Gorenjska visoko na prvem mestu

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Gorenjska visoko na prvem mestu"

Transkripcija

1 ***** j& ovtob 947, e U,,, k - Od I jnu 958 kkm t poltednik - Od ' lnu J «-j 960 tikt te- "to i. ' "i sice ob ponelhl sedh in soboth KRANJ SREDA, D, 9. OKTOBRA 963 LETO XVI. ŠT. 8 CENA 0 DINARJEV i Ustnoitelji: občinski odboi SZDL Jesenice, Knj, Rdoljic, škof j Lok, Tžič Izdj CP»Goenjski tisk«uejuje uedniški odbo Glni in odgooni uednik Gego Kocijn LO SOCIALISTIČNE Z V E Z E D E L O V N E G A L J U D S T V A ZA G O R K N J S K O &J»e n izdelo Plno z Nuji zoj JVtek, sedl skupščin J* Ljubljn nketnejše teze o gospo- ' n dužbenem zoju <W. " so že sestljene. m,et I... * sesto šest teh tez je bil " Ji zoj n dužbenem in n p dočju, zto so kih 6 z p e goenjskih fch skupščin o letošnjem 'ne? ž e p i k o k k in " * dni,'" p i p n z izdel- Ho p ' h p l n o z pihodlno * Clo J«t"di dejsto, d U Ž b e n i p, n i z p Sei e i* %, 6 t o P dosednjih zgoto- HM m n g J kot p e «Tko n pime et inl pedidejo, d H A n* k skupščin Knj d 6 " p l n z l e t o ftlo ]. ecemb - Spičo teg bo- n- P e t i pistojni ogni k t V i ino zpljti o \Jj., du žbeneg pln'ž t e d n i h - h>),js 2 sestljnje tez Vst«, 6, 5 8 ibn ' u 0 0 'teletn dužbenih služb V to it " Končni ezultti U lhko < še «I l e t o s e b o d o nekoliko speme- Jie D J". čunmo, d bodo ne te Jt. ndence sti t.v*t Jnejšeg znčj t Stoi J ti snile pečt go- JJem Rjnjem tudi k*. te ndence letu 964 upoštene p l n i n e g SSN?i? 8es t o dužbenih?h tčlk leto po nših Juč? p e t e k n o k t zp n skupščine Ljubljn. JtoM?.* p etkoe seje je CL C» obnt u d l \?Se t* Vo J gospodst %?K?* Jn sti okju Kot uod to bodo odboniki JL*>bni n e obnli le- SKsluiu gospodst in n območju ok- KnJ, 8. oktob Dnes popoldne Je obiskl knjsko Isko 6-člnsk plmentn delegcij Ljudske epublike Mongolije, ktei so bili pedsednik elikeg ljudskeg zbo In dugi seket CK mongolske ptije LUVSANCERENGIN CEND, čln pezidij mongolskeg zbo in čln CK KANZIN BATA A, poslnik elikeg ljudskeg zbo, pi nmestnik pedsednik Gospln in ministe LRM te čln CK BJAMBIN RINCINPLILZEE in dugi isoki pedstniki te zijske dežele. Ped ogledom tone so se ktkem zgoou z njimi zdžli diekto Iske,Dušn Hojk, diekto knjskeg obt Iske inž. Dnilo Dolgn, pedsednik centlneg delskeg set to. Sodin te zezni poslnec in delec Iske Jože Fende. 2. Rezultti podužbljnj gozdne poizodnje Goenjsk isoko n pem mestu Smo s sklepnjem pogodb še ne bomo dosegli zželeneg cilj Tiglsko gozdnogospodsko območje dleč ped ostlimi območji okju Nd 55 odstotko celotne pošine pokijo n Goenjskem gozdoi, ki imjo z nodno gospodsto elik pomen. Zto je posem zumljio, d je bil nš dužben skupnost že od seg zčetk zelo zinteesin z njihoo stnje in nčin gospodjenj z njimi. N sejh goenjskih občinskih skupščin in bišeg okjneg ljudskeg odbo Knj so dokj pogosto obnli p t pšnj. Uzkonite deh gozdnogospodskih območij n Goenjskem knjskeg in tiglskeg, ki jo je izedel OLO Knj, pomeni ekonomsko osnoo z ujnje sodobneg gospodjenj dužbenih gozdoih in to seed omogoč ečji pli tudi n gospodjenje zsebnih gozdoih. Žihne zpe Rzpe glede politike gospodjenj z gozdoi so bile še posebno žihne p letos, ko se je celotn gozdsk dejnost obeh sektojih lstništ penšl od kmetijskih zdug n gozdn gospodst. Ustezno pipoočilo tej smei je sedi mc n soji seji spejel tudi okjni ljudski odbo Ljubljn, ki je občinm pipoočil, nj do konc let dodelijo se gozdoe upobo gozdnogospodskim ognizcijm. \ Posledice neuskljenosti Zhbtne penzionske cene N zmnjšn dohodek so n pime n zelo pepost nčin jeje občinske skupščine Rdoljic touu sttut že čez en mesec V n i t i mojo SS7 V *ktne steze W<t t0 n b - N gd- OMi fkih bodo d-»k S«\tL? e t i p s z l e t t o e j le š e e tvis en zletn stez, stez ki bo po DO- VHi«**Vn D I T V I l J V R - W GORIJO, Ocene finnčneg stnj gostinskih podjetij po letošnji zelo ugodni poletni tuistični sezoni opozjjo n to, d imjo podjetj kljub občutnemu poečnju pomet letos še mnj denj skldih, kot so g imel peteklih letih. Gotoo je, d tu ne moe biti nekj edu, k p je splošno znn posledic teg, d le bilo gostinsto dolg let zpostljen pnog. V zdnjem čsu je deležn ečje pozonosti, end seg nenkt ni mogoče uediti. Ped ktkim je bilo Duboniku zezno posetonje o teh poblemih. Udeležil st se g tudi pedstnik odbo z stoitene dejnosti občinskeg sindiklneg set Rdoljic, ki tudi sice poseč gostinstu pecejšnjo pozonost. *C?,ltl oh N dnšnji seji občinske skupšč.ine so o b Jt ' PoW n I i pedsem pšnje sttuto delonih ogt V P l m u K o p t e inesticijski pogm LIP Bled. e n V >ik ob n e n e g e d s t i n določilih, ki jih mojo sebo- **4in čl sindikl- ti sttuti delonih ognizcij, k e g tut e občinske komi- občine in kjenih skupnosti. Po st gooil o nlogh ugotoith efeento in diskusi- *+*ti je pi sesti sttuto ni bil do- U j sežen posebno zdoolji uspeh, os bođo s s o IMACI «"J J nekteih kolektiih še "IS tlfin/l zelo mlo npili pi tem delu. N seji šo odboniki spegooili o nekteih ključnih pšnjih, ki se nnšjo pedsem n «tel sebino in metodologijo' del. Opedelili so osnon določil, ki letl nj jih sebuje sk sttut. Nektei odboniki so n seji gooili o dosednjih izkušnjh pi tem delu sojih podjetjih. Ljudsk poslnk Fnck Hib iz Ndljenje n 2. stni plile cene penzlono. Te je teb potolnim gencijm jljti po šest li še eč mesece npej. Vsko moebitno poznejše poišnje cen spemljjo šteiln odjljnj njljenih gosto in slb sloes. Letošnj podžite mes, ki je njbolj cenjeno žiilo n jedilnikih nših hotelo, je pozočil, d so msikteem podjetju stoški z gost pesegli penzion, ki g je plčl in so moli izgubo kiti s sedsti, pidobljenimi dugče. Gostinsto je posebno neenkopnem položju glede deizneg pomet, sj mu je dol ednoten občutno mnj kot industijskim gospodskim ognizcijm. Deizn zlik 75 dinje se ne pizn dohodek podjetj, mpk le kot posojilo. Iztžek od tujih gosto doljiški občini doseže poloico celotneg pomet. Pogoji z njemnje kedito so zelo neugodni, sj je čiln dob ktk in tudi duge zhtee zmoejo le edk gostinsk podjetj. Izgubljen motizcij Med zgoonimi pokztelji neugodneg stnj gostinstu so n pime skldi z motizcijo. Plenn tuističn konfeenc TRžIC, 7. oktob Goenjsk t o Je toej tuističn zez je dnes popoldne Siw 0 "- etlk Z etonili ognizil tu plenno tuistično konfeenco, ki so se je zen k V D u d n e h N o b e n ' u ut j -W b o e *en teg še tuističnih delce udeležili tudi ene 8 zemljišč. pedstniki dužbenopolitičneg p i žiljenj. Rzen pegled sklepo lt 5otei.,* dl»ji letliških i \."OJ 0 nomlno, čezdnje konfeence so n čejšnjem posetu obnli poble 2 l dnje dni n mtiko tžiškeg tuističneg dušt oziom tuistično poblem Slet f t n, gd- «S V VS Vend p». Vend tiko n podočju tžiške komune dogdite let- n V P U V t l splošno.» V*Ct O f e Mu/ LE-TEGA BO z e z i z gdnjo modene - \ i(l\(\ni?!wbra I N I Z '' oilske ceste skozi Podljubel j- t o m JVVLTA ljubeljskeg pedo- I H D E L T / V - s k o d o l i n o d ( > V*\ Lb 0»? ' DA A BODO! BODO s e P e d tuistične delce S<5wLICA EL Z BRNI- BRNI- i j tžiški komuni postljjo-šteil- ViVs w_ s A PPVA PRVA *T7T*_lni LETA-! poblemi, ki sice spdjo b Vizito, bodo o d o del z sklop seh pizdenj z hite PoJ zoj tuizm tej občini, žičnic n Zelenico bo z zoj stlišč not oiti. P. tu- izm nedomno pomembn pidobite, end je iz zpe n dnšnji plenni tuistični konfeenci mogoče pozeti, d bo teb čimpej ešiti nekte pšnj, ki izijo iz dejst, d bo žičnic potekl bližini džne meje. Del zpe n dnšnji tuistični konfeenci je bil nmenjen tudi sedemletnemu pogmu zoj tuizm, kteeg elizcij bo sice zhtel pecejšnje npoe, bo p pinesl nedomno pecejšnje pidobite. N dnšnji plenni konfeenci, ki ji bodo t teden sledile še konfeence Knju, Rdoljici in n Jesenich, so se zzeli tudi z boljše ključenje kcijo»goe Ks moje«. P. Vednost osnonih sedste gostinskih podjetij doljiški občini doseg 2 milijdi dinje, usteznh skldih p je nloženih le 33 milijono dinje. To je seed zelo mlo in bi bilo pzp mogoče tditi, d podjetj nimjo niti toliko, d bi poskbel z temeljito čiščenje obto, kj šele z njihoo obnoo in modenizinje. Zdi slbeg finnčneg stnj je občinsk skupščin podjetjem dooljel, d so plčel motizcijo le kumultinih mesecih in jim s tem tenutno pomgl. Vend p se osnon sedst kijo se leto in bi mol biti..celoletn motizcij klkulin cene. D skldi z motizcijo še zdleč niso tolikšni, d bi ustezli izbljenosti gostinskih obto, je ki tudi njiho pecejšnj.stost (t je znčiln z ečino hotelo n doljiškem območju, posebno še n, Bledu) in dejsto, d se je motizcij zčel zbiti šele po ojni. Pe izboljše Pe spemembe, ki nj pomgjo gostincem n tdnejše noge, se obetjo že z bližnjo pihodnost. Tko st ped spejetjem pedlog, d bi noim obtom doolili poskusno obtonje z minimlnimi obezmi in d bi znšl odplčiln dob z kedite od 20 do 25 let in le z 2-odstotno obestno meo. Ndljenje - n 2. stni «bisten nlog teg poces, ki obseg npednejše in kompleksnejše gospodjenje s temi gozdoi in ključenje gozdnih posestniko tkšen nčin gospodjenj. Kljub slednji ugotoiti p so ezultti podužbljnj gozdne poizodnje n Goenjskem pimeji z ostlimi gozdnogospodskimi območji okju še dokj ugodni. Njboljše tem pogledu je n Goenjskem in seed tudi okju tiglsko gozdnogospodsko območje, kje Je podužbljnje zjelo 2 odstotko posestniko, 32,3 odstotk zseb- n, b N Goenjskem st občinski Pošin in 54, odstotk zskupščini Jesenice in Rdoljic! f 5 " 6 b, I, ; P" 0 «N e " * zupli gospodjenje z semi k o,, k o s, b š ' čep še edno sogozdoi gozdnemu gospodstu I z m e n o ugodni so ezultti po- Bled in s tem je st zključen Izjem je le kmetijsk zdug Bohinj Sednj s, ki še edno oplj odkup les. Skupščine občin Knj, škofj Lok in Tžič p so penesle gospodjenje z gozdoi n gozdno gospodsto Knj. Dokj ugodno V sklop kompleksneg gospodjenj z gozdoi p spd tudi poces podužbljnj zsebne gozdne poizodnje. Pedsem p je teb pouditi, d je bil tudi n Goenjskem čep nekoliko mnj kot n dugih gozdnogospodskih območjih zdi obšinih zp okoli nosice podužbljnj zsebne gozdne poizodnje potisnjen ozdje dužbljnj knjskem gozdnogospodskem območju. Tu je nmeč podužbljnje obseglo 6,7 odstotk posestniko, '5,8 odstotk pošin in 34, odstotk blgone poizodnje. Smo zdi ilustcije, d je pimeji z ostlimi gozdnogospodskimi območji okju Goenjsk tem pogledu isoko n pem mestu, nj nedemo, d,'e podužbljnje zjelo ljubljnskem, odstotk, kočesko-lbniškem» 0, odstotk in noomeškem območju 3,6 odstotk posestniko. Z celoten okj p je stnje nslednje: 5,3 odstotk posestniko, 6,4 odstotk pošin in 2 odstotko blgone poizodnje. Ndljenje n 2. stni «Ljudsko posojilo z obnoo in izgdnjo Skopj Zlet ped koncem Smo zdnjih dneih nd 82 milijono pis - Skupno n Goenjskem 420 milijono, celotni Jugosliji nd 27 milijd dinje Knj, 8. oktob Do dnjste ue dnes so n seh pisnih mestih Goenjske zbeležili 420, dinje pisneg posojil z obnoo in izgdnjo Skopj. Smo čej in dnes se je skupn sot dignil z 82, dinje. Pi tem je zbeležen nječji zpon knjski občini, kje so dignili pisno soto od okoglo 8 n 239 milijono dinje. Poleg indiidulnih pisniko je to tudi ezultt gospodskih ognizcij, ki so tej občini že pisle 9, dinje posojil. V jeseniški občini so zbli okoglo 63 milijono dinje, doljiški 46 milijono, škofjeloški 40 milijono in tžiški občini 30 milijono dinje posojil. Po stuktui pebist n nšem območju imjo delci in uslužbenci nječji delež pi posojilu, sj so že pisli skupno 297, dinje in od teg smo knjski občini 37, dinje. Zdi težje ognizcije pi ostlih p pisonje ni dobilo sozmeneg odzi. Tko so si kmečki pisoci dli smo še 5, dinje. V jeseniški občini smo dinje(i), doljiški dinje itd. So p tudi med kmeti posmezniki, ki so se ob tej piložnosti dobo izkzli. Dolin Vlentin pi S. Mdžsk gospodsk delegcij je ponedeljek obiskl knjsko Isko Duhu (škofj Lok) je pisl k dinje. Vpisniki ostlih sobodnih poklice p so doslej pisli nših občinh, dinje, k tudi še pi doseglo notežj pimeji z zposlenimi. V delonih ognizcijh z pisonjem še ndljujejo, zlsti pi posmeznikih, ki so tenutno n bolniškem dopustu li kko dugče odsotni in niso bili nzoči pi pem pisonju. Tko dosegjo tudi kolektii se lepše Ndljenje. n 2. stni **

2 SREDA, 9. oktoh«te PO DNI SVETU 6 PRED ZAČETKOM VELJAVE SPORAZUMA O PREPOVEDI JEDRSKIH POSKUSOV Ped dnei je meiški konges tificil moskoski spozum in g je ponedeljek podpisl tudi pedsednik Kenned. K st plment Sojetske zeze in Velike Bitnije spozum tificil že pej, upjo, d bodo ti elesile glne podpisnice spozum izmenjle listine čettek in bo spozum pičel eljti tkoj po izmenji listin. s» PROTIKOMUNISTIČNA»KRIŽARSKA VOJNA«V GRČIJI Ped splošnimi plmentnimi olitmi Gčiji so neofšisti zopet poslli ktini. V sedišču Atftn so nšli elik skldišč oožj fšistično ognizcije, ki piplj teoistično npde ppti demoktom. Izšni odbo BnOtlie demoktske, stnko je objil spoočilo, d je / dejnost odgoon ld. # POROČILO ITALIJANSKE VLADE O ZUNANJI POLITIKI V poočilu je ečeno, d odnosi med Jugoslijo in Itlijo temeljijo n pisčnosti in dobem sosedstu med obem džm, hkti p p tki odnosi lhko pedstljjo zgled mioljubne koekslstence med džm z zlično notnjo ueditijo. 9 POLOŽAJ V ALŽIRU SE NORMALIZIRA Njhujš kiz Alžiu je mimo. Gibnje, ki se je pičelo Kbiliji, se bolj slbi. Voditelji uponiko so sc umknili tdnjo goh Kbilije. Voditelj uponiko je odklonil s pogjnj V okiu Fonte z ncionlno osobodite. Alžisk skupščin jo i/olil tudi noeg pedsednik skupščine Hdž Ben Alo. Ben Bel p bo odpotol n zsednje Genelne skupščine. RAZPRAVA O POLOŽAJU V JUŽNEM VIETNAMU Dmtični dogodki zdnjil* dni smomo budističneg menih, demonstcije poti Dicnu, pihod meiških funkcionje Sjgon se (o opozj n esen poblem Ju/nem Vietnmu. Rzpo Genelni skupščini je zhtelo 6 dž. Neseče SMRTNA NESREČA PRI DELU V soboto zeče je iz Soodnj Fnc Pezelj peljl po ški poli poti Lnišm oz, ki jo bil nložen z deskmi. Pezelj je sedel n ozu in odil konje, nendom p je iz neznneg zok zpeljl n ob cestišč, tko d se je oz penil nnj. Voznik je bil pi tem tkoj mte. Nesečo so opzili šele nslednjeg dne ob VINJENA VOZNIKA V nedeljo ob 5. ui zjutj je Knju ozil osebni tomobil injen oznik Fnc šuštešič, jenec pi SAP Ljubljn. Vozil je bez ozniškeg dooljenj, zto so mu nostni ogni pepečili ndljnjo pot. V toek ob 0.45 ic po cesti. T. ed poti Knjski goi ozil injen mopedist Teodo Ppič, ntk gostišču špik Mtuljku. Pepečili so mu ndljnjo ožnjo in odzeli potdilo o znnju CPP. Veme Ljudje in dogodki Ljudje in dogodki Ljudje in dogodki Liudje in dogodki Ljudje in dogodki 0 Ljudje in dogp Že tkoj pih mesecih dugeg let soje neodisnosti Je Alžiij postljen ped noe nepijetnosti, ki nikko ne moejo dobo pliti n pizdenj z pospešen zoj s težmi že itk peobteženc mlde dže. Nihče ne moe znikti, d Alžiij enoletnem obdobju ni nedil hmed Kldcj, po nesoglsjih s Fehtom Absom in potem ko je opozjcionln Font socilističnih sil se bolj mnifestil soj obstoj. Uboj zunnjeg minist Kemlstij p je opozoil, d je\teb čimpej ukotiti ststi In pziti, d notnj nesoglsj nc bi ustil ugodneg ozčj, ki bi Temni oblki n lžiskem nebu pecejšnjeg kok npej in d Ben Belo ld ni tko ktkem čsu stoil seg, k je bilo njeni moči. Opozicij p, ki jo Ben Bel zelo močno občuti In ki se kže obliki»leice«in»desnice«, kitizi ldo in ji očit se mogoče pomnjkljiosti. Očitki, d peeč»impoizi«, d so bili mčni in pilski deketi (o delskem smoupljnju, deliti dohodk) pengljeni itd. so bili še p posebej pogosti ob zoh o usti. Vse to je obetlo, d bo pozo. čilo ob ustnem efeendumu in pedsedniških olith šteilne c- Ze. Zelo očitno se je nestpnost opozicije pokzl ob odstopu Mog lhko izkoistil sožnik. Tod kljub semu so lžiske množice dobo pestle peizkušnjo in polnošteilno glsole z po usto lžiske epublike. Mnjši odzi je bil smo posmeznih kjih Kbiliji, kje so Ben Beloi nspotniki postli njktinejši. 5. septemb p je n pedsedniških olith Ben Bel zmgl še pepičljleje. S tem nj bi se zčelo noo obdobje žiljenju Alžiije. V pihodnosti bi moli izesti še šteilne ukepe, ki nj bi zgotoili dži stbilnost in ngel gospodski zpon te hkti pospešili socilizcijo; pi sti bi bilo teb do konc uesničiti gno efomo in ncionlizcijo. Bon Belo nčel glede teg so zelo jsn: diklnost In»bez poloičnih ukepo«. Oblki, ki so se počsi zbili n lžiskem nebu, so skušli pekiti jsnino in poslbšti cioe Alžiiji; end p kže, d bodo peldli etoi, ki bodo zgnli gozečo nenost. Upjmo, d ne bodo potebni pehudi npoi, d bo zope zsijlo sonce. Ped nekj meseci, ko jc Alt Ahmed Izjljl, d je Ben Bel»zslepljen In stemuški«, in pedidel, d bo pišlo do bojkot olite, smo se spšeli, če ni ned ti no kiz. Odgooi, d se bo to p kmlu pokzlo, so bili eč kot točni. Kiz, ki je ped dnei izbuhnil, meii n uno. Do teg je pišlo dokj kitičnem tenutku, ko se mo Alžiij ukjti s pecej težnimi poblemi; čsu, ko teži, d bi odstnil ekonomske zoke nezitosti in dosegl ečjo tdnost. Rzen teg p so nstle težo zezi z moknsko-l'iskim obmejnim snoom in odnosi s Fncijo, ki le močno egil ob ncionlizciji in dužin efomh Alžiiji te gozi z usteznimi ukepi, zkj po nten«ni le pekšen einskl spozum In ogožen koist fncoskih '''-žljno. Glede moško-lžh-skes spo zdnji zgooi obetjo nomlizcijo odnoso, medtem Polkonik F! TTd/ In Alt Ah* st s sojo»demonstcijo* bili ji npil poizkus, ki i' pomenil zčetek ušenj "j? loih pizdeni -z uesnlj socilistične demokcije«. ji. Vld in Font ncj«"j osobodite st zčeli *n fl pjj[, cijb z ohnite enotnosti- ki je izšl iz eolucije i" '* sem obdobju lžiske ep ke odigl njpomembneje j, go pi mobilizciji»no«uesničenju pincipo eo. seed tudi tokt bni P j bite in stoji Ben Beli ob * te pomg zešeti 'M Zdi kitične situcije J* jj Bel upobil ustno dolocoj pimeu neposedne ne jj j;«, pooblšč pedsednik ep u d stoi, k je potebno W $ zme celotno oblst. Ke P obe stni zelo izogibt, pišlo do nsilj, lhko cu" & n ugoden zplet te k» možnosi z politično ešenj bodo znemjli, ejetnoi' p težko njti skupneg. e f k šite bodo pinesli bližnji o ki, pi čeme bi n sk,j ( moli izključiti pelinj 0 kj so jo Alžici toliko žto sedemletnem osobodilnemijjj Uponiki šiše podpoe jjj" p, BEN BELA ne bodo deležni niti KbiJ«'p to je njiho pot dokj spo ko s Fnci-Jo poblem nc bo tko ntuističn te bistu Jj. lhko ešlji, čep so sc izog- e ogoziti žiljenj mlde nili zostenju. like. G. K. Ljudje in dogodki II Ljudje in dogodki Ljudje in dogodki Ljudie in dogodki # Liudie in dogodki # Liudje indo Nezdostn peskb s kuiom Njbolj pimnjkuje elenjskeg lignit iii jeg pemog Dobitelje d tenutno sploh ni še edno se ndljuje pomnjknje kui, ki g je bilo mogoče opziti že lnskem letu in se je posebno stopnjelo petekli poti pičkonju hudi zimi. Vs goenjsk tgosk podjetj, ki se ukjjo s podjo pemog In d, so težh, ke ne moejo tkoj Izpolniti nočil in so zto deležn zelo oste kitike potošniko. TI posebno popšujejo po elenjskem lignitu, ki g udniku ne nkopljejo doolj z s nočil. Zelo mjhn in needn je tudi dob zsskeg jeg pemog, medtem ko d tem čsu sploh ni mo- EKSPLOZIJA ZRAČNEGA KOMPRESORJA N bencinski čplniei podietj SAP Knju je nedeljo ob 7. ui eksplodil zčni kompeso, ki je bil egulin n pitisk od 4 do 8 tmosfe. Eksplozij je uničil se npe z elektomotojem ed. Poškodon je tudi posto, tko d je škode z milijon 200 tisoč dinje. HUDA NESREČA MOPEDISTA V nedeljo ob tičett n enjst st n cesti III. ed Hstju tčil mopedist Jnez Mlo in osebni to LJ 5-44 (Fnc Bbo). Mopedist je ozil poti Knju. N blgem oinku je po sedi ceste pehitel kolesj in tko zpl pot nspoti ozečemu PREVRNJEN OSEBNI AVTO N cesti med Bohinjskim jezeom in Bohinjsko Bistico se jo petek dopoldne penil n tnik osebni tomobil Jožet Repož. škod n ozilu, ki je obstl s kolesi nzgo, znš 60 tisoč dinje, sopotnic Emilij Dojčmn p se je poškodol po gli. VREMENSKA SLIKA Podočje nizkeg zčneg pitisk nd sednjo Itlijo se pomik poti jugozhodu pek zhodne Eope. Geben isokeg zčneg pitisk se šii nd sednjo Eopo in Blkn, k bo že dnes popoldne plilo n zboljšnje emen pi ns. NAPOVED ZA DANES IN JUTRI V zhodni Sloeniji bodo nstopile zjsnite z delnimi pof-blčitmi. V osednji in zhodni Sloeniji p bo petežno oblčno eme. Njnižje nočne tempetue bodo med 2 in 6 stopinjmi, Pimoju 2, njišje dnene 5 in Pimoju 20 stopinj Celzij. Izgledi, z čettek: še npej suho eme, tempetue se bodo nekoliko dignile. STANJE VREMENA V TOREK OB 3. URI Posod n Goenjskem je bilo oblčno. Lesce-BIed 3 stopinj, zčni pitisk 020 milibo. pitisk ste; Jezesko hel dež, 8 stopinj; Ljubljn 3 stopinj; Tlgl-Kedic minus 4 stopinje Celzij, pih seeozhodnik. \ m Uml je nš mm FRANCKA ROGELJ upokojenk Pogeb bo čettek, 0. oktob ob 6. ui izped kižišč n knjsko pokoplišče. Knj, 8. oktob 963 žlujoči: hček Dg, sino Fnci in In z dužinmi in ostlo soodsto goče dobiti: niti z Goenjskeg niti s Kočeskeg in niti iz Bosne li od kod dugod. Ob kontu mesec septemb je imelo.tgosko podjetje»peskb«tžič nočil z 600 kubičnih meto d, end p kže, d jih bodo do zključk let dobili le Se 300 postoninskih meto. Med nočniki je z 225 posto; ninskih meto d ečjih odjemce: šol. steno-zgojnih ustno in mnjših gospodski"! ognizcij. V istem čsu so imeli še nekj nei/polnienih nočil i/, mesec mj in junij, ki jih izpolnjujejo tem čsu. Peostnejo še nočil iz nslednjih mesece,', skupj z pek tisoč ion. Čep ne bi bilo noih nočil, nektee zdnjo nočnike bb tko neodni dobi pemog nc bodo mogli oskbeli do noeg let. Vse kže, d jfl, njbolj ugodno stnje n škofjeloškem območju, kje imjo po dolinh še pecej S() d. Z izpolnjen jeni nočil zostnku le z en mesec. D SO pi Veletgoini»Lok«s kuiom pišli n ed, gustu niso spejemli no il in oktobski nočniki bodo ejetno pišli n sto noembu li mod še nekj decembu. Nječ neizpolnjenih nočil jo / Zgoski ji pemog, ki g skoj ne dobijo.»kuio«knj teh dneh oskbuje s pemogom in dmi potošnike, ki so sc nočili dugi poloici junij. Nječ nočniko je bilo V juniju m juliju in tem upjo, d bodo peskbeli kuio Z zgled dugim Kok Kok nd Peddoom, ki im 380 pebice, je bil minulo nedeljo izedno zgibn, šlo jc z kcijo pis ljudskeg posojil z poušeno Skopje. Pebilci Koke so pokzli, kko je teb pomgti neseči. Kko jo bc/, stehe, so občutili že smi, ko so jim Nemci let 942' požgli s ti postelili eliko domčino. Znimio jc, d so šteilni upokojenci in gospodinje, čkli komisijo že Anežei gostilni, kje je bilo mesto pis, čep ečin upokojence nim išje pokojnine od 8 do 0 tisoč dinje, so posojilo si pisoli od 000 do 5000 dinje. Kmetoci so p tko pokzli eliko zumenje do pomoči, sj niso bili edki, ki so pisli tudi po din in Še eč. R. do decemb. Če se bo dob pemog izboljšl, bodo potošnikom lhko ustegli še pej. Tudi»Kuio«tem čsu ne moe dobiti d. Ke so pemogoniki /nižli pogodbh določene količine pemog, se oi»kuiu«džijo pil, d mnjšim potošnikom nc dobijo eč kot tono in pol pemog. Menijo, d kiz s kuiom ni tolikšn, kot se gooi, sj nektee ste (n pime kknjske kocko in dugo) ne gedo pomet. N območju, ki g oskbuje podjetje»uniezl«jesenice pihjjo n sto julijski nočniki. V juliju, gustu in septembu so /bli nočil z 2800 ton pemog, n kteeg čk okoli 500 nočniko. Tudi d nimjo. Od obljubljenih 700 postoninskih meto so dobili le 20 postoninskih meto d. Tgosko podjetje»železnin«rdoljic jc s podjo kui domesečnem zostnku. Z nočnike Rdoljici bi poteboli 70 ton pemog, z blejske nočnike p 50 gono. Medtem ko je Velenje nekoliko izboljšlo dobo, i/. Zgoj pihjjo Scntcmbski- mjhne količino In needno. Upjo, d bodo potošnkc oskbeli do konc mesec noemb, ob boljši dobi p še pej. Pecej hujši jc poblem / dmi. S. Ndljenje V Elnu sttut že čez en mesec Eln jc n seji skupščine spoočil, d bodo člni deloneg kolekti F ln spejeli pipljen osnutek Že 5. noemb. Po pedlogih in pipombh k osnutku, ki jih, bodo i//ili člni kolekti, ho komisij opil končno edkcijo sttut že ob koncu letošnjeg let. Med diskusijo o sttutih so bile izečene nektee tehtne misli o pistojnostih in pich občinske skupščine do delonih ognizcij te o medsebojnih dužbeno-pnih odnosih. Ti. odnosi mojo bit; določilih sttut občinske skupščine jsno opedeljeni. Pi tem so odboniki izzili mnenje, d občinsk skupščin lhko zij soj ktini odnos do delonih ognizcij n osnoi temeljitih ekonomskih in tehnoloških nliz stnj, ki g pno in dministtino izž s pipoočili delonim ognizcijm, ne moe p s sojimi ukepi neposedno posegli pistojnosti smostojnih ognizcij pi ešenju zličnih pšnj kot so integcij in dugo. Ob zključku zgoo o sttut i li so izolili občinsko komisijo,ki bo delo pi sestljnju sttuto izjl pihodnjo. V ndljenju seje so odboniki poslušli poočilo stokone komisijo o stnju Plmenu te komisijo / du/beni ndzo o tem pšnju, V čsu, ko to poočmo, soj še tj in bomo o Spomini n kočeski zbo D. Mijn Becelj o zbou odposlnce sloenskeg nod Tžič, 9. oktob Nocoj ob 9.30 bo Cnkjeem domu Tžiču ob jubilejni obletnici zbo odposlnce sloenskeg nod Kočeju spominski eče, ki g bodo piedili občinski odbo SZDL, občinsk skupščin, delsk uniez in glsben šob; zdnj bo nmeč poskbel z glsbeno spemljo. Ogniztoji nocojšnjeg eče so poposili podpedsednik skupščine SRS d. Mijn Beclj, d bi kogu tžiških občno obudil spomine n zbo odposlnce sloenskeg nod Kočeju. D. Mijn Beceli se je pobilu de olje odzl in bo tko nocoj Cnkjeem domu udeležencem spominskeg eče poedl ŠVOjc it snbmine n t pomemben dek. P. sln nv Poldugo leto po* f 0 ć noeg epubliškeg Dogdite žičnice zoi ij 0 ti doih je toej stnje ce njej poočli še pihodnji šteilki nšeg list. J. B. / teb pi podužbljnju okj) pozno. Hkti P*JJ n Vogel Kot so nm poedli n podjetju Ljubljn Tnspot poslo 2 Posledice sklepnjem pogodb z > 7 poizodnje zedti, d 3 - fi\ d sednji zoj pokzl, se blti* n enot Škofj Lok, del pi gozdnimi posestniki še <f* žičnici n Vogel dobo npedujejo. Če ndljnih del ne bo one neuskljenosti dosegli zželeneg cilj- j e bmi se zdooljio e&w P tko je pecej goo o pi# jemnje celotno blgog mogočlo slbo eme In ludi ne pšnju dk n lkoholne pijče, ki ni stimultien niti Z odnjc in enkomenost bo tež z dobo nekteih de- izodn je, nc omogoč poizjc niti z gostinske lo u uoz, bo otoite žičnice obte. Neugoden je tudi celoten n kompleksno gospod" n dn epublike. 'sistem delite dohodk, ki se n- gozdoi li p sj $P še.spejemnje tkšneg iji gospodjenj. 2to bo P d gozdnogospodske jc pohitijo s pipmi dno pedpiše z nzj mogoč plninje. Dug plt zon Z sem tem seed ni d gostinskih podjetju* cel st notnjih e z c \.' z ko možnosti so še pi 7 3# nju in medsebojnem sode* pi ueljljnju smoup ogno, pi izboljšenju pi boljši deliti osebneg k itd. Posebno pi oscw p) hodkih bi bilo mogoče f 3 uediti. Ueljiti bi b' 0 0; nčelo delite po ložene* M sezonskih mesecih, k * jji deljo po 5 u li p še X..J 0 bi bil zslužek ustezen pizdenjem p čep sok, mesecih z mnjšim P. & tom p mnjši. Obstj pedlogo z ešite pšj lone dobe sezonskih? os i delce. <J <F ObSS Rdoljic se je gojti s kolektiom *5 i Podin, d b; pi njih P > f poskusn i m loženem delu, ki so g podjetj ob moju že uedl. S. ngjenj 3 Goenjsk isok* n pem mestu Poces ne sme W l dolgotjen / Ob tgični smti spoočm sem soodnikom, znncem, pijteljem in dikčem, d je z edno penehlo biti komj 25 let sto sce mojeg zlteg sin.taka MALOVRHA iz Pebčeeg. Pogeb pokojnik bo čettek, 0. oktob 963 ob 5. ui izped hiše žlosti n pokoplišče Šenču. Žlujoči: mm Mij, bt Tone, sest Ve in ostlo soodsto Pi petko kultuni eče Pogoo o»smostnikih«i KRANJ V petek,. oktob, j ob 9,30 ho V postoih pioniske knjižnico pi letošnji petko kultuni eče, ki g piej klub kultunih dejce Knj. N pogmu eče je POGOVOR O SA MORASTNIKIH. Vodil g bo! Fnce Benk, čln puljske žiije, j ki jo temu filmu dodelil eč n*! gd in pi/nnj. Zdi elikeg znimnj In /i- I hnih zp, ki jih je bil film! deležen, ogni//' on i pičkujejo! elik obisk. lo pedlogo z tkšen '' spodjenj z posm ezfl? y. le in jih pedložijo P" p setom. Poces fmm nmeč ne sme biti u*olž jsl zključen mo biti Že njih letih. P. 4 Zlet ped k«* i n d i i d n 0 meč tudi Pjfi lz O tem so poočli gt** ćt# Knjske opekne <Py Tm so zposleni cem, cj i/ dugih epublik, d" cei jih je mdžske fl* (< Njihoi dohodki so s ' e s$tf nizki in so dosegli tc flflo, polni sezoni) le dobn" L «nje. Kljub temu so ' o.f segli 8750 dinje pisuj jj no n delc. k:ii<! n ;i so djli tudi P m M :isoč dinje, k l e «S# poloico iiee noeg služk. V zdnjem zletu P c bjsjy se posod zzemjo. ( ; dužili ogomni m m ečini c *nit''fl«lonih ljudi tej 'f Ci h0čo Zto je pičkoti. d *Z 0 *%P med kmeti, obtnik'. ttfj in dugod teh p'-~i niest fn l se sot Se zntno digni

3 S - V 3 oktob im»iz»sih komun iz nših komun # Iz "»S joj> nših komun Iz nših komun Iz nših komun 9 T z nših komun!/. nših komun nekj o delu kultuno-posetneg dušt Zlogu Pogešjo eč sloenskih delj kstni knjižnici imjo okog osemsto knjig Kult ežih Uno umetniško dušto Posluje edno sko nedeljo do?e n " <? Vonc«Zlogu Im poldne in im 277 bce. Vod nem n, n s k c sekcije o njektnm u s m o ž e Poočli eni sti mldino, d bi t pičel po sto knjižnice skuš pitegniti zl Pesko P * e - isnjih š t e i I k ~~ segti po dobi litetui. Knjiž t u d i cij 0 ' šhosko in lutkono sektou«,,. " s?kcijo z nmizni tenis. di štii blne ečee. nic je doslej ognizil že tu "»» V n ' m t u d i k n ) i z n i co, ki Rzen knjižnice im dušto Pisnih okog osemsto knjig, tudi posto z klub, ki je lepo e g tnjjg e P si edno izposojjo I opemi jen. Opemo so nbili 8 n Jske i, kočkom " iz -".»-i osednje letos - s «- pomočjo SZDL. Klub je Kn ttidj Jiznice. 'ijižnice. Nočenih im I dobo obiskn, posebno teleizij " SCftn-i X....» -,,t, «Sedem čsopiso in ske pedste z kmeloce ob nedeljh. Podobno elj z špotne penose. Obisk bi bil še mnogo boljši, če* bi bilo n teleiziji Jiti Hstju eč sloenskih oddj in penoso jnih mldinskih tekmonj. Pi jj ~T Iik V sojih nčtih z letošnje fm ilstju ili n«? JU k j e b o d o ]e loto pedide KUD»Pežiho ' tno oddj D i g Pšiče, je kon- Vonc«Zlogu, d bodo ustnoili tudi pionisko dmsko s 'i. T C j tjl dobi de ie? sekcijo, okiu klub In knji/ nl e» ni.' }c dožjo tjkj ps niče p bodo ognizili ob nedeljh dopoldne»uo pljic«. h, k ' ' Z njihoo nbo din:' Zp L čii o k g 8 N teleizijske oddje bodo pibili še eč pebice n t milijono ) f otoite (29. noem nčin, d jih.bodo že npej seznnjli s teleizijskim spoedom. PREDDVOR Poočli smo že, en jske 6 ' n e ' i n Go- ''oe««", P 'Pljjo pimeno Tudi tuj dušt bodo še npe* d so pebi ci biše občine o n st.. bili n gostonj, pi tem p* i' ddo minulo nedeljo zklju to f tst «b K m e t i Vjij, jeznih ekonstukcij J s k o g " ' mu n gostonj, pi tem S b ie okc%., n z č e l bii. Zlsti p si želijo, d bi pi nj ' n o o n "_ ob-i bodo bolj kot doslej pzili pi i e. Vo.in elikeg poeč njih gostolo Pešenoo gledlišče iz oizodnje. M. Knj.. ci J z znižnje izdtko skldo steneg zonj s?l~~- y t e h d n e h bod de " %ni Hodili *. i n smoupni og zodo knjski Cl Hske? n li pipoočil obli* kc! - nnšjo p š č i n e k i s e! id ' izdtko sklz n i ž n delo s l e n e g zonj, 86 zdei 8nizcijc nj bi si o "esj z n i ž ti.stlež bolniko? 4e P«delu. To p bo mosnje o z ztjnim poj,, s m y njem in z zgojo kolekti- -«im p o K, c d u i e d o sedj S n e d i l k S olekti to I izl i». n k J. i kže elik p Fih.?? bl ' en ih delonih dni. ezultt skld z 'kui 0 z onje ob zeg polletj dokzuje, P e kljh t *N*CK B R N I H IN 5 ZLATIH I ' 4n J "~ okiu pznolooj f Je "eg pznik Ceklje %eil i e k jen on c e R K I, R K Ceklje n Goenj- Skfi Nn4j pie dil minulo nedeljo jo d o m u e l i k o poslo, no. J e udeležilo eč sto dom- Cl St.?. n o n 0 t e šteilni 'tičn'k oblsti in dužbeno- \ * gnizcij. 'nsk ' e gooil zstopnik %n "js" odbo RK Knj, d. f MQ g i z e k i med dugim se i n P o n m o Vn e izzil o delu JJh. Ognizcije RK Cek s!ini,eni no nj, d so postojpčetjodjci teg kj od i dn P kodjske kcije p JM. T s doli pek 800 lito jin,,_ n ni mlo. Ognizcij tudi sozmeno nječ tj< *n 5 b Ho sto.'" 'inih kodjce s m zlto znčko. Tudi ob -nostj sl pedsednik k <lf. F P gn 'zcijc Tone Gekmn f% n c ; n e Mezeg podelil 28 seli 0 8o, Z l t i h z n č k ' Si\ h 0 i n i n Podeliti znčk je J! 8 j, ultuni pogm, ki g k d I i Č I q ni klub Ceklje, sno "ne Šole in dugi. e n R Ugoo s šteilko N Plnini Knju dogjujejo stbo tgoskeg šolskeg cent in smopostežne tgoine. Učenci tgoske šole bodo zčeli s poukom noih učilnich zčetku noemb, otoite tgoine p bo, če ne bo ečjih nepedidenih oi, 29. noemb Spomenik pdlim bodo odkili pihodnje leto deljo dopoldne p so sledile špotne piedite, popoldne p je dmsk sekcij KUD»d. In Tč«iz Poljn nd škof jo Loko upizoil posetnem domu Tčjeo dmsko delo»cetje čili s pznonjem sojeg X. tdicionlneg kjeneg pznik. Osednje piedite so bile soboto in nedeljo. V soboto popoldn jeseni«. Obe popoldnsk in je bil posetnem do ečen piedite st bili lepo mu slnostn sej set kjene obiskni. Gledci so bili zelo zdooljni skupnosti, ki st ji zen šteilnih in so izfžifi željo, d bi pedstniko kjenih-dužbeno-političnih jih še ečkt obiskli. ognizcij piso- Spomenik, z kteeg so bili d so izdtki pesegli dohodke z stol tudi podpedsednik OLO ] nčti izdekmi že spomldi in znjeni 24 milijono dinje. V zčetku! Ljubljn Fnc Puh in z.stopdugeg od epubliške komisije, polletj p so sc stoški j nik občinskeg odbo ZB Knj potem izdelni noi in že pol let še poečli (smo juliju 3 mili-j Ple Bjželj. Po seji je sledil jone). Le s pilno politiko in s skupnimi npoi, bo moč odpiti dosednje nesozmeje tem skldu. R. eg ne želim eč žln komemocij pi spomeniku pdlih ped poslopjem osemletke, zeče p so pedjli jugoslonski film Veselic. V ne- niso potjeni, bodo odkili pihodnje leto. - R. Ali že esle...,...d PREDLOG PERSPEK TIVNEGA PLANA o zoju tuizm n podočju tžlškc občine pedide, d bo obdobju do let 970 šteilo domčih gosto sleheno leto poslo z ti odstotke, medtem ko nj bi šteilo tujih poslo celo z šest odstotko.... d so ponedeljek VASI LOKA PRI TRŽIČU posuli z gmozom cesto, ki.sedj služi tudi kot oboz, ke je cest pek Bistice zpt. Spičo sozmeno elikeg pomet po cesti oboznici je bilo nmeč popilo le-te nujno potebno.... d te dni pleskjo počelje hiše št. 3 n Tgu sobode Tžiču, kje im soj Podjni lokl tudi TRGOV SKO PODJETJE TOBAK. Ce- P to ni kdo e kko obsežno delo, p bo le pispelo k lepšemu idezu mestneg sedišč. DA OBSTAJAJO MOŽNO STI, d bi pihodnjih letih Pi Ankeletu Podljubelju n eni stni ceste zgdili obsežen AVTOMOBILSKI KAMP, n duffl stni p bi z /..»(. - >' t i jo nst! o umetno jezece. DA EODO zelo ejclno še letos USTANOVILI V TR B, ki Je odil s Poljnske ceste pek Soe n Visoko, Jc sdnj KLUB OZN, z I.tect let popustil in bodo sedj ščni n istem mestu npili noo Jc sedj eliko znimnje. #»Kko ste potoli?k lepo. Potoli smo z tobusom Iz Knj tj lu nzj. Seed smo se moli ustljti hi čkti n pehodu čez mejo Astijo, n Češko in nto n Poljsko. Tod med potjo sem ime' tudi piložnost ideti postoe, kje sem bil zpt n Dunju in Btisli.«* tboišč #»In kko je ohnjeno tboišče?«c hwi' V,UOni d n J s e i e nil iz znneg»v glnem zpdjo se bke. Tod nekte poslopj sb NceT. e č J skupin biših inten Ince in njihoih J tiv L-«i * s«še ii k uuuiu dobo unnjen. ohnjen. Pi eče smti smo celo spli tboišču. To m' ' e o b komemociji in otoiti jugoslonskeg n s J e m očlo. Eden j e dobil celo > ž žični zlom in je mol po-»,., s HUM skol p tko opemljen % ft? Uže b, J» tboišču obiskl t kj. Iz Sloenije je sedotl zdnik. Bk Je bil ske Hn, 8 50 udeležence med nlimi pecei tistih, ki so kot tkt. N eni stni j e bil kemtoij, n dugi p upno M»L nek o! tm i poslopje. Sice p so Poljki dli pecejšen poudek tej nši se V f l m bi s i f f t J /* n 0 8 t, ', ttt * &VT>I T t- K>.in P i Ž, j e n J, h o o **** Pdnih oblekh itd. Kot so I. P0 g o ' k o ci je bil tudi ALOJZIJA ŠKRLJ iz Knj. p o edh, sko nedeljo obiskuje eliko ljudi t k, ki pič 't* V O U o tem obisku (po 8 letih) je toišic Šk- o ncističnih gozodejstih.«k et ilhpc e I i k o Petesljieg poedl o sojih doži- #»Kkšen p Je jugoslonski del teg muzej?«2* l9đit Znih P 0 * " *n tboiščih, kje Je bil od decem-» K o t s m o s l o c e n J e U J e z e l o l e p o uejen. Stene so peple- J'H. * P se do osobodite. Njdlje je bil Ausch- skne stilu nših tboiščnih oblek, celotn uedite je dob. :%du e k 0 t ĆI ek, meč kot šteilk , ki jo im Mislimi p le d bi bilo p, d bi pipili eč slik nšh žen,»««,..,,.,, metl in eok - Videl sem smo sliko Tončke Cečee. To bodo i s o l m o s t, e V i d f l V e 3 I e l o k i > V l d e l i n P c s t, J C g t ejetno še dopolnjeli.«' - n d nj bo to tokt ob stni. # > S t c s e s m, ].? m n 0 R i m i s o ( p i n k ; i m i h l i s l c g c s?«stc> b i J i II '»D A Pič n obisku tem tboišču?«smo jo p. šli.»tudi glede teg sem bil mlo zočn. Nšle smo se es Hu? boi S z mnogimi, celo s toišfcml iz Htske in Sbije, ki so bile tm - si ne želim eč. Peeč mučno je. Odple so se mi *> zpi*. Vend smo jih eliko posešle. Iz Pimoj jih je bilo n e st spomino, k ne bi eč d. Edino, Če bi imelim OI "ih. okom pokzti t kj in tiste bke, bi še šl eliko, nisem niti ene idel ob toktnem sečnju.«p nc mm podožii jti tistih spomino.«k. M. Kko je z gdnjo objekto dužbene pehne Knju Tudi tokt ne ge bez zmnd N podočju socilneg st je letošnji dužbeni pln občine Knj postil de osnoni nlogi, in sice kepite in ognizcijo stokone službe, ki nj bi imel soj odz centu z socilno delo in kot dugo ognizcijo objekto, ki bodo sposobni nuditi ognizino dužbeno pomoč dužini in posmeznikom. Med dugo osnono nlogo toej spd tudi Izgdnj objekto dužbene pehne, ki nj bi se letos po Pedidenjih oziom določilih duž beneg pln omejil n zulte ob;> dužbene pehne n Zltem polju in n uedite obt dužbene pehne centu mest Knj ( Stitjei ulici). Rzšiite obt dužbene peh'čn počsno. Zod z nhne n Zltem polju letos ni pedek gospodinjst je že sklenil bil izedlji, ke ni bilo n z- tudi noodb glede nbe opeme, polgo pedidenih izetipon- Gdbeni ndop je opozoit, d čunskih sedste, hkti p so,-, ; t c t t i objektu čun..!: bili tudi nčti z smo zšiite z 7, i n ( o,-, ;.) itvijo, in sice cledokj pomnjkljii. Po izdel'! o m /.. V pn izčunnju elbot zod z npedek gospodinjst o mldinski pehni seh potebnih del in nb, de potneg znc~>!: niso upošteli p je čedlje eč pitdilnih pe l- lom p tudi /di nepedidenih oi pi dptciji smi. So- logo dobil možnost, d bi obt n Zltem polju dptili i 'stno pšnje zezi s tem tko, d bi služil izkliučno smo j objektom dužbene pehne p z pehno mldine. Vs t p- j e t u d j i!;(. 0,, bo po n.-;nosobiti snj oziom nkzne ešite p; p e z e i 0/ioi, upljl. Po bo teb temelflto poučit! še le- p o t n\h zmislih nj bi bil to tos, tko d bi lhko pičeli z stnonjsk skuonost in bi Wl elizcijo s pihodnjem letu. 0b t kot njen seis opo -n Izgdnj obt dužbene pe- določenih dužbenih»tsiekp. hne centu CStitje ulic) D u g mcnost n je, d bi e>m je teku in je po pogodbi z fz- pezelo Kmetijsko gospodsto jcem pediden dogdite do Knj li kkšen du- kombint, konc noemb. Gdben del Iz obeh dolin so že sedj petežno dokončn, čep sice skoj z enomesečno zmudo. P zdi tep je poblemtično, li bodo lhko Obtnišk in instlcijsk del dokonki bi g t lhko poceni In sfl"o neskbol z Žiilskimi nmlzodl. Odločite o tem bo mol ktkem spejeti občinsk skupščin. P. ODBORNIKI O STATUjo In poemo lhko, d je zde tko dleč, d je teb izdelti le še glni pojekt s poudkom, d izbee njboljšo into. Se nekj o bodo TIH DELOVNIH ORGANIZA CIJ V pisni tjništ občinske skupščine Škofj Lok zgjen b» n tsi bišeg čem, noem puštbkem mostu: smo zedeli, d bo 8. skupn mostu, ozišče bo šioko 7 meto, n obeh stneh p bo sej obeh zboo občinske skupščine pihodnjo sedo st poldugi mete šiok hodzboo 6. t. m. Med njpomembnejši- nik z pešce, njego nosilmi točkmi bo sekko po- nost je pediden z 60 ton. očilo Občinskeg sindiklneg Nj bi bil železobetonski, njeset gtftte si*«!o delonih go zunnj oblik p nj bi ognizcij n podočju ikofjcloške bil podobn mostu pi to komune. Odboniki obeh ni Seši. bodo o tem poočilu % NOVO KOMUNALNO zpljli, občinsk skupščin PODJETJE»OBNOVA«? p ho tej zezi spejel V zezi s pedlogom, d bi tu:'j do'oee":i t.meil il"- <--eis z zdženje zgdb lo.im og dzcljm. škofjeloške stnonjske oziom kjene skupnosti pešel noo komunlno podjetje * *CVET.TE V JESENI«V PREDDVORU Po upizoith okiu dobi o obij knih»obno«, je bil imenon ŠKOFJELOŠKIH,I'.T\"" t PRIREDITEV so Igci KUD»Tn Tč«,h Poljn'ne.stopili Mestnem gledlišču ljubljnskem s»cetjem jeseni«in bili toplo spejeti. To e. li mnj znno. Mod p ie mnj znno, d so igci i/ Poljn nstopili tudi V nfkih, minulo nedeljo p so ndušili tudi Peddo; čne ob njihoem kjenem pzniku, Te dni p je slišti, d bodo nstopili še doni Goenjske pedilnice, n Tti. občinsk komisij. Omenjeni seis nmeč zdužuje 7 do nedneg še smostojnih seiso. Zdi nezite tecine dejnosti p je seis pesel nmen uslužnoslne dejnosti. Zto bo so zdeo oziom upicenosl po ustnoiti noeg podjetj posebn komisij temeljito poučil:!. 0 ugotoith oziom njenih zključkih p ho zpljl set z industijo in obt občinske skupščine in seed tudi sm občinsk skupščin:. TURISTIČNO OCENIL- # PUSTALSKI MOST DOBI VALNA VOŽNJA AMD NOVO OBLIKO Po šteilnih skolj.i l.ok bo piedil z zph n zboih olice soje člene pihodnjo nedeljo p tudi občinski skupščini o f.3. t. m.) occnjelno-luističpuštlskem mostu, bo npo- no ožnjo n 22 km dolgj sled, kot kže, le pišel dn pogi. Po: bo peljl iz Sl:ofnoe oblike. Sednji puštlski je Loke Noo mesto Jumost (boljši izz je b) Je goje Semič. Omenimo nj, poizoij, zkj zgjen Je d bo po zglsiti ezultto poleg nekdnjeg, ki je bil in zdeliti ngd piknik, poušen 94. let; je dotjn Ob potku jih bo pot odil in nujno poteben temeljiteg skozi Kočeski Rog. kje si popil. Občinsk skupščin bodo ogledli»bzo 20«in Doje imenol ustezno komlsl- lenjske Toplice.

4 SREDA, 9. okfow», Iz nših komun Iz nših komun Iz nših komun Iz nših komun Iz nših komun Iz nših komun Iz nših komun Iz nšiiikojjl dni komisije so posebno pzili n to, kko so bili postežem* Peobemenjene steno-zgojne ustnoe V postoih šole n Blejski Dobi so uedili noo otoško ustnoo N pobudo stnonjske skupnosti in ob pomoči občinske skupščine so n Blejski Dobi uedili steno-zgojno ustnoo in igišče, k so si že dlj čs želeli. Odpli so jo peteklo soboto počstite tedn mtee in otok. Z obiskonje ustnoe je pijljenih 22 otok. Posto znjo so pidobili tko, d d zed otok zdi boljših mteilnih pogoje z pouk ozijo šolo n Jesenice. N območju jeseniške občine so sedj ti mtične steno-zgojne ustnoe in 3 oddelki. Vse jeseniške ustnoe so penpolnjene. Njiho zmogljiost (es je določen zelo idelno) je 262 otok, skupj p je ključenih tce 374 otok. Noe otoke le stežk spejmejo, p tko nimjo posod možnosti, d bi uedili postoe z skupine šolskih otok. Odstotek otok, ki obiskujejo tce, ni elik, sj doseg le 5,5. V jeseniški občini je nmeč 6780 otok do stosti 5 let, od teg smo n Jesenich 475. Zposlenih je eč kot 3 tisoč žensk, med Zboonje mldih plnince n Všiču Všič Minulo soboto in nedeljo se je n Všiču mudilo pek 00 mldinskih goskih odniko in člno mldinskih odseko plninskih dušte iz zličnih kje Sloenije, pedsem z Goenjskeg. Poset je bil sklicn z nmenom, d se utdi in požii delo mldinskih odseko in d npotke z ndljnje delo mldinskim plninskim odnikom. Po zključku zboonj so nedili izlete okoliške kje in bližnje hoe. Ob tej piložnosti so bili zglšeni tudi letošnji ezultti epubliškeg tekmonj»mldin goe«. Njboljši n Goenjskem je bil piznn mldinski odsek PD Rdoljic. R. je dob poloic poo tflimi čenih. Rzen ene ustnoe so se ostle zsilnih postoih. Posebno nujni inesticiji st noi ustnoi n Plžu in pod Mežkljo. Z peg že pipljjo nčte. Z noo ustnoo se zzemjo tudi Knjski goi. Do sedj je bilo uejenih tudi že eč igišč, tko pod Mežkljo, n Plžu, n Si in eč mnjših igišč pi stnonjskih blokih.,:, - i - e > S. Deletno izobženje ne zdošč Zključne izpite bo ponljl eč kot poloic bsolento gostinskeg šolskeg cent Bled V želji, d bi pospešili ešenje peečeg pomnjknj klificinih gostinskih delce so pistojni epubliški ogni ped de nom komisije. T je ocew j, z štii osebe in g - i. sesto jedilniko ( kuh L m letom spejeli pedlog z skjšnje izobželne dobe gostinskih delce. Poklicne gostinske šole so tiletne Izobželne so nj upobijo,.?l JI* 0 llf bilo pipoočeno le to, k***, fl s e pogme stnile doletne. Izkzlo p se je, d s tem poblem Se moli dodti smi), p np* ni ešen, sj je bil n čun teg, d bi tko lhko hiteje pišli ne in postežbo. do kd, močno pikjšn njego klitet. Člni komisije so bili P njenju zelo stogi, sj s To se je pokzlo tudi pi zključnih izpitih, ki so bili dneh z ecepcijo. Dobi poloici so z zhteno in g ni mogoče oddelk z stežbo in 4 iz oddelk djo, d je gostinsko de«* petekleg tedn postoih estcije n blejskem gdu. želeli»n sidenje čez ti mesece ljti bez znnj, eščin i f l n ponljlnih izpitih«. Posebno jeneg smisl z tko delo. pktično delo je zelo šeplo«. Ped izpitno komisijo se je zstilo 8 fnto in deklet, ki so ob li le še tisti učenci, ki s j» Smo de leti se bodo Pktične izpite so učenci opljli nekoliko dugče kot doslej. iskoli oddelek z kuhje, 26 iz Skupin, sestljen iz kuhje, gostinski šolski cente - sli jcj 3 Mldinski plninski oientcijski pohod Ribno pi Bledu Koodincijski odbo mldinskih odseko pi PD Goenjske bo piedil nedeljo, 3. oktob, eliki plninski mldinski oientcijski pohod z pokl»jeloice«s sttom ob 9. ui Ribnem pi Bledu. Tekmonj se bodo lhko udeležil! moški in ženske, mldinci oz. mldinke, pioniii in pionike. Mldinci in mldinke letniki 948 do 943 in pioniii pionike od 953 do 949. Ekine bodo štele po ti člne. Če bodo ekipe mešne, jih bo pieditelj upoštel kot moško sto. Pohod bo od tekmoce tejl peceišnle znnje o oientciji, po pomoč, pkso in teoijo, zgodoino sloenskeg plninst, spoznnje floe, zščito floe, spoznnje so in dugo. Njboljši mldinski ekipi bost pejeli pokl Jeloice, ki po teh zpoednih li 5 ločenih zmgh peide tjno lst dušt, ki g ekip zstop. C. Kljub temu d so bili otoci noem tcu šele pikt, so se hito žieli In znšli med igčmi stežniko in slščičje je mol pipiti kompletno kosilo lnskem letu, noi se že w tiletno jensko šolo. ~* čnje z dužbnimi igni N ktkem lu sečoloom. RADOVLJICA Zc dlj # RADOVLJICA - čs potekjo zgooi med zbo občinskeg slndlkin občino in podjetjem Pehn set Rdoljic bo '- Ljubljn o zmisil, d bi b. Pipljjo se sen omenjeno tgosko podjetje diklnlh ognizcijh, ki zgdilo n Bledu in Bohinju de ečji tgoski hiši. letne delone konfeence.» nom že zključujejo» oi * t pj Določen je že lokcij, podjetje p im pipljene tudi še niso doolj šioko»j pipe z sesto sttut. { gdbene nčte. Z izgdnjo kolektio delonih og.. sodobnih modenih tgoskih clj. Doslej je izdello soj«hiš bost ob tuističn cent tute le 9 delonih k *,lfli le n Goenjskem mnogo pidobil. so obnli teze z sj (2 odstotko). V 4 kolek # RADOVLJICA Pitne in jih spejeli. V nekteimi tuistične sobe tuističnih lonih ognizcijh. kjih so zelo dgocen fond mnjših p še niso np* ni z tuizem. V zdnjih letih se eč, kot so imenoli k<» ' je šteilo teh postopom zišlo, ke so pitnim lstni sije. # BLED N pisnem. kom dodeljeli kedite. Letos i t..-dll ". stu pi kjenem udu p kže, d se bo stnje še {j, so zbli z Skopje nd 7' w pecej zboljšlo, ke bo komunln bnk djl pihod n** pisujejo posojilo obtniki < nje zntno eč sedste. Pistojni ogni občine že pi upokojenci. Doslej st c pisl Fnc Petn pljjo pedlog z ndljnje ln.l(jj0 Rnik, in sice sk po poečnje šteil tuističnih W ' sob s pomočjo dodeljenj dinje. kedito inteesentom. Pi BLED V teh d " D e uesničenju te nloge bodo sodelol tudi tuističn dušt. BOHINJSKA BELA GORJE V nekteih kjih je že občutiti, d se pičenj sezon kultuno - posetneg del. V nedeljo so bile že pe piedite. N Bohinjski Beli in Gojh so gostoli»beneški fntje«z izbnim pogmom nodnih pesmi iz Benečije, umetnih in dugih melodij. Nstopil je instumentlni tio s pecem in humoistom. Občinsto je bilo z obiskom zdooljno. # BLED Losk dužin Bled je piedil nedeljo n Bledu tdicionlno losko se Skb z čloek poizjc Jesenice Kko mnog podjetj im tudi Železn Jesenice počitniške domoe oz. kmpe. Med dugimi je imel že nekj zpli sezonsko gospo«8 zsto. Med letošnji" ' skoci, ki jih je bilo ec kteokoli leto pej, $ s 0 stljeni pedmeti, izdelki % industije In obti, Ift mnogo znimnj. V zg t u postoih Kzine so si t ) lhko ogledli skostno> go šteilnih jugoslonski" dustljskih In obtnih po J Posebno dob je bil n sti udeležb sloenski! ' stl p goenjskih podjetij" ke zste imjo n Bil e( y tdicijo. Njiho pomen J eliki mei tuistično-p, gndni in tudi kome«' Piej jih tuističn j Bled. d l e let počitniški kmp Kštel Lukšiču, ki p ni bil njpimenejši in zto z železje ne posebno pilčen. D bi zdooljili čloek poizjc, so poiskli pimenejši posto Biogdu n mou, kmo sklepu CDS peselili S d kmp. Imenoli so P ose ',e beni odbo, ki bo skbel lite in izgdnjo noeg P etp bo zjeml Jf kuhinje in jedilnice te Pjj te ikend hiš, dug etp j<fl«izgdnj noih hišic te p cijskih objekto in n p f. V pihodnje leto bodo i ese lezji in njihoi sojci noem kmpu. U- Ob Si Dolinki 9 Elektotehnično dušto n Jesenich, ki je nj delne j- š sekcij dušt inženije in tehniko, ognizi z soje člne zen stokonih pednj tudi ekskuzije. V nedeljo so bili n Pimoskem, kje so si Ogledli HC Ple. Dušto je bilo tudi inicito in sodelec pi postiti teleizijskeg petonik n Mežklji. V nčtu im tudi postite teleizijskeg petonik Bohinju te gdite še ene ntene z petonik n Mežklji. Sedj p poučujejo možnost toplotneg ogenj Jesenic z zjetjem in upobo toplote, ki se izgublj jeseniški Železni. (S) Stnonjsk zdug Koine, n Jesenich, ki je pičel gditi let 96 noo stnonjsko nselje nd železniško pogo, zključuje z delom. Deet zdužniko se je že selilo o stnonj, ostli se bodo do konc teg mesec. Stnonj sice še niso dokončno uejen, mnjk še elektičn zsetlj. Pomgjo si s petolejkmi, upjo p, d bo do 29. noemb zsetil luč, ke je Gdbeno podjetje S že pičelo z gdnjo tnsfomtoj. Podkleteno stnonje s šestimi postoi in gžo je stlo okog 4 milijone dinje. # Kiosk n pkinem postou ped Železno Jesenice, ki stoji n pločniku, čsu izmen moti pomet, ke jemlje pegled šofejem tobuso. Po nlogu notnje upe bi moli kiosk odstniti. D p bo potošnikom usteženo, bodo kiosk postili kot pkineg posto. DPD Sobod Jonlk Koošk Bel, ki Je osedotočilo sojo dejnost poletnih mesecih n gdnjo dom dužbenih ognizcij, je z nstopom sezone obnoilo dejnost posmeznih odseko. Godb n pihl je že Izedl pi koncet, peski zbo Je pičel z ednimi jmi in bo nštudil no koncetni pogm, dmsk sekcij se je odločil z ti del, izobželn sekcij p pedide ogniziti eč tečje in seminje. Težnj seh p je, d bl bil dom čimpej dogjen, sj dnes n Joniku nimjo postoo niti z študij niti z nstope. # Dušto upokojence Žionici, ki šteje 240 člno, ognizi sko leto z soje člne po eč izleto. Letos so ognizili izlet n Jdn. 43 upokojence je bilo d dni Cikenici. Mnogi so pič ideli moje in jdnsko oblo in so hležni sindiklni ognizciji, ki je izlet ognizil. Podoben izlet je ognizilo' minulem tednu z soje 'člne tudi jeseniško duštq upokojence. Bili so Bdih in n Pimoskem. O Z 60-letnico Plninskeg dušt Jesenice Je izšl jubilejn šteilk Plninskeg estnik. 4 toje obn njej pedsem domčo sno pesti in zelo zlični obliki. Žl, p imjo ti pispeki pemlo skupneg s 60-letnico PD Jesenice ln je o delu, pizdenjih in bobi idnejših Jeseniških ln gonjesskih plnince, ki so tem obdobju eliko dožieli ln ustili, pemlo npisneg. V mli doni delskeg dom n Jesenich je te dni odpt zst Hlnk Smekl*

5 3REĐA, oktob 963 podm bnl?? m z e l d o b o ohnjeno ««> peč - Lc S c e p d * m dobn kmilni kom- *~ Bitof oponike in z, d s k c SS "~ N s I o oglsnem od t * m kombinin občlnik hp? ~~ Infomcije pi Dolj/ncu, Pedoslje be JS*"? seljio hišo. - Ponud- *i pod»gotoin - Lesce« n, "Stem m mot omo kolo ' Csepel tonn u\ e k omni oboč z mo- It. 34 * 0, DKV 9 col. - MoŠe Smlednik 378S dm p nekj so- Kn"' i P,e tenki po 50 lito. ' J - Ptiznsk *b d i l k, n d Pšič do "~ Moše 0, Smlednik 3790 Ve en jo množino luceme- ' ~~ Nslo ogl. odd. 379 Ptn ni 0 0 k * težkeg pšič. Potn polic fek.m gi o b o k itlijnski ozijo Bntof i mli oglsi kupim Kupim desni zidlji kombinin štedilnik. Tončk Klin, Jesenice, Hušic CIRIL JOŠT, zstopnik Sloenij Tnspot Skopju, pošilj sem poslonim pijteljem in znncem lep pozd iz Skopj! st Ato-moto dušto Škofj Lok šol z šofeje mteje A B ktegoije ognizi no tečj. Pije spejem tn-. Jesenoec tgoini»peko«, Šk. Lok 3782 Ato-moto dušto Škofj Lok šol z šofeje mteje ognizi ktek tečj z mopediste. Pije spejem to. Jesenoec tgoini»peko«, Sk. Lok 3783 Oddm sobo, sodobno opemljeno, solidnemu moškemu. - Rdojčič, Župnčiče V čettek zeče je bilo ukde J>0 S m»nlo bljeno pomil- nih 5 temno siih zjce. Ce Knj ~~ P o i z c s e Knjigni I kdo e, kje so, nj spooči n LM 3794 I Knj. OSMRTNICA Nepičkono je uml nš sodelk IVANKA PREVODNIK Od nje sc bomo posloili čettek, dne 0. oktob 963 popoldn n pokoplišču Sti Loki. Ohnili jo bomo tjnem spominu. Kolekti in sindikln podužnic Kmetijskeg gospodst Knj it t i, k C P "Goenjski tisk«, Knj, Koošk cest 8. Tekoči W* PM NB Knju 607-M-35. Telefoni: glni in odgooni U 300 * W ednlšto in up 2-90, 24-75, Nočnin: letn tešeči u «e din jp h' 8cć n 0 dinje. Cen posmeznih Šteilk: ponedeljek S o b o t 2 0 d, n - M, i oglsi: z nočnike 20, z nenočnlke e«ed. Neplčnih mlih oglso ne objljmo. Ngdno žebnje! Želim spoznti esneg, tezneg, neodisneg moškeg, steg okog 50 let z skupno službo gospodinjstu lepem kju t kotičku Goenjske). Oddti ponudbe pod»lep pomld«3797 Dne ob 7. ui sem izgubil od Kokice do Knj ključe. Pošteneg njditelj posim, nj jih odd Dom goenjskih gsi ce Knju 3798 Spoočmo cenjenim kupcem, d smo dohili noo pošiljko dnenih sob n klsičnih ztegljiih kče eč bh. Se pipooč tgoin šipd Knj 3799 obje Ped jedjo ln po njej ste pisiljenj misliti n soj želodec, ki g mod zdite bezuspešno z znimi medikmenti. Ste že poizkusili s peizkušenim ln učinkoitim piodnim zdilom: ogškim»dont«elcem. Zhtejte g tgoini, te g p dobe gosističnem tgoskem podjetju»žiil«knj, Veletgoin»Lok«Škofj Lok in podjetju»vino Goenjk«Jesenice. OBJAVA ZAČETNI IN NADALJEVALNI PLESNI TEČAJI TER BALETNA SOLA pisujejo inteesente do petk,. oktob 963. MLADINSKI PLES sko nedeljo popoldne ob 6. ui Del- I skem domu. Ig odličen okeste solisto s pecem in zboom. I ZAČETNI PLESNI TEČAJ SE I ZAČNE toek, 5. oktob 963 ob 8.30 ui. Rdoljic 9. oktob jugoslonski film MOŽJE DANES, JUTRI IN... ob 8. in 20. ui 0. oktob fnc.-iug.-itl. Film AIJSTERLITZ oh 9.30 f.. oktob itlijnski zbni film LEPI ANPONIO ob 20. ui Medobčinsk komunln bnk Knj s sojimi poslonimi dotmi n Jesenich, Knju, Rdoljici. Škofji Loki in Tžiču zpisuje ngdno žebnje z setoni dn čenj»3. oktobe«vlgtelj, ki loži n hnilno knjižico mesecu oktobu sj din, pide pošte pi ngdnem žebnju. Žebnje bo Pi seh poslonih enoth pi poloici mesec noemb 963. Obenem spoočmo sem lgteljem, d lhko digjo pi n *ši bnki iz sojih hnilnih knjižic neomejene sote, pi du- 8lh komunlnih bnkh dži p sedj dneno din (Pej din). Vlgtelj lhko tudi pi dugi komunlni bnki digne so hnilno logo, če bnk pimej sldo knjižico z bnko, ki J e izstil hnilno knjižico. Vlgj in čuj pi MEDOBČINSKI KOMUNALNI BANKI KRANJ! Gibnje pebist NA JESENICAH Poočili so se: Anton Lok, t in Fnčišk Cnetič, delk; Kol Pokelšek, oseb. upokojenec in Julij Rek. gospodinj; Miln Ako, dipl. pnik in Dg Cufe. dipl. pnik. Rodile so: InDekonj dekilco; Anic Rjhd dečk; Julijn Zoko dečk. Jožef Mc- - /n _ deklico, Emilij Mkoee deklico, Vleij Gos dečk, Angel Rdno\ ič dečk, Vid'Bedin deklico, Ve Koponjk dečk, Fnck Klin deklico, Mij Poljn deklico, Vilm Mti noic deklico, In Mcdj deklico. Mij Modic dečk, Ljudmil Hst I deklico, Mic Cjkoec dečk, Angel Cenčič dečk. Pnik Leb deklico, Helen Mkič deklico. Umli so: Mtin Mlk, osebni upokojenec, st 62 let; Jnez. Mohoič, osebni upokojenec, st J 87 let; An fttihele, gospodinj;'.! st 43 Tet. V KRANJU Poočili so se: Ple Stoinoič, to, delec in Dušnk Vukoieič, pedilk: Jnez Nok, kojč in 'Mij Ribnik. šiilj; Vldimi Žikoič, tehnični podpoočnik in Mij Pie, kmetijski tehnik; In Zl, to. delec in Pl Kepic, tkk; Anton Lmpet, miz in Cecilij Zl, to. delk. Rodile so: Mjd Fotič deklico, Vesn Žnid deklico, Teezij Koši deklico, Mij Vcbek dečk, Gbijel Se«ek deklico, Anic Pint dečk, Mij Mlic deklico, An Ez deklico, Mij Vodnjo -- deklico. Mij.Beš dečk, In Mkut dečk, Mij Gombos dečk, Oseni k Stnisl dečk. Miosl Pusth deklico, Fnčišk Gil deklico, Met Ahčič deklico, Julijn Thle dečk, Anstzij Godnjo deklico, Tn Omlje deklico, Otilij Plin dečk, Julijn Pek dečk, Kolin Kpež dečk, Bnd Mitte dečk, Mgdlen Velič dečk, Fnck St- g deklico, Pl Klinšek deklico, Angel Kut deklico, Jelen Ribnik deklico, Fnčišk Demš deklico, Stnisl Oblk deklico, Alenčic Hf-, ne dečk. j Uml je: Mij Hfne, upokojenk, st 74 le*. Mo šteilk O čn«l.jcutoc je posečen 20-letnici zsednj zbo odposlnce sloenskeg nod Kočeju. Ndlje sebuje 40. šteilk»občni člnek Skupščinski odboi o I Piph sttuto in nketo n temo Pistojnost ln finnslnje kjenih skupnosti. Bojn Knj je npisl sestek o šolskih i sttutih in ognih upljn' nših šolh. Vinko Mlk p o smoupljnju gospodstu. Jnez Jeošek piše pod nsloom Mteiln osno kultune delnosti občinh o ezulttih, ki iih te glede teh pšnj dl zisk epubliškeg Institut / sociologijo. Člnek Neodgoono in ncuejc7io poslonje bi ihbntll "poti penečeti je npisl An-j on Zupn, člnek Iznopulnje- > nie sistem stnonjskeg gosoo- I dt Fnc Rupet. člnek Delite osebneg dohodk tudi ; sodnih ustnoh Romn Lob uk, Ptispeek Regulcijski nčt mest-' neg delu občhie Mos'c-Polje, p ie delo inž. Miko Me. Rzen omenjenih pinš "Občn" še sto dugih ktulnih sestko. JHe občj se sinho" 55. Ko so stši nemškeg ojk Iice Dobič dostni In znemijeni tekli sem te tj po hiši, je Iic opzil med uminjem koplnici neke kpe.»čig je t oblek?«jc pšl.»neen jo je pustil tu!«je odgooil mti.»kkšne neumnosti gooiš, Em,«se je hito mešl gls Iz kuhinje.»kkšen Neen? Sojo sto obleko sem podl kočijžu, ki nm je pipeljl d,«sc je zlgl stček. 56.»KoČljž se je peoblekel nši koplnici ln pustil soje kpe k n tleh. Tkoj Jih bom odnesel stn,«je ndljel stček ln pobil po tleh cunje. Sin je moke odšel iz koplnice in pšl mte:»mm, li Je bil Neen es pi ns? Neen Nok?«Stk je nglo pogledl sojeg mož. NI edel, li mu nj poe esnico. Mož ji je'z kuhinjskimi ti djl nezumljie znke, ki si jih ni znl zložiti. 57.»Veš, Iic,«jc slednjič endle dejl mti,»ni mc bilo dom. Sl sem po mst!«nto jc pozel sti Dobič:»Kkšne neumnosti. Kdo e, li je Inženi Nok še ži. Kj m pide n misel! Nj ti skuhm čj, Iic?«Sin je tedj nepičkono dejl:»inženi Neen Nok jc ži. Mlo pej sem g idel n ulici.«iic si je zčel oblčiti sojo ojško unifomo. Spljl se jc od dom. 4 O R GOLOSOVSKI elim ejeti J b m e, i n i Rzste ljudskih dosežko mi je šinil glo misel,?*es»w. IC nptfm«!,. i-..;, če je..«.» se -nni skupj zcoli zgolj el' elik " npk, hvii nne spozum? Konec konce še ni dokzno, d st Glj \ J!? ' n Ljudmil Zjkosk pzp en oseb. In se ' * ko je pišlo do teg, d se je Ljudmil Zjkosk, ki ic mestni bolnišnici Pibeisku. spemen d OWjo *«čkj je Ljudmil Zjkosk npisl Kdneju tisto. *«let~ P l S l n o " IJVe? štije ileglci so bili usteljeni Ti fl*' J J misleki so mi kili dobo oljo. Tolžil me jc misel.» Pii%-i. tem se pojsnjeno,.,., g* JfJl s n cesto, ki je odil poti Josllju. Peljl H J,n \o nselij, il in letnih hišic. V Zgosku je oznik nhl»zle d l ' I n i k ' Zel jc in pičelo se ic kditi. Po,,* Lkšn nglic?«jc doedno popšl oznik. I *?h h*. s e m m u - e č!«je esno dejl oznik in pitisnil n phn. n hitostjo sto kilometo n uo. Destoosemdeset s s Si 0 s pepeljl teh in pol uh. Velik u n glni fcs te Josllju je kzl dnjsto, ko je olg z sfltine inih *'? n tdo, zmznjeno podeželsko pol. Po kkšnih stin- *Wkjh, n u t h stšneg pozibnj in nenehneg iljeni to ' ck-? i V p ~ s s c l",l "'P c, J, n c i I i ' d Stl " i hipo ekel oznik. s o s k o c i, s ped nizko leseno hišo. Skozi okno je bilo ideti luč. b%, S() hil temi. Odpi sem tc t in stopil. Rtlttll, e t l zljl pes. Hišn t so zškipl. Ped mihmm ol *Hj*">i >Om c- se e i- pokzu bel zsl. Zslepil 7clmi me ie ic dobcu ilobcn C* seti,k< Sl b ' e?«sem zslišl pidušen tensk,) gls. se m idel p ngonsko zznl, d je on.»ljudmilo Inokcntjeno Zjkosko iščem,«senu glsno dejl in utihnil pičkoje odgoo.»vstopite!«je odgooil. Stopil sem po stopnich in se zstmcl njo, ne d bi sc ozil n spodobnost. Ped menoj jc stl isok, zelo lepo gjen žensk. BiLi je mloe poln nič čudneg z njen let. Oblečen je bil setlo domčo hljo. To je biio se, k sem \idel. Vstopil sem z njo sp pedsobo, /tem mjhno, zelo eisto sobo, kje je bilo se snežno bele be: postelj, pt, zese n oknih, peoblek n nslonjčih... N pislni mizi je goel setilk, pekit i belim senčnikom. Stiklo je zožljlo, zsetil je luč. Sobo jc peplilo skdnje zdušje. Ped menoj je sedel popolnom osiel žensk z zgoelim, lepim obzom in tnkimi ustnicmi. Rdoedno mc jc opzol. Molčl sem. Čkl sem, d bo p spegooil.»imenoli ste me Ljudmil Inokent jen. Kje ste zedeli z to ime?«je tiho pšl.»je to še ime?nekoč je bilo moje... Že zdnj...tisoč deetsto eninštiideseteg let?tudi eninštiideseteg...in dinštiideseteg?kj pomenijo t š pšnj? Kdo ste?«pokzl sem ji sojo izkznico. Pogledl je njo.»p end ne em...ljudmil Inokent jen,«sem tiho dejl.»dolgo sem s iskl. Ko bi edeli, kko dolgo ie tjlo? še slutil nisem, d žiite,. Nihče nc e, d Me žii! Opostite, pozno sem s obiskl Vidim, d popljte nloge. Vse to zumem in s posim - opostite mi! Tod le en čloek n setu mi lhko odgooi n sto pšni in t čloek ste i.«ngnil se je k meni. Videti ie bil doedn.»gooite!pičelo se je tedj, ko sem odšel Pibelsk. d bi zbl gdio o tmkjšnjih ileglcih iz čso domoinske ojne. Z soj list sem želel npisti člnek. Tm sem zedel z s in z š pime.čudno...zkj čudno? M j...«-vsi moji toiši so end pdli. V Pibeisku nisem bil se Od 945 let. MftS os žii kdo, ki se me spominj?«se et. p dobo se s spominjjo,«sem ekel.»ste obiskli oblstni komite ptije; ko itd p (l ojni pispeli Pibelsk?«Ne. (Škfe sem soje nekdnje sosede. V tem mestu mije uml hči in želel sem, d bi mi pokzli gob... Tod nšl nisem nikog.<»to pomeni, d Pibeisku ni čloek, ki bi edel, d ste žii?«skomignil ic. meni.»nendno!', sem /:isepetl.»kj pite?ne, nic... Z dlnjo sem si Otl elo in ndliel:»opostite. Vse sem /mešl jjt.., Toliko m imm poedti... Ml doolite, d m zstim Se hekj pšnj.'»d. Ce so neobhodno miin pisnje šeg člnk.«vš dekliški piimek jc Zjkosk. kjne.' Ju š pi sopog sc jc pisl Spo/iiiko?<»D. Pdel je zčetku ojne.*»nc bo džlo,«sem pomislil, end sem je molčl. Z te podobnosti ie bilo še pezgodj.»zjkosk ste ie pisli do oktob 042 let če se nc motim. Ztem ste spemenili piimek in postli Glj Mli j ko. Imm p?«pikiml je. >ln kko se je to /godilo?to je dolg /godb...v glnih obisih jo poznm. Junij so s ujeli skupj z dugimi ileglci. Septemb so s pepeljli bolnišnico zdi netj slepi. Osemindjseteg septemb 942 let je Ljudmil Zjkosk uml. O tem obstj udn listin. Tuplo pokojnice so odpeljli n pokoplišče in g pokopli.to dži.tod... sj ste žii!«'»tudi to dži. Pipomniti mom, d este z msikkšno podobnost iz mojeg žiljenj,«sc je nsmehnil Ljudmil Inokentjen.»M es nc moete sklepti, kj sc jc zgodilo?«

6 SREDA, je ob Rinzi»... V jsnih dneh p n ušeine mučene domoine spet si postimo no dom!«ulice so zžiele, zloile. Moje zst je ihlo sežem jesenskem jutu... Po cesti poti mestu so se pomikle ste ozil in izginjle pod deesi ob stnskih koloozih, se ustljle n poljih, od tm poti sedišču p so se pomikle množice... Mesto jih je pobilo! Tko je bilo ideti. Vs t so bil odpt gostom. Posod si idel npise: Infomcije, Zbo... P pomoč... Tko je bilo nedeljo KOČEVJU. Videti je, d imjo zen smoupi, gospodjenju itd. tudi mnogo izkušenj ognizciji elikih posl. Stojnice z njzličnejšimi jedili, okepčili, spominki itd. so bile mlone po sem mestu. Zlsti Je bilo obiskoncem šeč, d je bilo mnogih kjih n zpolgo eliko sdj, soko in podobno. Podjci sldoled ln čsopiso so bili n skem koku. Ob tki ognizciji so se udeleženci še pej kot ndno zžieli in spostili. Pozdljli so se, okoli, objemli... sj so mnogi šele po deh desetletjih zno nšli soje soboce in sodelce iz tistih težkih čso.»ne poznm Več«I Nendom.ie nstlo zbuje nje in smeh. Možk nekoliko nizkog slnostne tibune je ke poste, in bistih oči čni O množic pitiskl npej ctblcki je hotel npej do tibune sk jc hotel biti čim bližje, čimeč slišti, ideti... želi in potiskli nzj. T med goste. Reditelji so g zd p se je upil in smejl ekoč:»me es nihče ne pozn? Se mom po djsetih letih es že legitimiti?«nektei nokog so se zčeli smejti.»p to je end Dki! Niti njeg ne poznte!«je zkliknil nekdo iz množice. Kko beži čs! Nš legendni junk postj neznn! Od tistih čšov, ko so g poznli in občudoli si boci in tudi ostli ljudje po osobojenih seh, od tkt je že zstel no od. In še dug pime. Med množico so bili tije možki.»kje jč tist hiš, kje smo imeli intendnco?«je pšl nekdo. Ustili so se. Pzljio so gledli lepe hiše okog tg.»ničes ne poznm eč,«je dejl pšni.»to je čisto dugo, noo Kočeje,«Je dejl... P to so tdili si, ki so po eč letih pišli tjk?l Mnoge hiše Kočeje znčilnem bskem stilu, st zldoj z znki gnt in kogel, nizke hiše, ozke ulice se Je izginilo in dlo posto setlim ln lepim poslop- jem, šiokim ulicm z zelenimi j lejmi. V ozdju p se digjo toniški dimniki... Kočeje, ki je ejetno izmed seh nših mest. nosilo njhujše posledice ojne ihe, tisto Kočeje je tudi doseglo zdnjem čsu njidnejši skok npej. O gonjem smo se pepičli tudi ob gfikonih in zstljenih Izdelkih njihoih»smostnišklh«ton. Včsih je bil tm smo udnik in žge. V zdnjih 0 letih so zgdili 725 noih stnonj, mnogo objekto zdsteneg, kultuneg in splošneg pomen, elektificili so 72 okoliških si in nselij. Vednost izdelko se je poečl od 2,7 milijd n okoglo 3 milijd dinje, nodni dohodek se je poečl skoj z petkt. Seed so zto moli inestiti nd 5 milijd dinje. Ob Rinži se zcli noo Kočeje Spot > Sooi > Sno't Soot Š <'»Si ti moj sin?«t UMI ko je tkoj po končni sloesnosti spšel stejš ženic eneg izmed boce, ki je bil n posli ptiznski obleki. Bil je Fnčišk Žnidšlč iz Liold, blizu Kočej. Njen edin hček je bil komis četi. Tm je pdl. V tej žlosti je Fnčišk imenol se boce tiste čete z»moje sinoe«, spšel o njih, jim pošiljl cigete in želel, d bi jo obiskoli. Upl je, d bo nšl tem ptiznu eneg izmed»sino«. Zl, Stfiček, tko je bilo ptiznsko ime tistemu toišu, In end, Stiček ni bil njen sin ni edel nič podobneg o tem, ni bil tisti četi. Tod njun pogoo je bil seeno tko pisčeni, gnlji, celo peteslji, kot je bil ne pipile z npd, obkolile in bj dožieli ukne in i_ z jjil stojnko. Ptiznske enote so se so bili pe idni sthu, _ koč med tkimi ptiznskimi delegcij je šl postojnko. Tod ko so pišli tj, so es mmicmi in boci. Rzobesili so belo zsto. P _ t odpt.»moj sni J čs pogjnj p so Nemci izkoistili in n pomoč so jim pišli jl ženic,»tod jz šel Ljubljno k.belim«, %0 D spomin e n ' oj* tnki...«tkt, pi, se je smo ptizni nš P * fc nekdnjem boju in žiljenju komj ešil iz Kočej. sk.«niso hoteli zeti seg- 0 po tistih kjih nm je poedl Tone Kocijnčič (ki nil se je dogodil nekje pi Stični. oškodoli. Ko p so že itn Dugi dogodek, ki g je pesu- jim je nudil, d je ne bt p n3. je dnes zposlen knjskem Ptizni so šli po hišh, ki so ložen oz, je -pišl o z n b S e # podjetju Koin) tole:»še dnes imele sinoe pi»belih«, in jim ponudil skemu še Kl mi ii jsno,«je dejl,»zkj so z kzen jemli hno z ptizne. Med tem delom je k njim Tke in podobne je biloj 5 n pot in n tiho je ihtel. se nši celo uo pogjli z Nemci tu Kočeju decembu 943. pišl nek ženic. Vbil jih je, n nedeljskem sečnju Nemci so že postili sojo po- nj pidejo še k njej. Ptizni Čeju. K. M. $n<yt $ Soot # Snot # Sttot % Sjtot Spot Špot # Spot Spoi Spot Spot I. epublišk odbojksk lig moški Bnik že pk Nedeljski boji I. odbojkski ligi z moške so dokončno izoblikoli h penstene lestice. Edin kndidt z po mesto Bnik in Fužin st nmeč tekmonje že zključil. Po nepičkonem pozu Fužinj Mibou (3:2) je Bnik sojeg tekmec pehitel z eno točko in tko osojil letošnje sloensko pensto. Bnik ln Fužin st si že piboil pico do sodelonj klifikcijh z stop zezno odbojksko ligo. Bolj znimi p je pogled n lestico od dugeg mest nzdol. Mibo se je z dem zpoednim zmgm zelo pozpel n lestici in je zen Knl in Noeg mest glni kndidt z tetje mesto. Njbolj ogočen bob p se je zdnjih kolih zil med kndidti z izpd. Medtem ko se Čnuče teg ne moejo eč ešiti, p se Tegd, Mežic, Jesenice in Zoiš teg njbolj bnijo. Sm pogled n ezultte nm pokže, d sd p kndidti z izpd pobli nječ točk. Tko je tudi goenjski pedstnik Jesenice osojil obe točki bobi z Noim mestom, ki je klonilo tudi poti Mežižici. Noi sloenski pk Bnik p se je mol pecej potuditi, d je n domčem igišču osojil obe točlfh boju z zdnjim n lestici Čnučmi; deb sečnju petekleg let p je Tegd gldko odpil ekipo Mežice. LESTVICA I. LIGE Bnik :2 33 Fužin :27 32 Mibo :33 24 Knl :33 23 Noo mesto :30 22 Zoiš :37 22 Jesenice :38 22 Mežic :37 22 Tegd :33 2 Čnuče :39 9 Gunčje dug V petek, soboto in nedeljo je bil n teniških igiščih Ljubljni tdicionlni teniški tuni z»tedije memoil«. Vs p mest so osojili domčini - igci Olimpije. V konkuenci člnic je nstopil tudi igk Tigl Mij Gunč, ki je zsedl dugo mesto. V finlu jo je pemgl Ljubljnčnk Škulje s 6:4 in 6:. - M. K. Tko kot pi hgi, st tudi IT. epubliški ligi pi de mesti osojeni že ped zključkom penst. Igci Žionice imjo ped sojo zdnjo tekmo ti točke pednosti ped zsledoci iz Knj, kteim p ne moe Uiti dugo mesto. Zionični so si s pim mestom piboili tudi mesto I. epubliški ligi in bodo dugo leto p gotoo td nspotnik že pekljenim ekipm I. lige, sj so letos pokzli zelo in bobeno igo. V spomldnskem delu penst je od tekmonj odstopil ekip Tnoeg in so bile se tekme z njo egistine s 3:0 koist nspotniko. Lestic II. lige: Žionic :6 26 Tigl :3 23 Kočeje :25 20 Kop :22 7 Kmnik :24 7 Bestnic :20 6 Postojn :28 5 Tnoo J :36 0 Sodili so zdnjo tekmo M. Kuh V nedeljo ped zčetkom penstene tekme goenjske nogometne lige Mldost : Nklo je bil n igišču Mldosti mjhn sloesnost. Pedstniki nogometne podzeze in podzeze nogometnih sodniko Goenjske so s skomnimi dili dli piznnje sej sodniški tojki, ki je odil to sečnje - Leopoldu Gošlju iz škofje Loke, Rudiju Nežmhu (ob st nogometn sodnik že od 947. let) in Fncu Unlču Z Jesenic (sodnik od let 950), ki so se p s tem sojenjem posloili od nogometnih«teeno. D.F. Po osmem kolu sloenske nogometne lige Dokj neznimi zplet Čep smo ped zčetkom letošnjeg sloenskeg nogometneg penst upičeno lhko pičkoli, d bo tekmonje pi Hgt njmnj tko znimio kot lni, p je že pih osem kol pokzlo, d bo SNL 963/64 ejetno p do konc dokj neznimi. Težko bi bilo zpljti o pem Izmed zoko z to slbi igi lnskeg pk Ljubljne in»bezknem«zčetku goenjskeg pedstnik Tigl, ki je minuli sezoni obstl n dugem mestu, medtem ko menimo, d je dugi zok z to nckonkuenčno sodelonje dugih mošte Mibo in Olimpije. Posledic njune udeležbe ligi je t, d je tekmonje zlečeno, zen teg p nobeno izmed esnično penstenih kol ni odigno celoti. D n pime po osmem kolu sloenske nogometne lige n hu lestice ni njboljše mošto (tboeljski Rud, ki je edini bez j poz), je tudi»zslug«dugo-. ligških eze, sj st ped njim ; Kldi z eno in Celje s, celo dem konkuenčnim tekmm eč. Tko zmeje med mesti n j lestici ne bo izenčeno se do j zdnjeg kol (jesenskeg oziom spomldnskeg del) pen-j st. Po dugi stni p se gle- j dci tudi toliko ne znimjo z sečnj, kteih igt Olimpii B in Mibo B, p čep no-, Bnoičih tdicionlni mldinski I V soboto in nedeljo Je bil beno izmed obeh mošte ni dosti j kup epublik, n kteem so ni stonlle epezentnce Mkedonije, slbše kot njboljše ste sloenske lige. V dobojih z njim pč ne ge z točke, zen teg p so isoki pozi Mibo z Rudiem in Slonom te Olimpije s Kld i jem in Rudjem deloli kot»hlden tuš«in so se lubite- Iji nogomet po njih spšeli, če je njun nstop SNL sploh esen (še zlsti zto, ke st mošti pih sečnih pikzli solidno znnje). Po doslej doseženih ezulttih immo občutek, d se bodo z hnj mest potegoli Rud Kldi te Celje in Sobod. Mend im smo t četoic še toliko Idelizm, d pek klifikcij čun n eentulno ustite dugo ligo, medtem ko so se ji dugi (z lnskim pkom Ljubljno ed) n podlgi dosednjih izkušenj je odpoedli in»žiotijo«med čettim in dnjstim mestom. Ceo st imel doslej glnem foizine nspotnike, kže, d Delmis in Olimp n sezono tudi nist bil dobo pipljen, zto st zzel zdnji poziciji, medtem-ko je mošto Kim zdi neuejenih zme klubu po šestem kolu (pi zmeju golih :29) odstopilo od ndljnjeg tekmonj. Knjski Tigl pežilj letos sojestno bolezen moštu nmeč ni npdlne petoke, kl bi znl dosegti gole. Z nedeljskim pozom poti Rudju je mošto zdknilo s peteg mest n deeto. Tudi nslednj sečnj mu ne obetjo nič dobeg, tko d se po pem delu penst utegnejo znjti celo n enjsti poziciji. V nedeljo bodo tiglni n sojem igišču igli z Aluminijem, ki je dobo zčel, nto p popustil, tko d je sedj s točko in tekmo eč kot Tigl n šestem mestu. Po gostonju pi Sobodi bo Tigl 4 dni ksneje igl spet dom, in sice s Soboto. Ostli pi nedeljskeg kol Železnič : Sobot, Kldi : Delmis, Goic : Liubljn, Rud : Sobod, Kim : Olimpij B, Slon : Olimp in Mibo B : Celje. J. Ž. Ptizn Kmn goic in ESS KiU finlu slo* V nedeljo bo Celju jih enskeg penst mfl( Xj n ov*' in štfeth tudi finle Id nj z tletski pokl Sloe g ognizi Atletsk - t& nije z nmenom pospcš e 0«o j tletike osnonih zgojnih ognizcijh in špotnih ktiih. V t e gih & je letos sodelolo 2 n* 0 $ e jfl 3 ženskih ekip, finle P»? ustilo ski konkuen šest ekip. Med moškim J $ uspelo tudi ekipi Kmne goice, ki je P e (p** s 7363 točkmi n 3. mestu SŠD Kjuh Celje, 8095 'p* ženskmi p se je ustil 5, ESS Knj s 4854 točkm* mesto (p ESŠ Celje, W»* No goenjski ekod Bnoičih! Sbije, Htske, Bosne in Hecegoine te Sloenije. Sloensk epezentnc Je bil žc npej obsojen n neuspeh, sj Je pipotol Tuzlo bez člnskih?nezentnto Veblč, Kosbn, Blutnik, Hot, Golob ln mldinskih džnih pko Cižek in Jmnišk pi moških; ženski ekipi p ni hilo džnih epezentntk Ubnčlčee, Lubejec in Podmiljščkoe. Rzumljio jc, d tk ekip ni mogl ohniti lnskih pozicij, posebno še, ke so Goenc, šb in Potič nstopli poškodoni, odsto ekipe p je imelo n zpolgo z štii sednje poge le 3 sednjepogše, nmesto osmih in (e tko mol tekč n 0 m oie Koši teči 500 m steeple. V tej situciji ekip Htske ni imel težkeg del in je lhko pospil zmgo. Htje so zmgli pi moških in skupni ustiti, Sbi p ženski konkuenci. Sloenij je seh teh konkuench zsedl tetje mesto. Tekmonje je pecej motilo slbo eme soboto, ob dne p zmočene tletske npe. Izmed osmih knjskih epezentnto so se njbolje odezli šb, Mjn Gljot in Sjoče. šb je kljub poškodbi nstopl teh disciplinh ln se posod dobo odezl, posebno p se Je odlikol toskoku, kje je dosegel no goenjski ekod 3,7 m, ki je eden njboljših letošnjih sloenskih ezultto. Sjoče Je skeku dljino zsedl dugo mesto z Mlnjekoo ln tko pemgl mldinske epezentntko Petnjičeo, Bunjeo In Flkoo. Nektei ezultti: moški 00 m. Ksi (H) 0.8, 5. Potič.5, 6. Gljot.6; 200 m. Ksi 22.6, 3. Gljot 23.4, 5. Potič 23.5 L500m. Pličeić (H) 4:07,4, 5. Hfne 4:7,0; 500 m steeple L Pličeić 4:33,5, 5. Hfne 4:44,9, 4X 00 m. Htsk 44,4, 2. Sloenij (Gljot, S. Pijeec, Potič, M. Gljot) 45,2; išin. Kečkeš (Sbij) 5, šb 75 dljin L Koic (H) 652, 3. šb 630; toskok. Iičič (H) 4,2, 2. Šb 3,7; kogl. Psklo (H) 5,40, 4. P JgJ«J0* Stle 4,26; kl dio - - (Sloenij) 60,84, 9. Stie* M n n j ženske dljin. 2. Sjoic 497. M. L Finle SRS okometu z ženske Mldost: Slon jp, $>! t 0 V čettek, 0. f 6. ui bo n ig'kiu«*j Stžlšču flnhi "et*.. pokl Sloenije o*j pij ktei se bost jj sti Mldosti in» I J * & p so gostje f 0 *%je. t zelo znimio s* $ LESTVICA Kiže Žb nič Stožič Rdoljic Duplje B Selc Tžič B S B Mldost B Sic Ktec GRL & o S» " 56:52 6:5» 34:35 40:6? 30: