Navodila, kako izpolniti to polo, se nahajajo na zadnji strani.../v.;."...

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Navodila, kako izpolniti to polo, se nahajajo na zadnji strani.../v.;."..."

Transkripcija

1 m Mesn okraj Naodla, kako zpoln o polo, se nahajajo na zadnj sran V;" Hšna ulca, rg, cesa h š A) Al ma a hša še druge (edenčne) šelke? Ako da, kaerh ulcah še n kaere šelke? r B) Laspk (me, mmekpoklc naslo; pr jursčnh osebah naančna označba n šamplja) c >r C) Al>so pod gorenjo hšno šelko razen glanega poslopja še samosojne sranske sabe, kaerh sanujejo ljudje n kolko je eh sranskh sab? D) Naančnejš pops poslopj (sab), k spadajo k ej hšn šelk n kaerh kdo sanuje: Kaere sabe (poslopja) spadajo k ej hšn šelk? (Tu se naedejo le one sabe, kaerh sanujejo ljudje, pa naj so o sanoanjske hše, skladšča, barake, agon d Al služ saba samo za sanoanja? (Da al ne) Al služ saba po ečn sanoanjskm namenom n le deloma drugm namenom? (Da al ne?) ako da", so l, namen kmejobr, drug so rgona (zlas n prome jan) po ečn drugm glann namenom n le deloma sanoanjskm namenom? (Da al ne?) ako da", so le MMNMH namen kmejobr, drug so rgona (zlas n prome jan) Kolko sanuje sab ljud? Kaer obra (obr, rgona, pros poklc d) se moreb zršujejo naznačenh sabah? Glano poslopje <2 C 5 re <" ra I označha samosojnh sransk (dorščn rak, skladšče, hle agon d V ji E) Kdaj je bla hša (glano poslopje) zgrajena al popolnoma prezdana? ored 80? ? ? (Kar se jem,, podfraje) l Vaeo ISTO? 88890? 9090? 9920? 92? F) Kako je pršla hša poses sedanjega lasnka? a) al jo je zgradl? (Da al ne?) c) al jo je podedoal? (Da al ne?) b) al jo je kupl? (Da al nc?) d) kako drugače? ~ j e r G) Šelo nadsropj najšjega raka (Za nadsropje elja brez ozra na občajno menoanje sak odoraen oddelek (rsa oken) nad prlčjem (parerjem); za prlčje elja spodnj odoran oddelek, čgar pdd je šn al nad šno cese, bzroma zemljšča, k ga oddaja) H) Al so hš sanoanja pod zemljo (sanoanja, kojh pdd lež nžje nego cesa, ozroma zemljške, k obdaja hšo)? (Da al ne?) posamezn prosor za sanoanje pod zemljo? (Da al ne?) I) Al so hš podsrešna sanoanja? (Da al ne?) posamezn k sanoanjem drugh nadsropjh al prlčju spadajoč prosor pod sreho, kaerh sanujejo ljudje? (Da al ne?) J) Kolko sranšč je a) hš? ; b) pr hš ( ru d)? KJ Šelo sanoanj celem ; zmed njh a) oddanh ; b) praznh ; šelo sanujočh srank K J Šelo poslonh prosoro (rgon, psaren d) popsanh obljudenh sabah!>? ; a) od ega oddanh < ; b) praznh L) Šelo prloženh popso sanoanj (poslonh prosoro) 3,» «mmm

2 sob f 9 kopalnc X> O cn poselskh k je najela sanoanjske (poslone) prosore od hšnega gospodarja Kolko oseb sanuje (prenočuje) nae denh prosorh sran of Kolko znaša čsa lena najem ščna ( kronah) Opombe 2 na pr Kolko ma sranka kuhnj Ime n prmek sranke, V kaerem nadsropju se nahajajo sanoanjsk (poslon) prosor V slučaju, da se ne nahajajo sanoanjskh hšah, je poleg morebnega nadsropja naes še objek, n pr skladšče, baraka, hle, agon, d predsob j kabneo najemu sanoanjske (poslone) prosore sabah, naedenh lokalo (le pr rgonah«j prodajalnah, psarnah, d) Tekoča šelka Kaere sranke majo A 3 Z jr<ro P A 2, » 3 m 2 5» j» V podps hsnega gospodarja

3 j Mesn okraj: Naodla, kako je žpoln o polo, se nahajajo na zadnj sran! Ulca d h š Pops sanoanja (ozlr poslonh prosoro) o el hš Ime, prmek n ooklc sranke, k je najela sanoanje ozroma poslone prosore od hšnega (7<> Z : A gospodarja QA "Z, I Kolko mae glanh prosoro Kolko mae sranskh prosoro k služjo n scer šelo n scer ) samo za sanoanje 2) za sanoanje n poslone prosore ob enem 3) samo ko poslon prosor podsrešnh shramb jedlnh shramb lokalo: kle sob drarnc kabneo pralnc predsob sranšč kuhnj drugh prosoro poselskh sob! kopalnc Skupaj A) Skupno šelo oseb, k sanujejo (prenočujejo) seh eh prosorh, _ m, Kolko zmed eh sanue glanh prosorluad I) ~ n kolko sranskh prosorh (ad II) n kaerh sranskh prosorh? B) V kaerem nadsropju e hše se nahajajo: a j sanoanje: V slučaju da se nc nahajajo sanoanjskh hšfh, je u poleg morebnega nadsropja ud še označ sabo na pr skladsče, baraka, agon d b) poslon prosor: c 7 C) V slučaju, da zršujee gor označenh prosorh kak obra, obr, posel d, naede kaer: D) Kolko znaša čsa lena najemnna ) za sanoanje K; 2) za poslone prosore K Ako ne plačujee najemnne, al užae :a brezplačno LMcpaLu aauanj sanoanje ko ku umu hšn posesnk, hšnk, al kako drugače n z kaerega nasloa? E) Za sranke, k majo rodbnsko sanoanje, pa so se prselle Ljubljano po VII 9 Zakaj morae ba Ljubljan? F) Al je kuhnja souporab? (Da al ne?) ako da, s kom? Podps sranke: Podps hšnega gospodarja: za resnčnos naedb na ej sran zem& pod )

4 Kaere osebe sanujejo (prenočujejo) prosorh, naedenh na sran 3 2 l 5 Poklc 7 8 Kaerega dne Od kaerega n lea se je dne n lea ba em prsell, Ljubljano sanoanju 0 9 Al ma hrano Al je bl dne 20 dec Al ma kako ukaj hšo zen Ljubljane n kje? 2 3 < 5 Al ma podnajemnk j lasno hšno oprao j Rojsno leo dan n mesec Rodbnsk san (al je samec, doec, oženjen, ločen d) rajno prsoen sanoalca Domonska praca (prsojnos) ) občna 2) polčn okraj (glaarso) 3) dežela le začasno prsoen al j Ime n prmek Razmerje do najemnka sanoanja n pr oče, ) Rojsn kraj, ma, žena, sn, 2) občna ea, sesrčna, kuharca, dekla, 3) polčn okraj hlapec, pod(glaarso) najemnk, prenočealec d j em sanoanju j (da al ne) al zen ega sanoanja (da al ne) Tekoča šelka Osebe, k prosorh naedenh na sran zršujejo le soj posel, n reba psa o razpredelnco, ker bodo popsane on hš, kjer sanujejo (prenočujejo) Za slučaj, da se najemnk sanoanja al podnajemnk zsel, kedaj se zsel z sanoanja n kam 7 flesu KL ffr ea; r 2 I 3 r x 5, 7 8 9» 0 2

5 Naodla, kako je zpoln o polo, se nahajajo na zadnj sran! Ulca d h š Pops sanoanja (ozr poslonh prosoro) o ej hs Ime, prmek n pokjc sranke, k je najelasfapoanje ozroma poslone prosore od hšnega gospodarja Kolko mae glanh prosoro II Kolko mae sranskh prosoro k služjo n scer šelo lokalo: n scer ) samo za sanoanje sob 2) za sanoanje n poslone prosore ob enem,, 3) samo ko poslon prosor podsrešnh shramb jedlnh shramb kle k drarnc ( kabnefo pralnc predsob sranšč kuhnj poselskh sob drugh prosoro kopalnc Skupj _ A) Skupno šelo oseb, k sanujejo (prenočujejo) sel eh prosorh Kolko zmed eh sanuje glanh prosorh (ad I) n kolko šorh (ad ) n kaerh sranskh prosorh? B) V kaerem nadsropju e hše se nahajajo: a j sanoanje: V slučaju da sc ne nahajajo sanoanjskh hšh, je u poleg morebnega nadsropja ud 5e označ b) poslon prosor: sabo na pr skladsče, baraka, agon d C) V slučaju, da zršujee gor označenh prosorh kak obra, obr, posel d naede kaer: D) Kolko znaša čsa lena najemnna ) za sanoanje K; 2) za poslone prosore K Ako ne plačujee najemnne, al užae brezplačno sanoanje ko hšn posesnk, hšnk, al kako O drugače n z kaerega nasloa? E) Za sranke, k majo rodbnsko sanoanje, pa so se prselle Ljubljano po VII 9, Zakaj morae ba Ljubljan? F) Al je kuhnja souporab? (Da al ne?) ako da, s kom? Podps sranke: Podps hšnega gospodarja: za resnlčnps naedb na ej sun zems pod H)

6 Kaere osebe sanujejo (prenočujejo) prosorh, naedenh na sran sanoalca 2 l 5 3 Rojsno leo dan n mesec Rodbnsk san (al je samec, doec, oženjen, ločen d) Poklc Al je bl dne 20 dec Al ma kako ukaj hšo zen Ljubljane n kje? 5 3 Za slučaj, da se najemnk sanoanja al podnajemnk zsel, kedaj se zsel z sanoanja n kam 7 0 <Ce Ozp j Kaerega dne Od kaerega n lea se je dne n lea ba em prsell sanoanju Ljubljano Al ma hrano rajno prsoen Ime n prmek Domonska praca (prsojnos) ) občna 2) polčn okraj (glaarso) 3) dežela le začasno prsoen al Razmerje do najemnka sanoanja npr, oče, ) Rojsn kraj, ma, žena, sn, 2) občna ea, sesrčna, kuharca, dekla, 3) polčn okraj hlapec, pod(glaarso) najemnk, prenočealec d I em sanoanju (da al ne) al zen ega sanoanja (da al ne) Tekoča šelka Al ma podnajemnk, lasno hšno oprao Osebe, k prosohh naedenh na sran zršujejo IeSsoj posel, nf reba psa o razpredelnco, ker bodo popsane on hš, kjer sanujejo (prenočujejo) 2 (! S 7 8 M 9 : V 0 ) 2 < j m

7 Mesn okraj: Naodla, kako je zpoln o polo, se nahajajo na zadnj sran! S Ulca d HH h š A& Pops sanonja (ozlr poslonh prosoro) o el hb Ime, prmek n poklranke, k jeffjela sanoanje ozroma poslone prosore od hšnega gospodarja (gočr> y s V I Kolko mae glanh prosoro II Kolko mae sranskh prosoro k služjo n scer šelo m scer ) samo za sanoanje 2) za sanoanje 3) samo ko I n poslone prosore, ob enem poslon prosor podsrešnh shramb jedlnh shramb lokalo kle A) Skupno šelo oseb, k sanujejo (prenočujejo) sehj prosorh Kolko zmed eh sanuc glanh prosorh (ad I) n kolko Th prosorh (ad II) n kaerh sranskh prosofh? B) V kaerem nadsropju e hše se nahajajo: V slučaju da se l ne nahajajo sanoanjskh hsh, je u poleg morebnega nadsropja lud Se označ sabo ua pr sljladsče, baraka, agon d a) sanoanje: b) poslon prosor: C) V slučaju, da zršujee gor označenh prosorh kak obra, obr, posel d naede kaer: D) Kolko znaša čsa lena najemnna ) za sanoanje K; 2) za poslone prosore K Ako ne plačujee najemnne, al užae brezplačno sanoanje ko hšn posesnk, hšnk, al kako drugače n z kaerega nasloa? E) Za sranke, k majo rodbnsko sanoanje, pa so se prselle Ljubljano po Vl 9 Zakaj morae ba Ljubljan? F) Al je kuhnja souporab? (Da al ne?) ako da, s kom? Podps sranke: 9 L Podps hšnega gospodarja: za resnčnos naedb na ej sran zemšl pod H)

8 Kaere osebe sanujejo (prenočujejo) prosorh, naedenh na sran sanoalca 2 3 A Poklc 7 8 j <!{( Kaerega dne Od kaerega n lea se je dne n lea ba em prsell Ljubljano sanoanju ( Al ma hrano C >o Al je bl dne 20 dec Eo 2d Al ma kako ukaj "ec nso zen 5 3O xj C G Ljubljane 03 J5 n kje? 5P 5 _ ZŽ CO 3 5 Za slučaj, da se najemnk sanoanja al podnajemnk zsel, kedaj se zsel z sanoanja n kam 7 J J «H < P V flvv O 5 f W Rojsno leo dan n mesec Rodbnsk san (al je samec, doec, oženjen, ločen d) rajno prsoen me n prmek Domonska praca (prsojnos) ) občna 2) polčn okraj (glaarso) 3) dežela le začasno prsoen al! Razmerje do najemnka sanoanja n pr oče, ) Rojsn kraj, ma, žena, sn, 2) občna ea, sesrčna, kuharca, dekla, 3) polčn okraj hlapec, pod(glaarso) najemnk, prenočealec d em sanoanju (da al ne) al zen ega sanoanja (da al ne) Tekoča šelka Osebe, k prosorh naedenh na sran zršujejo le soj posel, n reba psa o razpredelnco, ker bodo popsane on hš, kjer sanujejo (prenočujejo) ;? J? Cl 3 M > 2 (j ]u$ j j fj, «< ) { {MKfaf I Yx (S h a Vf 0 p V 5 fj!, 7, : 0 2