KONČNO POROČILO O NADZORU SOFINANCIRANJA DRUŠTEV V OBČINI LENART

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KONČNO POROČILO O NADZORU SOFINANCIRANJA DRUŠTEV V OBČINI LENART"

Transkripcija

1 Trg Osvoboditve 7 Številka: 032-2/2015 Datum: 5. julij 2018 ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. ZADEVA: ZVEZA: KONČNO POROČILO O NADZORU SOFINANCIRANJA DRUŠTEV V OBČINI LENART Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2018 in Napoved nadzora z dne UVOD Nadzorni odbor Občine Lenart (v nadaljevanju NO) je v skladu s svojim letnim programom dela za leto 2018 v mesecu maju 2018 izvedel nadzor nad sofinanciranjem društev v Občini Lenart, za obdobje od leta 2012 do leta V nadaljevanju so navedene postavke/področja nadzora, sodelujoči, ugotovitve, ocene in mnenja ter priporočila (v skladu s 14. členom Poslovnika NO Občine Lenart). Datum in čas nadzora: maj 2018 od 16:00 do 20: maj 2018 od 16:00 do 20: maj 2018 od 16:00 do 19: maj 2018 od 16:30 do 19:00 Nadzorovanec: - Občina Lenart Nadzorniki : - g. Janez Karo - ga. Albina Benko - ga. Jožica Krajner Sodelujoča pri nadzoru : 1

2 - ga. Darja Ornik, Višja svetovalka za kulturne in splošne zadeve na Občini Lenart - g. Jože Dukarič, Višji svetovalec III 2. UGOTOVITVENI DEL NO je na podlagi napovedi nadzora izvedel nadzor, dne 14. maja 2018, v katerem je od Občine Lenart (v nadaljevanju občina) zahteval vso dokumentacijo v zvezi z razpisnimi pogoji ter dokumentacijo v zvezi sofinanciranjem društev v obdobju od 2012 do 2017, pri čemer razpisa za sofinanciranje sredstev v letih 2013 in 2014, ni bilo. Občina je predložila dokumentacijo in pojasnila, kot je navedeno v nadaljevanju. Pravna podlaga za financiranje društev: 1. KULTURNA DRUŠTVA na podlagi Pravilnika o financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulture v Občini Lenart (MUV, št. 12 z dne ) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulture v Občini Lenart (MUV, št. 12 z dne ) - v nadaljevanju Pravilnik. 2. RAZNA DRUŠTVA od leta 2016 naprej, in sicer na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Lenart (MUV, št. 7 z dne ) za leto 2016 in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Lenart (MUV, št. 9 z dne ) za leto v nadaljevanju Pravilnik. 3. ŠPORTNA DRUŠTVA na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart (MUV, št. 12/2011 z dne in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart (MUV, št. 12/2011 z dne ) ter Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart (MUV, št. 9/2017 z dne ) v nadaljevanju Pravilnik. Postopek dodeljevanja sredstev: na podlagi javnega razpisa, objavljenega v MUV in na spletni strani občine, se zainteresirana društva v predpisanem roku prijavijo z vlogo, ki jo obravnava izbrana komisija. Najprej komisija preveri pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge. Za morebitne nepopolne vloge zahteva dopolnitev. Ko se izteče rok za dopolnitev vlog, komisija ovrednoti oz. točkuje v skladu merili za vrednotenje v skladu s Pravilnikom. Po izvedenem točkovanju se ovrednoti vrednost točke glede na razpoložljiva predvidena sredstva. Na podlagi vrednosti točke ter dodeljenega števila točk se ovrednoti višina sofinanciranih sredstev po posameznem društvu. Po vrednotenju se izda odločba in po poteku pritožbenega roka se podpiše pogodba ter izplačajo sredstva KULTURNA DRUŠTVA 2

3 V nadzorovanem obdobju je Občina Lenart financirala kulturna društva na podlagi razpisov v letih 2012, 2015, 2016 in Nadzorni odbor je preveril razpisno dokumentacijo za leti 2012 in Pregled dokumentacije za leto 2012 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart za leto 2012, z dne je bil objavljen v MUV št. 18, z dne in dne na spletni strani Občine Lenart. Okvirna proračunska sredstva za ta namen so znašala ,00 EUR. Na razpis je prispelo 12 vlog kulturnih društev, kar je razvidno iz Zapisnika o delu komisije za vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis z dne K dopolnitvi vlog so bila pozvana tri društva, ki so vloge dopolnile v roku. Na podlagi točkovanja je bilo dodeljenih točk, po vrednosti 1,26 EUR za točko. Skupna višina odobrenih sredstev je tako znašala ,46 EUR in je v okviru predvidenih razpisanih sredstev. KD Slovenskogoriški glasovi in KD MOL Lenart. KD Slovenskogoriški glasovi je podalo vlogo na javni razpis pravočasno, dne Vloga ni bila popolna, saj je manjkala pogodba o sofinanciranju, zato je Občina Lenart dne poslala poziv na dopolnitev vloge. Poziv je KD prejelo dne ter še istega dne na Občino Lenart dostavilo Pogodbo o sofinanciranju. Komisija je pregledala vlogo in jo pravilno točkovala s 560 točkami. Odločba štev /2012 je bila izdana dne in KD vročena dne Višina dodeljenih sredstev znaša 705,60 EUR. Pogodba štev /2012 je bila podpisana Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart je podal vlogo na javni razpis pravočasno dne Vloga je bila popolna. Komisija je pregledala vlogo in jo točkovala s točkami. Pri preveritvi točkovanja je bilo ugotovljeno, in sicer v rubriki pod točko F) nastopi na prireditvah, proslavah, prireditvah netransparentno točkovanje v višini 1000 točk. NO ni mogel preveriti točkovanja v višini 1000 točk, saj KD ni jasno in natančno opredelilo vseh izvedenih in predvidenih nastopov v letu 2012 in v letu 2013 tudi ni podala poročila v zvezi s tem. Sodelujoča Darja Ornik je podala pojasnilo, da v letu 2012 poročil še niso zahtevali, da pa KD MOL opravlja številne nastope tekom celotnega leta, ki zagotovo presegajo točkovanje. Odločba štev /2012 je bila izdana dne in KD vročena dne Višina dodeljenih sredstev znaša 2.148,30 EUR. Pogodba štev /2012 je bila podpisana Občina Lenart dne s pisnimi dopisi pozvala vsa društva k predložitvi vsebinskega in finančnega poročila o porabi sredstev. Na poziv se nobeno od društev ni odzvalo. 3

4 Pregled dokumentacije za leto 2017 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart za leto 2017, z dne je bil objavljen v MUV št. 11, z dne in dne na spletni strani Občine Lenart. Okvirna proračunska sredstva za ta namen so znašala ,00 EUR. Na razpis je prispelo 12 vlog kulturnih društev, kar je razvidno iz Zapisnika o delu komisije za pregled in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis z dne K dopolnitvi vlog je bilo pozvano pet društev, ki so vloge dopolnile v roku. Komisija je za dve prispeli vlogi, in sicer za Klub ljubiteljev glasbe»moč glasbe nas združuje«in Kulturno društvo Sinkopa ovrednotila vloge v skladu s 3. členom Pravilnika. Ostale vloge je komisija ovrednotila v skladu z 10. členom Pravilnika. Na podlagi točkovanja je bilo dodeljenih točk, po vrednosti 0,89 EUR za točko. Skupna višina odobrenih sredstev tako znaša ,88 EUR in je v okviru predvidenih razpisanih sredstev. KD MOL Lenart in KD Delavec Lenart. Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart je podal vlogo na javni razpis pravočasno dne Vloga ni bila popolna zaradi manjkajočega podpisa in žiga ter pogodbe, zato je Občina Lenart dne poslala poziv na dopolnitev vloge. Poziv je KD prejelo dne ter vlogo dopolnilo dne Komisija je pregledala vlogo in jo točkovala s 4150 točkami. Po preveritvi točkovanja je NO ugotovil, da je komisija z 200 točkami točkovala organizacijo izobraževanj, ki jih društva pripravijo samostojno, po 10. čl. Pravilnika točki II/E, za primer udeležbe dirigentke na izobraževanju. Odločba o sofinanciranju sredstev št /2017 je bila izdana dne in KD vročena dne Višina dodeljenih sredstev znaša 3.693,50 EUR. Pogodba štev /2017 je bila podpisana dne Poročilo KD MOL Lenart o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2017 je občina prejela dne Poročilo vsebuje poročilo o dejavnosti društva ter finančno konstrukcijo porabljenih sredstev, v višini 8.219,07 EUR (nabava uniform, potni stroški, vezave, nagrada dirigentu, stroški koncerta, instrumentalni materiala, nova notna stojala, stroški koledarjev in tisk plakatov ter promocijskega materiala, ostali stroški koncerta), ki presega znesek dodeljenih sredstev. Ugotovljeno je bilo, da so bila dodeljena sredstva ustrezno porabljena, v skladu s Pravilnikom. KD Delavec Lenart je podalo vlogo na javni razpis pravočasno dne Vloga je bila popolna. Komisija je pregledala vlogo in jo točkovala s točkami. Po preveritvi točkovanja je NO ugotovil, da je vloga točkovana v skladu s Pravilnikom. Odločba o sofinanciranju sredstev št /2017 je bila izdana dne in KD vročena dne 4

5 Višina dodeljenih sredstev znaša 2.429,70 EUR. Pogodba štev /2017 je bila podpisana dne Poročilo KD Delavec Lenart o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2017, je občina prejela dne Poročilo vsebuje poročilo o dejavnosti društva (upravnega odbora, dramske sekcije, sekcije za srednjeveške plese in likovno ustvarjalno sekcijo ter finančno konstrukcijo o porabi sredstev (avdio video oprema, najem vozila za predstave, pogostitev nastopajočih, gorivo za vozila, blago in drobni material za kostume), v višini 2.582,10 EUR RAZNA DRUŠTVA V nadzorovanem obdobju je Občina Lenart financirala ostala razna društva na podlagi razpisov v letih 2016 in 2017, saj je bil Pravilnik sprejet komaj leta Nadzorni odbor je preveril razpisno dokumentacijo za leti 2016 in Pregled dokumentacije za leto 2016 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Lenart za leto 2016 z dne je bil objavljen v MUV št. 7, z dne in dne na spletni strani Občine Lenart. Okvirna proračunska sredstva za ta namen so znašala ,00 EUR. Na razpis je prispelo 23 vlog raznih društev, kar je razvidno iz Zapisnika o delu komisije za pregled in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis z dne Od tega je bilo 6 vlog pravočasnih in popolnih ter vloženih od upravičenih oseb, 13 vlog je bilo nepopolnih in so bila društva pozvana na dopolnitev, 3 vloge so bile vložene neupravičeno, 1 vloga pa je bila prepozna. Komisija je dne s pozivi pozvala 13 društev k dopolnitvi vlog. Po izteku roka za dopolnitev vlog se je komisija ponovno sestala dne in zapisala Zapisnik o delu komisije za pregled in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis. Ugotovljeno je bilo, da 17 društev izpolnjuje pogoje, dve društvi pa ne in sta bili vlogi zavrženi. Na podlagi točkovanja je bilo dodeljenih točk, po vrednosti 0,485 EUR za točko. Skupna višina odobrenih sredstev je tako znašala 9.990,10 EUR in je v okviru predvidenih razpisanih sredstev. Društvo kmečkih žena Voličina in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo. Društvo kmečkih žena Voličina je podalo vlogo na javni razpis pravočasno dne Vloga ni bila popolna, saj je manjkala pogodba o sofinanciranju, podpis in žig, zato je Občina Lenart dne poslala poziv na dopolnitev vloge. Poziv je društvo prejelo dne ter vlogo dopolnilo Komisija je pregledala vlogo in jo pravilno točkovala s 1450 točkami. 5

6 Odločba štev /2016 je bila izdana dne in društvu vročena dne Višina dodeljenih sredstev znaša 703,20 EUR. Pogodba štev /2016 je bila podpisana Poročilo Društva kmečkih žena Voličina o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2016, je občina prejela dne Poročilo vsebuje poročilo o dejavnosti društva ter finančno konstrukcijo o porabi sredstev (strošek za kuharske tečaje, pogostitve, občini zbor, ekskurzija), v višini 977,81 EUR. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je podalo vlogo na javni razpis pravočasno dne Vloga ni bila popolna, saj je manjkala pogodba o sofinanciranju, podpis in žig ter podatki o 70% članstvu občanov Občine Lenart, zato je Občina Lenart dne poslala poziv na dopolnitev vloge. Poziv je društvo prejelo dne ter vlogo dopolnilo Komisija je pregledala vlogo in jo pravilno točkovala s 1960 točkami. Pri preveritvi točkovanja je NO ugotovil, da je društvo za organizacijo strokovnega srečanja, izobraževanja, predavanja, delavnice, ki ga organizira društvo v občini Lenart navedlo predavanje za občane, kar je komisija ovrednotila z 20 točkami, po pravilniku pa jim pripada 100 točk. Nadalje je pri organizaciji strokovnega srečanja, izobraževanja, predavanja, delavnice, ki ga organizira društvo izven območja občine Lenart navedlo dve predavanji, in sicer na OŠ Jurovski dol in na OŠ Sv. Ana, kar je komisija ovrednotila s 200 točkami (2x po 100), po pravilniku pa jim pripada 20 točk, torej skupno 40. NO je mnenja, da je komisija po pomoti zamenjala točkovanje. Iz poročila za leto 2016, ki ga je društvo predložilo marca 2017 izhaja, da je društvo izvedlo dve predavanji, in sicer na OŠ Jurovski dol in predavanje za svoje člane, medtem ko predavanja na OŠ Sv. Ana v poročilu ni zaslediti. Odločba štev /2016 je bila izdana dne in društvu vročena dne Višina dodeljenih sredstev znaša 950,60 EUR. Pogodba štev /2016 je bila podpisana Poročilo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo je porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2016, je občina prejela dne Poročilo vsebuje poročilo o dejavnosti društva ter finančno konstrukcijo o porabi sredstev (pohodi, tekmovanja, proslave, potni stroški), v višini 8.434,86 EUR Pregled dokumentacije za leto 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Lenart za leto 2017, z dne je bil objavljen v MUV št. 11 z dne in dne na spletni strani Občine Lenart. Okvirna proračunska sredstva za ta namen so znašala ,00 EUR. Na razpis je prispelo 22 vlog raznih društev, kar je razvidno iz Zapisnika o delu komisije za pregled in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis z dne Od tega je bilo 13 vlog 6

7 pravočasnih in popolnih ter vloženih od upravičenih oseb, 5 vlog je bilo nepopolnih in so bila društva pozvana na dopolnitev, 4 vloge so bile vložene neupravičeno. Komisija je dne s pozivi pozvala 5 društev k dopolnitvi vlog. Po izteku roka za dopolnitev vlog se je komisija sestala ponovno dne in zapisala Zapisnik o delu komisije za pregled in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis. Ugotovljeno je bilo, da 17 društev izpolnjuje pogoje, za 5 društev pa so bile vloge zavržene. Na podlagi točkovanja je bilo dodeljenih točk, po vrednosti 0,83 EUR za točko. Skupna višina odobrenih sredstev je tako znašala 9.976,60 EUR in je v okviru predvidenih razpisanih sredstev. Čebelarsko društvo Sv. Trojica Lenart. Čebelarsko društvo Sv. Trojica Lenart je podalo vlogo na javni razpis pravočasno dne Iz podatkov v vlogi je izhajalo, da je 44% članov društva s stalnim prebivališčem na območju občine Lenart. Zato je komisija v skladu s 4. odstavkom 11. člena Pravnika sprejela sklep, da glede na to, da je čebelarstvo v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost, da v SLO živi različnih vrst živih organizmov, ter da društvo deluje za javno dobro, splošno korist za občino, občane in v korist naravnega okolja in kvalitete življenja, da se društvo točkuje v skladu z 19. členom Pravilnika. Komisija je tako sprejela sklep, da glede na dejstvo, da društvo ne izpolnjuje določila 1. alineje 4. člena Pravilnika in 2. točke 1. alineje javnega razpisa, ki določa, da mora biti 50% članov s stalnim prebivališčem na območju občine Lenart ampak društvo dosega prag 44%, se vloga ovrednoti s 70% doseženih točk in je tako točkovala društvo s točkami, kar pomeni, da 70% znaša 770 točk. Odločba štev /2017 je bila izdana dne in društvu vročena dne Višina dodeljenih sredstev znaša 639,10 EUR. Pogodba štev /2017 je bila podpisana Poročilo Čebelarskega društva Sv. Trojica Lenart o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2017, je občina prejela dne Poročilo vsebuje poročilo o dejavnosti društva ter finančno konstrukcijo o porabi sredstev (ekskurzija, dan odprtih vrat, nabava zastave), v višini 645,89 EUR ŠPORTNA DRUŠTVA V nadzorovanem obdobju je Občina Lenart financirala športna društva na podlagi razpisov v letih 2012, 2015, 2016 in Podlaga za javni razpis za sofinanciranje športnih društev je Letni program športa Občine Lenart, ki ga sprejme Občinski svet, predhodno pa obravnava Odbor za družbene dejavnosti. Razpis se objavi v MOV in na spletni strani občine, članek pa tudi v Ovtarjevih novicah. V 7

8 razpisu se določi rok za oddajo vlog, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart, se ob začetku mandata župana, imenuje tričlanska komisija, ki pregleda prispele vloge in jih točkuje v skladu s Pravilnikom. Na podlagi točkovanja se izdela točkovnik ter razdelijo razpoložljiva sredstva, o čemer se izdajo sklepi in po pravnomočnosti sklepa podpišejo pogodbe in nakažejo sredstva. Društva so dolžna poročati o namenski porabi sredstev do 15. januarja za preteklo leto. Vrednotenje vlog: Vloge društev se vrednotijo po točkovnem sistemu, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart, pri čemer se vloga Občinske športne zveze Lenart vrednoti ločeno, skladno z 29. čl. Pravilnika, ki določa da komisija za izvedbo javnega razpisa na podlagi programov zveze športnih društev oceni in ovrednoti posamezne prijavljene programe na podlagi podanih predlogov, tako ocenjena sredstva pa se odštejejo od skupnih sredstev za izvedbo javnega razpisa, preostanek pa se deli društvom in klubom na podlagi točkovnega sistema. Nadzorni odbor je preveril razpisno dokumentacijo za leti 2015 in Pregled dokumentacije za leto 2015 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini Lenart za leto 2015, z dne , je bil objavljen v MUV št. 7, z dne in dne na spletni strani Občine Lenart. Rok za oddajo vlog je potekel dne , ob 11. uri. Okvirna proračunska sredstva za ta namen so znašala ,00 EUR, podlaga za sofinanciranje pa je Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart, št /2011 z dne Vsa sredstva, v znesku ,00 EUR, so bila izplačana v letu 2015, kot je razvidno iz finančne kartice pod proračunsko postavko sofinanciranje programov športa (razpis). Na razpis je prispelo 19 vlog raznih športnih društev ter vloga Športne zveze Lenart, kar je razvidno iz predložene interne evidence»vrednotenje športnih programov 2015«, ki je priloga Zapisnika o odpiranju in pregledovanju vlog na javni razpis športa 2015, z dne Iz zapisnika niso razvidne morebitne nepravočasne in nepopolne vloge. Vloga Občinske športne zveze Lenart je bila skladno z 29.čl. Pravilnika ovrednotena z 2.674,00 EUR. Preostanek sredstev, v znesku ,00 EUR, je bil razdeljen med ostalih 19 društev. Vloge društev so se ovrednotile po točkovnem sistemu, skladno z določili 11. do 30. čl. Pravilnika. Dodeljenih je bilo ,3 točk, vrednosti ene točke je znašala 0,4004 EUR. Nogometnega kluba Lenart (NKL) in Športnega društva Selce (ŠDS). 8

9 NKL je podal vlogo na javni razpis pravočasno, dne Vloga je bila popolna. Komisija je pregledala vlogo in jo skladno s Pravilnikom točkovala z točkami ter dodatno z 20% pribitka, v skladu s 30. čl. Pravilnika, kar znaša skupaj točk. Sklep o sofinanciranju sredstev štev /2015 je bil izdan dne in društvu vročen dne V skladu s točkovnikom znaša višina dodeljenih sredstev 5.540,00 EUR. Pogodba štev /2015 je bila podpisana Poročilo NKL o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2015, je občina prejela dne Poročilo vsebuje finančno konstrukcijo o porabi sredstev (stroški sodnikov in trenerjev, stroški športne opreme, stroški izobraževanja, članarina Zveze nogometnih trenerjev, sendviči in pijača za otroke), v višini ,88 EUR. S sofinanciranimi sredstvi so pokrili del športnega delovanja. ŠDS je podal vlogo na javni razpis pravočasno, dne Vloga je bila popolna. Komisija je pregledala vlogo in jo skladno s Pravilnikom točkovala z točkami. Sklep o sofinanciranju sredstev štev /2015 je bil izdan dne in društvu vročen dne V skladu s točkovnikom znaša višina dodeljenih sredstev 1.930,00 EUR. Pogodba štev /2015 je bila podpisana Poročilo ŠDS o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2015, je občina prejela dne Poročilo vsebuje stroškovnik porabljenih sredstev, in sicer prijavnine, sodniški stroški, stroški poklanega tekmovanja, stroški telovadnice. stroški trenerjev, stroški športne opreme, stroški izobraževanja, članarina, sendviči in pijača za otroke), v višini 2.006,50 EUR. Izkazani stroški presegajo dodeljena sredstva Pregled dokumentacije za leto 2017 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini Lenart za leto 2017, z dne , je bil objavljen v MUV št. 11, z dne in dne na spletni strani Občine Lenart. Rok za oddajo vlog je potekel dne Okvirna proračunska sredstva za ta namen so znašala ,00 EUR, podlaga za sofinanciranje pa je Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart, št /2017, z dne Vsa sredstva, v znesku ,00 EUR, so bila izplačana v letu 2017, kot je razvidno iz finančne kartice pod proračunsko postavko sofinanciranje programov športa (razpis). Na razpis je prispelo 20 vlog raznih športnih društev ter vloga Športne zveze Lenart, kar je razvidno iz predložene interne evidence»vrednotenje športnih programov 2017«, ki je priloga Zapisnika o odpiranju in pregledovanju vlog na javni razpis športa 2017, z dne Iz zapisnika niso razvidne morebitne oddane nepravočasne in nepopolne vloge. 9

10 Vloga Občinske športne zveze Lenart je bila skladno z 29.čl. Pravilnika ovrednotena z 2.805,00 EUR. Preostanek sredstev, v znesku ,00 EUR, je bil razdeljen med ostalih 20 društev. Vloge društev so se ovrednotile po točkovnem sistemu, skladno z določili 11. do 30. čl. Pravilnika. Dodeljenih je bilo ,5 točk, vrednosti ene točke je znašala 0,4628 EUR. Občinske športne zveze Lenart (OŠZL) in Izobraževalnega odbojkarskega kluba»zoja«lenart (IOKZL). OŠZL je podala vlogo na javni razpis pravočasno, dne Vloga je bila popolna. Komisija je pregledala vlogo in vlogo ovrednotila v skladu z 29. čl. Pravilnika, v znesku EUR (stroški kolesarskega maratona, v znesku 355,00 EUR, tradicionalni memorial v nogometu, v znesku 210,00 EUR, športne prireditev ob občinskem prazniku, v znesku 580,00 EUR, prireditev športni leta, v znesku 300,00 EUR, osnovni stroški delovanja zveze, v znesku 630,00 EUR in šolska športna tekmovanja za vse občine UE Lenart, v znesku 730,00 EUR). Priglašenih stroškov tradicionalnega nogometnega turnirja veteranov, v znesku 370,00 EUR, komisija ni priznala. Sklep o sofinanciranju sredstev štev /2017 je bil izdan dne in vročen dne Pogodba štev /2017 je bila podpisana Poročilo o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2017, je občina prejela dne Poročilo vsebuje finančno konstrukcijo o porabi sredstev, v znesku 3.152,63 EUR, ki presegajo dodeljena finančna sredstva s strani Občine Lenart. IOKZL je podal vlogo na javni razpis pravočasno, dne Vloga je bila popolna. Komisija je pregledala vlogo in jo skladno s Pravilnikom, točkovala s točkami. Sklep o sofinanciranju sredstev štev /2017 je bil izdan dne in društvu vročen dne V skladu s točkovnikom znaša višina dodeljenih sredstev 1.719,00 EUR. Pogodba štev /2015 je bila podpisana Poročilo društva o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2017 je občina prejela dne Poročilo vsebuje stroškovnik porabljenih sredstev, in sicer stroške za Odbojkarsko zvezo Slovenije, stroške za Zvezo odbojkarskih sodnikov, stroške nabave opreme, stroške odbojkarskih trenerjev, stroški prehrane igralk, stroški usposabljanja trenerjev in potni stroški sodnikov), v skupnem znesku 6.340,76 EUR. Navedeni stroški bistveno presegajo dodeljena sredstva, v višini 1.719,00 EUR. 3. POVZETEK Nadzorni odbor je preveril sofinanciranje društev v Občini Lenart, v obdobju in ugotovil, da so sredstva, ki so namensko predvidena v proračunu, razdeljena na podlagi javnega razpisa, v skladu s sprejetimi Pravilniki. Pri celotni dokumentaciji financiranja 10

11 kulturnih društev je še posebej viden pozitiven napredek, saj v letu 2012 Občina Lenart od kulturnih društev še ni zahtevala poročil o njihovi dejavnosti, po letu 2015 pa so bila omenjena poročila zahtevana in s strani kulturnih društev ustrezno zapisana in poslana Občini Lenart. 4. MNENJE IN PRIPOROČILO Nadzorni odbor pri preveritvi navedene dokumentacije pod 2. točko ni ugotovil nepravilnosti pri poslovanju Občine Lenart. NO je mnenja, da komisija pravilno točkuje vloge. Vsa društva iz poročil dokazujejo, da sredstva porabijo za namene delovanja. NO priporoča, da občina še naprej zagotavlja sredstva za društva v Občini Lenart, ter da še naprej tako skrbno skrbi za dokumentacijo. Poročilo pripravili: g. Janez Karo ga. Albina Benko ga. Jožica Krajner Jožica Krajner l.r. Predsednica NO Občine Lenart 11

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt Trg Osvoboditve 7 Številka: 032-2/2015 Datum: 24. avgust 2018 ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. ZADEVA: ZVEZA: KONČNO POROČILO O NADZORU PORABE SREDSTEV ZA UREDITEV NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA,

OBČINA GORNJA RADGONA, R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 5/15, z dne 16.12.2015., v nadaljevanju pravilnik)

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Občina Radovljica (Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe), Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, 254/2019),

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za sofinanciranje

Prikaži več

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru,

Prikaži več

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

II

II ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 671-1/2015-2 Datum: 12.01.2015 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 17 F: 01 478 90 35 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si NAVODILA

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR Železniki, 6.12.2011 Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v torek 6.12.2011, s pričetkom

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU , F

Občina Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU , F Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 obc.ivancna.gorica@siol.net ivancna-gorica.si Številka: 430-0005/2018-142 Datum: 1. 3.

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 35/15, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe

Prikaži več

OBČINA BENEDIKT Občinski svet Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT tel.: , telefaks: e-pošta: 8 Številka:

OBČINA BENEDIKT Občinski svet Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT tel.: , telefaks: e-pošta: 8 Številka: OBČINA BENEDIKT Občinski svet Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT tel.: 02 703 60 80, telefaks: 02 703 60 81 e-pošta: obcina@benedikt.si 8 Številka: 01103-002/2016-17 Datum: 29. marec 2016 POROČILO o opravljenem

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

osnutek besedila javni razpis kultura Lendava 2018

osnutek besedila javni razpis kultura Lendava 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 2018 SOFINANCIRALA OBČINA LENDAVA Razpisna dokumentacija: A. Besedilo javnega razpisa B. Prijavni obrazec z izjavo o izpolnjevanju

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več