcije, bodo razkriti tretjim osebam le v primeru, da mora Organizator izpolnjevati obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodaja. 8. Osebni podatki Udelez encev bodo obdelani s strani Organizatorja, dokler ne bodo izpolnjeni nameni Promocijske akcije. Po izpolnitvi namenov, za katere so bili zbrani podatki Udelez encev, bodo ti podatki trajno izbrisani. Osebni podatki Udelez encev, ki bodo prejeli ugodnosti iz Promocijske akcije, bodo zaradi davc nih razlogov hranjeni 10 let. 9. Za zagotovitev pos tene in pregledne obdelave Organizator Udelez encem zagotavlja naslednje pravice: pravico do umika soglasja za obdelavo osebnih podatkov Udelez encev; v tem primeru Udelez enec razume in se strinja, da ne bo mogel sodelovati v Promocijski akciji; pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov; pravico zahtevati popravek osebnih podatkov; pravico zahtevati izbris osebnih podatkov; pravico do omejitve obdelave podatkov; pravico do nasprotovanja obdelavi podatkov, razen c e zakonske doloc be doloc ajo drugac e; pravico do prenosljivosti podatkov; pravico vloz iti pritoz bo pri Informacijskemu pooblas c encu. C LEN 8 Končne določbe 1. Pravila in pogoji te Promocijske akcije so zavezujoc a za vse Udelez ence, ki sodelujejo v Promocijski akciji. Pravila in pogoji doloc ajo pravila Promocijske akcije, kriterije za sodelovanje v Promocijski akciji ter pravice in obveznosti Organizatorja, Administratorja in Udelez encev. 2. Organizator si pridrz uje pravico spremeniti pravila in pogoje te promocijske akcije. Sprememba pravil in pogojev ne vpliva na vse z e pridobljene pravice udelez encev. 4

5 3. Priloga št. 1 V PROMOCIJSKI AKCIJI " TireGuard 365 zaščita skozi celo leto " SEZNAM VULCO PARTNERJEV, KI SODELUJEJO V PROMOCIJSKI AKCIJI: Nr IME VULCO SERVISA ULICA KRAJ 1 Avto Svetek d.o.o. Studenec Ljubljana Polje 2 Hrvatic Ales s.p. Partizanska 71e 6210 Sez ana 3 Jerala PROFIL d.o.o. Virmas e S kofja Loka 4 Sava avto d.o.o. Dolenji Bos tanj 60 A 8294 Bos tanj 5 Tuning d.o.o. - PE Ptuj Osojnikova cesta Ptuj 6 Vovk Bos tjan s.p. Obrtnis ka Trebnje 7 Vulkanizerstvo Kovac ic d.o.o. Buc arjeva cesta S entjernej 8 Zaverski d.o.o. Titova Maribor 9 Vulkanizerstvo Žemlja s.p. Zabreznica 20A 4274 Žirovnica 10 Gros d.o.o. Zasavska cesta Ljubljana C rnuc e 11 M-ŽIVIC d.o.o. S kale Velenje 12 C aks Franc s.p. Delavska ulica Celje 13 Avto Mali d.o.o., Avto igla d.o.o. Belokranjska c C rnomelj 14 Fides d.o.o. Dobrova pri Dravogradu Dravograd 15 Avtoservis Pustavrh d.o.o. Ob Jezu Gorenja vas 16 Kolar Zvonko s.p. S entvid pri Grobelnem 4A 3231 Grobelno 17 Stane Kadunc s.p. Perovo Grosuplje 18 Dems ic Matjaz s.p. Zg. Hoc e 20A 2311 Hoc e 19 Kralj Marjan s.p. Ljubljanska 6B 1295 Ivanc na Gorica 20 Avto servis Majerle Bos tjan s.p. Cankarjeva 7a 1330 Koc evje 21 Benedic ic Darko s.p. Žiganja vas Kriz e 22 Žavbi Janez s.p. S martno Laze v Tuhinju 23 Avtoservis Kastelic, Dejan Kastelic s.p. Brodarska Litija 24 Novak Damjan s.p. Okonina Ljubno ob Savinji 25 Lenc ek Dus an s.p.; PPLK d.o.o. Prevoje pri S entvidu, Stara cesta Lukovica 26 Avtoservis Gregorc d.o.o. Steletova Menges 27 Avtocenter Horvat d.o.o. Matija Gubca Murska Sobota 28 Avtosport d.o.o. Sedejeva ul Nova Gorica 29 Vidic center d.o.o. Ljubljanska cesta Novo mesto 30 Avto Ales s.p. Gmajna Oplotnica 31 Hrvatic Aleksandra s.p. Postojnska c Pivka 32 Pnevmatik center S irnik s.p. Mariborska cesta Radlje ob Dravi 33 Mitja Pus nik s.p. Spodnja Selnica Selnica ob Dravi 34 Vulkanizerstvo S mit d.o.o. Slovenska Spodnja Idrija 35 Vulkanizerstvo Marko Valentinc ic s.p. Vojkova Tolmin 36 Svit d.o.o. S ales ka Velenje 37 Hitri avto servis Peter Skledar s.p. Ljubljanska c Slovenska Bistrica 38 VULMEX vulkanizerstvo Peter Primoz ic s.p. Cvetkova cesta Cerkno 39 Avtoprevoznis tvo in vulkanizerstvo Stanko Grgic s.p. Zajc eva cesta Komenda 40 Vulkanizerstvo Vulko Goran Drac a s.p. 41 Pipko - Anze Pipan s.p. - Sencur 42 Boltez d.o.o. 5

6 43 Obala center S alara d.o.o. Dolinska cesta 1B 6000 Koper Priloga št. 2 V PROMOCIJSKI AKCIJI " TireGuard 365 zaščita skozi celo leto " VZOREC PROMOCIJSKE KODE 6

7 Priloga št. 3 V PROMOCIJSKI AKCIJI " TireGuard 365 zaščita skozi celo leto " VZOREC CERTIFIKATA ZA DODATNO JAMSTVO Priloga št. 4 V PROMOCIJSKI AKCIJI " TireGuard 365 zaščita skozi celo leto " POSEBNA PRAVILA IN POGOJI PROMOCIJSKE AKCIJE ZA DODATNO JAMSTVO V SERVISIH VULCO 7

8 C LEN 1 SPLOS NE DOLOC BE 1. Ta pravila in pogoji za " TireGuard 365 zaščita skozi celo leto " (v nadaljevanju: "Dodatno jamstvo") veljajo za Promocijske pnevmatike. Dodatno jamstvo podeljuje podjetje Goodyear Dunlop Tyres Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiako w 46, Warszawa, REGON , NIP (v nadaljevanju navedeno kot "Porok") in velja za pnevmatike, ki so jih kupili Udelez enci Promocijske akcije pod pogoji, doloc enimi v Pravilih in pogojih te Promocijske akcije. 2. Dodatno jamstvo je jamstvo, ki ga zagotavlja Goodyear Dunlop Tyres Polska Sp. z o.o. (v obliki Certifikata za Dodatno jamstvo) v skladnosti z veljavno zakonodajo za promocijski izdelek, ki ga je Udelez enec kupil vkljuc no z montaz o na posameznem Vulco servisu med Promocijsko akcijo v obliki letnih, zimskih ali celoletnih pnevmatik znamk Goodyear, Dunlop, Dębica, Fulda ali Sava v velikosti 16 palcev in vec. 3. Na podlagi teh Pravil in pogojev zagotavlja Porok Dodatno jamstvo Udelez encem, ki so pridobili pravico do nagrade v obliki Certifikata za Dodatno jamstvo. Dodatno jamstvo krije s kode na pnevmatikah, kupljenih v Promocijski akciji (Promocijske pnevmatike). 4. Dodatno jamstvo doloc a zlasti: 1. 1) Pravice, ki izhajajo iz Dodatnega jamstva, 2. 2) Nac in, pogoje, obliko in roke izvajanja jamstvenih storitev, kot izhaja iz Dodatnega jamstva, 3. 3) Obdobje Dodatnega jamstva. 5. Dodatno jamstveno obdobje se zac ne na dan izdaje Certifikata za Dodatno jamstvo Upravic encu, vendar ne prej kot in velja 12 mesecev od dneva nakupa Promocijskih pnevmatik. 6. Storitve in ugodnosti, navedene v teh Pravilih in pogojih Dodatnega jamstva, zagotavlja Porok prek frans iznih servisov Vulco in Operativnega centra. C LEN 2 OPREDELITEV POJMOV 1. DEJANJE VANDALIZMA namerna pos kodba ali unic enje pnevmatike. 2. OPERATIVNI CENTER Administrator Promocijske akcije ali drug subjekt, ki deluje v imenu Poroka in preveri S KODO. 3. OBDOBJE DODATNEGA JAMSTVA - se zac ne na dan izdaje Certifikata za Dodatno jamstvo Upravic encu, vendar ne prej kot in velja 12 mesecev od dneva nakupa Promocijskih pnevmatik. 4. VOZILO - osebni avtomobil ali vozilo, registrirano kot gospodarsko vozilo s skupno maso do 3,5 tone, s s tevilom potnis kih sedez ev, ki ne presega 9 sedez ev (vkljuc no z voznikovim sedez em), z veljavnim ehnic nim pregledom in s katerim je dovoljen za promet po javnih cestah. 5. VIS JA SILA - zunanji, nepredvidljiv in nepreprec ljiv dogodek, zaradi katerega Porok ne more opraviti storitve ali onemogoc i upravic eni stranki, da prijavi s kodo Operativnemu centru. 6. POROK - Goodyear Dunlop Tyres Polska Sp. z o.o. 7. POOBLAS C ENA STRANKA - fizic na oseba, potros nik v smislu veljavnega nacionalnega zakona o varstvu potros nikov, ki ima polno pravno sposobnost in, ki je kupila pnevmatike, vkljuc ene v Promocijsko akcijo in prejela Certifikat za Dodatno jamstvo, kateri sluz i kot dokaz za uresnic evanje pravic izhajajoc ih iz Dodatnega jamstva. 8. POS KODBA PNEVMATIKE ali POS KODBA - s koda letne, zimske ali celoletne pnevmatike Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica ali Sava, ki je names c ena na vozilu zaradi dogodka, ki ga pokriva Dodatno jamstvo. 9. LOKACIJA POPRAVILA - servisno mesto Vulco, kjer so bile kupljene Promocijske pnevmatike, katero je navedeno v Pravilih in pogojih Promocijske akcije in ki zagotavlja strokovno popravilo in zamenjavo pnevmatik. 8

9 10. DOGODKI, KI JIH VKLJUC UJE DODATNO JAMSTVO - prihodnji in negotov dogodek, neodvisen od volje Udelez encev, ki ga povzroc i zunanji dejavnik, nenaden in nepredviden, zaradi c esar ni mogoc e uporabljati pnevmatike, kot so: a) prometna nesrec a ali trc enje z drugim vozilom, predmetom, zunanjo oviro, drugim udelez encem v prometu ali z ivaljo, b) nenamerne s kode s strani tretjih oseb, c) poz ar, eksplozija, poplave in nenadno delovanje drugih sil narave, d) nenadno delovanje toplotnega ali kemic nega sredstva zunaj vozila. C LEN 3 OBSEG DODATNEGA JAMSTVA 1. Dodatno jamstvo obsega: Brezplac no popravilo pos kodovane pnevmatike ali brezplac na zamenjava pnevmatike z novo pnevmatiko, c e je popravilo pos kodovane pnevmatike nemogoc e zaradi obsega pos kodbe, v obdobju Dodatnega jamstva. NOVA PNEVMATIKA V primeru taks ne pos kodbe pnevmatike, katero je nemogoc e obnoviti v stanje primerno za nadaljnjo uporabo, kar je potrdil zaposleni v Operativnem centru ali Vulco servisu, Operativni center v Vulco servisu organizira in pokrije nakup, dobavo in vgradnjo ene nove pnevmatike, istega modela in znamke, kot je bila stara pnevmatika, ki je bila registrirana in preverjena s strani Operativnaga centra. Porok ni odgovoren za: LEN 4 IZKLJUC ITVE PRAVIC, KI IZHAJAJO IZ DODATNEGA JAMSTVA 1. nepravilno uporabo pnevmatik, 2. s kodo na pnevmatikah, names c enih na vozila, ki so bila spremenjena glede na tovarnis ke specifikacije in ki ne ustrezajo proizvajalc evim specifikacijam, 3. s kodo na pnevmatikah, names c enih na vozilih, ki se uporabljajo pri katerih koli vrstah tekmovanj ali kot vozila za izposojo, 4. s kodo na pnevmatikah, vgrajenih na vozila, ki se uporabljajo kot res evalna vozila, vse vrste storitev v sili (npr. plin, elektric na energija), vojas ka vozila, vozila za avtos ole, motorna kolesa, 5. pos kodbe pnevmatik, vgrajene na vozilih, prilagojenih za prevoz vec kot 9 oseb, vkljuc no z voznikom, 6. s kodo na pnevmatikah, vgrajenih na vozilih, katerih najvec ja dovoljena masa presega 3,5 tone, 7. krajo pnevmatik, 8. dejanja vandalizma na kupljenih pnevmatikah, 9. kakrs ne koli dodatne stros ke in ods kodnine, ki jih ne pokriva Dodatno jamstvo, vkljuc no s stros ki, ki jih je neposredno ali posredno povzroc il dogodek, ki ga pokriva Dodatno jamstvo, 10. s kodo, ki je posledica slabe kakovosti popravila ali slabega materiala, uporabljenega za popravilo, ali kakrs ne koli posledic ne s kode po popravilu, ki ga je opravila upravic ena stranka, 11. estetske pos kodbe, udrtine, praske, razbarvanje in druge pos kodbe, ki ne vplivajo na delovanje pnevmatike, 12. s kodo, o kateri Porok ni bil obves c en in za katero upravic ena stranka ni bila dogovorjena z Operativnem centrom, razen v primerih, ki jih povzroc a Vis ja sila. 9

10 13. s kodo, za katero je proizvajalec, prodajalec, servis popravila ali druga oseba po zakonu ali pogodbenih doloc ilih odgovorna v okviru podeljenih obveznosti ali sklenjenih pogodb. Naslednje s kode niso pokrite z Dodanim jamstvom: C LEN 5 IZKLJUC ITVE S KODE 1. s kode, ki nastanejo neposredno ali kot posledica dogodka, ki ga pokriva Dodatno jamstvo, ki pa so se zgodile pred zac etkom aktivacije Dodatnega jamstva, 2. s kode povzroc ene s strani upravic ene stranke ali oseb, ki delujejo pod njihovim nadzorom in/ali v njihovem imenu, 3. s kode zaradi vojnih dejanj, izrednih razmer, izrednega stanja, jedrske eksplozije, epidemij, pandemij, razlitja, onesnaz enja, kontaminacije, jedrske reakcije, onesnaz enja z jedrskim ali radioaktivnim oroz jem, jedrske energije ali radioaktivne kontaminacije, radioaktivnosti, 4. s kode zaradi stavk, izgredov, teroristic nih dejanj, sabotaz, uporov, nemirov, revolucij, socialnih in vojas kih nemirov, vojne, drz avljanske vojne ter zaplembe, nacionalizacije, pridrz anja, zasega pos kodbe ali unic enja pnevmatike, 5. s kode zaradi naravnih nesrec, razen dogodkov, ki jih pokriva Dodatno jamstvo, 6. s kode zaradi zamude ali pomanjkanja storitev Operativnega centra zaradi stavk, izgredov, socialnih nemirov, nemirov, teroristic nih dejanj, sabotaz e, vojne, drz avljanske vojne, radioaktivnega sevanja, vis je sile ter omejitve kopenskega, morskega ali zrac nega prometa. C LEN 6 DELOVANJE V PRIMERU S KODE 1. C e pride do s kode, je upravic ena stranka dolz na to prijaviti Vulco servisu skupaj s prejeti Certifikatom za Dodatno jamstvo, preden ukrepa po svoje. 2. Vulco servis obvesti Operativni center o s kodi, o kateri je poroc ala upravic ena stranka v roku 3 delovnih dni. 3. Operativni center odloc i, ali je prijavljena s koda upravic ena glede na Dodatno jamstvo v roku 14 dni. 4. C e upravic ena stranka ni izpolnila obveznosti poroc anja o s kodi ali ni upos tevala navodil Operativnega centra, ima Operativni center pravico zavrniti izvedbo zahtevane storitve popravila, razen c e aktivnost upravic ene stranke ni vplivala na vis ino s kode ali moz nost, da se doloc i s kodo Operativni center ne ukrepa in Porok se razbremeni stros kov, ki jih ima upravic ena stranka, c e predhodno niso bili obves c eni o s kodi, razen c e obvestilo ni bilo podano zaradi vis je sile ali izrednih okolis c in. C LEN 7 KONC NE DOLOC BE 1. Vsa obvestila in izjave, razen obvestila o s kodi, je potrebno poslati pisno po elektronski pos ti ali s priporoc eno pos to. 2. Operativni center ima pravico izvajati doloc be Dodatnega jamstva do upravic enih strank v imenu in za rac un Poroka. 3. Za vse zadeve, ki jih ne ureja Dodatno jamstvo, se uporabljajo doloc be obligacijskega zakonika in drugih veljavnih predpisov. 10