Lovro Vreš je povedal, da je tudi sam glasoval oz. potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Poslovna cona območja Glančnik.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Lovro Vreš je povedal, da je tudi sam glasoval oz. potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Poslovna cona območja Glančnik."

Transkripcija

1 Občina MEŽICA Trg svobode MEŽICA Telefon: Fax: Občinski svet Številka: / Datum: Zapisnik 13. seje občinskega sveta, ki je bila v torek ob 17. uri v sejni sobi občine. Prisotni člani občinskega sveta: Zoran Mlakar, Janko Plešnik, Simona Rožej, Miro Petek, Aleksander Praper, Janez Praper, Špela Šavc, Lovro Vreš, Uroš Vrčkovnik in Ema Žagar. Opravičila sta se Avgust Gerdej in mag. Tadej Pungartnik. Seje se nista udeležila Aleš Pustoslemšek in Blaž Šušel. Na seji so bili prisotni še: Olga Iglar (JKP Log), mag. Vida Potočnik (predsednica NO) in Blaž Šaloven (direktor občinske uprave). Sejo je vodil župan Dušan Krebel. 1. Sprejem zapisnika 12. seje Zapisnik 12. seje so člani občinskega sveta soglasno potrdili. 2. Sprejem zapisnika 3. dopisne seje Lovro Vreš je povedal, da je tudi sam glasoval oz. potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Poslovna cona območja Glančnik. Zapisnik 3. dopisne seje so člani občinskega sveta soglasno potrdili. 3. Sprejem zapisnika 4. dopisne seje Na zapisnik 4. dopisne seje člani občinskega sveta niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. Dnevni red: 1. Finančno jamstvo za odlagališče nenevarnih odpadkov Lokovica 2. Premoženjsko pravne zadeve: najem zemljišč 1

2 nakup zemljišč prodaja zemljišč menjava zemljišč 3. Vprašanja in pobude svetnikov 4. Razno: V skladu s 33. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) so svetniki dnevni red soglasno potrdili. K tč. 1 Finančno jamstvo za odlagališče nenevarnih odpadkov Lokovica Olga Iglar predstavnica JKP Log je povedala, da se je občinski svet že seznanil z novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP»Odlagališče nenevarnih odpadkov Lokovica zapiranje odlagališča«in ga potrdil. Dela na odlagališču se zaključujejo, občinam bodo obračunani dejanski stroški. Za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja s strani Ministrstva za okolje in prostor pa je potrebna še izjava o zagotavljanju finančnih sredstev občin lastnic odlagališča. Miro Petek je povedal, da so na zadnji seji odbora za gospodarske zadeve, seja sicer ni bila sklepčna, razpravljali tudi o problematiki JKP Log-a, Občina Ravne želi ustanoviti svojo komunalno podjetje. Svetniki so se v razpravi spraševali, kaj se bo zgodilo z odlagališčem Holmec, če JKP Log doleti stečaj. Janez Praper dejal, da je odlagališče last občin in da je JKP Log upravljalec, če JKP Log-a ne bo več, bodo morale občine pač izbrati drugega upravljalca, ki bo odlagališče zaprl v skladu s predpisi. Je pa zelo zadovoljen, ker bodo fizično dela na zaprtju odlagališča končana ta mesec. Po razpravi Janka Plešnika, ki ga skrbi, da bi Občina Mežica denar za zapiranje nakazala JKP Log-u in da bi bila potrebna neka garancija, da se bo denar dejansko uporabi za zapiranje odlagališča pa je dejal, da je princip financiranja zaprtja odlagališča tak, da opravljena dela JKP Log obračuna in nato v skladu z razdelilnikom pošlje račune občinam, ki tako poravnajo le dejanske stroške. Ob vprašanju Eme Žagar, kaj je z odškodninami je Janez Praper dejal, da odškodnine niso bile vključene v DIIP o zapiranju odlagališča Holmec, saj je stališče Ministrstva za okolje in prostor, da je namen zapiralnih del na odlagališču prav v tem, da vplivov odlagališča na okolje ni več in posledično tudi okoliški stanovalci niso več upravičeni do odškodnin. Če je kdo mimo tega ljudem kaj obljubljal, naj pač to plača. Župan je pojasnil, da bo Občina Mežica zahtevala vso dokumentacijo v zvezi s pogodbami za izplačilo odškodnin okoliškim prebivalcem odlagališča. Občina v zadnjih desetih letih ni podpisala nobenih pogodb. Obveznosti iz pogodbe naj bi veljale še sedem let po zaprtju odlagališča. 2

3 Sklep: Občinski svet Občine Mežica, Občina Mežica kot solastnica, se je seznanil z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom, za celotno obdobje zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Lokovica in po njegovem zaprtju, v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS št. 10/14, 54/15 in 36/16). Finančna sredstva bodo občine zagotavljale v deležih lastništva odlagališča nenevarnih odpadkov Lokovica in sicer: Občina Ravne na Koroškem v višini 45 %, Občina Prevalje v višini 25 %, Občina Mežica v višini 12 % in Občina Črna na Koroškem v višini 18 %. Sklep je bil soglasno sprejet. K tč. 2 Premoženjsko pravne zadeve najem zemljišč: del zemljišča parc. št. 873/3 k.o. Mežica Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora je na svoji 8. redni seji, dne , obravnaval vlogo za najem dela zemljišča parc. št. 873/3 k.o. Meža Takraj, v velikosti cca 100 m². Vlogo za najem zemljišča je podal Dobelšek Jože, ker mu je potekla najemna pogodba. Del zemljišča parc. št. 873/3 k.o. Meža Takraj, v velikosti cca 100 m², se odda v najem po ceni 1,00 /m² brez vključenega DDV. najem dela zemljišča parc. št. 860/2 k.o. Mežica Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora je na svoji 8. redni seji, dne obravnaval vlogo za najem dela zemljišča parc. št. 860/2 k.o. Mežica, v velikosti cca 30 m². Lipavc Ivan je dal vlogo za najem zemljišča, ker mu je potekla najemna pogodba. Emo Žagar je zanimalo, za koliko časa bo sklenjena najemna pogodba. Odgovoril je Uroš Vrčkovnik, ki je povedal, da se pogodbe za najem sklepajo praviloma za nedoločen čas, v primeru, da občina zemljišče potrebuje pa se pogodba lahko prekine. Del zemljišča parc. št. 860/2 k.o. Mežica, v velikosti cca 30 m², se odda v najem po ceni 1,00 /m² brez vključenega DDV. 3

4 del zemljišča parc. št. 210/1 k.o. Mežica Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora je na svoji 8. redni seji, dne obravnaval vlogo za najem dela zemljišča parc. št. 210/1 k.o. Mežica, v velikosti cca 30 m². Gostinstvo Koroš c d.o.o. se je preselilo na novo lokacijo. Pred restavracijo je terasa, ki je na zemljišču v lasti Občine Mežica. Zemljišče za teraso je imela v najemu že prejšnja lastnica restavracije Orada (Breznik Ida), sedaj pa želi zemljišče najeti na Gostinstvo Koroš c d.o.o.. Del zemljišča parc. št. 210/1 k.o. Mežica, v velikosti cca 30 m², se odda v najem po ceni 1,00 /m² brez vključenega DDV. nakup zemljišč zemljišča parc. št. 634/7 k.o. Mežica Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora je na svoji 8. redni seji, dne obravnaval zadevo glede odkupa zemljišča parc. št. 634/7 k.o. Mežica v lasti Rems Marije. Po predmetnem zemljišču je Občina Mežica uredila pločnik in zato je potrebno to zemljišče odkupiti. Odkup se bo realiziral, ko bo na zemljišču parc. št. 634/7 k.o. Mežica rešena zadeva glede hipoteke. Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora predlaga, da občinski svet potrdi odkup zemljišča parc. št. 634/7 k.o. Mežica v velikosti 50 m², po ceni 10,00 m/², skupna vrednost je 500,00 (neto). Zemljišče se odkupi po vrednosti določeni na podlagi primerljivih zemljišč. Občina Mežica odkupi zemljišče parc. št. 634/7 k.o. Mežica, v velikosti 50 m², po ceni 10,00 /m², v skupni vrednosti 500,00 (neto). Pogodba se pripravi, ko bo na predmetnem zemljišču izbrisana hipoteka. prodaja zemljišč zemljišč parc. št. 661/3 in 661/2 k.o. Mežica Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora je na svoji 5. redni seji, dne obravnaval vlogo za odkup del zemljišča parc. št. 661/0 k.o. Mežica. Vlogo za nakup sta vložila g. Karpač in g. Erjavec za zaokrožitev parcel, ki jih sedaj uporabljata. Po odmeri zemljišča parc. št. 661/0 k.o. Mežica so nastale nove parcele. Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora predlaga, da občinski svet potrdi prodajo zemljišč parc. št. 661/3 in parc. št. 661/2 obe k.o. Mežica v skupni velikosti 361 m², po ceni 10,40 m/², skupna vrednost je 3.754,40 (neto). Zemljišči se odprodata po vrednosti, ki je bila določena na podlagi primerljivih cenitev. 4

5 Zemljišči parc. št. 661/3 in parc. št. 661/2 k.o. Mežica, v velikosti 361 m², se lahko odprodata, po ceni 10,40 /m², skupna vrednost je 3.754,40 (neto). Zemljišči se odprodata po vrednosti, ki je bila določena na podlagi primerljivih cenitev. zemljišč del parc. št. 634/8 in del parc. št. 633/0 k.o. Mežica Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora je na svoji 8. redni seji, dne obravnaval vlogo za odkup del zemljišča parc. št. 634/8 in del parc. št. 633/0 obe k.o. Mežica. Vlogo za odkup je vložil Stane Robi zaradi priprave OPPN ter priprave petih parcel za izgradnjo individualnih hiš. Zemljišči želi delno odkupit zaradi zaokrožitve območja, ki je po Občinskem prostorskem načrtu namenjen individualni gradnji stanovanjskih hiš. Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora predlaga, da občinski svet potrdi prodajo dela zemljišča parc. št. 634/8 in dela parc. št. 633/0 obe k.o. Mežica po ceni 19,46 m/² brez DDV. Končna velikost zemljišč bo znana po odmeri. Zemljišči se odprodata po vrednosti, ki je bila določena na podlagi cenitvenega poročila, ki ga je izdelal Sodni izvedenec in cenilec Hali Ivan, iz Prevalj Janko Plešnik je opozoril, da je na priloženi grafiki nova cesta vrisana do polovice obstoječe ceste, kar pa se mu ne zdi prav. Janeza Praperja je zanimalo, koliko je tu občinske zemlje in ali jo je občina kupila. Zakaj občina popravlja OPN. Župan je pojasnil, da se bo na terenu cesta odmerila in prilagodila obstoječi cesti. Kar pa tiče zemlje, omenjena zemljišča so občinska. Občina pa ne spreminja OPN, ampak pripravlja OPPN (po starem zazidalni načrt). Ema Žagar sprašuje, zakaj občina zemljišč komunalno ne opremi in jih proda. Uroš Vrčkovnik je odgovoril, da gre za zasebnega investitorja. Občina Mežica proda del zemljišča parc. št. 634/8 in del parc. št. 633/0 obe k.o. Mežica, po ceni 19,46 /m² brez DDV, velikost bo znana po odmeri. Zemljišči se prodata po vrednosti, ki je bila določena na podlagi cenitvenega poročila, ki ga je izdelal Sodni izvedenec in cenilec Hali Ivan, iz Prevalj Mag. Vida Potočnik je občinski svet seznanila, da bo predlagala nadzornemu odboru, da poda mnenje k ceni, sama namreč meni, da je cena prenizka. prodaja stanovanja na Leški cesti 3a Občina Mežica ima na naslovu Leška cesta 3a, Mežica prazno stanovanje z uporabno površino 37,5 m², ID znak Cenitev za predmetno stanovanje je bila narejena dne 5

6 in znaša ,00 brez DDV. Obravnavano stanovanje se nahaja v stanovanjskem bloku v urejenem blokovskem naselju v centru mesta Mežica v peti etaži. Cenitveno poročilo je pripravil mag. Rajko Hovnik, sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko. Prav tako je za predmetno stanovanje izdelan Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah ENERGETSKA IZKAZNICA, ki je tudi podlaga za prodajo stanovanja. Številka izkaznice: z dnem izdelovalec Dr. Matej Rozman. Na podlagi predloga občinske uprave je Občinski svet Občine Mežica soglasno sprejel sklep: Občinski svet potrjuje prodajo stanovanja na naslovu Leška cesta 3a, Mežica, ID , v skladu s cenitvenim poročilom, ki ga je pripravil mag. Rajko Hovnik, sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko, po ceni ,00 brez DDV. Blaž Šaloven, direktor občinske uprave je predlagal občinskemu svetu, da sprejme poseben dodatek k sklepu o znižanju cene za 10 %, katerega bi lahko občinska uprava uporabila, pri novem razpisu, v primeru, da stanovanja ne bi mogla prodati po ceni določeni v cenitvenem poročilu. Svetniki se predlogu niso mogli dogovoriti, zato tudi niso glasovali. menjava zemljišč zemljišč parc. št. 661/1 in 666/7 k.o. Mežica Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora je na svoji 6. redni seji, dne obravnaval vlogo za odkup dela zemljišča parc. št. 661/0 k.o. Mežica. Vlogo za nakup je vložil g. Hercog za zaokrožitev parcel, ki jih sedaj uporablja. Po odmeri zemljišča parc. št. 661/0 k.o. Mežica so nastale nove parcele, prav tako se je ugotovilo, da del zemljišča v lasti g. Hercog uporablja Občina Mežica, del zemljišča, ki je v lasti Občine Mežica pa uporablja g. Hercog. Člani odbora so predlagali, da se zemljišči zamenjata, razliko v velikosti pa g. Hercog odkupi. Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora predlaga, da občinski svet potrdi menjavo zemljišč parc. št. 661/1 (v velikosti 15 m²) in parc. št. 666/7 (v velikosti 4 m²) obe k.o. Mežica po ceni 10,40 /m². Zemljišči se zamenjata, razliko v velikosti 11 m² pa g. Hercog odkupi od Občine Mežica v vrednosti 114,40. Zemljišči parc. št. 661/1 (v velikosti 15 m²) in parc. št. 666/7 (v velikosti 4 m²) obe k.o. Mežica, se lahko zamenjata po ceni 10,40 /m². Razliko v velikosti 11 m² pa g. Hercog odkupi od Občine Mežica v vrednosti 114,40. 6

7 zemljišč parc. št. 845/1 in 844/2 k.o. Mežica Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora je na svoji 5. redni seji, dne obravnaval problematiko zemljišča parc. št. 844/0 k.o. Mežica v lasti g. Ovčarja. Po številnih pregovarjanjih ter dopisovanjih se je izvedla odmera ter ureditev zemljišč. Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora predlaga, da občinski svet potrdi menjavo zemljišč parc. št. 845/1 (v velikosti 218 m²) in parc. št. 844/2 (v velikosti 108 m²) obe k.o. Mežica po ceni 9,00 m/². Zemljišči se zamenjata, razliko v velikosti 110 m² pa g. Ovčar odkupi od Občine Mežica saj zemljišče že več let brezplačno uporablja. Vrednost zemljišča, ki ga odkupi g. Ovčar je 990,00. Zemljišči parc. št. 845/1 (v velikosti 218 m²) in parc. št. 844/2 (v velikosti 108 m²) obe k.o. Mežica po ceni 9,00 m/². Zemljišči se zamenjata, razliko v velikosti 110 m² pa g. Ovčar odkupi od Občine Mežica saj zemljišče že več let brezplačno uporablja. Vrednost zemljišča, ki ga odkupi g. Ovčar je 990,00. k tč. 3 Vprašanja in pobude svetnikov Janez Praper od župana pričakuje, da svetnikom pojasni, kakšni so načrti oziroma scenariji sveta ustanoviteljic Log-a, saj so informacije, ki jih je župan povedal na zadnji sicer nesklepčni seji odbora za gospodarstvo in premoženje dokaj zmedene in da se v javnosti pletejo zelo različne zgodbe. Prepričan je tudi, da bi Občina Mežica morala opredeliti svojo strategijo, ki bi obdelala tako vprašanje izvajanja gospodarskih javnih služb, finančna bremena v primeru stečaja Log-a in vprašanje delavcev, ki bodo ostali na cesti. Župan je povedal, da okoli JKP Log-a ni nobenih tajnih scenarijev. Sam je skupaj z direktorjem občinske uprave pripravil pisno pobudo, da naj Občina Ravne postane 100 % lastnica tega podjetja. Taka rešitev bi se mu zdela najboljša. Občina Ravne na Koroškem pa ima na jutrišnji seji občinskega sveta na dnevnem redu odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb. Občina Mežica ima pripravljen scenarij. Merilo je najnižja cena in kakovostno opravljene storitve. Zaenkrat še v JKP Log. Uroš Vrčkovnik je predstavil protestno pismo sindikata in sveta delavcev JKP Log. Protestno pismo je bilo naslovljeno na vse župane, svetnike v občini Črna, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem. Kot svetnik in zaposlen na JKP Log d.o.o. se sprašujem, kakšna bo usoda našega podjetja in nas 81 delavcev, posledično pa tudi naših družin, ki se preživljamo s to plačo. Sam je presenečen nad poročanjem medijev in članka»pogreb skupne javne komunale«. Zaposleni na JKP Log apelirajo na ustanoviteljice javnega podjetja, da sprejmejo preudarne odločite v zvezi s prihodnostjo podjetja in zaposlenih v njem. V podjetju med zaposlenimi vlada velika negotovost, po informacijah Občina Ravne na Koroškem ustanavlja svojo komunalno podjetje z štirideset zaposlenimi. Kakšna bo usoda preostalih 41 delavcev ostaja neznanka. Še posebej je poudaril, da imajo ustanoviteljice komunalnega podjetje Slovenj Gradca dober oz. odličen poslovni odnos s podjetjem, podjetje se širi in razvija. Tako bi lahko bilo tudi z JKP Log d.o.o., če bi vladal razum in pošten dialog med predstavniki ustanoviteljev. Podjetje bi se moralo nadgrajevat in razvijat, zato ker zaposleni to zmorejo, hočejo in imajo znanje. Da bo 7

8 vsaka občina imela svoje javno podjetje oz. po svoje organizirano izvajanje javne službe je slabo. Na nivoju Koroške bi se morali združevat, ne pa razdruževat. Uroš Vrčkovnik predlaga, v skladu s 4. točko 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mežica, občinski svet razreši člana odbora za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora Aleša Pustoslemška. Občinski svet Občine Mežica je soglasno podprl predlog o razrešitvi člana odbora za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora Aleša Pustoslemška. Emo Žagar zanima na kak način bi Petrol Energetika prevzela JKP Log. Župan je povedal, da je Mojca Kert, direktorica Petrol Energetike podala pobudo, da Petrol Energetika vstopi kot zasebni partner v JKP Log (dokapitalizacija). Miro Petek je spomnil, da je občina ponudbo Petrol Energetike pred letom dni zavrnila. Za Petrol Energetiko pa meni, da je ena izmed najbolj uspešnih družb na Koroškem, posluje z dobičkom in ne vidi razlogov, zakaj ne bi vstopila v lastniško strukturo JKP Log. Zoran Mlakar je povedal, da ni vedel, da je Petrol Energetika spet v igri. Na 7. seji je občinski svet obravnaval pobudo Petrol Energetike za sklenitev dodatka št. 5 h Koncesijski pogodbi, z dne , s katerim Občina Mežica obračunava znižano koncesijsko dajatev za zemeljski plin v višini 10 % vrednosti iz koncesijske pogodbe, kar od dalje znaša 0,0013 /Sm³ brez DDV. V zvezi s tem ga zanima, za koliko časa smo znižali Petrolu koncesijsko dajatev za zemeljski plin. Na 12.seji občinskega sveta, ki je bila je bil sprejet sklep:»občinski svet Občine Mežica nalaga županu, da skliče sestanek na temo problematika JKP Log, rešitve bo obravnaval občinski svet na svoji redni seji.«v času do 13. seje občinskega sveta ni bil sklican nobeden sestanek s predstavniki ki zastopamo Občino Mežica v organih JPK Log Prevalje, prav tako pa ni bila ustanovljena komisija, ki bi se ukvarjala s problematiko JKP Log. Zato Zoran Mlakar postavlja naslednje vprašanje: zakaj gospod župan omenjenega odbora, kot veleva sklep občinskega sveta, še ni ustanovil in naslednje vprašanje, kdaj ga bo ustanovil. Na obe vprašanji želim pisni odgovor gospoda župana na naslednji seji občinskega sveta. Emo Žagar je nadalje zanimalo: - ali je občina dobila kako odškodnino po poplavah? - Predlaga, da se očistijo Vivodovi travniki. - Zahteva informacijo o poteku del na nogometnem igrišču. - Opozarja na deponijo gradbenih odpadkov v komunalni coni Vogarjevo. Blaž Šaloven, direktor občinske uprave je povedal, da je škoda evidentirana, vnesena v sistem Ajda, pripravljen je sklep za Vlado RS, kjer pa še ta ni bil obravnavan. Občina Mežica je pripravila elaborat v višini 1,1 MIO. Lovro Vreš, občinski svet je 7. seji sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje , s tem v zvezi ga zanima, kdaj bo pravilnik dopolnjen z zavarovalnimi premijami. Odgovorila mu je Ema Žagar, pravilnik je bil potrjen s strani pristojnega ministrstva, na ta ukrep pa se nihče ni prijavil. 8

9 Špelo Šavc je zanimalo, ali bo občina uredila osvetlitev na tlačilni stezi. Odgovoril je župan, osvetlitev bo v proračunu za leto Janko Plešnik je povedal, da je imel Svet Zavoda zdravstveno reševalni center dva sestanka, kjer je bilo govora o financiranju, zadeve se izboljšujejo. Opozoril je, da v naši občini nimamo Tic-a, pa bi ga morali imeti. Na novih stopnicah na Stržovem klančina ni primerna za invalide in za otroške vozičke. Zanimalo ga je kdo je projektiral, kdo je nadziral investicijo. Oznake za označevanje kmetij so neprimerne, črke so nevidne. Direktor občinske uprave je povedal, da je projekt izdelalo podjetje MBI iz Slovenj Gradca leta 2013, nadzor je opravila KM, dela pa je izvedlo podjetje Gradnje Žveplan. Aleksander Praper: - Tako naša občina kot Koroška v celoti bi morali bolj paziti na javno podobo in prepoznavnost, kar pomeni tudi spremljanje objav v medijih. - Glede JKP Log me skrbi, da se vsi delajo nevedne od kod izvirajo problemi. Upam, da bodo povzročitelji tega stanja ustrezno kaznovani. - Navezuje se na preteklo sejo kaj je z ogledalom na križišču Podjunske in prečne ceste s Celovške, pod parkiriščem Krebs, kjer je nepregledno. Župan je odgovoril, da je šel predlog na svet za preventivo in vzgojo v prometu in se o tem odloča. Potrebno je razmisliti tudi o nevarnem ovinku ob cerkvi, še posebej zaradi lokacije Medgeneracijskega centra, saj je neveren že za avte, kaj šele za pešce. - Podjunska ulica je preozka, da bi imela črte v sredini, saj nima pločnika in zato na samem cestišču zmanjka prostora za pešce. Zato predvsem za starejše in otroke ni varna! - Predlagam, da Občina javno predstavi»vizija Mežice 2025«(ali kaj podobnega), oziroma prihodnje projekte. Ne govorim o načrtu, ne govorim o neki papirnati strategiji, ki bo stala , ampak o tem, kaj se namerava v Mežici spreminjati in kakšni so osnutki če že obstajajo. Iz tega bi dobili vpogled v prihodnjo podobo kraja. Na svetu dobimo v glasovanje že končne rešitve sprotnega projekta za naslednji proračun. - Občina naj bi dala odgovore vsem, ki ji pošljejo predloge ali vprašanja ne le za nagrade, tudi sicer. Gre za obojestransko komunikacijo za potrdilo, da je nekdo sploh prebral. - Spodnji del parkirišča na notranji strani Leške ni osvetljen ne vem, če je to sploh predvideno, ampak stanovalec je povedal, da je ponoči tam tema. - Vsebina obvestil s strani Moja občina, ki se pošlje 1x na teden, je marsikdaj zastarela - vabi na pretekle dogodke. Zoran Mlakar je opozoril na problem parkiranja pred ZP Mežica. Tam parkirajo vsi. Kdaj bo to rešeno? Odgovor mu je župan, ki je povedal, da so tam javna parkirišča. 9

10 K tč.4 Razno Župan je povedal, da je Turistična zveza Slovenije, v okviru akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna ocenil Mežico kot zeleno mesto, kjer se prepletata tehnična in kulturna dediščina. Nekdaj rudarsko mesto dobiva svežo podobo in turističen značaj. Pohvalno je: urejena OŠ s športno dvorano in dvoriščem s spominskim parkom, urejen Narodni dom z bogato ponudbo in s knjižnico, veliko igrišče za najmlajše, učno-pohodna pot ob Meži s točkami, s klopjo in smetnjakom ter učnimi tablami, kolesarske poti in različni objekti tehnične zgodovine poleg, letno telovadišče z igriščem za odbojko na mivki, baliniščem,... k ponudbi mesta sodi tudi Čebelarski muzej in Podzemlje Pece, obnovljeno glavno jedro, polnilna postaja za električna vozila. Pomanjkljivosti: ni prenočitvenih kapacitet, ni kolesarske steze in nevarna regionalna cesta, cesta do jame še ni dobro urejena, kolesarske poti niso označene. Župan je še povedal, da je še posebno ponosen, da je občina skupaj z ostalimi ustanovila medgeneracijski center. Seja je bila zaključena ob Zapisala: Olga Vršič, l.r. Dušan Krebel, l.r. Župan 10