ZAPISNIK 8. redne seje skupščine LAS Istre

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAPISNIK 8. redne seje skupščine LAS Istre"

Transkripcija

1 ZAPISNIK 8. redne seje skupščine LAS Istre Datum, ura: ob 18:00 uri Lokacija: Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper Podatki o udeležbi: Registracija udeležencev: potekala od do ure, podaljšano do ure Pogoj za udeležbo in glasovanje: članstvo LAS Istre oz. pooblastilo člana za udeležbo in glasovanje, posredovano vodilnemu partnerju Št. registriranih: 47 Dnevni red skupščine: 1. Izvolitev predsedstva, predstavitev dnevnega reda 2. Poročilo Upravnega odbora 3. Poročilo Nadzornega odbora 4. Poročilo Vodilnega partnerja 5. Volitve organov LAS za novo 4-letno obdobje 6. Sprememba SLR 7. Razno (pobude, vprašanja) Bojan Mevlja, direktor Središča Rotunda (vodilni partner Las Istre), uvodoma pove, da se je na skupščino registriralo 47 članov, od teh ima 45 članov volilno pravico. Ugotovljena je bila sklepčnost, seja se uradno prične ob uri. K točki 1: Bojan Mevlja predlaga sprejem s sklicem prejetega dnevnega reda Skupščine. PREDLAGANI DNEVNI RED: 1. Izvolitev predsedstva, predstavitev dnevnega reda 2. Poročilo Upravnega odbora 3. Poročilo Nadzornega odbora 4. Poročilo Vodilnega partnerja 5. Volitve organov LAS za novo 4-letno obdobje 6. Sprememba SLR 7. Razno (pobude, vprašanja) Skupščina soglasno sprejme predlagani dnevni red. SKLEP 1: Potrdi se predlagani dnevni red, kot podan v sklicu.

2 Sklep je sprejet. Bojan Mevlja predlaga, da se izvoli predsedstvo skupščine. Za vodenje seje skupščine predlaga izkušenega Tomaža Možeta, za zapisničarko pa Tanjo Derin. SKLEP 2: Za predsedstvo te skupščine se potrdi Tomaža Možeta, za zapisničarko pa predstavnico vodilnega partnerja Tanjo Derin. Sklep je sprejet. Tomaž Može se zahvali za potrditev in pove, da je dnevni red bil že izglasovan ter naj se seja nadaljuje z 2. točko dnevnega reda, in sicer s Poročilom Upravnega odbora. K točki 2: Besedo dobi Andrej Medved, ki je predsedoval Las Istre v preteklem 4-letnem mandatu. Andrej Medved predstavi kratko poročilo dogajanja v Las Istre v preteklih štirih letih predsedovanja, in sicer od do V Las Istre so si postavili jasno vizijo, ki zagovarja CLLD pristop in je usmerjena v Istrskega človeka. Predstavi ključne razvojne potenciale in prioritete: trajnostne oblike turizma, trajnostno in ekološko kmetijstvo, infrastrukturo in podporno okolje kot generator razvoja, ohranjanje in upravljanje naravne in kulturne dediščine ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, vključevanja ranljivih skupin v povezavi s socialnimi inovacijami in socialnim podjetništvom. V poročilu se predsednik Las Istre dotakne tudi finančne konstrukcije, kjer predstavi 6,2 mio eur razpoložljivih sredstev. Pohvali se, da ima Las Istre najmočnejši sklad, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). V tem obdobju se je zgradil dober in konstruktiven dialog z ribiči. Las Istre danes šteje 212 članov. Upravni odbor Las Istre (UO) se je sestal na 14 rednih in 10 korespondenčnih sejah. Vse seje so bile sklepčne in izpeljane v konstruktivnem duhu. Zabeležen je bil visok delež udeleženosti na sejah s strani članov. Sklepi so bili večinoma sprejeti in realizirani. Andrej Medved ocenjuje, da je bilo opravljeno delo kvalitetno, učinkovito in usmerjeno v doseganje ciljev SLR, v korist Las Istre. Maja 2018 je bil zamenjan vodilni partner Las Istre. Objavljena sta bila dva javna poziva (JP) na vseh treh skladih (ESPR, EKSRP in ESRR). Prenovljena je bila celostna grafična podoba (CGP) Las Istre. Zasnovan je bil nov animacijski program, na način, da se LAS še bolj posveti članom. Andrej Medved poudari, da je Las Istre edina lokalna akcijska skupina (LAS), ki je vpeljala 4 tematske skupine (inovativen pristop). Na obeh JP je bilo skupno potrjenih 18 operacij, v skupni vrednosti 2,9 mio Eur. V Las Istre posebej spodbujajo zasebni, gospodarski in nejavni sektor. Od celotnih razpoložljivih sredstev je bilo potrjenih (počrpanih) le 8%. Bilo je izvedenih 38 animacijskih dogodkov. Las Istre je prejel dodatna sredstva za uspešnost. V preteklih štirih letih je bil pripisan velik

3 pomen animaciji in povezovanju članov ter sodelovanju med LASi. Partnersko Las Istre sodeluje z Gal Carso in predsednikom Davidom Pizziga. V sodelovanju z njimi je bil izveden tudi dogodek Malvazija v pristanu, kjer se je v Muggi predstavilo 8 članov LAS Istre. Andrej Medved se zahvali vsem za dobro opravljeno delo. Tomaž Može odpira diskusijo. Z Interso Koper povedo, da se je v Las Istre delalo veliko boljše kot v prejšnjem mandatu. V začetku mandata so se dogovorili, da se bo poudarek na majhnih projektih, kar na koncu ni povsem držalo. Aleksander Batič opozori na dejstvo, da je 8% črpanje resnično premalo in da je treba dati priložnost majhnim, mehkim projektom, ki lahko nosijo velik naboj. Andrej Medved odgovarja, da so v velikih projektih vključene tudi manjše nevladne organizacije. Las Istre je pozival občine, da vključujejo nevladnike v večje projekte. Bojan Mevlja dodaja, da je bil nekoč predstavnik nevladnega sektorja v UO Las Istre in se posebej zavzema za vključevanje nevladnikov. Z Interso Koper poudari, da ni mislil na nevladnike, ampak spodbujanje manjših projektov nasploh. Tomaž Može predlaga sklep, da se je skupščina seznanila s poročilom UO Las Istre za 4 letno obdobje, z apelom novemu vodstvu, da naredi vse, da se izboljša procent malih projektov. SKLEP 3: Skupščina se je seznanila s poročilom UO za 4 letno obdobje. Sklep je sprejet. SKLEP 4: Skupščina se strinja z apelom novemu vodstvu, da naredi vse, da se izboljša procent malih projektov. - ZA sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 39 prisotnih članov. - PROTI sprejetju predlaganega sklepa je glasovalo 6 prisotnih članov. Sklep je sprejet. K točki 3: Janez Forte predstavi poročilo nadzornega odbora Las Istre (NO). NO je sestavljen iz treh predstavnikov, in sicer: Janez Forte (predsednik NO), Arturo Steffe (član) in Patricije Pirant (članica, kasneje jo je nadomestila dr. Maša Sakara Sučevid). NO je opravil eno korespondenčno in 6 rednih sej. Predsednik NO se je redno udeleževal sej UO Las Istre, na katerih ni prihajalo do nepravilnosti, nekajkrat je bilo potrebno opozoriti člane na konflikt interesov, kar je bilo nemudoma upoštevano. Na svoji zadnji seji je NO pregledal še finančno poslovanje LAS in, ker nepravilnosti ni ugotovil, izdal pozitivno mnenje o zaključnem računu za leto O svojem delovanju in rezultatih je NO redno poročal na letnih Skupščinah LAS Istre. NO Skupščino LAS Istre prosi za razrešnico. Tomaž Može pozove prisotne na morebitna vprašanja. Vprašanj ni.

4 SKLEP 5: Skupščina se je seznanila s poročilom NO. K točki 4: Bojan Mevlja predstavi poročilo vodilnega partnerja (VP) Las Istre. V maju 2018 je Središče Rotunda pravnomočno prevzelo naloge VP Las Istre. Cilj je bil dati večji poudarek glavnemu skladu Las Istre, skladu za pomorstvo in ribištvo. Bojan Mevlja si upa trditi, da jim je to uspelo. Na JP je veliko več prijaviteljev iz ribiškega sektorja. Pohvali zaposlenega Igorja Komadina in člana ocenjevalne komisije in predstavnika ribičev Matjaža Radina za opravljeno delo. Las Istre je na račun uspešnosti pridobilo dodatnih nekaj več kot 40 tisoč Eur. Teče drugo leto delovanja Središča Rotunde, v vlogi vodilnega partnerja Las Istre, ki je zelo intenzivno na področjih JP. Postopki potrjevanja operacij od objave JP do prispele odločbe so se bistveno skrajšali. Poziv, ki je bil objavljen konec decembra 2018, zaključil pa konec marca 2019, je imel v septembru 2019 že vse operacije potrjene. Tomaž Može odpira diskusijo. Matjaž Radin se zahvali Bojanu Mevlji v imenu ribičev za vse možnosti povezovanja. Tomaž Može daje na glasovanje naslednji sklep: SKLEP 6: Skupščina se je seznanila s poročilom Vodilnega partnerja. K točki 5: Tomaž Može odpira 5. točko po dnevnem redu skupščine, in sicer Volitve organov LAS za novo 4- letno obdobje. Tomaž Može se zahvali vsem, poudari da se je prepoznavnost Las Istre v tem obdobju bistveno izboljšala. Izmed 37 lasov v Sloveniji, je Las Istre na samem vrhu, z več kot 40 tisoč Eur nagrade. Delo je bilo opravljeno profesionalno in prav taki so tudi rezultati. Tomaž Može daje v razpravo, ali ima kdo pobudo, predlog, kdo bi lahko vodil Las Istre. Besedo dobi Bojan Mevlja. Kot VP si želi, da bi delo Las Istre bilo uspešno kot do sedaj, zato predlaga seznam kandidatov za naslednje 4 letno obdobje mandata UO Las Istre. Predstavniki občin imajo po ustanovni pogodbi mesto v UO (Mestna občina Koper (MOK), Občina Ankaran, Občina Izola in Občina Piran). Ribiški sklad ima znaten vpliv, pomembno bi bilo, da imajo v UO več kot 1/3 glasov predstavniki ribičev. Povezovanje različnih sektorjev pa se je izkazalo za pozitivno. Bojan Mevlja predlaga naslednji predlog sestave UO Las Istre:

5 - 4 predstavniki občin (Kristina Falatov Občina Ankaran, Igor Skok Občina Izola, Ylenia Loredan Mestna občina Koper, Manuela Rojec Občina Piran). - 3 predstavniki ribiškega sektorja: Radin Silvano, Boris Glavina, Kristjan Jež. - 2 predstavnika nevladnih organizacij (VP je pozval nevladne organizacije, da se prijavijo): Andrej Medved, Denis Goja (oba tudi člana UO do sedaj). V prejšnjem obdobju je imel UO Las Istre predstavnika kmetijskega sektorja. VP predlaga, da se lahko kmetijski sektor razdeli na dva dela, podeželje in kmetijstvo. Predlog Andrej Medved kot agronom za kmetijski sektor in Denis Goja kot poznavalec podeželja se VP zdi dobro nadomestilo za predstavnika kmetijskega sektorja. - 1 predstavnica turističnega sektorja: Patricija Gržinič. Za predstavnika turističnega sektorja sta prispeli dve prijavi. VP, Središče Rotunda argumentira, da je Patricija Gržinič bila zelo aktivna članica UO, in da je MOK predlagala predstavnika iz svoje turistične organizacije. Bojan Mevlja dodaja, da bi imel v tem primeru javni sektor še en glas več. - 1 Gospodarski sektor: Tomaž Može, ki ga je predlagala Primorska Gospodarska zbornica. Ostaja vprašanje predsednika in podpredsednika. Bojan Mevlja dodaja, da je to je stvar odločitve skupščine. Predlagani člani NO Las Istre s strani VP: - Janez Forte, dosedanji predsednik NO, saj si je vsa 4 leta prizadeval za konstruktivnost in neodvisnost NO. - Suzana France, predstavnica ribiškega sektorja. - Edi grbec (bil je predstavnik UO Las Istre v preteklem obdobju), kompetenten in pozna področje CLLD-ja. Tomaž Može pozove na kontra predlog, dopolnitev. Ylenia Loredan iz MOK želi poudariti, da predlog člana za UO, ni iz MOK, je iz turističnega sektorja. Matjaža Radina zanima, kako bodo potekale volitve. Se bo glasovalo za celotno predlagano skupino ali za posameznega člana. Tomaž Može predlaga da se glasuje za celotno listo UO in NO. Glede na dejstvo, da ni kontra predloga se smatra, da se lahko izvoli listo kot celoto. Lista je narejena na podlagi sistema, vsebin in bi jo bilo smiselno izbrati v celoti razen, če se skupščina ne odloči drugače. Tomaž Može povzema, da se izvoli listo kot celoto in se nato med izbranimi izbere predsednika in podpredsednika. SKLEP 7: Skupščina sprejme predlog liste za UO Las Istre, ki jo je predstavil VP.

6 SKLEP 8: Skupščina sprejme predlog liste NO, ki jo je predstavil VP. Tomaž Može odpira debato glede imena za predsednika Las Istre. Matjaž Radin predlaga imenovanje Andreja Medveda za predsednika in Silvana Radina za podpredsednika; Patricija Gržinič se strinja s podanimi imeni. Prav tako se strinja Denis Goja. Tudi Tomaž Može se strinja s predlogom. SKLEP 9: Skupščina potrdi Andreja Medveda za predsednika UO Las Istre in Silvana Radina za podpredsednika UO Las Istre. Tomaž Može čestita novemu vodstvu in mu želi veliko uspeha. Pri NO se izglasuje le predsednika. Podana sta dva predloga za predsednika NO, in sicer prvi predlog je Janez Forte, drugi predlog pa Suzana France. SKLEP 10: Skupščina potrjuje Janeza Forte za predsednika NO Las Istre. - ZA sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 44 prisotnih članov. - VZDRŽANI glas 1 prisotnih članov. SKLEP 11: Skupščina potrjuje Suzano France za predsednico NO Las Istre. - ZA sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 3 prisotnih članov. - PROTI sprejetju predlaganega sklepa je glasovalo 1 prisotnih članov. - VZDRŽANI glas 41 prisotnih članov. Sklep je zavrnjen. K točki 6:

7 Bojan Mevlja predstavi, zakaj je potrebna sprememba SLR, temeljnega dokumenta. Razloga sta dva. Prvi razlog je ta, da je Las Istre dobil dodatna finančna sredstva (nekaj več kot 45 tisoč - nagrada za uspešnost), obeta pa se jim še večja pošiljka z Evropskega sklada za ribištvo in pomorstvo. Drugi razlog pa so birokratski tehnični popravki. Sprememba bo v skladu z uredbami, saj se SLR mora prilagajati novi uredbi. Spremenilo se je tudi število članstev, kar je prav tako treba dodati k spremembi SLR. Bojan Mevlja poziva na vprašanja. Denis Bele iz Komunale Izola sprašuje o čem se glasuje. Verjame, da je temeljni razvojni dokument dobro narejen, a iz predstavitve ni dobro razumel. Matjaž Radin obrazloži, da na Ministrstvu morajo narediti samo-popravek zneska, številčno uskladitev. Igor Komadina dodaja, da je postopek spremembe SLR dolg, čakati na eno številko ni racionalno in si želi, da bo postopek bil hitrejši. Bolj kot za spremembo gre torej za uskladitev. Tomaž Može ponavlja, da je SLR bila sprejeta pred 4 leti, vsebinsko se ne spremeni, le finančno. Sredstva se povečajo in zato mora biti administrativno usklajena. Andrej Medved da predlog, da se na skupščini v januarju 2020 predstavi dokument (SLR). Člani na skupščini izrazijo željo, da predhodno dobijo gradivo za skupščino, saj jim bo tako na sami seji lažje slediti. Bojan Mevlja pove, da je to Volilna skupščina in je zato posebna, načeloma se na vse ostale seje skupščine pošilja gradivo vnaprej. Vsekakor bo VP pozoren, da bo predlog v prihodnje upoštevan. SKLEP 12: Skupščina Las Istre potrdi spremembo SLR. SKLEP 13: Skupščina Las Istre daje pooblastilo predsedniku Las Istre in VP, da naknadno v postopku potrjevanja SLR na CLLD pripravi manjše tehnične spremembe in doda dodatna finančna sredstva s strani ESPR. K točki 7: Dane Podmenik poda dve pobudi, in sicer da VP pred naslednjo skupščino organizira posvet samo za nevladne organizacije, da se z njimi pogovori glede animacije. Druga pobuda je, da VP pred naslednjo skupščino ne pošlje le vabila, temveč tudi pokliče člane, da se udeležijo skupščine, da bo udeležba še večja.

8 Denis Bele pohvali staro in novo vodstvo Las Istre, z Andrejem Medvedom na čelu. Želi si več poudarka na srednje-večjih projektih. Andrej Medved pohvali operacije, izpostavi operacijo Uporabni odpadki (prijavitelj Komunala Izola), saj so na otvoritev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) povabili tudi vodstvo LAS. Predsednik Las Istre spodbuja povezovanje in vključevanje. Predsednik izpostavi tudi operacijo Od mlina do mlina (prijavitelj: ZRS), saj so tudi oni povabili vodstvo Las na njihov dogodek. Andrej Medved da velik apel prejemnikom sredstev, da Las Istre vključijo v svoje dogodke. Andrej Medved pove, da bodo na Skupščini v januarju predstavljeni projekti v izvajanju. Ingrid Celestina (operacija ISTRALEKT) pohvali VP, saj je strokovno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Ingrid Celestina dodaja, da oni so za povezovanje in so primer majhnega projekta. Daje pobudo, da»se lahko med majhnimi naredi en skupen, malo večji projekt«. Matjaž Radin pove, da je treba stati za prijavljenim projektom in ni vedno lahko. Tomaž Može dodaja, da je treba narediti vse, da bo vedno manj ovir. Janez Forte dobi besedo in pove, da ga motijo vsebine razpisov, VP jih lahko poenostavi, to bi olajšalo delo malim prijaviteljem. Tomaž Može se zahvaljuje vsem za udeležbo. Seja skupščine se uradno zaključuje ob uri. Bojan Mevlja člane po koncu skupščine povabi na skupno druženje v atriju Središča Rotunda. Zapisnik pripravila: Tanja Derin, Središče Rotunda Koper Predsednik Las Istre mag. Andrej Medved