DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA"

Transkripcija

1 Številka javnega naročila: JN 179/2021 Datum: DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: DOZIRNA ČRPALKA ZA BIO DIESEL Številka javnega naročila: JN 179/2021 Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek Stran 1 od 45

2 Kazalo: I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE OSNOVNI PODATKI O NAROČILU PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU PREDMET JAVNEGA NAROČILA DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE NAVODILA PONUDNIKOM Financiranje naročila in plačilni pogoji Spremembe in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Zaupnost podatkov Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe Finančna zavarovanja Ponudbena cena Predložitev ponudbe Odpiranje ponudb Pregled in presoja ponudb Načrt pogajanj Odločitev o oddaji naročila Pravno varstvo Sklenitev pogodb POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB Pogoji za priznanje sposobnosti... 9 II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE Ponudba Podatki o gospodarskem subjektu Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti Specifikacija naročila in ponudbeni predračun Vzorec pogodbe Instrumenti zavarovanja III. SPECIFIKACIJA NAROČILA Lokacija IV. OBRAZCI Stran 2 od 45

3 I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE 1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 1.1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik: Luka Koper, d.d. Vojkovo nabrežje Koper Oznaka javnega naročila: JN 179/2021 Premet javnega naročila: DOZIRNA ČRPALKA ZA BIO DIESEL Postopek: Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju: (Ur. l. RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) Odprti postopek 40. člen 1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA Vrsta Predmet naročila: Roki dobave Blago Predmet pogodbe je nakup in dobava dozirne črpalke za bio diesel za potrebe Luke Koper, d.d. Pričakovani najdaljši roki: koledarskih dni od podpisa pogodbe 1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, je objavljena na internetnem naslovu pod številko javnega naročila JN 179/2021»DOZIRNA ČRPALKA ZA BIO DIESEL«, in na portalu javnih naročil. Dokumentacija je na voljo brezplačno. Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo: - navodila ponudnikom s pripadajočimi obrazci in - vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila objavljena na portalu javnih naročil. Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila. Kontaktni podatki za dodatna pojasnila Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil pri objavi predmetnega javnega naročila. Vprašanje se postavi na koncu strani predmetnega javnega naročila, v sklopu rubrike»dodatna pojasnila«se izbere možnost»pošlji vprašanje naročniku«(prikaz spodaj). Stran 3 od 45

4 Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način. Rok za postavitev vprašanj Ogled je možen in priporočljiv, ni pa obvezen! Rok za postavitev vprašanj je naveden v obvestilu naročila in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil pri objavi predmetnega javnega naročila. Kontaktni podatki za predhodno najavo Lokacija in predmet ogleda Območje Luke Koper Ogled lokacije, delovnih pogojev in obstoječe opreme je možen v terminu do roka za postavljanje vprašanj po predhodni najavi vsaj en dan pred željenim terminom ogleda PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE Predložitev ponudb Rok za prejem ponudb Rok za oddajo ponudb je naveden v obvestilu naročila in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil Vložišče Spremembe in umik ponudb Informacijski sistem e-jn na spletnem naslovu pri objavi tega javnega naročila. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-jn svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e- JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-jn spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Javno odpiranje ponudb Čas Lokacija Neposredno po izteku roka za oddajo ponudb oz. kot navedeno v obrazcu naročila in v obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, v kolikor bodo objavljena. Informacijski sistem e-jn na spletnem naslovu pri objavi tega javnega naročila. Stran 4 od 45

5 2. NAVODILA PONUDNIKOM V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe Financiranje naročila in plačilni pogoji Javno naročilo je financirano s sredstvi Luke Koper, d.d Spremembe in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v času trajanja razpisa delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Morebitne spremembe in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bodo objavljena na spletni strani naročnika ( ter na portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe Zaupnost podatkov Naročnik bo v skladu s 35. členom ZJN-3 zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki in kje v posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno skrivnost, vse upoštevaje določbe 35. člena ZJN-3 in druge določbe področne zakonodaje (Zakona o gospodarskih družbah ipd). Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora ponudnik upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3. Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika. Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacije ponujenega blaga in količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Naročnik bo skladno s sedmim odstavkom 35. člena ZJN-3 v primeru vložene zahteve za vpogled v ponudbo obvestil ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov v svojo ponudbo zaradi varovanja svojih interesov Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. Stran 5 od 45

6 Samostojna ponudba Ponudba s podizvajalci Skupno nastopanje Tuji ponudniki Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo naročila. Ponudnik lahko določen del javnega naročila odda v izvedbo podizvajalcu. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR- 2) navesti VSE podizvajalce, kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi poleg zahtevanega OBR-2, predložiti - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V primeru javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, in v kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, mora izvajalec v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca (asignacija). Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga pogodbe. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi. Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno v ponudbi (OBR-1) navesti VSE, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni ponudnik). Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži ponudnik, kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli vodilnega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. V partnerski pogodbi morajo družbeniki določiti, da v primeru insolventnosti (stečaj) posameznega pogodbenega partnerja, lahko skupina pogodbenih partnerjev nadaljuje z izvedbo predmeta javnega naročila (oz. predmeta pogodbe), v kolikor preostali pogodbeni partnerji izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje. Gospodarski subjekti s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Če gospodarski subjekt ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih Stran 6 od 45

7 dokumentov, jih je, kakor je to predvideno v določbah ZJN-3, mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika, prevode overil po sodno zapriseženem prevajalcu, kar bo moralo biti na prevodu listine jasno in nedvoumno zapisano in potrjeno Finančna zavarovanja Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za odpravo napak v garancijskem roku, jamči izvajalec pogodbe z»bianco menico«s klavzulo brez protesta s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, ki jo naročnik vrne izvajalcu 30 dni po izteku garancijske dobe, če v garancijskem roku ni bilo reklamacij. V primeru, da izvajalec pogodbe naročniku ne izroči instrumenta zavarovanja, je naročnik upravičen zadržati 10 % pogodbene vrednosti z DDV, za čas trajanja garancije iz tega člena. Zadržano plačilo se ne obrestuje. Za odpravljanje napake se garancijski rok podaljša za tisti čas, ki je bil potreben, da se napaka odpravi Ponudbena cena Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe natančno pregledal dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na delovanje in uporabo predmeta naročila, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil vso priloženo dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo. Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in z DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni. Cene iz ponudbenega predračuna in ponudbe so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta naročila. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudba. Ponudnik mora izpolniti in predložiti: a) Ponudnik k ponudbi priloži ponudbeni predračun s tehničnimi specifikacijami. Ponudbeni predračun mora vsebovati vse tehnične zahteve oziroma katalog ponujene opreme Predložitev ponudbe Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-jn (v nadaljevanju: sistem e-jn) na spletnem naslovu v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-jn: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-jn), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu Stran 7 od 45

8 Za tuje ponudnike je priporočljiv ogled tudi spodnjih povezav na v angleškem jeziku in sicer: (english version) (Quick instructions for registering in the e-jn system for foreign suppliers via SI-PASS) (Instructions for using the system in english language). Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu v skladu z Navodili za uporabo e-jn. Če je ponudnik že registriran v sistem e-jn, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Ponudnik v sistemu e-jn v razdelek»predračun«naložbi obrazec OBR-1 PONUDBA brez prilog in v razdelek»ostale Priloge«vse ostale zahtevane dokumente vključno s prilogami. Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-jn pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb»oddaj«. Sistem e-jn ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika 1 ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-jn najkasneje do roka predvidenega za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-jn označena s statusom»oddano«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-jn svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-jn tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-jn spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi pri objavi tega javnega naročila Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-jn in se bo začelo neposredno po izteku roka za oddajo ponudb na spletnem naslovu Odpiranje poteka tako, da sistem e-jn samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-jn pod razdelek»skupna ponudbena cena«, v del»predračun«. Generira se Zapisnik o odpiranju ponudb z vsemi relevantnimi podatki glede ponudnikov in ponudb, ki je ponudnikom, ki so oddali ponudbe, dostopen v sistemu e-jn. S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb. S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb. Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, navedenega v ponudbi, ali preko sistema e-jn. 1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo, 64/16 odl. US in 20/18 OROZ631) Stran 8 od 45

9 2.9. Pregled in presoja ponudb Pri pregledu ponudb se preveri in presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se v okviru zakonskih določb od ponudnika lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in odpravo računskih napak. Če se ponudnik v roku navedenem v pozivu naročnika ne odzove ali ne poda zahtevanih dopolnitev, se ponudba izloči Načrt pogajanj Pogajanj NE bo Odločitev o oddaji naročila Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil. Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila Pravno varstvo Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja Sklenitev pogodb Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis, le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema, sicer se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok. V roku osem (8) delovnih dni od vročitve z obeh strani podpisane pogodbe, je ponudnik dolžan predložiti instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do ponudnika. 3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB 3.1. Pogoji za priznanje sposobnosti Gospodarski subjekt (vsak ponudnik, partner ali podizvajalec, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) potrdi izpolnjevanje zahtevanih pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD (Gospodarski subjekt obrazec ESPD iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila shrani na svoj računalnik, nato pa ga izpolni preko spletne povezave Na tej spletni povezavi gospodarski subjekt izbere jezik za izpolnjevanje Enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD). V nadaljevanju izbere»sem gospodarski subjekt«in opcijo»uvoziti ESPD«. Gospodarski subjekt ESPD nato v celoti izpolni, natisne, podpiše in žigosa ter predloži v svoji ponudbi). Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež, skladno s 40., 77. in 78. členom ZJN-3. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo morali predložiti ustrezna dokazila, prevedena v slovenski jezik. Stran 9 od 45

10 Razlogi za izključitev Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati naslednje pogoje: - Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. - Pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije. Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD Pogoji za sodelovanje Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi (vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec) mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla) Ekonomski in finančni položaj a) Gospodarski subjekt je v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) imel povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini ponudbene vrednosti (brez DDV) za posel, ki ga prevzema. b) Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih dni. c) Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7. Gospodarski subjekt iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb. Pogoj pod točko c) mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in s katerim bo ponudnik izkazoval sposobnosti, razen podizvajalcev. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dodatna dokazila iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev Tehnična in strokovna sposobnost a) Reference Ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec je od dobavil najmanj 3 kose dozirnih črpalk (minimalno Q=40m3/h pri H=80m) za bio diesel zahtevanih tehničnih karakteristik Stran 10 od 45

11 končnim uporabnikom v državah EU, z izdelano celotno dokumentacijo, katera vključuje vse ateste vgrajenih materialov in komponent, izjavo o skladnosti in pri čemer pogodbena vrednost za vsak komplet posebej ni bila nižja od ,00 EUR brez DDV. Ponudnik navede referenčne posle v OBR-3»Izjava o zagotovljenih referencah«. Ponudnik pridobi potrdilo naročnikov za vsako izmed izkazanih referenc OBR-3a»Potrdilo naročnika«. Če ponudnik ne želi razkriti dejanskih vrednosti svojih poslov, lahko ponudnik navede na oba obrazca, da izpolnjuje najmanjšo zahtevano vrednost posameznega posla (najmanj ,00 EUR brez DDV). Po končanem odpiranju ponudb mora ponudnik na zahtevo naročnika omogočiti ogled in preizkus enega referenčnega dela na sedežu naročnika. V kolikor to ni mogoče, ponudnik organizira ogled na lokaciji, kjer se nahaja referenčni del, za najmanj 2 osebi (predstavnik nabave in uporabnika) na svoje stroške (prevoz, hrana, nastanitev, porabljena sredstva pri preizkusu, ). Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da predloži dodatna dokazila glede navedenih referenc iz seznama. b) Tehnične zmogljivosti Ponudnik mora zagotavljati vse potrebne tehnične zmogljivosti (proizvodnjo, mehanizacijo, opremo, itd.) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Na podlagi poziva ponudnik naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti. V kolikor ponudnik ni proizvajalec dozirnih črpalk za bio diesel, mora priložiti potrdilo o zastopništvu za ponujeno opremo. Ponudnik navede tehnične zmogljivosti za izvedbo posla v OBR-4»Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih« Merila za izbiro najugodnejše ponudbe Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se določi na podlagi najnižje ponudbene cene navedene na obrazcu OBR-1 Ponudba. Stran 11 od 45

12 II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 4. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Sestavljajo jo naslednje listine: 1. Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (OBR-1) 2. Izpolnjen in podpisan obrazec Predračunska cena (OBR-1A) in Tehnične zahteve (OBR-1B) 3. Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. izvajalcih v skupnem nastopu (OBR-2) 4. Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). Obrazec je objavljen na internetnem naslovu 5. AJPES S.BON obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena (za ponudnika in partnerje, ne velja za podizvajalce) 6. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o zagotavljanju referenc (OBR-3) 7. Izpolnjena in podpisana Potrdila naročnika (OBR-3a) 8. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o zagotavljanju tehničnih zmogljivostih (OBR- 4) 9. Izpolnjen in podpisan obrazec Vzorec pogodbe (OBR-5) 10. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6) 11. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava ponudnika o spoštovanju kodeksa ravnanja za dobavitelje družb Skupine Luka Koper. d.d. (OBR-7) (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). Kodeks ravnanja za dobavitelje družb Skupine Luke Koper je objavljen na internetnem naslovu: Informativni vzorec pooblastila za izpolnitev in unovčitev menice (OBR-8) Obrazce se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Vse ponudbene obrazce se predloži v "PDF" zapisu. Navedbe v predloženih obrazcih morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan Ponudba V obrazcu»ponudba«morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vodilnega partnerja. V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna ponudbena cena (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR. V ponudbi morajo biti vneseni podatki za izračun meril za izbiro ponudbe. Ponudba mora veljati za celotno naročilo. Delne ponudbe ne bodo upoštevane. Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb. V ponudbi mora biti naveden rok dobave. Variantne ponudbe in opcije niso dovoljene. Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega roka. Stran 12 od 45

13 Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila. Ponudnik v sistem e-jn v razdelek»skupna ponudbena vrednost«v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeno ceno oz. ponudbeno ceno iz OBR 1 Ponudba brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Ponudbena cena skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del»predračun«naloži izpolnjen obrazec»obr 1 Ponudba «v pdf, obrazec»predračun«pa naloži v razdelek»dokumenti«, del»ostale priloge«.»skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen v del»predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku»skupna ponudbena vrednost«, podatki v OBR 1 Ponudba - naloženim v razdelek»skupna ponudbena cena«, del»predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek»dokumenti«, del»ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku»dokumenti«, del»ostale priloge« Podatki o gospodarskem subjektu Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec. Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede tudi dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del (brez DDV). Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženim popisom tehničnih zahtev. Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora glede na prevzeti posel predložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti. Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce Specifikacija naročila in ponudbeni predračun V ponudbi mora biti predložena naročnikova specifikacija naročila iz katere sta razvidna vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Ponudbeni predračun sestavljata rekapitulacija predračunske vrednosti in podrobna specifikacija te vrednosti, strukturirana po vrstah opreme, navedenih v specifikaciji naročila. Cene v ponudbenem predračunu se navede brez DDV in v valuti EUR Vzorec pogodbe Predloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, podpisati, žigosati in parafirati Instrumenti zavarovanja Instrumente zavarovanja se predloži skladno s točko 2.5 teh navodil. Stran 13 od 45

14 III. SPECIFIKACIJA NAROČILA Predmet pogodbe je nakup in dobava dozirne črpalke za bio diesel za potrebe Luke Koper, d.d. Vsa vgrajena oprema mora biti v skladu z vsemi standardi s področja strojništva. 5. TEHNIČNI POGOJI IN OSTALI POGOJI NAROČILA 5.1. Lokacija Naslov: Luka Koper d.d., PC Terminal razsutih in tekočih tovorov 5.2. Popis tehničnih zahtev Popis tehničnih zahtev je priložen k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila kot priloga Tehnične zahteve (OBR-1B) ter v prilogah in je sestavni del le-te. Osnovne zahteve za ponudbo: Garancija dobavljene opreme: min. 24 mesecev, Vgrajeni materiali morajo ustrezati predpisom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji, Oprema mora biti skladna z pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS št. 75/2008). oz. Direktivo o varnosti strojev Direktivo 2006/42/EC S ES izjava o skladnosti, certifikati materiala, atesti (1 izvod v papirnati obliki in 2 izvoda na USB ključku) Napisna tablica na izdelku (nosilnost, proizvajalec, leto izdelave, serijska št., itd.) Navodila za uporabo in vzdrževanje, Tehnični prevzem: tehnična kontrola, prevzem ter preizkus funkcionalnosti se izvede na mestu uporabe s strani naročnika. V kolikor je v tehničnih zahtevah naveden proizvajalec in/ali tip opreme velja dodatek»ali enakovredno«. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oz. mora biti enakovredna. Stran 14 od 45

15 IV. OBRAZCI - PONUDBA (OBR-1) - PREDRAČUNSKA CENA (OBR-1A) - TEHNIČNE ZAHTEVE (OBR-1B) - PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU (OBR-2) - IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU REFERENC (OBR-3) - POTRDILO NAROČNIKA (OBR-3a) - IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH (OBR-4) - VZOREC POGODBE (OBR-5) - IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (OBR-6) - IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA ZA DOBAVITELJE DRUŽB SKUPINE LUKA KOPER, D.D. (OBR-7) - OBRAZEC ESPD V ELEKTRONSKI OBLIKI (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila; glej tč. 3.1) Obrazec je objavljen na internetnem naslovu - VZOREC POOBLASTILA ZA IZPOLNITEV IN UNOVČITEV MENICE (OBR-8) Stran 15 od 45

16 OBR-1 PONUDBA št. ponudbe: št. javnega naročila: JN 179/ Naročnik:., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER 2. Predmet naročila: DOZIRNA ČRPALKA ZA BIO DIESEL 3. Ponudnik: 4. Ponudbene vrednosti 4.1 Merilo - Ponudbena cena: Ponudbena cena brez DDV Ponudbena cena z DDV EUR EUR Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 5. Ponudba velja za celotno naročilo, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je priloga te ponudbe. 6. Cena je fiksna za obseg del iz ponudbe. 7. Ponudba velja še 120 dni po roku za oddajo ponudbe. 8. Naročilo se obvezujemo izvesti skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 9. Rok dobave, montaže, testiranja in prevzema je * koledarskih dni od podpisa te pogodbe. * Opomba: Vnesete rok, ki ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Če bo navedba roka dobave ostala prazna, se domneva, da ponudnik ponuja dobavni rok 120 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Če bo naveden daljši rok, bo ponudba izločena. 10. Finančni pogoji (glej 4. člen vzorca pogodbe). 11. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca. Naročnika bomo nemudoma obvestili in mu sporočili s katerimi podizvajalci sodelujemo, za kakšno vrsto del ali materialov in vrednost del ali materialov, sicer smo naročniku dolžni poravnati stroške ali ostalo škodo, ki mu nastane zaradi nepravočasnega obvestila. 12. Izjavljamo, da smo si pred oddajo naročila podrobno preučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in popise tehničnih zahtev, tako da smo vsemi značilnostmi in specifikami seznanjeni in da se z njo v celoti strinjamo. Na morebitne pomanjkljivosti v popisu/obsegu Stran 16 od 45

17 naročila smo naročnika opozorili. Naknadno iz tega naslova ne bomo uveljavljali nikakršnih zahtevkov. 13. V roku osmih (8) delovnih dni od podpisa pogodbe, bomo naročniku izročili instrument zavarovanja»bianco menice«s klavzulo»brez protesta s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za odpravo napak v garancijskem obdobju, z veljavnostjo vsaj še trideset (30) dni po izteku garancijske dobe, če v garancijskem roku ni bilo reklamacij. Datum: Kraj: žig Ponudnik (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) Stran 17 od 45

18 OBR-1A PREDRAČUNSKA CENA JN 179/2021 DOZIRNA ČRPALKA ZA BIO DIESEL Predračunska cena Naziv Količina Cena/EM Skupaj: Dozirna črpalka za bio diesel 1 x = Ponudbena vrednost (brez DDV) DDV 22% Ponudbena vrednost (z DDV) Skupaj Vse cene so izražene v evrih. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. Datum: Kraj: Žig Ponudnik: (Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe) Stran 18 od 45

19 OBR-1B TEHNIČNE ZAHTEVE JN 179/2021 DOZIRNA ČRPALKA ZA BIO DIESEL Ponudnik v obrazec Tehnične zahteve JN 179/2021 DOZIRNA ČRPALKA ZA BIO DIESEL, ki je del dokumentacije v z zvezi z oddajo javnega naročila, izpolni polja v tretjem stolpcu z DA /NE in v skrajni desni stolpec vpiše ponujeno tehnično lastnost opreme oziroma vpiše»enakovredno«tehnično lastnost opreme in natisne celoten popis zahtevane opreme ter ga skenira skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo. Osnovne zahteve: - Dozirna črpalka za bio diesel Zakonodaja: Ponujena oprema mora ustrezati vsem veljavnim predpisom, za prodajo in delovanju na območju Evropske unije in mora izpolnjevati vse navedene karakteristike. DOZIRNA ČRPALKA ZA BIO DIESEL Tehnične zahteve: Črpalka na jeklenem podstavku za prečrpavanje Bio D 100% po DIN ISO 2858/ISO 5199 Konstrukcija nameščena na osnovi plošči, izvedba z dolgo gredjo, lega vodoravna, suha izvedba gredi Predvideni medij: Bio D 100%, gostota cca 888 kg/m3, pri 15 C, viskoznost pri 20 C je 6.1 mpas Sesalni priključek: DN 80, PN25 EN Tlačni priključek: DN 50, PN25 EN Prost prehod trdih delcev do velikosti D=17,9mm S senzorjem za zaščito pred suhim tekom Tesnjenje gredi: Enojno kartušno tesnilo z zunanjim obtokom, skopka Eupex NH, velikosti 110, odporna na stopanje Opombe: DA / NE oziroma»enakovredno«(v primeru»enakovredno«navesti tehnične karakteristike) Stran 19 od 45

20 Elektromotor: vrsta motorja B3, velikosti 110M, zaščite IP55 Nominalna delovna točka 50m3/h pri tlačnem uporu 80m Ateks zaščita eklektromotorja Ex db eb IIC T4, stopnja zaščite črpalke II 2G Ex h IIC T5 Gb Predvidena moč P = 22 kw 400V 50Hz Elektro motor pripravljen za pogon preko frekvenčnega pretvornika (izolirani ležaji) Garancija 24 mesecev Poleg omenjene opreme želimo, da se ob dostavi opreme dobavi še naslednje: - priročnik za upravljanje, varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (2x v tiskani obliki + 2x USB), - kratka navodila za upravljalce stroja (1x v tiskani obliki za v kabino) - katalog rezervnih delov (1x v tiskani obliki + 2x USB), - celovit servisni priročnik (navodila za vzdrževanje) v angleškem jeziku vključno z celovitimi električnimi in hidravličnimi načrti stroja (1x v tiskani obliki + 2x USB), - izjava o ustreznosti stroja z vidika varstva pri delu in veljavne zakonodaje original in prevod v slovenskem jeziku (1x v tiskani obliki + 2x USB). Opomba: Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme velja dodatek»ali enakovredno«. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, itd.), ne odstopa več kot 5 % od karakteristik želene opreme, Stran 20 od 45

21 navedene v dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo navesti tehnične karakteristike oziroma priložiti katalog tehničnih karakteristik opreme, s katerim bo dokazal tehnično ustreznost. Datum: Kraj: žig Ponudnik (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) Stran 21 od 45

22 OBR-2 PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU 1. PONUDBA Ponudbo za izvedbo javnega naročila JN 179/2021»DOZIRNA ČRPALKA ZA BIO DIESEL«podajamo (se označi z X): Samostojno S podizvajalci Skupno ponudbo 2. PODATKI O PONUDNIKU 2.1 Podatki o ponudniku Popolna firma ponudnika Naslov ponudnika Zakoniti zastopniki (ime in priimek, funkcija) Oseba oz. osebe pooblaščene za podpis pogodbe (ime in priimek, funkcija) Matična številka Identifikacijska številka za DDV Številka transakcijskega računa Naziv in naslov banke: BIC/SWIFT Telefon e-naslov Razvrstitev družbe glede na 55. člen Zakona o gospodarskih družbah Stran 22 od 45

23 2.2 Ponudba s podizvajalci podatki o podizvajalcih Ponudniki točko 2.2. izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. Pri javnem naročilu z oznako JN 179/2021 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: Št. 1. Popolni naziv podizvajalca, naslov, zakoniti zastopnik, matična številka, davčna številka, telefon in e-naslov Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec Količina (% od celote) Neposredno plačilo (DA/NE) Opomba: V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcev, v ponudbi priloži zahtevane podatke v tabeli z enakovredno vsebino. Dodatni list mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, prav tako mora biti razvidno, da so podatki podani za predmetno javno naročilo. 2.3 Skupna ponudba Ponudniki točko 2.3 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Pri javnem naročilu z oznako JN 179/2021 sodelujemo naslednji ponudniki: Št. 1. Popolni naziv vsakega ponudnika (tudi vodilnega iz točke 2.1), naslov, zakoniti zastopnik, matična številka, davčna številka, telefon in e-naslov Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel so - ponudnik Količina (% od celote) Datum: Kraj: žig Ponudnik (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) Stran 23 od 45

24 OBR-3 IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH REFERENCAH Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem naročilu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega naročila. Ime referenčnega posla: Naslov naročila: REFERENČNI POSEL I REFERENČNI POSEL II REFERENČNI POSEL III Naročnik: Dobavitelj: Podizvajalec (v kolikor je gospodarski subjekt nastopal kot podizvajalec glavnega izvajalca oz. dobavitelja): Datum izvedbe posla (datum končnega prevzema): /mesec, leto/ Kraj izvedbe posla: Vrednost celotnega posla (brez DDV): Delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, glede na celoten objekt (brez DDV): Opis del - Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih pogojev Opomba: Če ponudnik ne želi razkriti dejanskih vrednosti svojih poslov, lahko ponudnik navede na oba obrazca, da izpolnjuje najmanjšo zahtevano vrednost posameznega posla (v tem primeru: najmanj ,00 EUR brez DDV). Priloga: POTRDILO NAROČNIKA ZA VSAKO IZMED IZKAZANIH REFERENC V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega posla nastopal kot podizvajalec, mora predložiti bodisi referenčno potrdilo, podpisano s strani investitorja, bodisi referenčno potrdilo podpisano s strani glavnega izvajalca referenčnega posla, kateremu pa mora predložiti še potrjene reference naročnika glavnemu izvajalcu. Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem. Stran 24 od 45

25 V kolikor gospodarski subjekt izkazuje referenčno naročilo z opravljenim naročilom za naročnika Luka Koper d.d., mu ni potrebno prilagati Potrdila naročnika. V polju investitor poleg navedbe Luka Koper d.d., navede še podatek ogovorne osebe, vodje projekta, s strani Luke Koper d.d. Naročnik bo iz lastnih evidenc preverjal izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Priporočljivo je, da ponudnik vseeno preveri pri naročniku ali mu bo tako referenčno delo potrdil oz. upošteval. Datum: Kraj: žig Ponudnik (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) Stran 25 od 45

26 OBR-3a POTRDILO NAROČNIKA Naročnik:... predmet naročila:..., ki je potekala v letu/ih (mesec, leto od do) v skupni vrednosti... EUR brez DDV, potrjuje, da je izvajalec naročila... naročilo izvedel pravočasno in kvalitetno. Kontaktna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:...., tel...., ... Datum: Žig: Podpis : Opomba: Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloži tudi druga ustrezna potrdila, ki jih je z namenom sodelovanja v postopkih javnega naročanja pridobil v drugih postopkih. Stran 26 od 45

27 OBR-4 IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH Izjavljamo, da imamo zagotovljene vse potrebne tehnične zmogljivosti (proizvodnjo, mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti. Priloga: V kolikor ponudnik ni proizvajalec ponujene opreme, mora priložiti potrdilo o zastopništvu za ponujeno opremo. Datum: Kraj: žig Ponudnik (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) Stran 27 od 45

28 OBR-5 VZOREC POGODBE LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER, ki jo zastopata predsednik uprave delniške družbe Dimitrij Zadel in član uprave Metod Podkrižnik, kot KUPEC Identifikacijska številka: SI Matična št.: in (naziv prodajalca), (naslov prodajalca), ki ga zastopa (pooblaščeni zastopnik prodajalec za podpis pogodbe) kot PRODAJALEC Identifikacijska številka: Matična št.: K U P O P R O D A J N O P O G O D B O št. JN 179/2021-Št. naložbe: /45- I. PRAVNA PODLAGA IN PREDMET POGODBE 1. člen Referenčna številka razpisnega postopka kot podlaga za sklenitev pogodbe je JN 179/2021»DOZIRNA ČRPALKA ZA BIO DIESEL«na podlagi odprtega postopka v skladu s 40. členom ZJN člen Stranki se dogovorita, da prodajalec proda, kupec pa kupi dozirno črpalko za bio diesel za potrebe Luke Koper, d.d. (v nadaljevanju predmet pogodbe). Značilnosti predmeta pogodbe so določene v ponudbi (prodajalec) št. z dne, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. Rok dobave predmeta pogodbe, določenega v prejšnjem odstavku tega člena, je koledarskih dni od podpisa te pogodbe. Rok dobave ni bistvena sestavina te pogodbe in pogodba ne preneha samodejno, če prodajalec v navedenem roku ne dobavi predmeta pogodbe, vendar pa lahko kupec v takem primeru po lastni izbiri prodajalcu določi dodaten rok za dobavo ali pa takoj od pogodbe odstopi iz razloga na strani prodajalca brez določitve dodatnega roka za dobavo. Prodajalec je dolžan predmet pogodbe v naročeni količini in ustrezne kvalitete dobaviti na lastne stroške in tveganje na sledeče prevzemno mesto v Luki Koper, d.d. (v nadaljevanju tudi prevzemno mesto). V primeru neskladja med ponudbo in pogodbo se upoštevajo določila te pogodbe. Stran 28 od 45

29 II. POGODBENA CENA 3. člen Pogodbena cena za predmet pogodbe iz 2. člena te pogodbe znaša: EUR z besedo: 00/100 EUR Pogodbena cena je neto brez davka na dodano vrednost. Na navedeno pogodbeno vrednost prodajalec obračuna kupcu ob izstavitvi računa DDV v skladu z veljavno zakonodajo. Cena je fiksna in se ne more povečati iz nobenega predvidljivega ali nepredvidljivega vzroka, ter zajema tudi vse dajatve, trošarine, morebitne carine in stroške pridobitve kakršnekoli potrebne dokumentacije v zvezi s predmetom pogodbe ali njegovo uporabo ali namestitvijo. V pogodbeno ceno so nadalje vključeni tudi vsi stroški transporta in dostave na prevzemno mesto, določeno v 1. členu te pogodbe, ter drugi stroški ali plačila za morebitna dodatna dela ali dodaten material, ki bi bili potrebni za izvedbo te pogodbe, tako da se predmet te pogodbe dobavi ter v primerih, kadar je to potrebno ali običajno, namesti, usposobi, testira, in zagotovi na prevzemnem mestu zagon in/ali začetek uporabe ter ustrezna pojasnila ali navodila kupcu. Predmet te pogodbe mora biti tovarniško nov. Prodajalec zagotavlja, da bo predmet te pogodbe opremljen z izjavo o skladnosti»ce«oz. potrdilom porekla iz EU. III. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILNI POGOJI 4. člen Prodajalec pridobi pravico do plačila pogodbene cene v skladu s to pogodbo potem, ko je predmet pogodbe dobavljen na prevzemno mesto, kar stranki potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika. Podpisan prevzemni zapisnik in opravljena dobava in izročitev na način, da kupec postane dejanski in pravni lastnik blaga sta podlaga za nastanek pravice prodajalca do plačila po tej pogodbi. Če predmet pogodbe ni dobavljen ali prevzem iz kateregakoli razloga ni opravljen, prodajalec ne pridobi pravice do plačila. Kupec lahko v vseh primerih, kadar v skladu s to pogodbo ali zakonom pridobi nasprotno terjatev do prodajalca (zaradi penalov, škode, stroškov ali drugo terjatev), od plačila pogodbene cene odbije znesek, ki je potreben za kritje kupčeve terjatve, tudi če terjatev kupca tedaj še ni zapadla. Prodajalec mora izstaviti račun, v roku 5 (pet) dni od dneva uspešnega prevzema blaga, pri čemer je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov pogodbe) priloga k računu. Kupec bo račun, izstavljen v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, plačal na transakcijski račun prodajalca št., odprtega pri banki ; BIC/SWIFT koda banke: v roku 75 (petinsedemdeset) dni, šteto od dneva prejema pravilnega računa za opravljeno dobavo blaga in uspešnega končnega prevzema. Na podlagi potrjenih delnih prevzemnih zapisnikov bo prodajalec izdal račune za posamezne pogodbene vrednosti. Stran 29 od 45

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po Številka: JN-2019/011 Datum: 16. 7.29. 8. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso Številka: JN-2019/011 Datum:

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal Številka: 430-0008/2019 Datum: 17. 06. 2019 Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju:»naročnik«) za oddajo javnega naročila gradnje

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8 JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3322-0003/2019-3 Datum: 8. 8. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: 1. 3. 2019 DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti skladno

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

RD - Dobava mobilnih aparatov

RD - Dobava mobilnih aparatov DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d. RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Dobava mobilnih aparatov (Int. ev. št. 000281/2018) KAZALO RAZPISNE

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Številka: 430-4/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naroč

Številka: 430-4/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naroč Številka: 430-4/2019-2 Datum: 29. 5. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obnova cest, izgradnja pločnika in avtobusnih postaj Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti 1 / 53 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Številka: 430-3/2019-3 Datum: 1.3.2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica Predmet javnega naročila: ZAPIRANJE ODLAGALNEGA POLJA

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

Občina Izola Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SIN

Občina Izola Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SIN OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: +386 5 66 00 100 E-mail: posta.oizola@izola.si Internet: www.izola.si Številka: 354-53/2018 Datum:

Prikaži več