Povzetek nerevidiranega polletnega poročila NLB Skupine in NLB za leto 2006

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Povzetek nerevidiranega polletnega poročila NLB Skupine in NLB za leto 2006"

Transkripcija

1 Povzetek nerevidiranega polletnega poročila NLB Skupine in NLB za leto 2006

2 Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana ( NLB ) na podlagi Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2006, pripravljenega na podlagi nerevidiranih polletnih računovodskih izkazov s pojasnili na dan oz. za obdobje januar junij Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ( MSRP ) in predpisi Banke Slovenije. Celotno poročilo NLB in NLB Skupine je na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik v sekretariatu banke od 8.00 do ure.

3 Konsolidirani računovodski izkazi vključujejo naslednje družbe: Banke in podjetja, vključena po metodi popolne konsolidacije: - Banke v Sloveniji: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Banka Zasavje d.d., Trbovlje, Koroška banka d.d., Slovenj Gradec, Skupina Banke Domžale d.d., Domžale - Banke v tujini: CBS Bank d.d., Sarajevo, NLB Montenegrobanka a.d., Podgorica, Skupina LHB Internationale Handelsbank AG, Frankfurt, Skupina NLB Tutunska banka a.d., Skopje, Skupina West East Bank a.d., Sofija; NLB Razvojna banka a.d., Banja Luka, NLB Tuzlanska banka d.d., Tuzla, Skupina NLB Continental banka a.d., Novi Sad - Finančne institucije in podjetja v Sloveniji: NLB Leasing Velenje d.o.o., Velenje, LB Maksima d.o.o., Ljubljana, NLB Propria d.o.o., Ljubljana, NLB Skladi d.o.o., Ljubljana, Prospera Plus d.o.o., Ljubljana, Skupina NLB Leasing Ljubljana d.o.o., Ljubljana, NLB Leasing Maribor d.o.o., Maribor, NLB Leasing Koper d.o.o., Koper - Finančne institucije in podjetja v tujini: CBS Invest d.o.o., Sarajevo, NLB Factoring a.s. Ostrava, NLB Factor, spol. s.r.o., Bratislava, Skupina NLB In terfinanz AG, Zurich, Nov penziski fond a.d., Skopje, Plan a.d., Banja Luka Banke in podjetja, vključena po kapitalski metodi: - Banke v Sloveniji: Banka Celje d.d., Celje - Banke v tujini: Adria Bank AG, Dunaj - Finančne institucije in podjetja: Bankart d.o.o., Ljubljana, Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, ICJ d.o.o., Domžale, Krajinapromet a.d., Banja Luka, NLB Vita d.d., Ljubljana, Skupina Prvi Faktor d.o.o., Ljubljana, CEE Imoti, Sofija, Real Estate Investment Trust, Sofija Finančno poslovanje NLB Skupine in NLB v prvem polletju 2006 v skladu z NLB Skupina je v prvih šestih mesecih poslovanja na podlagi nerevidiranih finančnih izkazov ustvarila 18,7 mrd tolarjev dobička pred davki, kar predstavlja 19-odstotno povečanje glede na konec junija Bilančna vsota NLB Skupine je glede na konec leta 2005 porasla za 8 % in konec junija 2006 dosegla mrd tolarjev. V prvih šestih mesecih poslovanja je NLB na podlagi nerevidiranih finančnih izkazov ustvarila 14,29 mrd tolarjev dobička pred davki, kar predstavlja 50-odstotno povečanje glede na enako obdobje lanskega leta in 12-odstotno preseganje plana. Obseg poslovanja je zabeležil 7-odstotno rast glede na konec leta Konec junija 2006 je tako bilančna vsota znašala mrd tolarjev. Ključni razlog povečanja bilančne vsote predstavlja povečanje kreditne dejavnosti. Krediti nebančnemu sektorju so zabeležili 9- odstotno rast, medtem ko so depoziti nebančnega sektorja le nekoliko višji kot konec leta Banka je v prvem polletju ustvarila čiste obrestne prihodke v višini 23,0 mrd tolarjev in 21,0 mrd tolarjev čistih neobrestnih prihodkov. Čisti obrestni prihodki ostajajo na ravni lanskega leta, medtem ko so čisti neobrestni prihodki glede na konec junija 2005 porasli za 8,7 mrd tolarjev ter posledično znašali 21,0 mrd tolarjev. Na 70- odstotno rast čistih neobrestnih prihodkov je delno 1

4 vplival zamik v knjiženju dividend v letu 2005 oziroma višje dividende za leto 2006, hkrati pa je banka v prvem polletju 2006 pomembno povečala prihodke iz poslovnih aktivnosti banke. V obdobju od začetka januarja do konca junija 2006 so se celotni poslovni stroški banke povečali za mio tolarjev oziroma 8,8 % glede na stroške v enakem obdobju lanskega leta. Od dneva bilanciranja do dneva zaključka tega poročila ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na že izdelane nerevidirane polletne računovodske izkaze. Kapital, lastniška struktura in delnice Na dan je celotni kapital NLB znašal 151,2 mrd tolarjev. Ocenjujemo, da je koeficient kapitalske ustreznosti NLB ob polletju presegal 10 %. Knjigovodska vrednost delnice se je glede na enako obdobje lanskega leta povečala za 22,1 % na tolarjev in je izračunana kot vrednost celotnega kapitala glede na celotno število delnic ob polletju, t.j rednih delnic. Nominalni kapital banke je znašal tisoč tolarjev, z nominalno vrednostjo tolarjev na delnico. Med 900 delničarji banke je imelo deset največjih v lasti 92,85 % vseh delnic. Na dan so imeli uprava in nadzorni svet 0,0026 % vseh delnic NLB. Član nadzornega sveta Zvone Ivanušič in predsednik uprave Marjan Kramar sta imela vsak po 100 delnic. Čisti dobiček na delnico se je povečal iz 710,4 tolarjev dne na 1.395,5 tolarjev in je izračunan kot razmerje med čistim dobičkom in številom navadnih delnic na dan Na skupščini banke je bil sprejet predlog izplačila dividend za leto 2005 v višini 605,8 tolarjev na delnico. Banka v prvem polletju leta 2006 ni poslovala z lastnimi delnicami in ni podpisala nikakršnih dogovorov s tretjimi osebami za pridobitev oziroma odtujitev delnic NLB za račun banke. Na dan sta imeli odvisni družbi NLB Propria d.o.o., Ljubljana in Koroška banka d.d., Slovenj Gradec v lasti delnice NLB v skupnem znesku tisoč tolarjev, za katere je banka že v letu 2002 oblikovala rezerve za lastne delnice. 2

5 Ë Deset največjih delničarjev NLB na dan

6 Ë Izkaz poslovnega izida Skupina NLB NLB v tisoč tolarjih Prihodki iz obresti 78,409,576 62,631,763 50,793,356 43,715,147 Odhodki za obresti 36,174,888 26,276,841 27,764,532 20,553,808 Čiste obresti 42,234,688 36,354,922 23,028,824 23,161,339 Prihodki iz dividend 361, ,142 5,008,392 1,604,744 Prihodki iz opravnin (provizij) 19,924,380 16,049,231 14,060,570 12,211,952 Odhodki za opravnine (provizije) 3,607,919 3,206,459 2,717,213 2,713,257 Čiste opravnine (provizije) 16,316,461 12,842,772 11,343,357 9,498,695 Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 336, ,128 5,632 32,114 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju 2,960, ,759 2,232, ,676 Dobički/izgube iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 4, ,702 0 Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 523,869 1,132, , ,089 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 15, ,000-31,023 15,343 Drugi čisti poslovni dobički/izgube 2,787,210 2,133,455 2,016,553 1,300,737 Finančni in poslovni prihodki in odhodki 65,541,336 52,782,513 44,078,476 35,532,385 Administrativni stroški 34,587,189 28,714,616 20,758,815 18,860,742 Amortizacija 4,930,333 4,597,347 3,436,727 3,375,013 Rezervacije 1,101, ,846 1,553, ,484 Oslabitve 7,340,290 5,247,666 4,095,853 4,123,396 Slabo ime 0 33, Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi 1,053,587 1,225, Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi 62,666 4,441 60,884 4,441 DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 18,698,511 15,681,728 14,293,997 9,568,159 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 5,415,603 5,260,723 3,573,499 3,317,681 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 13,282,908 10,421,005 10,720,498 6,250,478 Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA 13,282,908 10,421,005 10,720,498 6,250,478 a) Večinskih delničarjev 11,353,144 8,778, b) Manjšinskih delničarjev 1,929,764 1,642,

7 Ë Bilanca stanja Skupina NLB NLB v tisoč tolarjih Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 138,539, ,038,269 59,300,264 67,091,976 Finančna sredstva, namenjena trgovanju 137,259, ,588, ,184, ,525,407 Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 234, , , ,221 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 672,661, ,697, ,405, ,034,567 Krediti 2,067,751,738 1,881,725,118 1,484,918,606 1,374,848,356 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 8,869,040 9,149,601 8,869,040 9,149,601 Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Obresti od finančnih sredstev 19,770,584 21,591,535 14,268,760 16,270,922 Opredmetena osnovna sredstva 69,171,664 69,341,764 34,796,544 35,306,081 Naložbene nepremičnine 6,620,502 6,091, , ,020 Neopredmetena dolgoročna sredstva 35,392,922 32,795,998 18,169,777 17,656,807 Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb 18,952,288 14,070,773 68,565,819 59,171,898 Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 3,322,516 1,645,689 2,056, ,200 Druga sredstva 21,135,464 13,477,353 11,069,245 10,319,170 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 2,229,074 2,335, , ,357 SKUPAJ SREDSTVA 3,201,909,663 2,966,780,572 2,368,771,180 2,219,319,583 Finančne obveznosti do centralne banke 56,111 77,603 56,111 77,603 Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 3,243,624 2,360,611 3,335,518 2,360,611 Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 2,869,585,745 2,647,651,766 2,133,162,062 1,989,670,265 Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja 26,840,660 31,573,387 26,840,659 31,573,387 Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Obresti za finančne obveznosti 15,441,548 13,933,287 11,493,517 10,579,239 Rezervacije 22,491,661 20,911,115 14,474,964 13,554,719 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 11,796,362 11,249,907 9,865,313 8,980,930 Druge obveznosti 35,680,398 27,688,747 18,360,422 16,881,267 Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Osnovni kapital 15,364,030 15,364,030 15,364,030 15,364,030 Kapitalske rezerve 25,132,563 25,132,563 25,394,959 25,394,959 Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti Presežek iz prevrednotenja 2,402,246 3,987,471 (602,082) 1,738,293 Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim dobičkom) 130,119, ,027, ,305,209 97,327,381 Lastni deleži Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 15,046,481 15,149,502 10,720,498 5,816,899 Med letom izplačane dividende Kapital manjšinskih delničarjev 28,708,254 29,673, SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 3,201,909,663 2,966,780,572 2,368,771,180 2,219,319,583 Zunajbilančne obveznosti 1,216,054,170 1,105,598,858 1,120,660, ,170,232 5

8 Ë Izkaz denarnih tokov Skupina NLB NLB v tisoč tolarjih Od 1.1. do Od 1.1. do Od 1.1. do Od 1.1. do DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo 18,698,511 15,681,729 14,293,998 9,568,159 Amortizacija 4,930,333 4,597,357 3,436,726 3,375,013 Oslabitve/(odprava oslabitve) finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, neopredmetenih dolgoročnih sredstev in drugih sredstev Oslabitve naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe (Slabo ime) 0 (33,826) 0 0 Pripadajoči (dobički)/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (1,053,587) (1,225,731) 0 0 Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik (523,869) (1,132,853) (472,535) (459,089) Neto (dobički)/izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Neto (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 17,161 (158,000) 23,386 (15,343) Neto (dobički)/izgube pri prodaji neopredmetenih dolgoročnih sredstev Drugi (dobički)/izgube iz naložbenja Drugi (dobički)/izgube iz financiranja Nerealizirani (dobički)/izgube iz finančnih sredstev, ki so merjena po pošteni vrednosti in so sestavni del denarnih ustreznikov Čisti nerealizirani (dobički)/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi Neto nerealizirani dobički v kapitalu oz. presežku iz prevrednotenja iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (brez učinka odločenega davka) Neto nerealizirani dobički v kapitalu oz. presežku iz prevrednotenja iz varovanja denarnih tokov pred tveganji (brez učinka odločenega davka) Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo 7,057,094 9,435,787 6,085,893 8,780,899 Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti 29,125,643 27,164,463 23,367,468 21,249,639 (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (254,272,328) (157,465,055) (154,406,756) (84,820,269) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (7,962,632) 4,791,853 (7,962,632) 4,791,853 Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (47,913,520) 2,115,315 (37,553,444) 8,011,427 Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov (199,808,655) (176,825,723) (106,561,376) (106,254,831) Čisto (povečanje)/zmanjšanje izvedenih finančnih sredstev, namenjenih varovanju Čisto (povečanje)/zmanjšanje obresti od finančnih sredstev Čisto (povečanje)/zmanjšanje časovno odločenih stroškov Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 108,446 10,500 53,178 10,500 Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev 1,304,033 12,443,000 (2,382,482) 8,620,782 Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti 221,913, ,234, ,538, ,544,602 Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti do centralne banke (21,492) 38,895 (21,492) 38,894 Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izid Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog, kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti 220,689, ,023, ,927, ,091,870 Čisto povečanje/(zmanjšanje) izvedenih finančnih obveznosti Čisto povečanje/(zmanjšanje) obresti od finančnih obveznosti Čisto povečanje/(zmanjšanje) časovno odloženih prihodkov Čisto povečanje/(zmanjšanje) obveznosti vezanih na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti 1,245, ,107 (368,137) (586,162) Denarni tokovi pri poslovanju (3,233,521 84,934,205 7,498,783 91,973,972 (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb (2,459,526) (5,086,087) (1,369,657) (4,177,121) Neto denarni tokovi pri poslovanju (5,693,047) 79,848,118 6,129,126 87,796,851 6

9 Skupina NLB NLB v tisoč tolarjih Od 1.1. do Od 1.1. do Od 1.1. do Od 1.1. do DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU Prejemki pri naložbenju 789,665 25,206, ,942 24,714,131 Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 379, ,959 48,693 17,376 Prejemki pri prodaji neopredmetenih dolgoročnih sredstev Prejemki pri prodaji naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Prejemki pri prodaji naložb v kapital odvisnih družb, ki ne vključujejo denarnih sredstev in denarnih ustreznikov 0 0 Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo 171,781 6, ,781 6,000 Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 217,013 24,690, ,013 24,690,755 Drugi prejemki iz naložbenja 21, ,455 0 Izdatki pri naložbenju (13,161,887) (12,180,838) (14,779,560) (9,876,574) (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (4,579,982) (3,974,212) (2,732,533) (1,405,955) (Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) (2,906,269) (1,971,885) (2,653,106) (1,971,885) (Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb) (4,868,572) (3,101,177) (9,393,921) (6,498,734) (Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih družb, ki ne vključujejo denarnih sredstev in denarnih ustreznikov) (807,064) (3,133,564) (Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo) 0 0 (Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) 0 0 (Drugi izdatki pri naložbenju) 0 0 Neto denarni tokovi pri naložbenju (12,372,222) 13,025,876 (14,320,618) 14,837,557 DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU Prejemki pri financiranju Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov Prejemki od prodaje lastnih delnic Drugi prejemki, povezani s financiranjem Izdatki pri financiranju (1,536,598) (581,015) 0 0 (Plačane dividende) (1,536,598) (581,015) 0 0 (Poplačila podrejenih obveznosti) (Izplačila za nakup lastnih delnic) (Druga izplačila, povezani s financiranjem) Neto denarni tokovi pri financiranju (1,536,598) (581,015) 0 0 Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike (1,753,988) 3,781,024 (1,668,990) 2,784,831 Učinki spremembe poštene vrednosti na denarna sredstva in njihove ustreznike 0 0 Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (19,601,867) 92,292,979 (8,191,492) 102,634,408 7

10 Ë Izkaz gibanja kapitala NLB d.d Lastni Čisti deleži poslovni Med Druge Prevredn. Zadržani (odbitna izid letom Vpisani Kapitalske sestavine popravek Rezerve iz dobiček oz. postavka poslovnega izplačane Skupaj v tisoč tolarjih kapital rezerve kapitala kapitala dobička izguba kapitala) leta dividende kapital Stanje 1. januarja ,364,030 25,394, ,738,293 59,247,836 39,893, ,816, ,456,010 Premiki v kapital 177,588 10,720,498 10,898,086 Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 0 Povečanje prevrednotenja kapitala v zvezi: 0 - s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo 177, ,588 - z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi 0 Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba) poslovnega leta 10,720,498 10,720,498 Druga povečanja* 0 Premiki v kapitalu ,163,447 (67) 0 (1,163,380) 0 0 Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 0 Poravnava izgube prejšnjih let 0 Razporeditev sestavin kapitala v posebni sklad lastnih delnic 0 Oblikovanje/ukinitev sklada lastnih deležev 0 Izplačilo (obračun) dividend v obliki delnic 0 Drugi premiki v kapitalu* 1,163,447 (67) (1,163,380) 0 Premiki iz kapitala (2,517,963) (4,653,519) 0 (7,171,482) Izplačilo (obračun) dividend (4,653,519) (4,653,519) Vračilo kapitala 0 Zmanjšanje prevrednotenj kapitala v zvezi: 0 - s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (2,517,963) (2,517,963) - z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi 0 Druga zmanjšanja kapitala Stanje 30. junija ,364,030 25,394,959 0 (602,082) 60,411,283 39,893, ,720, ,182,614 *Uporaba bilančnega dobička 2005 v skladu s sklepom Skupščine NLB d.d. 8

11 Ë Izkaz gibanja kapitala Skupina NLB 2006 Kapital v Lastni Čisti zvezi s deleži poslovni Med sestav. Presežek Zadržani (odbitna izid letom Kapital Osnovni Kapitalske finan. iz Rezerve iz dobiček oz. postavka poslovnega izplačane manjšinjskih Skupaj v tisoč tolarjih kapital rezerve instrumenti prevred. dobička izguba kapitala) leta dividende delničarjev kapital Stanje 1. januarja ,364,030 25,132, ,987,471 68,098,592 55,742, ,149, ,673, ,148,57 Premiki v kapital ,066, ,353, ,971,365 14,390,730 Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 0 Povečanje prevrednotenja kapitala v zvezi: - s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo 992,678 41,601 1,034,279 - z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi 0 Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba) poslovnega leta 11,353,145 1,929,764 13,282,909 Druga povečanja 0 Povečanje prevedbenih valutnih razlik 73,542 73,542 Premiki v kapitalu ,104 1,375,457 5,212,251 0 (6,823,812) Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 0 Poravnava izgube prejšnjih let 0 Razporeditev sestavin kapitala v posebni sklad lastnih delnic 0 Oblikovanje/ukinitev sklada lastnih deležev 0 Izplačilo (obračun) dividend v obliki delnic 0 Drugi premiki v kapitalu 236,104 1,375,457 5,212,251 (6,823,812) 0 Premiki iz kapitala (2,887,549) (207,609) (101,599) 0 (4,632,354) 0 (2,936,640) (10,765,751) Izplačilo (obračun) dividend (4,632,354) (1,536,598) (6,168,952) Vračilo kapitala 0 Zmanjšanje prevrednotenj kapitala v zvezi: - s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (2,887,549) (77,283) (2,964,832) - z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi 0 Druga zmanjšanja kapitala (1,286,423) (1,286,423) Zmanjšanje prevedbenih valutnih razlik (207,609) (101,599) (36,336) (345,544) Stanje 30. junija ,364,030 25,132, ,402,246 69,266,440 60,853, ,046, ,708, ,773,554 9

12 Ë Izkaz gibanja kapitala NLB d.d Lastni deleži Čisti Druge Prevredn. Zadržani (odbitna poslovni izid Med letom Vpisani Kapitalske sestavine popravek Rezerve dobiček postavka poslovnega izplačane Skupaj v tisoč tolarjih kapital rezerve kapitala kapitala iz dobička oz. izguba kapitala) leta dividende kapital Stanje 1. januarja ,364,030 25,394, ,359,357 53,802,513 37,258, ,440, ,619,480 Premiki v kapital 6,250,478 6,250,478 Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 0 Povečanje prevrednotenja kapitala v zvezi: 0 - s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo 0 - z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi 0 Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba) poslovnega leta 6,250,478 6,250,478 Druga povečanja* 0 Premiki v kapitalu , (688,077) 0 0 Razporeditev čistega dobika v rezerve iz dobička 0 Poravnava izgube prejšnjih let 0 Razporeditev sestavin kapitala v posebni sklad lastnih delnic 0 Oblikovanje/ukinitev sklada lastnih deležev 0 Izplačilo (obračun) dividend v obliki delnic 0 Drugi premiki v kapitalu* 688,077 (688,077) 0 Premiki iz kapitala (1,315,194) (2,752,293) 0 (4,067,487) Izplačilo (obračun) dividend (2,752,293) (2,752,293) Vračilo kapitala 0 Zmanjšanje prevrednotenj kapitala v zvezi: 0 - s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (1,315,194) (1,315,194) - z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi 0 Druga zmanjšanja kapitala 0 Stanje 30. junija ,364,030 25,394, ,044,163 54,490,590 37,258, ,250, ,802,471 *Uporaba bilančnega dobička 2005 v skladu s sklepom Skupščine NLB d.d. 10

13 Ë Izkaz gibanja kapitala Skupina NLB 2005 Kapital v Lastni Čisti zvezi s deleži poslovni Med sestav. Presežek Zadržani (odbitna izid letom Kapital Osnovni Kapitalske finan. iz Rezerve iz dobiček oz. postavka poslovnega izplačane manjšinjskih Skupaj v tisoč tolarjih kapital rezerve instrumenti prevred. dobička izguba kapitala) leta dividende delničarjev kapital Stanje 1. januarja Premiki v kapital ,188 27, , ,778, ,432,193 12,688,221 Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 0 Povečanje prevrednotenja kapitala v zvezi: - s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo 515, , ,426 - z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi 0 Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba) poslovnega leta 8,778,896 1,642,109 10,421,005 Druga povečanja 27, , ,738 1,299,682 Povečanje prevedbenih valutnih razlik 62, , ,108 Premiki v kapitalu ,291,681 8,425 0 (3,300,106) Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 0 Poravnava izgube prejšnjih let 0 Razporeditev sestavin kapitala v posebni sklad lastnih delnic 0 Oblikovanje/ukinitev sklada lastnih deležev 0 Izplačilo (obračun) dividend v obliki delnic 0 Drugi premiki v kapitalu 3,291,681 8,425 (3,300,106) 0 Premiki iz kapitala (2,400,819) (329,617) 0 0 (2,740,397) 0 (1,174,438) (6,645,271) Izplačilo (obračun) dividend (2,740,397) (581,015) (3,321,412) Vračilo kapitala 0 Zmanjšanje prevrednotenj kapitala v zvezi: - s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (2,400,819) (2,400,819) - z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi 0 Druga zmanjšanja kapitala (593,423) (593,423) Zmanjšanje prevedbenih valutnih razlik (329,617) (329,617) Stanje 30. junija ,364,030 25,132, ,867,164 69,474,789 49,484, ,632, ,387, ,342,552 11

14 NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) , , Telefaks: (01) , , E-pošta: Internet: SWIFT: LJBA SI 2X, Reuter: LB LJ, IBAN: SI56 Št. računa: , Davčna št.: , Identifikacijska številka zavezanca za DDV: SI september 2006