CENE-IZVOZ/M. Vprašalnik za statistično raziskovanje Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu, 2021

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "CENE-IZVOZ/M. Vprašalnik za statistično raziskovanje Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu, 2021"

Transkripcija

1 REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS št. 171/2020) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu, 2021 Prosimo, izpolnite vprašalnik za opazovano obdobje in ga najpozneje do 20. v mesecu oddajte prek spletne aplikacije estat. Zahvaljujemo se vam, da s svojimi podatki prispevate h kakovosti uradnih statističnih podatkov. Rezultate tega raziskovanja in druge statistične podatke in kazalnike boste našli na spletni strani CENE-IZVOZ/M omoč in informacije: (pon. čet.: pet.: ) Namen raziskovanja V tem raziskovanju spremljamo mesečne cene izvoznih industrijskih proizvodov, iz katerih izračunavamo indekse cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu. Indeksi so osnova za pripravo makroekonomskih analiz in napovedi gospodarskih gibanj, uporabljajo pa se tudi kot deflatorji v nacionalnih računih. Obveznost sporočanja podatkov Sporočanje zahtevanih podatkov Statističnemu uradu RS za to statistično raziskovanje je obvezno, in sicer na podlagi določil Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in Letnega programa statističnih raziskovanj za 2021 (Uradni list RS, št. 171/2020). Neizpolnjevanje te obveznosti pomeni kršitev določil, zapisanih v omenjenih predpisih. Zaupnost podatkov Vsi podatki, ki se zberejo s tem vprašalnikom, spadajo med zaupne, zato so skrbno varovani, uporabljajo pa se samo za statistične namene, tj. za zagotavljanje in izkazovanje zbirnih podatkov o množičnih pojavih v skladu z Zakonom o državni statistiki. Ta v 50. členu določa, da smejo biti statistični podatki objavljeni samo v agregatni obliki, torej samo v obliki združenih podatkov (npr. kot povprečja, vsote, deleži), da iz njih ni mogoče prepoznati podjetja, na katero se podatki nanašajo. Izjemoma se smejo ti podatki objaviti tudi posamično, če podjetje prej pisno izrazi, da se strinja s takim načinom objave svojih podatkov. Navodila za izpolnjevanje vprašalnika Preden začnete izpolnjevati vprašalnik, preberite navodila, ki so v naslednjem zavihku. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. PREBERITE! Vzorec vprašalnika vam je namenjen le za informacijo, katere podatke zbiramo pri tem raziskovanju. Poročevalske enote prosimo, da podatke vpišejo v vprašalnik v Excelu, ki smo jim ga poslali po elektronski pošti.

2 Navodila za izpolnjevanje vprašalnika Uporaba možnosti kopiraj (copy) -> (paste) je iz tehničnih razlogov onemogočena, zato je ne morete uporabljati. Izpolniti je treba polja v zavihkih Sklop A (Podatki o izpolnjevanju vprašalnika), Sklop B (Cene industrijskih proizvodov) in Sklop D (Opombe). V kolikor bo prišlo do sprememb reprezentativnih proizvodov (prenehanje proizvodnje, nadomestna proizvodnja, itd...) boste izpolnili tudi Sklop C (Nadomestni in novi proizvodi). Sklop A: Podatki o izpolnjevanju vprašalnika Vprašalniki so individualni, zato so podatki v nekaterih poljih (leto, naziv, matična številka in zaporedna številka) že izpolnjeni. Prosimo, da izpolnite prazna polja in označite status enote v sklopu AA1. Sklop B V Sklopu B so predhodno izpisani proizvodi, ki ste jih navedli kot reprezentativne za vaš poslovni subjekt. Vsak mesec v tabelo vpišite povprečno ceno posameznega proizvoda za navedeno mersko enoto. Ceno navedite v tisti valuti, v kateri je bila opravljena dejanska izvozna transakcija. -Šifro valute in šifro države izvoza izberite iz spustilnega seznama. - Če se je cena za povsem enak proizvod v opazovanem obdobju glede na prejšnje obdobje spremenila, izberite v stolpcu Razlog za spremembo cene iz spustilnega seznama najpomembnejši razlog. Če se cena ni spremenila, pustite polje v stolpcu Razlog za spremembo cene prazno. Izvozna cena pri proizvajalcu je cena: - po kateri proizvajalec prodaja svoje proizvode stalnim kupcem na tujem tržišču v največjih količinah, free on board (FOB), - v kateri sta upoštevana količinski popust in rabat, - v kateri ni upoštevan davek na dodano vrednost, - ki velja za mersko enot o, ki je navedena v vprašalniku, - ki je navedena v izdanem računu (fakturirana, dosežena cena), - tekoča cena, ki jo navedete v vprašalniku, je povprečna cena opazovanega proizvoda v obdobju opazovanja. Šifrant razlogov za spremembo cene 1 Nov cenik 2 Popust, akcija 3 Konec popusta, akcije 4 Sprememba višine stroškov 5 Devizni tečaj, borza 6 Povprečna cena 7 Trgovinska klavzula Incoterms 8 Drug razlog (obvezno izpolnite v Sklopu D poglavje D1). Če cene ne morete sporočiti - Če se kateri od izpisanih proizvodov v opazovanem obdobju ni prodajal, izberite v stolpcu Razlog za manjkajočo ceno,»ni bilo prodaje proizvoda«. - Če se je specifikacija ali merska enota proizvoda spremenila, izberite v sklopu B v stolpcu Razlog za manjkajočo ceno»nadomestni proizvod«. Nato v Sklop C, pod isto nadomestno številko vpišite nadomestni proizvod. Zaporedna številka proizvoda, pri katerem boste izbrali možnost»nadomesten proizvod«, se bo v Sklop C samodejno prepisala iz Sklopa B. - Če se proizvod ne prodaja več, izberite v Sklopu B v stolpcu Razlog za manjkajočo ceno»ukinitev proizvoda«. Ko do konca izpolnite Sklop B, vpišite v Sklop C novi reprezentativni proizvod oz. proizvode, vpišite jih v vrstico oz. vrstice, kjer ni izpisana zaporedna številka. Šifrant razlogov za manjkajočo ceno 1 Nadomestni proizvod - proizvodu ste spremenili specifikacijo, mersko enoto. 2 Ukinitev proizvoda - proizvod se ne prodaja več. 3 Ni bilo prodaje proizvoda - proizvod se v opazovanem obdobju ni prodajal. Izbira reprezentativnega proizvoda - nadomestni/novi/dodaten (Sklop C) - Če boste navedli nadomestni nov ali dodaten proizvod, izberite takšnega, ki je za vaše podjetje ključen oziroma reprezentativen. To pomeni, da gre za proizvod, ki se v enaki kakovosti proizvaja v večjih količinah daljše časovno obdobje in ustvari pomemben delež prihodkov vašega podjetja. - Dodatne reprezentativne proizvode lahko dopišete kadarkoli med letom. - POMEMBNO! Vse nadomestne/nove/dodatne proizvode vpišite v Sklop C.

3 Vpišite opazovano obdobje od 16. do (npr. za opazovano obdobje januar od do ) Sklop A Podatki o izpolnjevanju vprašalnika A1. Prosimo, vpišite podatke o osebi, ki bo izpolnjevala vprašalnik 1. Ime 2. Priimek 3. E-naslov 4. Telefon Sklop AA Status opazovane enote Naziv Matična številka AA1: Ali opazovana enota trenutno posluje? Zaporedna številka CENE-IZVOZ/M Da, posluje, in sicer pod isto matično številko. Organizacijskih sprememb ni bilo. Da, posluje, in sicer pod isto matično številko, vendar ji je bila pripojena druga enota/druge enote. Da, posluje, vendar pod drugo matično številko, in sicer kot neposredni naslednik opazovane enote. To pomeni, da deluje na isti lokaciji in v isti dejavnosti in v približno enakem obsegu. Ne, ne posluje.

4 Sklop B Cene industrijskih proizvodov Vnos podatkov - Vpišite povprečno izvozno ceno opazovanega proizvoda za navedeno mersko enoto, ki je veljala od začetka do konca opazovanega obdobja. Ceno navedite v tisti valuti, v kateri je bila opravljena dejanska izvozna transakcija. - Šifro valute in šifro države izvoza izberite iz spustilnega seznama. - Če se je cena za povsem enak proizvod v opazovanem obdobju glede na prejšnje obdobje spremenila, izberite v stolpcu Razlog za spremembo cene iz spustilnega seznama najpomembnejši razlog. Če se cena ni spremenila, polje v stolpcu Razlog za spremembo cene pustite prazno. Če cene ne morete sporočiti - Če se kateri od izpisanih proizvodov v opazovanem obdobju niso prodajali, izberite v stolpcu Razlog za manjkajočo ceno»ni bilo prodaje proizvoda«. - Če se je specifikacija ali merska enota proizvoda spremenila, izberite v stolpcu Razlog za manjkajočo ceno»nadomestni proizvod«. Nato v Sklop C, pod isto nadomestno številko vpišite nadomestni proizvod. Zaporedna številka proizvoda, pri katerem boste izbrali»nadomestni proizvod«, se bo v Sklop C samodejno prepisala iz Sklopa B. - Če se proizvod ne prodaja več, izberite v stolpcu Razlog za manjkajočo ceno»opustitev proizvoda«. Ko do konca izpolnite Sklop B, vpišite v Sklop C novi reprezentativni proizvod oz. proizvode, vpišite jih v vrstico oz. vrstice, kjer ni izpisana zaporedna številka. Zap. št. Šifra iz NIP Šifra iz KN Censka št. Specifikacija proizvoda Merska enota Cena brez DDV v opazovanem obdobju Valuta Ime države izvoza Razlog za spremembo cene, če se je cena glede na prejšnje obdobje spremenila Razlog za mankajočo ceno, če cene v opazovanem obdobju nimate

5 - Pojdite na Sklop C

6 Sklop C Nadomestni in novi proizvodi Vnos podatkov - Nadomestni proizvod vpišite pod zaporedno številko, ki se je samodejno prepisala iz Sklopa B, ko ste v stolpcu kot Razlog za manjkajočo ceno izbrali»nadomestni proizvod«. - Novi priozvod (v Sklopu B ste kot razlog za manjkajočo ceno izbrali»opustitev proizvoda«) vpišite v vrstico, kjer ni izpisana zaporedna številka. Zaporedno številko novega proizvoda bomo naknadno določili na SURS. - Pri nadomestnem ali pri novem proizvodu vpišite podrobno specifikacijo in mersko enoto za katero velja cena, ter tudi ceno tega proizvoda za navedeno mersko enoto, ki je veljala v decembru prejšnjega leta (obdobje opazovanja ), ceno v prejšnjem obdobju in ceno v opazovanem obdobju. - Če se je cena za nadomestni oziroma novi proizvod v opazovanem obdobju glede na prejšnje obdobje spremenila, v stolpcu Razlog za spremembo cene, izberite najpomembnejši razlog. Če se cena ni spremenila, polje v stolpcu Razlog za spremembo cene pustite prazno. Cena brez DDV Zap. št. Šifra iz NIP Šifra iz KN Censka Specifikacija proizvoda Merska enota v decembru v prejšnjem št. prejšnjega leta obdobju - Pojdite na Sklop D v opazovanem obdobju Valuta Ime države izvoza Razlog za spremembo cene, če se je cena glede na prejšnje obdobje spremenila

7 Sklop D Opombe D1. Opombe - Prosimo, vpišite razloge za spremembo cene proizvodov, če ste v Sklopu B, v stolpcu Razlogi za spremembo cene izbrali osmo možnost:»drug razlog«. - Če so se cene v opazovanem obdobju glede na prejšnje obdobje bistveno spremenile (za 20 % ali več), lahko pod Opombe podate dodatno pojasnilo o razlogih za to. - Vpišite tudi razloge za spremembe cen, če ste v Sklop C vpisali nadomestni, novi oziroma dodatni proizvod, pa so se cene v opazovanem mesecu glede na prejšnji mesec spremenile. - Sem vpišite morebitne nove podatke o poslovnem subjektu (npr. matično številko, ime, naslov ali dejavnost poslovnega subjekta). D2. Koliko časa ste porabili (vi osebno in druge osebe) za pripravo in izpolnitev vprašalnika? Prosimo, upoštevajte čas, porabljen za branje navodil, zbiranje informacij, pripravo podatkov in za sámo izpolnjevanje vprašalnika. minut Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.