ANNEX PRILOGA. Priporočilu za sklep Sveta

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ANNEX PRILOGA. Priporočilu za sklep Sveta"

Transkripcija

1 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2021) 411 final ANNEX PRILOGA k Priporočilu za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani glede Gibraltarja SL SL

2 PRILOGA SMERNICE ZA POGAJANJA O SPORAZUMU Z ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA GLEDE GIBRALTARJA I. SPLOŠNO OZADJE 1. Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom). 2. Ureditev izstopa je določena v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu) 1, ki zajema tudi Protokol o posebni ureditvi glede britanskega čezmorskega ozemlja Gibraltar (v nadaljnjem besedilu: Gibraltar). Sporazum o izstopu je začel veljati 1. februarja 2020 in je določil prehodno obdobje, v katerem se je v skladu z navedenim sporazumom za Združeno kraljestvo in v njem uporabljalo pravo Unije 2. To obdobje se je končalo 31. decembra Prehodna ureditev se je uporabljala za Gibraltar v skladu s členom 3(1), točka (b), sporazuma o izstopu. 3. Med prehodnim obdobjem so se Evropska unija in Euratom na eni strani ter Združeno kraljestvo na drugi strani dogovorili o Sporazumu o trgovini in sodelovanju, ki se je začasno uporabljal od 1 januarja 2021, 3 Unija pa ga je sklenila na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2021/ Veljati je začel 1. maja V skladu z izjavo za zapisnik zasedanja Evropskega sveta z dne 25. novembra 2018 o ozemeljski veljavnosti sporazumov, ki bodo sklenjeni med Unijo in Združenim kraljestvom, 5 člen 774(3) Sporazuma o trgovini in sodelovanju določa, da se Sporazum o trgovini in sodelovanju ne uporablja za Gibraltar in tam nima nobenega učinka. Prav tako bo v skladu z navedeno izjavo za predvideni sporazum potrebno predhodno soglasje Kraljevine Španije UL L 29, , str. 7. Kot je opredeljeno v členu 2 sporazuma o izstopu. Sklep Sveta (EU) 2020/2252 z dne 29. decembra 2020 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov (UL L 444, , str. 2). Sklep Sveta (EU) 2021/689 z dne 29. aprila 2021 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov (UL L 149, , str. 2). Gibraltar po izstopu Združenega kraljestva iz Unije ne bo vključen v ozemeljsko področje uporabe sporazumov, ki bodo sklenjeni med Unijo in Združenim kraljestvom. Vendar to ne izključuje možnosti ločenih sporazumov med Unijo in Združenim kraljestvom glede Gibraltarja. Brez poseganja v pristojnosti Unije in ob polnem spoštovanju ozemeljske celovitosti njenih držav članic, kot jo zagotavlja člen 4(2) Pogodbe o Evropski uniji, bo za takšne ločene sporazume potrebno predhodno soglasje Kraljevine Španije. 1

3 4. Euratom in Združeno kraljestvo sta sklenila Sporazum o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije, ki se je začasno uporabljal od 1. januarja 2021 in je začel veljati 1. maja Ta sporazum se za Gibraltar ne uporablja. 5. Komisija je v izjavi, priloženi sklepu o podpisu Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo, Euratomom in Združenim kraljestvom, navedla, da je pripravljena preučiti, v dogovoru z Združenim kraljestvom, vsako zahtevo Španije za začetek postopka za pogajanja o ločenem sporazumu o Gibraltarju, če je ta skladen s pravom Unije in interesi Unije. 6. Kraljevina Španija in Združeno kraljestvo sta dosegla dogovor o možnem okviru za sporazum o Gibraltarju, Kraljevina Španija pa je 31. decembra 2020 Komisijo pozvala, naj na podlagi tega dogovora začne pogajanja o takem sporazumu na ravni Unije. II. NAMEN IN PODROČJE UPORABE PREDVIDENEGA SPORAZUMA 7. Cilj pogajanj je vzpostaviti širok in uravnotežen sporazum med Unijo in Euratomom na eni strani ter Združenim kraljestvom v zvezi z Gibraltarjem na drugi strani glede na poseben geografski položaj Gibraltarja, ob upoštevanju njegovega statusa v skladu z mednarodnim pravom ter posebnosti Gibraltarja in njegovega posebnega odnosa s Španijo. 8. Cilj predvidenega sporazuma bi moral biti doseganje uravnoteženega gospodarskega in socialnega razvoja Gibraltarja in okoliškega območja, zlasti ozemlja občin, ki spadajo v Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar v Kraljevini Španiji. 9. Predvideni sporazum bi moral zagotoviti ravnotežje med pravicami in obveznostmi ter enake konkurenčne pogoje, ki sčasoma ne bodo razvodeneli. To ravnotežje mora zagotavljati avtonomijo pravnega reda in odločanja Unije ter zaščito finančnih interesov Unije ter mora biti v skladu s temeljnimi načeli Unije. III. VSEBINA PREDVIDENEGA SPORAZUMA SPLOŠNA NAČELA 10. Predvideni sporazum med Unijo in Združenim kraljestvom ne bi smel posegati v vprašanja suverenosti in pristojnosti. Ne bi smel vplivati na pravni položaj Kraljevine Španije glede suverenosti in pristojnosti v zvezi z Gibraltarjem. 11. O predvidenem sporazumu med Unijo in Združenim kraljestvom bi se bilo treba pogajati ob polnem spoštovanju ozemeljske celovitosti držav članic, kot jo zagotavlja člen 4(2) Pogodbe o Evropski uniji. 12. Predvideni sporazum ne bi smel preprečevati sklenitve upravnih dogovorov med Španijo in Združenim kraljestvom v zvezi z Gibraltarjem o zadevah, ki jih zajema ta sporazum, kolikor so določbe takih dogovorov skladne z določbami sporazuma in pravom Unije. 6 Glej opombo 4. 2

4 TEMELJI SODELOVANJA 13. Spoštovanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokratičnih načel, pravne države, vključno z nadaljnjo zavezanostjo Združenega kraljestva, da bo spoštovalo Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP), in podpora neširjenju orožja bi morali biti bistveni elementi predvidenega odnosa. Bistven element odnosa bi moral biti tudi boj proti podnebnim spremembam, kot je opredeljen v procesu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in zlasti v Pariškem sporazumu. Enako velja za agendo MOD za dostojno delo, vključno z ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest, pravicami pri delu, varnimi delovnimi pogoji, socialno zaščito in socialnim dialogom, pri čemer mora biti enakost spolov horizontalni cilj. Predvideni odnos bi moral ponovno potrditi zavezanost pogodbenic k spodbujanju učinkovite večstranskosti, ki temelji na pravilih. 14. Glede na pomen pretoka podatkov bi moral predvideni sporazum potrditi zavezanost pogodbenic k zagotavljanju visoke ravni varstva osebnih podatkov ter na popolnoma dinamični uskladitveni podlagi v celoti spoštovati pravila Unije o varstvu osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter Direktivo (EU) 2016/680 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov, pa tudi z razlago teh pravil s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov in Sodišča Evropske unije in njunim nadzorom nad njimi. PRETOK OSEB 15. Cilj predvidenega sporazuma bi moral biti odprava vseh obstoječih fizičnih ovir za pretok oseb med Gibraltarjem in schengenskim območjem. Sporazum ne bi smel določati sodelovanja Gibraltarja v schengenskem pravnem redu ali njegove pridružitve k njegovemu izvajanju, uporabi in razvoju. Organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem ne bi smeli imeti dostopa do podatkovnih zbirk, ki so v skladu s pravom Unije pridržane za države članice ali države, ki so se pridružile schengenskemu ali dublinskemu pravnemu redu. 16. Predvideni sporazum bi moral določati, da mejni nadzor v celoti skladno s schengenskim pravnim redom izvaja Španija; tak mejni nadzor, ki bi ga izvajala Španija, bi moral vključevati izvajanje mejnih kontrol pri vstopu in izstopu na novih mejnih prehodih na letališču in v pristanišču v Gibraltarju ter varovanje meje v sosednjih vodah. 17. Predvideni sporazum bi moral določati, da imajo španski mejni policisti vsa potrebna pooblastila in obveznosti za izvajanje mejnih kontrol in varovanja meje, tudi v zvezi z zavrnitvijo vstopa, prejemanjem prošenj za mednarodno zaščito, prijetjem oseb in zasegom premoženja ter izvajanjem in uporabo informacijskih sistemov v skladu z veljavno zakonodajo Unije. Kadar bi bilo treba sprejeti nadaljnje ukrepe, bi moral sporazum določati, da morajo organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem pomagati pri predaji zadevne osebe ali predmeta španskim organom in jo olajševati. 18. Sporazum bi moral določati, da se čas, preživet v Gibraltarju, za namene izračuna dovoljenega bivanja šteje kot čas, preživet na schengenskem območju. 3

5 19. Odstranitev fizičnih ovir, vključno s kakršno koli fizično infrastrukturo ter s tem povezano odpravo preverjanj in kontrole oseb, med ozemljem Gibraltarja in schengenskim območjem mora biti pogojena s celovitimi zaščitnimi ukrepi, da se zaščitita varnost in celovitost schengenskega območja. 20. Ti zaščitni ukrepi bi morali vključevati vsaj naslednje: [Posebna pravila za osebe s prebivališčem v Gibraltarju] a) Sporazum bi moral določati, da imajo osebe, ki zakonito prebivajo v Gibraltarju, dostop do schengenskega območja brez vizumov za obdobje do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju v skladu z ustreznimi določbami prava Unije. Njihovi potni listi ob vstopu na schengensko območje ali izstopu iz njega ne bodo žigosani, te osebe pa bodo tudi izvzete iz zahtev iz uredb o SVI 7 in ETIAS 8. b) Sporazum bi moral določati, da se osebam, ki zakonito prebivajo v Gibraltarju, ne sme zavrniti vstop na ozemlje Gibraltarja. c) Sporazum bi moral določati, da je pridobitev in ohranitev pravice do prebivanja v Gibraltarju pogojena z dejansko povezavo z Gibraltarjem, ki se ugotavlja na podlagi dejanske in redne fizične prisotnosti v ustreznem časovnem obdobju ter drugih objektivnih in preverljivih meril, ki izključujejo naložbe v gibraltarsko gospodarstvo in nepremičnine ali vnaprej določena finančna plačila gibraltarskim organom; sporazum bi moral določati, da se državljani Združenega kraljestva, razen tistih, ki so ob podpisu sporazuma zakonito prebivali v Gibraltarju, za namene prijave in pridobitve prebivališča v Gibraltarju po podpisu sporazuma obravnavajo kot državljani tretjih držav. d) Državljani Združenega kraljestva, razen tistih, ki so ob podpisu sporazuma zakonito prebivali v Gibraltarju, se morajo za namene vstopa in bivanja v Gibraltarju obravnavati kot državljani katere koli druge tretje države. [Odgovornost za prosilce za mednarodno zaščito (Dublin in Eurodac)] e) Pravila, ki določajo, da bo za obravnavanje prošenj za azil, vloženih v Gibraltarju, v skladu z veljavnim pravom Unije odgovorna Španija v sodelovanju z Združenim kraljestvom. Po potrebi bi morali organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem španskim organom pomagati pri izvajanju njihovih nalog in ga olajševati, vključno v zvezi z odvzemom prstnih odtisov prosilcev za mednarodno zaščito in oseb, ki so bile 7 8 Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, , str. 20). Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, , str. 1). 4

6 prijete med nezakonitim prečkanjem meje, za namene sistema Eurodac. Zaradi te ureditve gibanje prosilcev za mednarodno zaščito med ozemljem držav članic in pridruženih držav dublinske uredbe na eni strani ter Gibraltarjem na drugi strani ne bi smelo privesti do prenehanja odgovornosti v skladu z dublinsko uredbo. [Vračanje / nedovoljene migracije] f) Pravila, ki Španiji nalagajo, da v sodelovanju z Združenim kraljestvom vrača nezakonito prebivajoče državljane tretjih držav z ozemlja Gibraltarja, tudi na meji, in sprejme vse potrebne ukrepe za izvrševanje takih vrnitev v skladu z veljavnim pravom Unije. Po potrebi bi morali organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem španskim organom pomagati pri izvajanju njihovih nalog in ga olajševati. g) Pravila, ki zagotavljajo, da se tihotapljenje migrantov po gibraltarski zakonodaji kaznuje kot kaznivo dejanje. [Odgovornost prevoznikov] h) Pravila, ki zagotavljajo, da se na mejnih prehodih v pristanišču in na letališču v Gibraltarju uporablja zakonodaja Unije o odgovornosti prevoznikov [člen 26 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Direktiva 2001/51/ES] za prevoz državljanov tretjih držav, ki nimajo potrebnih potnih listin za vstop na schengensko območje, v Gibraltar po morju ali zraku iz tretje države ter o obveznosti takih prevoznikov, da te državljane tretjih držav vrnejo v državo odhoda; Sporazum bi moral tudi določati, da države članice Unije Gibraltarja za namene uporabe navedenih pravil o odgovornosti prevoznikov ne bodo obravnavale kot ozemlje tretje države. [Predhodne informacije o potnikih] i) Pravila, ki zagotavljajo uporabo direktive o predhodnih informacijah o potnikih v Gibraltarju (člen 26 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Direktiva 2004/82/ES); Združeno kraljestvo v zvezi z Gibraltarjem bi moralo zagotoviti, da se za lete, ki prihajajo iz območja zunaj schengenskega območja in prihajajo na gibraltarsko letališče, predhodne informacije o potnikih posredujejo španskim organom, ki opravljajo mejne kontrole. [Vizumi in dovoljenja za prebivanje] j) Predvideni sporazum bi moral določati, da je Španija izključno pristojna za izdajo vizumov za kratkoročno bivanje v zvezi z Gibraltarjem na podlagi prava Unije. k) Pravila, ki določajo, da je Španija edina pristojna za izdajo ali podaljšanje vizumov za dolgoročno bivanje, veljavnih za Gibraltar. Taki vizumi za dolgoročno prebivanje se lahko izdajo ali podaljšajo le, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz prava, ki se uporablja na ozemlju Gibraltarja, kar določijo organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem; Španija lahko zavrne izdajo ali podaljšanje vizuma na podlagi razpisa ukrepa v schengenskem informacijskem sistemu; sporazum bi določal, da izdaja vizuma za dolgoročno prebivanje, veljavnega za Gibraltar, ne bi smela držav članic zavezovati, da iz schengenskega informacijskega sistema umaknejo razpis ukrepa za namene zavrnitve vstopa. 5

7 l) Pravila, ki določajo, da bi bila Španija pristojna za izdajo ali podaljšanje dovoljenj za prebivanje za državljane tretjih držav, veljavnih za Gibraltar, na podlagi zahteve organov Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem za osebe, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje iz prava, ki se uporablja na ozemlju Gibraltarja, če so izpolnjena pravila, ki temeljijo na točki 20(c). Španija lahko zavrne izdajo dovoljenja za prebivanje na podlagi razpisa ukrepa v schengenskem informacijskem sistemu; sporazum bi določal, da izdaja ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje, veljavnega za Gibraltar, ne bi smela držav članic zavezovati, da iz schengenskega informacijskega sistema umaknejo razpis ukrepa za namene zavrnitve vstopa. Sporazum bi moral določati, da so dovoljenja za prebivanje jasno označena kot veljavna za Gibraltar. Organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem se lahko pod določenimi pogoji pooblastijo za izdajanje teh dovoljenj za prebivanje. m) Pravila, ki zahtevajo, da se dovoljenja za prebivanje in vizumi za dolgoročno bivanje, ki jih je Gibraltar že izdal državljanom tretjih držav, ki ob začetku veljavnosti sporazuma zakonito prebivajo v Gibraltarju, v dveh letih od začetka veljavnosti sporazuma nadomestijo z dovoljenji za prebivanje, izdanimi v skladu s sporazumom. Sporazum bi moral določati, da je treba o obstoječih dovoljenjih za prebivanje uradno obvestiti Španijo, ki lahko opravi preverjanja v ustreznih podatkovnih zbirkah in lahko od pristojnih organov v Gibraltarju zahteva, da ta dovoljenja umaknejo iz razlogov javnega reda ali notranje varnosti. [Varnost] n) Pravila o izmenjavi operativnih informacij med organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem in državami članicami, vključno z informacijami o kazenskih evidencah ter informacijami o iskanih in pogrešanih osebah in predmetih, tako na zahtevo kot na lastno pobudo, kadar je to pomembno za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje hudih kaznivih dejanj v Gibraltarju ali v državah članicah, izvrševanje kazni ali sklepa o pridržanju ter varovanje pred grožnjami javni varnosti in njihovo preprečevanje; organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem nimajo dostopa do podatkovnih zbirk, vzpostavljenih na podlagi prava Unije. o) Pravila o sodelovanju med organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem ter Europolom in Eurojustom v skladu z ureditvijo sodelovanja s tretjimi državami, določeno v zadevni zakonodaji Unije, vključno s pravili o izmenjavi osebnih podatkov med tema agencijama in pristojnimi organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem. p) Pravila, ki omogočajo čezmejno operativno sodelovanje, kot so možnost čezmejnega nadzora, čezmejnega zasledovanja osumljencev kaznivih dejanj, organizacije skupnih patrulj in drugih skupnih operacij. q) Pravila, na podlagi katerih mora Združeno kraljestvo v zvezi z Gibraltarjem zahtevati, da se podatki iz PNR v zvezi z vsemi dohodnimi leti na gibraltarsko letališče dajo na voljo španskim organom v skladu z direktivo o PNR (Direktiva (EU) 2016/681); v ta namen bi moral sporazum določati, da se Gibraltar za namene uporabe direktive o PNR ne šteje za ozemlje tretje države. 6

8 r) Pravila, ki zahtevajo izvajanje okrepljenih policijskih kontrol na območjih blizu kopenske meje med Španijo in ozemljem Gibraltarja za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter migracij. s) Pravila, ki določajo, da se v Gibraltarju uporabljajo pravila Unije o strelnem orožju (direktiva o strelnem orožju (Direktiva (EU) 2021/555)); sporazum bi moral določati, da organi Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem uvedejo izvozna dovoljenja ter ukrepe za uvoz in tranzit, s katerimi se izvaja člen 10 Protokola Združenih narodov o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. t) Pravila, ki določajo, da se v Gibraltarju uporabljajo pravila Unije o predhodnih sestavinah za eksplozive (Uredba (EU) 2019/1148). u) Pravila, ki zagotavljajo, da je promet s prepovedanimi drogami, ki je kazniv v skladu s pravom Unije, kazniv tudi po gibraltarskem pravu, in sicer kot kaznivo dejanje, ter pravila v zvezi z mamili in psihotropnimi snovmi. v) Pravilo, ki od Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem zahteva, da zagotovi, da se osebam, ki bi jim bil sicer zavrnjen vstop na schengensko območje, med drugim zato, ker predstavljajo grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti, prepreči in prepove zapustiti ozemlje Gibraltarja in vstopiti na schengensko območje; v ta namen bi sporazum vzpostavil sistem predhodnega obveščanja ali predhodne odobritve za osebe s prebivališčem v Gibraltarju, da se omogoči potovanje na schengensko območje. [Pravni okvir za učinkovito pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah na ključnih področjih] w) Sporazum bi moral zagotoviti pravni okvir, ki bi omogočal učinkovito pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah na ključnih področjih in bi moral vključevati vsaj naslednje: - določbe, ki zagotavljajo uporabo Konvencije Sveta Evrope o izročitvi in njenih dodatnih protokolov v Gibraltarju, - določbe, ki zagotavljajo uporabo ustreznih konvencij Sveta Evrope o medsebojni pravni pomoči in njihovih dodatnih protokolov v Gibraltarju, - določbe, ki zagotavljajo uporabo ustreznih konvencij Sveta Evrope o zamrznitvi in zaplembi sredstev v Gibraltarju. 21. V skladu s predvidenim sporazumom bi morali pogodbenici zagotoviti, da njuna zakonodaja omogoča prehajanje med Unijo in Gibraltarjem brez kontrole na mejnem prehodu. 22. Predvideni sporazum bi moral določati mehanizem, s katerim bi se prihodnji zadevni razvoj prava Unije po potrebi odražal v prilagoditvah sporazuma; sporazum bi moral vključevati tudi določbo, v skladu s katero Unija odpove del sporazuma, ki se nanaša na pretok oseb, če se prilagoditev ne opravi. 7

9 23. Predvideni sporazum bi moral določati obveznost, da se na ozemlju Gibraltarja dovolijo vse dejavnosti institucij Unije in držav članic, povezane s schengenskim ocenjevanjem. 24. V primeru nespoštovanja uvedenih zaščitnih ukrepov bi moral predvideni sporazum Uniji omogočati, da enostransko začasno prekine izvajanje vseh določb v zvezi s pretokom oseb med Unijo in Gibraltarjem. 25. Predvideni sporazum bi moral predvideti mehanizem za ocenjevanje izvajanja tega dela sporazuma. Sporazum bi moral vsaki pogodbenici omogočati, da se po prvih štirih letih izvajanja brez poseganja v točko 57 odloči, ali naj sporazum ohrani ali odpove. GOSPODARSTVO IN TRGOVINA ENAKI KONKURENČNI POGOJI 26. Glede na geografsko bližino in gospodarsko soodvisnost Unije in Gibraltarja bi moral predvideni sporazum zagotavljati odprto in pošteno konkurenco ter zajemati trdne zaveze za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev in prispevanje k trajnostnemu razvoju. Te zaveze bi morale upoštevati področje uporabe in poglobljenost predvidenega sporazuma, splošne odnose ter gospodarsko povezanost. Predvideni sporazum bi moral ohranjati visoke standarde, pri čemer bi bili referenčna točka standardi Unije in mednarodni standardi, ki se uporabljajo v EU 9, zlasti na področjih državne pomoči, delovnih in socialnih standardov, okolja in podnebja, davčnih zadev, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter drugih regulativnih ukrepov in praks na teh področjih. Predvideni sporazum bi moral zagotoviti, da bo gibraltarsko pristanišče pošteno konkuriralo drugim evropskim pristaniščem, zlasti pristanišču Algeciras, med drugim tudi v zvezi s storitvami oskrbovanja z gorivom. 27. Brez poseganja v točki 62 in 65 bi moral predvideni sporazum vključevati ustrezne mehanizme za zagotavljanje učinkovitega izvajanja, izvrševanja in reševanja sporov, vključno z ustreznimi pravnimi sredstvi. Poleg tega bi moral predvidevati avtonomne ukrepe za hitro odzivanje na motnje enakih konkurenčnih pogojev na zadevnih področjih, pri čemer bi bili referenčna točka standardi Unije. 28. Upravljavski organ bi moral biti pooblaščen za obravnavanje razvoja ravni varstva in spreminjanje zavez glede enakih konkurenčnih pogojev, da bi se vključila dodatna področja ali sčasoma določili višji standardi. Državna pomoč 29. Kar zadeva državno pomoč, bi moral predvideni sporazum zagotavljati, da se za Gibraltar in v njem kot referenčna točka uporabljajo pravila o državni pomoči na podlagi pravil Unije, ter predvideti mehanizme, ki obravnavajo razvoj takih pravil skozi čas, da se prepreči izkrivljanje trgovine ali konkurence. Unija in Združeno kraljestvo v zvezi z Gibraltarjem bi se morala poleg tega zavezati k učinkovitemu izvrševanju, tudi z upravnimi in sodnimi postopki, ter učinkovitim pravnim sredstvom. 9 Vključno z vsemi temeljnimi konvencijami MOD. 8

10 Delovni in socialni standardi 30. Kar zadeva delovne in socialne standarde, bi moral predvideni sporazum zagotoviti, da Unija in Združeno kraljestvo v zvezi z Gibraltarjem ohranita svojo visoko raven varstva, pri čemer so referenčna točka standardi Unije, vsaj na naslednjih področjih: temeljne pravice pri delu; standardi varnosti in zdravja pri delu; pošteni delovni pogoji in standardi zaposlovanja; pravica do obveščanja in posvetovanja na ravni podjetja in prestrukturiranje podjetij. Predvideni sporazum bi moral zagotoviti tudi učinkovito nacionalno izvrševanje. Okolje in podnebje 31. Kar zadeva okolje in podnebje, bi moral predvideni sporazum zagotoviti, da Unija in Združeno kraljestvo v zvezi z Gibraltarjem ohranita svojo visoko raven varstva, pri čemer so referenčna točka standardi Unije, vsaj na naslednjih področjih, ki so pomembna za geografske okoliščine Gibraltarja: dostop do informacij o okolju; sodelovanje javnosti in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah; presoja vplivov na okolje in strateška presoja vplivov na okolje; emisije v zrak in kakovost zraka; ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti; ravnanje z odpadki, tudi v pristanišču v Gibraltarju; emisije hrupa; varovanje in ohranjanje vodnega in morskega okolja, tudi pri pristaniških sprejemnih zmogljivostih v pristanišču v Gibraltarju; preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje tveganj za zdravje ljudi in živali ali okolje, ki izhajajo iz proizvodnje, uporabe, spuščanja v okolje in odstranjevanja kemijskih snovi, ter podnebne spremembe, zlasti emisije in odstranjevanje toplogrednih plinov, vključno z učinkovitimi sistemi določanja cen ogljika. 32. Predvideni sporazum bi moral zagotoviti, da Unija in Združeno kraljestvo v zvezi z Gibraltarjem spoštujeta previdnostno načelo ter načela, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru, da je treba varstvo okolja vključiti v oblikovanje politik in da mora plačati povzročitelj obremenitve. Predvideni sporazum bi moral zagotoviti tudi učinkovito nacionalno izvrševanje. Neposredno obdavčenje 33. Kar zadeva neposredno obdavčenje, bi moral predvideni priznavati načela dobrega upravljanja na področju obdavčitve, vključno z globalnimi standardi preglednosti in izmenjave informacij, pravično obdavčitvijo ter standardi OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička, ter zavezovati Unijo in Združeno kraljestvo v zvezi z Gibraltarjem k njihovemu izvajanju. Predvideni sporazum bi moral zagotoviti, da Gibraltar skozi čas uporablja ustrezne ključne davčne standarde, ki se uporabljajo v Uniji v zvezi z izmenjavo informacij na zahtevo, na lastno pobudo in avtomatično. Poleg tega bi moral zagotoviti, da Gibraltar uporablja standarde, ki se uporabljajo v Uniji ter se nanašajo na boj proti praksam izogibanja davkom, javno poročanje po posameznih državah s strani kreditnih institucij in investicijska podjetja. Predvideni sporazum bi moral ponovno potrditi zavezo Unije in Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem, da bosta ob upoštevanju akcijskega načrta skupine G20 in OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička omejila škodljive davčne ukrepe, in zagotoviti, da se Združeno kraljestvo v zvezi z Gibraltarjem zaveže h kodeksu ravnanja na področju podjetniškega obdavčevanja. 9

11 Drugi instrumenti za trgovino in trajnostni razvoj 34. Predvideni sporazum bi moral spodbujati trajnostni razvoj prek trgovine in naložb ob upoštevanju najnovejšega pristopa EU, hkrati pa bi moral biti sorazmeren z odnosom z Združenim kraljestvom v zvezi z Gibraltarjem. Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 35. Predvideni sporazum bi moral vsebovati zaveze v podporo mednarodnim prizadevanjem za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter boj proti njima in zagotoviti, da Združeno kraljestvo v zvezi z Gibraltarjem uporablja standarde za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki se uporabljajo v Uniji. BLAGOVNA MENJAVA 36. Cilj predvidenega sporazuma bi moral biti odprava vseh fizičnih ovir za prosti pretok blaga med Gibraltarjem in Unijo. Pogoj za odpravo fizičnih ovir za pretok blaga med Gibraltarjem in Unijo, vključno s kakršno koli fizično infrastrukturo ali kontrolnimi točkami ter povezanimi pregledi in kontrolami, je celovita ureditev, da se zaščitijo celovitost enotnega trga Unije, carinska unija ter finančni interesi Unije. 37. Zato bi moral biti cilj predvidenega sporazuma uvesti carinsko unijo v skladu s členom XXIV sporazuma GATT 1994 med Unijo in Združenim kraljestvom v zvezi z Gibraltarjem, vsebovati pa bi moral ureditev, ki bi zagotovila, da se za Gibraltar in v njem uporabljajo ustrezne določbe prava Unije, zlasti na področju blaga, vključno s: - carinsko zakonodajo, kakor je opredeljena v carinskem zakoniku Unije, vključno s prepovedmi in omejitvami, varnostnimi ukrepi in kontrolami fizičnega pretoka gotovine, razen sporazumov Unije o prosti trgovini, - skupno zunanjo tarifo, dajatvami in ukrepi trgovinske politike Unije, vključno z instrumenti trgovinske zaščite in statistiko o trgovini, - zakonodajo o trošarinah in davku na dodano vrednost (DDV), tudi za storitve, da bi Gibraltar postal del območja DDV in trošarinskega območja EU, - zakonodajo o upravnem sodelovanju in medsebojni upravni pomoči med državami članicami Unije, tudi v davčnih in carinskih zadevah ter pri izterjavi terjatev v zvezi z davki in dajatvami, - sistemi izdajanja dovoljenj, ki se nanašajo na uvoz in izvoz, ter - zahtevami in standardi za izdelke, ki se uporabljajo na enotnem trgu, tudi glede tobačnih in povezanih izdelkov, ter sanitarnimi in fitosanitarnimi ukrepi. 38. Ureditev bi morala vključevati zlasti določbe o carinskem in davčnem sodelovanju ter o izmenjavi informacij za preprečevanje goljufij, tihotapljenja, zlasti izdelkov, za katere veljajo trošarine ali posebni davki, kot so tobačni izdelki, ter trgovine s prepovedanimi drogami in trgovine s strelnim orožjem in predhodnimi sestavinami za eksplozive ter boj proti njim, kar vključuje tudi s tem povezano gibanje gotovine in pranje denarja ter financiranje terorizma. Carinsko sodelovanje bi moralo vključevati tudi usklajevanje carinskih kontrol, sodelovanje pri skupnih operacijah in posebne oblike sodelovanja, ki veljajo v Uniji. 39. Kadar pravo Unije, ki se uporablja v Gibraltarju, državam članicam Unije zagotavlja določeno diskrecijsko pravico, bi se moralo Združeno kraljestvo v zvezi z Gibraltarjem pri izvajanju te diskrecijske pravice uskladiti z ukrepi, ki jih je sprejela Španija, in sicer tudi 10

12 glede ravni obdavčitve blaga. Predvideni sporazum bi moral vključevati zlasti določbe, ki zagotavljajo, da se v Gibraltarju uporablja sistem obdavčitve blaga, ki je usklajen s sistemom obdavčitve v Španiji. Ta uskladitev bi zmanjšala razlike v maloprodajnih cenah s Španijo za proizvode, za katere veljajo trošarine ali posebni davki, zlasti za alkohol, gorivo in tobačne izdelke, da se prepreči preusmerjanje trgovine ali tihotapljenje. 40. Predvideni sporazum bi moral vsebovati ureditev, ki bi zagotovila, da iz Gibraltarja na ozemlje carinske unije ne more vstopiti nobeno blago, ki ni bilo predhodno prijavljeno in pri katerem ne bi bili opravljeni potrebni pregledi in kontrole, ki so obvezni na kateri koli drugi vstopni točki carinske unije na podlagi zadevnih določb prava Unije, ki se uporabljajo za Gibraltar in v njem. Potrebni pregledi in kontrole se lahko opravijo v Gibraltarju ali na drugih vstopnih točkah na ozemlje carinske unije, kjer je na voljo ustrezna infrastruktura. Predvideni sporazum bi moral vključevati določbe, ki zagotavljajo, da vse carinske, sanitarne in fitosanitarne ukrepe ter vse druge kontrole in kontrole na mejnih prehodih ali carinskih uradih v Gibraltarju izvajajo španski organi ali vsaj španski organi in pristojni organi v Gibraltarju skupaj. Za preglede in kontrole bi bilo treba v pristanišču in na letališču v Gibraltarju vzpostaviti mejne kontrolne točke in carinske urade, zlasti pa bi bila obvezna uporaba sistema TRACES. Za namene kontrol in pregledov bi morali imeti španski organi stalen, neprekinjen in poln elektronski dostop v realnem času do ustreznih informacijskih sistemov carine / sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov / posrednih davkov pristojnih organov v Gibraltarju. 41. Predvideni sporazum bi moral vključevati tudi določbe, ki bi omogočale spremljanje vseh drugih dejavnosti pristojnih organov v Gibraltarju, zlasti organov za nadzor trga, povezanih z izvajanjem in uporabo določb prava Unije, ki se uporabljajo na podlagi predvidenega sporazuma, vključno s pravico predstavnikov Unije, da so prisotni v Gibraltarju in imajo dostop do ustreznih informacijskih sistemov pristojnih organov v Gibraltarju. 42. Predvideni sporazum bi moral vključevati tudi možnost, da Unija v primeru nezadostne ali nepravilne uporabe določb predvidenega sporazuma, napak, nepravilnosti ali zlorab s strani organov Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem, pomanjkanja sodelovanja, nezakonitosti ali goljufij ali resnih gospodarskih, družbenih ali okoljskih težav ali preusmerjanja trgovine enostransko sprejme ustrezne ukrepe, vključno s ponovno vzpostavitvijo odstranjene fizične infrastrukture ter s tem povezanih pregledov in kontrol blaga ter preklicem vseh odobrenih trgovinskih preferencialov. 43. Predvideni sporazum bi moral vzpostaviti mehanizem, s katerim bi se lahko prihodnji zadevni razvoj prava Unije, kot na primer glede mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah, po potrebi odražal v prilagoditvah sporazuma, in določiti ustrezne ukrepe, če se potrebna prilagoditev ne izvede. 44. Predvideni sporazum bi moral zagotoviti tudi ustrezno prispevanje carinskih dajatev, pobranih v Gibraltarju ali v imenu organov Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem, v proračun Unije. Predvideni sporazum bi moral vsebovati tudi ureditev za preprečevanje goljufij in drugih nezakonitih dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije ali finančnim interesom Združenega kraljestva v zvezi z Gibraltarjem. PREVOZ 45. Pod pogojem predhodnega dogovora med Španijo in Združenim kraljestvom o letališču v Gibraltarju bi moral predvideni sporazum: 11

13 (a) zagotoviti, da storitve zračnega prevoza med Gibraltarjem in kraji na ozemlju Unije opravljajo samo letalski prevozniki Unije, ter (b) vsebovati ustrezne določbe o varnem, zanesljivem in okolju prijaznem delovanju letališča v Gibraltarju ter o pošteni konkurenci med navedenim letališčem in letališči Unije. 46. Predvideni sporazum bi moral omogočati cestni prevoz blaga in potnikov med pogodbenicama, če je tak prevoz omejen na zunanji mejni pas. POSEBNA PODROČJA SODELOVANJA OKOLJE 47. Predvideni sporazum bi moral določiti ureditev za okrepljeno sodelovanje med pristojnimi organi na področju okolja, vključno s spodbujanjem znanstvenih raziskav v morskem okolju. Sporazum bi moral zagotoviti raven varstva okolja, ki je enakovredna standardom Unije. To se lahko izvaja z upravnimi dogovori med Španijo in Združenim kraljestvom v zvezi z Gibraltarjem na vseh ustreznih področjih, vključno s pridobivanjem zemljišč. PRAVICE DELAVCEV (vključno s koordinacijo sistemov socialne varnosti) 48. Predvideni sporazum bi moral zagotoviti, da imajo državljani Unije, ki zakonito prebivajo v Španiji, in državljani Združenega kraljestva, ki zakonito prebivajo v Gibraltarju, z izjemo tistih, ki pridobijo pravico do prebivanja po podpisu predvidenega sporazuma v skladu s točkama 20(c) in (m), v Gibraltarju oziroma Španiji pravico, da se zaposlijo in opravljajo tako dejavnost v skladu s pravili, ki se uporabljajo za državljane Združenega kraljestva v Gibraltarju in državljane EU v Španiji. Za polno uveljavljanje te pravice bi morali imeti tudi vse povezane pravice, ki jih pravo EU podeljuje mobilnim delavcem, vključno s pravico do vstopa v Gibraltar in Španijo ter izstopa iz njiju, prebivanja v teh državah med delom, pridobitvijo pravice do stalnega prebivališča in možnostjo uveljavljanja zaščitnih ukrepov, kadar bi Združeno kraljestvo oziroma Španija želela omejiti njihove pravice v Gibraltarju oziroma Španiji. 49. Predvideni sporazum bi moral prepovedati vsakršno diskriminacijo upravičencev sporazuma na podlagi državljanstva v Gibraltarju in Španiji, kot je določeno v ustreznem pravnem redu Unije, zlasti kar zadeva življenjske, zaposlitvene in delovne pogoje. 50. Ustrezne pravice bi bilo treba dodeliti tudi družinskim članom upravičencev sporazuma, kot je določeno v ustreznih pravilih Unije, in sicer ne glede na njihovo državljanstvo. 51. Ker je varstvo pravic socialne varnosti bistveno za zagotovitev učinkovitega opravljanja čezmejnega dela, bi bilo treba določbe o pravicah delavcev iz predvidenega sporazuma dopolniti z določbami o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Sporazum bi moral zlasti zagotavljati, da upravičenci, ki delajo ali so delali v Gibraltarju, uživajo visoko raven socialne varnosti, pri tem pa bi moral spoštovati temeljno načelo enakega obravnavanja. 12

14 52. Upravičenci sporazuma, ki so zajeti kot napoteni delavci pri opravljanju storitev v okviru načina 4, uživajo pravice iz odstavkov 48 do 51, ki se nanašajo na njih, le glede storitev, ki se lokalno proizvedejo in porabijo v zunanjem mejnem pasu. ZADEVE S PODROČJA EURATOMA 53. Predvideni sporazum lahko zajema ustrezne zadeve, ki jih urejata Pogodba Euratom in njena sekundarna zakonodaja, med drugim tudi določbe v zvezi z zdravjem in varnostjo, skupnim jedrskim trgom in jedrskimi nadzornimi ukrepi. FINANČNI MEHANIZEM 54. Vzpostaviti bi bilo treba finančni mehanizem za spodbujanje kohezije med Gibraltarjem in območjem Campo de Gibraltar, na primer v zvezi z usposabljanjem in zaposlovanjem. Financiranje tega mehanizma bi morali zagotavljati obe pogodbenici. Mehanizem bi moral vključevati ukrepe za zaščito finančnih interesov Unije pred goljufijami ter drugimi nezakonitimi dejavnostmi in nepravilnostmi. INSTITUCIONALNE DOLOČBE STRUKTURA 55. Predvideni sporazum bi moral biti vključen v splošni okvir upravljanja, ki bi zajemal vsa področja sodelovanja ter po potrebi sporazume in ureditve, ki dopolnjujejo predvideni sporazum. 56. Predvideni sporazum bi moral omogočati, da se redno pregleduje. 57. Predvideni sporazum bi moral biti sklenjen za nedoločen čas in bi se lahko odpovedal na zahtevo katere koli pogodbenice po trimesečnem predhodnem obvestilu drugi pogodbenici. UPRAVLJANJE 58. Da bi se zagotovilo pravilno delovanje predvidenega sporazuma, bi bilo treba z njim vzpostaviti učinkovito in uspešno ureditev za njegovo upravljanje, nadzor, izvajanje in pregled ter za reševanje sporov in izvrševanje, pri čemer je treba v celoti spoštovati avtonomijo pravnega reda pogodbenic. 59. Predvideni sporazum bi moral v primeru kršitve bistvenih elementov omogočati avtonomne ukrepe, vključno z začasno prekinitvijo uporabe celotnega sporazuma ali njegovih delov in morebitnih dopolnilnih sporazumov. 60. S predvidenim sporazumom bi bilo treba ustanoviti upravljavski organ, ki bi bil odgovoren za upravljanje in nadzor izvajanja in delovanja predvidenega sporazuma, kar bi olajšalo reševanje sporov. Upravljavski organ bi moral sprejemati odločitve in pripravljati priporočila v zvezi s svojim razvojem. Države članice, tudi Španija, bi morale biti v delegaciji, ki zastopa Unijo v upravljavskem organu. 61. Upravljavski organ bi moral vključevati predstavnike pogodbenic na ustrezni ravni, sprejemati odločitve na podlagi medsebojnega soglasja in se sestajati tako pogosto, kot je to potrebno za opravljanje svojih nalog. Po potrebi bi lahko ustanovil tudi specializirane pododbore, ki bi mu pomagali pri izvajanju njegovih nalog. 13

15 62. Kar zadeva določbe prava Unije, ki se uporabljajo za Gibraltar, bi institucije, zlasti Sodišče Evropske unije, ter organi, uradi in agencije Unije morali imeti v zvezi z Združenim kraljestvom (Gibraltar) ter fizičnimi in pravnimi osebami s prebivališčem ali sedežem na ozemlju Gibraltarja pooblastila, ki so jim podeljena s pravom Unije. Zlasti Sodišče Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) bi moralo imeti pristojnost, ki je v zvezi s tem določena v Pogodbah. 63. Predvideni sporazum bi moral vsebovati ustrezno ureditev za reševanje sporov prek neodvisnega arbitražnega senata, katerega odločitve so zavezujoče za pogodbenici, in za izvrševanje, vključno z določbami za hitro reševanje težav. 64. Če se pri sporu pojavi vprašanje v zvezi z razlago prava Unije, ki ga lahko izpostavita tudi pogodbenici, bi moral arbitražni senat to vprašanje predložiti Sodišču, ki je edini razsodnik za pravo Unije, njegova odločitev pa je zavezujoča. Arbitražni senat bi moral o sporu odločati v skladu z razsodbo Sodišča. 65. Če ena od pogodbenic v razumnem roku ne bi sprejela ukrepov, potrebnih za skladnost z zavezujočo rešitvijo spora, bi imela druga pogodbenica pravico zahtevati finančno nadomestilo ali sprejeti sorazmerne in začasne ukrepe, vključno z opustitvijo svojih obveznosti v okviru predvidenega sporazuma. 66. Kadar ena pogodbenica domnevno ne bi izpolnjevala obveznosti iz sporazuma, bi lahko druga pogodbenica sprejela začasne popravne ukrepe, vključno z začasno prekinitvijo uporabe dela ali celotnega sporazuma, ki so sorazmerni z domnevno kršitvijo ter njenim gospodarskim in družbenim učinkom, in sicer pod pogojem, da ta pogodbenica začne postopek za reševanje sporov v zvezi z domnevno kršitvijo. IZJEME IN ZAŠČITNI UKREPI 67. Predvideni sporazum bi moral določati ustrezne izjeme. Te bi morale vključevati razkritje informacij v zvezi z varnostnimi interesi pogodbenic. VERODOSTOJNI JEZIKI 68. Predvideno partnerstvo, ki bi moralo biti enako verodostojno v vseh uradnih jezikih Unije, bi moralo v ta namen vključevati jezikovno klavzulo. 14