UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Film v angleščini. Študijska smer Study field

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Film v angleščini. Študijska smer Study field"

Transkripcija

1 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Film v angleščini Films in English Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester Vsi programi Pef 3,4 5, 6, 7, 8 All study programmes Vrsta predmeta / Course type Izbirni D steber/ optional Univerzitetna koda predmeta / University course code: Predavanja Lectures Seminar Seminar Vaje Tutorial Klinične vaje work Druge oblike študija Samost. delo Individ. work ECTS Nosilec predmeta / Lecturer: Dr. Karmen Pižorn Jeziki / Angleščina Languages: English Predavanja / angleščina Lectures: Vaje / Tutorial: angleščina Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje Prerequisits: študijskih obveznosti: / / Vsebina: Content (Syllabus outline): 1

2 Cilj predmeta je predstaviti avtentične angleško-govoreče filme, nanizanke, kratke filme in izseke filmov, preko katerih študenti spoznavajo različne značilnosti angleščine, npr. angleške naglase, besedišče, jezikovne strukture, pri tem pa utrjujejo vse štiri jezikovne spretnosti, s poudarkom na poslušanju in govoru v angleščini. Prav tako spoznavajo kulture, nekatere zgodovinske dogodke ter način življenja angleško-govorečih narodov. Študenti se seznanijo z nekaterimi vidiki filmske industrije (npr. filmska glasba, filmska nagrade, igralci, režiserji ipd.). Študenti prilagodijo ali sami sestavijo kratke filmske scenarije in jih dramatizirajo ter primerjajo filme s knjigami, po katerih so bili narejeni filmi. The aim of the module is to present authentic films in English, series, short films and video clips, through which the students get to know different aspects of the English language, e.g. accents in English, vocabulary, language structures and practise the four language skills, with the focus on listening and speaking. In addition to that, they learn about the cultures, some historical events and ways of living in the English language speaking countries. In addition, students get to know some other aspects of the film industry (e.g. film music, film awards, actors, directors etc.). Students adapt or make up short film scripts and dramatise them. Furthermore, they compare films with the books which have been made into films. Temeljni literatura in viri / Readings: Angleško-angleški slovar Brinton, D. (2001). The Use of Media in Language Teaching, in M. Celce-Murcia (ed). Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle Publishers. (str ) Golden, J. Reading in the Dark: Using Film As a Tool in the English Classroom (2001). Portland, Oregon: National Council of Teachers of English (175 str., Sherman, J. (2003). Using Authentic Video in the Language Classroom. Cambridge: CUP (288 str., Stempleski, S. & Tomalin, B Video in Action: Recipes for using video in language teaching. NY: Prentice Hall. (297 str., Stempleski, S. & Tomalin, B Film. Resource book for teachers. Oxford: OUP (176 str., Summerfield, E Crossing cultures through film. Yarmough, ME: Intercultural Press. (197 str., Cilji in kompetence: Objectives and competences: 2

3 -Poznavanje in razumevanje kulture angleško govorečih narodov kot je prikazana v filmih, -poznavanje in razumevanje nekaterih - poznavanje in razumevanje načina življenja v angleško govorečih deželah, ki je prikazan filmih, -analiziranje besedišča in jezikovnih struktur v filmih, - razumevanje avtentičnega filma, nanizanke ali izsekov filmov v angleščini brez podnapisov, s pomočjo konteksta, vizualnih pripomočkov, mimike, glasu ipd. - analiziranje naglasov v filmih, nanizankah ali - samostojno ustvarjanje kratkih filmskih scenarijev - dramatiziranje kratkih filmskih izsekov -analiziranje filmske glasbe in/ali besedil pesmi - razumevanje razlik med filmi in knjigami, po Predvideni študijski rezultati: Znanje in razumevanje: -Poznavanje in razumevanje kulture angleško govorečih narodov, kot je prikazana v filmih, -poznavanje in razumevanje nekaterih - poznavanje in razumevanje načina življenja v angleško govorečih deželah, ki je prikazan filmih, - razumevanje avtentičnega filma, nanizanke ali izsekov filmov v angleščini brez podnapisov, -knowing and understanding the cultures of the English speaking countries as portrayed in films, series and video clips -knowing and understanding some historical events in the English-speaking countries as portrayed in films, series or video clips -knowing and understanding the way of life in -analysing vocabulary and linguistic structures in films, series or video clips -understanding authentic English films, series or video clips without subtitles and with the help of context, visual clues, facial expression, voice etc. -analysing accents in -creating short film scripts -dramatising short film clips -analysing film music and/or lyrics -understanding the differences between films and books which have been made into films. Intended learning outcomes: Knowledge and understanding: -knowing and understanding the cultures of the English speaking countries as portrayed in films, series and video clips -knowing and understanding some historical events in the English-speaking countries as portrayed in films, series or video clips -knowing and understanding the way of life in -understanding authentic English films, series or video clips without subtitles and with the help of context, visual clues, facial expression, 3

4 s pomočjo konteksta, vizualnih pripomočkov, mimike, glasu ipd. - razumevanje angleških naglasov v filmih, - razumevanje razlik med filmi in knjigami, po Uporaba: -analiziranje besedišča in jezikovnih struktur v filmih, -analiziranje naglasov v filmih, nanizankah ali -samostojno ustvarjanje kratkih filmskih scenarijev - dramatiziranje kratkih filmskih izsekov -analiziranje filmske glasbe in/ali besedil pesmi, ki se pojavijo v filmu -analiziranje razlik med filmi in knjigami, po Refleksija: -Refleksija na lastno razumevanje kulture angleško govorečih narodov kot je prikazana v filmih, -refleksija na lastno razumevanje nekaterih -refleksija na lastno razumevanje načina življenja v angleško govorečih deželah, ki je prikazan v filmih, voice etc. - understanding English accents in films, series and video clips -understanding the differences between films and books which have been made into films. Usage: -analysing vocabulary and linguistic structures in films, series or video clips -analysing accents in -creating short film scripts -dramatising short film clips -analysing film music and/or lyrics of the song(s) in films -analysing the differences between films and books which have been made into films. Reflection: -self-reflection on understanding the cultures of -self-reflection on understanding some historical events in the English-speaking countries portrayed in films, series or video clips - self-reflection on understanding the way of life in films, series or video clips Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods: 4

5 ogled video posnetkov, filmov, nanizank Interaktivna predavanja/vaje delo v dvojicah, skupinah projektno delo, uporaba virtualne učilnice watching video clips, films, series interactive lectures/practical classes pair work, group work project work using e-learning platform Načini ocenjevanja: delo v razredu projekt Delež (v %) / Weight (in %) 20% 80% Assessment: coursework project Reference nosilca / Lecturer's references: 1.LIPAVIC OŠTIR, Alja, PIŽORN, Karmen, PEVEC SEMEC, Katica. Funkcionalna večjezičnost - pot k vseživljenjskemu znanju tujih jezikov. V: HOČEVAR, Andreja (ur.), KOVAČ ŠEBART, Mojca (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.), ŠTEFANC, Damijan (ur.), VIDMAR, Tadej (ur.). Kakšno znanje hočemo? : vrtec, šola in koncepti znanja v sodobnem času : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca, Žalec, 13. in 14. maj Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2011, str RETELJ, Andreja, PIŽORN, Karmen. Povezovanje tujih jezikov z nejezikovnimi predmeti : misija nemogoče?. Vestnik za tuje jezike, letn. 2, št. 1/2, str FEHÉRVÁRYNE HORVÁTH, Katalin, PIŽORN, Karmen Into Europe : prepare for modern English exams, Listening, (Into Europe). Budapest: Teleki László Foundation: British Council Hungary. 5