VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Določitev nevarnosti"

Transkripcija

1 VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Koda izdelka Datum izdaje Številka različice QD-Contact Cleaner - Jih ni. BDS000125AE 28-Maja Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska Identificirane uporabe Odsvetovane uporabe Ni znano Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Ime podjetja Naslov Telefon Faks Spletna stran 1.4. Telefonska številka za nujne primere CRC Industries Europe bv Touwslagerstraat Zele Belgija +32(0)52/ (0)52/ Tel.: +32(0)52/ (office hours) Splošno v EU 112 (Na razpolago 24 ur na dan. Podatkov za Varnostni list/izdelek lahko da ni na razpolago za službo za pomoč v sili.) ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Za zmes se je ocenilo in/ali testiralo njene fizične nevarnosti, nevarnosti za zdravje in za okolje in zanjo velja naslednja razvrstitev. Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami Fizikalne nevarnosti Aerosoli Nevarnosti za zdravje Jedkost za kožo/draženje kože Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost Nevarnosti za okolje Nevarno za vodno okolje, dolgotrajna nevarnost za vodno okolje Povzetek nevarnosti 2.2. Elementi etikete Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 narkotični učinki Kategorija 2 H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 - Povzroča draženje kože. H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Aerosol. VSEBINA POD TLAKOM. Če posodo, ki je pod pritiskom, izpostavimo toploti ali plamenu, lahko eksplodira. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Povzroča draženje kože. Nevarno za okolje, če se spušča v tekoče vode. Zaradi poklicne izpostavljenosti ima zmes ali snov(i) lahko škodljive učinke na zdravje. Oznaka v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n alkani,izoalkani,ciklične spojine,< 5% n-hexane, Ogljikovodiki, C7, n alkani,izoalkani, cyclic BDS000125AE Različica #: 01 Datum izdaje: 28-Maja / 10

2 Piktogrami za nevarnost Opozorilna beseda Stavki o nevarnosti H222 H229 H315 H336 H411 Previdnostni stavki Preprečevanje P102 P210 P211 P251 P261 P271 Odziv Skladiščenje P410 + P412 Odstranjevanje P501 Dodatni podatki za nalepko Nevarno Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati meglice/hlapov. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Ni dodeljen. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 C/122 F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/krajevnimi/državnimi/mednarodnimi predpisi. Uredba (ES) št. 648/2004 o čistilnih sredstvih: alifatski ogljikovodiki >30% 2.3. Druge nevarnosti ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2. Zmesi Splošne informacije Kemijskega imena Ogljikovodiki, C6-C7, n alkani,izoalkani,ciklične spojine,< 5% n-hexane Ta zmes ne vsebuje snovi, za katere je bilo ocenjeno, da so vpvb/pbt skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII. Izdelek ne vsebuje sestavin, za katere velja, da imajo na ravni 0,1% ali več lastnosti endokrinih motilcev skladno s členom 57 (f) uredbe REACH ali Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605. Razvrstitev: Ogljikovodiki, C7, n alkani,izoalkani, cyclic Razvrstitev: % Št. CAS / Št. ES EC Registracijska št. REACH Flam. Liq. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 2;H EC Flam. Liq. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 2;H411 Razvrstitev: Press. Gas;H280 Indeksna številka Ogljikov dioksid Ni potrebno - # Seznam kratic in simbolov, ki se lahko da uporabljajo zgoraj #: Tej snovi je dodeljena oz. so dodeljene mejne vrednosti za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Unije. M:M-faktor PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov. vpvb: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov. Vse koncentracije so v masnih odstotkih, razen kadar gre za plinasto sestavino. Plinske koncentracije so v prostorninskih odstotkih. Opombe glede sestave ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč Splošne informacije Celotno besedilo za vse izjave H je na voljo v oddelku Opombe Zagotovite, da se bo zdravstveno osebje zavedalo snovi, ki je ali so vpletene, in da bo storilo varnostne ukrepe, da se pred njimi zavaruje. BDS000125AE Različica #: 01 Datum izdaje: 28-Maja / 10

3 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč Vdihavanje Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. Stik s kožo Stik z očmi Zaužitje 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi Splošne požarne nevarnosti 5.1. Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje Neustrezna sredstva za gašenje 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 5.3. Nasvet za gasilce Posebna zaščitna oprema za gasilce Posebni gasilski postopki Posebne metode Odstraniti kontaminirano obleko. Umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Sprati z vodo. Če se iritacija veča ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč. V malo verjetnem primeru, da bi kdo pogoltnil kemikalijo, pokličite zdravnika ali center za zastrupitve. Izprati usta. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Glavobol. Slabost, bruhanje. Razdraženost kože. Lahko povzroči pordečenje in bolečine. Zagotovite splożne podporne ukrepe in zdravite simptomatično. Žrtev naj bo pod stalnim opazovanjem. Simptomi znajo kasniti. Zelo lahko vnetljiv aerosol. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih Vodna megla. Pena. Suh kemičen prašek. Ogljikov dioksid (CO2). Ne gasiti z vodnim curkom, ker se ogenj tako samo razširi. Vsebina pod tlakom. Če posodo, ki je pod pritiskom, izpostavimo toploti ali plamenu, lahko eksplodira. Med požarom lahko pride do nastanka plinov, ki so nevarni za zdravje. Gasilci morajo uporabljati standardno zaščitno opremo, vključno s plaščem, ki zavira gorenje, čelado s ščitnikom za obraz, rokavice, gumijaste škornje in SCBA v zaprtih prostorih. Odstranite vsebnike iz področja požara, če lahko to storite brez tveganja. Posode je treba hladiti z vodo, da se prepreči dvig tlaka zaradi par. Za obsežne požare na področju s tovori, uporabiti nosilce cevi brez posadke ali nadzorne razpršilnike, če je mogoče. Če ne, se umakniti se s področja in pustiti, da ogenj gori. Uporabljati običajne gasilske postopke in upoštevati nevarnosti zaradi drugih vpletenih snovi. Pri požaru in/ali eksploziji ne vdihavajte dima Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Za neizučeno osebje Med čiščenjem nosite ustrezno zaščitno opremo in zaščitna oblačila. Ne vdihavati meglice/hlapov. Ne dotikajte se poškodovanih posod ali razlite snovi, če ne nosite primerne zaščitne obleke. Razlite snovi se ne dotikati in ne hoditi po njej. Za reševalce 6.2. Okoljevarstveni ukrepi 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 6.4. Sklicevanje na druge oddelke ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Odstranite odvečno osebje. Ne vdihavati meglice/hlapov. Preden vstopite v zaprte prostore, jih prezračite. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti. Za osebno zaščito glej oddelek 8 varnostnega lista. Preprečiti sproščanje v okolje. O vseh sprostitvah v okolje obvestite ustrezne upravne in nadzorne organe. Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno. Preprečiti odliv v kanalizacijo, površinske vode ali na tla. Zaustaviti razlitje, če je to mogoče brez tveganja. Če ne morete ustaviti puščanja, posodo prenesite v varno področje na prostem. Odstranite vse vire vžiga (v neposredni bližini nobenega kajenja, plamenic, isker ali plamenov). Gorljivim materialom (les, papir, olje itd.) Preprečiti stik z razlito snovjo. Izdelek se z vodo ne meša in se bo širil po površju voda. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Absorbirati z vermikulitom, suhim peskom ali zemljo in prenesti v posode. Ko je izdelek odstranjen, področje sprati z vodo. Majhna razlitja ali razsutja: Obrišite z adsorpcijskim materialom (npr. krpo, prejo). Površino koreniti očistiti, da se odstrani ostanke kontaminacije. Za osebno zaščito glej oddelek 8 varnostnega lista. Za odstranjevanje odpadkov glej oddelek 13 varnostnega lista. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne uporabljajte, če gumb razpršilnika manjka ali pa je pokvarjen. Ne škropite po prostem plamenu ali drugem razžarjenem (iskrečem) materialu. Med uporabo in dokler površina ni popolnoma suha, ne kadite. Teh vsebnikov se ne sme rezati, variti, spajkati, vrtati, brusiti ali jih izpostavljati vročini, ognju, iskram ali drugim virom vžiga. Vsa oprema, ki se pri rokovanju s tem proizvodom uporablja, mora biti ozemljena. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Ne vdihavati meglice/hlapov. Preprečiti stik z očmi, kožo in obleko. Izogibajte se podaljšani izpostavljenosti. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo. Preprečiti sproščanje v okolje. Ravnati v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso. BDS000125AE Različica #: 01 Datum izdaje: 28-Maja / 10

4 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 7.3. Posebne končne uporabe Vsebnik pod tlakom. Varujte pred sončno svetlobo ne izpostavljajte temperaturam preko 50 C. Ne prebadajte, zažigajte ali mečkajte. Ne uporabljajte in ne shranjujte v bližini ognja, vročine in drugih virov vžiga. Ta material lahko akumulira statični naboj, ki lahko povzroči iskro in postane vir vžiga. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10 varnostnega lista). Razred skladiščenja (TRGS 510): 2B (aerosolni razpršilniki in vžigalniki) ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1. Parametri nadzora Omejitve poklicne izpostavljenosti Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije) Vrednost Ogljikov dioksid (CAS ) TWA 9000 mg/m ppm EU. Indikativne mejne vrednosti izpostavljenosti v direktivah 91/322/ EGS, 2000/39/ ES, 2006/15/ ES, 2009/161/ EU, 2017/164/ EU Vrednost Ogljikov dioksid (CAS ) Biološke mejne vrednosti Priporočenih postopkih spremljanja Izpeljane ravni brez učinka (DNELi) Delavci TWA 9000 mg/m ppm Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti. Držati se standardnih postopkov za nadzor. Vrednost Faktorji ocenitve Ogljikovodiki, C6-C7, n alkani,izoalkani,ciklične spojine,< 5% n-hexane (CAS EC ) Dolgoročno, sistemsko, kožno Dolgoročno, sistemsko, vdihavanje Splošno prebivalstvo 773 mg/kg KW/dan 2035 mg/m3 Vrednost Faktorji ocenitve Ogljikovodiki, C6-C7, n alkani,izoalkani,ciklične spojine,< 5% n-hexane (CAS EC ) Dolgoročno, sistemsko, kožno Dolgoročno, sistemsko, oralno Dolgoročno, sistemsko, vdihavanje Predvidene koncentracije brez učinka (PNEC) 8.2. Nadzor izpostavljenosti Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 699 mg/kg KW/dan 699 mg/kg KW/dan 608 mg/m3 Opombe Opombe Uporabljati je treba dobro ventilacijo. Hitrost zračenja naj odgovarja pogojem. Da koncentracije v zraku ostanejo pod priporočenimi pragovi izpostavljenosti, uporabljati digestorije, lokalno prezračevanje prostorov ali druge tehniške prijeme. Če pragovne vrednosti niso predpisane, držati koncentracije v zraku na sprejemljivem nivoju. Opremiti s postajo za pranje oči in varnostnim tušem. Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema Splošne informacije Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme. Zaščita za oči/obraz Zaščita kože - Zaščita rok - Drugo Zaščita dihal Toplotno nevarnostjo Nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki (ali pa naočnike). Uporabljati zaščito za oči, skladno z EN 166. Nosite primerne zaščitne rokavice (standard EN 374). Uporabite rokavice za večkratno uporabo s časom preboja od najmanj 30 minut. Čas preboja rokavic mora biti večji od skupnega časa uporabe izdelka. Če delo traja dlje kod čas preboja, je treba rokavice med delom zamenjati. Priporoča se rokavice iz nitrila. Nosite primerna kemično odporna oblačila. Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo. Kemični aparat za dihanje s patrono za organske pare in kompletna obrazna maska. (filter tip AX) Nosite ustrezno oblačilo za termično zaščito, kadar je to potrebno. BDS000125AE Različica #: 01 Datum izdaje: 28-Maja / 10

5 Higienski ukrepi Nadzor izpostavljenosti okolja ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Agregatno stanje Oblika Barva Vonj Tališče/ledišče Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča Vnetljivost (trdno, plinasto) Med uporabo ne kaditi. Vedno se držati pravilnega ravnanja, kar se osebne higiene tiče, kot je umivanje po ravnanju s sestavinami in pred jedjo in/ali kajenjem. Redno prati delovno obleko in zaščitno opremo, da se kontaminacijo odstrani. O vseh sprostitvah v okolje obvestite ustrezne upravne in nadzorne organe. Z namenom, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varstvu okolja, je potrebno preveriti emisije iz prezračevanja ali delovne opreme. Naprave za čiščenje plinov, filtri ali inženirske spremembe procesne opreme so morda potrebni za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven. Tekočina.. Aerosol. Brezbarven. Topilo. -56,6 C (-69,9 F) ocenjeno C ( F) Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti Meja vnetljivosti - spodnja (%) Meja vnetljivosti - zgornja (%) Plamenišče Temperatura samovžiga Temperatura razpadanja ph Topnost Topnost (v vodi) Parni tlak Parna gostota Relativna gostota Relativna gostota temperatura Značilnosti delcev 9.2 Druge varnostne funkcije Kemijska skupina Eksplozivne lastnosti Oksidativne lastnosti HOS < 0 C (< 32,0 F) Zaprta posoda > 200 C (> 392 F) Ne pride v poštev. Netopno v vodi hpa ocenjeno 0,7 g/cm3 20 C (68 F) Čistilo Ni eksplozivno. Ne oksidira. 665 g/l ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost Kemijska stabilnost Možnost poteka nevarnih reakcij Pogoji, ki se jim je treba izogniti Nezdružljivi materiali Nevarni produkti razgradnje Izdelek je pod normalnimi pogoji rabe, skladiščenja in prevoza stabilen in ne reagira. Snov je pod običajnimi pogoji obstojna. Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane. Izogibati se visokim temperaturam. Močno oksidativne učinkovine. Ogljikovi oksidi. ODDELEK 11: Toksikološki podatki Splošne informacije Poklicna izpostavljenost zmesi ali snovi iima lahko škodljive posledice za zdravje. Podatki o možnih načinih izpostavljenosti Vdihavanje Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Glavobol. Slabost, bruhanje. Daljše vdihavanje je lahko škodljivo. Stik s kožo Stik z očmi Povzroča draženje kože. Dolgotrajen stik z očmi lahko povzroči začasno razdraženje. BDS000125AE Različica #: 01 Datum izdaje: 28-Maja / 10

6 Zaužitje Simptomi Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Izdelek QD-Contact Cleaner Akutno Lahko povzroči neugoden občutek, če se užije. Vendar pa verjetno glavni način poklicne izpostavljenosti ni prek zaužitja. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Glavobol. Slabost, bruhanje. Razdraženost kože. Lahko povzroči pordečenje in bolečine. Klasifikacija metoda izračuna. Rezultatov preskusov Kožno LD50 Podgana 3067 mg/kg KW/dan, 24 h Oralno LD50 Podgana 6134 mg/kg KW/dan Vdihavanje LC50 Podgana mg/mł, 4 h Ogljikovodiki, C6-C7, n alkani,izoalkani,ciklične spojine,< 5% n-hexane Akutno Rezultatov preskusov Kožno LD50 Podgana 2920 mg/kg KW/dan, 24 h Oralno LD50 Podgana 5840 mg/kg KW/dan Vdihavanje LC50 Podgana mg/mł, 4 h Jedkost za kožo/draženje kože Hude poškodbe oči/draženje oči Preobčutljivost pri vdihavanju Preobčutljivost kože Mutagenost za zarodne celice Rakotvornost Strupenost za razmnoževanje Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost Nevarnost pri vdihavanju Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo Podatki o drugih nevarnostih Lastnosti endokrinih motilcev Drugi podatki ODDELEK 12: Ekološki podatki Povzroča draženje kože. Dolgotrajen stik z očmi lahko povzroči začasno razdraženje. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Ni verjetno, zaradi oblike izdelka. Izdelek ne vsebuje sestavin, za katere velja, da imajo na ravni 0,1% ali več lastnosti endokrinih motilcev skladno s členom 57 (f) uredbe REACH ali Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/ Strupenost Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ogljikovodiki, C6-C7, n alkani,izoalkani,ciklične spojine,< 5% n-hexane Vodno Akutno Alge Raki (Crustacea) EC50 EC50 Alge Daphnia Rezultatov preskusov mg/l, 72 h 3 mg/l, 48 h BDS000125AE Različica #: 01 Datum izdaje: 28-Maja / 10

7 Riba Obstojnost in razgradljivost Zmožnost kopičenja v organizmih Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Pow) LC50 Riba Za razgradljivost katerekoli sestavine te zmesi ni podatkov. Ni dostopnih podatkov. Biokoncentracijski faktor (BCF) Mobilnost v tleh Rezultati ocene PBT in vpvb Lastnosti endokrinih motilcev Ni dostopnih podatkov. Rezultatov preskusov 11,4 mg/l, 96 h Ta zmes ne vsebuje snovi, za katere je bilo ocenjeno, da so vpvb/pbt skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII. Niso znana Drugi škodljivi učinki Izdelek vsebuje hlapljive organske spojine, ki imajo potencial za fotokemično ustvarjanje ozon. GWP: 0 ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki Preostali odpadki Kontaminirana embalaža EU šifra odpadka Metode/podatki za odstranjevanje Posebni previdnostni ukrepi ODDELEK 14: Podatki o prevozu Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni kontejnerji ali linijske ladje lahko vsebujejo nekaj ostankov izdelka. To snov in embalažo zanjo je treba odstranjevati na varen način (glejte: Navodila za odstranjevanje). Ker izpraznjeni vsebniki lahko vsebujejo ostanek izdelka, je treba opozorila na nalepki upoštevati tudi potem, ko se je vsebnik izpraznilo. Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Kodo je treba odpakom pripisati po posvetu med uporabnikom, proizvajalcem in podjetjem za odstranjevanje odpadkov. Zbrati in reklamirati ali odstraniti v zatesnjenih vsebnikih na odobrenem odlagališču za odpadke. Vsebina pod tlakom. Ne prebadajte, zažigajte ali mečkajte. Ne dovolite, da ta snov odteka v kanalizacijo/vodne vire. Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo ali rabljenim vsebnikom. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/krajevnimi/državnimi/mednarodnimi predpisi. Odstraniti v skladu z vsemi ustreznimi predpisi. ADR Številka ZN UN Pravilno odpremno AEROSOLI ime ZN Razredi nevarnosti prevoza Razred 2.1 Dodatna tveganja - Št. nevarnosti. (ADR) Oznaka omejitve v (D) predoru ADR/RID - 5F Klasifikacijska koda: Skupina embalaže Ni relevantno Nevarnosti za okolje Ne Posebni previdnostni Preberite varnostna navodila, varnostni list in postopke v sili pred ravnanjem s snovjo. ukrepi za uporabnika IATA UN number UN UN proper shipping AEROSOLS name Transport hazard class(es) Class 2.1 Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards No Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user IMDG UN number UN1950 BDS000125AE Različica #: 01 Datum izdaje: 28-Maja / 10

8 14.2. UN proper shipping AEROSOLS name Transport hazard class(es) Class 2.1 Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards Marine pollutant No EmS F-D, S-U Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Pomorski prevoz v Ni določeno. razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO ADR; IATA; IMDG ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Uredbe EU Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Priloga I in II, z dopolnili Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev), s spremembami Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Dodatek I, del 1 z dopolnili Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 2 z dopolnili Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 3 z dopolnili Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga V z dopolnili Uredba (ES) št. 166/2006 Priloga II Register za sproščanje in prevoz onesnaževal, z dopolnili Ogljikov dioksid (CAS ) Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH Člen 59(10) Seznam kandidatov po sedanji objavi ECHA Avtorizacije Uredba (ES) št. 1907/2006 REACH priloga XIV snov, ki je predmet pooblaščanja s spremembami Omejitve uporabe Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 1907/2006 Priloga XVII s popravki Snovi, za katero velja omejitev za trženje in uporabo Direktiva 2004/37/ES: o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu, z dopolnili Drugi predpisi EU Direktiva 2012/18 / EU o nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, z dopolnitvami Drugi predpisi: Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP uredba), kakor je bila spremenjena. Ta varnostni list je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006, z dopolnili. BDS000125AE Različica #: 01 Datum izdaje: 28-Maja / 10

9 Nacionalni predpisi Ta varnostni list v skladu z naslednjimi zakoni, predpisi in standardi: Ocena kemijske varnosti ODDELEK 16: Drugi podatki Seznam kratic Reference Podatki o metodi vrednotenja, ki vodi k uvrstitvi mešanice Polno besedilo H-navedb, ki v oddelkih 2 do 15 niso v celoti izpisane informacija o spremembi Zakon o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo z dne 13. junija 2013 Uredbe ministra za zdravje z dne 11. junija 2012 o vrstah nevarnih snovi in nevarnih pripravkov, katerih embalaža mora biti opremljena z varnimi zapirali in otipnim opozorilom UREDBA MINISTRA ZA ZDRAVJE z dne 2. februarja 2011 na testih in meritvah dejavnikov, ki škodijo zdravju v delovnih okoljih Uredba Ministrstva za delo in socialno politiko 6. junija 2014 O najvišjih dovoljenih koncentracijah in jakosti škodljivih dejavnikov v delovnem okolju (Uradni list iz 2014, točka. 817) Odlok o kemijski varnosti na delovnem mestu, skupna odločba št. 25/2000 (priloga 2): Kazalci za dovoljene mejne vrednosti biološke izpostavljenosti (učinki) Odlok št. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM ministra za zdravje, in ministra za socialne in družinske zadeve o kemijski varnosti pri delu Zakon št. 93 iz leta 1993 o varstvu pri delu (1993.évi XCIII.), z dopolnili Odlok vlade št. 220 iz leta 2004 (VII. 21.), ki vsebuje pravila o varstvu kakovosti površinskih voda Odlok vlade št. 98/2001 (VI. 15.), o pogojih za dejavnosti, povezane z nevarnimi odpadki, in Odlok Ministrstva za okoljske zadeve št. 16/2001 (VII. 18.) o registru odpadkov Javni zakon št. XXV iz leta 2000 o varnosti kemikalij in Odlok o uporabi št. 44/2000. (XII.27.) EüM [Ministrstva za zdravje] Upoštevati nacionalne predpise za delo s kemičnimi snovmi, skladno z Direktivo 98/24/ES, kakor je bila spremenjena. Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo. ADN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cestah. ATE: Acute Toxicity Estimate (Ocena akutne strupenosti) v skladu z UREDBO (ES) št. 1272/2008 (CLP). CAS: Chemical Abstract Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov). Zgornja meja: Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost, zgornja meja. CEN: Evropski komite za standardizacijo. CLP: Classification, Labeling and Packaging (Razvrščanje, označevanje in pakiranje) UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. GWP: Global Warming Potential (Globalni potencial segrevanja). IATA: International Air Transport Association (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov). Kodeks IBC: Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij za prevoz nevarnih kemikalij v razsutem stanju. IMDG: Mednarodni prevoz nevarnega blaga po morju. MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Mejne vrednosti na delovnem mestu - Nemčija). MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov. REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Registracijia, evalvacija in avtorizacija kemikalij) UREDBA (ES) št 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)). RID: Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Odredbe o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici)). RID: Predpisi o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. STEL: Kratkotrajna meja izpostavljenosti. TLV: Threshold Limit Value (Pragovna mejna vrednost). TWA: Time Weighted Average (Časovno uteženo povprečje). HOS: Hlapne organske spojine. vpvb: Zelo obstojno in zelo bioakumulativno. STEL: Short-term Exposure Limit (Kratkotrajna mejna izpostavljenost). Razvrstitev za zdravje in nevarnosti za okolje je izvedena na osnovi kombinacije preračunov in testnih podatkov, če so na voljo. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Jih ni. BDS000125AE Različica #: 01 Datum izdaje: 28-Maja / 10

10 Informacija o usposabljanju Omejitev odgovornosti Med rokovanjem s to snovjo se držite navodil za usposabljanje za delo s tem materialom. CRC Industries Europe bvba ne more predvideti vseh okoliščin, v katerih se lahko uporabljajo te informacije in njihovi izdelki, ali izdelki proizvajalcev v kombinaciji z njihovimi izdelki. Odgovornost uporabnika je zagotoviti varne pogoje za ravnanje z izdelkom, njegovo shranjevanje in odstranitev in prevzem odgovornosti za izgubo, poškodbo, škodo ali stroške zaradi nepravilne rabe. Podatki na varnostnem listu temeljijo na dosedanjih najboljših spoznanjih in izkušnjah, ki so trenutno na voljo. BDS000125AE Različica #: 01 Datum izdaje: 28-Maja / 10

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_ ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka AIR DUSTER FG Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc VARNOSTNI LIST V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2015/830 1. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Ime Izdelka Blagovno Ime Koda

Prikaži več

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: d-fenotrin, tetrametrin. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : SERVISOL ANTI-STATIC SPRAY 90 Datum izstavitve : Version : 1.0 Ref.št.: UDS000

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : SERVISOL ANTI-STATIC SPRAY 90 Datum izstavitve : Version : 1.0 Ref.št.: UDS000 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka SERVISOL ANTI-STATIC SPRAY 90 Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Proti

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI)

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 100382 246019 701944 CAS-številka: 81-13-0 EINECS-številka: 201-327-3 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka ECO Leak Finder Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Detektor za puščanje

Prikaži več

Varnostni list: Sudan Black B (C.I )

Varnostni list: Sudan Black B (C.I ) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 05.12.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Sudan Black B (C.I. 26150) Številka artikla 0292 Registracijska

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Acryl ral all fluo colours Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Barve 1.3

Prikaži več

Microsoft Word - C162

Microsoft Word - C162 1. Identifikacija pripravka in družbe/podjetja 1.1. Identifikacija pripravka 1.2. Uporaba pripravka: Negovalno sredstvo za nerjaveča jekla za profesionalno uporabo pakirano kot aerosol 1.3. Podatki o proizvajalcu/dobavitelju

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH); usklajeno z zahtevami Priloge 1 uredbe 453/2010 1 / 9 Revizija št:3 Datum izdaje:21/11/12 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator

Prikaži več

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 17.07.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Potassium hydrogen carbonate Številka artikla 9437 Registracijska

Prikaži več

Microsoft Word - g57_en.doc

Microsoft Word - g57_en.doc Stran 1 od 5 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Informacije o izdelku št. g57 Naziv izdelka: Extractum Chamomillae fluid. 1:1 Camomile extract Kamillenfluidextrakt Dobavitelj izdelka/odgovorna

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol Verzija: 1.0 sl datum priprave: 13.04.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več

VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa SERAMAN SENSITIVE Verzija : 1 ODDELEK 1: Identifikacija sn

VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa SERAMAN SENSITIVE Verzija : 1 ODDELEK 1: Identifikacija sn VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) Evropa Verzija 1 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime proizvoda Šifra

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Datum izdaje 14/01/2014 Datum obdelave Verzija 1.3 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka GLADE DISCREET RELAXING ZEN 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec

Prikaži več

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20 PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE 1.1 Ime proizvoda : PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1.2 Identifikacija uporabe : Sredstva za prenos toplote Maziva in aditivi Sredstva

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: C6H6 CH3OH 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba:

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba: Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO Koda: F.4301.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

Varnostni list: Alkali blue 6B C.I

Varnostni list: Alkali blue 6B C.I Verzija: 1.0 sl datum priprave: 26.08.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Alkali blue 6B C.I. 42750 Številka artikla 5155 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

1

1 INA Sjaj za gume Stran 1 od 9 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU 1.1. Identifikacija izdelka - Naziv izdelka: INA Sjaj za gume - Kemijski naziv izdelka: - - Številka registracije:

Prikaži več

Varnostni list: CHAPS

Varnostni list: CHAPS Verzija: 1.0 sl datum priprave: 18.01.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi CHAPS Številka artikla 1479 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI)

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI) Stran: 1 od 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Komercialno ime: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Splošna uporaba:

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 Datum izdaje ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi

Prikaži več

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI)

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI) Stran: 1 od 13 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Komercialno ime: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Splošna uporaba:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: CH2Cl2 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Številka različice: 2.0 Steklena mineralna volna - Izolacijski papir

Številka različice: 2.0 Steklena mineralna volna - Izolacijski papir Številka različice: 2.0 Steklena mineralna volna - Izolacijski papir VARNOSTNI LIST Skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II, spremenjeno., Uredba Komisije (EU) št. 2015/830 z dne 28. maja 2015.

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GLASS CLEAN Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska 1.3

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba proizvoda : Adhezivno

Prikaži več

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\)

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000735 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več