Evropski okvirni sporazum o varovanju zdravja in varnosti pri delu v frizerskem sektorju

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Evropski okvirni sporazum o varovanju zdravja in varnosti pri delu v frizerskem sektorju"

Transkripcija

1 Evropski okvirni sporazum o varovanju zdravja in varnosti pri delu v frizerskem sektorju 1. PREAMBULA (1) Zdravje in varnost pri delu sta vprašanji, ki bi ju moral resno obravnavati vsakdo v frizerskem sektorju. (2) Splošni ukrepi, namenjeni spodbujanju izboljšav zdravja in varnosti delavcev pri delu, so opredeljeni v Direktivi Sveta 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu 1 ter zadevnih posebnih direktivah. (3) Vlogo in pomen nacionalnega in evropskega sektorskega socialnega dialoga je treba okrepiti. (4) Socialna partnerja Coiffure EU in UNI Europa Hair & Beauty nameravata prispevati k varovanju zdravja in varnosti pri delu v frizerskem sektorju ter sta zato sklenila ta sporazum. (5) Socialna partnerja sta sprejela deklaracijo o zdravju in varnosti v frizerskem sektorju, v kateri sta poudarila pomen zdravja in varnosti pri delu ter podala priporočila za ustrezne prakse v sektorju. (6) V skladu s členom 155 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) pogodbenici tega sporazuma skupaj pozivata Evropsko komisijo, naj ta okvirni sporazum predloži Svetu za sprejetje sklepa, s katerim bo ta sporazum v državah članicah Unije postal zavezujoč. (7) Pogodbenici menita, da se vsi samozaposleni v sektorju srečujejo s podobnimi tveganji za zdravje in varnost kot delavci, zato cilj varovanja zdravja in varnosti pri delu ter uporaba preventivnih ukrepov, določenih v tem sporazumu, ne bi smela biti odvisna od zaposlitvenega statusa, ampak bi morala koristiti vsem osebam, dejavnim v frizerstvu. Pogodbenici zato pozivata države članice, naj z ustreznimi ukrepi dopolnijo izvajanje sklepa Sveta o izvajanju tega sporazuma za zagotovitev, da je vključen celoten frizerski sektor. Države članice zlasti pozivata, naj zagotovijo, da so vsi samozaposleni, ki so dejavni v zadevnem sektorju, upravičeni do enake ravni varstva, kot jo določa ta sporazum. 2. SPLOŠNE UGOTOVITVE (1) Ker več kot milijon delavcev v frizerskih salonih sprejme 350 milijonov potencialnih strank; (2) ker je frizerstvo pomembna delovno intenzivna panoga gospodarstva, ki zagotavlja storitve osebam; (3) ker razvoj frizerstva zahteva spoštovanje najvišjih standardov kakovosti, tako v zvezi s strankami kot v zvezi z delavci, ter vključuje družbeno in okoljsko odgovornost; (4) ker kakovost socialnih razmerij temelji na medsebojnem zaupanju, duhu sodelovanja in stalnem socialnem dialogu med delodajalci in delavci ter predstavlja element produktivnosti; 1 UL L 183, , str. 1.

2 (5) ker so poklicna tveganja primerljiva ne glede na državo članico, v kateri se izvaja dejavnost; (6) ker pogodbenici ukrepata na podlagi trdnega prepričanja, da bo Sporazum prispeval k varovanju delovnih mest ter zagotavljanju gospodarske prihodnosti frizerskega sektorja in podjetij v okviru trajnostnega razvoja in kakovostne rasti; (7) ker so splošna načela ocene in preprečevanja tveganja določena v Direktivi Sveta 89/391/EGS in njenih zadevnih posebnih direktivah, ki v celoti veljajo za področje iz Sporazuma; (8) ker delodajalec zaradi preprečitve pogostega in dolgotrajnega stika z vodo in snovmi, ki lahko povzročijo draženje in alergijske reakcije, sprejme kolektivne zaščitne ukrepe, kot je denimo vzpostavitev ravnovesja med mokrimi in suhimi delovnimi opravili, ter individualne zaščitne ukrepe. Zagotovi tudi zaščitne rokavice, prilagojene delovnim opravilom, ter skrbi za higieno pri delu; (9) ker delavci izvajajo individualne zaščitne ukrepe in tako med delom na rokah ne nosijo nakita, vodne raztopine, ki vsebujejo snovi ali pripravke, ki lahko povzročijo draženje in alergijske reakcije, nemudoma sperejo s kože ter si ne brišejo rok v brisače strank; (10) ker pogodbenici upoštevata določbe Uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih 2, vključno z obveznostmi proizvajalcev, uvoznikov ali distributerjev v skladu z navedeno uredbo; (11) ker je eden od glavnih izzivov, opredeljenih v strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje , preprečevanje z delom povezanih bolezni z obravnavo obstoječih, novih in nastajajočih tveganj; (12) ker se pogodbenici zavezujeta, da bosta ta sporazum objavili v državah članicah; (13) ker bosta pogodbenici redno znova ocenjevali tveganja glede na tehnični razvoj, vključno z znanstvenim razvojem in ugotovitvami ustreznih organov; (14) ker si Komisija prizadeva delavcem zagotoviti dostojno zaščito in trajnostna delovna mesta; (15) ker si bosta pogodbenici z vsemi močmi prizadevali za uporabo tega sporazuma v vseh frizerskih podjetjih; (16) ker cilj spodbujanja zdravja in varnosti delavcev zahteva zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja v frizerskih podjetjih; (17) ker je bilo z znanstvenimi raziskavami na področju zdravja pri delu v okviru projektov Safe Hair dokazano, da lahko dolgotrajna uporaba nekaterih materialov, izdelkov in orodij v mokrem okolju poškoduje kožo in dihala, zaradi česar mora delodajalec nameniti posebno pozornost izbiri oziroma nakupu materialov, izdelkov in orodij, potrebnih za opravljanje dejavnosti, ter jih nadomestiti, kjer je to mogoče, pri tem pa upoštevati splošna načela ocene in preprečevanja tveganja; (18) ker delodajalec zagotovi ergonomsko delovno mesto in uporabo ergonomskih orodij, da bi bilo delo manj naporno; (19) ker lahko samozaposlene osebe in delodajalci, kadar ti osebno sodelujejo v delovnem procesu v frizerskem podjetju skupaj z delavci, s svojimi dejavnostmi ogrozijo varnost in zdravje delavcev, zaradi česar morajo nekatere določbe tega sporazuma veljati tudi za samozaposlene in delodajalce; 2 UL L 342, , str COM(2014) 332 final. 2

3 (20) ker do zdaj ciljev tega sporazuma, tj. zagotavljanja in spodbujanja visoke ravni varovanja zdravja in varnosti za vse delavce v frizerskem sektorju v Uniji, ni bilo mogoče zadovoljivo doseči na nacionalni ravni; (21) ker sta pogodbenici sklenili, da je navedene cilje lažje doseči na ravni Unije, ter sta zato pripravili ta sporazum. Po mnenju pogodbenic to Uniji omogoča, da sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji; (22) ker pogodbenici menita, da v skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu 5, ta sporazum ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev; (23) ob upoštevanju člena 155 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 3

4 DEL 1 SPLOŠNE DOLOČBE Določba 1 Cilji Namen sporazuma je: (1) zagotavljanje in spodbujanje visoke ravni varovanja zdravja in varnosti za vse delavce v frizerskem sektorju z oblikovanjem določb za preprečevanje, odpravo ali zmanjšanje tveganj za zdravje, povezanih z delom, v zadevnem sektorju; (2) delo v zdravem okolju, kar je osnovni pogoj za zagotavljanje učinkovitih storitev; (3) celosten pristop k preprečevanju tveganj ter varovanju zdravja in varnosti na delovnem mestu, zlasti na področju: - zaščite kože in dihal, - ergonomskih delovnih mest, - preprečevanja nezgod ter varnosti pri delu; (4) preprečevanje z delom povezanega slabega zdravstvenega stanja za zagotovitev, da bodo lahko delavci svoj poklic v zadevnem sektorju opravljali tudi v prihodnje. Ta sporazum ne posega v obstoječe ali prihodnje določbe na nacionalni ravni ali ravni Evropske unije, ki so ugodnejše za varovanje zdravja in varnosti delavcev pri delu v frizerskem sektorju. Določba 2 Področje uporabe (1) V tem sporazumu so obravnavani z zdravjem in varnostjo povezani vidiki delovnega okolja delavcev v frizerskem sektorju. (2) Za ohranjanje varnosti in zdravja v frizerskem podjetju, v katerem so samozaposlene osebe ali delodajalci osebno vključeni v delovni proces v frizerskem podjetju, ki je delovno mesto delavca, te samozaposlene osebe in delodajalci smiselno izpolnjujejo naslednje določbe tega sporazuma, ki veljajo za delavce: - del 1, določba 4(8), - del 2, določbe 9(2), 9(7), 8(5) in 8(6). (3) Za ohranjanje varnosti in zdravja v frizerskem podjetju, v katerem so samozaposlene osebe vključene v delovni proces v frizerskem podjetju, ki je delovno mesto delavca, te samozaposlene osebe smiselno izpolnjujejo naslednje določbe tega sporazuma, ki veljajo za delodajalce: - del 1, določbe 4(5), 6(1) in 6(2), - del 2, določbi 8(3) in 8(4). Določba 3 Opredelitev pojmov Izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, pomenijo naslednje: (1) delodajalec: vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima z delavcem sklenjeno delovno razmerje in je odgovorna za frizersko podjetje in/ali obrat; (2) frizersko podjetje: podjetje, ki opravlja gospodarsko dejavnost v frizerskem sektorju, ne glede na to, ali je ta pridobitna ali ne; 4

5 (3) delavec: vsaka oseba, ki za določeno obdobje proti plačilu opravlja storitve za drugo osebo in pod njenim vodstvom; za namene tega sporazuma se pripravniki in vajenci štejejo za delavce; (4) samozaposlene osebe: vse osebe, razen delodajalcev in delavcev. Določba 4 Zaščita kože in dihal (1) V skladu s členom 6(3) in členom 9 Direktive Sveta 89/391/EGS delodajalec izvede oceno tveganja in na podlagi ugotovitev te ocene sprejme ukrepe za odpravo ali zmanjšanje tveganj na najnižjo možno raven. Uporablja se hierarhija temeljnih načel preprečevanja v skladu s členom 6 Direktive Sveta 89/391/EGS. Pri izvedbi te ocene tveganja ter sprejetju ustreznih preventivnih in zaščitnih ukrepov delodajalec upošteva morebitna in posebna tveganja, ki izhajajo iz prisotnosti frizerjev, ki delo opravljajo v okviru različnih pogodbenih statusov, na istem delovnem mestu. Ta tveganja vključujejo tveganja, ki izhajajo iz skupne uporabe istih izdelkov in orodij, ter tveganja, ki izhajajo iz organizacije dela v frizerskem podjetju. Samozaposlene osebe, ki so vključene v delovni proces v frizerskem podjetju, ki je delovno mesto delavca, spoštujejo preventivne in zaščitne ukrepe za obravnavanje teh tveganj. (2) Da bi se preprečil pogost in dolgotrajen stik z vodo in snovmi, ki dražijo kožo, delodajalec poskrbi za ravnovesje med mokrimi in suhimi delovnimi opravili ter sprejme individualne zaščitne ukrepe. (3) Delodajalec zagotovi prostor, namenjen higieni in negi rok delavcev, ter jim da v ta namen na razpolago ustrezno opremo in izdelke. (4) Delodajalec uporablja le materiale, izdelke in orodja, ki so bili zakonito dani na trg Unije. (5) V primeru podobnih materialov, izdelkov in orodij delodajalec izbere tiste, ki zagotavljajo najvišjo raven varovanja zdravja in varnosti delavcev (načelo nadomestitve), če je to mogoče. Če nadomestitev ni mogoča, delodajalec uporablja materiale, izdelke in orodja v obliki, ki zagotavlja najnižjo možno izpostavljenost (aplikatorji z dvema razdelkoma, paste, granulati itd.). (6) Načelo nadomestitve se uporablja zlasti za: - izdelke, ki v zrak sproščajo prah, - rokavice iz naravne lateks gume s pudrom, - orodja (npr. strižniki in škarje), s katerih se lahko na kožo prenese nikelj 4. (7) Delodajalec v prostorih frizerskega salona zagotovi ustrezno prezračevanje. To pomeni pretok svežega zraka vsaj 100 m 3 /uro na osebo, ki dela na delovnem mestu. Prezračevanje se lahko zagotovi z ventilatorji, naravnim križnim prezračevanjem ali tehničnim prezračevalnim sistemom. (8) Delodajalec zagotovi, da se mešanje ali prenos kemikalij, pri katerem lahko nastajajo nevarni plini, hlapi ali trdni delci, izvaja na posebnih delovnih postajah z mehanskimi prezračevalnimi sistemi ali lokalnimi odsesovalnimi sistemi, ki jih zagotovi in vzdržuje delodajalec. Take delovne postaje niso potrebne le, če pri uporabljenih postopkih mešanja in prenosa nevarni plini, hlapi ali trdni delci ne uhajajo (npr. nepredušno zaprti sistemi). 4 Nikelj se nanaša na kovinski nikelj (št. CAS ), kot je opredeljen v Prilogi XVII k uredbi REACH (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, UL L 396, , str. 1). 5

6 Določba 5 Ergonomska delovna mesta (1) Delodajalec poskrbi za kroženje nalog, kadar koli je to mogoče, da se prepreči ponavljanje gibov ali naporno delo v daljšem časovnem obdobju. V ta namen delavce ustrezno usmerja. (2) Delodajalec pri nakupu nove opreme in orodij ter pri obnavljanju ali novem opremljanju prostorov upošteva tehnični napredek na področju ergonomije. Zlasti si delodajalec: a. pri vsakem obnavljanju ali novem opremljanju prostorov v skladu s tehničnim napredkom na področju ergonomije prizadeva za nakup vrtljivih stolov z nastavljivo višino ter stolov brez naslonjala s kolesci in nastavljivo višino (za podporo pri stanju), s katerimi se zagotovi, da so roke, ramena in hrbet na pravi delovni višini; b. pri vsakem novem nakupu ali dopolnjevanju opreme za umivanje las prizadeva za nakup opreme, ki omogoča delo v čim bolj ergonomskem položaju ob upoštevanju udobja stranke, pri čemer upošteva delovne procese in tehnični napredek na področju ergonomije; c. pri dopolnjevanju opreme v skladu z delovnim procesom in tehničnim napredkom na področju ergonomije prizadeva za nakup ročnih sušilnikov in škarij za lase, ki so čim lažji in tišji ter čim manj vibrirajo, ne da bi to vplivalo na njihovo tehnično učinkovitost. (3) Delodajalec zagotovi, da so orodja in izdelki, ki se uporabljajo, vključno z izdelki za nego in zaščitnimi rokavicami (razen izdelkov, ki se pripravijo na postaji za mešanje), dosegljivi z delovne postaje. Prednost se daje vozičkom. Določba 6 Preprečevanje nezgod in varnost pri delu (1) Delodajalec zagotovi dovolj prostora na delovnih postajah, da lahko delavci opravljajo svoje naloge, ne da bi si bili pri tem v napoto, tudi ko je v salonu veliko strank. (2) Delodajalec zagotovi, da se kozmetični izdelki, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1223/2009, hranijo v ustreznih pogojih (na hladnem, največ pri sobni temperaturi), da so steklenice tesno zaprte in v originalni embalaži, izdelki, ki pomenijo nevarnost požara, pa se hranijo ločeno od vnetljivih materialov. 6

7 DEL 2 POSEBNI ZAŠČITNI UKREPI PRI DELU Določba 7 Splošne obveznosti za delavce Vsak delavec je odgovoren, da kar najbolj skrbi za lastno zdravje in varnost v skladu s svojo usposobljenostjo in navodili delodajalca v skladu s tem sporazumom. Določba 8 Kolektivni zaščitni ukrepi (1) Delodajalec zagotovi zaščitne rokavice, ki: so dovolj odporne proti kemikalijam, ki se uporabljajo v frizerstvu, in dovolj močne, da se pri običajnem delu ne morejo poškodovati, ne dražijo kože, so take velikosti in oblike, da se prilegajo rokam uporabnikov, pri umivanju prekrivajo zapestja. (2) Delodajalec opremi prostor, ki ga delavci uporabljajo za umivanje in nego rok, z ustreznimi sredstvi za čiščenje, zaščito in nego kože ter brisačami za enkratno uporabo. (3) Delodajalec zagotovi sistematično čiščenje in razkuževanje orodja (glavniki, škarje, sponke za lase, brivski aparati in strižniki). (4) Delodajalec zagotovi, da se prostori, vključno s sanitarijami, ohranjajo v čistem stanju in da se tla redno čistijo, da bi se preprečili zdrsi, spotikanje in padci. (5) Delodajalec zagotovi, da delavci za redčenje koncentratov uporabljajo naprave za mešanje, dozirnike in primerne posode. (6) Delodajalec zagotovi, da delavci v delovnih prostorih ne uživajo hrane ali kadijo. Določba 9 Individualni zaščitni ukrepi (1) Delodajalec je odgovoren za dajanje navodil delavcem, da bi upoštevali individualne zaščitne ukrepe iz tega sporazuma. (2) Delavci nosijo ustrezne zaščitne rokavice, kadar: - nanašajo barve, barvne šampone in sredstva za posvetlitev las, kar pomeni tudi med preverjanjem rezultata, emulgiranjem in izpiranjem, - izvajajo trajno kodranje las, vključno s poskusnim kodranjem in utrjevanjem, - pripravljajo, mešajo ali prenašajo kemične snovi, - umivajo lase, - umivajo ali razkužujejo opremo, orodje ali prostore. Rokavice za enkratno uporabo se uporabljajo zlasti pri opravilih, ki vključujejo kemikalije, ki se uporabljajo v frizerstvu, torej tudi pri izpiranju barv. (3) Za zagotovitev visoke ravni zaščite kože in higiene rok si delavci pred začetkom dela, pred odmori in ob koncu delovnega dne namažejo roke s pripravki za zaščito kože. Poleg tega si po potrebi operejo roke s ph-nevtralnim milom, jih dobro obrišejo in namažejo. (4) Delavci nosijo oblačila, ki so ustrezna za opravljanje njihovih dejavnosti, ali delovna oblačila. (5) Delavci med delom na rokah ne nosijo nakita. (6) Delavci vodne raztopine, ki vsebujejo dražeče snovi ali pripravke, nemudoma sperejo s kože. 7

8 (7) Delavci si ne brišejo rok v brisače strank. DEL 3 IZVAJANJE Določba 10 Določbe o izvajanju (1) Države članice in pogodbenici lahko ohranijo ali sprejmejo določbe, ki so za delavce ugodnejše od zapisanih v tem sporazumu. (2) Izvajanje tega sporazuma ni veljavna podlaga za zniževanje splošne ravni zaščite delavcev na področju, za katero velja ta sporazum. (3) Preprečevanje in reševanje sporov in pritožb, ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma, potekata po postopkih, določenih v nacionalni zakonodaji, kolektivnih pogodbah in praksi. (4) Pogodbenici pregledata uporabo tega sporazuma pet let po datumu sklepa Sveta, če to zahteva ena od pogodbenic tega sporazuma. V Bruslju, dne Za Coiffure EU Za UNI Europa Hair & Beauty Jef Vermeulen Predsednik François Laurent Predsednik Robert Vos Generalni sekretar Oliver Röthig Regionalni sekretar 8