OBVLADOVANJE FIZIČNEGA PREMOŽENJA V PODJETJU KZ - METLIKA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBVLADOVANJE FIZIČNEGA PREMOŽENJA V PODJETJU KZ - METLIKA"

Transkripcija

1 Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov OBVLADOVANJE FIZIČNEGA PREMOŽENJA V PODJETJU KZ - METLIKA Mentor: doc. dr. Damjan Maletič Kandidat: Boris Stojić Kranj, september 2018

2 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Damjan Maletiču za potrpežljivost in uporabne nasvete pri izdelavi diplomskega dela. Zahvalil bi se tudi podjetju KZ Metlika, ki mi je dovolilo vpogled v podatke, hvala pa tudi vsem bližnjim, ki so mi bili v podporo in pomoč v času pisanja diplomskega dela.

3 POVZETEK Obvladovanje fizičnega premoženja predstavljamo kot področje, ki lahko organizacijam nudi pomoč pri pomoč pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Namen diplomskega dela je bilo analizirati izvajanje aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja na primeru podjetja KZ Metlika. Teoretičen del obravnava področje obvladovanja fizičnega premoženja. Predstavljeni so glavni elementi omenjenega področja. Diplomsko delo obsega tudi prikaz standardizacije na obravnavanem področju ter izpostavlja nekatere smernice na področju obvladovanja fizičnega premoženja. Za pridobitev podatkov je bila izvedena študija primera. Namen študije primera je bila analiza obstoječega stanja na področju izvajanja aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja. Intervju je bil izveden z vnaprej pripravljenim vprašalnikom. Analiza obstoječega stanja nam je pokazala, da se zaposleni v podjetju zavedajo pomembnosti izvajanja aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja. Ugotovitve tudi kažejo, da so glavni dejavniki, ki ovirajo učinkovito vpeljavo aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja, glede na mnenje zaposlenih v podjetju, porast dokumentacije in birokracije ter pomanjkanje človeških virov. Diplomsko delo tudi podaja predloge za izboljšavo na področju obvladovanja fizičnega premoženja. KLJUČNE BESEDE: - obvladovanje - premoženje - tveganje - stroški

4 ABSTRACT We presented the management of physical assets as an area that can help organizations to improve the efficiency and effectiveness of operations. The purpose of the theses was therefore to analyze the implementation of physical assets on the example of company KZ- Metlika. The theoretical part of the theases dealt with the field of physical asset managment, for which we presented the main elements of it. We also included the presentation of standardization and highlighted some guidelines in the field of physical assest management. In order to obtain the data, we conducted a case study. The purpose of which was to analyze the existing situation in the area of physical asset management activity. In order to conduct the case study we used a pre-prepared questionnaire. By analyzing the existing situation, we concluded that the employees in the company are aware of the importance of implementing the physical asset management activity. As part of the analysis, it was also shown that the main factors that impede the effective introduction are the opinion of the company's employees, increased documentation and bureaucracy and lack of human resources. As part of the theses we also presented a proposal for improving the field of physical asset management. KEYWORDS: - control - asset - risk - cost

5 KAZALO 1. UVOD PREDSTAVITEV PROBLEMA PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE METODE DELA TEORETIČNA PODLAGA OBVLADOVANJE FIZIČNEGA PREMOŽENJA GFMAM GLOBAL FORUM ON MAINTENANCE AND ASSET MANAGEMENT OBVLADOVANJE TVEGANJA SREDSTVA CILJI PODJETJA OBVLADOVANJE STROŠKOV STROŠKI ZALOG STROŠKI DELOVNIH SREDSTEV STROŠKI VZDRŽEVANJA STROŠKI POVEZANI Z ŽIVLJENJSKIM CIKLOM STANDARDIZACIJA EMPIRIČNI DEL PREDSTAVITEV PODJETJA ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA NA PODROČJU PAM STRATEGIJA IN PLANIRANJE ODLOČITVE V ZVEZI Z OBVLADOVANJEM PREMOŽENJA ŽIVLJENJSKI CIKEL OBVLADOVANJA PREMOŽENJA ORGANIZACIJA IN LJUDJE TVEGANJE IN PREGLED SKLEPNE UGOTOVITVE LITERATURA IN VIRI KAZALO SLIK KAZALO TABEL PRILOGE... 37

6 1. UVOD V zadnjih letih je bilo več industrijskih sektorjev izpostavljenih zahtevnim razmeram zaradi upadanja trga in velikega tržnega nihanja. Povišale pa so se tudi zahteve sodobne industrije, predvsem v smeri izboljšanja storitev in izdelkov, brez povečanja stroškov ali tveganj. Ključni vidik pri izpolnjevanju takšnih povišanih zahtev je način, kako organizacije obvladujejo svoje premoženje in vrednost, ki jo ustvarjajo. Načela obvladovanja premoženja omogočajo industriji, da redno dosegajo svoje organizacijske cilje (Gonzalez, 2013). Učinkovito obvladovanje proizvodnih procesov, obvladovanja fizičnega premoženja in ostalih procesov v organizaciji, je ključno za ekonomsko upravičenost in dolgoročno uspešnost organizacij v mnogih panogah. Pravzaprav je učinkovito in uspešno obvladovanje fizičnega premoženja zelo pomembno z vidika doseganja učinkovitosti in uspešnosti organizacije (Maletič, 2015). SIST ISO definira to področje kot»sistematične in koordinirane dejavnosti skozi katere organizacija optimalno in trajnostno obvladuje svoja sredstva in sistem za njihovo obvladovanje, njihovo učinkovitost in uspešnost, tveganje in stroške skozi celotni življenjski cikel, z namenom doseganja strateškega plana organizacije«. Obvladovanje fizičnega premoženja torej zajema vrsto dejavnosti, upoštevajoč vse faze življenjskega cikla, od planiranja ter do končne odstranitve fizičnih sredstev iz proizvodnje, predvsem z namenom doseganja poslovnih ciljev organizacije, upoštevanja tehničnih vidikov, upoštevanja zakonskih okvirov, itd. (Amadi- Echendu, 2004). Obvladovanje fizičnega premoženja lahko nudi veliko koristi z vidika zmanjševanja stroškov, izboljšanja operativne učinkovitosti, izboljšanje obvladovanja investicij, tveganj in obvladovanja življenjskega cikla fizičnih sredstev ipd. (Schuman in Brent, 2005; Maletič, 2015; Maletič et al., 2017). Premoženje se lahko razume kot sredstva, ki za organizacijo predstavljajo vrednost, kar pomeni, da so vključena tudi vsa fizična sredstva s katerimi organizacija razpolaga (oprema, viličarji, stroji, itd.). Fizična sredstva v organizacijah, ki so izpostavljena dinamičnim interakcijam s trgom in močno konkurenco, imajo strateško vlogo, saj so aktivno vključena v procese proizvajanja izdelkov ali storitev, s katerimi organizacija ohranja konkurenčni položaj na trgu (Maletič et. al, 2016). Upravljanje učinkovitosti pomeni upravljanje uresničevanja strategije v neki organizaciji. Gre za spreminjanje načrtov v rezultate. Upravljanje učinkovitosti je krovni koncept, ki znane metodologije za boljše poslovanje povezuje s tehnologijo. Skratka, metodologij ni več treba uporabljati ločeno, temveč jih je mogoče dopolnjevati (Cokins, 2006). Obvladovanje fizičnega premoženja je sistematična in usklajena dejavnost, prek katere organizacije optimalno in trajnostno obvladuje svoje premoženje tekom celotnega življenjskega cikla. Namen omenjenega področja je pomoč organizacijam pri pridobivanju vrednosti iz sredstev za dosego poslovnih ciljev organizacije. Obvladovanje fizičnega premoženja postaja v sodobnem času precej pomemben dejavnik za gospodarstvo. Zahteve po večji učinkovitosti, poslovni in regulativni Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 1

7 pritiski za zmanjšanje stroškov ter tveganje, so dejavniki, s katerimi se danes srečujejo organizacije (Gonzalez, 2013). Namen diplomskega dela je predstaviti glavne dejavnike obvladovanja fizičnega premoženja ter z izvedbo študije primera, izvedeno v podjetju KZ Metlika, podati predloge za izboljšavo na obravnavanem področju PREDSTAVITEV PROBLEMA Obseg vzdrževanja v proizvodnem okolju je razviden iz različnih definicij. Britanski inštitut za standardizacijo vzdrževanje opredeljuje kot»proces, ki ohranja naprave in sisteme v delovnem stanju s tem, da preprečuje prehod le teh v stanje okvare oziroma vzpostavlja delovno stanje po stanju okvare«(bs 4778). Področje vzdrževanja se je razvijalo od tehničnih in organizacijskih aktivnosti, do managerskih. V zadnjem času pa se vedno več pozornosti namenja obvladovanju fizičnega premoženja. Podobno kot smo že opredelili v uvodu, je namen obvladovanja fizičnega premoženja obvladovanje življenjskega cikla fizičnih premoženj/sredstev, s ciljem doseganja čim boljših rezultatov organizacije (EFNMS, 2009). Predvsem z izdajo mednarodnega standarda SIST ISO 55001:2014, ki določa zahteve za sistem obvladovanja premoženja v kontekstu organizacije, je to področje dobilo še večji pomen. Problem, ki se pogosto pojavlja v praksi je, da se organizacije osredotočijo le na posamezne segmente procesa obvladovanja fizičnega premoženja (pogosto le na fazo vzdrževanja) in ne na celotno integracijo s sistemom managementa v organizaciji (Pacaiova et al., 2012). Raziskovalno delo v pričujočem diplomskem delu, je osredotočeno na izvajanje aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika. Osnovna dejavnost omenjenega podjetja je nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki. V diplomskem delu se bomo osredotočili na to, da bi s celostnim obvladovanjem fizičnega premoženja, vse bolj draga in tehnično-tehnološko izpopolnjena delovna sredstva, postajala bolj zanesljiva. S primernim obvladovanjem fizičnega premoženja lahko zagotavljamo visoko stopnjo zanesljivosti in razpoložljivosti delovanja fizičnih premoženj/sredstev in tudi njihovo sposobnost, da v čim krajšem času maksimalno učinkujejo opravljajo svoje namenske funkcije PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE Predpostavljamo, da so podatki, ki smo jih pridobili iz podjetja KZ Metlika točni, omejeni smo le s količino posredovanih podatkov. Pridobljeni rezultati ne bodo predstavljali rešitve za vse organizacije, saj bomo študijo primera (ang. case study) izvajali le na eni podlagi enega podjetja. Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 2

8 1.3. METODE DELA V prvem delu diplomskega dela je namen pregled domače in tuje literature s področja obvladovanja fizičnega premoženja. Osredotočili se bomo tudi na GFMAM (Global Forum for Maintenance and Asset Management). Segmenti obvladovanja fizičnega premoženja so povezani s šestimi glavnimi področji, ki se navezujejo na konceptualni model in 39 subjektov (razvidno v prilogi). Pomembno je razumeti, da so ti predmeti namenjeni za celoten obseg obvladovanja premoženja. Pri izvedbi študije primera smo si pomagali tudi z vnaprej pripravljenim vprašalnikom, da bi pridobili čim več informacij o implementaciji aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika. Pri izvajanju študije primera smo si pomagali tudi z literaturo Yina, 2003, ki nas s svojo knjigo usmerja k najbolj učinkovitemu reševanju problema oziroma izvedbi študije primera. Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 3

9 2. TEORETIČNA PODLAGA Da bi vse bolj draga in tehnično-tehnološko izpopolnjena delovna sredstva postopno izgubljala vse manj proizvodne moči, in zaradi ega postajala vse manj zanesljiva, jih je treba znati dovolj celostno vzdrževati (Androjna, Rosi, 2008). Moramo se zavedati strateškega pomena vzdrževanja, saj bodo v prihodnje uspešna in učinkovita zgolj tista podjetja, ki se bodo znala na stalno spreminjajočem se in težko predvidljivem trgu, prilagoditi sodobnim trendom poslovanja in vzdrževanja. Delovna sredstva, ki morajo biti sposobna zanesljivo delovati so vse bolj tehnično in tehnološko zapletena, zato posajajo vse bolj občutljiva na vzdrževanje (Gonzalez, 2013). Visoko stopnjo zmogljivosti in razpoložljivosti delovanja delovnih sredstev lahko zagotovimo, kadar je vzdrževanje sodobno organizirano in izvajano. Vzdrževanje je, enako kot druge poslovne funkcije podjetij, tisto vse bolj pomembno strateško področje, ki zaposluje redke proizvodne vire in jih kombinira med seboj, da bi omogočilo zanesljivejšo ter kakovostnejšo proizvodnjo in prodajo ekonomskih dobrin. Funkcija kakovostnega delovanja je sistem zahtevane zanesljivosti, produktivnosti in ekonomičnosti v celotnem ciklu delovnega sredstva. Če povzamemo po Androjni in Rosiju (2008) je pomembno, da v kontekstu celostnega obvladovanja vzdrževanja znamo in zmoremo: - zagotavljati potrebno raven zanesljivosti in razpoložljivosti delovnih sredstev; - zagotavljati potrebni učinek delovanja tehničnih sistemov s čim manj zastoji; - minimizirati skupne stroške poslovanja; - preprečevati in omejevati učinke staranja in propadanja delovnih sredstev; - skupno, usklajeno z vsemi drugimi procesi v podjetju delovati pri upravljanju proizvodnje in financiranju; - zagotoviti boljšo kakovost proizvodov in storitev; - izboljšati nivo motiviranosti za delo; - ohranjati razpoložljive vire podjetja in zmanjševati izmet; - pravočasno dobavljati proizvode in storitve kupcem. V fazi snovanja in oblikovanja politike organizacije, je sodelovanje širšega kroga sodelavcev pomembno iz vsaj treh razlogov. Kot prikazuje spodnja slika je verjetnost, da postopek postane tog in zbirokratiziran manjša, kot če je snovanje politike prepuščeno zgolj vršnemu managementu. Sodelavci lahko hitreje razpoznajo nedorečene zadeve na operativni ravni in najdejo zanje ustvarjalne rešitve, medtem, ko bi jih vrhnji management lahko zaradi pomanjkanja časa in relevantnih informacij spregledal. Zaradi tega postaja spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih čedalje pomembnejša sestavina vodenja politike organizacije. Tretji razlog pa je v zagotavljanju zavezanosti članov organizacije, k sprejeti politiki organizacije, saj če je člani ne sprejmejo in izvajajo, potem politika nima posebne vrednosti (Borislavo, 2008). Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 4

10 Slika 1: poenostavljeni prikaz izvajanja politike organizacije (vir: Borislavo R. (2008) Fleksibilnost politike organizacije) Čeprav obvladovanje učinkovitosti in uspešnosti pogosto zamenjujejo s sistemi za upravljanje človeških virov, gre za širšo metodo, ki obsega kazalnike, programska orodja in sisteme, ki spodbujajo učinkovitost organizacije. Spodbuja širše sodelovanje različnih profilov pri sprejemanju odločitev in premišljenem tveganju, ker z natančnimi in zanesljivimi podatki zagotavlja občutno večjo preglednost. Pri upravljanju učinkovitosti gre za celoten cikel načrtovanja in nadzora upravljanja. Med neopredmetena sredstva spadajo tudi zaposleni in odnosi. Znanje ljudi in njihova želja, da bi se izkazali z delom, so viri, zaradi katerih se vrednost povečuje (Cokins, 2006). Za uspešnost organizacije je ključnega pomena, da management, glede na specifične pogoje, zagotavlja primerno stopnjo skladnosti med posameznimi elementi politike organizacije ter med organizacijo in okoljem (Borislavo, 2008). Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 5

11 Obvladovanje fizičnega premoženja razumemo kot obvladovanje fizičnih sredstev, kot so stroji, oprema, naprave, zgradba itd. Obvladovanje fizičnega premoženja predstavlja sistematičen pristop, ki upošteva celotni življenjski cikel, od koncepta do končne odstranitve. Zgodovinsko gledano, obvladovanje fizičnega premoženja ni bilo obravnavano kot specifična poklicna dejavnost, vendar se to spreminja, zato mnoge organizacije namenjajo vse več pozornosti obvladovanju fizičnega premoženja. Splošna načela obvladovanje fizičnega premoženja omogoča organizacijam sistematičen pristop in se osredotoča na različne procese, kot na primer (Hastings 2010): - začetno oceno poslovanja, - opredelitvijo potreb po osnovnih sredstvih, - finančnim vrednotenjem, - analizo logistične podpore, - stroški življenjskega cikla, - strategijo vzdrževanja, - analizo stroškov in koristi. Za organizacije je ključnega pomena tudi primerna politika in strategija obvladovanja fizičnega premoženja (Maletič, 2015, Cokins, 2006). Maletič (2015) tudi navaja, da morajo organizacije za učinkovit sistem obvladovanja fizičnega premoženja imeti jasno postavljene cilje, strategijo in plane povezane z gospodarjenjem z delovnimi sredstvi. Predvsem je pomembno, da slednje izhaja iz strateških ciljev organizacije OBVLADOVANJE FIZIČNEGA PREMOŽENJA Preden nadaljujemo s podrobnim uvodom v obvladovanje fizičnega premoženja (ang. Physical asset management - PAM), je potrebno najprej razumeti nekatere vidike. Izraz upravljanje s sredstvi je bil v preteklosti pogosto vezan na upravljanje s finančnimi sredstvi, katerega cilj je preprosto izvajanje dejavnosti za povečanje donosnosti v finančnem kontekstu (Liyanage, 2012). Tudi teza, da je izključno povezan z vzdrževanjem in zanesljivostjo opreme, pogosto povzroči napačno razumevanje tega področja (Woodhouse, 2010). Namreč obvladovanje fizičnega premoženja vključuje obvladovanje premoženja kot celovito, integrativno disciplino, ki omogoča uravnoteženost stroškov, tveganj in pridobivanje vrednosti iz premoženj/sredstev tekom celotnega življenjskega cikla. Obvladovanje fizičnega premoženja omogoča integracijo in povezovanje različnih dejavnosti v organizaciji ter zagotovi okvir, ki nudi podporo organizacijam pri doseganju strateških ciljev (Lloyd, 2010). Obvladovanje fizičnega premoženja je sistematična in usklajena dejavnost, prek katere organizacije optimalno in trajnostno obvladujejo svoje premoženje upoštevajoč vse faze življenjskega cika (Maletič, 2015). Kot smo že uvodoma definirali, je namen obvladovanja fizičnega premoženja pridobivanje vrednosti iz fizičnih premoženj/sredstev za dosego poslovnih ciljev organizacije. Obvladovanje fizičnega premoženja je v sodobnem času postal precej pomemben za gospodarstvo. Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 6

12 Za podporo industriji pri obvladovanju fizičnih premoženj in njihovih izzivov je privedlo do mednarodnega standard SIST ISO Standard omogoča organizacijam lažjo vzpostavitev sistema PAM. Dodatno je v evropskem prostoru ustanovljen odbor EAMC EFNMS (EFNMS Asset Management Committee). Poleg omenjenega odbora deluje tudi Globalni forum o vzdrževanju in obvladovanju premoženja (GFMAM). GFMAM (Global Forum On Maintenance & Asset Management) je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena maja 2010 in jo sestavljajo vodilne strokovne organizacije na področju obvladovanja premoženja. GFMAM je tudi objavil dokument, iz katerega je razvidno, da PAM vsebuje 39 elementov (razvidno v prilogi). Glavni razlog za obstoj premoženja je zagotavljanje vrednosti organizaciji in njenim delničarjem. Obvladovanje premoženja se ne osredotoča na samo sredstvo, temveč se osredotoča na potencialno vrednost, ki jo sredstvo ustvari organizaciji. Ta vrednost je lahko finančna ali pa nefinančna. Realizacija potencialne vrednosti se doseže preko učinkovitega obvladovanja življenjskega cikla in procesov odločanja, ki so v skladu s potrebami organizacije (Liyanage, 2012). Uresničevanje vrednosti določata vodstvo in kultura na delovnem mestu. To zahteva vodenje in popolno sodelovanje z vseh vodstvenih ravni organizacije. Voditelji organizacije so odgovorni za opredelitev jasnih vlog svojih zaposlenih in za zagotavljanje, da so zaposleni seznanjeni in kompetentni na področju obvladovanja premoženja. Obvladovanje premoženja zagotavlja potrebno varnost, da bodo sredstva prispevala k ustvarjanju vrednosti in da bodo izpolnjevala svoj potreben namen (GFMAM, 2014). Za vsebino, ki mora biti vključena v plan obvladovanja premoženja, ni predpisanih zahtev. GFMAM (2014) predlaga, da bi morali plani obvladovanja premoženja upoštevati naslednje: - posebne dejavnosti, ki jih bo organizacija opravila za dosego obvladovanja premoženja; - sredstva potrebna za izvajanje dejavnosti, vključno s finančnimi viri, človeškimi viri, zahtevano usposobljenost in potrebno opremo; - določeni načrti obratovanja in vzdrževanja; - pričakovani izidi načrtov obvladovanja premoženja; - določeni časovni roki za dokončanje dejavnosti; - vloge in odgovornosti, ki jih vsebuje vsaka dejavnost obvladovanja premoženja; - grožnje in tveganja, povezana z izvajanjem dejavnosti obvladovanja premoženja. Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 7

13 2.2. GFMAM GLOBAL FORUM ON MAINTENANCE AND ASSET MANAGEMENT GFMAM opredeljuje področje obvladovanja premoženja, ki uresničuje cilje, da bi olajšala izmenjavo in usklajevanje znanj in aktivnosti za vzdrževanje in obvladovanja premoženja. Različni nameni za GFMAM obvladovanja premoženja so (GFMAM, 2014): - zagotoviti pregled discipline obvladovanja premoženja; - zagotoviti strukturo za izgradnjo znanja o sistemih potrjevanja in kvalifikacijah pri obvladovanju premoženja; - zagotoviti sredstvo za primerjavo in kontrast različnih certifikacijskih shem; - obveščati o zahtevah glede obvladovanja premoženja za ocenjevalce ISO 55000; - ponuditi sistem za benchmarking (relativno primerjavo na primer za procese, izdelke in storitve). Načela, ki izhajajo iz organizacijskega korporativnega načrta in so v skladu z njimi, zagotavljajo okvir za razvoj in izvajanje strateškega načrta obvladovanja premoženja in določanje ciljev obvladovanja premoženja. GFMAM (2014) navaja, da politika obvladovanja premoženja zagotavlja niz načel in okvir za razvoj in izvajanje pristopa obvladovanja premoženja. Nadalje, GFMAM (2014) izpostavlja, da mora politika obvladovanja premoženja zagotavljati tudi načela povezana z razvojem strategije in ciljev na področju obvladovanja premoženja. Politika obvladovanja premoženja mora biti skladna z zahtevami interesnih skupin, organizacijskimi cilji in upoštevajoč morebitne omejitve, s katerimi se organizacija srečuje. Politiko obvladovanja premoženja mora podpirati tudi najvišje vodstvo, ki mora učinkovito komunicirati in redno preverjati z zavezo za nenehno izboljševanje sistema obvladovanja premoženja (GFMAM, 2014). Strategija obvladovanja premoženja opisuje dolgoročni pristop k obvladovanju premoženja. Običajno vsebuje sklop strateških izjav, ki opisujejo sedanje in prihodnje ravni storitev, ki jih organizacija namerava zagotoviti. Ravno tako izpostavlja potrebna znanja in veščine, ki jih organizacija potrebuje za trajnostno doseganje teh rezultatov (GFMAM, 2014). Strategija obvladovanja s sredstvi običajno vključuje (GFMAM, 2014): - cilje obvladovanja premoženja, ki temeljijo na scenarijskih analizah, ki vključujejo merljive cilje glede pričakovane gospodarske, okoljske in družbene uspešnosti premoženja organizacije; - ključne odgovornosti za dejavnosti, zajete v strategiji obvladovanja premoženja, ter za izvajanje strategije obvladovanja premoženja; - merila za odločanje, ki se uporabljajo za izvedbo stroškov življenjskega cikla in analize tveganja, da se določi optimalna sredstva; - kako bo organizacija razvila svoje informacije o sredstvih za podporo takšne analize in kako bo organizacija obvladovala negotovost, povezano s svojimi informacijami o sredstvih; Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 8

14 - regresijo sistema nadzora nad obvladovanja premoženja, ki opisuje sistem obvladovanja, ki ga je organizacija izvedla; - metodologijo za določanje kritičnosti sredstev in omrežja OBVLADOVANJE TVEGANJA Tveganja so sestavni del poslovanja, poznamo pa načine, kako se pred njimi zaščititi oziroma jih zmanjšati. Ker gre pri večini poslovnih odločitev za žrtvovanje trenutnih sredstev, nam pomaga zmožnost, da tveganje lahko identificiramo, merimo ali predvidimo vpliv. Smisel obvladovanja tveganj je v tem, kako naj podjetje zavestno izbere vrsto in velikost tveganja, ki jo je pripravljeno nositi. Tveganje je kako spremenljivi so prihodki in odhodki našega podjetja (Avsec, 2015). Podjetje tveganju namenja veliko pozornosti in izkorišča instrumente, ki so na voljo za obvladovanje finančnega tveganja. Kadar gre za obvladovanje finančnih tveganj, gre hkrati tudi za obvladovanje likvidnostnega tveganja. V podjetju KZ Metlika uporabljajo metode vodenja finančne funkcije za obvladovanje tveganja: - vrednotenje sredstev in dolgov po pošteni vrednosti; - zagotavljanje virov financiranja; - obvladovanje denarnih tokov. Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 9

15 Ker poznamo več vrst tveganj, jih lahko razdelimo v kategorije prikazane na spodnji sliki. Slika 2: kategorije tveganj (Crouhy, Galai in Mark, 2006) Najbolj pogosti začetki obvladovanja tveganj so zavarovanja, kjer podjetje, ob plačilu zavarovalne premije, tveganje izgube, ob vnaprej določenem dogodku, prenese na zavarovalnico. Premija za podjetje predstavlja fiksni strošek saj je že vnaprej znana. Nekatera podjetja se na poslovna tveganja odzivajo drugače. Lahko se odzovejo impulzivno, sistematično ali pa s formiranjem programa obvladovanja tveganj, kjer se odločijo za strategijo sprejemanja določenih tveganj in s tem opredelijo načine varovanja pred drugimi tveganji (Gubenšek, 2008). Organizacija mora v okviru svojih odgovornosti storiti vse za zagotovitev varnostni in zdravja delavcev. To vključuje tudi preprečevanje tveganj pri delu, usposabljanje delavcev, ustrezna sredstva ipd. Potrebno je strmeti za tem, da se stalno izboljšuje obstoječe stanje. SIST IS opredeljuje, da je za doseganje učinkovitosti, obvladovanje tveganj potrebno vključiti v procese odločanja v organizaciji. Upoštevati je potrebno tudi vidike varnosti in zdravja na delovnem mestu. Nagrada za velika tveganja so lahko visoki dobički, posebno v primerih, če ni primerljivih in ustreznih izdelkov, če z inovacijo stopimo na čelo razvoja tehnologije, izdelka ali storitve (Banič, 2007). Obvladovanje tveganj je pomemben element vsakega sistema obvladovanja premoženja. Potrebno je poudariti, da za doseganje vrednosti, povezane s fizičnimi Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 10

16 premoženji, obvladovanje premoženja vključuje obvladovanje stroškov, priložnosti in tveganj, da bi dosegli cilje organizacije (SIST ISO 55001: 2014) SREDSTVA Da podjetje sploh lahko posluje, potrebuje sredstva. Osnovna sredstva sestavljajo opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe. Glede na ročnost so sredstva razdeljena na stalna in gibljiva. Za stalna sredstva je značilno, da jih uporabljamo več kot leto dni, gibljiva pa največ leto dni. Med stalna sredstva spadajo (Bojnec et.al, 2007): - neopredmetena dolgoročna sredstva (stroški ustanovitve podjetja); - opredmetena osnovna sredstva (zemljišče, stroji, stavbe ipd.); - dolgoročne finančne naložbe; - popravek kapitala. Med gibljiva sredstva uvrščamo: - zaloge; - terjatve do kupcev; - kratkoročne finančne naložbe; - denar; - aktivne časovne razmejitve. Pasivna stran balance stanja odgovarja na vprašanje, čigavo je premoženje. Podjetje lahko financira premoženje z lastnimi viri in/ali s tujimi viri. Lastne vire podjetja imenujemo kapital, tuje pa dolgovi. Vrednost kapitala izračunamo tako, da od vrednosti sredstev odštejemo dolgove. Podjetja se na podlagi tržnih signalov in lastnih razvojnih načrtov odločajo o proizvodnji dobrin in storitev ter nabavnih količinah posameznih vrst proizvodnih dejavnikov. Pri proizvajanju končnih izdelkov in izvajanju storitev podjetje uporablja proizvodne dejavnike kot so delovna sredstva, predmeti dela, delo in kupljene storitve pri drugih podjetjih in organizacijah. (Bojnec et. al, 2007). Sredstva, ki jih nalagamo v inovacijo, se lahko bogato obrestujejo, lahko pa jih tudi v celoti izgubimo. (Banič, 2007) Skladno z usmeritvami na področju obvladovanja fizičnega premoženja, fizična sredstva razumemo kot stroje, naprave, opremo, itd. (Maletič, 2015). Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 11

17 2.5. CILJI PODJETJA Vsaka organizacija ima svoj cilj oziroma smisel obstoja, prvi cilj pa je dolgoročno preživetje na trgu. Skupine ljudi, ki imajo interes za to, kaj se dogaja v podjetju in z njim, so predvsem zaposleni, kupci, lastniki, managerji in družba kot celota (Rebernik, 2017). Da pa bo podjetje obstalo, je potrebno ustvarjati pričakovan donos. Uspešnost poslovanja in dobiček podjetja sta odvisna od vseh organizacijskih enot, zato podjetje zasleduje tudi vmesne cilje v posameznih organizacijskih enotah, kot je čim ugodnejša nabava po znižanih nabavnih cenah ali znižanje stroškov na enoto proizvoda. Podjetja lahko zasledujejo cilje (poleg dobička) kot so: - rast in širjenje podjetja; - zadovoljstvo zaposlenih; - veljava in ugled; - vplivanje na lokalna ali širša dogajanja; - prizadevanje na etičnem, socialnem in športnem področju, kjer podjetja lahko nastopajo kot donatorji in sponzorji različnih prireditev in promocijskih dejavnosti. Organizacijski sistem mora oblikovati glavni cilj, ki je sočasno zajet v ciljnem sistemu, ki vsebuje tudi vse podrejene cilje (Banič, 2007). Tudi podjetja, katerih temeljni cilj ni ustvarjanje dobička, morajo poslovati tako, da ustvarjajo presežek prihodkov, nad stroški in odhodki. Vsi pa poslujejo v okoljih, ki so negotova in v katerih ni mogoče z gotovostjo napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnjih letih ali celo mesecih. Nihanje kupne moči kupcev lahko povzroči spremembe povpraševanje, kar vodi v negotovost. Spremembe pa so tudi na področju ponudbe zaradi višjih nabavnih cen surovin, zastojev pri dobavi, odločitev, ki jih sprejemajo konkurenti, saj lahko njihove aktivnosti povzročijo znižanje cen, presežek zmogljivosti ali obratno. Negotovost pa lahko vnašajo tudi številne invencije in inovacije, ki jih uvaja podjetje, še pogosteje pa njegovi konkurenti (Rebernik, 2017) OBVLADOVANJE STROŠKOV Zaradi trošenja prvin poslovnega procesa, ki jih ne dobimo brezplačno in imajo torej ekonomsko vrednost, nastajajo stroški. Podjetje jih mora plačati z denarjem, kar vpliva na njegovo poslovno uspešnost. Za razumevanje tistega dela gospodarjenja v podjetju, ki je neposredno povezan s stroški, denarjem in poslovnim uspehom, Rebernik (2017) v svoji knjigi najprej jasno definira pojme, ki jih pri tem uporabljamo. Potrošek količina potrošenega proizvodnega vira. Potrošek je povezan s trošenjem posameznih prvin poslovnega procesa ali proizvodnih virov v njihovi naravni obliki. To pomeni zmanjševanje fizičnih ali drugih stvarnih lastnosti določenega Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 12

18 proizvodnega vira. Da z določeno mersko enoto izmerimo ali ocenimo količino potrošenega proizvodnega vira (strojne ure, število kilovatnih ur, število prevoženih kilometrov ipd.), ugotovimo potroške. Kadar govorimo o potroških, govorimo torej o fizičnih in materialnih vrednostih. Strošek definiramo kot vrednostno izražen nujen potrošek prvin poslovnega procesa, kar pomeni, da je strošek zmnožek določenega potroška in cene za enoto tega potroška. Izdatek zmanjšanje denarnih sredstev podjetja. Izdatki so torej izdajanje, odliv denarja. Mnogokrat ne razumemo razlik med izdatki in stroški, zato bomo našteli nekaj primerov iz prakse (Rebernik, 2017): - izdatek nastane pred stroškom (kupimo surovino, porabimo jo kasneje); - strošek nastane pred izdatkom (nabavljeno surovino, ki jo plačamo kasneje, porabimo takoj); - izdatek in strošek nastopita hkrati (takojšnje plačilo storitve); - strošek ni obenem tudi izdatek (brezplačen prejem osnovnega sredstva ne pomeni izdatka, nastane pa strošek, ko je pri uporabi osnovnega sredstva treba obračunati amortizacijo). Odhodek stroški, zajeti v prodanih poslovnih učinkih. Ker v določenem obdobju, v katerem delamo račun poslovanj, ne prodamo vseh izdelkov, del nastalih stroškov ostaja vezan v zalogah neprodanih izdelkov, zato ne bremeni poslovnega izida v tem obdobju (Rebernik, 2017) STROŠKI ZALOG Skladiščni stroški (Bastič, 1999) vključujejo vse stroške, ki jih povzroča blago na zalogi. Mednje vključujemo stroške vzdrževanja, stroške najemnine skladiščenja, stroške varovanja in zavarovanja, stroške poškodb na blagu, ki so nastale med skladiščenjem, stroške ravnanja z zalogami in oportunitete stroške, ki jih povzročijo vezana finančna sredstva v zalogah. Skladiščne stroške običajno navajamo v denarnih enotah za enoto blaga, ki je na zalogi za načrtovano obdobje, najpogosteje eno leto. Letni stroški zalog znašajo približno od 20 do 25 odstotkov povprečne vrednosti zaloge. Stroški naročanja vključujejo vse stroške, ki nastanejo ob naročilu blaga (Bastič, 1999). Mednje spadajo stroški fotokopij, stroški telefonskih pogovorov, stroški obrazcev in stroški dela delavcev, ki blago naročajo. Ti stroški so neodvisni od nabavljene količine in so odvisni od števila nabav v načrtovanem obdobju in stroškov, ki nastanejo pri nabavi. Stroškom naročanja so podobni tudi stroški priprave stroja za novo operacijo. Stroški nezadovoljenega povpraševanja so posledica premajhnih zalog, s katerimi bi lahko zadovoljili vse povpraševanje. Mednje prištevamo stroške izgubljenega dobička, ki bi ga podjetje lahko ustvarilo, če bi zadovoljilo celotno povpraševanje. Vključujemo tudi škodo, ki ga utrpi organizacija, zaradi zmanjšanja ugleda, kar Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 13

19 lahko vodi v zmanjševanje bodočega povpraševanja po izdelkih te organizacije (Bastič, 1999). Z zalogami pa povezujemo še nefinančne učinke, ki vplivajo na konkurenčno sposobnost podjetja in jih ni možno meriti v denarnih enotah. Med najpomembnejše prištevamo čas, ki je potreben, da dobimo povratne informacije o kakovosti izdelkov in fleksibilnost. Z zmanjšanjem zalog vplivamo na zmanjšanje časa, ki je potreben, da dobijo odgovorni ljudje v proizvodnji povratno informacijo o morebitni slabi kakovosti izdelkov. V tem primeru lahko hitreje ukrepamo in napake odpravimo v proizvodnem procesu (Bastič, 1999). Za dolgoročen uspeh organizacije je pomembna njena fleksibilnost, saj zagotavlja doseganje konkurenčne prednosti. Ker pa dvigovanje stopnje fleksibilnosti organizacije običajno pomeni povečevanje stroškov, se postavlja dilema, do katere meje naj se dviguje stopnja fleksibilnosti. Po eni strani je za uspešnost organizacije potrebno zagotavljati učinkovitost in notranjo stabilnost, po drugi strani pa je potrebno zagotavljati prožnost za hitre spremembe, ko se v okolju pojavijo novi izzivi ali nevarnosti. Slabost prve zahteve je, da lahko organizacija postane pasivna in slabo pripravljena na spremembe okolja, slabost druge pa je, da v kolikor prožnost ne zagotavlja hkrati tudi dovolj velike učinkovitosti, se lahko postavi pod vprašaj samo preživetje organizacije (Borislavo, 2008) STROŠKI DELOVNIH SREDSTEV Vire kot so ljudje, nadomestni deli, material in zunanje storitve, je treba uporabiti in organizirati tako, da bodo ustrezali skupnim ciljem podjetja. Pri izvajanju vzdrževanja je treba celoten proračun podjetja prilagoditi predvidenemu obsegu finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje različnih del in opravil. Sproti se nadzira izdatke, ki bremenijo račun. Načini obračunavanja stroškov vzdrževanja morajo biti prilagojeni potrebam eksploatacije delovnih sredstev. Običajno jih obravnavamo kot skupne stroške v okviru fiksnih stroškov poslovanja podjetja, vendar pa je smiselnost takšnega pristopa odvisna od informacij in strukture, na podlagi katerih je bil proračun vzdrževanja pripravljen (Gonzalez, 2013). Proračuni, ki so izdelani zgolj na podlagi izkušenj iz preteklih let so pomanjkljivi, ker mnogokrat ne upoštevajo dejanskega staranja delovnih sredstev in opreme. To lahko slabi kakovost dela ter tako podaljšuje čas prekinitev, povzročenih zaradi okvar. Vzdrževanju se še vedno pripisuje razloge za zaustavitve, namesto da bi se ga obravnavalo kot orodje, potrebno za zmanjševanje posledic odpovedi, ki so že vgrajene v delovna sredstva (Androjna, 2008). Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 14

20 STROŠKI VZDRŽEVANJA Skupni stroški vzdrževanja poleg stroška virov vključujejo še druge dejavnike, kot npr.: - izgubo dobička zaradi odpovedi v proizvodnji; - stroške proizvodnega izmeta, zaradi motrenj pri delovanju strojev; - stroške nakupa dodatnih kapacitet; - stroške nadur zaradi nedelovanja strojev; - izguba dobička zaradi manjše kakovosti ali količine proizvedenega. Zmanjševanje stroškov virov vzdrževanja negativno vpliva na razumevanje in prikazovanje realnih potreb po optimiranju skupnih stroškov in nadzoru posledičnih stroškov zastojev, nekakovosti, ipd. To je velikokrat le navidezno ekonomsko učinkovito dejanje, ki pa je v večini primerov enostranski pristop k racionalizaciji stroškov. Vodjem vzdrževanja bo resnične potenciale zniževanje stroškov pokazal nadzor vpliva neprimernih virov vzdrževanja na zmanjševanje vrednosti. Vodstvo podjetja mora razumeti zapletenost vplivov vzdrževanja kot je (Androjna, 2008): - celoten obseg posledic izpada opreme na poslovanje podjetja; - učinek specifikacij in kakovosti kupljene opreme na stroške celotnega življenjskega cikla; - vlogo vzdrževanja v okviru verige dodajanja vrednosti. Možnosti in zahteve po vzdrževanju je treba proučiti že pred nakupom delovnega sredstva ali opreme. Če poznamo prihodnje potrebe za vzdrževanje že v zgodnji fazi, imamo realnejše možnosti za boljše odločanje. Na eni strani se moramo zavedati stroškov nakupa, na drugi pa kasnejših skupnih stroškov vzdrževanja, saj bomo tako uresničili cilje, povezane z doseganjem pričakovane razpoložljivosti, varnostnih zahtev in podobnega (Androjna, 2008) STROŠKI POVEZANI Z ŽIVLJENJSKIM CIKLOM Vsak izdelek in vsaka storitev je tržljiv/-a na določenem trgu zgolj določen čas. (Banič, 2007) Največji vpliv na življenjski cikel opreme je mogoč predvsem na ravni konstruiranja in izdelave, kjer se pretehta optimalna nakupna cena (npr. nakup avtomobila). Življenjski cikel vključuje vse stroške povezane z delovnim sredstvom in to tako, da upošteva in poudarja vse variacije stroškov vzdrževanja, ki se pojavijo ob nakupu opreme različne kakovosti in zmogljivosti. Ta pristop omogoča spremljanje procesa obrabe in njegovih posledic. Njegova uporaba se opira na pridobivanje povratnih informacij o učinkovitosti in stroških ob zagonu in v življenjski dobi delovnega sredstva. Prikaz vzdrževalnih stroškov mora biti stalni cilj, ki na seznamu prioritet za opravljanje vzdrževalne funkcije kotira zelo visoko in se ga naj ne obravnava kot vzrok zadreg vodje vzdrževanja. Njegova naloga je, da prepreči podjetju, da bi se Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 15

21 ujelo v past skritih posrednih stroškov, kot je slaba kakovost, izmet in dodelava, čas zaustavitev, izguba zmogljivosti ipd. (Androjna, 2008). Po določenem času izdelek oz. storitev trg izloči z drugačno tržno izbiro, z nakupom nekega drugega izdelka oz. storitve. Že ob nastanku izdelka oz. storitve je določeno, kdaj se bo izteklo življenje. Doba uveljavljanja na trgu je izdelku ali storitvi v njegovo»zibelko«položena z njegovimi funkcionalnimi lastnostmi, kakovostjo izdelave, obliko, zmožnostjo prilagoditve, tržno podporo, ceno in splošno stopnjo tehnološkega razvoja tržnega okolja, v katerem se izdelek ali storitev trži. Krivulja življenjskega cikla izdelkov ponazarja celoten potek med seboj povezanih dogajanj v zvezi z nekim izdelkom ali storitvijo in oriše celotno zgodovino tržne sposobnosti izdelka oz. storitve, od nastanka do trenutka ugašanja, izginotja izdelka oz. storitve. Poseg v prihodnost je na tem temelju mogoč z inovacijo, novo zamislijo, ki jo uresničimo z novim izdelkom ali storitvijo (Banič, 2007). Za varno in zanesljivo obratovanje je potreben uspešen in kakovostni program vzdrževanja. Da pa dosežemo navedeno, se morajo podjetja in zaposleni usmeriti in motivirati, da ustvarijo kakovostno delo na vseh nivojih. Program vzdrževanja, obseg preventive in s preostalimi ukrepi zagotovimo, da obrat, sistem ali komponente ohranijo lastnosti, za katere so bili načrtovani. Opazovanje delov, ki so podvrženi rabi in obremenitvam, je treba izvajati, pri čemer pa mora biti podana meja proizvajalca, do katere mere se sme opazovana naprava (delovna oprema) uporabljati (Drusany, 2001). Banič (2007) v svoji knjigi opisuje, kakšna je uporabnost krivulje in namen analize življenjskega cikla. Analiza pokaže, katero točko je izdelek ali storitev že dosegel v svojem življenju. Z analizo pa tudi ocenimo, kako dolga je lahko celotna življenjska dobiva izdelka ali storitve. Pri analizi pa je potrebno natančno izmeriti parameter, ki jih lahko zberemo na podlagi dosedanjih podatkov ali pa na podlagi načrtovanih podatkov. S tem bomo določili: - prihodek od prodaje v celotnem življenju izdelka oz. storitve; - ciljni donos od prodaje v celotnem življenju izdelka oz. storitve; - potrebna vlaganja (razvoj kadrov, nakup tehnološke opreme, sredstva potrebna za trženje, itd.) v celotnem življenju izdelka oz. storitve; - potrebne ukrepe; - učinek konkurenčne ponudbe oziroma sposobnost posnemovalcev slediti naši ponudbi na trgu v celotnem življenju izdelka oz. storitve (Banič, 2007). Informacije o življenjskem ciklu so uporabne takrat, ko lahko z njihovo pomočjo vplivamo na izboljšanje situacije. Če ugotovimo, da so se stroški vzdrževanja za neko komponento po nekem obdobju dramatično povišali, potem so verjetno upravičene dodatne investicije v njeno zamenjavo oz. nadomestilo. Z informacijami o življenjskem ciklu lahko nakažemo pričakovan obseg vzdrževanja in načrtovano porabo denarja (Androjna, 2008). Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 16

22 2.7. STANDARDIZACIJA Danes organizacije delujejo na globalnem trgu. Odjemalci imajo vse večjo izbiro pri nakupu blaga in s tem postajajo občutljivejši in zahtevnejši, zato želijo boljše proizvode. Za večjo konkurenčnost in prednost organizacije na trgu pa moramo biti boljši pri zmanjševanju stroškov, hitrosti dostave, imeti moramo certifikat kakovosti ISO, itd. (Piskar et. al, 2006). Piskar v svoji knjigi, znane sisteme za vzpostavljanje kulture kakovosti oziroma sposobnosti organizacije za dobavljanje kakovostnih proizvodov in storitev, združuje v štiri skupine: - definiranje kakovosti (kriterij ocenjevanja, proizvoda, uporabnika, vrednostno in izdelovalni kriterij); - filozofija kakovosti (guruji kakovosti); - najboljše prakse (družina standardov ISO, nagrade odličnosti); - TQM celovit managerski pristop ravnanja v organizaciji po načelih kakovosti (Piskar et. al, 2006). Za vzpostavljanje sistema managementa kakovosti je največkrat uporabljen standard kakovosti. Sistem ISO za vodenje kakovosti, je bil snovan kot skrbno pripravljen model dobre poslovne prakse uspešnih organizacij, ki ga lahko vsaka organizacija prenese k sebi z določenimi prilagoditvami (Piskar et. al, 2006). Mednarodni standard ISO SIST ISO 55001:2014 določa zahteve za ustanovitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljšanje sistema obvladovanja premoženja. Velja za standard, ki ga lahko uporablja katerakoli organizacija. Ta standard je predvsem namenjen za uporabo tistim, ki sodelujejo pri ustanavljanju, izvajanju, vzdrževanju in izboljševanju obvladovanja premoženja. Prav tako tudi tistim, ki sodelujejo pri zagotavljanju premoženjske dejavnosti ter notranjim ali zunanjim strankam, ki z njim ocenjuje zmožnost organizacije, da izpolnjuje pravne, regulativne, pogodbene in lastne zahteve. (Asset Management, 2014) Podrobno študijo zbirke ISO SIST ISO 55001:2014 sestavlja predstavitev sistema za obvladovanje premoženj, posebne zahteve in klavzule standarda ISO ter koristi kvantitativnega tipa, povezanega s procesom izvajanja. Struktura ISO SIST ISO 55001:2014 zajema naslednje elemente: o o o o o o o o o o OBSEG NORMATIVNA REFERENCA IZRAZI IN DEFINICIJE OKVIR ORGANIZACIJE VODITELJSTVO PLANIRANJE PODPORA DELOVANJE VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI IZBOLJŠEVANJE Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 17

23 Glavni razlog za obstoj premoženja je zagotavljanje vrednosti organizaciji in njenim delničarjem. Obvladovanje premoženja se ne osredotoča samo na sredstvo, temveč se osredotoča na potencialno vrednost, ki jo lahko sredstvo ustvari organizaciji. Ta vrednost je lahko finančna ali nefinančna, vse odvisno od konteksta organizacije. Realizacija potencialne vrednosti se doseže z uporabo učinkovitega obvladovanja življenjskega cikla in procesi odločanja, ki so v skladu s potrebami organizacije (Asset Management, 2014). Obvladovanje premoženja prevede cilje organizacije v tehnične in finančne odločitve, načrte in dejavnosti. S tem zagotavlja poravnavo ali vidno polje med dejavnostjo obvladovanja sredstev organizacije in njenimi organizacijskimi cilji. Ta uskladitev je učinkovita, kar zagotavlja, da se odločitve nanašajo na obvladovanje premoženja in skupaj prispevajo k doseganju ciljev. K doseganju usklajevanja je potrebno integrirati dejavnosti in procese obvladovanja premoženja v več delih organizacije, kot so inženiring, finance, informacijski sistemi in človeški viri (Asset Management, 2014). Uresničevanje vrednosti določa vodstvo in kultura na delovnem mestu. To zahteva vodenje in popolno sodelovanje vseh vodstvenih ravni organizacije. Voditelji organizacije so odgovorni za opredelitev jasnih vlog svojih zaposlenih, delegirajo odgovornost in zagotavljajo, da so zaposleni seznanjeni in kompetentni na področju obvladovanja premoženja (Asset Management, 2014). Za obvladovanje premoženja je potrebno zagotovilo, da bodo sredstva prispevala k ustvarjanju vrednosti in, da bodo izpolnjevala svoj potreben namen. To zagotovilo je pomembno, saj morajo biti dejavnosti organizacije usklajene s svojimi organizacijskimi cilji. Nekatere dejavnosti znotraj organizacije vključujejo izvedbene procese za merjenje nenehnega izboljševanja, kadrovsko usposobljenost, upravljanje virov in uspešnost posameznih sredstev (Asset Management, 2014). Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 18

24 3. EMPIRIČNI DEL Študija primera je bila izvedena v podjetju KZ Metlika. Zanimalo nas je v kolikšni meri ima podjetje vpeljane aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja, katere so glavne ovire, s katerimi se podjetje srečuje pri izvajanju the aktivnosti ter na katerih področjih imajo še priložnosti za izboljšavo. Zanimalo nas je tudi področje vzdrževanja, ki je eden izmed najbolj pomembnih elementov obvladovanja fizičnega premoženja. Kot omejitev bi izpostavili, da smo se predvsem osredotočili na vzdrževanje strojev kot so osebna vozila, transportna vozila in viličarji, in ne celotna fizična sredstva v podjetju. Izvedba študije primera je potekala preko vnaprej pripravljenega vprašalnika. S pomočjo vprašalnika smo pridobili informacije vezano na področje, ki ga obravnavamo v diplomskem delu PREDSTAVITEV PODJETJA Raziskovalno delo smo, kot je bilo že izpostavljeno izvedli v KZ Metlika, s sedežem v Metliki. Dejavnost podjetja predstavlja nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki. Podjetje KZ Metlika sodi med največja podjetja na področju distribucije tovrstnih izdelkov v Republiki Sloveniji. Njihova fizična premoženja obsegajo, med drugim, različne vrste transportnih vozil. S svojo zgodovino poslovanja, kvaliteto ponudbe in širino prodaje, je KZ Metlika z.o.o. danes največja kmetijska zadruga v Sloveniji. Organizirana je v štiri dohodkovno samostojne enote - programe in skupno upravo: PROGRAM VINO, ki zajema vinsko klet in vinogradništvo, PROGRAM MESNINE, ki zajema klavnico in tehnološko tudi mesnico ter mesni diskont v Ljubljani, PROGRAM TRGOVINA z maloprodajnimi trgovinami in agrocentrom, PROGRAM GASTRO s Prodajnim centrom Log, PC Ljubljana - zajema skladišče z diskontom, razsekovalnico mesa in prodajalno na Litijski cesti 35, PC Izola, PC Murska Sobota, PC Nova Gorica, PC Maribor, PC Radovljica in PC Novo mesto. Trenutno kmetijska zadruga po razvrstitvi sodi med velika podjetja z 240 zaposlenimi. Prav tako pa se trudijo»biti veliki tudi pri kvaliteti proizvodov, storitvah, pri oskrbi potrošnikov s celotno ponudbo ter sodelovanju s poslovnimi partnerji«(kz-metlika.si, 2018) ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA NA PODROČJU PAM Iz spodnje tabele je razvidno, da je v ljubljanski poslovni enoti na uporabi kar 21 viličarjev. Zgolj za primerjavo, v poslovni enoti Maribor jih imajo le 4. Skupaj pa podjetje poseduje več kot 40 viličarjev, kar pa lahko pomeni tudi velike stroške vzdrževanja. V nadaljevanju si bomo pogledali primer vzdrževanja starejšega Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 19

25 viličarja. Poleg viličarjev pa so v lasti podjetja KZ Metlika tudi osebna vozila, kombinirana vozila, kamioni in poslovni objekti. NAZIV SERIJSKA ŠTEVILKA 1. LINDE H12T TOYOTA 42 7G6F18 3. JUNGHEINRICH TFG HALLA HLF20, 1111K 5. JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH Tabela 1: število viličarjev v poslovni enoti Ljubljana Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 20

26 STRATEGIJA IN PLANIRANJE Pri oblikovanju analize obstoječega stanja smo ugotovili, da ima podjetje politiko obvladovanja fizičnega premoženja razvito na način tako, da imajo zadolženega zaposlenega, ki skrbi za določeno fizično premoženje. Centralno iz uprave pa skrbijo za obvladovanje oziroma evidentiranje popravil in naročil. Vsako leto se sprejme letni plan investicij katerega predhodno potrdi upravni odbor organizacije. Letni plan zajema vse večje nakupe opreme, strojev, vzdrževanja, itd. Strategije obvladovanja fizičnega premoženja (strateško obvladovanje se nanaša na dolgoročne pristope k obvladovanju fizičnega premoženja) neposredno ne sprejemajo, ampak jo izvajajo v sklopu ostalih zadev kot je plan investicij, poslovni plani obvladovanja stroškov. Na spodnji sliki je prikazan eden od regalnih viličarjev, prodajalca Jungheinrich iz Kamnika, v uporabi KZ Metlike iz poslovne enote Maribor. Slika 3: viličar Jungheinrich Pri ciljih obvladovanja fizičnega premoženja, ki so oblikovani na analizi, ki vsebujejo merljive cilje želenega stanja, imajo v zadrugi vpeljan proces, ki je v domeni direktorja. Zajema vodenje poslovanja in zagotavljanja virov kot so finančni viri, kompetentnost kadra, nabava delovnih sredstev, skrb za opremo in objekte. V Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 21

27 smislu tega procesa so postavljeni kriteriji in cilji za obvladovanje fizičnega premoženja. Z vidika dolgoročnih potreb po vzdrževanju, resursih in opredelitvi stroškov, ima podjetje KZ Metlika letni plan investicij, ki natančno opredeljuje potrebe po enotah in strošek na posamezno postavko. Dolgoletni plan pa opredeljuje potrebe do leta 2021, kjer so vključeni tudi plani izobraževanj ODLOČITVE V ZVEZI Z OBVLADOVANJEM PREMOŽENJA V sklopu plana investicij ocenjujejo zahteve za investicije v osnovna sredstva, pri čemer upoštevamo celotne stroške lastništva (stroški nakupa, obratovanja, vzdrževanja). V tem dokumentu se naredi detajlni pregled možnih stroškov pri posamezni investiciji. Pri vprašanju ali se pri odločitvah s področja obvladovanja fizičnega premoženja poslužujejo z različnimi orodji, kot je analiza specifikacij kupcev, analiza sposobnosti procesa, napoved potreb po proizvodni kapaciteti, smo dobili odgovor, da se pretežno zanašajo na potrebe posameznega centra oz. poslovne enote, ki jih sporoči vodja centra, na podlagi razgovora s sodelavci. Prav tako pa upoštevajo stanje na trgu. V podjetju zagotavljajo skladnost aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja z relevantnimi tehničnimi predpisi in standardi, sledijo in upoštevajo zahteve inšpektorata, HACCP, itd. V podjetju trdijo, da obvladujejo procese pridobitve novih fizičnih premoženj (aktivnosti vključujejo nakup, namestitev tehnologije, prenos tehnologije v obratovanje). Običajno se njihove zahteve opredelijo v pogodbi ali naročilnici (odvisno od vrednosti investicije, kjer so opisane zahteve. Na podlagi tega se tudi validira uspešnost ŽIVLJENJSKI CIKEL OBVLADOVANJA PREMOŽENJA Vzdrževanje fizičnega premoženja izvajajo v skladu s politiko in strategijo vzdrževanja, pri čemer se aktivnosti vzdrževanja nanašajo na zagotavljanje potrebnih virov, sodelovanja z drugimi oddelki za njihovo nemoteno sodelovanja, na letni ravni. Tok prenosa zahteve: zaposleni vodja centra vodje programov vodje tehnične službe direktor upravni odbor. Na spodnji sliki je prikazan viličar, za katerega menimo, da bi ga bilo že potrebno zamenjati, zaradi starosti in izrabljenosti. Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 22

28 Slika 4: primer izrabljenega viličarja Iz spodnje tabele lahko razberemo, da je bil strošek servisiranja za viličarja tip Toyote 42-7FGF18 (podoben tip viličarja, kot na zgornji sliki), letnik 2000 kar 6.363,65. K sreči, podjetje še nima z vsemi viličarji tolikšnih stroškov, a vendarle je dovolj za pomislek, če bi bila potrebna menjava najstarejših. Če primerjamo z ostalimi rabljenimi viličarji isti letnik, bi lahko našega starega prodali za približno (vir: avto.net). Servis Strošek servisa brez DDV v EUR čistilec zraka, 370,94 čistilec zraka vložek, čistilec olja, čistilec olja motorja, svečka vžigalna, set za popravilo uparjala, olje motorno, mast, cevi za olje gumijaste alternator Toyota 230 pnevmatika 650x10 654,9 Senok, pnevmatika 500x8 se, platišče, prešanje vžigalna svečka, set 339,3 servisni, uparjevalec plina, tesnila, vžigalni kabli, motorno olje Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 23

29 motorno olje, set 135,03 servis, potrošni material metlica brisalca 22,32 drsna blazina 2x, 669,69 drsna blazina 4x, svečka Toyota, tesnilo plina, tesnilo plina, tekalno kolo teleskopa tesnila cilindra 130,7 bočnega pomika elektro magnetni 1107,4 ventil, antifriz, bočni pomik, stikalo, tekalno kolo teleskopa 4x, podložka tekalnega kolesa, tesnila dvižnega cilindra, olje amortizer 35,8 popravilo 1154 teleskopskih vilic visokotlačna cev, 153,33 hidravlično olje, sprej popravilo viličarja 500 cev plina, cev 200 bočnega pomika uparjalnik Toyota 257,21 termostat ogrevanja 143,03 kabine - ne greje, zamenjava hidravlične cevi gume 2 kosa 260 Skupaj 6.363,65 Tabela 2: strošek servisov Toyote 42-7FGF18 Pri vprašanju ali nenehno posodabljajo fizično premoženje skladno s planom modernizacije oz. obnovitve (fizično premoženje se nanaša na stroje naprave, opremo, itd.), smo dobili odgovor: da, kolikor to dopuščajo finančni viri in izkazujejo to potrebo v naših centrih. Istočasno pa se poudarja, da obvladujejo procese odstranitve fizičnega premoženja. Aktivnosti vključujejo planiranje in izvedbo odstranitve, glede na starost oz. poslabšanje funkcionalnosti. Pri zbiranju in analiziranju podatkov, povezanih s fizičnim premoženjem, se v organizaciji poslužujejo z informacijskim sistemom ERP (ang. enterprise resource Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 24

30 planning 1 ). Le ta služi tudi za podporo aktivnostim obvladovanja fizičnega premoženja. ERP zagotavlja integriran in nenehno posodobljen vpogled na osnovne poslovne procese, z uporabo skupnih podatkovnih baz ter sledi poslovnim virom, kot je denar, surovina, proizvodna zmogljivost in statusu poslovnih obveznosti. Ker viličarji niso edina mehanizacija, bomo preverili tudi ali bi bila potrebna menjava službenih osebnih in tovornih vozil. KAMION V spodnji tabeli so prikazani stroški kamiona Iveco Eurocargo, starega 11 let. Gre za enega starejših v zbirki podjetja KZ-Metlika. Podobni kamioni istega letnika se na internetu prodajajo za približno šest do osem tisoč evrov. Nakup novega podobnega kamiona, bi nas stal okoli 35 tisoč evrov. Torej gre ponovno za vprašanje ali prodati starega in kupiti novega, ali pa obdržati starega. Servis Strošek servisa brez DDV v EUR silen blok, cilinder sklopke, zavorne 1.290,5 ploščice, zavorni cilinder disk, pločevina zavornih ploščic, delo mehanika, sirena vzvratne vožnje, prva pomoč pregled elektrike 22,5 zatesnitev motorja, TPV Iveco, tesnilna 107,04 masa filter goriva, filter goriva zunanji 273,86 čep Iveco, semering, pokrov pesta, 1.200,82 garnitura popravila zavor, indikator zavor, zavorne ploščice, zavorni diski, kit za popravilo, pritrditev blatnika čiščenje zavor 106,25 filter goriva, filter goriva zunanji, filter 346,97 zračni, filter olja, olje, popravilo nosilca kabine žarnica, premontaža gum 56,52 nosilec kardana, cev izpuha, cev izpuha 600 prednja, amortizer 2x matica in vijak kolesni 10x, zavorne 452,96 ploščice, popravilo zavor, indikator zavor filter goriva, filter olja, hitra spojka 213,66 1 Načrtovanje virov podjetja Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 25

31 zavorne čeljusti, semering Iveco, ležaj, 1.694,4 semering, ležaj kolesa, delo pregled končnikov, žarnice, ventil sedeža, 207,38 zavorne čeljusti, gumica stabilizatorja, Hella svetilka alternator, odbojnik, ogledalo 507,64 filter goriva 3x, filter olja, filter zraka, olje 1.694,04 12 L, zavorna čeljust, cev za gorivo zavorne ploščice, set za popravilo zavornih 324,12 klešč prestavni set, cilinder Iveco, olje 863,98 filter goriva 2x, filter olja, zavorne 1.611,82 ploščice, polnjenje akumulatorjev, zaganjač, semering kolesa, disk, garnitura zavorne čeljusti, prednja sev zavorna zračna antifriz, olje, varovalka, sklopka garnitura, 1.364,81 semering, zatič vilice, puša vilice, cilinder sklopke glavni in pomožni, ležaj vztrajnika, semering glavne gredi ventil podaljšek tovorni, cev vode kovinska, 608,7 antifriz, zavorne ploščice, senzor obrabe, vijak kolesa, matica kolesa, tesnilo, zebra cevna objemka Skupaj ,97 Tabela 3: strošek servisiranja kamiona KOMBINIRANO VOZILO Spodnja tabela nam prikazuje stroške servisiranja kombija. To vozilo je staro že 12 let. Prodajna cena takega vozila na internetu bi bila 6500, medtem, ko bi za novo kombinirano vozilo odšteli približno Servis Strošek servisiranja brez DDV v EUR zavorni diski, zavorne ploščice 161,86 žarnica, filter olja, filter zraka, olje 117,31 ključavnica vrat, zavorne čeljusti, zavorna 302,77 tekočina, akumulator zavorni valj, zavorna tekočina 221,65 žarnica, zglob mapco 2x 136,83 polos, metlica brisalca, olje 267,80 filter notranjega prostora, upor ventilatorja 153,16 polos, spona volana, končnik 2x, zglob, 601,98 zglob, manšeta volana, manšeta set, objemka 2x, kljuka vrat Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 26

32 set sklopke, ležaj potisni, nosilec 641,61 amortizerja, filter olja, jermen, micro tesnilo, olje zavor, olje jermen zobati set, napenjalec glavnega 564,06 jermena, filter olja, črpalka vodna, filter goriva, pokrov vodenja ventilov popravilo vrat kljuke, montaža kljuke, 97,89 nastavitev drsnih vrat manšeta, kolesni ležaj, menjava letve, 690,42 letev servo volan sirena vzvratne vožnje, ABS senzor, 317,60 manšeta zgloba, objemka manšete žica ročne, zavorne ploščice, jermen 261,74 mikro jermen, filter olja, olje 256,99 Skupaj 4.793,67 Tabela 4: stroški servisiranja kombiniranega vozila Za menjavo takšnega kombiniranega vozila, se podjetje še ne bi odločilo, saj zaenkrat še nimajo tako velikih stroškov, da bi se nakup novega izdatno obrestoval. Spodnja slika pa prikazuje kombinirano vozilo v lasti KZ Metlika, ki ga uporabljajo v poslovni enoti Maribor. Slika 5: kombinirano vozilo Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 27

33 OSEBNO VOZILO Slika 6: osebni vozili v lasti KZ-Metlika Iz spodnje tabele lahko razberemo, da stroški niso bili tako visoki pri vzdrževanju osebnega vozila Opel Insignia (zgoraj na sliki, levo vozilo), ki ima prevoženih že preko kilometrov. Na spletnem portalu avto.net bi omenjeno vozilo lahko prodali za približno 7.000, nakup novega vozila take znamke pa nas lahko stane ali več, zato prodaja oz. menjava tega vozila še ni smiselna. Servis Stroški servisiranja brez DDV v EUR servis klime, menjava protiprašnega filtra 76,79 filtri, olje, hladilna tekočina, zavorne ploščice 364,92 filtri, olje, hladilna tekočina, tesnilo čepa 187,18 filtri, olje, hladilna tekočina, tesnilo čepa, zavore 264,15 olje, tesnilo čepa karterja, filter olja, hladilna 1016,71 tekočina, filter zraka, filter goriva, jermen zobati jermen Insignia, črpalka vode, zavorne ploščice, napenjalec micro jermena, disk zavorni, metlice brisalca, delo vodilo brisalcev, drobni material 137,5 olje in oljni filter, filter goriva, filter zraka 191 grelne svečke 36 kolesni ležaj zadnji 181 filter kabine, zraka, olja, zavore, diski spredaj 363,03 Skupaj 2.818,28 Tabela 5: stroški servisiranja osebnega vozila Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 28

34 Izračunali bomo amortizacijo za novo vozilo, pri amortizacijski stopnji 20% in ocenjeni dobi koristnosti 7 let. S portala avto.net smo razbrali, da novo vozilo stane Po izračunu amortizacije smo ugotovili, da bo to vozilo po petih letih vredno le še Mesečna amortizacija = amortizacijska vrednost stopnja amortizacije / 12 = 350 Vsak mesec bi nas to vozilo stalo 350. Po preteku 7 let vozilo nima več knjigovodske vrednosti, kar pa še ne pomeni da ga podjetje avtomatsko zavrže, ampak v kolikor je še funkcionalno in vzdrževanje ekonomično, je lahko še vedno v uporabi. Za nakup rabljenega avtomobila veljajo enaka pravila glede amortiziranja, kot pri nakupu novega. Moramo pa določiti metodo amortiziranja. To je lahko funkcionalno amortiziranje, pri čemer gledamo število prevoženih kilometrov, ali pa časovno amortiziranje glede na dobo koristnosti (enakomerna, padajoča amortizacija). Izberemo tisto, ki najbolj ustreza pričakovanemu vzorcu uporabe bodočih gospodarskih koristi. Doba koristnosti po računovodskih standardih je odvisna od pričakovanega fizičnega izrabljanja, tehničnega staranja, gospodarskega staranja in od pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe. Glede na naštete dejavnike izberemo najkrajše in to je naša doba koristnosti iz katere izračunamo amortizacijsko stopnjo (inštitut za računovodstvo) ORGANIZACIJA IN LJUDJE Ker je vodstvo organizacije neposredno vpeto v obvladovanje na nivoju odločanja, s tem tudi podpira aktivnosti za doseganje ciljev na področju obvladovanja fizičnega premoženja. Vodstvo tudi razvija kulturo v organizaciji, ki podpira doseganje ciljev na področju obvladovanja fizičnega premoženja, v smislu skrb za premoženje zaposlen je zadolžen za posamezno delovno sredstvo, opremo. Na sedežu podjetja v Metliki (prikazano na spodnji sliki) se sprejemajo najpomembnejše strateške odločitve. Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 29

35 Slika 7: sedež podjetja KZ - Metlika (vir: kz-metlika.si) Podjetje s seminarji in različnimi metodami, daje na voljo zaposlenim priložnost, da se še bolj izobrazijo na področju obvladovanja fizičnega premoženja, saj le teh izobraževanj ne vidijo kot strošek, ampak kot doprinos organizaciji TVEGANJE IN PREGLED V podjetju izvajajo oceno tveganj, kot je analiza dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost, varnost, zanesljivost delovanja itd., za doseganje strateških ciljev organizacije. Prav tako pa sistematično pristopajo k obvladovanju sprememb v organizaciji. Te spremembe so vezane na ljudi fizična premoženja in procese. V nadaljevanju sledi pregled glavnih omejitev, ki podjetju onemogočajo učinkovito vpeljavo aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja (ocenjeno na lestvici od 1-5, kjer je pomeni ne omejuje in 5 zelo omejuje): Dodatni stroški za izvedbo: Dolgotrajna uvedba: Pomanjkanje finančnih in človeških virov: Omejen čas za izvedbo: Porast dokumentacije in birokracije: Pomanjkanje pravnih zahtev: Pomanjkanje znanja in spretnosti: Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 30

36 4. SKLEPNE UGOTOVITVE Namen diplomskega dela je bilo pregledati stanje izvajanja aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja, na primeru podjetja KZ Metlika. Analiza obstoječega stanja nam je pokazala, da se v podjetju zavedajo pomembnosti vključevanja aktivnosti obvladovanja fizičnega premoženja v podjetje. Med glavne dejavnike, ki ovirajo postopek učinkovite vpeljave obvladovanja fizičnega premoženja, je podjetje izpostavilo porast dokumentacije in birokracije ter pomanjkanje človeških virov. Zaradi tega je podjetje posledično tudi omejeno s časom za izvedbo. Če smo še nedavno govorili, da se veliko investicij povezanih s fizičnim premoženjem pogosto zaznava kot nepotreben strošek, nam obvladovanje fizičnega premoženja omogoča celosten pogled in razumevanje, da fizična premoženja obravnavamo kot vir, s katerimi ustvarjamo vrednost tekom celotnega življenjskega cikla. Za organizacije je pomembno, da imajo vzpostavljen primeren sistem obvladovanja fizičnega premoženja, še zlasti z vidika učinkovite implementacije PAM. Predlagamo vzpostavitve sistema, kot ga predlagajo Maletič et al. (2016). Usmeritve na prikazanem modelu so skladne s SIST ISO 55001: Pomembnost upoštevanja celostnega vidika pri načrtovanju dejavnosti PAM vključenih v strateški plan PAM, se kaže v povečani učinkovitosti in uspešnosti procesov vzdrževanja, kakor tudi proizvodnega procesa. Organizacije morajo imeti primerno politiko, strategijo, cilje in plane PAM. Pomembna dejavnost je tudi obvladovanje tveganj. V ta namen morajo organizacije izvajati oceno tveganj ter pri vseh dejavnostih, ki bi lahko vplivale na učinkovitost in uspešnost fizičnih sredstev, vključevati vidike tveganja. Še zlasti pa je pomembno, da imajo organizacije kakovostne podatke, na osnovi katerih lahko sprejemajo ustrezne odločitve. Zato je ključnega pomena, da vzpostavijo primeren sistem za spremljanje učinkovitosti in uspešnosti (z ustreznimi KPIs), saj le tako lahko obvladujejo fizična sredstva tekom celotnega življenjskega cikla (Maletič et al., 2016). Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 31

37 Strateški plan organizacije/strateški plan PAM Politika PAM Stalno izboljševanje vseh dejavnosti PAM Strategija in cilji povezani s PAM Plani PAM Obvladovanje tveganj, ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti, obvladovanje življenjskega cikla ter politika in strategija. Investicije Vzdrževanje Racionalizacija Posodabljanje Odstranjevanje opreme, strojev in naprav Fizična sredstva Slika 8: elementi sistema PAM (vir: Maletič et al., 2016) Možnosti izboljšav se kažejo tudi na področju: vzpostavitve strateškega plana povezanega z obvladovanjem fizičnih premoženj, investicij povezanih s fizičnimi premoženji (posodobitve voznega parka in možnosti proučitve ekonomske upravičenosti zunanjih transportnih storitev), vzpostavitev učinkovitega sistema obvladovanja tveganj (na primer skladno s smernicami SIST ISO 31000: 2018), vzpostavitvi sistema za spremljanje učinkovitosti in uspešnosti (predvsem vzpostavitev kazalnikov, preko katerih bi se podjetje lažje odločalo o odločitvah povezanih s fizičnimi premoženji). Zaključili bi z dejstvom, da je PAM področje, ki ga definiramo širše kot tradicionalno vzdrževanje in zahteva sinergijo med različnimi disciplinami v organizaciji (e.g. Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 32

38 proizvodnja, vzdrževanje, informatika, računovodstvo, logistika, itd.). Ravno tako bi poudarili, da s sodobnimi standardi (SIST ISO 55001:20014; SIST EN 16646:2015) to področje dobiva okvir, ki organizacijam omogoča, da se implementacije dejavnosti obvladovanja fizičnega premoženja lotijo na sistematičen način, ki je mednarodno uveljavljen in primerljiv. Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 33

39 LITERATURA IN VIRI Adizes, I. (2009). How to Manage in Times of Crisis. California: Adizes Institute Publications Amadi-Echendu, J. E. (2004) Managing physical assets is a paradigm shift from maintenance. Paper presented at the IEEE International Engineering Management Conference. doi: /iemc Androjna, A. (2008). Celostno obvladovanje vzdrževanja. Tržič: Učila International Asset management (2014). Management systems: Requirements. Najdeno 11. avgusta 2018 na: colour_pdf.pdf Avsec, R. (2015). Obvladovanje tveganj na primeru podjetja Magister. Magistrsko delo Banič D. (2007). Poslovna politika: procesi upravljanja in vodenja gospodarskih družb. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Bastič, M. (1999). Izvedbeni management: optimizacijski modeli. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta Biloslavo, R. (2006). Strateški management in management spreminjanja. Koper: Fakulteta za management Bojnec, Š. (2007). Ekonomika podjetja. Koper: Fakulteta za management Borislavo, R. (2008). Fleksibilnost politike organizacije: presoja z uporabo mehkega semantičnega diferenciala. Koper: Fakulteta za management Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2006). The essentials of risk management (Vol. 1). New York: McGraw-Hill. Drusany, V. (2001) Vodenje tveganja z ukrepi varnosti in zdravja pri delu, kakovosti, varovanja okolja. Logatec: VZA grafično oblikovanje EFNMS (2009). A Definition of Asset Management. Minutes of the meeting. European Federation of National Maintenance Societies. Trondheim. Norway GFMAM (2014). The Asset Management Landscape, Second Edition. Najdeno 7. februarja 2018 na: edition_english.pdf Gubenšek, P. (2008) Upravljanje tveganj v podjetju. Diplomsko delo Hastings, N.A.J. (2010). Phyisical Asset Management. Springer Publishing (vpogled ) Implementation guide for an ISO asset management system (2017). Najdeno 22. avgusta 2018 na: Contractor-Report Implementation-Guide-for-an-ISO Managementt-System.pdf Ivanko, Š. (2012). Organizacijske paradigme: podlage za nastanek in razvoj organizacijskih teorij. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije Jadek, P. D. (2008). Znamka, njen ugled in varstvo. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica Kovačič, A. (2005). Management poslovnih procesov. Ljubljana: GV Založba Maletič, D. (2015). Interaction between Quality Management, Production and Maintenance Performance, PhD thesis, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Kranj. Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 34

40 Maletič, D., Maletič, M., Al-Najjar, B., Gotzamani, K., Gianni, M., Kalinowski, T. B., & Gomišček, B. (2017). Contingency factors influencing implementation of physical asset management practices. Organizacija, vol. 50, no. 1, str. 3-14, doi: /orga Maletič, D., Maletič, M., Gomišček, B. (2016). Ali obvladovanje fizičnega premoženja lahko vpliva na poslovno uspešnost organizacije? Najdeno 3. februarja 2018 na: Maletič, D., Maletič, M., Gomišček, B. (2016). Obvladovanje fizičnega premoženja več kot le vzdrževanje. Najdeno 3. februarja 2018 na: Pacaiova, H., Glatz, J., Kacvinsky, S. (2012). Positive and negative aspect in application of maintenance management philosophy. Journal of Applied Engineering Science, 10(2). Piskar F., Dolinšek, S. (2006) Učinki standarda kakovosti ISO: od managementa kakovosti do poslovnega modela. Koper: Fakulteta za management Schuman, C. A., & Brent, A. C. (2005). Asset life cycle management: towards improving physical asset performance in the process industry. International Journal of Operations & Production Management, 25(6), doi: Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 35

41 KAZALO SLIK Slika 1: poenostavljeni prikaz izvajanja politike organizacije... 5 Slika 2: kategorije tveganj Slika 3: viličar Jungheinrich Slika 4: primer izrabljenega viličarja Slika 5: kombinirano vozilo Slika 6: osebni vozili v lasti KZ-Metlika Slika 7: sedež podjetja KZ - Metlika Slika 8: elementi sistema PAM KAZALO TABEL Tabela 1: število viličarjev v poslovni enoti Ljubljana Tabela 2: strošek servisov Toyote 42-7FGF Tabela 3: strošek servisiranja kamiona Tabela 4: stroški servisiranja kombiniranega vozila Tabela 5: stroški servisiranja osebnega vozila Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 36

42 PRILOGE GFMAM SUBJEKTI ( Edition_English.pdf) Boris Stojić: Obvladovanje fizičnega premoženja v podjetju KZ Metlika stran 37

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK STANDARDI SISTEMOV VODENJA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJSKE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.11.2011 Gregor SIMONIČ Sistemi vodenja Kaj so sistemi vodenja oziroma upravljanja? Sistem vodenja oziroma upravljanja

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Trg proizvodnih dejavnikov

Trg proizvodnih dejavnikov Trg proizvodnih dejavnikov Pregled predavanja Trg proizvodov KONKURENCA Popolna Nepopolna Trg proizvodnih dejavnikov Popolna Individualna k. Panožna k. Povpraševanja Individualna k. Panožna k. Povpraševanja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

PowerPoint Template

PowerPoint Template IV. Strateško planiranje v splošnem Strateško planiranje ni izolirano področje od managementa Dve vrsti managementa: Strateški management Operativni management Strateški managemenet šele v zadnjem obdobju

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in]) POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008 NAČRTOVANJE UREJENOSTI ORGANIZACIJE Mirko Jenko mirko.jenko@t-2.net 1. Povzetek Prispevek je poslovni projekt iz prakse, s katerim želimo prenoviti organizacijski ustroj organizacije in spremljanje stroškov.

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga kraje

TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga kraje TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga krajevno lokalni ali krajevni trg osebki so neposredni tekmeci

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Event name or presentation title

Event name or presentation title Marko Škufca Vodja programa BI, ADD d.o.o. Gorazd Cah Specialist področja Služba za informatiko, DARS d.d. Izziv Rešitev Rezultati... PROCESI + TEHNOLOGIJA + LJUDJE Poslanstvo: s sodobnimi pristopi in

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Upravljanje tveganj nabave VSEBINA predavanj Opredelitev TVEGANJ, njihovih OBLIK in VZROKOV Upravljanje tveganja PRISTOPI in STRATEGIJE upravljanja tveganj METODE ublažitve tveganj Primer analize tveganja.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

KONTINGENČNI PRISTOP K OBLIKOVANJU SISTEMA STRATEŠKEGA POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA: EMPIRIČNA PREVERBA V SLOVENSKIH PODJETJIH

KONTINGENČNI PRISTOP K OBLIKOVANJU SISTEMA STRATEŠKEGA POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA: EMPIRIČNA PREVERBA V SLOVENSKIH PODJETJIH Temelji poslovodnega računovodstva(1) Uvod v poslovodno računovodstvo (kontroling) Prof. dr. Simon Čadež simon.cadez@ef.uni-lj.si 2 CILJI PREDMETA Opredeliti vlogo managerjev in poslovodnega računovodstva

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka stran 2 Pričakovanja podjetij glede na velikost stran

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Microsoft Word - bohinc

Microsoft Word - bohinc UČINKOVITOST POVEZANOSTI NABAVNE IN LOGISTIČNE FUNKCIJE V TRGOVSKEM PODJETJU Boštjan Bohinc bostjan.bohinc1@gmail.com Povzetek V prispevku želimo analizirati učinkovitost povezanosti nabavne in logistične

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo Izvozni focus 2017 Seven Refractories je podjetje, ki proizvaja materijale za ognjeodporno keramiko. Ustanovljeno je bilo maja 31.maja 2010. Izgraditev hale in postavitev dveh proizvodnih linij smo zaključili

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Macoma katalog copy

Macoma katalog copy POSLOVNE APLIKACIJE PO ŽELJAH NAROČNIKA Poročilni sistem Finance in kontroling Poprodaja Podatkovna skladišča Prodaja Proizvodnja Obstoječi ERP Partnerji Implementacija rešitev prilagojena po željah naročnika

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več