Slovensko združenje rejcev konj pasme

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Slovensko združenje rejcev konj pasme"

Transkripcija

1 Datum, Hlevska knjiga I. Program dela za rejsko sezono 2007 Sprejet na občnem zboru dne v Kamniku Po ZŽiv in RP mora imeti vsako KMG hlevsko knjigo. Izdelati je potrebno zasnovo in brošuro za vse rejce - člane. 2. Povezovanja sodelovanje združenja doma in v tujini a. Povezovanje z drugimi RO, Zveza rejskih organizacij če bo interes b. Aktivno sodelovanje s svetovnim združenjem (letni kongres, rejsko in organizacijsko svetovanje, najem žrebca...) 3. Rejsko delo a. Delo članov komisij za ocenjevanje in odbiro plemenskih živali b. Sodelovanje na medn. km. sejmu v Gornji Radgoni -25 živali c. Centralna odbira žrebčkov za Brigo na kmetijskem sejmu v Komendi d. Sprejem žrebic v rodovnik na centralnih mestih i. SKLEP: Strokovni svet določi ustrezno število preglednih mest ii. SKLEP: Imenuje se rejska komisija v sestavi, kot jo sestavljajo člani strokovnega sveta iii. SKLEP: Rejski program se dopolni/spremeni: 1. Spremeni se sistem ocenjevanje, kjer se da večji povdarek na tip in hode 2. Dopolni se preskus delovne sposobnosti po WHF modelu 3. Opredeli se kriterije za uvožene konje in doda predhodno soglasje RO za vpis v rodovniško knjigo 4. Promocija haflingerja a. Vzdrževanje internet strani b. Članki/oddaje v medijih (RoK, Kmečki glas...) c. Preskus delovne sposobnosti na hipodromu v Lescah/Purgaj 5. Izobraževanja rejcev a. Reprodukcija, ocenj. komisije, delo s konji, prehrana/bolezni 6. Tekoče delo RO haflinger, Kokra 42, 4205 Preddvor, Slovenija; Spletna stran:

2 a. Sodelovanje z MKGP in KGZ pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu b. Obveščanje rejcev c. Komunikacija z inštitucijami (VF, BF...) II. Financiranje Viri financiranja EUR SIT P = Prostovoljno delo D = Predvidena donatorska sredstva Č = Članarina članstva J = Pričakovana sredstva iz javnih virov SKUPAJ potrebnih sredstev za izvedbo nalog RP SKLEP 1: Izvedba programa je kritično odvisna od višine javnih sredstev SKLEP 2: OZ pooblašča IO in predsednika, da na MKGP predstavi program in položaj PRO in poskuša zagotoviti potrebna sredstva za nadaljno delo Nal. Aktivnost EUR Naloga iz Rej. Pr. Vir 1 Analiza in priprava gradiva za hlevsko knjigo 30 ur po 12,5 EUR P Administrativni stroški (pisarniški material, kopiranje, pošta, gradiva) J Tiskanje in vezava J Skupaj naloga b Članarina v svetovnem združenju Č Udeležba delegata na svetovnem kongresu WHF (prevoz, nastanitev) Č Najemnina za žrebca (Stripsen) J Skupaj naloga 2b a Materialni stroški (kilometrina...) x J 3b Veterin. stroški in stroški zavarovanja po 50 EUR/žival za 25 živali J Transport živali na in iz sejma povpr. 200 km/živ. po 0,5 EUR/km J Transport 3 voz, povpr. 150 km/vozu po 0,5 EUR/km J Katalog razstavljenih živali J Promocijski material - zgibanka D Priprava promocijske stojnice D Delo ekipe, ki predstavlja RO in konja pod sedlom in v vpregi 6 dni ,3 P Mat. stroški ekipe, ki predstavlja RO in konja pod sedlom in v vpregi J Skupaj naloga 3b c Veterin. stroški in stroški zavarovanja po 50 EUR/žival za 25 živali J Transport živali na in iz sejma povpr. 150 km/živ. po 0,5 EUR/km J Priprava prostora 50 ur po 5 EUR P haflinger, Kokra 42, 4205 Preddvor, Slovenija; Spletna stran:

3 Priprava prostora in privezov materialni stroški J Priprava promocijske stojnice D Skupaj naloga 3c a Letna najemnina strežnika Č Razvoj in vzdrževanje strani 120 ur po 12,5 EUR P 4b Priprava gradiva 80 ur po 12,5 EUR P Skupaj nalogi 4a in 4b c Obveščanje in delovno gradivo Č Veterin. stroški in stroški zavarovanja po 50 EUR/žival za 25 živali J Transport živali na in iz hipodr. povpr. 150 km/živ. po 0,5 EUR/km J Priprava prostora 50 ur po 5 EUR P Priprava prostora in privezov materialni stroški J Stroški inštruktorjev in sodnikov J Skupaj naloga 4c Izobraževanje rejcev (najem prostora, predavatelj, gradivo, pošta...) J 6 Pisarniški material, poštnina, kopiranje, kilometrina Č Vzdrževanje podatkov info sistem Č Skupaj naloga III. Opis, namen in cilji predlaganih nalog Naloga Opis 1 1.) Zakon o živinoreji (ZŽiv, Uradni list RS štev.: 18/2002) v svojem 3. členu pravi, da je»hlevska knjiga predpisani dokument vseh podatkov, ki jih vodi kmetijsko gospodarstvo o domačih živalih«. 23. člen zakona pa zahteva da: morajo biti domače živali označene in registrirane v predpisanih rokih in na predpisan način je za označitev odgovoren lastnik (pri kopitarjih pomeni označitev popis konja in izdaja identifikacijskega dokumenta) so rejci dolžni voditi hlevsko knjigo 2.) Rejski program za haflinškega konja v poglavju 16 pravi, da»vsak rejec vodi za konje Hlevsko knjigo, v katero so zavedeni vsi konji na njegovem gospodarstvu«in v nadaljevanju našteva zahtevane podatke. 3.) Pri razpisih za subvencije je identifikacija in evidenca rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu ena od obveznih nalog rejca. Evidence rejnih živali se morajo voditi v obliki registra in morajo biti ves čas dostopne kontrolnim organom ali organom oblasti na naslovu kmetijskega gospodarstva. Odsotnost predpisanih evidenc pri kontrolah na kmetiji lahko povzroči zmanjšanje ali celo izgubo pravice do subvencij. 2a Ustanovljen je kordinacijski odbor RO za slovensko hladnokrvno, posavsko in haflinško pasmo 2b Članstvo v World Haflinger Federation zagotavlja Združenju stik s svetovno primerljivo kakovostjo haflingerja in izmenjavo strokovnih in praktičnih izkušenj rejskih organizacij drugih haflinger, Kokra 42, 4205 Preddvor, Slovenija; Spletna stran:

4 3a 3b 3c 4a 4b 4c držav. Osrednji dogodek je vsakoletni kongres WHF, ki se ga udeležita 1-2 delegata iz vsake države članice. Slovensko združenje je bilo prva polnopravna članica iz takoimenovanih prvopristopnic v EU. Kot primer dobrega sodelovanja je naprimer dogovor, s katerim je WHF Slovenskemu združenju z najemno pogodbo dalo v najem elitnega žrebca pod ugodnimi pogoji, ki plemeni v Sloveniji že tretje leto. Slovenska populacija je tako pridobila plemenjaka modernega tipa, ki je slovenski populaciji konj še kako potreben, saj jo sestavljajo pretežno konji starejšega»vojaško tovornega«tipa. Po potrjenem STRP je v točkah 5.3, 8.3, 8.4, 8.8, 8.10, predvidena komisija imenovana s strani strokovnega sveta PRO. Preko komisije dobiva združenje in člani rejci konj pričakovan vpliv na rejsko in selekcijsko politiko. Mednarodni kmetijski sejem v Gornji Radgoni, ki poteka zadnji teden v avgustu, je osrednji kmetijski dogodek v letu Intenzivno potekajo razgovori z vodstvom sejma o načinu predstavitve konj. Sejem je povzel našo pobudo in bo omogočil razstavo najboljših živali vseh avtohtonih in tradicionalnih pasem konj v Sloveniji, ki jih izberejo in predstavijo RO. Predstavitev pasme na tako imenentnem sejmu je velika priložnost za promocijo in s tem večjo prepoznavnost pasme ter večjo gospodarnost reje. Že v letu 2006 smo, v okviru kmetijskega sejma v Komendi, ki se odvija v prvem tednu v oktobru, prvič izvedli takoimenovano»centralno«odbiro žrebčkov, potencialnih plemenjakov, za žrebetišče Briga. Dejstvo je, da odbira na pregledih po hlevih ni dala učinkovitih rezultatov, saj potem veliko 3-letnih žrebcev zaradi slabe kakovosti ni bilo licenciranih in so bili poslani v zakol. Odbira zadosti starih moških žrebet iz skupine nekaj deset živali, omogoča neprimerno boljše pogoje izbire najboljših živali. Internet postaja vodilno komunikacijsko sredstvo RO, ki omogoča: javno predstavitev RO, njenih organov in dela javno predstavitev pasme, rejskega programa in rejskih ciljev obveščanje rejcev in širše zainteresirane javnosti posredovati vsebine, ki so namenjene izobraževanju rejcev sprejem informacij, vprašanj in pobud s strani rejcev Glede na kratko anketo ima dostop do interneta več kot 80% rejcev Prisotnost v tipičnih pisanih medijih je drugo pomembno sredstvo za predstavitev, obveščanje in poročanje o pomembnih dogodkih povezanih z rejo. Članke objavljamo v pisanih medijih kot so: Kmečki Glas Revija o konjih Savinjske novice in Gorenjski glas Reviji Haflinger, Tirolskega združenja Ter na TV, v oddajah Ljudje in zemlja ter Sožitja Haflinger ni tipična pasma za meso, zato je selekcija na delovno sposobnost pri tej pasmi za uspešnost nadaljne reje izjemno pomembna. Aktivnosti so predvidene v tč.: 5.3 in RP. Na strokovni ekskurziji združenja v septembru 2006 smo se rejci spoznali s teoretičnim in praktičnim delom preskusa po modelu svetovne haflinške federacije in želimo s sistematičnim delom z rejci pripeljati to aktivnost do rednega letnega turnirja znotraj pasme, katerega rezultati bodo pomemben element selekcije. Za leto 2007 potekajo razgovori s Konjeniško zvezo Slovenije, da bi preskus izvedli v septembru na hipodromu v Lescah na Gorenjskem. Mesto prireditve smo izbrali na Gorenjskem tudi z namenom, da bi povečali zanimanje gorenjskih haflinger, Kokra 42, 4205 Preddvor, Slovenija; Spletna stran:

5 rejcev za to pasmo, saj je bila Gorenjska pred 70 leti to osrednje področje uvajanja. 5a Usposobljen in osveščen rejec je ključni faktor napredka reje, brez katerega vsa teorija in stroka ne more dati neučinkovitih rezultatov. Usposabljanje rejcev je opredeljeno v več točkah RP. Tem, ki si jih želijo rejci je veliko, izbirali pa bomo najbolj primerne, ki jih bodo podali tudi strokovnjaki iz tujine. 6 PRO morajo po točki 1.4 RP, statutu združenja in odločbi MKGP o priznanju izvajati RP, v sklopu te naloge pa voditi evidenco članstva in pristopnih izjav, ter izvajati komunikacijo z rejci. Člani združenja opravijo veliko prostovoljnega dela, vendar ne moremo pričakovati trošenje zasebnega denarja za materialne stroške za izvajanje javne koristi. V sodelovanju z izvršilnim odborom združenja program pripravil: Stane Bergant, predsednik haflinger, Kokra 42, 4205 Preddvor, Slovenija; Spletna stran: