Ion Breeze. Prenosna klimatska naprava

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ion Breeze. Prenosna klimatska naprava"

Transkripcija

1 Ion Breeze Prenosna klimatska naprava

2

3 Spoštovani kupec, čestitamo vam za nakup vaše naprave. Pazljivo preberite naslednja navodila in jih upoštevajte, da preprečite morebiten nastanek škode. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja informacij in nepravilne uporabe. Za dostop do najnovejših navodil za uporabo in dodatnih informacij o izdelku skenirajte QR kodo na desni strani. VSEBINA Tehnični podatki 3 Izjava o skladostno 3 Varnostna navodila 4 Navodila za hladilni plin R290 5 Pregled naprave 6 Kontrolna plošča in funkcijske tipke 7 Zagon in delovanje 9 Namestitev odvodne cevi za zrak 10 Montaža odvoda za vodo 17 Nega in vzdrževanje 18 Odlaganje med odpadke 21 Odpravljanje težav 20 TEHNIČNI PODATKI Številka izdelka (model) Napajanje V ~ 50/60 Hz Hladilna zmogljivost 9000 BTU/h (~ 2638 W) Pretok zraka 410 m2/h 3

4 VARNOSTNA NAVODILA Pazljivo preberite vse informacije in navodila. Navodila za uporabo shranite na varnem mestu za poznejšo uporabo. Klimatsko napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Napravo priključite samo v vtičnice, ki ustrezajo napetosti naprave, navedeni na tipski nalepki enote. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara v primeru poškodbe ali okvare, mora biti naprava priključena na ozemljeno vtičnico. Če niste prepričani, ali vaša vtičnica izpolnjuje zahteve, za nasvet povprašajte električarja. Napravo postavite na ravno in suho površino ter pustite vsaj 50 cm prostora okoli naprave, do sten ali drugih predmetov. Poskrbite, da sta napajalni kabel in vtič nepoškodovana in da je napajalni kabel napeljan tako, da se nanj nihče ne more spotakniti ali ga potegniti. V dovod zraka ali odtok zraka ne vstavljajte nobenih predmetov. Poskrbite, da predmeti ne blokirajo dovod ali odtokov zraka. Če uporabljate cev za odvod vode, se prepričajte, da je nepoškodovana in da ni prepognjena. Ko nastavljate vodoravne / navpične odprtine na odprtini za izpust zraka, jih previdno obračajte z roko, da jih ne poškodujete. Napravo prevažajte in premikajte samo v pokončnem položaju. Naprave ne hranite v bližini vnetljivih plinov, peči in drugih virov toplote. Naprave ne uporabljajte v kopalnici ali v katerem koli drugem mokrem / vlažnem okolju. Poskrbite, da se otroci ne igrajo z napravo. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora kadar ta deluje. Naprave ne izklapljajte tako, da povlečete vtič iz električne vtičnice. Na napravo ne postavljajte predmetov, ki vsebujejo vodo ali druge tekočine. Ne pršite vnetljivih tekočin v bližini naprave. Naprave ne čistite s kemičnimi topili, kot so plini, alkohol ali podobno. Pred čiščenjem naprave najprej izvlecite vtič iz vtičnice. Nato napravo obrišite z rahlo vlažno in mehko krpo. Če je naprava zelo umazana, uporabite tudi malo nevtralnega detergenta. Opomba: Naprave ne poskušajte razstavljati ali popravljati sami. Popravila in vzdrževanje na napravi smejo izvajati samo usposobljeni strokovnjaki. 4

5 NAVODILA ZA HLADILNI PLIN R290 OPOZORILA Klimatsko napravo je treba hraniti in prevažati pokonci. V nasprotnem primeru lahko pride do nepopravljive poškodbe kompresorja. Pred uporabo napravo pustite stati vsaj 24 ur. Napravo pred čiščenjem ugasnite in jo odklopite iz električnega napajanja. Poskrbite, da izdelek ustvarja stalen pretok zraka! Prav tako poskrbite, da odprtine za dovod in odtok zraka niso blokirane. Da preprečite puščanje, uporabljajte napravo na vodoravni površini. Vsaka oseba, ki opravlja dela na krogotoku hladilnega sredstva, mora imeti veljavno potrdilo pooblaščenega ocenjevalnega organa, pooblaščenega za panogo. To zagotavlja usposobljenost za varno ravnanje s hladilnimi sredstvi v skladu s splošno priznano specifikacijo ocenjevanja. Če naprava ne deluje več, jo pravilno zavrzite. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite v dobro prezračevanem prostoru. Napravo shranite / namestite tako, da je ni mogoče poškodovati. Popravila sme izvajati samo proizvajalec ali pooblaščeno specializirano podjetje. Kabli, priključeni na napravo, lahko vsebujejo potencialne vire vžiga. Ne poškodujte nobenih sestavnih delov hladilnega krogotoka. Puščanja hladilnega sredstva morda ne boste opazili, ker je ta brez vonja. Vzdrževanje in popravila je treba izvajati pod nadzorom strokovnjakov za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev. Informacije za prostore s hladilnimi vodi Cevovode omejite na minimum. Pazite, da ne poškodujete cevi. Naprave z vnetljivimi hladilnimi sredstvi lahko vgradite samo v dobro prezračevanem prostoru. Upoštevajte nacionalne predpise za plin. Vsi mehanski priključki morajo biti zaradi vzdrževanja prosto dostopni. POZOR! Nevarnost požara! Ta naprava vsebuje vnetljivo hladilno sredstvo R290. Če hladilno sredstvo pušča in je izpostavljeno zunanjemu viru vžiga, obstaja nevarnost požara. 5

6 PREGLED NAPRAVE Pogled spredaj Izpust zraka Kontrolna plošča Ročaj Sprednja pokrovka Odvod zraka Pogled zadaj Ročaj Zg. Zračni filter Dovod zraka zg. Izpust vode Odvod zraka Omrežni priključek Izhod črpalke Izpust rezervoar. za vodo Sp. Zračni filter Dovod zraka sp. Nosilec napaj. kabla 6

7 KONTROLNA PLOŠČA IN FUNKCIJSKE TIPKE Naprava ima odvisno od modela eno od dveh tipov nadzornih plošč: Prikazovalnik temperature Prikazovalnik temperature Prikazovalnik temperature Če ste v načinu hlajenja in pritisnete [+] ali [-], se temperatura spremeni in nastavljena temperatura se prikaže na prikazovalniku temperature. V načinu AUTO in COOL (hlajenje) prikaz temperature prikazuje nastavljeno temperaturo. V načinu DRY (sušenje) in FAN (ventilator) prikazovalnik temperature prikazuje trenutno temperaturo v prostoru. Funkcijske tipke (1) Gumb POWER: Pritisnite gumb, da vklopite ali izklopite napravo. (2) Gumb FILTER RESET: Takoj, ko naprava deluje več kot 250 ur, zaslon nad gumbom FILTER RESET zasveti in signalizira, da je treba zračni filter očistiti. Očistite filter, kot je opisano v poglavju "Nega in vzdrževanje", in ga znova vstavite. Nato pritisnite gumb, da počistite zaslon in števec. Če gumba ne pritisnete, indikator še vedno sveti. 7

8 (3) Gumb FAN SPEED: Večkrat pritisnite gumb za nastavitev hitrosti ventilatorja v naslednjem vrstnem redu: AUTO > HI (visoko) > MED (srednje) > LOW (nizko) > AUTO. Zasloni nad gumbom prikazujejo nastavljeno hitrost delovanja ventilatorja. Opomba: V načinu FAN hitrosti ni mogoče nastaviti na AUTO. (4) Gumba (+) in (-): Vsakič, ko pritisnete enega od obeh gumbov, se temperatura poveča ali zmanjša za 1 C (1 F). Temperaturo lahko nastavite med 16 C (60 F) in 32 C (90 F). Pritisnite in držite oba gumba več kot 3 sekunde, da preklopite med C in F. (5) Gumb MODE: Pritiskajte gumb, da izberete enega od naslednjih načinov: AUTO > COOL > DRY > FAN. Kazalniki nad gumbom prikazujejo nastavljeni način. (6) Gumb SLEEP: Pritisnite gumb za vstop v nočni način. Po 8 urah se naprava samodejno izklopi in shrani trenutne nastavitve. Opomba: Nočnega načina ni mogoče aktivirati v načinu FAN in DRY. (7) Gumb TIMER: Pritisnite gumb in indikator nad gumbom zasveti. Pritisnite (+) ali (-), da nastavite želeni čas. Nato počakajte 5 sekund, da se časovnik samodejno zažene. Če pritisnete gumb TIMER in več kot 5 sekund ne izvedete nobenih dodatnih nastavitev, se časovnik samodejno ponovno izklopi. Enako velja, ko je časovnik potekel in se na zaslonu prikaže [0]. Med delovanjem časovnika enkrat pritisnite gumb TIMER, da prikažete preostali čas. Za izklop časovnika znova pritisnite gumb TIMER. Opomba: Če nastavite časovnik, ko je izklopljen, se naprava vklopi po nastavljenem času. Če nastavite časovnik, ko je vklopljen, se naprava po nastavljenem času izklopi. (8) Gumb SWING: Pritisnite gumb, da zaženete funkcijo nihanja. Indikator nad gumbom zasveti. 8

9 ZAGON IN DELOVANJE Pomembna navodila Vtič mora biti vstavljen v ločeno električno vtičnico, na katero niso priključene nobene druge naprave. Ne uporabljajte električnih podaljškov ali razdelilcev. Pred uporabo Poiščite primerno mesto v bližini električne vtičnice. Namestite odvodno cev za zrak in okenska tesnila, kot je opisano v poglavju "Namestitev odvodne cevi za zrak". Vtič vtaknite v električno vtičnico. COOL način delovanja Pritiskajte gumb MODE, dokler indikator COOL ne zasveti. Pritisnite tipko (+) ali (-) in nastavite želeno temperaturo. Pritisnite gumb FAN in nastavite želeno hitrost delovanja ventilatorja. DRY način delovanja Pritiskajte gumb MODE, dokler indikator DRY ne zasveti. Ventilator začne delovati s prednastavljeno hitrostjo. Zaprite okna in vrata za najboljši učinek razvlaževanja. Opomba: V tem načinu ni mogoče prilagoditi temperature in hitrosti delovanja ventilatorja. Prednastavljena temperatura je 25 C (77 F). Privzeta hitrost delovanja ventilatorja je LOW. 9

10 FAN način delovanja Pritiskajte gumb MODE, dokler indikator FAN ne zasveti. Pritisnite gumb FAN in nastavite želeno hitrost delovanja ventilatorja. Opomba: V tem načinu ni mogoče nastaviti temperature. Funkcija AUTO RESTART Če se napajanje naprave prekine, se naprava ob ponovnem vklopu zažene v zadnjem uporabljenem načinu z zadnjimi nastavitvami. Kompresor se znova zažene po 4 minutah. Ročno zaženite AUTO-RESTART: V 5 sekundah desetkrat pritisnite gumb SLEEP, zvočni signal se bo oglasil štirikrat. Preklic AUTO-RESTART: V 5 sekundah desetkrat pritisnite gumb SLEEP, zvočni signal se oglasi dvakrat. MONTAŽA CEVI ODVODA ZRAKA Pomembne opombe glede namestitve Pred uporabo preverite napetost na tipski nalepki naprave. Napravo priključite samo v vtičnice, ki ustrezajo napetosti naprave. Napravo namestite v skladu z nacionalnimi predpisi o napeljavi. Vtič napajalnega kabla mora biti po namestitvi ves čas lahko dostopen. Napravo lahko namesti SAMO usposobljeni tehnik! Namestitveni pribor Del Opis dela Št. kosov Adapter A, izpušna cev, Adapter B (raven konec) 1 Set Komplet drsnih oken * 1 Vijaki - Tip A 2 Vijaki - Tip B 6 Varnostni nosilec 1 Penasto tesnilo tipa A (lepilo) 2 10

11 Del Opis dela Št. kosov Tesnilo iz pene tipa B (ni lepilo) 1 Adapter B * (okrogel konec), Adapter za stensko vtičnico * 1 Set Odtočna cev 1 Daljinski upravljalnik z baterijo 1 Opomba: Deli, označeni z zvezdico (*), niso priloženi standardno z vsemi napravami. Določitev primerne lokacije za namestitev enote Napravo namestite na ravno in prostorno mesto, kjer odprtine za zrak niso ovirane. Upoštevajte najmanj 50 cm oddaljenosti od sten ali drugih ovir. Naklon tal pri namestitvi in uporabi naprave ne sme biti večji od 10. Neenakomerna tla lahko povzročijo dodaten hrup ali vibracije ali poškodujejo napravo. Vtič napajalnega kabla mora biti ves čas po namestitvi naprave dostopen. Opomba: Naprave ne smete uporabljati v pralnicah. 11

12 Namestitev odvodne cevi za zrak Pri uporabi načinov COOL in DRY mora biti nameščena odvodna cev za zrak. Za način ventilatorja ni treba namestiti izpušne cevi. Glede na vaše potrebe lahko fleksibilno izpušno cev zmerno stisnete in raztegnete, vendar je ne raztegnete in upognite po želji. Izpušno cev lahko priključite na okno ali vgradite v steno. Glede na dodatno opremo kupljene naprave lahko izpušno cev namestite tudi na naslednji način: (1) Na odvodno cev za zrak pritrdite adapterja A in B (z ravnim ali okroglim koncem), kot je prikazano na sliki. Namestitev na okno Namestitev na steno (2) Odvodno cev za zrak pritrdite na odvod zraka na zadnji strani enote. Potisnite adapter navzdol, dokler ni trdno na svojem mestu. Odvod za zrak Adapter A 12

13 Namestitev kompleta za drsna okna 1 Horizontalno Vertikalno Tesnilo iz pene A Prekat Penasto tesnilo (lepilo) odrežite na pravilno dolžino in ga pritrdite na okensko krilo. 2 Vijaki tipa A Komplet za drsna okna Set za drsna okna pritrdite na okensko krilo. Prilagodite dolžino kompleta z odvijanjem vijaka A in nastavitvijo dolžine. Ko pravilno nastavite dolžino, ponovno privijte vijak. Dolžino kompleta za drsna okna lahko prilagodite med 67,5-120 cm. 13

14 3 Vijaki tipa B Okno previdno spustite. Komplet za drsna okna pritrdite s 4 vijaki tipa B in enim vijakom za vsak podaljšek. 4 Penasto tesnilo Penasto tesnilo B (nelepilno) odrežite na širino okna. Pritrdite penasto tesnilo B med steklom in oknom, da preprečite vstop zraka in žuželk v prostor. 5 Varnostni nosilec pritrdite z vijakom tipa B. 14

15 Namestitev odvodne cevi za zrak na okno Premaknite napravo z nameščeno odvodno cevjo za zrak v bližino okna in na okno priključite adapter B (raven konec). Namestitev odvodne cevi za zrak na steno Pripravite luknjo v steni. Stenski adapter namestite v luknjo na steni. Nato pritrdite odvodno cev za zrak na predhodno nameščen stenski adapter. Opomba: Ko luknjo ne uporabljate, pokrijte luknjo s pokrovčkom adapterja (A). Stenski adapter Adapter tipa B z okroglim koncem 15

16 Opomba: Cev lahko nastavite na min. dolžino 270 mm stisnjeno in zmanjšano na, ter maks mm, tako da se lahko podaljša. Boljše je, da je dolžina cevi čim manjša. Prekomerno raztezanje ali upogibanje cevi bo vplivalo na zmogljivosti hlajenja. Namestitev brez kompleta za drsna okna Če nimate niti drsnega okna niti stenske vtičnice in adapter B izgleda kot spodnja slika, malo odprite okno in pritrdite izpušno cev, kot je prikazano na sliki spodaj. Adapter B Pozicioniranje 16

17 MONTAŽA ODVODA ZA VODO Pred vsako uporabo načina sušenja (način razvlaževanja) odstranite zgornji odtočni čep na zadnji strani naprave. Odtočno cev pritrdite na odtok za vodo. Drugi konec cevi pa položite v odtok ali zbiralno posodo za vodo. Odtok vode Če ima naprava, ki ste jo kupili, odtok vode s črpalko (kot je prikazano spodaj), namestite odtok vode na naslednji način: Odstranite odtočni čep črpalke s hrbtne strani naprave in pritrdite odtočno cev na luknjo. Drugi konec cevi položite v odtok ali zbiralno posodo za vodo. Opomba: Pred uporabo se prepričajte, da je cev dobro pritrjena na enoto in da ne pušča. Cev usmerite proti odtoku in se prepričajte, da na odtočni cevi ni nobenih pregibov, ki bi na kakršen koli način lahko preprečevali pretok vode iz naprave. Postavite konec cevi v odtok in pazite, da je konec cevi obrnjen navzdol, da lahko voda enakomerno teče. Prepričajte se, da konec cevi ni obrnjen navzgor. 17

18 Ko nivo vode v rezervoarju za vodo doseže prednastavljeno raven, se na zaslonu prikaže [P1] in zasveti indikator WATER FULL. Napravo nežno premaknite nad odtok, odstranite spodnji odtočni čep in pustite, da voda odteče. Zaprite spodnji odtočni čep in znova zaženite napravo. Nato simbol [P1] izgine. Če pride do napake ali težav, pokličite službo za pomoč strankam. Opomba: Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je spodnji odtočni čep ponovno nameščen. NEGA IN VZDRŽEVANJE Pomembna obvestila Napravo izklopite pred čiščenjem in počakajte vsaj 5 minut, da preprečite kakršen koli električni udar. Za čiščenje ne uporabljajte benzena, alkohola, razredčil, drugih kemikalij ali tekočih insekticidov, saj lahko te snovi povzročijo, da se barva odlepi, razpoka ali deformira. Naprave nikoli ne poskušajte očistiti tako, da vodo polijete neposredno na katero koli površino, saj bi se lahko poškodovale električne komponente. Čiščenje zunanjih površin Površino očistite z mehko krpo. Krpo predhodno namočite v vodo s temperaturo pod 40 C (104 F) in jo dobro iztisnite. 18

19 Čiščenje zračnih filtrov Odstranite zgornji in spodnji zračni filter, kot je to prikazano na sliki 1 in sliki 2. Če je spodnji dovod zraka zavarovan z vijakom, najprej odstranite vijak. Zračne filtre posesajte ali sperite v blagi milnici. Nato filtre sperite še s čisto vodo in jih pustite v senci, da se popolnoma posušijo. Ko so filtri popolnoma suhi, jih znova vstavite v napravo. Pred vsakim skladiščenjem naprave: Opomba: Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo previdno premaknite nad odtok, odstranite spodnji odtočni čep in pustite, da popolnoma odteče vsa voda iz rezervoarja za vodo. Nato znova zaprite spodnji odtočni čep. 19

20 Vzdrževanje hladilnega sistema POZOR! Nevarnost telesnih poškodb! Vzdrževanje ali popravila hladilnega sistema smejo izvajati samo pooblaščena specializirana podjetja in usposobljeni strokovnjaki. Vzdrževanje s strani nekvalificiranih oseb lahko povzroči poškodbe in nepravilno delovanje hladilnega sistema! ODPRAVLJANJE TEŽAV Problem Možen vzrok Možna rešitev Naprava ne deluje. Naprava ni bila Pritisnite gumb vklopljena. POWER. Varovalka je pokvarjena. Čas časovnika za pričetek delovanja še ni potekel. Varovalko naj zamenja strokovnjak ali druga usposobljena oseba. Počakajte ali izključite časovnik. Iz naprave prihaja zrak, Temperatura je bila Nastavljena temperatura v vendar ne hladi dovolj. nastavljena nepravilno. načinu COOL naj bo nižja od sobne temperature. Hrup ali vibracije. Ko pritisnete gumb POWER, se naprava ne vklopi. Zračni filtri so zamašeni. Dovod ali odvod zraka je blokiran. Naprava se nahaja v zelo vročem prostoru. Vrata in okna so odprta. Tla na katerem je naprava nameščena niso ravna ali pa so preveč nagnjena. Očistite zračne filtre. Odstranite vse, kar ovira pretok zraka. Naprava potrebuje malo več časa, da doseže nastavljeno temperaturo. Zaprite vrata in okna. Napravo postavite na ravno površino z največjim naklonom 10. Od zadnjega izklopa Počakajte štiri minute. naprave je minilo manj kot 4 minute. Sobna temperatura je nižja od nastavljene temperature v načinu COOL. Ponovno nastavite temperaturo. 20

21 ODLAGANJE MED ODPADKE Embalažo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrste materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine. Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke! Ko aparata ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko obvezan staro napravo oddati ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Na ta način bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Električne naprave so zato označene z zgornjim simbolom. (Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin Regulativa /19/EU). Izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2006/66/ES, katera govori o tem, da se morajo baterije ločevati posebaj od drugih odpadkov. Upoštevajte lokalne predpise za ločeno odstranjevanje baterij. Z ustreznim odlaganjem zaščitite okolje, vaše zdravje in zdravje svojega sočloveka 21

22 IZJAVA O SKLADNOSTI Proizvajalec: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlin, Nemčija. Izdelek je narejen v skladu z naslednjimi evropskimi normativi: 2014/30/EU (EMV) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU (RoHS) 206/2012/EU (ErP) 22

23

24