OBČINA NAKLO Z A P I S N I K. Glavna cesta 24, 4202 Naklo tel.: , fax: e-pošta:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA NAKLO Z A P I S N I K. Glavna cesta 24, 4202 Naklo tel.: , fax: e-pošta:"

Transkripcija

1 OBČINA NAKLO Glavna cesta 24, 4202 Naklo tel.: , fax: e-pošta: Številka: / Datum: OBČINSKI SVET OBČINE NAKLO Z A P I S N I K 2. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek, dne , ob uri v sejni sobi Občine Naklo. PRISOTNI SVETNIKI: Tatjana Kosec, Jernej Markič, Ana Žontar, Albin Golba, Anton Grašič, Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Janez Štular, Marjan Babič, Ivan Meglič, Peter Celar, Vinko Ušeničnik, Nikolina Rozman, Zdravko Cankar, Peter Hkavc ŽUPAN: Marko Mravlja OSTALI PRISOTNI: Anton Rebol, Tomo Globočnik Domplan Kranj; Metod Grašič Breza d.o.o. OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan, Ivan Fic, Dragica Roblek, Bojana Umnik, Jana Mihelič PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar Radio Triglav, Stojan Saje Gorenjski Glas Dnevni red: 1. Realizacija sklepov 23. redne seje 2. Potrditev zapisnika 23. in 1. redne seje 3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja pod Polico predlog 4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo osnutek 5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo 6. Sklep o ustanovitvi Projektno - investicijskega odbora pri Občinskem svet Občine Naklo 7. Imenovanje odborov Občinskega sveta Občine Naklo 8. Imenovanje občinske volilne komisije 9. Sklep o začasnem financiranju Občine Naklo za obdobje januar marec Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2011 osnutek 11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Naklo za leto Komunalna taksa za usmerjevalne table Vodna učna pot Strahinj, BC Naklo 1

2 13. Poročilo župana, pobude in vprašanja Župan je v uvodu pozdravil vse svetnice, svetnike in novinarje, ugotovil sklepčnost in dal v potrditev predlagani dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet. Ad.1. Realizacija sklepov 23. redne seje Na realizacijo sklepov 23. redne seje ni bilo pripomb. Ad.2. Potrditev zapisnika 23. in 1. redne seje Pripomb na zapisnika na bilo, zato je župan dal v potrditev oba zapisnika. Zapisnika 23. in 1. redne seje sta bila soglasno sprejeta. Ad.3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja pod Polico predlog Župan je predal besedo g. Globočniku iz podjetja Domplan Kranj. G. Globočnik je pojasnil, da se je Občinski podrobni prostorski načrt začel pripravljati v juniju 2007 s sklepom župana o začetku priprave OPPN Pod polico. V decembru 2008 je bil izdelan osnutek, v februarju 2009 je bilo zaprošeno za smernice, javna razgrnitev tega dokumenta je potekala od 5.5. do , javna obravnava je bila Na javni razpravi je bilo nekaj pripomb do katerih so se zavzela stališča, katera so bila upoštevana pri pripravi predloga. Predlog je bil izdelan v juniju Na osnovi predloga je bilo zaprošeno za pridobitev mnenj, izdelava dopolnjenega predloga je bila zaključena v septembru V zadnjih dveh dnevih se je oglasil eden izmed treh investitorjev in preveril, če so bile vse pripombe upoštevane. Vse zahteve so bile upoštevane, le v 30. čl. Odloka se v prvem stavku tretjega odstavka oznaka»objekt A«nadomesti z oznako»objekt B«. Župan je povedal, da je bil na začetku seje s strani svetnikov SDS na mizo predložen amandma. G. Globočnik je amandma pregledal in ocenil, da se ga lahko vključi v danes predlagani Odlok. Župan je predal besedo g. Grašiču iz podjetja Breza. G. Grašič je v kratkem obrazložil predlagani amandma, kateri bolj precizno opredeljuje predvidene objekte. G. Ušeničnik je pripomnil, da civilna iniciativa ni dobila odgovora na pripombe, katere je podala. G. Goričan je povedal, da je bilo stališče do pripomb poslano prvemu podpisniku civilne iniciative g. Cirilu Ovseniku. G. Celarja je zanimalo zakaj problem denacionalizacije g. Pavlina na tem območju še ni rešen. G. Goričan je odgovoril, da se ta postopek vodi na sodišču, na katerega občina ne more vplivati, vprašanje denacionalizacije ne vpliva na sprejem prostorskega načrta. G. Cankar je dodal, da je civilna iniciativa imela pripombo na izgradnjo drobilnice gradbenih odpadkov in dodal, da je potrebno zagotoviti, da bo ta drobilnica ustrezala vsem okoljevarstvenim pogojem. G. Globočnik je pojasnil, da se je vzporedno s pripravo odloka vodil tudi postopek celotne presoje vplivov na okolje. Na podlagi tega je bilo izdano okoljsko poročilo, ki upošteva vse omejitvene ukrepe predvidene v zakonodaji. G. Ušeničnik je pripomnil, da morajo najbližji sokrajani po zakonu dati tudi soglasje, tega v tem primeru ni bilo. G. Globočnik je pojasnil, da se to soglasje daje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, danes se tukaj sprejema prostorski načrt, ki določa način gradnje na tem območju in je osnova za kasnejšo izdajo gradbenega dovoljenja. G. Celar je pripomnil, da glede nato,da je predviden fazni postopek, bi bilo smiselno to tudi časovno omejiti. G. Globočnik je pojasnil, da to zakonodaja ne predvideva, s prostorskim aktom se le opredeli, kaj se na tem območju lahko gradi, ne pa tudi kdaj. To omejuje postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 2

3 Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se dopolnjeni predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod polico skupaj z amandmajem št. 1/2010. Sklep je bil soglasno sprejet. Ad.4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je pojasnil, da je bil zadnji veljavni odlok o kategorizaciji občinskih cest sprejet leta V tem času je prišlo do sprememb, dodane so bile novozgrajene ceste, nekatere nefunkcionalne poti so bile ukinjene, saj kategorizirane ceste občina redno vzdržuje in pri tem je potrebno upoštevati kriterij ekonomičnosti. Spremembe so bile tudi zaradi spremenjene zakonodaje zlasti zaradi uskladitve s sosednjimi občinami zlasti na stičiščih gozdnih cest. Danes predlagani osnutek vsebuje seznam 54 km kategoriziranih cest. Ceste zajete v tem odloku so osnova za banko cestnih podatkov, kjer so navedeni vsi parametri, katere te ceste vsebujejo. To so podatki o širini, voziščni konstrukciji, odvodnjavanju, obcestni objekti za namen odvijanja prometa in drugo. Osnutek je bil posredovan tudi na direkcijo za državne ceste, njihove pripombe bomo upoštevali pri pripravi predloga odloka. G. Celar je vprašal za del Voglarjeve ceste, kateri je še vedno v lasti župnije. G. Fic je odgovoril, da kategorizacije ceste ni pogojena z lastništvom, neskladja v lastništvu se odpravljajo z zamenjavo, z odkupom ali z brezplačnim prenosom. G. Grašič je opozoril na cesto v Gobovcah do mostu, katera je še vedno lastniško neurejena, del je v lasti države, del v lasti občine in del v zasebni lasti. G. Fic je odgovoril, da nam je zadeva poznana, lastništvo bo potrebno urediti v sodelovanju z DRSC-jem. G. Ušeničnik je opozoril tudi na cesto na Okroglem do transformatorske postaje, ta cesta se je razširila, zemljiškoknjižno pa še ni urejena. G. Fic je odgovoril, da je pridobil določene pogodbe iz leta 1983, ko se je naredila odmera te ceste. Določeni odkupi so se uredili, vsi pa ne. V tem času potekajo pogovori z lastniki teh zemljišč, nekaj bo potrebno urediti s Savskimi elektrarnami, nekaj pa z občino. Župan je zaključil razpravo in predlagal Sklep: Sprejme se osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet. Ad.5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo Župan je pojasnil predlagane spremembe. V bližnji prihodnosti se predvideva, da bi se seje občinskega sveta snemale s spletno kamero, temu ustrezno je potrebno prilagoditi Poslovnik občinskega sveta. Posnetki se bodo objavljali na spletni strani občine. G. Celar je pripomnil, da naj se izraz»vizualno«nadomesti z izrazom»slikovno«. G. Meglič je pripomnil, če je smiselno, da se to vnaša v poslovnik, saj nikjer nimamo navedeno, da se snemati ne sme. Predlagana sprememba je za razumeti, da se sedaj mora snemati. Mnenje svetnikov je bilo, da naj se doda beseda»lahko«. G. Koselj je vprašal kdo bo snemal seje. Župan je odgovoril, da bo to avtomatska spletna kamera. Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Naklo, s tem, da se v 52. čl. doda novi prvi odstavek, ki se glasi:»potek seje sveta se snema zvočno, lahko tudi slikovno.«ter novi šesti odstavek, ki se glasi«nejavni del seje se slikovno ne snema«. Sklep je bil soglasno sprejet. Ad.6. Sklep o ustanovitvi Projektno - investicijskega odbora pri Občinskem svet Občine Naklo 3

4 Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga Umnikova je povedala, da gre za ustanovitev novega odbora pri občinskem svetu. V tem odboru bo vsaka stranka zastopana v občinskem svetu imela po enega člana. Predsednika odbora imenuje občinski svet. Odbor bo obravnaval predloge s področja razvoja in investicij v občini. Način dela je enak ostalim odborom pri občinskem svetu. G. Meglič je vprašal kaj bo ta odbor delal, občutek ima da je to odbor zaradi odbora. Župan je odgovoril, da bo ta odbor imel veliko vlogo, odločal bo o predlaganih projektih in o prioritetnih investicijah. G. Celar je opozoril na napako v drugem stavku 2. odstavka 4. člena, kjer se beseda»sklepa«smiselno nadomesti z besedo»sprejema«. S popravkom so se vsi strinjali. Župan je predlagal Sklep: Sprejme se Sklep o ustanovitvi Projektno investicijskega odbora. Sklep je bil soglasno sprejet. Ad.7. Imenovanje odborov Občinskega sveta Občine Naklo Župan je povedal, da so predlogi za članstvo v odborih navedeni v zapisniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. G. Babič je vprašal predsednico Komisije po kakšnem ključu so sestavljali odbore, dobro bi bilo, da bi se upošteval volilni rezultat. Svetnikov SLS-a ni v odboru za komunalo, ne v odboru za gospodarstvo in niti ne v uredniškem odboru, kljub temu, da so s strani stranke bili podani predlogi za člane. Župan je odgovoril, da je v uredniškem odboru prišlo do napake, tako, da naj se uredniški odbor dopolni z novim članom Meglič Ivanom. Ga. Kosec je pojasnila, da se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestala, pripravila predlog, ki je danes predlagan, z njim se lahko strinjate ali pa tudi ne. G. Babič je dodal, da so v prejšnjem mandatu pri sestavi odborov bili v veliki meri upoštevani predlogi vseh svetnikov, glasovanje bo odločilo, vendar župan je na prejšnji seji povedal, da si želi sodelovanje, kar pa sedaj iz predloga sestave odborov ni videti. G. Štular je predlog Komisije označil za diskriminacijo Slovenske ljudske stranke. Povedal je, da s članstvom v odborih stranke prevzemajo tudi odgovornost, ljudska stranka je v 16 letih dokazala, da zna voditi občino, vi pa boste čez štiri leta pokazali svoj rezultat. Dejal je, da je iz predloga razvidno, da ima večjo težo stranka, ki ima enega svetnika, kot SLS, ki ima tri svetnike. Župan je povedal, da sprejema izziv, lahko pa pove, da so v prejšnjem mandatu dobili mesta v odborih, vendar so bile seje sklicane štirikrat v mandatu. G. Štular je povedal, da je aktivnost odvisna od predsednika odbora. G. Meglič je povedal, da je dal predlog za članstvo v dveh odborih, pa ni nikjer upoštevan, kljub referencam, ki jih ima, g. Mravlja je bil kot opozicijski svetnik član dveh odborov in dveh komisij. G. Krumpestar je povedal, da so predloge za članstvo v odborih podali kasneje in so bili upoštevani, opozoril je tudi, da ni predloga za predsednika komisije za kmetijstvo. Župan je odgovoril, da se bo predlog za predsednika komisije za kmetijstvo podal na odboru za gospodarstvo. G. Koselj je pripomnil, da je po njegovem mnenju najbolj primeren kandidat za vodenje komisije za kmetijstvo dosedanji predsednik g. Pavlin, saj je ta komisija delala najbolje od vseh komisij pri odboru za gospodarstvo. Hkrati je opozoril na članstvo v Komisiji za odlikovanja, v kateri so bili do sedaj vedno člani vseh strank v svetu, saj je podeljevanje občinskih priznanj zahtevna in odgovorna naloga. Nadalje je prosil tudi za predstavitev predlaganih članov v Nadzornem odboru. Župan je povedal, da je Rozman Rok magister prava, Leban Brigita je magistra ekonomije, Savernik Damjan je magister ekonomije, Hribar Branko je bil predlagan s strani LDS-a, Zaletelj Jožef je diplomirani organizator dela. 4

5 Župan je dal na glasovanje predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 1. Odbor za družbene dejavnosti z naslednjimi člani: - Nikolina Rozman, Kranjska c. 15, 4202 Naklo, predsednica - Peter Hkavc, Sp. Duplje 37, 4203 Duplje, član - Ana Žontar, Krakovo 48, 4202 Naklo, član - Marjan Babič, Žeje 1a, 4203 Duplje, član - Anton Peternel, Podbrezje 252, 4202 Naklo, član. 2. Komisija za kulturo pri Odboru za družbene dejavnosti predsednica Nikolina Rozman, Kranjska cesta 15, 4202 Naklo. 3. Komisija za šport pri Odboru za družbene dejavnosti predsednik Ciril Žontar, Krakovo 48, 4202 Naklo. 4. Odbor za splošne zadeve z naslednjimi člani: - Albin Golba, Podbrezje 49, 4202 Naklo, predsednik - Zdravko Cankar, Glavna c. 31, 4202 Naklo, član - Janez Štular, Strahinj 135, 4202 Naklo, član - Branka Uranič, Pokopališka pot 16, 4202 Naklo, član - Janez Pirih, Podbrezje 157, 4202 Naklo, član. 5. Odbor za gospodarstvo z naslednjimi člani: - Aleš Krumpestar, Zg. Duplje 103, 4203 Duplje, predsednik - Anton Grašič, Gobovce 10, 4244 Podnart, član - Jernej Markič, Sp. Duplje 111a, 4203 Duplje, član - Stanislav Koselj, Zg. Duplje 91, 4203 Duplje, član - Gorazd Pikec, Glavna c. 66, 4202 Naklo, član. 6. Komisija za malo gospodarstvo pri Odboru za gospodarstvo predsednik Stanislav Koselj, Zg. Duplje 19, 4203 Duplje. 7. Komisija za turizem pri Odboru za gospodarstvo predsednik Zdravko Cankar, Glavna cesta 31, 4202 Naklo. 8. Odbor za komunalo in infrastrukturo z naslednjimi člani: - Peter Celar, Strahinj 82 a, 4202 Naklo, predsednik - Tatjana Kosec, Cegelnica 68, član - Vinko Ušeničnik, Okroglo 21, 4202 Naklo, član - Albin Golba, Podbrezje 49, 4202 Naklo, član - Tadej Markič, Sp. Duplje 57, 4203 Duplje, član. 9. Projektno - investicijski odbor z naslednjimi člani: - Cankar Zdravko, Glavna c. 31, 4202 Naklo, predsednik - Markič Jernej, Sp. Duplje 111 a, 4203 Duplje, član 5

6 - Celar Peter, Strahinj 82 a, 4202 Naklo, član - Meglič Ivan, Zadraga 23, 4203 Duplje, član - Koselj Stanislav, Zg. Duplje 91, 4203 Duplje, član - Aleš Krumpestar, Zg. Duplje 103, 4203 Duplje, član. 10. Statutarna komisija z naslednjimi člani: - Franci Bajd, Strahinj 17, 4202 Naklo, predsednik - Marija Sajovic, Strahinj 67, 4202 Naklo, član - Tjaša Colja, Cegelnica 49 a, 4202 Naklo, član. 11. Komisija za odlikovanja z naslednjimi člani: - Albin Golba, Podbrezje 49, 4202 Naklo, predsednik - Hkavc Peter, Sp. Duplje 37, 4203 Duplje, član - Marjan Babič, Žeja 1a, 4203 Duplje, član - Ana Žontar, Krakovo 48, 4202 Naklo, član - Jože Mohorič, Podreber 12 a, 4202 Naklo, član 12. Nadzorni odbor z naslednjimi člani: - Rok Rozman, Kranjska c. 15, 4202 Naklo, predsednik - Brigita Leban, Ul. B. Praprotnik 11, 4202 Naklo, član - Damjan Savernik, Cegelnica 29, 4202 Naklo, član - Branko Hribar, Sp. Duplje 10 a, 4203 Duplje, član - Jožef Zaletelj, Cegelnica 49, 4202 Naklo,član 13. Uredniški odbor z naslednjimi člani: - Janez Kuhar, Na Kalu 13, 4202 Naklo - Albin Golba, Podbrezje 49, 4202 Naklo - Zdravko Cankar, Glavna cesta 31, 4202 Naklo - Ivan Meglič, Zadraga 23, 4203 Duplje - Andreja Kosec, Cegelnica 68, 4202 Naklo - Franc Šinkar, Strahinj 52, 4202 Naklo - Žiga Stroj, Podbrezje 197, 4202 Naklo - Gregorič Matjaž, Zg. Duplje 78 a, 4203 Duplje Sklep je bil z 12 glasovi ZA sprejet. Ad.8. Imenovanje občinske volilne komisije Ga. Umnik je v zvezi z Občinsko volilno komisijo povedala, da z dosedanji komisiji poteče mandat, zato je potrebno imenovati novo komisijo. Komisija ima štiri letni mandat. Razprave ni bilo. Župan je dal na glasovanje Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Naklo: Za predsednico oziroma namestnico predsednice občinske volilne komisije se imenuje Tatjana Hudobivnik, Ul. V. Rejca 8, Naklo oziroma Ivanka Jerala, Na Kalu 3, Naklo, za člane oziroma namestnike članov občinske volilne komisije se imenujejo Drago Goričan, Stara c. 27, Naklo oziroma Marjeta Bizaj, Ul. B. Praprotnik 7, Naklo, Gregor Pirnaver, Podbrezje 224, Naklo oziroma Katja Jeglič Babnik, Cegelnica 55, Naklo in Toni Menegalija, Zg. Duplje 83, Duplje oziroma Boštjan Aljančič, Podbrezje 169 Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet. 6

7 Ad.9. Sklep o začasnem financiranju Občine Naklo za obdobje januar marec 2011 Župan je predal besedo ge. Roblek. Ga. Roblek je povedala, da proračun za leto 2011 še ni sprejet, zato je moral župan sprejeti sklep o začasnem financiranju Občine Naklo v obdobju od januarja do marca Začasno financiranje temelji na realizaciji v enakem obdobju preteklega leta. O sprejetju tega sklepa obvesti občinski svet. Ad.10. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2011 osnutek Župan je predal besedo ge. Roblek. Ga. Roblek je povedala, da so prihodki realno ocenjeni glede na usmeritve države, na višino dohodnine, ki nam pripada, na višino nadomestila, ki je bistven dohodek občine ter transferni prihodki države, kjer so upoštevana evropska sredstva v višini EUR. V osnutku proračuna je predvideno tudi zadolževanje v višini 2,2 mio EUR, dejanska višina zadolževanja bo določena s soglasjem ministrstva za finance. Ga. Rozman je v zvezi s postavko Plače delavcev občinske uprave, konto Uprava-odpravnina v višini EUR vprašala ali je bilo glede na pomembnost in na višino postavke ta zadeva strokovno pravno presojena in ali je bilo to preverjeno pri neodvisni odvetniški pisarni. Ga. Roblek je odgovorila, da zakon o delovnih razmerjih jasno govori, da če je nekomu delovno razmerje prekinjeno iz poslovnih razlogov mu pripada odpravnina. G. Koselj je tudi oporekal odpravnini, saj po njegovem mnenju le-ta pripada delavcu, če zanj ni delovnega mesta, v tem primeru pa delovno mesto je. Ga. Umnik je povedala, da delovnega mesta za direktorja ni. Župan je dodal, da ima kot novoizvoljeni župan pravico zamenjati direktorja občinske uprave in mu ponuditi drugo delovno mesto, tega drugega delovnega mesta zanj ni in to pomeni, da se dosedanjemu direktorju prekine delovno razmerje, s tem pa je upravičen do odpravnine. G. Štular je osnutek proračuna za leto 2011 ocenil kot razsipniško naravnan, ravno tako tudi ta odpravnina v višini EUR je po njegovem mnenju brca v temo, po enem letu se bo izkazalo, da smo izplačali odpravnino, prišli pa iz dežja pod kap, vsekakor pa ima župan to pravico in temu ne moremo oporekati. Nadalje ga je zanimalo zakaj se planira novo zaposlovanje, pred letom dni je sam kot župan s sprejetjem proračuna za leto 2010 predlagal eno dodatno zaposlitev, vendar je takrat večina svetnikov, ki so tudi danes člani sveta, menila, da sedaj v času krize to nikakor ni primerno, danes pa se v osnutku proračuna za 2011 predlaga kar dve novi zaposlitvi. Pripombo je imel tudi na selitev občinske uprave v večnamenski objekt, po njegovem mnenju bo strošek EUR in ne EUR kot je predvideno v osnutku, s tem, da se bo stavba precej uničila, knjižnica se bo zmanjšala za tretjino, premalo je parkirišč in ta odločitev po njegovem mnenju ni pravilna. Za eno dodatno zaposlitev se strinja, zaposlovanje človeka, ki bo pridobival evropska sredstva pa je po njegovem mnenju nesmiselno, zato imamo BSC, tudi naša pravnica je delala na tem področju in v Naklem še nismo zamudili nobenih evropskih sredstev, ki so nam bila dosegljiva. V zvezi z vrtcem je povedal, da je po njegovem mnenju planiranih premalo sredstev, potrebno se je potruditi, da se čimpreje zgradi novi vrtec, nato se obnovi stavba starega vrtca in se tja preseli občinska uprava, pri tem pa se ne bo denarja metalo stran. Župan je v zvezi z zaposlovanjem odgovoril, da sta predvideni dve novi zaposlitvi, vendar zaenkrat bo ena nova zaposlitev za pomoč g. Ficu, dolgoročno pa je planirana še druga dodatna zaposlitev. V zvezi z zamenjavo direktorja je župan povedal, da nima nič proti g. Goričanu, vendar župan ima pravico narediti svojo ekipo, kot so si jo v predhodnih mandatih, rezultati pa bodo videni čez štiri leta. V zvezi s selitvijo občinske uprave namen je prihraniti pri stroških in pri najemnini, koliko se bo stavba uničila je pa druga stvar, vsak ima za to svojo razlago. V zvezi s sredstvi predvidenih za vrtec je župan pojasnil, da bo zagotovljeno, da noben otrok ne bo ostal doma. G. Krumpestar je v zvezi s prihodki postavil vprašanje, če so realno ocenjeni, glede na gospodarsko situacijo v kateri smo, verjetno bodo prihodki v februarju drugače in bolj realno 7

8 ocenjeni. Tudi odhodki so po njegovem mnenju zelo smelo zastavljeni, v zvezi z zaposlitvijo pričakuje tudi, da bo pri predlogu priložena tudi sistemizacija. Ga. Umnik je pojasnila, da občinski svet v okviru proračuna sprejema kadrovski načrt, samo sistemizacijo sprejme župan. G. Krumpestar je dodal, da bo želel pri sprejemanju predloga proračuna imeti pojasnilo o doprinosih planiranih novo zaposlenih, hkrati pa opozoril, da je potrebno preveriti ali so sredstva, ki so planirana za izgradnjo vrtca zadostna, saj je potrebno čim preje preiti v realizacijo projekta. Župan je pojasnil, da se bo o projektu vrtec odločalo na projektno investicijskem odboru. G. Koselj je povedal, da je glede na gospodarsko situacijo in na zmanjšanje investicij zasebnikov proti vsakršni dodatni zaposlitvi, saj bodo po njegovih podatkih prihodki občine s strani države za 30 % nižji kot v letu Ga. Roblek je pojasnila, da je bil Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2011/12 ravnokar objavljen in v njem je primerna poraba navedena v takšni višini kot je upoštevana tudi v osnutku proračuna. G. Celar je pripomnil, da je ne glede na krizo potrebno, da se g. Ficu priskrbi pomoč, da se podelajo stvari za nazaj, da pride na čisto in da se tudi postopoma prenese posel. G. Meglič je povedal, da se tudi on strinja z dodatno zaposlitvijo na področju komunalnih zadev, kar se tiče selitve občinske uprave, je po njegovem mnenju smiselno, da se v večnamenski objekt preseli sejna soba, tukajšnja sejna soba pa se predela v primerno pisarno za župana, podpira povečanje sredstev za gasilce, sprašuje pa župana, kje je povečanje sredstev za kulturo in šport, kot je obljubil. Župan je odgovoril, da glede na situacijo kakršna je enak znesek sredstev pomeni več, saj sredstev nismo zmanjševali. Ga. Rozman je tu pripomnila, da se je, glede na to, da je imenovana za predsednico odbora za družbene dejavnosti odločila, da bo podpirala tista društva, ki bodo aktivna in bodo doprinesla h kulturi. V Naklem je veliko društev, ki so dobivala neka stalna sredstva, delali pa dejansko niso nič. Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednja Sklepa: 1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2011 z obrazložitvami. 2. Sprejme se sklep o zadolževanju občine v proračunskem letu 2011 v višini 2,2 mio EUR. Sklepa sta bila soglasno sprejeta. Ad.11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Naklo za leto 2011 Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da je v tekočem letu potrebno sprejeti vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča v naslednjem letu. Gre za uskladitev vrednosti točke z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Naklo za leto Sklep je bil soglasno sprejet. Ad.12. Komunalna taksa za usmerjevalne table Vodna učna pot Strahinj, BC Naklo Župan je obrazložil vlogo Biotehniškega centra Naklo za oprostitev plačila komunalne takse v višini 352,80 EUR, katero bi morali plačati zaradi postavitve označevalnih tabel Vodne učne poti Strahinj. 8

9 Župan je predlagal Sklep: Biotehniški center Naklo se oprosti plačila komunalne takse za postavitev neprometnih usmerjevalnih tabel Vodna učna pot Strahinj v višini 352,80 EUR. Sklep je bil soglasno sprejet. Ad.13. Poročilo župana, pobude in vprašanja Župan posebnega poročila ni imel. Pobude in vprašanja: - ga. Rozman je v zvezi s folklorno skupino vprašala, zakaj ima folklorna skupina v proračunu svojo postavko, zakaj niso zajeti v okviru društva upokojencev oziroma zakaj niso obravnavani kot vsa ostala društva in ali v zvezi s tem obstaja kakšen pravilnik. G. Babič je odgovoril, da je folklorna skupina sekcija v okviru društva upokojencev in niso samostojno društvo. Društvo upokojencev ne more kandidirati na razpis za sredstva za kulturo, zato jim je občinski svet v okviru proračuna potrdil svojo postavko. Sredstva za kulturo se delijo po kriterijih, ki so bili sprejeti v soglasju z vsemi kulturnimi društvi oziroma izvajalci kulturne dejavnosti v občini. Folklorno skupino se težko primerja s pevskimi zbori, višino postavke je potrdil občinski svet; - g. Štular je povedal, da je bil razpisan narok na sodišču v primeru z g. Antonom Grašičem, vprašal je župana kako se je primer rešil. Župan je odgovoril, da je bila tožba vložena s strani občine proti g. Grašiču in tudi z njegove strani proti občini. Stroškovno je šlo to v nedogled in sklenjen je sporazum o umiku obeh tožb. G. Štular je povedal, da je odločno proti umiku tožbe, saj je bil g. Grašič ob začetku gradnje dvakrat opozorjen s strani občine naj prekine z gradnjo na občinskem zemljišču, vendar je kljub opozorilom z gradnjo nadaljeval. Povedal je, da kot župan v vseh 16 letih županovanja takšnih odpustkov ni dajal, občanov, ki zasedajo občinsko zemljišče je veliko in sprašuje župana kako bo postopal v vseh teh primerih, če je nekomu že popustil. G. Štular je povedal, da zahteva, da naj stroške tožbe nosi g. Grašič, ter v dogovor naj se vpiše rok do kdaj se mora ta hlev podreti. Ta rok po njegovem mnenju ne sme biti daljši od šestih mesecev. Dodal je, da se za to območje dela študija o poplavnosti na tem območja in dosedanji rezultati kažejo, da bo polovica zemljišča primerna za zazidljivo zemljišče, na podlagi te študije bo občina lahko izpeljala prodajo tega zemljišča, katera pa nam je prav zaradi njega v preteklem letu padla v vodo. Povedal je, da je bil posel vreden 1,6 mio EUR zato zahteva, da se z g. Grašičem do konca meseca januarja naredi sporazum, s katerim se bo zavezal, da bo ta hlev podrl in nosil celotne stroške. Dodal je, da je nesprejemljivo, da se bo zaradi zamenjave župana in zaradi strankarske pripadnosti zadevo tako rešilo. Županu je spomnil, da je v nekem intervjuju izjavil, da ne bo podpiral osebnih interesov, ravno v tem primeru se kaže osebni in strankarski interes in od tega ne bo odstopil, v nasprotnem primeru bo dal prijavo na protikorupcijsko komisijo. G. Grašič je k temu dodal, da je to zemljišče kvalificiral v zemljišče z oznako SK g. Boban Jovanovič, ki je bankrotiral in ga v Sloveniji sploh ni, postopki leta 1991 so bili narejeni nekorektno, saj niso bili usklajeni z dolgoročnimi plani Občine Kranj, to zemljišče je sedaj kmetijsko z oznako K2, hidrološko hidravlična študija je pokazala, da mora biti na tej površini razlivna površina reke Save in ni primerno za gradnjo, tudi ARSO ne bo nikoli dala pozitivnega mnenja za gradnjo na tem območju. G. Goričan je pri tem opozoril, da spremembo zemljišča ni naredil g. Jovanovič, on je spremembo lahko predlagal, odločitev o tem pa je šla skozi postopek podoben temu, ki ga je Občina Naklo peljala pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta. To zemljišče je v nezazidano stavbno zemljišče s kategorizacijo za gostinstvo in turizem sprejela bivša 9

10 Občina Kranj, Občina Naklo je to zemljišče dobila z delitveno bilanco, kjer je bila vrednost zemljišča upoštevana kot zazidljivo zemljišče. Dodal je še, da, ker je to zemljišče bilo stavbno, ga je Občina Naklo dobila v last od Sklada kmetijskih zemljišč. Z javnim razpisom smo zemljišče prodali za 1,6 mio EUR in s pogoji gradnje na tem zemljišču bi se soočil novi lastnik. Po zaslugi nekaterih občanov in društev je ARSO dal pogoj, da če želimo sprejeti občinski prostorski načrt moramo namembnost tega zemljišča spremeniti v območje kmetijskih zemljišč. Zaradi širšega interesa po sprejetju občinskega prostorskega načrta smo temu pogoju ugodili, nato smo dobili pozitivno soglasje in sprejeli občinski prostorski načrt. G. Goričan je dodal, da če želimo omenjeno zemljišče oziroma vsaj polovico tega zemljišča ponovno spremeniti nazaj v stavbno zemljišče moramo izdelati študijo poplavnosti, katera nas bo stala od do EUR. G. Goričan je še dodal, da je zaključek jasen, da je bila občini povzročena škoda. G. Grašič je dodal, da so strokovne službe dale svoje mnenje, občinske uprave so podrejene ministrstvom, pogodbo za najem zemljišča je imel s Skladom kmetijskih zemljišč do leta 2013, ter tudi soglasje za postavitev objekta za spravilo pridelkov. G. Meglič je poudaril, da v tem primeru očitno ne gre za problem poplavnosti in študije o poplavnosti temveč lastništvo. G. Grašič je povedal, daje bil postopek z Občino Kranj izpeljan nepravilno, zato je bila vložena izpodbijana tožba. G. Babiča je zanimalo ali g. Grašiča skrbi poplavna varnost na tem območju ali njegov objekt na zemljišču v lasti občine. Župan je odgovoril, da je seznanjen s predlogi g. Štularja in problem bo rešen, o tem bo občinski svet obveščen; - župan je predlagal, da se gradivo za seje občinskega sveta svetnikom pošilja v elektronski obliki, v zvezi s tem je pripravljena izjava s katero naj se svetniki izrečejo o načinu prejemanja gradiva; - g. Golba je zanimalo kako je z asfaltno bazo. Župan je odgovoril, da v zvezi s tem nima nobenih informacij; - g. Koselja je zanimalo ali bo za novega direktorja objavljen razpis. Župan je odgovoril, da je objavljen razpis, direktor mora biti desna roka župana, tako, da določeni dogovori že potekajo; - ga. Kosec je bivšemu županu g. Štularju postavila vprašanje v zvezi s širitvijo ceste v vzhodnem delu Strahinja, razširjen je le del zemljišča, zanimalo jo je kaj se je tu načrtovalo. G. Štular je odgovoril, da v tem primeru ni šlo za širitev cestišča, pač pa za ureditev meteorne vode, katera se je odtekala v spodnjo hišo. Povedal je še, da je to zemljišče njegovo in je dovolil širši poseg v zemljišče. Ga. Kosec je še opozorila, da sedaj zemljišče ni utrjeno in se bo pogrezalo na cesto. G. Fic je pojasnil, da je občina dolžna izvajati zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest in v tem primeru je bilo kritično odvodnjavanje s te ceste, tehnično je bila zadeva zelo zahtevna, šlo je za izvedbo odvodnjavanja cestnega telesa, potrebno je bilo ujeti meteorne vode in jih speljati v nek vodotok, dejansko ni šlo za širitev ceste. Poleg težav z odvodnjavanjem je bil na tem delu tudi problem posedanja brežine, s soglasjem lastnika zemljišča g. Štularja je ta brežina pobrana in v višini enega metra je sestava laporna in kamnita in se ne bo posedala, zgornji del brežine se bo spomladi zatravil, tako, da erozije na tem mestu ne bo več; - go. Kosec je zanimalo kako je z vodnjakom v zadnjem delu Strahinja, kjer se višek vode razliva po cesti in je nevarno. G. Fic je odgovoril, da si je zadevo pred mesecem 10

11 dni ogledal, ravno zaradi zmrzovanja, in potrebna bo preureditev, dotok je zlasti v letošnjem mokrem letu tako velik, da presega iztok, potrebno bo zamenjati profile cevi; - g. Golba je zanimalo kako je z lastništvom sušilnice v Podbrezjah, le-ta se je sedaj podrla in je nevarno za mimoidoče. G. Fic je odgovoril, da je lastnik KŽK Kranj, za povzročeno škodo vedno odgovarja lastnik, če je nevarno za okolico se bo postavila zaščita ali pa objekt dokončno porušilo; - ga. Kosec je vprašala kdo je nadzorni za izvedbo nadstrešnice pri mrliških vežicah v Naklem in ali je bil narejen projekt. G. Goričan je odgovoril, da je bil projekt narejen, saj je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, med samo izvedbo se je pokazalo, da je potrebno prenoviti streho na samih vežicah, obnovila se je tudi fasada, nadzor opravlja g. Kokalj Bojan; - ga. Žontar je vprašala zakaj ni tlakovana okolica ekološkega otoka na Stari cesti. G. Goričan je odgovoril, da se na tem mestu načrtuje nova ureditev prometa dostopne ceste za vrtec, zato je stanje sedaj takšno kakršno je; - g. Celar je dal pobudo za čim prejšnjo prenovo občinske spletne strani. Župan je odgovoril, da bo tehnični list narejen do konca leta, na podlagi tega bomo zbrali ponudbe in izvajalca. Seja se je zaključila ob uri. Zapisala: Jana Mihelič Marko Mravlja župan 11

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 5. 3. 2012 Številka: 10-os-12 Z A P I S N I K 12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor, z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri Prisotni člani OS: Opravičeno

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus Prisotni (predstavniki članic ŠZ Kamnik-debelo označeni

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Z A P I S N I K 4. redne seje sveta KS Zdole, ki je bila v sredo 01. 04. 2015 ob 19. uri v sejni sobi KS Zdole. PRISOTNI ČLANI SVETA KS: Jože Slivšek, Vinko Planinc, Matjaž Ban, Marjan Zorko, Gričar Marjan,

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila ob u

Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila ob u Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila 20.12.2011 ob 17.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Ivančna Gorica. Na

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST

KRAJEVNA SKUPNOST Mestna občina Koper Krajevna skupnost Hrvatini Svet KS Hrvatini Z A P I S N I K 1. REDNE SEJE SVETA KS HRVATINI dne 11. OKTOBRA 2016 ob 19.00 uri, v sejni sobi KS Hrvatini UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: Prisotni

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 900-165/2013-2 Datum: 11.9.2013 Z A P I S N I K 19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 11.9.2013 ob 18,00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

ZAPISNIK 18. redne seje

ZAPISNIK 18. redne seje Številka: 032-3/2010-19 ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 31. 1 2013, ob 18. uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo je vodil župan občine,

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več