REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022"

Transkripcija

1 REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022

2 VSEBINA ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022 Obrazložitve Odloka 1 4 SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA 5 LETO 2022 Bilanca prihodkov in odhodkov 5 Račun finančnih terjatev in naložb 12 Račun financiranja 13 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA 14 LETO 2022 Obrazložitev bilance 15 POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO Mestni svet Župan Urad za finance in proračun Urad za kulturo in mladino Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, 44 socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 0408 Urad za šport Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Služba za razvojne projekte in investicije Urad za komunalo, promet in prostor Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z 87 nepremičnim premoženjem Skupna služba varstva okolja Skupna služba civilne zaščite Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče B račun Urad za finance in proračun C račun Urad za finance in proračun 105 NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM

3 Na podlagi gestega odstavka 40. elena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, it. 11/11- uradno pre6i96eno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617, 13/18, 195/20 odi. US ) in drugega odstavka 23. elena Statuta Mestne ob6ine Maribor (MUV gt. 10/2011, 8/2014, 12/2019), je Mestni svet Mestne ob6ine Maribor na 30. redni seji, dne, sprejel ODLOK o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA o PRORAeUNU MESTNE OBeINE MARIBOR ZA LETO SPLOgNE DOLOeBE 1. elen V odloku o prora6unu Mestne ob6ine Maribor za leto 2022 (MUV gt. 2/21, 22/21, 29/21, 30/21) se drugi odstavek 3. elena spremeni tako, da se glasi:»splogni del prora6una na ravni podskupin kontov se za leto 2022 dolo6a v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOVIN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto Prora6un leta SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOeI PRIHODKI (70+71) DAVeNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobi6ek Davki na premo2enje Doma6i davki na blago in storitve NEDAVeNI PRIHODKI Udele2ba na dobi6ku in dohod. od premo2enja Takse in pristojbine Globe in druge denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedav6ni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prih. od prodaje zemlji96 in neopr. dclg. sred PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domaeih virov TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij Prejeta sred. iz dr2av. pror. iz sred. pror. EU PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOeI ODHODKI PlaCe in drugi izdatki zaposlenim

4 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 402 lzdatki za blago in storitve 403 Plaeila domaeih obresti 409 Rezerve 41 TEKOeI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 Transferi neprofitnirn organiz. in ustanovam 413 Drugi tekoei doma6i transferi 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor. 432 Inv. transferi proraeunskim uporabnikom PROR. PRESE2EK (PRIMANJKLJAJ) (1.-II.) B. RAeUN FINANeNIH TERJATEV IN NALOZB IV. Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto PREJETA VRAeILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELE2EV ( ) 75 PREJ. VRAe. DANtH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELE2EV 751 Prodaja kapitalskih dele2ev DANA POSOJILA IN POVEeANJE KAPITALSKIH DELE2EV ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVE6ANJE KAPITALSKIH DELE2EV 441 Pove6anje kapitalskih dele2ev in finanenih nalo2b C VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELE2EV (IV.-V. ) RAeUN FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto VII. ZADOLZEVANJE (500) ZADOL2EVANJ E Doma6e zado12evanje VIII. ODPLAeILA DOLGA (550) ODPLAeILA DOLGA Odpla6ila doma6ega dolga POVEeANJE (ZMANJ5ANJE) SREDSTEV NA RAeUNI H (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X XI. XII. NETO ZADOL2EVANJE (VII.-VIII.) NETO FINANCIRAN JE (VI.+VII.-VIII.-IX.) STANJE SREDSTEV NA RAeUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA

5 t. I 2. 61en V gestem odstavku 13. elena se za enaintrideseto alinejo doda alineja dvaintrideset, ki glasi:»prevzemanje obveznosti za Regijski turizem (RRA) (PP ).«3. elen Ta odlok za6ne veljati naslednji dan po objavi v Medob6inskem uradnem vestniku. tevilka: /2020 Datum : UPAN MESTNE OBeINE bxribor ALEKSANDER S, IRSENOVIC; i el) ) p= n+ B :r 1 alib 4 le4f: \ \ \-kp 3

6 Obrazložitev Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 K 1. členu: V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo nove vrednosti skladno s spremembo splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna. K 2. členu: Iz omejitev za prevzemanje obveznosti za proračun 2022 izvzemamo:»prevzemanje obveznosti za Regijski turizem (RRA) (PP ).«Zagotoviti je potrebno prevzemanje obveznosti s pogodbo brez omejitev, saj se bodo dela pričela izvajati v letu 2022, plačila pa bodo zapadla v letu

7 REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,8 99,8 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,0 100,0 70 DAVČNI PRIHODKI ,0 100,0 700 Davki na dohodek in dobiček ,0 100, Dohodnina ,0 100,0 703 Davki na premoženje ,0 100, Davki na nepremičnine ,0 100, Davki na premičnine ,0 100, Davki na dediščine in darila ,0 100, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje ,0 100,0 704 Domači davki na blago in storitve ,0 100, Davki na posebne storitve ,0 100, Drugi davki na uporabo blaga in storitev ,0 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI ,0 100,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja ,0 100, Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki ,0 100, Prihodki od obresti ,0 100, Prihodki od premoženja ,0 100,0 711 Takse in pristojbine ,0 100, Upravne takse in pristojbine ,0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni ,0 100, Globe in druge denarne kazni ,0 100,0 5 Stran 1 od 9

8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev ,0 100, Prihodki od prodaje blaga in storitev ,0 100,0 714 Drugi nedavčni prihodki ,0 100, Drugi nedavčni prihodki ,0 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI ,8 101,8 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev ,0 100, Prihodki od prodaje zgradb in prostorov ,0 100, Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev ,0 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev ,4 105, Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ,0 100, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ,4 105,4 73 PREJETE DONACIJE ,7 59,7 730 Prejete donacije iz domačih virov ,7 59, Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ,7 59, Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb ,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI ,1 99,1 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij ,3 97, Prejeta sredstva iz državnega proračuna ,1 97, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov ,0 100, Prejeta sredstva iz javnih skladov ,0 100, Prejeta sredstva iz javnih agencij ,0 100,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav ,3 102, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov ,0 100, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada ,4 106,4 6 Stran 2 od 9

9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV ,0 100,0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav ,0 100, Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav ,0 100,0 7 Stran 3 od 9

10 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,0 99,0 40 TEKOČI ODHODKI ,5 100,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim ,0 100, Plače in dodatki ,9 100, Regres za letni dopust ,0 100, Povračila in nadomestila ,2 96, Sredstva za delovno uspešnost ,5 101, Sredstva za nadurno delo ,0 100, Drugi izdatki zaposlenim ,0 112,8 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,5 98, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,9 97, Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,8 98, Prispevek za zaposlovanje ,0 100, Prispevek za starševsko varstvo ,0 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,0 100,0 402 Izdatki za blago in storitve ,4 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,8 103, Posebni material in storitve ,8 99, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,4 100, Prevozni stroški in storitve ,2 97, Izdatki za službena potovanja ,1 95, Tekoče vzdrževanje ,7 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,0 98, Kazni in odškodnine ,8 100, Drugi operativni odhodki ,4 100,5 8 Stran 4 od 9

11 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 403 Plačila domačih obresti ,0 77, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam ,8 69, Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam ,0 100,0 409 Rezerve ,0 100, Splošna proračunska rezervacija ,0 100, Proračunska rezerva ,0 100, Druge rezerve ,0 100,0 41 TEKOČI TRANSFERI ,2 100,2 410 Subvencije ,2 100, Subvencije javnim podjetjem ,2 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,8 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,9 99, Družinski prejemki in starševska nadomestila ,0 100, Štipendije ,0 100, Drugi transferi posameznikom ,9 99,9 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,8 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,8 100,8 413 Drugi tekoči domači transferi ,4 100, Tekoči transferi v javne sklade ,0 100, Tekoči transferi v javne zavode ,0 100, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,2 101,3 9 Stran 5 od 9

12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 42 INVESTICIJSKI ODHODKI ,0 98,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,0 98, Nakup zgradb in prostorov ,9 62, Nakup prevoznih sredstev ,3 100, Nakup opreme ,8 100, Nakup drugih osnovnih sredstev ,5 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,5 96, Investicijsko vzdrževanje in obnove ,0 110, Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,2 104, Nakup nematerialnega premoženja ,6 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,3 113,7 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ,8 93,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ,5 92, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 84, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom ,0 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ,2 93, Investicijski transferi javnim skladom in agencijam ,0 100, Investicijski transferi javnim zavodom ,4 93,0 10 Stran 6 od 9

13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) ,6 93, ,8 93, ,5 98,8 11 Stran 7 od 9

14 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) ,0 100,0 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ,0 100,0 751 Prodaja kapitalskih deležev ,0 100, Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih ,0 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) ,7 208,7 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ,7 208,7 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb ,7 208, Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin ,7 208,7 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) ,4 217,4 12 Stran 8 od 9

15 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE ( ) ,0 100,0 50 ZADOLŽEVANJE ,0 100,0 500 Domače zadolževanje ,0 100, Najeti krediti pri poslovnih bankah ,0 100,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) ,0 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA ,0 100,0 550 Odplačila domačega dolga ,0 100, Odplačila kreditov poslovnim bankam ,0 100, Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam ,0 100, Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem ,0 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) ,2 81,2 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) ,0 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) ,6 93,6 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA Stran 9 od 9

16 I. SPLOŠNI D E L 14

17 1. SPLOŠNI DEL SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2022 UVOD V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022 ni bistvenih sprememb in gre predvsem za prerazporeditve med proračunskimi postavkami ter NRP, zaradi spremembe v dinamiki projektov, ki so bili planirani v spremembah proračuna za leto 2022, zato je bila obravnava po skrajšanem postopku. V rebalansu proračuna za leto 2022 so se povečala sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje cest, za ureditev dodatnih parkirišč, izgradnjo mesno mlečnega paviljona ter dokapitalizacijo družbe JH MB d.o.o., ki bo dokapitalizirala družbo Marprom, za zagotavljanje lastnih sredstev pri izvedbi investicije v gradnjo vmesne postaje krožno kabinske žičnice. Družba Marprom se bo v skladu s pogoji razpisa MGRT prijavila za pridobitev sredstev za izvedbo predmetne investicije v lastnem imenu in za svoj račun. Nadalje se spremembe nanašajo na prerazporeditev sredstev med PP in NRP zaradi spremenjene dinamike projektov in ocenjene vrednosti projektov (Mariborski otok, Dvorana Tabor, energetske obnove šol, Brv Lent, Center Rotovž). Zaradi izpolnitve pogojev iz dogovora, so se v rebalansu sprostile sredstva za nakup Hotela Arena. V letu 2022 so v veljavnem proračunu prejemki in izdatki načrtovani v višini EUR. V rebalansu proračuna se načrtuje, da bodo prejemki in izdatki v letu 2022 realizirani v višini EUR, kar pomeni za EUR manj od načrtovanih prejemkov in izdatkov v veljavnem proračunu. V rebalansu proračuna MOM za leto 2022 so načrtovani prejemki v višini EUR, in sicer: prihodki v višini EUR, prodaja kapitalskih deležev v višini EUR, zadolževanje v višini EUR, ostanek sredstev na računu v višini EUR in načrtovani izdatki v višini EUR, in sicer: odhodki v višini EUR, povečanje kapitalskih deležev v višini EUR odplačila dolga v višini EUR. Z rebalansom se usklajuje dejanski ostanek sredstev na računu, ki je glede na oceno v decembru nižji za EUR in znaša EUR. Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je rebalans proračuna MOM za leto 2022 uravnotežen. 15

18 1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV S spremembami in dopolnitvami rebalansa za leto 2022 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov. 1. Bilanca prihodkov in odhodkov a) Prihodkovna stran: Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v rebalansu proračuna za leto 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom, znižuje za EUR in znašajo EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v rebalansu za leto 2022 naslednje: skupina kontov 72 kapitalski prihodki se zvišujejo za EUR, skupina kontov 73 prejete donacije se znižujejo za EUR, skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za EUR, 16

19 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 70 DAVČNI PRIHODKI Ni sprememb. 71 NEDAVČNI PRIHODKI Ni sprememb. 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Obrazložitev konta V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč načrtovanih EUR. Zaradi predvidene sklenitve menjalne pogodbe z Eurotas hoteli d.o.o. (za zemljišča na območju hotela Arena) se prihodki z rebalansom proračuna zvišujejo za EUR in znašajo EUR. 73 PREJETE DONACIJE 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV Prej.donacije in darila domačih pravnih oseb-proračunski sklad MOM Obrazložitev konta V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za EUR, zaradi navodil s strani Ministrstva za finance, da se proračunski sklad ne prikazuje preko proračuna. 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ Pr.sr.drž.pr.za tek.por.-mop-evropski teden mobilnosti-financiranje različnih programov Obrazložitev konta Skupna služba varstva okolja - V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za EUR, zaradi 17

20 prenosa Projekta Evropski teden mobilnosti iz Skupne služba varstva okolja na Urad za komunalo, promet in prostor Pr.sr.drž.pr.-financiranje različnih programov Obrazložitev konta V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih EUR sredstev. Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo za EUR in znašajo EUR. Znižanje prihodkov je posledica sprememb dinamike posameznih projektov in ocenjene vrednosti projektov. 741 PREJETA SRED. IZ DRŽAV.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČ.EU IN DR. DRŽAV Pr.sr. EU iz kohez.sklada-tehnična pomoč ELENA Obrazložitev konta Urad za komunalo, promet in prostor: prihodki v veljavnem proračunu za leto 2022 so znašali EUR in se zvišujejo za EUR, tako, da znašajo EUR. Sredstva so se zvišala zaradi sodelovanja v projektu ELENA MOBILITY, ki ga sofinancira evropska investicijska banka EIB. V okviru projekta in podpisane konzorcijske pogodbe ima Mestna občina Maribor možnost kandidiranja za nepovratna sredstva iz naslova projektiranja cestne in prometne infrastrukture za izboljšave na področju trajnostne mobilnosti. V letu 2022 se bodo na področju urejanja prometa izvedle številne investicije predvsem za urejanje kolesarskih površin, zato želimo projektno dokumentacijo naročati preko omenjenega konzorcija, ter s tem pridobiti 90% nepovratnih sredstev za projektno dokumentacijo. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Ni sprememb. b. Odhodkovna stran: Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v rebalansu proračuna za leto 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom se znižujejo za EUR in znašajo EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2022 naslednje: konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za EUR, konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za EUR, konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za EUR in konto skupine 43 investicijski transferi se znižujejo za EUR. 18

21 Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega proračuna in rebalansa proračuna za leto 2022: ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 40 TEKOČI ODHODKI V rebalansu proračuna za leto 2022 se tekoči odhodki načrtujejo v višini EUR. 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za EUR in znašajo EUR. Gre za spremembe zaradi razporeditev med konti. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun znižujejo za EUR in znašajo EUR. Gre za spremembe zaradi razporeditev med konti. 402 Izdatki za blago in storitve V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun zvišujejo za EUR in znašajo EUR. Največ se zvišujejo na PP Stroški ZIR COVID-19 Skupna služba civilne zaščite v višini EUR. 403 Plačila domačih obresti V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni proračun znižujejo za EUR in znašajo EUR. Znižujejo se na PP Obresti za dolgoročne kredite. 409 Rezerve Ni sprememb. 41 TEKOČI TRANSFERI V rebalansu proračuna za leto 2022 se tekoči transferi načrtujejo v višini EUR. 410 Subvencije Ni sprememb. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini EUR ali EUR manj kot v veljavnem proračunu. Gre za spremembe zaradi prerazporeditev med konti. 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam V rebalansu proračuna so sredstva načrtovana v višini EUR oziroma EUR več kot v veljavnem proračunu. 19

22 413 Drugi tekoči domači transferi Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša EUR, kar je za EUR več kot v veljavnem proračunu. Največ so se zvišala na PP Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah v višini EUR. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI V rebalansu proračuna za leto 2022 se investicijski odhodki načrtujejo v višini EUR. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna je za EUR manj kot v veljavnem proračunu in znašajo EUR, največ se znižujejo na PP Mariborska knjižnica (sredstva so načrtovana v skladu z zastavljeno dinamiko izvedbe investicije) v višini 3 mio EUR. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI V rebalansu proračuna za leto 2022 se investicijski transferi načrtujejo v višini EUR. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša EUR, kar je za EUR manj kot v veljavnem proračunu. Gre za spremembo zaradi razporeditev med konti. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna načrtovani v višini EUR, kar je za EUR manj kot v veljavnem proračunu. Gre za spremembo zaradi razporeditev med konti. 2. Račun finančnih terjatev in naložb 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 751 Prodaja kapitalskih deležev Ni sprememb. 20

23 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb Poveč.kapital.delež.v JP in družb, ki so v lasti drž.ali občn. V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovanih sredstev EUR: - Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo v višini EUR. Investicija se ne bo izvajala, saj se je Dom pod Gorco neuspešno prijavil na razpis za širitev kapacitet za nepovratna sredstva. - Z rebalansom proračuna se načrtujejo sredstva v višini EUR. Mestna občina Maribor bo dokapitalizirala Javni holding Maribor, ki bo nato dokapitaliziral JP Marprom, zaradi gradnje vmesne postaje krožne kabinske žičnice (KKŽ). Glede na vsebino razpisa MRGT se mora na razpis prijaviti koncesionar, to je JP Marprom. Mestna občina Maribor, Javni holding Maribor in JP Marprom bodo sklenili pravni akt s katerim se bodo natančno definirala razmerja glede lastništva, vodenja osnovnih sredstev in druga določila glede gradnje postaje KKŽ. 3. Račun financiranja 50 ZADOLŽEVANJE ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR IN DANA POROŠTVA ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI BANKAH OZIROMA HRANILNICAH IN FINANČNIH INSTITUCIJAH V veljavnem proračunu za leto 2022 je na kontu načrtovano zadolževanje v višini EUR. S spremembo proračuna za leto 2022 se spreminja namen zadolževanja, in sicer za: ,00 EUR, ki je bilo namenjeno za nakup Arene se nameni za: 1. Investicije v energetsko obnovo šol, 2. investicije v ceste, 3. investicijo v dvorano Tabor, 4. investicijo v Mariborski otok ter v druge investicije v sprejetem proračunu za leto ob enakih pogojih zadolževanja, to je z dobo vračila od najmanj 10 do največ 20 let, po fiksni in/ali variabilni obrestni meri, pri čemer je skupna obrestna mera 1,5% določena kot zgornja meja. Za obresti od kredita se predvideva mesečno odplačevanje ob zapadlosti, kredit se odplačuje obročno in sicer kvartalno. Izračun obresti je linearen. Torej, če bo euribor v času najema kredita 0,0% je maksimalen možen fiksni pribitek 1,5%., pri kreditih z fiksno obrestno mero je zgornja meja 1,5%.Obrestna mera pri najetem kreditu v letu 2021 za obdobje 10 let je bila 6 mesečni euribor +0,24% fiksni pribitek, za kredit za obdobje 20 let pa 1 mesečni euribor + 0,26% fiksni pribitek. Gibanje euriborja je odvisno od finančnih razmer na finančnih trgih in ga je za celoten čas odplačevanja kredita težko točno napovedati, zaradi česar smo pri izračunu obsega zadolževanja upoštevali euribor v višini 0,0% (trenutno je negativen) v letu 2022 in fiksni pribitek 1,5%, kar predstavlja skupaj 1,5% letno obrestno mero. 21

24 Višina euriborja za že najete dolgoročne finančne kredite iz preteklih let s spremenljivo obrestno mero je upoštevana v letu 2022 v višini 0,0%. 22

25 II. POSEBNI DEL 23

26 2. POSEBNI DEL Obrazložitev proračunskih postavk A - Bilanca odhodkov 24

27 REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2022 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: Mestni svet 0101 Mestni svet ,0 100,0 01 POLITIČNI SISTEM ,0 100, Politični sistem ,0 100, Dejavnost občinskega sveta ,0 100, Mestni svet ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Izdatki za službena potovanja , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki ,1 100, Odbori in komisije ,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100, Financiranje strank - SD ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje strank - DeSUS ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje strank - SDS ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100,0 25 Stran: 1 od 97

28 Mestni svet Financiranje strank - LPR ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje stranke SMS - ZELENI ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra ,0 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 0, Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje stranke Alenke Bratušek ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje stranke Lista Marjana Šarca ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje stranke Levica ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje strank - Konkretno Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Financiranje kluba SD ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Nakup opreme ,0 100,0 26 Stran: 2 od 97

29 Mestni svet Financiranje kluba SDS ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje kluba LPR ,0 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,0 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,0 100, Financiranje kluba Gasilci Maribor ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,0 100, Financiranje kluba Samostojni svetniki ,3 133, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 220, Poslovne najemnine in zakupnine ,0 100, Nakup opreme ,0 100, Financiranje kluba SMS - ZELENI ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Posebni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,8 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra ,2 2, Pisarniški in splošni material in storitve ,2 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,5 8, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 0,0 27 Stran: 3 od 97

30 Mestni svet Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,0 100, Financiranje kluba Arsenovič za Maribor ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,7 85, Poslovne najemnine in zakupnine ,3 33, Nakup opreme Financiranje kluba Svetnikov Levica ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 100, Financiranje kluba Lista Melite Petelin ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Financiranje kluba - Konkretno Pisarniški in splošni material in storitve Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki Izvedba in nadzor volitev in referendumov ,0 100, Volitve, referendumi in ljudska iniciativa ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100, Nakup opreme ,0 100,0 28 Stran: 4 od 97

31 Mestni svet 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,0 100, Kadrovska uprava ,0 100, Vodenje kadrovskih zadev ,0 100, Nagrade in priznanja ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Posebni material in storitve ,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100, Drugi transferi posameznikom ,0 100,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,0 100, Policijska in kriminalistična dejavnost ,0 100, Notranja varnost ,0 100, Varnostni sosvet ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100,0 29 Stran: 5 od 97

32 0101 Mestni svet 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Financiranje stranke SMC Stranka modernega centra Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki PP načrtovanih EUR sredstev za dotacijo političnim stranki na podlagi Zakona o političnih strankah. Z rebalansom proračuna se na tej proračunski postavki sredstva ne načrtujejo, zaradi preimenovanja politične stranke SMC Stranka modernega centra v stranko Konkretno in odprtja nove proračunske postavke na katero se prenesejo celotna sredstva. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Financiranje strank - Konkretno Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Z rebalansom proračuna se odpre nova proračunska postavka zaradi preimenovanja politične stranke SMC Stranka modernega centra v stranko Konkretno. Na proračunsko postavko se prenesejo celotna sredstva načrtovana na PP v višini EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Financiranje kluba Samostojni svetniki Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki PP načrtovanih EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za EUR in znašajo EUR. Kot samostojni svetnik namreč deluje še en svetnik, ki je izstopil iz dosedanjega kluba SMC Stranka modernega centra. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 30

33 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V veljavnem proračunu za leto 2022 je na postavki PP načrtovanih EUR sredstev za delovanje kluba SMC Stranka modernega centra. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za EUR in znašajo 80 EUR saj je v januarju v tem znesku že bila realizacija na tej postavki. Ta klub je zapustil en mestni svetnik in delo nadaljuje kot samostojni svetnik, druga dva svetnika pa nadaljujeta delo v klubu z novim imenom saj se je stranka SMC Stranka modernega centra preimenovala in posledično se preimenuje tudi klub svetnikov. Sredstva se tako delno prenesejo na proračunsko postavko Financiranje kluba Samostojni svetniki EUR in na novo proračunsko postavko Financiranje kluba Konkretno EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Financiranje kluba Konkretno Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Z rebalansom se odpre nova proračunska postavka zaradi preimenovanja politične stranke SMC Stranka modernega centra v stranko Konkretno, ter posledično preimenovanja kluba svetnikov. V klub bosta delovala dva svetnika, zato se del sredstev v višini EUR prenese iz proračunske postavke Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 31

34 Župan 0301 Župan ,8 109,8 01 POLITIČNI SISTEM ,0 100, Politični sistem ,0 100, Dejavnost župana in podžupanov ,0 100, Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev ,0 100, Plače in dodatki ,4 101, Regres za letni dopust ,0 100, Povračila in nadomestila ,7 114, Drugi izdatki zaposlenim ,0 75, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,0 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,1 90, Prispevek za zaposlovanje ,0 100, Prispevek za starševsko varstvo ,0 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,0 100, Drugi operativni odhodki ,4 95, Materialni stroški funkcionarjev ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Posebni material in storitve ,0 100, Prevozni stroški in storitve ,0 100, Izdatki za službena potovanja ,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Izvedba protokolarnih dogodkov Pokroviteljstva Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 7 od 97

35 0301 Župan 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe Izvedba protokolarnih dogodkov Pokroviteljstva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V veljavnem proračunu za leto 2022 ni bilo načrtovanih sredstev. Z rebalansom proračuna se sredstva zvišujejo za EUR in toliko znaša vrednost proračunske postavke. Sredstva se dodajajo, ker bomo pokroviteljstvo župana razširili tudi na projekte iz drugih področij. Gre za dogodke, ki so razvojno pomembni za MOM, zaradi česar so na podlagi posebnega Pravilnika o pokroviteljstvu lahko deležni finančne podpore s strani MOM. Zaradi epidemije COVID-19 je bilo okrnjeno prirejanje simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in ostalih dogodkov v prid promociji mesta Maribor, ki so bili podlaga za izplačilo pokroviteljskih sredstev župana. Ker se epidemiološko stanje izboljšuje, si želimo ponovno z enkratnimi finančnimi prispevki podpreti posameznike, društva, institucije in združenja za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti in s tem pomagati k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki na pomemben način prispevajo k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu in sicer niso financirani iz razpisov MOM. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 33

36 Urad za finance in proračun 0403 Urad za finance in proračun ,4 99,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,0 100, Urejanje na področju fiskalne politike ,0 100, Urejanje na področju fiskalne politike ,0 100, Upravljanje s kapitalskimi naložbami ,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100, Razpolaganje s kapitalskimi naložbami ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Pridobivanje kapitalskih naložb ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Participativni proračun - ZAČASNO ,0 100, Druge rezerve ,0 100, Stroški plačilnega prometa in bančni stroški ,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100, Mestna blagajna ,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve ,0 100, Tekoče vzdrževanje ,0 100,0 34 Stran: 10 od 97

37 Urad za finance in proračun 06 LOKALNA SAMOUPRAVA ,0 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ,0 100, Delovanje ožjih delov občin ,0 100, Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS ,0 100, Plače in dodatki ,0 100, Regres za letni dopust ,0 100, Povračila in nadomestila ,0 100, Sredstva za delovno uspešnost ,0 100, Drugi izdatki zaposlenim ,0 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,0 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,0 100, Prispevek za zaposlovanje ,0 100, Prispevek za starševsko varstvo ,0 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,0 100, Dejavnost občinske uprave ,0 100, Administracija občinske uprave ,0 100, Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU ,0 100, Plače in dodatki ,3 100, Regres za letni dopust ,0 100, Povračila in nadomestila ,8 94, Sredstva za delovno uspešnost ,3 101, Sredstva za nadurno delo ,0 100, Drugi izdatki zaposlenim ,7 114, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,3 97, Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,7 98, Prispevek za zaposlovanje ,0 100, Prispevek za starševsko varstvo ,0 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100,0 35 Stran: 11 od 97

38 Urad za finance in proračun 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ,0 100, Aktivna politika zaposlovanja ,0 100, Povečanje zaposljivosti ,0 100, Vzdrževanje javnih površin ,0 100, Plače in dodatki ,0 100, Regres za letni dopust ,0 100, Povračila in nadomestila ,0 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,0 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,0 100, Prispevek za zaposlovanje ,0 100, Prispevek za starševsko varstvo ,0 100,0 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ,6 79, Servisiranje javnega dolga ,6 79, Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ,0 77, Obresti za kratkoročne kredite ,0 100, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam ,0 100, Obresti za dolgoročne kredite ,5 76, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam ,2 67, Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam ,0 100, Stroški financiranja in upravljanja z dolgom ,0 100, Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem ,0 100, Drugi operativni odhodki ,0 100,0 36 Stran: 12 od 97