LETNO POROČILO Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2020

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "LETNO POROČILO Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2020"

Transkripcija

1 LETNO Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2020 V POLNEM TEKU

2 INFO Ime obvladujoče banke: Nova Kreditna banka Maribor d.d. Skrajšano ime banke: Nova KBM d.d. Sedež: Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija Spletna stran: Facebook: YouTube: Instagram: LinkedIn: E-pošta: Skype: NovaKBM Telefonska centrala: Klicni center: Osnovni kapital: Matična številka: Davčna številka: Številka računa: IBAN: SI BIC (SWIFT): KBMASI2X BLOOMBERG KODA: NKBM LEI: J0GSZ83GTKBZ89 GIIN: BGX87Q SL.705

3 Poudarki v letu 2020 Uspešno zaključena največja združitev v zgodovini slovenskega bančništva V okviru največje združitve v zgodovini slovenskega bančništva so bili podatki več kot strank nekdanje Abanke nemoteno preneseni v informacijske sisteme Nove KBM. Banka je začela projekt razvoja skupne organizacijske kulture in uvedla nove vrednote, ki so jih oblikovali zaposleni. Digitalna preobrazba Aktivna uporaba digitalnih storitev se je od začetka leta 2019 povečala za 90 odstotkov. Učinkovit odziv na COVID-19 Preventivni ukrepi, dejavnosti in poslovne odločitve so bili uspešno izvedeni na vseh poslovnih področjih. Vse storitve potekajo nemoteno, naše poslovalnice so ostale odprte in dostopne našim strankam. Vključevanje tehnologije in osebja banke je omogočilo zelo hiter prehod na delo na daljavo. Prihranili 17 ton papirja Z dejavnostmi v okviru internega programa Klik za okolje, ki so namenjene zagotovitvi brezpapirnih poslovalnic in digitalizaciji procesov, se je poraba papirja močno zmanjšala. Visoka likvidnost in trden kapitalski položaj Kljub zahtevnim razmeram je Skupina Nove KBM poslovno leto 2020 zaključila uspešno. Zadovoljstvo strank z digitalnimi storitvami se nenehno povečuje in je doseglo najvišjo raven doslej. Najboljša spletna in mobilna banka v letu 2020 Neodvisna raziskovalna agencija E-laborat in zadovoljni uporabniki Nagrada HORUS Za strateško vodenje družbene odgovornosti smo prejeli nagrado Delež neto nedonosnih kreditov v portfelju je dosegel nizko raven: 3,05 %. Kapitalski količnik CET1 je znašal 18,82 %, LCR pa 393 %. Mobilna denarnica so in uvrstili med najboljše spletne in mobilne banke v Sloveniji. HORUS, ki jo podeljujo neodvisni strokovnjaki Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. Uvedli smo orodje za brezstična in s PSD2 skladna plačila na daljavo, mdenarnico, ki vključuje funkcijo Stopnja zadovoljstva se je povečala Flik (plačila P2P in P2M), dvig in polog gotovine ter preverjanje stanja na računih na bankomatih, ki omogočajo brezstične transakcije. Tehnologija RPA V različnih procesih smo začeli uvajati robotizacijo z namenom avtomatizacije in optimizacije Nagrada Superbrands Blagovna znamka Nove KBM se je že drugo leto zapovrstjo uvrstila med najboljše blagovne znamke Stopnje zadovoljstva strank in zaposlenih so bile v letu 2020 najvišje doslej. Izboljšanje bonitetne ocene delovnih procesov ter predstavili Nika, prvega robota za spletni klepet. na slovenskem trgu, ki jih je le en odstotek. Blagovna znamka je opredeljena kot edinstvena, prepoznavna in zaupanja vredna Bonitetna agencija Moody s Investors Service je izboljšala Certifikat Družini prijazno podjetje dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM z Baa2 na Baa1. Banka je potrdila naziv in sprejela tri nove ukrepe.

4 VSEBINA 11. Poslovanje Skupine Nove KBM in Nove KBM Makroekonomsko okolje Združitev Nove KBM in Abanke 35 POSLOVNO COVID Analiza poslovanja Skupine in Nove KBM Predstavitev družb v Skupini Ključni podatki o poslovanju Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Skupine Nove KBM Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Nove KBM d.d Predstavitev Skupine Nove KBM in Nove KBM Poslovanje po poslovnih področjih v Novi KBM Poslovanje z gospodarskimi družbami Poslovanje s prebivalstvom Upravljanje človeških virov Izjava o upravljanju Nove KBM Nagovor uprave Nove KBM 9 3. Poročilo predsednika nadzornega sveta Pomembnejši dogodki in dosežki v letu Upravljanje zakladništva ter sredstev in obveznosti Izjava o odgovornosti uprave Nove KBM za sestavo letnega poročila za leto Strateške usmeritve Nove KBM in Skupine Nove KBM Pomembnejši dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta Aktivno upravljanje nedonosnih naložb Vrste storitev, za opravljanje katerih ima Nova KBM dovoljenje Banke Slovenije Vizija, poslanstvo in strateški stebri Vrednote Načrti za leto Kratka zgodovinska predstavitev Nove KBM in Skupine Nove KBM Upravljanje Skupine Nove KBM in Nove KBM Organizacijska shema Skupine Nove KBM 31. decembra Organizacijska shema Nove KBM 31. decembra Korporativno upravljanje Nove KBM Zagotavljanje skladnosti poslovanja Zagotavljanje funkcije preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in skrb za skladnost na področju omejevalnih ukrepov Delniški kapital Nove KBM Izjava upravljalnega organa o ustreznosti ureditev upravljanja tveganj Skrbniške in administrativne storitve Razvoj banke Program skupaj do odličnosti Razvoj produktov in storitev Razvoj novih produktov in storitev Razvoj digitalnih poti in e-storitev Storitve na poštah Razvoj informacijske tehnologije Projekti Investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva Poslovna mreža Nove KBM Trajnostni razvoj in družbena odgovornost Izjava o nefinančnem poslovanju 59 RAČUNOVODSKO 62 Poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih Skupine Nove KBM in Nove KBM 65 Računovodski izkazi Skupine Nove KBM in Nove KBM 70 Pojasnila k računovodskim izkazom Skupine Nove KBM in Nove KBM Upravljanje tveganj 28

5 Po prelomnem letu 2020 smo vstopili v novo desetletje. V Skupini Nove KBM smo ga začeli v polnem teku. Združeni smo še močnejši in odlično pripravljeni na prihodnost. Vsak dan nas vodi vizija: biti najboljša banka v Sloveniji. POSLOVNO

6 LETNO Ključni podatki o poslovanju 1.1 Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Skupine Nove KBM 1 VSEBINA Izkaz finančnega položaja (v 000 ) Bilančna vsota Skupni znesek vlog nebančnega sektorja, merjenih po odplačni vrednosti Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju Portfelj vrednostnih papirjev a) od tega finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa b) od tega dolžniški vrednostni papirji, merjeni po odplačni vrednosti Celotni kapital Obseg zunajbilančnega poslovanja Izkaz poslovnega izida (v 000 ) Čiste obresti Čisti neobrestni prihodki od tega čiste opravnine Stroški dela, splošni in administrativni stroški ( ) ( ) ( ) Amortizacija (23.444) (16.803) (13.379) Oslabitve in rezervacije (kreditne izgube) (29.946) Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja Davek iz dohodka pravnih oseb od poslovnega izida iz rednega in ustavljenega poslovanja (3.390) (5.749) Čisti poslovni izid Izkaz vseobsegajočega donosa (v 000 ) Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo (3.850) (4.414) (17.078) Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa Število zaposlenih Delnice Število delničarjev Število delnic Pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu (vrednost v ) 15,00 15,00 15,00 Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v ) 99,13 78,17 72,81 Kazalniki v % a) Kapital - količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala 18,82 23,99 20,13 - količnik temeljnega kapitala 18,82 23,99 20,13 - količnik skupnega kapitala 20,68 27,03 20,13 1 Naziv Skupina Nove KBM se v letnem poročilu uporablja tudi kot Skupina. Podatki za 2018 in 2019 so nespremenjeni glede na že objavljene podatke in ne vključujejo poslovanja nekdanje Skupine Abanka.

7 LETNO VSEBINA b) Profitabilnost - obrestna marža 1,78 2,21 2,21 - neobrestna marža 3,51 1,59 1,20 - marža finančnega posredništva 5,30 3,80 3,41 - donos na sredstva pred obdavčitvijo 2,47 1,34 1,43 - donos na sredstva po obdavčitvi 2,43 1,23 1,46 - donos na kapital pred obdavčitvijo 21,93 8,88 9,80 - donos na kapital po obdavčitvi 21,59 8,13 10,03 c) Stroški poslovanja - operativni stroški / povprečna aktiva 2,16 2,52 2,32 - operativni stroški / prihodki CIR 40,75 66,36 68,21 - operativni stroški / prihodki (normalizirani) CIR2 63,86 57,75 66,15 d) Neto krediti / depoziti strank, ki niso banke neto LTD 62,01 73,43 69,63 e) Bruto krediti / depoziti strank, ki niso banke bruto LTD 63,25 71,52 74,65 Mednarodne bonitetne ocene Fitch Ratings Moody s Investors Service BB+/B (negativna ocena prihodnjih izgledov) Baa1/P-2 (stabilna ocena prihodnjih izgledov) BB+/B (pozitivna ocena prihodnjih izgledov) Baa2/P-2 (pozitivna ocena prihodnjih izgledov) BB/B (pozitivna ocena prihodnjih izgledov) Baa3/P-3 (pozitivna ocena prihodnjih izgledov) 2020 VSEBINA MAREC JUNIJ SEPTEMBER DECEMBER Likvidnost - količnik likvidnostnega kritja 410 % 407 % 379 % 360 % - likvidnostni blažilnik (v 000 ) neto likvidnostni odlivi (v 000 )

8 LETNO Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Nove KBM d.d. 2 VSEBINA Izkaz finančnega položaja (v 000 ) Bilančna vsota Skupni znesek vlog nebančnega sektorja, merjenih po odplačni vrednosti a) Pravnih in drugih oseb, ki opravljajo dejavnost b) Prebivalstva Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju a) Pravnim in drugim osebam, ki opravljajo dejavnost b) Prebivalstvu Portfelj vrednostnih papirjev a) od tega finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa b) od tega dolžniški vrednostni papirji, merjeni po odplačni vrednosti Celotni kapital Popravki oziroma prilagoditve vrednosti in rezervacije za kreditne izgube Obseg zunajbilančnega poslovanja Izkaz poslovnega izida (v 000 ) Čiste obresti Čisti neobrestni prihodki od tega čiste opravnine Stroški dela, splošni in administrativni stroški ( ) ( ) (89.575) Amortizacija (18.571) (10.255) (6.621) Oslabitve in rezervacije (kreditne izgube) (27.809) Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja Davek iz dohodka pravnih oseb od poslovnega izida iz rednega in ustavljenega poslovanja (1.561) (4.208) Čisti poslovni izid Izkaz vseobsegajočega donosa (v 000 ) Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo (3.741) (4.323) (17.272) Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa Število zaposlenih Delnice Število delničarjev Število delnic Pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu (vrednost v ) 15,00 15,00 15,00 Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v ) 99,00 78,22 72,34 2 Naziv Nova KBM d.d. se v letnem poročilu uporablja tudi kot Nova KBM ali banka ali združena banka (po pravni združitvi z Abanko ). Podatki za 2018 in 2019 so nespremenjeni glede na že objavljene podatke in ne vključujejo poslovanja nekdanje Abanke d.d. Naziv Abanka d.d. se v letnem poročilu uporablja tudi kot Abanka ali nekdanja Abanka.

9 LETNO VSEBINA Kazalniki v % a) Kapital - količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala 14,82 23,31 19,59 - količnik temeljnega kapitala 14,82 23,31 19,59 - količnik skupnega kapitala 16,67 26,21 19,59 b) Kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti - nedonosne (bilančne in zunajbilančne) izpostavljenosti / razvrščene aktivne bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti 1,77 2,47 5,99 - nedonosni krediti in druga finančna sredstva / razvrščeni krediti in druga finančna sredstva (brez stanj na računih pri centralni banki in vpoglednih vlog pri bankah) - nedonosni krediti in druga finančna sredstva / razvrščeni krediti in druga finančna sredstva (vključno s stanji na računih pri centralni banki in vpoglednimi vlogami pri bankah) - popravki oziroma prilagoditve vrednosti za kreditne izgube / nedonosni krediti in druga finančna sredstva (brez stanj na računih pri centralni banki in vpoglednih vlog pri bankah) - popravki oziroma prilagoditve vrednosti za kreditne izgube / nedonosni krediti in druga finančna sredstva (vključno s stanji na računih pri centralni banki in vpoglednimi vlogami pri bankah) - prejeta zavarovanja / nedonosni krediti in druga finančna sredstva (brez stanj na računih pri centralni banki in vpoglednih vlog pri bankah) c) Profitabilnost 3,48 4,68 11,00 2,46 3,65 9,70 29,53 40,49 57,62 29,53 40,50 57,62 56,04 43,13 16,84 - obrestna marža 1,56 1,86 1,90 - neobrestna marža 3,47 1,64 1,11 - marža finančnega posredništva 5,03 3,50 3,00 - donos na sredstva pred obdavčitvijo 2,43 1,41 1,46 - donos na sredstva po obdavčitvi 2,42 1,33 1,53 - donos na kapital pred obdavčitvijo 21,58 9,35 10,13 - donos na kapital po obdavčitvi 21,42 8,80 10,59 d) Stroški poslovanja - operativni stroški / povprečna aktiva 1,98 2,19 1,95 - operativni stroški / prihodki CIR 39,43 62,42 64,77 - operativni stroški / prihodki (normalizirani) CIR2 62,92 53,07 63,97 e) Neto krediti / depoziti strank, ki niso banke neto LTD 60,89 71,33 67,37 f) Bruto krediti / depoziti strank, ki niso banke bruto LTD 62,00 73,02 72, VSEBINA MAREC JUNIJ SEPTEMBER DECEMBER Likvidnost - količnik likvidnostnega kritja 354 % 338 % 304 % 295 % - likvidnostni blažilnik (v 000 ) neto likvidnostni odlivi (v 000 )

10 LETNO Nagovor uprave Nove KBM Spoštovani, leto 2020 je bilo v številnih pogledih izjemno. V Novi KBM smo ponosni, da smo uspešno izvedli največjo združitev v zgodovini slovenskega bančništva ter povezali bogato zgodovino, vrednote in dosežke Nove KBM in nekdanje Abanke v močno, združeno banko. Ob prehodu v novo leto smo uspešno zaključili migracijo računov strank nekdanje Abanke in povezanih produktnih podatkov na informacijske sisteme Nove KBM. Ta izjemen dosežek je bil uspešno izveden v negotovih zdravstvenih razmerah zaradi pandemije in je zahteval skrbno načrtovanje in zavzeto sodelovanje vseh zaposlenih v banki. Nova KBM je z združitvijo utrdila svoj položaj najdostopnejše banke v državi, ki strankam zagotavlja odlične produkte ter storitve v največji fizični poslovni mreži z 91 poslovalnicami, okoli 400 bankomati, na 461 poštah po vsej Sloveniji ter tudi preko nagrajene, dokazano najboljše elektronske in mobilne banke. V združeni banki se nadaljuje razvojna pot finančne institucije, ki je dobičkonosna, sodobna in družbeno odgovorna ter odličen partner strankam, poslovnim partnerjem, dobaviteljem in širšemu družbenemu okolju. Ponosni smo, da smo za strateško vodenje družbene odgovornosti prejeli nagrado HORUS, v začetku leta 2021 pa drugo leto zapovrstjo tudi naziv Superbrands, ki Novo KBM uvršča med 1 % najuspešnejših blagovnih znamk v Sloveniji. Naše uspešno delo in dosežke potrjujejo številne raziskave, ki izkazujejo pozitivne trende. Prav tako jih prepoznavajo mediji in drugi deležniki, kar pozitivno vpliva na podobo in ugled banke. Marca 2021 smo predstavili posodobljeno celostno podobo banke, ki ohranja ime Nova KBM ter simbolično in vizualno povezuje ključne vrednote in značilnosti obeh bank, zdaj združenih v eno. Hkrati je banka postala ponosen partner Primoža Rogliča, najboljšega kolesarja na svetu, ter njegove življenjske sopotnice in pisateljice Lore Klinc, avtorice knjige Kilometer nič. Primož in Lora sta postala ambasadorja združitve in naše nove marketinške kampanje. Posodobitev blagovne znamke je bila eden od zadnjih korakov procesa združevanja, ki se je pričel junija 2019 s podpisom pogodbe o nakupu nekdanje Abanke. Transakcija je bila zaključena 5. februarja 2020, čemur je 1. septembra istega leta sledila pravna združitev obeh bank. Uspešno in odgovorno poslovanje v času pandemije Začetek leta 2020 je zaznamovala tudi pandemija bolezni COVID-19 ter izredne razmere v zdravstvu, gospodarstvu in družbenem okolju. Kljub zahtevnim okoliščinam smo v Skupini Nove KBM aktivnosti izvedli uspešno in odgovorno. V to kritično leto smo vstopili v dobri kondiciji, z odlično upravljanimi poslovnimi procesi, ambiciozno zastavljeno strategijo rasti ter visoko stopnjo zaupanja in zadovoljstva naših deležnikov. Zabeležili smo velik napredek pri izpolnjevanju zastavljene poslovne strategije, izvedli največjo združitev v zgodovini bančništva ter številne druge pomembne projekte. Hkrati smo z donacijami in humanitarnimi akcijami izkazali solidarnost do posameznikov in skupin, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Bančništvo je ključna dejavnost za zagotavljanje dobro delujoče družbe in gospodarstva, kar je v času izrednih razmer še toliko pomembnejše. Že od začetka pandemije vse ključne storitve in poti do banke delujejo nemoteno, tudi naše poslovalnice ostajajo odprte in dostopne za naše stranke. To zagotavljamo z upoštevanjem preventivnih in varnostnih ukrepov, z odlično informacijsko in tehnološko opremljenostjo, ki omogoča delo na daljavo, predvsem pa z visoko stopnjo zavzetosti vseh zaposlenih. Dobri poslovni rezultati v vseh segmentih V zadnjih letih Skupina Nove KBM sistematično in uspešno izvaja program strateškega preoblikovanja v trajnostno, dobičkonosno in uspešno finančno skupino. Zaradi preoblikovanja in osredotočanja na osnovno, bančno dejavnost, je Nova KBM v zadnjih letih prodala lastniške deleže v družbah z nebančno dejavnostjo. Danes sta v Skupini Nove KBM poleg obvladujoče družbe Nove KBM še odvisni družbi Summit Leasing Slovenija, vodilna lizinška družba v državi, ter Anepremičnine, družba za upravljanje nepremičnin, obe v 100-odstotnem lastništvu Nove KBM. V letu 2020 smo nadaljevali z uresničevanjem vizije biti najboljša banka v Sloveniji, ki temelji na petih ključnih strateških področjih: odličnost v poslovanju s strankami, rast in dobičkonosnost, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti, operativna učinkovitost ter organizacijska kultura in razvoj zaposlenih. Kljub zahtevnim makroekonomskim razmeram, kot so trenutno nizke obrestne mere in zmanjšano povpraševanje po posojilih, je Skupina Nove KBM izkazala uspešno poslovanje na vseh poslovnih segmentih. Pomemben cilj Skupine Nove KBM je vzdržna dobičkonosnost, ki omogoča investiranje v nadaljnji razvoj in hkrati zagotavljanje ustreznih rezerv za prilagajanje prihodnjim spremembam

11 LETNO v finančnem in gospodarskem okolju. Skupina Nove KBM je leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 210,8 milijona evrov, medtem ko je Nova KBM ustvarila 208,9 milijona evrov čistega dobička. Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je ob koncu 2020 znašal 21,59 % na ravni Skupine in 21,42 % na ravni banke. Količnik kapitalske ustreznosti na skupni kapital ostaja visok in je za Skupino Nove KBM znašal 20,68 % ter za banko 16,67 %. Rezultati izkazujejo močen kapital in dober likvidnostni položaj Skupine Nove KBM. Zelo uspešne so bile tudi aktivnosti na področju upravljanja slabih naložb. Delež neto nedonosnih kreditov v portfelju Skupine Nove KBM je konec leta 2020 znašal 3,05 %, v portfelju banke pa 2,50 %. Konec poslovnega leta 2020 je banka zaključila z bonitetnimi ocenami, ki odražajo tako poslovanje banke kot tudi razmere v mednarodnem finančnem okolju. Ocena bonitetne agencije Moody s Investors Service je bila Baa1/P-2 (stabilna ocena prihodnjih izgledov), medtem ko je Fitch Ratings Novo KBM ocenil z BB+/B (negativna ocena prihodnjih izgledov). Poslovanje celotne Skupine Nove KBM smo uspešno prilagajali novim ali spremenjenim regulatornim predpisom na nacionalni ali mednarodni ravni, učinkovitemu upravljanju tveganj ter zagotavljanju skladnosti. V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem Programa skladnosti poslovanja, s katerim na proaktiven, merljiv, učinkovit način spremljamo izvedbo posamezne aktivnosti za zagotavljanje skladnosti v banki. Pričeli smo z aktivnostmi za zagotavljanje skladnosti poslovanja s predpisi in priporočili na področju ESG (Environmental okoljski vidiki, Social družbeni vidiki, Governance upravljavski vidiki). Tako bomo naredili pomemben korak naprej pri upravljanju tveganj, povezanih s klimatskimi spremembami in okoljem, ter pri zagotavljanju nefinančnih razkritij. Digitalna transformacija se uspešno nadaljuje Banka je v letu 2020 nadaljevala z začrtano strategijo izgradnje sodobne informacijske infrastrukture, katere temeljna cilja sta varnost in zmožnost uvajanja inovativnih rešitev. Potem ko smo v letu 2019 posodobili osrednji bančni sistem, smo v letu 2020 še dodatno poenostavili številne procese. Digitalna transformacija, ki jo je pandemija še pospešila, je naše prednostno razvojno področje. Naš cilj je strankam ponuditi odlične digitalne storitve, hkrati pa ohraniti osebni odnos in strokovno podporo naših bančnih svetovalcev. Od začetka leta 2019 se je število uporabnikov digitalnih storitev povišalo za kar 90 odstotkov. Ponosni smo, da sta naši spletna in mobilna banka in dokazano najboljši v Sloveniji, kar so potrdili tako neodvisna raziskovalna agencija E-laborat kot zadovoljni uporabniki. Uvedli smo tudi nove storitve, kot so mobilna denarnica, spletni klepet, virtualna poslovna enota, ter nadgradili platformo Kontaktnega centra. S temi storitvami zagotavljamo svojim strankam najboljšo uporabniško izkušnjo in podporo tudi brez njihovega osebnega obiska poslovalnice. Prav tako smo v letu 2020 nadaljevali z digitalizacijo delovnih procesov ter izvajanjem brezpapirnega poslovanja v poslovalnicah in drugih bančnih enotah. Tako smo v primerjavi s preteklim letom privarčevali več kot 17 ton papirja in s tem močno izboljšali naš vpliv na okolje. Odličnost do strank in močna organizacijska kultura ostajata ključna dejavnika uspeha Odličnost do strank je pomembna vrednota in hkrati tudi ključna strateška usmeritev Skupine Nove KBM. Da smo pri njenem uresničevanju uspešni, potrjuje doslej najvišja ocena zadovoljstva strank banke (Net Promoter Score), ki ga sistematično merimo od leta Ob Aytac Aydin član tem imamo dobro vpeljan reklamacijski proces, ki strankam omogoča, da tudi skozi podane predloge in reklamacije z nami delijo svojo uporabniško izkušnjo, s čimer pomagajo pri uvajanju stalnih izboljšav. Ponosni smo na naše nove korporativne vrednote, ki smo jih oblikovali v letu Izhajajo iz močne tradicije obeh bank ter hkrati odražajo mnenja in želje vseh zaposlenih. Naše vrednote transparentnost in iskrenost, povezovanje najboljših ljudi, odličnost do strank, učinkovitost in inovativnost ter usmerjenost k ciljem so sestavni del vsega, kar počnemo, naših odločitev in našega načina razmišljanja. Skupina Nove KBM je cenjen delodajalec s spodbudnim delovnim okoljem, ki zaposlenim zagotavlja razvoj in uresničevanje zastavljenih poslovnih in osebnih ciljev. Prepričani smo, da so zaposleni v Novi KBM tisti, ki lahko največ prispevajo k naši zgodbi o uspehu. Zato bodo naše skupne vrednote in razvijanje pozitivne organizacijske kulture ostali pomembni temelji našega nadaljnjega razvoja in uspešnosti. V okviru upravljanja organizacijske kulture v banki redno izvajamo raziskavo o zadovoljstvu in zavzetosti (Voice of Employees). Rezultati potrjujejo, da se stopnji zadovoljstva in zavzetosti stalno izboljšujeta. Zavzetost zaposlenih se je od prve raziskave v letu 2017 ob koncu leta 2020 povišala za 23 odstotnih točk, zadovoljstvo pa za 28 odstotnih točk. V izrednih razmerah ob pandemiji banka kot delodajalec posveča veliko pozornosti tako zaposlenim kot njihovim lokalnim skupnostim. Banka je zagotovila zaščitno opremo zaposlenim v vseh poslovnih enotah ter zaposlenim v tistih organizacijskih enotah, kjer je bilo zaradi narave dela to mogoče, zagotovila delo od doma. Ob tem so zaposleni Skupine Nove KBM izkazali svojo solidarnost do posameznikov in skupin, ki jih je kriza Uprava Nove KBM d.d. Matej Falatov član Sabina Župec Kranjc članica najbolj prizadela, ter izvedli Štafeto dobrodelnosti, eno največjih dobrodelnih in prostovoljnih pobud v Sloveniji. Štafeta dobrodelnosti je bila del vsakoletne Olimpijade, ki smo jo uspešno izvedli tudi letos, zaradi pandemije pa je potekala preko spleta. Z gradnjo in promocijo kulture prostovoljstva bomo nadaljevali tudi v letu Pripravljeni smo na prihodnost V prihajajočem obdobju lahko pričakujemo nove izzive, tveganja, pa tudi nove priložnosti. V banki pozorno spremljamo makroekonomske napovedi gospodarskega okolja v povezavi s pandemijo in njenimi vplivi na poslovanje, kapital in likvidnost Skupine Nove KBM. Zaradi dobrega kapitalskega in likvidnostnega položaja, makroekonomskih ukrepov za umirjanje finančnih trgov, našega znanja, izkušenj ter osredotočenosti na poslovno strategijo ocenjujemo, da je Skupina Nove KBM dobro pripravljena na prihodnja tveganja. Tudi v prihodnje bodo v središču našega doseganje visoke stopnje zaupanja ter zadovoljstva ključnih deležnikov banke ter uresničevanje naše poslovne vizije. Prepričani smo, da zaupanje šteje dvojno, še posebno v teh zahtevnih časih. Zato bo tudi v prihodnje naša zaveza, da našim deležnikom zagotovimo dodano vrednost in odlične storitve. Uspešno poslovanje v letu 2020 je rezultat zaupanja naših strank, poslovnih partnerjev ter vseh, ki z nami sodelujete, zlasti pa zavzetega in strokovnega dela vseh zaposlenih v Skupini Nove KBM. Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in verjamemo, da bomo tudi v prihodnosti skupaj uresničevali osebne, poslovne in širše družbene cilje. Z odličnim spoštovanjem. Maribor, Jon Locke podpredsednik John Denhof predsednik

12 LETNO Poročilo predsednika nadzornega sveta Uvod V letu 2020 je nadzorni svet sestavljalo sedem članov: dr. Andrej Fatur, predsednik, Andrzej Klesyk, namestnik predsednika, ter Manfred Puffer, Michele Rabà, Andrea Moneta, Alexander Saveliev in Borut Jamnik, člani. Nadzorni svet je opravljal funkcijo nadzora nad vodenjem Nove KBM in Skupine Nove KBM ter dolžnost skrbnega in vestnega ravnanja na podlagi pristojnosti, določenih z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi ter internimi akti Nove KBM. Na podlagi pregleda uspešnosti dela nadzornega sveta ocenjujemo, da je v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi ustrezno nadzoroval delo uprave ter poslovanje Nove KBM in Skupine Nove KBM. Način in obseg nadzora nad vodenjem Nove KBM in Skupine Nove KBM Delo nadzornega sveta je bilo ustrezno organizirano in je potekalo zlasti v skladu s Poslovnikom o delu nadzornega sveta in Pravilnikom o upravljanju nasprotij interesov članov nadzornega sveta. Leta 2020 so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o bančništvu (ZBan-2) delovale naslednje komisije nadzornega sveta: revizijska komisija komisija za tveganja komisija za prejemke komisija za imenovanja kreditna komisija Člani nadzornega sveta so od uprave banke prejemali strokovno pripravljena gradiva, ki so jim omogočala, da so bili dobro obveščeni o zadevah, o katerih so morali odločati. Prepričani smo, da je imel nadzorni svet na voljo zadostna in pregledna poročila, skupaj s pravočasnimi in natančnimi informacijami o vodenju, da je lahko odgovorno in preudarno spremljal poslovanje Nove KBM in še zlasti delo notranje revizije banke. Nadzorni svet in njegove komisije so na formalnih in neformalnih sejah dejavno sodelovali pri vseh pomembnih zadevah, kar odražajo njihove odločitve, sprejete na sejah ali na podlagi sestankov. Nadzorni svet je po potrebi prejemal dodatna pojasnila in obrazložitve, ob tem pa je skupaj z upravo dajal pobude za dodatne izboljšave kvalitete in kvantitete posredovanih podatkov ter časovno optimizacijo njihovega posredovanja. Člani nadzornega sveta so v skladu s Pravilnikom o upravljanju nasprotij interesov članov nadzornega sveta sprejeli vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na njihove odločitve. Vsa morebitna navzkrižja interesov posameznih članov nadzornega sveta so bila zgolj občasna in niso bila razlog za prekinitev mandata zadevnega člana oziroma niso ovirala nemotenega poslovanja organa nadzora. Ta navzkrižja so bila ustrezno zabeležena, o njih je bila obveščena tudi Služba skladnosti poslovanja Nove KBM. Predsednik nadzornega sveta je opravljal svoje delo v skladu s pooblastili in Poslovnikom o delu nadzornega sveta; z upravo banke je komuniciral in sodeloval tudi v času med posameznimi sejami nadzornega sveta. Redno je spremljal dogajanje v zvezi s poslovanjem banke in se nanj nemudoma in dosledno odzival. Člane nadzornega sveta je spodbujal k učinkovitemu in dejavnemu izvajanju funkcije in jih vključeval v komunikacijo z upravo banke ter vodji funkcij notranjih kontrol tudi zunaj rednih sej. Predsednik nadzornega sveta je z vodenjem sej zagotavljal odgovorno, pregledno in preudarno sprejemanje odločitev nadzornega sveta. Delu je namenil dovolj časa, tako da njegove siceršnje obveznosti niso predstavljale ovire. Člani nadzornega sveta imajo za opravljanje svojih nalog ustrezno in med seboj dopolnjujoče se strokovno znanje, izkušnje in veščine, medsebojno se dopolnjujejo tudi z raznolikimi strokovnimi in geografskimi izkušnjami ter izobrazbo. S sedanjo sestavo nadzornega sveta se lahko morebitno pomanjkanje specifičnega znanja pri katerem koli članu v celoti nadomesti s strokovnim znanjem drugih članov. Vsi člani nadzornega sveta imajo tudi ustrezno osebno integriteto in poslovno etiko za to funkcijo. To zagotavlja odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v korist Nove KBM in Skupine Nove KBM. Člani so se sej nadzornega sveta udeleževali dobro pripravljeni. Sej se je vedno udeležila večina članov. Člani nadzornega sveta so se na obravnave pomembnih tem ustrezno pripravili, dajali konstruktivne predloge in pogosto izzvali upravo. Na podlagi strokovno pripravljenih in celovitih informacij, ki so jih prejemali od uprave banke, so lahko sprejemali dobre odločitve. Poslovnik dela nadzornega sveta je usklajen z veljavnimi načeli dobrega korporativnega upravljanja in posebnimi mednarodnimi smernicami v bančnem sektorju. Delo nadzornega sveta in distribucija gradiv sta sledila trendom digitalizacije ob hkratnem zagotavljanju najvišjih varnostnih standardov. Vse seje so se snemale, pripravljali so se tudi zapisniki sej, v katerih so bila poudarjena in/ali povzeta najpomembnejša stališča in ključna vprašanja iz razprav, s čimer sta zagotovljeni popolna sledljivost in preglednost vseh vsebin, o katerih so člani razpravljali ali odločali. Nadzorni svet je prepričan, da so njegovi člani opravljali svoje delo zelo odgovorno, strokovno in predano. Uprava je poleg gradiv, pripravljenih za nadzorni svet, zagotavljala tudi vsa potrebna pojasnila

13 LETNO v zvezi s posameznimi temami. Poleg podrobnejših utemeljitev, ki jih je uprava podala neposredno na sejah, so se bili člani uprave pripravljeni podrobno pogovoriti o vseh vprašanjih članov nadzornega sveta. Komunikacija in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom sta bila ustrezna in korektna. Komisije nadzornega sveta Nadzorni svet je v letu 2020 deloval s petimi komisijami z naslednjo sestavo in poslanstvom ter v skladu z določili Zakona o bančništvu (ZBan-2) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1): a) Revizijska komisija: V letu 2020 je revizijska komisija delovala v naslednji sestavi: Andrzej Klesyk, predsednik, ter Andrea Moneta, Andrej Fatur in Borut Jamnik, člani. Komisija je v letu 2020 obravnavala ključne teme in vprašanja v skladu s členom 280 ZGD-1. Pri tem gre posebej izpostaviti: plan in revidirani plan notranje revizije Skupine za leto 2020 nadzor pravilnosti finančnoračunovodskih informacij, ki jih banka zagotavlja delničarjem in drugim zunanjim uporabnikom oceno strukture letnega poročila banke, vključno s pripravo predloga za nadzorni svet banke nadzorovanje sistema za obvladovanje tveganj, sistema notranjih kontrol in notranje revizije spremljanje postopka računovodskega poročanja, učinkovitosti notranjih kontrol družbe, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganj sodelovanje z zunanjim revizorjem pri revizijskem pregledu letnega poročila družbe, predvsem z medsebojnim obveščanjem o vprašanjih, povezanih z revizijo sodelovanje z notranjim revizorjem pri revizijskem pregledu letnega poročila, predvsem z medsebojnim obveščanjem o najpomembnejših vprašanjih v zvezi z notranjim revidiranjem podaljšanje mandata pooblaščenega zunanjega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in banko spremembo Ustanovne listine o notranjem revidiranju obravnavo poročil regulatorjev in drugih nadzornih oziroma revizorskih družb b) Komisija za tveganja: V letu 2020 je komisija za tveganja delovala v naslednji sestavi: Alexander Saveliev, predsednik, Andrea Moneta, namestnik predsednika, ter Michele Rabà in Manfred Puffer, člana. Komisija je v letu 2020 obravnavala ključne teme in vprašanja v skladu s členom 51 ZBan-2. Pri tem gre posebej izpostaviti: poročila o regulatornih tveganjih poročila v zvezi z aktivnostmi upravljanja nedonosnih terjatev, strategijo prevzemanja tveganj Skupine Nove KBM in izjavo Skupine Nove KBM o prevzemanju tveganj za leto 2020, načrt sanacije in reševanja za leto 2020, poročila o izvajanju stresnih testov poročilo o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala v povezavi s strategijo stresnih testov svetovanje glede sedanje in prihodnje nagnjenosti banke k prevzemanju tveganj ter strategije obvladovanja tveganj pomoč pri izvajanju nadzora vodstva banke glede izvajanja strategije obvladovanja tveganj oceno tveganja funkcije skladnosti oceno funkcije tveganja c) Komisija za prejemke: V letu 2020 je komisija za prejemke delovala v naslednji sestavi: Andrzej Klesyk, predsednik, Alexander Saveliev, namestnik predsednika, in Michele Rabà, član. Komisija je v letu 2020 obravnavala ključne teme in vprašanja v skladu s členom 52 ZBan-2. Pri tem gre posebej izpostaviti: potrditev sprememb politike prejemkov letno samooceno v zvezi z opredeljenimi osebami, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti banke pripravo predlogov za splošna načela v politikah prejemkov, vključno z opredelitvijo stališč glede posameznih vidikov politik prejemkov pripravo priporočil nadzornemu svetu banke v zvezi z izvajanjem politik prejemkov prilagoditev sheme SIP spremembe Pravilnika o upravljanju delovne uspešnosti s sistemom kvartalnega ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih d) Komisija za imenovanja: V letu 2020 je komisija za imenovanja delovala v naslednji sestavi: Andrej Fatur, predsednik, Alexander Saveliev, namestnik predsednika, in Andrzej Klesyk, član. Komisija je v letu 2020 obravnavala ključne teme in vprašanja v skladu z ZBan-2. Pri tem gre posebej izpostaviti: politiko izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa imenovanje prokuristov oceno primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta Abanke oceno strukture, velikosti, sestave in uspešnosti uprave in nadzornega sveta ter pripravo priporočil glede morebitnih sprememb oceno znanja, veščin in izkušenj posameznih članov uprave in nadzornega sveta ter tudi organa kot celote in poročanje o tem nadzornemu svetu in upravi e) Kreditna komisija: v letu 2020 je kreditna komisija delovala v naslednji sestavi: Manfred Puffer, predsednik, Andrea Moneta, namestnik predsednika, ter Michele Rabà in Alexander Saveliev, člana. Komisija je strokovni svetovalni organ nadzornega sveta Nove KBM. Njeno osnovno poslanstvo je zagotavljanje predhodnega pisnega soglasja za posle, kot je opredeljeno s sklepom nadzornega sveta. Tako mora uprava banke pred sklenitvijo pravnih poslov, za katere velja poseben sklep nadzornega sveta (t. i. seznam poslov), pridobiti soglasje (odobritev) kreditne komisije. To so bile naloge in dejavnosti, s katerimi se je komisija ukvarjala v letu Komisije nadzornega sveta so svoje delo opravljale v skladu z zaupanimi jim nalogami ter v skladu z nalogami in odločitvami, ki jih je sprejel nadzorni svet oziroma jim jih neposredno nalagata ZGD-1 in ZBan-2 v povezavi z ustreznimi podzakonskimi akti in statutom banke. Nadzornemu svetu so tako nudile podporo pri nadziranju poslovodenja Nove KBM in družb Skupine Nove KBM. Svoje naloge so opravljale na podlagi zakona, statuta Nove KBM in poslovnika o delu komisij, v katerem so opredeljena področja in način delovanja posameznih komisij. V skladu z določili zakona ZBan-2 morajo biti komisije sestavljene zgolj iz članov nadzornega sveta.

14 LETNO Nadzorni svet se je v letu 2020 sestal na 4 rednih, 2 izrednih in 49 korespondenčnih sejah. Obravnaval je ključne teme in vprašanja v skladu s členom 48 ZBan-2. Pri tem gre posebej izpostaviti zlasti sledeče: projekt Silver prevzem Abanke d.d. in združitev z njo postopek v zvezi z absorpcijo Abanke v Novo KBM in vložitev vloge za pridobitev soglasja BSI/ECB za združitev Abanke z Novo KBM ter obvestilo sodnemu registru o združitvi vlogo za razširitev dovoljenja Nove KBM na opravljanje skrbniških in administrativnih storitev za investicijske sklade zaradi združitve z Abanko sledenje strategiji ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) redna finančna poročila in poročila o tveganjih poročila o procesu ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustreznosti notranje likvidnosti (ILAAP) dovzetnost za sprejemanje tveganj za leto 2020 (RAF) z izjavo o nagnjenosti k prevzemanju tveganj (RAS) politiko tveganj Skupine Nove KBM spremembe politike izbire primernih kandidatov za člane upravljalnega organa spremembe politike prejemkov Skupine Nove KBM novo kolektivno pogodbo za združeno banko poročila in ocene tveganj na področju skladnosti, preprečevanja pranja denarja, informacijske varnosti itd. IT strategija za obdobje priloge o podaljšanju mandata pooblaščenega zunanjega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine Nadzorni svet na podlagi vsega zgoraj navedenega ocenjuje in ugotavlja, da je v skladu s členoma 272 in 281 ZGD-1 redno in temeljito spremljal poslovanje Nove KBM in Skupine Nove KBM v letu 2020 ter na ta način v okviru svojih pristojnosti ustrezno nadzoroval vodenje in poslovanje Nove KBM in Skupine Nove KBM ter delovanje notranje revizije. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2020 v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava banke je nadzornemu svetu v zakonskem roku predložila revidirano Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2020, skupaj z revizorjevim poročilom. Predložila je tudi Letno poročilo o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto Nadzorni svet je obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto Ugotovil je, da letno poročilo predstavlja popoln in celovit pregled poslovanja Nove KBM in Skupine za leto Seznanil se je tudi z mnenjem pooblaščenega revizorja iz revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. v zvezi z revidiranjem računovodskih izkazov Nove KBM in Skupine Nove KBM na dan Iz mnenja pooblaščenega revizorja v zvezi z revidiranjem računovodskih izkazov Nove KBM in Skupine Nove KBM na dan izhaja, da priloženi ločeni in konsolidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj banke in skupine na dan 31. decembra 2020 ter njun poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija ('MSRP'). Pregled Poročila o odnosih do povezanih družb Nadzorni svet je v skladu s členom 546 a ZGD-1 preveril Poročilo o odnosih do povezanih družb in se seznanil tudi s stališčem revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. v zvezi s Poročilom o odnosih do povezanih družb. Revizijska družba je v svojem poročilu navedla, da družba Deloitte revizija d.o.o. na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjuje, da ni opazila ničesar, zaradi česar ne bi verjela: da so v Poročilu o odnosih do povezanih družb za leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, navedbe v vseh pomembnih pogledih točne da ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka da ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo, vse ob upoštevanju zgoraj opredeljenih sodil Zaključek Na podlagi zgoraj opisanega pregleda poslovanja banke je nadzorni svet prepričan, da je bilo poslovanje banke v letu 2020 uspešno. Nadzorni svet ni seznanjen z nobeno kršitvijo zakonodaje in/ali notranjih aktov banke. Maribor, Nadzorni svet Nove KBM d.d. dr. Andrej Fatur, predsednik

15 LETNO Strateške usmeritve Nove KBM in Skupine Nove KBM 4.1 Vizija, poslanstvo in strateški stebri OPERATIVNA UČINKOVITOST Zagotavljati učinkovito ogrodje za uresničevanje vizije in izvedbo strateških prioritet. ORGANIZACIJSKA KULTURA IN RAZVOJ ZAPOSLENIH Ustvarjati organizacijsko okolje in zmožnosti za uresničevanje vizije in izvedbo strateških prioritet. Vizija Nove KBM»biti najboljša banka v Sloveniji«se odločno izpolnjuje. To potrjujejo poslovni rezultati, številni dosežki v letu 2020, zlasti pa združitveni proces Nove KBM in nekdanje Abanke. Vizija Nove KBM je premišljeno zgrajena na petih ključnih stebrih oziroma strateških področjih: UČINKOVITO UPRAVLJANJE TVEGANJ IN ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI Dosegati visoko učinkovitost v upravljanju tveganj in zagotavljanju skladnosti poslovanja. RAST IN DOBIČKONOSNOST Razvijati ključne poslovne dejavnosti ter izponjevati pričakovanja lastnikov glede dobičkonosnosti. ODLIČNOST V POSLOVANJU S STRANKAMI Ponujati najboljše produkte in storitve najvišje kakovosti. 1. Rast in dobičkonosnost: Prizadevamo si za neprestano rast poslovanja ob hkratnem izpolnjevanju pričakovanj delničarjev glede dobičkonosnosti. Nova KBM se še naprej osredotoča na prerazporejanje sredstev v ključne dejavnosti, ki zajemajo poslovanje s prebivalstvom in poslovanje z gospodarskimi družbami na domačem trgu ter mednarodne posojilne in lizinške posle (prek našega člana Skupine, Summit Leasing Slovenija). Poleg prerazporejanja sredstev in rasti si prizadevamo tudi za optimalno strukturo financiranja in trdno bilanco stanja, kar prispeva k ciljem dobičkonosnosti. 2. Odličnost v poslovanju s strankami: V središču naših prizadevanj ostajajo stranke in njihovo zadovoljstvo je ključnega pomena za uspešno poslovanje Nove KBM. Zato načrtujemo ohranitev ponudbe preprostih in pripravnih, vendar donosnih izdelkov, ki smo jih razvili v preteklih letih, in zagotavljanja kakovostnih storitev svojim strankam prek najbolj dostopne mreže bančnih točk v Sloveniji. Poleg zagotavljanja storitev v poslovalnicah bomo še naprej investirali v digitalne poti, da bi izboljševali platformi za spletno/mobilno bančništvo in ju ohranili kot najboljši v Sloveniji. Z novimi storitvami bomo izboljševali tudi platformo klicnega centra, da bi strankam zagotovili kar najboljšo izkušnjo in podporo brez obiska poslovalnice. 3. Učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti: Zagotavljanje skladnosti in učinkovito upravljanje tveganj bosta še naprej ključnega pomena za Novo KBM. Naš cilj je ohraniti skladnost z vso zahtevano zakonodajo in predpisi, zato bomo v ta področja vlagali čas, sredstva in denar. Načrtujemo, da bomo še naprej razvijali kulturo skladnosti in učinkovitega obvladovanja tveganj, ki temeljita na naših korporativnih vrednotah in Kodeksu ravnanja. Načrtujemo tudi ohranitev trdnega kapitalskega in likvidnostnega položaja. 4. Operativna učinkovitost: Nadaljnje izboljševanje operativne učinkovitosti je ključnega pomena za doseganje cilja dobičkonosnosti. Temeljilo bo predvsem na uresničevanju sinergij, ki po združitvi bank izhajajo iz integracije Abanke. Nadaljujemo z razvojem sodobnih informacijskih sistemov, ki temeljijo na novem osrednjem bančnem sistemu, uvedenem leta Ob izboljšavah informacijske tehnologije načrtujemo tudi povečanje stopnje optimizacije/ avtomatizacije procesov ter razvoj banke, ki posluje brez papirja, kar bo prav tako prispevalo k našim ciljem glede učinkovitosti in odličnosti v poslovanju s strankami. Trdni informacijski sistemi (vključno z IKT in kibernetsko varnostjo) in stabilno poslovanje bodo imeli ključno vlogo tudi pri operativni odpornosti. 5. Organizacijska kultura in razvoj zaposlenih: Nova KBM razvija skupno, v uspešnost usmerjeno kulturo z namenom, da bo optimizirana organizacija Nove KBM sposobna uresničevati vizijo banke in izvajati prednostne naloge. Prizadevali si bomo ostati najbolj zaželen delodajalec s predanimi, zadovoljnimi zaposlenimi, ki so motivirani za opravljanje svojega dela v skladu s cilji banke, ter delodajalec, ki bo še naprej privabljal najsposobnejše ljudi na podlagi prave meritokracije. Za vsak strateški steber sta določena metrika in mejnik, ki banki omogočata spremljanje izvajanja strategije.

16 LETNO Vrednote Uresničevanje strategije temelji na skupnih vrednotah, ki smo jih sooblikovali zaposleni v Skupini Nove KBM. Korporativno kulturo gradimo in utrjujemo s pozitivnimi vrednotami, ki določajo naša dejanja, odločitve in dobre prakse. Pri svojem delovanju vselej ravnamo v skladu s predpisi, ne skrivamo ali prikrivamo pomembnih informacij ter spodbujamo, da se o morebitnih neskladnostih spregovori. Pri našem delovanju smo pošteni in takšno delovanje pričakujemo tudi od naših partnerjev. Želimo biti najboljši delodajalec v finančni panogi, zato zaposlenim ponujamo oprijemljive možnosti kariernega in poklicnega razvoja. Uspešnost prepoznavamo in nagrajujemo ne le finančno. Spodbujamo timsko delo in sodelovanje med zaposlenimi in oddelki na različnih hierarhičnih ravneh in organizacijskih področjih, odločitve pa sprejemamo z upoštevanjem različnih stališč. Zadovoljstvo strank je naše glavno vodilo. Prijaznost do strank nas usmerja, da ves čas iščemo rešitve, ki jim olajšajo finančno poslovanje, in si aktivno prizadevamo za razumevanje njihovih potreb. Prizadevamo si za zagotavljanje najboljših produktov in storitev, ki so strankam na voljo kadarkoli in kjerkoli. Iščemo rešitve in poti, ki ob zniževanju stroškov izboljšujejo našo učinkovitost. Nenehno iščemo načine za izboljšanje procesov in poslovanja, z inovativnostjo in naprednim razmišljanjem izboljšujemo tudi produkte in storitve za stranke ter iščemo krajše poti do uresničevanja njihovih in naših poslovnih in osebnih ciljev. S stroški ravnamo disciplinirano in vedno iščemo boljše in učinkovitejše načine poslovanja. Premišljeno oblikovanje organizacije nam zagotavlja visoko učinkovitost, ki nas hitreje vodi k doseganju poslovnih ciljev. Odprti smo za digitalne in inovativne načine dela. Delo vselej opravimo po najboljših močeh in ga ne puščamo nedokončanega, za svoja dejanja pa prevzemamo odgovornost. Z rastjo in dobičkonosnostjo ustvarjamo vrednost za naše deležnike. Usmerjeni smo k ciljem in uspešnosti. Rešitve zagotavljamo pravočasno in v skladu s proračunom. 5. Načrti za leto 2021 Ključen poslovni dogodek je bila uspešna izvedba operativne združitve bank s prenosom računov strank Abanke na sisteme Nove KBM v prvih dneh leta Tako združena banka nadaljuje z uresničevanjem svoje ambiciozne vizije biti najboljša banka v Sloveniji. Ključne poslovne usmeritve Nove KBM v 2021 V središču poslovanja in prizadevanj Skupine Nove KBM ostajajo njene stranke in zaposleni. Pri poslovanju s strankami bomo namenjali ključno pozornost odličnosti, ki je ena od petih vrednot združene banke. Prednostno področje v prihodnem obdobju bo zagotavljanje operativne odpornosti. Še naprej bomo izboljševali stabilnost, varnost in brezhibnost poslovanja. Zato bomo nadaljevali z ustreznimi vlaganji z namenom zagotavljanja operativne odpornosti na vseh ključnih področjih. Banka bo nadaljevala tudi z izboljšavami produktnega portfelja v vseh poslovnih segmentih, izboljšavami procesov in storitev ter bo tako krepila zadovoljstvo in zaupanje svojih strank ter poslovnih partnerjev. Na področju poslovanja s prebivalstvom se bo banka v letu 2021 osredotočila na naslednje aktivnosti: poenotenje produktov, storitev in procesov po vseh prodajnih kanalih in v vseh poslovalnicah združene banke usposabljanje prodajnega osebja s poudarkom na usposabljanju osebnih bančnikov in mikro skbnikov nadaljnja racionalizacija in standardizacija produktov za mikro segment, nadaljnje zmanjšanje papirnega poslovanja v poslovalnicah, razvoj telefonske prodaje in elektronskega poslovanja kreditiranje fizičnih oseb in transformacija avista in depozitnih sredstev v naložbe v investicijske sklade ter povečanje obsega neobrestnih prihodkov zagotavljanje odlične izkušnje strank s širjenjem prodaje paketa Premium v vseh poslovalnicah združene banke ter izvedba posebnih dogodkov za stranke paketa Premium in mikro segmenta nadaljnja optimalna organizacija in racionalizacija mreže poslovalnic nenehno izboljševanje digitalnega in mobilnega bančništva Te aktivnosti bo banka izvajala v luči prednosti, ki jih strankam prinaša strateško partnerstvo med Novo KBM in Pošto Slovenije oziroma široka mreža poštnih poslovalnic po vsej Sloveniji. Pri poslovanju s pravnimi osebami bomo v letu 2021 ohranili in še nadgradili strateški nastop na trgu, zgrajen na temeljih geografske, produktne in strokovne komplementarnosti v letu 2020 združenih bank. Ključno vodilo pri zagotavljanju odličnosti do strank bodo»aktivno skrbništvo«, odlično poznavanje strank in njihovih potreb ter stalno izpopolnjevanje skrbnikov. Na področju izvajanja skrbniških storitev in administrativnih storitev za investicijske in pokojninske sklade ter notranje sklade zavarovalnic načrtuje Nova KBM v letu 2021 ohraniti vodilni položaj med bankami v Sloveniji.

17 LETNO Osrednja aktivnost pri upravljanju človeških virov ter odnosov z zaposlenimi bo nadaljevanje uresničevanja načrta za spodbujanje skupne organizacijske kulture ter zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Tako bomo v letu 2021 na osnovi 8 tematsko zasnovanih iniciativ in pripadajočih aktivnosti nadaljevali z optimizacijo poslovnih procesov za poenostavitev dela, zaradi združitve dveh večjih bank pa se bomo intenzivno posvetili tudi aktivnostim na področju blagovne znamke in ugleda delodajalca. V letu 2021 Nova KBM načrtuje zaključiti že v letu 2020 pričete strateške projekte: širjenje digitalnih rešitev za servisiranje in prodajo strankam na daljavo z možnostjo spletnega odpiranja računov z video identifikacijo in oddaljenega digitalnega podpisovanja izbira in uvedba novega orodja za spremljanje transakcij na področju preprečevanja pranja denarja izbira in uvedba nove podpore za upravljanje finančnih instrumentov, vključno z uvedbo spletnega trgovanja razvoj novih modelov kreditnega tveganja za združeno banko in SLS s ciljem izboljšanega upravljanja kreditnih tveganj celovito arhiviranje podatkov v preteklih letih združenih bank in ukinjenih IT sistemih s ciljem optimizacije stroškov in zagotavljanja hrambe ter dostopnosti podatkov skladno z regulatornimi zahtevami priprava na evropsko migracijo plačilne platforme za velika plačila Target2/ T2S v letu 2022 Tudi v letu 2021 bo banka odgovorno izvajala aktivnosti za uravnavanje svoje likvidnosti. Načrtujemo nadaljnjo optimizacijo dolgoročnih obveznosti, predvsem z vidika regulatornih zahtev izpolnjevanja MREL ustreznosti. Hkrati si bo banka še naprej prizadevala za uspešno dolgoročno sodelovanje s partnerskimi bankami in tako nudila podporo svojim strankam pri poslovanju s tujino. Ob tem bo skrbela za prisotnost in prepoznavnost na mednarodnih trgih ter tudi tako prispevala k ustreznemu dostopu do ugodnejših virov financiranja. Tudi v prihodnje si bo banka, skladno s sprejeto strategijo upravljanja tveganj in ob upoštevanju dovzetnosti za sprejemanje posameznih vrst tveganj, prizadevala zagotavljati varnost poslovanja in prevzemanje tveganja na odgovoren način. Pri tem bo delovala skladno z najvišjimi standardi obvladovanja tveganj. Prav tako bo banka tudi v prihodnje skrbela za delovanje v skladu z najvišjimi standardi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, na področju zaznavanja morebitnih prevar in obvladovanja nedovoljenih ravnanj. Hkrati bo skrbela za visoko stopnjo ozaveščenosti na tem področju tako med zaposlenimi kot strankami. Banka je v letu 2018 celostno prenovila sistem notranjih kontrol, aplikacij ter internih aktov, s katerimi je poostrila pogoje za vzpostavitev poslovnega razmerja. Ključna dokumenta s področja preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov bosta tudi v 2021 ostala Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter Politika sprejemljivosti strank. Banka redno spremlja in skrbi za visoko raven sistema upravljanja tveganja skladnosti in zagotavljanja regulativne skladnosti na vseh področjih poslovanja. Pri tem sledi Programu skladnosti poslovanja in Programom spremljanja skladnosti poslovanja za leto Banka načrtuje v letu 2021 zagotoviti skladnost na področju regulative ESG. Hkrati načrtuje nadgraditi sistem spremljanja kazalnikov ESG in poročanja o tveganjih, svojih aktivnostih in vplivih, povezanih z okoljskimi, družbenimi in upravljalskimi vprašanji. Banka se bo kot družbeno odgovorna in trajnostno naravnana institucija in ob upoštevanju poslovnih ciljev vključevala v pomembnejše nacionalne, regijske in lokalne dogodke, projekte in pobude ter tako prispevala k razvoju družbenega in gospodarskega okolja, v katerem deluje. Nadaljevala bo tudi s spodbudami zaposlenih k prostovoljstvu in dobrodelnosti ter tudi tako krepila svojo povezovalno organizacijsko kulturo ter pozitivne vplive. V svoje poslovanje bo še naprej uvajala okolju prijazne procese in aktivnosti. V letu 2021 banka načrtuje nekaj prenov poslovnih stavb, poslovalnic in tehničnih prostorov. Tudi te aktivnosti bo izvedla tako, da bo zaposlenim v čim večji meri zagotovila sodobno in varno delo ter da bodo prenove imele čim bolj pozitivne vplive na naravno okolje. Banka bo še naprej sodelovala s strateškim partnerjem Pošto Slovenije. Po operativni združitvi v letu 2021 je omogočeno opravljanje bančnih in finančnih storitev v poštnih poslovalnicah tudi komitentom nekdanje Abanke, s čimer je odtlej največja in najbolj dostopna poslovna mreža, ki jo zagotavljamo v sodelovanju s Pošto Slovenije, na voljo še večjemu številu strank.

18 LETNO Svet se spreminja z veliko hitrostjo in v tem teku sodelujemo vsi. Zato razvijamo sodobne rešitve, ki gredo v korak s časom, trendi in pričakovanji. Z odličnimi in večkrat nagrajenimi digitalnimi storitvami narekujemo tempo sodobnega bančništva v Sloveniji.

19 LETNO Kratka zgodovinska predstavitev Nove KBM in Skupine Nove KBM Ustanovljena je Komunalna banka, ki se isto leto preimenuje v Okrajno banko. Ustanovljena je podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino, predhodnica Abanke. Mestna hranilnica Maribor in Okrajna banka se združita. Združeni hranilnica in banka se preimenujeta v Kreditno banko Maribor, ki dobi funkcijo komercialne investicijske banke. Kreditna banka se združi z 22 drugimi bankami v Ljubljansko banko združeno banko. Kreditna banka Maribor (KBM) postane delniška družba v okviru sistema Ljubljanske banke. Jugobanka Temeljna banka Ljubljana (naslednica podružnice Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino) se preoblikuje v Abanko d.d. Začne se oblikovati Skupina KBM, v katero se v nadaljnjih letih preko nakupov lastniških deležev vključi več družb na področju bančne, zavarovalniške, lizinške, borznoposredniške ter nepremičninske dejavnosti in dejavnosti mobilnega plačevanja. Ustanovljena je Mestna hranilnica Maribor, prva predhodnica Nove KBM in ena prvih hranilnic v Sloveniji. V skladu z zavezo Evropski komisiji se 5. oktobra 2015 Abanki Vipi d.d. pripoji Banka Celje d.d., ki je bila ustanovljena leta 1864 z ustanovitvijo Hranilnice mestne občine Celje. Združena banka se imenuje Abanka d.d. Nadzorna sveta Nove KBM in PBS podata soglasje o združitvi obeh bank junija prodajalec SDH ter kupec Biser Bidco S.à r.l., investicijska družba v lasti investicijskih skladov v upravljanju družb Apollo Global Management, Inc. (skupaj z njenimi družbami»apollo«) in EBRD, podpišejo pogodbo o prodaji oziroma nakupu 100-odstotnega deleža Republike Slovenije v Novi KBM. 22. maja se prične postopek prodaje Nove KBM, ki ga v imenu Republike Slovenije vodi SDH. Evropska komisija potrdi Načrt prestrukturiranja Skupine Abanka aprila Apollo in EBRD izpolnita vse pogoje in Biser Bidco S.à r.l. s plačilom kupnine v višini 250 milijonov pridobi 100% lastniški delež Nove KBM. 30. junija Biser Bidco S.à r.l. konča prevzem tedanje Raiffeisen banke Slovenije, ki se ob prevzemu preimenuje v KBS. 1. septembra Okrožno sodišče v Mariboru izda sklep o vpisu pripojitve PBS k Novi KBM. 3 Naziv Summit Leasing Slovenija d.o.o. se v letnem poročilu uporablja tudi kot Summit Leasing Slovenija ali SLS decembra Banka Slovenije izda odločbo o izrednih ukrepih, posledično država postane 100-odstotna lastnica Nove KBM ter nekdanje Abanke. Evropska komisija potrdi Načrt prestrukturiranja Nove KBM in Skupine Nove KBM, s čimer se med drugim prične večletno dezinvestiranje Skupine Nove KBM ter vrnitev k osnovni bančni in lizinški dejavnosti Okrožno sodišče v Mariboru 3. januarja izda sklep o vpisu pripojitve KBS banke d.d. k Novi KBM d.d. v sodni register. Sprejeta je vizija in razvojna strategija Nove KBM in Skupine Nove KBM za obdobje 2017 do 2020 (Strategija 2020). Nova KBM v letu 2017 izpolni zaveze Evropske komisije iz leta 2013, sprejete na podlagi Načrta prestrukturiranja. Tako Strategija 2020 postane ključni dokument in strateška usmeritev za preoblikovanje Nove KBM v vodilno, najboljšo univerzalno banko v Sloveniji. Nova KBM 18. septembra zaključi nakup 100-odstotnega deleža družbe Summit Leasing Slovenija (SLS) 3, ene vodilnih lizinških družb v Sloveniji, ki s tem dnem postane del Skupine Nove KBM. V Sloveniji se prične poslovanje v evrih. Izveden je prvi del privatizacije Nove KBM Skupina Nove KBM objavi prvo samostojno Poročilo o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju ter vanj vključi poročanje po trajnostnih smernicah GRI (Global Reporting Initiative) in ESG (Environmental, Social and Governance). Poročilo zajema informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije. 31. decembra 2002 se k Abanki pripoji Banka Vipa. Od takrat dalje deluje pod imenom Abanka Vipa d.d. ali skrajšano Abanka d.d. Finančna skupina Raiffeisenbank International prevzame Krekovo banko, dotlej v večinski lasti mariborske nadškofije, in jo preimenuje v Raiffeisen banko junija je podpisana pogodba o prodaji 100-odstotnega deleža Republike Slovenije v Abanki d.d. Novi KBM d.d K Novi KBM se pripoji Komercialna banka Nova Gorica Banka in njena skupina dobita novi imeni Nova KBM in Skupina Nove KBM Po prejemu potrebnih regulatornih dovoljenj Nova KBM zaključi nakup 100 % delnic Abanke d.d., ta pa postane odvisna družba Skupine Nove KBM. Za Skupino Abanka s tem prenehajo zaveze, dane Evropski komisiji v Načrtu prestrukturiranja, potrjenem leta Po pridobitvi dovoljenja bančnih regulatorjev se Nova KBM d.d. in Abanka d.d. s 1. septembrom uradno združita v močno banko s trdnimi temelji in celovito ponudbo sodobnih in kakovostnih finančnih storitev po meri strank. Združena Nova KBM prenovi Kodeks ravnanja, uskladi nove vrednote ter prične z uvajanjem skupne organizacijske kulture. KBM izstopi iz Ljubljanske banke združene banke. Prične se sanacija banke KBM julija prične delovati Poštna banka Slovenije, ki so jo ustanovile nekdanje slovenske organizacije PTTprometa. V novoletnem vikendu je banka uspešno prenesla račune Abankinih strank in podatke o produktih Abanke v informacijske sisteme Nove KBM. Banka je uvedla posodobljeno vizualno identiteto in novo vseslovensko oglaševalsko kampanjo.

20 LETNO Predstavitev Skupine Nove KBM in Nove KBM 7.1 Pomembnejši dogodki in dosežki v letu 2020 Januar Dne je Nova KBM prejela regulatorno dovoljenje ECB za pridobitev neposrednega kvalificiranega deleža v Abanki. Februar Potem ko je prejela potrebna regulatorna dovoljenja, je Nova KBM 5. februarja zaključila nakup 100 % delnic Abanke. Marec Slovenija je razglasila epidemijo 4 novega koronavirusa (COVID-19) 12. marca. Banka se je hitro, odločno, učinkovito in odgovorno odzvala na pandemijo COVIDA-19, vpeljala zaščitne ukrepe in protokole ravnanja za zaposlene, stranke in poslovne partnerje ter ustrezno prilagodila svoje poslovanje novim razmeram s skrajšanim časom poslovalnic, omogočanjem dela na domu in drugimi rešitvami. Vpeljani ukrepi se dosledno izvajajo in spremljajo ves čas trajanja pandemije, skladno z navodili in priporočili pristojnih institucij. Nova KBM in Abanka sta sklenili pogodbo o pripojitvi, katere veljavnost pa je bila pogojena z izdajo dovoljenja ECB za pripojitev v skladu z določili ZBan je Nova KBM na Banko Slovenije vložila Zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev s pripojitvijo Abanke k Novi KBM d.d. April Fitch Ratings je 10. aprila spremenil oceno prihodnjih izgledov Nove KBM v negativno in ohranil dolgoročno oceno kreditnega tveganja BB+. Bonitetna agencija Moody s Investors Service je 30. aprila potrdila dolgoročno oceno kreditnega tveganja Baa2 in kratkoročno oceno kreditnega tveganja Prime-2 ter spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno. Nova KBM in Abanka sta združili skupno mrežo bankomatov. S tem se je pomembno povečalo število bankomatov 5, na katerih banki odtlej omogočata cenejši in lažji dostop do storitev. Na 38. skupščini banke je bil sprejet sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, in sicer da bilančni dobiček ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. Junij Nova KBM je v svojo ponudbo dodala spletni klepet in klepetalnega robota Nika, novega virtualnega strokovnjaka za bančne storitve. Julij V raziskavi spletnega bančništva v Sloveniji, ki jo izvaja podjetje E-laborat, je Nova KBM v skupni razvrstitvi dobila največ točk in s tem postala najboljša spletna banka v Sloveniji v Nova KBM in Abanka sta uvedli Flik nov, sodoben način mobilnih plačil in nakazil med uporabniki različnih bank v Sloveniji. Skupina Nove KBM je pridobila dovoljenje ECB za vključitev medletnega dobička za obdobje, ki se je končalo , v izračun navadnega lastniškega temeljnega kapitala. Avgust V raziskavi mobilnega bančništva v Sloveniji, ki jo izvaja podjetje E-laborat, se je mobilna banka Nove KBM po vsebinskem in uporabniškem vidiku uvrstila prav na vrh in prejela naziv najboljša mobilna banka Banka je v času pandemije pod sloganom Ostanimo povezani prilagodila organizacijo dogodkov za stranke in zaposlene. V okviru programa je ob kakovostni vsebini zagotovila varno udeležbo na dogodkih in na novo vzpostavila model izvedbe virtualnih dogodkov. Nova KBM je 4.8. od ECB prejela dovoljenje za združitev s pripojitvijo. September Po pridobitvi dovoljenja bančnih regulatorjev sta se Nova KBM in nekdanja Abanka s 1. septembrom uradno združili. Doslej največja združitev v bančnem sektorju pri nas prinaša močno banko s trdnimi temelji in celovito ponudbo sodobnih in kakovostnih finančnih storitev po meri strank. Nova KBM je ob pravni združitvi prenovila Kodeks ravnanja Nove KBM in Skupine Nove KBM. Prenovila in poenotila je tudi korporativne vrednote ter jih postopoma vpeljala v poslovanje banke. Oktober Bonitetna agencija Moody s Investors Service je 6. oktobra 2020 zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM d.d. z Baa2 na Baa1. Ocena prihodnjih izgledov je stabilna. Agencija je potrdila kratkoročno oceno kreditnega tveganja P-2 in kratkoročno oceno tveganja nasprotne stranke P-2(cr). Že drugo leto zapored se je uspešno zaključil celoletni interni program Arena prvakov, ki je namenjen krepitvi odličnosti v poslovanju s strankami, prodaje in timskega dela. December Nova KBM je uvedla mobilno denarnico ki strankam omogoča opravljanje brezstičnih plačil s karticami Visa Nove KBM v Sloveniji in tujini, dvig in polog gotovine ter vpogled v stanje na bankomatih, ki omogočajo brezstične transakcije. Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je Novi KBM podelil nagrado za družbeno odgovornost. Zaključene so bile priprave na največjo migracijo podatkov bančnih strank v zgodovini slovenskega bančnega sektorja. Ključni rezultati zajemajo en informacijski sistem (ki pokriva vse poslovalnice), vse stranke v enem sistemu, vse podatke v enem sistemu, eno ponudbo produktov in eno spletno/ mobilno platformo. 4 V letnem poročilu uporabljamo izraz pandemija, ki zajema tako epidemične kot globalne vidike zdravstvenih razmer. 5 Konec leta 2020 je število bankomatov znašalo okrog 400.

21 LETNO Pomembnejši dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta Januar Ob prehodu v novo leto je banka uspešno zaključila migracijo računov strank nekdanje Abanke in povezanih produktnih podatkov na informacijske sisteme Nove KBM. V največji združitvi v zgodovini slovenskega bančništva so bili uspešno prenešeni podatki več kot strank. Ta izjemen dosežek je bil uspešno izveden v negotovih zdravstvenih razmerah zaradi pandemije in je zahteval skrbno načrtovanje in zavzeto sodelovanje vseh zaposlenih v banki. Nova KBM je bila skupaj z uglednimi tujimi bančnimi skupinami izbrana v sindikat bank, zadolženih za izdajo nove 10-letne obveznice Republike Slovenije v višini 1,75 milijarde ter dodatno izdajo obveznice RS85 v višini 250 milijonov, ki zapade leta Blagovna znamka Nova KBM je že drugo leto zapovrstjo prejela naziv Superbrands in se uvrstila v zgornji 1% najboljših blagovnih znamk na trgu. Naziv dokazuje, da je Nova KBM blagovna znamka, ki je edinstvena, jo potrošniki poznajo, ji zaupajo in se z njo poistovetijo. Februar Nova KBM je sklenila partnersko sodelovanje s Primožem Rogličem, kolesarskim prvakom in dvakratnim športnikom leta, ter njegovo partnerico, pisateljico Loro Klinc, ki sta postala ambasadorja združitve Nove KBM in nekdanje Abanke. Sta tudi glavna akterja nove korporativne oglaševalske kampanje in sodelujeta z Novo KBM pri skupnih dobrodelnih projektih in spodbujanju zdravega načina življenja. Konec februarja se je začela nova korporativna oglaševalska kampanja s sloganom Zaupanje šteje dvojno. Kampanja sporoča, da imajo stranke in zaposleni vlogo pri vsem, kar banka počne, ter da je Nova KBM najbolj dostopna banka v Sloveniji, ki ponuja enostavne in priročne bančne produkte ter vrhunske digitalne storitve. Marec 1. marca je združena banka predstavila posodobljeno celostno grafično podobo in osveženi logotip. Ime banke je ostalo isto (Nova KBM), logotip banke pa je spremenjen tako, da ga sestavljata posodobljeni znak Nove KBM v svetlejši rdeči barvi in osvežen grafični element (smernik) v turkizni barvi nekdanje Abanke. Tako združeni vizualni elementi obeh bank so simbolično sporočilo, da sta skupaj resnično močnejši. Banka je dne podpisala pogodbo o prodaji družbe Anepremičnine d.o.o., s čimer se je zaključil organiziran proces prodaje te odvisne družbe in poslovno nepotrebnih nepremičnin. Transakcija bo zaključena po pridobitvi vseh regulatornih soglasij. 7.3 Upravljanje Skupine Nove KBM in Nove KBM Organizacijska shema Skupine Nove KBM 31. decembra 2020 Nova KBM d.d. Anepremičnine d.o.o. 100,00 % Summit Leasing Slovenija d.o.o. 100,00 % Bankart d.o.o.* 29,22 % * Bankart d.o.o. je v letu 2020 postala pridružena družba Nove KBM. Bankart d.o.o. je vodilno slovensko podjetje na področju procesiranja sodobnih plačilnih instrumentov.

22 LETNO Organizacijska shema Nove KBM 31. decembra 2020 NADZORNI SVET NI ORGANIZACIJSKA ENOTA REVIZIJSKA KOMISIJA KOMISIJA ZA TVEGANJE KOMISIJA ZA PREJEMKE KOMISIJA ZA IMENOVANJA KREDITNA KOMISIJA SLUŽBA ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA UPRAVA BANKE SEKTOR NOTRANJE REVIZIJE Poročanje velja samo za Oddelek upravljanja fizične in informacijske varnosti PRAVNA PISARNA SLUŽBA SKLADNOSTI POSLOVANJA SEKTOR ZA RAZVOJ ZAPOSLENIH POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM (CEO) POSLOVANJE Z GOSPODARSKIMI DRUŽBAMI (CCO) FINANCE (CFO) UPRAVLJANJE TVEGANJ (CRO) OPERATIVNO POSLOVANJE (COO) SEKTOR ZA POSLOVNE ANALIZE, PLANIRANJE IN PROFITABILNOST SEKTOR POSLOVNE MREŽE SEKTOR POSLOVANJA Z VELIKIMI GD, JAVNIM SEKTORJEM IN DOKUMENTARNO POSLOVANJE SEKTOR POSLOVANJA Z MALIMI IN SREDNJIMI GD IN PROJEKTNO FINANCIRANJE SEKTOR RAČUNOVODSTVA SEKTOR UPRAVLJANJA Z BILANCO BANKE SEKTOR UPRAVLJANJA KREDITNIH TVEGANJ SEKTOR STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA TVEGANJ SEKTOR INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE SEKTOR BANČNE OPERATIVE NKBM SEKTOR RAZVOJA PRODUKTOV IN SEGMENTOV SEKTOR MARKETINGA IN KOMUNICIRANJA SEKTOR KONTROLINGA SEKTOR UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI IN CENTRALNA NABAVA SEKTOR ODOBRAVANJA IN SPREMLJAVE KREDITOV IN PROBLEMATIČNE NALOŽBE SEKTOR UPRAVLJANJA NEFINANČNIH TVEGANJ SEKTOR UPRAVLJANJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE SEKTOR SKRBNIŠKIH STORITEV SEKTOR UPRAVLJANJA PROCESOV IN PROJEKTOV SEKTOR ZAKLADNIŠTVA SEKTOR ODNOSOV S FINANČNIMI INSTITUCIJAMI IN INVESTICIJSKO BANČNIŠTVO SEKTOR BANČNE OPERATIVE ABANKA SEKTOR SPREMLJAVE POSLOVANJA ABANKA

23 LETNO Korporativno upravljanje Nove KBM Upravljanje banke izhaja iz veljavne zakonske ureditve, statuta družbe ter pravic in odgovornosti organov upravljanja družbe, ki uresničujejo poslanstvo, da je odgovorno upravljanje temelj vseh dejavnosti v Novi KBM in Skupini Nove KBM. V skladu s slovensko zakonodajo je v banki uveljavljen dvotirni sistem upravljanja, po katerem odnosi med posameznimi organi temeljijo na medsebojni delitvi pravic in obveznosti. Na področju korporativnega upravljanja je banka dosledno upoštevala ukrepe za preprečevanje širjenja COVIDA-19. Tako je izvedba skupščine Nove KBM, ki je potekala v mesecu aprilu 2020, potekala s prisotnostjo minimalnega števila udeležencev, ki so upoštevali vse preventivne ukrepe. Nova KBM je v celoti upoštevala tudi smernice in priporočila ECB in Banke Slovenije v zvezi s poslovanjem bank v zaostrenih razmerah v času pandemije. Na področju korporativnega upravljanja je banka upoštevala makrobonitetni ukrep BS, s katerimi se bankam in hranilnicam začasno omejuje razdelitev dobičkov z namenom ohranitve njihovega kapitala. V skladu z navedenim ukrepom je skupščina banke v mesecu aprilu 2020 sprejela sklep, da se bilančni dobiček ne uporabi za razdelitev delničarju (dividende), ampak se uporabi kot nerazporejeni dobiček. Nova KBM je 5. februarja 2020, po pridobitvi vseh zahtevanih dovoljenj in soglasij, uspešno končala nakup Abanke. S tem je Nova KBM postala lastnica 100 % delnic Abanke, ta pa je tako postala del Skupine Nove KBM. Nova KBM je postala lastnica 100 % delnic Abanke, ta pa je tako postala del Skupine Nove KBM. Na podlagi prejetega dovoljenja ECB za združitev je združitev Abanke in Nove KBM pričela Nova KBM je po pridobitvi 100 % delnic Abanke pričela uresničevati svojo strategijo, da še v letu 2020 združi in poveže obe banki v eno pravno osebo ter tako ustvari močno banko, prisotno po vsej Sloveniji, ki bo prinesla pomembne pozitivne učinke za vse deležnike banke. Združitev obeh bank je zaradi 100 % števila delnic Abanke, katerih edini lastnik je postala Nova KBM, potekala kot poenostavljena pripojitev na podlagi 599. člena ZGD-1. Nova KBM in Abanka sta sklenili pogodbo o pripojitvi, katere veljavnost pa je bila pogojena z izdajo dovoljenja ECB za pripojitev v skladu z določili ZBan-2. Na podlagi prejetega dovoljenja ECB za pripojitev je pripojitev Abanke k Novi KBM pričela veljati , tj. z dnem vpisa pripojitve v sodni register, Abanka pa je bila kot prevzeta družba izbrisana iz sodnega registra. Z dnem vpisa pripojitve so se vse premoženje in vse pravice, obveznosti ter pravna razmerja Abanke prenesli na Novo KBM. Nova KBM pa je kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila Abanka. Od formalne pravne združitve pa do konca leta 2020 je v Novi KBM potekal proces tako imenovane operativne združitve obeh bank oz. prenos računov strank Abanke na sisteme Nove KBM. V ločenih poglavjih»covid-19«in»združitev Nove KBM in Abanke«je zapisano več o njunem vplivu na poslovanje banke. Organi Nove KBM Organi Nove KBM na dan so uprava banke (5 članov), nadzorni svet banke (7 članov) in skupščina banke. Uprava banke IME IN PRIIMEK FUNKCIJA MANDAT John Denhof Jon Locke Mag. Sabina Župec Kranjc Mag. Matej Falatov Mag. Aytac Aydin Predsednik uprave Podpredsednik uprave Uprava Nove KBM je bila na dan sestavljena iz petih članov: John Denhof, predsednik uprave, Jon Locke, podpredsednik uprave, mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave, mag. Matej Falatov, član uprave, in mag. Aytac Aydin, član uprave. Članica uprave ČLANSTVO V NS DRUŽB Summit Leasing Slovenija d.o.o. predsednik Summit Leasing Slovenija d.o.o. član Summit Leasing Slovenija d.o.o. članica ZBS članica Član uprave Summit Leasing Slovenija d.o.o. član Član uprave Bankart d.o.o. član Prejemki članov uprave banke so usklajeni z njihovimi pooblastili, nalogami, strokovnim znanjem in odgovornostmi. Plačilo za delo, povračila stroškov in bonitete članov uprave banke so opredeljeni v individualni pogodbi o zaposlitvi posameznega člana uprave. Sistem prejemkov zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti banke, se izvaja v skladu s Politiko prejemkov Nove KBM. Politika prejemkov je skladna s cilji strategije banke za upravljanje poslovanja in tveganj, njeno korporativno kulturo in vrednotami, dolgoročnimi interesi in ukrepi za izogibanje nasprotju interesov, poleg tega pa ne spodbuja prevzemanja prevelikih tveganj. Novelirana politika prejemkov velja od Družba razkriva prejemke uprave v skladu s predpisi, ki urejajo to vprašanje. Prejemki uprave banke so razvidni iz računovodskega poročila. Podatki o podrobnejšem delovanju in pristojnostih uprave so razvidni iz poglavja Izjava o upravljanju Nove KBM. Ostale komisije in odbori v Novi KBM Kreditni odbor banke Kreditni odbor banke odloča o vseh naložbah komitentov, ki so v njegovi pristojnosti, v skladu s pristojnostmi, postopki in načinom odločanja o odobravanju naložb v banki. Odbor ima štiri člane. Predsednik odbora je član uprave, zadolžen za poslovanje z gospodarskimi družbami. Seje odbora so sklicane enkrat tedensko. Odbor za naložbe in mednarodna posojila Odbor za naložbe in mednarodna posojila obravnava mednarodne naložbe in odloča o njih v skladu z naložbeno strategijo in kreditno politiko banke. Odloča o mednarodnih kreditnih dejavnostih (sindicirana posojila, neposredno kreditiranje, zadolžnice) na tujih trgih ter o naložbah banke v okviru portfelja dolžniških vrednostnih papirjev. Odbor sestavljajo štirje člani iz finančnega sektorja in sektorja za upravljanje tveganj, ki se sestajajo tedensko. Predsednica odbora je članica uprave, zadolžena za področje financ. Kreditni odbor za tvegane naložbe Banka ima oblikovan tudi kreditni odbor za tvegane naložbe. Odbor šteje štiri člane. Odbor vodi član uprave, zadolžen za področje tveganj. veljati , tj. z dnem vpisa v sodni register.

24 LETNO Likvidnostna komisija Likvidnostna komisija spremlja stanje in sprejema ukrepe za zagotavljanje kratkoročne likvidnosti. Komisija ima devet članov. Predsednica komisije je članica uprave, zadolžena za področje financ. Likvidnostna komisija se sestaja dnevno. Odbor za upravljanje s sredstvi in naložbami (ALCO) ALCO ocenjuje in spremlja strukturo izkaza finančnega položaja, kapitalske ustreznosti, obrestnih tveganj, strukturne likvidnosti, tržnih tveganj, valutnih tveganj, dobičkonosnosti in rezultata profitnih centrov, finančnih načrtov, skupnega kreditnega tveganja, zakonskih zahtev, davčnega vidika poslovanja in ostalih tveganj, povezanih z novimi produkti in storitvami. Odbor šteje enajst članov. Predsednica odbora je članica uprave, zadolžena za področje financ. ALCO se sestaja enkrat mesečno. Odbor za operativno tveganje Odbor za operativno tveganje je pristojen za spremljavo, merjenje, ocenjevanje in obvladovanje operativnih tveganj. Odbor sestavlja sedem članov. Vodi ga član uprave, zadolžen za področje tveganj. Odbor za operativno tveganje se sestaja najmanj enkrat v četrtletju. Krizni odbor Krizni odbor je odločevalni organ, pristojen za upravljanje kriz. Sprejema neodvisne odločitve o vseh predlogih za takojšnje ukrepanje za namene upravljanja kriz, vključno z odločitvami o uporabi izrednih finančnih in drugih sredstev. Krizni odbor se sestaja in deluje v primeru kriznih situacij. Predsednik odbora je predsednik uprave. Odbor za modelsko tveganje Skupine Nove KBM Odbor je pristojen za pregled upravljanja modelskega tveganja, registra modelov, nagnjenosti in prevzemanja tveganj iz modelskega tveganja in izjave o upravljanju modelskega tveganja. Odgovoren je za potrditev in predložitev v dokončno odločanje upravi banke, ko gre za nove modele tveganj in spremembe modelov, sprejem internih aktov banke v zvezi z upravljanjem modelskega tveganja, rezultate ocenjevanja materialnosti in tveganosti modelov, plan in poročila v zvezi z validacijo modelov. Odbor sestavlja 9 članov. Vodi ga član uprave, pristojen za upravljanje tveganj. Odbor se praviloma sestaja enkrat mesečno. Odbor za informacijsko tehnologijo Naloga odbora je proučevanje, obravnavanje in odločanje o vseh aktualnih IT-zahtevah glede kadrov, vprašanj s področja tveganj, financ in obravnave zunanjih dobaviteljev ITstoritev, odločanje o novih projektih ter odločanje o načrtu planskih zahtev. Odbor sestavljajo vsi člani uprave. Vodi ga član uprave, odgovoren za operativno področje. Odbor se sestaja praviloma enkrat mesečno. Nadzorni svet Nadzorni svet ima po statutu najmanj 6 in največ 11 članov, ki jih imenuje skupščina banke. Na dan je bil nadzorni svet sestavljen iz naslednjih članov: dr. Andrej Fatur, predsednik, Andrzej Klesyk, namestnik predsednika, Manfred Puffer, član, Michele Rabà, član, Andrea Moneta, član, Alexander Saveliev, član, in Borut Jamnik, član. Dr. Andrej Fatur je po izobrazbi doktor pravnih znanosti in ima dolgoletne delovne izkušnje v domačem in mednarodnem okolju. Je odvetnik za gospodarsko pravo. Opravlja funkcijo predsednika Inštituta za javno finančno pravo. V preteklosti je opravljal funkcijo člana nadzornega sveta Nove KBM ter člana revizijske komisije nadzornega sveta in komisije nadzornega sveta za tveganja. Bil je tudi pravni svetovalec v Banki Slovenije s področja bančnega poslovanja in bančne regulative. IME IN PRIIMEK dr. Andrej Fatur Andrzej Klesyk Manfred Puffer Michele Rabà Andrea Moneta Alexander Saveliev Borut Jamnik FUNKCIJA Andrzej Klesyk je visoko usposobljen strokovnjak na področju finančnih storitev. Od leta 2016 opravlja funkcijo svetovalca (senior advisor), predvsem na področju financiranja družb, uvrščenih na borzi, svetovanja vlagateljem in bankam ter svetovanja mednarodnim družbam glede njihove strategije poslovanja v Evropi. Od leta 2007 do leta 2015 je bil glavni izvršni direktor družbe PZU SA. Pod njegovim vodstvom je PZU postal poznan kot eden največjih in najuspešnejših primerov javne prodaje delnic zasebnega podjetja v srednji in vzhodni Evropi. Manfred Puffer ima več kot 30-letne delovne izkušnje na področju bančništva in zavarovalništva. Od leta 2008 je dejaven v okviru družbe Apollo Global Management LLC (Operating Partner), kjer se posveča predvsem evropskemu bančnemu sektorju. Strokovne izkušnje je pridobival z opravljanjem nadzorne funkcije v različnih družbah v Evropi in ZDA, predvsem v družbah na področju bančništva in zavarovalništva. Michele Rabá je partner v družbi Apollo Management International, LLP področje zasebnega kapitala (Private Equity). Strokovne izkušnje je pridobival z opravljanjem nadzorne funkcije v različnih družbah v Evropi, predvsem na finančnem področju. V preteklosti je bil zaposlen v finančni instituciji Goldman Sachs International (Investment Banking Division Financial Institutions Group). MANDAT REVIZIJSKA KOMISIJA KOMISIJA ZA IMENOVANJA predsednik član predsednik namestnik predsednika Andrea Moneta je predsednik upravnega odbora družbe Amissima, zavarovalne družbe v lasti skladov, ki jih upravljajo družbe, povezane z Apollo Global Management Inc. Izkušnje z opravljanjem nadzorne funkcije je pridobival z delovanjem v nadzornih organih različnih družb v Evropi, predvsem na področju bančništva in zavarovalništva. Z vodenjem več finančnih institucij v Evropi je pridobil bogate vodstvene izkušnje. Andrea Moneta je zaključil podiplomski študij s področja upravljanja tveganj in finančnih trgov. Alexander Saveliev opravlja v okviru EBRD funkcijo direktorja področja finančnih oziroma bančnih institucij (Financial Institutions Banking Group). V zadnjih 15 letih je znanje in izkušnje pridobival z opravljanjem različnih nadzornih funkcij ter gospodarskih in izvršnih funkcij, predvsem na finančnem področju. Kot predstavnik EBRD je bil član nadzornih svetov v različnih bankah. Borut Jamnik opravlja funkcijo predsednika uprave Modre zavarovalnice d.d. Je strokovnjak z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju poslovanja in korporativnega upravljanja. V tem času je opravljal številne izvršne in neizvršne funkcije v bančništvu, zavarovalništvu in finančni industriji. V celotnem obdobju KOMISIJA ZA PREJEMKE predsednik član predsednik KOMISIJA ZA TVEGANJA KREDITNA KOMISIJA član član predsednik član član član član član član član član član namestnik predsednika namestnik predsednika namestnik predsednika predsednik namestnik predsednika član

25 LETNO sodelovanja pri vodenju in upravljanju družb je bil v preteklosti tudi član ali predsednik nadzornih svetov ali upravnih odborov v različnih gospodarskih družbah in finančnih organizacijah. Tudi sedaj opravlja nadzorno funkcijo v več slovenskih gospodarskih družbah. Člani nadzornega sveta so, v skladu s sklepom skupščine, upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter do povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom in delom komisij nadzornega sveta. Podatki o podrobnejšem delovanju in pristojnostih nadzornega sveta so razvidni iz poglavja Izjava o upravljanju Nove KBM. Komisije in odbori nadzornega sveta V poslovnem letu 2020 so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o bančništvu (ZBan-2) svoje delo opravljale: revizijska komisija, komisija za prejemke, komisija za imenovanja, komisija za tveganja in kreditna komisija. V skladu s statutom banke je nadzorni svet oblikoval kreditno komisijo, ki je pristojna za dajanje soglasij upravi banke o pravnih poslih, glede katerih je nadzorni svet sprejel poseben sklep. Podrobnejši podatki o delovanju komisij in odborov nadzornega sveta so razvidni iz poglavja Izjava o upravljanju Nove KBM. Skupščina banke Skupščina je organ banke, kjer delničarji uresničujejo svoje pravice oziroma odločajo o vseh zakonsko določenih vprašanjih, predvsem pa o vprašanjih, ki se nanašajo na kadrovske odločitve (izvolitev članov nadzornega sveta, imenovanje revizorja), delitvene odločitve (odločitev o uporabi bilančnega dobička) in odločitve o korporacijskih spremembah (npr. spremembe statuta, povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala) ter statusnih preoblikovanjih (npr. spojitev, pripojitev, delitev ), z namenom uresničevanja osrednjega ekonomskega cilja maksimiranja vrednosti banke. Podatki v zvezi s sklicem skupščine, udeležbo na skupščini in načinom odločanja so razvidni iz poglavja Izjava o upravljanju Nove KBM. V letu 2020 je potekala ena seja skupščine Nove KBM se je skupščina seznanila s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Nove KBM za leto 2019 ter z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Nove KBM za leto Skupščina je tudi sprejela sklep o določitvi plačil članom nadzornega sveta. Skupščina je sprejela tudi sklep o uporabi bilančnega dobička za leto Na skupščini je bila podeljena razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019, seznanila se je tudi s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2019 ter s prenovljeno Politiko izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa Nove KBM. V zvezi s pripojitvijo Abanke k Novi KBM, v letu 2020, zaradi poenostavljenega postopka pripojitve ni bila izvedena skupščina Nove KBM kot prevzemne družbe v zvezi s soglasjem o pripojitvi, saj se je družba Biser Bidco S.à r.l., edini delničar Nove KBM kot prevzemne družbe, z izjavo v obliki notarskega zapisa, z dne , odpovedala pravici zahtevati soglasje skupščine Nove KBM za pripojitev, na podlagi 5. odst člena ZGD-1 in uporabe določb 582, 583 ter 1. in 2. odst člena ZGD-1, na podlagi 6. odst člena ZGD Zagotavljanje skladnosti poslovanja Trajna in dobičkonosna rast banke temelji na razvoju novih produktov, učinkovitih rešitvah in odličnih storitvah na eni strani ter na zglednih in s predpisi skladnih poslovnih praksah na drugi strani. Pri tem pa tako v zunanjem kot tudi v notranjem okolju Skupini Nove KBM in njenemu poslovanju pretijo številne grožnje, vključno z grožnjami iz naslova neskladnosti poslovanja in izgube ugleda. Stopnje in narava groženj se sčasoma spreminjajo, z razvojem in spremembami v banki in okolju pa se pojavljajo tudi vedno nove. Za funkcijo nadzora tveganj skladnosti je v banki zadolžena Služba skladnosti poslovanja, v odvisnih družbah Skupine pa nosilci upravljanja tveganja skladnosti v posamezni odvisni družbi. Za funkcijo nadzora tveganj skladnosti, drugo obrambno linijo, je v banki zadolžena Služba skladnosti poslovanja, v odvisnih družbah Skupine pa nosilci upravljanja tveganja skladnosti v posamezni odvisni družbi. Služba skladnosti poslovanja je centralizirana, samostojna in neodvisna funkcija skladnosti poslovanja, ki je funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih funkcij, pri katerih lahko prihaja do nasprotja interesov. Umeščena je neposredno pod upravo banke in ima neomejen dostop do vseh informacij, ki jih potrebuje pri izvajanju svojih nalog in odgovornosti, ter neposreden dostop do nadzornega sveta ter revizijske komisije. Služba skladnosti poslovanja upravlja s tveganjem skladnosti poslovanja Skupine Nove KBM, ki mu je izpostavljena ali bi mu lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju iz naslova kršitev veljavnih predpisov ali zahtev Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke, sklenjenih pogodb, predpisanih praks ali etičnih standardov, ki bi lahko vplivale na dohodke, kapital ali ugled. Pri tem proaktivno sodeluje z drugimi kontrolnimi funkcijami ali specifičnimi organizacijskimi enotami v Skupini Nove KBM, predvsem funkcijo notranje revizije, razvoja produktov, marketinga in korporativnega komuniciranja, razvoja zaposlenih in pravne pisarne ter s funkcijami upravljanja: preprečevanja pranja denarja, tveganja, zunanjih prevar in informacijske varnosti. Služba skladnosti poslovanja v skladu s sprejeto Izjavo o poslanstvu skladnosti poslovanja podpira banko pri doseganju njenih strateških, poslovnih in finančnih ciljev v sodelovanju z vsemi poslovnimi področji v banki, ob tem pa hkrati ščiti banko, tako da vzpostavlja in spodbuja etično ravnanje, zavezanost k poslovanju v skladu z zakonodajo ter da krepi vrednote zaupanja, odgovornosti, odličnosti, poštenosti, pripadnosti in integritete, ki so pomemben del kodeksa ravnanja. Prav tako svetuje banki pri odkrivanju tveganj skladnosti, iskanju regulatornih rešitev ter krepitvi institucionalne skladnosti z učinkovitimi programi izobraževanja in na ta način tudi ohranja ugled banke. Spodbuja vse, ki imajo razlog za sum, da je prišlo v banki do kršitve kakšnega zakona, predpisa, kodeksa ravnanja ali katere koli politike in postopka, naj takoj sporočijo, kaj o tem vedo oziroma sumijo, pri čemer zagotavlja, da je prijavitelj lahko brez strahu pred povračilnimi ukrepi. Služba skladnosti poslovanja pomaga zagotavljati, da v banki ne prihaja do uhajanja informacij ali podatkov in da je v banki sprejeta kultura skladnosti poslovanja. Posamezne organizacijske enote, odgovorne osebe in vsi zaposleni v okviru svojih odgovornosti za zagotavljanje skladnosti Skupine Nove KBM poročajo Službi skladnosti poslovanja o pripravljenih ocenah, identificiranih tveganjih, incidentih neskladnosti in ugotovitvah z vidika skladnosti poslovanja njihove vsebine dela. Služba skladnosti poslovanja pa glede na ugotovljeno stopnjo tveganja določa ukrepe in prioritete ter kontinuirano spremlja, ocenjuje in nadzoruje izvajanje ter implementacijo morebitnega akcijskega načrta ali izvedbo priporočil ter izvaja tudi usmerjevalno in svetovalno vlogo. Služba skladnosti poslovanja opredeli in izvaja Politiko skladnosti poslovanja, ki jo implementira s pomočjo Programa skladnosti poslovanja in Programom spremljanja skladnosti poslovanja, ki sta za leto 2021 tudi že sprejeta.

26 LETNO Nova KBM je v letu 2020 opredelila in izvajala nova na tveganja osredotočena programa skladnosti poslovanja ter spremljanja skladnosti poslovanja, za obdobje do vključno leta Program skladnosti poslovanja predstavlja osnovo za zagotavljanje skladnosti s sloganom»živeti skladno«na vseh zahtevanih področjih Politike skladnosti poslovanja. Program spremljanja skladnosti predstavlja izvršitveni akt Programa skladnosti poslovanja in Politike skladnosti poslovanja banke. Program je osredotočen na tveganja, proaktiven, specifičen, merljiv, dosegljiv, učinkovit, realen in pravočasen ter daje odgovore na vprašanja, zakaj bo to storjeno, kaj bo storjeno, kdo bo odgovoren in kdaj bo dokončano. Program spremljanja skladnosti je proaktiven, merljiv, učinkovit, dosegljiv in daje odgovore, zakaj, kaj, kako, kdo in kdaj se bodo posamezne aktivnosti za zagotavljanje skladnosti izvajale. V letu 2020 je banka prenovila Kodeks ravnanja Nove KBM in Skupine Nove KBM, z namenom krepitve korporativne kulture ter zavedanja zaposlenih. Z namenom obvladovanja tveganj etike, integritete in nasprotij interesov je nadgradila obstoječe tehnološke rešitve. Izvedla je splošno letno oceno tveganja skladnosti in posamične ocene tveganja skladnosti po področjih ter produktih. Z namenom učinkovitejšega ocenjevanja in spremljanja tveganj in kontrol se je v letu 2020 pričel razvoj aplikativne podpore. Na področju regulatorne skladnosti je banka, zaradi naraščajočega obsega predpisov in drugih regulatornih zahtev, implementirala informacijsko rešitev za spremljanje regulatornih zahtev in njihove implementacije v banki. Prav tako je optimizirala informacijsko rešitev za upravljanje dokumentarnega gradiva, naslovljenega na upravljalni organ banke, s čimer se zagotavlja ažurnost in integriteta poslovno občutljivih podatkov. Na področju upravljanja nedovoljenih ravnanj zaposlenih je banka uvedla novo aplikativno podporo za upravljanje prejetih prijav žvižgačev. Prav tako se je pričela razvijati nova aplikativna podpora za upravljanje zahtevkov strank s področja varstva osebnih podatkov. Učinkovito upravljanje dogodkov tveganja ugleda deluje kot sredstvo za krepitev ugleda banke. S tem namenom banka redno spremlja mesečne objave v medijih in analizira negativne objave, spremlja reklamacije strank ter po potrebi izda ustrezne ukrepe, ki so potrebni za preprečitev oz. zmanjšanje tveganja ugleda. Banka neprestano izboljšuje sistem upravljanja tveganj skladnosti, redno spremlja in izvaja aktivnosti, prenavlja za to relevantne interne akte, vse z namenom upravljanja tveganj skladnosti tudi na posameznih področjih, kot so zagotavljanje skladnosti upravljalnega organa, poslovanje trga finančnih instrumentov in skrbništva, varstvo podatkov, preprečevanje davčnih utaj in obveznosti iz naslova avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih, preprečevanje izogibanja davkom in prelivanja dobičkov v davčno ugodnejše jurisdikcije ter upravljanje sistema notranjih kontrol in tveganj, ki jih prinaša nova zakonodaja ter izredne razmere, kot je pandemija COVIDA-19 itd. Banka od leta 2017 na podlagi lastne metodologije ocenjuje in spremlja učinkovitost svojega delovanja. Eden ključnih izzivov je namreč merjenje učinkovitosti izdelanega Programa skladnosti poslovanja in izvedenih aktivnosti funkcije skladnosti poslovanja. Banka s področja skladnosti poslovanja izvaja redna izobraževanja vseh zaposlenih ter predlaga ustrezne ukrepe in svetovanja ter druge oblike ozaveščanja zaposlenih kot stalno spremljajočo pomoč posameznim organizacijskim enotam banke za namene preprečevanja oz. zmanjševanja tveganja skladnosti v banki. V okviru Službe skladnosti poslovanja deluje tudi Oddelek za skladnost poslovanja upravljalnega organa. Oddelek je odgovoren za izvajanje nalog, povezanih s korporativnim upravljanjem (tj. korporativna skladnost), v upravi in nadzornem svetu banke ter z njihove strani oblikovanih organih/odborih/ komisijah. Tako skrbi za izboljšanje strokovnih standardov, kakovosti prakse upravljanja in organizacijske uspešnosti, vse z namenom zagotavljanja skladnosti poslovanja na ravni organa upravljanja banke. Oddelek je tako odgovoren za nadzor in zagotavljanje korporativne skladnosti poslovanja na ravni celotne banke, učinkovit okvir korporativnega upravljanja ter splošno skladnost poslovanja uprave in nadzornega sveta. Banka je v ta namen aplikativno podprla in digitalizirala delovni proces upravljalnega organa in z njegove strani oblikovanih oziroma ustanovljenih organov/odborov/komisij. Slednje omogoča popolno varnost gradiv, ki jih navedeni organi obravnavajo, ter tudi varno in sledljivo odločanje na daljavo. Tako se povečuje učinkovitost, olajša delo in povečuje transparentnost v odločevalskem procesu. Dodatno ima banka v zvezi s tem vzpostavljen tudi poseben Pravilnik o podpisovanju (t. i. signature book), ki kot osrednji akt banke zagotavlja učinkovito korporativno upravljanje na področju vodenja in podeljevanja pooblastil s sledljivim postopkom prenosa le-teh, in na ta način spodbuja pregledno in odgovorno kulturo skladnosti poslovanja v banki. Pravilnik o podpisovanju je usklajen z organizacijsko strukturo, poslovnimi linijami in položaji v banki. Verjamemo, da učinkovit program skladnosti v povezavi s splošno sprejeto kulturo skladnosti zagotavlja banki konkurenčno prednost pri poslovanju Zagotavljanje funkcije preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in skrb za skladnost na področju omejevalnih ukrepov Področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter neposlovanje z entitetami, zoper katere so uvedeni omejevalni ukrepi, sodi med naloge, ki jih Nova KBM in Skupina Nove KBM obravnavata s posebno skrbnostjo in odgovornostjo. Banka ima tako centralizirano Službo za preprečevanje pranja denarja, ki je samostojna in neodvisna služba, umeščena neposredno pod upravo banke. Prioritete Službe za preprečevanje pranja denarja predstavljajo skladnost bančnega poslovanja tega področja z zakonskimi zahtevami ter učinkovit sistem notranjih kontrol, preverjanje vzpostavljenih pravil v dnevnem poslovanju ter skrb za redno izobraževanje in ozaveščenost zaposlenih v celotni Skupini Nove KBM. Ob nakupu Abanke je bila ključna naloga banke razumeti pravila, procese in sistem notranjih kontrol v Abanki ter pripraviti usklajevalni načrt, da bodo pravila, procesi in sistem notranjih kontrol ob pravni združitvi bank poenoteni. Ključni cilj je bila uvedba Politike sprejemljivosti strank in poenotenje sistema notranjih kontrol, tako da so bile stranke ob pravni združitvi enako obravnavane ne glede na poslovalnico, ki so si jo izbrale. V združeni banki Služba za preprečevanje pranja denarja šteje 16 zaposlenih. Z operativno združitvijo so se zgodili še zadnji koraki k popolni poenotenosti, ki jih predhodno zaradi različnih aplikativnih rešitev ni bilo mogoče doseči. Bistvenih vsebinskih prilagoditev v letu 2020 banka ni izvajala. Konsistentni pogoji in ukrepi, ki jih je treba izvesti ob vzpostavitvi ali ohranitvi poslovnega razmerja, pripomorejo k stabilnosti sistema notranjih kontrol.

27 LETNO Delniški kapital Nove KBM Struktura kapitala Nove KBM je prikazana v spodnji tabeli: Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček Čisti dobiček poslovnega leta Skupaj Delniški kapital Nove KBM je bil v primerjavi z višji za 26,6 % oziroma za tisoč. Osnovni kapital Nove KBM se v letu 2020 ni spremenil in je konec leta 2020 znašal ,00. Pojasnila o Novi KBM kot prevzemni družbi nekdanje Abanke so zapisana v poglavju Izjava o upravljanju. Na 38. skupščini Nove KBM, , se je na podlagi predloga uprave banke in predloga nadzornega sveta banke bilančni dobiček za leto 2019 v višini ,97 uporabil na naslednji način: Bilančni dobiček v znesku ,97 je ostal nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček je 100% lastnik delnic Nove KBM postala družba BISER BIDCO S.à r.l., preko katere sta nakup delnic izvedla ameriški upravljavec alternativnih investicijskih skladov Apollo Global Management Inc. in Evropska banka za obnovo in razvoj. Družba BISER BIDCO S.à r.l. je lastnik rednih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 100 % osnovnega kapitala banke. Podatki o delnici Knjigovodska vrednost delnice (v ) Osnovni čisti dobiček na delnico (v ) SKUPINA NOVE KBM % osnovnega kapitala banke ,13 78,17 72,81 99,00 78,22 72,34 21,08 6,23 7,23 20,89 6,74 7,55

28 LETNO Izjava upravljalnega organa o ustreznosti ureditev upravljanja tveganj V skladu z alinejo e 1. točke 435. člena uredbe EU št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (CRR) upravljalni organ, ki ga predstavljata uprava: John Denhof, predsednik uprave, Jon Locke, podpredsednik uprave, mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave, mag. Matej Falatov, član uprave, mag. Aytac Aydin, član uprave, in nadzorni svet: dr. Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta, s podpisom te izjave potrjujeta ustreznost ureditve upravljanja tveganj, ki je v organizacijski shemi banke samostojno področje. Sistem upravljanja tveganj ustreza profilu tveganosti banke in strategiji banke ter sposobnosti prevzemanja tveganj. Funkcija upravljanja tveganj je pomemben del celotnega procesa upravljanja Skupine in temelji na Strategiji prevzemanja tveganj Skupine Nove KBM, ki opredeljuje pojme, cilje in postopke v zvezi z zavestnim prevzemanjem tveganj. Strategija prevzemanja tveganj je povezana s poslovno strategijo Skupine, ICAAP, ILAAP in izvajanjem stresnih testov ter drugimi procesi/ strategijami, pomembnimi za upravljanje Skupine. Poglavitni elementi strategije prevzemanja tveganj so zajeti v Izjavi o nagnjenosti k prevzemanju tveganj, ki predstavlja osnovo za seznanjanje organizacijskih enot banke z nagnjenostjo banke k prevzemanju tveganj. Izhodišče za pripravo Strategije prevzemanja tveganj je identifikacija tveganj, povezanih s sedanjim in prihodnjim poslovanjem Skupine Nove KBM. Identifikacija tveganj poteka skozi ustrezen proces, ki je sestavni del procesa ocenjevanja profila tveganosti v okviru ICAAP. Identifikacija tveganj se izvede s pomočjo kvantitativnih in kvalitativnih modelov in zajema tako vrste tveganj, ki jim je Skupina že izpostavljena, kot tudi tiste vrste, ki bi jim lahko bila izpostavljena v prihodnosti. Rezultat procesa identifikacije tveganj je nabor tveganj, ki se v nadaljevanju ovrednotijo in obvladujejo v okviru ICAAP. Določi se tudi pomembnost posamezne vrste tveganja, ki je opredeljena na podlagi ocene posamezne vrste tveganja v procesu kvantificiranja tveganj z opredelitvijo materialnosti tveganj in potrebe po alokaciji kapitala. Le-to se izvede s pomočjo ocene verjetnosti uresničitve groženj in nastanka izgube ter hkrati ocene ustreznosti vzpostavljenih kontrol za omejevanje posameznih tveganj. Za identificirana in ocenjena tveganja se presodi potreba po alokaciji kapitala in vzpostavitvi limitnega sistema. Skupina Nove KBM ima vzpostavljen nabor in oceno tveganj tudi v okviru ILAAP. Za vsako identificirano tveganje ocenjuje njegovo pomembnost, materialnost in vpliv na likvidnost. Materialnost tveganj je ocenjena na podlagi strukture bilance stanja oziroma vpliva na likvidnostno pozicijo banke in je v skladu s poslovnim načrtom Skupine in planom refinanciranja. Končni rezultat procesa je določitev minimalne višine potrebnega likvidnostnega blažilnika. Aytac Aydin član V izjavi o nagnjenosti k prevzemanju tveganj Skupina Nove KBM opredeli skupen obseg in vrsto tveganj, ki jih je pripravljena sprejeti ali se jim izogniti za dosego svojih poslovnih ciljev. Znotraj te izjave se definira okvir nagnjenosti k prevzemanju tveganj, v katerem so definirani nabor materialno pomembnih kot tudi ostalih tveganj ter ključni indikatorji tveganj, povezani s kapitalsko ustreznostjo, likvidnostjo in kvaliteto sredstev ter tudi dobičkonosnostjo, ki jih redno spremlja. Z namenom definiranja nagnjenosti Skupine k prevzemanju tveganj je Skupina Nove KBM za navedene indikatorje tveganj na osnovi v prihodnost usmerjenih ocen postavila mejne vrednosti ključnih kazalnikov tveganj po ravneh sprejemljivosti, prav tako pa tudi sprožilce tveganj. Vzpostavljena nagnjenost k prevzemanju tveganj je dalje integrirana v limitni sistem skupaj s sistemom zgodnjega opozarjanja. Limitni sistem je opredeljen v Priročniku operativnih limitov Skupine Nove KBM, ki predstavlja ločen dokument k Izjavi o nagnjenosti k prevzemanju tveganj. Ob Izjavi o nagnjenosti k prevzemanju tveganj je Skupina določila tudi sposobnost prevzemanja tveganj. Sposobnost prevzemanja tveganj določa maksimalen obseg tveganj, ki ga je Skupina Nove KBM sposobna prevzeti, in je opredeljena z višino navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1), kar je skladno s pristopom delujočega podjetja,»going concern«, določenim v okviru ICAAP. V okviru ILAAP to predstavljajo razpoložljiva visoko likvidna Uprava Nove KBM d.d. Matej Falatov član Nadzorni svet Nove KBM d.d. dr. Andrej Fatur predsednik Sabina Župec Kranjc članica sredstva ter posledično opredeljen minimalni potrebni likvidnostni blažilnik, ki ga mora banka zagotoviti za enomesečno obdobje izrednih likvidnostnih razmer. Sposobnost prevzemanja tveganj predstavlja izhodišče za opredelitev skupne nagnjenosti k prevzemanju tveganj, ki se opredeli tudi za vsako vrsto tveganja s potrebo po alokaciji kapitala ter s skupno izkoriščenostjo sprejemljivega obsega tveganj glede na nagnjenost k prevzemanju tveganj. Pri določitvi nagnjenosti k prevzemanju tveganj Skupina Nove KBM upošteva zadnji nabor tveganj, koriščenje limitov po posameznih vrstah tveganja in, kjer je to smiselno, po posameznih organizacijskih enotah, segmentih in produktih. Nagnjenost k prevzemanju tveganj je usklajena s poslovnim načrtom Skupine in rezultati izvedenih internih stresnih testov. Skupina redno spremlja izkoriščenost sposobnosti prevzemanja tveganj preko ključnih sprožilcev tveganj in o njih poroča organom banke. Tveganja, ki jih je Skupina pripravljena sprejemati, so nižja od njene sposobnosti za sprejemanje. Izvajanje stresnih testov je prav tako sestavni del celotnega procesa upravljanja tveganj v Skupini Nove KBM. Izsledki, pridobljeni na podlagi analize stresnih testov, se uporabljajo v odločitvenem procesu in pri sprejemanju strateških odločitev. Stresni testi se izvajajo v okviru ICAAP, ILAAP in sanacijskega načrta. Maribor, Jon Locke podpredsednik John Denhof predsednik

29 LETNO Upravljanje tveganj Poslanstvo Skupine je varnost poslovanja in prevzemanje tveganj na resen in odgovoren način ter doseganje najvišje skladnosti s standardi obvladovanja tveganj. V okviru Strategije prevzemanja tveganj ima Skupina opredeljene cilje prihodnjega prevzemanja in upravljanja tveganj ob upoštevanju profila tveganosti, predvidenega in pričakovanega razvoja poslovanja Skupine, njene poslovne in naložbene strategije, Strategije upravljanja sredstev in obveznosti (ALM), vključno s strategijo varovanja, strategijo informacijske tehnologije in strategijo upravljanja z nedonosnimi posojili, Načrta sanacije in načrta upravljanja nepremičnin, predvidenih za prodajo, ter zunanjega okolja. Skupina redno izvaja proces identifikacije in merjenja različnih vrst tveganj, ki nastajajo pri njenem delovanju. Postopek upravljanja tveganj odseva celovit pristop Skupine in vključuje: identifikacijo tveganj, h katerim se Skupina v okviru svojega poslovanja izpostavlja merjenje tveganj in metode spremljanja dejavnikov tveganj, vključno z validacijo in»back testingom«stalno spremljanje izpostavljenosti posameznemu tveganju ter sistematično in celovito poročanje izvajanje stresnih testov, izsledki katerih se uporabljajo v odločitvenem procesu in pri sprejemanju strateških odločitev vzpostavljen limitni sistem s sistemom zgodnjega opozarjanja ter opredeljeno nagnjenost k prevzemanju tveganj prilagajanje spreminjajočemu se poslovnemu okolju, kar zajema ponovno ocenjevanje vzpostavljenih omejitev in metodologij za določanje omejitev zaradi zagotavljanja dolgoročno stabilnega in varnega poslovanja Skupine Nove KBM Identifikacija tveganj je naloga vsakega zaposlenega. Sprejemljiv nivo posamezne vrste tveganj, način merjenja in spremljanje opredelijo strokovni sodelavci, ki so specializirani za upravljanje posamezne vrste tveganj. Organizacijska enota, zadolžena za določitev sprejemljive ravni tveganja, načina merjenja in spremljanja, je organizacijsko ločena od enote, ki tveganje sprejema. Spremljanje in obvladovanje posamezne vrste tveganj podrobneje opredeljujeta politika upravljanja z obravnavanim tveganjem in pripadajoča metodologija, ki upoštevata specifične lastnosti posamezne vrste tveganja. Za vsako politiko ali metodologijo je zadolžena ena odgovorna oseba, ki skrbi za usklajenost internega akta z ostalimi, upoštevaje veljavne zakonodaje, smernice, priporočila in dobre bančne prakse. Odločitve o metodologijah merjenja, spremljanja in obvladovanja tveganj v Skupini sprejema Nova KBM kot največja kreditna institucija v Skupini. Družbe v Skupini obvladujejo tveganja v skladu z zakonskimi zahtevami in internimi politikami ali metodologijami, ki odsevajo njihove aktivnosti in obseg poslovanja. Odgovorne osebe za posamezno politiko in metodologijo v banki so seznanjene z načinom obvladovanja tveganja, ki ga pokrivajo, v vseh družbah v Skupini ter imajo možnost in dolžnost vplivanja na vzpostavitev primernega načina obvladovanja in merjenja posameznega tveganja v družbah v Skupini. Izvedba postopkov upravljanja tveganj poteka neodvisno na ravni vsake posamezne družbe. Skupina ima za posamezno tveganje določene načine poročanja, vsebino poročila, pogostost poročanja in prejemnike poročil. Skupina vsaj enkrat letno kritično pregleda profil tveganosti in nagnjenost k prevzemanju posameznega tveganja v okviru integriranega procesa, od identifikacije tveganj do izvajanja stresnih testov in priprave sanacijskega načrta ter procesa povratne informacije, ki potem vpliva na redne procese in strateške odločitve. Vse družbe v Skupini Nove KBM upravljanje tveganj obravnavajo kot stalen proces ugotavljanja, merjenja in obvladovanja tveganj, ki se pojavijo v okviru njihovega poslovanja. Podrobnejše informacije o upravljanju tveganj in izpostavljenosti tveganjem je/ bo banka razkrila v dokumentu Razkritja v okviru 3. stebra. Kreditno tveganje Banka je z namenom minimizacije negativnih posledic krize ob COVIDU-19 sprejela ukrepe za pravočasno identifikacijo subjektov, ki jih je oz. bo prizadela kriza, in ukrepe za blaženje negativnih posledic na njihovo poslovanje oz. finančni položaj ter posledično na položaj banke. Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke in je osnovno tveganje, ki mu je Skupina Nove KBM izpostavljena pri svoji dejavnosti v okviru kreditnega portfelja. Upravljanje kreditnega tveganja obsega identifikacijo, merjenje in zmanjševanje tveganja na sprejemljivo raven, ki je skladna z zastavljeno poslovno strategijo, strategijo prevzemanja tveganj in izjavo o nagnjenosti k prevzemanju tveganj. V okviru upravljanja kreditnega tveganja so naslednje aktivnosti: kontinuirano spremljanje in analiziranje poslovanja dolžnikov ter posledično njihovo razvrščanje v ustrezne bonitetne razrede spremljanje koncentracije in kvalitete portfelja v smislu skladnosti s postavljenimi limiti spremljanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju po posameznem segmentu portfelja z vidika skladnosti z apetitom za prevzemanje tveganja določanje pravil za ugotavljanje nedonosnih izpostavljenosti in pravil za prenehanje statusa nedonosnih izpostavljenosti izdelava ustreznih bonitetnih modelov in njihova kalibracija spremljanje tveganosti portfelja s pomočjo parametrov tveganja, kot sta verjetnost neplačila (PD) in izguba ob neplačilu (LGD) ločeno upravljanje tveganj za donosni in nedonosni del portfelja ocenjevanje pričakovanih izgub iz kreditnega tveganja za donosni in nedonosni del portfelja spremljanje zavarovanosti posameznih finančnih sredstev in prevzetih obveznosti omejevanje izpostavljenosti do posameznega komitenta in skupin povezanih oseb sistematično zgodnje ugotavljanje kreditnega tveganja na osnovi opozorilnih signalov (EWS) izdelava stresnih scenarijev za namen izračuna internega kapitala banke izdelava stresnih scenarijev za namen sanacijskega načrta in poročanje o vrednosti kazalnikov kot sprožilcev akcijskega načrta soodločanje pri odobravanju naložb zagotavljanje ustreznega kreditnega procesa z vidika ustreznega ocenjevanja tveganosti posamezne naložbe V okviru upravljanja tveganj in z namenom podpore procesom odločanja, monitoringa tveganj in internega poročanja Nova KBM uporablja sisteme oz. mehanizme razvrščanja, ki temeljijo na parametrih tveganja, kot je verjetnost neplačila (angl. probability of default). Parametri tveganja se uporabljajo pri razvrščanju komitentov in predstavljajo integralni del kreditnega procesa in procesov rednega spremljanja. Na podlagi modelov banka izvaja izračune pričakovanih kreditnih izgub in tveganju prilagojenega kapitala. Posamezne družbe v Skupini Nove KBM imajo opredeljeno svoji lastni dejavnosti prilagojeno politiko upravljanja kreditnega tveganja, ki je usklajena s krovno politiko upravljanja kreditnega

30 LETNO tveganja Skupine Nove KBM. Zaradi strateške pomembnosti odvisne družbe Summit Leasing Slovenija je le-ta eksplicitno integrirana tako v vse ključne dokumente s področja upravljanja kreditnega tveganja v banki, kot sta Strategija prevzemanja tveganj in Izjava o nagnjenosti k prevzemanju tveganj, kot tudi v vse procese upravljanja kreditnega tveganja, vključno s procesom ICAAP in procesom priprave sanacijskega načrta. Za namen celostnega upravljanja kreditnega tveganja je informacijski sistem SLS integriran z informacijskim sistemom banke, kar omogoča ažurno in poglobljeno spremljanje kreditnega tveganja, ki sta mu izpostavljeni družba in Skupina Nove KBM kot celota. Glavni cilj upravljanja kreditnega tveganja je zagotoviti stabilno in donosno poslovanje Skupine ob njenem prevzemanju kreditnega tveganja, ki izhaja iz same narave poslovanja. Skupina Nove KBM zmanjšuje posledice prevzetih tveganj v skladu: s predpisi Evropske centralne banke, navodili evropskega bančnega organa in Banke Slovenije, ki temeljijo na uredbah in direktivah Evropske skupnosti z lastno strategijo, ki je podrobneje opredeljena v politikah in metodologijah upravljanja tveganj Skupine Nove KBM z dobro bančno prakso Banka pred odobritvijo vsake naložbe skrbno pregleda poslovanje dolžnika in ga v skladu z Metodologijo za razvrščanje komitentov razvrsti v bonitetne razrede od 0 do 12. O odobritvi naložbe soodloča področje upravljanja tveganj. V času trajanja poslovnega razmerja do dolžnika banka: vsaj enkrat letno preveri ustreznost njegove bonitetne razvrstitve, ki izhaja iz bilančnih podatkov in mehkih dejavnikov poslovanja dnevno preverja ustreznost bonitetne razvrstitve po zamudah pri poravnavanju obveznosti, blokadah transakcijskih računov in uvedenih insolventnih postopkih dnevno preverja negativne dogodke v skladu s sistemom zgodnjega opozarjanja (EWS) glede na tveganost komitenta in naložbe banka za vsako pogodbo sproti oblikuje ustrezne oslabitve oz. ocenjuje pričakovane kreditne izgube V skladu z bonitetnim modelom banka sproti razvršča dolžnike v ustrezne bonitetne razrede. Posebej pozorno spremlja dodeljevanje in ukinjanje statusov»neplačnik«in»nedonosna izpostavljenost«. Ob izboljšanju poslovanja dolžnika ga banka v skladu s pravili razvrsti v status ozdravljene izpostavljenosti. V letu 2020 je banka na področju kreditnega tveganja, predvsem v luči krize zaradi COVIDA-19, sprejela ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic le-te in izvedla številne aktivnosti, med drugim: z nadgradnjo in prilagoditvijo procesa kreditiranja zagotovila izvajanje interventnih zakonov ZIUOPOK 6, ZIUOPDVE 7 in ZIUZEOP 8 prilagodila sistem oz. posebno pozornost namenila določanju bonitetnih ocen, ugotavljanju restrukturiranih izpostavljenosti in ugotavljanju verjetnosti neplačila kot posledice krize zaradi COVIDA-19 v skladu s smernicami regulatorja okrepila funkciji zgodnje spremljave in intenzivne obravnave za gospodarske družbe (vzpostavitev Oddelka spremljave komitentov in preventive) sprejela dodatne smernice in ukrepe za identifikacijo in redno spremljanje posameznih strank in dejavnosti, pri katerih je zaznano povečano kreditno tveganje zaradi krize ob COVIDU-19 (predvsem turistične, avtomobilske in neživilske trgovine) sprejela ukrepe za blaženje negativnih posledic krize zaradi COVIDA-19 na poslovanje subjektov oz. njihov finančni položaj (z izvajanjem 6 Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. 7 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. interventnih zakonov in sklepanjem bilateralnih poslov) nadgradnjo limitov kreditnega portfelja z upoštevanjem interne ocene kapitala (II. steber) izboljšanje in avtomatiziranje procesov upravljanja kreditnega tveganja in internega poročanja nadgradnjo in validiranje modelov obsežne aktivnosti na področju izboljšanja in zagotavljanja kvalitete podatkov Več o podrobnejšem prikazu posameznih vrst tveganj je razvidno iz računovodskega poročila. Likvidnostno tveganje Skupina Nove KBM je v letu 2020 izboljšala proces ILAAP ter naredila dodaten napredek pri implementaciji vodnika ECB za ILAAP v proces. Upravljanje z likvidnostnim tveganjem je sestavni del skrbnega in varnega poslovanja banke. Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, če banka ni sposobna poravnati vseh dospelih obveznosti oziroma je prisiljena zagotavljati potrebna sredstva s pomembno višjimi stroški od običajnih. Izvira iz časovnega neskladja dospelosti sredstev in obveznosti. Posledica je lahko neizpolnitev obveznosti do strank pri izplačilu depozitov in črpanju odobrenih kreditnih linij. Likvidnostno tveganje delimo na dve kategoriji: Likvidnostno tveganje pri financiranju je tveganje, da banka ne bo sposobna poravnati vseh preostalih obveznosti ali pa da bo za poravnavo teh obveznosti prisiljena plačati veliko višje stroške. Tržno likvidnostno tveganje je tveganje izgube v primeru, da finančni instrument ne more biti prodan ali nadomeščen v krajšem časovnem obdobju brez pomembnega vpliva na tržno ceno. To je lahko zaradi nezadostne globine trga ali prekomerne koncentracije na investicijski strani (tj. izpostavljenost posameznim, skupnim ali povezanim partijam, ki imajo enake faktorje tveganj) ali pa zaradi tržnih neravnovesij ali drugih vzrokov. Skupina Nove KBM ima vzpostavljene metodologije za ugotavljanje, merjenje, obvladovanje in spremljanje likvidnosti, ki omogočajo usklajevanje dejanskih in potencialnih virov likvidnosti z dejansko in potencialno porabo likvidnih sredstev v istih časovnih obdobjih. Politika ILAAP Skupine Nove KBM predstavlja okvir ILAAP v Skupini Nove KBM. ILAAP predstavlja interni proces, kar pomeni, da mora slediti bančnemu poslovnemu modelu, velikosti, kompleksnosti, tveganosti, tržnim pričakovanjem. Vključene so vse kvalitativne in kvantitativne informacije, na katerih temelji nagnjenost k prevzemanju tveganja, vključno z opisom sistemov, procesov in metodologije, namenjene merjenju in upravljanju likvidnostnih tveganj in tveganj pri financiranju. Skupina Nove KBM redno zasleduje naslednje glavne cilje upravljanja likvidnostnega tveganja oziroma procesa ILAAP: določitev nagnjenosti k prevzemanju tveganj in ključnih sprožilcev tveganj na podlagi v prihodnost usmerjenih ocen, ki so usklajene s poslovnim načrtom Skupine in drugimi relevantnimi strategijami načrtovanje dejanskih in potencialnih denarnih prilivov in odlivov ter ocena likvidnostnega tveganja z izračunom količnikov likvidnosti zagotavljanje likvidnostnemu tveganju primerne višine likvidnih naložb (likvidnostni blažilnik) oziroma druge oblike oskrbe z likvidnostjo spremljanje primerne strukture virov sredstev in finančnih sredstev dnevno izpolnjevanje vseh obveznosti, bilančnih in zunajbilančnih, v različnih valutah izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev

31 LETNO opredelitev normativne in ekonomske ILAAP perspektive ter medsebojni vpliv opredelitev povezanosti med ICAAP, ILAAP, načrtom sanacije in procesom planiranja razpoložljivost in vzdrževanje kriznega načrta za primer morebitnega pojava likvidnostne krize spremljanje izpolnjevanja vzpostavljenih limitov, kazalnikov likvidnosti in drugih elementov likvidnostnega tveganja upravljanje z zadostnim obsegom sklada finančnega premoženja za zavarovanje terjatev centralne banke redno izvajanje in poročanje o rezultatih stresnih scenarijev likvidnostnega tveganja V skladu z direktivo o kapitalskih zahtevah IV in smernicami Evropskega bančnega organa (EBA), ki se nanašajo na SREP, izvaja Skupina Nove KBM proces ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP). Proces ILAAP ima pomembno vlogo v SREP, ki zadeva proces določanja likvidnostnih zahtev v okviru drugega stebra. V letu 2020 je Skupina Nove KBM upravljala z likvidnostnim tveganjem v skladu s sprejeto politiko in metodologijami. V celoti je izpolnjevala predpise o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije, ki kot obvezujoče določajo doseganje regulatornega količnika LCR. Količnik je identificiran kot ključni indikator tveganja ter opredeljen v Izjavi o nagnjenosti k prevzemanju tveganj. Skupina Nove KBM ima za zavarovanje pred likvidnostnim tveganjem in za njegovo zmanjševanje vzpostavljen limitni sistem, v katerega so vključeni kvantitativno merljiva tveganja in pomembni dejavniki likvidnostnega tveganja. Namen limitnega sistema je obvladovanje likvidnostnega tveganja in določitev učinkovitih ukrepov ter aktivnosti, ki jih je treba uporabiti za preprečevanje in obvladovanje različnih kriznih situacij likvidnosti, vključno z ustreznimi ukrepi za premagovanje in omejevanje posledic likvidnostnih kriz in za ponovno vzpostavitev normalnega likvidnostnega stanja banke. Skupina Nove KBM ima oblikovane tri vrste stresnih scenarijev na dveh stopnjah težavnosti, ki vodijo v sprejemanje ustreznih ukrepov za zmanjševanje likvidnostnega tveganja. Stresni scenariji se izvajajo mesečno, njihov glavni cilj pa je zagotovitev zadostnega obsega likvidnostnih rezerv za vnaprej definirano obdobje preživetja. Rezultate stresnih scenarijev redno obravnavajo odbor ALCO, uprava banke ter nadzorni svet banke v okviru rednega poročila o izpostavljenosti Skupine tveganjem. V letu 2020 je Skupina Nove KBM pomembno nadgradila izvedbo likvidnostnih stresnih testov, predvsem z vidika opredelitve scenarijev, uporabe podatkovne osnove ter vključevanja ekonomske in normativne perspektive. Stresni test Plana financiranja je izvedla tako po normativni kot ekonomski perspektivi ter dodatno nadgradila Načrt za zagotavljanje likvidnosti v izrednih razmerah, ki ga prav tako obravnava z vidika ekonomske in normativne perspektive. V stresne teste vključuje tudi modelske ocene, pri čemer je v letu 2020 na novo ocenila model za določitev deleža stabilnih vlog brez zapadlosti in njihove razporeditve po časovnih žepkih. Stresne scenarije, ki primarno temeljijo na preteklih gibanjih, četrtletno posodablja, da na ta način sprotno zaznava in testira okoliščine, ki nastajajo kot posledica pandemije COVIDA-19. Skupina Nove KBM dnevno poroča likvidnostni komisiji o realizaciji načrta likvidnostne pozicije banke prejšnjega dne in kazalnikih likvidnosti prejšnjega dne ter v potrditev predloži likvidnostno pozicijo banke za tekoči dan. Prav tako poroča o vzrokih morebitnih odstopanj od načrta likvidnostne pozicije in kazalnikov likvidnosti. Na mesečni ravni se likvidnostni komisiji v potrditev predloži načrt likvidnostne pozicije banke za naslednji mesec. Skupina Nove KBM redno poroča odboru ALCO o razpršenosti virov likvidnosti, kazalnikih likvidnosti, stabilnosti vpoglednih vlog, strukturi prilivov in odlivov, likvidnostnih vrzelih, internem likvidnostnem blažilniku, internem likvidnostnem indikatorju, rezultatih dinamične analize likvidnostne vrzeli, ki upošteva časovno komponento denarnih tokov, s pomočjo katere lahko pravočasno zazna likvidnostno tveganje v pričakovani likvidnostni poziciji, in o rezultatih stresnih testov. Tržno tveganje Skupina Nove KBM je v letu 2020 nadgradila celoten proces upravljanja tržnega tveganja, interno dokumentacijo, limitni sistem in dnevno poročanje. Prav tako je zaradi uvedbe novih aplikacij posodobila dnevno upravljanje tržnih tveganj, ter zaradi situacije, povezane s pandemijo COVIDA-19, nadgradila dnevno in mesečno poročanje. Tržno tveganje je tveganje izgube, ki nastane zaradi neugodnih sprememb dejavnikov na finančnih trgih (cen vrednostnih papirjev, deviznih tečajev, obrestnih mer). Banka ločeno spremlja tržno tveganje trgovalnih postavk in tržno tveganje bančnih postavk. Način spremljanja in poročanja ter omejevanje izpostavljenosti obravnava Politika upravljanja tržnih tveganj v Skupini Nove KBM. Cilj politike je obvladovanje tržnih tveganj, ki jih je banka s svojim delovanjem pripravljena in sposobna prevzemati. Upravljanje vključuje identifikacijo, merjenje, spremljanje in poročanje o tržnih tveganjih. Politika upravljanja tržnih tveganj je del celotne strategije upravljanja tveganj, kjer je tržno tveganje opredeljeno kot sprejemljivo. Osnovno orodje za upravljanje tržnega tveganja predstavlja limitni sistem, ki vsebuje kreditne in pozicijske limite, limite največje dovoljene izgube, limite tržnosti tečajev, limite tvegane vrednosti in limite po posameznih pooblaščenih osebah. Pri določanju limitov trgovalne knjige skupina sledi načelu previdnosti in večje razpršenosti portfelja v pomenu tržnega tveganja. Limitni sistem sledi naložbeni strategiji Banke. Limiti in sistem zgodnjega opozarjanja so posodobljeni najmanj enkrat letno in jih potrdi uprava banke. Upoštevanje limitov in sistema zgodnjega opozarjanja dnevno spremlja Sektor strateškega upravljanja tveganj ter ga objavlja na intranetni strani banke. V primeru prekoračitev poroča odgovornim osebam v skladu s sprejetimi dokumenti. Pozicijsko tveganje je tveganje izgube zaradi spremembe cene finančnega instrumenta, ki ga banka vodi v svojem portfelju za namene trgovanja na svojem lastniškem računu. Za omejevanje pozicijskega tveganja ima banka opredeljene limite trgovanja. S pridružitvijo Abanke je na pomenu pridobila trgovalna knjiga, kjer Skupina Nove KBM sledi politiki zaprtih pozicij. Banka ima tri trgovalne portfelje dolžniških VP, ki so ločeni glede na namen in vsebino. Portfelj lastniških vrednostnih papirjev bančne knjige sestavljajo naložbe, ki so potrebne za delovanje banke. Strategija banke ne predvideva naložb v lastniške VP, namenjene trgovanju. Banka sklepa izvedene finančne instrumente na valute in na obrestno mero, ki so podprti z limitnim sistemom. Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi neusklajene devizne podbilance in nestanovitnosti deviznih tečajev. Valutno tveganje je omejeno z limitom najvišje dovoljene 10-dnevne tvegane vrednosti posamezne valute, dodatno pa je omejena najvišja dovoljena 10-dnevna tvegana vrednost vseh valut skupaj. Banka dnevno spremlja uspešnost vzdrževanja zaprte devizne pozicije po posamezni valuti ter v primeru prekoračitev poroča odgovornim osebam v skladu z navodili. Tveganje kreditnega razmika je tveganje, ki izhaja iz morebitnih sprememb v tržni vrednosti dolžniških instrumentov v portfeljih, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida (FVTPL) in merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (FVOCI), in je posledica spremembe v kreditni kvaliteti izdajatelja dolžniškega instrumenta. Banka preko procesa

32 LETNO ICAAP ugotavlja, da je zaradi velikosti portfelja, merjenega po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (FVOCI), izpostavljena tveganju kreditnega razmika. Izpostavljenost tveganju spremembe kreditnega razmika se omejuje z naložbeno politiko, saj banka nalaga sredstva skoraj izključno v dolžniške instrumente z visoko bonitetno oceno (investment grade), izdane večinoma s strani izdajateljev v evrskem območju. Ocena notranjega kapitala za tveganje spremembe kreditnega razmika temelji na uredbi CRR2. Na podlagi tega se izračuna vpliv šoka na pošteno vrednost dolžniških instrumentov v portfelju, merjenem po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (FVOCI). Način izračunavanja in poročanja tveganosti kreditnega razmika je podrobneje opisan v ICAAP metodologiji merjenja tveganj Skupine Nove KBM. Skupina Nove KBM je v letu 2020 v celoti nadgradila proces upravljanja tržnega tveganja, kar se odraža v Politiki upravljanja tržnih tveganj, limitnem sistemu ter v metodologijah, ki se nanašajo na določitev limitov in modele vrednotenja. Dodatno je nadgradila sistem spremljave in dnevnega poročanja ter zaradi situacije ob COVIDU-19 tudi mesečno poročanje. Na novo je ocenila model CVA ter avtomatizirala izračun interne kapitalske zahteve za tveganja kreditnega razmika. Obrestno tveganje v bančni knjigi (IRRBB) Banka je v letu 2020 z uvedbo novega programskega orodja posodobila in izboljšala spremljanje in upravljanje obrestnega tveganja ter pri tem sledila Smernicam o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (EBA/GL/2018/02). V letu 2021 bo nadalje izboljševala proces upravljanja obrestnega tveganja v smislu boljšega izkoriščanja programskega orodja. Prav tako bo nadalje izvajala metodološke izboljšave. Obrestno tveganje je tveganje nastanka izgube v primeru nenadnih in nepričakovanih sprememb tržnih obrestnih mer in izhaja iz časovnega neujemanja obrestno občutljivih aktivnih in pasivnih postavk. Obrestno tveganje banka identificira, meri, upravlja, nadzoruje in spremlja v skladu s Politiko upravljanja obrestnega tveganja v Skupini Nove KBM in Metodologijo merjenja obrestnega tveganja v Skupini Nove KBM. Za obvladovanje obrestnega tveganja ima banka vzpostavljen učinkovit proces upravljanja z obrestnim tveganjem, ki omogoča, da raven tveganja ostaja v sprejemljivih mejah. Pri merjenju tveganja sta poleg tveganja obrestnih vrzeli in premika krivulje donosnosti upoštevana tudi bazično tveganje, ki izhaja iz različnih referenčnih obrestnih mer, in opcijsko tveganje, ki izhaja iz možnosti poplačila kreditov pred rokom zapadlosti. Skupina Nove KBM za upravljanje obrestnega tveganja mesečno meri vpliv različnih premikov krivulje donosnosti na ekonomsko vrednost kapitala (EVE) in na neto obrestne prihodke (NII). Skupina Nove KBM za interne potrebe in za izračun kapitalske zahteve za obrestno tveganje izvaja različne obrestne scenarije za tekoče upravljanje obrestnega tveganja ter pri tem upošteva obrestno dno po posameznih produktih. Rezultat scenarija za tekoče notranje upravljanje z najslabšim vplivom na vsoto min (0; EVE) in min (0; NII) predstavlja kapitalsko zahtevo za obrestno tveganje. Pri vseh scenarijih Skupina Nove KBM tudi upošteva porazdelitev vpoglednih vlog v skladu z internimi modeli. Skupina Nove KBM redno izvaja tudi scenarije za stresno testiranje (interne in regulatorne), da izmeri svojo ranljivost v stresnih tržnih pogojih. Poleg standardiziranega stresnega testa v obliki vzporednega premika krivulje donosnosti za +/ 200 bazičnih točk Skupina Nove KBM izvaja še 6 drugih premikov krivulj donosa različnih razsežnosti, ki jih je povzela v skladu s Smernicami o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (EBA/GL/2018/02). Skupina Nove KBM pri izračunu EVE zraven obrestnega dna po posameznih produktih pri premiku tržnih obrestnih mer navzdol upošteva tudi v smernicah predpisano obrestno dno. Rezultat z največjo negativno spremembo ekonomske vrednosti kapitala ne sme presegati 15 % Tier 1 kapitala banke. Izpostavljenost obrestnemu tveganju portfelja Skupina Nove KBM omejuje z limitnim sistemom, ki ga potrjuje uprava banke in je posodobljen najmanj enkrat letno. Dodatno ima Skupina Nove KBM vzpostavljen sistem zgodnjega opozarjanja. Upoštevanje limitov in sistema zgodnjega opozarjanja mesečno spremlja Sektor strateškega upravljanja tveganj. V primeru prekoračitev poroča odgovornim osebam v skladu s sprejetimi dokumenti. Skupina Nove KBM ima izpostavljenost obrestnemu tveganju omejeno po časovnih žepkih za tri ključne valute: EUR, USD in CHF. Skupina Nove KBM je v letu 2020 z novim modelskim pristopom ocenila delež temeljnih vlog brez zapadlosti in njihovo porazdelitev po časovnih žepkih ter nadgradila limitni sistem, kjer se opredeljena nagnjenost k prevzemanju obrestnega tveganja bančne knjige prenese neposredno v sistem limitov, posamezne komponente limitnega sistema pa so tesno povezane s sistemom zgodnjih opozoril. Operativno tveganje Banka je v letu 2020 nadgradila okvir za celovito upravljanje operativnega tveganja z izboljšanimi analizami, kontrolami, ukrepi, izobraževanji in krepitvijo kulture. Operativno tveganje je»tveganje izgube zaradi neustreznih ali neuspešnih notranjih postopkov, ljudi in sistemov ali zaradi zunanjih dogodkov«. Ta opredelitev vključuje pravno tveganje (skladno z uredbo CRR), vendar izključuje strateško tveganje in tveganje izgube poslovnega ugleda. Tako Skupina Nove KBM znotraj splošnega operativnega tveganja obravnava tudi tveganje ugleda, modelsko tveganje, tveganje v zvezi z ravnanjem zaposlenih, sistemsko/it tveganje, projektno tveganje, tveganje skladnosti, tveganje goljufij (zunanjih in notranjih), tveganje spletnega kriminala, tveganje človeških virov, pravno tveganje, tveganje kakovosti podatkov ter tveganje zunanjega izvajanja. Politika upravljanja operativnega tveganja opredeljuje medsebojno povezane komponente, pomembne za ugotavljanje, merjenje, spremljanje in kontrolo operativnega tveganja, skladno s potrjeno nagnjenostjo k prevzemanju operativnega tveganja. Komponente vključujejo dokumentirane postopke, procese, tehnike merjenja, mehanizme poročanja in ureditev upravljanja. Politika zunanjega izvajanja opisuje komponente okvira zunanjega izvajanja skladno s celovitim upravljanjem operativnega tveganja v okviru nagnjenosti banke k prevzemanju operativnega tveganja. Določa zahteve, upravljanje, vloge in odgovornosti ter komponente okvira za opredelitev, spremljanje, upravljanje in obvladovanje tveganj, povezanih z oddajanjem storitev v zunanje izvajanje. Politika zajema sporazume o zunanjem izvajanju, vključno z oddajanjem storitev podizvajalcem. Nova KBM ima vzpostavljeno sistematično evidentiranje dogodkov operativnega tveganja. Evidentiranje dogodkov o nastalih operativnih tveganjih vključuje vse zaposlene v Novi KBM in Skupini Nove KBM. Redno poročanje višjim vodstvenim organom o dogodkih operativnega tveganja se izvaja mesečno s poročilom o tveganjih za nadzorni svet, četrtletno pa na seji Odbora za operativno tveganje. Nova KBM razvršča dogodke operativnega tveganja med (i) škodne dogodke, (ii) nefinančne dogodke in (iii) potencialne dogodke operativnega tveganja ter (iv) dogodke pravnega tveganja. Nova KBM ima vzpostavljeno redno spremljanje izvajanja okvira upravljanja zunanjega izvajanja. O stanju na področju je redno četrtletno seznanjen Odbor za operativno tveganje. Nova KBM je v letu 2020 posebno pozornost namenila nadgradnji procesa upravljanja dogodkov operativnega tveganja, vključno z razvojem novega poročevalskega sistema, nadgradnji

33 LETNO procesa upravljanja zunanjega izvajanja, kakovosti podatkov o dogodkih, nadgradnji poročil, avtomatizaciji procesov upravljanja operativnega tveganja, nadgradnji in razvoju metodologij ocenjevanja operativnega tveganja, nadgradnji notranjih modelov ICAAP in opredelitvi nagnjenosti k prevzemanju operativnega tveganja, izobraževanju o operativnem tveganju in zviševanju kulture upravljanja. Nova KBM posebno pozornost namenja tudi upravljanju zavarovalniških zahtevkov. Poročila operativnega tveganja za celotno Skupino obravnava Odbor za operativna tveganja, ki je posvetovalni organ uprave banke, katerega naloga je proučevanje, obravnavanje in odločanje o vprašanjih operativnega tveganja. S prisotnostjo članov uprave in direktorjev sektorjev in oddelkov, ki so pomembni za upravljanje operativnega tveganja, je zagotovljena tudi možnost ustreznega ukrepanja v primeru ugotovljenih visokih ravni tveganj. Skupina Nove KBM izračunava kapitalsko zahtevo za operativno tveganje po I. stebru v skladu z enostavnim pristopom (BIA, Basic Indicator Approach), po II. stebru pa na osnovi notranjih modelov, ki upoštevajo podatke o škodnih dogodkih, o nefinančnih in potencialnih dogodkih, o rezultatih samoanaliz operativnega tveganja in o stanju indikatorjev operativnega tveganja. Skupina Nove KBM razvršča vse dogodke in grožnje samoanaliz operativnega tveganja v skladu z enotno kategorizacijo, kot jo določa kapitalski sporazum Basel II, ter po poslovnih področjih, kar omogoča njihovo medsebojno povezovanje. Posebno pozornost Nova KBM posveča tveganjem spletnega kriminala in drugim tveganjem informacijske varnosti. Posebno pozornost Nova KBM posveča tveganjem spletnega kriminala in drugim tveganjem informacijske varnosti. Banka to področje skrbno obvladuje z ustreznimi procesi za ugotavljanje tveganj, zaščito, zaznavanje napadov ter odziv nanje in odpravljanje morebitnih posledic. V letu 2020 so bile nadgrajene tehnične zaščite in mehanizmi detekcije. Z združitvijo bank je prišlo do pomembne kadrovske okrepitve ekip, ki se ukvarjajo z informacijsko varnostjo. Izboljšave so bile izvedene tudi na področju tveganja notranjih in zunanjih goljufij, kjer Služba skladnosti poslovanja ugotavlja in identificira morebitne sume o goljufivih dejanjih zaposlenih, prejema poročila, analizira sum in oceni stopnjo suma, obravnava poročane sume, jih odkriva in preiskuje domnevna goljufiva dejanja, vključno z intervjuji zaposlenih ter pridobivanjem in varovanjem dokazov. Nova KBM ima vzpostavljen sistem upravljanja goljufij in tveganj, povezanih z goljufijami, ki ne vključuje upravljanja prepovedanega vedenja zaposlenih. V okviru sistema preprečuje in odkriva prevare ter se nanje primerno odziva. V skladu s strategijo odkrivanja prevar banka uporablja analitična in druga orodja za prepoznavo nepravilnosti ter poročevalske kanale za izmenjavo podatkov o sumih prevar. Učinkovitost preprečevanja in upravljanja prevar je zagotovljena s sprejetjem metod, ki storilce odvračajo od poskusa prevar, zmanjšujejo možnosti, da storijo prevaro, oz. omejujejo načine, na katere bi potencialni storilci lahko upravičili svoja ravnanja. Pomemben dejavnik pri preprečevanju prevar je prepoznavanje in ozaveščanje o prevarah. Banka je zato izvedla več izobraževanj, na katerih zaposlenim predstavlja dobre in slabe prakse na področju preprečevanja prevar. Ozaveščanje o prevarah poteka tako znotraj banke kot tudi do strank in celotne javnosti. Banka je v začetku letu 2020 uspešno izvedla vse načrtovane aktivnosti faze stabilizacije in s tem zaključila celoten projekt implementacije novega osrednjega informacijska sistema. Leta ni nadomestil zgolj prej obstoječega, temveč tudi večje število drugih podpornih informacijskih sistemov in aplikacij. Z zmanjšanjem števila uporabljenih informacijskih virov je banka naredila bistven korak k znižanju tveganj na področju arhitekture, neprekinjenega poslovanja in upravljanja sprememb pri informacijskih sredstvih. V sklopu modernizacije področja informacijske tehnologije je banka vpeljala novo platformo za podporo vsem njenim ključnim procesom, kot so pomoč uporabnikom, upravljanje sprememb pri informacijskih virih, upravljanje z incidenti itd. V sklopu tega je bila opravljena tudi zamenjava orodja za upravljanje z informacijskimi viri. Zaradi jasne usmeritve banke v nadaljnjo digitalizacijo in brezpapirno poslovanje ima informacijska tehnologija pri razvoju in podpori novih bančnih storitev pomembno, če že ne ključno vlogo. V porastu novih tehnologij in načinov poslovanja, ki se selijo v spletno okolje, banka pozorno spremlja tudi vsa s tem povezana tveganja. S ciljem transparentne, varne in visoko razpoložljive informacijske infrastrukture banka posebno pozornost namenja upravljanju tveganj, povezanih z informacijsko tehnologijo. Upravljanje s temi tveganji je proces, ki je v banki prisoten že vrsto let in temelji na neprestanem spremljanju, ki vodi ali v izboljšave obstoječih ali pa vzpostavitev novih kontrolnih točk. Pomembnejša tveganja, ki se pozorno spremljajo, so povezana z razpoložljivostjo in neprekinjenim delovanjem, varnostjo informacijskih sistemov, vpeljavo sprememb pri informacijskih sredstvih, celovitostjo podatkov in zunanjim izvajanjem. Z združitvijo z Abanko je banka še dodatno okrepila ekipo prve obrambne linije, ki deluje v okviru Sektorja upravljanja informacijske tehnologije in je ločena organizacijska enota. Tudi v 2020 je banka izvedla samoanalizo operativnega tveganja skladno s smernicami o oceni tveganj, povezanih z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami (IKT). Glede na ocene iz preteklih let je bil ponovno zaznan napredek, ki je vplival na nižjo izpostavljenost tveganju. Vsi ključni indikatorji tveganj za to področje se spremljajo na kvartalnem nivoju in so poročani drugi obrambni liniji. Škodni dogodki ter drugi incidenti s področja (ne)delovanja informacijskih sistemov pa se spremljajo in poročajo na dnevnem nivoju, skladno z veljavnimi internimi dokumenti. V skladu z veljavno regulativo ima banka vzpostavljene načrte neprekinjenega poslovanja informacijske tehnologije. Načrti se nanašajo na postopke obnovitve delovanja po nesreči. Neprekinjenost delovanja IT-sistemov je zagotovljena s podvojitvijo sistemov in podatkov na rezervni lokaciji. V letu 2020, ki ga je zaznamovala združitev bank in predvsem pandemija COVIDA-19, banka ne beleži posebnosti ali odstopanj na področju tveganj, povezanih z informacijskimi sistemi. Tveganje ugleda je ovrednotenje izgube, ki jo banka lahko utrpi zaradi zmanjšanja svojega ugleda. Banka je opredelila 7 ključnih področij, na katerih sistematično spremlja nabor groženj, ki bi lahko ogrozile njen ugled. Ta področja so: odnosi z mediji, odnosi s strankami, odnosi z zaposlenimi, odnosi z regulatornimi organi, upravljanje incidentov, družbena odgovornost ter upravljanje blagovne znamke. Banka zagotavlja pripravljenost na morebitno uresničitev groženj oz. nepričakovane incidente in krize tako, da ima vnaprej opredeljene in vzpostavljene ustrezne kontrolne mehanizme, interne dokumente, postopke, načrte in priročnike, krizni odbor ter odgovorne osebe za koordinacijo in izvedbo aktivnosti. Ob tem izvaja redna izobraževanja in vaje, katerih namen je krepiti ozaveščenost o ustreznem upravljanju incidentov in kriz, preveriti pripravljenost odgovornih oseb in odborov ter opredeliti in sprejeti ustrezne popravne ukrepe, kjer so le-ti potrebni. Prav tako banka z raziskavami in drugimi analitičnimi metodami redno spremlja dejavnike tveganja ugleda ter sistematično izvaja aktivnosti, ki krepijo njen ugled. Banka vsako leto pripravi profil tveganja ugleda, ki je del krovnega profila tveganosti na ravni Skupine Nove KBM. V okviru profila banka identificira ter kvalitativno oceni grožnje, ki bi lahko škodile ugledu Nove KBM, ter oceni vzpostavljene kontrole za zmanjševanje teh tveganj. Skladno z vzpostavljeno metodologijo banka izračunava tudi kapitalsko zahtevo za tveganje ugleda v sklopu notranjega procesa ocenjevanja ustreznega kapitala (ICAAP).

34 LETNO Strateško tveganje Poslovno/strateško tveganje zajema tveganje, povezano z uspešno izvedbo strateških in operativnih načrtov banke in Skupine Nove KBM v spremenjenih zunanjih in notranjih okoliščinah. Strateški cilj banke je doseči stabilno rast in dobičkonosnost poslovanja ter optimizirati strukturo stroškov ob hkratni konsolidaciji upravljanja tveganj in zagotavljanju skladnosti poslovanja s predpisi. Banka v procesu ICAAP in v skladu z interno metodologijo oceni materialnost izpostavljenosti tveganju na ravni banke oz. Skupine ter temu ustrezno opredeli kapitalsko zahtevo. Tveganje dobičkonosnosti Tveganje dobičkonosnosti je tveganje, da bodo banka oz. njene podrejene družbe v prihodnjem letu ustvarile izgubo iz poslovanja, ki bo zmanjšala obseg razpoložljivega kapitala banke. Za oceno tveganja dobičkonosnosti zato banka identificira glavne nosilce dobičkonosnosti, trende in vzroke za negotovost glede dobičkonosnosti v preteklem poslovanju Skupine Nove KBM in njenih finančnih načrtov za prihodnost ter v procesu ICAAP in v skladu z interno metodologijo oceni materialnost izpostavljenosti tveganju ter temu ustrezno opredeli kapitalsko zahtevo na ravni banke oz. Skupine. V ločenih poglavjih COVID-19 in Združitev Nove KBM in Abanke je zapisano več o njunem vplivu na poslovanje banke. 11. Poslovanje Skupine Nove KBM in Nove KBM 11.1 Makroekonomsko okolje Najpomembnejši dogodek, ki je leta 2020 pretresel svetovno gospodarstvo, je bil izbruh pandemije COVIDA-19. Načeloma gre za zdravstveno krizo, ki je v enaki meri prizadela večino držav po vsem svetu. Svetovna proizvodnja je najverjetneje upadla za 3,5 %, 9 pri čemer je proizvodnja v razvitih gospodarstvih padla za 4,9 %, na novih trgih in v državah v razvoju pa za 2,4 %. Ta skupina držav se je bolje odrezala zaradi manjšega deleža storitev v svojih gospodarstvih, pa tudi zaradi odstopanja od prevladujočih značilnosti. To velja za Kitajsko, ki je učinkoviteje obvladala pandemijo zaradi zgodnje odprave zaprtja (lock-down) in preprečitve drugega vala pandemije s strogim izvajanjem omejevalnih ukrepov na lokalni ravni ter zgodnjim zagotavljanjem pomembnih podpornih ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Ocenjeno je, da se bo kitajski BDP povečal za 2,3 %, Kitajska pa je dejansko edino veliko gospodarstvo, ki je leta 2020 zabeležilo rast. Kazalnik gospodarskega razpoloženja na ravni EU-27 se je po ohladitvi v zadnjem četrtletju 2019 v prvih dveh mesecih leta 2020 povečal. 10 Gibanje kazalnika za Slovenijo je bilo podobno zaradi tesne povezanosti s trgi EU (75 % izvoza) in sprejetja podobnega svežnja podpornih ukrepov, v Sloveniji znanih kot PKP (paket protikoronskih ukrepov za podporo gospodarstvu). Od marca in še izraziteje od aprila 2020 je razpoloženje močno upadlo zaradi uvedenih omejitev (skoraj popolno zaprtje) v Sloveniji in celotni EU- 27, kar je povzročilo negotovost. Zaprtje je bilo uvedeno skoraj po vsem svetu in skoraj hkrati, kar je povzročilo precejšnje motnje v zapletenih proizvodnih verigah vrednosti. Zato ob prvem zaprtju (od konca marca do začetka maja) proizvodnji ni bilo dosti prizaneseno in se je soočila z izrazitim upadanjem, tako kot v sektorju storitev. Potem ko je bila maja odpravljena večina omejitev, so ukrepi za povečanje domačega povpraševanja v tretjem četrtletju prispevali k visoki stopnji gospodarske rasti, ki je presegla celo stopnje rasti v drugih državah EU. Turistični boni, ki so jih prejela gospodinjstva, so prispevali k izravnavi zmanjšanega števila obiskov tujih turistov. Rezultati predelovalne industrije so se v drugi polovici leta bistveno izboljšali, saj se je obseg nedokončanih naročil znatno povečal zaradi ponovno vzpostavljenih vrednostnih verig, zlasti v avtomobilski in elektroindustriji. Decembra 2020 se je proizvodnja že približala proizvodnji iz decembra 2019, vendar je bila na letni ravni še vedno za 5 % nižja. 11 Drugo zaprtje je bilo uvedeno v drugi polovici oktobra 2020 in podaljšano v leto 2021 (trenutno še ni znano, kdaj bo odpravljeno). Pristop slovenske vlade se ni bistveno razlikoval od podobnih ukrepov, uvedenih po vsem svetu, saj so bile na voljo zadostne zaloge zaščitne opreme (česar spomladi ni bilo), krepilo pa se je tudi prepričanje, da stroga zaprtja, uvedena pomladi, ne omejujejo širjenja okužb v zadostni meri. Poleg tega se je izkazalo, da so bili gospodarski stroški v drugem četrtletju izjemno visoki, saj je BDP evroobmočja (EA-19) medletno (na neprilagojeni osnovi) padel za 14,8 %, v Sloveniji pa približno enako ( 13,0 %), kar je bil največji padec po drugi svetovni vojni. V tretjem četrtletju se je slovenski BDP medletno zmanjšal za 2,6 %, upad je bil podoben prvemu ( 2,4 %). V EU-27 je začetek tretjega četrtletja zaznamoval dosežen dogovor o podpori za načrt okrevanja EU naslednje generacije. To je povečalo optimizem, vendar bo učinek pozitiven predvsem v naslednjih letih. Ob upoštevanju najnovejših napovedi UMAR za celotno leto 2020 ( 6,6 %) bo padec BDP v četrtem četrtletju verjetno okrog 8 %. Po objavljenih podatkih SURS-a, konec februarja 2021, je BDP v četrtem četrtletju upadel za 4,5 %, v letu IMF, World Economic Outlook Update, januar Eurostat, Economic Sentiment Index. 11 Analytics at CCIS.

35 LETNO pa za 5,5 %. 12 Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je pandemija znatno zmanjšala kakovost tradicionalnih statističnih matric (spreminjanje vzorcev potrošnje, podjetja ne poročajo, rast neformalne ekonomije itd.), kar se bo verjetno odrazilo v poznejših revizijah realne rasti BDP pozneje letos. Na podlagi zdrave pameti in izkušenj iz leta finančne krize drugorazrednih hipotekarnih posojil (2009) bo padec, ko bodo revidirani podatki vključeni v nominalne številke BDP, verjetno manjši. BDP, glavne trgovinske partnerice Slovenije (realni, neprilagojeni podatki, medletno) 5,0 primanjkljaj je leta 2020 znašal 3,5 milijarde (7,6 % BDP), kar je bilo manj od najnovejših proračunskih projekcij (4,2 milijarde ). Proračunski primanjkljaj je posledica 10,5-odstotnega zmanjšanja javnih prihodkov in 26,8-odstotne rasti odhodkov. Podporni ukrepi (vključeni v PKP) so bili kombinacija izpada javnih prihodkov in večje javne porabe ter različnih vrst dovoljenih neplačil (davki, bančna posojila). Obseg vseh podpornih ukrepov je znašal 2,9 milijarde (6,3 % Leta 2020 je stopnja inflacije na letni ravni (CPI) znašala 1,1 %, povprečna letna stopnja pa 0,1 %. Cene blaga so se v povprečju znižale za 0,9 %, cene storitev pa zvišale za 1,6 %. Nižje cene oblačil in bencina so bile najpomembnejši dejavnik z nasprotno smerjo gibanja od rasti cen hrane in izobraževanja. 16 Izbrani makroekonomski kazalniki za Slovenijo proračunom v višini 750 milijard, ki ga je pozneje junija povečala za 600 milijard, decembra pa za 500 milijard na skupno milijard. Zapadla plačila glavnice iz vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru PEPP, bodo reinvestirana vsaj do konca leta Pred marcem 2020 je ECB razširila proračun obstoječega programa nakupa sredstev (APP) za 120 milijard in ga do konca leta 2020 KAZALNIK * 2021* BDP (v %), realno 2,2 3,2 4,8 4,4 3,2 6,6 4,3 Inflacija (povprečje leta v %) 0,5 0,1 1,4 1,7 1,6 0,0 0,6 Stopnja brezposelnosti ILO (v %) 9,0 8,0 6,6 5,1 4,5 5,1 5,4 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Vir: Eurostat. 4. četrtletje četrtletje četrtletje četrtletje 2020 Slovenija Nemčija EA-19 Francija Avstrija Italija Hrvaška Zelo pomemben stabilizacijski element za gospodarstvo je bila izjemna podpora fiskalne politike v večini gospodarstev, ki je prispevala k stabilizaciji gospodarske aktivnosti in stopnje brezposelnosti (programi skrajšanega delovnega časa), omejila naraščanje števila primerov insolventnosti in tako zaščitila gospodarstvo. Za Slovenijo članstvo v EU-27 pomeni tudi spoštovanje pravil o državni pomoči, pa tudi fiskalnih pravil skupaj z drugimi vrstami pravil ekonomske politike, ki so na splošno znani kot šesterček in dvojček. Slovenija ima v svoji ustavi zlato fiskalno pravilo, ki vladi preprečuje porabo prek določenih meja. V tem okviru je zelo pomembno, da je Evropska komisija 19. marca sprejela začasni okvir za ukrepe 13 (in ga nato v letu 2020 štirikrat spremenila), ki je Sloveniji in drugim državam omogočil, da uporabijo vso prožnost, ki je predvidena v pravilih o državni pomoči, za podporo gospodarstvu zaradi izbruha COVIDA Poleg tega je Fiskalni svet sklenil, da je razglasitev pandemije neobičajen dogodek, in je zato dopustil odstopanje od srednjeročnega ravnotežja javnih financ. Proračunski 12 SURS, Statistični urad Slovenije, februar Evropska komisija, Državna pomoč: Komisija sprejela začasni okvir, ki državam članicam omogoča, da dodatno podprejo gospodarstvo v času izbruha COVIDA-19, 19. marca Evropska komisija, BDP), od tega je bilo 2,4 milijarde namenjenih za ukrepe, ki neposredno vplivajo na javnofinančni saldo. 15 Ob upoštevanju teh številk je bila fiskalna podpora zelo podobna fiskalni podpori v drugih državah EU, čeprav je bil uporabljen večji delež neposrednih subvencij v primerjavi z garancijami. Zahtevan donos 10-letnih slovenskih državnih obveznic se je med pandemijo povečal, vendar se je ob sprejetju ukrepov ECB spet znižal na vrednost pred pandemijo; pripravljen je bil celovit načrt EU za okrevanje. Potem ko so v letu 2019 tri največje mednarodne bonitetne agencije zvišale bonitetne ocene Slovenije, se ocene in izgledi v letu 2020 niso spremenili. To kaže na odpornost Slovenije na učinke pandemije COVIDA-19, doseženo z uspešnim zmanjševanjem zunanjih, finančnih in fiskalnih neravnovesij v zadnjih letih. Zaradi pandemije in sprejetih ukrepov fiskalne politike so bonitetne agencije bolj preučile tudi relativne spremembe dolga in primanjkljaja, pri katerih se profil Slovenije v zadnjem času ni dosti spremenil. 15 Fiscal Council, Monthly Information, januar Izvoz blaga in storitev (v %, realno) 4,7 6,2 11,1 6,3 4,1 12,1 7,6 Uvoz blaga in storitev (v %, realno) 4,3 6,3 10,7 7,2 4,4 13,9 9,3 Vir: UMAR, Zimska napoved gospodarskih gibanj, 2020; *napoved. Evropska centralna banka (ECB) in ameriški Odbor zveznih rezerv (FED) sta vodila zelo ekspanzivno monetarno politiko. Med večjimi centralnimi bankami je FED sprejel dodatne ukrepe, s katerimi je spremenil dolgoročne cilje in strategijo denarne politike. Glavni dogodek je bil premik k povprečnemu cilju inflacije 2 %. To pomeni, da se bo FED po obdobju inflacije pod 2 % ciljno usmeril na inflacijo nad 2 % za določeno obdobje. ECB trenutno pregleduje svojo strategijo in bo morda o spremembah odločila leta Glavna kanala, prek katerih se je ECB odzvala na hud šok, sta bila zagotavljanje likvidnosti bank pod zelo ugodnimi pogoji in obsežni nakupi sredstev, ključne obrestne mere pa je obdržala na izredno nizkih ravneh. Po sprostitvi pogojev, pod katerimi so si banke lahko marca 2020 izposojale sredstva pri ECB, je ECB dodatno znižala obrestne mere za svoje ciljno usmerjene operacije dolgoročnega refinanciranja (TLTRO-III) in uvedla operacije dolgoročnega refinanciranja za izredne razmere v času pandemije (PELTRO). Banke so se lahko do sredine leta 2021 zadolževale po negativnih obrestnih merah, ki so lahko dosegle 1 %, če je bila njihova kreditna aktivnost zadostna. ECB je aprila dodatno olajšala pogoje zadolževanja bank s sprostitvijo meril za upravičenost zavarovanja. V drugem kanalu odziva na krizo je ECB najprej marca uvedla program nakupa v izrednih razmerah pandemije (PEPP) s 16 Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2020, Statistični urad RS. dajala na trg po 20 milijard mesečno. Precejšnje zadolževanje bank v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja (skoraj v celoti v TLTRO) in obsežni nakupi sredstev s strani ECB so konsolidirano bilanco stanja evrosistema od začetka leta 2020 do 25. decembra 2020 povečali za 50 % oziroma za 20 % lanskega BDP v EA-19. Marca 2020 je ECB sprejela več nadzornih ukrepov, ki bankam omogočajo prevzemanje izgub in ohranitev posojanja realnemu gospodarstvu. Banke so lahko začasno poslovale pod veljavnimi kapitalskimi in likvidnostnimi blažilniki. Dosegle so večjo prožnost z upoštevanjem smernic o nedonosnih naložbah in večjo prožnost pri nadzornih časovnicah, rokih in postopkih. ECB je hkrati priporočila bankam, naj do konca januarja 2021 ne izplačujejo dividend. Banka Slovenije je aprila uvedla makrobonitetni ukrep, ki nalaga bankam začasne omejitve pri delitvi dobička. Septembra je ECB uvedla začasno razbremenitev finančnega vzvoda bank. ECB je finančno stabilnost ohranila tudi z mednarodnim sodelovanjem. Ponovno je aktivirala nekatere linije menjave valut in okrepila obstoječe linije menjave valut s centralnimi bankami po vsem svetu.

36 LETNO Slovenski bančni sistem Kljub izbruhu pandemije marca 2020 in poslabševanju pogojev poslovanja je bančni sistem v letu 2020 ustvaril razmeroma visok dobiček, čeprav večidel izvira iz enkratnega dejavnika, namreč združitve druge in tretje največje banke, Nove KBM in Abanke. Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema se je povečala za 8,3 % (3,4 milijarde ) na približno 44,7 milijarde. Posojila nebančnemu sektorju (23,4 milijarde ) so bila nominalno in relativno večinoma enaka, vloge pri ECB pa so se povečale za 63 % oziroma 2,8 milijarde, kar odraža presežno likvidnost zaradi višje stopnje prihrankov od običajne pri nefinančnih družbah (NFC) in tudi gospodinjstvih (rezultat pandemije COVIDA-19). Nebančne vloge so se povečale za 10,9 % (za 3,3 milijarde ) in dosegle 33,5 milijarde. Posojila NFC so se decembra 2020 na medletni ravni znižala za 1,4 %, posojila gospodinjstvom pa povečala za 0,1 % (od tega hipotekarna +4,1 %, potrošniška posojila 7,8 %). V izkazu poslovnega izida so se čisti prihodki od obresti zmanjšali za 6,4 %, saj so se prihodki od obresti zmanjšali za 4,6 %, odhodki za obresti pa povečali za 7,1 %. To stanje je posledica nespremenjenega obsega nebančnih posojil in negativne depozitne obrestne mere za presežno likvidnost pri ECB. Neto obrestna marža se je zato z 1,79 % v letu 2019 zmanjšala na 1,57 % v letu Čisti neobrestni prihodki so se zmanjšali za 10 %, predvsem zaradi nižjih dobičkov iz finančnih sredstev (predvsem obveznic) in nižjih prejemkov iz dividend ( 72 %), nasprotno gibanje pa je dosegel dobiček iz združitve bank. Čisti prihodki iz opravnin, ki so predstavljali dve tretjini neobrestnih prihodkov, so se zmanjšali za 1,2 %. Bruto prihodek se je tako zmanjšal za 7,9 %, pri čemer 55 % znižanja izhaja iz nižjih čistih neobrestnih prihodkov, 45 % pa iz nižjih čistih obrestnih prihodkov. Operativni stroški so se zmanjšali za 3,5 % in nekoliko (za 23 %) ublažili učinek nižjega bruto prihodka. Neto oslabitve in rezervacije, ki so leta 2019 povečale spodnjo mejo, so jo leta 2020 znižale za 168 milijonov. Razumeti je treba, da je delež oslabitev in rezervacij v bruto dohodku še vedno razmeroma nizek, predvsem zaradi določenih regulatornih olajšav. Dobiček pred obdavčitvijo se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšal za petino, brez upoštevanja enkratnega učinka pa bi se zmanjšal za približno 55 %. 17 Dobiček po obdavčitvi se je zmanjšal za 15 %. Donosnost kapitala (ROE) pred obdavčitvijo je znašala 9,6 %, s popravkom zaradi združitve bank pa 5,4 %. Decembra 2020 je delež NPE v portfelju bank znašal 1,9 %, in sicer 3,9 % v portfelju NFC in 3,2 % v portfelju potrošniških posojil. Odpornost bančnega sistema ostaja visoka zaradi dobrega likvidnostnega in kapitalskega položaja. Količnik skupnega kapitala se je na konsolidirani podlagi v tretjem četrtletju 2020 povečal na 20,0 %, količnik navadnega lastniškega kapitala pa na 18,2 % zaradi povečanja regulatornega kapitala in zmanjšanja tveganju prilagojene aktive. Decembra je količnik likvidnostnega kritja (LCR) znašal 325 % in je tako za več kot trikrat presegal zakonsko zahtevo (100 %) Združitev Nove KBM in Abanke Nova KBM je po pridobitvi dovoljenj in soglasij pristojnih bančnih regulatorjev 5. februarja 2020 sklenila nakup Abanke, s čimer je postala 100% lastnica delnic Abanke. Ob zaključku nakupa je Nova KBM napovedala, da namerava še v istem letu banki postopno in pod nadzorom pristojnih regulatornih organov povezati v eno pravno osebo ter tako ustvariti močno banko, prisotno po vsej državi. Ta strateški cilj je Nova KBM uresničila 1. septembra 2020 s pravno združitvijo obeh bank, ko je Abanka prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa so prešle na Novo KBM. Slednja je obdržala tudi blagovno znamko Abanke. 17 Banka Slovenije, Mesečno poročilo o poslovanju bank. Največja združitev v zgodovini slovenskega bančništva. V obdobju med pravno in operativno združitvijo obeh bank so stranke bančne storitve opravljale tako kot prej, torej v poslovalnicah oz. poslovnih enotah ter v spletni ali mobilni banki, ki so jih uporabljale že dotlej, medtem ko sta banki že pred pravno združitvijo poskrbeli za izboljšave za stranke, npr. z nadgradnjo nekaterih funkcionalnosti elektronskih poti in s poenotenjem mreže bankomatov, ki je strankam obeh bank za brezplačno opravljanje najpogostejših storitev na voljo od aprila Uspešno združevanje se je nadaljevalo in zaključilo na prehodu v leto 2021 z operativno združitvijo oziroma s prenosi računov strank Abanke na sisteme Nove KBM, pri čemer je bil cilj, da je proces za stranke karseda enostaven, njihovo poslovanje pa nemoteno. Banka je stranke, še posebno stranke nekdanje Abanke, v mesecih pred migracijo redno obveščala o spremembah in novostih. Po uspešni operativni združitvi v poenotene informacijske sisteme je Nova KBM vsem svojim strankam od začetka leta 2021 še dostopnejša, saj jim zagotavlja: največjo mrežo bančnih točk, ki vključuje poslovalnice, bankomate, specializirana bančna okenca in pošte po vsej Sloveniji sodobne digitalne poti opravljanja bančnih storitev, vključujoč dokazano najboljšo spletno in mobilno banko v letu 2020 poenoteno ponudbo vrhunskih produktov in storitev Poleg zagotavljanja odličnosti za svoje stranke bo Nova KBM z vizijo biti najboljša banka v Sloveniji še naprej spodbujala tudi timsko delo in nagrajevanje uspešnosti zaposlenih, jim omogočala profesionalni razvoj in stalno izobraževanje ter si prizadevala biti najbolj zaželen delodajalec finančnega sektorja v državi. S takšnim pristopom bodo zaposleni strankam zagotavljali odlične in zaupanja vredne storitve. Že v letu 2020 smo pričeli s Projektom oblikovanja skupne organizacijske kulture ter izvedli številne aktivnosti. Ob tem smo v banki vzpostavili akcijski načrt na temo spodbujanja skupne kulture, za vzpostavitev novih skupnih vrednot ter zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. S projektom in aktivnostmi na tem področju bomo nadaljevali tudi v prihodnje in tako pozitivno prispevali k temu, da bodo zaposleni strankam zagotavljali odlične in zaupanja vredne storitve COVID-19 Poslovanje Skupine Nove KBM v letu 2020 v času pandemije koronavirusne bolezni COVID-19 Skupina Nove KBM se je na nepričakovano pandemijo COVIDA-19 odzvala z ukrepi in dejavnostmi na vseh poslovnih področjih. Temelji strateškega upravljanja v nastalih izrednih razmerah so bili naše preteklo znanje, izkušnje in protokoli na področju upravljanja večjih incidentov in kriz ter ukrepi, odloki in priporočila pristojnih institucij v Sloveniji za področje javnega zdravja in bančništva. Ob prvih informacijah o pereči zdravstveni krizi smo v Novi KBM takoj sklicali vnaprej oblikovan krizni odbor, ki je skladno z internimi protokoli nemudoma pričel z aktivnostmi in uveljavljanjem preventivnih ter drugih ukrepov. Enega ključnih internih aktov na področju zdravja in varnosti pri delu Izjavo o varnosti z oceno tveganja smo posodobili z vsebinami o nalezljivih boleznih in ukrepanju v takih primerih. Krizni odbor se redno sestaja od marca 2020 naprej in z aktivnostmi nadaljuje tudi v Aktivnosti so se usklajeno izvajale v vseh družbah Skupine Nove KBM. V nadaljevanju povzemamo ključna gospodarska tveganja ter ukrepe in aktivnosti, ki smo jih v Skupini Nove KBM uvedli od marca 2020, ko je Slovenija prvič razglasila epidemijo. Navedene ukrepe in aktivnosti spremljamo in ustrezno prilagajamo glede na razvoj pandemije ter pri tem upoštevamo odloke in priporočila institucij v Sloveniji, ki so pristojne za obvladovanje posledic pandemije. Vpliv pandemije na svetovno in slovensko gospodarstvo je podrobneje opisan v poglavju o makroekonomskem okolju.

37 LETNO Upravljanje tveganj v povezavi s pandemijo Banka pozorno spremlja makroekonomske napovedi gospodarskega okolja v povezavi s pandemijo in njenimi vplivi na poslovanje, kapital in likvidnost Skupine. Po stanju na dan banka v svojem portfelju ni imela pomembnih dogodkov neplačila zaradi pandemije COVIDA-19. Ne glede na navedeno se je zaradi pandemije številnim podjetjem, komitentom banke, še posebej tistim v prizadetih panogah, znižala bonitetna ocena, številna so se prijavila na različne podporne sheme, ki jih ponuja država, vključno z zakonodajnimi moratoriji. V skladu s sprejeto zakonodajo so tudi nekatere fizične osebe prav tako izkoristile možnost zakonodajnih moratorijev. Banka ugotavlja, da so s porastom števila okužb in omejevalnih vladnih ukrepov v Sloveniji in na njenih ključnih izvoznih trgih tržne razmere v zadnjih mesecih ponovno postale precej bolj negotove. Posledično se je banka v zadnjem četrtletju leta 2020 lotila podrobnega pregleda treh gospodarskih dejavnosti, ki so po njeni oceni dovzetnejše za vpliv pandemije kot druge, in sicer turizem, neprehrambena trgovina na drobno in avtomobilska proizvodnja, da je ocenila vpliv na panoge in posamezne stranke znotraj teh panog ter skladno z ugotovitvami prilagodila oceno tveganj. Več o upravljanju s tveganji opisujemo v poglavju Upravljanje tveganj. Ukrepi za preprečevanje širjenja okužb na ravni celotne Skupine Nove KBM Zaposleni v Skupini Nove KBM se zavedamo pomena upoštevanja uvedenih ukrepov za zajezitev okužbe s COVIDOM-19 in jih spoštujemo. Banka se je v skladu z vsemi zahtevanimi odloki odzvala hitro in učinkovito ter uvedla naslednje ključne ukrepe: nabava ustrezne zaščitne opreme (razkuževalniki, maske, zaščitna stekla ) ter upoštevanje odlokov in ukrepov v zvezi z nošenjem zaščitnih mask in druge zaščitne opreme, higieno in razkuževanjem rok, vzdrževanjem medsebojne oddaljenosti, skrbno ravnanje s hrano in pijačo, zadrževanjem v zaprtih prostorih, avtomobilih, prezračevanjem uvedba dodatnih ukrepov za zaščito najbolj izpostavljenih sodelavcev, ki imajo neposreden stik s strankami (zaposleni v poslovalnicah, komercialisti) ali so bolj izpostavljeni tveganju (sodelavci v gotovinskem centru) skrb za zaposlene s kroničnimi obolenji, tako z obveščanjem o njihovih pravicah kot zagotavljanjem ustrezne organizacije dela zanje zagotavljanje ustrezne zaloge in hitre dostave zaščitne opreme na lokacije banke po vsej Sloveniji ter spremljanje porabe in ustreznosti zalog zagotavljanje enostavnega, hitrega in zaupnega poročanja o primerih okužb ter takojšnjega ukrepanja, skladno z navodili NIJZ spodbujanje dela od doma, kjer je to možno glede na specifično naravo dela Prilagajanje bančnega delovnega okolja, procesov in projektov Skupina Nove KBM je izrednim razmeram hitro, odločno in učinkovito prilagodila organizacijo dela in izvajanje procesov že v začetnem obdobju pandemije spomladi Uvedla je naslednje ključne ukrepe: Zaposleni, katerih narava dela to omogoča, so pričeli opravljati delo od doma in so bili deležni podpore s sodobno komunikacijsko tehnologijo. Kot odgovoren delodajalec je Skupina Nove KBM uredila ustrezne formalnopravne pogoje za delo od doma. V sodelovanju s pooblaščeno osebo smo skrbno preverili pogoje za varno delo od doma ter sprejeli nov interni akt, ki ureja omenjeno področje. Vzpostavili smo tudi ustrezne informacijske povezave za nemoteno delo na daljavo. Zaradi obsežnih aktivnosti na področju digitalizacije poslovanja v preteklih letih je bila Skupina Nove KBM na takšno situacijo dobro pripravljena. V najbolj izpostavljenih obdobjih so poslovalnice in druge komercialne enote v Skupini Nove KBM ter specializirana bančna okenca na poštah poslovale s krajšim delovnim časom. Za zaposlene v poslovalnicah, ki smo jih v prvem valu pandemije zaprli, smo uvedli čakanje na delo, česar banke pred tem v večji meri niso uporabljale. Namesto sestankov z osebnim stikom smo uvedli virtualne sestanke na daljavo preko varnih platform (MS Teams in druge) na vseh organizacijskih ravneh (skupščina banke, sestanki nadzornega sveta, uprave, organizacijskih enot, sestanki s strankami in poslovnimi partnerji). Nenadne spremembe, ki so nastale s pojavom pandemije COVIDA-19, so vplivale tudi na izvajanje ključnih strateških projektov v banki. Banka se je odzvala proaktivno na eni strani s hitro vzpostavitvijo orodij za delovanje projektnih ekip na daljavo in s tem zagotovitvijo nemotenega izvajanja ključnih projektov ter na drugi strani z dodatnim spremljanjem tveganj, povezanih s COVIDOM-19, in pravočasnim sprejemanjem ukrepov za ublažitev njegovih vplivov. Ključni projekti s tem niso utrpeli zamud pri doseganju planiranih rokov. Kljub spremembam in negotovostim zaradi pandemije so projekt združevanja Nove KBM in nekdanje Abanke ter drugi ključni strateški projekti potekali skladno z začrtanimi časovnicami. Storitve in ukrepi za državljane in gospodarstvo V Skupini Nove KBM smo kljub izrednim razmeram našim strankam omogočili nemoteno poslovanje in dostop do storitev. Tudi v teh razmerah smo nadaljevali z načrtovanimi posodobitvami spletne in mobilne banke (ki sta bili v 2020 ocenjeni kot najboljši v Sloveniji) ter uvedli nekatere nove storitve (spletni klepet, virtualna enota, ). Tako smo strankam omogočili še večji nabor enostavno dostopnih storitev, pri katerih obisk poslovalnice ni potreben. Več o novih ali posodobljenih produktih in storitvah je razvidno iz poglavja Razvoj produktov in storitev. Ob tem sta Nova KBM in nekdanja Abanka aktivno sodelovali pri zagotavljanju pomoči slovenskim gospodinjstvom in gospodarstvu, tako da sta: še pred sprejetjem Zakona o interventnem ukrepu za odlog plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) strankam ponudili komercialne odloge (moratorije) na odplačilo glavnic obstoječih posojil ter jim na ta način omogočili premostitev in ublažitev likvidnostnih težav skladno z dodatno sprejetimi interventnimi zakoni sprejeli dodatne ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic pandemije aktivno sodelovali preko Združenja bank Slovenije pri oblikovanju predmetnih zakonov in bili med prvimi bankami, ki smo strankam ponudili produkte v okviru sprejetih shem Obveščanje in komuniciranje z zaposlenimi Banka je vzpostavila posebne strani na intranetu, kjer so na enem mestu dostopni aktualni interni akti ter ključne informacije in nasveti v zvezi s COVIDOM-19 (npr. glede informacijske varnosti pri delu od doma, napotki glede telesne vadbe in ostale koristne informacije). Vzpostavljen je bil e-naslov korona. kamor zaposleni, skladno z internim protokolom, sporočajo primer suma okužbe, strokovne službe pa se na to takoj odzovejo ter ukrepajo (razkuževanje, samoizolacija zaposlenih itd.). Banka je pripravljala redne e-novice o ukrepih v zvezi s COVIDOM-19 s praktičnimi razlagami in nasveti ter zgodbami o povezanosti ekipe v obdobju, ko večina dela od doma. Na

38 LETNO začetku prve razglašene pandemije so e-novice izhajale vsakodnevno, nato so se prilagodile potrebi po obveščanju. V letu 2020 je bilo izdanih več kot 50 novic. Za zaposlene smo pripravili interni priročnik, plakate, ohranjevalnike zaslonov in druga vizualna opozorila glede ustreznega ravnanja, ki smo jih namestili v prostorih banke ter objavili na intranetu. V času pandemije smo uspešno vpeljali novo organizacijsko kulturo z novimi vrednotami. Kljub oddaljenosti so zaposleni ostali dobro povezani Skupina Nove KBM je donirala skupno 138 tisoč organizacijam in projektom, ki z različnimi programi skrbijo za pomoč najranljivejšim skupinam. Posebno pozornost smo namenili prostovoljstvu in dobrodelnosti, ki je postala pomemben del organizacijske kulture v Novi KBM. V okviru Virtualne olimpijade so zaposleni opravili več kot 216 dobrodelnih aktivnosti in pomagali več kot 400 pomoči potrebnim posameznikom, humanitarnim društvom, organizacijam in ustanovam Analiza poslovanja Skupine in Nove KBM tisoč. Skupina je v letu 2020 oblikovala tisoč, banka pa tisoč neto rezervacij in oslabitev. Čiste obresti Čiste obresti na ravni Skupine Nove KBM so v letu 2020 znašale tisoč, v banki pa tisoč. Neto obrestna marža v Skupini je v letu 2020 znašala 1,78 %. V letu 2020 je Skupina večino prihodkov iz obresti realizirala iz naslova kreditov. Med odhodki za obresti pa je poleg odhodkov za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, velik del odhodkov za obresti realizirala predvsem na račun finančnih sredstev, ki izhajajo iz negativne obrestne mere. vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog, so v letu 2020 znašali tisoč. Kazalnik stroškovne učinkovitosti je znašal 40,75 %. Ob neupoštevanju nekaterih stroškov in prihodkov, ki se nanašajo predvsem na prestrukturiranje Skupine in banke in združitev z nekdanjo Abanko, bi kazalnik stroškovne učinkovitosti na ravni Skupine znašal 63,86 %. Neto rezervacije in oslabitve Skupina je v letu 2020 oblikovala neto rezervacije in oslabitve v višini tisoč. Največje oblikovanje neto oslabitev je Skupina beležila pri kreditih strankam, ki niso banke. preko virtualnih sestankov in dogodkov. V letu 2020 se je zadovoljstvo zaposlenih povečalo za 6, zavzetost pa za 5 odstotnih točk. Komuniciranje s strankami Skupina Nove KBM je svoje stranke obveščala o ukrepih in priporočilih v zvezi s poslovanjem, dostopnostjo storitev in organiziranjem delovnih procesov banke v času pandemije ažurno in preko vseh razpoložljivih komunikacijskih poti (v poslovalnicah, na spletnih straneh, s sporočili v spletni in mobilni banki, na družbenih omrežjih ). Stranke smo še posebej ozaveščali o možnostih poslovanja preko digitalnih kanalov, kar je hitreje, udobneje in predstavlja manj tveganja za okužbe (uporaba sodobnih elektronskih poti, uporaba bankomatov, uporaba plačilnih in kreditnih kartic pri nakupih, storitve kontaktnega centra ). Družbena odgovornost V letu 2020 smo zaposleni v Skupini Nove KBM ustvarili eno največjih prostovoljnih in dobrodelnih iniciativ v Sloveniji. Z njo smo prispevali k blažitvi posledic pandemije pri najranljivejših skupinah. Nova KBM je 5. februarja 2020 postala 100-odstotna lastnica Abanke, ki je tako postala del Skupine Nove KBM kot odvisna družba. Na podlagi prejetega dovoljenja ECB za pripojitev je pripojitev Abanke k Novi KBM pričela veljati , tj. z dnem vpisa pripojitve v sodni register, Abanka pa je bila kot prevzeta družba izbrisana iz sodnega registra. Podrobnejši podatki iz izkaza poslovnega izida in izkaza finančnega položaja na ravni Skupine Nove KBM in Nove KBM so razvidni iz pojasnil k računovodskim izkazom. Izkaz poslovnega izida Skupina Nove KBM je v letu 2020 poslovala v zahtevnih gospodarskih razmerah zaradi koronavirusne bolezni COVID-19, v pogojih visoke likvidnosti in zelo nizkih obrestnih mer ter močne konkurence. Skupina Nove KBM je v letu 2020 realizirala tisoč čistega dobička, Nova KBM pa tisoč čistega dobička. Donosnost kapitala po davkih na ravni Skupine je bila v letu ,59-odstotna. Skupina Nove KBM je ustvarila tisoč čistih prihodkov, od tega se tisoč nanaša na enkratno realizirane prihodke iz naslova dobička iz izpogajanega nakupa, ostali prihodki pa so večina iz naslova čistih obresti in čistih opravnin. Administrativni stroški z amortizacijo in vključno s stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog so v letu 2020 znašali Neobrestni prihodki Skupina Nove KBM je v letu 2020 realizirala neobrestne prihodke v višini tisoč. Med neobrestnimi prihodki se tisoč nanaša na enkratno realizirane prihodke iz naslova dobička iz izpogajanega nakupa. Čiste opravnine na ravni Skupine so v letu 2020 znašale tisoč. Operativni stroški Skupine Nove KBM v letu 2020 (v tisoč ) 4 % % % % Operativni stroški Stroški dela Splošni in administrativni stroški Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog Amortizacija Operativni stroški Skupine, ki vključujejo stroške dela in administrativne stroške z amortizacijo ter stroške v zvezi z Finančni položaj Bilančna vsota Bilančna vsota Skupine Nove KBM je na dan znašala tisoč. Na aktivni strani predstavljajo krediti strankam, ki niso banke, polovico vseh sredstev, 23 % vseh sredstev pa denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah. Na pasivni strani predstavljajo vloge strank, ki niso banke, 82 %, vloge in krediti bank in centralne banke pa 5 % vseh obveznosti (vključno s kapitalom). Kapital Skupine Nove KBM je konec leta 2020 znašal tisoč. Denarna sredstva in denarni ustrezniki Skupina Nove KBM je na dan evidentirala tisoč denarja v blagajni, na računih pri centralni banki in vpoglednih vlogah pri bankah. Na višino vplivajo predvsem presežna likvidnost v sistemu in negativne obrestne mere na trgu. Krediti bankam (z originalno zapadlostjo do 3 mesecev) so konec leta 2020 znašali tisoč. Krediti strankam, ki niso banke Stanje kreditov strankam, ki niso banke (vključno s krediti, merjenimi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje), je konec leta 2020 za Skupino Nove KBM znašalo tisoč in za banko tisoč. V strukturi kreditov

39 LETNO banke nebančnemu sektorju so krediti pravnim osebam predstavljali 56 % in krediti prebivalstvu 44 %. Naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne papirje ter izvedene finančne instrumente Naložbe Skupine Nove KBM v lastniške in dolžniške vrednostne papirje ter izvedene finančne instrumente so konec leta 2020 znašale tisoč in so predstavljale 23 % vseh sredstev. Vloge strank, ki niso banke Vloge strank, ki niso banke, so za Skupino Nove KBM konec leta 2020 znašale Gibanje sredstev Skupine Nove KBM (v tisoč ) tisoč, njihov delež v vseh obveznostih (vključno s kapitalom) pa je konec leta 2020 znašal 82 %. Vloge in krediti bank in centralne banke (CB) V Skupini Nove KBM so vloge in krediti bank in centralne banke konec leta 2020 znašale tisoč in so predstavljale 5 % vseh obveznosti (vključno s kapitalom). Izdani dolžniški vrednostni papirji V oktobru 2019 je Nova KBM izdala podrejeno obveznico KBM11 v nominalni vrednosti tisoč, ki je konec leta 2020 znašala tisoč Bilančna vsota Denarna Krediti Vrednostni Ostala Bilančna vsota sredstva strankam, ki papirji in izv. fin. sredstva in denarni niso banke instr. ustrezniki Gibanje obveznosti in kapitala Skupine Nove KBM (v tisoč ) Predstavitev družb v Skupini SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O. Ustanovitev: 1999 Spletna stran: Elektronski naslov: Lastniški delež Nove KBM na dan : 100 % Organi upravljanja na dan : direktor: Mitja Otorepec, namestnici direktorja: Maja Kebe, mag. Tina Filipan Člani nadzornega sveta na dan : predsednik: John Denhof, namestnik predsednika: Jon Locke, člani: Michele Rabà, Philip Greuter, mag. Sabina Župec Kranjc, mag. Matej Falatov, Rok Zupančič Dejavnost Osnovna dejavnost družbe je financiranje nakupa osebnih, lahkih in težkih komercialnih vozil, avtobusov in opreme končnim strankam ter financiranje zaloge, testnih in nadomestnih vozil avtomobilskim trgovcem. Nabor produktov, ki jih družba ponuja, zajema finančni lizing, operativni lizing in potrošniške kredite. Družba ponuja tudi možnost sklepanja avtomobilskih zavarovalnih polic za obvezno in kasko zavarovanje. 3 % glede na Družba je imela konec leta zaposlenih in je število zaposlenih v letu 2020 povečala za 2. Družba ima sedež v Ljubljani ter poslovne enote v Mariboru, Kopru, Celju, Novem mestu in terenskega zastopnika za področje Kranja. Poslovne usmeritve Poslovne usmeritve družbe za leto 2021 so naslednje: ohranjanje sodelovanja z obstoječimi poslovnimi partnerji na področju financiranja novih in rabljenih osebnih in lahkih komercialnih vozil ter potrošniškega kreditiranja vsaj na ravni iz leta 2020 vzpostavitev sodelovanja na področju financiranja osebnih in lahkih komercialnih vozil v mreži Mercedes (Autocommerce) in Emil Frey Autocenter vzpostavitev sodelovanja na področju potrošniškega kreditiranja z Ikeo povečanje naložb na področju financiranja težkih komercialnih vozil in opreme v primerjavi z letom 2020 nadaljnje optimiziranje stroškov poslovanja nadgradnja storitev in ponudbe v okviru strateških razvojnih smernic Analiza poslovanja za leto 2020 Leto 2020 je družba zaključila z dobičkom po obdavčitvi v višini tisoč in kapitalom v višini tisoč. Bilančna vsota družbe znaša tisoč na dan in se je povečala za tisoč oziroma Bilančna vsota Vloge strank, ki niso banke Vloge in krediti bank in CB Rezervacije Izdani dolžniški vrednostni papirji Ostale obveznosti Kapital Bilančna vsota

40 LETNO ANEPREMIČNINE D.O.O. Ustanovitev: 2013 Spletna stran: Elektronski naslov: Lastniški delež Nove KBM na dan : 100 % Organi upravljanja na dan : direktorja: mag. Gregor Žvipelj, Črt Slokan Dejavnost Družba opravlja celoten spekter dejavnosti upravljanja nepremičninskega portfelja, ki obsegajo vodenje prodajnih postopkov, oddajo in prodajo nepremičnin, analizo nepremičninskih projektov, gradnjo in izvedbo dokončanja projektov, prevzemanje novega nepremičninskega portfelja na trgu, posredovanje pri prodaji za tretje stranke ter optimizacijo upravljanja nepremičnin. Pomemben segment dejavnosti družbe predstavlja izvedba podpornih storitev, med katerimi gre izpostaviti cenitve nepremičninskega premoženja za banko in njene stranke, izvedbo namenske porabe kontrole sredstev, analize prodajljivosti, trženje nepremičnin, upravljanje premoženja za nepremičnine v lasti banke ter svetovanje. Analiza poslovanja za leto 2020 Leto 2020 je družba zaključila z izgubo poslovnega leta v višini tisoč in kapitalom v višini tisoč. Bilančna vsota družbe znaša tisoč na dan Družba ima sedež v Ljubljani. Poslovne usmeritve V času priprave letnega poročila banka izvaja postopek prodaje družbe Anepremičnine, d.o.o, odvisne družbe, ki je v 100-odstotni lasti banke. Postopek mednarodne prodaje vodi svetovalec za prodajo in banka pričakuje, da se bo zaključil v letu Poslovanje po poslovnih področjih v Novi KBM 12.1 Poslovanje z gospodarskimi družbami Tudi v letu 2020 smo na področju poslovanja z gospodarskimi družbami nadaljevali z vzpostavljanjem in nadgradnjo regijskega pristopa s poudarkom na osrednji Sloveniji in zahodni Sloveniji v odgovor na pričakovanja trga, predvsem v segmentu velikih in srednje velikih gospodarskih družb (več kot 8 tisoč gospodarskih družb). S tem pristopom je banka dodatno okrepila prisotnost na ciljnem trgu s povečanim številom obiskov strank. Prav tako je banka zasledovala ohranjanje in po možnosti tudi krepitev tržne pozicije na vzhodu ter pridobivanje novih strank in rast portfelja tudi v tem delu Slovenije. Kljub ciljnim opredelitvam glede opisanih regij, kjer banka pričakuje nadaljnjo in pospešeno rast, so tudi druge regije v Sloveniji velikega pomena za našo banko, saj želimo v teh delih Slovenije ohraniti oziroma še povečati tržni delež. To velja tako za ciljne regije kakor tudi za obstoječe regije, kjer je banka že zgodovinsko močno prisotna. Z uspešno zaključeno pravno združitvijo smo pridobili dodaten portfelj strank in tudi nove sodelavce. Področje poslovanja z gospodarskimi družbami se je v letu 2020 srečalo z vsaj dvema večjima izzivoma pri svojem delu: Prvi pomembnejši izziv, ki predstavlja tudi zelo veliko priložnost za naš nadaljnji nastop ter pozicioniranje na slovenskem bančnem trgu, je združitev z Abanko. Z uspešno zaključeno pravno združitvijo smo pridobili dodaten portfelj strank in tudi nove sodelavce. Oblikovali smo skupne ekipe za dobro servisiranje strank in tudi ustrezno pozicionirali našo regionalno prisotnost. Po celoviti analizi portfelja smo ustrezno segmentirali stranke in razdelili skrbništvo po posameznih skrbnikih. Zaradi spoštovanja našega osnovnega komercialnega pravila dobrega poznavanja strank (»know your client«) smo takoj pristopili k aktivni komunikaciji in obiskom strank. Tovrstni pristop nam je omogočil ustrezno razdelitev celotnega portfelja na vseh segmentih, pravočasno smo obnovili vse zapadlosti naložb združene banke ter strankam takoj nudili kompleten servis, vse storitve in produkte. Tako smo se na področju poslovanja z gospodarskimi družbami popolnoma pripravili na enovit poslovni proces z dnem operativne združitve. Drugi pomemben izziv je bil pojav virusa COVID-19, ki je presenetil tako nas kakor tudi naše stranke. Stranke so se srečale z razmerami, ki so jim onemogočale»normalno«poslovanje. V banki smo se hitro organizirali ter v stalnih kontaktih s strankami tekoče spoznavali njihove težave in potrebe. Izkazalo se je, da je bila večina podjetij, ki so stranke banke, precej bolje pripravljenih na morebitno krizo in težave kot ob zadnji gospodarski krizi. Tako smo v naši banki nemudoma reagirali ter strankam še pred sprejetjem Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) ponudili komercialne odloge (moratorije) na odplačilo glavnic obstoječih posojil ter jim na ta način omogočili premostitev in ublažitev likvidnostnih težav. Hkrati smo preko Združenja bank Slovenije aktivno sodelovali pri oblikovanju predmetnega zakona in administrativne osnove za njegovo implementacijo ter takoj po sprejetju pričeli tudi aktivno obravnavati in odobravati vse prejete vloge. Enako smo bili po uveljaviti Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) med prvimi, ki smo strankam ponudili produkte, vezane na to shemo. Lahko smo ponosni, da smo v marsikaterem primeru odigrali zelo pomembno vlogo

41 LETNO svetovalcev našim strankam ter jim omogočili lažjo in ustrezno prilagoditev na nastalo situacijo. V letu 2020 je bila Nova KBM med prvimi, ki je svojim strankam ponudila produkte za omilitev posledic epidemije COVIDA-19. Krediti 22 % 7 % Depoziti 11 % 4 % 17 % 4 % Grafa prikazujeta strukturo kreditov gospodarskim družbam in depozitov gospodarskih družb (ki vključuje mikro segment) po sektorjih v Novi KBM konec leta % 68 % Nefinančne družbe Država Druge finančne organizacije Samostojni podjetniki in neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom Nefinančne družbe Država Druge finančne organizacije Samostojni podjetniki in neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom Povpraševanje po kreditih se je v letu 2020 zaradi COVIDA-19 nekoliko zmanjšalo, tako za potrebe kratkoročnih kreditov za obratna sredstva kakor tudi na področju večjih investicijskih vlaganj, ki so jih po naših ocenah podjetja odložila v čas po pandemiji. Banka je vseskozi aktivno sodelovala pri zagotavljanju potreb financiranja gospodarstva in posledično tudi uspela pridobiti kar nekaj novih strank. Zaradi ugodnih razmer na trgu se je sprostilo projektno financiranje in v določenem obsegu tudi refinanciranje kreditov družb pri drugih bankah. Banka je svojo podporo gospodarstvu izkazovala tudi kot član konzorcijev bank pri večjih projektih. Nadaljevali smo z izpopolnjevanjem ponudbe na področju projektnega financiranja, saj povpraševanje zahteva specializiran pristop s ciljem biti učinkovit in uspešen poslovni partner investitorjem doma in iz tujine pri financiranju stanovanjsko-poslovnih, infrastrukturnih, turističnih in trgovinskih projektov. Nadaljujemo tudi s ponujanjem strokovne podpore in nadzora pri gradnji objektov. V 2020 smo bili uspešni pri realizaciji novih projektov, ki smo jih v banki financirali, tako v segmentu velikih gospodarskih družb kakor tudi v segmentu SME. Banka je na tem področju precej prepoznavna na trgu, kar potrjuje tudi trenutno stanje vlog potencialnih poslov, kjer pričakujemo pozitivne rezultate in pridobitve novih poslov tudi v letu Stanje depozitov in drugih likvidnostnih sredstev strank je banka spremljala na rednih srečanjih likvidnostne komisije. Dokumentarno poslovanje je še vedno zelo pomembno področje, kjer banka sodeluje ne le kot izvajalec poslov, ampak ima tudi aktivno vlogo svetovalca podjetjem. S pravno združitvijo se je ekipa znatno okrepila, tako številčno kot tudi v znanju in izkušnjah, in tako smo postali eden najpomembnejših ponudnikov storitev na trgu. Z uspešno pravno združitvijo bank in z željo po zagotovitvi obstoječih elektronskih kanalov smo v banki pričeli projekt implementacije storitve elektronske banke Halcom, ki bo omogočala bolj enostaven prehod strank in dodatno možnost izbire za vse obstoječe stranke banke. Banka se je osredotočila na svojo svetovalno vlogo in jo še poglobila. Obstoječim in novim komitentom je preko sodelovanja z drugimi ustanovami (Slovenski podjetniški sklad, IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva) omogočala lažji dostop do informacij in svetovanja ter posledično zagotavljanja nepovratnih virov iz evropskih sredstev in bančnih virov za financiranje njihovih projektov. Sodelovanje s SID banko d.d. se je nadaljevalo predvsem v smeri zagotavljanja dolgoročnih virov, ki jih je usmerjala v gospodarstvo. Večina virov je namenjenih razvoju okolju prijaznih podjetij, financiranju konkurenčnosti ter financiranju osnovnih in trajnih obratnih sredstev. Večina sredstev je bila odobrena malim in srednjim podjetjem. Banka je bila s svojo proaktivno vlogo na terenu uspešna v poslovanju z gospodarskimi družbami. Z združitvijo z Abanko je postala zelo pomemben finančni subjekt na trgu. Glede na velikost, ekipo in znanje lahko banka sodeluje pri vseh večjih projektih v državi ter jih finančno spremlja. Hkrati smo tudi organizirali razne poslovne dogodke, ki so bili namenjeni izobraževanju in krepitvi poslovnih vezi z našimi dolgoletnimi strankami partnerji. Z enakimi dogodki bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj bodo izrednega pomena za vzpostavitev pozitivnih in strokovnih odnosov z našimi strankami Poslovanje s prebivalstvom Nova KBM v okviru poslovanja s prebivalstvom ponuja celotno paleto odličnih produktov in storitev fizičnim osebam in mikro gospodarskim družbam. Leta 2020, po pravni združitvi z Abanko 1. septembra, je banka v segmentu poslovanja s prebivalstvom skoraj podvojila število strank. Od datuma združitve do konca leta 2020 je učinkovito poslovala z dvema blagovnima znamkama in dvema operativnima modeloma, dokler ni bila konec leta končana operativna združitev. V letu 2020 je uspešno kombinirala in optimizirala svojo ponudbo produktov. Poslovanje s prebivalstvom z več kot 650 tisoč strankami predstavlja najštevilčnejši segment strank v Novi KBM. V njem segment mikro strank, ki je ponovno uveden kot Smart Business, zajema 38 tisoč zasebnikov, samostojnih podjetnikov in mikro podjetij. Optimizirana ponudba produktov za prebivalstvo učinkovito združuje najboljše izdelke obeh bank in nudi vse, kar potrebujejo stranke, od vlog in varčevalnih računov, kartic, stanovanjskih in potrošniških posojil do zavarovalnih produktov in investicijskih skladov. Potrošniško posojilo Naprej je eden od vodilnih produktov potrošniškega posojila v Sloveniji ter strankam ponuja enostaven postopek, preglednost in hitro odobritev. Leta 2020 je banka na novo opredelila strategijo glede stanovanjskih posojil in postala ena od najbolj konkurenčnih bank na trgu, ki ta produkt ponuja po ugodnejših cenah in s hitrejšim postopkom odobritve. Zaradi zahtevne nizke obrestne mere in makroekonomskega okolja je banka leta 2020 posebno pozornost namenila tudi prerazporejanju vlog strank v naložbe. Posledično je dosegla leto rekordne prodaje investicijskih skladov svojim strankam. Banka je vlagala v pridobivanje strokovnih potrdil zaposlenih ter zabeležila 373 zaposlenih z licenco za prodajo skladov in 299 zaposlenih z licenco za prodajo zavarovalnih produktov. Novi produkti in storitve ter prodajne poti so opisani v poglavju Razvoj produktov in storitev. Eden od poudarkov leta 2020 je precejšnja digitalna preobrazba v poslovanju s prebivalstvom. Podjetje E-laborat je za najboljšo platformo za digitalno in mobilno bančništvo izbralo platformo Nove KBM, banka pa bo digitalno preobrazbo nadaljevala tudi v prihodnje (več podrobnosti je na voljo v poglavju o digitalizaciji). To je rezultat številnih, več kot 100 izboljšav za stranke v letu dni, ki so bile opravljene po uspešni izvedbi prehoda na agilni pristop uvajanja.

42 LETNO Banka je nadaljevala izvajanje strategije, s katero bo poleg zagotovitve najbolj dostopne mreže poslovalnic postala tudi najboljša digitalna banka v državi. Po uspešni združitvi z Abanko je od začetka leta 2020 delovala z več kot 100 poslovalnicami. Po optimizaciji poslovalnic leta 2020 banka še vedno deluje z 91 poslovalnicami. Optimizacija poslovalnic bo potekala tudi v letu Nova KBM ima skupaj s 470 poštnimi poslovalnicami največjo mrežo poslovalnic v Sloveniji. Ob upoštevanju bančnih in poštnih poslovalnic ter bankomatov ima banka več kot 900 bančnih točk po vsej Sloveniji, veliko več kot kateri koli drugi tekmec. Nova KBM je najbolj dostopna banka v državi z mrežo 91 lastnih poslovalnic in 9 SBO ter preko 461 poštami v mreži Pošte Slovenije. Banka je po uvedbi novega informacijskega sistema v letu 2019 zagotovila pogoje za doseganje cilja glede zmanjšanja obsega papirnega poslovanja v poslovalnicah. Do konca leta 2021 namerava zagotoviti brezpapirno poslovanje v poslovalnicah. Z uvedbo tablic za digitalno podpisovanje v poslovalnicah ni več treba tiskati dokumentov in izpiskov za stranke. Te lahko vse dokumente podpišejo in prejmejo v digitalni obliki. Poleg tega je banka vzpostavila sistem, ki uporabnikom elektronske banke in storitev E-obvestila omogoča prejemanje oziroma dostop do celotne bančne dokumentacije (pogodbe za sklenjene produkte v poslovalnici, potrdila za izvedene transakcije, izpiski in obvestila) v digitalni obliki. Posledično se je količina papirja za tiskanje, ki se uporablja v poslovalnicah, že zmanjšala za več kot 50 %. Leto 2020 je bilo zaradi pandemije COVIDA-19 zahtevno tudi pri poslovanju s prebivalstvom. Banka je uspela ostati odprta za stranke skozi vse leto in je bila na voljo tudi v času obveznega zaprtja. Upoštevala je vse zakonske zahteve in priporočila NIJZ za poslovanje v poslovalnicah in na sedežu družbe ter strankam, ki jih je prizadela pandemija, zagotovila moratorij in rešitve za posojila. Vse glavne storitve in prodajne poti, vključno s poslovalnicami, bančništvom na daljavo, gotovino, plačili in celo prodajo novih izdelkov, so bile na voljo skozi vse leto. Leta 2020 je banka dosegla doslej najvišji indeks NPS (Net Promoter Score). V več raziskavah zadovoljstva, ki so bile opravljene v letu 2020, so stranke navedle veliko pohval in pozitivnih izkušenj z dobrimi storitvami in produkti. Več o indeksu NPS je na voljo v poglavju Odličnost v poslovanju s strankami. V letu 2020 se je banka osredotočila na priprave na operativno združitev Abanke in Nove KBM. Zaposleni v Abanki so se morali v celoti usposobiti za uporabo sistemov in produktov Nove KBM. Usposabljanja so se začela že v drugem četrtletju, da bi se vsa zaključila do konca leta. Sistemi Nove KBM so bili v poslovalnice Abanke uvedeni že pred operativno združitvijo. To je zaposlenim v Abanki omogočilo, da so spoznali sisteme Nove KBM in, kar je najpomembnejše, strankam Abanke nudili storitve z uporabo sistemov Nove KBM vse do konca leta, ko je bilo treba Abankine produkte in sisteme zapreti. Na podlagi te uspešne integracije je bilo mogoče nekatere poslovalnice združiti že pred operativno združitvijo. Tako je bilo možno ves čas servisirati stranke obeh bank, banki pa nikoli ni bilo treba ustaviti prodaje nobenega produkta zaradi združitve. Krediti 63 % Depoziti 14 % 5 % 9 % 2 % Grafa v nadaljevanju prikazujeta strukturo kreditov prebivalstvu in depozitov prebivalstva po produktih v Novi KBM konec leta % 77 % Stanovanjski krediti Limiti na TRR Plačilne in kreditne kartice Potrošniški krediti Vpogledni depoziti Varčevalni računi Vezane vloge V ločenih poglavjih COVID-19 in Združitev Nove KBM in Abanke je zapisano več o njunem vplivu na poslovanje banke. Premium bančništvo V segmentu Premium bančništva smo v letu 2020 nadaljevali z načrtovanimi aktivnostmi in leto uspešno pričeli tudi s pridobivanjem novih strank, ki sta jim pomembna skrb za plemenitenje premoženja in gradnja finančne neodvisnosti. Sledili smo standardom kakovosti storitev Premium ter začeli izvajati letne sestanke s strankami z namenom izdelave finančnih poročil s pregledom celovitega finančnega stanja in načrtom za doseganje njihovih ciljev. Pandemija COVIDA-19 je zahtevala nekaj posebne pozornosti za stranke Premiuma, ker so bili trgi zelo nestanovitni. Ponovno se je izkazalo, da je preprečevanje paničnih reakcij na nestanovitne trge prava strategija. V času pandemije so stranke Premiuma še pogosteje uporabljale možnost za komuniciranje z banko in dodeljenim skrbnikom na daljavo, kar se je izkazalo kot odlična storitev, zlasti v teh zahtevnih časih. Skrbniki Premiuma so se sčasoma naučili, da svojim strankam ustrežejo na daljavo, in prek digitalnih poti smo uspeli izvesti številne uspešne dogodke, vključno s pretakanjem v živo. V letu 2020 smo pričeli z aktivnostmi, povezanimi s širitvijo segmenta Premium na nove lokacije banke, tako da bomo še dostopnejši strankam, ki si želijo drugačne, dostopnejše in predvsem svetovalno naravnane storitve Premium. Strokovnost in predanost zaposlenih sta najpomembnejši pri delu s segmentom Premium bančništva, zato smo v letu 2020 izpeljali: ponovitvena produktna in prodajna izobraževanja za osebne bančnike interna izobraževanja, usmerjena v izdelavo učinkovitih in za stranko primernih finančnih poročil z orodjem Wealth Management Platform poleg tega je deset osebnih bančnikov pridobilo dovoljenje za borzno posredovanje dvanajst osebnih bančnikov se trenutno izobražuje za pridobitev licence za borznega posrednika servisna, prodajna in produktna izobraževanja za osebne bančnike, ki so se pridružili družini obstoječih osebnih bančnikov Nove KBM z operativno združitvijo Abanke in Nove KBM

43 LETNO uvedli smo izdelavo Naložbenih idej za stranke Premiuma Naš paket Premium je še naprej rasel in našim strankam ponuja številne privlačne funkcije in storitve. Glavni razločevalni značilnosti paketa sta še naprej najboljši in najbolj proaktivni skrbniki ter dostop do ustreznih dogodkov in informacij. Stranke storitev Premium ocenjujejo kot pozitivno bančno izkušnjo, saj so jo tudi v letu 2020 ocenile kot odlično, predvsem zaradi prijaznosti osebnega bančnika, njegove razpoložljivosti, prednostne obravnave, izvajanja storitev na daljavo ter dostopnosti v ločenih prostorih. Smart Business V letu 2020 je mikro segment Smart Business sledil zastavljeni strategiji dostopnega, enostavnega in standardiziranega poslovanja z mikro gospodarskimi družbami. Celoletna usmeritev je bila zagotoviti stranki čim hitrejši in čim lažji dostop do finančnih sredstev. S tem strankam omogočamo nemoteno poslovanje njihovih podjetij. Zato smo obstoječi Paket Smart Business nadgradili z naslednjima storitvama: plačevanje preko POS terminalov, vključitev plačilne kartice z odloženim plačilom z SMS obveščanjem o transakcijah. V mikro segmentu smo novim strankam ponudili sklenitev paketa Smart Business s 6-mesečnim brezplačnim vodenjem. Tako želimo, da stranke spoznajo ob vseh produktih in storitvah predvsem naš individualni pristop, ki ga nudimo s stranki dodeljenim mikro skrbnikom. Stranka ima na razpolago enega skrbnika, s katerim gradita dolgoročno poslovno sodelovanje. Prednost takšnega pristopa se je pokazala prav v času COVIDA-19, ko smo z individualnim pristopom strankam omogočili nemoteno poslovanje. Tako smo strankam ponudili komercialne moratorije brez obsežne dokumentacije ter s tem zaokrožili poenostavljeno poslovanje in reševanje podaljšanj. V zadnjih dveh četrtletjih smo pričeli izvajati aktivnosti, povezane z združitvijo mikro segmenta. Optimizirali smo produkte in pakete obeh bank, usposobili zaposlene, obveščali stranke o vseh spremembah in vsem strankam dodelili skrbnike Upravljanje zakladništva ter sredstev in obveznosti Upravljanje bilance banke Banka je spremljala in upravljala skupno obrestno mero, likvidnost in devizne pozicije banke ob upoštevanju makroekonomskega okolja in pričakovanj na finančnih trgih. Banka v skladu z ustreznimi politikami spremlja in obvladuje izpostavljenost posameznim tveganjem ter poroča Odboru za upravljanje sredstev in obveznosti (ALCO). Bilančna vsota je na dan 31. decembra 2020 znašala tisoč. Likvidna sredstva so znašala 46,3 % bilančne vsote, zajemala pa so denarna sredstva in stanja na računih pri centralnih bankah, posojila in depozite pri bankah, dolžniške vrednostne papirje in primerna posojila ECB Graf prikazuje likvidna sredstva v Skupini Nove KBM na dan 31. decembra 2019 in 2020 Likvidna sredstva Skupine Nove KBM (v mio ) Banka je svojo likvidnost uravnavala tako, da je zagotavljala poravnavanje vseh zapadlih obveznosti v okviru običajnega poslovanja in različnih stresnih scenarijev. Poleg ustrezne primarne likvidnosti je ohranjala primerno sekundarno likvidnostno rezervo, kamor spadajo primerni vrednostni papirji, primerne terjatve iz posojil in primerna bančna posojila (ECB eligible ). Te instrumente lahko banka uporabi za zavarovanje terjatev pri zadolževanju preko instrumentov Evropske centralne banke. Banka se financira zgolj z vlogami in posojili strank, ki niso banke. Na dan 31. decembra 2020 je njihov delež predstavljal 81,9 % vseh obveznosti. Grosistično financiranje je obsegalo vloge in posojila bank in centralne banke (TLTRO v višini tisoč ) ter izdane podrejene vrednostne papirje. Banka je v letu 2020 upravljala bilanco banke z vidika likvidnostnega, obrestnega in valutnega tveganja skladno z internimi in regulatornimi zahtevami. Pri svojem poslovanju je v celoti upoštevala zahteve regulatorjev o obveznih rezervah, količnikih likvidnosti in količnikih likvidnostnega kritja. Na dan 31. decembra 2020 je količnik likvidnostnega kritja (LCR) dosegal 393 %, količnik neto stabilnega financiranja (NSFR) pa 180 %, oba na ravni Skupine Nove KBM. Politiko obrestnih mer je banka izvajala v skladu s svojim finančnim planom, aktualnimi tržnimi razmerami in svojimi internimi politikami. Izpostavljenost obrestnemu tveganju je aktivno Dolžniški vrednostni papirji bančna knjiga Krediti, primerni za zastavo pri ECB Denar in sredstva pri centralni banki Vloge in krediti pri bankah obvladovala s cenovno politiko in cenami prenosa v sklade. Banka je investirala v novo orodje ALM, ki je in bo prispevalo k učinkovitejšemu in optimiziranemu upravljanju sredstev in obveznosti. Nenehni razvoj tehnologije postaja ključni del upravljanja sredstev in obveznosti, da se podprejo nove regulativne in poslovne zahteve v zahtevnem finančnem okolju (npr. konsolidacija T2/T2S). Portfelj dolžniških vrednostnih papirjev bančne knjige Vrednostni papirji bančne knjige so namenjeni predvsem zagotavljanju ustrezne likvidnostne rezerve in upravljanju obrestnega tveganja. Banka upravlja portfelj dolžniških vrednostnih papirjev v skladu s svojo interno politiko in predpisi. Na dan 31. decembra 2020 je skupno stanje dolžniških vrednostnih papirjev bančne knjige znašalo tisoč, kar je tisoč več kot 31. decembra 2019 zaradi združitve z Abanko. Banka vlaga v portfelj bančne knjige v skladu s sprejetimi politikami in svojo naložbeno strategijo. Državni dolžniški vrednostni papirji in vrednostni papirji z državnim jamstvom predstavljajo 54 % portfelja bančne knjige, preostalo pa so vrednostni papirji prvovrstnih bank in podjetij. Portfelj je dovolj raznolik s povprečnim trajanjem manj kot 3 leta.

44 LETNO Sestava portfelja dolžniških vrednostnih papirjev v bančni knjigi Skupine Nove KBM POSTAVKA (V 000 ) Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Grafa prikazujeta portfelj dolžniških vrednostnih papirjev v bančni knjigi Skupine Nove KBM glede na sektor in boniteto, stanje 31. decembra SKUPAJ Glede na sektor 34 % 11 % Glede na boniteto 2 % 34 % 15 % 1 % 54 % 49 % Država Finančna institucija in banka Nefinančna institucija Javni sektor Aaa-Aa3 A1-A3 Baa1-Baa3 Ostalo Portfelj mednarodnih posojil V skladu s strategijo prerazporejanj je banka že leta 2017 uvedla novo poslovno področje, tj. mednarodna posojila (sindicirana posojila, neposredno kreditiranje in zadolžnice). V letu 2020 je banka nadaljevala z naložbami zunaj Slovenije na celotnem trgu posojil Evropske unije. Obseg portfelja mednarodnih posojil se je vsako leto nenehno povečeval, tudi leta 2020, kljub težkim tržnim razmeram. Portfelj mednarodnih posojil je konec leta 2020 znašal tisoč, kar je v skladu z naložbeno strategijo in načrtovanim proračunom banke. V primerjavi z letom 2019 se je portfelj mednarodnih posojil povečal za 56 % oziroma za tisoč, pri čemer 58 % portfelja predstavljajo naložbe v sindicirana posojila, 34 % naložbe v neposredna kreditiranja, sledijo pa naložbe v zadolžnice. Z naložbami v portfelj mednarodnih posojil je banka uspela dodatno optimizirati presežek likvidnosti in nevtralizirati šibkejšo aktivnost na domačem trgu. Trgovanje na finančnih in kapitalskih trgih Trgovanje na finančnih in kapitalskih trgih je potekalo v skladu z zastavljenimi cilji. Banka je trgovala na valutnih trgih večinoma v evrih, ameriških dolarjih in švicarskih frankih. V letu 2020 je nadaljevala s sklepanjem medvalutnih konverzij, kupoprodajo tuje gotovine in s sklepanjem poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti Rast portfelja mednarodnih posojil v Skupini Nove KBM (v mio ) Portfelj mednarodnih posojil v Skupini Nove KBM po vrsti produkta % % Grafa prikazujeta portfelj mednarodnih posojil v Skupini Nove KBM po obsegu (v milijonih ) in vrsti produkta (v %) 58 % Investicijsko bančništvo Sindicirana posojila Neposredno kreditiranje Zadolžnice V letu 2020 je banka sklenila za tisoč poslov na domačih in tujih trgih, predvsem zaradi dobrih razmer na kapitalskih trgih. Nova KBM je leta 2020 na Ljubljanski borzi sklenila posle v vrednosti tisoč, na mednarodnih borzah tisoč, s trgovanjem z vzajemnimi skladi za tisoč in na neorganiziranem kapitalskem trgu za 148 tisoč. Trženje investicijskih skladov V letu 2020 je bila banka aktivna v segmentu trženja vzajemnih skladov Sava Infond, Raiffeisen Capital Management in Triglav skladi. Pri tem banka spodbuja odgovorno investiranje, saj na podlagi izpolnjenih vprašalnikov vlagateljem ponudi zanje primerne investicijske sklade glede na vlagateljev odnos do tveganja. Poslovanje z bankami Kljub temu, da je bilo leto 2020 tudi na področju medbančnega poslovanja močno zaznamovano z izrednimi razmerami zaradi COVIDA-19, je banka dosegla svoje načrte upravljanja dolgoročnih obveznosti in zagotavljanja likvidnosti družb v Skupini, čeprav slednje zaradi razmer na trgu v nekoliko manjšem obsegu. Banka je optimizirala svoje dolgoročne obveznosti do bank, ki so se v primerjavi z letom 2019 zaradi združitve z Abanko povečale za 38 odstotkov. Prav tako je po združitvi z Abanko optimizirala in konsolidirala svojo mrežo korespondenčnih bank z namenom zagotavljanja kvalitetnih storitev svojim strankam na področju plačilnega prometa in dokumentarnega poslovanja. Dobri rezultati poslovanja pa niso ostali neopaženi s strani bonitetnih agencij, saj je agencija Moody s Investors Service v aprilu 2020 najprej spremenila oceno prihodnjih izgledov banke iz pozitivnih v stabilne in nato v oktobru zvišala še dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke na Baa1. Bonitetni oceni Nove KBM na dan 31. december 2020: Moody s Investors Service: Baa1/P-2 (stabilna ocena prihodnjih izgledov) Fitch Ratings: BB+/B (negativna ocena prihodnjih izgledov)

45 LETNO Aktivno upravljanje nedonosnih naložb Nova KBM je v letu 2020 nadaljevala z uspešnim upravljanjem nedonosnih naložb in izpolnjevanjem regulatornih obveznosti. Banka dosega plane iz Strategije upravljanja z nedonosnimi naložbami za leto 2020, izdelane v skladu z navodili in pričakovanji regulatorja. Dodatno je optimizirala procese, vezane na področje upravljanja nedonosnih naložb, ki je bilo že v letu 2019 deležno celovite prenove in centralizacije. Vzpostavljeni so bili klicni center za zgodnjo izterjavo ter standardni procesi in postopki, povezani z upravljanjem nedonosnih naložb. Delež nedonosnih terjatev (kreditov) je v primerjavi z letom 2019 ostal ob koncu leta 2020 kljub združitvi z Abanko na zelo nizkem nivoju. Delež neto NPL je predstavljal le 3,05 % na nivoju Skupine Nove KBM ter 2,50 % na nivoju Nove KBM. Neto nedonosni krediti in njihov delež v portfelju v Skupini Nove KBM ,48 % ,05 % Neto nedonosni krediti (v tisoč ) Delež nedonosnih kreditov v portfelju 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Za upravljanje celotnega portfelja nedonosnih naložb Nove KBM skrbi Oddelek upravljanja problematičnih naložb (OUPN). Sredstva se prenašajo v upravljanje v OUPN na podlagi izpolnitve določenih kriterijev za prenos, med katere sodijo tudi zgodnji opozorilni znaki. Po prenosu nedonosnega sredstva v OUPN se opravi analiza, ki upošteva vse razpoložljive podatke in okoliščine, nato pa pristojni organ sprejme ustrezno strategijo postopanja v posameznem primeru. Veliko pozornosti banka namenja obvladovanju kreditnega tveganja, učinkovitemu upravljanju nedonosnih posojil in konstruktivnemu sodelovanju v postopkih prestrukturiranj. Rezultati tega dela se med drugim kažejo v povečanem obsegu poplačil in prestrukturiranih terjatev, prav tako pa se banka v posameznih primerih odloča za odprodajo terjatev, kadar je takšen pristop, upoštevajoč vse okoliščine konkretnega primera, najprimernejši. Strokovni sodelavci Nove KBM v okviru različnih pobud in institucij tako doma kot v tujini aktivno sodelujejo pri iskanju sistemskih rešitev na področju upravljanja nedonosnih terjatev. Cilji so doseči načrtovano zmanjšanje in učinkovito upravljanje NPE, hkrati pa povečati vrednost za Skupino Nove KBM. Poleg rednega načrta zmanjševanja nedonosnih terjatev je banka v letu 2020 uspešno zaključila dva paketa prodaj nedonosnih terjatev. Uspešen zaključek obeh paketnih prodaj je pospešil zmanjšanje zneska bruto NPE za 34 milijonov in s tem uresničil načrtovano znižanje nedonosnih terjatev. Banka načrtuje nadaljnje zmanjševanje nedonosnih terjatev predvsem z intenzivno izterjavo, unovčevanjem zavarovanj, restrukturiranjem in s prodajo določenega dela terjatev. V zadnjem kvartalu 2020 je banka pričela s postopkom prodaje nedonosnih terjatev pravnih oseb Abanke, ki bo dodatno vplival na znižanje nedonosnih terjatev. Zaključek transakcije se pričakuje v prvem kvartalu leta OUPN zaradi učinka pandemije COVIDA-19 v letu 2020 ni beležil bistvenega povečanja nedonosnih terjatev. Povečalo se je le število moratorijev, ki jih je banka odobrila v skladu z zakonodajo. Določenim strankam, ki niso izpolnjevale pogojev za moratorij v skladu z ZIUOPOK, je prišla naproti s komercialnimi odlogi plačil glavnice, predvsem dolžnikom v tistih dejavnosti h, ki so morale po odloku države zapreti dejavnost. V ločenih poglavjih COVID-19 in Združitev Nove KBM in Abanke je zapisano več o njunem vplivu na poslovanje banke Skrbniške in administrativne storitve Nova KBM je vodilna banka za skrbniške storitve za investicijske sklade in pokojninske sklade. Ponujamo tudi skrbniške in administrativne storitve za alternativne investicijske sklade. Domačim in tujim institucionalnim vlagateljem omogočamo storitve vodenja skrbniških računov. Med ključnimi dosežki banke na področju skrbniških storitev so v letu 2020 prilagoditve, povezane s pravno združitvijo Nove KBM in Abanke ter integracijo skrbniških storitev in administrativnih storitev, ki jih izvajamo po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, v okolje združene banke. Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. V slovenskem prostoru imamo vodilni položaj na trgu skrbniških storitev za investicijske sklade in pokojninske sklade. K prepoznavnosti banke prispeva tudi ponudba administrativnih storitev, ki jo izvajamo tako za investicijske sklade kot tudi za pokojninske sklade in notranje sklade zavarovalnic. Celovito ponudbo storitev omogočamo tudi upravljavcem alternativnih investicijskih skladov, s širšim naborom naložbenih politik od klasičnih vzajemnih skladov, kot so nepremičninski skladi, skladi terjatev in skladi tveganega kapitala. S skrbniškimi in administrativnimi storitvami, ki se izvajajo po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, je Nova KBM razširila obstoječo ponudbo skrbniških storitev, ki jih na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov izvaja za tuje banke ter domače in tuje institucionalne vlagatelje. Banka ostaja poravnalni član trem izmed štirih članov Ljubljanske borze z oddaljenim dostopom. Kljub zaostrenim razmeram poslovanja v letu 2020, ki so bile posledica pandemije COVIDA-19, je banka nemoteno zagotavljala skrbniške in administrativne storitve ter strankam nudila podporo pri uresničevanju njihovih poslovnih ciljev. V mesecu septembru je uspešno podprla nove regulatorne zahteve, ki so povezane s spodbujanjem dolgoročnega vključevanja delničarjev družb, ki kotirajo na borzi v Evropski uniji. Tudi razmere na lokalnem kot tudi na globalnih kapitalskih trgih v letu 2020 niso negativno vplivale na poslovno uspešnost tega segmenta. Odločitve, ki so bile implementirane v sklopu prenove področja upravljanja nedonosnih naložb v preteklih letih in ki so se nadaljevale v 2020, so se izkazale za pravilne, saj so ob bistvenem dvigu kvalitete podatkov omogočile banki, da je ob že omenjenem materialnem zmanjšanju nedonosnih naložb bistveno presegla nivo pokritosti le-teh. S pravno združitvijo Abanke in Nove KBM smo združili in poenotili postopke, pravila in upravljanje nedonosnih terjatev pravnih in fizičnih oseb obeh bank. Ključna naloga, ki smo jo v letu 2020 uspešno zaključili, je bila prenos izterjave nedonosnih terjatev fizičnih oseb Abanke v zunanjo izterjavo ter pričetek prodaje paketa nedonosnih terjatev pravnih oseb Abanke. Evropska centralna banka je Novi KBM kot univerzalni pravni naslednici Abanke v mesecu avgustu 2020 izdala dovoljenje za nadaljevanje izvajanja skrbniških storitev in administrativnih storitev po

46 LETNO Naša smer kaže navzgor in naprej. Zato spremljamo trende in postavljamo nove. Zato ste vsak dan v središču vseh naših poti vsi, ki z nami poslujete in sodelujete. Vaše zaupanje, izzivi in vzponi na naših poteh nam dajejo polet za prihodnje dosežke.

47 LETNO Razvoj banke 13.1 Program skupaj do odličnosti Krepitev odnosov s strankami je bila ključna usmeritev banke tudi v letu Izkušnje strank so za nas dragocen vir povratnih informacij, zato jim prisluhnemo, preučujemo njihove predloge, zamisli in pritožbe, jih v največji možni meri upoštevamo ter povečujemo zadovoljstvo strank. V prizadevanja za čim večje zadovoljstvo strank se dejavno in z osebnimi stiki vključuje tudi najvišje vodstvo banke. Posebno pozornost namenjamo tudi zaposlenim, tako s stalnim usposabljanjem kot pridobivanjem njihovih povratnih informacij ter predlogov za izboljšave. Indeks NPS (Net Promoter Score) je najvišji doslej. Vse navedene aktivnosti so pozitivno vplivale na indeks NPS (Net Promoter Score), ki je bil ob zadnji meritvi konec leta 2020 najvišji doslej. V več raziskavah zadovoljstva, ki so bile opravljene v letu 2020, so stranke navedle veliko pohval in pozitivnih izkušenj z našimi storitvami in produkti ter kot ključne izpostavile naslednje: prijaznost in profesionalnost bančnih svetovalcev, ki pomagajo poiskati najboljšo rešitev spletno bančništvo, ki je prijazno in enostavno za uporabo paket Komplet in paket Premium, ki prinašata številne koristi in storitve, enostavno v enem svežnju in za ugodno ceno, ter zagotavljata dobro razmerje med ceno in kakovostjo V letu 2020 smo uspešno nadaljevali interni program Arena prvakov, ki prispeva k doseganju odličnosti ter vpliva na izboljšanje odnosa do strank. V celoletnem programu banka spodbuja zavzetost, timsko delo in zdravo tekmovanje med sodelavci v komerciali ter ob koncu tekmovanja s posebnimi nagradami izkaže priznanje najuspešnejšim. Tudi v prihodnje bomo v središče svojih prizadevanj postavljali stranke ter jim zagotavljali odlične izkušnje Razvoj produktov in storitev Razvoj novih produktov in storitev Nova KBM nenehno izboljšuje portfelj svojih storitev, ki zajema vse ključne skupine finančnih produktov, od osnovnih bančnih storitev za vsakodnevno poslovanje do drugih produktov, kot so zavarovalniški produkti in bogate ponudbe naložbenih možnosti. Banka se še naprej osredotoča na ponudbo sodobnih bančnih storitev. Konkurenčnost zagotavlja z izboljševanjem procesov, prilagajanjem cenovne politike in posebnimi ponudbami po meri strank. Skupaj s pogodbenimi partnerji Nova KBM ponuja tudi številne druge storitve. Nastopa kot zastopnica pri trženju zavarovanj (življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, turistično zavarovanje, nezgodna zavarovanja, zavarovanje kartic in osebnih predmetov, zavarovanje nepremičnin itd.), dejavna pa je tudi na področju trženja in prodaje enot investicijskih skladov drugih družb za upravljanje premoženja prek svojih prodajnih poti. Summit Leasing Slovenija, ki je v 100-odstotni lasti Nove KBM, pa ponuja nabor produktov, kot so finančni lizing, operativni lizing in potrošniška posojila. PODROČJE Nova prodajna pot za produkte in storitve Računi prebivalstva Kartice NOVOSTI, DOPOLNITVE IN IZBOLJŠAVE uvedba možnosti sklenitve potrošniških posojil, prekoračitev stanja na računu, paketov, plačilnih kartic in nezgodnega zavarovanja po telefonu brez obiska v poslovalnici izboljšana paketa Komplet in Premium z uvedbo SMS obvestil o poslovanju na računu in predplačniških kartic uvedba ugodnosti pri uporabi kartic Visa pri nekaterih trgovcih Posojila stanovanjsko posojilo z zavarovanjem pri Zavarovalnici Triglav Zavarovanje Mikro podjetja Razvoj digitalnih poti in e-storitev Nova KBM je svoje bančne storitve digitalizirala prek spletnih kanalov banke: Poslovnega Neta in s tem strankam prek spletnega in mobilnega bančništva omogoča dostop do večine storitev, ki jih nudijo poslovalnice. Strankam, ki želijo začeti uporabljati ali ni treba obiskati poslovalnice, saj se lahko same registrirajo za uporabo v eni minuti preko spleta. Opravijo lahko skoraj vse dnevne posle in plačila, ponastavijo pozabljeno geslo in še mnogo več. Aktivna uporaba digitalnih storitev se je od začetka leta 2019 povečala za približno 90 %. Skupina Nova KBM še naprej izboljšuje svoje digitalne kanale, da bi strankam olajšala dostop do finančnih storitev. Leta 2020 je nova enota virtualne prodaje preko telefona pomembno prispevala k prodaji glavnih produktov (med drugim) z obravnavo oddanih povpraševanj preko spleta, spletne in mobilne banke, kjer zavarovanje SAVA SMART za mikro podjetja in prebivalstvo zdravstveno zavarovanje Specialisti Zavarovalnice Triglav preudarno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav s 30-odstotnim povračilom premije preoblikovan paket Smart Business z vključitvijo letne članarine in SMS obveščanja plačilnih kartic interes spremenijo v prodajo produkta. Odobritev potrošniškega kredita pa se lahko opravi v celoti kar preko spleta s spletno banko Podjetje E-laborat, ki se ukvarja z analizami digitalnih rešitev za finančni sektor, je platformi in izbralo za najboljši platformi spletnega in mobilnega bančništva v Sloveniji leta Nova KBM je v začetku leta 2020 za vključevanje prebivalstva uvedla novo pot za naslednje produkte: Paket Komplet, prekoračitev stanja na računu, potrošniško posojilo, plačilne kartice in nezgodno zavarovanje. Postopek se začne in konča po telefonu s snemanjem vseh pogovorov, tako da stranki sploh ni treba obiskati poslovalnice. Aktivna uporaba digitalnih storitev močno narašča, od začetka leta 2019 se je povečala za približno 90 %, in tudi zadovoljstvo strank v zvezi z digitalnimi storitvami se nenehno povečuje ter je trenutno najvišje doslej. Digitalne transakcije predstavljajo več kot 90 % vseh negotovinskih transakcij, vključno s transakcijami prek Pošte.

48 LETNO PODROČJE Spletna banka in mobilna aplikacija NOVOSTI, DOPOLNITVE IN IZBOLJŠAVE varna, enostavna za registracijo in vsakdanjo rabo mesečne posodobitve z razvojem prek Agile nov uporabniški vmesnik in uporabniška izkušnja ter nenehno izboljševanje na podlagi pripomb strank slovenski in angleški jezik registracija in odpravljanje težav brez obiska v poslovalnici (odklepanje pozabljenega gesla) poosebitev domače strani (Dashboard) Kontaktni center V letu 2020 smo razvojne aktivnosti v Kontaktnem centru prilagodili spremembam ob procesu združevanja Abanke in Nove KBM, spremembam v širšem družbenem okolju, ki so nastale ob razglasitvi epidemije zaradi virusa COVID-19, ter s tem povezanim spremembam na bančnem trgu glede načina in možnosti izvajanja storitev za stranke na daljavo. še nekoliko posodobljen. Reklamacije rešujemo hitreje, aktivno in celovito spremljamo njihov potek v izboljšani informacijski podpori ter redno merimo zadovoljstvo strank z rešitvijo reklamacij. Število prejetih reklamacij je bilo konec leta primerljivo z začetkom leta Storitve na poštah Banka in Pošta Slovenije kot pomemben strateški partner sodelujeta na različnih področjih. Poslovni Halcomove spletne in mobilne poti Mobilna denarnica zaprosite za stanovanjski kredit, kartice in številne druge produkte sklenite gotovinski/potrošniški kredit zahtevajte denar s funkcijo NAKAŽI MI in ga pošljite z enim klikom na povezavo ali QR kodo preko SMS, WhatsAppa, Viberja, Messengerja itd. takojšnja vključitev novih strank, skupaj z odprtjem novega računa, je začela delovati januarja 2021, postopek prijave traja največ 10 minut digitalni uporabniki Abanke so bili preseljeni na in usklajevanje operacij s standardom PSD2 izpolnjuje vse dnevne zahteve gospodarskih družb leta 2020 smo začeli uporabljati dodatne Halcomove digitalne poti, tako da lahko vse gospodarske družbe, ki so bile stranke Abanke, po združitvi bank še naprej uporabljajo svoje platforme od decembra 2020 naprej smo lahko na te tri platforme vključili tudi gospodarske družbe, ki so stranke Nove KBM: com, com in com uvedeno plačilo na daljavo in plačilna pot ki je skladna s PSD2 vključuje tudi funkcijo Flik, ki je plačilo P2P in P2M Poslovanje brez papirja portal za e-obvestila, ki se pošiljajo po elektronski pošti (banka je že decembra 2018 prešla na brezpapirno in digitalno poslovanje za vsa obvestila strankam o računih, plačilnih karticah, posojilih, depozitih, vzajemnih skladih ter za vsa ostala obvestila na enem portalu) Spletna stran nkbm.si Bankomati Kontaktni center v letu 2020 se je število bančnih izpiskov na papirju zmanjšalo za dodatnih 25 % digitalno prodajo smo v primerjavi z letom 2019 povečali za 30 %; še naprej bomo investirali v digitalno prodajo, da bomo v letu 2021 dosegli dodatno povečanje spletna stran, prenovljena leta 2018, z odzivnim dizajnom ter enostavna za uporabo in vzdrževanje skupaj z Abanko približno 400 bankomatov v Sloveniji plačila računov in sprotno polaganje gotovine zagotavljamo na več kot 60 bankomatih Nova KBM je uvedla novo pot, ki kontakte, pridobljene preko spleta, in druge potencialne stranke spreminja v kupce Banka je v letu 2020 omogočila sklepanje bančnih poslov po telefonu za enostavne bančne produkte ter 11 servisnih storitev brez obiska poslovalnice. Uvedli smo spletni klepet, ki poleg klica in glasovnega odzivnika omogoča novo, moderno interakcijo stranke s svetovalci v Kontaktnem centru. Od maja omogočamo sklepanje bančnih poslov po telefonu za enostavne bančne produkte, uvedli smo poenostavljen način avtentikacije ob klicu in še lažji dostop strank do svojih podatkov. Na ta način smo povečali nabor storitev, ki strankam omogočajo izboljšanje uporabniške izkušnje z banko in pri tem ne zahtevajo fizičnega obiska poslovalnic. Tako sedaj ponujamo sklenitev Paketa Komplet, naročilo kreditne kartice, povišanje limita na osebnem računu kar preko telefona. Omogočamo avtomatsko pošiljanje SMS sporočila z informacijo o stanju na računu, zadnjih 5 transakcijah in stanju kreditov. Dodatno za stranke izvajamo 11 servisnih storitev, ki jih lahko vklopijo ali izklopijo brez obiska poslovalnic, vezanih na področje kartic, elektronskega bančništva in SMS obveščanj. V letu 2020 je poslovanje Kontaktnega centra zaznamovala tudi združitev Abanke in Nove KBM. Septembra, ob pravni združitvi obeh bank, sta se združila tudi kontaktna centra, ne samo organizacijsko, ampak tudi tehnološko poenotili smo namreč informacijsko podporo in vsi svetovalci enakovredno sodelujejo pri interakcijah s strankami. Velik poudarek smo namenili ureditvi procesa reševanja reklamacij, ki je bil v letu 2020 dokončno centraliziran in Pošta Slovenije z razvejano mrežo poštnih poslovalnic omogoča izvajanje plačilnih storitev fizičnim in pravnim osebam ter opravljanje bančnih storitev tako za komitente kot nekomitente banke. Na 318 rednih poštah lahko komitenti banke opravljajo dvige in pologe gotovine, sklepajo depozite ali oddajajo vloge za vrsto bančnih storitev. Tudi stranke, ki še niso komitenti banke in to želijo postati, lahko odprtje računa opravijo na poštah. Komitenti banke in druge stranke lahko najnujnejše bančne in plačilne storitve opravljajo tudi na 143 pogodbenih poštah. V letu 2020, ki ga je še posebej zaznamovala pandemija COVIDA-19 in z njo povezane omejitve poslovanja, smo tako v banki kot na Pošti, ob začasnih spremembah delovnih časov, še naprej omogočali vse storitve, ki smo jih po potrebi tudi prilagajali, da smo strankam omogočili nemoteno poslovanje in dostop do storitev. Banka in Pošta Slovenije storitve nenehno izboljšujeta in se skupaj približujeta potrebam strank. V letu 2020 je banka zaradi optimizacije poslovne mreže zmanjšala število specializiranih bančnih okenc, ki so prostorsko umeščene na pošte, z 11 na Specializirana bančna okenca predstavljajo nadgradnjo sodelovanja na področju poslovanja s fizičnimi osebami in so namenjena negotovinskemu poslovanju s strankami, za gotovinske transakcije pa je na voljo bližnje poštno okence. 18 Dodatno je še eno specializirano bančno okence, ki pa ni na pošti.

49 LETNO Komitenti in druge stranke lahko z Novo KBM sodelujejo na 461 poštah, od tega na 318 rednih in 143 pogodbenih poštah. Banka krepi strateško partnerstvo s Skupino Pošta Slovenije tudi na drugih področjih. V letu 2020 je banka oddala v izvajanje podjetjem v Skupini Pošta Slovenije upravljanje z dohodno in odhodno pošto Razvoj informacijske tehnologije Nova KBM je tudi v letu 2020, ki sta ga zaznamovali združitev z Abanko in pandemija COVIDA-19, nadaljevala s krepitvijo in izboljšanjem učinkovitosti delovanja sektorjev informacijske tehnologije in upravljanja informacijske tehnologije ter same IT infrastrukture. Čeprav je bila večina IT virov usmerjena v projekt združitve, je banka sledila začrtani strategiji izgradnje sodobne informacijske infrastrukture, katere temeljni cilji so predvsem varnost, visoka razpoložljivost in zmožnost uvajanja inovativnih rešitev. Po uspešni uvedbi novega osrednjega informacijskega sistema je banka uspešno izvedla še vse aktivnosti v fazi stabilizacije in s tem zaključila projekt. Z zaključkom največjega IT projekta v zgodovini Nove KBM je sledil z združitvijo dveh primerljivo velikih bank še največji projekt združitve v zgodovini slovenskega bančništva. Med najpomembnejše aktivnosti v projektu združitve bank lahko štejemo načrtovanje in vzpostavitev ustrezne IT infrastrukture, aktivno sodelovanje pri odkrivanju vrzeli pri poslovanju združene banke in pripravo na migracijo podatkov. Slednja je bila uspešno izvedena ob prehodu iz starega v novo leto. Čeprav je bila večina IT virov usmerjena v projekt združitve, je banka nadaljevala začrtano strategijo z izgradnjo sodobne informacijske infrastrukture, katere temeljni cilji so predvsem varnost, visoka razpoložljivost in zmožnost uvajanja inovativnih rešitev. Rezultat naravnanosti rešitev k potrebam strank in uporabniški prijaznosti je bilo priznanje za najboljšo spletno in mobilno banko za segment prebivalstva. Banka je konec leta 2019 prenovila IT strategijo in jo harmonizirala z usmeritvami na področju posla in varnosti. Dokument je bil konec 2020 osvežen in je zaobjemal stanje združene banke. Na področju infrastrukture so bile izvedene investicije, ki bodo omogočale nadaljnjo konsolidacijo sistemov in s tem poenostavitev IT infrastrukture. Tako je bila opravljena investicija v razširitev diskovnih kapacitet in strežnikov. Izvršene so bile tudi vse planirane aktivnosti pri modernizaciji podatkovnega skladišča. Le-te so bile usmerjene v optimizacijo postopkov zaradi povečanja podatkov kot posledice združitev bank. Na področju za nadzor nad kvaliteto podatkov je banka nadaljevala integracijo izbranega orodja v smeri avtomatizacije postopkov za zagotavljanje skladnosti banke z zahtevami regulatorjev. Uspešno je bila izvedena tudi prva faza integracije sistema za upravljanje uporabniških dostopov. Na poslovnem področju pa se je uspešno zaključila implementacija sistema za upravljanje s strankami (ang. customer relationship management oz. CRM). Banka je že pred začetkom pandemije COVIDA-19 začela prenovo načina izvedbe videokonferenčnih sestankov in uvajanjem kulture dela na daljavo. Posledično je bila sprejeta usmeritev, da se delovna mesta, kjer je mogoče delo na daljavo, opremijo s prenosniki. Pandemija je vse skupaj močno pospešila in skoraj čez noč spremenila ustaljene prakse. Ravno pravočasno predhodno postopno uvajanje je odigralo ključno vlogo, da je banka v zelo kratkem času vzpostavila in uvedla vse potrebne ukrepe, ki so zaposlenim omogočili izvajanje dnevnih aktivnosti na daljavo. Po reorganizaciji na področju informacijske tehnologije, ki je bila izvedena v zadnjem kvartalu 2019, je tudi v letu 2020 prišlo do večjih organizacijskih sprememb. Le-te so bile posledica združitve z Abanko. Glavne aktivnosti so bile usmerjene v krepitev internih kompetenc in učinkovitejšega upravljanja in izvajanja ključnih IT procesov. Posledično je bila izvedena optimizacija procesov ob zamenjavi osrednje IT platforme. Zamenjava je prinesla poenostavitve pri dnevnem delu tako na strani IT kot na strani končnega uporabnika. Zaradi prilagodljivosti nove platforme se je le-ta začela uporabljati tudi izven IT okolja, na področjih, kjer je narava dnevnega dela storitveno naravnana. Viden napredek je banka zabeležila tudi na področju korporativnega upravljanja informacijske tehnologije. Ob že prej uveljavljeni funkciji upravljavca portfelja so bile dodatno okrepljene še funkcije IT varnost, upravljanje tveganj, povezanih z IT, zagotavljanje kakovosti, skrb nad zunanjimi dobavitelji in stroškovno učinkovitostjo ter IT arhitekt. S tem se je vzpostavila ločena prva obrambna linija, ki bo skupaj s sektorjem informacijske tehnologije skrbela za stanoviten, varen, hiter in učinkovit nadaljnji razvoj. Dodatno se je vzpostavilo tudi neposredno celovito poročanje upravi banke preko Odbora za informacijsko tehnologijo. Ena izmed zavez Nove KBM je dosledno in striktno izvajanje politike skladnosti licenčne programske opreme in njena optimalna uporaba. Zaradi združitve dveh tako velikih bank je bilo temu vprašanju namenjenega veliko časa, da se je pripravil in uskladil seznam programske opreme. Banka je skladno z zahtevami EBA ustrezno prenovila in prilagodila interne akte za uporabo oblačne storitve in zunanjega izvajanja. Nova KBM je najprej z nakupom in nato s pripojitvijo Abanke v letu 2020 izvedla doslej največjo združitev v bančnem sektorju v Sloveniji. V projektu združitve je tako ali drugače sodelovala večina zaposlenih iz obeh bank in številni zunanji izvajalci Projekti Projektni portfelj Nove KBM so v letu 2020 sestavljali številni regulatorni in poslovni projekti, ki so pomembno prispevali tako k zagotavljanju sodobnih in kakovostnih storitev za stranke in nadaljnji interni operativni učinkovitosti kot k učinkovitejšemu upravljanju tveganj in zagotavljanju regulatorne skladnosti. Najpomembnejši dosežki v letu 2020 so bili: uspešna združitev Abanke in poenotenje poslovanja ob zaključku leta 2020, s čimer je vsem strankam na voljo poenotena ponudba produktov in storitev vsebinsko in uporabniško nadgrajeni spletna banka in mobilna banka z razširjenim naborom storitev, ki jih lahko stranke opravijo brez obiska poslovalnice uvedba sodobne podpore na področju upravljanja sredstev in obveznosti v bilanci banke in s tem izboljšani notranji procesi upravljanja kapitalske in likvidnostne ustreznosti uvedba nove aplikativne podpore za izvajanje okrepljenih CRM-aktivnosti po vseh kanalih uvedba enostavne in moderne platforme za upravljanje uporabniških identitet in dostopov do podatkov na transparenten način z zagotovljeno sledljivostjo in s tem učinkovitejšim upravljanjem IT tveganj polna uvedba orodja za nadzor nad kakovostjo podatkov, ki je pomembno pripomoglo k uspešni migraciji podatkov Abanke nadaljnje širjenje brezpapirnega poslovanja in RPA-tehnologije (robotizacije) v različnih procesih z namenom avtomatizacije in optimizacije delovnih procesov uvedba podpore za sistematično zbiranje idej s ciljem spodbujanja učinkovitosti in inovativnosti pri vseh zaposlenih v banki

50 LETNO Nova KBM je v letu 2020 za svoje digitalne rešitve prejela naziva najboljša spletna banka in najboljša mobilna banka v Sloveniji, kar pomembno prispeva k uresničevanju vizije»biti najboljša banka v Sloveniji« Investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva Vlaganja v informacijsko-tehnološko podporo Vlaganja v objekte V letu 2020 so bile končane prenove poslovnih prostorov v objektih Centrala in RCA Tezno v Mariboru iz zaprtih pisarn v odprti tip prostorov (open space). V objektu RCA Tezno je banka uredila nadzidavo garaže ter vzpostavila in opremila kantino za prehrano zaposlenih. Sanirala je sistem odvodne kanalizacije in meteornih vod ter vlage za podatkovni center (data center) ter ploščad pred vhodom v objekt. Prav tako je bila v RCA Tezno zamenjana transformatorska postaja za napajanje z električno energijo. V RCA Tezno je bil tudi vzpostavljen nov CNS (centralni nadzorni sistem) za podatkovni center, ki omogoča boljše spremljanje in upravljanje sistemov hlajenja in napajanja, ter nadgrajen CNS za novo urejeni odprti tip prostorov pisarn. V letu 2020 je Nova KBM za svoje stranke celovito prenovila poslovalnico na Ptuju (poslovalnica Breg), na novo uredila poslovalnico v Aleja centru v Ljubljani, dokončala prenovo poslovnih prostorov v objektih Centrala in RCA Tezno ter zaposlenim v RCA Tezno v Mariboru uredila nove prostore za prehrano. Po pravni združitvi bank smo združili tudi postopke na področju upravljanja nepremičnin in fizičnega in tehničnega varovanja, tako je bila banka tudi na področju nepremičnin pripravljena na operativno združitev. Na podlagi zahtev zakonodaje je bil izveden energetski pregled za objekte banke. V okviru rednih in izrednih vzdrževalnih del je banka skrbela za svoje poslovne nepremičnine in za nemoteno delovanje poslovne mreže. V letu 2020 je banka izvedla več razpisov in nakupov tako v opredmetena kot v neopredmetena sredstva. Banka je zagotovila podporo poslovni mreži pri optimizaciji poslovne mreže, predvsem pri združevanju poslovalnic. Glavne investicije na področju opredmetenih sredstev so bile izvedene za uspešno združitev bank in deloma kot posledica razmer ob COVIDU-19. Z namenom razširitve strežniške infrastrukture je banka investirala v povečanje procesorskih in spominskih kapacitet ter diskovnih polj. Na področju mrežne opreme je bila zamenjana centralna komunikacijska oprema, ki služi za nemoteno povezavo med glavnima računalniškima centroma. Skladno z življenjsko dobo opreme pri končnih uporabnikih je banka opravila več investicij za njeno zamenjavo in s tem omogočila zaposlenim delo na daljavo. V objektu Tržaška 134, Ljubljana, so bila izvedena preureditvena ločitvena dela. Celovito je bila prenovljena poslovalnica Breg na Ptuju. Na novo je bila urejena poslovalnica Aleja v Ljubljani. V objektu Centrala Maribor in poslovalnicah Dravograd, Kranj 1, Ljubljana Center, Hoče, Ormož, Ravne in Lenart so bila izvedena nekatera vzdrževalna dela. V več poslovalnicah banke so bile izvedene razne manjše preureditve v okviru optimizacije poslovalnic. Pri neopredmetenih sredstvih so se nadaljevale investicije predvsem v digitalne prodajne poti in brezpapirno poslovanje, dodatno pa tudi za nadgradnjo osrednjega informacijska sistema in ostale podporne programske opreme, med drugim klicnega centra, dokumentnega sistema, sistema za podporo kadrovskim procesom, sistema za upravljanje s strankami, sistema za upravljanje uporabniških dostopov in orodja za kvaliteto podatkov. Več o razvoju informacijske tehnologije je zapisano v poglavju Razvoj informacijske tehnologije.

51 LETNO Upravljanje človeških virov NA DAN Konec leta 2020 so bili v Novi KBM zaposleni, od tega 74 % žensk in 26 % moških. Povečanje števila zaposlenih je predvsem posledica združitve Nove KBM in Abanke, pri čemer je bilo v letu 2020 skupno število novih zaposlitev v Novi KBM 942. Brez upoštevanja števila pridruženih zaposlenih v okviru združitve bank je bilo novih zaposlitev v banki 32. Največ novosti na področju upravljanja človeških virov je bilo v banki v letu 2020 povezanih z združitvijo bank ter odzivom na izredne razmere v zvezi z virusom COVID Skupno število zaposlenih Število zaposlenih za nedoločen čas Število zaposlenih za določen čas Število zaposlenih invalidov V LETU Povprečno število zaposlenih v letu Število novih zaposlitev Število odhodov v letu DELEŽ ZAPOSLENIH PO SPOLU NA DAN % ŽENSK % MOŠKIH Vsi zaposleni 74 % 26 % Direktorji na nivoju B-1 48 % 52 % Uprava banke 20 % 80 % V letu 2020 je bila sprejeta nova podjetniška kolektivna pogodba, uvedeno je bilo kvartalno ocenjevanje in nagrajevanje delovne uspešnosti, zaradi COVIDA-19 pa je v času povečane možnosti za širjenje nalezljivih bolezni v povprečju dnevno opravljalo delo od doma več kot 700 zaposlenih. S pravno združitvijo bank smo s spremembo Pravilnika o organizaciji Nove KBM vzpostavili novo, enotno organiziranost združene banke. Za večino področij v banki je bila novost v letu 2020 uvedba kvartalnega ocenjevanja in nagrajevanja delovne uspešnosti, ki je nadomestila letno nagrajevanje. Prednost kvartalnega nagrajevanja je sprotno spremljanje ter ocenjevanje in nagrajevanje doseganja ciljev zaposlenih, kar je za zaposlene bolj motivirajoče, saj na ta način skozi celo leto sistematično prejemajo povratno informacijo o svoji delovni uspešnosti, za katero so tudi ustrezno nagrajeni. Meseca decembra je sledil pomemben korak, in sicer sprejetje nove podjetniške kolektivne pogodbe, prav tako smo poenotili ostale interne akte obeh bank ter za zaposlene nekdanje Abanke pripravili nove pogodbe o zaposlitvi. Za vse zaposlene združene banke smo konec leta 2020 vzpostavili enoten kadrovski informacijski sistem, sistem za registracijo delovnega časa in pristopne kontrole ter enotno platformo za e-izobraževanje. Pomembna vidika in posledici združitve bank sta bila vzpostavitev novih skupnih vrednot in oblikovanje nove skupne organizacijske kulture. V ta namen smo v Sektorju za razvoj zaposlenih v sodelovanju z ostalimi službami zasnovali in vzpostavili podroben akcijski načrt na temo spodbujanja skupne kulture ter zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Pomembna aktivnost omenjenega načrta je bila organizacija Virtualne olimpijade za zaposlene Skupine Nove KBM, kjer so zaposleni skozi timsko naravnane izzive pričeli graditi na skupni kulturi ter v okviru zastavljenih nalog imeli možnost spoznati in ponotranjiti nove skupne vrednote banke. Delo od doma je bilo še v letu 2019 izjema, v letu 2020 pa je kot posledica izrednih razmer postalo vsakdan večine naših zaposlenih. S pomočjo informacijsko-tehnološke podpore smo v času izrednih razmer našim zaposlenim omogočili učinkovito in varno delo od doma. Povprečno je v letu 2020 v času povečane možnosti za širjenje nalezljivih bolezni delo od doma dnevno opravljalo približno 700 zaposlenih. Prav tako smo v banki sprejeli tudi potrebne pravilnike in navodila v zvezi z delom od doma, ki bodo ostali v veljavi tudi po pandemiji. Varnost in zdravje pri delu ter promocija zdravja V banki posebno skrb namenjamo zdravju in varnosti pri delu. Področje varnosti in zdravja pri delu od septembra 2020 spada pod področje dela Sektorja za razvoj zaposlenih. Zaposlene redno napotujemo na preventivne in obdobne zdravstvene preglede ter na različna izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu. Naš cilj je, da z izvajanjem različnih ukrepov in preventivnim pristopom preprečimo nastanek poškodb pri delu ter zmanjšamo delež bolniških odsotnosti. Zaposlenim skladno z njihovimi potrebami zagotavljamo ergonomsko urejena delovna mesta, v letu 2020 pa smo v okviru promocije zdravja za zaposlene organizirali tudi nekaj internih e-izobraževanj. Za zaposlene smo prav tako pripravili nasvete za zdravo in varno delo od doma. Zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih Tudi v letu 2020 smo v banki v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izvedli dve raziskavi zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih (VOE Voice of Employees). Rezultati zadnje raziskave konec leta 2020 kažejo dvig stopnje zavzetosti za 5 odstotnih točk ter dvig stopnje zadovoljstva zaposlenih za 6 odstotnih točk v primerjavi z rezultati raziskave s konca leta Z namenom pozitivno vplivati na zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih banka na podlagi rezultatov raziskav izvaja ukrepe in aktivnosti na različnih področjih. Nova in izredno dobro sprejeta aktivnost v letu 2020 je bila izvedba sestankov med predstavniki Sektorja za razvoj zaposlenih in predstavniki zaposlenih iz vseh sektorjev združene banke, brez prisotnosti vodij in direktorjev. Namen sestankov je bil vzporedno z izvedbo raziskave tudi osebno (ali prek MS Teams) prisluhniti zaposlenim, njihovemu mnenju, predlogom in pohvalam ter odgovoriti na morebitna vprašanja. Vse predloge smo skrbno zabeležili, nekatere hitreje izvedljive pa tudi že uspešno uresničili. Ena izmed novih aktivnosti za dvig zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih je tudi poziv k organiziranju sektorskih skupinskih zajtrkov. Namen skupinskih zajtrkov je sproščeno druženje in klepet sodelavcev ob jutranji kavi in prigrizkih, hkrati pa v času združevanja bank tudi možnost bolje spoznati nove sodelavce. V času izrednih razmer smo zajtrke prestavili na splet ter tudi na daljavo ostali povezani.

52 LETNO Certifikat Družini prijazno podjetje Nova KBM je imetnica certifikata Družini prijazno podjetje od leta 2011, polni certifikat pa je pridobila leta V letu 2020 so bili sprejeti trije novi ukrepi, ki so jih zaposleni predlagali v Raziskavi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih v Novi KBM. Tako kot pretekla leta sta se kot najbolj priljubljena ukrepa izkazala Otroški časovni bonus in Obdarovanje otrok zaposlenih. Izobraževanja V letu 2020 smo po več letih prvič zabeležili upad udeležb na eksternih izobraževanjih, v odziv na pandemijo pa so se okrepile različne oblike izobraževanj na daljavo. Zaposleni obeh bank so se udeležili 287 različnih programov v skupnem obsegu ur, kar je v povprečju 42 ur na zaposlenega. Tudi na področju izobraževanja zaposlenih je leto 2020 potekalo v znamenju združitve. V okviru projekta združitve bank je bilo izvedenih 44 različnih sklopov izobraževanj ter zabeleženih 1751 udeležb v skupnem obsegu ur. Podrobnejše informacije o upravljanju človeških virov so zapisane v Poročilu o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti. REGULATORNI DEL

53 LETNO Izjava o upravljanju Nove KBM V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah Nova KBM izdaja naslednjo Izjavo o upravljanju, ki je del poslovnega poročila, vključenega v letno poročilo. 1. PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJ OD KODEKSOV O UPRAVLJANJU V SKLADU S PRVO IN DRUGO ALINEJO 1. TOČKE 5. ODST. 70. ČLENA ZGD-1 Nova KBM je na dan družba s kapitalsko naložbo tujih investitorjev. Nova KBM na dan ni javna družba v smislu določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, saj nima uvrščenih finančnih instrumentov v organizirano trgovanje oziroma borzno kotacijo. Na podlagi zgoraj navedenega ter na podlagi izjeme iz 2. točke petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah je Nova KBM v letu 2020 uresničevala ureditev notranjega upravljanja, vključno s korporativnim upravljanjem, skladno z zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, ob hkratnem upoštevanju svojih internih aktov. Z namenom krepitve ureditve notranjega upravljanja je pri svojem poslovanju zlasti upoštevala: 1. določbe veljavnega Zakona o bančništvu, ki opredeljujejo ureditev notranjega upravljanja, zlasti določbe poglavja 3.4 (Sistem upravljanja banke) ter poglavja 6 (Ureditev notranjega upravljanja in ustrezni notranji kapital), v delu zahtev, ki veljajo za banko ali za člane upravljalnega organa, pri čemer upošteva tudi akte iz drugega odstavka 9. člena Zakona o bančništvu 2. sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice 3. smernice organa EBA, ki urejajo notranje upravljanje, ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij ter politike in prakse prejemkov, na podlagi ustreznih sklepov Banke Slovenije o uporabi teh smernic Nova KBM si je v čim večji možni meri prizadevala upoštevati tudi neobvezujoča priporočila iz pisma Banke Slovenije (oznaka /15-TR z dne ). Nova KBM si je in si bo tudi v bodoče prizadevala za nadaljnje proaktivno delovanje za krepitev in promocijo ustrezne ureditve notranjega upravljanja in korporativne integritete v širši strokovni, finančni, gospodarski in drugi javnosti. Banka je v letu 2020 pri korporativnem upravljanju sledila Politiki upravljanja Nove KBM in družb Skupine Nove KBM. Banka je spremembe in dopolnitve politike, ki je bila sprejeta v mesecu decembru 2018, z veljavnostjo od , novelirala tudi v letu Novelirana politika velja od OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMA NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA Notranje kontrole zagotavljajo ustrezno obvladovanje tveganj, računovodenje, notranje in zunanje finančnoračunovodsko (s)poročanje ter zakonito in poslovnoetično neoporečno delovanje banke. Notranje kontrole so vzpostavljene v procesih in organizacijskih enotah na vseh organizacijskih ravneh poslovanja banke in Skupine. Upravljanje tveganj je pomemben del sistema poslovodenja in upravljanja banke, ki se nanaša na sistematično identifikacijo, merjenje in ocenjevanje tveganj, ki izhajajo iz poslovanja Skupine ter njenega okolja. V posameznih politikah so opredeljeni postopki merjenja in upravljanja tveganj posameznih področij tveganj. Vsaka družba v Skupini je odgovorna za identifikacijo, merjenje in upravljanje vseh tveganj, ki vplivajo na njeno poslovanje. Ocenjevanje in obvladovanje tveganj pomembno vpliva na oblikovanje poslovnega in strateškega načrta banke in Skupine, na proces odločanja, ki se nanaša na komercialne posle, posamezne pogodbe, investicije in druge aktivnosti. Sistem nadziranja upravljanja tveganj temelji na mesečnih poročilih, ki se obravnavajo v specializiranih organih banke, pristojnih za spremljanje izpostavljenosti posameznim tveganjem. Za potrebe celostnega pregleda tveganj, ki jim je Skupina izpostavljena, banka enkrat letno izdela dokument Profil tveganosti, ki vsebuje oceno ključnih skupin tveganj in pripadajočih kontrol. Dokument obravnava in potrdi uprava banke. Banka in Skupina si prizadevata zagotavljati ustrezen sistem notranjih kontrol, ki vključuje natančno določene računovodske postopke (pristojnosti in odgovornosti za posamezne naloge, avtomatske in ročne kontrole v vseh fazah računovodskega procesa, poročanje). Sektor za notranjo revizijo presoja primernost in učinkovitost: sistema upravljanja sistema obvladovanja tveganj sistema notranjih kontrol banke in prispeva k njihovemu izboljšanju. Sektor za notranjo revizijo je v podporo in pomoč upravljalnemu organu pri doseganju dolgoročnih ciljev banke ter zaščiti njenega ugleda. O izidih svojega dela redno poroča upravi, revizijski komisiji in nadzornemu svetu banke. Pri letni reviziji računovodskih izkazov zunanji revizor po lastni presoji prouči notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov. V pismu upravi revizor zbere ugotovitve o pomanjkljivostih in možnih področjih izboljšav, ki jih opazi med opravljanjem postopkov revidiranja računovodskih izkazov, ter o njih poroča upravi in revizijski komisiji. 3. PODATKI IN POJASNILA DRUŽB, ZAVEZANIH K UPORABI ZAKONA, KI UREJA PREVZEME (PODATKI IZ 3., 4., 6., 8. IN 9. TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 70. ČLENA ZGD-1) Pomembno neposredno in posredno imetništvo vrednostnih papirjev družbe v smislu doseganja kvalificiranega deleža, kot ga določa zakon, ki ureja prevzeme (3. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1) je 100% lastnik delnic Nove KBM postala družba BISER BIDCO S.à r.l., preko katere sta nakup delnic izvedla ameriški upravljavec alternativnih investicijskih skladov Apollo Global Management Inc. in Evropska banka za obnovo in razvoj. Družba BISER BIDCO S.à r.l. je lastnik rednih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 100 % osnovnega kapitala banke. Glede na to, da je bila Nova KBM edini delničar Abanke, se je pripojitev Abanke k Novi KBM izvedla po poenostavljenem postopku v skladu s 599. členom ZGD-1. Nova KBM kot prevzemna družba v postopku pripojitve v skladu s 1. točko prvega odstavka 589. člena ZGD-1 tudi ni smela zagotoviti delnic za izvedbo pripojitve zaradi zamenjave za delnice Abanke kot prevzete družbe, katerih imetnik je bila sama. Pri Novi KBM d.d. kot prevzemni družbi zaradi izvedbe pripojitve tudi ni prišlo do povečanja osnovnega kapitala. Nova KBM ima samo en razred delnic, ki so v vseh pogledih enakovredne in prosto prenosljive. Vsaka navadna delnica imetniku prinaša en glas na skupščini delničarjev banke. Imetniki navadnih delnic imajo vse pravice v skladu z relevantno zakonodajo.

54 LETNO Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice (4. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1) Imetniki delnic nimajo posebnih kontrolnih pravic iz naslova lastništva delnic Nove KBM. Omejitve glasovalnih pravic, zlasti: ( ) omejitve glasovalnih pravic na določen delež ali določeno število glasov, ( ) roki za izvajanje glasovalnih pravic in ( ) dogovori, pri katerih so s sodelovanjem družbe finančne pravice, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, ločene od lastništva vrednostnih papirjev (6. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1) V skladu s statutom banke glasovalne pravice niso omejene. Pravila banke o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta (8. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1) Uprava banke V skladu z določili statuta predsednika in druge člane uprave banke imenuje in razrešuje nadzorni svet, pri čemer lahko predsednik uprave imenuje enega izmed članov uprave za podpredsednika. Člani uprave se imenujejo za dobo do petih let in so lahko ponovno imenovani. Nadzorni svet lahko odpokliče člane uprave zaradi razlogov, kot jih določajo veljavni predpisi ter notranji akti in pravilniki banke. Član uprave lahko tudi prostovoljno odstopi. Nadzorni svet V skladu s statutom banke člane nadzornega sveta izvoli skupščina za obdobje 5 let. Imenovanje za člana nadzornega sveta preneha s pretekom časa ali s sklepom o odpoklicu, ki ga sprejme skupščina banke. Član nadzornega sveta lahko kadarkoli odstopi. O spremembah statuta v skladu z določili ZGD-1 in 14. členom statuta banke odloča skupščina delničarjev. Za sklep skupščine je na podlagi določil ZGD-1 in statuta banke potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala banke. Pooblastila članov poslovodstva za izdajo ali nakup lastnih delnic (9. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1) Pooblastila članov uprave za izdajo ali nakup lastnih delnic v skladu s statutom in drugimi akti banke niso omejena. Člani uprave lahko izdajajo in nakupujejo lastne delnice na način in po postopku v skladu z zakonom. 4. PODATKI O DELOVANJU SKUPŠČINE BANKE IN NJENIH KLJUČNIH PRISTOJNOSTIH TER OPIS PRAVIC DELNIČARJEV IN NAČINA NJIHOVEGA UVELJAVLJANJA Skupščina ima pristojnosti, kot so določene z veljavnimi predpisi. Skupščino skliče uprava ali nadzorni svet. Skupščina se skliče v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi, ali takrat, ko je sklic skupščine v korist banke. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet, zlasti v primeru, da uprava ni pravočasno sklicala skupščine ali če je sklic skupščine potreben za tekoči potek poslovanja banke. Seja skupščine običajno poteka na sedežu banke ali na drugi lokaciji, kot je določena v obvestilu o sklicu skupščine. Skupščina sprejema sklepe z navadno večino oddanih glasov, razen če je v zakonu ali v statutu banke določena drugačna večina. Glasovalne pravice delničarjev se uresničujejo v skladu z njihovim deležem v osnovnem kapitalu. Vsaka navadna kosovna delnica z glasovalno pravico daje en glas. 5. PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA ALI NADZORA NOVE KBM TER NJIHOVIH KOMISIJ Uprava banke Uprava Nove KBM je bila na dan sestavljena iz petih članov: John Denhof, predsednik uprave, Jon Locke, podpredsednik uprave, mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave, mag. Matej Falatov, član uprave, in mag. Aytac Aydin, član uprave. Delovanje uprave Uprava banke v skladu z zakonom in statutom banke vodi posle samostojno in na lastno odgovornost. Upravo banke sestavljata najmanj 2 člana. Člane uprave imenuje nadzorni svet banke. Eden izmed članov uprave se imenuje za predsednika uprave. Predsednik uprave imenuje enega člana uprave za podpredsednika. Število članov uprave vsakokrat določi nadzorni svet s sklepom. Člani uprave se imenujejo za dobo do 5 let in so lahko ponovno imenovani. Nadzorni svet odpokliče člane uprave zaradi razlogov, kot jih določajo veljavni predpisi ter notranji akti in pravilniki banke. Član uprave lahko tudi prostovoljno odstopi. Uprava odloča o vseh zadevah družbe, razen tistih, o katerih odloča skupščina ali nadzorni svet v skladu z veljavnimi predpisi in/ali statutom. Uprava banke mora za sklepanje pravnih poslov, glede katerih soglasje nadzornega sveta določa zakon, pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Za sklepanje pravnih poslov, glede katerih sprejme nadzorni svet poseben sklep, mora uprava banke pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta oz. njegovih pristojnih komisij ali odborov, ki jih v ta namen oblikuje nadzorni svet. Nadzorni svet s posebnim sklepom določi tudi način in postopek dajanja soglasij. Uprava posluje v skladu s svojim poslovnikom. Poslovnik potrdi nadzorni svet. Uprava odloča z večino vseh oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Uprava odloča na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah (po elektronskih sredstvih). O sejah uprave se sestavi zapisnik. Uprava obvesti nadzorni svet o vseh zadevah, glede katerih obveznost obveščanja določajo veljavni predpisi. Poleg tega mora uprava nadzorni svet obveščati o vseh drugih zadevah, ki jih s sklepom vsakokrat določi nadzorni svet. Podrobnejši podatki o sestavi in pristojnostih komisij ter drugih odborov organov vodenja so razvidni tudi iz poglavja Korporativno upravljanje. Nadzorni svet Vodenje poslov Nove KBM nadzoruje nadzorni svet, ki je v skladu s statutom banke sestavljen iz najmanj 6 in največ 11 članov. Na dan je bil nadzorni svet sestavljen iz naslednjih članov: dr. Andrej Fatur, predsednik, Andrzej Klesyk, namestnik predsednika, Manfred Puffer, član, Michele Rabà, član, Andrea Moneta, član, Alexander Saveliev, član, in Borut Jamnik, član. Delovanje nadzornega sveta Člane nadzornega sveta imenuje skupščina banke. Člani nadzornega sveta med seboj izvolijo predsednika in vsaj enega podpredsednika nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 5 let in so lahko ponovno imenovani. Imenovanje za člana nadzornega sveta preneha s pretekom časa ali s sklepom o odpoklicu, ki ga sprejme skupščina banke. Član nadzornega sveta lahko kadarkoli odstopi. Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi v poslovniku. Člani nadzornega sveta so upravičeni do nadomestila, ki ga vsakokrat s sklepom določi skupščina banke.

55 LETNO Nadzorni svet veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njegovih članov. Sklepi nadzornega sveta se sprejmejo z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. Nadzorni svet odloča na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah (po elektronskih sredstvih). O sejah nadzornega sveta se sestavi zapisnik. Seja nadzornega sveta se skliče vsaj 4-krat na leto. Skliče jo predsednik ali podpredsednik nadzornega sveta. Nadzorni svet lahko imenuje tudi druge komisije, katerih imenovanje ni predvideno ali obvezno glede na veljavne predpise. Pristojnosti takšnih komisij se določijo s sklepom, ki ga vsakokrat sprejme nadzorni svet. Podrobnejši podatki v zvezi s sestavo nadzornega sveta na dan ter drugi podatki o delovanju nadzornega sveta so razvidni iz poglavja Korporativno upravljanje. Podatki o delovanju nadzornega sveta banke so razvidni tudi iz poglavja Poročilo nadzornega sveta Nove KBM. Komisije nadzornega sveta V poslovnem letu 2020 so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o bančništvu (ZBan-2) svoje delo opravljale: revizijska komisija, komisija za prejemke, komisija za imenovanja, komisija za tveganja in kreditna komisija. Podatki o sestavi nadzornega sveta in sestavi komisij nadzornega sveta so razvidni iz poglavja Korporativno upravljanje. V skladu s statutom banke je nadzorni svet oblikoval kreditni odbor, ki je pristojen za dajanje soglasij upravi banke o pravnih poslih, glede katerih je nadzorni svet sprejel poseben sklep. Revizijska komisija Revizijska komisija nudi nadzornemu svetu strokovno podporo pri nadziranju poslovodenja banke in družb v Skupini Nove KBM o zadevah, ki so v njegovi pristojnosti, predvsem presojanje sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji, presojanje računovodenja in finančno-računovodskega poročanja, zakonitosti in etičnosti poslovanja banke ter presojanje notranjega in zunanjega revidiranja v banki in družbah v Skupini Nove KBM. Revizijska komisija opravlja svoje naloge na podlagi zakona (ZGD-1), statuta banke in ustanovne listine, kjer so opredeljeni namen in sestava komisije, pogoji in način delovanja ter pristojnosti in odgovornosti članov komisije. Področje in način delovanja revizijske komisije, postopek sprejemanja odločitev ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za njeno delovanje, so urejeni v Poslovniku o delu revizijske komisije. Komisija za imenovanja Komisija za imenovanja nudi nadzornemu svetu strokovne podlage za odločanje, predvsem v zvezi s kadrovskimi vprašanji, ki se nanašajo na izvajanje funkcije člana uprave in člana nadzornega sveta. Področje in način delovanja komisije za imenovanja, postopek sprejemanja odločitev ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za njeno delovanje, so urejeni v Poslovniku o delu komisije za imenovanja. Komisija za prejemke Glavni namen komisije za prejemke je pomagati nadzornemu svetu pri izvajanju nadzorne funkcije v zvezi s prejemki, ki vplivajo na tveganja in upravljanje tveganj. Področje in način delovanja komisije za prejemke, postopek sprejemanja odločitev ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za njeno delovanje, so urejeni v Poslovniku o delu komisije za prejemke. Komisija za tveganja Glavni namen komisije za tveganja je nuditi nadzornemu svetu strokovno pomoč pri izpolnjevanju njegovih nadzornih funkcij v zvezi s pripravo odločitev, ki se nanašajo na upravljanje tveganj in profil tveganosti ter izvajanje strategije upravljanja tveganj. Področje in način delovanja komisije za tveganja, postopek sprejemanja Aytac Aydin član odločitev ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za njeno delovanje, so urejeni v Poslovniku o delu komisije za tveganja. Kreditna komisija Kreditna komisija je strokovni svetovalni organ nadzornega sveta Nove KBM. Njeno osnovno poslanstvo je zagotavljanje predhodnega pisnega soglasja za posle, kot je opredeljeno s sklepom nadzornega sveta. Tako mora uprava banke za pravne posle, za katere velja poseben sklep nadzornega sveta (t. i. seznam poslov), pred njihovo sklenitvijo pridobiti soglasje (odobritev) kreditne komisije. 6. OPIS POLITIKE RAZNOLIKOSTI, KI SE IZVAJA V ZVEZI Z ZASTOPANOSTJO V ORGANIH VODENJA ALI NADZORA GLEDE VIDIKOV, KOT SO NPR. SPOL, STAROST ALI IZOBRAZBA Posebne, ločene politike glede raznolikosti pri izboru članov upravljalnega organa banka nima izdelane, je pa to področje vsebinsko v celoti urejeno v Politiki Skupine Nove KBM o izboru primernih kandidatov za člane upravljalnega organa. Banka je zadnjo novelirano politiko sprejela v februarju 2020 (veljavnost ). Politika poleg tega, da je veljavnost oz. implementacija razširjena na družbe v Skupini Nove KBM, v skladu z določili 2. odstavka 34. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2) predvideva vzpostavitev in izvajanje ustrezne politike izbora primernih kandidatov, ki zagotavlja: da upravljalni organ kot celota upošteva ustrezno širok nabor znanja, Uprava Nove KBM d.d. Matej Falatov član Nadzorni svet Nove KBM d.d. dr. Andrej Fatur predsednik Sabina Župec Kranjc članica veščin in izkušenj članov upravljalnega organa banke spodbude za doseganje raznolikosti v okviru upravljalnega organa, vključno z ustrezno zastopanostjo obeh spolov v upravljalnem organu in s politikami, da se za dosego teh ciljev poveča število predstavnikov premalo zastopanega spola v upravljalnem organu opredelitev pogojev za opravljanje posamezne funkcije, vključno z zahtevanim profilom članov upravljalnega organa, še preden so ti imenovani Za člane upravljalnega organa so tako opredeljeni kriterij izkušenosti (tukaj se ocenjujejo izobrazba, delovne izkušnje in znanja s ključnih področij posameznih članov oz. kandidatov), kriterij osebne zanesljivosti in ugleda ter kriterij upravljanja. Novelirana politika tudi posebej določa kriterije, ki naj jih Komisija za imenovanja v skladu z nalogami, določenimi v ZBan-2, upošteva pri izdelavi ocene, ki se nanaša na strukturo, velikost, sestavo in uspešnost delovanja uprave in nadzornega sveta, kakor tudi ocene v zvezi z znanjem, veščinami in izkušnjami posameznih članov uprave in nadzornega sveta ter organa kot celote. Več o tej politiki je razvidno iz dokumenta Razkritja v okviru 3. stebra na nivoju Skupine Biser Topco, ki je/bo javno objavljen na spletni strani Nove KBM. Izjava o upravljanju je sestavni del letnega poročila banke za leto 2020, objavljenega na spletnih straneh banke. Maribor, Jon Locke podpredsednik John Denhof predsednik

56 LETNO Izjava o odgovornosti uprave Nove KBM za sestavo letnega poročila za leto Vrste storitev, za opravljanje katerih ima Nova KBM dovoljenje Banke Slovenije Uprava banke, tj. John Denhof, predsednik uprave, Jon Locke, podpredsednik uprave, mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave, mag. Matej Falatov, član uprave, in mag. Aytac Aydin, član uprave, s podpisom te izjave potrjuje, da je po njenem najboljšem vedenju: računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida banke in družb, vključenih v konsolidacijo kot celote v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja banke ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim banka in družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene Uprava Nove KBM tudi izjavlja, da banka v poslovnem letu 2020, v skladu s 545. členom ZGD-1, ni opravljala ali sklepala pravnih poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami ali na pobudo ali v interesu teh družb oziroma ni opravljala drugih dejanj, ki bi jih storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb in bi imela za posledico oškodovanje ali prikrajšanje banke. Maribor, Nova KBM ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, s spremembami; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Dovoljenje ima za opravljanje naslednjih vzajemno priznanih finančnih storitev po 5. členu ZBan-2: 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: potrošniške kredite hipotekarne kredite odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring) 6. izdajanje garancij in drugih jamstev 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: z instrumenti denarnega trga s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti s prenosljivimi vrednostnimi papirji 8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem 9. svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij 11. upravljanje naložb in svetovanje v zvezi s tem 12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo Aytac Aydin član Uprava Nove KBM d.d. Matej Falatov član Sabina Župec Kranjc članica Jon Locke podpredsednik John Denhof predsednik financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting) 3. finančni zakup (lizing, najem) dajanje sredstev v zakup, pri katerem se na zakupnika prenesejo vsa bistvena tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastninske pravice nad sredstvom zakupa, pri čemer je prenos lastninske pravice na zakupnika mogoč, ne pa nujen 4. plačilne storitve 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke 14. oddajanje sefov 15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI Opravlja lahko naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-2: 1. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo 4. skrbniške in administrativne storitve po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje 6. trženje investicijskih skladov, prodaja investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov Banka lahko v okviru dodatnih finančnih storitev po 6. točki prvega odstavka 6. člena ZBan-2 opravlja tudi storitve posredovanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

57 LETNO Poslovna mreža Nove KBM Nova KBM d.d. Sektor poslovne mreže Ulica Vita Kraigherja Maribor telefon: 02/ Vzhodna regija Ulica Vita Kraigherja Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Centrala Ulica Vita Kraigherja Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Melje Partizanska cesta Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Ljubljanska Ljubljanska ulica Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Europark Pobreška cesta Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Cesta zmage Cesta zmage Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Koroška vrata Turnerjeva ulica 17a 2000 Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Pobrežje Cesta XIV. divizije Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Tezno Ptujska cesta Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Ruše Jamnikova ulica Ruše telefon: 02/ Poslovalnica Hoče Miklavška cesta Hoče telefon: 02/ Poslovalnica Lenart Partizanska cesta Lenart v Slovenskih goricah telefon: 02/ Poslovalnica Novi trg Novi trg Ptuj telefon: 02/ Poslovalnica Breg Zagrebška cesta 4a 2250 Ptuj telefon: 02/ Poslovalnica Kidričevo Mladinska ulica Kidričevo telefon: 02/ Poslovalnica Rogoznica Špindlerjeva ulica Ptuj telefon: 02/ Poslovalnica Ormož Ptujska cesta Ormož telefon: 02/ Poslovalnica Glavni trg Glavni trg Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Titova Ljubljanska cesta Slovenska Bistrica telefon: 02/ Poslovalnica Zg. Bistrica Partizanska ulica Slovenska Bistrica telefon: 02/ Poslovalnica Pragersko Kolodvorska ulica Pragersko telefon: 02/ Poslovalnica Murska Sobota 1 Kocljeva ulica Murska Sobota telefon: 02/ Poslovalnica Murska Sobota Kocljeva ulica Murska Sobota telefon: 02/ Poslovalnica Gornja Radgona Partizanska cesta Gornja Radgona telefon: 02/ Poslovalnica Lendava Trg ljudske pravice Lendava telefon: 02/ Poslovalnica Premium Razlagova ulica Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Lovrenc na Pohorju Gornji trg Lovrenc na Pohorju telefon: 02/ Poslovalnica Ptuj Osojnikova cesta Ptuj telefon: 02/ Poslovalnica Tabor Kardeljeva cesta Maribor telefon: 02/ Poslovalnica Tezno 1 Prvomajska ulica Maribor telefon: 02/ Osrednja regija Slovenska cesta Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Ljubljana 2 Linhartova cesta Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Kranj 1 Nazorjeva Kranj telefon: 04/ Poslovalnica Novo mesto Rozmanova Novo mesto telefon: 07/ Poslovalnica Brežice Cesta prvih borcev Brežice telefon: 07/ Poslovalnica Ljubljana Slovenska cesta Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Ljubljana Center Stritarjeva ulica Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Aleja Rakuševa ulica Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Bežigrad Dunajska cesta Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Domžale Ulica Nikole Tesla Domžale telefon: 01/ Poslovalnica Jesenice Cesta maršala Tita 39a 4270 Jesenice telefon: 04/

58 LETNO Poslovalnica Kranj Nazorjeva ulica Kranj telefon: 04/ Poslovalnica Logatec Tržaška cesta 50a 1370 Logatec telefon: 01/ Poslovalnica Njegoševa Njegoševa cesta Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Novo mesto MC Ljubljanska cesta Novo mesto telefon: 07/ Poslovalnica Slovenska Slovenska cesta Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Smelt Dunajska cesta Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Šiška Celovška cesta Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Šmartinska Šmartinska cesta Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Trnovo Ziherlova ulica Ljubljana telefon: 01/ Poslovalnica Tržič Cankarjeva cesta 1a 4290 Tržič telefon: 04/ Poslovalnica Vič Tržaška cesta Ljubljana telefon: 01/ Zahodna regija Kidričeva ulica Nova Gorica telefon: 05/ Poslovalnica Centrala Kidričeva ulica Nova Gorica telefon: 05/ Poslovalnica Šempeter Cesta prekomorskih brigad Šempeter pri Gorici telefon: 05/ Poslovalnica Brda Trg 25. maja Dobrovo v Brdih telefon: 05/ Poslovalnica Kanal Trg svobode Kanal telefon: 05/ Poslovalnica Ajdovščina Goriška cesta Ajdovščina telefon: 05/ Poslovalnica Idrija Lapajnetova ulica Idrija telefon: 05/ Poslovalnica Cerkno Glavni trg Cerkno telefon: 05/ Poslovalnica Tolmin Trg maršala Tita Tolmin telefon: 05/ Poslovalnica Kobarid Trg svobode Kobarid telefon: 05/ Poslovalnica Koper 1 Ferrarska ulica Koper telefon: 05/ Poslovalnica Koper Ferrarska ulica Koper telefon: 05/ Poslovalnica Ajdovščina 1 Goriška cesta 25a 5270 Nova Gorica telefon: 05/ Poslovalnica Erjavčeva Erjavčeva ulica Nova Gorica telefon: 05/ Poslovalnica Idrija 1 Lapajnetova ulica Idrija telefon: 05/ Poslovalnica Izola Sončno nabrežje Izola Isola telefon: 05/ Poslovalnica Kidričeva Kidričeva ulica Nova Gorica telefon: 05/ Poslovalnica Postojna Titov trg Postojna telefon: 05/ Poslovalnica Sežana Partizanska cesta Sežana telefon: 05/ Poslovalnica Šempeter 1 Cesta prekomorskih brigad 2c 5290 Šempeter pri Gorici telefon: 05/ Poslovalnica Tolmin 1 Mestni trg Tolmin telefon: 05/ Celjska regija Cankarjeva ulica Celje telefon: 03/ Poslovalnica Celje Cankarjeva ulica Celje telefon: 03/ Poslovalnica Dravograd Meža Dravograd telefon: 02/ Poslovalnica Ravne Prežihova ulica Ravne na Koroškem telefon: 02/ Poslovalnica Poljčane Bistriška cesta Poljčane telefon: 02/ Poslovalnica Šoštanj Ulica Lole Ribarja Šoštanj telefon: 03/ Poslovalnica Aškerčeva Aškerčeva ulica Celje telefon: 03/ Poslovalnica Citycenter Mariborska cesta Celje telefon: 03/ Poslovalnica CMH Krekov trg Celje telefon: 03/ Poslovalnica Laško Valvasorjev trg Laško telefon: 03/ Poslovalnica Mozirje Na trgu Mozirje telefon: 03/

59 LETNO Poslovalnica Podčetrtek Zdraviliška cesta 27c 3254 Podčetrtek telefon: 03/ Poslovalnica Polzela Malteška cesta Polzela telefon: 03/ Poslovalnica Radeče Ulica OF 4a 1433 Radeče telefon: 03/ Poslovalnica Rogaška Slatina Kidričeva ulica Rogaška Slatina telefon: 03/ Poslovalnica Slovenj Gradec Ronkova ulica 4a 2380 Slovenj Gradec telefon: 02/ Poslovalnica Slovenske Konjice Oplotniška cesta 1a 3210 Slovenske Konjice telefon: 03/ Poslovalnica Šentjur Mestni trg Šentjur telefon: 03/ Poslovalnica Šmarje Aškerčev trg Šmarje pri Jelšah telefon: 03/ Poslovalnica TUŠ Celje Mariborska cesta Celje telefon: 03/ Poslovalnica Velenje Kersnikova cesta Velenje telefon: 03/ Poslovalnica Žalec Savinjska cesta Žalec telefon: 03/ Poslovanje na poštah SBO Radovljica Kranjska cesta Radovljica telefon: SBO Fužine Nove Fužine Ljubljana telefon: 01/ SBO Grosuplje Partizanska cesta Grosuplje telefon: SBO Slovenske Konjice Mestni trg 3a 3210 Slovenske Konjice telefon: SBO Ljutomer Rajh Nade ulica Ljutomer telefon: SBO Miren Miren 125c 5291 Miren telefon: SBO Domžale Ljubljanska cesta Domžale telefon: SBO Vipava 19 Glavni trg 16b 5271 Vipava telefon: 05/ SBO Črnuče Dunajska cesta Ljubljana telefon: 01/ Trajnostni razvoj in družbena odgovornost Skupina Nove KBM svoja prizadevanja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj vpenja v vse ravni poslovanja kot samoregulativni mehanizem. Skupina Nove KBM kot finančna institucija nacionalnega pomena s svojim načinom delovanja, s finančnimi storitvami in produkti ter odnosi, ki jih gradi s strateškimi deležniki, pomembno prispeva k rasti družbene blaginje. Zato svoja prizadevanja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj vpenja v vse ravni poslovanja in tako zagotavlja skladnost z zakonom, etičnimi standardi ter nacionalnimi in mednarodnimi normami, ob tem pa lastne interese zadovoljuje v kontekstu dolgoročne krepitve širše družbene blaginje in ohranjanja naravnega okolja. V letu 2020 je bila ustanovljena posebna skupina za upravljanje smernic ESG. Skupina Nove KBM od leta 2017 spremlja smernice ESG in razpoložljive podatke s področja delovanja banke v odnosu do naravnega okolja, družbe in korporativnega upravljanja (environmental, social and governance factors). V letu 2020 je banka okrepila strateško delovanje na tem področju ter ustanovila posebno interdisciplinarno delovno skupino. Ta združuje strokovnjake iz različnih sektorjev v banki in se osredotoča na implementacijo nove evropske regulative na področju ESG v Skupino Nove KBM ter postavitev strateških okvirjev za upravljanje smernic ESG. Nova KBM je v 2020 prejela nagrado HORUS za družbeno odgovornost. Neodvisni strokovnjaki Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) so družbeno odgovorne aktivnosti, ki jih izvajamo v Novi KBM, prepoznali in jih nagradili z nagrado HORUS za družbeno odgovornost. Ugledna ameriška revija Newsweek in podjetje za tržne raziskave Statista sta uvrstila Apollo na seznam podjetij z najvišjo stopnjo odgovornosti do okolja, družbe in korporativnega upravljanja (ESG) v letu Podjetja so ocenili na osnovi njihovih javno dostopnih ESG poročil in rezultatov neodvisne raziskave, v katero je bilo vključenih več kot prebivalcev ZDA. Apollo se je med 400 ocenjenimi podjetji uvrstil na 194. mesto. Vpetost družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v strategijo Nove KBM Nova KBM dejavno uresničuje strategijo in ambiciozno vizijo, biti najboljša banka v Sloveniji. Pri tem se osredotoča na pet strateških stebrov: odličnost v poslovanju s strankami, rast in dobičkonosnost, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti, operativno učinkovitost ter organizacijsko kulturo in razvoj zaposlenih. S poslanstvom banke, ki temelji na teh petih stebrih, se prepletata tudi družbena odgovornost in trajnostni razvoj, ki poudarjata odgovornost do ekonomskega, socialnega in naravnega okolja. V vse vidike svojega razvoja in ravnanja banka vgrajuje kulturo odgovornosti ter spodbuja dolgoročni razvoj in uspeh vseh svojih deležnikov. 19 SBO ni na pošti.

60 LETNO Apollo se je v letu 2020 uvrstil med ameriška podjetja z najvišjo stopnjo odgovornosti do okolja, družbe in korporativnega upravljanja. Vizijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja banka gradi na: ekonomski uspešnosti odlični uporabniški izkušnji visoki vrednosti, ki jo ustvarja za vse deležnike visokih standardih integritete in etike ter skladnosti poslovanja obvladovanju poslovnih tveganj ustvarjanju in prepoznavanju priložnosti inovativnem upravljanju procesov nenehnih izboljšav Na vseh področjih poslovanja se banka dolgoročno usmerja k takšni trajnostni in družbeno odgovorni naravnanosti, s katero vse bolj vpliva na družbene in tržne spremembe. S tem sledi tudi strateškim ciljem, da postane najboljša banka v Sloveniji. Aktivnosti družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Skupini Nove KBM so predstavljene v ločenem poročilu Poročilo o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti Skupine Nove KBM, v katero so vključene naslednje vsebine: osnovni podatki o družbi strateške usmeritve Nove KBM in Skupine Nove KBM ESG, trajnostni razvoj in družbena odgovornost v Skupini Nove KBM izzivi in priložnosti družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja za banko trajnostno komuniciranje z deležniki matrika bistvenosti trajnostni odnosi upravljanja trajnostni odnosi do socialnega okolja trajnostni odnosi do narave družbeno odgovorni projekti kazalniki GRI To poročilo je dostopno na spletni povezavi Izjava o nefinančnem poslovanju Uprava banke, tj. John Denhof, predsednik uprave, Jon Locke, podpredsednik uprave, mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave, mag. Matej Falatov, član uprave, in mag. Aytac Aydin, član uprave, s podpisom te izjave izjavlja: Skladno s 1. in 5. odstavkom člena 70. c ZGD-1 je banka Izjavo o nefinančnem poslovanju kot zaokrožen in celovit dokument, ki zainteresiranim javnostim omogoča razumevanje bistvenih razsežnosti razvoja, uspešnosti in položaja banke ter učinka njenih dejavnosti, pripravila kot ločeno, a komplementarno poročilo, imenovano Poročilo o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti za leto Poročilo o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti vsebuje podatke o izvajanju družbene odgovornosti in o trajnostnem razvoju Skupine Nove KBM ter bo kot ločeno poročilo objavljeno na spletni strani Nove KBM. Maribor, Uprava Nove KBM d.d. Aytac Aydin član Matej Falatov član Sabina Župec Kranjc članica Jon Locke podpredsednik John Denhof predsednik

61 LETNO Seznam kratic ALCO Assets and Liabilities Committee (Odbor za upravljanje s sredstvi in obveznostmi) BDP bruto domači proizvod CIR Cost-to-income ratio (delež operativnih stroškov v prihodkih) CRR Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and the European Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms CVA Credit Valuation Adjustment (prilagoditev kreditnega vrednotenja) EBA European Banking Authority (Evropski bančni organ) EBRD European Bank for Reconstruction and Development (Evropska banka za obnovo in razvoj) ECB European Central Bank (Evropska centralna banka) ESG Environmental, Social and Governance (okolje, družba, vodenje in upravljanje) EVE Economic Value of Equity (ekonomska vrednost kapitala) EWS Early Warning System (sistem zgodnjega opozarjanja) FVOCI Fair value through other comprehensive income (finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa) FVTPL Fair value through profit or loss (finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida) GRI Global Reporting Initiative (Pobuda za globalno poročanje) ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process (proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala) IKT Informacijska in komunikacijska tehnologija ILAAP Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (proces ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti) ILO - International Labour Organisation (mednarodna organizacija dela) LCR Liquidity Coverage Ratio (količnik likvidnostnega kritja) LGD Loss Given Default (izguba ob neplačilu) MSRP Mednarodni standardi računovodskega poročanja NII Net Interest Income (neto obrestni prihodki) NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje NPE Non-Performing Exposure (nedonosna izpostavljenost) NPL Non-Performing Loans (nedonosni krediti) NPS Net Promoter Score (metoda merjenja zadovoljstva uporabnikov) PD Probability of Default (verjetnost neplačila) PSD2 Payment Services Directive 2 (Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu) SBO specializirano bančno okence SREP Supervisory Review and Evaluation Process (proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja) SLS Summit Leasing Slovenija d.o.o. SURS Statistični urad Republike Slovenije UMAR Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj VOE Voice of Employees (zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih) ZBS Združenje bank Slovenije ZTFI Zakon o trgu finančnih instrumentov

62 LETNO Poslovni uspeh je tek na dolge proge. Ponosni smo, ko se ozremo nazaj in odločni, ko gledamo naprej. S predano, izkušeno in povezano ekipo, ki sledi jasnim ciljem, je doseganje najboljših rezultatov neizbežno.

63 Naš napredek merimo transparentno in strokovno. Dobro vemo, da o vrhunskih rezultatih odločajo sistematičnost, natančnost in pozornost na majhne podrobnosti. Za zmago v ciljni ravnini pa šteje vsak milimeter. RAČUNOVODSKO

64 RAČUNOVODSKO 8.20 Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine 86 NEODVISNEGA REVIZORJA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM 65 RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM Izkaz poslovnega izida Izkaz drugega vseobsegajočega donosa Izkaz finančnega položaja Izkaz denarnih tokov Izkaz sprememb lastniškega kapitala 75 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM Osnovne informacije Opredelitev Skupine Združitev Nove KBM ter Abanke Izhodišča za predstavitev skupinskih računovodskih izkazov Razvrščanje finančnih sredstev Pripoznanje, odprava pripoznanja in sprememba pogojev obstoječega finančnega sredstva Merjenje finančnih sredstev Dobički in izgube Prerazvrstitve finančnih sredstev Oslabitve finančnih sredstev in drugih kreditnih izpostavljenosti Odpisi Restrukturiranje Pobotanje finančnih sredstev Začasni nakup in povratna prodaja Najemi Opredmetena osnovna sredstva Realizirani dobički in izgube iz finančnih sredstev, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički in izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Drugi čisti poslovni dobički in izgube Oslabitve Davki Primerjalni podatki Standardi in pojasnila Izpostavljenost različnim vrstam tveganj Izpostavljenost kreditnemu tveganju po bonitetnih skupinah Likvidnostno tveganje Tržno tveganje Pozicijsko tveganje Obrestno tveganje Valutno tveganje Sredstva in obveznosti po teritoriju Operativno tveganje Tveganje kapitala Poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti Prihodki iz obresti in odhodki za obresti Obresti po sektorjih Prihodki iz obresti in odhodki za obresti glede na vrsto sredstev in obveznosti Izjava o skladnosti in namen računovodskih izkazov Podlaga za merjenje Uporaba presoj in ocen Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Zaloge (sredstva, prejeta za poplačilo terjatev) Kreditno tveganje Nedonosne izpostavljenosti Obrestne mere in stroški odobritve kredita Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine Opravnine po vrstah Predstavitvena in funkcijska valuta Pomembnejše računovodske usmeritve Uskupinjevanje Prevedba poslovnih dogodkov v tuji valuti Denarni ustrezniki Finančna sredstva Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo Finančne obveznosti Rezervacije Kapital Pogojne obveznosti in prevzete finančne obveznosti Prihodki iz obresti in odhodki za obresti Omejitve izpostavljenosti Politika zavarovanj Ocenjevanje pričakovanih izgub iz kreditnega tveganja Opravnine po segmentu strank Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli za stranke Čisti dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 139

65 15. Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Drugi čisti poslovni dobički Administrativni stroški Amortizacija Rezervacije Oslabitve Gibanje finančnih sredstev v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Gibanje finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Druga sredstva Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Gibanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Zastavljena sredstva Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Vpliv na izkaz poslovnega izida Vpliv na izkaz denarnih tokov Analiza obveznosti iz najemnih pogodb po zapadlosti Skupina kot najemodajalec Finančni najem Operativni najem Izvedeni finančni instrumenti (Oblikovanje)/odprava oslabitev finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Oblikovanje oslabitev naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Oblikovanje oslabitev nefinančnih sredstev Po vrstah in sektorjih Gibanje finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Dolžniški vrednostni papirji Vloge po strankah in ročnosti Krediti po strankah in ročnosti Vloge in krediti po sektorjih Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti Rezervacije Izvedeni finančni instrumenti po vrstah Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje Poslovanje po pooblastilu Posredniško poslovanje iz naslova poslovanja s strankami Čisti dobički/(izgube) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja Primerjava med dejansko in obračunano davčno stopnjo Osnovni čisti dobiček in popravljeni dobiček na delnico Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Denarna sredstva in denarni ustrezniki Finančna sredstva v posesti za trgovanje Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Naložbe v kapital odvisnih, skupaj obvladovanih in pridruženih družb Gibanje naložb v kapital odvisnih, skupaj obvladovanih in pridruženih družb Podatki o družbah, kjer je banka udeležena z najmanj 20 % v kapitalu Opredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Terjatve in obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb Druge obveznosti Kapital Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) Garancije in prevzete obveze Najemi Skupina kot najemojemalec Vpliv na izkaz finančnega položaja Geografska analiza Pomembnejše povezave Skupine in banke s povezanimi osebami Transakcije Nove KBM s povezanimi strankami Transakcije Skupine Nove KBM s povezanimi strankami Krediti in dana poroštva Razmerja Nove KBM z obvladujočo družbo Zaslužki ključnega ravnateljskega osebja Prejemki Dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta Bruto odloženi davki 153

66 LETNO NEODVISNEGA REVIZORJA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM

67 LETNO

68 LETNO

69 LETNO

70 LETNO

71 LETNO RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM 1. Izkaz poslovnega izida SKUPINA NOVE KBM VSEBINA POJASNILA Prihodki iz obresti in podobni prihodki prihodki iz finančnih sredstev po odplačni vrednosti in po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa drugi prihodki iz obresti Odhodki za obresti 11 (17.478) (6.974) (17.356) (6.740) Čiste obresti Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) 13 (51.357) (36.404) (44.716) (30.598) Čiste opravnine (provizije) Čisti dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Čisti dobički iz finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Čisti dobički iz tečajnih razlik Čisti dobički/(izgube) iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev 461 (384) 453 (401) Drugi čisti poslovni dobički Administrativni stroški 18 ( ) ( ) ( ) ( ) Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog 18 (6.924) (4.375) (6.924) (4.375) Amortizacija 19 (23.444) (16.803) (18.571) (10.255) Čiste izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev (452) 0 (452) 0 Rezervacije 20 (2.086) (2.040) Oslabitve finančnih sredstev 21 (39.971) (37.833) Oslabitve naložb v odvisne družbe (3.381) 0 Oslabitve nefinančnih sredstev 21 (15.681) (2.814) (9.636) (2.814) Dobiček iz izpogajanega nakupa Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb Čisti dobički/(izgube) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi 22 (4.497) (4.908) DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 23 (3.390) (5.749) (1.561) (4.208) ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA a) večinskih delničarjev b) manjšinskih delničarjev Dobiček na delnico/popravljeni dobiček na delnico (v na delnico) 24 21,08 6,23 20,89 6,74 Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov.

72 LETNO Izkaz drugega vseobsegajočega donosa SKUPINA NOVE KBM VSEBINA ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3.254) (3.679) (3.155) (3.610) POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID (3.160) (586) (3.061) (517) Aktuarske izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki (891) (1.230) (782) (1.139) Dobički/(izgube) v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (2.843) 634 (2.843) 634 Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (12) POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (94) (3.093) (94) (3.093) Izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (116) (3.818) (116) (3.818) Dobički/(izgube) iz prevrednotenja, izkazane v kapitalu (127) (127) Prenos (dobičkov)/izgub v poslovni izid 11 (7.422) 11 (7.422) Druge prerazvrstitve 0 (462) 0 (462) Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI a) Lastnikov obvladujoče banke b) Manjšinskih lastnikov Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov.

73 LETNO Izkaz finančnega položaja SKUPINA NOVE KBM VSEBINA POJASNILA Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti dolžniški vrednostni papirji krediti bankam krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Opredmetena sredstva opredmetena osnovna sredstva naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb terjatve za davek odložene terjatve za davek Druga sredstva Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje SKUPAJ SREDSTVA Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralne banke vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralne banke dolžniški vrednostni papirji druge finančne obveznosti Rezervacije Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb obveznosti za davek Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI Osnovni kapital Kapitalske rezerve Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE SKUPAJ KAPITAL SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL

74 LETNO Izkaz denarnih tokov SKUPINA NOVE KBM OZNAKA VSEBINA POJASNILA A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo Amortizacija Oslabitve/(odprava oslabitev) naložb v dolžniške finančne instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (462) 191 (462) Oslabitve/(odprava oslabitev) kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti (4.173) (5.858) Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, neopredmetenih sredstev in drugih sredstev Oslabitve naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe (Dobiček iz izpogajanega nakupa) 6.2 ( ) 0 ( ) 0 Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik (1.039) (260) (1.039) (260) Čisti (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin (1.329) 224 (1.321) 240 Čisti (dobički)/izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev Drugi (dobički)/izgube iz naložbenja (353) (1.257) (6.185) (1.257) Čisti (dobički)izgube iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb (5.646) Drugi (dobički)/izgube iz financiranja Čisti nerealizirani (dobički)/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi (9.496) (14.277) Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo 880 (1.263) (1.312) Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti b) (Povečanja) poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev v posesti za trgovanje (2.865) (1.586) (2.865) (1.586) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti ( ) ( ) Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 604 (2.555) 605 (2.435) Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev c) Povečanja/(zmanjšanja) poslovnih obveznosti (40.811) (41.168) Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti v posesti za trgovanje (428) (428) Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 0 (60) 0 (60) Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti (38.837) (38.900) Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti (14.372) 0 (14.372) 0 Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti (7.526) (4.024) (7.465) (4.319) d) Denarni tokovi pri poslovanju (a + b + c) e) (Plačani) davek na dohodek pravnih oseb (7.444) (3.466) (6.420) (1.406) f) Neto denarni tokovi pri poslovanju (d + e)

75 LETNO SKUPINA NOVE KBM OZNAKA VSEBINA POJASNILA B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Prejemki pri prodaji naložb v kapital pridruženih družb Prejemki pri prodaji in zapadlosti naložb v dolžniške vrednostne papirje, merjene po odplačni vrednosti Prejemki iz nekratkoročnih sredstev in z njimi povezanih obveznosti v posesti za prodajo Neto denarna sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo Drugi prejemki iz naložbenja b) Izdatki pri naložbenju ( ) (55.048) ( ) (19.531) (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (25.870) (41.471) (5.880) (6.545) (Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) (7.816) (13.577) (6.897) (12.986) (Izdatki za nakup dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti) ( ) 0 ( ) 0 (Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo) (7) 0 (7) 0 c) Neto denarni tokovi pri naložbenju (a + b) (91.132) (86.250) C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti b) Izdatki pri financiranju (3.616) (5.000) (3.616) (5.000) (Plačane dividende in deleži v dobičku) 0 (5.000) 0 (5.000) (Odplačila podrejenih obveznosti) 11.2 (3.616) 0 (3.616) 0 c) Neto denarni tokovi pri financiranju (a + b) (3.616) (3.616) D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike 197 (1.418) 197 (1.418) E. Čisto povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Af + Bc + Cc) F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D + E + F) Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi. Denarni tokovi od obresti, dividend in deležev v dobičku SKUPINA NOVE KBM VSEBINA Plačane obresti (8.956) (13.085) (8.907) (12.960) Prejete obresti Plačane dividende in deleži v dobičku 0 (5.000) 0 (5.000) Prejete dividende in deleži v dobičku Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov.

76 LETNO Izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupina Nove KBM za obdobje od 1.1. do VSEBINA OSNOVNI KAPITAL KAPITALSKE REZERVE AKUMULIRANI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS REZERVE IZ DOBIČKA ZADRŽANI DOBIČEK (VKLJUČNO S ČISTIM DOBIČKOM POSLOVNEGA LETA) KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV Začetno stanje v poslovnem obdobju Vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju po obdavčitvi 0 0 (3.254) Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos 0 0 (3.254) 0 0 (3.254) 0 (3.254) Prenos na zadržani dobiček (lastniški vrednostni papirji PVDVD) Drugo 0 0 (9) 0 1 (8) 0 (8) Končno stanje v poslovnem obdobju Skupina Nove KBM za obdobje od 1.1. do VSEBINA OSNOVNI KAPITAL KAPITALSKE REZERVE AKUMULIRANI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS REZERVE IZ DOBIČKA ZADRŽANI DOBIČEK (VKLJUČNO S ČISTIM DOBIČKOM POSLOVNEGA LETA) KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV Začetno stanje v poslovnem obdobju Vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju po obdavčitvi 0 0 (3.679) Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos 0 0 (3.679) 0 0 (3.679) 0 (3.679) Izplačilo (obračun) dividend/dobička (5.000) (5.000) 0 (5.000) Sprememba skupine (112) (2.459) (2.458) Drugo 0 0 (1) (2) (2) Končno stanje v poslovnem obdobju Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. SKUPAJ KAPITAL SKUPAJ KAPITAL

77 LETNO Nova KBM za obdobje od 1.1. do VSEBINA OSNOVNI KAPITAL KAPITALSKE REZERVE AKUMULIRANI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS REZERVE IZ DOBIČKA ZADRŽANI DOBIČEK (VKLJUČNO S ČISTIM DOBIČKOM POSLOVNEGA LETA) Začetno stanje v poslovnem obdobju Vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju po obdavčitvi 0 0 (3.155) Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos 0 0 (3.155) 0 0 (3.155) Prenos na zadržani dobiček (lastniški vrednostni papirji PVDVD) Končno stanje v poslovnem obdobju Bilančni dobiček Nova KBM za obdobje od 1.1. do VSEBINA OSNOVNI KAPITAL KAPITALSKE REZERVE AKUMULIRANI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS REZERVE IZ DOBIČKA ZADRŽANI DOBIČEK (VKLJUČNO S ČISTIM DOBIČKOM POSLOVNEGA LETA) Začetno stanje v poslovnem obdobju Vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju po obdavčitvi 0 0 (3.610) Čisti dobiček obdobja Drugi vseobsegajoči donos 0 0 (3.610) 0 0 (3.610) Izplačilo (obračun) dividend/dobička (5.000) (5.000) Drugo 0 0 (1) 0 0 (1) Končno stanje v poslovnem obdobju Bilančni dobiček Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov. SKUPAJ KAPITAL SKUPAJ KAPITAL

78 LETNO Osnovne informacije Nova KBM d.d. 1 je obvladujoča družba Skupine Nove KBM 2, v katero so na dan ob obvladujoči družbi vključene še tri družbe. Nova KBM je komercialna banka s tradicijo, usmerjena v opravljanje standardnih bančnih storitev za prebivalstvo in podjetja. Sedež ima v Ulici Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija. Osnovni kapital obvladujoče banke je na dan znašal in je razdeljen na navadnih kosovnih delnic. 21. aprila 2016 je 100-odstotni lastnik delnic Nove KBM postal BISER BIDCO S.à r.l. Podjetje, preko katerega so bile delnice kupljene, upravljajo nekateri investicijski skladi, podružnice Apollo Global Management, Inc. in Evropske banke za obnovo in razvoj. Obvladujoča banka je zavezana k pripravi skupinskih računovodskih izkazov na nivoju Skupine Nove KBM in Skupine Biser Topco. Računovodski izkazi Skupine Nove KBM se vključujejo v računovodske izkaze na konsolidiranem nivoju družbe Biser Topco S.à r.l. 6.1 Opredelitev Skupine POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM Na dan DRUŽBA RAZMERJE Skupino sestavljajo obvladujoča banka, njeni odvisni družbi in pridružena družba. DELEŽ SKUPINE V GLASOVALNIH PRAVICAH DRUŽBE (V %) KRAJ POSLOVANJA (OZIROMA DRŽAVA REGISTRACIJE) Nova KBM d.d. obvladujoča banka Maribor, Slovenija Summit Leasing Slovenija d.o.o. odvisna družba 100,00 Ljubljana, Slovenija Anepremičnine d.o.o. odvisna družba 100,00 Ljubljana, Slovenija Bankart d.o.o. pridružena družba 29,22 Ljubljana, Slovenija Na dan DRUŽBA RAZMERJE DELEŽ SKUPINE V GLASOVALNIH PRAVICAH ODVISNE DRUŽBE (V %) KRAJ POSLOVANJA (OZIROMA DRŽAVA REGISTRACIJE) Nova KBM d.d. obvladujoča banka Maribor, Slovenija Summit Leasing Slovenija d.o.o. odvisna družba 100,00 Ljubljana, Slovenija 1 Za Novo KBM d.d. se v računovodskem poročilu uporabljajo tudi izrazi obvladujoča banka, banka ali Nova KBM. 2 Za Skupino Nove KBM se v računovodskem poročilu uporablja tudi izraz Skupina.

79 LETNO Združitev Nove KBM ter Abanke Nova KBM je 20. junija 2019 z Republiko Slovenijo, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d.d., sklenila pogodbo za nakup 100-odstotnega deleža v kapitalu Abanke d.d. Prodaja je bila zaključena po prejemu vseh potrebnih regulatornih dovoljenj ter z izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe, in sicer dne 5. februarja Skupina je kot obračunski datum prevzema določila 31. januar Abanka je bila tretja največja slovenska banka po skupnih sredstvih. Zagotavljala je celosten in celovit nabor finančnih storitev, od tradicionalnih bančnih produktov za fizične in pravne osebe do bančnih zavarovanj in zasebnega bančništva. 1. septembra 2020 sta se Nova KBM in Abanka pravno združili. Abanka d.d. je z dnem združitve prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, vse njene pravice in obveznosti pa je kot univerzalna pravna naslednica prevzela Nova KBM d.d. Združena banka se imenuje Nova KBM d.d., njen sedež ostaja v Mariboru. Sklepna faza združevanja obeh bank je bila operativna združitev, ki se je zgodila 1. januarja Z dnem nakupa Abanke je na Novo KBM d.d. prešlo tudi obvladovanje družbe Anepremičnine d.o.o., ki je bila v 100-odstotni lasti Abanke. Družba Anepremičnine opravlja celoten spekter dejavnosti upravljanja nepremičninskega portfelja, ki sega od vodenja prodajnih postopkov, oddaje in prodaje nepremičnin, analize nepremičninskih projektov do gradnje in izvedbe dokončanja projektov, prevzemanja novega nepremičninskega portfelja na trgu idr. Pomemben segment dejavnosti družbe predstavlja izvedba podpornih storitev, med katerimi gre izpostaviti cenitve nepremičninskega premoženja za banko in stranke banke ter svetovanje. Z dnem nakupa Abanke je družba Bankart d.o.o. postala pridružena družba Nove KBM d.d. Spodnja tabela prikazuje pripoznane zneske pridobljenih sredstev in prevzetih obveznosti Skupine Abanka na obračunski datum prevzema : Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Naložbe v kapital pridruženih družb Opredmetena sredstva Neopredmetena sredstva Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb Druga sredstva Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 45 Skupaj sredstva Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Rezervacije Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 99 Odložene obveznosti za davek Druge obveznosti Skupaj obveznosti Skupaj neto pridobljena sredstva Spodnji tabeli prikazujeta dobiček iz izpogajanega nakupa, ki je bil na dan prevzema v konsolidiranem izkazu poslovnega izida pripoznan kot dobiček, ter čiste denarne prejemke: Izvedeno plačilo ( ) Poštena vrednost prevzetih sredstev Dobiček iz izpogajanega nakupa Izvedeno plačilo v denarju in denarnih ustreznikih ( ) Manj: stanje denarja in denarnih ustreznikov na dan pridobitve Čisti denarni prejemki Na ravni Skupine znaša dobiček iz izpogajanega nakupa tisoč, na ravni banke tisoč. Razlika med dobičkom Skupine in banke predstavlja učinek odvisne družbe Anepremičnine. Realni razpon nakupne cene Abanke je bil določen na podlagi zaključenih aktivnosti skrbnega pregleda in ocene pretekle uspešnosti poslovanja banke, tržnega okolja, stroškov integracije ter prestrukturiranja potrebnih za doseganje pričakovanih obsegov poslovnih rezultatov za obdobje po zaključku prodaje. Upoštevaje vse navedene dejavnike, je vodstvo določilo ponujeno nakupno ceno. Nakup banke z dobičkom POŠTENA VREDNOST iz izpogajanega nakupa utemeljujejo predvsem pričakovani stroški integracije in prestrukturiranja, sinergije stroškov, ki izhajajo iz razmer na trgu, raziskane zmogljivosti ustvarjanja dobička združene banke ter drugi strateški vidiki, kot na primer pridobivanje novih tržnih deležev ali njihovo povečanje. Spodnja tabela prikazuje pošteno vrednost, bruto pogodbene izpostavljenosti in najboljšo oceno pogodbenih denarnih tokov, za katere se ne pričakuje, da bodo zbrani, na datum pridobitve za vsako večjo kategorijo pridobljenih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti: BRUTO POGODBENE IZPOSTAVLJENOSTI OCENA POGODBENIH DENARNIH TOKOV, KI NE BODO ZBRANI Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Zaradi omenjene poslovne združitve so nastale odložene obveznosti za davek v višini tisoč. Te obveznosti izvirajo iz razlike med pošteno in davčno vrednostjo prevzetih sredstev. Skupina je imela v povezavi z navedeno transakcijo tisoč stroškov, povezanih s storitvami zunanjih pravnih svetovalcev ter storitvami skrbnega pregleda. Ti stroški so vključeni v administrativne stroške znotraj konsolidiranega izkaza poslovnega izida. Abanka je v obdobju od 1. januarja do 31. avgusta 2020 pripoznala tisoč prihodkov (prihodki iz obresti in prihodki iz opravnin) ter tisoč dobička. Prihodki in poslovni izid meseca januarja 2020 so zaradi nematerialnosti ravno tako vključeni v konsolidirane računovodske izkaze. Prihodkov in dobička nekdanje Abanke za obdobje po 1. septembru 2020 (združitev) ni mogoče izločiti in ločeno prikazati, saj je bilo njeno poslovanje integrirano v Novo KBM d.d.

80 LETNO Izhodišča za predstavitev skupinskih računovodskih izkazov Uprava obvladujoče banke je potrdila računovodske izkaze Skupine Nove KBM in Nove KBM po stanju na dan Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z zakonskimi zahtevami in ob upoštevanju predpostavke, da bosta tako banka kakor tudi Skupina v predvidljivi prihodnosti nadaljevali s poslovanjem kot delujoče podjetje ter da bosta sposobni poravnavati svoje obveznosti ob zapadlosti. 7.1 Izjava o skladnosti in namen računovodskih izkazov Posamični in skupinski računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija. Računovodski izkazi, vključeni v to poročilo, so pripravljeni v skladu z zakonskimi zahtevami. Skupina je po zakonu dolžna naročiti neodvisno revizijo računovodskih izkazov, vključenih v to poročilo. Obseg takšne revizije je omejen na revizijo računovodskih izkazov, ki so namenjeni splošni rabi in ki morajo biti revidirani, da se zadosti zakonski zahtevi glede revizije predpisanih računovodskih izkazov. Predmet revizije so predpisani računovodski izkazi kot celota, zato revizija ne daje nikakršnih zagotovil glede posameznih postavk, izkazov ali poslov. 7.2 Podlaga za merjenje Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen v spodaj navedenih primerih, kjer se upošteva poštena vrednost: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje finančna sredstva v posesti za trgovanje finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa naložbene nepremičnine finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida. Metode, uporabljene pri merjenju poštene vrednosti, so opisane v nadaljevanju. 7.3 Uporaba presoj in ocen Priprava računovodskih izkazov v skladu z MSRP zahteva uporabo presoj in ocen, ki vplivajo na vrednost poročanih sredstev in obveznosti, na razkritje potencialnih sredstev in obveznosti na datum poročanja ter na višino prihodkov in odhodkov v obdobju, ki se je takrat končalo. Ocene se uporabijo za: oslabitve finančnih sredstev, poštene vrednosti finančnih sredstev in obveznosti, rezervacije za zunajbilančna tveganja, amortizacijsko dobo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, potencialne davčne postavke, rezervacije za obveznosti do zaposlencev in rezervacije za obveznosti iz naslova pravnih sporov. Spremembe ocen glede oslabitev imajo zelo pomemben vpliv na finančni položaj in rezultate poslovanja. Te ocene se lahko v prihodnosti spremenijo zaradi spremenjenih gospodarskih pogojev in odplačilne sposobnosti komitentov zaradi spremenjenih makroekonomskih napovedi, uporabljenih pri oceni pričakovane izgube zaradi oslabitve, ter zaradi spremembe vrednosti zavarovanj za slabe kredite ob njihovem unovčenju. Najpomembnejše ocene v okviru oslabitev finančnih sredstev se nanašajo na oceno, kdaj nastopi pomembno povečanje kreditnega tveganja, vključitev informacij, usmerjenih v prihodnost v izračun pričakovane izgube zaradi oslabitve, ter na ključne predpostavke, ki so uporabljene pri oceni bodočih denarnih tokov. Te ocene so podrobneje prestavljenje v poglavju 9. COVID-19 Pandemija COVID-19 povzroča povečano negotovost, saj se nanaša na računovodske ocene in predpostavke ter povečuje potrebo po uporabi presoj pri ocenjevanju gospodarskega in tržnega okolja ter njegovega vpliva na pomembne ocene. To zlasti vpliva na ocene in predpostavke glede popravka vrednosti zaradi oslabitev, vrednotenja finančnih instrumentov in oslabitve sredstev. a) Oslabitve kreditov Negotovost in poslabšanje makroekonomskega okolja, ki ju je povzročila pandemija COVID-19, sta povečala raven presoje, uporabljene pri ocenjevanju popravka vrednosti zaradi oslabitev. Podrobneje so predpostavke in scenariji predstavljeni v poglavju 9. Sprejeti ukrepi na področju kreditiranja ter prikaz izpostavljenosti, odobrenih v okviru moratorija v skladu z interventnim zakonom, so dodatno prikazani v poglavju 9. b) Poštene vrednosti finančnih instrumentov Pri oceni poštene vrednosti je potrebno uporabiti presojo. Vrsta in raven presoje sta v veliki meri odvisna od obsega opazovega trga ter razpoložljivosti tržnih informacij. Pandemija COVID-19 je povečala volatilnost trga in negativno vplivala na ravni trgovanja nekaterih finančnih instrumentov. Podrobneje so uporabljene predpostavke predstavljene v poglavju 10. c) Oslabitev naložb v kapital odvisnih in pridruženih družb Glede na motnje v gospodarskih in tržnih dejavnostih, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, je Skupina podrobneje ocenila in preverila, ali obstajajo indikatorji, da bi bilo potrebno oslabiti dobro ime oziroma naložbe v družbe v Skupini. Skupina ni zaznala indikatorjev za oslabitev dobrega imena. Oslabitev kapitalske naložbe je predstavljena v pojasnilu 30. d) Davki Odložene davke Skupina pripozna na osnovi ocenjenih obdavčljivih dobičkov v predvidljivem prihodnjem obdobju (obdobje petih let). Ocene se kvartalno posodobljajo glede na pričakovane prihodnje dobičke, zato Skupina ocenjuje, da so odložene terjatve izkazane v primernem znesku ter zaradi vpliva COVID-19 ni potrebe po dodatnem zmanjšanju. 7.4 Predstavitvena in funkcijska valuta Postavke v računovodskih izkazih so prikazane v evrih, ki so funkcijska in predstavitvena valuta banke in Skupine. Vsi zneski v računovodskih izkazih in njihovih pojasnilih so izraženi v tisoč, razen če je drugače navedeno. Zaradi zaokroževanja podatkov se lahko pri seštevanju pojavijo računske razlike.

81 LETNO Pomembnejše računovodske usmeritve Sprejete računovodske usmeritve so se uporabljale konsistentno v obeh poročevalskih obdobjih, predstavljenih v teh računovodskih izkazih. 8.1 Uskupinjevanje Osnove za uskupinjevanje Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni iz računovodskih izkazov obvladujoče banke in njenih odvisnih ter pridruženih družb. Za vse odvisne družbe se uporablja metoda popolnega uskupinjevanja od dne, ko Skupina obvladuje odvisno družbo. Iz Skupine so odvisne družbe izključene v trenutku, ko preneha kontrolni vpliv obvladujoče družbe ali družbe v Skupini. Računovodski izkazi družb v Skupini so pripravljeni za isto poročevalsko obdobje kot računovodski izkazi obvladujoče družbe in z uporabo istih računovodskih usmeritev. Ob pripravi skupinskih računovodskih izkazov so izločeni vsi posli, stanja in nerealizirani dobički in izgube, ki so posledica notranjih poslov znotraj Skupine, in dividende med povezanimi družbami. Izguba odvisne družbe se pripiše neobvladujočemu deležu, tudi če je posledica tega primanjkljaj. Sprememba v lastniškem deležu odvisne družbe, pri kateri ne pride do izgube vpliva, se obračuna v kapitalu. Ob izgubi vpliva v odvisni družbi mora Skupina: odpraviti pripoznanje sredstev (vključno z dobrim imenom) in obveznosti odvisne družbe odpraviti pripoznanje knjigovodske vrednosti vseh neobvladujočih deležev odpraviti celoten znesek tečajnih razlik, ki so bile pripoznane v kapitalu pripoznati pošteno vrednost prejetega nadomestila pripoznati pošteno vrednost vseh preostalih naložb pripoznati vse presežke ali primanjkljaje v izkazu poslovnega izida ustrezno prerazvrstiti delež matične družbe v postavkah, ki so bile predhodno pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu, v izkaz poslovnega izida ali zadržani dobiček. Poslovne združitve in dobro ime/dobiček iz izpogajanega nakupa Poslovne združitve se obračunajo z uporabo prevzemne metode. Stroški v zvezi s prevzemom se določijo v skupni višini nadomestila po pošteni vrednosti na dan prevzema, povečani za znesek vseh neobvladujočih deležev v prevzeti družbi. Za vsako poslovno združitev mora prevzemna družba izmeriti višino neobvladujočega deleža v prevzeti družbi bodisi po pošteni vrednosti bodisi po sorazmernem delu opredeljivih čistih sredstev prevzete družbe. Prevzemna družba pripozna stroške, povezane s prevzemom, med odhodki v postavki»administrativni stroški«. Ob prevzemu Skupina oceni, ali je razporeditev pridobljenih finančnih sredstev in prevzetih obveznosti skladna s pogodbenimi določili, gospodarskim položajem in pomembnimi okoliščinami na datum prevzema. Pri poslovni združitvi, izvedeni v več stopnjah, se poštena vrednost prejšnjega prevzemnikovega deleža v lastniškem kapitalu prevzete družbe ponovno izmeri na pošteno vrednost na datum prevzema skozi izkaz poslovnega izida. Znesek pogojnega nadomestila, ki bo predvidoma preneseno na prevzemno družbo, se pripozna po pošteni vrednosti na datum prevzema. Kasnejše spremembe poštene vrednosti pogojnega nadomestila, ki se šteje za sredstvo ali obveznost, se pripoznajo bodisi v izkazu poslovnega izida bodisi kot sprememba drugega vseobsegajočega donosa. Če se pogojno nadomestilo pripozna v kapitalu, se ne sme ponovno izmeriti, vse dokler ni poračunano s kapitalom. Dobro ime se pri prvotnem merjenju pripozna po nabavni vrednosti, ki je presežek skupnega zneska prenesenega nadomestila in pripoznanega zneska neobvladujočega deleža nad pošteno vrednostjo opredeljivih pridobljenih sredstev in prevzetih obveznosti. Če je nadomestilo nižje od poštene vrednosti opredeljivih neto sredstev prevzete odvisne družbe, se razlika pripozna v izkazu poslovnega izida (dobiček pri izpogajanem nakupu). Po prvotnem pripoznanju se dobro ime izmeri po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano izgubo iz oslabitve. Zaradi preizkusa dobrega imena zaradi oslabitve se od dneva prevzema dobro ime, pridobljeno pri poslovni združitvi, razporedi na vsako denar ustvarjajočo enoto Skupine, za katero se pričakuje, da bodo k njej pritekale koristi od poslovne združitve, ne glede na to, ali so druga sredstva in obveznosti prevzete družbe dodeljene tem enotam. Kadar je dobro ime del denar ustvarjajoče enote in se del poslovanja te denar ustvarjajoče enote odtuji, se pri določanju dobička in izgube ob odtujitvi poslovanja dobro ime, ki je povezano s to odtujeno denar ustvarjajočo enoto, pripozna v knjigovodski vrednosti poslovanja odtujene enote. Dobro ime, ki je odsvojeno v teh okoliščinah, se meri na osnovi relativne vrednosti odtujene dejavnosti in dela denar ustvarjajoče enote, ki ga Skupina obdrži. Poslovne združitve družb pod skupnim upravljanjem Pri obračunavanju poslovnih združitev družb pod skupnim upravljanjem obračuna Skupina transakcijo med družbami, ki tvorijo ekonomsko celoto, po metodi»knjigovodskih vrednosti«(predecessor values method), po kateri se na dan poslovne združitve (na obračunski datum) knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti prevzete družbe, ki so bile pripoznane v konsolidiranih računovodskih izkazih prve nadrejene družbe, zavezane k pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov, pripoznajo v posamičnih računovodskih izkazih prevzemne družbe. V primeru, ko je prevzeta družba obračunana po prevzemni metodi, skladni z MSRP 3, pri prvi konsolidaciji (tj. ob nastopu obvladovanja), se poslovna združitev družb pod skupnim upravljanjem obravnava kot reorganizacija (ekonomske celote). Učinki poslovne združitve (na datum obračuna), izračunani kot razlika med: knjigovodsko vrednostjo kapitalske naložbe prevzete družbe pri prevzemni družbi in prenesenimi sredstvi, prevzetimi obveznostmi ter prenesenim akumuliranim drugim vseobsegajočim donosom prevzete družbe v konsolidiranih računovodskih izkazih prve nadrejene družbe, zavezane k pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov, se evidentirajo v kapitalu (zadržanem dobičku/izgubi) brez učinka na poslovni izid, razen če se prevzem in združitev ne zgodita znotraj istega poslovnega leta. Primerljivi podatki v računovodskih izkazih prevzemne družbe se pri poslovnih združitvah družb pod skupnim upravljanjem ne preračunajo. Odvisne družbe Odvisne družbe so družbe, ki jih obvladuje Skupina. Obvladovanje obstaja, ko je Skupina izpostavljena spremenljivemu donosu ali ima pravice do spremenljivega donosa iz svoje udeležbe v podjetju, v katero naloži, ter lahko preko svojega vpliva na to podjetje vpliva na ta donos. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v skupinske računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne, do datuma, ko preneha. Poslovne združitve Skupina pripozna postopno po posameznih fazah, morebitni dodatni nakupi deležev pa ne vplivajo na predhodno pripoznano dobro ime. Računovodske usmeritve odvisnih družb so bile po potrebi spremenjene oziroma prilagojene usmeritvam Skupine. Datumi poročanja so enaki v celotni Skupini. Vse odvisne družbe so v skupinske računovodske izkaze vključene po metodi popolnega uskupinjevanja. Kapital lastnikov neobvladujočega deleža je v konsolidiranem izkazu finančnega položaja prikazan v posebni postavki, ločeno od kapitala lastnikov obvladujoče

82 LETNO banke. Delež neobvladujočih lastnikov se izloči iz postavk kapitala v odstotku, ki ustreza deležu neobvladujočih lastnikov v osnovnem kapitalu odvisne družbe. Posli, izločeni v postopku uskupinjevanja Medsebojna stanja in medsebojni posli v Skupini, tudi prihodki, odhodki in dividende, se v celoti izločijo. Izločijo se nerealizirani dobički in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj Skupine in so pripoznani v sredstvih. Nerealizirane izgube se izločijo na enak način kot dobički pod pogojem, da ne obstaja dokaz o oslabitvi. Naložbe v kapital odvisnih družb v posamičnih računovodskih izkazih obvladujoče banke Poslovodstvo se pri odločanju, ali določeno družbo obvladuje, poslužuje predhodno zapisanih kriterijev glede opredelitve odvisnih družb. Naložbe v kapital odvisnih družb se v posamičnih računovodskih izkazih Nove KBM d.d. v skladu z MRS 27 izkazujejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitne izgube zaradi oslabitve v skladu z MRS 36. Pridružene družbe Pridružene družbe so vsi subjekti, v katerih ima Skupina od 20 do 50 % glasovalnih pravic in v katerih ima pomemben vpliv, vendar jih ne obvladuje. Naložbe v pridružena podjetja se v konsolidiranih računovodskih izkazih obračunavajo po kapitalski metodi in so na začetku pripoznane po nabavni vrednosti. Naložbe v pridružene družbe se v posamičnih računovodskih izkazih banke merijo po nabavni vrednosti. 8.2 Prevedba poslovnih dogodkov v tuji valuti Transakcije v tuji valuti se pretvorijo v funkcijsko valuto po tečaju na dan posla. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Postavke sredstev in obveznosti, ki so nominirane v tujih valutah, so v računovodskih izkazih preračunane z uporabo referenčnega tečaja Evropske centralne banke, ki je veljaven na datum poročanja. Učinki prevedbe so prikazani v izkazu poslovnega izida kot neto dobiček ali izguba iz tečajnih razlik. Tečajne razlike, ki nastajajo pri nedenarnih postavkah, kot so lastniški instrumenti, razvrščeni v skupino finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se prikažejo kot del dobička ali izgube iz naslova merjenja po pošteni vrednosti. Tečajne razlike pri lastniških instrumentih, razvrščenih v skupino finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, se prikažejo v drugem vseobsegajočem donosu, skupaj z učinkom merjenja po pošteni vrednosti. 8.3 Denarni ustrezniki Denarni ustrezniki so kratkoročne, hitro unovčljive naložbe, ki se lahko takoj pretvorijo v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti zanemarljivo. Med denarne ustreznike Skupina uvršča: gotovinska denarna sredstva ter stanja na poravnalnem računu in tekočih računih kredite bankam z originalno zapadlostjo do 3 mesecev naložbe v dolžniške vrednostne papirje, merjene po odplačni vrednosti, in naložbe v dolžniške vrednostne papirje, merjene po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa z originalno zapadlostjo do 3 mesecev, primerne za zastavo pri ECB. Sredstva obvezne rezerve so razpoložljiva za dnevno poslovanje, zato so upoštevana kot denarni ustreznik. 8.4 Finančna sredstva Razvrščanje finančnih sredstev Ob začetnem pripoznanju je finančno sredstvo razvrščeno v eno izmed naslednjih kategorij merjenja: po odplačni vrednosti, po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa (v nadaljevanju tudi PVDVD) ali po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida (v nadaljevanju tudi PVIPI). Finančno sredstvo se meri po odplačni vrednosti, če sta izpolnjena v nadaljevanju navedena kriterija: finančno sredstvo se poseduje z namenom zbiranja pogodbenih denarnih tokov pogodbeni denarni tokovi predstavljajo izključno plačilo glavnice in obresti na neporavnan znesek glavnice na določene datume. V kategorijo finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, se uvrščajo dolžniški finančni instrumenti, ki izpolnjujejo v nadaljevanju navedena kriterija in niso določeni za merjenje po PVIPI: finančno sredstvo se poseduje z namenom zbiranja pogodbenih denarnih tokov in prodaje pogodbeni denarni tokovi finančnega sredstva predstavljajo izključno odplačila glavnice in obresti na neporavnan znesek glavnice na določene datume. Po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa so merjene tudi naložbe v kapitalske instrumente (nedenarne postavke), ki niso namenjene trgovanju in katere je Skupina ob začetnem pripoznanju nepreklicno označila kot merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa. Ostali finančni instrumenti so razvrščeni v kategorijo merjenja po PVIPI. Pri tem gre bodisi za finančna sredstva, ki ne prestanejo SPPI testa, ali za lastniške vrednostne papirje, ki bodisi ne izpolnjujejo pogojev za merjenje po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa bodisi niso namenjeni trgovanju (npr. lastniški vrednostni papirji, pridobljeni za poplačilo terjatev banke, ki jih banka proda takoj, ko je mogoče). Presoja poslovnih modelov Skupina presoja namen poslovnega modela, v okviru katerega se poseduje finančno sredstvo, na portfeljski osnovi. Pri opredelitvi poslovnega modela Skupina upošteva naslednje informacije: politike in cilje za portfelj finančnih sredstev ter delovanje teh politik v praksi način vrednotenja uspešnosti poslovnega modela in finančnih sredstev, ki se upravljajo v skladu z njim, in način poročanja o tem poslovodstvu banke tveganja, ki vplivajo na uspešnost poslovnega modela (in finančnih sredstev, ki se upravljajo v skladu z njim), in način obvladovanja teh tveganj pogostost, obseg in časovno razporeditev prodaj v preteklih obdobjih, razloge za prodaje in pričakovanja o prihodnji prodajni dejavnosti način nagrajevanja menedžerja, odgovornega za te posle (na primer ali prejemki temeljijo na pošteni vrednosti upravljanih sredstev ali na obsegu prejetih pogodbenih denarnih tokov), na podlagi kriterijev nagrajevanja, določenih v internih aktih Skupine. Finančna sredstva, ki se posedujejo z namenom trgovanja in katerih uspešnost se meri na podlagi poštene vrednosti, so razvrščena v kategorijo merjenja po PVIPI, saj se ne posedujejo niti z namenom zbiranja pogodbenih denarnih tokov niti z namenom zbiranja pogodbenih denarnih tokov in prodaje. Presoja, ali pogodbeni denarni tokovi predstavljajo izključno plačilo glavnice in obresti Za namen te ocene (angl. SPPI test) je glavnica opredeljena kot poštena vrednost finančnega sredstva ob začetnem pripoznanju. Obresti so opredeljene kot nadomestilo za časovno vrednost denarja, kreditno tveganje, povezano z neodplačano glavnico, in druga osnovna posojilna tveganja in stroške (likvidnostno tveganje in administrativni stroški) ter profitno maržo.

83 LETNO Pri oceni pogoja, ali pogodbeni denarni tokovi predstavljajo izključno plačilo glavnice in obresti, Skupina presoja pogodbene značilnosti finančnega instrumenta. Ta ocena vključuje tudi presojo, ali finančno sredstvo vsebuje pogodbena določila, ki lahko spremenijo čas in znesek pogodbenih denarnih tokov na način, da ta pogoj ne bi bil več izpolnjen. Pri tem Skupina upošteva: možne dogodke, ki bi lahko spremenili čas in znesek pogodbenih denarnih tokov možnost predčasnega odplačevanja oziroma podaljševanja časa odplačevanja dejstva, ki Skupino omejujejo pri denarnih tokovih določenih sredstev (npr. podrejenost izplačil) značilnosti, ki spremenijo pojmovanje časovne vrednosti denarja (npr. periodično usklajevanje obrestnih mer). Finančna sredstva, ki ne prestanejo SPPI testa, se obvezno merijo po PVIPI. Skupina ima sklenjene izvedene finančne instrumente za namene ekonomskega varovanja drugega finančnega instrumenta. Izvedeni finančni instrumenti Skupine so razvrščeni med sredstva in obveznosti v posesti za trgovanje. V računovodenju Skupina ne uporablja pravil obračunavanja varovanja pred tveganjem, ker se učinki merjenja tako prvega kot drugega finančnega instrumenta istočasno kažejo v izkazu poslovnega izida Pripoznanje, odprava pripoznanja in sprememba pogojev obstoječega finančnega sredstva Nakupi in prodaje finančnih sredstev, razen posojil in terjatev, se pripoznajo na dan trgovanja (dan sklenitve pogodbe). Posojila in terjatve se pripoznajo na dan poravnave. Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko pogodbene pravice do denarnih tokov potečejo ali ko je finančno sredstvo preneseno in prenos izpolnjuje kriterije za odpravo pripoznanja (Skupina je prenesla vse pravice in tveganja iz finančnega sredstva) ali z odpisom. Če Skupina prenese finančno sredstvo, vendar zadrži skoraj vsa tveganja in koristi, se pripoznanje finančnega sredstva ne odpravi. Pri odpravi pripoznanja finančnega sredstva v celoti se razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva ter vsoto prejetih nadomestil (vključno z novim dobljenim sredstvom, zmanjšano za novo prevzeto obveznost) in nabranimi dobički ali izgubami, ki so bile pripoznane neposredno v drugem vseobsegajočem donosu, pripozna v izkazu poslovnega izida. To pa ne velja za lastniške vrednostne papirje, za katere je bila izbrana nepreklicna opcija razvrstitve med sredstva, merjena po PVDVD, pri katerih se razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva ter vsoto prejetih nadomestil in nabranimi dobički in izgubami, ki so bile pripoznane neposredno v drugem vseobsegajočem donosu, ne pripozna v izkazu poslovnega izida. V primeru, ko denarni tokovi spremenjenega finančnega sredstva, merjenega po odplačni vrednosti, niso pomembno drugačni (sprememba manjša od 10 %), takšna sprememba ne povzroči odprave pripoznanja. V takšnem primeru se ponovno preračuna bruto knjigovodsko vrednost tega finančnega sredstva z diskontiranjem spremenjenih denarnih tokov z efektivno obrestno mero. Razlika, ki pri tem nastane, se pripozna v izkazu poslovnega izida kot čisti dobiček ali izguba ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev. Če je prišlo do spremembe pogojev zaradi finančnih težav nasprotne stranke, se dobiček ali izguba, ki pri tem nastane, pripozna v okviru izgub zaradi oslabitve Merjenje finančnih sredstev Finančna sredstva, razen finančnih sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se začetno izmerijo po pošteni vrednosti, povečani za transakcijske stroške. Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se začetno izmerijo po pošteni vrednosti, transakcijski stroški pa se ob nakupu izkažejo v izkazu poslovnega izida. Finančna sredstva v posesti za trgovanje in finančna sredstva, merjena po PVDVD, se po začetnem pripoznanju merijo po pošteni vrednosti. Poštena vrednost temelji na objavljeni tržni ceni na datum poročanja, ki predstavlja najboljše povpraševanje oziroma, če to ni dostopno, zaključni tečaj. Za finančna sredstva, za katera cena na trgu ni objavljena, Skupina izmeri pošteno vrednost z uporabo modelov vrednotenja. Ti vključujejo uporabo cen primerljivih poslov in metodo diskontiranih bodočih denarnih tokov. Izvedene finančne instrumente, ki vključujejo valutne terminske posle, obrestne zamenjave, valutne opcije in terminske posle z vrednostnimi papirji, Skupina uporablja za trgovanje ter jih izmeri po pošteni vrednosti. Poštena vrednost izvedenih finančnih instrumentov je enaka nerealiziranim dobičkom ali izgubam iz naslova vrednotenja po tržnih cenah oziroma po pogodbeni terminski vrednosti. Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti, se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivne obrestne mere. Izkazana so v višini neodplačane glavnice, povečane za neodplačane obresti in nadomestila ter zmanjšane za znesek oslabitve Dobički in izgube Dobički in izgube, ki izhajajo iz spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju, v katerem nastanejo. Dobički in izgube, ki izhajajo iz spremembe poštene vrednosti dolžniških finančnih sredstev, merjenih po PVDVD, se pripoznajo neposredno v drugem vseobsegajočem donosu, razen izgub zaradi oslabitve in dobičkov in izgub iz naslova tečajnih razlik, dokler se ne odpravi pripoznanje finančnega sredstva. V tem primeru se nabrani dobički ali izgube, izkazani v drugem vseobsegajočem donosu, pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Obresti, izračunane z uporabo metode efektivne obrestne mere, se pripoznajo neposredno v izkazu poslovnega izida. V primeru delnic in deležev, merjenih po PVDVD, se vsi dobički in izgube, ki izhajajo iz spremembe poštene vrednosti, pripoznajo v izkazu drugega vseobsegajočega donosa, ob odpravi pripoznanja lastniškega instrumenta pa se kumulativni dobički/izgube prenesejo v zadržani dobiček/izgubo. Dividende iz naslova lastniških finančnih instrumentov, merjenih po PVDVD, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida Prerazvrstitve finančnih sredstev Finančna sredstva se po prvotnem pripoznanju praviloma ne prerazvrščajo, razen v primeru, če Skupina spremeni poslovni model, v okviru katerega poseduje finančna sredstva Oslabitve finančnih sredstev in drugih kreditnih izpostavljenosti Popravki vrednosti za pričakovane kreditne izgube se pripoznajo za: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti (vključno s poslovnimi terjatvami) finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (dolžniški finančni instrumenti) posojilne zaveze (v kolikor obstaja sedanja pogodbena zaveza za črpanje posojila in niso merjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida) finančne garancije (za katere velja MSRP 9 in se ne merijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida) terjatve iz naslova najemov, pogodbena sredstva in izdane garancije. Pričakovane kreditne izgube so z verjetnostjo tehtana ocena kreditnih izgub (tj. sedanja vrednost vseh izpadov denarnih tokov) v pričakovanem obdobju trajanja finančnega instrumenta (skupina 2 in 3) oziroma v obdobju 12 mesecev po datumu poročanja (skupina 1).

84 LETNO Kreditna izguba je razlika med diskontiranimi pogodbenimi denarnimi tokovi in diskontiranimi pričakovanimi denarnimi tokovi, pri čemer se kot diskontni faktor uporablja efektivna obrestna mera. Ocenjevanje pričakovanih kreditnih izgub finančnega sredstva se opravi najmanj na vsak poročevalni dan. Zasnovano je na simetričnem tristopenjskem modelu, ki omogoča prehajanje finančnega sredstva med skupinami, in sicer v odvisnosti od intenzivnosti spremembe (povečanja oziroma zmanjšanja) kreditnega tveganja, ki ga ima finančno sredstvo na poročevalni dan, v primerjavi s kreditnim tveganjem, ki ga je finančno sredstvo imelo ob začetnem pripoznanju. Če se v poročevalskih obdobjih, ki sledijo obdobju, v katerem so bile za finančno sredstvo pripoznane vseživljenjske kreditne izgube, kreditno tveganje pomembno zmanjša, se ponovno oblikujejo popravki vrednosti, ki odražajo 12-mesečne pričakovane kreditne izgube. Ob začetnem pripoznanju se vsa finančna sredstva (razen ob začetnem pripoznanju kreditno oslabljenih finančnih sredstev POCI) razvrstijo v skupino 1, za katero se oblikujejo 12-mesečne pričakovane kreditne izgube. V skupino 1 so vključena tudi finančna sredstva, pri katerih ni prišlo do pomembnega povečanja kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, oziroma takšna finančna sredstva, ki imajo na datum poročanja nizko kreditno tveganje. 12-mesečne pričakovane kreditne izgube predstavljajo tisti del vseživljenjskih pričakovanih kreditnih izgub, ki se nanašajo na možnost neplačila v naslednjih 12 mesecih po datumu poročanja. Obrestni prihodki za finančna sredstva iz skupine 1 se izračunajo z metodo efektivnih obresti od bruto knjigovodske vrednosti finančnega sredstva (tj. brez upoštevanih pričakovanih kreditnih izgub) ter se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. V skupino 2 so vključena finančna sredstva, pri katerih je prišlo do pomembnega povečanja kreditnega tveganja v primerjavi s kreditnim tveganjem, ki ga je finančno sredstvo imelo ob začetnem pripoznanju (razen kadar je kreditno tveganje finančnega sredstva na poročevalni dan še vedno nizko), vendar sredstva še ne kažejo objektivnih znakov oslabitev. Za finančna sredstva v skupini 2 se oblikujejo vseživljenjske pričakovane kreditne izgube. Vseživljenjske pričakovane kreditne izgube predstavljajo pričakovane kreditne izgube, ki so posledica vseh možnih dogodkov neplačil v celotnem trajanju finančnega sredstva. Obrestni prihodki se, tako kot za skupino 1, izračunajo z metodo efektivnih obresti od bruto knjigovodske vrednosti finančnega sredstva ter se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Finančna sredstva, ki niso kupljena ali izdana kot finančna sredstva s poslabšano kreditno kvaliteto (POCI) in na datum poročanja kažejo objektivne znake oslabitve, so vključena v skupino 3. Za takšna finančna sredstva se oblikujejo vseživljenjske pričakovane kreditne izgube, obrestni prihodki pa se pripoznavajo ob uporabi metode efektivnih obresti od neto knjigovodske vrednosti finančnega sredstva (tj. z upoštevanjem popravkov vrednosti zaradi pričakovanih kreditnih izgub). Splošni tristopenjski model pričakovanih kreditnih izgub se ne uporablja za kupljena ali izdana finančna sredstva, ki so kreditno oslabljena ob začetnem pripoznanju (POCI). Popravki vrednosti ob začetnem pripoznanju POCI sredstev ne vplivajo na izkaz poslovnega izida, saj so vseživljenjske kreditne izgube vključene v oceno pričakovanih denarnih tokov ob izračunu kreditno prilagojene efektivne obrestne mere. Obrestni prihodki so v izkazu poslovnega izida pripoznani na podlagi kreditno prilagojene efektivne obrestne mere od neto knjigovodske vrednosti finančnega sredstva. Podrobneje so določila v zvezi z oslabitvami finančnih sredstev opredeljena v poglavju 9. Predstavitev pričakovanih izgub zaradi kreditnega tveganja v izkazu finančnega položaja: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti: kot zmanjšanje bruto knjigovodske vrednosti sredstva nečrpani del kreditnih obvez in finančne garancije: kot rezervacije dolžniška finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa: pričakovana izguba iz kreditnega tveganja kot popravek vrednosti v izkazu finančnega položaja ni pripoznana, saj knjigovodsko vrednost teh sredstev predstavlja poštena vrednost; vendar je popravek vrednosti iz tega naslova razkrit in vključen v postavki akumulirani drugi vseobsegajoči donos. 8.5 Odpisi Skupina odpiše finančno sredstvo (delno ali v celoti), merjeno po odplačni vrednosti, ko v postopku izterjave in pri unovčevanju instrumentov zavarovanja ugotovi, da iz unovčitve zavarovanj ni pričakovati realnih možnosti za poplačilo. Pri določitvi zneska odpisa terjatve oceni Skupina sedanjo vrednost pričakovanih denarnih tokov (vključno z upoštevanjem unovčitev iz zavarovanj) ter razliko med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih denarnih tokov odpiše. Po vsebini predstavlja odpis odpravo pripoznanja finančnega sredstva. 8.6 Restrukturiranje Restrukturirano finančno sredstvo je finančno sredstvo, ki nastane kot posledica nezmožnosti dolžnika, da bi dolg odplačeval pod prvotno dogovorjenimi pogoji, zaradi česar se spremenijo pogoji prvotne pogodbe ali pa se sklene nova pogodba. Računovodska obravnava restrukturiranih finančnih sredstev je odvisna od pristopa k restrukturiranju. V kolikor Skupina k restrukturiranju pristopi s spremembo pogojev financiranja, obstoječemu finančnemu sredstvu ne odpravi pripoznanja, temveč prilagodi njegovo knjigovodsko vrednost na podlagi diskontirane vrednosti ocenjenih prihodnjih denarnih tokov po restrukturiranju. Razliko med knjigovodsko vrednostjo pred restrukturiranjem in po njem pripozna v poslovnem izidu (kot oslabitev). V nasprotnem primeru Skupina finančnemu sredstvu odpravi pripoznanje ter pripozna novo finančno sredstvo. V kolikor Skupina k restrukturiranju finančnega sredstva pristopi s prevzemom drugih sredstev in/ali konverzijo dolga v naložbo v kapital, delu finančnega sredstva, ki je posledica dogovora o restrukturiranju, odpravi pripoznanje, pridobljena sredstva pa v izkazu finančnega položaja pripozna po pošteni vrednosti. Razliko med knjigovodsko vrednostjo odpravljenega finančnega sredstva in pošteno vrednostjo pridobljenih sredstev pripozna v izkazu poslovnega izida. 8.7 Pobotanje finančnih sredstev Finančna sredstva in obveznosti so v izkazu finančnega položaja pobotani, ko za to obstaja pravna pravica in namen neto poravnave ali istočasna realizacija sredstva ter poravnava obveznosti. 8.8 Začasni nakup in povratna prodaja Nakup vrednostnih papirjev z namenom prodaje (začasni nakup repo) je izkazan med krediti strankam. Po pogodbah o začasnem nakupu Skupina ne prevzema tveganj in koristi iz naslova lastništva vrednostnega papirja. Pogodbeno razmerje ima značilnosti zavarovanega kredita, pri katerem so zavarovanje vrednostni papirji, ki so predmet repo pogodbe. Razlika med nakupno in prodajno ceno je izkazana kot obrestni prihodek, razmejen z uporabo metode efektivnih obrestnih mer v obdobju trajanja pogodbe. 8.9 Najemi Spodaj navedene usmeritve se nanašajo na najeme v skladu z MSRP 16. Pogodba je, ali vsebuje, najem, če zagotavlja pravico do kontrole oz. nadzora nad uporabo identificiranega sredstva za določeno časovno obdobje v zameno za plačilo. Kontrola se zagotavlja, kadar ima stranka pravico določati uporabo identificiranega sredstva in pretežno pridobivati gospodarske koristi od uporabe le-tega.

85 LETNO Sredstvo se običajno identificira na način, da je izrecno določeno v pogodbi, vendar pa se sredstvo lahko identificira tudi implicitno, kadar je stranki na voljo za uporabo v določenem času. Najemnikova predpostavljena obrestna mera za izposojanje To je obrestna mera, ki bi jo moral najemnik plačati, da bi za podobno dolgo obdobje in na podlagi podobnega jamstva v podobnem gospodarskem okolju pridobil sredstvo podobne vrednosti, kot je sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe. Skupina je to stopnjo določila kot interno stopnjo oportunitetnih obrestnih mer. Trajanje najema Obdobje, v katerem najema ni mogoče odpovedati in v katerem ima najemnik pravico do uporabe sredstva, ki je predmet najema, skupaj z: obdobji, za katera velja možnost podaljšanja najema, če je precej gotovo, da bo najemnik to možnost izrabil, in obdobji, za katera velja možnost odpovedi najema, če je precej gotovo, da najemnik te možnosti ne bo izrabil. Skupina opredeljuje trajanje najema kot obdobje, navedeno v pogodbi. Če trajanje najema ni določeno ali je sklenjeno za nedoločen čas, Skupina obravnava kot trajanje najema obdobje 5 let. Trajanje najema se podaljšuje vsako leto, razen če ni znakov, da bodo najemi krajši. Izvzetja iz obveznosti pripoznavanja Skupina se je odločila, da zahtev po pripoznanju iz MSRP16 ne uporabi za: kratkoročne najeme (trajanje najema je krajše od 12 mesecev in pogodba ne vsebuje nakupne opcije) ter najeme, pri katerih je sredstvo, ki je predmet najema, majhne vrednosti, pri čemer je kot majhno vrednost Skupina opredelila vrednosti, nižje od 5 tisoč. Skupina je najemnik Najemnik na datum začetka najema pripozna sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, in obveznost iz najema. Vrednost sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe, zajema: znesek začetnega merjenja obveznosti iz najema, plačila najemnine, ki so bila izvedena na datum začetka najema ali pred njim, zmanjšana za prejete spodbude za najem, začetne neposredne stroške, ki so nastali najemniku, ter oceno stroškov, ki bodo nastali najemniku pri demontaži ali odstranitvi sredstva, ki je predmet najema, obnovitvi mesta, na katerem se nahaja, ali vrnitvi sredstva, ki je predmet najema, v stanje, kot se zahteva v pogojih najema. Vrednost pravice do uporabe se enakomerno časovno amortizira v skladu z opredeljenim trajanjem najema. Skupina meri obveznost iz najema kot sedanjo vrednost najemnin, plačljivih v času trajanja najema, diskontiranih po obrestni meri, navedeni zgoraj. Skupina je najemodajalec Najemodajalci razvrstijo vsak najem kot poslovni najem ali finančni najem. Najem se razvrsti kot finančni najem, če bistveno prenese vsa tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva osnovnega sredstva. V nasprotnem primeru je najem razvrščen kot poslovni najem. Če so sredstva dana v finančni najem, se sedanja vrednost plačil najema pripozna kot terjatev. Razlika med bruto vrednostjo in sedanjo vrednostjo terjatve predstavlja še nepripoznan prihodek. Prihodek iz finančnega najema se pripoznava celotno trajanje najemne pogodbe po metodi, ki odraža konstanten donos najemodajalca. Prihodki od najemnin iz poslovnega najema se pripoznajo med prihodki po linearni metodi za pogodbeno obdobje najema. Stroški, vključno z amortizacijo, ki nastanejo pri pridobivanju prihodkov od najemnin, se pripoznajo kot stroški. Začetni neposredni stroški najemodajalca pri pogajanju in dogovoru o poslovnem najemu se dodajo knjigovodski vrednosti oddanega sredstva ter pripoznajo kot strošek v pogodbenem obdobju najema na isti osnovi kot prihodki od najemnin Opredmetena osnovna sredstva Opredmetena osnovna sredstva so sredstva za opravljanje dejavnosti Skupine, vodena po nabavni vrednosti, zmanjšani za popravke vrednosti zaradi amortiziranja in morebitne oslabitve. Začetno pripoznanje nabavne vrednosti vključuje nakupno ceno in stroške, ki se nanašajo neposredno na pridobitev sredstev. Pozneje nastali stroški se vključujejo v vrednost nabavljenih sredstev in so pripoznani le takrat, ko obstaja verjetnost, da bodo pritekale bodoče gospodarske koristi, povezane s sredstvom, in se lahko ti stroški zanesljivo izmerijo. Vsa ostala vlaganja, vzdrževanja in popravila bremenijo izkaz poslovnega izida v obdobju, ko so nastala. Osnovno sredstvo začne Skupina amortizirati, ko je na razpolago za uporabo. Popravki vrednosti zaradi amortiziranja se oblikujejo posamično na podlagi enakomernega časovnega amortiziranja glede na predvideno dobo koristnosti. V Skupini so bile v letih 2020 in 2019 uporabljene naslednje letne amortizacijske stopnje: SKUPINA NOVE KBM Gradbeni objekti 1,1 do 5 % Vlaganja v tuje gradbene objekte 3 do 10 % Računalniška oprema 20 do 50 % Motorna vozila 12,5 do 20 % Druga oprema 5 do 33,33 % Zemljišča so pripoznana ločeno od zgradb in imajo praviloma neomejeno dobo koristnosti, zato jih Skupina ne amortizira. Skupina tudi preneha amortizirati opredmetena osnovna sredstva v primeru, da so le-ta opredeljena kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo oziroma je odpravljeno njihovo pripoznanje, saj Skupina ne pričakuje nobene gospodarske koristi več. Pri etažni lastnini poslovnega prostora se vrednost pripadajočega zemljišča všteva v nabavno vrednost dela zgradbe, katerega lastnica je Skupina. Vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zaradi morebitnih oslabitev preverja, kadar obstajajo znamenja, da knjigovodske vrednosti sredstev ne bo mogoče v celoti nadomestiti, vendar najmanj enkrat letno. Če je ocenjena nadomestljiva vrednost sredstva nižja od njegove knjigovodske vrednosti, je treba knjigovodsko vrednost sredstva znižati na nadomestljivo vrednost, izgubo zaradi oslabitve pa pripoznati v izkazu poslovnega izida. Kot nadomestljiva vrednost se šteje poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera je višja. Pripoznanje sredstva se odpravi ob odtujitvi ali če od uporabe sredstva ni več pričakovati prihodnjih gospodarskih koristi. Dobiček oziroma izguba ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva se določi kot razlika med prihodki iz odtujitve sredstva in njegovo knjigovodsko vrednostjo ter se izkaže v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja Stroški izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v izgradnji, pri katerem je treba precej časa, da se usposobi za nameravano uporabo ali prodajo, se usredstvijo kot del nabavne vrednosti zadevnega sredstva. Drugi stroški izposojanja se pripoznajo kot odhodki v obdobju, v katerem nastanejo.

86 LETNO Naložbene nepremičnine Naložbene nepremičnine so opredmetena osnovna sredstva, ki jih Skupina ne uporablja neposredno za opravljanje svoje dejavnosti, temveč jih poseduje z namenom dajanja v poslovni najem. Ob pripoznanju so izmerjene po nabavni vrednosti, pozneje pa Skupina meri naložbene nepremičnine po modelu poštene vrednosti. Dobiček ali izgubo, ki izhaja iz spremembe poštene vrednosti, Skupina pripozna v poslovnem izidu obdobja, v katerem se pojavi Neopredmetena sredstva Skupina poseduje samo neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti. Začetno pripoznanje nabavne vrednosti vključuje nakupno ceno in stroške, ki se nanašajo neposredno na pridobitev in so pogoj za usposobitev sredstva. Skupina obračunava amortizacijo linearno glede na predvideno dobo koristnosti. V Skupini so bile v letih 2020 in 2019 uporabljene naslednje letne amortizacijske stopnje: SKUPINA NOVE KBM Licence 10 do 33,33 % Druga vlaganja 5 do 33,33 % Druge premoženjske dolgoročne pravice 10 % Neopredmetena sredstva Skupina preneha amortizirati, ko so opredeljena kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo ali ko je odpravljeno njihovo pripoznanje, ker Skupina ne pričakuje nobene gospodarske koristi več. Vrednost neopredmetenega sredstva se zaradi morebitnih oslabitev preverja, kadar obstajajo znamenja, da knjigovodske vrednosti sredstev ne bo mogoče v celoti nadomestiti, oziroma najmanj enkrat letno. Če je ocenjena nadomestljiva vrednost sredstva nižja od njegove knjigovodske vrednosti, je treba knjigovodsko vrednost sredstva znižati na nadomestljivo vrednost, izgubo zaradi oslabitve pa pripoznati v izkazu poslovnega izida. Kot nadomestljiva vrednost šteje poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera je višja. Usredstvenje znotraj Skupine ustvarjenega neopredmetenega sredstva je v skladu z MRS 38 dovoljeno samo v razvojni fazi. Znotraj Skupine ustvarjeno neopredmeteno sredstvo se pripozna po njegovi nabavni vrednosti, ki vključuje vse stroške (stroški zaposlencev, stroški, nastali pri zunanjih svetovalcih, stroški IT platform in programske opreme, ki se pridobijo od zunanjih izvajalcev), nastale od datuma, ko so bili izpolnjeni vsi pogoji za pripoznanje, in sicer: pogoji, ki izpolnjujejo merila namena dokončanja sredstva in merila strokovne izvedljivosti (tehnična in finančna) za razvoj in uporabo neopredmetenega sredstva pogoji, ki izpolnjujejo merila koristnosti razvoja programske opreme IT v smislu verjetnih prihodnjih gospodarskih koristi sposobnost merjenja stroškov, ki se pripišejo neopredmetenemu sredstvu pri njegovem razvoju. Skupina omogoča pripoznanje znotraj podjetja ustvarjenega neopredmetenega sredstva samo v primeru notranjega razvoja programske opreme IT, in sicer v primeru večjih projektov Zaloge (sredstva, prejeta za poplačilo terjatev) Nepremičnine, pridobljene za poplačilo terjatev, se ob začetnem pripoznanju izmerijo po cenilnem zapisniku, ki se pridobi ob poplačilu terjatev. Pridobljene nepremičnine poseduje Skupina z namenom prodaje. Zaloge se merijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po nižji izmed njiju. Zaloga odvzete opreme iz naslova lizinških poslov je ovrednotena po čisti iztržljivi vrednosti ali izvirni vrednosti, in sicer po nižji izmed njiju. Izvirno vrednost zaloge odvzete opreme iz naslova lizinških poslov sestavlja dolg lizingojemalca (zapadle neplačane in nezapadle glavnice, zapadle neplačane obresti in drugi stroški, ki se lahko pripišejo lizingojemalcu) Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo Nekratkoročna sredstva in skupina za odtujitev v posesti za prodajo so tista, katerih knjigovodska vrednost bo poravnana predvsem s prodajo, in ne z nadaljnjo uporabo. Tak pogoj je izpolnjen le takrat, kadar je prodaja zelo verjetna (tj. obstoj nezavezujočih in zavezujočih ponudb) in so sredstva na razpolago za takojšnjo prodajo v trenutnem stanju. Vodstvo je zavezano prodaji, ki mora biti izpeljana v roku enega leta od prerazvrstitve sredstva. Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo so merjena po tisti vrednosti, ki je nižja, ko primerjamo knjigovodsko vrednost in pošteno vrednost, ki je zmanjšana za stroške prodaje. Ta sredstva se ne amortizirajo. Pri skupini za odtujitev so ob poznejšem merjenju sredstva in obveznosti, ki niso merjena po MSRP 5, merjena skladno z veljavnimi standardi (na primer finančni instrumenti). Učinki zaradi prodaje in vrednotenja so v izkazu poslovnega izida prikazani v postavki čisti dobički/(izgube) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo. Obveznosti, ki so neposredno povezane s skupino za odtujitev, so v izkazu finančnega položaja razvrščene in predstavljene ločeno Finančne obveznosti Finančne obveznosti zajemajo finančne obveznosti, namenjene trgovanju, in finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti. Med finančne obveznosti, namenjene trgovanju, Skupina uvršča obveznosti, ki izhajajo iz vrednotenja terminsko prodanih vrednostnih papirjev, in jih meri po pošteni vrednosti. Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, so obveznosti za vloge in kredite bank (vključno s centralno banko) in strank, ki niso banke, dolgovi za izdane dolžniške vrednostne papirje, obveznosti za podrejene obveznosti in druge obveznosti iz financiranja. Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, se pripoznajo v višini prejetih denarnih sredstev, zmanjšani za neposredne transakcijske stroške. Obveznosti se po začetnem pripoznanju merijo po odplačni vrednosti, razlika med začetno pripoznanim zneskom in zneskom ob zapadlosti pa se pripozna v izkazu poslovnega izida z uporabo metode efektivne obrestne mere. Odprava pripoznanja finančne obveznosti se opravi, ko je obveza izpolnjena, razveljavljena ali zastarana. Razlika med knjigovodsko vrednostjo finančne obveznosti, izbrisane ali prenesene na drugo stranko, in plačanim nadomestilom se pripozna v izkazu poslovnega izida Rezervacije Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške Skupina pripozna zaradi sedanje obveze (pravna ali posredna), ki izhaja iz preteklega dogodka in za katero je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ter je znesek obveze mogoče zanesljivo izmeriti. Skupina oblikuje rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti, za zunajbilančne obveznosti, za pravno nerešene tožbe, za reorganizacijo in druge rezervacije. Skupina pripozna rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti, ki odražajo sedanjo vrednost obveznosti za odpravnine ob odhodu v pokoj in jubilejne nagrade. Pri izračunu sedanje vrednosti se uporabi diskontna obrestna mera, enaka tržni donosnosti 10-letnih podjetniških obveznic v evroobmočju in je v letu 2020 znašala 0,46 %. Skupina pripozna rezervacije za vsakega zaposlenega tako, da se upoštevata strošek odpravnine ob upokojitvi, ki mu pripada po pogodbi o zaposlitvi, in strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo v družbi do upokojitve.

87 LETNO Med drugim se upoštevata tudi fluktuacija zaposlenih v razponu od 0,0 % do 6 % (v letu 2019 od 0,0 % do 6 %) in planirana rast plač za 2,0 % (v letu ,0 %). Za Skupino stanje obveznosti izračunava pooblaščeni aktuar. Oblikovanje in odpravo rezervacij za zaposlence Skupina pripozna v izkazu poslovnega izida, razen aktuarskih dobičkov/izgub iz naslova odpravnin, ki so pripoznane v izkazu vseobsegajočega donosa. Skupina pripozna rezervacije za zunajbilančne obveznosti na osnovi tveganosti komitenta in sklenjenega posla. Temeljijo na podobnih ocenah kot ocene oslabitev kreditov. Več informacij o rezervacijah za zunajbilančne obveznosti je podanih v poglavju 9. Rezervacije za tožbe predstavljajo zanesljivo ocenjen znesek obveze na datum poročanja. Rezervacije se ocenijo na osnovi znanih dejstev iz sodnega postopka, preteklih izkušenj s podobnimi tožbami in mnenj pravnih veščakov. Rezervacije za reorganizacijo Skupina pripozna na osnovi načrta prestrukturiranja. Rezervacije za reorganizacijo vključujejo le neposredne izdatke, ki se bodo pojavili pri reorganiziranju Kapital Delniški kapital Nove KBM je razdeljen na navadne kosovne delnice. Delnice so prosto prenosljive in izdane v nematerializirani obliki. Vse delnice so istega razreda. Imetniki delnic imajo glede na sorazmerni delež v osnovnem kapitalu pravico do glasovanja na skupščini, pravico do dividende iz bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend, in pravico do ustreznega dela premoženja pri likvidaciji ali stečaju banke, kot je določeno z zakonom. Vse delnice so bile v celoti vplačane. Skladno s statutom Nove KBM se zakonske rezerve oblikujejo, dokler vsota zakonskih in kapitalskih rezerv iz naslova vplačanih presežkov kapitala ni enaka 10 % osnovnega kapitala banke. Kapitalske rezerve se ne morejo uporabiti za izplačilo delničarjem, lahko pa se uporabijo pod pogoji in za namene, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah. Statutarnih rezerv banka ne oblikuje. Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo in uporabijo skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah. V akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu se evidentirajo akumulirani dobički/izgube iz spremembe poštene vrednosti lastniških in dolžniških finančnih instrumentov, merjenih po PVDVD, kakor tudi aktuarski dobički/ izgube, zmanjšani/povečani za morebiten odloženi davek ter oslabitve dolžniških instrumentov, merjenih po PVDVD. Dividende iz delnic so pripoznane kot finančni dolg v obdobju, ko jih odobri skupščina delničarjev Pogojne obveznosti in prevzete finančne obveznosti Skupina posluje s finančnimi instrumenti, pri katerih nastane zunajbilančno tveganje, in sicer so to finančne in storitvene garancije, akreditivi in druge prevzete obveznosti. Finančne in storitvene garancije Prevzete finančne obveznosti za jamstva (garancije) predstavljajo nepreklicne obveze za plačila, če komitent Skupine ne izpolni svojih obveznosti do tretjih oseb. Prejete opravnine se razmejujejo, tako da se enakomerno pripoznajo v izkazu poslovnega izida v obdobju trajanja posla. Tveganja, povezana s pogojnimi obveznostmi in prevzetimi finančnimi obveznostmi, se ocenjujejo podobno kot tveganja pri posojilih (v skladu z MSRP 9). Vsako povečanje obveznosti na osnovi ocenjenih izdatkov, ki bodo potrebni za poravnavo obveznosti po pogodbi, se vključi v postavko rezervacije. Akreditivi Dokumentarni in stand by akreditivi predstavljajo pisno nepreklicno obvezo akreditivne (otvoritvene) banke v imenu nalogodajalca (uvoznika), da bo plačala upravičencu (izvozniku) vrednost dokumentov v okviru določenega roka. Druge prevzete finančne obveznosti Med druge prevzete finančne obveznosti sodijo odobreni neizkoriščeni krediti, odobreni neizkoriščeni limiti in odobrene kreditne linije Prihodki iz obresti in odhodki za obresti V izkazu poslovnega izida so pripoznani obrestni prihodki in odhodki iz poslovanja s finančnimi sredstvi in finančnimi obveznostmi z uporabo metode efektivne obrestne mere. Kot je navedeno v poglavju 8.4.6, se obrestni prihodki za finančna sredstva iz skupine 1 in skupine 2 izračunajo z metodo efektivnih obresti od bruto knjigovodske vrednosti finančnega sredstva (tj. brez upoštevanih pričakovanih kreditnih izgub). Obrestni prihodki za finančna sredstva iz skupine 3 pa se pripoznavajo ob uporabi metode efektivnih obresti od neto knjigovodske vrednosti finančnega sredstva (tj. z upoštevanjem popravkov vrednosti zaradi pričakovanih kreditnih izgub). V primeru POCI sredstev se obrestni prihodki v izkazu poslovnega izida pripoznajo na podlagi kreditno prilagojene efektivne obrestne mere od neto knjigovodske vrednosti finančnega sredstva. Izračun obrestnih prihodkov se ne spremeni, tudi če bi se sredstvu kreditno tveganje izboljšalo. Pri izračunu efektivne obrestne mere se upoštevajo vsi stroški in zneski, ki jih stranke plačajo ali prejmejo druga od druge in ki so sestavni del efektivne obrestne mere, stroški posla ter vse druge premije in popusti. Nadomestila se prenašajo med prihodke skladno z dobo odplačevanja kredita. Prihodki iz finančnega najema se pripoznavajo skozi celotno dobo najema in odražajo stalen periodični donos najemodajalca. Izkazani so kot prihodki iz obresti. Med odhodki za obresti so izkazane obresti za obveznosti iz naslova vlog, izdanih vrednostnih papirjev in najetih kreditov ter drugi odhodki iz naslova finančnih obveznosti Prihodki iz dividend Med prihodki iz dividend izkazuje Skupina prejete dividende ali deleže iz naslova naložbenja v kapital družb. Prihodke iz dividend Skupina pripozna v izkazu poslovnega izida, ko pridobi pravico do izplačila Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine Prihodki od opravnin se pripoznajo v skladu z določili, navedenimi v pogodbah, sklenjenimi s strankami. Prihodki se pripoznajo, ko pride do prenosa kontrole na kupca in izpolnitve izvršitvene obveze. Prenos kontrole se lahko izvrši v določenem trenutku ali postopoma v določenem obdobju. Prejete opravnine se praviloma pripoznajo v trenutku, ko je storitev opravljena. Opravnine, ki so vključene v izračun efektivne obrestne mere finančnega sredstva ali finančne obveznosti, so izkazane med obrestnimi prihodki oziroma odhodki. Skupina ne razkriva vrednosti odprtih izvršitvenih obvez, saj so pogodbe s kupci praviloma sklenjene za določen čas, krajši od enega leta oziroma nedoločen čas z odpovednim rokom, ki je krajši od enega leta. Prejete opravnine vključujejo predvsem opravnine, ki se pripoznajo v trenutku, ko je storitev opravljena in sicer opravnine od kartičnega in bankomatskega poslovanja, plačilnega prometa, kreditnih poslov, posredniških poslov, poslov z VP za stranke ter drugih storitev. Opravnine za tekoče vodenje transakcijskih računov se zaračunavajo strankam na mesečni osnovi. Opravnine za dana jamstva se v izkazu poslovnega izida pripozna kot prihodek po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v obdobju veljavnosti garancije.

88 LETNO Skupina ne razkriva vrednosti odprtih izvršitvenih obvez, saj so pogodbe s kupci praviloma sklenjene za določen čas, krajši od enega leta oziroma nedoločen čas z odpovednim rokom, ki je krajši od enega leta. Dane opravnine, ki večinoma izvirajo iz opravljanja plačilnega prometa, se v odhodke Skupine vključijo ob nastanku poslovnega dogodka Realizirani dobički in izgube iz finančnih sredstev, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Realizirani dobički in izgube iz finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, ter dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po PVDVD, se v izkazu poslovnega izida pripoznajo ob realizaciji prodaje, ob zapadlosti finančnega sredstva ali drugi odpravi pripoznanja finančnega sredstva Čisti dobički in izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje Čisti dobički in izgube iz trgovanja vključujejo realizirane in nerealizirane dobičke in izgube iz finančnih sredstev v posesti za trgovanje, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter vključujejo tudi čiste dobičke iz nakupa in prodaje tujih valut Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Med čiste dobičke in izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje, so vključeni realizirani in nerealizirani učinki v zvezi z lastniškimi vrednostnimi papirji kakor tudi učinki merjenja in realizirani učinki povezani z dolžniškimi vrednostnimi papirji ter krediti in drugimi finančnimi sredstvi, ki ne izpolnjujejo pogojev za merjenje po odplačni vrednosti Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Čisti dobički in izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, vključujejo učinke merjenja kakor tudi realizirane učinke, povezane s finančnimi instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje za merjenje po odplačni vrednosti, vendar so bili ob začetnem pripoznanju nepreklicno označeni kot merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Drugi čisti poslovni dobički in izgube Drugi čisti poslovni dobički in izgube vključujejo realizirane dobičke in izgube iz nebančne dejavnosti (prihodki od najemnin, učinki prodaje zalog nepremičnin, odhodki za donacije) Oslabitve Med oslabitvami Skupina izkazuje oslabitve finančnih sredstev (poglavje 8.4.6), oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev (poglavje 8.10) in neopredmetenih sredstev (poglavje 8.12) Davki Davek od dohodka je prikazan v višini, kot so ga obračunale družbe v Skupini v skladu z lokalno zakonodajo. Odloženi davki so obračunani za vse začasne razlike med vrednostjo sredstev in obveznosti za davčne namene ter njihovo knjigovodsko vrednostjo. Davki so vsakokrat obračunani po davčnih stopnjah, za katere se pričakuje, da se bodo uporabljale, ko bo terjatev realizirana oziroma obveznost poravnana. Najpomembnejše začasne razlike izvirajo iz davčne izgube, vrednotenja finančnih instrumentov in rezervacij. Odložena terjatev za davek se pripozna za vse odbitne začasne razlike, če je verjetno, da se bo pojavil razpoložljiv obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti odbitne začasne razlike (v predvidljivem prihodnjem obdobju obdobje petih let). Odloženi davek, povezan z vrednotenjem vrednostnih papirjev, merjenih po PVDVD, se izkaže neposredno v drugem vseobsegajočem donosu Primerjalni podatki V primerjavi s predstavitvijo računovodskih izkazov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, se je spremenila shema za prikaz izkaza poslovnega izida skladno s spremembami, ki jih je predpisala Banka Slovenije. Posledično so se v izkazu poslovnega izida spremenili primerjalni podatki za leto 2019 v postavkah Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog, Administrativni stroški in Drugi čisti poslovni dobički/izgube. Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog so skladno z novo shemo izločeni iz Drugih poslovnih odhodkov v okviru postavke Drugi čisti poslovni dobički/izgube v znesku tisoč. Administrativni stroški skladno z novo shemo vključujejo tudi davke, prispevke, članarine in podobne odhodke, ki so bili pred spremembo vključeni v Druge poslovne odhodke v okviru postavke Drugi čisti poslovni dobički/izgube. Primerjalni podatki za leto 2019 so se v postavki Administrativni stroški tako povečali na ravni Skupine za 853 tisoč (banka: 810 tisoč ) ter se za enak znesek znižali v postavki Drugi poslovni dobički/izgube. Primerjalni podatki za leto 2019 vključujejo podatke Nove KBM d.d. ter podatke Skupine Nove KBM, ki vključuje Novo KBM d.d. ter odvisno družbo Summit Leasing d.o.o., ne vključujejo pa podatkov nekdanje Abanke d.d. in njene odvisne družbe Anepremičnine d.o.o., ki se po združitvi Abanke in Nove KBM vključujejo v skupne podatke za leto V pojasnilih k izkazu finančnega položaja se vpliv združitve izkazuje v ločeni postavki Sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo, v izkazu poslovnega izida pa v postavki Dobiček iz izpogajanega nakupa Standardi in pojasnila a) Standardi in pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde in sprejela Evropska unija Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot v preteklih letih, z izjemo novo sprejetih in dopolnjenih standardov ter pojasnil, ki sta jih izdala Odbor za mednarodne računovodske standarde oziroma Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja in katere je sprejela Evropska unija. V tekočem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov, in sicer: Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje) Spremembe MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake Opredelitev pojma»bistven«, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje) Spremembe MSRP 9 Finančni instrumenti, MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja Reforma referenčnih obrestnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje)

89 LETNO Spremembe reforme referenčnih obrestnih mer: a) spreminjajo posebne zahteve glede obračunavanja varovanja pred tveganji tako, da lahko podjetja obračunavajo varovanje pred tveganji ob predpostavki, da se referenčna obrestna mera, na kateri temeljijo varovani denarni tokovi in denarni tokovi od instrumenta za varovanje, zaradi reforme referenčnih obrestnih mer ne bodo spremenili; b) so obvezne za vsa razmerja varovanja pred tveganjem, na katera reforma referenčnih obrestnih mer neposredno vpliva; c) niso namenjene olajševanju drugih posledic reforme referenčnih obrestnih mer (če razmerje varovanja pred tveganjem ne izpolnjuje več zahtev za obračunavanje varovanja pred tveganji iz razlogov, ki niso navedeni v spremembah, je treba prenehati z obračunavanjem varovanja pred tveganjem) in d) zahtevajo posebna razkritja o tem, v kolikšni meri spremembe reforme vplivajo na razmerja varovanja pred tveganji med podjetji. Spremembe MSRP 3 Poslovne združitve Opredelitev poslovnega subjekta, ki jih je EU sprejela 21. aprila 2020 (v veljavi za poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema enak datumu začetka prvega letnega poročevalskega obdobja, ki se začne 1. januarja 2020 ali pozneje, in pridobitve sredstev, do katerih pride na začetku tega obdobja ali po njem) Spremembe MSRP 16 Najemi Oprostitve plačil najemnin v povezavi s COVID-19, ki jih je EU sprejela 9. oktobra 2020 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. junija 2020 ali pozneje, za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje). Spremembe obstoječih standardov niso predstavljale pomembnih sprememb v računovodskih usmeritvah Skupine. b) Standardi in pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde in sprejela Evropska unija, vendar še niso v veljavi Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili izdani naslednji standardi, popravki in pojasnila, ki jih je sprejela Evropska unija, vendar še niso stopili v veljavo: Spremembe MSRP 4 Zavarovalne pogodbe podaljšanje začasne oprostitve od uporabe MSRP 9, ki jih je Evropska unija sprejela 15. decembra 2020, vendar še niso stopile v veljavo (datum prenehanja veljavnosti začasne oprostitve je bil podaljšan na letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje). Skupina sprememb standardov, ki še niso stopili v veljavo, ni predčasno uporabila in ocenjuje, da v obdobju začetne uporabe ne bodo imele pomembnega vpliva na računovodske izkaze. c) Standardi in pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde, vendar jih Evropska unija še ni sprejela Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela Evropska unija, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde, z izjemo novih in dopolnjenih standardov ter pojasnil, ki na dan odobritve teh računovodskih izkazov niso bili potrjeni za uporabo: Spremembe MSRP 9 Finančni instrumenti, MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje, MSRP 7 Finančni instrumenti: razkrivanje, MSRP 4 Zavarovalne pogodbe in MSRP 16 Najemi Reforma referenčnih obrestnih mer 2. faza (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje) Reforma referenčnih obrestnih mer: Spremembe se nanašajo na spremembo finančnih sredstev, finančnih obveznosti in obveznosti iz najema, posebne zahteve glede obračunavanja varovanja pred tveganjem in zahteve po razkritju po MSRP 7 ter spremljajo spremembe v zvezi s spremembami in obračunavanjem varovanja pred tveganjem: a) Sprememba finančnih sredstev, finančnih obveznosti in obveznosti iz najema IASB uvaja praktično rešitev za spremembe, ki jih zahteva reforma (spremembe so potrebne neposredno zaradi reforme IBOR in so narejene na ekonomsko enakovredni podlagi). Te spremembe se obračunavajo s posodobitvijo efektivne obrestne mere. Vse druge spremembe se obračunavajo z uporabo trenutnih zahtev MSRP. Podobna praktična rešitev je predlagana za obračunavanje na strani najemnika po MSRP 16. b) Zahteve glede obračunavanja varovanja pred tveganjem v skladu s spremembami se obračunavanje varovanja pred tveganjem ne ukinja samo zaradi reforme IBOR. Razmerja varovanja pred tveganjem (in z njimi povezano dokumentacijo) je treba spremeniti tako, da bodo odražala spremembe varovane postavke, instrumenta varovanja pred tveganjem in varovanega tveganja. Spremenjena razmerja varovanja pred tveganjem morajo izpolnjevati vsa merila ustreznosti za obračunavanje varovanja pred tveganjem, vključno z zahtevami glede učinkovitosti. c) Razkritja da bi uporabniki lahko razumeli naravo in obseg tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno zaradi reforme IBOR, kako podjetje obvladuje ta tveganja, napredek podjetja pri prehodu z IBOR na alternativne referenčne obrestne mere in kako podjetje upravlja s tem prehodom, mora podjetje razkriti naslednje informacije: kako upravlja prehod na alternativne referenčne obrestne mere, njegov napredek na datum poročanja in tveganja, ki jim je izpostavljeno zaradi prehoda; kvantitativne informacije o neizvedenih finančnih sredstvih, neizvedenih finančnih obveznostih in izvedenih finančnih instrumentih, ki še niso prešli na alternativno referenčno stopnjo, razčlenjene po pomembni referenčni obrestni meri, za katero se izvede reforma referenčnih obrestnih mer; če je zaradi reforme IBOR prišlo do sprememb strategije podjetja za obvladovanje tveganj, opis teh sprememb in tega, kako podjetje obvladuje ta tveganja. d) UOMRS je spremenil tudi MSRP 4 na način, da morajo zavarovatelji, ki uporabljajo začasno oprostitev od uporabe MSRP 9, uporabljati spremembe pri obračunavanju sprememb, ki jih neposredno zahteva reforma IBOR. MSRP 17 Zavarovalne pogodbe, vključno s spremembami MSRP 17 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje) Spremembe MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov Razvrščanje obveznosti na kratkoročne in dolgoročne (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje) Spremembe MSRP 3 Poslovne združitve Sklicevanja na konceptualni okvir s spremembami MSRP 3 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje) Spremembe MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva Dobički pred nameravano uporabo (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje), Spremembe MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva Kočljive pogodbe Stroški izpolnjevanja pogodbe (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje) Spremembe različnih standardov zaradi izboljšav MSRP (cikel ), ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 9, MSRP 16 in MRS 41), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (Spremembe MSRP 1, MSRP 9 in MRS 41 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje. Sprememba MSRP 16 se nanaša samo na ponazorilni zgled, zato datum začetka veljavnosti ni naveden). Skupina predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze.

90 LETNO Izpostavljenost različnim vrstam tveganj Skupina ima vzpostavljeno Strategijo prevzemanja tveganj (v nadaljevanju: Strategija), v okviru katere ima opredeljene cilje prihodnjega prevzemanja in upravljanja tveganj ob upoštevanju profila tveganosti, predvidenega in pričakovanega razvoja poslovanja Skupine, naložbene strategije, poslovne strategije, strategije informacijske tehnologije, strategije upravljanja z nedonosnimi posojili, načrta upravljanja nepremičnin, predvidenih za prodajo, načrta sanacije in zunanjega okolja. Strategija prevzemanja tveganj zajema Izjavo o nagnjenosti k prevzemanju tveganj, vzpostavljen limitni sistem skupaj s sistemom zgodnjega opozarjanja pa podrobneje opredeljuje Priročnik operativnih limitov. Zajema in povezuje ICAAP in ILAAP. Dokumenti se revidirajo na letnem nivoju. Strategija sloni na šestih stebrih. To so: proces identificiranja in merjenja tveganj strategija tveganj opredelitev izjave o nagnjenosti k prevzemanju tveganj opredelitev sposobnosti prevzemanja tveganj, vzpostavitev limitnega sistema s sistemom zgodnjega opozarjanja, opredelitev alokacije kapitala in spremljanje porabe kapitala upravljanje in spremljanje tveganj opredelitev vlog in odgovornosti Cilji upravljanja tveganj, opredeljeni v Strategiji, so: zmerna, stabilna in dolgoročna dobičkonosnost ustvarjanje dobička ob prevzemanju zmernega kreditnega tveganja sprejemanje večjega, a razpršenega tveganja iz naslova izpostavljenosti do držav z namenom zagotavljanja visoke likvidnosti sredstev ohranjanje kapitalskega in likvidnostnega tveganja na nizki ravni ohranjanje preostalih tveganj, h katerim se Skupina izpostavlja, na zmernem nivoju Skupina pri merjenju tveganj uporablja sistematičen pristop. Najprej tveganja identificira, jih oceni, opredeli njihovo materialnost in potrebo po alokaciji kapitala. Na osnovi merjenja tveganj sprejema ukrepe za njihovo zniževanje. Skupina je usmerjena v aktivno upravljanje in spremljanje tveganj. Proces upravljanja tveganj odseva celovit pristop Skupine: identifikacija in opredelitev posamezne vrste tveganja določitev materialnosti posamezne vrste tveganja določitev tehnike merjenja posamezne vrste tveganja določitev metod spremljanja dejavnikov tveganj določitev limitov izpostavljenosti posamezni vrsti tveganja določitev mejnih vrednosti ključnih kazalnikov tveganj stalno spremljanje posameznih vrst tveganj in ključnih kazalnikov tveganj ob upoštevanju vzpostavljenih omejitev redno poročanje o izpostavljenosti tveganjem ustreznim organom odločanja prilagajanje politik, metodologij, pravil in procesov za upravljanje tveganj v spreminjajočem se poslovnem okolju Skupina ima za vsako posamezno pomembno vrsto tveganja sprejeto: politiko upravljanja vrste tveganja metodologijo merjenja vrste tveganja izjavo o nagnjenosti k prevzemanju vrste tveganj, v kateri ima opredeljeno nagnjenost k prevzemanju posamezne vrste tveganja vzpostavljen limitni sistem, vključujoč operativne limite in sistem zgodnjega opozarjanja 9.1 Kreditno tveganje Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do družbe v Skupini in je osnovno tveganje, ki mu je Skupina izpostavljena pri svoji dejavnosti. V okviru Strategije prevzemanja tveganj Skupine Nove KBM, ki je krovni dokument, ima Skupina kvantificirane strateške cilje prevzemanja kreditnega tveganja. Upravljanje kreditnega tveganja obsega identifikacijo, merjenje in zmanjševanje tveganja na sprejemljivo raven, ki je skladna z zastavljeno poslovno strategijo, strategijo prevzemanja tveganj in izjavo o nagnjenosti k prevzemanju tveganj. Upravljanje kreditnega tveganja poteka na ravni komitenta, posamezne članice in tudi na ravni celotne Skupine. Skupina spremlja, omejuje in obvladuje kreditno tveganje: z opredelitvijo tveganja dolžnika in ocenjevanjem pričakovanih kreditnih izgub v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi z zagotavljanjem kapitala za zadostno kapitalsko pokritost kreditnih tveganj z omejevanjem izpostavljenosti v okviru limitnega sistema, ki je neposredno integriran s Strategijo prevzemanja tveganj in procesom ICAAP z ustreznim zavarovanjem finančnih sredstev Za namen omejevanja kreditnega tveganja so v odobritveni proces vključeni odločevalci s področja tveganj (odločanje po principu»štirih oči«) Nedonosne izpostavljenosti Skupina kot nedonosne izpostavljenosti (non performing exposures NPE) označuje izpostavljenosti, kjer upravičeno pričakuje, da dolžnik v pogodbenem roku ne bo sposoben v celoti poravnati svojih obveznosti oziroma pričakuje, da ne bodo poplačane brez ukrepov banke, kot je unovčenje zavarovanja, prodaja terjatev ali restrukturiranje. V Skupini se izpostavljenost šteje kot nedonosna, če je izpolnjen katerikoli izmed naslednjih kriterijev: izpostavljenost ima status»defaulted«ali je uvrščena v skupino 3 v skladu z MSRP 9 in Metodologijo ocenjevanja pričakovanih izgub iz kreditnega tveganja v Skupini (vključno z zamudo poravnave mejno pomembnega zneska kreditne obveznosti nad 90 dni v skladu z novo opredelitvijo neplačila v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uredba o kapitalskih zahtevah - CRR) in z regulativnimi tehničnimi standardi za prag pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi po členu 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 izpostavljenost je bila restrukturirana, pri čemer je Skupina pripoznala pomembno ekonomsko izgubo ali ocenjuje, da obveznosti dolžnika verjetno ne bodo poplačane restrukturiranje z nizko verjetnostjo plačila izpostavljenost je že obravnavana kot nedonosna in niso izpolnjeni izhodni kriteriji komitent je v insolvenčnem postopku Banka ima za komitente, ki so neplačniki, natančno določene kriterije, ob izpolnitvi katerih ocenjuje, da se je tveganje komitenta zmanjšalo in da se status neplačnika lahko ukine. Ob vrnitvi komitenta nazaj v plačniško bonitetno skupino se njegove izpostavljenosti v določenem opazovalnem obdobju prerazporedijo v skupino 2. Kadar razlogi, zaradi katerih se je kreditno tveganje posameznega finančnega sredstva pomembno povečalo, ne obstajajo več in banka utemeljeno pričakuje, da pri takšnih izpostavljenostih v kratkoročnem obdobju ni ponovno pričakovati pomembnega povečanja kreditnega tveganja dolžnika, se takšno finančno sredstvo razvrsti v skupino 1 in se zanj ponovno izračunavajo pričakovane izgube za obdobje 12 mesecev.

91 LETNO Kot pomembna obveznost v zamudi skladno z novo opredelitvijo neplačila, ki jo je Skupina začela uporabljati v novembru 2020 se šteje vsota vseh zapadlih neplačanih obveznosti posameznega dolžnika do banke najkasneje, ko ta presega 1 odstotek izpostavljenosti do tega dolžnika in je večja od 100 ali 500 EUR odvisno od izračunane kategorije izpostavljenosti. S spremembo števca zamude, ki je bila uvedena v novembru 2020 za raven skupine NKBM (SLS in NKBM), se je spremenila definicija neplačila. V skladu z novo opredelitvijo neplačila se je štetje zamud spremenilo iz obstoječe uporabljene metode FIFO v metodo, ki šteje zamude, če znesek zamud presega mejno pomemben znesek, ne glede na to, kateri obrok plača stranka. Ko znesek zamud preseže mejni pomemben znesek, se začne štetje zamud. Štetje zamude se nadaljuje neprekinjeno, dokler zamudni znesek ne pade pod prag mejno pomembnega zneska. Izpostavljenost se definira kot tekoča izpostavljenost do komitenta, ki vključuje izključene prihodke in evidenčne terjatve. Sprememba opredelitve neplačila je bila narejena le na portfelju NKBM in SLS, medtem ko je Abanka prejšnjo definicijo zamude uporabljala do 31. decembra, torej do operativne združitve. Z operativno združitvijo je banka vzpostavila štetje zamud na ravni skupine in izvedla preračun skupnih zamud. Na podlagi nove opredelitve neplačila in z uvedbo novega štetja zamud je banka zabeležila povečanje novih neplačil v višini 18,9 milijona EUR. V skladu s tem povečanjem je banka pripoznala dodatnih 2 milijona EUR izgube zaradi oslabitve. Vrnitev med nedonosne izpostavljenosti po restrukturiranju: dolžnik v dvoletnem preizkusnem obdobju pri katerikoli izpostavljenosti zamudi 30 dni ali je bilo izvedeno ponovno restrukturiranje S portfeljem komitentov, ki imajo status neplačnika in so razvrščeni v neplačniške bonitetne razrede, upravljata Sektor upravljanja problematičnih naložb in Pravna pisarna Obrestne mere in stroški odobritve kredita Cene bančnih produktov se v družbah v Skupini določajo v skladu s sprejetimi politikami kreditiranja komitentov. Na primer obrestne mere, ki se pri kreditih zaračunajo strankam, so odvisne od izhodiščne obrestne mere, vrste posla, preteklega sodelovanja z družbami v Skupini, bonitete komitenta ter ročnosti in oblike zavarovanja kredita. Stroški odobritve kredita se določijo na podlagi veljavnih sklepov uprave posamezne družbe v Skupini in njene politike kreditiranja. Od prehoda na novi informacijski sistem s uporablja banka za posle, sklenjene po tem datumu, efektivno obrestno mero (angl. effective interest rate EIR). To je obrestna mera, ki natančno diskontira ocenjena prihodnja denarna plačila ali prejemke v pričakovanem obdobju trajanja finančnega sredstva na bruto knjigovodsko vrednost finančnega sredstva. Pri ocenjevanju ECL za POCI sredstva se za namene diskontiranja uporabi efektivna obrestna mera, ki je določena ob začetnem pripoznanju Omejitve izpostavljenosti Pri omejevanju velike izpostavljenosti Skupina upošteva vse veljavne regulatorne zahteve, v skladu s katerimi celotna izpostavljenost do posameznega komitenta ali skupine povezanih oseb ne sme presegati 25 % kapitala Skupine. Iz navedene omejitve se izvzemajo izpostavljenosti do odvisne družbe Summit Leasing Slovenija (SLS) v skladu z ustrezno regulativo. Za namene zmanjševanja kreditnega tveganja Skupina v okviru celovitega sistema limitov kreditnega portfelja, dopolnjenega s sistemom zgodnjega opozarjanja, ki je integriran v proces ICAAP, spremlja izpostavljenost kreditnemu tveganju Politika zavarovanj Politika kreditnih zavarovanj v Skupini Nove KBM ureja: vrste kreditnih zavarovanj, ki jih Banka sprejema kot sprejemljive oziroma primerne vrste kreditnih zavarovanj, pri katerih je potreben fizični ogled premoženja, ki se zastavlja minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri vsaki od primernih oblik kreditnih zavarovanj v postopku odobritve naložbe, evidentiranja in spremljanja le-teh do postopka unovčenja dovoljeno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja (LTV) za posamezno vrsto zavarovanja potrebno dokumentacijo po posameznih vrstah zavarovanj, ki zagotavlja pravno gotovost zavarovanja evidentiranje, spremljanje (način in pogostost vrednotenja) in poročanje zavarovanj, ki jih banka sprejme postopke ugotavljanja stopnje korelacije med vrednostjo zavarovanja in kreditno kakovostjo dolžnika postopke in procese za pravočasno izvršljivost zavarovanja po posameznih vrstah zavarovanja odgovornosti posameznih organizacijskih enot ob ustanovitvi kreditnega zavarovanja in pri spremljavi kreditnih zavarovanj do postopka njihovega unovčenja Ocenjevanje pričakovanih izgub iz kreditnega tveganja Razvrščanje izpostavljenosti za namen izračuna pričakovanih kreditnih izgub Predmet ocenjevanja pričakovanih kreditnih izgub so finančni instrumenti, merjeni po odplačni vrednosti (vključno s poslovnimi terjatvami), po pošteni vrednosti skozi drugi vseobsegajoči donos (PVDVD), ki se nanašajo na dolžniške finančne instrumente, terjatve iz naslova najemov, ter zunajbilančne izpostavljenosti iz prevzetih kreditnih obveznosti in pogodb o finančnem poroštvu, za katere se uporabljajo zahteve glede oslabitev. Banka v skladu z MSRP 9 razvršča finančna sredstva, za katera ocenjuje pričakovane kreditne izgube, v 3 skupine: skupina 1 izpostavljenosti, pri katerih se kreditno tveganje od začetnega pripoznanja ni pomembno povečalo, in izpostavljenosti z nizkim tveganjem skupina 2 izpostavljenosti, pri katerih se je kreditno tveganje od začetnega pripoznanja pomembno povečalo, in izpostavljenosti iz naslova terjatev do kupcev, za katere se kreditne izgube izračunavajo po poenostavljenem pristopu; v skupino 2 se razvrščajo tudi POCI sredstva, če je dolžnik razvrščen v plačniški bonitetni razred skupina 3 izpostavljenosti v statusu neplačila in izpostavljenosti, opredeljene kot POCI Pomembno povečanje kreditnega tveganja Banka pri ugotavljanju, ali se je pri posameznem sredstvu od začetnega pripoznanja kreditno tveganje pomembno povečalo (angl. significant increase in credit risk ali SICR), poleg upoštevanja regulatorno določenih kriterijev, kot je 30-dnevna zamuda mejno pomembnega zneska na pogodbo in 90-dnevna zamuda mejno pomembnega zneska na komitenta, ravna skladno z Metodologijo Skupine Nove KBM za razvrščanje komitentov v bonitetne razrede oziroma upošteva spremembo uradne veljavne interne bonitetne ocene komitenta, ki temelji na dolgoročni verjetnosti neplačila (through-the-cycle PD oz. TTC PD). Pri tem ocenjuje, da se pomembno povečanje kreditnega tveganja v prvi vrsti odraža v relativni spremembi bonitetne ocene komitenta v času od začetnega pripoznanja. Pri razvrščanju komitentov banka uporablja vse razpoložljive kvantitativne informacije v okviru analize finančnih

92 LETNO izkazov in projekcij, tako modelsko kot tudi ekspertno na podlagi jasno postavljenih kriterijev, kakor tudi kvalitativne oz. mehke informacije, ki so povezane tako s posameznim komitentom kot tudi s panogami in splošnim makroekonomskim okoljem. Banka na sistematični način upošteva mehke informacije, ki so usmerjene v prihodnost z vidika posameznega komitenta in katere bi lahko vplivale na kreditno sposobnost in morebitne izpade denarnih tokov. Banka prav tako uporablja sistem zgodnjega opozarjanja (angl. early warning system ali EWS) pri spremljanju kreditnega tveganja. Če se je kreditno tveganje pomembno povečalo in izpostavljenost še ni opredeljena kot neplačana, se sredstvo prerazvrsti iz skupine 1 v skupino 2. Pri tem se upoštevajo naslednji kriteriji: dnevi zamud, interna bonitetna ocena, EWS status, Covid status, število mesecev od izhoda statusa neplačnika, status restrukturiranja in uporabljen pristop. Iz skupine 2 v skupino 3 pa se izpostavljenosti prerazvrstijo v primeru, da ima komitent status neplačnika ali v primeru, ko nima statusa neplačnika, vendar zamuda plačila presega 90 dni (mejno pomembnega zneska na komitenta). Banka je v letu 2020 poleg tega, da je pri določanju bonitetnih ocen z namenom zmanjšanja procikličnosti v pandemičnem okolju prešla iz kratkoročne bonitetne ocene (angl. Point-in-Time ( PiT ) na dolgoročne bonitetne ocene (angl. Through-the-Cycle ( TTC ), uvedla tudi projekt spremembe metodologije (SICR) iz sorazmerno statičnega pristopa (ki temelji predvsem na spremembah v bonitetnih ocenah) v bolj dinamičen in dovršen pristop. V novem pristopu so (namesto sprememb v bonitetnih ocenah) relativne spremembe pričakovane življenjske dobe PD sprožilec za SICR na podlagi vnaprej določenih pragov. Namen posodobljene metodologije je zajeti tudi trenutni razvoj portfelja in trenutne spremembe bonitetnih ocen Vpliv pandemije COVID-19 na ocenjevanje kreditnega tveganja Slovenski parlament je 20. marca 2020 sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev»ziuopok«(v nadaljnjem besedilu: zakon). Zakon, ki je začel veljati 29. marca 2020 in spada v okvir prvega protikoronskega paketa (PKP1), je zasnovan za omilitev posledic epidemije COVID-19 in omogoča kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne morejo poravnati obveznosti, odložitev odplačila obveznosti za obdobje do 12 mesecev. V okviru šestega protikoronskega paketa (PKP6) je 28. novembra v veljavo stopil Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki omogoča nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov, da se v kar največji meri omilijo negativne posledice druge epidemije COVID-19 na gospodarstvo in na kreditojemalce. Skladno s PKP6 je Banka odobrila kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do V sedmem svežnju ukrepov proti koronavirusu (PKP7) je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19. Zakon je začel veljati 31. decembra Plačilo obveznosti iz kreditnih pogodb je bilo mogoče odložiti za 9 mesecev, vendar je bilo v ta odlog potrebno všteti že odobrene odloge. Če je bil odlog v obdobju 9 mesecev ali več že odobren, dodatni odlog po PKP7 ni mogoč. Kreditojemalci so morali pri banki vložiti vlogo za odlog plačila do 26. februarja 2021, odlog pa prične veljati najpozneje 31. marca Osmi sveženj ukrepov proti koronavirusu (PKP8) določb o moratoriju ni vključeval. Zaradi pandemije Covid-19 je Skupina NovaKBM v letu 2020 uvedla več sprememb kot odziv na spremembe na trgu ter na smernice EBA in lokalne državne zakone v zvezi s pandemijo s poudarkom, da zagotovi ustrezno raven oslabitev in rezervacij. Banka se je pri kreditojemalcih odzvala tako z zakonodajnimi moratoriji kot tudi nezakonodajnimi (bilateralnimi) odlogi. Prvi odzivi marca 2020 so bili zaradi negotovosti trajanja pandemije bolj prilagojeni zmanjšanju potencialne procikličnosti ter posodobitvi makroekonomskih scenarijev na podlagi objavljene makroekonomske napovedi. KREDITI V OKVIRU MORATORIJA Na področju pravnih oseb (podjetja, SME, mednarodna posojila in projektno financiranje) je Banka nadgradila sistem zgodnjega opozarjanja (EWS) in vpeljala dodatni nadzorni sistem Covid-19, s katerimi zagotavlja, da so komitenti, ki jih je prizadela pandemija, bili in so pravočasno prepoznani. Banka je poseben poudarek namenila oceni in oblikovanju ustreznih oslabitev in rezervacij za kreditno tveganje. Da bi dosegla ta cilj, je banka leta 2020 nadgradila metodologijo za pomembno povečanje kreditnega tveganja ( SICR ) in glede na nadaljnjo negotovost glede prihodnjega razvoja in vplivov pandemije uvedla Post Model Adjustment v izračun ECL. S spremembo pri določitvi bonitetnih ocen je banka prešla s statičnega na bolj dinamičen in dovršen pristop, ki zmanjšuje procikličnost v pandemičnem okolju, saj novi pristop vključuje relativne spremembe pričakovane življenjske dobe PD kot podlago za SICR. Na podlagi razvoja pandemije je banka redno posodabljala makroekonomske scenarije na podlagi zanesljivih in posodobljenih napovedi. Zadnje spremembe so bile izvedene konec leta 2020 s spremembo uteži v smeri neugodnih scenarijev z utemeljitvijo, da je gospodarsko okolje ob vstopu v leto 2021 še vedno negotovo, predvsem v zvezi z začetkom ponovnega odpiranja gospodarstva, obsegom in časovnim obdobjem nadaljevanja ukrepov ŠTEVILO ODOBRENIH ŠTEVILO ZAPADLIH % državne pomoči, ter sposobnostjo kreditojemalcev, da nadaljujejo z odplačevanjem obveznosti tudi po izteku obdobja moratorija v drugem in tretjem četrtletju V drugi polovici leta 2020 je banka pri posameznem komitentu iz segmentov kreditov malim in srednjim podjetjem, pravnim osebam in pri mednarodnih posojilih ocenila znake povečanega kreditnega tveganja. Banka je analizirala možno povečano kreditno tveganje tistih industrijskih panog, ki so v Sloveniji prizadete predvsem zaradi dejstva, da so vladni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa povzročili zaprtje podjetij ali prekinili dobavne verige. Izbrani industrijski segmenti, ki jih je prizadela pandemija, so turizem, avtomobilska industrija in neživilska trgovina na drobno. Banka je posebno pozornost namenila tudi ocenjevanju zavarovanj v pandemiji najbolj prizadetim panogam. Ponovne ocene so se odrazile predvsem v spremembi bonitetnih ocen in posledično v spremembah skupin. Po objavi makroekonomskih napovedi kot odziv na pandemijo Covid-19, je banka posodobila makroekonomske scenarije in vgradila predpostavke o pandemiji (pojasnilo Vključitev v prihodnost usmerjenih informacij v model pričakovanih kreditnih izgub). Spodnja tabela prikazuje število in vrednost odobrenih moratorijev glede na zapadlost na dan ŠTEVILO NEZAPADLIH % Prebivalstvo % % Pravne osebe % % Velika podjetja (LC) % % Mala in srednje velika podjetja (SME) % % Mikro podjetja % % Skupaj % % ZNESEK V 1000 ODOBRENI ZAPADLI % NEZAPADLI % Prebivalstvo % % Pravne osebe % % Velika podjetja (LC) % % Mala in srednje velika podjetja (SME) % % Mikro podjetja % % Skupaj % %

93 LETNO ODLOG PLAČILA V 1000 ODOBRENI ZAPADLI % NEZAPADLI % Prebivalstvo % % Pravne osebe % % Velika podjetja (LC) % % Mala in srednje velika podjetja (SME) % % Mikro podjetja % % Skupaj % % Merjenje pričakovanih kreditnih izgub (ECL) Banka ima razvite lastne modele za izračun ključnih parametrov merjenja kreditnih izgub: izpostavljenosti v trenutku neplačila (angl. exposure at default ali EAD) verjetnosti neplačila (angl. probability of default ali PD) pričakovane izgube v primeru neplačila (angl. loss given default ali LGD) Pričakovane kreditne izgube so enake zmnožku pričakovane verjetnosti neplačila, pričakovane izgube v primeru neplačila in pričakovane izpostavljenosti v trenutku neplačila. Pričakovane kreditne izgube so z verjetnostjo posameznega makroekonomskega scenarija tehtana ocena kreditnih izgub v določenem časovnem obdobju. Za izpostavljenosti iz skupine 1 ocenjuje banka 12-mesečne pričakovane izgube, medtem ko za izpostavljenosti iz ostalih dveh skupin ocenjuje vseživljenjske izgube oz. izgube, ki se pričakujejo v celotnem času trajanja pogodbenih obveznosti. Izpostavljenosti iz skupine 3, kjer celotna izpostavljenost do ozke skupine povezanih oseb presega , se slabijo posamično na podlagi ocene vzdržnosti poslovnega načrta in strategije banke do komitenta ter posledično vseh možnih pričakovanih denarnih tokov, tako iz poslovanja kot iz unovčenja zavarovanj. Za ostale izpostavljenosti iz skupine 3 uporablja banka masovni oz. avtomatiziran izračun pričakovanih kreditnih izgub Izpostavljenost v trenutku neplačila (EAD) Izračun izpostavljenosti v trenutku neplačila se razlikuje glede na vrsto in značilnosti finančnega produkta. Za sredstva, vodena po odplačni vrednosti, je osnova trenutna izpostavljenost, ki se skozi čas trajanja pogodbenega razmerja spreminja skladno s pogodbenimi denarnimi tokovi. Pri potencialnih obveznostih se kot EAD upošteva bodoči znesek, za katerega banka na osnovi historičnih podatkov pričakuje, da bo v prihodnosti črpan. Za sredstva, ki se vodijo po FVOCI, je osnova nabavna vrednost, vključno z razmejenim diskontom/ premijo do zapadlosti instrumenta, s pripadajočimi natečenimi obrestmi. Za izpostavljenosti iz skupine 1 in skupine 3 se upošteva le en EAD, medtem ko se za izpostavljenosti iz skupine 2 določi EAD za vsako leto do zapadlosti. Izpostavljenost v trenutku neplačila se izračuna kot seštevek bilančne izpostavljenosti, korigirane s faktorjem spremembe bilančne izpostavljenosti (EXP_IF), in zunajbilančne izpostavljenosti, pomnožene s konverzijskim faktorjem (CCF). Faktor spremembe bilančne izpostavljenosti predstavlja pričakovano spremembo trenutne bilančne izpostavljenosti, ki bo nastala ob (morebitnem) nastopu dogodka neplačila. Konverzijski faktor (CCF) predstavlja pričakovano črpanje trenutno neizkoriščenega zneska prevzete obveznosti, ki bi lahko bil črpan in bi v primeru nastopa neplačila predstavljal bančno izpostavljenosti do nasprotne stranke. Za reprezentativne skupine produktov izračunava banka konverzijske faktorje sama, za nereprezentativne produkte pa uporablja regulatorno predpisane vrednosti. Za revolving produkte, kot so limiti na transakcijskih računih, kreditne kartice in kartice z odloženim plačilom, ki nimajo dejanske zapadlosti, upošteva banka efektivno zapadlost, ocenjeno na osnovi značilnosti posameznih produktov Verjetnost neplačila (PD) Za vsakega komitenta banka določa dolgoročno verjetnost neplačila (angl. through the cycle PD) in kratkoročno verjetnost neplačila (angl. point in time PD). Dolgoročna verjetnost neplačila je povprečna verjetnost neplačila dolžnika v časovnem obdobju 12 mesecev skozi cel ekonomski cikel in je stabilna skozi čas, saj nanjo ne vplivajo trenutne makroekonomske razmere, medtem ko predstavlja kratkoročna verjetnost neplačila verjetnost neplačila dolžnika v časovnem obdobju naslednjih 12 mesecev od referenčnega datuma in je občutljiva na spremembe v makroekonomskem okolju. Kratkoročna verjetnost neplačila upošteva tako podatke o boniteti podjetja kot trenutno stanje v makroekonomskem ciklu. V času ugodnih makroekonomskih razmer in ugodnih makroekonomskih napovedi bo kratkoročna verjetnost neplačila nižja od dolgoročne in obratno. Izračun pričakovanih kreditnih izgub temelji na kratkoročni verjetnosti neplačila, na osnovi katere se komitenti razvrščajo v ustrezne bonitetne razrede. Glede na različne značilnosti komitentov uporablja banka različne modele določanja verjetnosti neplačila. Bonitetni modeli so ločeni za naslednje segmente: fizične osebe samostojni podjetniki mikro gospodarske družbe male in srednje gospodarske družbe velike gospodarske družbe segment mednarodnega kreditiranja (ang. International lending - IL). Pri izračunu verjetnosti neplačila upošteva banka vse razpoložljive informacije o komitentu, to je finančne in vedenjske podatke, ki se razlikujejo glede na vrsto komitenta Pričakovana izguba v primeru neplačila (LGD) Banka uporablja kratkoročni LGD, ki odraža trenutne ekonomske razmere. Glede na homogenost posameznih segmentov komitentov ima banka različne modele LGD, in sicer za segment podjetij, samostojnih podjetnikov, prebivalstva, mednarodnega kreditiranja in segment ostalo. LGD, uporabljen za izračun izgub, temelji na izračunu pričakovane stopnje izgub za scenarije ozdravitve, stečaja, izvršbe in prodaje pri posamezni izpostavljenosti in je tehtan z verjetnostjo posameznih scenarijev. Na stopnjo pričakovane izgube pri izpostavljenostih iz skupine 3 vplivata tudi morebiten insolvenčni postopek ter čas, ki je pretekel od nastanka dogodka neplačila. Pričakovane kreditne izgube za izpostavljenosti, razvrščene v skupino 1 in skupino 3, temeljijo na parametru LGD, ki je določen na podlagi vhodnih podatkov, veljavnih na datum izračuna. Za izpostavljenosti v skupini 2 se parameter LGD spreminja do zapadlosti zaradi spremembe v izpostavljenosti (EAD), ki je vhodni parameter v modelu LGD Vključitev v prihodnost usmerjenih informacij v model pričakovanih kreditnih izgub Banka v skladu z MSRP 9 in smernicami za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanja pričakovanih kreditnih izgub upošteva v prihodnost usmerjene informacije (angl. forward looking information ali FLI), ki jih je na podlagi razumne presoje, splošno sprejetih metod za ekonomsko analizo in napovedovanje ter podprte z zadostnim naborom podatkov identificirala kot pomembne pri ocenjevanju pričakovanih kreditnih izgub. Banka v modelih parametrov tveganja upošteva realizirane vrednosti makroekonomskih spremenljivk kakor tudi najnovejše napovedi makroekonomskih spremenljivk po različnih makroekonomskih scenarijih.

94 LETNO Banka redno pregleduje modele za v prihodnost usmerjene informacije in ocenjuje njihovo napovedno moč. Prav tako redno preverja, katere makroekonomske spremenljivke imajo napovedno moč in če ugotovi, da ima napovedno moč določena spremenljivka, le-to vključi v modele v prihodnost usmerjenih informacij. Banka v procesu izračuna pričakovanih kreditnih izgub uporablja štiri makroekonomske scenarije: optimističnega, ciljnega, konzervativnega in neugodnega (angl. severe). Scenariji in uteži so določeni glede na prevladujoče gospodarske razmere in trenutni položaj v gospodarskem ciklu ter se redno pregledujejo, tako da odražajo najnovejša dogajanja. Banka se za makroekonomske napovedi Slovenije opira na napovedi Banke Slovenije (BS) in Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Viri makroekonomskih napovedi za ostala območja so: Evropska komisija za Evropo; Evropska centralna banka za območje evra; Ameriška centralna banka (FED) za ZDA. tudi uteži v smeri osnovnega scenarija, objavljenega s strani inštitucij. V juniju 2020 posodobljeni makroekonomski scenariji so odražali negotovost in širši razpon možnih učinkov. Banka je za namene izračuna ECL decembra 2020 ponovno posodobila makroekonomske scenarije in ustreznih uteži. Čeprav je zaradi negotove in nenehno spreminjajoče se situacije v zvezi s pandemijo COVID-19 napovedovanje makroekonomskih spremenljivk bolj zahtevno, se banka za te namene zanaša na napovedi ali makro obete, objavljene s strani ustreznih virov, kot so: UMAR, Banka Slovenije, Evropska Komisija. Najnovejšo posodobitev gospodarskega in finančnega razvoja, vključno s posodobljenimi napovedmi, je Banka Slovenije objavila 11. decembra Banka je to upoštevala kot zanesljivo podlago za spremembo makroekonomskih napovedi in scenarijev, uporabljenih za izračun ECL. Banka je pri spreminjanju scenarijev ECL uporabila naslednji pristop: Banka je uporabila 3 makroekonomske scenarije, objavljene s strani Banke Slovenije (osnovni, blažji in ostrejši scenarij) Banka je upoštevala tudi naslednja dejstva: a) Gospodarsko gibanje v tretjem četrtletju izrazita makroekonomska uspešnost, saj so se v več ali manj vseh sektorjih in segmentih močno pokazali učinki omejitvenih ukrepov in zaprtja gospodarstva v drugem četrtletju 2020; prvo zaprtje je v Sloveniji trajalo približno 6 tednov in vladni ukrepi pomoči tako za podjetja kot za samostojne podjetnike (vključno s subvencijami, odlogom plačila davkov, turističnimi boni, zakonodajnimi moratoriji kreditov, državno garancijsko shemo v višini 2 milijardi evrov) so bili sprejeti relativno hitro. b) Na gospodarsko gibanje v četrtem četrtletju je vplivala že druga razglasitev pandemije in s tem povezani omejitveni vladni ukrepi, še posebno v povezavi s sektorji, za katere se šteje, da vodijo do širjenja okužb (npr. turizem, prosti čas, neživilska trgovina na drobno idr.) medtem ko so ostali predelovalni in trgovski sektorji gospodarstva lahko delovali v večjem delu tretjega četrtletja Vlada pa je razširila ukrepe pomoči najbolj prizadetim sektorjem. Skladno z zgornjim so bile prilagojene tudi uteži scenarijev, ki so bili s poudarkom na 2021 premaknjeni v smer neugodnih scenarijev: Osnovni scenarij: s 75 % na 40 % Konzervativni scenarij: s 10 % na 20 % Neugodni scenarij: s 5 % na 30 % Optimistični scenarij: nespremenjen 10 %. Vodstvo se zaveda, da trenutne negotovosti glede časa in obsega pandemije z vidika makroekonomskih kazalnikov za četrto četrtletje 2020 in za prvo četrtletje 2021 ter pozneje zahtevajo previdnostni pristop k pripoznavanju kreditnih izgub. Banka upošteva tudi redna pisna in javna obvestila regulatorjev glede uporabe makroekonomskih scenarijev in trenutnih negotovosti, ki bi se morale odražati tudi v uporabi uteži scenarijev. Pri določanju scenarijev in uteži v teh okoliščinah je vodstvo uporabilo strokovno presojo in kjer je bilo mogoče uporabilo tudi informacije drugih bank na podobnih trgih. Za vsakega izmed makroekonomskih scenarijev se izračuna ocena kreditnih izgub ob upoštevanju posameznemu scenariju pripadajočih vrednosti napovedi makroekonomskih spremenljivk, vključenih v modele parametrov tveganja. Banka nato izračuna oceno kreditnih izgub kot tehtano povprečje izračunov kreditnih izgub po vseh štirih makroekonomskih scenarijih. Po začetku globalne pandemije COVID-19 v prvem četrtletju 2020 je banka v juniju 2020 posodobila makroekonomske scenarije, ki jih uporablja pri izračunu ECL. Kljub negotovim razmeram so bile objavljene številne napovedi, ki so banki omogočile oblikovanje novih makroekonomskih scenarijev. Predlagani scenariji so temeljili na napovedih številnih institucij, vključno z UMAR, Banko Slovenije, ECB in Evropsko komisijo ter drugimi raziskovalnimi publikacijami. Banka je pri posameznem scenariju posodobila Banka je uporabila tudi napovedane napovedi ECB za EU, objavljene v začetku decembra 2020 Preostale spremenljivke, kot so finančni kazalniki in donosnost obveznic, so bile izpeljane iz zgornjih napovedi in po potrebi prilagojene na podlagi strokovne presoje. c) V decembru 2020 so bila dostavljena cepiva in uveden je bil načrt cepljenja prednostnih skupin prebivalstva (domovi za starejše oskrbovance, zdravstveni delavci, ostareli itd.) s pričetkom v prvi polovici leta Odziv kapitalskih in dolžniških trgov na ta razvoj je bil pozitiven. Posodobljeni makroekonomski scenariji odražajo spremembe v pričakovanju od okrevanja v obliki črke»v«(začetna posodobitev v juniju 2020) do okrevanja v obliki črke»l«in dajejo večjo težo neugodnim scenarijem.

95 LETNO Napovedi makroekonomskih spremenljivk v izračunu OSNOVNI SCENARIJ OPTIMISTIČNI SCENARIJ KOZERVATIVNI SCENARIJ NEUGODNI SCENARIJ DRŽAVA OPIS INDIKATORJA SI BDP SI (% rasti) (7,60) 3,10 4,50 3,10 (7,30) 7,10 4,50 3,00 (7,80) 1,50 4,65 3,30 (8,00) (1,50) 5,00 3,80 EU BDP EU (% rasti) (7,30) 3,90 4,20 2,10 (7,20) 6,00 4,30 2,10 (7,41) 3,02 4,28 2,21 (7,60) 0,40 3,00 2,90 US BDP ZDA (% rasti) (4,30) 3,10 2,90 2,30 (4,17) 4,84 2,90 2,26 (4,39) 2,40 2,97 2,39 (4,47) 0,40 2,00 2,30 SI Končna potrošnja (% rasti) (7,08) 3,70 3,59 2,61 (6,88) 6,35 3,59 2,54 (7,21) 2,64 3,69 2,74 (7,34) 0,66 3,92 3,07 SI Brezposelnost (%) 5,40 5,60 4,80 4,30 5,40 5,20 4,10 3,70 5,40 5,80 5,40 4,80 5,60 6,20 5,70 5,20 SI Indeks cen življenjskih potrebščin, brez energije, hrane in pijače - Slovenija (% rasti) (0,10) 1,00 1,40 1,79 (0,10) 1,10 1,60 1,99 (0,10) 0,90 1,20 1,69 (0,10) 0,80 1,10 1,59 SI Indeks cen življenjskih potrebščin (% rasti) (0,20) 0,90 1,30 1,60 (0,20) 1,00 1,50 1,80 (0,20) 0,80 1,10 1,50 (0,20) 0,70 1,00 1,40 EA Indeks cen življenjskih potrebščin, brez energije, hrane in pijače-evro območje (% rasti) 0,70 0,80 1,00 1,20 0,70 0,90 1,20 1,40 0,70 0,70 0,80 1,10 0,70 0,60 0,70 1,00 SI Indeks cen stanovanjskih nepremičnin (% rasti) 0,00 3,62 5,84 3,61 0,00 8,29 5,69 3,21 0,00 1,62 5,28 3,92 0,00 (1,88) 6,74 4,27 EA 3-mesečni EURIBOR (%) (0,40) (0,50) (0,50) (0,50) (0,40) (0,30) (0,20) 0,00 (0,40) 0,20 0,10 0,00 (0,42) 0,50 0,30 0,10 US 3-mesečni T-bill (%) 0,08 0,28 0,58 0,98 0,08 0,28 0,58 0,98 0,08 0,22 0,58 0,98 0,08 0,10 0,40 0,70 SI Donosnost 10-letne SI državne obveznice (%) (0,18) 0,07 0,37 0,77 (0,18) 0,07 0,37 0,77 (0,18) 0,50 0,70 1,00 (0,19) 2,50 2,00 1,50 DE Donosnost 10-letne DE državne obveznice (%) (0,57) (0,32) (0,07) 0,33 (0,57) (0,32) (0,07) 0,33 (0,57) (0,25) (0,07) 0,33 (0,59) (0,03) (0,05) 0,46 EA Donosnost 10-letne EA državne obveznice (%) (0,26) (0,01) 0,26 0,67 (0,26) (0,01) 0,26 0,67 (0,26) 0,05 0,26 0,67 (0,27) (0,00) 0,19 0,93 US US Donosnost 10-letne US državne obveznice (T-bond, %) Ameriška podjetniška obveznica z bonitetno oceno Baa (%) V okviru procesa razvrščanja komitentov ter procesa posamične ocene pričakovanih kreditnih izgub banka na sistematičen način upošteva mehke informacije, ki so usmerjene v prihodnost z vidika posameznega komitenta in ki bi lahko vplivale na kreditno sposobnost in morebitne izpade denarnih tokov. 0,92 1,50 2,00 2,80 0,92 1,50 2,00 2,80 0,92 1,20 1,70 2,50 0,96 1,00 1,50 1,80 2,17 3,00 3,50 4,30 2,17 3,00 3,50 4,30 2,17 4,00 4,00 4,00 2,26 5,50 5,00 4,00

96 LETNO SKUPINA NOVE KBM Pravne osebe Prebivalstvo Pravne osebe Prebivalstvo Analiza občutljivosti vpliv makroekonomskih spremenljivk in uteži scenarijev na višino PD, LGD in ECL Analiza občutljivosti prikazuje vpliv spremembe uteži posameznih scenarijev na trenutne vrednosti PD, LGD in izračun pričakovanih kreditnih izgub na dan SPREMEMBA RASTI BDP GLEDE NA DEJANSKO UPOŠTEVANO Banka je v decembru 2020 zaradi poslabšanja makroekonomskih razmer pod vplivom COVIDa-19 povišala spodnjo mejo povprečnih PD-jev v posameznih segmentih. Zaradi tega sprememba uteži scenarijev ne vpliva na PD v segmentu prebivalstva. VPLIV NA PD (V BAZIČNIH TOČKAH) VPLIV NA LGD (V BAZIČNIH TOČKAH) VPLIV NA ECL utež za optimistični scenarij je 100 % (21,98) (305,22) (7.753) utež za neugodni scenarij je 100 % 21,96 353, utež za optimistični scenarij je 100 % 0,00 (110,75) (960) utež za neugodni scenarij je 100 % 0,00 74, SPREMEMBA RASTI BDP GLEDE NA DEJANSKO UPOŠTEVANO VPLIV NA PD (V BAZIČNIH TOČKAH) VPLIV NA LGD (V BAZIČNIH TOČKAH) VPLIV NA ECL utež za optimistični scenarij je 100 % (18,49) (312,07) (7.749) utež za neugodni scenarij je 100 % 17,51 342, utež za optimistični scenarij je 100 % 0,00 (131,59) (960) utež za neugodni scenarij je 100 % 0,00 87, Testiranje napovedi za nazaj in validacija modelov Validacija modelov parametrov kreditnega tveganja, ki vplivajo na izračun ECL, se izvaja v skladu z vzpostavljenim okvirom za validacijo modelov. Vsako leto je potrebno opraviti validacijo materialnih modelov, medtem ko se validacija modelov z manjšim vplivom na ključne kazalnike uspešnosti banke izvede vsaj vsaka tri leta. Validacija modelov se izvaja s strani neodvisnega zunanjega izvajalca. V okviru validacije se presojata veljavnost in ustreznost modela in vseh procesov, ki so povezani s samim razvojem in implementacijo modela v IT sistem, to je ustreznost strokovnosti kadra, ki je modele razvijal, primernost uporabljenih metod in podatkov ter ustreznost napovedne moči modelov. Zaradi specifičnega pravnega okvira in posledične dolgotrajnosti postopkov v Sloveniji se dejanske kreditne izgube izkristalizirajo počasi. Direktna primerjava napovedanih in dejanskih izgub je težavna. Banka spremlja zgodovinske vrednosti parametrov kreditnega tveganja, ki vplivajo na izračun pričakovanih kreditnih izgub (stopnja neplačila, denarni tokovi iz unovčitve zavarovanj, denarni tokovi iz naslova neplačanih terjatev (NPE)) in s tem posredno spremlja pravilnost pričakovanih kreditnih izgub. Testiranje za nazaj je v normalnih razmerah garancija za uspešno napovedovanje modelov v prihodnje. V času specifične Covid krize je ta odvisnost manj izrazita, saj so bile konec leta 2020 napovedi gospodarskega stanja države in sveta za leto 2021 izredno negotove, ni bil znan niti dokončen obseg in učinek vladnih ukrepov, vse to pa bistveno vpliva na negotovost glede rezultatov modelov in na koncu tudi pričakovane kreditne izgube. Zaradi visoke negotovosti napovedi izgub je banka svoja pričakovanja glede parametrov tveganja oblikovala konservativno, kot je bilo pojasnjeno v točki in SKUPINA NOVE KBM IN Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Izpostavljenost kreditnemu tveganju po bonitetnih skupinah a) Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa V spodnjih tabelah Skupina ne prikazuje lastniških instrumentov, ki so sicer del finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, vendar pa po definiciji niso predmet razvrščanja v skupine v skladu z MSRP 9. Na dan znašajo lastniški instrumenti tisoč (na dan : tisoč ). Povečanje je posledica pripojitve Abančnega portfelja SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Oslabitve skupaj (551) (551) SKUPINA NOVE KBM IN Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Oslabitve skupaj (360) (360) SKUPINA NOVE KBM IN Dolžniški vrednostni papirji, merjeni po odplačni vrednosti b) Dolžniški vrednostni papirji, merjeni po odplačni vrednosti SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Oslabitve skupaj (743) (743) Neto znesek skupaj

97 LETNO d) Krediti strankam, ki niso banke SKUPINA NOVE KBM IN Dolžniški vrednostni papirji, merjeni po odplačni vrednosti SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Oslabitve skupaj (9) (9) Neto znesek skupaj SKUPINA NOVE KBM IN Krediti bankam c) Krediti bankam SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Oslabitve skupaj Neto znesek skupaj SKUPINA NOVE KBM IN Krediti bankam SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Oslabitve skupaj Neto znesek skupaj SKUPINA NOVE KBM Krediti strankam, ki niso banke SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Oslabitve skupaj (20.619) (29.723) (43.952) 791 (93.503) Neto znesek skupaj Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje, so iz tabele izključena. SKUPINA NOVE KBM Krediti strankam, ki niso banke SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Oslabitve skupaj (8.567) (9.702) (54.154) 9 (72.414) Neto znesek skupaj Krediti strankam, ki niso banke SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Oslabitve skupaj (20.488) (28.495) (34.778) 791 (82.970) Neto znesek skupaj Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje, so iz tabele izključena.

98 LETNO f) Druge zunajbilančne obveznosti Krediti strankam, ki niso banke SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Oslabitve skupaj (7.499) (8.844) (47.627) 9 (63.961) Neto znesek skupaj SKUPINA NOVE KBM IN Finančne garancije e) Finančne garancije SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Rezervacije skupaj (372) (77) (1.203) 0 (1.652) Neto znesek skupaj SKUPINA NOVE KBM IN Finančne garancije SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Rezervacije skupaj (195) (7) (13) 0 (215) Neto znesek skupaj SKUPINA NOVE KBM SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Druge zunajbilančne obveznosti Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Rezervacije skupaj (5.168) (1.552) (1.674) (61) (8.455) Neto znesek skupaj Tabela vključuje druge zunajbilančne obveznosti kot so storitvene garancije, limiti, neizkoriščeni krediti SKUPINA NOVE KBM SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Druge zunajbilančne obveznosti Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Rezervacije skupaj (1.392) (453) (1.858) 0 (3.703) Neto znesek skupaj Tabela vključuje druge zunajbilančne obveznosti kot so storitvene garancije, limiti, neizkoriščeni krediti SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Druge zunajbilančne obveznosti Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Rezervacije skupaj (5.188) (1.552) (1.674) (61) (8.475) Neto znesek skupaj Tabela vključuje druge zunajbilančne obveznosti kot so storitvene garancije, limiti, neizkoriščeni krediti.

99 LETNO SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Druge zunajbilančne obveznosti Bonitetna skupina A Bonitetna skupina B Bonitetna skupina C Bonitetna skupina D Bonitetna skupina E Bruto znesek skupaj Rezervacije skupaj (1.409) (453) (1.858) 0 (3.720) Neto znesek skupaj Tabela vključuje druge zunajbilančne obveznosti kot so storitvene garancije, limiti, neizkoriščeni krediti. Krediti strankam, ki niso banke, po zapadlosti SKUPINA NOVE KBM BRUTO ZNESEK OSLABITVE BRUTO ZNESEK OSLABITVE Nezapadli Zapadli do 30 dni Zapadli od 31 do 60 dni Zapadli od 61 do 90 dni Zapadli več kot 90 dni Skupaj Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje, so iz tabele izključena BRUTO ZNESEK OSLABITVE BRUTO ZNESEK OSLABITVE Nezapadli Zapadli do 30 dni Zapadli od 31 do 60 dni Zapadli od 61 do 90 dni Zapadli več kot 90 dni Skupaj Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje, so iz tabele izključena.

100 LETNO Izpostavljenost kreditnemu tveganju po dejavnostih in geografskih območjih SKUPINA NOVE KBM Koncentracija po dejavnostih KREDITI BANKAM, MERJENI PO ODPLAČNI VREDNOSTI KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE, MERJENI PO ODPLAČNI VREDNOSTI DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI, MERJENI PO ODPLAČNI VREDNOSTI FINANČNA SREDSTVA, MERJENA PO POŠTENI VREDNOSTI PREK DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA FINANČNE GARANCIJE IN DRUGE ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI Predelovalne dejavnosti Gradbeništvo Trgovina Finančne in zavarovalniške dejavnosti Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Dejavnost javne uprave in obrambe Promet in skladiščenje Gostinstvo Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti Informacijske in komunikacijske dejavnosti Zdravstvo in socialno varstvo Drugo Prebivalstvo zavarovani s hipotekami nezavarovani Skupaj Koncentracija po geografskih območjih 1. Slovenija Druge članice EU Evropa (brez članic EU) Druge države Skupaj Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje, so iz tabele izključena.

101 LETNO Koncentracija po dejavnostih KREDITI BANKAM, MERJENI PO ODPLAČNI VREDNOSTI KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE, MERJENI PO ODPLAČNI VREDNOSTI DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI, MERJENI PO ODPLAČNI VREDNOSTI FINANČNA SREDSTVA, MERJENA PO POŠTENI VREDNOSTI PREK DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA FINANČNE GARANCIJE IN DRUGE ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI Predelovalne dejavnosti Gradbeništvo Trgovina Finančne in zavarovalniške dejavnosti Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Dejavnost javne uprave in obrambe Promet in skladiščenje Gostinstvo Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti Informacijske in komunikacijske dejavnosti Zdravstvo in socialno varstvo Drugo Prebivalstvo zavarovani s hipotekami nezavarovani Skupaj Koncentracija po geografskih območjih 1. Slovenija Druge članice EU Evropa (brez članic EU) Druge države Skupaj Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje, so iz tabele izključena. Na dan Skupina izkazuje neto kredite strankam, ki niso banke, merjene po odplačni vrednosti, v višini tisoč (v 2019 v višini tisoč ). Največ plasiranih kreditov je kreditov prebivalstvu, kjer znesek znaša tisoč (v 2019 v višini tisoč ) in predstavlja 51,55 % (v letu ,57 %) neto kreditov strankam, ki niso banke. Znesek v postavki finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, znaša tisoč (v letu 2019 v višini tisoč ). Največji delež finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek vseobsegajočega donosa je v območju drugih članic EU, kjer znaša 67,85 % (v letu ,43 %). Povečanje je posledica pripojitve Abančnega portfelja. Upravljanje problematičnih naložb Nova KBM ima za namen upravljanja problematičnih naložb ustanovljen poseben oddelek, ki je organizacijsko umeščen znotraj Sektorja oodbravanja in spremljave kreditov in problematičnih naložb ter katerega direktor odgovarja članu uprave, odgovornemu za tveganja (CRO). Oddelek za upravljanje problematičnih naložb (OUPN) je odgovoren za upravljanje nedonosnih terjatev (NPL) do pravnih in fizičnih oseb, upravljanje z zaseženimi sredstvi, prav tako pa je aktivno vključen v upravljanje z nestrateškimi naložbami Skupine. Po navedenih vsebinskih sklopih je urejena tudi organizacija podenot oddelka. Oddelek upravljanja problematičnih naložb deluje skladno z notranjimi pravili, ki so skladna z veljavno zakonodajo in priporočili regulatorjev. Pravila se pripravljajo v sodelovanju z drugimi strokovnimi službami banke. Pri svojem delu oddelek sodeluje z ustreznimi strokovnimi službami banke, ki zagotavljajo strokovno podporo na specifičnih področjih, ki so znotraj banke centralno urejena. Nedonosne terjatve so prenesene v obravnavo v Oddelek upravljanja problematičnih naložb, kadar je dolžnik zamudil s plačilom materialno pomembnega zneska več kot 90 dni (pravna oseba ali samostojni podjetnik) oziroma več kot 60 dni (fizična oseba) ali je nad dolžnikom pričet insolvenčni postopek oziroma postopek za odpravo insolventnosti. Do navedenega dneva zamude se izterjava vrši v komercialnih enotah ob strokovni pomoči Oddelka za upravljanje problematičnih naložb. V segmentu fizičnih oseb se izterjava nad 1 dan zamude vrši v odseku zgodnje izterjave (telefonska izterjava v klicnem centru), nad 60 dni zamude pa se dolžnik prenese v upravljanje v Oddelek upravljanja problematičnih naložb. Po prenosu slabih naložb v Oddelek upravljanja problematičnih naložb se na podlagi razpoložljivih informaciji pripravi strategija upravljanja s posameznim sredstvom, ki se potrdi s strani pristojnega organa. V določenih primerih

102 LETNO je mogoče sprejeti dodatne ukrepe za delno ali celotno izterjavo nedonosnih naložb, kot je prodaja terjatev tretjim osebam ali sodelovanje z zunanjimi ponudniki. V kolikor v danem trenutku ni primernega izhoda iz nedonosne naložbe, se lahko banka odloči za prevzem sredstva, ki nato pride v upravljanje posebnega oddelka znotraj Oddelka upravljanja problematičnih naložb. Slednji izpelje prestopek prevzema, analize in kasnejšega trženja sredstva do prodaje na trgu znotraj standardiziranega prodajnega procesa. Potem ko so izčrpane vse pravne in dejanske možnosti za poplačilo v skladu z zakoni in internimi predpisi, se morebitne izpostavljenosti dokončno odpišejo. Posamezne odločitve v procesu upravljanja problematičnih naložb se sprejemajo s strani pristojnih organov banke. Odvisne so od višine izpostavljenosti ali kompleksnosti primera, zajemajo pa vse nivoje med vodji oddelkov do kreditnega odbora ter organov odločanja in nadzora v banki. Poleg rednega načrta zmanjševanja nedonosnih terjatev je banka v letu 2020 uspešno zaključila dva paketa prodaj nedonosnih terjatev. Uspešen zaključek obeh paketnih prodaj je pospešil zmanjšanje zneska bruto NPE za 34 milijonov in s tem uresničil načrtovano znižanje nedonosnih terjatev. S pravno združitvijo Abanke in Nove KBM je banka združila in poenotila postopke, pravila in upravljanje nedonosnih terjatev pravnih in fizičnih oseb obeh bank. Banka je tudi zaključila prenos izterjave nedonosnih terjatev fizičnih oseb Abanke na agencije v zunanjo izterjavo in začela postopek prodaje paketa pravnih oseb. OUPN zaradi učinka pandemije COVIDA-19 v letu 2020 ni beležil bistvenega povečanja nedonosnih terjatev. V ločenih poglavjih COVID-19 in Združitev Nove KBM in Abanke je zapisano več o njunem vplivu na poslovanje banke. Vrednosti nedonosnih kreditov SKUPINA NOVE KBM Bruto znesek kreditov v portfelju Neto znesek kreditov v portfelju Neto znesek nedonosnih kreditov Neto znesek nedonosnih kreditov/neto znesek celotnega portfelja (v %) 3,05 2,48 2,50 2,2 Med krediti na dan so upoštevana tudi finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje. Skupina je v obdobju od 1.1. do nadaljevala z izterjavo neporavnanih obveznosti komitentov na osnovi unovčevanja zavarovanj preko rednih postopkov in v izvensodni poravnavi ter izvedla prodajo posamičnih in paketa nedonosnih kreditov. Delež nedonosnih terjatev je v primerjavi z letom 2019 ostal ob koncu leta 2020 kljub združitvi z Abanko na zelo nizkem nivoju. Delež neto NPL je predstavljal le 3,05 % na nivoju Skupine Nove KBM ter 2,50 % na nivoju Nove KBM. Skupina je za nedonosne kredite oblikovala ustrezne oslabitve na osnovi pričakovanih denarnih tokov iz unovčenja zavarovanj. Parametri za izračun posamičnih oslabitev se preverjajo vsaj enkrat letno. V primeru, da izvensodna poravnava komitenta in članice Skupine ni bila uspešna, Oddelek upravljanja problematičnih naložb oceni pričakovani denarni tok iz unovčenja zastavljenih nepremičnin oz. drugih zavarovanj, iz naslova katerih se realno lahko pričakujejo denarni tokovi za poplačilo terjatev.

103 LETNO Pregled restrukturiranih kreditov SKUPINA NOVE KBM RESTRUKTURIRANI KREDITI FIZIČNIM OSEBAM RESTRUKTURIRANI KREDITI PRAVNIM OSEBAM BREZ HIPOTEKARNEGA ZAVAROVANJA ZAVAROVANI S HIPOTEKO SKUPAJ BREZ HIPOTEKARNEGA ZAVAROVANJA ZAVAROVANI S HIPOTEKO SKUPAJ SKUPAJ RESTRUKTURIRANI KREDITI Bruto krediti Oslabitve (2.297) (1.310) (3.607) (2.500) (12.634) (15.134) (18.741) Neto krediti Delež restrukturiranih bruto kreditov v vseh bruto kreditih (fizične in pravne osebe) 2,50 % Delež restrukturiranih neto kreditov v vseh neto kreditih (fizične in pravne osebe) 2,15 % Med krediti na dan so upoštevana tudi finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje. SKUPINA NOVE KBM BREZ HIPOTEKARNEGA ZAVAROVANJA RESTRUKTURIRANI KREDITI FIZIČNIM OSEBAM RESTRUKTURIRANI KREDITI PRAVNIM OSEBAM ZAVAROVANI S HIPOTEKO SKUPAJ BREZ HIPOTEKARNEGA ZAVAROVANJA ZAVAROVANI S HIPOTEKO SKUPAJ SKUPAJ RESTRUKTURIRANI KREDITI Bruto krediti Oslabitve (3.543) (2.241) (5.784) (4.992) (4.693) (9.685) (15.469) Neto krediti Delež restrukturiranih bruto kreditov v vseh bruto kreditih strankam, ki niso banke 3,83 % Delež restrukturiranih neto kreditov v vseh neto kreditih strankam, ki niso banke 3,37 % RESTRUKTURIRANI KREDITI FIZIČNIM OSEBAM RESTRUKTURIRANI KREDITI PRAVNIM OSEBAM BREZ HIPOTEKARNEGA ZAVAROVANJA ZAVAROVANI S HIPOTEKO SKUPAJ BREZ HIPOTEKARNEGA ZAVAROVANJA ZAVAROVANI S HIPOTEKO SKUPAJ SKUPAJ RESTRUKTURIRANI KREDITI Bruto krediti Oslabitve (2.286) (1.310) (3.596) (2.233) (12.634) (14.867) (18.463) Neto krediti Delež restrukturiranih bruto kreditov v vseh bruto kreditih (fizične in pravne osebe) 2,38 % Delež restrukturiranih neto kreditov v vseh neto kreditih (fizične in pravne osebe) 2,03 % Med krediti na dan so upoštevana tudi finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje. RESTRUKTURIRANI KREDITI FIZIČNIM OSEBAM RESTRUKTURIRANI KREDITI PRAVNIM OSEBAM BREZ HIPOTEKARNEGA ZAVAROVANJA ZAVAROVANI S HIPOTEKO SKUPAJ BREZ HIPOTEKARNEGA ZAVAROVANJA ZAVAROVANI S HIPOTEKO SKUPAJ SKUPAJ RESTRUKTURIRANI KREDITI Bruto krediti Oslabitve (3.538) (2.242) (5.780) (4.858) (4.693) (9.551) (15.331) Neto krediti Delež restrukturiranih bruto kreditov v vseh bruto kreditih strankam, ki niso banke 3,78 % Delež restrukturiranih neto kreditov v vseh neto kreditih strankam, ki niso banke 3,30 % Na dan je imela Skupina za tisoč (v letu 2019 za tisoč ) restrukturiranih kreditov, od tega za tisoč (v letu 2019 za tisoč ) restrukturiranih kreditov pri prebivalstvu in za tisoč (v letu 2019 za tisoč ) restrukturiranih kreditov pri pravnih osebah (gospodarske družbe in samostojni podjetniki).

104 LETNO Vrednotenje nepremičnin Vrednotenje nepremičnin je urejeno v Politiki kreditnih zavarovanj v Skupini Nove KBM in Metodologiji vrednotenja in alokacije kreditnih zavarovanj. Banka pred sprejemanjem poslovnih odločitev v kreditnem procesu in ves čas trajanja izpostavljenosti spremlja kvaliteto zavarovanj in vrednost zavarovanja z nepremičninami. Ocene vrednosti nepremičnin, ki morajo biti izvedene v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, izvajajo praviloma neodvisni eksterni ocenjevalci vrednosti nepremičnin z imenovanjem pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ki so na Vrednost izpostavljenosti po posameznih vrstah zavarovanj seznamu banke. Poročila o oceni vrednosti, ki jih prejme banka, so predmet pregleda v Sektorju ocenjevanja kreditnih tveganj, ki potrdi primernost vrednotenja za potrebe poslovnih odločitev. Prav tako se v sektorju spremlja kvaliteta dela eksternih ocenjevalcev vrednosti, ki so na seznamu banke. Za potrebe spremljanja vrednosti nepremičnin banka uporablja različne postopke, odvisno od tipa nepremičnine, vrste zavarovanja in vrednosti predmeta zavarovanja statistično prevrednotenje se uporablja za večje skupine podobnih nepremičnin manjših vrednosti, ali pa se izvede novelacija ocene vrednosti, ki jo izvajajo interni ali eksterni ocenjevalci SKUPINA NOVE KBM ZNESEK STRUKTURA ZNESEK STRUKTURA 1 Depoziti ,47 % ,47 % 2 Garancije ,72 % ,72 % 3 Poroštva ,41 % ,41 % 4 Vrednostni papirji in zastava terjatev iz naslova točk vzajemnih skladov ,52 % ,52 % 5 Hipoteke ,78 % ,78 % 6 Zastave zalog in zastave premičnin ,92 % ,92 % 7 Zastave terjatev in cesije terjatev 0 0,00 % 0 0,00 % 8 Zastava deleža v kapitalu 0 0,00 % 0 0,00 % 9 Sredstva rezervnega sklada 0 0,00 % 0 0,00 % 10 Zavarovalnica ,03 % ,03 % 11 Zastava terjatev iz zavarovanj pri zavarovalnici ,15 % ,15 % 12 Portfelj vrednostnih papirjev 0 0,00 % 0 0,00 % 13 Druge vrste zavarovanj ,99 % ,99 % Skupaj ,00% ,00 % Med izpostavljenostmi na dan so upoštevana tudi finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje. Tabela ne vključuje izpostavljenosti iz naslova potrošniških kreditov odvisne družbe SLS, zavarovane pri zavarovalnici v višini tisoč SKUPINA NOVE KBM ZNESEK STRUKTURA ZNESEK STRUKTURA 1 Depoziti ,99 % ,99 % 2 Garancije ,70 % ,70 % 3 Poroštva ,57 % ,57 % 4 Vrednostni papirji in zastava terjatev iz naslova točk vzajemnih skladov ,49 % ,49 % 5 Hipoteke ,85 % ,85 % 6 Zastave zalog in zastave premičnin ,18 % ,18 % 7 Zastave terjatev in cesije terjatev 0 0,00 % 0 0,00 % 8 Zastava deleža v kapitalu 0 0,00 % 0 0,00 % 9 Sredstva rezervnega sklada 0 0,00 % 0 0,00 % 10 Zavarovalnica ,15 % ,15 % 11 Zastava terjatev iz zavarovanj pri zavarovalnici 921 0,07 % 921 0,07 % 12 Portfelj vrednostnih papirjev 0 0,00 % 0 0,00 % 13 Druge vrste zavarovanj 0 0,00 % 0 0,00 % Skupaj ,00 % ,00 % Obseg zavarovanj, oslabitev in rezervacij za stanovanjske hipotekarne kredite SKUPINA NOVE KBM HIPOTEKARNI KREDITI LTV ZNESEK OSLABITVE ZNESEK OSLABITVE 1 do 50 % od 51 do 90 % nad 90 % Skupaj SKUPINA NOVE KBM PREVZETE NEPREKLICNE OBVEZNOSTI LTV ZNESEK OSLABITVE ZNESEK OSLABITVE 1 do 50 % od 51 do 90 % nad 90 % Skupaj SKUPINA NOVE KBM OSLABLJENI HIPOTEKARNI KREDITI LTV ZNESEK OSLABITVE ZNESEK OSLABITVE 1 do 50 % od 51 do 90 % nad 90 % Skupaj SKUPINA NOVE KBM HIPOTEKARNI KREDITI LTV ZNESEK OSLABITVE ZNESEK OSLABITVE 1 do 50 % od 51 do 90 % nad 90 % Skupaj

105 LETNO SKUPINA NOVE KBM PREVZETE NEPREKLICNE OBVEZNOSTI LTV ZNESEK OSLABITVE ZNESEK OSLABITVE 1 do 50 % od 51 do 90 % nad 90 % Skupaj SKUPINA NOVE KBM OSLABLJENI HIPOTEKARNI KREDITI LTV ZNESEK OSLABITVE ZNESEK OSLABITVE 1 do 50 % od 51 do 90 % nad 90 % Skupaj SKUPINA NOVE KBM Zgornja analiza prikazuje vrednost zavarovanj skladno s CRR direktivo in zajema samo zavarovanja, ki so ustrezna za izračun regulatornega kapitala. Za določene terjatve ima banka registrirane pravne hipoteke, ki pa še niso ustrezna zavarovanja. Banka namreč zbira tekoče tržne vrednosti in dokazila o prenosu premoženjskih zavarovanj. Gibanje bruto zneskov izpostavljenosti po vrstah finančnih sredstev in prevzetih obveznostih a) Gibanje bruto zneskov kreditov in drugih finančnih sredstev bankam, merjenih po odplačni vrednosti 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino (58) 0 0 Prehod v skupino 2 (1) Prehod v skupino 3 (17) Sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) (936) 8 0 ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) ( ) Druge spremembe Stanje Oslabitve (335) 0 (1) 0 (336) SKUPINA NOVE KBM 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino 3 (11) Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) (6.233) (17) 0 ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) ( ) Stanje Oslabitve (11) 0 (16) 0 (27) 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino (58) 0 0 Prehod v skupino 3 (17) Sredstva pridobljena s poslovno združitvojo Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) ( ) Druge spremembe Stanje Oslabitve (335) 0 (1) 0 (336) 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino 3 (11) Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) (3.126) (17) 0 ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) (52) 0 0 ( ) Stanje Oslabitve (11) 0 (16) 0 (27)

106 LETNO b) Gibanje bruto zneskov kreditov in drugih finančnih sredstev strankam, ki niso banke, merjenih po odplačni vrednosti SKUPINA NOVE KBM 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino ( ) (55.035) 0 0 Prehod v skupino 2 ( ) (17.824) (12) 0 Prehod v skupino 3 (66.429) (35.671) (10) 0 Sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) ( ) ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) (36.171) (51.506) (20.150) ( ) Odpisi 0 0 (12.908) (36.804) (49.712) Spremembe pogojev v pogodbi (modifikacije) 63 (37) (1) (1) 24 Druge spremembe Stanje Oslabitve (20.579) (29.776) (44.679) (567) (95.601) SKUPINA NOVE KBM V postavki odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa so zajeta poplačila kratkoročnih kreditov in predčasna poplačila ter manjši del paketna prodaja portfelja v juniju 2020 v višini 18,8 milijonov SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino ( ) (805) 0 0 Prehod v skupino 2 ( ) (11.526) 0 0 Prehod v skupino 3 (8.182) (17.736) Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) ( ) (236) ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) (24.122) ( ) 0 ( ) Odpisi (90) (41) (84.930) 0 (85.061) Stanje Oslabitve (9.367) (9.720) (55.446) 9 (74.524) 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino ( ) (515) 0 0 Prehod v skupino 2 ( ) (9.595) (12) 0 Prehod v skupino 3 (47.353) (21.393) (10) 0 Sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) (27.101) (16.119) ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) (44.443) (20.150) ( ) Odpisi 0 0 (12.908) (36.804) (49.712) Spremembe pogojev v pogodbi (modifikacije) 63 (37) (1) (1) 24 Druge spremembe Stanje Oslabitve (20.494) (28.541) (35.672) 312 (84.395) 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino (69.956) (111) 0 0 Prehod v skupino 2 ( ) (9.352) 0 0 Prehod v skupino 3 (5.797) (12.990) Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) (57.517) (236) ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) (12.837) ( ) 0 ( ) Odpisi (90) (41) (84.930) 0 (85.061) Stanje Oslabitve (8.311) (8.848) (48.317) 9 (65.467)

107 LETNO SKUPINA NOVE KBM IN c) Gibanje bruto zneskov za dolžniške vrednostne papirje, merjene po odplačni vrednosti 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Neto spremembe bruto zneskov zaradi nakupov Stanje Oslabitve (743) (743) SKUPINA NOVE KBM IN 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila (33.274) (33.274) Stanje Oslabitve (9) (9) SKUPINA NOVE KBM IN d) Gibanje bruto zneskov za finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Srestva pridobljena s poslovno združitvijo Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa (58.165) (58.165) Stanje Oslabitve (551) (551) SKUPINA NOVE KBM IN 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino (2.132) Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila (74.530) (74.510) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) ( ) Stanje Oslabitve (360) (360) SKUPINA NOVE KBM e) Gibanje bruto zneskov za zunajbilančne obveznosti (finančne garancije in druge zunajbilančne obveznosti) 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino (23.936) (11) 0 0 Prehod v skupino 2 (68.253) (295) (6) 0 Prehod v skupino 3 (613) (502) (110) 0 Zunajbilanče obveznosti prodobjena s poslovno združitvijo Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) (15.517) ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) (19.143) (8.429) (6.076) ( ) Odpisi 0 0 (134) 0 (134) Druge spremembe Stanje Rezervacije (5.539) (1.629) (2.877) (62) (10.107) SKUPINA NOVE KBM 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino (9.701) (2) 0 0 Prehod v skupino 2 (16.857) (2.108) 0 0 Prehod v skupino 3 (284) (357) Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila (44.737) (1.820) (44.333) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) (5.367) (9.719) 0 ( ) Stanje Rezervacije (1.587) (459) (1.871) 0 (3.917)

108 LETNO SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino (23.977) (11) 0 0 Prehod v skupino 2 (68.253) (295) (6) 0 Prehod v skupino 3 (613) (502) (110) 0 Zunajbilanče obveznosti prodobjena s poslovno združitvijo Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila ( ) (15.517) ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) (19.143) (8.429) (6.076) ( ) Odpisi 0 0 (134) 0 (134) Druge spremembe Stanje Rezervacije (5.560) (1.629) (2.876) (62) (10.127) 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje Prehod v skupino (9.701) (2) 0 0 Prehod v skupino 2 (16.857) (2.108) 0 0 Prehod v skupino 3 (284) (357) Neto spremembe bruto zneskov zaradi črpanja/poplačila (29.900) (1.817) ( ) Novo pripoznanje finančnih sredstev Odprava pripoznanja finančnih sredstev, razen odprave zaradi odpisa ( ) (5.367) (9.719) 0 ( ) Odpisi 0 (3) (131) 0 (134) Stanje Rezervacije (1.605) (459) (1.871) 0 (3.935) SKUPINA NOVE KBM IN Gibanje oslabitev in rezervacij po vrstah finančnih sredstev in prevzetih obveznostih a) Gibanje oslabitev za kredite in druga finančna sredstva bankam, merjene po odplačni vrednosti 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (11) 0 (16) 0 (27) Prehod v skupino 1 (22) Prehod v skupino (16) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja od katerih: novo pripoznanje oslabitev za finančna sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev (27) (18) (4) (4) (291) (291) Stanje (335) 0 (1) 0 (336) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA NOVE KBM 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (7) (2) 0 0 (9) Prehod v skupino Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev (54) 0 (16) 0 (70) Stanje (11) 0 (16) 0 (27) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (7) (7) Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (54) 0 (16) 0 (70) Stanje (11) 0 (16) 0 (27) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI

109 LETNO b) Gibanje oslabitev za kredite in druga finančna sredstva strankam, ki niso banke, merjene po odplačni vrednosti SKUPINA NOVE KBM 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (9.367) (9.720) (55.446) (9) (74.542) Prehod v skupino 1 (2.982) Prehod v skupino (5.201) Prehod v skupino (2.751) 4 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja od katerih: novo pripoznanje oslabitev za finančna sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (4.125) (17.984) (15.064) (3.408) (40.581) (6.473) (473) (1.215) (3.212) (11.373) (5.591) (208) (2.679) (107) (8.585) (56) Odpisi Spremembe pogojev v pogodbi (modifikacije) (2.862) (2.385) (178) 45 (5.380) Tečajne razlike in druge spremembe (1) Stanje (20.579) (29.776) (44.679) (567) (95.601) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI (3) 0 (492) (15) (510) SKUPINA NOVE KBM Banka je na dan 30. junij 2020 na podlagi novih makroekonomskih scenarijev, pripoznala 8,2 milijona čiste izgube iz naslova oslabitev (učinek na P&L). Na dan 31. december 2020 je banka na podlagi ponovne posodobitve makroekonomskih scenarijev s spremembo uteži dodatno pripoznala še 11,8 milijona izgube iz oslabitev na portfelju NovaKBM in 3,4 milijona na portfelju Abanke kot rezultat posodobitve makroekonomskih scenarijev, uporabljenih v izračunih ECL, in spremembe uteži v konzervativnem in neugodnem scenariju. Banka je na 30. november 2020 na podlagi analize komitentov, v pandemiji najbolj prizadetih panog, pripoznala dodatno 5,7 milijona izgube iz oslabitev. V skladu z novo opredelitvijo neplačila (178 člen Uredbe (EU) št. 575/2013) (pojasnilo Nedonosne izpostavljenosti), ki jo je Skupina začela uporabljati v novembru 2020, je banka pripoznala dodatno še 2 milijona čiste izgube iz oslabitev SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (6.369) (8.606) ( ) 11 ( ) Prehod v skupino 1 (1.864) Prehod v skupino (5.364) Prehod v skupino (1.695) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (11.570) (2) (10.449) (6.120) (337) (4.776) 0 (11.233) Odpisi Stanje (9.367) (9.720) (55.446) 9 (74.524) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (8.311) (8.848) (48.317) 9 (65.467) Prehod v skupino 1 (2.026) Prehod v skupino (3.098) Prehod v skupino (1.910) 4 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja od katerih: novo pripoznanje oslabitev za finančna sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (6.261) (18.128) (13.254) (2.546) (40.189) (6.482) (459) (227) (3.212) (10.380) (4.338) (196) (1.898) (107) (6.539) (57) Odpisi Spremembe pogojev v pogodbi (modifikacije) (2.862) (2.385) (178) 45 (5.380) Tečajne razlike in druge spremembe (1) Stanje (20.494) (28.541) (35.672) 312 (84.395) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI (3) 0 (492) (15) (510) 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 3 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (6.445) (8.118) ( ) 11 ( ) Prehod v skupino 1 (1.604) Prehod v skupino (4.719) Prehod v skupino (1.322) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (11.988) (2) (10.124) (4.651) (264) (2.528) 0 (7.443) Odpisi Stanje (8.311) (8.848) (48.317) 9 (65.467) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI

110 LETNO c) Gibanje oslabitev za kredite in druga finančna sredstva podjetjem, merjene po odplačni vrednosti SKUPINA NOVE KBM 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (7.942) (6.660) (27.405) 9 (41.998) Prehod v skupino 1 (1.295) Prehod v skupino (3.625) Prehod v skupino (1.053) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja od katerih: novo pripoznanje oslabitev za finančna sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (4.072) (13.043) (6.640) 335 (23.420) (4.814) (168) (1.118) (2.140) (8.240) (4.904) (222) (859) (103) (6.088) Odpisi Spremembe pogojev v pogodbi (modifikacije) (2.800) (2.020) (65) 44 (4.841) Tečajne razlike in druge spremembe (1) Stanje (17.359) (23.284) (23.214) (62.833) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI (4) SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (7.554) (6.331) (24.526) 9 (38.402) Prehod v skupino 1 (922) Prehod v skupino (2.489) Prehod v skupino (638) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja od katerih: novo pripoznanje oslabitev za finančna sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (5.375) (13.332) (6.138) (23.654) (4.825) (164) (137) (2.140) (7.266) (4.128) (183) (541) (103) (4.955) Odpisi Spremembe pogojev v pogodbi (modifikacije) (2.800) (2.020) (65) 44 (4.841) Tečajne razlike in druge spremembe (1) Stanje (17.859) (22.708) (19.816) (58.503) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI 0 0 (491) (4) (495) SKUPINA NOVE KBM 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (5.388) (5.643) ( ) 11 ( ) Prehod v skupino 1 (1.259) Prehod v skupino (4.256) Prehod v skupino (703) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (9.235) (2) (7.709) (5.069) (330) (4.054) 0 (9.453) Odpisi Stanje (7.942) (6.660) (27.405) 9 (41.998) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (5.861) (5.375) ( ) 11 ( ) Prehod v skupino 1 (1.178) Prehod v skupino (3.960) Prehod v skupino (487) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (9.337) (2) (7.221) (4.214) (290) (2.449) 0 (6.953) Odpisi Stanje (7.554) (6.331) (24.526) 9 (38.402) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI

111 LETNO d) Gibanje oslabitev za kredite in druga finančna sredstva prebivalstvu, merjene po odplačni vrednosti SKUPINA NOVE KBM 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (1.305) (2.508) (27.936) 0 (31.749) Prehod v skupino 1 (1.685) Prehod v skupino (1.576) Prehod v skupino (1.693) 4 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja od katerih: novo pripoznanje oslabitev za finančna sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa 458 (4.637) (8.493) (3.718) (16.390) (1.225) (305) (96) (1.035) (2.661) (675) (69) (1.819) (4) (2.567) (67) Odpisi Metodološke spremembe Spremembe pogojev v pogodbi (modifikacije) (63) (365) (113) 2 (539) Tečajne razlike in druge spremembe Stanje (2.586) (5.724) (21.424) (1.549) (31.283) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI (11) SKUPINA NOVE KBM 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (925) (2.238) (32.692) 0 (35.855) Prehod v skupino 1 (612) Prehod v skupino (1.105) Prehod v skupino (989) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa 595 (1.183) (2.314) 0 (2.902) (964) (6) (640) 0 (1.610) Odpisi Stanje (1.305) (2.508) (27.936) 0 (31.749) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (588) (1.965) (23.679) 0 (26.232) Prehod v skupino 1 (1.096) Prehod v skupino (610) Prehod v skupino (1.269) 4 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja od katerih: novo pripoznanje oslabitev za finančna sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (768) (4.496) (7.176) (3.713) (16.153) (1.224) (296) (90) (1.035) (2.645) (200) (92) (1.356) (4) (1.652) (67) Odpisi Spremembe pogojev v pogodbi (modifikacije) (63) (365) (113) 2 (539) Tečajne razlike in druge spremembe Stanje (2.339) (5.064) (15.808) (1.544) (24.755) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI (3) 0 (1) (11) (15) 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (535) (2.019) (28.895) 0 (31.449) Prehod v skupino 1 (432) Prehod v skupino (756) Prehod v skupino (835) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa 343 (736) (2.646) 0 (3.039) (294) (25) (79) 0 (398) Odpisi Stanje (588) (1.965) (23.679) 0 (26.232) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI

112 LETNO SKUPINA NOVE KBM IN e) Gibanje oslabitev za dolžniške vrednostne papirje, merjene po odplačni vrednosti 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (9) (9) Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja (734) (734) Stanje (743) (743) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA NOVE KBM IN 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (33) (33) Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Stanje (9) (9) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA NOVE KBM IN f) Gibanje oslabitev za finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (360) (360) Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja od katerih: novo pripoznanje oslabitev za finančna sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (90) (90) (331) (331) (103) (103) Stanje (551) (551) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA NOVE KBM IN 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (788) (44) 0 0 (832) Prehod v skupino 2 (30) Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (99) (99) Stanje (360) (360) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA NOVE KBM g) Gibanje rezervacij za zunajbilančne obveznosti (finančne garancije in druge zunajbilančne obveznosti) 2020 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (1.587) (459) (1.871) 0 (3.917) Prehod v skupino 1 (1.561) Prehod v skupino (756) Prehod v skupino (54) 11 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja od katerih: novo pripoznanje rezervacij za zunajbilančne obveznosti s poslovno združitvijo Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (1.093) (1.826) (2.136) (2.616) (7.671) (3.819) (516) (112) (10.166) (14.613) (2.605) (295) (118) (136) (3.154) Odpisi Tečajne razlike in druge spremembe Stanje (5.539) (1.629) (2.877) (62) (10.107) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA NOVE KBM 2019 SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (894) (112) (4.658) 0 (5.664) Prehod v skupino 1 (59) Prehod v skupino 2 44 (194) Prehod v skupino (16) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (239) (2.649) (2) (2.320) Odpisi Stanje (1.587) (459) (1.871) 0 (3.917) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI

113 LETNO SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (1.604) (459) (1.872) 0 (3.935) Prehod v skupino 1 (1.562) Prehod v skupino (593) Prehod v skupino (53) 11 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja od katerih: novo pripoznanje rezervacij za zunajbilančne obveznosti s poslovno združitvijo Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (932) (1.988) (2.147) (2.616) (7.683) (3.819) (516) (112) (10.166) (14.613) (2.606) (295) (117) (136) (3.154) Odpisi Tečajne razlike in druge spremembe Stanje (5.560) (1.629) (2.876) (62) (10.127) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 POCI SKUPAJ Stanje 1.1. (918) (112) (4.658) 0 (5.688) Prehod v skupino 1 (59) Prehod v skupino 2 44 (194) Prehod v skupino (16) 0 0 Neto spremembe pričakovanih izgub zaradi spremembe kreditnega tveganja Novo pripoznanje finančnih sredstev oz. oslabitev Odprava pripoznanja oslabitev, razen odprave zaradi odpisa (239) (2.649) (2) (192) 0 (2.843) Odpisi Stanje (1.604) (459) (1.872) 0 (3.935) Poplačila odpisanih terjatev, knjižena v IPI Odpisi terjatev, knjiženi v IPI Modificirana finančna sredstva SKUPINA NOVE KBM IN 2020 Finančna sredstva s spremembo pogodbenih denarnih tokov, skupina 2, 3 (vseživljenjski ECL) odplačna vrednost pred spremembo neto dobiček/izguba zaradi spremembe (72) Finančna sredstva s spremembo pogodbenih denarnih tokov, prehod iz skupine 2 (vseživljenjski ECL) v skupino 1 (12-mesečni ECL) bruto knjigovodska vrednost na dan poročanja SKUPINA NOVE KBM IN 2019 Finančna sredstva s spremembo pogodbenih denarnih tokov, skupina 2, 3 (vseživljenjski ECL) odplačna vrednost pred spremembo 0 neto dobiček/izguba zaradi spremembe 0 Finančna sredstva s spremembo pogodbenih denarnih tokov, prehod iz skupine 2 (vseživljenjski ECL) v skupino 1 (12-mesečni ECL) bruto knjigovodska vrednost na dan poročanja Sredstva, prejeta za poplačilo terjatev SKUPINA NOVE KBM Naložbene nepremičnine Lastniški in dolžniški vrednostni papirji Drugo Skupaj Lastniški in dolžniški vrednostni papirji Drugo Skupaj Sredstva, ki jih je Skupina prejela za poplačilo terjatev, se v višini tisoč nanašajo na lastniške vrednostne papirje, ki se izkazujejo v postavki Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje. Skupina pričakuje izvršitev prodaje dela vrednostnih papirjev v prvem kvartalu leta 2021, preostanek pa je namenjen prodaji ob primernih tržnih razmerah. Postavka Drugo se v Skupini večinoma nanaša na zemljišča, pri odvisni družbi SLS pa na avtomobile. Skupina sredstva, ki jih prejme za poplačilo terjatev, usposobi za prodajo in proda takoj, ko je mogoče. Naložbene nepremičnine so v lasti družbe Anepremičnine. 9.2 Likvidnostno tveganje Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, če banka ni sposobna poravnati vseh zapadlih obveznosti oziroma je prisiljena zagotavljati potrebna sredstva s pomembno višjimi stroški od običajnih. Izvira iz časovnega neskladja zapadlosti sredstev in obveznosti. V okviru obvladovanja likvidnostnega tveganja se osredotoča predvsem na tveganja zagotavljanja virov likvidnosti, tržno likvidnostno tveganje, obremenjenost sredstev in likvidnost znotraj dne. Obvladujoča banka pri načrtovanju likvidnosti upošteva likvidnostne potrebe družb v Skupini. Skupina ima poenoten način spremljanja strukturne likvidnosti. Politika ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti Skupine Nove KBM predstavlja okvir procesa ILAAP v Skupini Nove KBM, ki je usklajen s sprejetim okvirom nagnjenosti k prevzemanju tveganj. V njej so opredeljeni načini in odgovornosti upravljanja s sredstvi in obveznostmi do virov sredstev za zagotovitev zadostnih denarnih pritokov v določenem časovnem obdobju. Prav tako navaja postopke za ugotavljanje, merjenje, obvladovanje in spremljanje likvidnostnega tveganja. Vključuje načrtovanje likvidnosti z namenom pravočasnega poravnavanja zapadlih obveznosti, ukrepe v primeru zaostrenih razmer likvidnosti in postopke za preverjanje predpostavk, na katerih temelji. Skupina se varuje pred likvidnostnim tveganjem tako, da skrbno in učinkovito upravlja z likvidnostnim blažilnikom in skrbi za ustrezno razpršenost virov financiranja.

114 LETNO Proces ILAAP Obvladujoča banka izvaja notranji proces ocenjevanja ustreznosti likvidnosti (ILAAP). Zanesljiv, učinkovit in celovit ILAAP temelji na dveh stebrih, ekonomski in normativni perspektivi, ki se medsebojno dopolnjujeta. Namen ILAAP, ki ga izvaja Skupina, je učinkovito upravljanje ter sistematično identificiranje, ocenjevanje, merjenje in zmanjševanje tveganj, ki jim je Skupina izpostavljena pri svojem poslovanju. ILAAP sledi bančnemu poslovnemu modelu, velikosti, kompleksnosti, tveganosti, tržnim pričakovanjem itd. Vključene so vse kvalitativne in kvantitativne informacije, na katerih temelji nagnjenost k prevzemanju tveganj, vključno z opisom sistemov, procesov in metodologije, namenjene merjenju in upravljanju likvidnostnih tveganj in tveganj pri financiranju. Glavni cilji ILAAP so: načrtovanje dejanskih in potencialnih denarnih prilivov glede na denarne odlive in ocena likvidnostnega tveganja z izračunom količnikov likvidnosti zagotavljanje likvidnostnemu tveganju primerne višine likvidnih naložb oziroma druge oblike oskrbe z likvidnostjo spremljanje primerne strukture virov sredstev in finančnih sredstev izračunavanje kazalnikov likvidnosti postavljanje limitov in vzdrževanje limitnega sistema za omejevanje izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju izvajanje različnih stresnih scenarijev likvidnosti, vključno z neugodnim scenarijem opredelitev normativne in ekonomske notranje perspektive ILAAP opredelitev povezanosti med ICAAP, ILAAP, načrtom sanacije in procesom planiranja razpoložljivost in vzdrževanje kriznega načrta za primer morebitnega pojava likvidnostne krize Obvladujoča banka vsaj enkrat letno poda jasno in formalno izjavo o likvidnostni ustreznosti, utemeljeno z analizo izidov procesa ILAAP. Stresni scenariji V skladu z metodologijo ILAAP se mesečno izvajajo stresni scenariji. Stresni scenariji na nivoju Skupine se izvajajo z namenom ugotavljanja vpliva negativnih, potencialno nevarnih dogodkov na likvidnostno pozicijo Skupine in priprave ustreznih ukrepov za odpravo morebitne likvidnostne krize. Stresni scenariji se delijo v tri glavne skupine: idiosinkratični scenarij, ki je prilagojen lastnemu likvidnostnemu položaju tržni scenarij, ki je povezan s pomembnim makroekonomskim dogodkom, z nenadno spremembo tveganja v finančnem sistemu oziroma z zaostrovanjem razmer na trgu kombiniran scenarij, ki temelji na kombinaciji prej omenjenih scenarijev Stresni scenariji se izvedejo za dve stopnji težavnosti. Skupina redno preverja ustreznost in pravilnost predpostavk, na katerih temeljijo scenariji. Na podlagi rezultatov stesnih scenarijev Skupina določi sestavo in potreben obseg likvidnostnega blažilnika. Zagotavljanje likvidnosti v izrednih razmerah Banka ima vzpostavljeno Metodologija načrta Skupine Nove KBM za zagotavljanje likvidnosti v izrednih razmerah. Namen načrta je določiti učinkovite ukrepe in aktivnosti za preprečitev in obvladovanje različnih likvidnostnih težav, vključno z ustreznimi ukrepi za premostitev in omejevanje posledic izrednih likvidnostnih razmer ter ponovno vzpostavitev normalnega likvidnostnega položaja banke. Likvidnostno tveganje se ustezno obravnava tudi v okviru Načrta sanacije. Obvladujoča banka ima vzpostavljen načrt neprekinjenega poslovanja za obvladovanje likvidnostnega tveganja, ki vključuje ustrezne ukrepe in aktivnosti za zgodnje ugotavljanje kriznih razmer ter za ponovno vzpostavitev normalnega likvidnostnega položaja. Likvidnostni razmik Likvidnostni razmik, ki ga Skupina redno spremlja in temeljito analizira po posameznih časovnih žepkih, meri stopnjo usklajenosti ročnosti strukture sredstev in obveznosti, vključno s kapitalom. Likvidnostnemu razmiku se Skupina ne more izogniti, lahko pa ga učinkovito upravlja. Pozitiven razmik pomeni presežek sredstev, ki ga Skupina lahko donosno plasira, negativen razmik pa pomeni primanjkljaj virov, ki jih je treba zagotoviti. Količnik likvidnostnega kritja (liquidity coverage ratio LCR) LCR je razmerje med zalogo visoko kvalitetnih likvidnih sredstev in pričakovanimi skupnimi neto denarnimi odlivi v obdobju naslednjih 30 dni ob predvideni stresni situaciji. Cilj količnika je zagotoviti odpornost banke v zelo kratkem stresnem časovnem obdobju. LCR vključuje vse bilančne postavke (aktivne in pasivne), ki dospejo v času enega meseca, ter vse zunajbilančne obveznosti, ki bi lahko bile unovčene v 30 dneh, ne glede na zapadlost pogodb. Banka v skladu z internim limitom zagotavlja količnik LCR v višini nad regulatorno zahtevo 100 % povečano za dodaten blažilnik. Količnik LCR na dan na konsolidirani podlagi znaša 393 %, na nivoju banke pa 379 %, medtem ko je na dan na konsolidirani podlagi znašal 424 %, na nivoju banke pa 387 %. Količnik neto stabilnih virov financiranja (net stable funding ratio NSFR) NSFR je opredeljen kot količnik razpoložljivega stanja stabilnega financiranja in potrebnega stanja stabilnega financiranja. Cilj količnika je zagotoviti odpornost banke na likvidnostno tveganje v daljšem časovnem obdobju. V skladu z Baslom III velja najnižja dovoljena vrednost kazalnika 100 % in postane zavezujoča junija Banka spremlja količnik NSFR četrtletno. Banka v skladu z internim limitom zagotavlja količnik NSFR v višini nad regulatorno zahtevo 100 %, povečano za dodaten blažilnik. Količnik NSFR na dan na konsolidirani podlagi znaša 180 %, na nivoju banke pa 171 %, medtem ko je na dan na konsolidirani podlagi znašal 168 %, na nivoju banke pa 164 %. V letu 2020 je obvladujoča banka izpolnjevala predpise o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije. Obvladujoča banka je v letu 2020 izpolnjevala predpise Banke Slovenije o obveznih rezervah. Stabilnost vlog Obvladujoča banka za izračun deleža stabilnih vpoglednih vlog uporablja interni ekonometrični model, ki temelji na regresijski analizi, na osnovi katere obvladujoča banka proučuje gibanje vpoglednih vlog skozi čas. Na podlagi rezultata modela se vpogledne vloge razporedijo na stabilne vpogledne vloge in nestabilne vpogledne vloge. V letu 2020 je model izkazoval nižjo raven stabilnosti vpoglednih vlog, kar je posledica prehoda na nov model in združitve z Abanko. Povprečna stabilnost vpoglednih vlog je v letu 2020 znašala 86,6 %, v letu 2019 pa 90,6 %. Od tega je znašala povprečna stabilnost vpoglednih vlog gospodinjstev 94,3 %, v letu 2019 pa 95,7 %. Za gospodarstvo je povprečna stabilnost vpoglednih vlog v letu 2020 znašala 79,5%, v letu 2019 pa 85,8%. Naslednje tabele prikazujejo porazdelitev pomembnih postavk izkaza finančnega položaja glede na pričakovano zapadlost v skladu z interno metodologijo.

115 LETNO Pričakovani bodoči denarni tokovi SKUPINA NOVE KBM Sredstva SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Krediti Krediti - dolžniški VP Druga sredstva* Skupaj sredstva Obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti* Skupaj obveznosti in kapital Likvidnostni razmik ( ) ( ) (5.917) Garancije * Druga sredstva in druge obveznosti, vključno s kapitalom, ki nimajo neposrednega vpliva na likvidnost. SKUPINA NOVE KBM Sredstva SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti krediti Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti dolžniški VP Druga sredstva* Skupaj sredstva Obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti* Skupaj obveznosti in kapital Likvidnostni razmik ( ) ( ) ( ) ( ) Garancije * Druga sredstva in druge obveznosti, vključno s kapitalom, ki nimajo neposrednega vpliva na likvidnost.

116 LETNO Sredstva SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Krediti Krediti - Dolžniški VP Druga sredstva* Skupaj sredstva Obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti* Skupaj obveznosti in kapital Likvidnostni razmik ( ) ( ) Garancije * Druga sredstva in druge obveznosti, vključno s kapitalom, ki nimajo neposrednega vpliva na likvidnost. Sredstva SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti - krediti Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Druga sredstva* Skupaj sredstva Obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti* Skupaj obveznosti in kapital Likvidnostni razmik ( ) ( ) ( ) ( ) Garancije * Druga sredstva in druge obveznosti, vključno s kapitalom, ki nimajo neposrednega vpliva na likvidnost. Naslednje tabele prikazujejo nediskontirane bilančne in zunajbilančne obveznosti glede na pogodbeno zapadlost. Skupina izkazuje večje obveznosti v obdobju do enega meseca, ki se nanaša na vpogledne vloge. Obvladujoča banka dnevno nadzoruje stabilnost vpoglednih vlog in ima na razpolago sekundarni vir likvidnosti v primeru nepričakovanega odliva vpoglednih vlog.

117 LETNO Neizvedene bilančne obveznosti po pogodbeni zapadlosti SKUPINA NOVE KBM SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Vloge bank in hranilnic Vloge strank, ki niso banke Krediti Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Garancije SKUPINA NOVE KBM SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Vloge bank in centralnih bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank in centralnih bank Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Garancije SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Vloge bank in hranilnic Vloge strank, ki niso banke Krediti Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Garancije SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Vloge bank in centralnih bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank in centralnih bank Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Garancije

118 LETNO Denarni tokovi izvedenih finančnih instrumentov Denarni tokovi izvedenih finančnih instrumentov se lahko pobotajo na neto ali bruto osnovi. Med izvedene finančne instrumente, ki se pobotajo na neto osnovi, sodijo: devizni izvedeni finančni instrumenti: valutne opcije OTC (angl. currency options) izvedeni obrestni finančni instrumenti: obrestne zamenjave (angl. interest rate swaps) in obrestne opcije (angl. interes rate options) Med izvedene finančne instrumente, ki se pobotajo na bruto osnovi, sodijo: valutni terminski posli (angl. currency forwards) valutne zamenjave (angl. currency swap) Naslednje tabele prikazujejo bruto in neto nediskontirane denarne tokove izvedenih finančnih instrumentov. Tokovi so razporejeni v skupine po ročnosti na podlagi preostale, pogodbeno določene zapadlosti na dan izkaza finančnega položaja. Zneski so po tečaju Evropske centralne banke preračunani v valuto EUR SKUPINA NOVE KBM SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Valutni izvedeni finančni instrumenti Terminski (forward) posli odliv priliv Obrestni izvedeni finančni instrumenti Obrestne in medvalutne zamenjave odliv priliv Skupaj odliv Skupaj priliv SKUPINA NOVE KBM SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Valutni izvedeni finančni instrumenti Terminski (forward) posli odliv priliv Obrestni izvedeni finančni instrumenti Obrestne in medvalutne zamenjave odliv priliv Skupaj odliv Skupaj priliv

119 LETNO SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Valutni izvedeni finančni instrumenti Terminski (forward) posli odliv priliv Obrestni izvedeni finančni instrumenti Obrestne in medvalutne zamenjave odliv priliv Skupaj odliv Skupaj priliv SKUPAJ DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Valutni izvedeni finančni instrumenti Terminski (forward) posli odliv priliv Obrestni izvedeni finančni instrumenti Obrestne in medvalutne zamenjave odliv priliv Skupaj odliv Skupaj priliv Tržno tveganje Tržno tveganje izvira iz negotovosti zaradi neugodnih sprememb dejavnikov tveganj, med katere se uvrščajo obrestne mere, devizni tečaji, kreditni razmiki in cene finančnih instrumentov, ki se lahko izrazijo v neugodni spremembi vrednosti finančnega instrumenta oziroma v izgubi. Skupina ločeno spremlja izpostavljenost tržnemu tveganju iz naslova pozicij trgovalne in bančne knjige. Tržno tveganje nastaja pri aktivnostih, ki se izvajajo v sektorju zakladništva in oddelku investicijskega bančništva. Pozicije trgovalne knjige vključujejo predvsem pozicije v dolžniških finančnih instrumentih, ki jih Skupina namerava v kratkem roku prodati in s tem ustvariti dobiček. Del trgovalne knjige so tudi pozicije v izvedenih finančnih instrumentih, ki jih Skupina nudi strankam za zaščito pred obrestnim in valutnim tveganjem ter so z vidika tržnega tveganja zaprte z nasprotnimi posli. Med pozicije bančne knjige Skupina uvršča pozicije v dolžniških finančnih instrumentih, valutnih poslih in izvedenih finančnih instrumentih, ki so namenjeni uravnavanju bilance banke, pozicije v lastniških finančnih instrumentih, pridobljenih z unovčevanjem zavarovanj oziroma s konverzijo terjatev iz naslova kreditnih poslov, ter strateške pozicije Pozicijsko tveganje Pozicijsko tveganje je tveganje izgube zaradi spremembe cene finančnega instrumenta, ki ga Skupina vodi v svojem portfelju za namene trgovanja na svojem lastniškem računu. Banka trgovalne portfelje dnevno vrednoti po tržnih cenah (mark-tomarket). Banka dnevno spremlja sklenjene posle in identificira večja odstopanja. Sistem limitov za dejavnosti trgovanja s finančnimi instrumenti omogoča ohranjanje nizke nagnjenosti po prevzemanju tržnega tveganja ter zahteva investiranje v visoko likvidne pozicije z upoštevanjem ustrezne razpršenosti tveganj. Banka določa sistem limitov predvsem na podlagi nagnjenosti skupine k prevzemanju tržnega tveganja in kapitalske ustreznosti. Vsi limiti so usklajeni z Naložbeno strategijo Skupine. Limiti so določeni na različnih ravneh portfelja - na celotnem portfelju, pod-portfelju, na posamezni ravni izdajatelja in na posamezni ravni naložbe. Osnove za določitev in spremljanje sistema limitov so zapisane v metodologijah kjer so podrobneje opredeljeni posamezni koncepti in postopki za določitev limitnega sistema za tržna tveganja. Obseg poslov glede na specifično vrsto finančnega instrumenta je podrobno omejen s Priročnikom operativnih limitov. Skupina je v letu 2020 trgovala v omejenem obsegu z dolžniškimi finančnimi instrumenti, medtem ko trgovanje z lastniškimi finančnimi instrumenti za svoj račun ni bilo dovoljeno. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je temeljilo na politiki zapiranja pozicij in sklepanja poslov z nasprotnimi strankami boljše kreditne kakovosti. Tovrstni posli se sklepajo večinoma za zaščito pred finančnimi tveganji.

120 LETNO Sistem merjenja tržnega tveganja sestoji iz procesa analiziranja in ovrednotenja tveganj, kar vključuje oceno pogostosti nastanka določenega potencialnega dogodka in višine njegove posledice. Tržno tveganje se redno meri s pomočjo: metode tvegane vrednosti (angl. value-at-risk oziroma VaR) testiranja izjemnih razmer analize občutljivosti izračuna kapitalskih zahtev za tržno tveganje po standardiziranem pristopu izračuna kapitalskih zahtev za tržno tveganje v okviru drugega stebra Ocena tvegane vrednosti (VaR) je kvantitativna mera, ki ocenjuje potencialno izgubo vrednosti pozicij zaradi neugodnih sprememb dejavnikov tveganja v določenem prihodnjem obdobju ob določeni stopnji zaupanja. Za izračun mere tvegane vrednosti (VaR) Skupina uporablja metodo historične simulacije. Model predpostavlja: 10-dnevno obdobje držanja, kar pomeni, da naj bi bilo mogoče v 10 dneh likvidirati oziroma odprodati vse pozicije, zajete v izračun. Ta predpostavka ne velja nujno za vse pozicije oziroma v razmerah splošne nelikvidnosti na finančnih trgih. Razširitev dnevnega VaR na daljše obdobje vsebuje predpostavko statičnega portfelja; 1-letno obdobje opazovanja, kar pomeni, da naj bi zadnje leto dovolj dobro odražalo spremenljive tržne razmere, ki vplivajo na poslovanje Skupine. Dejansko pa ni nujno, da so historični podatki dober pokazatelj potencialnih prihodnjih sprememb dejavnikov tveganja. To še posebej velja v obdobju izjemnih tržnih razmer; 99-odstotni interval zaupanja, kar pomeni, da naj bi Skupina v enem na sto trgovalnih dni utrpela večjo izgubo iz dejavnosti trgovanja, kot je izračunana vrednost. Višine teh večjih izgub pa z mero VaR ni mogoče kvantificirati. Z mero VaR Skupina ocenjuje, da bo potencialna izguba v enem od stotih trgovalnih dni najmanj enaka izračunani tvegani vrednosti na posamezen trgovalni dan ob predpostavki, da je pozicije mogoče odprodati v naslednjih desetih dneh. V nadaljevanju je prikazana vrednost VaR za portfelj dolžniških finančnih instrumentov SKUPINA NOVE KBM STANJE 31. DECEMBER POVPREČEN NAJVIŠJI NAJNIŽJI VaR dolžniških finančnih instrumentov Podrobnejša razdelitev finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, in njihovo gibanje sta razvidna iz tabele»finančna sredstva, namenjena trgovanju«, v računovodskih pojasnilih. Pozicijsko tveganje trgovanja z valutami obvladujoča banka obvladuje s sistemom omejitev. Omejitve za devizno trgovanje za račun banke so določene kot maksimalna dovoljena odprta pozicija oddelka trgovanja. Sektor strateškega upravljanja tveganj dnevno spremlja rezultate trgovanja in odgovorne obvešča o ugotovitvah. Obvladujoča banka svojim komitentom nudi storitve nakupa in prodaje izvedenih finančnih instrumentov zgolj kot posrednik in ne prevzema lastnih pozicij Obrestno tveganje Obrestno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi spremembe obrestnih mer oziroma spremembe strukture obrestnih mer ob neusklajenosti aktivnih in pasivnih obrestovanih postavk glede na ročnost ponovne določitve obrestne mere in način obrestovanja. Skupina prepoznava, meri, upravlja in spremlja obrestno tveganje, ki izhaja iz netrgovalnih postavk, v skladu s Politiko upravljanja obrestnega tveganja v Skupini Nove KBM. V skladu s strategijo upravljanja obrestnega tveganja omejuje obseg obrestnega tveganja z vzpostavitvijo limitnega sistema. Mesečno spremlja in poroča, če je obrestno tveganje v okviru postavljenih limitov. SKUPINA NOVE KBM Upravljanje obrestnega tveganja za postavke trgovalne knjige je vključeno v Politiko upravljanja tržnih tveganj v Skupini Nove KBM. Upravljanje obrestnega tveganja pri postavkah, ki niso namenjene trgovanju, Skupina izvaja v skladu z Metodologijo upravljanja obrestnega tveganja v Skupini Nove KBM. Skupina spremlja obrestno občutljive bilančne in zunajbilančne postavke ločeno za ključne valute in referenčne obrestne mere, s katerimi posluje, in sicer denarne tokove produktov s fiksno obrestno mero glede na zapadlost denarnega toka, denarne tokove produktov z variabilno obrestno mero pa glede na prvo ponovno določitev variabilne obrestne mere oziroma pogodbeno zapadlost. Skupina ločeno analizira obrestno tveganje v referenčnih obrestnih merah v evrih, ameriških dolarjih in švicarskih frankih. Stanje na dan in je prikazano v naslednji tabeli: VALUTA SREDSTVA % OBVEZNOSTI % SREDSTVA % OBVEZNOSTI % EUR 98,06 % 97,76 % 97,96 % 98,20 % CHF 0,52 % 0,58 % 1,04 % 0,79 % USD 0,88 % 1,06 % 0,51 % 0,45 % Ostalo 0,54 % 0,60 % 0,49 % 0,56 % Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % SKUPINA NOVE KBM VALUTA SREDSTVA % OBVEZNOSTI % SREDSTVA % OBVEZNOSTI % EUR 98,15 % 98,24 % 98,15 % 98,23 % CHF 0,62 % 0,53 % 0,63 % 0,53 % USD 0,77 % 0,88 % 0,78 % 0,88 % Ostalo 0,46 % 0,35 % 0,44 % 0,36 % Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % Skupina mesečno izvaja obrestne scenarije za tekoče notranje upravljanje in obrestne scenarije za stresno testiranje ter izračunava vpliv standardiziranega stres testa za obrestno tveganje v obliki vpliva vzporednega premika krivulje obrestnih mer na ekonomsko vrednost kapitala in na neto obrestne prihodke v obdobju enega leta. Pri tem Skupina za razporejanje vpoglednih vlog uporablja Model za določanje temeljnih in

121 LETNO ne-temeljnih vlog in Model za razporeditev temeljnih vlog po časovnih žepkih ter od naprej Model predčasnih poplačil in refinanciranj kreditov. Vsi navedeni modeli so bili konec leta 2020 ponovno ocenjeni s spremenjenim modelskim pristopom in ocenjeni z združitvijo podatkov Skupine s podatki Abanke tudi za obdobje pred pravno združitvijo. Skupina za spremljanje in upravljanje obrestnega tveganja uporablja metodo vrednosti bazične točke (basis point value). Ta metoda meri izpostavljenost obrestnemu tveganju s pomočjo vrednosti bazične točke, ki pove, za koliko se zniža vrednost portfelja obrestno občutljivih instrumentov, če se splošna raven obrestnih mer dvigne za 1 bazično točko oziroma 0,01 %. Skupina za interne potrebe in potrebe izračuna kapitalske zahteve za obrestno tveganje izračunava vpliv spremembe na ekonomsko vrednost kapitala in vpliv na neto obrestne prihodke ter pri tem upošteva obrestno dno po posameznih produktih v primeru naslednjih premikov krivulje donosnosti (scenarije za tekoče notranje upravljanje): šok na podlagi preteklih tržnih podatkov šok na podlagi napovedanih tržnih podatkov šok na podlagi VaR navzgor in navzdol (premik krivulje donosa na podlagi volatilnosti krivulje v obdobju preteklega leta ob 95% intervalu zaupanja) paralelni premik navzgor in navzdol (nenadni paralelni premik krivulje donosa za določeno vrednost bazične točke, ki je opredeljena na podlagi predhodne analize gibanja tržnih obrestnih mer) scenarij bolj položne krivulje donosa (Skupina je identificirala dva scenarija: scenarij zvišanja kratkoročnih in znižanja dolgoročnih obrestnih mer ter šok zvišanja kratkoročnih obrestnih mer ob rahlem dvigu dolgoročnih obrestnih mer) scenarij bolj strme krivulje donosa (zvišanje dolgoročnih obrestnih mer ob rahlem dvigu kratkoročnih obrestnih mer) Rezultat scenarija z najslabšim vplivom na vsoto min(0; EVE) in min(0; NII) predstavlja kapitalsko zahtevo za obrestno tveganje. Skupina izvaja scenarije za stresno testiranje, da izmeri svojo ranljivost v stresnih tržnih pogojih. Zraven standardiziranega stres testa v obliki vzporednega premika krivulje donosnosti za +/-200 bazičnih točk banka izvaja še druge premike krivulj donosa navzgor in navzdol različnih razsežnosti (regulatorni scenariji), ki jih je povzela v skladu z EBA Smernicami o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (Julij 2018) in pri tem pri izračunu EVE upošteva obrestno dno, ki je odvisno od zapadlosti in ga predpisujejo EBA Smernice. Skupina izračunava vpliv spremembe ekonomske vrednosti kapitala in neto obrestnih prihodkov v primeru naslednjih premikov krivulje donosnosti (regulatovni scenariji): paralelni premik navzgor za 200 bazičnih točk paralelni premik navzdol za 200 bazičnih točk paralelni premik navzgor različen po valutah paralelni premik navzdol različen po valutah šok bolj strme krivulje donosnosti (znižanje kratkoročnih in zvišanje dolgoročnih obrestnih mer) šok bolj položne krivulje donosnosti (zvišanje kratkoročnih in znižanje dolgoročnih obrestnih mer) šok zvišanja kratkoročnih obrestnih mer šok znižanja kratkoročnih obrestnih mer Skupina vpliv spremembe ekonomske vrednosti kapitala (EVE) za zgoraj navedene premike krivulj izračunava mesečno, vpliv spremembe neto obrestnih prihodkov (NII) pa izračunava enkrat letno. SKUPINA NOVE KBM Standardizirani stres test Skupina svojo izpostavljenost spremembam obrestnih mer izračunava kot spremembo neto sedanje vrednosti razlike med sredstvi in obveznostmi, ki so v danem obdobju izpostavljene spremembi obrestnih mer. Skupina dodatno, zraven analize standardiziranega stres Analiza občutljivosti na spremembo krivulj donosnosti NETO SEDANJA VREDNOST OBRESTNI PRIHODKI testa, izvaja več scenarijev za tekoče notranje upravljanje in scenarije za stresno testiranje, ločeno za vsako obravnavano valuto in ročnost. Skupina o izpostavljenosti obrestnemu tveganju mesečno poroča na seji odbora ALCO in v okviru CRO poročila SKUPAJ NETO SEDANJA VREDNOST OBRESTNI PRIHODKI SKUPAJ +200 bp bp (132) (7.334) (7.466) (27.735) (20.816) Paralelni premik krivulje Paralelni premik krivulje navzgor Paralelni premik krivulje navzdol Sprememba nagiba krivulje (132) (7.334) (7.466) (27.589) (20.670) Šok bolj strme krivulje (1.975) (18.702) Šok bolj položne krivulje (5.697) (2.388) (30.130) (26.345) Sprememba kratkoročnih OM Šok zvišanja kratkoročnih OM (26.886) (22.482) Šok znižanja kratkoročnih OM (655) (6.822) (7.477) (29.667) (16.394) Standardizirani stres test NETO SEDANJA VREDNOST OBRESTNI PRIHODKI SKUPAJ NETO SEDANJA VREDNOST OBRESTNI PRIHODKI SKUPAJ +200 bp bp (902) (7.830) (8.732) (28.175) (21.393) Paralelni premik krivulje Paralelni premik krivulje navzgor Paralelni premik krivulje navzdol Sprememba nagiba krivulje (902) (7.830) (8.732) (28.029) (21.247) Šok bolj strme krivulje (2.471) (19.067) Šok bolj položne krivulje (4.210) (24.482) (19.890) Sprememba kratkoročnih OM Šok zvišanja kratkoročnih OM (16.295) (10.888) Šok znižanja kratkoročnih OM (1.424) (7.317) (8.741) (30.358) (17.219)

122 LETNO SKUPINA NOVE KBM Standardizirani stres test V podatkih konec leta 2020 so upoštevani tudi portfelj Abanke ter rezultati modelov, ocenjeni na podatkih združene banke, zato rezultati scenarijev konec leta 2020 niso primerljivi z letom Rezultat standardiziranega stresnega testa Skupine prikazuje, da bi se na dan , v primeru porasta obrestnih mer za 200 bazičnih točk ekonomska vrednost kapitala povečala za tisoč in bi potencialni dobiček predstavljal 6,27 % regulatornega kapitala Skupine, medtem ko je potencialni dobiček predstavljal 1,32 % regulatornega kapitala Skupine. V primeru padca obrestnih mer Vpliv premika krivulj donosnosti na neto sedanjo vrednost EUR USD CHF SKUPAJ EUR USD CHF SKUPAJ +200 bp (2.045) (112) (315) bp (1.429) (132) Paralelni premik krivulje Paralelni premik krivulje navzgor Paralelni premik krivulje navzdol Sprememba nagiba krivulje (2.045) (69) (315) (1.429) (132) Šok bolj strme krivulje Šok bolj položne krivulje (4.514) (1.105) (78) (5.697) (29.901) (153) (76) (30.130) Sprememba kratkoročnih OM Šok zvišanja kratkoročnih OM (1.815) (119) (26.545) (269) (74) (26.888) Šok znižanja kratkoročnih OM (1.940) (655) Standardizirani stres test EUR USD CHF SKUPAJ EUR USD CHF SKUPAJ +200 bp (2.045) (112) (315) bp (2.199) (902) Paralelni premik krivulje Paralelni premik krivulje navzgor Paralelni premik krivulje navzdol Sprememba nagiba krivulje (2.045) (68) (314) (2.199) (902) Šok bolj strme krivulje Šok bolj položne krivulje (3.027) (1.105) (78) (4.210) (24.254) (153) (75) (24.482) Sprememba kratkoročnih OM za 200 bazičnih točk bi se ekonomska vrednost kapitala na dan znižala za 132 tisoč in bi potencialna izguba predstavljala 0,01 % regulatornega kapitala Skupine, medtem ko je potencialni dobiček predstavljal 0,86 % regulatornega kapitala Skupine, kar je v obeh letih v skladu z regulatornim limitom. Rezultat z največjo negativno spremembo ekonomske vrednosti kapitala šestih scenarijev za stresno testiranje je na dan predstavljal 0,62 % Tier 1 kapitala Skupine, medtem ko je predstavljal 4,21 % Tier 1 kapitala Skupine, kar je v obeh letih v skladu z regulatornim limitom. Šok zvišanja kratkoročnih OM (1.815) (118) (15.953) (269) (73) (16.295) Šok znižanja kratkoročnih OM (2.710) (1.424) SKUPINA NOVE KBM Standardizirani stres test Vpliv premika krivulj donosnosti na neto obrestne prihodke EUR USD CHF SKUPAJ EUR USD CHF SKUPAJ +200 bp (487) (136) (539) bp (7.073) (228) (33) (7.334) (26.812) (532) (391) (27.735) Paralelni premik krivulje Paralelni premik krivulje navzgor Paralelni premik krivulje navzdol Sprememba nagiba krivulje (487) (305) (539) (7.073) (228) (33) (7.334) (26.812) (532) (244) (27.588) Šok bolj strme krivulje (1.798) (147) (30) (1.975) (18.005) (476) (222) (18.703) Šok bolj položne krivulje (419) (230) (617) Sprememba kratkoročnih OM Šok zvišanja kratkoročnih OM (526) (264) (630) Šok znižanja kratkoročnih OM (6.583) (196) (43) (6.822) (28.642) (699) (327) (29.668) Standardizirani stres test EUR USD CHF SKUPAJ EUR USD CHF SKUPAJ +200 bp (487) (136) (569) bp (7.569) (228) (33) (7.830) (27.219) (565) (391) (28.175) Paralelni premik krivulje Paralelni premik krivulje navzgor Paralelni premik krivulje navzdol Sprememba nagiba krivulje (487) (304) (569) (7.569) (228) (33) (7.830) (27.219) (565) (244) (28.028) Šok bolj strme krivulje (2.294) (147) (30) (2.471) (18.336) (508) (222) (19.066) Šok bolj položne krivulje (419) (230) (646) Sprememba kratkoročnih OM Šok zvišanja kratkoročnih OM (526) (264) (660) Šok znižanja kratkoročnih OM (7.078) (196) (43) (7.317) (29.294) (737) (327) (30.358) Po metodi vrednosti bazične točke bi se ob spremembi stopnje donosa za eno bazično točko na dan vrednost pozicije portfelja valute EUR spremenila za 305 tisoč, medtem ko se je na dan vrednost pozicije portfelja valute EUR spremenila za 86 tisoč. Podrobnejša razdelitev izkaza finančnega položaja Skupine po ročnosti obrestnih mer na dan in je prikazana v tabelah Obrestno tveganje na dan in Obrestno tveganje na dan , ki prikazujeta razdelitev obrestno občutljivih postavk glede na prvo ponovno določitev obrestne mere, oziroma pogodbeno zapadlost.

123 LETNO Obrestno tveganje SKUPINA NOVE KBM Obrestno občutljiva sredstva OBRESTOVANO DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Skupaj obrestno občutljiva sredstva Obrestno občutljive obveznosti Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralnih bank vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank dolžniški vrednostni papirji druge finančne obveznosti Skupaj obrestno občutljive obveznosti Vrzel obrestne občutljivosti ( ) ( ) SKUPINA NOVE KBM OBRESTOVANO DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Obrestno občutljiva sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Skupaj obrestno občutljiva sredstva Obrestno občutljive obveznosti Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralnih bank vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank dolžniški vrednostni papirji druge finančne obveznosti Skupaj obrestno občutljive obveznosti Vrzel obrestne občutljivosti ( )

124 LETNO Obrestno občutljiva sredstva OBRESTOVANO DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Skupaj obrestno občutljiva sredstva Obrestno občutljive obveznosti Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralnih bank vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank dolžniški vrednostni papirji druge finančne obveznosti Skupaj obrestno občutljive obveznosti Vrzel obrestne občutljivosti ( ) ( ) OBRESTOVANO DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 DO 12 MESECEV OD 1 DO 5 LET NAD 5 LET Obrestno občutljiva sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Skupaj obrestno občutljiva sredstva Obrestno občutljive obveznosti Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralnih bank vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank dolžniški vrednostni papirji druge finančne obveznosti Skupaj obrestno občutljive obveznosti Vrzel obrestne občutljivosti ( )

125 LETNO Tabele prikazujejo le porazdelitev obrestno občutljivih postavk po časovnih žepkih glede na prvo ponovno določitev obrestne mere oziroma pogodbeno zapadlost. V tabelah so prikazani: nominalna vrednost dolžniških vrednostnih papirjev (in ne tržna oziroma odplačna vrednost) krediti z upoštevanjem Modela predčasnih poplačil in refinanciranj kreditov (brez obresti, nadomestil in provizij) vpogledne vloge razporejene v časovne žepke na podlagi Modela za določanje temeljnih in ne-temeljnih vlog ter Modela za razporeditev temeljnih vlog po časovnih žepkih bodoči denarni tokovi iz naslova obresti kreditov, vlog in vrednostnih papirjev. Povprečne obrestne mere (v %) SKUPINA NOVE KBM Povprečna aktivna obrestna mera 1,83 2,46 1,60 2,06 Povprečna pasivna obrestna mera 0,09 0,15 0,10 0, Valutno tveganje Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi neusklajene devizne podbilance in nestanovitnosti deviznih tečajev. Obvladujoča banka z vzdrževanjem nevtralne pozicije v posamezni valuti omejuje izpostavljenost valutnemu tveganju. Banka dnevno zasleduje skupno zaprto valutno pozicijo za vsako posamezno valuto. Skupna odprta devizna pozicija obvladujoče banke je omejena z vplivom na kapitalsko ustreznost banke. Za spremljanje izpostavljenosti v posamezni valuti obvladujoča banka uporablja metodologijo tvegane vrednosti (VaR). Najvišja dovoljena raven VaR je opredeljena za vsako posamezno valuto in tudi za celoten portfelj tujih valut. VaR je odvisen od višine izpostavljenosti in volatilnosti posameznega para valut. Obvladujoča banka dnevno spremlja uspešnost vzdrževanja zaprte devizne pozicije za vsako valuto posebej in na podlagi odstopanj od nevtralne pozicije izračunava dnevni izid prevzetega valutnega tveganja. V primeru povišanja volatilnosti obvladujoča banka v skladu z metodologijo zniža dovoljeni znesek odprte pozicije v posamezni valuti. Preverjanje spremembe volatilnosti opravlja obvladujoča banka enkrat mesečno. Skupina z vzdrževanjem zastavljene pozicije v posamezni valuti nadzoruje izpostavljenost valutnemu tveganju. Posamezne družbe v Skupini spremljajo valutno tveganje v skladu z zakonskimi zahtevami in metodologijami, ki odražajo njihove aktivnosti in obseg poslovanja. Skupina redno spremlja izpostavljenost valutnemu tveganju v obliki razdelitve bilančnih in zunajbilančnih postavk po posameznih valutah. Skupina v nadaljevanju prikazuje izpostavljenosti valutnemu tveganju v valutah USD, CHF in HRK. Podrobnejša razdelitev odprte devizne pozicije po valutah na dan in je v nadaljevanju prikazana v tabelah Valutno tveganje. 10-dnevno tvegano vrednost odprte devizne pozicije obvladujoča banka računa na podlagi enoletnih podatkov in 99-odstotnega intervala zaupanja. Podatek nam pove, da bi lahko pri najvišji izpostavljenosti valutnemu tveganju v letu 2020 z 99-odstotno gotovostjo trdili, da ob nespremenjeni poziciji v valutah izguba v naslednjih 10 delovnih dneh ne bo presegla 91 tisoč. Razpon gibanja tvegane vrednosti za banko je prikazan v spodnji tabeli. 10-dnevna tvegana vrednost devizne pozicije banke v letu 2020 NAJVIŠJA NAJNIŽJA POVPREČNA dnevna tvegana vrednost devizne pozicije banke v letu 2019 NAJVIŠJA NAJNIŽJA POVPREČNA SKUPINA NOVE KBM Finančna sredstva Valutno tveganje Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti EUR USD CHF HRK OSTALE VALUTE SKUPAJ (3) Druga sredstva Skupaj sredstva Finančne obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi (9.749) (183) Izvedeni finančni instrumenti Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti (9.749) (183)

126 LETNO SKUPINA NOVE KBM Finančna sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti EUR USD CHF HRK OSTALE VALUTE SKUPAJ Druga sredstva Skupaj sredstva Finančne obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi (7.261) (10.289) Izvedeni finančni instrumenti (9.751) 0 (6.220) (220) Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti (10.289) (172) (220) Finančna sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti EUR USD CHF HRK OSTALE VALUTE SKUPAJ (3) Druga sredstva Skupaj sredstva Finančne obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi (9.749) (183) Izvedeni finančni instrumenti Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti (9.749) (183)

127 LETNO Finančna sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti EUR USD CHF HRK OSTALE VALUTE SKUPAJ Druga sredstva Skupaj sredstva Finančne obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi (7.262) (10.289) Izvedeni finančni instrumenti (9.751) 0 (6.220) (220) Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti (10.289) (172) (220) SKUPINA NOVE KBM Sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah 9.4 Sredstva in obveznosti po teritoriju SKUPAJ SLOVENIJA TUJINA SKUPAJ EVROPSKA UNIJA DRUGO Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Druga sredstva Skupaj sredstva Obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi 0 ( ) SPREMEMBA TEČAJA TUJE VALUTE (V %) Analiza valutne občutljivosti SKUPINA NOVE KBM VPLIV NA IPI SPREMEMBA TEČAJA TUJE VALUTE (V %) SKUPINA NOVE KBM VPLIV NA IPI USD +8 % (780) (780) +6 % (617) (617) CHF +10 % % HRK +3 % % Ostale valute +7 % % Banka na podlagi volatilnosti določi spremembo tečaja tuje valute. Tabela prikazuje občutljivost banke na spremembo valutnih tečajev. Učinek spremembe tečaja tujih valut na kapital je zanemarljiv, zato ga v tabeli ne prikazujemo.

128 LETNO SKUPINA NOVE KBM Sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah SKUPAJ SLOVENIJA TUJINA SKUPAJ EVROPSKA UNIJA DRUGO Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Druga sredstva Skupaj sredstva Obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi 0 ( ) Sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah SKUPAJ SLOVENIJA TUJINA SKUPAJ EVROPSKA UNIJA DRUGO Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Druga sredstva Skupaj sredstva Obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi 0 ( )

129 LETNO Sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah SKUPAJ SLOVENIJA TUJINA SKUPAJ EVROPSKA UNIJA DRUGO Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti Druga sredstva Skupaj sredstva Obveznosti do virov sredstev Finančne obveznosti v posesti za trgovanje Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Druge obveznosti Skupaj obveznosti Neusklajenost med sredstvi in obveznostmi 0 ( ) DRŽAVA IZDAJATELJA Naslednja tabela prikazuje izpostavljenost do tujih izdajateljev iz dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev, ki so v portfeljih, merjenih po pošteni vrednosti. Finančna sredstva tujih izdajateljev, merjena po pošteni vrednosti SKUPINA NOVE KBM Avstralija Avstrija Belgija Bolgarija Češka Danska Finska Francija Irska Italija Japonska Kanada Latvija Litva Luksemburg Madžarska Nemčija Nizozemska Norveška Poljska Portugalska Slovaška Španija Švedska Švica Velika Britanija ZDA Skupaj

130 LETNO Operativno tveganje Operativno tveganje (OT) je vključeno v vse poslovne procese banke, zato banka obvladovanju operativnega tveganja pripisuje velik pomen in namenja veliko pozornosti. Vzpostavljen ima sistematičen zajem dogodkov OT, ki ga koordinira Oddelek upravljanja operativnega tveganja. Zajem poročanja o nastalih dogodkih OT vključuje vse zaposlene v banki in celotno Skupino Nove KBM. Redno poročanje višjemu vodstvu o dogodkih operativnega tveganja se izvaja na mesečni in četrtletni ravni. Na mesečni ravni ga v okviru CRO poročila obravnava nadzorni svet banke, četrtletno poročilo pa Odbor za operativno tveganje. Banka dogodke operativnega tveganja opredeljuje oziroma loči na: 1. Dogodke pravnega tveganja Dogodki pravnega tveganja so vse prejete in oddane tožbe. 2. Finančne škodne dogodke Škodni dogodki iz operativnega tveganja so dogodki, katerih učinek je bodisi finančna izguba (učinek na izkaz poslovnega izida [IPI]) ali napačno izkazovanje postavk v IPI (več kot eno računovodsko leto). Kot finančne škodne dogodke je banka opredelila vse dogodke, katerih bruto izguba dosega ali presega Nefinančne dogodke Nefinančni dogodek iz operativnega tveganja je dogodek, ki ni povzročil neposrednega finančnega vpliva na IPI, povzročil pa je vpliv regulatorne narave oziroma vpliv v zvezi s komitenti, trgom/ konkurenco in/ali ugledom, ki ni imel finančnih vplivov, vendar je obstajala možnost, da povzroči takšne vplive. 4. Potencialne dogodke Potencialni dogodek operativnega tveganja je dogodek, ki ni imel finančnih vplivov na IPI, ker je bil pravočasno preprečen, vendar je obstajala možnost, da povzroči finančni / nefinančni vpliv. Banka razvršča izmerjene izgube iz operativnega tveganja skladno s smernicami baselskih kapitalskih standardov, to je po poslovnih področjih in po vrstah poslovnih dogodkov, po Uredbi (EU) št. 575/2013, člen 324 (CRR direktiva). Banka ima vzpostavljen eskalacijski proces, ki omogoča hitro ukrepanje ob nastanku pomembnih škodnih dogodkov, prav tako pa so za vsak pomemben dogodek opredeljeni nosilci in roki za preprečevanje njegove morebitne ponovitve in zmanjšanje obstoječega tveganja. Banka ima register operativnih tveganj (ORR) in vprašalnik za oceno samoanaliz, oba prilagojena na kategorizacijo operativnih tveganj Basel II, kar ji omogoča boljšo primerjavo med poročanimi dogodki operativnega tveganja in ocenjenimi tveganji ter s tem kakovostnejše analize operativnega tveganja. Za boljše upravljanje tveganj ima banka vzpostavljen tudi sistem nagnjenosti (apetit) k prevzemanju operativnega tveganja in spremljanje ključnih indikatorjev tveganja (KRI). Ključni indikatorji tveganj ocene samoanaliz ter analize scenarijev operativnih tveganj banki omogočajo ugotavljanje možnih prihodnjih tveganj, ki jih s sistemom upravljanja ustreznih varnostnih in organizacijskih korektivnih ukrepov zmanjšuje. Nova KBM je v letu 2020 posebno pozornost namenila nadgradnji procesa upravljanja dogodkov operativnega tveganja, vključno z razvojem novega poročevalskega sistema, nadgradnji procesa upravljanja zunanjega izvajanja, kakovosti podatkov o dogodkih, nadgradnji poročil, avtomatizaciji procesov upravljanja operativnega tveganja, nadgradnji in razvoju metodologij ocenjevanja operativnega tveganja, nadgradnji notranjih modelov ICAAP in opredelitvi nagnjenosti k prevzemanju operativnega tveganja, izobraževanju o operativnem tveganju in zviševanju kulture upravljanja. Nova KBM posebno pozornost namenja tudi upravljanju zavarovalniških zahtevkov. Upravljanje operativnih tveganj je dolžnost vseh zaposlenih v banki. Banka z rednim izobraževanjem zaposlenih v banki in Skupini Nove KBM dviguje ozaveščenost in primerno ukrepanje v primerih škodnih dogodkov in incidentov. Neto izguba iz škodnih dogodkov Skupine Nove KBM predstavlja v primerjavi s kapitalsko zahtevo za operativno tveganje zelo nizek delež. 9.6 Tveganje kapitala Banka je tveganje kapitala opredelila kot tveganje, da del pozicij regulatornega kapitala v prihodnosti ne bo na razpolago za kritje izgub, in sicer zaradi njihove zapadlosti ali zaradi drugih dejavnikov (kot npr. spremenjene dividendne politike, višjih odbitkov, spremembe zakonodaje). To tveganje izhaja iz: nezadostne višine kapitala neprimernih kapitalskih instrumentov neprimerne sestave kapitala težav pri pridobivanju svežega kapitala, predvsem ko je potrebno takojšnje povečanje kapitala v neugodnih poslovnih pogojih Izpostavljenost Skupine tveganju kapitala ni materialna, saj Skupina v projekcijah kapitala in kapitalske ustreznosti upošteva načrtovane poslovne spremembe v prihodnjih letih, ki bi lahko izhajale iz: višje kapitalske zahteve zaradi načrtovanega povečanja tveganju prilagojene aktive višje kapitalske zahteve zaradi načrtovanega povečanja interne alokacije kapitala povečanja odbitnih postavk od regulatornega kapitala (kot so to npr. zakonodajne spremembe, spremembe v knjigovodski vrednosti neopredmetenih sredstev) implementacije sprememb zakonodajnih zadržanja dividend v času načrtovanja dolgoročnega poslovnega načrta in kapitalskih potreb Skupina ima vzpostavljeno Strategijo prevzemanja tveganj, vključno z Izjavo o nagnjenosti k prevzemanju tveganj, limitni sistem, podprt s sistemom zgodnjega opozarjanja, politike, metodologije ter ustrezne postopke in mehanizme za zagotavljanje ustrezne strukture in višine kapitala, in sicer v obdobju tekočega poslovanja, kot tudi v obdobju prihodnjih treh let. Skupina upravlja kapital, tudi kapitalske zahteve, na vseh treh nivojih poročanja s pomočjo: upravljanja, spremljanja in merjenja dejanskega in planskega regulatornega kapitala z oceno potrebe po povečanju regulatornega kapitala v obliki dokapitalizacije ali najema podrejenih kapitalskih instrumentov ob upoštevanju zakonskih omejitev upravljanja, spremljanja in merjenja dejanskih in planskih kapitalskih zahtev upravljanja, spremljanja in merjenja gibanja dejanskih in planskih količnikov kapitalske ustreznosti spremljanja ključnih kazalnikov poslovanja banke, povezanih z upravljanjem kapitala in kapitalskih zahtev povezovanjem procesa planiranja kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti s procesom poslovnega načrtovanja, ki se nadalje odraža v: vzpostavljeni Izjavi o nagnjenosti k prevzemanju tveganj in sposobnosti prevzemanja tveganj vzpostavljenem limitnem sistemu, podprtem s sistemom zgodnjega opozarjanja (EWS) izvajanju stresnih testov, na podlagi katerih ugotavlja vzdržnost poslovnega načrta in načrtovanega kapitala in kapitalskih zahtev izvajanju ICAAP analize v primeru uvedbe novih produktov sistemu prejemkov spremljanja in pravočasnega implementiranja zakonodajnih sprememb.

131 LETNO Kapitalske zahteve po 1. stebru Skupina izračunava kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu. Kot primerno zunanjo bonitetno agencijo za določanje uteži tveganj na podlagi zunanjih bonitetnih ocen je imenovala bonitetno agencijo Moody s za kategorije: izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in do centralnih bank izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav izpostavljenosti do oseb javnega sektorja izpostavljenosti do institucij izpostavljenosti do podjetij izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice Skupina izračunava kapitalske zahteve za tržna tveganja na podlagi standardiziranega pristopa in trenutno ne uporablja notranjih modelov. Kapitalsko zahtevo za operativna tveganja izračunava v skladu z enostavnim pristopom. Kapitalske zahteve po 2. stebru Notranji kapital Skupine predstavlja dodatne kapitalske zahteve za pokrivanje tveganj, ki niso ali niso v zadostni meri pokrita v okviru minimalnih kapitalskih zahtev po 1. stebru. Skupina izračunava notranji kapital na podlagi»higher Of«pristopa, kjer upošteva višji znesek med kapitalsko zahtevo po 1. in 2. stebru, z uporabo predpostavke delujočega podjetja. Skupina ima vzpostavljeno enotno politiko ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, metodologijo za identifikacijo in oceno tveganj, metodologijo merjenja tveganj, na podlagi katere meri potrebo po alokaciji notranjega kapitala, ter politiko in metodologijo izvajanja stresnih testov. Sestava regulatornega kapitala in kapitalskih zahtev Kapitalska ustreznost Skupine na skupni kapital je na dan znašala 20,68 %, kapitalska ustreznost na temeljni in navadni lastniški temeljni kapital pa 18,82 %. Kapitalska ustreznost banke in Skupine se je v letu 2020 spremenila predvsem iz naslednjih razlogov: pridružitev Abanke k Novi KBM in Anepremičnin k Skupini Nove KBM, kar je vplivalo na porast tveganju prilagojene izpostavljenosti za kreditno in operativno tveganje vključitve medletnega dobička iz obdobja med 1.1. in v temeljni kapital Skupine upoštevanja zakonskih določil iz t.i.»crr Quick Fix«uredbe (Uredba EU 2020/873), ki jih je Evropska unija uvedla zaradi pandemije COVIDA-19 in ki so vplivala na znižanje tveganju prilagojene izpostavljenosti za kreditno tveganje nadaljevanje realizacije investicijske politike Skupine (prerazporeditev likvidnosti) nadaljevanje aktivnosti za izboljševanje primernosti zavarovanj, ki se uporabljajo za zniževanje kapitalske zahteve za kreditno tveganje.

132 LETNO SKUPINA NOVE KBM Temeljni kapital Vplačani kapitalski instrumenti Vplačani presežek kapitala (-) Lastni instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala Zadržani dobiček Dobiček/Izguba tekočega leta Akumuliran drug vseobsegajoči donos Druge rezerve (-) Neopredmetena sredstva (33.642) (31.643) (25.536) (23.999) (-) Odložene terjatve za davek (25.284) (26.268) (23.305) (24.468) (-) Odbitki navadnega lastniškega temeljnega kapitala za neto učinek oblikovanih oslabitev in rezervacij in sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti (8.279) (1.193) (6.338) (1.193) Dodatni temeljni kapital Dodatni kapital Skupaj kapital Tveganju prilagojene izpostavljenosti za kreditno tveganje Enote centralne ravni države ali centralne banke Enote regionalne ali lokalne ravni držav Subjekti javnega sektorja Multilateralne razvojne banke Mednarodne organizacije Institucije Podjetja Izpostavljenosti na drobno Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na nepremičnine Neplačane izpostavljenosti Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem Krite obveznice Kolektivni naložbeni podjemi Lastniški kapital Druge postavke Tveganju prilagojene izpostavljenosti za tržna tveganja Dolžniški instrumenti, s katerimi se trguje na borzi Lastniški finančni instrumenti in skladi Tuje valute Skladi Prilagoditve kreditnega vrednotenja Tveganju prilagojene izpostavljenosti za operativno tveganje Skupaj tveganju prilagojene izpostavljenosti Kapitalska ustreznost na skupni kapital 20,68 % 27,03 % 16,67 % 26,21 % Kapitalska ustreznost na temeljni kapital 18,82 % 23,99 % 14,82 % 23,31 % Kapitalska ustreznost na navadni lastniški temeljni kapital 18,82 % 23,99 % 14,82 % 23,31 %

133 LETNO Poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti Skupina za določanje poštene vrednosti, kjer je to mogoče, upošteva tečaje iz informacijskega sistema Bloomberg. Skupina prične vrednotiti finančna sredstva po modelu vrednotenja, ko oceni, da trg ni delujoč. Poštene vrednosti finančnih instrumentov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja deli v tri nivoje: V nivo 1 Skupina uvrsti finančne instrumente, kjer je poštena vrednost v celoti določena na podlagi objavljenih cen, doseženih na enem ali več aktivnih trgih. Skupina v nivo 1 razvršča večji del naložb v dolžniške vrednostne papirje, ki upoštevajo tečaje BGN iz informacijskega sistema Bloomberg. Cena na Bloombergu je najboljši odraz poštene vrednosti, saj je večina poslov sklenjenih ravno preko informacijskega sistema Bloomberg, ki se v skladu z MIFID2 tretira kot organiziran trg. Drugi viri namreč ne zagotavljajo dovolj visoke likvidnosti, ki bi odražala realnost tečaja. V nivo 2 Skupina uvrsti finančne instrumente, kjer je poštena vrednost določena na podlagi modelov vrednotenj, pri katerih so upoštevane spremenljivke, ki so pridobljene na podlagi javno dostopnih tržnih podatkov, kot so krivulje donosnosti, tržne obrestne mere, valutni tečaji ter volatilnosti valut, obrestnih mer, primerljivih borznih transakcij delnic ter primerljivih nekotirajočih transakcij delnic in primerljivih transakcij poslovnih deležev. V nivo 2 so uvrščene tudi naložbe v nelikvidne obveznice, ki so med drugim lahko vrednotene na podlagi tečaja BVAL iz Bloomberga. Skupina med nivo 2 uvršča tudi nefinančna sredstva in sicer naložbene nepremičnine in nekratkoročna sredstva namenjana za prodajo. V nivo 3 Banka uvrsti finančne instrumente, za katere se je poštena vrednost izmerila z uporabo neopazovanih vhodnih podatkov. Neopazovani vhodni podatki vključujejo predpostavke in predvidevanja. V 3. nivo poštene vrednosti Banka uvrsti tudi finančne instrumente, za katere se je poštena vrednost ob izbrani tehniki vrednotenja izmerila z uporabo pomanjkljivih ali neznanih vhodnih podatkov. finančne instrumente, za katere se je poštena vrednost izmerila na podlagi s strani tretjih oseb kotiranih cen, ki ne izražajo rezultata rednih transakcij oziroma ne predstavljajo zavezujoče ponudbe tretje osebe. lastniške vrednostne papirje in poslovne deleže, za katere se je poštena vrednost izmerila na podlagi interne ocene vrednosti. V tabeli je prikaz umeščanja finančnih instrumentov v nivoje poštene vrednosti. SKUPINA NOVE KBM Finančna sredstva Tabela hierarhije poštene vrednosti SKUPAJ NIVO 1 NIVO 2 NIVO 3 Finančna sredstva v posesti za trgovanje izvedeni finančni instrumenti lastniški finančni instrumenti Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje lastniški finančni instrumenti krediti Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa lastniški finančni instrumenti dolžniški finančni instrumenti Finančne obveznosti Finančne obveznosti v posesti za trgovanje izvedeni finančni instrumenti Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida krediti Nefinančna sredstva Naložbene nepremičnine Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo SKUPINA NOVE KBM Finančna sredstva SKUPAJ NIVO 1 NIVO 2 NIVO 3 Finančna sredstva v posesti za trgovanje izvedeni finančni instrumenti lastniški finančni instrumenti Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje lastniški finančni instrumenti krediti Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa lastniški finančni instrumenti dolžniški finančni instrumenti Finančne obveznosti Finančne obveznosti v posesti za trgovanje izvedeni finančni instrumenti Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida krediti Nefinančna sredstva Naložbene nepremičnine Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo

134 LETNO Finančna sredstva SKUPAJ NIVO 1 NIVO 2 NIVO 3 Finančna sredstva v posesti za trgovanje izvedeni finančni instrumenti lastniški finančni instrumenti Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje lastniški finančni instrumenti krediti Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa lastniški finančni instrumenti dolžniški finančni instrumenti Finančne obveznosti Finančne obveznosti v posesti za trgovanje izvedeni finančni instrumenti Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida krediti Nefinančna sredstva Naložbene nepremičnine Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo PRENOSI Iz nivoja 2 v nivo 1 Iz nivoja 3 v nivo 1 Iz nivoja 1 v nivo 2 Iz nivoja 1 v nivo 3 Iz nivoja 2 v nivo 3 Iz nivoja 3 v nivo 2 FINANČNI INSTRUMENT obveznice delnice oziroma skladi obveznice delnice oziroma skladi izvedeni finančni instrumenti izvedeni finančni instrumenti V naslednji tabeli so za posamezne finančne instrumente predstavljeni RAZLOG PRENOSA MED NIVOJI sprožilci za prehod med nivoji poštene vrednosti. Ponovna razpoložljivost tržne cene finančnega instrumenta. Cena za obveznice je razpoložljiva, če je objavljena tržna cena posledica dejanskega prometa v obdobju, krajšem od 1 meseca. Ponovna razpoložljivost tržne cene finančnega instrumenta. Cena za delnice oziroma sklade je razpoložljiva, če je objavljena tržna cena posledica dejanskega prometa v obdobju, krajšem od 1 meseca. Ovrednotenje obveznic, ki so bile pred tem vrednotene po tržni vrednosti. Razlog za ovrednotenje in spremembo nivoja je umik obveznice z organiziranega trga oziroma nelikvidnost (v obdobju 1 meseca ni bil sklenjen posel). Ovrednotenje delnic oziroma skladov, ki so bili pred tem vrednoteni po tržni vrednosti. Razlog za ovrednotenje in spremembo nivoja je umik delnic oziroma skladov z organiziranega trga. Osnovni instrument, na katerega se izvedeni finančni instrument glasi, se prerazvrsti iz nivoja 1 v nivo 2 oziroma nivo 3. Za osnovni instrument preneha obstajati tržna vrednost. Osnovni instrument, na katerega se izvedeni finančni instrument glasi, se prerazvrsti v nivo 1. Za osnovni instrument obstaja tržna vrednost. Tabela prenosov med nivoji poštene vrednosti V letu 2020 ni bilo prenosov med nivoji poštene vrednosti. Spodnja tabela prikazuje prenose med nivoji v letu Finančna sredstva SKUPAJ NIVO 1 NIVO 2 NIVO 3 Finančna sredstva v posesti za trgovanje izvedeni finančni instrumenti lastniški finančni instrumenti Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje lastniški finančni instrumenti krediti Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa lastniški finančni instrumenti dolžniški finančni instrumenti Finančne obveznosti Finančne obveznosti v posesti za trgovanje izvedeni finančni instrumenti Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida krediti Nefinančna sredstva Naložbene nepremičnine Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo SKUPINA NOVE KBM Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa PRENOSI IZ NIVOJA 1 V NIVO 2 PRENOSI IZ NIVOJA 1 V NIVO 3 PRENOSI IZ NIVOJA 2 V NIVO 3 PRENOSI IZ NIVOJA 2 V NIVO 1 PRENOSI IZ NIVOJA 3 V NIVO PRENOSI IZ NIVOJA 3 V NIVO dolžniški finančni instrumenti Finančna sredstva v posesti za trgovanje Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa PRENOSI IZ NIVOJA 1 V NIVO 2 PRENOSI IZ NIVOJA 1 V NIVO 3 PRENOSI IZ NIVOJA 2 V NIVO 3 PRENOSI IZ NIVOJA 2 V NIVO 1 PRENOSI IZ NIVOJA 3 V NIVO PRENOSI IZ NIVOJA 3 V NIVO dolžniški finančni instrumenti

135 LETNO Določanje poštene vrednosti finančnih sredstev, uvrščenih v 2. nivo Skupina v 2. nivo hierarhije poštene vrednosti uvršča manj likvidne dolžniške finančne instrumente, ki so vrednoteni po Bloombergovem tečaju BVAL, ter dolžniške finančne instrumente in izvedene finančne instrumente, ki so vrednoteni na podlagi modelov, ki temeljijo na podatkih, pridobljenih s trga. V 2. nivo so uvrščena tudi nefinančna sredstva in sicer naložbene nepremičnine in nekratkoročna sredstva namenjana za prodajo, ki so vrednotena na podlagi cenitvenih poročil. Dolžniški vrednostni papirji z določljivim denarnim tokom brez razpoložljive tržne vrednosti se vrednotijo s pomočjo diskontiranja denarnega toka konec vsakega meseca. Obrestna mera za diskontiranje je seštevek obrestne mere netveganega instrumenta primerljive ročnosti in pribitka za kreditno tveganje. Skupina za vrednotenje obrestnih izvedenih finančnih instrumentov uporablja modele, ki upoštevajo krivuljo tržnih obrestnih mer in krivuljo terminskih obrestnih mer. Modeli vrednotenja valutnih izvedenih finančnih instrumentov temeljijo na tržnih tečajih za posamezne pare valut. Za izvedene finančne instrumente na vrednostne papirje model upošteva tržne cene vrednostnih papirjev, kjer pa cena ne obstaja, vrednotenje temelji na po modelu določeni pošteni vrednosti vrednostnega papirja. V vseh modelih vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov se prihodnji denarni tokovi diskontirajo na sedanjo vrednost na podlagi netveganih krivulj donosnosti. V primeru, ko poštene vrednosti deležev in delnic gospodarskih družb ni možno določiti na podlagi objavljenih cen, doseženih na aktivnem trgu, Skupina pripoznava in razkriva pošteno vrednost na 2. nivoju poštena vrednost, ki je določena na podlagi modelov vrednotenj, pri katerih so upoštevane spremenljivke, ki so pridobljene na podlagi javno dostopnih tržnih podatkov (npr. tržne oziroma kotirajoče cene primerljivih podjetij). V Skupini se za tovrstne deleže in delnice gospodarskih družb uporablja metodologija ocenjevanja vrednosti, ki temelji na treh hierarhičnih ravneh načini, metode in postopki ocenjevanja vrednosti. Za potrebe ocenjevanja vrednosti se uporablja na tržnih primerjavah zasnovan način ocenjevanja vrednosti, znotraj slednjega pa metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzo. Metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzo, je najprimernejša metoda ocenjevanj vrednosti na 2. nivoju poštene vrednosti. Način tržnih primerjav je zasnovan na predpostavki, da dajejo kotirajoče borzne (tržne) cene podobnih premoženj, kot je ocenjevano, zadovoljive informacije in empirične dokaze o vrednosti premoženja, ki je predmet ocenjevanja vrednosti. Koncept temelji na uporabi tržne vrednosti, kar pomeni, da se v števcu uporabi tržna kategorija (kotirajoča borzna oziroma tržna vrednost), v imenovalcu pa različne kategorije iz finančnih izkazov. Pri metodi primerljivih podjetij, uvrščenih na borzo, pomnožimo osnovne finančne kategorije ocenjevanega podjetja s tržnimi mnogokratniki, ki jih dobimo iz borznih kotacij primerljivih podjetij. Naložbene nepremičnine se vrednotijo v skladu s cenitvenimi poročili. Pri vrednotenju se uporablja eden izmed naslednjih načinov ocenjevanja vrednosti: na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti (sedanja vrednost prihodnjih pričakovanih donosov), vrednosti povprečnih najemnin na podobnih lokacijah ter mera kapitalizacije, tržne najemnine. Določanje poštene vrednosti finančnih sredstev, uvrščenih v 3. nivo V primeru, ko poštene vrednosti deležev in delnic gospodarskih družb ni možno določiti na podlagi objavljenih cen, doseženih na aktivnem trgu, in na podlagi modelov vrednotenj, pri katerih so upoštevane spremenljivke, ki so pridobljene na podlagi javno dostopnih tržnih podatkov, Skupina pripoznava in razkriva pošteno vrednost na 3. nivoju poštena vrednost, ki je določena na podlagi modelov vrednotenj, pri katerih so upoštevane subjektivne spremenljivke, ki niso javno dostopne na trgih. V Skupini se za tovrstne deleže in delnice gospodarskih družb uporablja metodologija ocenjevanja vrednosti, ki temelji na treh hierarhičnih ravneh: načini, metode in postopki ocenjevanja vrednosti. Za potrebe ocenjevanja vrednosti se uporabljajo trije načini ocenjevanja vrednosti: na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti in znotraj slednjega metoda diskontiranega denarnega toka, na tržnih primerjavah zasnovan način ocenjevanja vrednosti in znotraj tega metoda primerljivih kupoprodaj oziroma transakcij podjetij ter na sredstvih zasnovan način ocenjevanja vrednosti. Na donosu zasnovan način ocenjevanja vednosti je najpogosteje uporabljen način ocenjevanja vrednosti, znotraj katerega se uporablja metoda diskontiranega denarnega toka. Po definiciji je vrednost posamezne naložbe enaka vsoti vseh bodočih donosov, ki jih naložba zagotavlja lastniku, pri čemer se vsak donos diskontira na sedanjo vrednost z diskontno mero, ki odraža časovno vrednost denarja in stopnjo tveganja, ki je povezana z realizacijo donosa. Upošteva torej tok pričakovanih donosov v prihodnosti, časovni razpored teh donosov ter tveganje, ki ga nosi lastnik sredstev. Podlaga za napovedovanje pričakovanih donosov v prihodnosti so projekcije poslovanja (izkaz poslovnega izida in izkaz finančnega položaja) za obdobje v povprečju petih let, iz katerih se izračunava čisti denarni tok za diskretno obdobje napovedi. Čisti denarni tokovi za diskretno obdobje napovedi se nato diskontirajo z diskontno mero, da dobimo sedanjo vrednost čistih denarnih tokov za diskretno obdobje napovedi. Sedanjo vrednost pričakovanih donosov po diskretnem obdobju napovedi (torej ko podjetje preide v zrelo fazo poslovanja) pa določimo z izračunom preostale vrednosti, v večini primerov z Gordonovim modelom rasti. Pri izračunu preostale vrednosti se upoštevata normalizirani čisti denarni tok in pričakovana ustrezna dolgoročna konstantna stopnja rasti čistega denarnega toka. Uporaba neopazovanih vhodnih podatkov Pri ocenjevanju poštene vrednosti deležev in delnic gospodarskih družb na 3. nivoju se uporabljajo vložki, za katere tržne informacije in podatki niso dosegljivi in ki se razvijejo z uporabo najboljših razpoložljivih informacij o predpostavkah, ki bi jih tržni udeleženci uporabili pri določanju cene posameznega sredstva. V Skupini uporabljamo pri oceni vrednosti poštene vrednosti deležev in delnic gospodarskih družb, uvrščenih v 3. nivo, kot vrednosti neopazovanih vhodnih vložkov projekcije poslovanja (izkaz poslovnega izida, čisti denarni tokovi), oblikovane na podlagi razumnega scenarija. Analiza občutljivosti Na podlagi analize občutljivosti s simulacijo preverimo učinek sprememb ključnih parametrov (tržnih vhodnih podatkov) spremembe diskontne mere in pričakovane dolgoročne konstantne stopnje rasti normaliziranega čistega denarnega toka, na ocenjeno vrednost oziroma pošteno vrednost. Z analizo občutljivosti se poskušajo prikazati spremembe poštene vrednosti deležev oziroma delnic gospodarskih družb (ki so uvrščene v 3. nivo) v razponu povečanja oziroma zmanjšanja ključnih parametrov. Banka ocenjuje pošteno vrednost izpostavljenosti obvezno merjenih po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida na podlagi ocene pričakovanih denarnih tokov, ki jih bo Banka prejela, in ob upoštevanju pogojne verjetnosti. Na podlagi jasno definiranih kriterijev Banka oceni verjetnost realizacije denarnih tokov (podobno scenariju delujočega podjetja). Denarni tokovi in pripadajoča verjetnost se v nadaljevanju uporabijo v okviru pristopa binomskega drevesa s scenarijem, v vsaki posamezni časovni točki, da Banka ne prejme plačila in nadaljuje z unovčenjem zavarovanja (podobno scenariju nedelujočega podjetja), pri čemer se oceni višina poplačila iz zavarovanja na podlagi pričakovanega časa unovčitve in ustreznih diskontov. Banka nato s pogojno verjetnostjo utežene pričakovane denarne tokove diskontira z ocenjeno tržno diskontno stopnjo.

136 LETNO Gibanje finančnih sredstev, uvrščenih v tretji nivo, v letu 2020 STANJE PREVREDNOTENJE NOVE NALOŽBE ODPRAVA PRIPOZNANJA PRENOS MED PORTFELJI Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje STANJE delnice deleži krediti (2.547) Skupaj (2.547) Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa delnice (5.744) 0 deleži (2.444) 85 Skupaj (8.188) 85 Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida krediti Skupaj Na dan vse naložbe Skupine v nivoju 3 izhajajo iz portfelja obvladujoče banke. V letu 2020 so spremembe vrednosti naložb v tretjem Gibanje finančnih sredstev, uvrščenih v tretji nivo, v letu 2019 STANJE nivoju predvsem posledica pripojitve Abanke d.d., ki se v tabeli označijo kot nove naložbe, ter nadaljnje spremembe portfelja teh naložb. PREVREDNOTENJE ODPRAVA PRIPOZNANJA Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje STANJE delnice (3.632) deleži 2 (1) 0 1 krediti (11.867) Skupaj (15.499) Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa delnice deleži Skupaj Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida krediti 60 (60) 0 0 Skupaj 60 (60) 0 0 Na dan vse naložbe Skupine v nivoju 3 izhajajo iz portfelja obvladujoče banke. V letu 2019 so spremembe vrednosti naložb v tretjem nivoju posledica prevrednotenja naložb ali znižanja nestrateških naložb in kreditov. SKUPINA NOVE KBM Finančna sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah Poštene vrednosti finančnih instrumentov, ki so merjeni po odplačni vrednosti KNJIGOVODSKA VREDNOST POŠTENA VREDNOST NIVO 1 NIVO 2 NIVO Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti dolžniški VP Finančne obveznosti Vloge bank in centralnih bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank in centralnih bank Krediti strank, ki niso banke Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti SKUPINA NOVE KBM Finančna sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah KNJIGOVODSKA VREDNOST POŠTENA VREDNOST NIVO 1 NIVO 2 NIVO Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti dolžniški VP Finančne obveznosti Vloge bank in centralnih bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank in centralnih bank Krediti strank, ki niso banke Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti

137 LETNO Finančna sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah KNJIGOVODSKA VREDNOST POŠTENA VREDNOST NIVO 1 NIVO 2 NIVO Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti dolžniški VP Finančne obveznosti Vloge bank in centralnih bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank in centralnih bank Krediti strank, ki niso banke Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti Finančna sredstva Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah KNJIGOVODSKA VREDNOST POŠTENA VREDNOST NIVO 1 NIVO 2 NIVO Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti dolžniški VP Finančne obveznosti Vloge bank in centralnih bank Vloge strank, ki niso banke Krediti bank in centralnih bank Krediti strank, ki niso banke Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti Poštene vrednosti finančnih sredstev merjenih po odplačni vrednosti za kredite strankam, ki niso banke, med letoma 2019 in 2020 niso primerljive. Za leto 2020 je upoštevan portfelj Abanke, ki je bil prevzet po pošteni vrednosti, zato razlika med pošteno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo na Abančnem portfelju predstavlja le spremembo poštene vrednosti v enajstih mesecih Zaradi primerljivosti je po enakem pristopu ocenjena tudi poštena vrednost portfelja Nove KBM. Povzetek najpomembnejših metod in predpostavk, ki se uporabljajo pri ocenjevanju poštene vrednosti finančnih instrumentov, ki v računovodskih izkazih niso merjeni po pošteni vrednosti, je naveden v nadaljevanju. Krediti bankam in krediti strankam, ki niso banke Ocenjevanje poštene vrednosti posojil temelji na donosu zasnovanem načinu določanja vrednosti z uporabo metode sedanje vrednosti. Upošteva se seštevek posameznih pogodbenih prihodnjih denarnih tokov (glavnic in obresti), bruto denarnih tokov za donosne kredite in neto denarnih tokov za nedonosne kredite. Diskontna krivulja je sestavljena iz treh komponent: netvegane krivulje donosnosti, kreditnih pribitkov ter za produkt značilnega pribitka. Slednji se določi na podlagi podatkov Banke Slovenije o obrestnih merah novih poslov bančnega sistema v zadnjih šestih mesecih. Kreditni pribitki so izračunani na podlagi EU Composite krivulj različnih bonitetnih ocen. Ker pribitki za nižje zunanje bonitetne ocene niso razpoložljivi, se za le-te kreditni pribitki določijo z uporabo ekstrapolacije, pri čemer se upošteva razmerje med verjetnostmi neplačil podjetij z zunanjimi bonitetnimi ocenami. Za nedonosne kredite se kreditni pribitek ne upošteva, saj se kreditno tveganje zajame že z upoštevanjem neto denarnih tokov za izračun neto sedanje vrednosti. Krediti bankam so diskontirani s stopnjami donosnosti netveganih obrestnih mer. Diskontni faktor se linearno interpolira v odvisnosti od preostale zapadlosti po dnevih. Dolžniški vrednostni papirji, merjeni po odplačni vrednosti Poštena vrednost dolžniških vrednostnih papirjev, ki so vrednoteni po odplačni vrednosti, je določena na podlagi neposrednega opazovanja cene na trgih za enake finančne instrumente, do katerih Skupina lahko dostopa na dan merjenja. Dolžniškim vrednostnim papirjem po odplačni vrednosti se določi poštena vrednost na enak način, kot če bi bili pripoznani v portfelju po pošteni vrednosti. Metode so opisane v okviru tega poglavja. Vloge in krediti bank in centralne banke ter strank, ki niso banke Ocenjevanje poštene vrednosti posojil temelji na donosu zasnovanem načinu določanja vrednosti z uporabo metode sedanje vrednosti. Upošteva se seštevek posameznih pogodbenih prihodnjih denarnih tokov (glavnic in obresti), ki so diskontirani s stopnjami donosnosti netveganih obrestnih mer za posamezno valuto. Za najete kredite bank se uporabijo kreditni pribitki, ki veljajo za krivuljo EU financials BBB. Pri izračunu se upošteva preostala zapadlost vsakega denarnega toka. Diskontni faktor se linearno interpolira v odvisnosti od preostale zapadlosti po dnevih.

138 LETNO POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 11. Prihodki iz obresti in odhodki za obresti SKUPINA NOVE KBM 11.1 Obresti po sektorjih PRIHODKI ODHODKI PRIHODKI ODHODKI Nefinančne družbe Država Banke Centralna banka Druge finančne organizacije Gospodinjstva Skupaj Čiste obresti PRIHODKI ODHODKI PRIHODKI ODHODKI Nefinančne družbe Država Banke Centralna banka Druge finančne organizacije Gospodinjstva Skupaj Čiste obresti SKUPINA NOVE KBM Prihodki iz finančnih sredstev po odplačni vrednost in po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti 11.2 Prihodki iz obresti in odhodki za obresti glede na vrsto sredstev in obveznosti KRATKOROČNI DOLGOROČNI KRATKOROČNI DOLGOROČNI od kreditov iz dolžniških vrednostnih papirjev Druga sredstva Finančne obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere Drugi prihodki Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Skupaj po ročnosti Skupaj Odhodki za obresti Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Finančna sredstva, ki izhajajo iz negativne obrestne mere Skupaj po ročnosti Skupaj Čiste obresti

139 LETNO Prihodki iz dividend Prihodki iz finančnih sredstev po odplačni vrednost in po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti KRATKOROČNI DOLGOROČNI KRATKOROČNI DOLGOROČNI od kreditov iz dolžniških vrednostnih papirjev Druga sredstva Finančne obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere Drugi prihodki iz obresti Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje Skupaj po ročnosti Skupaj Odhodki za obresti Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Finančna sredstva, ki izhajajo iz negativne obrestne mere Skupaj po ročnosti Skupaj Čiste obresti V letu 2020 se je tisoč odhodkov za obresti od finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti, nanašalo na izdane podrejene obveznice banke (v letu tisoč ). Dividende iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje SKUPINA NOVE KBM iz delnic in deležev drugih izdajateljev Dividende iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa iz delnic in deležev drugih izdajateljev Dividende iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb iz naložb v kapital v odvisne družbe iz naložb v kapital v pridružene družbe Skupaj Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine 13.1 Opravnine po vrstah SKUPINA NOVE KBM Prihodki iz opravnin (provizij) dana jamstva plačilni promet vodenje transakcijskih računov kartično in bankomatsko poslovanje posredniški in komisijski posli posli z vrednostnimi papirji za stranke kreditni posli druge storitve Odhodki za opravnine (provizije) kartično in bankomatsko poslovanje posredniški in komisijski posli borzni posli in drugi posli z vrednostnimi papirji plačilni promet druge storitve Čiste opravnine

140 LETNO Opravnine po segmentu strank SKUPINA NOVE KBM Pravne osebe, finančni trgi in ostalo Prebivalstvo Skupaj Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli za stranke Prihodki iz opravnin (provizij) v zvezi z investicijskimi in pomožnimi investicijskimi storitvami in posli za stranke SKUPINA NOVE KBM Sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naročil Gospodarjenje s finančnimi instrumenti Skrbništvo in sorodne storitve Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank Odhodki iz opravnin (provizij) v zvezi z investicijskimi in pomožnimi investicijskimi storitvami in posli za stranke Opravnine v zvezi z družbo KDD in njej podobnimi organizacijami Opravnine v zvezi z borzo vrednostnih papirjev in njej podobnimi organizacijami Skupaj Banka razkriva zgornje podatke v skladu s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, ki ga je izdala Banka Slovenije. Ti prihodki iz opravnin so del prihodkov od poslov z vrednostnimi papirji za stranke ter drugih storitev, odhodki za opravnine so del borznih poslov in drugih poslov z vrednostnimi papirji v pojasnilu Čisti dobički ob odpravi pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida SKUPINA NOVE KBM Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI od kreditov od drugih finančnih sredstev Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Skupaj Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI od kreditov od drugih finančnih sredstev Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Skupaj

141 LETNO Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje SKUPINA NOVE KBM DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI/ (IZGUBE) DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI/ (IZGUBE) Lastniški instrumenti Dolžniški vrednostni papirji Tuja valuta (nakup/prodaja) Izvedeni finančni instrumenti (840) futures/forwards (80) (569) opcije swaps (135) drugi izvedeni finančni instrumenti (337) Skupaj DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI/ (IZGUBE) DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI/ (IZGUBE) Dolžniški vrednostni papirji Tuja valuta (nakup/prodaja) Izvedeni finančni instrumenti (840) futures/forwards (80) (569) opcije swaps (135) drugi izvedeni finančni instrumenti (337) Skupaj Izvedene finančne instrumente (futures/ forward) Skupina uporablja za ekonomsko varovanje valutne izpostavljenosti. Njihovi učinki so povezani z učinki tečajnih razlik. 16. Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje SKUPINA NOVE KBM IN Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI Skupaj Drugi čisti poslovni dobički SKUPINA NOVE KBM Prihodki Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine, dane v poslovni najem Drugi poslovni prihodki Odhodki Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine, dane v poslovni najem Odhodki iz naslova zaseženih nepremičnin Drugi poslovni odhodki Skupaj

142 LETNO Administrativni stroški SKUPINA NOVE KBM Stroški dela Bruto plače Dajatve za socialno zavarovanje Dajatve za pokojninsko zavarovanje Nadomestilo za prevoz na delo Nadomestilo za prehrano med delom Odpravnine in dokup delovne dobe Dodatno pokojninsko zavarovanje Regres za letni dopust Solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade Drugi stroški delavcev Splošni in administrativni stroški Stroški materiala Stroški energije Stroški strokovne literature Drugi stroški Odhodki za najemnine Stroški poštnih storitev Stroški transportnih storitev Stroški storitev informacijskih sistemov Drugi stroški storitev Stroški za službena potovanja Stroški za vzdrževanje osnovnih sredstev Stroški reklame Reprezentanca Svetovalne, revizijske, računovodske in druge storitve Šolnine, štipendije in drugi stroški za izobraževanje Stroški zavarovanja Drugi stroški Skupaj administrativni stroški Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog Stroški revizorjev SKUPINA NOVE KBM Revidiranje letnega poročila Druge storitve revidiranja Druge storitve dajanja zagotovil Druge nerevizijske storitve Skupaj Amortizacija SKUPINA NOVE KBM Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev Amortizacija neopredmetenih sredstev Skupaj Znotraj amortizacije se je na nivoju banke v letu 2020 nanašalo tisoč na stroške prestrukturiranja (v letu Rezervacije tisoč ). Na nivoju Skupine so bili ti stroški v letih 2020 in 2019 enaki kot v banki. SKUPINA NOVE KBM Rezervacije za reorganizacijo (14.047) (1.791) (14.047) (1.791) Rezervacije za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev (286) (243) Rezervacije za zunajbilančne obveznosti Druge rezervacije Skupaj (2.086) (2.040) Banka je v letu 2020 v skladu s planom reorganizacije pripoznala stroške restrukturiranja (izredni stroški, povezani stroški svetovalnih storitev z reorganizacijo banke in Skupine) v višini tisoč (v letu tisoč ). Na nivoju Skupine so bili ti stroški v letih 2020 in 2019 enaki kot v banki. Banka je v letu 2020 po pravni združitvi Nove KBM in Abanke v skladu s planom reorganizacije pripoznala rezervacije za reorganizacijo v višini tisoč.

143 LETNO Oslabitve 21.3 Oblikovanje oslabitev nefinančnih sredstev Oslabitev finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Oslabitev naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb SKUPINA NOVE KBM (39.971) (37.833) (3.381) 0 Oslabitev nefinančnih sredstev (15.681) (2.814) (9.636) (2.814) Skupaj (55.652) (50.850) (Oblikovanje)/odprava oslabitev finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa SKUPINA NOVE KBM (191) 462 (191) 462 dolžniški vrednostni papirji (191) 462 (191) 462 Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti (39.780) (37.642) dolžniški vrednostni papirji (722) 23 (722) 23 vpogledne vloge pri bankah (72) (10) (72) (10) krediti bankam krediti strankam, ki niso banke (39.050) (36.971) druga finančna sredstva 64 (798) 123 (786) Skupaj (39.971) (37.833) Oblikovanje oslabitev naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Oslabitve naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Obvladujoča banka je v letu 2020 oslabila kapitalsko naložbo v odvisno družbo Anepremičnine d.o.o. v višini tisoč. SKUPINA NOVE KBM (3.381) 0 SKUPINA NOVE KBM Opredmetena osnovna sredstva (7.023) (2.708) (6.951) (2.708) Naložbene nepremičnine (3.106) (33) (20) (33) Druga sredstva (nepremičnine na zalogi) (5.552) (73) (2.665) (73) Skupaj (15.681) (2.814) (9.636) (2.814) 22. Čisti dobički/(izgube) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo SKUPINA NOVE KBM Čisti dobički/(izgube) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo osnovna sredstva in naložbene nepremičnine DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI/ (IZGUBE) DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI/ (IZGUBE) (4.497) (7.635) (2.445) (4.344) zasežene naložbene nepremičnine (106) prodaja terjatev (2.116) (3.185) Dobiči iz odprave pripoznanja naložb v odvisne družbe Skupaj (4.497) Čisti dobički/(izgube) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo osnovna sredstva in naložbene nepremičnine DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI/ (IZGUBE) DOBIČKI IZGUBE ČISTI DOBIČKI/ (IZGUBE) (4.908) (7.636) (2.856) (4.345) zasežene naložbene nepremičnine (106) prodaja terjatev (2.116) (3.185) Dobiči iz odprave pripoznanja naložb v odvisne družbe Skupaj (4.908) Dobiček iz naslova naložb v kapital odvisnih družb se je v letu 2019 nanašal na učinke, nastale pri odpravi pripoznanja družb KBM Infond d.o.o. in M-Pay d.o.o.

144 LETNO Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 24. Osnovni čisti dobiček in popravljeni dobiček na delnico SKUPINA NOVE KBM Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (4.415) (5.126) (2.416) (3.443) Odloženi davek iz rednega poslovanja (623) 855 (765) Skupaj (3.390) (5.749) (1.561) (4.208) 23.1 Primerjava med dejansko in obračunano davčno stopnjo SKUPINA NOVE KBM Dobiček pred obdavčitvijo Davek od dohodkov, izračunan po predpisani davčni stopnji (40.693) (12.965) (39.990) (13.605) 19 % od postavk, ki zmanjšujejo davčno osnovo % od postavk, ki povečujejo davčno osnovo (10.294) (1.016) (7.903) (182) Koriščene davčne olajšave in pokrivanje davčne izgube Davek iz prejšnjih let 0 (20) 0 0 Ostale prilagoditve (3.304) 855 (1.299) Skupaj davek od dohodka (3.390) (5.749) (1.561) (4.208) SKUPINA NOVE KBM Osnovni čisti dobiček poslovnega leta (v tisoč ) Tehtano povprečno število navadnih kosovnih delnic Osnovni čisti dobiček/popravljeni dobiček na delnico (v ) Osnovni čisti dobiček na delnico je izračunan kot razmerje med doseženim čistim dobičkom v obdobju in tehtanim povprečnim številom navadnih kosovnih delnic. 21,08 6,23 20,89 6,74 Skupina Nove KBM razkriva osnovni čisti dobiček na delnico z namenom zagotavljanja kontinuitete pri razkrivanju, čeprav po MRS 33 k razkritju ni zavezana. Večina neobdavčenih prihodkov Skupine se nanaša na dobiček iz izpogajanega nakupa. Obvladujoča banka je iz davčne osnove za leto 2020 iz tega naslova izvzela tisoč prihodkov. Prav tako je obvladujoča banka v obračunu davka od dohodkov za leto 2020 koristila tisoč pretekle davčne izgube in tisoč tekoče davčne olajšave. Ostale prilagoditve se nanašajo na neto oblikovane odložene davke. Predpisana davčna stopnja znaša 19 %. Efektivna davčna stopnja obvladujoče banke je za leto 2020 znašala 0,74 %, efektivna davčna stopnja Skupine pa je za leto 2020 znašala 1,58 %. V skladu z lokalnimi predpisi lahko davčni organi kadarkoli pregledajo poslovne knjige in računovodske evidence banke še pet let po letu poročanja ter odmerijo dodatno obveznost plačila davka in kazni. Skupina nima odprtih davčnih pregledov.

145 LETNO POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA 25. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah SKUPINA NOVE KBM Denar v blagajni Stanje na računih pri centralni banki Bruto vpogledne vloge pri bankah Popravek vrednosti (48) (27) (48) (27) Skupaj neto vpogledne vloge pri bankah Skupaj Visoko stanje na računih pri centralni banki je predvsem posledica presežne likvidnosti v sistemu in negativnih obrestnih mer na trgu Denarna sredstva in denarni ustrezniki Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah SKUPINA NOVE KBM Krediti bankam Skupaj Finančna sredstva v posesti za trgovanje SKUPINA NOVE KBM Izvedeni finančni instrumenti forward pogodbe opcijske pogodbe swap pogodbe Skupaj Finančna sredstva, namenjena trgovanju, nimajo značilnosti podrejenega dolga Gibanje finančnih sredstev v posesti za trgovanje SKUPINA NOVE KBM Stanje Sprememba skupine 0 (970) 0 0 Sredstva pridobljena s poslovno združitvijo Pridobitev Zmanjšanja (prodaja in unovčenje) (5.002) 0 (5.002) 0 Sprememba poštene vrednosti Stanje

146 LETNO Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje 28. Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa 28.1 Po vrstah in sektorjih SKUPINA NOVE KBM IN Lastniški instrumenti Krediti in druga finančna sredstva Skupaj SKUPINA NOVE KBM IN 27.1 Gibanje finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje LASTNIŠKI INSTRUMENTI KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA 2020 SKUPAJ Stanje Povečanje med letom Sprememba poštene vrednosti Sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo Nakupi in črpanja* Prerazvrstitev Zmanjšanje med letom (8.473) (19.504) (27.977) Sprememba poštene vrednosti (5.660) (10.056) (15.716) Prodaja in plačila* (2.813) (9.448) (12.261) Stanje * Povečanja in zmanjšanja vključujejo črpanja in poplačila revolving kreditov. SKUPINA NOVE KBM IN LASTNIŠKI INSTRUMENTI KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA 2019 SKUPAJ Stanje Povečanje med letom Sprememba poštene vrednosti Nakupi in črpanja* Zmanjšanje med letom (6.162) (12.043) (18.205) Sprememba poštene vrednosti (10) 0 (10) Prodaja in plačila* (6.152) (12.043) (18.195) Stanje SKUPINA NOVE KBM IN Lastniški instrumenti Država Druge finančne organizacije Dolžniški vrednostni papirji Država Banke Druge finančne organizacije Nefinančne družbe Skupaj SKUPINA NOVE KBM IN Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, nimajo značilnosti podrejenega dolga Gibanje finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa LASTNIŠKI INSTRUMENTI DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI 2020 SKUPAJ Stanje Sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo Nakup oz. pripoznanje novih finančnih sredstev Odprava pripoznanja ob prodaji ali zapadlosti 0 ( ) ( ) Neto prevrednotenje preko kapitala (2.843) (298) (3.141) Neto dobički/izgube pri prodaji Obresti 0 (32.140) (32.140) Prerazvrstitev (1.109) 0 (1.109) Drugo 0 (3.998) (3.998) Stanje * Povečanja in zmanjšanja vključujejo črpanja in poplačila revolving kreditov.

147 LETNO SKUPINA NOVE KBM IN LASTNIŠKI INSTRUMENTI DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI 2019 SKUPAJ Stanje Nakup oz. pripoznanje novih finančnih sredstev Odprava pripoznanja ob prodaji ali zapadlosti 0 ( ) ( ) Neto prevrednotenje preko kapitala 634 (3.356) (2.723) Neto dobički/izgube pri prodaji Obresti 0 (20.087) (20.087) Drugo (1) 2 2 Stanje Skupina Nove KBM je izbrala možnost merjenja po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa za lastniške finančne instrumente, ki jih poseduje iz strateških razlogov (udeležba v kapitalu zaradi poslovnega sodelovanja). SKUPINA NOVE KBM IN Visa INC Sklad za reševanje bank BANKART d.o.o SWIFT LA HULPE Skupaj V letu 2020 se prerazvrstitev lastniških instrumentov v znesku 687 tisoč nanaša na delnice VISA, ki jih je Skupina Nove KBM prerazvrstila v kategorijo finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ker te ne ustrezajo definiciji lastniškega instrumenta. Prerazvrstitev v znesku 422 tisoč pa se nanaša na prerazvrstitev naložbe v družbo Bankart med naložbe v kapital pridruženih družb, saj sta deleža Nove KBM in Abanke ob njuni pravni združitvi dosegla pomemben vpliv v kapitalu te družbe. Gibanje oslabitev in bruto vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, za poslovni leti 2020 in 2019 je predstavljeno v poglavju Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti SKUPINA NOVE KBM Dolžniški vrednostni papirji Krediti bankam Krediti strankam, ki niso banke Druga finančna sredstva Skupaj Gibanje oslabitev in bruto vrednosti za poslovni leti 2020 in 2019 je predstavljeno v poglavju Dolžniški vrednostni papirji SKUPINA NOVE KBM Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji Skupaj bruto vrednost Popravek vrednosti (743) (9) (743) (9) Skupaj neto vrednost Krediti bankam SKUPINA NOVE KBM Kratkoročni krediti Dolgoročni krediti Skupaj bruto vrednost Popravek vrednosti Skupaj neto vrednost

148 LETNO Krediti strankam, ki niso banke SKUPINA NOVE KBM Kratkoročni krediti Dolgoročni krediti Terjatve iz danih jamstev Skupaj bruto vrednost Popravek vrednosti (93.503) (72.414) (82.970) (63.961) Skupaj neto vrednost SKUPINA NOVE KBM Krediti Okvirni krediti Krediti in terjatve po plačilnih karticah Finančni najem Finančna poroštva Podrejeni krediti Vloge Skupaj bruto vrednost Popravek vrednosti (93.503) (72.414) (82.970) (63.961) Skupaj neto vrednost Druga finančna sredstva SKUPINA NOVE KBM Terjatve za opravnine Terjatve do kupcev Druga finančna sredstva od tega terjatve v obračunu od tega terjatve za sodne takse od tega drugo Skupaj bruto vrednost Popravek vrednosti (2.434) (2.137) (1.761) (1.533) Skupaj neto vrednost Na dan se pretežni del terjatev v obračunu Skupine nanaša na terjatve iz poslov s prebivalstvom (kreditne kartice in kartice z odloženim plačilom). 30. Naložbe v kapital odvisnih, skupaj obvladovanih in pridruženih družb Naložbe v kapital drugih družb Skupine SKUPINA NOVE KBM naložbe v kapital finančnih organizacij v skupini naložbe v kapital nefinančnih organizacij v skupini Skupaj Gibanje naložb v kapital odvisnih, skupaj obvladovanih in pridruženih družb SKUPINA NOVE KBM Stanje Povečanje med letom pridobitev odvisne družbe pridobitev drugo (dokapitalizacija, kapitalska metoda) Zmanjšanje med letom 0 0 ( ) 0 zmanjšanje zaradi združitve 0 0 ( ) 0 oslabitve 0 0 (3.381) 0 prenos med nekratkoročna sredstva za prodajo 0 0 (4.897) 0 Stanje Z združitvijo Nove KBM d.d. in Abanke d.d je postala odvisna družba Abanke d.d., Anepremičnine d.o.o., odvisna družba Nove KBM d.d., Bankart d.o.o. pa pridružena družba združene banke, saj je kapitalska naložba obeh bank presegla 20 % udeležbe v kapitalu družbe Bankart. Konec leta 2020 je bila v Novi KBM d.d. opravljena oslabitev naložbe v kapital odvisne družbe Anepremičnine d.o.o. v višini tisoč. Kapitalska naložba v družbo Anepremičnine je bila konec leta 2020 prerazvrščena med nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo. V letu 2019 obvladujoča banka ni pridobila oziroma odtujila naložb v kapital odvisnih družb, z izjemo naložb v kapital družb KBM Infond d.o.o. (prodaja) in M-Pay d.o.o. (prenehanje), ki sta bili med nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo prerazvrščeni že v letu 2018.

149 LETNO Podatki o družbah, kjer je banka udeležena z najmanj 20 % v kapitalu NAZIV DRUŽBE VELIKOST CELOTNEGA KAPITALA ČISTI POSLOVNI IZID DRUŽBE KAPITAL, KI PRIPADA NOVI KBM NABAVNA VREDNOST NALOŽBE UDELEŽBA V KAPITALU (V %) DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC (V %) STANJE NALOŽBE Summit Leasing d.o.o Anepremičnine d.o.o.* (6.850) Bankart d.o.o ,22 29, Skupaj * Anepremičnine so v izkazu finančnega položaja prikazane znotraj nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo. NAZIV DRUŽBE VELIKOST CELOTNEGA KAPITALA ČISTI POSLOVNI IZID DRUŽBE KAPITAL, KI PRIPADA NOVI KBM NABAVNA VREDNOST NALOŽBE UDELEŽBA V KAPITALU (V %) DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC (V %) STANJE NALOŽBE Summit Leasing d.o.o Opredmetena sredstva SKUPINA NOVE KBM Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Skupaj SKUPINA NOVE KBM Nabavna vrednost 31.1 Opredmetena osnovna sredstva ZEMLJIŠČA IN GRADBENI OBJEKTI RAČUNALNIŠKA OPREMA DRUGA OPREMA OSNOVNA SREDSTVA V PRIPRAVI 2020 SKUPAJ Stanje Sprememba skupine Sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo Prenosi med vrstami sredstev (14.673) (8.884) (19.428) Povečanja Zmanjšanja (2.820) (4.468) (29.128) 0 (36.416) Druge spremembe Stanje Popravek vrednosti Stanje 1.1. (40.130) (11.024) (31.785) 0 (82.939) Prenosi med vrstami sredstev (3) Povečanja (20.480) (8) (18.141) 0 (38.629) Amortizacija (1.969) (1.454) (6.151) 0 (9.574) Amortizacija pravice do uporabe (MSRP 16) (1.326) (525) (250) 0 (2.101) Zmanjšanja Prevrednotenje (7.023) (7.023) Druge spremembe Stanje (38.110) (8.476) (27.193) 0 (73.779) Sedanja vrednost Sedanja vrednost

150 LETNO SKUPINA NOVE KBM Nabavna vrednost ZEMLJIŠČA IN GRADBENI OBJEKTI RAČUNALNIŠKA OPREMA DRUGA OPREMA OSNOVNA SREDSTVA V PRIPRAVI 2019 SKUPAJ Stanje Prehod na MSRP Stanje Sprememba skupine (718) (404) (515) 0 (1.637) Prenosi med vrstami sredstev (15.608) (5.376) (17.782) Povečanja Zmanjšanja (1.408) (6.560) (31.500) 0 (39.468) Stanje Popravek vrednosti Stanje 1.1. (48.906) (17.437) (33.502) (1) (99.846) Sprememba skupine Prenosi med vrstami sredstev (392) Povečanja (199) (1) (174) 0 (374) Amortizacija (1.526) (945) (6.868) 0 (9.339) Amortizacija pravice do uporabe (MSRP 16) (710) 0 (65) 0 (775) Zmanjšanja Prevrednotenje (2.609) 0 (99) 0 (2.708) Stanje (40.130) (11.024) (31.785) 0 (82.939) Sedanja vrednost Sedanja vrednost Nabavna vrednost ZEMLJIŠČA IN GRADBENI OBJEKTI RAČUNALNIŠKA OPREMA DRUGA OPREMA OSNOVNA SREDSTVA V PRIPRAVI 2020 SKUPAJ Stanje Sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo Prenosi med vrstami sredstev (15.157) (8.884) (19.912) Povečanja Zmanjšanja (1.196) (4.350) (5.879) 0 (11.425) Druge spremembe Stanje Popravek vrednosti Stanje 1.1. (40.053) (10.405) (24.854) 0 (75.312) Prenosi med vrstami sredstev (3) Povečanja (16.099) (1) (192) 0 (16.292) Amortizacija (1.964) (1.348) (1.733) 0 (5.045) Amortizacija pravice do uporabe (MSRP 16) (1.168) (525) (250) 0 (1.943) Zmanjšanja Prevrednotenje (6.951) (6.951) Druge spremembe Stanje (37.855) (7.862) (21.143) 0 (66.860) Sedanja vrednost Sedanja vrednost

151 LETNO Nabavna vrednost ZEMLJIŠČA IN GRADBENI OBJEKTI RAČUNALNIŠKA OPREMA DRUGA OPREMA OSNOVNA SREDSTVA V PRIPRAVI 2019 SKUPAJ Stanje Prehod na MSRP Stanje Prenosi med vrstami sredstev (15.609) (5.379) (17.786) Povečanja Zmanjšanja (1.156) (6.318) (3.718) 0 (11.192) Stanje Popravek vrednosti Stanje 1.1. (48.426) (16.312) (26.624) 0 (91.362) Prenosi med vrstami sredstev (392) Povečanja (199) (1) (174) 0 (374) Amortizacija (1.369) (798) (1.213) 0 (3.380) Amortizacija pravice do uporabe (MSRP 16) (710) 0 (65) 0 (775) Zmanjšanja Prevrednotenje (2.609) 0 (99) 0 (2.708) Stanje (40.053) (10.405) (24.854) 0 (75.312) Sedanja vrednost Sedanja vrednost Naložbene nepremičnine SKUPINA NOVE KBM Stanje Sprememba skupine (428) 0 0 Sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo Prenosi med vrstami sredstev (150) 0 (150) 0 Povečanja Zmanjšanja (596) (1.657) (4) (1.657) Prevrednotenje (3.106) (33) (20) (33) Stanje Prihodki iz najemnin Skupine v letu 2020 znašajo tisoč, vključno z davkom na dodano vrednost (v letu 2019 znašajo tisoč ). Neposredni poslovni odhodki Skupine, povezani z naložbenimi nepremičninami, v letu 2020 znašajo 70 tisoč (v letu 2019 znašajo 37 tisoč ). Naložbene nepremičnine so v računovodskih izkazih pripoznane po modelu poštene vrednosti. Poštena vrednost vseh pomembnih naložbenih nepremičnin je določena s strani pooblaščenega cenilca. Pri naložbenih nepremičninah ne obstajajo omejitve pri prodaji. Nabavna vrednost dokončno amortiziranih opredmetenih osnovnih sredstev Skupine, ki so še vedno v uporabi, na dan znaša tisoč (na dan znaša tisoč ). Obveznosti Skupine do dobaviteljev opredmetenih osnovnih sredstev na dan znašajo 572 tisoč (na dan znašajo 803 tisoč ). Skupina na dan nima zastavljenih osnovnih sredstev. Sredstva, ki jih ima Skupina v najemu (in so pripoznana v skladu z MSRP 16) so podrobneje razkrita v pojasnilu 43.

152 LETNO Neopredmetena sredstva SKUPINA NOVE KBM Nabavna vrednost PROGRAMSKA OPREMA NEOPREDMETENA SREDSTVA V PRIPRAVI DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA DOBRO IME 2020 SKUPAJ Stanje Sprememba skupine Sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo Prenosi med vrstami sredstev (6.681) Povečanja Zmanjšanja (7.164) (1.326) (226) 0 (8.716) Druge spremembe Stanje Popravek vrednosti Stanje 1.1. (19.718) 0 (2.019) 0 (21.737) Povečanja 0 0 (67) 0 (67) Amortizacija (11.260) 0 (509) 0 (11.769) Zmanjšanja Druge spremembe Stanje (23.576) 0 (2.403) 0 (25.979) Sedanja vrednost Sedanja vrednost SKUPINA NOVE KBM Nabavna vrednost PROGRAMSKA OPREMA NEOPREDMETENA SREDSTVA V PRIPRAVI DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA DOBRO IME 2019 SKUPAJ Stanje Sprememba skupine (616) 0 (9.755) 0 (10.371) Prenosi med vrstami sredstev (18.865) Povečanja Zmanjšanja (54.898) (54.898) Stanje Popravek vrednosti Stanje 1.1. (69.204) 0 (8.316) 0 (77.520) Sprememba skupine Amortizacija (5.820) 0 (869) 0 (6.689) Zmanjšanja Stanje (19.718) 0 (2.019) 0 (21.737) Sedanja vrednost Sedanja vrednost Nabavna vrednost PROGRAMSKA OPREMA NEOPREDMETENA SREDSTVA V PRIPRAVI DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA 2020 SKUPAJ Stanje Sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo Prenosi med vrstami sredstev (6.681) 0 0 Povečanja Zmanjšanja (7.164) (826) 0 (7.990) Druge spremembe Stanje Popravek vrednosti Stanje 1.1. (19.718) 0 (510) (20.228) Amortizacija (11.260) 0 (323) (11.583) Zmanjšanja Druge spremembe Stanje (23.576) 0 (833) (24.409) Sedanja vrednost Sedanja vrednost Nabavna vrednost PROGRAMSKA OPREMA NEOPREDMETENA SREDSTVA V PRIPRAVI DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA 2019 SKUPAJ Stanje Prenosi med vrstami sredstev (18.865) 83 0 Povečanja Zmanjšanja (54.247) 0 0 (54.247) Stanje Popravek vrednosti Stanje 1.1. (68.178) 0 (188) (68.366) Amortizacija (5.778) 0 (322) (6.100) Zmanjšanja Stanje (19.718) 0 (510) (20.228) Sedanja vrednost Sedanja vrednost

153 LETNO Nabavna vrednost dokončno amortiziranih neopredmetenih sredstev Skupine, ki so še vedno v uporabi, na dan znaša tisoč (na dan znaša tisoč ). Obveznosti Skupine do dobaviteljev neopredmetenih sredstev na dan znašajo tisoč (na dan znašajo 277 tisoč ). Visoka izločitev programske opreme v letu 2019 je posledica odpisa aplikacij zaradi prenove informacijskega sistema. Skupina nima zastavljenih neopredmetenih sredstev in ni omejena pri razpolaganju z neopredmetenimi sredstvi. Preizkus oslabitve dobrega imena vključuje dobro ime, ki je nastalo, ko je obvladujoča družba Nova KBM d.d. leta 2017 prevzela družbo Summit Leasing Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju SLS). Narejen je bil tudi preizkus oslabitve kapitalske naložbe Nove KBM v odvisno družbo SLS. Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je enaka večji od naslednjih dveh postavk: njegovi pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, ali njegovi vrednosti pri uporabi. Za potrebe testa oslabitve je bila nadomestljiva vrednost dobrega imena, ki izhaja iz pridobitve deleža v družbi SLS, določena na osnovi izračuna vrednosti pri uporabi, tj. z uporabo projekcij denarnih tokov, ki temeljijo na triletnih finančnih načrtih denar ustvarjajoče enote, na katero je bilo dobro ime razporejeno. Kot denar ustvarjajoča enota je bila upoštevana družba SLS. Uporabljena diskontna stopnja pri projekciji denarnih tokov je znašala od 12,27 % do 14,85 % za različne scenarije. Projicirani denarni tokovi po eksplicitnem obdobju napovedi treh let so bili ekstrapolirani v neskončnost z uporabo odstotka rasti 2 %. Druge pomembne predpostavke vključujejo v strategiji določene stopnje rasti prodaje in donosnosti ter proste denarne tokove pred davkom od dohodkov pravnih oseb. Po oceni poslovodstva razumna sprememba diskontne stopnje oziroma dolgoročne stopnje rasti ne bi povzročila oslabitve dobrega imena. Na osnovi navedenih predpostavk izračunana nadomestljiva vrednost dobrega imena presega knjigovodsko, zato ni potrebe po oslabitvi dobrega imena. Obvladujoča banka v letu 2020 ni usredstvila stroškov razvoja. V letu 2019 je usredstvila stroške razvoja, ki so prikazani med neopredmetenimi sredstvi v pripravi in programsko opremo.

154 LETNO Terjatve in obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 33.1 Bruto odloženi davki SKUPINA NOVE KBM Odložene bruto terjatve za davek iz finančnih sredstev, merjenih po PV prek drugega vseobsegajočega donosa iz finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti iz davčne izgube iz osnovnih sredstev iz drugih rezervacij za zaposlene drugo Odložene bruto obveznosti za davek iz finančnih sredstev, merjenih po PV prek drugega vseobsegajočega donosa iz finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti iz osnovnih sredstev iz drugih rezervacij za zaposlene iz finančnih sredstev po PV preko poslovnega izida Neto odložene terjatve Vključeno v izkaz poslovnega izida iz oslabitev finančnih sredstev, merjenih po PV prek drugega vseobsegajočega donosa iz oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti SKUPINA NOVE KBM (89) 36 (89) 123 (4) 123 (4) iz davčne izgube (2.699) 0 (2.699) 0 iz oslabitev osnovnih sredstev (1) 0 (1) 0 iz poslovne združitve iz drugih rezervacij za zaposlene (451) (41) (451) (42) začasne razlike iz naslova oslabitev terjatev iz amortizacijskih razlik iz rezervacij za reorganizacijo (270) 0 (270) 0 drugo (27) (630) (27) (630) Skupaj (623) 855 (765) Vključeno v drugi vseobsegajoči donos Stanje 1.1. (3.493) (4.228) (3.512) (4.225) iz rezervacij za odpravnine ob upokojitvi iz prevrednotenja finančnih sredstev, merjenih po PV prek drugega vseobsegajočega donosa Stanje (2.897) (3.493) (2.926) (3.512) Obvladujoča banka ima iz naslova dela nepokrite davčne izgube v višini tisoč oblikovane terjatve za odložene davke v višini tisoč. Preostala davčna izguba, za katero obvladujoča 34. Druga sredstva banka nima oblikovanih terjatev za odložene davke, znaša tisoč. Davčna izguba se lahko naprej prenaša neomejeno. SKUPINA NOVE KBM Zaloge sredstva, pridobljena za poplačilo terjatev druge zaloge Terjatve za dane predujme Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve Druge terjatve Skupaj neto vrednost Pretežni del zalog Skupine na dan predstavljajo nepremičnine, namenjene prodaji, v višini tisoč (8.375 tisoč v letu 2019), odvzete premičnine in nepremičnine iz naslova lizinških poslov v višini 861 tisoč (70 tisoč v letu 2019) ter zaloga vozil v višini tisoč (4.059 tisoč v letu 2019).

155 LETNO Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje SKUPINA NOVE KBM Opredmetena osnovna sredstva v posesti za prodajo Naložbene nepremičnine v posesti za prodajo in naložbene nepremičnine Kapitalske naložbe v družbe v Skupini v posesti za prodajo Skupaj Kapitalske naložbe v družbe v Skupini v posesti za prodajo na dan se nanašajo na naložbo v odvisno družbo Anepremičnine d.o.o., ki jo je banka pridobila s pripojitvijo Abanke in v zvezi s katero je sprožila prodajne postopke. Znotraj teh prodajnih postopkov je banka opredelila kot skupini sredstev za prodajo poslovno nepotrebne nepremičnine banke in naložbo v družbo Anepremičnine Gibanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje SKUPINA NOVE KBM Stanje Sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo Povečanje prenos iz opredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin prenos iz kreditov in drugih sredstev prenos iz kapitalskih naložb Prodaja opredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin (2.920) (1.817) (2.920) (1.817) kreditov in drugih sredstev (10.482) (26.101) (10.482) (26.101) kapitalskih naložb (3.511) Slabitev (2.914) (4.515) (2.914) (4.515) Stanje Zastavljena sredstva SKUPINA NOVE KBM IN Obvezna rezerva Finančna sredstva banke, zastavljena za obveznosti banke Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa dolžniški vrednostni papirji Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti dolžniški vrednostni papirji krediti bankam krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Skupaj zastavljena sredstva Skupina zastavlja sredstva za zavarovanje terjatev Evrosistema (ECB), za zavarovanje terjatev iz naslova kartičnega poslovanja Mastercard, za zavarovanje terjatev nasprotnih strank iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, za zagotavljanje likvidnih sredstev sklada za reševanje bank (po določilih ZOSRB), za zagotavljanje obveznih rezerv na denarnem računu pri Banki Slovenije in za zavarovanje, vplačano pri klirinških sistemih (SEPA EKP, SEPA IDD CORE in SEPA IDD B2B). 37. Finančne obveznosti v posesti za trgovanje SKUPINA NOVE KBM IN Izvedeni finančni instrumenti forward pogodbe opcijske pogodbe swap pogodbe drugi izvedeni finančni instrumenti Skupaj Učinki iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo so izkazani v pojasnilu 22.

156 LETNO Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti SKUPINA NOVE KBM Vloge Krediti Dolžniški vrednostni papirji Druge finančne obveznosti Skupaj Vloge po strankah in ročnosti SKUPINA NOVE KBM Vloge bank vloge na vpogled Vloge strank, ki niso banke vloge na vpogled kratkoročne vloge dolgoročne vloge Skupaj Krediti po strankah in ročnosti SKUPINA NOVE KBM Krediti bank kratkoročni krediti dolgoročni krediti Skupaj Vloge in krediti po sektorjih SKUPINA NOVE KBM Vloge banke nefinančne družbe država druge finančne organizacije gospodinjstva neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom Krediti banke Skupaj Dolžniški vrednostni papirji SKUPINA NOVE KBM IN Podrejeni vrednostni papirji banke druge finančne organizacije Skupaj V oktobru 2019 je Nova KBM izdala podrejeno obveznico KBM11 v nominalni vrednosti tisoč Druge finančne obveznosti SKUPINA NOVE KBM Obveznosti za opravnine Obveznosti za bruto plače zaposlenih Obveznosti do dobaviteljev Obveznosti za nakazila v tujino Obveznosti v obračunu Druge finančne obveznosti Vnaprej vračunani stroški Presežek iz poslovanja po pooblastilu Skupaj

157 LETNO Rezervacije SKUPINA NOVE KBM REZERVACIJE ZA REORGANIZACIJO REZERVACIJE ZA TOŽBE REZERVACIJE ZA POKOJNINE IN PODOBNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH REZERVACIJE ZA ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DRUGE REZERVACIJE Stanje Sprememba skupine Rezervacije, pridobljene s poslovno združitvijo Neto oblikovane/odpravljene rezervacije preko poslovnega izida (215) (1.528) (9.040) (1.178) oblikovane rezervacije med letom (odpravljene) rezervacije med letom 0 (384) (2.245) (30.259) (1.178) (34.066) Neto odpravljene rezervacije preko drugega vseobsegajočega donosa Poraba rezervacij med letom (6.374) (234) (1.136) 0 0 (7.744) Drugo 0 0 (27) (5) (933) (965) Druge spremembe 0 0 (528) (326) Stanje SKUPAJ SKUPINA NOVE KBM REZERVACIJE ZA REORGANIZACIJO REZERVACIJE ZA TOŽBE REZERVACIJE ZA POKOJNINE INPODOBNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH REZERVACIJE ZA ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DRUGE REZERVACIJE Stanje Sprememba skupine 0 (21) (163) 0 0 (184) Neto oblikovane/odpravljene rezervacije preko poslovnega izida (1.574) 286 (1.766) 0 (1.263) oblikovane rezervacije med letom (odpravljene) rezervacije med letom 0 (1.915) (83) (14.936) 0 (16.934) Neto odpravljene rezervacije preko drugega vseobsegajočega donosa Poraba rezervacij med letom (3.124) (218) (237) 0 (10) (3.589) Drugo Stanje SKUPAJ

158 LETNO REZERVACIJE ZA REORGANIZACIJO REZERVACIJE ZA TOŽBE REZERVACIJE ZA POKOJNINE IN PODOBNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 2020 REZERVACIJE ZA ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DRUGE REZERVACIJE SKUPAJ Stanje Rezervacije, pridobljene s poslovno združitvijo Neto oblikovane/odpravljene rezervacije preko poslovnega izida (215) (1.576) (9.038) (1.178) oblikovane rezervacije med letom (odpravljene) rezervacije med letom 0 (384) (2.232) (30.309) (1.178) (34.103) Neto odpravljene rezervacije preko drugega vseobsegajočega donosa Poraba rezervacij med letom (6.374) (49) (1.127) 0 0 (7.550) Drugo (4) (934) (938) Druge spremembe 0 0 (528) (326) Stanje REZERVACIJE ZA REORGANIZACIJO REZERVACIJE ZA TOŽBE REZERVACIJE ZA POKOJNINE IN PODOBNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 2019 REZERVACIJE ZA ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI DRUGE REZERVACIJE SKUPAJ Stanje Neto oblikovane/odpravljene rezervacije preko poslovnega izida (1.574) 243 (1.772) 0 (1.312) oblikovane rezervacije med letom (odpravljene) rezervacije med letom 0 (1.915) (83) (15.150) 0 (17.148) Neto odpravljene rezervacije preko drugega vseobsegajočega donosa Poraba rezervacij med letom (3.124) (219) (231) 0 (10) (3.584) Drugo Stanje Skupina ima oblikovane rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Pomembnejše predpostavke, uporabljene pri izračunu, so predstavljene v pojasnilu Banka je v letu 2020 po pravni združitvi Nove KBM in Abanke v skladu s planom reorganizacije pripoznala rezervacije za reorganizacijo v višini tisoč. 40. Druge obveznosti SKUPINA NOVE KBM Obveznosti za prejete predujme Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve Drugo (obveznosti iz naslova davkov in prispevkov) Skupaj

159 LETNO Kapital SKUPINA NOVE KBM Navadne delnice vpis tujih oseb Skupina v letih 2020 in 2019 ni odkupovala in prodajala lastnih delnic. Obvladujoča banka na dan ni imela v lasti lastnih delnic, prav tako tudi družbe v Skupini niso imele v lasti delnic obvladujoče banke. Kapitalske rezerve v celoti sestavljajo vplačila, ki presegajo nominalne zneske vplačanih delnic (vplačani presežek kapitala) Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z aktuarskimi dobički iz naslova pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki SKUPINA NOVE KBM (1.653) (787) (1.344) (586) prevrednotenje (1.771) (871) (1.429) (647) odloženi davki Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi s spremembo poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente prevrednotenje odloženi davki (36) (576) (36) (576) Akumulirani drugi vseobsegajoči donos v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente po pošteni vrednosti prevrednotenje druge prerazvrstitve odloženi davki (2.975) (2.997) (2.975) (2.997) Skupaj SKUPINA NOVE KBM Stanje Sprememba skupine (9) Neto sprememba akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa v zvezi z aktuarskimi dobički iz naslova pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki Neto sprememba akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa v zvezi s spremembo poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente Neto sprememba akumuliranega drugega vseobsegajočega donosa v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente po pošteni vrednosti (891) (1.231) (782) (1.140) (2.843) 634 (2.843) 634 (116) (3.356) (116) (3.356) pripoznani dobički/(izgube) (127) (127) prenos (dobičkov)/izgub v poslovni izid 11 (7.422) 11 (7.422) Neto sprememba odloženih davkov Drugo 0 (464) 0 (462) Stanje Rezerve iz dobička SKUPINA NOVE KBM Zakonske rezerve Druge rezerve iz dobička Skupaj Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) SKUPINA NOVE KBM Zadržani dobiček preteklih let Čisti dobiček v poslovnem obdobju Skupaj O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina banke.

160 LETNO OSTALA POJASNILA 42. Garancije in prevzete obveze Finančne garancije Storitvene garancije Skupaj garancije Kreditne obveze Izvedeni finančni instrumenti SKUPINA NOVE KBM KRATKOROČNE DOLGOROČNE SKUPAJ KRATKOROČNE DOLGOROČNE SKUPAJ Skupaj Finančne garancije Storitvene garancije Skupaj garancije Kreditne obveze Izvedeni finančni instrumenti SKUPINA NOVE KBM KRATKOROČNE DOLGOROČNE SKUPAJ KRATKOROČNE DOLGOROČNE SKUPAJ Skupaj Najemi Sredstva Pravica do uporabe sredstev 43.1 Skupina kot najemojemalec Vpliv na izkaz finančnega položaja SKUPINA NOVE KBM Poslovni prostori Računalniška oprema Motorna vozila Druga oprema Obveznosti Dolgoročne obveznosti iz najema Amortizacija pravice do uporabe Pravica do uporabe sredstev je v izkazu finančnega položaja prikazana v postavki Opredmetena osnovna sredstva, obveznosti iz najema pa v postavki Druge finančne obveznosti Vpliv na izkaz poslovnega izida Skupina je v letu 2020 povečala pravico do uporabe sredstev v višini 435 tisoč (2019: 0 tisoč ). SKUPINA NOVE KBM Poslovni prostori Računalniška oprema Motorna vozila Druga oprema Odhodki za obresti Odhodki za kratkoročne najeme (vključeno v administrativne stroške) Odhodki za najeme sredstev z nizko vrednostjo (vključeno v administrativne stroške) Vpliv na izkaz denarnih tokov SKUPINA NOVE KBM Odplačila glavnic Plačila obresti

161 LETNO Obveznost iz najema: Analiza obveznosti iz najemnih pogodb po zapadlosti SKUPINA NOVE KBM do 1 leta nad 1 letom do 5 let nad 5 let Skupaj Skupina kot najemodajalec Finančni najem ZAPADLOST TERJATEV IZ FINANČNEGA NAJEMA (NEDISKONTIRANE NAJEMNINE Z ZAPADLOSTJO PO DATUMU POROČANJA) SKUPINA NOVE KBM do 1 leta nad 1 leto do 2 leti nad 2 leti do 3 leta nad 3 leta do 4 leta nad 4 leta do 5 let nad 5 let Skupaj nediskonirana terjatev iz najema nepriznani prihodnji prihodek iz finančnih najemov Čista naložba v najem Sredstva, dana v finančni najem, so zavarovana preko lastništva nad predmetom, ki je dano v najem. Največji delež najemnih pogodb iz finančnega najema na ravni Skupine se nanaša na vozila in opremo. Skupina nima pogodb o finančnem najemu s spremenljivimi najemninami. 44. Izvedeni finančni instrumenti SKUPINA NOVE KBM IN 44.1 Izvedeni finančni instrumenti po vrstah KRATKOROČNI DOLGOROČNI SKUPAJ Terminske pogodbe/posel trgovanje Drugi izvedeni finančni instrumenti trgovanje Zamenjave trgovanje Opcije trgovanje Skupaj SKUPINA NOVE KBM IN KRATKOROČNI DOLGOROČNI SKUPAJ Terminske pogodbe/posel trgovanje Drugi izvedeni finančni instrumenti trgovanje Zamenjave trgovanje Skupaj Operativni najem ZAPADLOST TERJATEV IZ OPERATIVNEGA NAJEMA (NEDISKONTIRANE NAJEMNINE Z ZAPADLOSTJO PO DATUMU POROČANJA) SKUPINA NOVE KBM do 1 leta nad 1 leto do 2 leti nad 2 leti do 3 leta nad 3 leta do 4 leta nad 4 leta do 5 let nad 5 let Skupaj Največji delež najemnih pogodb se na ravni Skupine nanaša na poslovne najeme vozil in nepremičnin.

162 LETNO Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje VRSTA TVEGANJA VRSTA IZVEDENEGA FINANČNEGA INSTRUMENTA KNJIGOVODSKA VREDNOST V IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINA NOVE KBM ZNESEK V ZUNAJBILANCI KNJIGOVODSKA VREDNOST V IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA SREDSTVA OBVEZNOSTI SREDSTVA OBVEZNOSTI ZNESEK V ZUNAJBILANCI Tveganje spremembe obrestne mere Obrestne zamenjave Tveganje spremembe cene delnic in deležev Opcije Tveganje spremembe cene delnic in deležev Terminske pogodbe Valutno tveganje Valutni forward Skupaj VRSTA TVEGANJA VRSTA IZVEDENEGA FINANČNEGA INSTRUMENTA KNJIGOVODSKA VREDNOST V IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINA NOVE KBM ZNESEK V ZUNAJBILANCI KNJIGOVODSKA VREDNOST V IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA SREDSTVA OBVEZNOSTI SREDSTVA OBVEZNOSTI ZNESEK V ZUNAJBILANCI Tveganje spremembe obrestne mere Obrestne zamenjave Tveganje spremembe cene delnic in deležev Terminske pogodbe Valutno tveganje Valutni forward Skupaj Poslovanje po pooblastilu SKUPINA NOVE KBM IN Nefinančne družbe Država Gospodinjstva 0 0 Obveznosti iz poslovanja z vrednostnimi papirji Skupaj posredniško poslovanje Skupaj posredniško in drugo poslovanje

163 LETNO Posredniško poslovanje iz naslova poslovanja s strankami SKUPINA NOVE KBM SREDSTVA Terjatve poravnalnega oziroma transakcijskih računov za sredstva strank iz finančnih instrumentov iz skrbniških poslov (ZISDU) do KDD oziroma obračunskega računa banke za prodane finančne instrumente do drugih poravnalnih sistemov in institucij za prodane finančne instrumente (kupcev) Denarna sredstva strank na poravnalnem računu za sredstva strank na transakcijskih računih bank na transakcijskih računih bank (ZISDU) OBVEZNOSTI Obveznosti poravnalnega oziroma transakcijskih računov za sredstva strank do strank iz denarnih sredstev in finančnih instrumentov do KDD oziroma obračunskega računa banke za kupljene finančne instrumente do drugih poravnalnih sistemov in institucij za kupljene finančne instrumente (dobaviteljev) iz skrbniških poslov (ZISDU) do banke oziroma poravnalnega računa banke za provizijo, stroške ipd ZABILANČNA EVIDENCA Finančni instrumenti strank, ločeno po storitvah sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naročil skrbniški posli Geografska analiza NEKRATKOROČNA SREDSTVA ŠTEVILO ZAPOSLENIH PROMET DOBIČEK/ IZGUBA PRED OBDAVČITVIJO DAVEK NA DOBIČEK/ IZGUBO Slovenija (3.391) Bančništvo (1.562) Nova KBM d.d (1.562) Leasing dejavnost (1.767) Summit Leasing d.o.o (1.767) Nefinančna dejavnost (6.788) (62) Anepremičnine d.o.o (6.788) (62) Skupaj (3.391) Stolpec Promet vključuje prihodke iz obresti, dividend in opravnin glede na državo, kjer je sedež posamezne družbe, članice Skupine Nove KBM, v obravnavanem obdobju. Stolpec Nekratkoročna sredstva vključuje opredmetena in neopredmetena osnovna NEKRATKOROČNA SREDSTVA ŠTEVILO ZAPOSLENIH sredstva, naložbene nepremičnine in dolgoročne naložbe v kapital odvisnih družb na poročevalni dan. Skupina ni prejela javnih subvencij. Število zaposlenih na poročevalni dan je izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa. PROMET DOBIČEK/ IZGUBA PRED OBDAVČITVIJO DAVEK NA DOBIČEK/ IZGUBO Slovenija (5.750) Bančništvo (4.208) Nova KBM d.d (4.208) Leasing dejavnost (1.393) Summit Leasing d.o.o (1.393) Družbe, ki so bile dekonsolidirane (149) KBM Infond d.o.o (149) Skupaj (5.750)

164 LETNO Pomembnejše povezave Skupine in banke s povezanimi osebami Povezane osebe Skupine Nove KBM in Nove KBM v skladu z MRS 24 predstavljajo ključno ravnateljsko osebje, druge povezane osebe in odvisne družbe. Ključno ravnateljsko osebje predstavljajo posamezniki, ki imajo pooblastila in odgovornosti na področjih načrtovanja, usmerjanja in obvladovanja dejavnosti Skupine Nove KBM bodisi direktno bodisi indirektno. H ključnemu ravnateljskemu osebju banke sodijo: uprava Nove KBM nadzorni svet Nove KBM. H ključnemu ravnateljskemu osebju Skupine sodijo: uprava Nove KBM nadzorni svet Nove KBM direktorji odvisnih družb uprava nekdanje Abanke (za obdobje ) nadzorni svet nekdanje Abanke (za obdobje ). Druge povezane osebe banke so: ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja banke podjetja, ki jih člani ključnega ravnateljskega osebja banke obvladujejo oziroma imajo nanje pomemben vpliv (so njihovi lastniki ali člani ključnega ravnateljskega osebja). Druge povezane osebe Skupine so: ožji družinski člani ključnega ravnateljskega osebja Skupine podjetja, ki jih člani ključnega ravnateljskega osebja Skupine obvladujejo oziroma imajo nanje pomemben vpliv (so njihovi lastniki ali člani ključnega ravnateljskega osebja). Transakcije s povezanimi osebami, prikazane v razkritjih, se nanašajo na konsolidiran nivo Skupine Nove KBM in ne vključujejo transakcij z obvladujočo družbo Biser Bidco S.à r.l. Transakcije z obladujočo družbo so prikazane v pojasnilu Posli s povezanimi osebami so sklenjeni pod normalnimi tržnimi pogoji Transakcije Nove KBM s povezanimi strankami ODVISNE DRUŽBE PRIDRUŽENE DRUŽBE KLJUČNO RAVNATELJSKO OSEBJE DRUGE POVEZANE OSEBE Sredstva Dane vloge in krediti (bruto vrednost) krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Kapitalske naložbe Druga sredstva Obveznosti Prejete vloge in krediti vloge in krediti strank, ki niso banke druge finančne obveznosti Rezervacije Druge obveznosti Zunajbilančne postavke Kapitalske naložbe se nanašajo na družbo Bankart d.o.o., ki je bila v letu 2019 prikazana med drugimi povezanimi osebami, saj je bil član uprave Nove KBM član nadzornega sveta družbe Bankart d.o.o. V letu 2020 je izkazan med pridruženimi družbami. V postavki vloge in krediti strank, ki niso banke, so zajete vloge drugih povezanih oseb, med katerimi je največja Modra zavarovalnica d.d. (4.101 tisoč ) ODVISNE DRUŽBE PRIDRUŽENE DRUŽBE KLJUČNO RAVNATELJSKO OSEBJE DRUGE POVEZANE OSEBE Čiste obresti (233) (8) (77) Prihodki iz dividend Čiste opravnine (7.068) (143) (4.335) Drugi poslovni dobički Stroški storitev (415) 0 (349) 0 (679) (671) (215) (572) Oslabitve kreditov (37) Rezervacije (2) Oslabitev kapitalskih naložb (3.381) Skupaj (7.154) 0 (677) (670) (366) (4.705)

165 LETNO Stroške storitev ključnega ravnateljskega osebja predstavljajo stroški, povezani s storitvami, ki so jih člani nadzornega sveta Nove KBM opravili na nivoju Skupine Nove KBM. Ta znesek predstavlja fakturirane stroške storitev članov nadzornega sveta banke in vključuje prispevek delodajalca. Skupni znesek se razlikuje od zneska, razkritega v pojasnilu 49, ker znesek v tabeli 48.1 predstavlja nastale stroške, in ne dejanskih prejemkov v poslovnem letu, ki se je končalo 31. decembra Čiste opravnine, prikazane pod postavko pridružene družbe, predstavljajo čiste provizije, plačane družbi Bankart d.o.o. Med povezane osebe Nove KBM d.d. sodi na podlagi članstva člana uprave Nove KBM v nadzornem svetu Združenja bank Slovenije tudi slednje. Stroški, povezani s članstvom banke v Združenju bank Slovenije, so razkriti kot stroški storitev drugih povezanih oseb KLJUČNO RAVNATELJSKO OSEBJE PRIDRUŽENE DRUŽBE DRUGE POVEZANE OSEBE Čiste obresti 0 0 (233) 0 2 (74) Prihodki iz dividend Čiste opravnine 3 1 (7.068) 0 (141) (4.335) Stroški storitev (679) (671) (349) 0 (215) (599) Oslabitve kreditov Skupaj (676) (670) (7.154) 0 (354) (4.729) 48.2 Transakcije Skupine Nove KBM s povezanimi strankami KLJUČNO RAVNATELJSKO OSEBJE PRIDRUŽENE DRUŽBE DRUGE POVEZANE OSEBE Sredstva Dane vloge in krediti (bruto vrednost) krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Kapitalske naložbe Druga sredstva Obveznosti Prejete vloge in krediti vloge in krediti strank, ki niso banke druge finančne obveznosti Druge obveznosti Zunajbilančne postavke SKUPINA NOVE KBM 48.3 Krediti in dana poroštva ČLANI UPRAVE ČLANI NADZORNEGA SVETA DRUGI DELAVCI SKUPINE Z INDIVIDUALNO POGODBO Krediti Povprečna obrestna mera kreditov (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 3,29 Odplačila Poroštva ČLANI UPRAVE ČLANI NADZORNEGA SVETA DRUGI DELAVCI SKUPINE Z INDIVIDUALNO POGODBO Krediti Povprečna obrestna mera kreditov (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 3,48 Odplačila Poroštva Razmerja Nove KBM z obvladujočo družbo Nova KBM v letu 2020 z obvladujočo družbo Biser Bidco S.à r.l. ter z njo povezano družbo Biser Topco S.à r.l. ni opravila nobenega pravnega posla, na podlagi katerega bi prišlo do oškodovanja banke. Nova KBM v letu 2020 obvladujoči družbi Biser Bidco S.à r.l. ni izplačala dividende. Prejeta provizija znaša 112 tisoč.

166 LETNO Zaslužki ključnega ravnateljskega osebja SKUPINA NOVE KBM Kratkoročni zaslužki od tega izplačani od tega plačljivi Pozaposlitvi zaslužki 0 0 Drugi dolgoročni zaslužki Odpravnine 0 0 Zaslužki iz naslova delnic 0 0 Skupaj Prejemki Tabela vsebuje določene zneske, predstavljene kot plačljive kratkoročne zaslužke in druge dolgoročne zaslužke, ki so za člane uprave evidentirani kot variabilen zaslužek, vendar na dan potrditve računovodskih izkazov še niso potrjeni s strani nadzornega sveta banke. Takšni zneski so vključeni v zneske, ki so predstavljeni kot zaslužki ključnega ravnateljskega osebja. Dejanska kratkoročna in dolgoročna plačila se lahko razlikujejo v primerjavi z obračunanimi zneski na dan 31. decembra Ključno ravnateljsko osebje, vključeno v zgornjo tabelo, je opredeljeno v pojasnilu Dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta Banka je v letu 2020 začela z aktivnostmi prodajnih postopkov družbe Anepremičnine d.o.o. Kapitalska naložba v družbo Anepremičnine je bila konec leta 2020 prerazvrščena med nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo. Dne je banka podpisala pogodbo o prodaji, s čimer se je zaključil organiziran proces prodaje te odvisne družbe in poslovno nepotrebnih nepremičnin. Transakcija bo zaključena po pridobitvi vseh regulatornih soglasij. Banka je s izvedla računovodsko dekonsolidacijo odvisne družbe Anepremičnine d.o.o. iz računovodskih izkazov Skupine Nove KBM. Posledično je družba izključena iz priprave računovodskih izkazov Skupine Nove KBM ter skupine Biser Topco od dalje. Z izvedbo računovodske dekonsolidacije v januarju 2021 se je povečala bilančna vsota Skupine Nove KBM za 1,5 milijona. Med sredstvi so se povečali krediti strankam, ki niso banke, za 0,9 milijona ter nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo za 4,9 milijona, zmanjšale pa so se predvsem naložbene nepremičnine za 1,5 milijona in zaloge nepremičnin za 2,4 milijona. Med obveznostmi so se predvsem povečali depoziti strank, ki niso banke, za 2,2 milijona. Drugih dogodkov, ki ne bi bili že upoštevani in bi vplivali na izkazane postavke računovodskih izkazov, ni bilo. SKUPINA NOVE KBM Člani uprave Člani nadzornega sveta Drugi delavci z individualno pogodbo Skupaj V skladu z 69. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se prejemki članov uprave, nadzornega sveta in zaposlenih po individualni pogodbi izkazujejo v bruto zneskih (razen povračil stroškov in dodatnega pokojninskega zavarovanja). Zneski, predstavljeni v zgornji tabeli, predstavljajo bruto plačila, ki so jih navedene osebe prejele v poslovnem letu Prejemki članov uprave vključujejo plače, dodatke zaradi bonitet, bonitete, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in druge prejemke iz delovnega razmerja ter povračila stroškov. Prejemki članov nadzornega sveta vključujejo prejemke za opravljanje funkcije, povračila stroškov, kotizacije in zavarovanje za odgovornost. Prejemki drugih delavcev, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi, vključujejo plače, dodatke zaradi bonitet, bonitete, regres za letni dopust, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, druge prejemke iz delovnega razmerja ter povračila stroškov. Izkazani prejemki vključujejo prejemke višjega vodstva kakor tudi prejemke vseh zaposlenih v Skupini, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi. V postavki drugi delavci z individualno pogodbo banke oziroma Skupine so vključeni tudi prejemki, ki so jih za opravljanje svoje funkcije v nekdanji Abanki v obdobju od 1.1. do prejeli uprava Abanke (605 tisoč ), nadzorni svet Abanke (78 tisoč ) in drugi delavci, ki so imeli sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi (3.216 tisoč ).