Upute za rad LCD-televizor TX-32LE8FS. Hrvatski. Br. modela

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Upute za rad LCD-televizor TX-32LE8FS. Hrvatski. Br. modela"

Transkripcija

1 Upute za rad LCD-televizor Br. modela TX-32LE8FS Prije uporabe televizora pro itajte ove upute i sa uvajte ih za budu e potrebe. Crteži u priru niku služe isklju ivo kao ilustrativni primjeri. Na paneuropskom jamstvenom listu možete prona i nadležnog lokalnog zastupnika Panasonica u slu aju nužde. Hrvatski

2 2 Pretvorite vlastitu dnevnu sobu u kino! Iskusite zadivljuju u razinu multimedijskog

3 uzbu enja Uživajte u bogatim multimedijskim sadržajima Videokamera Sadržaj Obavezno pro itajte Mjere opreza 4 (Upozorenje / Oprez) Napomene 5 Održavanje 5 Vodi za brzi po etak Pribor / opcije 6 Opis komandi 7 Osnovno povezivanje 8 Automatsko podešavanje 10 Vodi za brzi po etak Poja alo sa sustavom zvu nika DVD snima DVD reproduktor Digitalni prijamnik Uživajte u svom televizoru! Osnovne zna ajke Gledanje televizije 12 Pregledavanje teleteksta 14 Gledanje videokazeta i DVD-ova 16 Napredne zna ajke Kako koristiti funkcije izbornika 18 (za sliku, kvalitetu zvuka itd.) Ure ivanje programa 22 Uga anje programa 24 Ograni avanje mogu nosti gledanja programa 26 Vra anje zadanih postavki 27 Funkcije veza 28 (Q-Link / VIERA Link) Vanjska oprema 36 Gledanje Napredne mogu nosti Naj eš a pitanja itd. Tehni ke informacije 36 esta pitanja 40 Licenca 42 Specifikacije 43 Naj eš a pitanja itd. 3

4 Mjere sigurnosti Upozorenje Postupanje sa strujnim utika em i kabelom požar.) Strujni utika mora biti lako dostupan. Ne dirajte strujni utika vlažnim rukama. (Može nastati strujni udar.) Strujni utika do kraja utaknite u strujnu uti nicu. (Ako utika nije vrsto utaknut, mogao bi se zagrijati i izazvati Ne ošte ujte strujni kabel. (Ošte eni kabel može izazvati požar ili strujni udar.) Ne premještajte televizor dok je utika utaknut u strujnu uti nicu. Ne stavljajte teške predmete na kabel i kabel ne stavljajte pored zagrijanih predmeta. Ne savijajte kabel, ne okre ite ga i ne rastežite. Ne povla ite kabel. Pri iskop avanju kabela prihvatite strujni utika. Ne koristite ošte eni strujni utika ili uti nicu. Uo ite li kakvu nepravilnost, smjesta iskop ajte strujni utika! V 50 Hz 4 Izvor struje Televizor je namijenjen za rad s izmjeni nom strujom od V, 50 Hz. Ne skidajte ku ište Ne popravljajte televizor sami (Dijelovi pod visokim naponom mogu izazvati strujni udar.) Televizor mora pregledati, namjestiti i popraviti samo ovlašteni zastupnik Panasonica. Teku ine držite dalje od televizora Radi spre avanja ošte enja od požara ili strujnog udara, ne dopustite da teku ine kapaju ili poprskaju ure aj. Ne stavljajte posude s vodom (vaze, šalice, kozmetiku i sl.) iznad televizora (to se odnosi i na police iznad televizora i sl.). Ne izlažite izravnoj sun evoj svjetlosti i drugim izvorima topline Televizor ne izlažite izravnoj sun evoj svjetlosti i drugim izvorima topline. Radi spre avanja požara, ne stavljajte svije e i druge izvore plamena na televizor ili pored njega. Ne stavljajte strane predmete u televizor Sprije ite upadanje bilo kakvih predmeta u ure aj preko otvora za odzra ivanje (posljedica može biti požar ili strujni udar). Ne stavljajte televizor na nakošenu ili nestabilnu površinu Televizor bi mogao pasti ili se prevrnuti. Koristite samo namjenska postolja / pribor za zidnu montažu zastupnika Panasonica. Korištenje neodobrenih stalaka ili drugih naprava za pri vrš enje može uzrokovati nestabilnost ure aja i rizik od ozljeda. Montažu zatražite od ovlaštenog Koristite odobrene stalke / ovjesne naprave (str. 6).

5 Napomene Oprez Pri iš enju televizora iskop ajte strujni utika iš enje televizora pod naponom može izazvati strujni udar. Ukoliko televizor dulje vrijeme ne koristite, isklju ite ga iz elektri ne mreže. Televizor troši elektri nu energiju i kada nije uklju en. Zbog toga iskkop ajte strujni utika iz uti nice. Ostavite dovoljno prostora za prozra ivanje oko televizora Minimalna udaljenost (cm) Pri uporabi postolja pripazite na razmak izme u dna televizora i poda. Koristite li zidni nosa, pridržavajte se uputa za njegovu uporabu. Ne blokirajte stražnje otvore za prozra ivanje Ventilacija pokrivena zavjesama, novinama, stolnjacima itd. može prouzro iti pregrijavanje, požar ili ozljede uslijed strujnog udara. Ne izlažite vaše uši prekomjernoj buci iz slušalica To može prouzro iti nepovratno ošte enje sluha. Ako se u analognom na inu rada unutar 30 minuta ne primi signal i ne rukuje televizorom, televizor e automatski prije i u stanje mirovanja. Funkcija automatskog isklju ivanja Držite televizor dalje od ovih ure aja Elektroni ki ure aji Ne postavljajte video-ure aje pored televizora (elektromagnetske smetnje mogu deformirati sliku ili zvuk). Ure aji s infracrvenim senzorom Televizor tako er odašilje infracrvene zrake (što može utjecati na rad drugih ure aja). Prenosite samo u uspravnom položaju Održavanje Najprije iskop ajte strujni utika iz uti nice. Ekran Redovito iš enje: Mekom krpom nježno obrišite površinu od prašine. Ve a prljavština: Površinu o istite mekom krpom navlaženom u istu vodu ili razrije eno blago sredstvo za iš enje (u omjeru 1:100). Nakon toga mekom krpom jednoliko brišite površinu dok ne bude suha. Oprez Površina ekrana posebno je tretirana i može se lako oštetiti. Ne udarajte i ne grebite po površini noktima ili drugim oštrim predmetima. Pripazite da na površinu ekrana ne dospiju insekticidi, razrje iva i, otapala i druge hlapljive tvari (jer bi mogle oštetiti površinu). Ku ište, postolje Redovito iš enje: Obrišite površinu mekom krpom. Ve a prljavština: Navlažite meku krpu u istu vodu ili vodenu otopinu blagog sredstva za iš enje. Nakon toga iscijedite krpu i njome o istite površinu. Na kraju obrišite površinu mekom krpom. Oprez Izbjegavajte dodir površine televizora s deterdžentima. (Teku ina koja prodre u televizor može izazvati ošte enje.) Pripazite da na površine ne dospiju insekticidi, razrje iva i, otapala i druge hlapljive tvari (jer bi mogle oštetiti površinu i uništiti lakiranje). Ne dopustite dulji doticaj ku išta i postolja s gumenim ili PVC-materijalima. Strujni utika Strujni utika redovito brišite suhom krpom. (Vlaga i prašina mogu izazvati požar ili strujni udar.) 5

6 OK TV Pribor / opcije Standardni pribor Daljinski upravlja N2QAYB Provjerite jeste li dobili sav prikazani pribor i opremu Baterije za Steznik daljinski upravlja (2) R6 (UM3) Upute za uporabu Paneuropski jamstveni list Ovaj proizvod sadrži potencijalno opasne dijelove (kao što su plasti ne vre ice), koje mala djeca sasvim slu ajno mogu udahnuti ili progutati. uvajte ove dijelove izvan dohvata male djece. Stavljanje baterija u upravlja 1 Povucite Uporaba steznika Primite Pripazite na ispravan polaritet (+ ili -) Neispravno stavljanje može izazvati curenje baterija i koroziju, što može oštetiti daljinski upravlja. Ne miješajte stare i nove baterije. Ne miješajte razli ite vrste baterija (npr. alkalne i manganske). Ne koristite punjive (Ni-Cd) baterije. Ne palite i ne otvarajte baterije. Baterije ne izlagati prekomjernoj toplini, kao na primjer sun evim zrakama, vatri ili sli no. - Zatvorite Pole ina televizora Za stezanje: Za opuštanje: Držite pritisnut gumb Ne spajajte kabel RF i strujni kabel (slika bi se mogla deformirati). Prema potrebi u vrstite kabele steznicima. Pri uporabi dodatnih ure aja, pridržavajte se uputa za montažu kod u vrš enja kabela. 6 Dodatni pribor Nosa za zidnu montažu TY-WK32LR2W UPOZORENJE! Korisnik preuzima isklju ivu odgovornost ako ne koristi Panasonicov nosa ili televizor pokuša sam montirati. Ošte enje nastalo montažom koju nije izveo stru ni montažer poništava valjanost jamstva. Postavljanje mora izvesti samo ovlašteni tehni ar. Neispravna montaža može prouzro iti pad ure aja, što može izazvati ozljede i ošte enje proizvoda. Ure aj ne montirajte neposredno ispod stropne rasvjete (npr. reflektora, lustera ili halogenske rasvjete) jer se ondje stvara mnogo topline. Plasti ni dijelovi ku išta time bi se mogli deformirati ili oštetiti. Pije montaže se uvijek uvjerite da u zidu nema elektri nih kablova ili cijevi. Prilikom montaže drža a za vješanje na zid postupajte vrlo oprezno. Savjetujte se s ovlaštenim zastupnikom Panasonica radi kupnje preporu enog zidnog nosa a. Dodatne pojedinosti pro itajte u priru niku za ugradnju zidnog nosa a. Skidanje postolja Odvijte etiri vijka. Pole ina televizora

7 Opis komandi Televizor Odabir funkcije Glasno a / Kontrast / Svjetlost / Boja / Oštrina / Nijansiranje (NTSC) / Bas / Visoki ton / Ravnoteža / Auto. Podešavanje (str. 25) Uti nica slušalica (str. 34) Senzor signala daljinskog upravlja a Za pove anje ili smanjenje jednog programskog položaja. Ako je prikazana neka funkcija, služi za pove anje ili smanjenje odabrane funkcije. U stanju mirovanja služi za uklju ivanje televizora. Senzor za C.A.T.S. (sustav automatskog pra enja kontrasta) Detektira svjetlinu i namješta kvalitetu slike u na inu»eko«u izborniku Slika (str. 20) Žaruljica napajanja Mirovanje: crveno Uklju eno: zeleno Pri uporabi daljinskog upravlja a ozna ava da je televizor primio naredbu. Glavna sklopka Za uklju ivanje televizora ili prebacivanje u stanje mirovanja putem daljinskog upravlja a Daljinski upravlja Prekida za uklju ivanje / isklju ivanje stanja pripravnosti Uklju uje i isklju uje stanje pripravnosti televizora Izgled (13. str.) Mijenja proporcije s popisa Odabir izgleda To je mogu e posti i i uzastopnim pritiscima na ovaj gumb dok ne postignete željeni izgled OK Potvr uje e i izbore Pritisnite nakon a broja kanala da biste brzo promijenili program Glavni meni (18. str.) Pritisnite za pristupanje izbornicima VIERA Link, Slika, Zvuk i Postavljanje Surround (20. str.) Uklju uje i isklju uje Surround VIERA Link Izbornik (31. str.) Pritisnite da biste izravno pristupili VIERA Link Izborniku Informacije o programu (13. str.) Prikazuje informacije o programu Program gore / dolje Redom e programe Teletekst (14. str.) Prebacuje na na in rada za teletekst Omiljena stranica (15. str.) Poziva stranicu teleteksta pohranjenu u plavom gumbu Upravljanje Panasonic videorekorderom / DVD-om (17. str.) ASPECT PROGRAMME OK INPUT RETURN OPTION DIRECT TV REC TEXT F.P. INDEX HOLD REC DVD Za promjenu na ina ulaza Priklju ci AV3 (str. 34) Odabir izvora ulaznog signala TV - prebacuje na TV na in rada (16. str.) AV - prebacuje na AV kao izvor ulaznog signala s popisa Odabir ulaza (16. str.) Izlaz Povratak na normalni zaslon za gledanje Gumbi pokaziva a Za e i prilagodbe Vra anje Povratak na prethodni izbornik Tipke u boji Koriste se za, navigaciju i upravljanje raznim funkcijama Izravno snimanje TV-a (29. i 31. str.) Trenuta no snima program na DVD snima / videorekorder s Q-Link ili VIERA Link vezom Izbornik s opcijama (12. str.) Jednostavno postavljanje mogu nosti gledanja i zvuka Numeri ke tipke Mijenjaju programe i stranice teleteksta U stanju pripravnosti uklju uju televizor Isklju ivanje zvuka Aktivira i deaktivira isklju ivanje zvuka Pove avanje / smanjivanje glasno e Hold Zamrzavanje / odmrzavanje slike (12. str.) Zadržava trenutnu stranicu teleteksta (na in rada za teletekst) (15. str.) Index (15. str.) Vra a se na kazalo teleteksta (na in rada za teletekst) Vodi za brzi po etak Opis komandi Pribor / opcije TV 7

8 Osnovni priklju ci Prikazani vanjski ure aji i kabeli nisu isporu eni uz televizor. Prije priklju ivanja i iskop avanja kabela provjerite je li ure aj iskop an iz strujne uti nice. 1. primjer Priklju ivanje antene Samo televizor Pole ina televizora V 50 Hz Antena 2. primjer Priklju ivanje DVD-snima a / videorekordera Televizor, DVD-snima ili videorekorder Pole ina televizora V 50 Hz Antena Strujni kabel Kabel RF Strujni kabel AV1 AV2 AV1 AV2 COMPONENT RGB VIDEO RGB VIDEO S VIDEO COMPONENT RGB VIDEO RGB VIDEO S VIDEO AUDIO OUT AUDIO IN Y AUDIO OUT AUDIO IN Y L L PB L L PB R R PR R R PR Kabel RF Kabel SCART (potpuno oži en) RF OUT DVD-snima ili videorekorder RF IN Kabel RF 8 Napomena Priklju ite u AV1 / AV2 ako DVD-snima / videorekorder podržava Q-Link (str. 29). Kod ure aja koji podržava HDMI, mogu e je priklju iti na priklju ke HDMI (HDMI1 / HDMI2) putem kabela HDMI (str. 34). Priklju ak Q-Link str. 28 Priklju ak VIERA Link str. 28 Pro itajte i priru nik doti nog ure aja.

9 3. primjer Priklju ivanje DVD-snima a / videorekordera i digitalnog prijamnika Televizor, DVD-snima / videorekorder i digitalni prijamnik Pole ina televizora V 50 Hz Antena Strujni kabel AUDIO OUT L R COMPONENT AUDIO IN L R Y PB PR RGB VIDEO AV1 AV2 RGB VIDEO S VIDEO Kabel RF Vodi za brzi po etak Osnovno povezivanje Kabel SCART (potpuno oži en) RF OUT Potpuno oži en kabel HDMI DVD-snima ili videorekorder RF IN Kabel RF Kabel SCART (potpuno oži en) RF OUT RF IN Kabel RF Digitalni prijamnik RF IN Kabel RF 9

10 Automatsko podešavanje Automatski prona ite i pohranite TV programe. Ovi koraci nisu potrebni ako je postavljanje obavio lokalni prodava. ASPECT INPUT OPTION DIRECT TV REC PROGRAMME OK TEXT F.P. INDEX HOLD REC DVD TV RETURN 1 2 Odaberite 3 Odaberite 4 Po etak 5 Odaberite Povežite televizor s uti nicom naponske mreže i uklju ite ga (Potrebno je nekoliko sekundi da se prikaže) jezik Menüsprache Deutsch English Français Italiano Еλληνικά Čeština Slovenčina Srpski Latviešu Država Njemačka Francuska Španjolska Nizozemska Švedska Finska Švicarska Poljska Mađarska Auto. Podešavanje Kanal CH29 Izlaz Vraćanje Español Norsk Dansk Svenska Magyar Български Slovenščina eesti keel Nederlands Suomi Türkçe Português Hrvatski Românǎ Polski Lietuvių zemlju Austrija Italija Portugal Danska Norveška Belgija Grčka Češka Istočna Europa Auto. Podešavanje Naziv usluge CNN Traženje Slanje preset podataka Molim pričekajte! Nema daljinskog upravljanja Molimo odaberite prostor gledanja Dom Trgovina 33% postavke slike Trgovina i Dom ekvivalentni su zna ajkama Dinami ki, odnosno Normalno - Izgled ekrana u izborniku Meni slike (20. str.) Sada pomo u daljinskog upravlja a možete uklju iti televizor ili ga postaviti u stanje pripravnosti. (LED napajanja: uklju eno) pohrana Ovisno o odabranoj zemlji, možda ete morati odabrati i regiju. Auto. Podešavanje zapo inje traženje i pohranu TV programa. Redoslijed programa ovisi o TV signalu, sustavu emitiranja i uvjetima prijema. Ako je s televizorom povezan snima kompatibilan s Q-Link, VIERA Link ili sli nom tehnologijom (28. str.), postavke programa, jezika i zemlje / regije automatski se preuzimaju na snima. postavljanje Automatsko podešavanje sada je dovršeno, a televizor spreman za upotrebu. Da biste ure ivali programe Ure ivanje programa (22. str.) 10

11 Mnogim zna ajkama koje su dostupne na ovom TV-u mogu e je pristupiti putem zaslonskog izbornika. Kako koristiti daljinski upravlja Otvaranje glavnog izbornika Pomicanje pokaziva a / izbornika Pomicanje pokaziva a / uga anje razina / izme u nekoliko mogu nosti Korištenje zaslonskih izbornika RETURN Okvir s uputama ZASLONSKA POMO (primjer: Meni zvuka) Meni zvuka Vrsta zvuka Bas Visoki ton Ravnoteža Surround Ispr. glasnoće MPX Početne postvke Pristupanje izborniku / pohrana postavki nakon uga anja ili aktiviranja mogu nosti Povratak na prethodni izbornik Izlaz iz sustava izbornika i povratak na normalni zaslon za gledanje Muzika Isklj. Stereo Postavi Vodi za brzi po etak Automatsko podešavanje Odabir Izlaz Promjena Vraćanje Pomo i e vam zaslonski vodi za rad. Napomena Ako uga anje nije uspjelo Auto. Podešavanje (25. str.) Ako preuzimanje nije uspjelo U itavanje (21. str.) Da biste vratili sve postavke na po etne vrijednosti Tvorni ke postavke (27. str.) Ako ste televizor posljednji put isklju ili dok se nalazio u stanju pripravnosti, kad ga uklju ite pomo u prekida a za uklju ivanje / isklju ivanje napajanja, on e odmah prije i u stanje pripravnosti. 11

12 Gledanje televizije ASPECT INPUT 1 Uklju ivanje napajanja (Pritisnite i držite otprilike jednu sekundu) Prekida za uklju ivanje / isklju ivanje napajanja treba biti uklju en. (7. str.) OK RETURN OPTION DIRECT TV REC CH05 SC1 Odabir programa gore dolje ili Biranje s popisa programa Sve analogne usluge Informacijska se traka pojavljuje svaki put kad odaberete program Pojedinosti 13. str. Za broja programa na dvije cifre, npr (u kratkom razmaku) TEXT F.P. INDEX HOLD Glasno a BBCi Odabir Potvrditi Izlaz Vraćanje odaberi program gledanje PROGRAMME REC DVD TV Odabir programa pomo u informacijske trake (13. str.) Mogu e je potvrditi naziv programa prije a. Uklju ite prikaz informacijske trake ako nije prikazana Dok je traka prikazana, odaberite program odaberi program gledanje 12 Ostale korisne funkcije Hold Prikaz postavki koje je mogu e odabrati za trenutni program Timer isklj. Zamrzavanje / odmrzavanje slike Trenutna provjera ili promjena stanja trenutnog programa Znakovi teleteksta Postavlja jezik teleteksta Meni podešenja (21. str.) MPX Meni zvuka (20. str.) HOLD OPTION Da biste promijenili Ispr. glasno e Prilago ava glasno u individualnog programa ili izvora Napomena Postavke se mogu promijeniti i na popisu izbornika (20. i 21. str.). Glavni meni VIERA Link Slika Zvuk Postavljanje Meni podešenja Uredi popis usluga Postavke veze Dječja Blokada Ugađanje Timer isklj. OSD Jezik Teletekst Znakovi teleteksta Tvorničke postavke TOP West promjena Automatsko isklju ivanje televizora nakon fiksnog razdoblja Prikažite izbornik Odaberite Postavljanje Odaberite Timer isklj. i postavite vrijeme pristup postavljanje Isklj. Za otkazivanje Postavite na Isklj. ili isklju ite televizor. Za prikaz preostalog vremena Informacijska traka (13. str.) Kada preostane manje od tri minute, preostalo e vrijeme treptati na zaslonu.

13 Ostale korisne funkcije Prikaz informacijske trake Prikaz informacijske trake Pojavljuje se i prilikom promjene programa Doga aj Program Primjer: 1 Coronation Street CH05 SC1 PAL Sustav zvuka Sustav boja Dostupne zna ajke / Zna enja poruka Zvuk je isklju en Stereo, Mono Audio na in rada Stereo 1-90 Preostalo vrijeme za Timer isklj. Postavke na 12. str. 45 Promjena proporcija Da biste potvrdili naziv drugog ugo enog programa Da biste gledali program naveden u informacijskoj traci Da biste sakrili Promjena proporcija Automatski 16:9 Odabrane su najbolje proporcije, a slika se širi da bi ispunila zaslon. Pojedinosti na 36. str. 14:9 Just Prikazuje sliku u standardnim proporcijama 14:9 bez izobli enja. 4:3 4:3 Puni format Prikazuje sliku u standardnim proporcijama 4:3 bez izobli enja. Zoom1 Prikazuje 16:9 (kinoprikaz) ili 4:3 sliku bez izobli enja. ASPECT Uživajte u slici optimalne veli ine i proporcija. Prikaz popisa Dok je popis prikazan, Odabir izgleda odaberite na in rada pristup ASPECT Da biste promijenili na in rada koriste i samo gumb ASPECT ASPECT (Pritiš ite dok ne do ete do željenog na ina rada) odaberi program Informacije o doga aju odnose se na signal teleteksta. Zoom2 Izravno prikazuje sliku u proporcijama 16:9 bez izobli enja (anamorfno). Odabir izgleda Automatski 16:9 14:9 Just 4:3 Puni format Zoom1 Zoom2 Zoom3 Prikazuje 4:3 sliku na cijelom zaslonu. Rastezanje je primjetno samo na lijevim i desnim rubovima. Prikazuje 4:3 sliku koja je vodoravno rastegnuta na veli inu zaslona. Samo HD signal Odabir Pristup Izlaz Vraćanje Prikazuje 16:9 (anamorfnu) sliku (kinoprikaz) na cijelom zaslonu bez izobli enja. 4:3 Popis Odabir izgleda Gledanje Gledanje televizije Zoom3 Prikazuje (anamorfnu) sliku u kino-proporcijama 2,35:1 na cijelom zaslonu bez izobli enja. Pri proporcijama 16:9 prikazuje sliku maksimalne veli ine (uz blago uve anje). Napomena Nije dostupno u na inu rada za teletekst. Režim formata se može sa uvati za signale SD (standardna razlu ivost slike) i HD (visoka razlu ivost slike) odvojeno. 13

14 Pregledavanje teleteksta Možete uživati u emitiranju teleteksta, uklju uju i i vijesti, prognoze vremena i titlove, ako televizije nude tu uslugu. Što je FLOF (FASTEXT) na in rada? U FLOF na inu rada etiri se teme razli itih boja nalaze pri dnu zaslona. Da biste pristupili dodatnim informacijama o jednoj od ovih tema, pritisnite gumb odgovaraju e boje. Ta funkcija omogu uje brz pristup informacijama o prikazanim temama. Što je TOP na in rada? (u slu aju TOP emitiranja teksta) TOP predstavlja zna ajno poboljšanje uobi ajenog teletekstnog servisa, što rezultira lakšim pretraživanjem i u inkovitijim vodi em. Dostupan je brz pregled podataka iz teleteksta Jednostavan glavne teme korak-po-korak Informacije o statusu stranice pri dnu zaslona Dostupna je stranica Dostupna je prethodna / sljede a stranica crveni zeleni Za izme u tematskih blokova plavi Za sljede e teme unutar tematskog žuti (Nakon posljednje teme premješta se na slijede i tematski blok.) Što je na in rada Pregled? U na inu rada Pregled pri dnu zaslona nalaze se etiri broja stranica razli itih boja. Svaki od tih brojeva mogu e je promijeniti i pohraniti u memoriju televizora. ( Pohrana stranica koje esto gledate, 15. str.) Da biste promijenili na in rada Teletekst u Meni podešenja (21. str.) ASPECT OK INPUT RETURN OPTION DIRECT TV REC Prebacivanje na teletekst TEXT Odabir stranice Prikazuje kazalo (sadržaj varira ovisno o televiziji koja emitira program) ili gore dolje Broj trenutne stranice Da biste prilagodili kontrast Za povratak na televiziju ili TEXT Broj podstranice << >> TELETEXT INFORMATION Traka boja crveni zeleni žuti plavi (Prema traci boja) (Pritisnite triput) ili 17:51 28 Feb Datum / vrijeme Kada je prikazana plava traka TEXT F.P. INDEX HOLD REC DVD Prakti no korištenje teleteksta Otkrivanje skrivenih podataka Otkrivanje skrivenih rije i, primjerice, odgovora na stranici s kvizom Ponovno skrivanje crveni crveni PUNI ZASLON / VRH / DNO zeleni (VRH) (Proširuje GORNJU polovicu) (DNO) (Proširuje DONJU polovicu) Normalno (PUNI ZASLON) 14

15 HOLD Zaustavljanje automatskog ažuriranja (Ako želite zadržati trenutnu stranicu bez ažuriranja) HOLD HOLD Da biste nastavili INDEX Pozivanje omiljene stranice Prikaz u više prozora Povratak na glavnu stranicu kazala INDEX Prikaz pohranjene omiljene stranice F.P. Poziva stranicu pohranjenu u plavom. Tvorni ka je postavka P103. Gledajte istodobno televiziju i teletekst u dva prozora (Pritisnite Odaberite Slika i dvaput) uklju ivanje i isklju ivanje teksta Operacije je mogu e izvršavati samo na zaslonu Teletekst. Stranice koje esto gledate pohranite u traku boja (Samo u na inu rada za pregled) Pohrana stranica koje esto gledate Prikaz podstranice Dok je stranica prikazana Odgovaraju i gumb u boji pritisnite i držite Da biste promijenili pohranjene stranice Unesite novi broj stranice Gumb u boji koju želite promijeniti Pojavljuje se na vrhu stranice Broj mijenja boju u bijelu. pritisnite i držite Prikaz podstranice (Samo kad se teletekst sastoji od više stranica) Za prikaz odre ene podstranice Unesite plavi etveroznamenkasti broj primjer: P6 Podstranice: Broj podstranica varira ovisno o televizijama koje emitiraju program (do 79 stranica). Pretraživanje može malo potrajati, a za to vrijeme možete gledati televiziju. Gledanje Pregledavanje teleteksta Gledajte televiziju dok ekate ažuriranje Prikaz TV slike tijekom traženja stranice teleteksta Teletekst se automatski ažurira kada postanu dostupne nove informacije. žuti Privremeno se prebacuje na TV zaslon P108 Pojavljuje se kada ažuriranje bude žuti dovršeno (Ne možete promijeniti program.) Stranica s vijestima nudi funkciju nazna ivanja dolaska najnovijih vijesti ( Najnovije vijesti ). Prikaz ažurirane stranice 15

16 Gledanje videokazeta i DVD-ova Kada povežete vanjsku opremu (videorekordere, DVD opremu itd.), možete gledati ulazni signal. Da biste saznali kako povezati dodatnu opremu 8. i 9. str. Daljinskim upravlja em upravlja se nekim funkcijama Panasonicove vanjske opreme. ASPECT OK INPUT RETURN 1 2 Uklju ite televizor Kada opremu povezujete pomo u SCART kabela, kao u 2. ili 3. primjeru (8. i 9. str.) Automatski prima ulazne signale kada zapo ne reprodukcija SCART (8. kontakt) terminal automatski prepoznaje ulazne signale. Ta je funkcija dostupna i kada opremu povezujete pomo u HDMI kabela (34. str.). Ako se izvor ulaznog signala ne aktivira automatski Obavite i Ovisno o postavkama dodatne opreme Prikažite izbornik za izvora ulaznog signala OPTION DIRECT TV REC TEXT F.P. INDEX HOLD 3 Odaberite izvor ulaznog signala povezan s opremom Odabir ulaza AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT HDMI1 HDMI2 TV gledanje Izvor ulaznog signala e se i pomo u gumba AV na daljinskom upravlja u ili prednjoj plo i televizora. Pritiš ite taj gumb dok ne odaberete željeni izvor ulaznog signala. REC DVD PROGRAMME 4 Pogled Prikazuje odabrani izvor ulaznog signala TV Za povratak na televiziju Napomena Ako je na vanjskoj opremi dostupna funkcija za podešavanje proporcija, postavite ih na 16:9. Podrobnije informacije potražite u prate oj dokumentaciji dodatne opreme ili se obratite lokalnom prodava u. 16

17 Panasonicovom opremom priklju enom na televizor možete izravno upravljati pomo u daljinskog upravlja a. DVD Prekida / DVD Odaberite da biste upravljali Panasonicovim videorekorderom ili DVD opremom Odaberite DVD da biste upravljali Panasonicovom DVD opremom ili ku nim kinom Stanje pripravnosti Omogu uje prelazak u stanje pripravnosti i uklju ivanje Reprodukcija Pokretanje reprodukcije videokasete / DVD-a Zaustavljeno Prekidanje reprodukcije ili snimanja Premotavanje / Preskakanje / Pretraživanje Videorekorder: Premotavanje na po etak, brzo pregledavanje snimke unatrag DVD: Prelazak na prethodni zapis ili naslov Pritisnite i ne otpuštajte za pretraživanje unatrag PROGRAMME REC Ubrzana reprodukcija / Preskakanje / Pretraživanje Videorekorder: Ubrzana reprodukcija, brzo pregledavanje snimke unaprijed DVD: Prelazak na slijede i zapis ili naslov Pritisnite i ne otpuštajte za pretraživanje prema naprijed Pauza Privremeno zaustavljanje / nastavak DVD: Pritisnite i ne otpuštajte za usporenu reprodukciju Program gore / dolje Odaberi program Snimanje Po etak snimanja Postavljanje daljinskog upravlja a za upravljanje Panasonicovim videorekorderima, DVD-ovima itd. Postavite prekida / DVD u odgovaraju i položaj Pritisnite i ne otpuštajte Unesite odgovaraju i kod za ure aj koji želite kontrolirati (prema donjoj tablici) tijekom sljede ih radnji Pritisnite Položaj Položaj DVD Ure aj Kod Ure aj Kod 10 (zadano) DVD 70 (zadano) DVD 11 Ku no kino 71 DVD Gledanje Gledanje videokazeta i DVD-ova Napomena Nakon promjene koda provjerite funkcionira li daljinski upravlja ispravno. Nakon zamjene baterija kodovi e se vratiti na zadane vrijednosti. DVD se odnosi na DVD reproduktor, DVD snima e i ku no kino. Neke radnje možda ne e biti izvedive na nekim modelima ure aja. 17

18 Kako koristiti funkcije izbornika Razni izbornici omogu uju postavki slike, zvuka i drugih funkcija. INPUT 1 Prikažite izbornik Prikazuje funkcije koje se mogu postaviti (ovisi o ulaznom signalu) ASPECT OK RETURN 2 Odaberite odgovaraju i izbornik Glavni meni VIERA Link pristup OPTION DIRECT TV REC Slika Zvuk Postavljanje TEXT F.P. INDEX HOLD 3 (primjer: Meni slike) Odaberite odgovaraju u stavku Meni slike Izgled ekrana Kontrast Svjetlost Boja Oštrina Nijansiranje Ravnoteža boje Reduk. smetnji 3D-COMB Početne postvke Dinamički Stereo Toplo Isklj. Uklj. Postavi REC DVD (primjer: Meni slike) PROGRAMME TV Za povratak na televiziju u svakom trenutku 4 Podesite ili odaberite Meni slike Izgled ekrana Kontrast Svjetlost Boja Oštrina Nijansiranje Ravnoteža boje Reduk. smetnji 3D-COMB Početne postvke Dinamički Stereo Toplo Isklj. Uklj. Postavi (primjer: Meni slike) promjena pohrana ili pristup ( Potrebno za neke funkcije) Za povratak na prethodni zaslon RETURN Odabir odgovaraju e mogu nosti Rovnoteža boje Oštrina Ugađanje Broj i položaji mogu nosti Normalno Promijenjeno Namještanje pomo u kliza a Pomaknuto Prikaz sljede eg zaslona Pristup Prikazuje sljede i zaslon Vra anje zadanih postavki Da biste vratili zadane postavke samo za sliku Po etne postvke u izborniku Meni slike (20. str.) Da biste vratili zadane postavke samo za zvuk Po etne postvke u izborniku Meni zvuka (20. str.) Da biste vratili zadane vrijednosti svih postavki Tvorni ke postavke u izborniku Meni podešenja (27. str.) 18

19 Pregled Glavni meni VIERA Link Slika Zvuk Postavljanje VIERA Link Izbornik Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link Kontrola Zvučnike Pristup Start Snimač Kućno kino (31. str.) Izbornik dostupnih ure aja Meni slike Izgled ekrana Kontrast Svjetlost Boja Oštrina Nijansiranje Ravnoteža boje Reduk. smetnji 3D-COMB Početne postvke Meni zvuka Vrsta zvuka Bas Visoki ton Ravnoteža Surround Ispr. glasnoće MPX HDMI1 uzlaz Početne postvke Dinamički Stereo Toplo Isklj. Uklj. Postavi Muzika Isklj. Stereo Automatski Postavi (20. str.) Kako koristiti funkcije izbornika (za sliku, kvalitetu zvuka itd.) (20. str.) Meni podešenja Sustav AV boja Automatski Uredi popis usluga Pristup Postavke veze Pristup Dječja Blokada Pristup Ugađanje Pristup Timer isklj. Isklj. OSD Jezik Pristup Teletekst TOP Znakovi teleteksta Istočni 2 Tvorničke postavke Pristup (21. str.) Postavke veze VIERA Link Q-Link Izlaz AV1 Izlaz AV2 Učitavanje Ugađanje Auto. Podešavanje Ručno Ugađanje Uklj. AV2 Monitor Monitor Pristup Pristup Pristup (21. str.) Napredne mogu nosti (24. str.) Možete odabrati samo dostupne stavke. 19

20 Kako koristiti funkcije izbornika Popis izbornika Izbornik Stavka Podešavanje / Konfiguriranje (mogu nosti) VIERA Link Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link Kontrola Zvu nike Omogu uje upravljanje priklju enim ure ajima pomo u funkcije VIERA Link i jednostavno snimanje, reprodukciju itd. ( str.) Izborniku VIERA Link možete pristupiti i izravno pomo u gumba VIERA Link na daljinskom upravlja u. Izgled ekrana Kontrast, Svjetlost, Boja, Oštrina Osnovni na in prikaza slike (Dinami ki / Normalno / Filmsko / Eko) Dinami ki : Nudi bolji kontrast i oštrinu slike u jako osvijetljenim prostorijama Normalno : Preporu ujemo za gledanje uz uobi ajeno ambijentalno osvjetljenje Filmsko : Za gledanje filmova u zamra enoj prostoriji, što rezultira slikom usporedivom s onom u kinu Eko : Automatski namješta sliku prema uvjetima rasvjete u prostoriji Podesite za svaki ulazni signal Omogu uje pove avanje ili smanjivanje intenziteta navedenih obilježja slike prema vlastitom ukusu Slika Nijansiranje Ravnoteža boje Kada je na televizor priklju en izvor NTSC signala, nijansu slike možete prilagoditi vlastitom ukusu Samo za prijam NTSC signala Omogu uje podešavanje topline boja slike (Hladan / Normalno / Toplo) Reduk. smetnji Ublažavanje šuma slike Automatski ublažava neželjeni šum slike i šum treperenja na dijelovima slike koji imaju obris (Isklj. / Minimalno / Srednje / Maksimalno) 20 Zvuk 3D-COMB Po etne postvke Vrsta zvuka Bas Visoki ton Ravnoteža Surround Ispr. glasno e MPX HDMI1 ulaz Po etne postvke Katkad se tijekom gledanja nepokretnih ili usporenih prizora mogu primijetiti raznobojne to kice Namjestite na Uklj. da biste prikazali oštrije i preciznije boje (Isklj. / Uklj.) Samo za PAL ili NTSC signal Ne vrijedi za RGB, S-Video, komponentni i HDMI signal. Pritisnite gumb OK da biste vratili zadane postavke trenutnog na ina prikaza slike Osnovni na in reprodukcije zvuka (Muzika / Govor) Omogu uje naglašavanje ili ublažavanje nižih, dubljih zvukova Omogu uje naglašavanje ili ublažavanje oštrijih, viših zvukova Omogu uje uga anje glasno e desnog i lijevog zvu nika Postavke Surround zvuka (Isklj. / Uklj.) Nudi sklop za poboljšavanje dinamike koji simulira poboljšane prostorne efekte Surround zvuk možete isklju iti pomo u gumba Surround na daljinskom upravlja u (7. str.). Omogu uje uga anje glasno e pojedina nih programa ili izvora ulaznog signala Omogu uje stereo ili mono zvuka (Mono / Stereo) Uobi ajeno: Stereo Prijam stereo signala nije mogu : Mono M1 / M2: Dostupno kada se prenosi mono signal Odaberite u skladu s ulaznim signalom (Automatski / Digitalno / Analogno) (37. str.) Automatski : Automatsko otkrivanje digitalnog ili analognog izvora zvuka Digitalno : Veza pomo u HDMI kabela Analogno : Veza pomo u HDMI-DVI adapterskog kabela Samo za izvore HDMI signala HDMI2 terminali namijenjeni su samo za digitalni signal Nema dostupne postavke za HDMI2 Pritisnite gumb OK da biste vratili zadane postavke trenuta nog na ina reprodukcije zvuka

21 Popis izbornika Izbornik Stavka Podešavanje / Konfiguriranje (mogu nosti) Sustav AV boja Bira dodatni sustav boja na temelju videosignala u AV na inu rada (Automatski / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC) Uredi popis usluga Preska e neželjene programe ili ure uje programe (23. str.) VIERA Link Omogu uje upotrebu VIERA Link funkcija (Isklj. / Uklj.) (30. str.) Postavljanje Postavke veze Q-Link Izlaz AV1 / AV2 U itavanje Dje ja Blokada Uga anje Auto. Podešavanje Ru no Uga anje Timer isklj. OSD Jezik Teletekst Omogu uje AV terminala koji e se koristiti za prijenos podataka izme u ovog televizora i kompatibilnog snima a (AV1 / AV2) (29. str.) Odaberite terminal povezan sa snima em ak i ako nije kompatibilan s tehnologijom Q-Link. Omogu uje signala koji e se prenositi od televizora do Q-Link ure aja (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) Monitor: Slika prikazana na zaslonu Izlaz komponentnog i HDMI signala nije mogu. NICAM nije pristupa an dok pratite HDMI. Omogu uje prijenos postavki programa, jezika, zemlje / regije na Q-Link ili VIERA Link kompatibilne ure aje priklju ene na televizor Zaklju avanjem možete onemogu iti pristup programu / AV ulazu (26. str.) Omogu uje automatsko namještanje programa dostupnih u odre enoj regiji (25. str.) Omogu uje ru no namještanje programa (25. str.) Omogu uje odre ivanje razdoblja nakon kojeg e se televizor automatski isklju iti (Isklj. / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minuta) Omogu uje promjenu jezika zaslonskih izbornika Na in prikaza teleteksta (TOP (FLOF) / Pregled) (14. str.) Kako koristiti funkcije izbornika (za sliku, kvalitetu zvuka itd.) Napredne mogu nosti Znakovi teleteksta Omogu uje jezika teleteksta (Zapadni / Isto ni 1 / Isto ni 2) Zapadni: engleski, francuski, njema ki, gr ki, talijanski, španjolski, švedski, turski itd. Isto ni 1: eški, engleski, estonski, letonski, rumunjski, ruski, ukrajinski itd. Isto ni 2: eški, ma arski, letonski, poljski, rumunjski itd. Tvorni ke postavke Omogu uje vra anje svih zadanih postavki, primjerice, nakon selidbe (27. str.) Možete odabrati samo dostupne stavke. 21

22 Ure ivanje programa Možete ure ivati programe ili presko iti neželjene. 1 Prikažite izbornik INPUT ASPECT OK RETURN 2 Odaberite Postavljanje Glavni meni VIERA Link pristup OPTION DIRECT TV REC Slika Zvuk Postavljanje PROGRAMME 0 TEXT F.P. INDEX HOLD REC DVD 3 Odaberite Uredi popis usluga Meni podešenja Uredi popis usluga Pristup Postavke veze Dječja Blokada Ugađanje Timer isklj. Isklj. OSD Jezik Teletekst TOP Znakovi teleteksta Istočni 2 Tvorničke postavke pristup TV Za povratak na televiziju 4 Postavi 22

23 Možete sakriti neželjene usluge. Izbrisane se usluge mogu prikazati samo u ovoj funkciji. Pomo u ove funkcije možete presko iti neželjene programe. Odaberite uslugu, a zatim je dodajte / izbrišite Uredi popis usluga dodavanje / brisanje BBC1 ***** ***** :dodavanje :brisanje (preskakanje) Da biste ponovo ugodili sve programe (Ru no Uga anje) (25. str.) crveni Preskakane neželjenih programa Ure ivanje programa ( promjena naziva, premještanje) Uredi popis usluga Možete promijeniti naziv programa i broj kanala. Ako je videorekorder povezan s televizorom samo pomo u antenskog kabela, uredite. Odaberite program koji želite urediti Uredi popis usluga 1 BBC1 2 ***** 3 ***** Položaj programa Naziv 1 FTP Coronation Street CH05 SC1 PAL Uredite program Promjena naziva prikazanog kada odaberete program Odaberite Upišite znakove Preimenuj Uredi naziv usluge zeleni Promjena položaja programa Odaberite novi položaj žuti postavljanje Naziv ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ CNN (maksimalno: pet znakova) Pohranite žuti Pohranite RETURN Ure ivanje programa Napredne mogu nosti 23

24 Uga anje programa Možete ponovo ugoditi sve televizijske programe nakon selidbe ili potražiti nove programe koji su se možda po eli nedavno emitirati. 1 Prikažite izbornik INPUT ASPECT OK RETURN 2 Odaberite Postavljanje Glavni meni VIERA Link pristup Slika Zvuk OPTION DIRECT TV REC Postavljanje Odaberite Uga anje Meni podešenja Uredi popis usluga Postavke veze Dječja Blokada Ugađanje Pristup pristup Timer isklj. Isklj. OSD Jezik TEXT F.P. INDEX HOLD Teletekst TOP Znakovi teleteksta Istočni 2 REC DVD Tvorničke postavke PROGRAMME TV 4 Odaberite odgovaraju u funkciju Ugađanje Auto. Podešavanje Pristup pristup Ručno Ugađanje Pristup Za povratak na televiziju 5 Postavi 24

25 Po etak Auto. Podeš. Omogu uje automatsko ponovno uga anje svih programa dostupnih u odre enoj regiji. Ako je za funkciju Dje ja Blokada postavljen PIN (26. str.), morate ga unijeti. Auto. Podešavanje Auto. Podešavanje Postavke e se automatski podesiti Svi programi biti će izbrisani Početak Auto. Podeš. Izlaz Vraćanje Kanal CH29 Naziv usluge CNN Traženje Automatsko namještanje svih programa Auto. Podešavanje Sve e se prethodne postavke uga anja izbrisati. kompatibilne ure aje priklju ene na televizor. Postavke programa, jezika i zemlje / regije prenijet e se na Q-Link ili VIERA Link Kada automatsko uga anje završi, pojavit e se program na položaju 1. Ako uga anje nije gotovo Ru no Uga anje Za automatsko podešavanje koristite gumbe na prednjoj strani televizora (7. str.) Pritiš ite dok se ne pojavi Auto. Podešavanje Pristupite funkciji Auto. Podešavanje Pokrenite Auto. Podešavanje Za povratak na televiziju Uga anje programa Ru no podešavanje programa Ru no Uga anje Fino uga anje Omogu uje dodatno uga anje pojedina nih programa (zbog vremenskih neprilika itd.) Ru no Uga anje Nakon automatskog podešavanja ru no podesite programe. Podesite postavke Sustav Zvuka i Sustav Boja, a zatim aktivirajte ovu funkciju. U uobi ajenim uvjetima postavite Sustav Boja na Automatski. Ako je videorekorder povezan s televizorom samo putem antenskog kabela, odaberite broj kanala 0. Ručno Ugađanje 5 CNN CH : 1 41 Fino ugađanje Sustav zvuka SC3 Sustav boja Automatski Odaberite broj kanala Odaberite program SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G SC2: PAL I SC3: PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L / L Pretraživanje i pohrana pretraživanje 0 pohrana Napredne mogu nosti 25

26 Ograni avanje mogu nosti gledanja programa Možete zaklju ati odre ene programe / izlazne AV terminale i odrediti tko ih može gledati. (Kada odaberete neki zaklju ani program / ulaz, pojavit e se poruka; program / ulazni signal možete gledati ako unesete odgovaraju i PIN.) INPUT 1 Prikažite izbornik GUIDE OK RETURN 2 Odaberite Postavljanje Glavni meni VIERA Link pristup ASPECT OPTION DIRECT TV REC Slika Zvuk Postavljanje TEXT STTL INDEX HOLD 3 Odaberite Dje ja Blokada Meni podešenja Uredi popis usluga Postavke veze Dječja Blokada Pristup Ugađanje Timer isklj. Isklj. OSD Jezik Teletekst TOP Znakovi teleteksta Istočni 2 Tvorničke postavke pristup REC DVD Za povratak na televiziju 4 Postavi 26 Ograni avanje mogu nosti gledanja programa Dje ja Blokada Unesite PIN ( etiri znamenke) Dejčna Blokada Unesite PIN za pristup PIN * * * * Dječna Blokada Promijeni PIN Popis Dječje Blokade 1 BBC1 2 ***** 3 ***** 4 5 AV1 AV2 Pristup Promjena PIN-a Odaberite Promijeni PIN u Odaberite Popis Dje je Blokade Odaberite program / ulaz koji želite zaklju ati Popis Dječje Blokade -usluge i AV postavljanje Prikazano kada je program / ulaz zaklju an pristup, a zatim dvaput unesite novi PIN. Da biste poništili zaklju avanje Odaberite zaklju ani program / ulaz Da biste zaklju ali sve žuti Da biste poništili sva zaklju avanja plavi Napomena Postavka Tvorni ke postavke (27. str.) briše PIN i sve postavke. Dvaput unesite PIN na prvoj postavki. Zapišite negdje PIN za slu aj da ga zaboravite.

27 Vra anje zadanih postavki Vra anje televizora u izvorno stanje, npr. bez ugo enih programa. Vra aju se sve zadane postavke (programa, slike, kvalitete zvuka itd.). INPUT 1 Prikažite izbornik ASPECT PROGRAMME OK RETURN OPTION DIRECT TV REC TEXT F.P. INDEX HOLD REC DVD Za povratak na televiziju Vra anje izvornih postavki Tvorni ke postavke Odaberite Postavljanje Glavni meni VIERA Link Slika Zvuk Postavljanje Odaberite Tvorni ke postavke Meni podešenja Uredi popis usluga Postavke veze Dječja Blokada Ugađanje Timer isklj. Isklj. OSD Jezik Teletekst TOP Znakovi teleteksta Istočni 2 Tvorničke postavke Pristup Postavi Pro itajte poruku, a zatim potvrdite Tvorničke postavke Svi programi biti će izbrisani. Jeste li sigurni? Jeste li sigurni? Potvrditi Izlaz Vraćanje pristup pristup Slijedite upute iz poruke. Auto. Podešavanje automatski e se pokrenuti kada sljede i put uklju ite prekida za uklju ivanje / isklju ivanje napajanja. (10. str.) Da biste ponovo ugodili samo televizijske programe, npr. nakon selidbe Auto. Podešavanje (25. str.) Vra anje zadanih postavki Ograni avanje mogu nosti gledanja programa Napredne mogu nosti 27

28 Funkcije veza Q-Link povezuje televizor i DVD snima / videorekorder i omogu uje lako snimanje, reprodukciju itd. (29. str.) VIERA Link (HDAVI Control TM ) povezuje televizor i opremu s funkcijom VIERA Link i omogu uje lako upravljanje, jednostavno snimanje, reprodukciju itd. ( str.) Funkcije Q-Link i VIERA Link možete koristiti u kombinaciji jednu s drugom. Pregled funkcija Q-Link i VIERA Link Zna ajke Veza Q-Link (SCART veza) VIERA Link (samo HDMI veza) VIERA Link (SCART i HDMI veza) Preuzimanje unaprijed definiranih postavki O O O Jednostavna reprodukcija O O O Upravljanje zvu nikom - O O Upravljanje izbornikom priklju ene opreme pomo u - O O VIERA daljinskog upravlja a Izravno snimanje televizijskog programa O - O Pause Live TV program - - O :Dostupno za opremu s funkcijom HDAVI Control 2 ili HDAVI Control 3. :Dostupno za opremu s funkcijom HDAVI Control 3. Pro itajte i priru nik za dodatnu opremu. Q-Link SCART kabel Veze DVD snima / videorekorder s funkcijom Q-Link Priklju ite DVD snima / videorekorder koji podržava Q-Link na ulaz AV1 ili AV2 televizora pomo u potpuno oži enog SCART kabela. VIERA Link HDMI kabel ( Q-Link VIERA Link) SCART kabel Koristite potpuno oži eni SCART kabel. HDMI kabel Koristite potpuno oži en HDMI kompatibilan kabel. Kabeli koji nisu HDMI kompatibilni ne mogu se koristiti. Preporu ujemo Panasonicov HDMI kabel pod serijskim brojem: RP-CDHG10 (1,0 m) RP-CDHG15 (1,5 m) RP-CDHG20 (2,0 m) RP-CDHG30 (3,0 m) RP-CDHG50 (5,0 m) DIGA snima / HD videokamera s funkcijom SCART kabel VIERA Link Opremu koja podržava VIERA Link priklju ite na ulaz AV1, AV2, HDMI1 ili HDMI2 televizora pomo u potpuno oži enih SCART i HDMI kabela. Neke su funkcije dostupne samo kada za povezivanje koristite HDMI kabel. Ali koristite i HDMI i SCART kabel da biste omogu ili podršku za mnoge zna ajke. Za upravljanje zvu nikom (Ku no kino) Da biste koristili poja alo Da biste koristili ku no kino Zvu ni ki sustav Zvu ni ki sustav HDMI kabel HDMI kabel RCA kabel SCART kabel Poja alo s funkcijom VIERA Link HDMI kabel HDMI kabel RCA kabel Ku no kino s funkcijom VIERA Link 28 HD videokamera s funkcijom VIERA Link DIGA snima s funkcijom VIERA Link

29 Q-Link Pripremne radnje Priklju ite DVD snima / videorekorder sa sljede im logotipima: Q-Link, NEXTVIEWLINK, DATA LOGIC, Easy Link, Megalogic ili SMARTLINK Q-Link veza 28. str. Postavite DVD snima / videorekorder. Pro itajte priru nik za dodatnu opremu. Postavljanje Q-Link terminala u izborniku Meni podešenja Q-Link (21. str.), Izlaz AV1 / AV2 (21. str.) Preuzmite unaprijed definirani sadržaj postavke programa, jezika, zemlje / regije (Preuzimanje unaprijed definiranog sadržaja) U itavanje (21. str.) ili Auto. Podešavanje (25. str.) ili Auto. Podešavanje - pri prvom korištenju TV-a (10. str.) Dostupne zna ajke Ne odnosi se na neke snima e. Pro itajte priru nik snima a. Izravno snimanje televizijskog programa Snima se ono što vidite na zaslonu Informacije / poruka Trenutno snimanje trenutnog programa na DVD snima / videorekorder. Dostupni uvjeti: INPUT Trenutni na in rada Upotreba tunera Na in snimanja ASPECT Televizor Izlaz TV prijamnika DIRECT TV REC TV Snima S tunera snima a OK AV ( gledanje signala iz RETURN tunera snima a) Snima S tunera snima a AV ( gledanje signala - S ulaza snima a s ulaza snima a) OPTION DIRECT TV REC AV ( gledanje signala - Izlaz TV prijamnika s ulaza televizora) TEXT F.P. INDEX HOLD REC DVD Pri izravnom snimanju televizijskog programa pripravnosti. promijeniti program ili isklju iti televizor. mijenjati programe. snima se automatski uklju uje ako je u stanju Kada snima snima s vlastitog tunera, možete Kada snima snima s tunera televizora, ne možete Isklju ivanjem televizora prekinut ete snimanje ako snimate s AV izvora priklju enog na televizor. Informacije o snimki, a ako snimanje nije mogu e, pojavljuje se poruka. Funkcije veza (Q-Link / VIERA Link) Napredne mogu nosti DATA LOGIC (zaštitni znak tvrtke Metz Corporation) Megalogic (zaštitni znak tvrtke Grundig Corporation) Easy Link (zaštitni znak tvrtke Philips Corporation) SMARTLINK (zaštitni znak tvrtke Sony Corporation) 29

30 Funkcije veza Uživajte u dodatnoj HDMI me uoperabilnosti s Panasonicovim proizvodima koji imaju funkciju HDAVI Control. Ovaj TV podržava funkciju HDAVI Control 3. Povezivanje s opremom (DIGA snima em, HD videokamerom, sustavom za snimanje, poja alom, itd.) putem HDMI i SCART kabela omogu uje vam da automatski uspostavite su elje prema opremi. Te zna ajke ograni ene su na modele koji obuhva aju tehnologiju HDAVI Control i VIERA Link. Neke funkcije nisu dostupne u nekim verzijama tehnologije HDAVI Control na opremi. Potvrdite verziju tehnologije HDAVI Control na povezanoj opremi. VIERA Link HDAVI Control jedinstvena je funkcija koju smo razvili i dodali, a temelji se na funkcijama upravljanja koje pruža HDMI, odnosno industrijski standard poznat kao HDMI CEC (Consumer Electronics Control Kontrola potroša ke elektronike). Stoga ne možemo jam iti kompatibilnost s opremom drugih proizvo a a koja podržava HDMI CEC. Prou ite priru nike za opremu drugih proizvo a a koja podržava funkciju VIERA Link. Informacije o Panasonicovoj opremi koja podržava tu funkciju zatražite od lokalnog prodava a Panasonicovih proizvoda. Pripremne radnje Povežite opremu koja podržava VIERA Link. VIERA Link veza 28. str. Postavite povezanu opremu. Pro itajte priru nik za dodatnu opremu. Za optimalno snimanje možda e biti potrebno postaviti snima. Detaljne informacije potražite u priru niku snima a. Preuzmite unaprijed definirani sadržaj postavke programa, jezika, zemlje / regije (Preuzimanje unaprijed definiranog sadržaja) U itavanje (21. str.) ili Auto. Podešavanje (25. str.) ili Auto. Podešavanje - pri prvom korištenju TV-a (10. str.) Uklju ite VIERA Link u izborniku Meni podešenja Postavite TV ( Q-Link VIERA Link) VIERA Link Control TM VIERA Link (21. str.) Nakon povezivanja uklju ite opremu i zatim uklju ite TV. Postavite na in unosa na HDMI1 ili HDMI2 (16. str.) i provjerite prikazuje li se slika na odgovaraju na in. Ovo je postavljanje potrebno izvršiti svaki put kada se pojave sljede i uvjeti: prvi put pri dodavanju ili ponovnom povezivanju opreme pri promjeni postavljanja Dostupne zna ajke Jednostavna reprodukcija Automatsko prebacivanje unosa - Pri upravljanju povezanom opremom, na in unosa automatski se prebacuje. Po prestanku upravljanja vra a se na in unosa. 30

31 Dostupne zna ajke (Putem VIERA Link izbornik) Možete pauzirati TV program uživo i nastaviti kasnije. Ova je funkcija dostupna na DIGA snima u s HDD-om i funkcijom HDAVI Control 3. Povežite DIGA snima s HDMI i SCART kablovima da biste koristili ovu funkciju. Ako ne možete upravljati, provjerite postavke i opremu Pripremne radnje (30. str.) Pristup TV programu uživo i privremeno zaustavljanje programa INPUT Prikažite VIERA Link izbornik Pauziraj TV program uživo HDAVI Control 3 i ( snima s HDD-om ) Pause Live TV Izravno snimanje televizijskog programa - Snima se ono što vidite na zaslonu (HDAVI Control 3) Direct TV Rec GUIDE ASPECT OK RETURN OPTION DIRECT TV REC TEXT STTL INDEX HOLD Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link Kontrola Zvučnike Pristup Start Snimač Kućno kino TV program uživo snima se na HDD od to ke na kojem je privremeno zaustavljen. Ukoliko zaustavljena slika televizora nakon nekoliko minuta nestane OPTION (zaustavljena slika e se obnoviti) Da biste nastavili (prekinuli nastavak privremeno zaustavljanje) Odaberite Pause Live TV i pristupite Da biste doznali više o upravljanju nakon pauze, pro itajte priru nik za opremu. Povratak na TV uživo (otkazivanje privremenog zaustavljanja ili nastavljene reprodukcije) (promjena na ina unosa) Ako otkažete privremeno zaustavljanje ili nastavljenu reprodukciju, snimljeni se program briše s HDD-a. Trenutno snimanje aktualnog programa na DIGA snima. Ova je funkcija dostupna na DIGA snima u s HDD-om i funkcijom HDAVI Control 3. Povežite DIGA snima s HDMI i SCART kablovima da biste koristili ovu funkciju. Ako ne možete upravljati, provjerite postavke i opremu Pripremne radnje (30. str.) Kada snima snima s vlastitog tunera, možete promijeniti program ili isklju iti televizor. Kada snima snima s tunera televizora, ne možete mijenjati programe. Isklju ivanjem televizora prekinut ete snimanje ako snimate s AV izvora priklju enog na televizor. GUIDE ASPECT OK INPUT RETURN OPTION DIRECT TV REC Odaberite Pause Live TV i privremeno zaustavite VIERA Link Izbornik privremeno zaustavljanje Prikažite VIERA Link izbornik Odaberite Direct TV Rec i po nite sa snimanjem po etak VIERA Link Izbornik Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link Kontrola Zvučnike Start Snimač Kućno kino Tako er možete izravno zapo eti snimanje DIRECT TV REC Da biste prekinuli snimanje Odaberite Zaustavljeno u Direct TV Rec i pristupite VIERA Link Izbornik Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link Kontrola Zvučnike Zaustavljeno Snimač Kućno kino zaustavljanje Funkcije veza (Q-Link / VIERA Link) Napredne mogu nosti 31

Computer Manual Navodila za uporabo računalnika Upute za računalo Priručnik za konzolu Uputstvo za korišćenje računara EN SL HR BS SR DC 2.0 HP 12 LEV

Computer Manual Navodila za uporabo računalnika Upute za računalo Priručnik za konzolu Uputstvo za korišćenje računara EN SL HR BS SR DC 2.0 HP 12 LEV Computer Manual Navodila za uporabo računalnika Upute za računalo Priručnik za konzolu Uputstvo za korišćenje računara EN SL HR BS SR DC 2.0 HP 12 LEVEL 16 KM / H www.energetics.eu Table of contents /

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Specifikacije Leto modela LETO MODELA 2019 Dimenzije in teža ŠIRINA STOJALA Pribl. 72,8 cm VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI) 50 palcev (49,5 palca) VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, PO DIAGONALI) 125,7

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

_GK1830_GK1935_SL+HR+SRL+MK.indd

_GK1830_GK1935_SL+HR+SRL+MK.indd 382013-77 BAL www.blackanddecker.eu GK1830 GK1935 GK2235 GK1940 GK2240 Slovenski (Prevod originalnih navodil) 6 Hrvatski (Prijevod izvornih uputa) 16 Srpski (Prevod originalnog uputstva) 27 Македонски

Prikaži več

MO20S4W

MO20S4W MO20S4W www.gorenje.com Navodila za uporabo / Mikrovalovna pečica SI... 4 Upute za uporabu / Mikrovalovna pećnica HR BIH...20 Uputstvo za upotrebu / Mikrotalasna rerna SRB BIH MNE...37 Упатства за употреба

Prikaži več

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Navodila 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Vsebina 1 Vaš novi televizor 3 1.1 Pause TV in snemanje 3 1.2 EasyLink 3 2 Nastavitev

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Specifikacije Leto modela LETO MODELA 2018 Dimenzije in teža VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI) 50 palcev (49,5 palca) VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, PO DIAGONALI) 125,7 cm DIMENZIJE TELEVIZORJA BREZ

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

Register your product and get support at SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Register your product and get support at   SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK Register your product and get support at www.philips.com/welcome SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min

Prikaži več

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Navodila Vsebina 1 Vaš novi televizor 3 1.1 EasyLink 3 2 Nastavitev 4 2.1 Preberite varnostna navodila 4 2.2 TV-stojalo in namestitev na

Prikaži več

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo ICG2000SP STEKLOKERAMIÈNA INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠÈA STAKLOKERAMIÈKA INDUKCIJSKA PLOÈA ZA KUHANJE STAKLOKERAMIÈKAINDUKCIONAPLOÈAZAKUVANJE GLASS CERAMIC INDUCTION HOB SKLOKERAMICKÝ INDUKÈNÝ VARNÝ PANEL

Prikaži več

LC-32DH500E/S Operation-Manual SI

LC-32DH500E/S Operation-Manual SI SLOVENŠČINA LC-32DH500E LC-32DH500S BARVNI LCD TELEVIZOR PRIROČNIK ZA UPORABO DivX S strani DivX certificirana naprava za predvajanje DivX videa, vključno s premium vsebinami. PREDSTAVITEV DIVX VIDEA:

Prikaži več

Kuhinjska napa Cooker hood Dunstabzugshaube OMEGA P SL Navodila za montažo in uporabo 7 HR Uputstva za montažu i za uporabu 13

Kuhinjska napa Cooker hood Dunstabzugshaube OMEGA P SL Navodila za montažo in uporabo 7 HR Uputstva za montažu i za uporabu 13 Kuhinjska napa Cooker hood Dunstabzugshaube OMEGA P SL Navodila za montažo in uporabo 7 HR Uputstva za montažu i za uporabu 13 1 2 268 180 258 335 242 260 min. 810 - max. 970 40 480 min. 840 - max. 1000

Prikaži več

_KS880EC_MULT.indd

_KS880EC_MULT.indd 382013-20 BAL www.blackanddecker.eu KS880EC Slovenščina (Prevod originalnih navodil) 5 Hrvatski (Prijevod izvornih uputa) 9 Srpski (Prevod originalnog uputstva) 14 Македонски (Превод на оригиналните упатства)

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Specifikacije Leto modela LETO MODELA 2019 Dimenzije in teža ŠIRINA STOJALA Pribl. 100,2 cm VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI) 65 palcev (64,5 palca) VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, PO DIAGONALI) 163,9

Prikaži več

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Navodila 40PFK6300 48PFK6300 55PFK6300 Vsebina 1 Vaš novi televizor 2 Nastavitev 12 Funkcija Pause TV 3 1.1 Pause TV in snemanje

Prikaži več

MO20A3_balcan+cirilica.indb

MO20A3_balcan+cirilica.indb MO20A3W MO20A3B MO20A3X www.gorenje.com Navodila za uporabo / Mikrovalovna pečica SI... 4 Upute za uporabu / Mikrovalovna pećnica HR BIH...19 Uputstvo za upotrebu / Mikrotalasna rerna SRB BIH MNE...35

Prikaži več

Kuhinjska napa Cooker hood Dunstabzugshaube OMEGA ST SL Navodila za montažo in uporabo 7 HR Uputstva za montažu i za uporabu 13

Kuhinjska napa Cooker hood Dunstabzugshaube OMEGA ST SL Navodila za montažo in uporabo 7 HR Uputstva za montažu i za uporabu 13 Kuhinjska napa Cooker hood Dunstabzugshaube OMEGA ST SL Navodila za montažo in uporabo 7 HR Uputstva za montažu i za uporabu 13 1 2 268 180 258 335 242 260 min. 810 - max. 970 40 480 min. 840 - max. 1000

Prikaži več

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo Steklokeramicna Indukcijska plošca Staklokeramièka Indukcijska ploèa Staklokeramièka Indukciona ploèa Induction cooker Sklokeramický indukèný panel Indukcyjna p³yta witroceramiczna Indukciós üvegkerámia

Prikaži več

15/2014 A A h 14.10h,

15/2014 A A h 14.10h, A A 14042014 1000h 14 10h, 2014 1 29 61 24/2012), 29/2013 4-404-100/1 28032014 4-404-100/2 28032014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 29 2 29 I (1) wwwgornjimilanovacrs (2) ( (3) (4) (5) ( ) - 00-

Prikaži več

Classico_skupaj.indb

Classico_skupaj.indb SI Navodila za uporabo Mikrovalovna pečica BIH HR Upute za uporabu Mikrovalovna pećnica BIH SRB MNE Uputstvo za upotrebu Mikrotalasna rerna MK Упатства за употреба Микробрановата печка GB Instruction manual

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

SI HR RS EN IT Navodila za uporabo hoverboard-rolke Upute za uporabu hoverboard-skuter Uputstvo za upotrebu hoverboard-skuter Hoverboard instructions

SI HR RS EN IT Navodila za uporabo hoverboard-rolke Upute za uporabu hoverboard-skuter Uputstvo za upotrebu hoverboard-skuter Hoverboard instructions SI HR RS EN IT Navodila za uporabo hoverboard-rolke Upute za uporabu hoverboard-skuter Uputstvo za upotrebu hoverboard-skuter Hoverboard instructions Manuale d uso del monopatino v.1.0 SI Navodila za uporabo

Prikaži več

DESIGN WALL SL KOMPLET DVOSMERNEGA VENTILA ZA DESIGN WALL 1 Uvodna opozorila To navodilo je del knjižice z navodili za napravo, na katero je komplet n

DESIGN WALL SL KOMPLET DVOSMERNEGA VENTILA ZA DESIGN WALL 1 Uvodna opozorila To navodilo je del knjižice z navodili za napravo, na katero je komplet n KOMPLET DVOSMERNEG VENTIL Z 1 Uvodna opozorila To navodilo je del knjižice z navodili za napravo, na katero je komplet nameščen. To knjižico z navodili glejte tudi za SPLOŠN OPO- ZORIL ter OSNOVN VRNOSTN

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.pdf

CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.pdf Elektrotehniški praktikum Osnove digitalnih vezij Namen vaje Videti, kako delujejo osnovna dvovhodna logi na vezja v obliki integriranih vezij oziroma, kako opravljajo logi ne funkcije Boolove algebre.

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Specifikacije Leto modela LETO MODELA 2019 Dimenzije in teža ŠIRINA STOJALA Pribl. 71,9 cm VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI) 49 palcev (48,5 palca) VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, PO DIAGONALI) 123,2

Prikaži več

LC-32/40/46/52LE700E Operation-Manual SI

LC-32/40/46/52LE700E Operation-Manual SI LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E SLOVENŠČINA BARVNI LCD TELEVIZOR PRIROČNIK ZA UPORABO PRIROČNIK ZA UPORABO SLOVENŠČINA Ilustracije in zaslonski prikazi v tem priročniku za uporabo so referenčne

Prikaži več

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. prij. matič na številka firma / ime upnika glavnica obresti stroški skupaj prij ava

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V

Prikaži več

SL 2-8 / SMARTMIG 110 HR 9-15 / no contractual pictures mention C V1-07/05/2019

SL 2-8 / SMARTMIG 110 HR 9-15 / no contractual pictures mention C V1-07/05/2019 SL 2-8 / 16-22 HR 9-15 / 16-22 no contractual pictures mention C51338 - V1-07/05/2019 www.gys.fr SL VARNOSTNI NAPOTKI SPLOŠNO Neupoštevanje teh navodil in napotkov lahko vodi do hudih telesnih poškodb

Prikaži več

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(2) (SI) Multi Channel AV Receiver Referenčni priročnik STR-DH550 OPOZORILO Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate slabim vremenskim pogojem ali

Prikaži več

Microsoft Word - Document15

Microsoft Word - Document15 3.4 TEHNI NO PORO ILO 3.4.1 SPLO NO Mestna ob ina Nova Gorica je naro ila izdelavo PZI projekta za ureditev prehoda za pe ce ob vrtcu Najdihojca na Gregor i evi ulici v Novi Gorici (slika 1). Namen predvidene

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 61 90 90 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: 61 90 90 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

Smart Choice_ATV_SL.pdf

Smart Choice_ATV_SL.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Uporabniški priročnik www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

_D25313_D25223_D253_MULT.indd

_D25313_D25223_D253_MULT.indd 382014-05 BAL D25313 D25223 D25323 D25324 Slovenski (Prevod originalnih navodil) 6 Hrvatski (Prijevod izvornih uputa) 16 Srpski (Prevedeno s originalnih uputstava) 27 Македонски (Превод на оригиналните

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 750963 www.conrad.si KOMPLET ZA VIDEO NADZOR Z BARVNO KAMERO Št. artikla: 750963 Ta navodila za uporabo so priložena izdelku, kateremu so namenjena. Vsebujejo

Prikaži več

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome Navodila 65PUS6121 Vsebina 1 Predstavitev televizorja 4 10 Meni Domov 1.1 Pametni televizor 4 1.2 Galerija aplikacij 4 1.3 Filmi

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

Uradni list RS - 12(71)/2005, Mednarodne pogodbe

Uradni list RS - 12(71)/2005, Mednarodne pogodbe PRILOGA 3 Osnovne značilnosti, ki se sporočajo za usklajevanje 1. Zgradba podatkovne zbirke Podatkovno zbirko sestavljajo zapisi, ločeni po znakovnih parih "pomik na začetek vrstice pomik v novo vrstico"

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ads

Microsoft PowerPoint - ads Novosti pri analogni video-nadzorni opremi Junij 2012 1. Dnevno/nočna kamera ADS-CAM-K2DNC 2. Snemalniki ADS-LIGHT: ADS-0404DH ADS-0804DH ADS-1604DH ADS-0404HED ADS-CAM-K2DNC Dnevno / nočna kamera z IR

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Specifikacije Leto modela LETO MODELA 2019 Dimenzije in teža ŠIRINA STOJALA Pribl. 99,6 cm VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI) 55 palcev (54,6 palca) VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, PO DIAGONALI) 138,8

Prikaži več

Microsoft Word - XVDK800SLO

Microsoft Word - XVDK800SLO NAVODILA ZA UPORABO XVDK 800 HDMI WITH MULTI AUDIO POMEMBNO PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠE INFORMACIJE. PROGRESIVNO BRANJE POMEMBNA OPOZORILA Za lastno varnost vas

Prikaži več

Priročnik za uporabnika SLO _09

Priročnik za uporabnika SLO _09 24849802-04_09 KAZALO SPLOŠNE INFORMACIJE................................................................. Pag. 4 Tehnične značilnosti.................................................................................

Prikaži več

Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak

Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak, Sfera IT d.o.o. 1 Priprava na: Vzpostavitev več nivojske

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

cdr

cdr EL BG SR HR SL Index Prosimo vas, da ta navodila pozorno preberete in stroj uporabljate v skladu z njimi. Ta knjižica vsebuje pomembna navodila za varno uporabo, namestitev in vzdrževanje vašega stroja

Prikaži več

_18_10_17.cdr

_18_10_17.cdr EL BG SR HR SL Index Prosimo vas, da ta navodila pozorno preberete in stroj uporabljate v skladu z njimi. Ta knjižica vsebuje pomembna navodila za varno uporabo, namestitev in vzdrževanje vašega stroja

Prikaži več

Dali_ATV_Full DFU_SL.pdf

Dali_ATV_Full DFU_SL.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL3605/12 42PFL3605/12 Uporabniški priročnik www.philips.com/support Model Serial Österreich 0800 180 016 België/Belgique 80080190 България

Prikaži več

Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste

Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste 02 Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste Daikin zagotavlja novo rešitev za nadzorovanje in krmiljenje glavnih funkcij stanovanjskih notranjih enot. Sistem deluje na uporabniku

Prikaži več

LC-40/46xx824/924/814 Operation-Mabual SI

LC-40/46xx824/924/814 Operation-Mabual SI SLOVENŠČINA LC-40LE924E LC-40LE924RU LC-40LE824E LC-40LE824RU LC-40LU824E LC-40LU824RU LC-46LE824E LC-46LE824RU LC-46LU824E LC-46LU824RU LC-40LE814E LC-40LE814RU LC-46LE814E LC-46LE814RU LC-40LX814E LC-46LX814E

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

ThinkPad<regtm_macro> R60 Servisna navodila in navodila za odpravljanje te|Ezav

ThinkPad<regtm_macro> R60 Servisna navodila in navodila za odpravljanje te|Ezav ThinkPad R60 Servisna navodila in navodila za odpravljanje težav Vsebina: v Predstavitev drugih virov informacij v Pomembni nasveti za vzdrževanje računalnika v Diagnostika in odpravljanje težav v Obnovitvene

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 34 05 80 www.conrad.si Daljinski upravljalnik KAMELEON 4 v 1 Št. artikla: 34 05 80 Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo! Shranite jih, če

Prikaži več

cod. Doc rev. 0 07/2015 RCM NX - RCI NX SL NAVODILA ZA INŠTALATERJA IN SLUŽBO ZA TEHNIČNO POMOČ HR UPUTE ZA INSTALATERA I SERVISNU SLUŽBU www.

cod. Doc rev. 0 07/2015 RCM NX - RCI NX SL NAVODILA ZA INŠTALATERJA IN SLUŽBO ZA TEHNIČNO POMOČ HR UPUTE ZA INSTALATERA I SERVISNU SLUŽBU www. cod. Doc-0091237 rev. 0 07/2015 NAVODILA ZA INŠTALATERJA IN UŽBO ZA TEHNIČNO POMOČ UPUTE ZA INSTALATERA I SERVISNU UŽBU www.riello.it Spoštovani kupec, Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek RIELLO.

Prikaži več

DVD

DVD DVD DVD - uvod Kratica je v začetku pomenila Digital Video Disc, kasneje pa se je njen pomen spremenil in nastal je Digital Versatille Disc Sprememb praktično ni bilo, saj je plošček ostal isti, do zamenjave

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 372916 www.conrad.si Prenosni DVD-predvajalnik Lenco DVP-941 Številka izdelka: 372916 1 Navodila za uporabo Kazalo Uvod in predstavitev: Varnostni napotki

Prikaži več

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd Zitruspresse orange ICE6 Icemeister 10028097 10028098 Dragi Nakupovalec / Draga Nakupovalka, Čestitamo Vam za nakup Klarstein opreme. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 943577 www.conrad.si SISTEM BREZŽIČNEGA VIDEO PRENOSA PHILIPS SLV4200 Št. izdelka: 943577 1 KAZALO 1 POMEMBNE INFORMACIJE... 3 1.1 Priključitev na električno

Prikaži več

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila Programsko orodje LabVIEW za kreiranje, zajem in obdelavo signalov (statične in dinamične karakteristike hidravličnih proporcionalnih ventilov) Marko Šimic Telefon: +386 1 4771 727 e-mail: marko.simic@fs.uni-lj.si

Prikaži več

DTV izobrazevalna julij_mail

DTV izobrazevalna julij_mail Julij 2013 Preklopite na digitalno. Brezplačno. Na digitalni smo gledalci gospodarji. Gledamo točno to, kar želimo, in točno takrat, ko imamo čas. Preklop na digitalno pomeni, da izberete enega izmed paketov

Prikaži več

Navodila za uporabo Zaslon FULL HD LCD Za poslovno uporabo Slovenščina Št. modela TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palčni model 49-palčni model 42-

Navodila za uporabo Zaslon FULL HD LCD Za poslovno uporabo Slovenščina Št. modela TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palčni model 49-palčni model 42- Navodila za uporabo Zaslon FULL HD LCD Za poslovno uporabo Št. modela TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palčni model 49-palčni model 42-palčni model Kazalo Pomembno varnostno obvestilo 2 Varnostni ukrepi

Prikaži več

7603-Ambi-Front-Book_3.indd

7603-Ambi-Front-Book_3.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome UPORABNIŠKI PRIROČNIK www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min

Prikaži več

Beo4 Priročnik za uporabo

Beo4 Priročnik za uporabo Beo4 Priročnik za uporabo Vsebina Uporaba daljinskega upravljalnika Beo4, 3 O gumbih na upravljalniku Beo4, 4 Vsakodnevna in napredna opravila z gumbi na upravljalniku Beo4 Prilagajanje daljinskega upravljalnika

Prikaži več

Installation manual

Installation manual EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 4 5 28 50 EKRTR EKRTETS Vsebina Pred zagonom naprave pozorno preberite ta priročnik. Ne zavrzite ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga

Prikaži več

GR TASOS-G.BEACH-istocna strana-leto 2014

GR TASOS-G.BEACH-istocna strana-leto 2014 GRČKA leto 2014 ski i TASOS GOLDEN BEACH 30.04.14 01.06.14 01.07.14 11.07.14 21.08.14 01.09.14 01.10.14 31.05.14 30.06.14 10.07.14 20.08.14 31.08.14 30.09.14 10.10.14 Studio RR 2Ad 50 65 71 81 71 65 50

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

SGH2400BB SUPREME Parna likalna postaja Parna postaja za glačenje Parna stanica za peglanje Парен генератор Steam Generator Dampfbügelstation Ютия с п

SGH2400BB SUPREME Parna likalna postaja Parna postaja za glačenje Parna stanica za peglanje Парен генератор Steam Generator Dampfbügelstation Ютия с п SGH2400BB SUPREME Parna likalna postaja Parna postaja za glačenje Parna stanica za peglanje Парен генератор Steam Generator Dampfbügelstation Ютия с парогенератор Parní generátor Parný generátor Gőzállomás

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Informacije v tem

Prikaži več

Popolnoma avtomatski kavni aparat Potpuno automatski aparat za kavu Potpuno automatizovan aparat za kafu Целосно автоматски апарат за кафе Aparat kafe

Popolnoma avtomatski kavni aparat Potpuno automatski aparat za kavu Potpuno automatizovan aparat za kafu Целосно автоматски апарат за кафе Aparat kafe Popolnoma avtomatski kavni aparat Potpuno automatski aparat za kavu Potpuno automatizovan aparat za kafu Целосно автоматски апарат за кафе Aparat kafeje plotësisht automatik sl hr sr mk al Navodila za

Prikaži več

C:\Users\Nemanja\My E:\Aquabutique\viva Business\Viva Rastko\viva logo.jpg logo.png OBJEKAT: Stambeni PREDMET: Adaptacija kupatila PROJEKTANT: M.Arch.

C:\Users\Nemanja\My E:\Aquabutique\viva Business\Viva Rastko\viva logo.jpg logo.png OBJEKAT: Stambeni PREDMET: Adaptacija kupatila PROJEKTANT: M.Arch. C:\Users\Nemanja\My E:\Aquabutique\viva Business\Viva Rastko\viva logo.jpg logo.png OBJEKAT: Stambeni PREDMET: Adaptacija kupatila PROJEKTANT: M.Arch. Rastko Jovanovic Mob: 063 78 68 087 Mail: rastko.jovanovic@arhitektura.com

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 41 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška št.: 121 41 10 KAZALO GLAVNE ZNAČILNOSTI...3 VSEBINA

Prikaži več