INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE"

Transkripcija

1 Uradni list Evropske unije C 92 Slovenska izdaja Informacije in objave Letnik marec 2018 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Evropska komisija 2018/C 092/01 Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) ( 1 ) /C 092/02 Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) ( 1 ) /C 092/03 Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe Komisije (EU) št. 206/2012 o izvajanju Direktive 2009/ 125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev ter Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 626/2011 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem klimatskih naprav (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) ( 1 ) /C 092/04 Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) ( 1 ) /C 092/05 Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme in Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) ( 1 ) SL ( 1 ) Besedilo velja za EGP.

2 2018/C 092/06 Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/ EGS (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) Določbe Uredbe (EU) št. 305/2011 prevladajo nad nasprotujočimi si določbami harmoniziranih standardov ( 1 ) ( 1 ) Besedilo velja za EGP.

3 SL Uradni list Evropske unije C 92/1 IV (Informacije) INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE EVROPSKA KOMISIJA Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) (Besedilo velja za EGP) (2018/C 092/01) ESO ( 1 ) Sklic in naslov standarda (in referenčni dokument) Prva objava UL Referenca za nadomeščeni standard Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda Opomba 1 Standardi tipa A S standardi tipa A so opredeljeni osnovni koncepti, terminologija in načela načrtovanja, ki se uporabljajo za vse kategorije strojev. Uporaba izključno takih standardov, čeprav se z njo zagotovi osnovni okvir za pravilno uporabo direktive o strojih, ne zadošča za zagotovitev skladnosti z ustreznimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive, zato ne omogoča popolne domneve o skladnosti. EN ISO 12100:2010 Varnost strojev Splošna načela načrtovanja Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010) EN ISO :2003 EN ISO :2003 EN ISO : Standardi tipa B Standardi tipa B so posvečeni posebnim vidikom varnosti strojev ali posebnim vrstam varoval, ki se lahko uporabljajo za najrazličnejše kategorije strojev. Uporaba specifikacij standardov tipa B pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v teh standardih, kadar standard tipa C ali proizvajalčeva ocena tveganja dokazuje, da je tehnična rešitev, opredeljena s standardom tipa B, ustrezna za posamezno kategorijo ali model zadevnega stroja. Uporaba standardov tipa B, v katerih so določene specifikacije za varnostne komponente, ki so dane na trg neodvisno, pomeni domnevo o skladnosti za zadevne varnostne komponente in za bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, zajete v teh standardih. EN 349:1993+A1:2008 Varnost strojev Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih človeškega telesa

4 C 92/2 SL Uradni list Evropske unije EN 547-1:1996+A1:2008 Varnost strojev Mere človeškega telesa 1. del: Načela določanja priporočenih mer odprtin za dostop celega telesa k stroju EN 547-2:1996+A1:2008 Varnost strojev Mere človeškega telesa 2. del: Načela določanja priporočenih mer za dostopne odprtine EN 547-3:1996+A1:2008 Varnost strojev Mere človeškega telesa 3. del: Antropometrični podatki EN 574:1996+A1:2008 Varnost strojev Dvoročne krmilne naprave Funkcionalni vidiki Načela načrtovanja EN 614-1:2006+A1:2009 Varnost strojev Načela ergonomskega načrtovanja 1. del: Terminologija in splošna načela EN 614-2:2000+A1:2008 Varnost strojev Načela ergonomskega načrtovanja 2. del: Medsebojni vplivi med oblikovanjem strojev in delovnimi nalogami EN 842:1996+A1:2008 Varnost strojev Vidni signali za nevarnost Splošne zahteve, načrtovanje in preskušanje EN 894-1:1997+A1:2008 Varnost strojev Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal 1. del: Splošna načela za interakcije človeka s prikazovalniki in krmilnimi stikali EN 894-2:1997+A1:2008 Varnost strojev Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal 2. del: Prikazovalniki EN 894-3:2000+A1:2008 Varnost strojev Ergonomske zahteve za načrtovanje prikazovalnikov in krmilnih stikal 3. del: Krmilna stikala

5 SL Uradni list Evropske unije C 92/3 EN 894-4:2010 Varnost strojev Ergonomske zahteve za načrtovanje slikovnih zaslonov in krmilnih stikal 4. del: Namestitev in razvrstitev slikovnih zaslonov in krmilnih stikal EN 981:1996+A1:2008 Varnost strojev Sistem slišnih in vidnih nevarnostnih ali obvestilnih signalov EN :2001+A1:2008 Varnost strojev Človeške fizične zmogljivosti 1. del: Izrazi in definicije EN :2003+A1:2008 Varnost strojev Človeške fizične zmogljivosti 2. del: Ročno upravljanje strojev in njihovih sestavnih delov EN :2002+A1:2008 Varnost strojev Človeške fizične zmogljivosti 3. del: Priporočene mejne vrednosti potrebne sile za upravljanje strojev EN :2005+A1:2008 Varnost strojev Človeške fizične zmogljivosti 4. del: Vrednotenje delovnih položajev in gibov pri delu s stroji EN 1032:2003+A1:2008 Mehanske vibracije Preskušanje mobilnih strojev za ugotavljanje vrednosti oddajanja vibracij EN 1037:1995+A1:2008 Varnost strojev Preprečevanje nepričakovanega zagona EN :2008 Varnost strojev Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak 1. del: Izbor preskusnih metod EN :2006+A1:2008 Varnost strojev Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak 2. del: Metoda s slednim plinom za merjenje stopnje emisije določene onesnaževalne snovi EN :2006+A1:2008 Varnost strojev Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak 3. del: Metoda s preskusno mizo za merjenje stopnje emisije določene onesnaževalne snovi

6 C 92/4 SL Uradni list Evropske unije EN :1996+A1:2008 Varnost strojev Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak 4. del: Učinkovitost zajemanja odsesovalnega sistema Metoda sledenja EN :1998+A1:2008 Varnost strojev Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak 6. del: Učinkovitost ločitve po masi, nekanaliziran izpuh EN :1998+A1:2008 Varnost strojev Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak 7. del: Učinkovitost ločitve po masi, kanaliziran izpuh EN :1998+A1:2008 Varnost strojev Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak 8. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preskusa na preskusnem mestu EN :1998+A1:2008 Varnost strojev Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak 9. del: Parameter koncentracije onesnaževalnih snovi, metoda preskusa v preskusnem prostoru EN :2001+A1:2008 Varnost strojev Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak 11. del: Indeks dekontaminacije EN :2011 Eksplozivne atmosfere Preprečevanje eksplozije in zaščita 1. del: Osnovni pojmi in metodologija EN : EN :2014 Eksplozivne atmosfere Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo EN :2002 +A1: EN 1299:1997+A1:2008 Mehanske vibracije in udarci Vibracijska izolacija strojev Podatki za uporabo vrst izolacij

7 SL Uradni list Evropske unije C 92/5 EN 1837:1999+A1:2009 Varnost strojev Integralna razsvetljava strojev EN ISO 3741:2010 Akustika Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom Precizijska metoda za odmevnice (ISO 3741:2010) EN ISO 3741: EN ISO :2010 Akustika Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih 1. del: Primerjalna metoda za preskušanje v prostoru z zvočno refleksijskimi (odbojnimi) stenami (ISO :2010) EN ISO : EN ISO :2009 Akustika Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka Inženirske metode za majhne premične vire v odmevnih poljih 2. del: Metode za posebne odmevnice (ISO :1994) EN ISO 3744:2010 Akustika Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka Inženirska metoda v pretežno prostem polju nad odbojno ravnino (ISO 3744:2010) EN ISO 3744: EN ISO 3745:2012 Akustika Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2012) EN ISO 3745: EN ISO 3745:2012/A1:2017 To je prva objava Opomba EN ISO 3746:2010 Akustika Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom Informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino (ISO 3746:2010) EN ISO 3746:

8 C 92/6 SL Uradni list Evropske unije EN ISO 3747:2010 Akustika Določanje ravni zvočnih moči in in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom Inženirska/informativna metoda za uporabo na kraju samem (in situ) v odmevnem okolju (ISO 3747:2010) EN ISO 3747: EN ISO 4413:2010 Fluidna tehnika Hidravlika Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010) EN 982:1996 +A1: EN ISO 4414:2010 Fluidna tehnika Pnevmatika Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010) EN 983:1996 +A1: EN ISO 4871:2009 Akustika Deklariranje in preverjanje podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 4871:1996) EN ISO 5136:2009 Akustika Določanje zvočne moči, ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi stroji za transport zraka Metoda za merjenje v kanalu (ISO 5136:2003) EN ISO 7235:2009 Akustika Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003) EN ISO 7731:2008 Ergonomija Signali za nevarnost na javnih in delovnih območjih Zvočni signali za nevarnost (ISO 7731:2003) EN ISO :2009 Akustika Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka 1. del: Merjenje na diskretnih točkah (ISO :1993) EN ISO :2009 Akustika Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem jakosti zvoka 3. del: Precizijska metoda zveznega merjenja po ploskvi (ISO :2002)

9 SL Uradni list Evropske unije C 92/7 EN ISO :2016 Mehanske vibracije Laboratorijska metoda za ovrednotenje vibracij sedežev vozil 1. del: Osnovne zahteve (ISO :2016, Corrected version ) EN : EN ISO 11161:2007 Varnost strojev Integrirani proizvodni sistemi Osnovne zahteve (ISO 11161:2007) EN ISO 11161:2007/A1: Opomba EN ISO 11200:2014 Akustika Emisija hrupa strojev in naprav Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotovljanje emisijskih ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih (ISO 11200:2014) EN ISO 11200: EN ISO 11201:2010 Akustika Emisija hrupa naprav in opreme Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih v pretežno prostem zvočnem polju nad odbojno ravnino z zanemarljivimi popravki zaradi okolja (ISO 11201:2010) EN ISO 11201: EN ISO 11202:2010 Akustika Emisija hrupa naprav in opreme Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih popravkov zaradi okolja (ISO 11202:2010) EN ISO 11202: EN ISO 11203:2009 Akustika Emisija hrupa naprav in opreme Ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z ravni zvočne moči (ISO 11203:1995) EN ISO 11204:2010 Akustika Emisija hrupa naprav in opreme Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo natančnih popravkov zaradi okolja (ISO 11204:2010) EN ISO 11204:

10 C 92/8 SL Uradni list Evropske unije EN ISO 11205:2009 Akustika Emisija hrupa naprav in opreme Inženirska metoda za ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z merjenjem jakosti zvoka (ISO 11205:2003) EN ISO :2009 Akustika Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov 1. del: Merjenje v laboratorijskih razmerah (za namen označevanja) (ISO :1995) EN ISO :2009 Akustika Ugotavljanje zvočno izolacijskih lastnosti okrovov 2. del: Terenska merjenja (za prevzem in preverjanje) (ISO :1995) EN ISO :2009 Akustika Priporočila za konstruiranje tihih strojev in naprav 1. del: Načrtovanje (ISO/TR :1995) EN ISO 11691:2009 Akustika Merjenje dodanega dušenja dušilnika zvoka v kanalu brez pretoka Laboratorijska informativna metoda (ISO 11691:1995) EN ISO 11957:2009 Akustika Ugotavljanje zvočnoizolacijskih lastnosti kabin Merjenje v laboratoriju in na terenu (ISO 11957:1996) EN :2000+A1:2008 Varnost strojev Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji 1. del: Splošna načela EN :2002+A1:2008 Varnost strojev Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji 2. del: Postopek merjenja emisije sevanja EN :2002+A1:2008 Varnost strojev Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji 3. del: Zmanjševanje sevanja s filtriranjem ali zaslanjanjem

11 SL Uradni list Evropske unije C 92/9 EN 12254:2010 Zasloni pri delu z laserji Varovalne zahteve in preskušanje EN 12254:1998 +A2: EN 12254:2010/AC:2011 EN 12786:2013 Varnost strojev Pravila za oblikovanje poglavij o vibracijah v varnostnih standardih EN 13490:2001+A1:2008 Mehanske vibracije Industrijska tovorna vozila Laboratorijsko vrednotenje in specifikacije vibracij voznikovega sedeža EN ISO :2008 Ergonomija toplotnega okolja Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami 1. del: Vroče površine (ISO :2006) EN ISO :2008 Ergonomija toplotnega okolja Metode za ocenjevanje človekovega odziva na dotik s površinami 3. del: Hladne površine (ISO :2005) EN ISO 13753:2008 Mehanske vibracije in udarci Vibracije dlanroka Metoda za merjenje prenosov vibracij pri elastičnih materialih ob obremenitvi s sistemom dlan-roka (ISO 13753:1998) EN ISO :2015 Varnost strojev Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov 1. del: Splošna načela za načrtovanje (ISO :2015) EN ISO : EN ISO :2012 Varnost strojev Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov 2. del: Potrjevanje (ISO :2012) EN ISO : EN ISO 13850:2015 Varnost strojev Zaustavitev v sili Načela načrtovanja (ISO 13850:2015) EN ISO 13850: EN ISO 13855:2010 Varnost strojev Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa (ISO 13855:2010) EN 999:1998 +A1:

12 C 92/10 SL Uradni list Evropske unije EN ISO :2013 Varnost strojev Varovalne naprave, občutljive na tlak 1. del: Splošna načela načrtovanja in preskušanja preprog in podov, občutljivih na tlak (ISO :2013) EN :1997 +A1: EN ISO :2013 Varnost strojev Varovalne naprave, občutljive na tlak 2. del: Splošna načela načrtovanja in preskušanja robov in letev, občutljivih na tlak (ISO :2013) EN :2001 +A1: EN ISO :2013 Varnost strojev Varovalne naprave, občutljive na tlak 3. del: Splošna načela za načrtovanje in preskušanje odbojnikov, plošč, žic in podobnih naprav, občutljivih na tlak (ISO :2013) EN :2004 +A1: EN ISO 13857:2008 Varnost strojev Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi (ISO 13857:2008) EN ISO 14119:2013 Varnost strojev Zaporne naprave, povezane z varovali Načela za načrtovanje in izbiro (ISO 14119:2013) EN 1088:1995 +A2: EN ISO 14120:2015 Varnost strojev Varovala Splošne zahteve za načrtovanje in konstruiranje nepomičnih in pomičnih varoval (ISO 14120:2015) EN 953:1997 +A1: EN ISO :2016 Varnost strojev Stalni dostopi do strojev 1. del: Izbira stalnega dostopa in splošne zahteve za dostop (ISO :2016) EN ISO : EN ISO :2016 Varnost strojev Stalni dostopi do strojev 2. del: Delovne ploščadi in podesti (ISO :2016) EN ISO : EN ISO :2016 Varnost strojev Stalni dostopi do strojev 3. del: Stopnice, stopničaste lestve in varovalne ograje (ISO :2016) EN ISO :

13 SL Uradni list Evropske unije C 92/11 EN ISO :2016 Varnost strojev Stalni dostopi do strojev 4. del: Fiksne lestve (ISO :2016) EN ISO : EN ISO :2015 Varnost strojev Zmanjšanje zdravstvenega tveganja zaradi nevarnih snovi, ki jih oddajajo stroji 1. del: Načela in specifikacije za proizvajalce strojev (ISO :2015) EN 626-1:1994 +A1: EN ISO :2015 Varnost strojev Zmanjšanje zdravstvenega tveganja zaradi nevarnih snovi, ki jih oddajajo stroji 2. del: Metodologija preverjanja postopkov (ISO :2015) EN 626-2:1996 +A1: EN ISO 14159:2008 Varnost strojev Higienske zahteve za načrtovanje strojev (ISO 14159:2002) EN ISO 14738:2008 Varnost strojev Antropometrične zahteve za načrtovanje delovnih mest pri strojih (ISO 14738:2002, vključno s popravkoma Cor 1:2003 in Cor 2:2005) EN ISO :2008 Ergonomija Računalniški modeli človeškega telesa in šablone telesa 1. del: Splošne zahteve (ISO :2005) EN 15967:2011 Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov EN :2014 Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji Varnostni deli krmilnih sistemov 1. del: Osnovna načela za načrtovanje in razvoj (ISO :2010, spremenjen) EN :2014 Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji Varnostni deli krmilnih sistemov 2. del: Faza koncepta (ISO :2010, spremenjen)

14 C 92/12 SL Uradni list Evropske unije EN ISO 19353:2016 Varnost strojev Požarna varnost (ISO 19353:2015) EN 13478:2001 +A1: EN ISO 20643:2008 Mehanske vibracije Prenosni ročni in ročno vodeni stroji Načela vrednotenja oddajanja vibracij (ISO 20643:2005) EN ISO 20643:2008/A1: Opomba Standardi tipa C V standardih tipa C so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev. Različni tipi strojev, uvrščeni v kategorijo, zajeto s standardom tipa C, imajo podobno predvideno uporabo in lahko povzročajo podobne nevarnosti. Standardi tipa C lahko vsebujejo sklic na standarde tipa A ali B, v katerem je navedeno, katere specifikacije standarda tipa A ali B se uporabljajo za zadevno kategorijo strojev. Kadar v zvezi z nekim vidikom varnosti stroja standard tipa C odstopa od specifikacij standarda tipa A ali B, imajo specifikacije standarda tipa C prednost pred specifikacijami standardov tipa A ali B. Uporaba specifikacij standarda tipa C na podlagi proizvajalčeve ocene tveganja pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v tem standardu. Nekateri standardi tipa C so sestavljeni iz več delov. V prvem delu standarda so določene splošne specifikacije, ki se uporabljajo za neko skupino strojev, v drugih delih standarda pa so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev iz te skupine, s katerimi se dopolnijo ali spremenijo splošne specifikacije iz prvega dela. Pri tako sestavljenih standardih tipa C je domneva o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih omogočena z uporabo splošnega prvega dela standarda in ustreznega posebnega dela standarda. EN 81-3:2000+A1:2008 Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) 3. del: Električna in hidravlična mala tovorna dvigala EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009 EN 81-31:2010 Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) Dvigala, namenjena samo za prevoz tovora 31. del: Dostopna tovorna dvigala EN 81-40:2008 Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga 40. del: Priprave za vzpenjanje po stopnicah in dvižne ploščadi z diagonalnim pomikanjem za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi EN 81-41:2010 Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga 41. del: Navpične dvižne ploščadi za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi

15 SL Uradni list Evropske unije C 92/13 EN 81-43:2009 Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga 43. del: Dvigala za žerjave EN 115-1:2017 Varnost tekočih stopnic in tekočih stez 1. del: Konstrukcija in vgradnja To je prva objava EN 115-1:2008 +A1: EN 201:2009 Stroji za predelavo gume in plastike Stroji za brizgalno vlivanje Varnostne zahteve EN 267:2009+A1:2011 Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva EN 267: EN 280:2013+A1:2015 Premične dvižne delovne ploščadi Konstrukcijski izračuni Merila stabilnosti Konstrukcijske izvedbe Varnost Pregledi in preskusi EN 280: EN 289:2014 Stroji za predelavo gume in plastike Stiskalnice za tlačno oblikovanje in brizganje Varnostne zahteve EN 289:2004 +A1: EN 303-5:2012 Kotli za gretje 5. del: Kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z imensko močjo do 500 kw Terminologija, zahteve, preskušanje in označevanje EN 378-2:2016 Hladilni sistemi in toplotne črpalke Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija EN 378-2:2008 +A2: EN 415-1:2014 Pakirne naprave Varnost pakirnih naprav 1. del: Terminologija in razvrščanje pakirnih strojev ter pripadajoče opreme EN 415-1:2000 +A1: EN 415-3:1999+A1:2009 Pakirne naprave Varnost pakirnih naprav 3. del: Oblikovalne, polnilne in zapiralne naprave

16 C 92/14 SL Uradni list Evropske unije EN 415-5:2006+A1:2009 Pakirne naprave Varnost pakirnih naprav 5. del: Zavijalni stroji EN 415-6:2013 Pakirne naprave Varnost pakirnih naprav 6. del: Stroji za ovijanje palet EN 415-6:2006 +A1: EN 415-7:2006+A1:2008 Pakirne naprave Varnost pakirnih naprav 7. del: Zbirne in dodatne pakirne naprave EN 415-8:2008 Varnost pakirnih strojev 8. del: Stroji za pakiranje s trakovi EN 415-9:2009 Pakirne naprave Varnost pakirnih naprav 9. del: Metode meritve hrupa pakirnih strojev, pakirnih linij in pomožne opreme Razreda točnosti 2 in EN :2014 Pakirne naprave Varnost pakirnih naprav 10. del: Splošne zahteve EN 422:2009 Stroji za predelavo gume in plastike Pihalni stroji za oblikovanje Varnostne zahteve EN 453:2014 Stroji za predelavo hrane Mešalniki testa Varnostne in higienske zahteve EN 453:2000 +A1: EN 454:2014 Stroji za predelavo hrane Planetarni mešalniki Varnostne in higienske zahteve EN 454:2000 +A1: EN 474-1:2006+A4:2013 Stroji za zemeljska dela Varnost 1. del: Splošne zahteve EN 474-1:2006 +A3: EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014 Opozorilo: Ta objava se ne nanaša na klavzulo Vidljivost Vidno polje upravljavca tega standarda, njegova uporaba pa ne pomeni domneve o skladnosti z bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami točk in Priloge I k Direktivi 2006/42/ES.

17 SL Uradni list Evropske unije C 92/15 EN 474-2:2006+A1:2008 Stroji za zemeljska dela Varnost 2. del: Zahteve za buldožerje EN 474-3:2006+A1:2009 Stroji za zemeljska dela Varnost 3. del: Zahteve za nakladalnike EN 474-4:2006+A2:2012 Stroji za zemeljska dela Varnost 4. del: Zahteve za bagre EN 474-5:2006+A3:2013 Stroji za zemeljska dela Varnost 5. del: Zahteve za hidravlične bagre EN 474-5:2006 +A1:2009+A2: EN 474-6:2006+A1:2009 Stroji za zemeljska dela Varnost 6. del: Zahteve za prekucnike EN 474-7:2006+A1:2009 Stroji za zemeljska dela Varnost 7. del: Zahteve za grabilnike (skreperje) EN 474-8:2006+A1:2009 Stroji za zemeljska dela Varnost 8. del: Zahteve za grederje EN 474-9:2006+A1:2009 Stroji za zemeljska dela Varnost 9. del: Zahteve za stroje za polaganje cevi EN :2006+A1:2009 Stroji za zemeljska dela Varnost 10. del: Zahteve za rovokopače EN :2006+A1:2008 Stroji za zemeljska dela Varnost 11. del: Zahteve za kompaktorje zemlje in odpadkov EN :2006+A1:2008 Stroji za zemeljska dela Varnost 12. del: Zahteve za bagre s kablom EN 500-1:2006+A1:2009 Premični stroji za gradnjo cest Varnost 1. del: Splošne zahteve

18 C 92/16 SL Uradni list Evropske unije EN 500-2:2006+A1:2008 Premični stroji za gradnjo cest Varnost 2. del: Posebne zahteve za stroje za rezkanje cestišča EN 500-3:2006+A1:2008 Premični stroji za gradnjo cest Varnost 3. del: Posebne zahteve za stroje za stabiliziranje tal in stroje za obnavljanje EN 500-4:2011 Premični stroji za gradnjo cest Varnost 4. del: Posebne zahteve za stroje za kompaktiranje tal EN 500-4:2006 +A1: EN 500-6:2006+A1:2008 Premični stroji za gradnjo cest Varnost 6. del: Posebne zahteve za finišerje za ceste EN 528:2008 Regalna dvigala in oprema Varnostne zahteve EN 536:2015 Stroji za gradnjo cest Oprema za mešanje materialov za gradnjo cest Varnostne zahteve EN 609-1:2017 Kmetijski in gozdarski stroji Varnost cepilnikov lesa 1. del: Cepilniki s klinom EN 609-1:1999 +A2: EN 609-2:1999+A1:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Varnost cepilnikov lesa 2. del: Cepilniki z vijakom EN 617:2001+A1:2010 Naprave in sistemi za kontinuirni transport Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za hranjenje sipkih materialov v silosih, bunkerjih, zalogovnikih in lijakih (vključno z dopolnilom A1) EN 618:2002+A1:2010 Naprave in sistemi za kontinuirni transport Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na pomičnih ogrodjih (razen naprav na nepomičnih ogrodjih) (vključno z dopolnilom A1) EN 619:2002+A1:2010 Naprave in sistemi za kontinuirni transport Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport kosovnih tovorov (vključno z dopolnilom A1)

19 SL Uradni list Evropske unije C 92/17 EN 620:2002+A1:2010 Naprave in sistemi za kontinuirni transport Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na nepomičnih ogrodjih (vključno z dopolnilom A1) EN 676:2003+A2:2008 Samodejni plinski ventilatorski gorilniki (vključno z dopolnilom A2) EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 EN 690:2013 Kmetijski stroji Trosilniki hlevskega gnoja Varnost EN 690:1994 +A1: EN 692:2005+A1:2009 Obdelovalni stroji Mehanske stiskalnice Varnost EN 693:2001+A2:2011 Obdelovalni stroji Varnost Hidravlične stiskalnice EN 693:2001 +A1: EN 703:2004+A1:2009 Kmetijski stroji Stroji za nalaganje, mešanje oziroma rezanje ter raztros silaže Varnost EN 706:1996+A1:2009 Kmetijski stroji Trgalniki listov na vinski trti Varnost EN 707:1999+A1:2009 Kmetijski stroji Cisterne za gnojevko Varnost EN 709:1997+A4:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Enoosni traktorji s priključenim prekopalnikom, motorni prekopalniki in motorni prekopalniki s pogonskim (a) kolesom(a) Varnost EN 709:1997 +A2: EN 709:1997+A4:2009/AC:2012 EN 710:1997+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo EN 710:1997+A1:2010/AC:2012 EN 741:2000+A1:2010 Naprave in sistemi za kontinuirni transport Varnostne zahteve za sisteme in njihove komponente za pnevmatsko manipulacijo sipkega materiala (vključno z dopolnilom A1)

20 C 92/18 SL Uradni list Evropske unije EN 746-1:1997+A1:2009 Industrijska termoprocesna oprema 1. del: Splošne varnostne zahteve za industrijsko termoprocesno opremo EN 746-2:2010 Industrijska termoprocesna oprema 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom EN 746-3:1997+A1:2009 Industrijska termoprocesna oprema 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov EN 786:1996+A2:2009 Oprema za nego vrta Električno gnane, ročno vodljive in prenosne motorne kose za trate in robove trat Mehanska varnost EN :2000+A1:2008 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 13. del: Orodja za pritrjevanje/zabijanje EN 809:1998+A1:2009 Črpalke in deli črpalk za tekočine Splošne varnostne zahteve EN 809:1998+A1:2009/AC:2010 EN 818-1:1996+A1:2008 Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene Varnost 1. del: Splošni prevzemni pogoji EN 818-2:1996+A1:2008 Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene Varnost 2. del: Verige za obesne verige srednje tolerance Kakovostni razred 8 EN 818-3:1999+A1:2008 Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene Varnost 3. del: Verige za obesne verige srednje tolerance Kakovostni razred 4 EN 818-4:1996+A1:2008 Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene Varnost 4. del: Obešalne verige Kakovostni razred 8 EN 818-5:1999+A1:2008 Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene Varnost 5. del: Obesne verige Kakovostni razred 4

21 SL Uradni list Evropske unije C 92/19 EN 818-6:2000+A1:2008 Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene Varnost 6. del: Obesne verige Podatki in navodila za uporabo in vzdrževanje, ki jih mora preskrbeti proizvajalec EN 818-7:2002+A1:2008 Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene Varnost 7. del: Verige za dvigala, izdelane v ozkih tolerancah, razred T (vrste T, DAT in DT) EN 848-1:2007+A2:2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Rezkalni stroji z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo 1. del: Enovretenski vertikalni rezkalni stroji (z dopolnili do vključno A2) EN 848-1:2007 +A1: EN 848-2:2007+A2:2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Rezkalni stroji z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo 2. del: Enovretenski rezkalni stroji z ročnim/mehanskim podajanjem (z dopolnili do vključno A2) EN 848-2:2007 +A1: EN 848-3:2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Rezkalniki z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji EN 848-3:2007 +A2: EN 859:2007+A2:2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Skobeljni stroji z ročnim podajanjem (vključno z dopolnili do A2) EN 859:2007 +A1: EN 860:2007+A2:2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Debelinski skobeljni strojii za enostransko obdelavo (vključno z dopolnili do A2) EN 860:2007 +A1: EN 861:2007+A2:2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Kombinirani in debelinski skobeljni stroji (vključno z dopolnili do A2) EN 861:2007 +A1: EN 869:2006+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin EN 908:1999+A1:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Bobenski namakalniki Varnost EN 909:1998+A1:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Namakalne naprave z vrtljivimi in bočnimi krili Varnost

22 C 92/20 SL Uradni list Evropske unije EN 930:1997+A2:2009 Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij Stroji za grobo obdelavo, brušenje, loščenje in robljenje Varnostne zahteve EN 931:1997+A2:2009 Stroji za izdelavo čevljev Stroji za natezanje usnja Varnostne zahteve EN 940:2009+A1:2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Kombinirani lesnoobdelovalni stroji (vključno z dopolnilom A1) EN 940: EN 957-6:2010+A1:2014 Nepremična oprema za vadbo 6. del: Tekoče preproge, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode EN 972:1998+A1:2010 Strojarski stroji Valjčni stroji Varnostne zahteve EN 972:1998+A1:2010/AC:2011 EN :2004+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja 1. del: Splošne zahteve EN :2006+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje EN :2002+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja 3. del: Rezalniki EN :2004+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja 4. del: Stroji za vezavo knjig, obdelavo in izdelavo papirja

23 SL Uradni list Evropske unije C 92/21 EN :2010 Kompresorji in vakuumske črpalke Varnostne zahteve 1. del: Kompresorji za zrak EN :1996+A1:2009 Kompresorji in vakuumske črpalke Varnostne zahteve 2. del: Vakuumske črpalke EN :2013 Kompresorji in vakuumske črpalke Varnostne zahteve 3. del: Procesni kompresorji EN :2002+A1:2008 Gasilske črpalke Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo 1. del: Klasifikacija Splošne zahteve in zahteve za varnost EN :2002+A1:2008 Gasilske črpalke Gasilske centrifugalne črpalke s sesalno napravo 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev EN :2000+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 1. del: Splošne zahteve EN :2005+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 2. del: Lupilniki skorje EN :2011 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 3. del: Stroji za rezanje in navijanje EN :1999 +A1: EN :2005+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 4. del: Razpuščevalniki in pripadajoče naprave za polnjenje EN :2005+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 5. del: Rezalni stroji

24 C 92/22 SL Uradni list Evropske unije EN :2005+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 6. del: Kalander EN :2005+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 7. del: Kadi EN :2012 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 8. del: Naprave za mletje EN :2005+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 13. del: Stroji za razvezovanje bal in enot EN :2005+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 14. del: Stroji za rezanje zvitkov EN :2012 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 16. del: Stroji za izdelavo papirja in kartona EN :2012 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 17. del: Stroji za izdelavo vpojnega papirja EN :2012 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 21. del: Prekrivalni stroji EN :2005+A1:2009 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 22. del: Brusilniki za les

25 SL Uradni list Evropske unije C 92/23 EN :2012 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 26. del: Stroji za pakiranje zvitkov EN :2012 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja 27. del: Sistemi za ravnanje z zvitki EN :2011 Stroji za predelavo gume in plastike Ekstruderji in oprema za iztiskavanje 1. del: Varnostne zahteve za ekstruderje EN :2001+A1:2008 Stroji za predelavo gume in plastike Ekstruderji in oprema za iztiskavanje 3. del: Varnostne zahteve za naprave/stroje za vlečenje EN :1998+A1:2010 Varnost vozil za talni transport Električne zahteve 1. del: Splošne zahteve za električna vozila za talni transport na baterijski pogon (vključno z dopolnilom A1) EN :1998+A1:2010 Varnost vozil za talni transport Električne zahteve 2. del: Splošne zahteve za vozila za talni transport z motorjem z notranjim zgorevanjem (vključno z dopolnilom A1) EN :1998+A1:2010 Varnost vozil za talni transport Električne zahteve 3. del: Posebne zahteve za električni sistem prenosa moči za vozila (za talni transport) z motorjem z notranjim zgorevanjem (vključno z dopolnilom A1) EN :1999+A1:2009 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Stroji za izdelovanje čepov in utorov 1. del: Enostranski stroji s podajalno mizo EN :2004+A1:2009 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Stroji za izdelovanje čepov in utorov 2. del: Dvostranski stroji za izdelovanje čepov in utorov oziroma profilni stroji z verižnim podajanjem

26 C 92/24 SL Uradni list Evropske unije EN :2001+A1:2009 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Stroji za izdelovanje čepov in utorov 3. del: Stroji za razrez lesa z ročno podajalno mizo EN :2004+A1:2009 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Stroji za izdelovanje čepov in utorov 5. del: Enostranski profilni stroji z nepomično mizo in podajalnimi valji ali verižnim podajanjem EN 1247:2004+A1:2010 Livarski stroji Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje EN 1248:2001+A1:2009 Livarski stroji Varnostne zahteve za opremo za peskanje EN 1265:1999+A1:2008 Varnost strojev Postopki za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme EN 1374:2000+A1:2010 Kmetijski stroji Vgrajeni odjemalniki za okrogle silose Varnost EN 1398:2009 Nagibne premostitvene ploščadi Varnostne zahteve EN 1417:2014 Stroji za predelavo gume in plastike Dvovaljni gnetilniki Varnostne zahteve EN 1417:1996 +A1: EN :2017 Vozila za talni transport Terenska vozila Varnostne zahteve in preverjanje 1. del: Vozila z mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegom To je prva objava EN 1459:1998 +A3: EN :2015 Vozila za talni transport Terenska vozila Varnostne zahteve in preverjanje 2. del: Vozila z vrtljivim mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegom EN :2000+A1:2008 Tekstilne obese Varnost 1. del: Pletene ploščate obese iz umetnih vlaken za splošno uporabo

27 SL Uradni list Evropske unije C 92/25 EN :2000+A1:2008 Tekstilne obese Varnost 2. del: Obese z okroglim presekom iz umetnih vlaken za splošno uporabo EN :2004+A1:2008 Tekstilne obese Varnost 4. del: Dvigalne obese iz naravnih in umetnih vlaken za splošno uporabo EN 1493:2010 Dvigala za servisiranje vozil EN 1493:1998 +A1: EN 1494:2000+A1:2008 Premične ali prenosne dvižne naprave in spremljajoča dvižna oprema EN 1495:1997+A2:2009 Dvižne ploščadi Delovne ploščadi, ki se vzpenjajo ob jamboru EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010 Opozorilo: Ta objava ne zadeva odstavka , zadnjega pododstavka , tabele 8 in postavke 9 standarda EN 1495:1997, glede katerih ne ustvarja domneve o skladnosti z določbami Direktive 2006/42/ES. EN :2011+A1:2015 Vozila za zbiranje odpadkov Splošne in varnostne zahteve 1. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem zadaj EN : EN :2005+A1:2009 Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki Splošne in varnostne zahteve 2. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem s strani EN :2008 Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki Splošne in varnostne zahteve 3. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem spredaj EN :2007 Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki Splošne in varnostne zahteve 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkov EN :2011 Vozila za zbiranje odpadkov Splošne in varnostne zahteve 5. del: Iztresalniki za vozila za zbiranje odpadkov EN :1998 +A2:

28 C 92/26 SL Uradni list Evropske unije EN 1526:1997+A1:2008 Varnost vozil za talni transport Dodatne zahteve za avtomatiko na vozilih EN 1539:2015 Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi Varnostne zahteve EN 1539: EN 1547:2001+A1:2009 Industrijska termoprocesna oprema Postopek merjenja hrupa industrijske termoprocesne opreme in pripadajoče pomožne opreme EN 1550:1997+A1:2008 Varnost obdelovalnih strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo vpenjalnih glav za obdelovance EN 1554:2012 Naprave za kontinuirni transport Trakovi tračnih transporterjev Preskušanje trenja na pogonskem bobnu EN :2011+A1:2014 Varnostne zahteve za dvižne mize 1. del: Dvižne mize za dvigovanje do dveh stalnih nivojev EN :2011 Datum te objave EN :2016 Varnostne zahteve za dvižne mize 2. del: Dvižne mize za dvigovanje do več kot dveh stalnih nivojev v stavbi, katerih hitrost navpičnega dvigovanja ne presega 0,15 m/s EN :1997+A1:2008 Stroji za predelavo gume in plastike Stroji za tlačno litje 1. del: Varnostne zahteve za dozirnike in mešalnike EN :2005+A1:2009 Stroji za predelavo hrane Osnovni koncepti 2. del: Higienske zahteve EN 1673:2000+A1:2009 Stroji za predelavo hrane Peči z vrtljivim vozičkom Varnostne in higienske zahteve

29 SL Uradni list Evropske unije C 92/27 EN 1674:2015 Stroji za predelavo hrane Stroji za valjanje testa Varnostne in higienske zahteve EN 1674:2000 +A1: EN :2000+A1:2008 Sestavni deli obes Varnost 1. del: Kovani jekleni deli, kakovostni razred 8 EN :2000+A1:2008 Sestavni deli obes Varnost 2. del: Kovani dvigalni kavlji z varovalom, kakovostni razred 8 EN :2001+A1:2008 Sestavni deli obes Varnost 3. del: Kovani jekleni samozapiralni kavlji Kakovostni razred 8 EN :2000+A1:2008 Sestavni deli obes Varnost 4. del: Členi, kakovostni razred 8 EN :2001+A1:2008 Sestavni deli obes Varnost 5. del: Kovani kavlji z varovalom Kakovostni razred 4 EN :2001+A1:2008 Sestavni deli obes Varnost 6. del: Členi Kakovostni razred 4 EN 1678:1998+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Stroji za rezanje zelenjave Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN :1998+A1:2011 Batni stroji z notranjim zgorevanjem Varnost 1. del: Dizelski motorji EN 1710:2005+A1:2008 Naprave in komponente za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in v podzemnih rudnikih EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010 EN 1755:2000+A2:2013 Vozila za talni transport Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu EN 1755:2000 +A1:

30 C 92/28 SL Uradni list Evropske unije EN :2001+A1:2008 Dvižne ploščadi Dvižne ploščadi, nameščene na cestna vozila Varnostne zahteve 1. del: Tovorne dvižne ploščadi EN :2004+A1:2009 Dvižne ploščadi Dvižne ploščadi, nameščene na cestna vozila Varnostne zahteve 2. del: Dvižne ploščadi za potnike EN 1777:2010 Hidravlične ploščadi (HPs) za gasilske in reševalne enote Varnostne zahteve in preskušanje EN 1777:2004 +A1: EN :2001+A1:2010 Stroji za podzemno pridobivanje Varnostne zahteve za hidravlično nosilno podporje 1. del: Deli podporja in splošne zahteve EN :2001+A1:2010 Stroji za podzemno pridobivanje Varnostne zahteve za hidravlično nosilno podporje 2. del: Deli hidravličnih stojk in potisnih cilindrov EN :2006+A1:2010 Stroji za podzemne rudnike Varnostne zahteve za hidravlično podporje 3. del: Hidravlični krmilni sistemi EN :2013 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Tračne žage 1. del: Namizne tračne žage in žage za rezanje desk EN 1807:1999 +A1: EN :2013 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Tračne žage 2. del: Žage za razrez hlodovine EN 1807:1999 +A1: EN 1808:2015 Varnostne zahteve za visečo opremo, namenjeno dostopu Konstrukcijski izračuni, kriteriji stabilnosti, izvedbe Pregledi in preskusi EN 1808:1999 +A1: EN :2010 Visokotlačni stroji z vodnim curkom Varnostne zahteve 1. del: Stroji

31 SL Uradni list Evropske unije C 92/29 EN :2008 Visokotlačni stroji z vodnim curkom Varnostne zahteve 2. del: Cevi, cevne napeljave in cevni priključki EN :2008/AC:2011 EN 1845:2007 Stroji za izdelavo obutve Stroji za oblikovanje obutve Varnostne zahteve EN :2009+A1:2013 Gasilska in reševalna vozila 2. del: Splošne zahteve Varnost in obnašanje pri uporabi EN : EN :2013 Gasilska in reševalna vozila 3. del: Trajno vgrajena oprema Varnost in zahteve za obnašanje v uporabi EN :2002 +A1: EN 1853:1999+A1:2009 Kmetijski stroji Prikolice z dvižnim kesonom Varnost EN :2001+A1:2009 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 3. del: Čelilne žage za rezanje od zgoraj navzdol in kombinirane čelilne in krožne žage z delovno mizo EN :2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 4. del: Večlistne krožne žage za vzdolžni rez z ročnim podajanjem in/ali odvzemom EN :2001 +A1: EN :2002+A2:2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 5. del: Krožne žage z delovno mizo/ krožne žage za prečni rez od spodaj navzgor (z dopolnili do vključno A2) EN :2002 +A1: EN :2002+A1:2009 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 6. del: Krožne žage za drva in večnamenske žage za drva z delovno mizo z ročnim podajanjem in/ali odvzemom EN :2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 7. del: Enolistne krožne žage za razrez hlodov z vgrajeno podajalno mizo in ročnim podajanjem in/ali odvzemom EN :2002 +A1:

32 C 92/30 SL Uradni list Evropske unije EN :2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 8. del: Enolistne obrezovalne krožne žage s pogonsko enoto in ročnim podajanjem in/ali odvzemom EN :2001 +A1: EN :2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 9. del: Dvolistne krožne žage za prečni rez z vgrajenim podajalnikom ter z ročnim podajanjem in/ali odvzemom EN :2000 +A1: EN :2013 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 10. del: Enolistne zajeralne avtomatske in polavtomatske krožne žage za prečni rez EN :2003 +A1: EN :2013 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 11. del: Polavtomatske in avtomatske horizontalne krožne žage za prečni rez z eno rezalno enoto (radialne žage) EN :2003 +A1: EN :2013 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 12. del: Nihalne krožne žage za prečni rez EN :2003 +A1: EN :2007+A2:2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 13. del: Horizontalne krožne žage za razrez plošč (vključno z dopolnili do A2) EN :2007 +A1: EN :2007+A2:2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 14. del: Vertikalne krožne žage (vključno z dopolnili do A2) EN :2007 +A1: EN :2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 15. del: Večlistne krožne žage za prečni rez z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom EN :2004 +A1: EN :2012 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 16. del: Dvojne zajeralne žage za V-rezanje EN :2005 +A1:

33 SL Uradni list Evropske unije C 92/31 EN :2012+A1:2015 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 17. del: Ročne horizontalne krožne žage za prečni rez z eno rezalno enoto (ročne radialne žage) EN :2012 Datum te objave EN :2013 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Krožne žage 19. del: Krožne žage (z dodajalno mizo ali brez nje) in krožne žage, ki se uporabljajo na gradbišču EN :2007 +A1: EN :2011 Stroji za podzemne rudnike Mobilni stroji za podzemne rudnike Varnost 1. del: Vozila z gumijastimi kolesi EN :2003+A1:2009 Stroji za podzemne rudnike Mobilni stroji za podzemne rudnike Varnost 2. del: Tirne lokomotive EN :2013 Podporna oprema na tleh za letalski promet Splošne zahteve 1. del: Osnovne varnostne zahteve EN :2001 +A1: EN :2001+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Splošne zahteve 2. del: Zahteve za stabilnost in vzdržljivost, izračuni in preskusni postopki EN :2004+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Splošne zahteve 3. del: Metode merjenja in zmanjševanje vibracij EN :2004+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Splošne zahteve 4. del: Metode merjenja in zmanjševanje hrupa EN 1953:2013 Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale Varnostne zahteve EN 1953:1998 +A1: EN 1974:1998+A1:2009 Stroji za predelavo hrane Stroji za rezanje Varnostne in higienske zahteve

34 C 92/32 SL Uradni list Evropske unije EN ISO 2151:2008 Akustika Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004) EN ISO 2860:2008 Stroji za zemeljska dela Najmanjše mere odprtin (ISO 2860:1992) EN ISO 2867:2011 Stroji za zemeljska dela Dostopi (ISO 2867:2011) EN ISO 2867: EN ISO 3164:2013 Stroji za zemeljska dela Laboratorijsko ovrednotenje zaščite Mejno področje deformacije (ISO 3164:2013) EN ISO 3164: EN ISO 3266:2010 Kovani jekleni očesni vijaki (razred izdelave 4) za splošne dvigalne namene (ISO 3266:2010) EN ISO 3266:2010/A1: Opomba EN ISO 3411:2007 Stroji za zemeljska dela Telesne mere upravljavca in najmanjša velikost upravljavčevega prostora (ISO 3411:2007) EN ISO 3449:2008 Stroji za zemeljska dela Zaščita pred padajočimi predmeti Laboratorijski preskusi in zahteve (ISO 3449:2005) EN ISO 3450:2011 Stroji za zemeljska dela Stroji s kolesi ali gumijastimi gosenicami za velike hitrosti Zahteve za zmogljivost in preskusni postopki zavornih sistemov (ISO 3450:2011) EN ISO 3450: EN ISO 3457:2008 Stroji za zemeljska dela Varovala Definicije in zahteve (ISO 3457:2003) EN ISO 3471:2008 Stroji za zemeljska dela Strukture za zaščito pred prevračanjem Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 3471:2008)

35 SL Uradni list Evropske unije C 92/33 EN ISO :2015 Vozila za talni transport Varnostne zahteve in preverjanje 1. del: Samognana vozila za talni transport, razen vozil brez voznika, vozil s spremenljivim dosegom in tovornih vozičkov (ISO :2011, vključuje Popravek 1:2013) EN ISO : EN ISO :2015/AC:2016 EN ISO :2014 Vozila za talni transport Varnostne zahteve in preverjanje 5. del: Ročno gnana vozila (ISO :2014) EN ISO : EN ISO :2014/AC:2014 EN ISO :2015 Vozila za talni transport Varnostne zahteve in preverjanje 6. del: Tovorni in osebni vozički (ISO :2013) EN ISO : EN ISO :2015/AC:2016 EN ISO :2015 Kmetijski stroji Varnost 1. del: Splošne zahteve (ISO :2013) EN ISO : EN ISO :2009 Kmetijski stroji Varnost 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO :2008) EN ISO :2009/AC:2011 EN ISO :2009 Kmetijski stroji Varnost 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO :2009) EN ISO :2009/AC:2010 EN ISO :2009 Kmetijski stroji Varnost 7. del: Kombajni, kombajni za spravljanje silaže in bombažni kombajni (ISO :2008) EN ISO :2009/AC:2010 EN ISO :2009 Kmetijski stroji Varnost 10. del: Vrtavkasti obračalniki in zgrabljalniki (ISO :2009)

36 C 92/34 SL Uradni list Evropske unije EN ISO :2009/AC:2010 EN ISO :2010 Kmetijski stroji Varnost 11. del: Pobiralne naprave pri balirkah (ISO :2010) EN 704:1999 +A1: EN ISO :2012 Kmetijski stroji Varnost 12. del: Rotacijske kosilnice in mulčerji (ISO :2012) EN 745:1999 +A1: EN ISO :2012/A1:2017 To je prva objava Opomba EN ISO :2016 Kmetijski stroji Varnost 14. del: Zavite bale (ISO :2016) EN ISO :2013 Oprema za nego vrta Varnost gnanih vrtnih kosilnic 1. del: Terminologija in splošni preskusi (ISO :2013) EN 836:1997 +A4: EN ISO :2013 Oprema za nego vrta Varnost gnanih vrtnih kosilnic 2. del: Ročno vodene vrtne kosilnice (ISO :2013) EN 836:1997 +A4: EN ISO :2013/A1: Opomba EN ISO :2013/A2:2017 To je prva objava Opomba EN ISO :2013 Oprema za nego vrta Varnost gnanih vrtnih kosilnic 3. del: Namestitev voznikovega sedeža kosilnice (ISO :2013) EN 836:1997 +A4: EN ISO :2013/A1: Opomba EN ISO 5674:2009 Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji Ščitniki za priključne gredi Preskusi trdnosti in obrabe ter merila sprejemljivosti (ISO 5674:2004) EN ISO 6682:2008 Stroji za zemeljska dela Območje udobja in dosega nadzora (ISO 6682:1986, vključno z Dopolnilom 1:1989)

37 SL Uradni list Evropske unije C 92/35 EN ISO 6683:2008 Stroji za zemeljska dela Varnostni pasovi in njihova pritrdišča Zahtevane lastnosti in preskusi (ISO 6683:2005) EN ISO 7096:2008 Stroji za zemeljska dela Laboratorijski postopek za ovrednotenje vibracij voznikovega sedeža (ISO 7096:2000) EN ISO 7096:2008/AC:2009 EN ISO :2008 Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje 1. del: Skupne varnostne zahteve (ISO :2008) EN ISO :2008 Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje 2. del: Stroji, ki uporabljajo perkloretilen (ISO :2008) EN ISO :2008 Varnostne zahteve za stroje za kemično čiščenje 3. del: Stroji, ki uporabljajo vnetljiva topila (ISO :2008) EN ISO :2016 Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem 13. del: Varnost (ISO :2016, Corrected version ) EN 12601: EN ISO :2001 Tekstilni stroji Navodila za merjenje hrupa 1. del: Splošne zahteve (ISO :2001) EN ISO :2001/A1: Opomba EN ISO :2001/A2: Opomba EN ISO :2001 Tekstilni stroji Navodila za merjenje hrupa 2. del: Stroji za pripravo preje in predenje (ISO :2001) EN ISO :2001/A1: Opomba EN ISO :2001/A2: Opomba EN ISO :2001 Tekstilni stroji Navodila za merjenje hrupa 3. del: Stroji, ki niso namenjeni tkanju (ISO :2001)

38 C 92/36 SL Uradni list Evropske unije EN ISO :2001/A1: Opomba EN ISO :2001/A2: Opomba EN ISO :2001 Tekstilni stroji Postopki za merjenje hrupa 4. del: Stroji za obdelavo preje, sukanca in vrvi (ISO :2001) EN ISO :2001/A1: Opomba EN ISO :2001/A2: Opomba EN ISO :2001 Tekstilni stroji Postopki za merjenje hrupa 5. del: Pripravljalni stroji za tkanje in pletenje (ISO :2001) EN ISO :2001/A1: Opomba EN ISO :2001/A2: Opomba EN ISO :2001 Tekstilni stroji Postopki za merjenje hrupa 6. del: Tkalni stroji (ISO :2001) EN ISO :2001/A1: Opomba EN ISO :2001/A2: Opomba EN ISO :2001 Tekstilni stroji Postopki za merjenje hrupa 7. del: Stroji za barvanje in končno obdelavo (ISO :2001) EN ISO :2001/A1: Opomba EN ISO :2001/A2: Opomba EN ISO :2011 Roboti in robotske naprave Varnostne zahteve za industrijske robote 1. del: Roboti (ISO :2011) EN ISO : EN ISO :2011 Aparatne spojke za hišno rabo in podobne splošne namene 3. del: Standardni merilni lističi (IEC :2014) (ISO :2011) EN ISO :2008 Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila 1. del: Splošne zahteve (ISO :1997)

39 SL Uradni list Evropske unije C 92/37 EN ISO :2008 Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila 2. del: Pralniki in ožemalniki (ISO :1997) EN ISO :2008 Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila 3. del: Tunelske linije za pranje, vključno s stroji-komponentami (ISO :1997) EN ISO :2008 Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila 4. del: Zračni sušilniki (ISO :1997) EN ISO :2008 Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila 5. del: Površinski likalniki, strežniki in zlagalniki (ISO :1997) EN ISO :2008 Varnostne zahteve za industrijske stroje za nego perila 6. del: Likalne in talilne stiskalnice (ISO :1997) EN ISO 10517:2009 Prenosni motorni obrezovalniki žive meje Varnost (ISO 10517:2009) EN ISO 10517:2009/A1: Opomba EN ISO 10821:2005 Industrijski šivalni stroji Varnostne zahteve za šivalne stroje, enote in sisteme (ISO 10821:2005) EN ISO 10821:2005/A1: Opomba EN ISO :2009 Batni motorji z notranjim zgorevanjem Ročna startna naprava 1. del: Varnostne zahteve in preskusi (ISO :1997) EN ISO :2009 Batni motorji z notranjim zgorevanjem Ročna startna naprava 2. del: Metode preskušanja sprožilne ročice (ISO :1997) EN ISO :2016 Tekstilni stroji Varnostne zahteve 1. del: Splošne zahteve (ISO :2016)

40 C 92/38 SL Uradni list Evropske unije EN ISO :2005 Tekstilni stroji Varnostne zahteve 2. del: Stroji za pripravo predenja in predilni stroji (ISO :2005) EN ISO :2005/A1: Opomba EN ISO :2005/A2: Opomba 3 Datum te objave EN ISO :2005 Tekstilni stroji Varnostne zahteve 3. del: Stroji za netkane tekstilije (ISO :2005) EN ISO :2005/A1: Opomba EN ISO :2005/A2: Opomba 3 Datum te objave EN ISO :2005 Tekstilni stroji Varnostne zahteve 4. del: Stroji za obdelavo preje ter izdelavo sukanca in vrvi (ISO :2005) EN ISO :2005/A1: Opomba EN ISO :2005/A2: Opomba 3 Datum te objave EN ISO :2005 Tekstilni stroji Varnostne zahteve 5. del: Stroji za pripravo za tkanje in pletenje (ISO :2005) EN ISO :2005/A1: Opomba EN ISO :2005/A2: Opomba 3 Datum te objave EN ISO :2005 Tekstilni stroji Varnostne zahteve 6. del: Tkalni stroji (ISO :2005) EN ISO :2005/A1: Opomba EN ISO :2005/A2: Opomba 3 Datum te objave EN ISO :2005 Tekstilni stroji Varnostne zahteve 7. del: Stroji za barvanje in končno dodelavo (ISO :2005)

41 SL Uradni list Evropske unije C 92/39 EN ISO :2005/A1: Opomba EN ISO :2005/A2: Opomba 3 Datum te objave EN ISO 11145:2016 Optika in fotonska tehnologija Laserji in z laserji povezana oprema Slovar in simboli (ISO 11145:2016) EN ISO 11145: EN ISO :2011 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 1. del: Električna orodja za mehansko pritrjevanje brez navojev (ISO :2011) EN 792-1:2000 +A1: EN ISO :2011 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 2. del: Orodja za odrezovanje in stiskanje (ISO/ FDIS :2011) EN 792-2:2000 +A1: EN ISO :2012 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 3. del: Vrtalniki in stroji za vrezovanje navojev (ISO :2012) EN ISO : EN ISO :2012 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 4. del: Nerotirajoča udarna orodja (ISO :2012) EN ISO : EN ISO :2011 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 5. del: Rotacijski udarni vrtalniki (ISO :2011) EN 792-5:2000 +A1: EN ISO :2012 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 6. del: Orodja za vijačne zveze (ISO :2012) EN ISO : EN ISO :2012 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 7. del: Brusilniki (ISO :2012) EN 792-7:2001 +A1: EN ISO :2011 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 8. del: Peskalniki in brusilniki (ISO :2011) EN 792-8:2001 +A1: EN ISO :2011 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 9. del: Brusilniki (ISO :2011) EN 792-9:2001 +A1:

42 C 92/40 SL Uradni list Evropske unije EN ISO :2011 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 10. del: Električna orodja za stiskanje (ISO :2011) EN :2000 +A1: EN ISO :2011 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 11. del: Sekalniki in škarje (ISO :2011) EN :2000 +A1: EN ISO :2012 Neelektrična ročna orodja Varnostne zahteve 12. del: Majhne krožne in nihajne žage ter povratne žage (ISO :2012) EN :2000 +A1: EN ISO 11252:2013 Laserji in laserska oprema Laserska naprava Minimalne zahteve za dokumentacijo (ISO 11252:2013) EN ISO 11252: EN ISO :2008 Varnost strojev Laserski obdelovalni stroji 1. del: Splošne varnostne zahteve (ISO :2005) EN ISO :2008 Varnost strojev Laserski obdelovalni stroji 2. del: Varnostne zahteve za ročne laserske obdelovalne naprave (ISO :2007) EN ISO :2013 Varnost strojev Laserski obdelovalni stroji 3. del: Zmanjšanje hrupa in metode za merjenje hrupa za laserske obdelovalne stroje in ročne laserske obdelovalne naprave ter pripadajočo dodatno opremo (razred točnosti 2) (ISO :2013) EN ISO 11554:2017 Optika in fotonska tehnologija Laserji in laserska oprema Preskusne metode za moč žarka, energijo in časovne karakteristike (ISO 11554:2017) To je prva objava EN ISO 11554: EN ISO :2011 Gozdarski stroji Zahteve za varnost in preskušanje motornih žag za obvejevanje z drogom 1. del: Stroji z integriranim motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO :2011) EN ISO : EN ISO :2011 Gozdarski stroji Zahteve za varnost in preskušanje motornih žag za obvejevanje z drogom 2. del: Stroji z ločenim ali nahrbtnim motornim pogonom (ISO :2011) EN ISO :

43 SL Uradni list Evropske unije C 92/41 EN ISO :2011 Gozdarski stroji Zahteve za varnost in preskušanje prenosnih motornih verižnih žag 1. del: Žage za nego gozda (ISO :2011) EN ISO : EN ISO :2011 Gozdarski stroji Zahteve za varnost in preskušanje prenosnih motornih verižnih žag 2. del: Žage za nego dreves (ISO :2011) EN ISO : EN ISO :2011/A1:2017 To je prva objava Opomba EN ISO :2011 Kmetijski in gozdarski stroji Tehnične varnostne zahteve in preskus za prenosne, ročno vodene kosilnice s prosto rezjo, opremljene z rezilno ploščo ali kosilno nitko 1. del: Naprave z motorjem z notranjim zgorevanjem (ISO :2011) EN ISO 11806: EN ISO :2011 Kmetijski in gozdarski stroji Tehnične varnostne zahteve in preskus za prenosne, ročno vodene kosilnice s prosto rezjo, opremljene z rezilno ploščo ali kosilno nitko 2. del: Naprave z nahrbtno prenosno pogonsko enoto (ISO :2011) EN ISO 11850:2011 Gozdarski stroji Splošne varnostne zahteve (ISO 11850:2011) EN 14861:2004 +A1: EN ISO 11850:2011/A1: Opomba EN 12001:2012 Stroji za transport, brizganje in polaganje betona in malte Varnostne zahteve EN 12001:2003 +A1: EN :2007+A1:2008 Stroji za predelavo gume in plastike Drobilni stroji 1. del: Varnostne zahteve za rezalne drobilnike EN :2001+A1:2008 Stroji za predelavo gume in plastike Drobilni stroji 3. del: Varnostne zahteve za drobilnike EN :2006+A1:2008 Stroji za predelavo gume in plastike Drobilni stroji 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje

44 C 92/42 SL Uradni list Evropske unije EN 12013:2000+A1:2008 Stroji za predelavo gume in plastike Notranji mešalniki Varnostne zahteve EN 12016:2013 Elektromagnetna združljivost Standard skupine izdelkov za dvigala (lifte), tekoče stopnice in tekoče steze Odpornost proti motnjam EN 12016:2004 +A1: EN 12041:2014 Stroji za predelavo hrane Stroji za vzdolžno oblikovanje testa Varnostne in higienske zahteve EN 12041:2000 +A1: EN 12042:2014 Stroji za predelavo hrane Avtomatski delilniki testa Varnostne in higienske zahteve EN 12042:2005 +A1: EN 12043:2014 Stroji za predelavo hrane Komore za vmesno počivanje testa Varnostne in higienske zahteve EN 12043:2000 +A1: EN 12044:2005+A1:2009 Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij Rezalni in izsekovalni stroji Varnostne zahteve EN 12053:2001+A1:2008 Varnost vozil za talni transport Preskusne metode za merjenje emisije hrupa EN :1998+A1:2008 Varnost dvigal (žerjavov) Zahteve za zdravje in varnost 2. del: Naprave za omejevanje in zaznavanje EN 12110:2014 Stroji za gradnjo predorov Zračne zapore Varnostne zahteve EN 12110:2002 +A1: EN 12111:2014 Stroji za gradnjo predorov Odkopne naprave Varnostne zahteve EN 12111:2002 +A1: EN :2000+A1:2010 Gradbena dvigala za prevoz materiala 1. del: Dvigala z dostopno dvižno ploščadjo (vključno z dopolnilom A1)

45 SL Uradni list Evropske unije C 92/43 EN :2000+A1:2010 Gradbena dvigala za prevoz materiala 2. del: Poševna dvigala z nedostopnim sredstvom za prevoz tovora (vključno z dopolnilom A1) EN 12159:2012 Gradbena dvigala za osebe in tovor z navpično vodeno košaro EN 12159:2000 +A1: EN 12162:2001+A1:2009 Črpalke za tekočine Varnostne zahteve Postopek za hidrostatično preskušanje EN 12203:2003+A1:2009 Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij Stiskalnice za čevlje in usnje Varnostne zahteve EN 12267:2003+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Krožne žage Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12268:2014 Stroji za predelavo hrane Tračne žage Varnostne in higienske zahteve EN 12268:2003 +A1: EN 12301:2000+A1:2008 Stroji za predelavo gume in plastike Kalandri Varnostne zahteve EN :2013 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 1. del: Stopnice za potnike EN :2001 +A1: EN :2014 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 2. del: Vozila za preskrbo EN :2002 +A1: EN :2017 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 3. del: Tračni transporterji EN :2003 +A1: EN :2014 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 4. del: Mostiči za vkrcanje na potniška letala EN :2003 +A1: EN :2005+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 5. del: Oprema za oskrbo letal z gorivom EN :2017 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 6. del: Sredstva za odstranjevanje ledu in oprema za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu EN :2004 +A1:

46 C 92/44 SL Uradni list Evropske unije EN :2005+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 7. del: Oprema za premikanje letal EN :2005+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 8. del: Stopnice in odri za vzdrževalna dela EN :2013 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 9. del: Nakladalniki zabojnikov/palet EN :2005 +A1: EN :2005+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 10. del: Naprave za pretovarjanje zabojnikov/palet EN :2017 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 12. del: Servisna oprema za pitno vodo EN :2017 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 13. del: Servisna oprema za stranišča EN :2014 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 14. del: Prevozna sredstva za vkrcavanje trajno ali začasno funkcionalno oviranih potnikov To je prva objava EN :2002 +A1:2009 To je prva objava EN :2002 +A1: EN :2006 +A1: EN :2006+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 15. del: Vlečni traktorji za prtljago in opremo EN :2005+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 16. del: Oprema za zračni pogon motorjev EN :2004+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 17. del: Oprema za klimatizacijo EN :2005+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 18. del: Enote z dušikom ali kisikom EN :2005+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 19. del: Dvigovalniki in podporniki za trup letala in (kolesne) osi ter hidravlični podporniki za rep letala

47 SL Uradni list Evropske unije C 92/45 EN :2005+A1:2009 Podporna oprema na tleh za letalski promet Posebne zahteve 20. del: Oskrba z električno energijo EN 12321:2003+A1:2009 Stroji za podzemno pridobivanje Spisek varnostnih zahtev za odkopni transporter EN 12331:2003+A2:2010 Stroji za predelavo hrane Stroji za mletje mesa Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12348:2000+A1:2009 Stabilni vrtalni stroji Varnost EN 12355:2003+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Stroji za odstranjevanje kože Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN :2002+A1:2008 Jeklene žične vrvi Varnost 1. del: Splošne zahteve EN :2002+A1:2008 Jeklene žične vrvi Varnost 2. del: Pojmi, označbe in razvrstitev EN :2004+A1:2008 Jeklene žične vrvi Varnost 3. del: Podatki za uporabo in vzdrževanje EN :2002+A1:2008 Jeklene žične vrvi Varnost 4. del: Pramenaste vrvi za splošne dvigalne namene EN :2003+A1:2008 Jeklene žične vrvi Varnost 10. del: Špiralne vrvi za splošne gradbene namene EN 12387:2005+A1:2009 Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz usnja in njegovih imitacij Modularna oprema za popravilo čevljev Varnostne zahteve EN 12409:2008+A1:2011 Stroji za predelavo gume in plastike Stroji za toplotno oblikovanje Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12409:

48 C 92/46 SL Uradni list Evropske unije EN 12417:2001+A2:2009 Obdelovalni stroji Varnost Obdelovalni centri EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010 EN 12418:2000+A1:2009 Rezalniki kamenja na gradbiščih Varnost EN 12463:2004+A1:2011 Stroji za predelavo hrane Polnilniki in pomožni stroji Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12505:2000+A1:2009 Stroji za predelavo hrane Centrifugalni stroji za predelavo jedilnega olja in masti Varnostne in higienske zahteve EN 12525:2000+A2:2010 Kmetijski stroji Sprednji nakladalnik Varnost EN 12545:2000+A1:2009 Stroji za izdelavo čevljev, usnjenih izdelkov in izdelkov iz umetnega usnja Merjenje hrupa Splošne zahteve EN 12547:2014 Centrifuge Splošne varnostne zahteve EN 12547:1999 +A1: EN 12549:1999+A1:2008 Akustika Postopek merjenja hrupa orodij za pritrjevanje/zabijanje Inženirska metoda EN 12581:2005+A1:2010 Premazne naprave Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12621:2006+A1:2010 Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12622:2009+A1:2013 Varnost obdelovalnih strojev Stiskalnice za upogibanje pločevine EN 12622:

49 SL Uradni list Evropske unije C 92/47 EN :2000+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 1. del: Splošne zahteve EN :2002+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 2. del: Stroji za izdelavo blokov EN :2002+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 3. del: Drsni in vrtljivi stroji EN :2001+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 4. del: Stroji za izdelavo betonskih strešnikov EN :2003+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 5-1. del: Stroji za izdelavo cevi po navpični osi EN :2003+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 5-2. del: Stroji za izdelavo cevi po vodoravni osi EN :2003+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 5-3. del: Stroji za izdelavo cevi iz prednapetega betona EN :2003+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 5-4. del: Stroji za nanašanje premazov na betonske cevi EN :2004+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 6. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz armiranega betona

50 C 92/48 SL Uradni list Evropske unije EN :2004+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 7. del: Nepremična in premična oprema za izdelavo elementov iz prednapetega betona EN :2002+A1:2010 Stroji za izdelavo gradbenih proizvodov iz betona in apnenega peščenca Varnost 8. del: Stroji in oprema za izdelavo gradbenih proizvodov iz apnenega peščenca (in betona) EN 12635:2002+A1:2008 Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata Vgradnja in uporaba Opozorilo: V zvezi z odstavkom 5.1 in Prilogo D ta objava ne zadeva sklica na standard EN 12453:2000, katerega uporaba ne pomeni domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz točk 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, , 1.4.1, in Priloge I k Direktivi 2006/42/ES. EN 12643:2014 Stroji za zemeljska dela Stroji s pnevmatikami Zahteve za krmiljenje (ISO 5010:1992, spremenjen) EN 12643:1997 +A1: EN :2001+A1:2008 Dvigala (žerjavi) Navodilo za uporabo in preskus 1. del: Navodila EN :2000+A1:2008 Dvigala (žerjavi) Navodilo za uporabo in preskus 2. del: Označevanje EN 12649:2008+A1:2011 Stroji za komprimiranje in glajenje betona Varnost EN 12649: EN 12653:1999+A2:2009 Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij Žebljalniki Varnostne zahteve EN 12693:2008 Hladilni sistemi in toplotne črpalke Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem

51 SL Uradni list Evropske unije C 92/49 EN 12717:2001+A1:2009 Varnost obdelovalnih strojev Vrtalni stroji EN 12733:2001+A1:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Ročno vodene motorne kosilnice Varnost EN 12750:2013 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Rezkalni stroji za štiristransko obdelavo EN 12750:2001 +A1: EN 12753:2005+A1:2010 Sistemi za termično čiščenje plinov, odsesanih iz naprav za površinsko obdelavo Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN :2005+A1:2010 Mešalne naprave za premaze Varnostne zahteve 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov (vključno z dopolnilom A1) EN 12779:2015 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Nepremični odsesovalni sistemi za lesne odrezke in prah Varnostne zahteve EN 12779:2004 +A1: EN 12852:2001+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Naprave za predelavo hrane in mešalniki Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12853:2001+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Ročni mešalniki in stepalniki Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010 EN 12854:2003+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Palični mešalniki Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12855:2003+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Rezalniki z vrtljivo posodo Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN :2014 Naprave za kontinuirni transport Trakovi tračnih transporterjev Požarnovarnostni preskusi 1. del: Preskusi s propanskim gorilnikom EN :2005 +A1:

52 C 92/50 SL Uradni list Evropske unije EN :2005+A1:2008 Naprave za kontinuirni transport Trakovi tračnih transporterjev Požarnovarnostni preskusi 2. del: Požarni preskus na velikem preskušancu EN 12882:2015 Naprave za kontinuirni transport Trakovi tračnih transporterjev za splošne namene Električne in požarnovarnostne zahteve EN 12882: EN :2005+A1:2010 Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par 1. del: Splošne varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN :2005+A1:2008 Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par 2. del: Varnost naprav, v katerih se uporabljajo čistila, topna v vodi EN :2005+A1:2008 Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin ali par 3. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo vnetljive tekočine EN :2005+A1:2008 Naprave za površinsko čiščenje in predobdelavo industrijskih proizvodov s pomočjo tekočin in par 4. del: Varnost naprav, v katerih se za čiščenje uporabljajo halogenirana topila EN 12965:2003+A2:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Priključne gredi in njihova zaščita Varnost EN 12978:2003+A1:2009 Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata Varnostne naprave za vrata s samodejnim delovanjem Zahteve in preskusne metode EN 12981:2005+A1:2009 Obrati za premaze in prevleke Kabine za nanašanje organskih prahastih snovi Varnostne zahteve

53 SL Uradni list Evropske unije C 92/51 EN 12984:2005+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Prenosni in/ali ročno vodeni stroji in naprave z mehansko gnanimi rezalnimi orodji Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12999:2011+A1:2012 Dvigala (žerjavi) Nakladalni žerjavi EN 12999: EN 13000:2010+A1:2014 Žerjavi Mobilni žerjavi EN 13000: EN :2015 Žerjavi Konstruiranje, splošno 1. del: Splošna načela in zahteve EN :2004 +A1: EN :2014 Varnost žerjava Konstrukcija, splošno 2. del: Učinki obremenitev EN : EN :2012+A1:2013 Žerjavi Konstrukcija, splošno 3-1. del: Mejna stanja in dokaz varnosti jeklene nosilne konstrukcije (vključno z dopolnilom A1) EN : EN :2014 Žerjavi Konstrukcija, splošno 3-2. del: Mejna stanja in dokaz varnosti jeklenih vrvi pri vrvnih pogonih EN :2014 Žerjavi Konstrukcija, splošno 3-3. del: Mejna stanja in dokaz varnosti stika kolo-tirnica EN :2016 Žerjavi Konstrukcija, splošno 3-5. del: Mejna stanja in dokaz varnosti za kovane kavlje EN 13015:2001+A1:2008 Vzdrževanje dvigal (liftov) in tekočih stopnic Pravila za vzdrževalna navodila EN 13019:2001+A1:2008 Stroji za čiščenje cestnih površin Varnostne zahteve EN 13020:2015 Stroji za obdelovanje cestišč Varnostne zahteve EN 13020:2004 +A1:

54 C 92/52 SL Uradni list Evropske unije EN 13021:2003+A1:2008 Stroji za storitve zimske službe Varnostne zahteve EN 13023:2003+A1:2010 Metode za merjenje hrupa pri strojih za tiskanje, obdelavo in izdelavo papirja in dodatni opremi Razreda točnosti 2 in EN :2008 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla Varnostne zahteve 1. del: Oprema za skladiščenje, ravnanje in transport znotraj tovarne EN :2008 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla Varnostne zahteve 2. del: Skladiščenje, rokovanje in prevozna oprema zunaj tovarne EN :2003+A1:2009 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla Varnostne zahteve 3. del: Rezalniki EN :2003+A1:2009/AC:2010 EN :2003+A1:2009 Stroji in obrati za izdelavo, obdelavo in predelavo ravnega stekla Varnostne zahteve 4. del: Nagibne mize EN :2006+A1:2009 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla Varnostne zahteve 5. del: Stroji in naprave za zlaganje in razlaganje EN :2006+A1:2009 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla Varnostne zahteve 6. del: Stroji za lomljenje EN :2006+A1:2009 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla Varnostne zahteve 7. del: Stroji za rezanje lepljenega stekla

55 SL Uradni list Evropske unije C 92/53 EN :2006+A1:2010 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla Varnostne zahteve 9. del: Naprave za pranje EN :2006+A1:2010 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla Varnostne zahteve 11. del: Vrtalni stroji EN :2007+A1:2009 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla Varnostne zahteve 1. del: Dovajalnik za regulacijo kaplje EN :2004+A1:2009 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla Varnostne zahteve 2. del: Upravljalni stroji za podajanje EN :2007+A1:2009 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla Varnostne zahteve 3. del: Stroji IS EN :2003+A1:2009 Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo votlega stekla Varnostne zahteve 5. del: Stiskalnice EN 13059:2002+A1:2008 Varnost vozil za talni transport Preskusne metode za merjenje vibracij EN 13102:2005+A1:2008 Stroji za keramiko Varnost Natovarjanje in raztovarjanje finih keramičnih ploščic EN 13112:2002+A1:2009 Strojarski stroji Stroji za cepljenje in tračno striženje Varnostne zahteve EN 13113:2002+A1:2010 Strojarski stroji Stroji za nanos z valjem Varnostne zahteve

56 C 92/54 SL Uradni list Evropske unije EN 13114:2002+A1:2009 Strojarski stroji Vrteče se procesne posode Varnostne zahteve EN 13118:2000+A1:2009 Kmetijski stroji Stroji za spravilo krompirja Varnost EN 13120:2009+A1:2014 Notranja senčila Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo EN 13120: EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015 EN 13128:2001+A2:2009 Varnost obdelovalnih strojev Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji) EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010 EN 13135:2013 Žerjavi Varnost Konstruiranje Zahteve za opremo EN :2003 +A1:2010 EN :2004 +A1: EN 13140:2000+A1:2009 Kmetijski stroji Stroji za spravilo sladkorne in krmne pese Varnost EN 13155:2003+A2:2009 Dvigala (žerjavi) Varnost Snemljiva dvigalna sredstva EN 13157:2004+A1:2009 Dvigala Varnost Dvigala na ročni pogon EN 13204:2016 Dvojno delujoče hidravlične reševalne naprave za gasilske in reševalne enote Varnostne zahteve za delovanje EN 13204:2004 +A1: EN 13208:2003+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Lupilniki zelenjave Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 13241:2003+A2:2016 Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata Standard za proizvod, zahtevane lastnosti EN :2003 +A1:

57 SL Uradni list Evropske unije C 92/55 EN 13288:2005+A1:2009 Stroji za predelavo hrane Dvigalniki in zvračalniki za posode Varnostne in higienske zahteve EN 13289:2001+A1:2013 Stroji za izdelavo testenin Sušilniki in ohlajevalniki Varnostne in higienske zahteve EN 13355:2004+A1:2009 Premazne naprave Kombinirane kabine za brizganje in sušenje Varnostne zahteve EN 13367:2005+A1:2008 Stroji za keramiko Varnost Prenosne mize in vozila EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009 EN 13378:2001+A1:2013 Stroji za izdelavo testenin Iztiskovalnik testenin Varnostne in higienske zahteve EN 13379:2001+A1:2013 Stroji za izdelavo testenin Stroji za razvlačenje, valjanje in rezanje, palično povratni tekoči trak, skladišče Varnostne in higienske zahteve EN 13389:2005+A1:2009 Stroji za predelavo hrane Mešalniki z vodoravno gredjo Varnostne in higienske zahteve EN 13390:2002+A1:2009 Stroji za predelavo hrane Stroji za izdelavo kolačev Varnostne in higienske zahteve EN :2002+A1:2008 Zaključki jeklenih žičnih vrvi Varnost 1. del: Vrvna srca za obesne zanke jeklenih žičnih vrvi EN :2001+A1:2008 Zaključki jeklenih žičnih vrvi Varnost 2. del: Spletanje zank na vrvnih obesah EN :2004+A1:2008 Zaključki jeklenih žičnih vrvi Varnost 3. del: Stisne puše in stiskanje

58 C 92/56 SL Uradni list Evropske unije EN :2011 Zaključki jeklenih žičnih vrvi Varnost 4. del: Zalivke iz kovin in umetnih smol EN :2002 +A1: EN :2003+A1:2008 Zaključki jeklenih žičnih vrvi Varnost 5. del: Vrvne prižemke oblike U (žabice) EN :2004+A1:2008 Zaključki jeklenih žičnih vrvi Varnost 6. del: Asimetrični zagozdni spoji EN :2006+A1:2008 Zaključki jeklenih žičnih vrvi Varnost 7. del: Simetrični zagozdni spoji EN :2011 Zaključki jeklenih žičnih vrvi Varnost 8. del: Jekleni vrvni priključki (fitingi) in prešanje na vrv EN :2003+A2:2008 Jeklene vrvne obese Varnost 1. del: Obese za splošne dvigalne potrebe EN :2003+A2:2008 Jeklene vrvne obese Varnost 2. del: Določila za proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje EN :2003+A1:2008 Jeklene vrvne obese Varnost 3. del: Zanke in zaključki EN 13418:2013 Stroji za predelavo gume in plastike Navijalniki za folije (filme) ali trakove Varnostne zahteve EN 13418:2004 +A1: EN 13448:2001+A1:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Medvrstne zastiralne kosilnice Varnost EN 13457:2004+A1:2010 Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov iz usnja in njegovih imitacij Stroji za cepljenje, brušenje, rezanje ter nanos in sušenje lepila Varnostne zahteve EN ISO 13482:2014 Roboti in robotske naprave Varnostne zahteve za neindustrijske robote Nemedicinski roboti za osebno uporabo (ISO 13482:2014)

59 SL Uradni list Evropske unije C 92/57 EN 13524:2003+A2:2014 Stroji za vzdrževanje avtocest Varnostne zahteve EN 13524:2003 +A1: EN 13531:2001+A1:2008 Stroji za zemeljska dela Konstrukcija za zaščito pred prevrnitvijo (TOPS) za majhne bagre Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 12117:1997, spremenjen) EN 13534:2006+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Stroji za konzerviranje z vbrizgavanjem Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 13557:2003+A2:2008 Dvigala (žerjavi) Upravljala in upravljalna mesta EN 13561:2015 Zunanja senčila Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo EN 13561:2004 +A1: EN 13561:2015/AC:2016 EN 13570:2005+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Mešalni stroji Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 13586:2004+A1:2008 Dvigala (žerjavi) Dostop EN 13591:2005+A1:2009 Stroji za predelavo hrane Polnilniki večetažnih peči Varnostne in higienske zahteve EN :2012 Bencinski servisi 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti tlačnih in sesalnih naprav za točenje goriva in naprav za točenje goriva z daljinskim vodenjem EN :2004 +A1: EN 13621:2004+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Odcejalniki za solato Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 13659:2015 Polkna in zunanje žaluzije Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo EN 13659:2004 +A1:

60 C 92/58 SL Uradni list Evropske unije EN 13675:2004+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga EN 13683:2003+A2:2011 Oprema za nego vrta Motorni drobilniki/ sekalniki Varnost EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013 EN 13684:2004+A3:2009 Oprema za nego vrta Ročno upravljani prezračevalniki travne ruše in rahljalniki zemlje Varnost EN 13684:2004 +A2: EN 13731:2007 Dvižne blazine in sistemi za gasilske in reševalne enote Zahteve za delovanje in varnost v uporabi EN 13732:2013 Stroji za predelavo hrane Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka Zahteve za zmogljivost, varnost in higieno EN 13732:2002 +A2: EN 13736:2003+A1:2009 Varnost obdelovalnih strojev Pnevmatske stiskalnice EN :2013 Žerjavi Žerjavi na plavajočih objektih 1. del: Žerjavi na plavajočih objektih za splošno uporabo EN 13862:2001+A1:2009 Talni odrezovalni stroji Varnost EN 13870:2015 Stroji za predelavo hrane Stroji za razrezovanje/ razkosavanje na zrezke/zarebrnice Varnostne in higienske zahteve EN 13870:2005 +A1: EN 13871:2014 Stroji za predelavo hrane Stroji za rezanje na kocke Varnostne in higienske zahteve EN 13871:2005 +A1: EN 13885:2005+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Stroji za sponkanje Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 13886:2005+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Kotli za kuhanje, opremljeni z mešalniki in/ali sekljalniki Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1)

61 SL Uradni list Evropske unije C 92/59 EN 13889:2003+A1:2008 Kovane jeklene skobe za splošne dvigalne namene Ravne in zakrivljene skobe Kakovostni razred 6 Varnost EN 13951:2012 Črpalke za tekočine Varnostne zahteve Kmetijsko-živilska oprema Pravila načrtovanja za zagotovljanje higiene pri uporabi EN 13951:2003 +A1: EN 13954:2005+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Rezalniki kruha Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 13977:2011 Železniške naprave Zgornji ustroj Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju EN 13985:2003+A1:2009 Obdelovalni stroji Varnost Škarje EN 14010:2003+A1:2009 Varnost strojev Gnana oprema za parkiranje motornih vozil Varnostne zahteve in zahteve elektromagnetne združljivosti za načrtovanje, proizvodnjo, montažo in prevzem EN 14017:2005+A2:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Trosilniki mineralnih gnojil Varnost EN 14017:2005 +A1: EN 14018:2005+A1:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Sejalnice Varnost EN :2017 Železniške naprave Zgornji ustroj proge Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje 3. del: Splošne varnostne zahteve To je prva objava EN :2009 +A1: EN 14043:2014 Prevozne dvižne naprave za gasilske enote Zglobne vrtljive gasilske avtolestve Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode EN 14043:2005 +A1:

62 C 92/60 SL Uradni list Evropske unije EN 14044:2014 Prevozne dvižne naprave za gasilske enote Izvlečne vrtljive gasilske avtolestve Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode EN 14044:2005 +A1: EN 14070:2003+A1:2009 Varnost obdelovalnih strojev Stroji za prenos in posebne namene EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010 EN 14238:2004+A1:2009 Dvigala Ročno upravljane naprave za ravnanje s tovorom EN ISO 14314:2009 Batni motorji z notranjim zgorevanjem Povratni zaganjalnik Splošne varnostne zahteve (ISO 14314:2004) EN 14439:2006+A2:2009 Dvigala (žerjavi) Varnost Stolpna dvigala EN 14462:2005+A1:2009 Naprave za površinsko obdelavo Postopek merjenja hrupnosti naprav za površinsko obdelavo, vključno z dodajnimi in odvzemnimi napravami Razreda točnosti 2 in 3 EN 14466:2005+A1:2008 Gasilske črpalke Prenosne črpalke Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi, preskusi EN :2006+A1:2009 Dvigala (žerjavi) Motorni vitli in dvižni mehanizmi 1. del: Motorni vitli EN :2006+A1:2009/AC:2010 EN :2006+A1:2009 Dvigala (žerjavi) Motorni vitli in dvižni mehanizmi 2. del: Motorni dvižni mehanizmi EN :2006+A1:2009/AC:2010

63 SL Uradni list Evropske unije C 92/61 EN :2005+A1:2008 Dvigala (žerjavi) Oprema za dvigovanje oseb 2. del: Upravljalna mesta za dviganje oz. spuščanje EN 14655:2005+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Rezalniki francoskih štruc (baget) Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 14656:2006+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za stiskalnice za iztiskanje jekla in nekovinskih materialov EN 14658:2005+A1:2010 Naprave in sistemi za kontinuirni transport Splošne varnostne zahteve za kontinuirne transporterje pri dnevnih kopih rjavega premoga in lignita EN 14673:2006+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za hidravlično gnane stiskalnice prosto kovanih izkovkov za kovanje jekla in neželeznih kovin EN 14677:2008 Varnost strojev Sekundarna metalurgija Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla EN 14681:2006+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi EN :2005+A2:2008 Gasilske črpalke Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave 1. del: Klasifikacija, splošne in varnostne zahteve EN :2005+A2:2008 Gasilske črpalke Gasilske centrifugalne črpalke brez sesalne naprave 2. del: Preverjanje splošnih in varnostnih zahtev EN 14753:2007 Varnost strojev Varnostne zahteve za stroje in opremo za zvezno litje jekla

64 C 92/62 SL Uradni list Evropske unije EN 14886:2008 Stroji za predelavo gume in plastike Tračni rezalni stroji za peno v bloku Varnostne zahteve EN 14910:2007+A1:2009 Oprema za nego vrta Ročno vodljivi obrezovalniki za trato, gnani z motorjem z notranjim zgorevanjem Varnost EN 14930:2007+A1:2009 Kmetijski in gozdarski stroji ter vrtna oprema Nožno in ročno upravljani stroji Opredelitev dostopa do vročih površinskih delov EN 14957:2006+A1:2010 Stroji za predelavo hrane Stroji za pomivanje posode s transportnim trakom Varnostne in higienske zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 14958:2006+A1:2009 Stroji za obdelavo hrane Stroji za mletje in obdelavo moke in zdroba Varnostne in higienske zahteve EN 14973:2015 Naprave za kontinuirni transport Trakovi tračnih transporterjev za podzemno vgradnjo Električne in požarnovarnostne zahteve EN 14973:2006 +A1: EN ISO 14982:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Elektromagnetna združljivost Metode preskušanja in merila sprejemljivosti (ISO 14982:1998) EN 14985:2012 Žerjavi Vrtljivi žerjavi z ročico EN 15000:2008 Varnost vozil za talni transport Samognana vozila s spremenljivim dosegom Specifikacija, sposobnost in preskusne zahteve za zaznavala vzdolžnega obremenitvenega momenta in za omejilnike vzdolžnega obremenitvenega momenta EN 15011:2011+A1:2014 Žerjavi Mostni in portalni (kozičasti) žerjavi (vključno z dopolnilom A1) EN 15011:

65 SL Uradni list Evropske unije C 92/63 EN ISO :2016 Varnost in zdravje pri varjenju in sorodnih postopkih Oprema za zajem in ločevanje varilnega dima 4. del: Zahteve za konstruiranje (ISO :2016) EN 15027:2007+A1:2009 Oprema za prenosne stenske in žične žage za delovišča Varnost EN 15056:2006+A1:2009 Dvigala (žerjavi) Zahteve za kontejnerska prijemala EN 15059:2009+A1:2015 Oprema za urejanje zasneženih površin Varnostne zahteve EN 15059: EN 15061:2007+A1:2008 Varnost strojev Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov EN 15067:2007 Stroji za predelavo gume in plastike Stroji za obdelavo folij za vreče Varnostne zahteve EN 15093:2008 Varnost strojev Varnostne zahteve za valjarne (vroče valjanje) EN 15094:2008 Varnost strojev Varnostne zahteve za valjarne (hladno valjanje) EN 15095:2007+A1:2008 Pomični regali, pomični paletni regali, vrtljive naprave in skladiščna dvigala z lastnim pogonom Varnostne zahteve EN 15162:2008 Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Varnostne zahteve za žage za rezanje v plošče EN 15163:2008 Optični spojni elementi in pasivne komponente Optični vmesniki konektorja optičnih vlaken 2-5. del: Povezava enorodnih kotnih fizično dotikajočih se vlaken z nepremaknjeno disperzijo za aplikacijo v obliki referenčnega konektorja (IEC :2015) EN 15164:2008 Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Varnost Zahteve za verižne in tračne rezalne stroje

66 C 92/64 SL Uradni list Evropske unije EN 15166:2008 Stroji za predelavo hrane Avtomatski stroji za razsekavanje hrbtov v klavnicah Varnostne in higienske zahteve EN 15268:2008 Bencinske črpalke Varnostne zahteve za konstruiranje sklopov potopnih črpalk EN 15503:2009+A2:2015 Oprema za nego vrta Vrtni pihalniki, vrtni sesalniki in vrtni pihalniki/sesalniki Varnost EN 15503:2009 +A1: EN 15572:2015 Stroji in obrati za miniranje in obdelavo naravnega kamna Varnost Zahteve za stroje za dodelavo robov EN :2017 Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin Zaščita upravljalca (voznika) pred nevarnimi snovmi 1. del: Vrste kabin, zahteve in postopki preskušanja To je prva objava EN : EN :2017 Kmetijski traktorji in stroji z lastnim pogonom za zaščito rastlin Zaščita upravljalca (voznika) pred nevarnimi snovmi 2. del: Filtri, zahteve in postopki preskušanja To je prva objava EN : EN 15700:2011 Naprave za kontinuirni transport Varnost tračnih transporterjev za zimske športe ali turistične namene EN ISO 15744:2008 Neelektrična ročna orodja Merjenje hrupa Tehnične metode (2. stopnja) (ISO 15744:2002) EN :2010+A1:2011 Železniške naprave Zgornji ustroj Dvopotna železniška vozila in oprema 2. del: Splošne varnostne zahteve EN : EN 15774:2010 Stroji za predelavo hrane Stroji za obdelavo svežih in polnjenih testenin (široki rezanci, kaneloni, ravioli, tortelini, ušesca in školjke) Varnostne in higienske zahteve

67 SL Uradni list Evropske unije C 92/65 EN 15811:2014 Kmetijski stroji Pritrjeni ščitniki in spojeni ščitniki s ščitnikom ali brez njega za premične dele prenosov (ISO/TS 28923:2012, spremenjen) EN 15811: EN 15830:2012 Vozila za talni transport Terenski viličarji z ročico spremenljivega dosega Vidno polje voznika Preskusne metode in preverjanje EN 15861:2012 Stroji za predelavo hrane Dimnice Varnostne in higienske zahteve EN 15895:2011 Ročna orodja z nabojnim delovanjem Varnostne zahteve Pritrjevalniki in označevalniki EN 15949:2012 Varnost strojev Varnostne zahteve za valjarne za palice, profilirano jeklo in žico EN :2013 Železniške naprave Zgornji ustroj Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema 2. del: Splošne varnostne zahteve EN :2013 Železniške naprave Zgornji ustroj Motorna vozila za posebne namene in spremljajoča oprema 2. del: Splošne varnostne zahteve EN 15997:2011 Štirikolesniki (ATV quad) Varnostne zahteve in preskusne metode EN 15997:2011/AC:2012 EN 16005:2012 Avtomatska električna vhodna vrata Varnost pri uporabi avtomatskih vhodnih vrat Zahteve in preskusne metode EN 16005:2012/AC:2015 EN 16029:2012 Motorizirana vozila, na katerih se sedi, namenjena transportu oseb in ne za uporabo na javnih cestah Enosledno dvokolesno motorizirano vozilo Varnostne zahteve in preskusne metode

68 C 92/66 SL Uradni list Evropske unije EN ISO 16089:2015 Obdelovalni stroji Varnost Nepremični brusilni stroji (ISO 16089:2015) EN 13218:2002 +A1: EN ISO 16093:2017 Obdelovalni stroji Varnost Žage za rezanje hladnih kovin (ISO 16093:2017) To je prva objava EN 13898:2003 +A1: EN ISO :2013 Kmetijski in gozdarski stroji Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil Varovanje okolja 1. del: Splošno (ISO :2013) EN ISO :2013 Kmetijski in gozdarski stroji Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil Varovanje okolja 2. del: Škropilnice za poljščine in podobne naprave (ISO :2013, Corrected version ) EN ISO :2013 Kmetijski in gozdarski stroji Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil Varovanje okolja 3. del: Škropilnice za grmovnice in drevesa ter podobne naprave (ISO :2013) EN ISO :2014 Kmetijski in gozdarski stroji Okoljevarstvene zahteve za škropilnice 4. del: Stalno nameščene in polprenosne škropilnice (ISO :2014) EN 16191:2014 Stroji za gradnjo predorov Varnostne zahteve EN 815:1996 +A2:2008 EN 12336:2005 +A1: EN 16203:2014 Vozila za talni transport Dinamično preskušanje za preverjanje bočne stabilnosti Čelni viličarji EN :2014 Oprema za vrtanje in temeljenje Varnost 1. del: Splošne zahteve EN 791:1995 +A1:2009 EN 996:1995 +A3: EN :2014 Oprema za vrtanje in temeljenje Varnost 2. del: Prenosna vrtalna oprema za gradbeništvo in geotehniko, kamnolomstvo in rudarstvo EN 791:1995 +A1:2009 EN 996:1995 +A3:

69 SL Uradni list Evropske unije C 92/67 EN :2014 Oprema za vrtanje in temeljenje Varnost 3. del: Oprema za vodoravno usmerjeno vrtanje (HDD) EN 791:1995 +A1:2009 EN 996:1995 +A3: EN :2014 Oprema za vrtanje in temeljenje Varnost 4. del: Oprema za temeljenje EN 791:1995 +A1:2009 EN 996:1995 +A3: EN :2014 Oprema za vrtanje in temeljenje Varnost 5. del: Oprema za izdelavo membranskih sten EN 791:1995 +A1:2009 EN 996:1995 +A3: EN :2014 Oprema za vrtanje in temeljenje Varnost 6. del: Oprema za vpihavanje, nanašanje malte in vbrizgavanje EN 791:1995 +A1:2009 EN 996:1995 +A3: EN :2014 Oprema za vrtanje in temeljenje Varnost 7. del: Zamenljiva pomožna oprema EN 791:1995 +A1:2009 EN 996:1995 +A3: EN :2013+A1:2014 Gokarti za prosti čas 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za gokarte EN : EN ISO :2015 Kmetijski stroji in traktorji Varnost električnih in elektronskih delov in sistemov pri visoki napetosti 1. del: Splošne zahteve (ISO :2015) EN ISO :2013 Samognani kmetijski stroji Ugotavljanje stabilnosti Načela (ISO :2013) EN ISO :2015 Kmetijski stroji z lastnim pogonom Ugotavljanje stabilnosti 2. del: Določevanje statične stabilnosti in postopki preskušanja (ISO :2015) EN 16246:2012 Kmetijski stroji Nakladalnik, priključen zadaj k traktorju Varnost

70 C 92/68 SL Uradni list Evropske unije EN 16252:2012 Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov Vodoravno delujoče stiskalnice za bale Varnostne zahteve EN :2013+A1:2015 Vozila za talni transport Varnostne zahteve in preverjanje 1. del: Dodatne zahteve za vozila za talni transport z lastnim pogonom, razen za vozila brez voznika, vozila s spremenljivim dosegom ter tovorna ter osebna vozila EN : EN :2013 Vozila za talni transport Varnostne zahteve in preverjanje 5. del: Dodatne zahteve za vozila, ki jih poganja pešec EN :2014 Vozila za talni transport Varnostne zahteve in preverjanje 6. del: Dodatne zahteve za tovorne in osebne vozičke EN 16327:2014 Gasilska oprema Pena za proprocionalne sisteme na pozitivni tlak (PPFPS) in sisteme na stisnjen zrak s peno (KGZS) EN 16474:2015 Stroji za predelavo gume in plastike Stiskalnice za vulkaniziranje Varnostne zahteve EN 16486:2014 Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov Kompaktorji (zgoščevalniki) Varnostne zahteve EN 16500:2014 Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov Stiskalnice za bale Varnostne zahteve EN :2014 Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji Varnostni deli krmilnih sistemov 3. del: Razvoj serije, strojna in programska oprema (ISO :2010, spremenjen) EN :2014 Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji Varnostni deli krmilnih sistemov 4. del: Proizvodni, obratovalni, spreminjevalni in podporni procesi (ISO :2010, spremenjen)

71 SL Uradni list Evropske unije C 92/69 EN 16743:2016 Stroji za predelavo hrane Avtomatski industrijski stroji za rezanje na rezine Varnostne in higienske zahteve EN 16774:2016 Varnost strojev Varnostne zahteve za peči za proizvodnjo jekla in pripadajočo opremo EN 16851:2017 Žerjavi Lahki žerjavni sistemi EN ISO 17916:2016 Varnost strojev za toplotno rezanje (ISO 17916:2016) EN ISO 18217:2015 Varnost lesnoobdelovalnih strojev Stroji za lepljenje robnih trakov z verižnim dodajanjem (ISO 18217:2015) EN :2004 +A2: EN ISO :2017 Lesnoobdelovalni stroji Varnost 1. del: Splošne zahteve (ISO :2017) To je prva objava EN ISO :2017 Lesnoobdelovalni stroji Varnost 2. del: Horizontalne krožne žage za razrez plošč (ISO :2017) To je prva objava EN ISO :2017 Lesnoobdelovalni stroji Varnost 5. del: Formatne žage (ISO :2017) To je prva objava EN : EN ISO 19432:2012 Stroji in oprema za graditev objektov Prenosni ročni rezalniki z motorjem z notranjim zgorevanjem Varnostne zahteve (ISO 19432:2012) EN ISO 19432: EN ISO :2013 Oprema za zaščito poljščin Nahrbtni škropilniki 1. del: Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve (ISO :2013) EN ISO :2013 Oprema za zaščito poljščin Nahrbtni škropilniki 2. del: Preskusne metode (ISO :2013)

72 C 92/70 SL Uradni list Evropske unije EN ISO 20361:2015 Črpalke za tekočine in črpalni agregati Merjenje hrupa Razreda točnosti 2 in 3 (ISO 20361:2015) EN ISO 20361: EN ISO 22867:2011 Gozdarski in vrtni stroji Standard za merjenje tresenja prenosnih, ročno vodenih strojev z motorjem z notranjim zgorevanjem Tresenje na ročajih (ISO 22867:2011) EN ISO 22867: EN ISO 22868:2011 Gozdarski in vrtnarski stroji Standard za meritev hrupa ročno vodenih strojev, gnanih z motorjem z notranjim zgorevanjem Postopek meritve (razred natančnosti 2) (ISO 22868:2011) EN ISO 22868: EN ISO 23125:2015 Obdelovalni stroji Varnost Stružnice (ISO 23125:2015, Corrected version ) EN ISO 23125: EN ISO 28139:2009 Kmetijski in gozdarski stroji Nahrbtna škropilnica s pogonskim motorjem z notranjim zgorevanjem Varnostne zahteve (ISO 28139:2009) EN ISO 28881:2013 Obdelovalni stroji Varnost Elektroerozijski stroji (EDM) (ISO 28881:2013) EN 12957:2001 +A1: EN ISO 28881:2013/AC:2013 EN ISO :2009 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij 10. del: Udarni vrtalniki, kladiva in lomilci (ISO :2009) EN ISO :2009/A1:2017 To je prva objava Opomba EN ISO :2009 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij 2. del: Vijači, izvijači in privijala (ISO :2009) EN ISO :2009 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij 3. del: Orodja za poliranje ter rotacijski, vibracijski in izsredni brusilniki (ISO :2009)

73 SL Uradni list Evropske unije C 92/71 EN ISO :2010 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij 4. del: Brusilniki (ISO :2010) EN ISO :2009 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij 5. del: Vrtalniki in udarni (vibracijski) vrtalniki (ISO :2009) EN ISO :2009/A1: Opomba EN ISO :2009 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje tresenja 6. del: Tolkači (ISO :2009) EN ISO :2009 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij 7. del: Sekalniki in škarje (ISO :2009) EN ISO :2009 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij 8. del: Žage, polirni stroji in pile s povratnim gibanjem ter žage z nihajnim ali krožnim gibanjem (ISO :2009) EN ISO :2009/A1: Opomba EN ISO :2009 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij 9. del: Kladiva in iglasti odstranjevalniki kamna ali betona (ISO :2009) EN ISO :2011 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja tresljajev 10. del: Udarni vrtalniki, kladiva in lomilniki (ISO :2011) EN ISO :2011 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij 11. del: Stroji za obdelavo kamna (ISO :2011)

74 C 92/72 SL Uradni list Evropske unije EN ISO :2012 Ročna prenosna električna orodja Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij 12. del: Brusilniki (ISO :2012) Standardi tipa B Standardi tipa B so posvečeni posebnim vidikom varnosti strojev ali posebnim vrstam varoval, ki se lahko uporabljajo za najrazličnejše kategorije strojev. Uporaba specifikacij standardov tipa B pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v teh standardih, kadar standard tipa C ali proizvajalčeva ocena tveganja dokazuje, da je tehnična rešitev, opredeljena s standardom tipa B, ustrezna za posamezno kategorijo ali model zadevnega stroja. Uporaba standardov tipa B, v katerih so določene specifikacije za varnostne komponente, ki so dane na trg neodvisno, pomeni domnevo o skladnosti za zadevne varnostne komponente in za bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, zajete v teh standardih. Cenelec EN :2006 Varnost strojev Električna oprema strojev 1. del: Splošne zahteve (IEC :2005, spremenjen) IEC :2005 (Spremenjen) EN :2006/A1:2009 IEC :2005/A1: Opomba EN :2006/AC:2010 Cenelec EN :2000 Varnost strojev Električna oprema strojev 11. del: Zahteve za visokonapetostno (VN) opremo za izmenične napetosti nad V (a. c.) ali enosmerne napetosti nad V (d.c.), ki ne presežejo 36 kv (IEC :2000) IEC : EN :2000/AC:2010 Cenelec EN :2008 Varnost strojev Električna oprema strojev 32. del: Posebne zahteve za dvigovalne stroje (IEC :2008) IEC : Cenelec EN :2011 Varnost strojev Električna oprema strojev 33. del: Zahteve za opremo za izdelovanje polprevodnikov (IEC :2009, spremenjen) IEC :2009 (Spremenjen) Cenelec EN :2008 Varnost strojev Prikaz, oznaka in upravljanje 1. del: Zahteve za vidne, zvočne in otipljive signale (IEC :2007) IEC :

75 SL Uradni list Evropske unije C 92/73 Cenelec EN :2008 Varnost strojev Prikaz, oznaka in upravljanje 2. del: Zahteve za označevanje (IEC :2007) IEC : Cenelec EN :2008 Varnost strojev Prikaz, oznaka in upravljanje 3. del: Zahteve za postavitev in delovanje upravljanja (IEC :2007) IEC : Cenelec EN :2013 Varnost strojev Električno občutljiva varovalna oprema 1. del: Splošne zahteve in preskusi IEC : EN : A1: Cenelec EN :2007 Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo 5-2. del: Varnostne zahteve Funkcijske (IEC :2007) IEC : Cenelec EN 62061:2005 Varnost strojev Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (IEC 62061:2005) IEC 62061: EN 62061:2005/A1:2013 IEC 62061:2005/A1: Opomba EN 62061:2005/AC:2010 EN 62061:2005/A2:2015 IEC 62061:2005/A2: Opomba Standardi tipa C V standardih tipa C so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev. Različni tipi strojev, uvrščeni v kategorijo, zajeto s standardom tipa C, imajo podobno predvideno uporabo in lahko povzročajo podobne nevarnosti. Standardi tipa C lahko vsebujejo sklic na standarde tipa A ali B, v katerem je navedeno, katere specifikacije standarda tipa A ali B se uporabljajo za zadevno kategorijo strojev. Kadar v zvezi z nekim vidikom varnosti stroja standard tipa C odstopa od specifikacij standarda tipa A ali B, imajo specifikacije standarda tipa C prednost pred specifikacijami standardov tipa A ali B. Uporaba specifikacij standarda tipa C na podlagi proizvajalčeve ocene tveganja pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v tem standardu. Nekateri standardi tipa C so sestavljeni iz več delov. V prvem delu standarda so določene splošne specifikacije, ki se uporabljajo za neko skupino strojev, v drugih delih standarda pa so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev iz te skupine, s katerimi se dopolnijo ali spremenijo splošne specifikacije iz prvega dela. Pri tako sestavljenih standardih tipa C je domneva o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih omogočena z uporabo splošnega prvega dela standarda in ustreznega posebnega dela standarda.

76 C 92/74 SL Uradni list Evropske unije Cenelec EN 50223:2015 Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov Varnostne zahteve EN 50223: Cenelec EN 50348:2010 Vgrajena oprema za elektrostatični nanos nevnetljivih tekočin za prevleke Varnostne zahteve EN 50348:2010/AC:2010 Cenelec EN 50434:2014 Varnost električnih gospodinjskih in podobnih aparatov Posebne zahteve za omrežno napajane drobilnike in sekalnike Cenelec EN 50569:2013 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost Posebne zahteve za komercialne električne centrifuge Cenelec EN 50570:2013 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost Posebne zahteve za komercialne električne sušilnike perila Cenelec EN 50571:2013 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost Posebne zahteve za komercialne električne pralne stroje Cenelec EN 50580:2012 Varnost električnih ročnih orodij 2-7. del: Posebne zahteve za brizgalne pištole EN 50580:2012/A1: Opomba Cenelec EN :2014 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za ročno vodljive in prenosne motorne kose za trate in robove trat IEC :2008 (Spremenjen) Cenelec EN :2014 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za ročno upravljane rahljalnike in prezračevalnike travne ruše, priključene na omrežje IEC :2002 (Spremenjen)

77 SL Uradni list Evropske unije C 92/75 Cenelec EN :2014 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za škarje za travo IEC :2008 (Spremenjen) Cenelec EN :2014 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za ročne vrtne pihalnike, sesalnike in pihalno-sesalne stroje, priključene na električno omrežje IEC :2002 (Spremenjen) Cenelec EN :2015 Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov del: Posebne zahteve za baterijske robotsko vodene električne vrtne kosilnice IEC :2012 (Spremenjen) Cenelec EN :2013 Varnost strojev Električna oprema strojev 31. del: Posebna varnost in zahteve EMC za šivalne stroje, enote in sisteme IEC : Cenelec EN :2012 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost 1. del: Splošne zahteve (IEC :2010, spremenjen) IEC :2010 (Spremenjen) EN : A11: A12: A13: A14: A15: A1: EN :2012/AC:2014 EN :2012/A11: Opomba Cenelec EN :2015 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, strižnike za lase in podobno IEC :2012 (Spremenjen) EN :2015/A1:2016 IEC :2012/A1: Opomba

78 C 92/76 SL Uradni list Evropske unije Cenelec EN :2003 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za aparate za nego kože ali las IEC : EN :2003/A2:2015 IEC :2003/A2:2012 (Spremenjen) Opomba Cenelec EN :2002 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za komercialne električne štedilnike, pečice, kuhalne plošče in njihove elemente IEC : EN :2002/AC:2007 EN :2002/A11: Opomba Cenelec EN :2002 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za komercialne električne cvrtnike IEC : EN :2002/AC:2007 EN :2002/A11: Opomba EN :2002/A12: Opomba Cenelec EN :2003 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke, klimatske naprave in razvlažilnike zraka IEC :2002 (Spremenjen) EN :2003/AC:2010 EN :2003/AC:2006 EN :2003/A11: Opomba EN :2003/A12: Opomba EN :2003/A1:2006 IEC :2002/A1:2005 (Spremenjen) Opomba EN :2003/A2:2009 IEC :2002/A2:2005 (Spremenjen) Opomba

79 SL Uradni list Evropske unije C 92/77 EN :2003/A13: Opomba EN :2003/A13:2012/AC:2013 Cenelec EN :2003 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za komercialne električne pečice s prisilnim kroženjem zraka, parne kuhalnike in pečice s kroženjem pare IEC : EN :2003/AC:2007 EN :2003/A11: Opomba Cenelec EN :2003 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za komercialne električne kotle IEC : EN :2003/AC:2007 EN :2003/A11: Opomba Cenelec EN :2003 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za komercialne električne žare in opekače IEC : EN :2003/AC:2007 EN :2003/A11: Opomba Cenelec EN :2003 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za komercialne gostinske električne grelne omare IEC : EN :2003/AC:2007 EN :2003/A11: Opomba Cenelec EN :2003 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve aparate za čiščenje zraka IEC :

80 C 92/78 SL Uradni list Evropske unije EN :2003/A11: Opomba Cenelec EN :2012 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za industrijske in komercialne stroje za nego in čiščenje tal Dopolnilo AA IEC :2012 (Spremenjen) EN : Cenelec EN :2012 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za pršilnike za komercialno uporabo (IEC :2012, spremenjen) IEC :2012 (Spremenjen) EN : Cenelec EN :2012 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za komercialno uporabo (IEC :2012, spremenjen) IEC :2012 (Spremenjen) EN : Cenelec EN :2012 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za stroje za nego tal, z ali brez pogona, za komercialno uporabo (IEC :2012, spremenjen) IEC :2012 (Spremenjen) EN : Cenelec EN :2010 Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov del: Posebne zahteve za ročno vodene električne vrtne kosilnice (IEC :2002, spremenjen) IEC :2002 (Spremenjen) Cenelec EN :2012 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za visokotlačne in parne čistilnike (IEC :2012, spremenjen) IEC :2012 (Spremenjen) EN : Cenelec EN :2010 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za komercialne hladilne naprave z vgrajeno ali zunanjo hladilno kondenzatorsko enoto ali kompresorjem IEC :

81 SL Uradni list Evropske unije C 92/79 EN :2010/A1:2016 IEC :2010/A1:2012 (Spremenjen) Opomba EN :2010/A2:2017 IEC :2010/A2:2015 (Spremenjen) To je prva objava Opomba Cenelec EN :2015 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za pogonske sklope dvižnih garažnih vrat za stanovanjsko rabo (IEC :200X) IEC :2011 (Spremenjen) EN :2015/A1:2015 IEC :2011/A1: Opomba Cenelec EN :2006 Gospodinjski in podobni elektricni aparati Varnost del: Posebne zahteve za gonilnike (motorje) za roloje, ponjave, sencnike in podobno opremo IEC :2002 (Spremenjen) + A1:2004 (Spremenjen) EN :2006/A12: Opomba Cenelec EN :2016 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za aparate na plin, olje in trdna goriva z električnimi priključki IEC :2004 (Spremenjen) IEC :2004/A1:2008 (Spremenjen) + A1:2008 (Spremenjen) IEC :2004/A2:2012 (Spremenjen) Cenelec EN :2015 Gospodinjski in podobni električni aparati Varnost del: Posebne zahteve za pogonske sklope vrat in oken IEC :2006 (Spremenjen) + A1:2010 (Spremenjen) Cenelec EN :2015 Varnost pri električnih grelnih inštalacijah 1. del: Splošne zahteve IEC :

82 C 92/80 SL Uradni list Evropske unije Cenelec EN :2010 Električna ročna orodja Varnost 2-1. del: Posebne zahteve za vrtalnike in udarne (vibracijske) vrtalnike IEC :2003 (Spremenjen) + A1: Cenelec EN :2011 Električna ročna orodja Varnost 2-3. del: Posebne zahteve za brusilnike, polirnike in diskovne peskalnike (IEC :2006, spremenjen + A1:2010, spremenjen + A1:2010/ popravek feb. 2011) IEC :2006 (Spremenjen) + A1:2010 (Spremenjen) EN :2011/A2:2013 IEC :2006/A2:2012 (Spremenjen) Opomba EN :2011/A11: Opomba EN :2011/A12: Opomba EN :2011/A13: Opomba Cenelec EN :2010 Električna ročna orodja Varnost 2-6. del: Posebne zahteve za kladiva IEC :2003 (Spremenjen) + A1: Cenelec EN :2010 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za povratne žage (vbodne in sabljaste žage) IEC :2003 (Spremenjen) + A1: Cenelec EN :2009 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za vibratorje za beton (IEC :2003+ A1:2008) IEC :2003 (Spremenjen) + A1: Cenelec EN :2009 Varnost električnih ročnih orodij del: Posebne zahteve za verižne žage (IEC :2006, spremenjen) IEC :2006 (Spremenjen) EN :2009/A1:2010 IEC :2006/A1: Opomba Cenelec EN :2009 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za škarje za živo mejo (IEC :2006, spremenjen) IEC :2006 (Spremenjen)

83 SL Uradni list Evropske unije C 92/81 EN :2009/A1:2010 IEC :2006/A1: Opomba Cenelec EN :2010 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za kladiva (pribijače) (IEC :2008, spremenjen) IEC :2008 (Spremenjen) Cenelec EN :2010 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike (IEC :2010, spremenjen) IEC :2010 (Spremenjen) Cenelec EN :2009 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za ročno orodje za zategovanje pakirnih trakov (IEC : A1:2008, spremenjen) IEC :2003 (Spremenjen) + A1: Cenelec EN :2009 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za rezalnike z rezalno ploščo za rezanje rež in utorov IEC :2005 (Spremenjen) EN :2009/A1:2010 IEC :2005/A1: Opomba Cenelec EN :2009 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za tračne žage (IEC : A1:2008, spremenjen) IEC :2003 (Spremenjen) + A1: Cenelec EN :2009 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za čistilnike odtokov (IEC :2002, spremenjen) IEC :2002 (Spremenjen) EN :2009/A1:2010 IEC :2002/A1: Opomba Cenelec EN :2011 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za rezalnike IEC :2011 (Spremenjen) EN :2011/A11: Opomba

84 C 92/82 SL Uradni list Evropske unije Cenelec EN :2013 Električna ročna orodja Varnost del: Posebne zahteve za brusilnike čipov in mala rotacijska orodja IEC :2012 (Spremenjen) Cenelec EN :2013 Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave 5-3. del: Krmilne naprave in stikalni elementi Zahteve za približevalne naprave z določenim obnašanjem ob okvarnih razmerah (PDDB) (IEC :2013) IEC : Cenelec EN :1997 Nizkonapetostne stikalne naprave 5-5. del: Krmilne naprave in stikalni elementi Električna (varnostna) naprava z mehanično zaporno funkcijo za zaustavitev v sili IEC : EN :1997/A1:2005 IEC :1997/A1: Opomba EN :1997/A11: Opomba EN :1997/A2:2017 IEC :1997/A2: Opomba Cenelec EN :2011 Varnost premičnih električnih orodij 2-3. del: Posebne zahteve za skobeljnike in debelinske skobeljne stroje (IEC :1993, spremenjen + A1:2001) IEC :1993 (Spremenjen) + A1: Cenelec EN :2011 Varnost premičnih električnih orodij 2-4. del: Posebne zahteve za namizne brusilnike (IEC :1993, spremenjen + A1:2001, spremenjen) IEC :1993 (Spremenjen) + A1:2001 (Spremenjen) Cenelec EN :2011 Varnost premičnih električnih orodij 2-5. del: Posebne zahteve za tračne žage IEC :1993 (Spremenjen) + A1:2001 (Spremenjen) EN :2011/A11: Opomba

85 SL Uradni list Evropske unije C 92/83 Cenelec EN :2010 Varnost premičnih električnih orodij 2-8. del: Posebne zahteve za enovretenske namizne rezkalne stroje IEC :1995 (Spremenjen) + A1: Cenelec EN :2012 Varnost premičnih električnih orodij 2-9. del: Posebne zahteve za zajeralne žage IEC :1995 (Spremenjen) EN : EN :2012/A11: Opomba Cenelec EN :2012 Varnost premičnih električnih orodij del: Posebne zahteve za kombinirane krožne žage z delovno mizo in za zajeralne žage IEC :2001 (Spremenjen) EN : EN :2012/A11: Opomba Cenelec EN :2011 Varnost premičnih električnih orodij del: Posebne zahteve za pletilne stroje (IEC :2010, spremenjen) IEC :2010 (Spremenjen) Cenelec EN :2015 Električna motorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost 1. del: Splošne zahteve IEC :2014 (Spremenjen) EN : A11:2014 EN : A11:2010 EN : A11:2010 Opomba EN :2015/AC:2015 Cenelec EN :2014 Električna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost 2-2. del: Posebne zahteve za ročne vijačnike in udarne vijačnike (račne) IEC : EN : EN :2014/AC:2015 Cenelec EN :2014 Električna motorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost 2-4. del: Posebne zahteve za ročne peskalnike in polirnike, ki niso v diskovni izvedbi IEC : EN : A11:

86 C 92/84 SL Uradni list Evropske unije EN :2014/AC:2015 Cenelec EN :2014 Električna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost 2-5. del: Posebne zahteve za ročne krožne žage IEC : EN : Cenelec EN :2016 Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost 2-8. del: Posebne zahteve za ročne škarje in sekalnike (IEC :2016) IEC :2016 (Spremenjen) EN : Cenelec EN :2015 Električna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost 2-9. del: Posebne zahteve za ročne strojie za vrezovanje navojev IEC :2015 (Spremenjen) EN : EN :2015/AC: Cenelec EN :2017 Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost del: Posebne zahteve za ročne mešalnike (IEC :2017) IEC :2017 (Spremenjen) To je prva objava Cenelec EN :2016 Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost del: Posebne zahteve za ročne povratne žage (vbodne in sabljaste žage) (IEC :2015) IEC :2015 (Spremenjen) EN : Cenelec EN :2015 Električna motorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost del: Posebne zahteve za ročne skobeljnike IEC :2015 (Spremenjen) EN : A2: Cenelec EN :2014 Električna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost 3-1. del: Posebne zahteve za prenosne namizne žage IEC : EN :

87 SL Uradni list Evropske unije C 92/85 EN :2014/AC:2015 Cenelec EN :2014 Električna motorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost 3-6. del: Posebne zahteve za diamantne svedre s tekočinskim sistemom IEC : EN : EN :2014/AC:2015 Cenelec EN :2015 Električna motorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost 3-9. del: Posebne zahteve za prenosne zajeralne žage IEC :2014 (Spremenjen) EN : A11: EN :2015/AC: Cenelec EN :2015 Električna motorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost del: Posebne zahteve za premične rezalnike IEC :2015 (Spremenjen) EN : A11: EN :2015/AC: Cenelec EN :2017 Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt Varnost del: Posebne zahteve za prenosne vrtalnike (IEC :2017) IEC :2017 (Spremenjen) To je prva objava ( 1 ) ESO: Evropska organizacija za standardizacijo: : Avenue Marnix/Marnixlaan 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel ; faks ( ELEC: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel ; faks ( cenelec.eu) : 650 route des Lucioles, Sophia Antipolis, Francija; tel ; faks ( Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače. : Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Opomba 2.2: Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Opomba 2.3: Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

88 C 92/86 SL Uradni list Evropske unije Opomba 3: OPOMBA: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. nadomeščeni standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 ( 1 ). Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku ( in ELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu. Sklici na popravke /AC:YYYY so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo. Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija. Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na ( 1 ) UL C 338, , str. 31.

89 SL Uradni list Evropske unije C 92/87 Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) (Besedilo velja za EGP) (2018/C 092/02) ESO ( 1 ) Sklic in naslov standarda (in referenčni dokument) Prva objava UL Referenca za nadomeščeni standard Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda Opomba 1 EN :2004+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja 1. del: Splošne zahteve EN :2006+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje EN :2011 Eksplozivne atmosfere Preprečevanje eksplozije in zaščita 1. del: Osnovni pojmi in metodologija EN :2014 Eksplozivne atmosfere Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo EN 1710:2005+A1:2008 Naprave in komponente za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in v podzemnih rudnikih EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010 EN 1755:2015 Varnost vozil za talni transport Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu

90 C 92/88 SL Uradni list Evropske unije EN :2000 Batni motorji z notranjim zgorevanjem Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah 1. del: Motorji skupine II za uporabo v območjih z vnetljivim plinom in paro EN :2000 Batni motorji z notranjim zgorevanjem Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah 2. del: Motorji skupine I za uporabo v podzemnih deloviščih, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin in/ali vnetljiv prah EN :2000 Batni motorji z notranjim zgorevanjem Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah 3. del: Motorji skupine II za uporabo v atmosferah z vnetljivim prahom EN 1839:2017 Ugotavljanje mej eksplozivnosti plinov in hlapov ter ugotavljanje mejne koncentracije kisika (LOC) za vnetljive pline in pare EN 1839:2012 EN 14756: EN 1953:2013 Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale Varnostne zahteve EN 12581:2005+A1:2010 Premazne naprave Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN 12621:2006+A1:2010 Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1) EN :2005+A1:2010 Mešalne naprave za premaze Varnostne zahteve 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov (vključno z dopolnilom A1) EN 13012:2012 Bencinski servisi Izdelava in lastnosti točilnih ventilov, vgrajenih v napravah za točenje goriva

91 SL Uradni list Evropske unije C 92/89 EN :2003 Sistemi za kontrolo tesnosti 1. del: Splošna načela EN 13237:2012 Potencialno eksplozivne atmosfere Izrazi in definicije za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah EN :2004 Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi 2. del: Zaščita z omejenim pretokom EN :2005 Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi 3. del: Zaščita s plamensko odpornim okrovom d EN :2016 Naprave za preprečitev prepolnitve za stabilne rezervoarje za tekoča goriva Zahteve in metode za preskušanje in ocenjevanje 1. del: Naprave za preprečitev prepolnitve z zaporno napravo EN 13616: EN :2012 Bencinski servisi 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti tlačnih in sesalnih naprav za točenje goriva in naprav za točenje goriva z daljinskim vodenjem EN :2012 Bencinski servisi 2. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti varnostnih zapor za tlačne in sesalne naprave za točenje goriva EN :2012 Bencinski servisi 3. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti varovalnih ventilov EN :2012 Bencinski servisi 4. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti vrtljivih delov na tlačnih in sesalnih napravah za točenje goriva EN 13760:2003 Sistem za polnjenje utekočinjenega naftnega plina za lahka in težka vozila Šoba, preskuševalne zahteve in mere EN :2013 Žerjavi Žerjavi na plavajočih objektih 1. del: Žerjavi na plavajočih objektih za splošno uporabo

92 C 92/90 SL Uradni list Evropske unije EN :2004+A1:2011 Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu 1. del: Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije pmax oblakov prahu EN :2006+A1:2011 Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu 2. del: Ugotavljanje največje hitrosti naraščanja tlaka eksplozije (dp/dt)max oblakov prahu EN :2006+A1:2011 Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu 3. del: Ugotavljanje spodnje meje eksplozivnosti SME oblakov prahu EN :2004+A1:2011 Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu 4. del: Ugotavljanje mejne koncentracije kisika LOC oblakov prahu EN 14373:2005 Sistemi za dušenje eksplozij EN 14460:2006 Proti eksplozijam odporna oprema EN 14491:2012 Zaščitni sistemi za razbremenitev tlaka eksplozije prahu EN :2006+A1:2009 Dvigala (žerjavi) Motorni vitli in dvižni mehanizmi 1. del: Motorni vitli EN :2006+A1:2009/AC:2010 EN :2006+A1:2009 Dvigala (žerjavi) Motorni vitli in dvižni mehanizmi 2. del: Motorni dvižni mehanizmi EN :2006+A1:2009/AC:2010 EN 14522:2005 Ugotavljanje samovžigne temperature plinov in hlapov

93 SL Uradni list Evropske unije C 92/91 EN :2004 Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih Zaščitni sistemi 1. del: Eksplozijske ventilacijske strukture, odporne proti tlaku 2 bar EN :2004/AC:2006 EN :2007 Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih Zaščitni sistemi 2. del: Pasivne pregrade za vodo EN :2007/AC:2008 EN :2007 Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih Zaščitni sistemi 4. del: Avtomatske gasilne naprave za odkopne stroje EN :2007/AC:2008 EN 14677:2008 Varnost strojev Sekundarna metalurgija Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla EN :2013 Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) Izdelava in lastnosti opreme za UNP za bencinske servise 1. del: Točilne naprave EN 14681:2006+A1:2010 Varnost strojev Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi EN 14797:2006 Naprave za prezračevanje pri eksplozijah EN 14973:2015 Naprave za kontinuirni transport Trakovi tračnih transporterjev za podzemno vgradnjo Električne in požarnovarnostne zahteve EN 14983:2007 Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih Oprema in zaščitni sistemi za odvajanje jamskega eksplozivnega plina EN 14986:2017 Načrtovanje ventilatorjev za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah EN 14986:

94 C 92/92 SL Uradni list Evropske unije EN 14994:2007 Plinska eksplozija odprtih zaščitnih sistemov EN 15089:2009 Ločevalni sistemi eksplozij EN 15188:2007 Določanje lastnosti samovžiga usedlih plasti prahu EN 15198:2007 Metodologija za oceno tveganja neelektrične opreme in komponent, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah EN 15233:2007 Metodologija za varnostno oceno delovanja zaščitnih sistemov za potencialno eksplozivne atmosfere EN 15268:2008 Bencinske črpalke Varnostne zahteve za konstruiranje sklopov potopnih črpalk EN 15794:2009 Ugotavljanje točk eksplozije gorljivih tekočin EN 15967:2011 Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov EN 16009:2011 Neplamenske naprave za razbremenitev tlaka eksplozij EN 16020:2011 Preusmerjevalniki eksplozij EN 16447:2014 Eksplozijsko izolacijski ventili EN ISO 16852:2016 Plamenske zapore Zahtevane lastnosti, preskusne metode in omejitve uporabe (ISO 16852:2016) EN ISO 16852: EN ISO/IEC :2016 Eksplozivne atmosfere del: Lastnosti materiala Metode preskušanja gorljivega prahu (ISO/IEC :2016) To je prva objava EN 13821:

95 SL Uradni list Evropske unije C 92/93 EN ISO/IEC :2016/AC:2017 EN ISO :2016 Eksplozivne atmosfere 36. del: Neelektrična oprema za potencialno eksplozivne atmosfere Osnovne metode in zahteve (ISO :2016) EN : EN ISO :2016 Eksplozivne atmosfere 37. del: Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah Neelektrična vrsta zaščite s konstrukcijsko varnostjo c, kontrolo virov vžiga b, s potopitvijo v tekočino k (ISO :2016) EN :2011 EN :2005 EN : Cenelec EN :2013 Oprema za ročno elektrostatično brizganje Varnostne zahteve 1. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih tekočih prekrivnih snovi EN 50050: Cenelec EN :2013 Oprema za ročno elektrostatično brizganje Varnostne zahteve 2. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivega prekrivnega prahu EN 50050: Cenelec EN :2013 Oprema za ročno elektrostatično brizganje Varnostne zahteve 3. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih kosmičev EN 50050: Cenelec EN 50104:2010 Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika Zahteve za delovanje in preskusne metode Cenelec EN 50176:2009 Vgrajena oprema za elektrostatični nanos vnetljivih tekočin za prevleke Varnostne zahteve Cenelec EN 50177:2009 Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivega prahu za prevleke Varnostne zahteve EN 50177:2009/A1: Opomba 3 Cenelec EN 50223:2015 Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov Varnostne zahteve EN 50223:

96 C 92/94 SL Uradni list Evropske unije Cenelec EN 50271:2010 Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika Zahteve in preskusi za naprave s programsko opremo in/ali digitalno tehnologijo Cenelec EN :1998 Električne naprave za uporabo ob prisotnosti vnetljivega prahu Del 2-1: Preskusne metode Metode za ugotavljanje najnižje vžigne temperature prahu EN :1998/AC:1999 Cenelec EN 50303:2000 Oprema skupine I, kategorije M1 za delovanje v atmosferah, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin ali premogov prah Cenelec EN 50381:2004 Premični ventilirani prostori z notranjim virom puščanja ali brez njega EN 50381:2004/AC:2005 Cenelec EN 50495:2010 Varnostne naprave, potrebne za varno obratovanje opreme glede tveganja eksplozije Cenelec EN :2012 Eksplozivne atmosfere 0. del: Oprema Splošne zahteve IEC :2011 (Spremenjen) + IS1: EN :2012/A11: Opomba Cenelec EN :2014 Eksplozivne atmosfere 1. del: Zaščita opreme z neprodirnim okrovom d IEC : EN : Cenelec EN :2014 Eksplozivne atmosfere 2. del: Zaščita opreme z nadtlakom p IEC : EN :2007 EN : EN :2014/AC:2015 Cenelec EN :2015 Eksplozivne atmosfere 5. del: Zaščita opreme s polnjenjem s peskom q IEC : EN :

97 SL Uradni list Evropske unije C 92/95 Cenelec EN :2015 Eksplozivne atmosfere 6. del: Zaščita opreme s potopitvijo v olje o IEC : EN : Cenelec EN :2015 Eksplozivne atmosfere 7. del: Zaščita opreme s povečano varnostjo e IEC : EN : Cenelec EN :2012 Eksplozivne atmosfere 11. del: Zaščita opreme z lastno varnostjo i (IEC :2011) IEC : EN :2008 Cenelec EN :2010 Eksplozivne atmosfere 15.del: Zaščita opreme v vrsti protieksplozijske zaščite zaščite n IEC : Cenelec EN :2015 Eksplozivne atmosfere 18. del: Zaščita opreme z zalivanjem z zalivno maso m IEC : EN : EN :2015/A1:2017 IEC :2014/A1:2017 To je prva objava Opomba Cenelec EN :2010 Eksplozivne atmosfere del: Lastnosti materiala Razvrstitev plinov in hlapov, preskusne metode in podatki IEC : Cenelec EN :2010 Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere 25. del: Lastnovarni sistemi (IEC :2010) IEC : EN :2010/AC:2013 Cenelec EN :2015 Eksplozivne atmosfere 26. del: Oprema z zaščitno ravnjo opreme Ga IEC : EN : Cenelec EN :2015 Eksplozivne atmosfere 28. del: Zaščita opreme, ki uporablja optično sevanje, in sistemov za prenos optičnega sevanja IEC :

98 C 92/96 SL Uradni list Evropske unije Cenelec EN :2016 Eksplozivne atmosfere del: Javljalniki plina Zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov (IEC :2016, spremenjen) IEC :2016 (Spremenjen) EN : Cenelec EN :2010 Eksplozivne atmosfere del: Javljalniki plina Zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov z odprto merilno potjo (IEC :2009) IEC :2009 (Spremenjen) Cenelec EN :2007 Eksplozivne atmosfere del: Električni uporovni grelni trakovi Splošne zahteve in zahteve za preskušanje (IEC :2007) IEC : Cenelec EN :2017 Eksplozivne atmosfere del: Električni uporovni grelni trakovi Splošne zahteve in zahteve za preskušanje (IEC/IEEE :2015, spremenjen) IEC/IEEE :2015 (Spremenjen) EN : Cenelec EN :2014 Eksplozivne atmosfere 31. del: Zaščita opreme pred vžigom gorljivega prahu z ohišjem t IEC : EN : Cenelec EN :2011 Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin 1. del: Splošne zahteve Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozije (IEC :2011) IEC : EN :2011/AC:2011 Cenelec EN ISO/IEC :2011 Potencialno eksplozivne atmosfere 34. del: Uporaba sistemov kakovosti za električno in neelektrično opremo (ISO/IEC :2011) ( 1 ) ESO: Evropska organizacija za standardizacijo: : Avenue Marnix 17, 1000 Bruselj, BELGIJA; tel ; faks ( ELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruselj, BELGIJA; tel ; faks ( : 650, route des Lucioles, Sophia Antipolis, FRANCIJA; tel ; faks ( Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače. : Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

99 SL Uradni list Evropske unije C 92/97 Opomba 2.2: Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Opomba 2.3: Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena. Opomba 3: OPOMBA: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. nadomeščeni standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 ( 1 ). Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku ( in ELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu. Sklici na popravke /AC:YYYY so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo. Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija. Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na ( 1 ) UL C 338, , str. 31.

100 C 92/98 SL Uradni list Evropske unije Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe Komisije (EU) št. 206/2012 o izvajanju Direktive 2009/ 125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev ter Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 626/2011 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem klimatskih naprav (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) (Besedilo velja za EGP) (2018/C 092/03) ESO ( 1 ) Sklic in naslov standarda (in referenčni dokument) Prva objava UL Referenca za nadomeščeni standard Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda Opomba 1 EN :2017 Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevin, toplotne črpalke in razvlaževalniki z električnimi kompresorji Določanje ravni zvočne moči 1. del: Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevin, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora, razvlaževalniki in procesne hladilne naprave To je prva objava EN 12102: Ta standard ne zajema komfortnih ventilatorjev. Sporočilo Komisije 2012/C 172/01 še velja za komfortne ventilatorje. EN 12900:2013 Kompresorji za hladilne tekočine Pogoji določanja nazivne moči, toleranc in predstavitev tehničnih karakteristik proizvajalca Ta standard ne zajema komfortnih ventilatorjev. Sporočilo Komisije 2012/C 172/01 še velja za komfortne ventilatorje. EN :2013 Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora 2. del: Preskusni pogoji Ta standard ne zajema komfortnih ventilatorjev. Sporočilo Komisije 2012/C 172/01 še velja za komfortne ventilatorje.

101 SL Uradni list Evropske unije C 92/99 EN :2013 Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora 3. del: Preskusne metode Ta standard ne zajema komfortnih ventilatorjev. Sporočilo Komisije 2012/C 172/01 še velja za komfortne ventilatorje. EN 14825:2016 Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za ogrevanje in hlajenje prostora Preskušanje in ocenitev ob delni obremenitvi ter izračun letnega učinka To je prva objava EN 14825: Ta standard ne zajema komfortnih ventilatorjev. Sporočilo Komisije 2012/C 172/01 še velja za komfortne ventilatorje. EN 15218:2013 Klimatske naprave in enote za tekočinsko hlajenje s kondenzatorjem, ohlajenim z izhlapevanjem, in električnimi kompresorji za hlajenje prostora Izrazi, definicije, preskusni pogoji, preskusne metode in zahteve Ta standard ne zajema komfortnih ventilatorjev. Sporočilo Komisije 2012/C 172/01 še velja za komfortne ventilatorje. ( 1 ) ESO: Evropska organizacija za standardizacijo: : Avenue Marnix/Marnixlaan 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel ; faks ( ELEC: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel ; faks ( cenelec.eu) : 650 route des Lucioles, Sophia Antipolis, Francija; tel ; faks ( Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače. : Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Opomba 2.2: Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Opomba 2.3: Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena. Opomba 3: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. nadomeščeni standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

102 C 92/100 SL Uradni list Evropske unije OPOMBA: Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 ( 1 ). Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku ( in ELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu. Sklici na popravke /AC:YYYY so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo. Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija. Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na ( 1 ) UL C 338, , str. 31.

103 SL Uradni list Evropske unije C 92/101 Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) (Besedilo velja za EGP) (2018/C 092/04) ESO ( 1 ) Sklic in naslov standarda (in referenčni dokument) Prva objava UL Referenca za nadomeščeni standard Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda Opomba 1 EN ISO 9000:2015 Sistemi vodenja kakovosti Osnove in slovar (ISO 9000:2015) EN ISO 9000: EN ISO 9001:2015 Sistemi vodenja kakovosti Zahteve (ISO 9001:2015) EN ISO 9001: EN ISO 14001:2015 Sistemi ravnanja z okoljem Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015) EN ISO 14001: EN ISO 14004:2016 Sistemi ravnanja z okoljem Splošne smernice za uvajanje (ISO 14004:2016) EN ISO 14004: EN ISO 14015:2010 Ravnanje z okoljem Okoljsko ocenjevanje lokacij in organizacij (ISO 14015:2001) EN ISO 14020:2001 Okoljske označbe in deklaracije Splošna načela (SO 14020:2000) (ISO 14020:2000) EN ISO 14021:2016 Okoljske označbe in deklaracije Okoljsko samodeklariranje (okoljsko označevanje II. vrste) (ISO 14021:2016) EN ISO 14021: EN ISO 14024:2000 Okoljske označbe in deklaracije Okoljsko označevanje I. vrste Načela in postopki (ISO 14024:1999) EN ISO 14031:2013 Ravnanje z okoljem Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem Smernice (ISO 14031:2013) EN ISO 14031:

104 C 92/102 SL Uradni list Evropske unije EN ISO 14040:2006 Ravnanje z okoljem Ocenjevanje življenjskega cikla Načela in okviri (ISO 14040:2006) EN ISO 14044:2006 Ravnanje z okoljem Ocenjevanje življenjskega cikla Zahteve in smernice (ISO 14044:2006) EN ISO 14050:2010 Ravnanje z okoljem Slovar (ISO 14050:2009) EN ISO 14063:2010 Ravnanje z okoljem Okoljsko komuniciranje Smernice in primeri (ISO 14063:2006) EN ISO :2012 Toplogredni plini 1. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje in poročanje o emisijah in odstranjevanju toplogrednih plinov na ravni organizacije (ISO :2006) EN ISO :2012 Toplogredni plini 2. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje, spremljanje in poročanje o povečanem zmanjševanju ali odstranjevanju emisij toplogrednih plinov na ravni projekta (ISO :2006) EN ISO :2012 Toplogredni plini 3. del: Specifikacija z navodilom za vrednotenje in preverjanje trditev o emisijah toplogrednih plinov (ISO :2006) EN ISO 14065:2013 Toplogredni plini Zahteve za organe na področju vrednotenja in preverjanja toplogrednih plinov za uporabo pri akreditaciji ali drugih oblikah priznavanja (ISO 14065:2013) EN ISO 14065: EN ISO 15189:2012 Medicinski laboratoriji Zahteve za kakovost in kompetentnost (ISO 15189:2012, Corrected version ) Popravek AC EN ISO 15189: EN ISO 15195:2003 Laboratorijska medicina Zahteve za referenčne merilne laboratorije (ISO 15195:2003)

105 SL Uradni list Evropske unije C 92/103 EN ISO/IEC 17000:2004 Ugotavljanje skladnosti Slovar in splošna načela (enakovreden z ISO/IEC 17000:2004) (ISO/IEC 17000:2004) EN ISO/IEC 17011:2017 Ugotavljanje skladnosti Splošne zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za ugotavljanje skladnosti (ISO/IEC 17011:2017) To je prva objava EN ISO/IEC 17011: EN ISO/IEC 17020:2012 Ugotavljanje skladnosti Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo (ISO/IEC 17020:2012) EN ISO/IEC 17020: EN ISO/IEC :2015 Ugotavljanje skladnosti Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja 1. del: Zahteve (ISO/IEC :2015) EN ISO/IEC 17021: EN ISO/IEC 17024:2012 Ugotavljanje skladnosti Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2012) EN ISO/IEC 17024: EN ISO/IEC 17025:2017 Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev (ISO/IEC 17025:2017) To je prva objava EN ISO/IEC 17025: EN ISO 17034:2016 Ugotavljanje skladnosti Splošne zahteve za usposobljenost proizvajalcev referenčnih materialov (ISO 17034:2016) EN ISO/IEC 17040:2005 Ugotavljanje skladnosti Splošne zahteve za medsebojno ocenjevanje organov za ugotavljanje skladnosti in akreditacijskih organov (ISO/IEC 17040:2005) EN ISO/IEC 17043:2010 Ugotavljanje skladnosti Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti (ISO/IEC 17043:2010) EN ISO/IEC :2010 Ugotavljanje skladnosti Dobaviteljeva izjava o skladnosti 1. del: Splošne zahteve (ISO/IEC :2004, popravljena verzija ) EN ISO/IEC :

106 C 92/104 SL Uradni list Evropske unije EN ISO/IEC :2004 Ugotavljanje skladnosti Dobaviteljeva izjava o skladnosti 2. del: Podporna dokumentacija (ISO/IEC :2004) EN ISO/IEC 17065:2012 Ugotavljanje skladnosti Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve (ISO/ IEC 17065:2012) EN 45011: EN ISO/IEC 17067:2013 Ugotavljanje skladnosti Osnovna pravila za certificiranje proizvodov in smernice za sheme certificiranja proizvodov (ISO/IEC 17067:2013) EN ISO 19011:2011 Smernice za presojanje sistemov vodenja (ISO 19011:2011) EN ISO 19011: EN ISO 22870:2016 Testiranje ob pacientu (POCT) Zahteve za kakovost in kompetentnost (ISO 22870:2016) EN ISO 22870: ( 1 ) ESO: Evropska organizacija za standardizacijo: : Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel ; faks ( ELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel ; faks ( : 650 route des Lucioles, Sophia Antipolis, Francija; tel ; faks , ( Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače. : Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Opomba 2.2: Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Opomba 2.3: Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena. Opomba 3: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. nadomeščeni standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

107 SL Uradni list Evropske unije C 92/105 OPOMBA: Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 ( 1 ). Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku ( in ELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu. Sklici na popravke /AC:YYYY so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo. Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija. Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na ( 1 ) UL C 338, , str. 31.

108 C 92/106 SL Uradni list Evropske unije Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme in Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) (Besedilo velja za EGP) (2018/C 092/05) Direktiva 1999/5/ES V skladu s prehodno določbo člena 48 Direktive 2014/53/EU ( 1 ) države članice ne ovirajo omogočanja dostopnosti na trgu ali dajanja v uporabo radijske opreme, zajete v Direktivi 2014/53/EU, ki je skladna z Direktivo 1999/5/ES ( 2 ) in je bila dana na trg pred 13. junijem Zato za harmonizirane standarde, katerih sklici so bili objavljeni v skladu z Direktivo 1999/ 5/ES, kakor so bili nazadnje navedeni v Sporočilu Komisije, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije C 249 z dne 8. julija 2016, str. 1, ter popravljeni s Popravkom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije C 342 z dne 17. septembra 2016, str. 15, in Popravkom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije C 403 z dne 1. novembra 2016, str. 26, do 12. junija 2017 še naprej velja domneva o skladnosti z navedeno direktivo. Direktiva 2014/53/EU (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) ESO ( 1 ) Sklic in naslov standarda (in referenčni dokument) Prva objava UL Referenca za nadomeščeni standard Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda Opomba 1 Členi Direktive 2014/ 53/EU, ki jih zajema standard (6) Cenelec EN 50360:2017 Produktni standard za dokazovanje ustreznosti brezžičnih komunikacijskih naprav osnovnim omejitvam glede izpostavljenosti človeka elektromagnetnim poljem v frekvenčnem območju od 300 MHz do 6 GHz: naprave, ki se uporabljajo v bližini ušesa Člen 3.1.a Cenelec EN 50385:2017 Produktni standard za prikaz skladnosti opreme baznih postaj z mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem (110 MHz 100 GHz), ko je dana na trg Člen 3.1.a ( 1 ) UL L 153, , str. 62. ( 2 ) UL L 91, , str. 10.

109 SL Uradni list Evropske unije C 92/107 (6) Cenelec EN 50401:2017 Produktni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz 100 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem Člen 3.1.a Cenelec EN 50566:2017 Produktni standard za prikaz skladnosti radiofrekvenčnih polj, ki jih sevajo ročne in na telo pripete brezžične komunikacijske naprave, z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem (30 MHz 6 GHz): ročne in na telo pripete naprave, ki se uporabljajo v bližini telesa Člen 3.1.a Cenelec EN 55035:2017 Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme Zahteve za odpornost opreme CISPR 35:2016 (Spremenjen) Člen 3.1.b EN V2.1.2 Ozkopasovna telegrafska oprema z neposrednim tiskanjem za sprejemanje meteoroloških ali navigacijskih informacij (NAVTEX) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/ 53/EU Člen 3.2; Člen 3(3) (g) EN V2.1.2 Storitev kopenskih mobilnih komunikacij Radijska oprema z notranjim ali zunanjim RF-konektorjem, namenjena predvsem za analogni govor Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.2.1 Storitev kopenskih mobilnih komunikacij Radijska oprema za prenos podatkov (oziroma govora), ki uporablja modulacijo s konstantno ali nekonstantno ovojnico in ima antenski priključek Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

110 C 92/108 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V2.1.1 Storitev kopenskih mobilnih komunikacij Oddajni signali radijske opreme za vzbujanje specifičnega odziva v sprejemniku Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V3.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD), ki delujejo v frekvenčnem območju od 25 MHz do MHz 2. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU za nespecifično radijsko opremo Člen 3.2 EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD), ki delujejo v frekvenčnem območju od 25 MHz do MHz 3-1. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Oprema z visoko zanesljivostjo z nizkim delovnim ciklom, oprema za socialne alarme, ki deluje na namenjenih frekvencah (od 869,200 MHz do 869,250 MHz) Člen 3.2 EN V1.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD), ki delujejo v frekvenčnem območju od 25 MHz do MHz 3-2. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Brezžične alarmne naprave, ki delujejo na namenjenih frekvenčnih pasovih LDC/HR od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz, od 869,65 MHz do 869,70 MHz Člen 3.2 EN V1.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD), ki delujejo v frekvenčnem območju od 25 MHz do MHz 4. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Merilna oprema, ki deluje na namenjenem pasu od 169,400 MHz do 169,475 MHz Člen 3.2

111 SL Uradni list Evropske unije C 92/109 (6) EN V2.1.1 Storitev kopenskih mobilnih komunikacij Radijska oprema za uporabo storitve osebnega klica, ki deluje v frekvenčnem območju od 25 MHz do 470 MHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2 EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Storitev osebnega klica na kraju samem 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena direktive 3.2 R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.1 Storitev kopenskih mobilnih komunikacij Radijska oprema, namenjena predvsem za analogni prenos govora, ki uporablja vgrajeno anteno Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Širokopasovni prenosni sistemi Oprema za prenos podatkov v frekvenčnem pasu 2,4 GHz ISM, ki uporablja širokopasovne modulacijske tehnike Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD) Radijska oprema v frekvenčnem območju od 9 khz do 25 MHz in sistemi z indukcijsko zanko v frekvenčnem območju od 9 khz do 30 MHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Storitev kopenskih mobilnih komunikacij Radijska oprema z vgrajeno anteno, ki oddaja signale za vzbuditev specifičnega odziva v sprejemniku Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

112 C 92/110 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V2.1.1 Storitev kopenskih mobilnih komunikacij Radijska oprema, namenjena predvsem za prenos podatkov (in govora), ki uporablja vgrajeno anteno Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.2 Brezžični mikrofoni Avdio PMSE na frekvencah do 3 GHz 1. del: Sprejemniki razreda A Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Brezžični mikrofoni Avdio PMSE na frekvencah do 3 GHz 2. del: Sprejemniki razreda B Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Brezžični mikrofoni Avdio PMSE na frekvencah do 3 GHz 3. del: Sprejemniki razreda C Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Brezžični mikrofoni Avdio PMSE na frekvencah do 3 GHz 4. del: Pomožni slušni aparati, vključno z osebnimi ojačevalniki zvoka in induktivnimi sistemi do 3 GHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Radijska oprema CB Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

113 SL Uradni list Evropske unije C 92/111 (6) EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD) Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2 Ta harmonizirani standard za kategoriji sprejemnikov 2 in 3 iz preglednice 5 ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V1.4.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Naprave kratkega dosega Radijska oprema za uporabo v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Širokopasovne zvokovne povezave 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.2 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za sprejemne mobilne zemeljske postaje (ROMES), ki zagotavljajo podatkovne komunikacije in delujejo v frekvenčnem pasu 1,5 GHz Specifikacije za radiofrekvenčno (RF) območje Člen 3.2

114 C 92/112 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V2.1.1 Transportna in prometna telematika (TTT) Oddajniška oprema za enouporabniško (osebno) komunikacijo kratkega dosega (DSRC) (s prenosnima hitrostma 500 kbit/s / 250 kbit/s), ki deluje v frekvenčnih pasovih od MHz do MHz 2. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 2. poddel: Enote na vozilu (OBU) To je prva objava Člen 3.2 EN V2.1.1 Talni VHF ročni, mobilni in fiksni radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za VHF aeronavtično mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo 2. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za pomorske mobilne storitve, ki delujejo v pasovih VHF in se uporabljajo na celinskih vodnih poteh Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/53/EU Člen 3.2; Člen 3(3) (g) EN V2.2.1 Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za pomorske mobilne storitve, ki delujejo v pasovih VHF in se uporabljajo na celinskih vodnih poteh Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2; Člen 3(3) (g) EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Lavinske žolne Oddajno-sprejemni sistemi 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE) Člen 3.2

115 SL Uradni list Evropske unije C 92/113 (6) Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.1 Lavinske žolne, ki delujejo v območju 457 khz Oddajno-sprejemni sistemi 2. del: Harmonizirani standard za funkcije storitev v sili To je prva objava EN V Člen 3(3)(g) EN V1.2.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Lavinske žolne Oddajno-sprejemni sistemi 3. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.3e direktive R&TTE Člen 3(3)(g) EN V2.1.1 Ultravisokofrekvenčni (UHF) komunikacijski sistemi in oprema za uporabo na krovu plovil Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Radiotelefonska oprema za območje VHF za splošne komunikacije in pripadajoča oprema za digitalni selektivni klic (DSC) razreda D Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/53/ EU Člen 3.2; Člen 3(3) (g) EN V2.2.1 Radiotelefonska oprema za območje VHF za splošne komunikacije in pripadajoča oprema za digitalni selektivni klic (DSC) razreda D Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/53/ EU EN V Člen 3.2; Člen 3(3) (g)

116 C 92/114 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V1.3.2 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Naprave kratkega dosega Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) Radarska oprema, ki deluje v frekvenčnem območju od 76 GHz do 77 GHz 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.1 Storitev kopenskih mobilnih komunikacij Radijska oprema za analogne oziroma digitalne komunikacije (prenos govora oziroma podatkov), ki deluje v ozkopasovnih kanalih in ima antenski konektor Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.2.2 Prenosne radiotelefonske naprave VHF za pomorske mobilne storitve, ki delujejo v območju VHF (samo za uporabo zunaj GMDSS) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Brezvrvične avdio naprave za frekvenčno območje od 25 MHz do MHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2 EN V1.4.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Brezvrvične avdio naprave za frekvenčno območje od 25 MHz do MHz 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2

117 SL Uradni list Evropske unije C 92/115 (6) Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za interaktivne satelitske terminale (SIT) in uporabniške satelitske terminale (SUT), ki oddajajo proti satelitom v geostacionarni orbiti in delujejo v frekvenčnih pasovih od 27,5 GHz do 29,5 GHz Člen 3.2 EN V2.2.2 Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.2 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za kopenske mobilne zemeljske postaje (LMES) z nizko hitrostjo prenosa podatkov in pomorske satelitske zemeljske postaje (MMES), ki niso namenjene zasilnim in varnostnim komunikacijam in delujejo v frekvenčnih pasovih 1,5 GHz/1,6 GHz Člen 3.2 EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za mobilne satelitske zemeljske postaje (MES) z nizkimi hitrostmi prenosa podatkov, razen za aeronavtične mobilne satelitske zemeljske postaje, ki obratujejo v frekvenčnih pasovih 11/12/14 GHz Člen 3.2

118 C 92/116 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V2.1.2 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za satelitske terminale z zelo majhno antensko odprtino (VSAT) Oddajne, oddajno-sprejemne ali sprejemne satelitske zemeljske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 11/12/14 GHz Člen 3.2 EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za prenosljive zemeljske postaje (TES) za satelitsko novinarstvo (SNG), ki delujejo v frekvenčnih pasovih 11 GHz do 12 GHz/ 13 GHz do 14 GHz Člen 3.2 EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za mobilne zemeljske postaje (MES), vključno z ročnimi zemeljskimi postajami za S- PCN, ki delujejo v frekvenčnem pasu 1,6 GHz/2,4 GHz, pri mobilnih satelitskih storitvah (MSS) Člen 3.2 EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za NGSO mobilne zemeljske postaje (MES), vključno z ročnimi zemeljskimi postajami, za satelitska osebna komunikacijska omrežja (S- PCN), ki delujejo v frekvenčnih pasovih od MHz do MHz (zemljavesolje) in MHz do MHz (vesolje-zemlja) pri mobilni satelitski storitvi (MSS) Člen 3.2

119 SL Uradni list Evropske unije C 92/117 (6) EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za satelitske terminale z zelo majhno antensko odprtino (VSAT) Oddajne, oddajno-sprejemne ali sprejemne satelitske zemeljske postaje, delujoče v frekvenčnih pasovih 4 GHz in 6 GHz Člen 3.2 EN V2.1.2 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za kopenske mobilne zemeljske postaje (LMES), ki zagotavljajo govorne in/ali podatkovne komunikacije in delujejo v frekvenčnih pasovih 1,5 GHz in 1,6 GHz Člen 3.2 EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za satelitske zemeljske postaje na ladjah, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 4/6 GHz, dodeljenih za fiksne satelitske storitve (FSS) Člen 3.2 EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za satelitske interaktivne terminale (SIT) in satelitske uporabniške terminale (SUT), ki oddajajo proti satelitom v geostacionarni orbiti v frekvenčnih pasovih od 29,5 GHz do 30,0 GHz Člen 3.2

120 C 92/118 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V2.1.2 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za letalske zemeljske postaje (AES), ki zagotavljajo letalsko mobilno satelitsko storitev (AMSS) in mobilno satelitsko storitev (MSS) oziroma letalsko mobilno satelitsko storitev na poti (AMS(R)S) in mobilno satelitsko storitev (MSS) ter delujejo v frekvenčnem pasu pod 3 GHz Člen 3.2 EN V Globalni sistem mobilnih komunikacij (GSM) Oprema bazne postaje Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V9.0.2 Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) Harmonizirani standard za mobilne postaje v pasovih GSM 900 in DCS 1800, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE (1999/5/ES) Člen 3.2 Obvestilo: Ta harmonizirani standard zagotavlja domnevo o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Direktive 2014/53/EU, če se uporabljajo tudi parametri glede sprejema iz klavzul , in EN V Globalni sistem mobilnih komunikacij (GSM) Oprema mobilnih postaj (MS) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2 EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD) Aktivni medicinski vsadki majhnih moči (LP-AMI) in pripadajoče periferne naprave (LP-AMI-P), ki delujejo v frekvenčnem območju od 2 483,5 MHz do MHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

121 SL Uradni list Evropske unije C 92/119 (6) EN V1.1.1 Naprave za kanalske presledke (WSD) Brezžični dostopovni sistemi, ki delujejo v frekvenčnem pasu od 470 MHz do 790 MHz Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.2 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za mobilne zemeljske postaje (MES) geostacionarnih mobilnih satelitskih sistemov, vključno z ročnimi zemeljskimi postajami, za satelitska osebna komunikacijska omrežja (S-PCN) pri mobilni satelitski storitvi (MSS), ki delujejo v frekvenčnih pasovih 1,5 GHz in 1,6 GHz Člen 3.2 EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za mobilne zemeljske postaje (MES), ki zagotavljajo podatkovne komunikacije z majhno bitno hitrostjo (LBRDC) in uporabljajo satelite na nizki orbiti (LEO) ter delujejo v frekvenčnem pasu pod 1 GHz Člen 3.2 EN V2.1.1 Komercialno dostopna amaterska radijska oprema Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Aktivni medicinski vsadki ultra majhnih moči (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave (ULP-AMI-P), ki delujejo v frekvenčnem območju od 402 MHz do 405 MHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

122 C 92/120 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V2.1.1 Digitalna povezava VHF zrak-tla, 2. način Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo 3. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Radijska oprema za digitalno povezavo VHF zrak-tla, 4. način Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo 5. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.8.1 Širokopasovna radijska dostopovna omrežja (BRAN) Zelo zmogljivo radijsko lokalno omrežje (RLAN) na 5 GHz Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V GHz RLAN Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2 Kar zadeva prilagodljivost, se lahko do 12. junija 2018 uporablja bodisi klavzula tega harmoniziranega standarda bodisi klavzula 4.8 harmoniziranega standarda EN v1.8.1; po navedenem datumu se lahko uporablja samo klavzula tega harmoniziranega standarda. EN V Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 1. del: Uvod in splošne zahteve Člen 3.2 EN V Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive za radijsko opremo 2014/53/EU 2. del: CDMA z neposrednim razprševanjem ( Direct Spread ) (UTRA FDD) (UE) Člen 3.2

123 SL Uradni list Evropske unije C 92/121 (6) EN V Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 2. del: CDMA z neposrednim razprševanjem ( Direct Spread ) (UTRA FDD) (UE) EN V Člen 3.2 EN V Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 3. del: Bazne postaje s CDMA z neposrednim razprševanjem ( Direct Spread ) (UTRA FDD) Člen 3.2 EN V4.2.2 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT del: Harmonizirani standard za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 11. del: Ponavljalniki s CDMA z neposrednim razprševanjem ( Direct Spread ) (UTRA FDD) Člen 3.2 EN V7.1.1 Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 12. del: Ponavljalniki s CDMA z več nosilnimi frekvencami ( Multi-Carrier ) (CDMA2000) Člen 3.2 EN V Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive za radijsko opremo 2014/53/EU 13. del: Uporabniška oprema za razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E-UTRA) Člen 3.2

124 C 92/122 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive za radijsko opremo 2014/53/EU 13. del: Uporabniška oprema za razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E-UTRA) EN V Člen 3.2 EN V Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 14. del: Bazne postaje za razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E- UTRA) Člen 3.2 EN V Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 15. del: Ponavljalniki za razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E- UTRA FDD) Člen 3.2 EN V Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 18. del: Multi-Standard Radio (E-UTRA, UTRA in GSM/EDGE) bazne postaje (BS) Člen 3.2 EN V6.3.1 Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 19. del: Uporabniška oprema TDD OFDMA TDD WMAN (mobilni Wi- MAXTM) Člen 3.2 EN V6.3.1 Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 20. del: Bazne postaje TDD OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAXTM) Člen 3.2 EN V6.1.1 Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 21. del: Uporabniška oprema FDD OFDMA TDD WMAN (mobilni Wi- MAXTM) Člen 3.2

125 SL Uradni list Evropske unije C 92/123 (6) EN V6.1.1 Celična omrežja IMT Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 22. del: Bazne postaje FDD OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAXTM) Člen 3.2 EN V2.1.1 Visokofrekvenčni (VHF) oddajniki in sprejemniki kot obalne postaje za globalni pomorski nujnostni in varnostni sistem (GMDSS) in drugo uporabo v mobilni pomorski storitvi Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Oddajniška oprema za amplitudno modulirano (AM) zvokovno radiodifuzijsko storitev Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Oddajniška oprema za zvokovne radiodifuzijske storitve s frekvenčno modulacijo (FM) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2 EN V1.2.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Oddajniška oprema za zvokovne radiodifuzijske storitve s frekvenčno modulacijo (FM) 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 EN V2.1.1 Meteorološki pripomočki (Met Aids) Radiosonde za uporabo v frekvenčnem območju od 400,15 MHz do 406 MHz z močnostnimi nivoji do največ 200 mw Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2 EN V2.2.1 Meteorološki pripomočki (Met Aids) Radiosonde za uporabo v frekvenčnem območju od 400,15 MHz do 406 MHz z močnostnimi nivoji do največ 200 mw Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra To je prva objava EN V Člen 3.2

126 C 92/124 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V1.2.1 Meteorološki pripomočki (Met Aids) Radiosonde za uporabo v frekvenčnem območju od 400,15 MHz do 406 MHz z močnostnimi nivoji do največ 200 mv 2. del: 2. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Brezžične video povezave (WVL), ki obratujejo v frekvenčnih pasovih od 1,3 GHz do 50 GHz Harmonizirani evropski standard (EN) z zahtevami člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE) Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD), ki uporabljajo ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 1. del: Zahteve za generične ultra širokopasovne (UWB) aplikacije Člen 3.2 EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD), ki uporabljajo ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 2. del: Zahteve za ultra širokopasovno (UWB) sledenje Člen 3.2 EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD), ki uporabljajo ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 3. del: Zahteve za ultra širokopasovne (UWB) naprave za talne aplikacije na vozilih Člen 3.2

127 SL Uradni list Evropske unije C 92/125 (6) EN V1.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD), ki uporabljajo ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 4. del: Zaznavala snovi, ki uporabljajo tehnologijo UWB s frekvencami pod 10,6 GHz Člen 3.2 EN V1.2.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Uporaba sistemov za slikanje pri radarjih za sondiranje tal in zidov (GPR/ WPR) 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Oddajniška oprema za prizemno digitalno zvokovno radiodifuzijo (T-DAB) 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za satelitske mobilne letalske zemeljske postaje (AES), delujoče v frekvenčnih pasovih 11/12/ 14 GHz Člen 3.2 EN V1.1.2 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Navigacijski radar za uporabo na celinskih vodnih poteh 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri.

128 C 92/126 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V2.1.1 Aktivni medicinski vsadki ultra majhnih moči (ULP-AMI)) in pribor (ULP-AMI- P)), ki delujejo v frekvenčnem območju 9 khz do 315 khz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V3.1.1 Oprema za radiofrekvenčno identifikacijo, ki deluje v pasu od 865 MHz do 868 MHz z močnostnimi nivoji do 2 W in v pasu od 915 MHz do 921 MHz z močnostnimi nivoji do 4 W Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V3.1.1 Fiksni radijski sistemi Karakteristike in zahteve za opremo in antene tipa točkatočka 2. del: Digitalni sistemi, ki delujejo v frekvenčnih pasovih od 1,3 GHz do 86 GHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2 EN V2.2.1 Fiksni radijski sistemi Karakteristike in zahteve za opremo in antene tipa točkatočka 2-2. del: Digitalni sistemi, ki delujejo v frekvenčnih pasovih, kjer je izvedena frekvenčna koordinacija Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Obvestilo: Ta harmonizirani standard zagotavlja domnevo o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Direktive 2014/53/EU, če se uporabljajo tudi parametri glede sprejema iz klavzul 4.3.1, 4.3.2, in EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Oddajniška oprema za svetovni digitalni radio (DRM) v radiodifuzijski storitvi 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2

129 SL Uradni list Evropske unije C 92/127 (6) EN V2.1.1 Navigacijski radar za uporabo na plovilih brez opreme SOLAS Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Naprave kratkega dosega Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) Radarska oprema kratkega dosega, ki deluje v pasu od 77 GHz do 81 GHz 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V1.6.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Naprave kratkega dosega Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) Oprema za radarje kratkega dosega, ki delujejo v frekvenčnem območju 24 GHz 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V1.2.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Oddajniška oprema za prizemno digitalno (televizijsko) videoradiodifuzijsko storitev (DVB-T) 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 EN V1.2.2 Fiksni radijski sistemi Večtočkovna oprema in antene 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE za digitalno večtočkovno radijsko opremo Člen 3.2

130 C 92/128 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za satelitske zemeljske postaje na ladjah (ESV), ki delujejo v frekvenčnih pasovih 11/12/ 14 GHz, dodeljenih za fiksne satelitske storitve (FSS) Člen 3.2 EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD) Oprema radarja za sondiranje nivoja v rezervoarjih (TLPR), ki deluje v frekvenčnih območjih od 4,5 GHz do 7 GHz, od 8,5 GHz do 10,6 GHz, od 24,05 GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz in od 75 GHz do 85 GHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za sledenje zemeljskim postajam na vlakih (EST), delujočim v frekvenčnih pasovih 14/ 12 GHz Člen 3.2 EN V2.1.1 Meteorološki pripomočki (Met Aids) Radiosonde za uporabo v frekvenčnem območju od 1 668,4 MHz do MHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2 EN V1.2.1 Meteorološki pripomočki (Met Aids) Radiosonde za uporabo v frekvenčnem območju od 1 668,4 MHz do MHz 2. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.2 Sistemi mobilnih komunikacij v letalih (MCOBA) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

131 SL Uradni list Evropske unije C 92/129 (6) EN V2.1.1 Brezžični dostopovni sistemi (WAS) Fiksni širokopasovni sistemi za prenos podatkov na frekvenci 5,8 GHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Radijska oprema v frekvenčnem območju od 30 MHz do 37,5 MHz za aktivne membranske medicinske vsadke ultra majhnih moči in pribor 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Naprave kratkega dosega (SRD) Radijska oprema, ki deluje v frekvenčnem območju od 315 khz do 600 khz 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.1 Službeni sistemi ultra majhnih moči za medicinske podatke (MEDS), ki delujejo v frekvenčnih območjih od 401 MHz do 402 MHz in od 405 MHz do 406 MHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Storitev kopenskih mobilnih komunikacij Radijska oprema, ki uporablja modulacijo s konstantno ali nekonstantno ovojnico in deluje v kanalu s pasovno širino 25 khz, 50 khz, 100 khz ali 150 khz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

132 C 92/130 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V1.2.1 Širokopasovna radijska dostopovna omrežja (BRAN) Večgigabitni 60 GHz sistemi WAS/RLAN Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.1 Inteligentni transportni sistemi (ITS) Radiokomunikacijska oprema, ki deluje v frekvenčnem pasu od MHz do MHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.2 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za mobilne zemeljske postaje (MES), ki delujejo v frekvenčnih pasovih od MHz do MHz (zemlja-vesolje) in od MHz do MHz (vesoljezemlja) 1. del: Komplementarna talna komponenta (CGC) za širokopasovne sisteme Člen 3.2 EN V2.1.2 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za mobilne zemeljske postaje (MES), ki delujejo v frekvenčnih pasovih od MHz do MHz (zemlja-vesolje) in od MHz do MHz (vesoljezemlja) 2. del: Uporabniška oprema za širokopasovne sisteme Člen 3.2

133 SL Uradni list Evropske unije C 92/131 (6) EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard za satelitske zemeljske postaje (MES) za MSS, ki delujejo v frekvenčnih pasovih od MHz do MHz (zemljavesolje) in od MHz do MHz (vesolje-zemlja) 3. del: Uporabniška oprema (EU) za ozkopasovne sisteme, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Naprave kratkega dosega (SRD) Radijska oprema za železniške sisteme Eurobalise Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD) Radijska oprema za železniške sisteme Euroloop Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Talni UHF radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za UHF aeronavtično mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo 2. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.1 Inteligentni transportni sistemi (ITS) Radiokomunikacijska oprema, ki deluje v frekvenčnem pasu od 63 GHz do 64 GHz Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2

134 C 92/132 SL Uradni list Evropske unije (6) Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD) Oprema radarjev za ugotavljanje nivoja tekočine (LPR), ki delujejo v frekvenčnih območjih od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz in od 75 GHz do 85 GHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Aktivni povečevalniki radarskih ciljev Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V1.3.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) Avtomobilska radarska oprema, ki deluje v frekvenčnem območju od 24,05 GHz do 24,25 GHz ali 24,50 GHz 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. EN V2.1.1 Prenosna radiotelefonska oprema VHF za pomorsko mobilno storitev, ki deluje v pasovih VHF z vgrajenim ročnim digitalnim selektivnim klicem (DSC) razreda D Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/53/EU Člen 3.2; Člen 3(3) (g)

135 SL Uradni list Evropske unije C 92/133 (6) EN V2.2.2 Prenosna radiotelefonska oprema VHF za pomorsko mobilno storitev, ki deluje v pasovih VHF z vgrajenim ročnim digitalnim selektivnim klicem (DSC) razreda H Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2; Člen 3(3) (g) EN V2.2.3 Prenosna radiotelefonska oprema VHF za pomorsko mobilno storitev, ki deluje v pasovih VHF z vgrajenim ročnim digitalnim selektivnim klicem (DSC) razreda H Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/53/EU EN V Člen 3.2; Člen 3(3) (g) EN V2.1.2 Pomorski osebni javljalnik za usmerjanje proti cilju, ki deluje na frekvenci 121,5 MHz, namenjen samo za iskanje in reševanje Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za zemeljske postaje na vozilih (VMES), delujoče v frekvenčnih pasovih 11/12/14 GHz Člen 3.2 EN V2.1.2 Storitev kopenskih mobilnih komunikacij Specifikacija večkanalnega oddajnika za storitev PMR Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

136 C 92/134 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V2.1.1 Talni sistem za povečanje razpršenega oddajanja podatkov VHF zemlja-zrak Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Pomorski osebni javljalniki lokacije majhne moči z uporabo AIS Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.1 Pomorski osebni javljalniki lokacije majhne moči VHF z uporabo digitalnega selektivnega klica (DSC) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Obalni nadzor, sistemi za nadzor plovbe in pristaniški radarji (CS/VTS/HR) Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD) Medicinska omrežja za merjenje parametrov človeškega telesa (MBANs), ki delujejo v frekvenčnem območju od 2 483,5 MHz do 2500 MHz Harmonizirani standard ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

137 SL Uradni list Evropske unije C 92/135 (6) EN V2.1.2 Omrežne naprave kratkega dosega (SRD) Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 870 MHz do 876 MHz z močnostnimi nivoji do največ 500 mw Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.1 Napredni sistem za vodenje in nadzor gibanja po zemlji (A-SMGCS) 6. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU za aktivno zaznavalo radarja za površinsko gibanje 1. poddel: Zaznavala, ki delujejo v frekvenčnem pasu X (10,525 GHz), z impulznimi signali in oddajno močjo do 100 kw Člen 3.2 EN V1.1.1 Pomorske širokopasovne radijske povezave, ki delujejo v pasovih od MHz do MHz in/ali od MHz do MHz, za ladje in priobalne objekte pri usklajevanju dejavnosti Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.1 Širokopasovne neposredne komunikacije zrak-tla Oprema, ki deluje v frekvenčnih pasovih od MHz do MHz in od MHz do MHz Antene s fiksno karakteristiko Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.2 Digitalni prizemni radiodifuzijski sprejemniki Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

138 C 92/136 SL Uradni list Evropske unije (6) EN V1.1.1 Ojačevalniki in aktivne antene za sprejem televizijske radiodifuzije v domačih prostorih Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Oprema za sprejemanje satelitske radiodifuzije Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 1. del: Zunanja enota za sprejem v frekvenčnem pasu od 10,7 GHz do 12,75 GHz Člen 3.2 EN V1.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Oprema za sprejemanje satelitske radiodifuzije Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU 2. del: Notranja enota Člen 3.2 EN V2.1.2 Pomorski mobilni oddajniki in sprejemniki za uporabo v radiofrekvenčnih pasovih MF in HF Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/53/ EU Člen 3.2; Člen 3(3) (g) EN V1.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD) Oprema za socialne alarme, ki deluje v frekvenčnem območju od 25 MHz do MHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V1.1.1 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Sprejemniki globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS) Radijska oprema, ki deluje v frekvenčnem območju od MHz do MHz in od MHz do MHz Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2

139 SL Uradni list Evropske unije C 92/137 (6) EN V Globalni sistem mobilnih komunikacij (GSM) Ponavljalniki GSM Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU Člen 3.2 EN V2.1.2 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za zemeljske postaje na mobilnih platformah (ESOMP), ki oddajajo proti satelitom v geostacionarni orbiti in delujejo v frekvenčnih pasovih od 27,5 GHz do 30,0 GHz Člen 3.2 EN V2.1.2 Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za zemeljske postaje na mobilnih platformah (ESOMP), ki oddajajo proti satelitom v negeostacionarni orbiti in delujejo v frekvenčnih pasovih od 27,5 GHz do 29,1 GHz in od 29,5 GHz do 30,0 GHz Člen 3.2 EN V1.2.1 Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) Naprave kratkega dosega (SRD) Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 40 GHz do 246 GHz 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Člen 3.2 Ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z zmogljivostnimi parametri sprejemnikov in ne ustvarja domneve o skladnosti s temi parametri. ( 1 ) ESO: Evropska organizacija za standardizacijo: : Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel ; faks ( cen.eu) ELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel ; faks ( : 650, route des Lucioles, Sophia Antipolis, Francija; tel ; faks , ( Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače. : Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

140 C 92/138 SL Uradni list Evropske unije Opomba 2.2: Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Opomba 2.3: Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena. Opomba 3: OPOMBA: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. nadomeščeni standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije. Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 ( 3 ). Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku ( in ELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu. Sklici na popravke /AC:YYYY so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo. Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 1999/5/ES in Direktivo 2014/53/EU. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija. Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na ( 3 ) UL C 338, , str. 31.

141 SL Uradni list Evropske unije C 92/139 Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/ 106/EGS (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) Določbe Uredbe (EU) št. 305/2011 prevladajo nad nasprotujočimi si določbami harmoniziranih standardov (Besedilo velja za EGP) (2018/C 092/06) ESO ( 1 ) Sklic in naslov tandard (in referenčni tandard) Referenca za nadomeščeni standard Začetek uporabe tandard kot harmoniziranega standarda Konec prehodnega obdobja EN 1:1998 Peči za ogrevanje na tekoča goriva z uparjalnimi gorilniki in priključkom na dimnik EN 1:1998/A1: EN 40-4:2005 Drogovi za razsvetljavo 4. del. Zahteve za drogove iz armiranega in prednapetega betona EN 40-4:2005/AC: EN 40-5:2002 Drogovi za razsvetljavo 5. del: Zahteve za jeklene drogove za razsvetljavo EN 40-6:2002 Drogovi za razsvetljavo 6. del: Zahteve za aluminijaste drogove za razsvetljavo EN 40-7:2002 Drogovi za razsvetljavo 7. del: Zahteve za drogove za razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita EN 54-2:1997 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara 2. del: Oprema za kontrolo in indikacijo EN 54-2:1997/AC: EN 54-2:1997/A1:

142 C 92/140 SL Uradni list Evropske unije EN 54-3:2001 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 3. del: Naprave za alarmiranje Zvočne naprave EN 54-3:2001/A2: EN 54-3:2001/A1: EN 54-4:1997 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara 4. del: Oprema za napajanje EN 54-4:1997/AC: EN 54-4:1997/A1: EN 54-4:1997/A2: EN 54-5:2000 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 5. del: Toplotni javljalniki Točkovni javljalniki EN 54-5:2000/A1: EN 54-7:2000 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 7. del: Dimni javljalniki -Točkovni javljalniki na principu sipanja svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije EN 54-7:2000/A2: EN 54-7:2000/A1: EN 54-10:2002 Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 10. del: Plamenski javljalniki Točkovni javljalniki EN 54-10:2002/A1: EN 54-11:2001 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 11. del: Ročni javljalniki EN 54-11:2001/A1: EN 54-12:2015 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 12. del: Dimni javljalniki Linijski javljalniki z optičnim žarkom EN 54-12:

143 SL Uradni list Evropske unije C 92/141 EN 54-16:2008 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 16. del: Centrala za zvočno alarmiranje in prikazovalna oprema EN 54-17:2005 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 17. del: Kratkostični ločilniki EN 54-17:2005/AC: EN 54-18:2005 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 18. del: Vhodne/izhodne naprave EN 54-18:2005/AC: EN 54-20:2006 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 20. del: Aspiracijski dimni javljalniki EN 54-20:2006/AC: EN 54-21:2006 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 21. del: Oprema za usmerjanje alarma in opozoril o napakah EN 54-23:2010 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 23. del: Naprave za alarmiranje Vizualne alarmne naprave EN 54-24:2008 Kabli z mineralno izolacijo in njihovi priključki z naznačeno napetostjo, ki ne presega 750 V 2. del: Priključki Dodatek A EN 54-25:2008 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 25. del: Sestavni deli za radijske povezave EN 54-25:2008/AC: EN 179:2008 Stavbno okovje Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti Zahteve in preskusne metode EN 179:

144 C 92/142 SL Uradni list Evropske unije EN 197-1:2011 Cement 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente EN 197-1:2000 EN 197-4: EN 295-1:2013 Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo 1. del: Zahteve za cevi, fitinge in spoje EN : EN 295-4:2013 Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo 4. del: Zahteve za prilagodilne in povezovalne dele ter prožne spojke EN : EN 295-5:2013 Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo 5. del: Zahteve za drenažne cevi in fazonske kose EN : EN 295-6:2013 Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo 6. del: Zahteve za vstopne in revizijske jaške EN : EN 295-7:2013 Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo 7. del: Zahteve za keramične cevi in spoje za potisne cevi EN : EN 331:1998 Ročne krogelne pipe in zasuni za hišne plinske napeljave EN 331:1998/A1: EN 413-1:2011 Zidarski cement 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti EN 413-1: EN 416-1:2009 Stropna cevna sevala s plinskim gorilnikom za nestanovanjske prostore 1. del: Varnost

145 SL Uradni list Evropske unije C 92/143 EN 438-7:2005 Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) Plošče na osnovi duromernih smol 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov EN 442-1:2014 Končni prenosniki toplote in konvektorji 1. del: Tehnične specifikacije in zahteve EN 442-1: EN 450-1:2012 Elektrofiltrski pepel 1. del: Definicije, specifikacije in merila skladnosti EN 450-1:2005 +A1: EN 459-1:2010 Gradbeno apno 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti EN 459-1: EN 490:2011 Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten Specifikacije za izdelek EN 490: EN 492:2012 Vlaknato-cementne strešne plošče in fazonski kosi Specifikacija za izdelek in preskusne metode EN 492: EN 494:2012+A1:2015 Vlaknato-cementne valovite strešne plošče in fazonski kosi Specifikacija za izdelek in preskusne metode EN 494: EN 516:2006 Pomožna oprema za prekrivanje streh Oprema za dostop na streho Pohodne poti, stopnice in lestve EN 517:2006 Dodatna oprema za prekrivanje streh Varnostne strešne kljuke EN 520:2004+A1:2009 Mavčne plošče Definicije, zahteve in preskusne metode EN 520: EN 523:2003 Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti

146 C 92/144 SL Uradni list Evropske unije EN 534:2006+A1:2010 Valovite bitumenske plošče Specifikacije in preskusne metode EN 534: EN 544:2011 Bitumenske skodle, ojačene z mineralnimi in/ali sintetičnimi materiali Specifikacije in preskusne metode EN 544: EN 572-9:2004 Steklo v stavbah Osnovni izdelki iz natrijkalcijevega silikatnega stekla 9. del Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN 588-2:2001 Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo 2. del: Vstopni in revizijski jaški EN 598:2007+A1:2009 Cevi, fitingi in dodatni deli iz nodularne litine za kanalizacijo Zahteve in preskusne metode EN 598: EN 621:2009 Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje nestanovanjskih prostorov z imensko močjo do vključno 300 kw, brez ventilatorja za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja EN 671-1:2012 Vgrajeni gasilni sistemi Cevni sistemi 1. del: Cevni koluti s poltogo cevjo EN 671-1: EN 671-2:2012 Vgrajeni gasilni sistemi Cevni sistemi 2. del: Cevni koluti s plosko cevjo EN 671-2: EN 681-1:1996 Elastomerna tesnila Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo 1. del: Vulkanizirana guma Dopolnilo A EN 681-1:1996/A2: EN 681-1:1996/A3:

147 SL Uradni list Evropske unije C 92/145 EN 681-1:1996/A1: EN 681-2:2000 Elastomerna tesnila Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo 2. del: Plastomerni elastomeri Dopolnilo A EN 681-2:2000/A1: EN 681-2:2000/A2: EN 681-3:2000 Elastomerna tesnila Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo 3. del: Celularni materiali iz vulkanizirane gume Dopolnilo A EN 681-3:2000/A1: EN 681-3:2000/A2: EN 681-4:2000 Elastomerna tesnila Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo 4. del: Liti poliuretanski tesnilni elementi Dodatek A EN 681-4:2000/A1: EN 681-4:2000/A2: EN 682:2002 Elastomerna tesnila Zahteve za materiale za tesnila za pipe in napeljavo za plin in vodikoogljikove tekočine EN 682:2002/A1: EN 771-1:2011+A1:2015 Specifikacija za zidake 1. del: Opečni zidaki EN 771-1: EN 771-2:2011+A1:2015 Specifikacija za zidake 2. del: Apneno peščeni zidaki EN 771-2: EN 771-3:2011+A1:2015 Specifikacija za zidake 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati) EN 771-3:

148 C 92/146 SL Uradni list Evropske unije EN 771-4:2011+A1:2015 Specifikacija za zidake 4. del: Zidaki iz avtoklaviranega celičnega betona EN 771-4: EN 771-5:2011+A1:2015 Specifikacija za zidake 5. del: Zidaki iz umetnega kamna EN 771-5: EN 771-6:2011+A1:2015 Specifikacija za zidake 6. del: Zidaki iz naravnega kamna EN 771-6: EN 777-1:2009 Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki za nestanovanjske prostore 1. del: Sistem D Varnost EN 777-2:2009 Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki za nestanovanjske prostore 2. del: Sistem E Varnost EN 777-3:2009 Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki za nestanovanjske prostore 3. del: Sistem F Varnost EN 777-4:2009 Železniške elektronske naprave Kabinski multimedijski in telematski podsistemi za železnice 1. del: Splošna arhitektura EN 778:2009 Plinski gospodinjski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje prostorov z imensko močjo do vključno 70 kw, brez ventilatorja za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja EN 845-1:2013+A1:2016 Specifikacija za dodatne komponente zidovja 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole EN 845-1: EN 845-2:2013+A1:2016 Specifikacija za dodatne komponente zidovja 2. del: Preklade EN 845-2: EN 845-3:2013+A1:2016 Specifikacija za dodatne komponente zidovja 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih reg EN 845-3:

149 SL Uradni list Evropske unije C 92/147 EN 858-1:2002 Ločevalni sistemi za lahke tekočine (npr. olje in gorivo) 1. del: Načela načrtovanja proizvoda, značilnosti in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti EN 858-1:2002/A1: EN 877:1999 Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za hišne vodne odtoke Zahteve, postopki preskušanja in zagotavljanje kakovosti EN 877:1999/A1: EN 877:1999/A1:2006/AC: EN 934-2:2009+A1:2012 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso 2. del: Kemijski dodatki za beton Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje EN 934-2: EN 934-3:2009+A1:2012 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso 3. del: Kemijski dodatki za malto za zidanje Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje EN 934-3: EN 934-4:2009 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso 4. del: Kemijski dodatki za injekcijsko maso za prednapete kable Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje EN 934-4: EN 934-5:2007 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso 5. del: Kemijski dodatki za brizgani beton Definicije, zahteve, skadnost, označevanje in obeleževanje EN 969:2009 Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za plinovode Zahteve in postopki preskušanja EN 997:2012 WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom EN 997: EN 997:2012/AC: EN 998-1:2016 Specifikacija za malte za zidanje 1. del: Zunanji in notranji omet EN 998-1:

150 C 92/148 SL Uradni list Evropske unije EN 998-2:2016 Specifikacija za malte za zidanje 2. del: Malta za zidanje EN 998-2: EN 1013:2012+A1:2014 Prosojne enoslojne profilirane polimerne plošče za notranje in zunanje strehe, stene in stropove Zahteve in preskusne metode EN 1013: EN 1020:2009 Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje nestanovanjskih prostorov z imensko močjo do vključno 300 kw z ventilatorjem za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja EN :2008 Steklo v gradbeništvu Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN :2007 Steklo v gradbeništvu Stekleni zidaki in stekleni tlakovci 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN 1057:2006+A1:2010 Baker in bakrove zlitine Nevarjene okrogle bakrene cevi za vodo in plin za sanitarne in ogrevalne namene EN 1057: EN :2009+A1:2011 Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij EN : EN :2004 Steklo v stavbah Steklo z nanosi 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN :1999 Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroče galvanizirani, z obojko, za sisteme za odpadno vodo 1. del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti EN :1999/A1:

151 SL Uradni list Evropske unije C 92/149 EN :1999 Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo 1. del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti EN :1999/A1: EN 1125:2008 Ključavnice in stavbno okovje Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki Zahteve in preskusne metode EN 1125: EN 1154:1996 Stavbno okovje Naprave za samodejno zapiranje vrat Zahteve in preskusne metode EN 1154:1996/A1: EN 1154:1996/A1:2002/AC: EN 1155:1997 Stavbno okovje Električne naprave za nadzor zapiranja vrat Zahteve in preskusne metode EN 1155:1997/A1: EN 1155:1997/A1:2002/AC: EN 1158:1997 Stavbno okovje Naprave za usklajeno zapiranje vrat Zahteve in preskusne metode EN 1158:1997/A1:2002/AC: EN 1158:1997/A1: EN 1168:2005+A3:2011 Montažni betonski izdelki Votle plošče EN 1168:2005 +A2: EN :2005+A2:2010 Steklo v gradbeništvu Izolacijsko steklo 5. del: Ovrednotenje skladnosti EN :2005 +A1: EN 1304:2005 Opečni strešniki Definicije in specifikacije izdelkov

152 C 92/150 SL Uradni list Evropske unije EN :2007+A2:2012 Oprema cest 5. del: Zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti za sisteme za zadrževanje vozil EN :2007 +A1: EN :2007+A2:2012/AC: EN 1319:2009 Plinski gospodinjski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje prostorov z ventilatorskimi gorilniki z imensko močjo do vključno 70 kw EN :2005 Konstrukcijski ležaji 3. del: Elastomerni ležaji EN :2004 Konstrukcijska ležišča 4. del: Valjčna ležišča EN :2004/AC: EN :2005 Konstrukcijska ležišča 5. del: Lončna ležišča EN :2004 Konstrukcijska ležišča 6. del: Linijska in točkovna zasučna ležišča EN :2004 Konstrukcijska ležišča 7. del: Sferična in cilindrična PTFE ležišča EN : EN :2007 Konstrukcijska ležišča 8. del: Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije EN 1338:2003 Betonski tlakovci Zahteve in preskusne metode EN 1338:2003/AC: EN 1339:2003 Betonske plošče za tlakovanje Zahteve in preskusne metode EN 1339:2003/AC:

153 SL Uradni list Evropske unije C 92/151 EN 1340:2003 Betonski robniki Zahteve in preskusne metode EN 1340:2003/AC: EN 1341:2012 Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje Zahteve in preskusne metode EN 1341: EN 1342:2012 Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje Zahteve in preskusne metode EN 1342: EN 1343:2012 Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje Zahteve in preskusne metode EN 1343: EN 1344:2013 Opečni tlakovci Zahteve in preskusne metode EN 1344: EN 1344:2013/AC:2015 EN 1423:2012 Materiali za označevanje vozišča Materiali za posipanje Steklene kroglice, posipi za zmanjšanje drsnosti in mešanice obeh EN 1423: EN 1423:2012/AC: EN 1433:2002 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti EN 1433:2002/A1: EN :2012 Dimniki Keramične tuljave 1. del: Tuljave za delovanje v suhih razmerah Zahteve in preskusne metode EN 1457: EN :2012 Dimniki Keramične tuljave 2. del: Tuljave za delovanje v vlažnih razmerah Zahteve in preskusne metode EN 1457: EN :2009 Materiali za označevanje vozišča Odsevniki 1. del: Lastnosti novih odsevnikov EN :

154 C 92/152 SL Uradni list Evropske unije EN 1469:2015 Proizvodi iz naravnega kamna Plošče za navpične in stropne obloge Zahteve EN 1469: EN :2004 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti 2. del: Sistemi za zaščito površine betona EN :2005 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti 3. del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila EN :2004 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti 4. del: Konstrukcijsko povezovanje EN :2004 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti 5. del: Injektiranje betona EN :2006 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti 6. del: Sidranje armaturne palice EN :2006 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti 7. del: Zaščita armature proti koroziji EN 1520:2011 Armirani montažni elementi iz betona iz lahkega agregata z odprto strukturo EN 1520: EN :2004 Steklo v stavbah Posebni osnovni izdelki Borosilikatno steklo 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

155 SL Uradni list Evropske unije C 92/153 EN :2004 Steklo v stavbah Posebni osnovni izdelki 2-2. del: Steklena keramika Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN 1806:2006 Dimniki Keramične tuljave za enoslojne dimnike Zahteve in preskusne metode EN :2004 Ločevalnik maščob 1. del: Osnove načrtovanja, zahteve in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti EN :2004/AC: EN :2009 Dimniki Zahteve za kovinske dimnike 1. del: Proizvodi za sistemske dimnike EN : EN :2009 Dimniki Zahteve za kovinske dimnike 2. del: Kovinske tuljave in dimniški priključki EN : EN 1857:2010 Dimniki Sestavni deli Betonske tuljave EN 1857:2003 +A1: EN 1858:2008+A1:2011 Dimniki Sestavni deli Betonski bloki za dimnike EN 1858: EN :2004 Steklo v stavbah Toplotno utrjeno natrijkalcijevo silikatno steklo 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN 1873:2005 Montažna oprema za prekrivanje streh Plastične svetlobne kupole Specifikacija za izdelek in preskusne metode EN 1916:2002 Betonske cevi in fazonski kosi, z jeklenimi vlakni in armirani nearmirani, EN 1916:2002/AC: EN 1917:2002 Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani EN 1917:2002/AC:

156 C 92/154 SL Uradni list Evropske unije EN 1935:2002 Stavbno okovje Enoosni tečaji Zahteve in klasifikacija EN 1935:2002/AC: EN :2004 Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji EN :2009 Nerjavna jekla 4. del: Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz korozijsko odpornih konstrukcijskih jekel EN :2009 Reaktivne zmesi na osnovi smole, ki se uporabljajo za električno izolacijo 2. del: Preskusne metode (IEC :2015) EN :2006 Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel 1. del: Tehnični dobavni pogoji EN :2006 Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel 1. del: Tehnični dobavni pogoji EN 10224:2002 Nelegirane jeklene cevi in fitingi za transport vodnih tekočin vključno s pitno vodo Tehnični dobavni pogoji EN 10224:2002/A1: EN 10255:2004+A1:2007 Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev Tehnični dobavni pogoji EN 10311:2005 Spoji za povezovanje jeklenih cevi in fitingov za transport vode in drugih vodnih tekočin EN 10312:2002 Varjene jeklene cevi za transport vodnih tekočin vključno s pitno vodo Tehnični dobavni pogoji

157 SL Uradni list Evropske unije C 92/155 EN 10312:2002/A1: EN 10340:2007 Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu EN 10340:2007/AC: EN 10343:2009 Konstrukcijska jekla za poboljšanje Tehnični dobavni pogoji EN 12004:2007+A1:2012 Lepila in malte za ploščice Zahteve, vrednotenje skladnosti, klasifikacija in označevanje EN 12004: EN :2001 Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča Osnove gradnje in preskušanja 1. del: Črpališča odpadne vode s fekalijami EN :2000 Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča Osnove gradnje in preskušanja 2. del: Črpališča odpadne vode brez fekalij EN :2000 Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča Osnove gradnje in preskušanja 3. del: Črpališča odpadne vode s fekalijami za omejeno uporabo EN :2000 Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča Osnove gradnje in preskušanja 4. del: Nepovratni ventili za odpadno vodo s fekalijami in brez njih EN 12057:2004 Naravni kamen Ploščice Zahteve EN 12058:2004 Naravni kamen Plošče za tlake in stopnice Zahteve EN :2003 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 1. del: Zahteve in preskusne metode za električne naprave za avtomatsko kontrolo in zakasnitev proženja naprav s CO

158 C 92/156 SL Uradni list Evropske unije EN :2003 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 2. del: Zahteve in preskusne metode za neelektrične naprave za avtomatsko kontrolo in zakasnitev proženja EN :2003 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 3. del: Zahteve in preskusne metode za naprave za ročni vklop in izklop EN :2004 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 4. del: Zahteve in preskusne metode za ventile in prožilne naprave na visokotlačnih rezervoarjih EN :2006 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 5. del: Zahteve in preskusne metode za visokotlačne in nizkotlačne sortirne ventile in njihova sprožila EN : EN :2006 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 6. del: Zahteve in preskusne metode za neelektrične naprave za zaustavitev EN : EN :2000 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 7. del: Zahteve in preskusne metode za šobe pri sistemih s CO EN :2000/A1: EN :2006 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 8. del: Zahteve in preskusne metode za spoje EN :2003 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 9. del: Zahteve in preskusne metode za posebne požarne javljalnike

159 SL Uradni list Evropske unije C 92/157 EN :2003 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 10. del: Zahteve in preskusne metode za merilnike tlaka in tlačna stikala EN :2003 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 11. del: Zahteve in preskusne metode za mehanske naprave za tehtanje EN :2003 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 12. del: Zahteve in preskusne metode za pnevmatske alarmne naprave EN :2001 Vgrajeni gasilni sistemi Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom 13. del: Zahteve in preskusne metode za kontrolne ventile in nepovratne ventile EN :2001/AC: EN :2005 Sistemi za nadzor dima in toplote 1. del: Specifikacija za dimne zavese EN :2005/A1: EN :2003 Sistemi za nadzor dima in toplote 2. del: Določila za odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem EN :2015 Sistemi za nadzor dima in toplote 3. del: Specifikacija za ventilatorje za odvod dima in toplote EN : EN :2005 Sistemi za nadzor dima in toplote 6. del: Specifikacija za sisteme za zagotavljanje tlačnih razlik Oprema EN :2005/AC:

160 C 92/158 SL Uradni list Evropske unije EN :2011 Sistemi za nadzor dima in toplote 7. del: Kanali za nadzor dima EN :2011 Sistemi za nadzor dima in toplote 8. del: Dimoodvodne lopute EN :2005 Sistemi za nadzor dima in toplote 10. del: Oskrba z energijo EN :2005/AC: EN :2004 Steklo v stavbah Toplotno kaljeno natrijkalcijevo silikatno varnostno steklo 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN 12209:2003 Stavbno okovje Ključavnice in zapahi Mehanske ključavnice, zapahi in prijemniki Zahteve in preskusne metode EN 12209:2003/AC: EN : A1:2001 Vgrajene naprave za gašenje Sestavni deli sprinklerskih sistemov in sistemov s pršečo vodo 1. del: Sprinklerji EN : A1:2001/A2: EN : A1:2001/A3: EN :1999 Vgrajene naprave za gašenje Sestavni deli sprinklerskih sistemov in sistemov s pršečo vodo 2. del: Mokri alarmni ventili EN :1999/A1: EN :1999/AC: EN :1999/A2: EN :2000 Vgrajene naprave za gašenje Sestavni deli sprinklerskih sistemov in sistemov s pršečo vodo 3. del: Suhi alarmni ventili

161 SL Uradni list Evropske unije C 92/159 EN :2000/A1: EN :2000/A2: EN :2000 Vgrajene naprave za gašenje Sestavni deli sprinklerjev in sistemov s pršečo vodo 4. del: Naprave za alarmiranje z vodnim pogonom EN :2000/A1: EN :2002 Vgrajene naprave za gašenje Sestavni deli sprinklerskih sistemov in sistemov s pršečo vodo 5. del: Javljalniki vodnega pretoka EN 12271:2006 Površinske prevleke Zahteve EN 12273:2008 Tankoplastne prevleke po hladnem postopku Specifikacije EN :2005 Jekleni rezervoarji, izdelani v delavnici 2. del: Vodoravni valjasti enoplaščni in dvoplaščni rezervoarji nadzemne izvedbe za gorljive in negorljive tekočine, ki onesnažujejo vodo EN :2014 Skrilavec in naravni kamen za pokrivanje streh in oblaganje zunanjih zidov 1. del: Specifikacije za skrilavce in karbonatne skrilavce EN : EN :2004 Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrijkalcijevo silikatno steklo 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN 12352:2006 Oprema za vodenje prometa Opozorilne in varnostne luči EN 12368:2006 Oprema za vodenje prometa Signalne luči EN 12380:2002 Zračniki za kanalizacijske sisteme Zahteve, preskusne metode in ocena skladnosti EN 12446:2011 Dimniki Sestavni deli Betonski elementi plašča dimnika EN 12446:

162 C 92/160 SL Uradni list Evropske unije EN 12467:2012 Vlaknato-cementne ravne plošče Specifikacija za izdelek in preskusne metode EN 12467: EN :2000 Male čistilne naprave do 50 PE 1. del: Predizdelane greznice EN :2000/A1: EN :2005+A2:2013 Male čistilne naprave do 50 PE 3. del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake EN :2005 +A1: EN :2007 Male čistilne naprave do 50 PE 4. del: Montažne greznice s čistilno napravo EN :2013 Male čistilne naprave do 50 PE 6. del: Predizdelane enote za obdelavo grezničnih odplak EN :2013 Male čistilne naprave do 50 PE 7. del: Predizdelane terciarne čistilne enote EN 12591:2009 Bitumen in bitumenska veziva Specifikacije za cestogradbene bitumne EN 12602:2016 Montažni armirani elementi iz avtoklaviranega celičnega betona EN 12602:2008 +A1: EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton EN 12620: EN :2000 Zasloni proti bleščanju 1. del: Lastnosti in karakteristike EN :2000/A1: EN 12737:2004+A1:2007 Montažni betonski izdelki Hlevske gredice EN 12764:2004+A1:2008 Sanitarna oprema Zahteve za masažne kadi EN 12764:

163 SL Uradni list Evropske unije C 92/161 EN 12794:2005+A1:2007 Montažni betonski izdelki Piloti za temeljenje EN 12794: EN 12794:2005+A1:2007/AC: EN 12809:2001 Ogrevalni kotli na trdna goriva Nazivna toplotna moč do 50 kw Zahteve in preskusne metode EN 12809:2001/A1: EN 12809:2001/A1:2004/AC: EN 12809:2001/AC: EN 12815:2001 Štedilniki na trdna goriva Zahteve in preskusne metode EN 12815:2001/AC: EN 12815:2001/A1:2004/AC: EN 12815:2001/A1: EN 12839:2012 Betonski izdelki Elementi za ograje EN 12839: EN 12843:2004 Montažni betonski izdelki Stebri in drogovi EN 12859:2011 Mavčni bloki Definicije, zahteve in preskusne metode EN 12859: EN 12860:2001 Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca Definicije, zahteve in metode preskušanja EN 12860:2001/AC: EN 12878:2005 Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna Specifikacije in metode preskušanja EN 12878:2005/AC: EN :2007 Stalna vertikalna cestna signalizacija 1. del: Stalni prometni znaki

164 C 92/162 SL Uradni list Evropske unije EN :2007 Stalna vertikalna cestna signalizacija 2. del: Signalizacija z notranjo osvetlitvijo (TTB) EN :2007 Stalna vertikalna cestna signalizacija 3. del: Smerniki in svetlobno odbojna telesa EN 12951:2004 Montažna oprema za prekrivanje streh Pritrjene strešne lestve Specifikacija za izdelek in preskusne metode EN :2005+A1:2009 Pokončni cestni znaki Prometni znaki s spremenljivim sporočilom 1. del: Standard za proizvod EN :2004 Steklo v stavbah Toplotno kaljeno borosilikatno varnostno steklo 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN 13043:2002 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine EN 13043:2002/AC: EN :2002 Lahki agregati 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto EN :2002/AC: EN :2004 Lahki agregati 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah EN :2005+A1:2007 Dimniki Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami 1. del: Zahteve za odpornost proti požaru saj in preskusne metode EN : EN :2005+A1:2007 Dimniki Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami 2. del: Zahteve in preskusne metode za delovanje v vlažnih razmerah EN :

165 SL Uradni list Evropske unije C 92/163 EN :2007 Dimniki Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami 3. del: Zahteve in preskusne metode za dimnike z zračnimi kanali EN 13069:2005 Dimniki Keramični zunanji plašči za sistemske dimnike Zahteve in preskusne metode EN :2005 Prostostoječi dimniki 5. del: Material za notranje zidane cevi Specifikacija proizvoda EN :2005/AC: EN :2012 Prostostoječi dimniki Specifikacije proizvoda za cilindrične jeklene proizvode, ki se uporabljajo v enojnih zidnih jeklenih dimnikih in jeklenih ceveh EN : EN 13101:2002 Stopnice v podzemne jaške Zahteve, oznake, preskušanje in ocena skladnosti EN :2006 Bitumenske zmesi Specifikacije materialov 1. del: Bitumenski beton EN :2006/AC: EN :2006 Bitumenske zmesi Specifikacije materialov 2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti EN :2006/AC: EN :2006 Bitumenske zmesi Specifikacije materialov 3. del: Zelo mehak asfalt EN :2006/AC: EN :2006 Bitumenske zmesi Specifikacije materialov 4. del: Vroče valjani asfalt EN :2006/AC: EN :2006 Bitumenske zmesi Specifikacije materialov 5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom

166 C 92/164 SL Uradni list Evropske unije EN :2006/AC: EN :2006 Bitumenske zmesi Specifikacije materialov 6. del: Liti asfalt EN :2006/AC: EN :2006 Bitumenske zmesi Specifikacije materialov 7. del: Drenažni asfalt EN :2006/AC: EN 13139:2002 Agregati za malte EN 13139:2002/AC: EN :2003 Sistemi za kontrolo tesnosti 1. del: Splošna načela EN 13162:2012+A1:2015 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz mineralne volne (MW) Specifikacija EN 13162: EN 13163:2012+A1:2015 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) Specifikacija EN 13163: EN 13164:2012+A1:2015 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) Specifikacija EN 13164: EN 13165:2012+A2:2016 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) Specifikacija EN 13165:2012 +A1: EN 13166:2012+A2:2016 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz fenolne pene (PF) Specifikacija EN 13166:2012 +A1: EN 13167:2012+A1:2015 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz penjenega stekla (CG) Specifikacija EN 13167:

167 SL Uradni list Evropske unije C 92/165 EN 13168:2012+A1:2015 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz lesne volne (WW) Specifikacija EN 13168: EN 13169:2012+A1:2015 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) Specifikacija EN 13169: EN 13170:2012+A1:2015 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) Specifikacija EN 13170: EN 13171:2012+A1:2015 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz lesnih vlaken (WF) Specifikacija EN 13171: EN 13224:2011 Montažni betonski izdelki Rebraste etažne plošče EN 13224:2004 +A1: EN 13225:2013 Montažni betonski izdelki Linijski konstrukcijski elementi EN 13225: EN 13229:2001 Odprti kamini in kaminski vložki na trdna goriva Zahteve in preskusne metode EN 13229:2001/AC: EN 13229:2001/A2:2004/AC: EN 13229:2001/A2: EN 13229:2001/A1: EN 13240:2001 Grelniki prostorov na trdna goriva Zahteve in preskusne metode EN 13240:2001/A2: EN 13240:2001/AC: EN 13240:2001/A2:2004/AC: EN 13241:2003+A2:2016 Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata Standard za proizvod, zahtevane lastnosti EN :2003 +A1:

168 C 92/166 SL Uradni list Evropske unije EN 13242:2002+A1:2007 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest EN 13242: EN :2008 Polimerni materiali Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu 2. del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov EN :2008/AC: EN 13249:2016 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji cest in drugih prometnih površin (izključuje železnico in vključuje asfaltne površine) EN 13249:2000 +A1: EN 13250:2016 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji železnice EN 13250:2000 +A1: EN 13251:2016 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah EN 13251:2000 +A1: EN 13252:2016 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih EN 13252:2000 +A1: EN 13253:2016 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Značilnosti, ki se zahtevajo pri nadzoru erozije (zaščita obale, zaščita z nasipom) EN 13253:2000 +A1: EN 13254:2016 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji zbiralnikov in jezov EN 13254:2000 +A1:2005 +AC: EN 13255:2016 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji kanalov EN 13255:2000 +A1:

169 SL Uradni list Evropske unije C 92/167 EN 13256:2016 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji tunelov in podzemeljskih delov EN 13256:2000 +A1: EN 13257:2016 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Značilnosti, ki se zahtevajo pri odstranitvi trdnih odpadkov EN 13257:2000 +A1: EN :2005+A1:2009 Mikro silika za beton 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti EN : EN 13265:2016 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Značilnosti, ki se zahtevajo pri obvladovanju tekočih odpadkov EN 13265:2000 +A1: EN :2008 Mavčna veziva in mavčni notranji ometi 1. del: Definicije in zahteve EN : EN :2013 Hidravlična veziva za ceste 1. del: Hidravlična veziva za ceste, ki se hitro strjujejo Sestava, zahteve in merila skladnosti EN 13310:2003 Kuhinjska korita Funkcionalne zahteve in preskusne metode EN 13341:2005+A1:2011 Plastomerne stabilne posode za nadzemno skladiščenje kurilnega olja, kerozina in dizelskih pogonskih goriv Posode iz pihanega polietilena, rotacijsko oblikovanega polietilena in iz poliamida 6, proizvedenega z anionsko polimerizacijo Zahteve in preskusne metode EN 13341: EN 13361:2004 Geosintetične ovire Zahtevane karakteristike pri gradnji rezervoarjev in nasipov EN 13361:2004/A1:

170 C 92/168 SL Uradni list Evropske unije EN 13362:2005 Geosintetične ovire Zahtevane značilnosti za uporabo pri gradnji kanalov EN :2002 Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih 1. del: Specifikacija EN :2002/AC: Mejna vrednost za gostoto, določena v klavzuli 5.2 (standarda EN :2002), je izključena iz področja uporabe sklica. (Sklep Komisije (EU) 2016/1610) EN 13407:2006 Zidni pisoarji Funkcionalne zahteve in preskusne metode EN 13450:2002 Agregati za grede železniških prog EN 13450:2002/AC: EN :2004 Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata 1. del: Definicije in zahteve EN 13479:2017 Dodajni materiali za varjenje Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov EN 13479: EN 13491:2004 Geosintetične zapore Zahtevane lastnosti pri uporabi za zaščito pred tekočinami pri gradnji predorov in pri podzemnih gradnjah EN 13491:2004/A1: EN 13492:2004 Geosintetične zapore Zahtevane lastnosti za uporabo pri konstrukciji odlagališč za tekoče odpadke, prenosnih postaj in drugih zabojnikov EN 13492:2004/A1: EN 13493:2005 Geosintetične ovire -Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji začasnih shramb za trdne odpadke in odlagališč

171 SL Uradni list Evropske unije C 92/169 EN 13502:2002 Dimniki Zahteve in preskusne metode za keramične zaključke dimničnih tuljav EN 13561:2004+A1:2008 Zunanja senčila Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo EN 13561: EN :2002 Naprave za preprečevanje poplav v stavbah 1. del: Zahteve EN 13616:2004 Naprave za preprečitev prepolnitve za stabilne rezervoarje za tekoča goriva EN 13616:2004/AC: EN :2005 Kovinski profili Definicije, zahteve in preskusne metode 1. del: Notranji omet EN :2005 Kovinski profili Definicije, zahteve in preskusne metode 2. del: Zunanji omet EN 13659:2004+A1:2008 Polkna Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo EN 13659: EN 13693:2004+A1:2009 Montažni betonski izdelki Specialni strešni elementi EN 13693: EN 13707:2004+A2:2009 Hidroizolacijski trakovi Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh Definicije in lastnosti EN 13747:2005+A2:2010 Montažni betonski izdelki Etažne plošče za etažne sisteme EN 13747:2005 +A1: EN :2004 Teraco plošče 1. del. Teraco plošče za notranjo rabo EN :2004/A1: EN :2004/AC:

172 C 92/170 SL Uradni list Evropske unije EN :2004 Teraco plošče 2. del: Teraco plošče za zunanjo rabo EN 13808:2013 Bitumen in bitumenska veziva Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije EN 13808: EN 13813:2002 Estrihi Materiali za estrihe Lastnosti in zahteve EN 13815:2006 Mavčni proizvodi ojačeni z vlakni Definicije, zahteve in preskusne metode EN 13830:2003 Obešene fasade Standard za proizvod EN :2010 Hidroizolacijski trakovi Definicije in lastnosti podložnih folij 1. del: Podložne folije za strehe EN :2010 Hidroizolacijski trakovi Definicije in lastnosti podložnih folij 2. del: Podložne folije za stene EN :2004 Betonska vozišča 3. del: Specifikacije za moznike, ki se uporabljajo v betonskih vozliščih EN 13915:2007 Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom Definicije, zahteve in preskusne metode EN 13924:2006 Bitumen in bitumenska veziva Specifikacije za trše cestogradbene bitumne EN 13924:2006/AC: EN 13950:2014 Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov Definicije, zahteve in preskusne metode EN 13950: EN 13956:2012 Hidroizolacijski trakovi Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh Definicije in lastnosti EN 13956:

173 SL Uradni list Evropske unije C 92/171 EN 13963:2005 Materiali za stikovanje mavčnih plošč Definicije, zahteve in preskusne metode EN 13963:2005/AC: EN 13964:2014 Viseči stropi Zahteve in preskusne metode EN 13964: EN 13967:2012 Hidroizolacijski trakovi Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje Definicije in lastnosti EN 13967: EN 13969:2004 Hidroizolacijski trakovi Bitumenski tesnilni trakovi za temelje Definicije in lastnosti EN 13969:2004/A1: EN 13970:2004 Hidroizolacijski trakovi Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare Definicije in lastnosti EN 13970:2004/A1: EN :2005 Montažni betonski izdelki Montažne betonske garaže 1. del: Zahteve za armirane monolitne garaže ali garaže, sestavljene iz posameznih delov sobnih mer EN 13984:2013 Hidroizolacijski trakovi Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare Definicije in lastnosti EN 13984: EN 13986:2004+A1:2015 Lesne plošče za uporabo v gradbeništvu Lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje EN 13986: EN :2004 Veziva za magnezitne estrihe Kaustični magnezit in magnezijev klorid 1. del. Definicije in zahteve EN 14023:2010 Bitumen in bitumenska veziva Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri

174 C 92/172 SL Uradni list Evropske unije EN :2016 Prosto viseče grelne in hladilne površine za vodo s temperaturo do 120 o C 1. del: Predizdelane stropne sevalne plošče za ogrevanje prostora Tehnične specifikacije in zahteve EN : EN 14041:2004 Prožne, tekstilne in laminatne talne obloge Zdravstvene in varnostne zahteve ter zahteve za prihranek energije EN 14041:2004/AC: EN 14055:2010 Izplakovalniki WC in pisoarjev EN :2004 Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA), oblikovani na mestu vgradnje 1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo EN :2004/AC: EN :2010 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Razsuti proizvodi iz mineralne volne (MW) 1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo EN 14080:2013 Lesene konstrukcije Lepljeni lamelirani les in lepljeni masivni les EN 14080: EN :2005+A1:2011 Lesene konstrukcije Razvrščanje konstrukcijskega lesa pravokotnega prečnega prereza po trdnosti 1. del: Splošne zahteve EN : EN :2004 Steklo v stavbah Osnovni izdelki iz zemljoalkalijskega silikatnega stekla 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN :2005 Medicinska električna oprema 1-6. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti Spremljevalni standard: Uporabnost Dopolnilo A EN :2004 Združene polnilne in tesnilne mase 1. del: Specifikacije za toplo nanosljive tesnilne mase

175 SL Uradni list Evropske unije C 92/173 EN :2004 Združene polnilne in tesnilne mase 2. del: Specifikacije za tesnilne mase, ki se vgrajujejo po hladnem postopku EN :2006 Polnilne in tesnilne mase za stike 3. del: Specifikacije za predoblikovane tesnilne mase EN 14190:2014 Mavčne plošče iz reciklaže Definicije, zahteve in preskusne metode EN 14190: EN 14195:2005 Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče Definicije, zahteve in preskusne metode EN 14195:2005/AC: EN 14209:2017 Predoblikovane mavčne plošče Definicije, zahteve in preskusne metode EN 14209: EN 14216:2015 Cement Sestava, zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toploto hidratacije EN 14216: EN 14229:2010 Konstrukcijski les Leseni drogovi za nadzemne vode EN 14246:2006 Mavčni elementi za viseče strope Definicije, zahteve in preskusne metode EN 14246:2006/AC: EN 14250:2010 Lesene konstrukcije Zahteve za proizvodnjo predhodno izdelanih konstrukcijskih elementov s kovinskimi ježastimi ploščami EN 14250: EN 14296:2005 Sanitarna oprema Skupinska umivalna korita EN 14303:2009+A1:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz mineralne volne (MW) Specifikacija EN 14303:

176 C 92/174 SL Uradni list Evropske unije EN 14304:2009+A1:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz fleksibilne elastomerne pene (FEF) Specifikacija EN 14304: EN 14305:2009+A1:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz penjenega stekla (CG) Specifikacija EN 14305: EN 14306:2009+A1:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz kalcijevih silikatov (CS) Specifikacija EN 14306: EN 14307:2009+A1:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) Specifikacija EN 14307: EN 14308:2009+A1:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR) Specifikacija EN 14308: EN 14309:2009+A1:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) Specifikacija EN 14309: EN 14313:2009+A1:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz polietilenske pene (PEF) Specifikacija EN 14313: EN 14314:2009+A1:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz fenolne pene (PF) Specifikacija EN 14314: EN :2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz brizgane poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje 1. del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo

177 SL Uradni list Evropske unije C 92/175 EN :2004 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje 1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo EN :2004 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje 1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo EN :2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje 1. del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo EN :2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje 1. del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo EN :2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje 1. del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo EN :2005 Steklo v gradbeništvu Toplotno kaljeno zemljoalkalijsko silikatno varnostno steklo 2. del: Vrednotenje skladnosti/standard za proizvod EN 14339:2005 Podzemni hidranti EN 14342:2013 Lesene talne obloge Lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje EN 14342:2005 +A1:

178 C 92/176 SL Uradni list Evropske unije Klavzula 4.4. standarda EN 14342:2013 se izvzame s področja uporabe objavljenega sklica. EN :2006+A2:2016 Okna in vrata Standard za proizvod, zahtevane lastnosti 1. del: Okna in zunanja vrata EN :2006 +A1: Stavek v zvezi z zmožnostjo za odpiranje iz klavzule 1, Področje uporabe (standarda EN :2006+A2:2016), je izključen iz področja uporabe sklica. EN 14353:2007+A1:2010 Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče Definicije, zahteve in preskusne metode EN 14353: EN 14374:2004 Lesene konstrukcije Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije Zahteve EN 14384:2005 Nadzemni hidranti EN 14388:2005 Protihrupne ovire za cestni promet Specifikacije EN 14388:2005/AC: EN 14396:2004 Pritrjene lestve za vstopne jaške EN :2015 Visokotrdnostne strukturne vijačne zveze za prednapetje 1. del: Splošne zahteve EN : EN 14411:2012 Keramične ploščice Definicije, razvrstitev, lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje EN 14411: EN 14428:2004+A1:2008 Zasloni za prhanje Funkcionalne zahteve in preskusne metode EN 14428: EN 14449:2005 Steklo v stavbah Lamelirano steklo in lamelirano varnostno steklo Ovrednotenje skladnosti/ standard za izdelek EN 14449:2005/AC: EN 14471:2013+A1:2015 Dimniki Sistemski dimniki s plastičnimi dimniškimi tuljavami Zahteve in preskusne metode EN 14471:

179 SL Uradni list Evropske unije C 92/177 EN 14496:2005 Lepila na osnovi mavca za toplotno/zvočno izolacijske panele in mavčne plošče Definicije, zahteve in preskusne metode EN 14509:2013 Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem Tovarniško izdelani proizvodi Specifikacije EN 14509: EN 14516:2006+A1:2010 Kopalne kadi za domačo uporabo EN 14527:2006+A1:2010 Kadi za prhanje za domačo uporabo EN 14528:2007 Bideji Funkcionalne zahteve in preskusne metode EN 14545:2008 Lesene konstrukcije Spojniki (konektorji) Zahteve EN 14528: EN 14566:2008+A1:2009 Mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč Definicije, zahteve in preskusne metode EN 14566: EN 14592:2008+A1:2012 Lesene konstrukcije Paličasta vezna sredstva Zahteve EN 14592: EN 14604:2005 Naprave za javljanje dima EN 14604:2005/AC: EN 14647:2005 Kalcijev aluminatni cement Sestava, zahteve in merila skladnosti EN 14647:2005/AC: EN 14680:2006 Lepila za breztlačne plastomerne cevne sisteme Specifikacije EN 14688:2006 Sanitarna oprema Umivalniki Funkcionalne zahteve in preskusne metode EN 14695:2010 Hidroizolacijski trakovi Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje betonskih premostitvenih objektov in drugih betonskih povoznih površin Definicije in lastnosti

180 C 92/178 SL Uradni list Evropske unije EN 14716:2004 Viseči stropovi Zahteve in preskusne metode EN 14782:2006 Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge Specifikacija proizvoda in zahteve EN 14783:2013 Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge Specifikacija za izdelek in zahteve EN 14783: EN 14785:2006 Naprave na lesne pelete za ogrevanje stanovanjskih prostorov Zahteve in preskusne metode EN 14800:2007 Varnostni kovinski cevni priključki za priključitev gospodinjskih plinskih aparatov EN 14814:2007 Lepila za plastomerne cevne sisteme za tekočine pod tlakom Specifikacije EN 14843:2007 Montažni betonski izdelki Stopnice EN 14844:2006+A2:2011 Montažni betonski izdelki Škatlasti nosilci EN 14844:2006 +A1: EN 14846:2008 Stavbno okovje Ključavnice in zapahi Elektromehanske ključavnice in zaporne plošče Zahteve in preskusne metode EN :2006 Vlakna za beton 1. del: Jeklena vlakna Definicija, specifikacije in skladnost EN :2006 Vlakna za beton 2. del: Polimerna vlakna Definicija, specifikacije in skladnost EN 14891:2012 Tekoče vgrajevani za vodo neprepustni izdelki za uporabo pod keramičnimi ploščicami, lepljenimi z lepili Zahteve, preskusne metode, ugotavljanje skladnosti, klasifikacija in označevanje

181 SL Uradni list Evropske unije C 92/179 EN 14891:2012/AC: EN 14904:2006 Podloge za športne dejavnosti Notranje podloge za večnamensko uporabo Specifikacija Opomba 1 Priloge ZA.1 k standardu EN 14904:2006 se izvzame s področja uporabe objavljenega sklica. EN 14909:2012 Hidroizolacijski trakovi Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje Definicije in lastnosti EN 14909: EN 14915:2013 Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa Lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje EN 14915: EN 14933:2007 Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske objekte Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) Specifikacija EN 14934:2007 Toplotnoizolacijski in lahki polnilni/nasipni proizvodi za inženirske objekte Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) Specifikacija EN 14963:2006 Strešne kritine Zvezni plastični svetlobniki z razmikom ali brez njega Klasifikacija, zahteve in preskusne metode EN 14964:2006 Toga podložna folija za strehe Definicije in lastnosti EN 14967:2006 Hidroizolacijski trakovi Bitumenski trakovi za tesnjenje Definicije in lastnosti EN :2007 Dimniki Zahteve in preskusne metode za kovinske dimovode in cevi za dovod zraka za kotle, ki niso odvisni od zraka v prostoru 1. del: Navpični dimovodi za naprave tipa C

182 C 92/180 SL Uradni list Evropske unije EN :2007 Dimniki Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike in od materialov neodvisne kanale za dovod zraka za ogrevalne naprave v zaprtih prostorih 2. del: Kanali za odvod dima in dovod zraka v zaprtih prostorih EN 14991:2007 Montažni betonski izdelki Elementi za temeljenje EN 14992:2007+A1:2012 Montažni betonski izdelki Stenski elementi EN 14992: EN :2008 Montažni betonski izdelki Stropni sistemi iz nosilcev in polnil 1. del: Nosilci EN :2009+A1:2011 Montažni betonski izdelki Stropni sistemi iz nosilcev in polnil 2. del: Polnila EN :2009+A1:2011 Montažni betonski izdelki Stropni sistemi iz nosilcev in polnil 3. del: Keramična polnila EN :2010+A1:2013 Montažni betonski izdelki Stropni sistemi iz nosilcev in polnil 4. del: Polnila iz ekspandiranega polistirena EN : EN :2013 Montažni betonski izdelki Nosilci za stropne sisteme s polnili 5. del: Lahki bloki za enostavne opaže EN :2007 Vijačne zveze brez prednapetja 1. del: Splošne zahteve EN 15050:2007+A1:2012 Montažni betonski izdelki Elementi za mostove EN 15050: EN 15069:2008 Varnostni plinski ventili za kovinske cevne priključke za priključitev gospodinjskih plinskih aparatov

183 SL Uradni list Evropske unije C 92/181 EN 15088:2005 Aluminij in aluminijeve zlitine Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela Tehnični pogoji za prevzem in dobavo EN 15102:2007+A1:2011 Dekorativne stenske obloge Zvitki in plošče EN 15102: EN 15129:2009 Naprave za zagotavljanje potresne varnosti konstrukcij EN :2006 Grobozrnata plavžna žlindra za uporabo v betonu, malti in injekcijski malti 1. del: Definicije, specifikacije in merila skladnosti EN 15250:2007 Digitalni vmesnik na strani bremena za krmiljenje razsvetljave 1. del: Osnovne zahteve EN 15258:2008 Montažni betonski izdelki Elementi za oporne zidove EN 15274:2015 Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu Zahteve in preskusne metode EN 15274: EN 15275:2015 Konstrukcijska lepila Karakterizacija anaerobnih lepil za koaksialne kovinske konstrukcije v stavbah in objektih EN 15275: EN :2008+A1:2009 Mavčne plošče, ojačene z vlakni Definicije, zahteve in preskusne metode 1. del: Mavčne plošče, ojačene z mrežo iz vlaken EN : EN :2008+A1:2009 Mavčne plošče, ojačene z vlakni Definicije, zahteve in preskusne metode 2. del: Mavčne plošče z vlakni EN : EN 15285:2008 Aglomeriran kamen Modularne ploščice za tla in stopnice (notranje in zunanje) EN 15285:2008/AC:

184 C 92/182 SL Uradni list Evropske unije EN 15286:2013 Aglomerirani kamen Plošče in ploščice za zidne obloge (notranje in zunanje) EN 15322:2013 Bitumen in bitumenska veziva Okvirna specifikacija rezanih in fluksiranih bitumenskih veziv EN 15322: EN 15368:2008+A1:2010 Hidravlično vezivo za nekonstrukcijsko uporabo Definicija, specifikacije in merila skladnosti (vključno z dopolnilom A1) EN 15381:2008 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki Zahtevane lastnosti za uporabo na voziščih in asfaltnih prevlekah EN 15382:2013 Geosintetične ovire Zahtevane lastnosti za uporabo v infrastrukturi transporta EN 15382: EN 15435:2008 Montažni betonski izdelki Normalni in lahki betonski bloki Značilnosti in obnašanje izdelkov EN 15497:2014 Konstrukcijski zobato spojen masivni les Zahteve za uporabo in minimalne zahteve za proizvodnjo EN 15498:2008 Montažni betonski izdelki Betonski bloki iz lesnih drobcev Lastnosti in obnašanje izdelkov EN 15501:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) in vermikulita (EV) Specifikacija EN :2010 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje 1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

185 SL Uradni list Evropske unije C 92/183 EN :2010 Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije Proizvodi iz ekspandiranega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje 1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo EN 15650:2010 Prezračevanje stavb Požarne lopute v zračni napeljavi EN :2012 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah 1. del: Tesnilne mase za fasade EN :2012 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah 2. del: Tesnilne mase za zasteklitev EN :2012 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah 3. del: Tesnilne mase za stike v sanitarijah EN :2012 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah 4. del: Tesnilne mase za sprehajalne površine EN :2017 Steklo v gradbeništvu Osnovni proizvodi iz alumosilikatnega stekla 2. del: Standard za proizvod Tretji stavek člena je izvzet iz obsega objavljene reference. EN :2013 Steklo v gradbeništvu HS-preskus kaljenega zemljoalkalijskega silikatnega varnostnega stekla 2. del: Vrednotenje skladnosti/standard za izdelek EN :2013 Steklo v gradbeništvu Toplotno kaljeno natrijkalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

186 C 92/184 SL Uradni list Evropske unije EN 15732:2012 Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske objekte (CEA) Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA) EN 15743:2010+A1:2015 Supersulfatni cement Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente EN 15743: EN 15814:2011+A2:2014 Bitumenske debeloslojne prevleke, modificirane s polimeri Definicije in zahteve EN 15814:2011 +A1: EN 15821:2010 Peči za savno na trdno gorivo Zahteve in preskusne metode EN 15824:2017 Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv EN 15824: EN 16034:2014 Vrata, okna, vrata v industrijske in javne prostore, garažna vrata in okna, ki se odpirajo Standard za proizvod, značilne lastnosti Požarna odpornost in/ali dimotesnost OPOMBA: Standard EN 16034:2014 se uporablja samo skupaj s standardom EN 13241:2003+A2:2016 ali standardom EN :2006+A2:2016. EN 16069:2012+A1:2015 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe Proizvodi iz polietilenske pene (PEF) Specifikacija EN 16069: EN 16153:2013+A1:2015 Prosojne ploščate večslojne polikarbonatne (PC) plošče za notranje in zunanje strehe, stene in strope Zahteve in preskusne metode EN 16153: EN 16240:2013 Prosojne, ploščate, masivne polikarbonatne (PC) plošče za notranje in zunanje strehe, stene in strope Zahteve in preskusne metode

187 SL Uradni list Evropske unije C 92/185 Cenelec EN 50575: Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru EN 50575:2014/A1: ( 1 ) ESO: Evropska organizacija za standardizacijo: : Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel ; faks: ( cen.eu) ELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België; tel ; faks ( : 650, route des Lucioles, Sophia Antipolis, Francija; tel ; faks , ( OPOMBA: Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 ( 1 ). Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku ( in ELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu. Sklici na popravke /AC:YYYY so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo. Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija. Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na ( 1 ) UL C 338, , str. 31.

188

189

190

191

192 ISSN (elektronska različica) ISSN (tiskana različica) SL