Varnostni list. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. Timola ROTICHROM GC

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. Timola ROTICHROM GC"

Transkripcija

1 Verzija: 2.1 sl Nadomesti različico z dne: Verzija: (2) datum priprave: Sprememba: ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 3209 Registracijska številka (REACH) Navedba identificiranih aplikacij ni potrebna, ker snovi skladno z REACH-odredbo ni potrebno registrirati (< 1 t/a). Indeksna sťevilka v Prilogi VI k CLP ES številka Številka CAS Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne identificirane uporabe: Odsvetovane uporabe: Laboratorijska kemikalija Laboratorijska in analitska uporaba Ne uporabljati za brizganje ali razprševanje. Ne uporabljati za izdelke, ki so namenjeni za direkten kontakt s kožo. Ne uporabljati za izdelke, ki so namenjeni za kontakt z živili. Ne uporabljati za privatne namene. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D Karlsruhe Nemčija Telefon:+49 (0) Telefaks: +49 (0) Spletna stran: Pristojna oseba, odgovorna za varnostni list: elektronski naslov (pristojna oseba): Dobavitelj (uvoznik): :Department Health, Safety and Environment Mikro+Polo d.o.o. Zagrebška cesta Maribor Telefonska številka za nujne primere Ime Ulica Poštna števlika/ mesto Telefon Spletna stran Poison Control Centre Ljubljana University Medical Centre Ljubljana Zaloska cesta Ljubljana Slovenija (sl) Stran 1 / 15

2 1.5 Uvoznik Mikro+Polo d.o.o. Zagrebška cesta Maribor Slovenija Telefon: Telefaks: Spletna stran: ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev po odredbi (ES) št. 1272/2008 (CLP) Oddelek Razred nevarnosti Kategor ija Razred in kategorija nevarnosti Stavek o nevarnosti 3.1O Akutna strupenost (oralna) 4 Acute Tox. 4 H Jedkost za kožo/draženje kože 1B Skin Corr. 1B H Huda poškodba oči/draženje oči 1 Eye Dam. 1 H C Nevarno za vodno okolje - kronična nevarnost 2 Aquatic Chronic 2 H411 Za celotno besedilo okrajšav: glejte ODDELEK 16 Najpomembnejši neugodni fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje Jedkost za kožo povzroča nastanek trajne poškodbe kože; zlasti vidnega odmiranja prek povrhnjice v usnjico. Razlitje in voda lahko povzročita onesnaženje vodotoka. 2.2 Elementi etikete Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Opozorilna beseda Nevarno Piktogrami GHS05, GHS07, GHS09 Stavki o nevarnosti H302 H314 H411 Zdravju škodljivo pri zaužitju Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki Previdnostni stavki Previdnostni stavki - preprečevanje P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka P273 Preprečiti sproščanje v okolje P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči Slovenija (sl) Stran 2 / 15

3 Previdnostni stavki - odziv P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika Označevanje pakirancev, katerih vsebina ne presega 125 ml Opozorilna beseda: Nevarno Simbol(-i) H314 P280 P305+P351+P338 P310 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 2.3 Druge nevarnosti Rezultati PBT in vpvb ocene V skladu z rezultati ocene snovi ta snov ni PBT ali vpvb. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.1 Snovi Ime snovi Molekulska formula Molska masa Timola C₁₀H₁₄O 150,2 g / mol Št.CAS ES-št Št. INDEKSA Posebne mejne koncentracije M-Faktorji ATE Pot izpostavljenosti 980 mg / kg oral ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Splosňe opombe Takoj sleči vso onesnaženo obleko. Osebna zaščitna oprema za tiste, ki nudijo prvo pomoč. Po vdihavanju Poskrbeti za svež zrak. V vseh primerih dvoma, ali kadar simptomi trajajo, pridobiti zdravniški nasvet. Slovenija (sl) Stran 3 / 15

4 Po stiku s kožo Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Takoj je potrebna zdravniška pomoč, ker nezdravljene razjede povzročajo težko ozdravljive rane. Po stiku z očmi Pri stiku z očmi ob odprtih vekah 10 do 15 minut izpirajte pod tekočo vodo ter poiščite zdravniško pomoč. Zaščititi nepoškodovano oko. Po zaužitju Takoj izprati usta in spiti veliko vode. Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti). Takoj poklicati zdravnika. V primeru, da je človek proizvod pogoltnil, obstaja nevarnost perforacije požiralnika in želodca (močan učinek razjedanja). Pokličite zdravnika. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Jedkost, Bruhanje, Nevarnost slepote, Perforacija želodca, Nevarnost hudih poškodb oči 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja ni/nobeden ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje protipožarne ukrepe uskladiti z okolico požara voda, pena, suh gasilni prah, ABC-prah Neustrezna sredstva za gašenje vodni curek 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Gorljivo. Nevarni produkti izgorevanja V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid (CO), Ogljikov dioksid (CO₂) 5.3 Nasvet za gasilce Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Voda za gašenje ne sme vstopiti v odtoke ali vodotok. Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje. Nositi zaprt dihalni aparat. Nositi zaščitno obleko odporno na kemikalije. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Za neizučeno osebje Nošenje primerne zaščitne opreme (vključno z osebno zaščitno opremo iz oddelka 8 varnostnega lista) za preprečitev kontaminacije kože, oči in osebnih oblačil. Ne vdihavati prahu. Slovenija (sl) Stran 4 / 15

5 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Hramba ločeno od odvodnih kanalov, površinske in podzemeljske vode. Zadržati kontaminirano čistilno vodo in pustiti odteči. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Nasveti glede primernih tehnik zadrževanja razlitja Pokritje odvodnih kanalov. Zajeti mehansko. Nasveti o čiščenju razlitja Zajeti mehansko. Preprečevanje nastajanja prahu. Drugi podatki v zvezi z razlitjem in izpustom Odvreči v primernih posodah za odstranjevanje. Prezračiti prizadeto območje. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Nevarni produkti razgradnje: glej oddelek 5. Osebna zaščitna oprema: glejte oddelek 8. Nezdružljivi materiali: glejte oddelek 10. Odstranjevanje: glejte oddelek 13. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Zagotovitev zadostnega prezračevanja. Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati. Preprečiti nastajanje prahu. Onesnažene površine temeljito očistiti. Ukrepi za varstvo okolja Preprečiti sproščanje v okolje. Nasveti o splošni higieni dela Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hraniti na suhem. Hraniti na hladnem. Nezdružljive snovi ali zmesi Upoštevati napotke za kombinirano shranjevanje. Upoštevanje drugih nasvetov Posebne konstrukcije za skladiščne prostore ali posode Priporočena temperatura skladiščenja: 4 C 7.3 Posebne(a) končne(a) uporabe(a) Na voljo ni nobenih informacij. ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri nadzora Nacionalne mejne vrednosti Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu) Podatki niso na voljo. Slovenija (sl) Stran 5 / 15

6 8.2 Nadzor izpostavljenosti Osebni varnostni ukrepi (osebna zaščitna oprema) Zaščita za oči/obraz Zaščitna očala s stransko zaščito. Nositi zaščito za obraz. Zaščita kože zaščita rok Nositi primerne zaščitne rokavice. Primerne so zaščitne rokavice za kemikalije, preverjene v skladu z EN 374. Pred uporabo preveriti tesnost/neprepustnost. V posebnih primerih je priporočljivo preveriti odpornost na kemikalije varnostnih rokavic omenjenih zgoraj, skupaj z dobaviteljem teh rokavic. Časi so približne vrednosti iz meritev pri 22 C in stalnega stika. Povišane temperature zaradi segrete snovi, telesne toplote itd. In zmanjšanje efektivne debeline plasti z raztezanjem lahko povzročijo znatno zmanjšanje časa preboja. Če ste v dvomih, se obrnite na proizvajalca. Pri približno 1,5-krat večji / manjši debelini plasti se posamezni prodirni čas podvoji / prepolovi. Podatki se nanašajo samo na čisto snov. Ko se prenesejo na zmesi snovi, se lahko štejejo samo kot vodilo.. vrsta materiala in njegova debelina NBR (Nitrilni kavčuk) debelina materiala >0,11 mm čas prodiranja skozi material, iz katerega so izdelane rokavice >480 minut (nivo prepustnosti: 6) dodatni varnostni ukrepi Narediti faze regeneracije kože. Priporoča se preventivno varovanje kože (zaščitne kreme/mazila). Zaščita dihal Zaščito dihal potrebujete pri: Nastajanje prahu. Filter za trdne delce (EN 143). P2 (filtrira najmanj 94 % zračnih delcev, barvna koda: bela). Nadzor izpostavljenosti okolja Hramba ločeno od odvodnih kanalov, površinske in podzemeljske vode. Slovenija (sl) Stran 6 / 15

7 ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Fizikalno stanje Oblika Barva Vonj Tališče/ledišče Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča Vnetljivost Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti Plamenišče Temperatura samovžiga Temperatura razpadanja ph (vrednost) Kinematična viskoznost trdna kristalinično brezbarvna - bela značilen 49,2 51,5 C (ECHA) 231,8 233,5 C pri hpa (ECHA) ta material je gorljiv, ampak ne lahko vnetljiv ni določeno 116 C pri hpa (ECHA) ni določeno ni pomembno 5 7 (in aqueous solution: 0,8 g / l, 20 C) ni pomembno Topnost(i) Topnost v vodi 0,98 g / l pri 20 C (ECHA) Porazdelitveni koeficient Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost): Organski ogljik v tleh/vodi (log KOC) 3,3 (ECHA) 2,98 (ECHA) Parni tlak 0,022 hpa pri 25 C Gostota 0,98 g / cm³ pri 20 C Lastnosti delcev podatki niso na voljo Drugi varnostni parametri Oksidativne lastnosti ni/nobeden 9.2 Drugi podatki Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti: kategorije nevarnosti v skladu z GHS (fizikalne nevarnosti): ni pomembno Druge varnostne značilnosti: Slovenija (sl) Stran 7 / 15

8 Temperaturni razred (EU, v skladu z ATEX) T3 Maximalna dopustna temperatura površine opreme: 200 C ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Izdelek v dostavljeni obliki ni zmožen eksplozije prahu; obogatitev drobnega prahu pa vodi k nevarnosti eksplozije prahu Kemijska stabilnost Material je stabilen v normalnem okolju ter predvidenih temperaturnih in tlačnih pogojih skladiščenja in ravnanja Možnost poteka nevarnih reakcij Reagira močno z/s: močna oksidativna snov, Močan lug 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Posebni pogoji, ki se jim je treba izogniti, niso znani Nezdružljivi materiali Dodatne navedbe niso na voljo Nevarni produkti razgradnje Nevarni produkti razgradnje: glej oddelek 5. ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008 Razvrstitev v skladu z GHS (1272/2008/ES, CLP) Akutna strupenost Zdravju škodljivo pri zaužitju. Akutna strupenost Pot izpostavljenost i Končna točka Vrednost Vrsta Metoda Izvor oralna LD mg / kg podgana ECHA dermalna LD50 >2.000 mg / kg podgana ECHA Jedkost za kožo/draženje kože Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Huda poškodba oči/draženje oči Povzroča hude poškodbe oči. Preobčutljivost dihal ali kože Se ne razvrsti kot povzročitelj preobčutljivosti dihal ali kože. Mutagenost za zarodne celice Se ne razvrsti kot mutageno za zarodne celice. Slovenija (sl) Stran 8 / 15

9 Rakotvornost Se ne razvrsti kot rakotvorno. Strupenost za razmnoževanje Se ne razvrsti kot strupeno za razmnoževanje. Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost Se ne razvrsti kot strupeno za specifični ciljni organ (enkratna izpostavljenost). Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost Se ne razvrsti kot strupeno za specifični ciljni organ (večkratna izpostavljenost). Nevarnost pri vdihavanju Se ne razvrsti kot nevarno pri vdihavanju. Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi Pri zaužitju V primeru, da je človek proizvod pogoltnil, obstaja nevarnost perforacije požiralnika in želodca (močan učinek razjedanja) Pri stiku z očmi povzroča opekline, Povzroča hude poškodbe oči, nevarnost slepote Pri vdihavanju Podatki niso na voljo. Pri stiku s kožo povzroča hude opekline, povzroča rane, ki se težko celijo Drugi podatki ni/nobeden ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.. (Akutna) vodna strupenost Končna točka Vrednost Vrsta Trajanje izpostavljenost i LC50 3,2 mg / l riba 96 h ErC50 14 mg / l alga 72 h EC50 7,7 mg / l alga 72 h (Kronična) vodna strupenost Končna točka Vrednost Vrsta Trajanje izpostavljenost i EC50 3,5 mg / l vodni nevretenčarji 21 d Slovenija (sl) Stran 9 / 15

10 Biorazgradljivost Podatki niso na voljo Postopek razgradljivosti Teoretična potreba po kisiku 2,769 mg / mg Teoretični ogljikov dioksid: 2,93 mg / mg Postopek razgradljivosti Postopek Stopnja razgradnje Čas biotično/abiotično >80 % 28 d poraba kisika 83 % 28 d 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih V organizmih ne kumulira bistveno. n-oktanol/voda (log KOW) BCF 3,3 (ECHA) 48 (ECHA) 12.4 Mobilnost v tleh Henryjeva konstanta Adsorpcijski koeficient, normiran na organiski ogljik 0,45 Pa m³ / mol pri 25 C (ECHA) 2,98 (ECHA) 12.5 Rezultati PBT in vpvb ocene Podatki niso na voljo Lastnosti endokrinih motilcev Ni na seznamu Drugi škodljivi učinki Podatki niso na voljo. ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak Ne izprazniti v kanalizacijo. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. Obdelava odpadkov posod/embalaže Gre za nevarnen odpad; lahko se uporablja le odobrena embalazǎ (npr. v skladu z ADR) Ustrezne določbe v zvezi z odpadki Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV kot tudi v skladu s panogo in procesom. Uredba o seznamu odpadkov (Nemčija). Slovenija (sl) Stran 10 / 15

11 13.3 Opombe Odpadke je potrebno ločevati v kategorije tako, da jih lahko lokalni ali nacionalni objekti za upravljanje z odpadki obravnavajo ločeno. Prosimo upoštevajte ustrezne nacionalne ali regionalne določbe. ODDELEK 14: Podatki o prevozu 14.1 Številka ZN in številka ID ADR/RID/ADN UN 2430 IMDG-Code UN 2430 ICAO-TI UN Pravilno odpremno ime ZN ADR/RID/ADN IMDG-Code ICAO-TI ALKILFENOLI, TRDNI, N.D.N. ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S. Alkylphenols, solid, n.o.s Razredi nevarnosti prevoza ADR/RID/ADN 8 IMDG-Code 8 ICAO-TI Skupina embalaže ADR/RID/ADN IMDG-Code ICAO-TI III III III 14.5 Nevarnosti za okolje nevarno za vodno okolje 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Doloc be za nevarno blago (ADR) je potrebno izpolnjevati znotraj poslovnih prostorov Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Tovor se ne prevaža v razsutem stanju. Podatki za vsak vzorčni predpis ZN Prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh (ADR/RID/ADN) - Dodatne informacije Razvrstitvene oznake Nalepka(e), ki opozarja(jo) na nevarnost C4 8, "Riba in drevo" Nevarnosti za okolje Izvzete kolicǐne Omejene količine da (nevarno za vodno okolje) E1 5 kg Prevozna skupina 3 Slovenija (sl) Stran 11 / 15

12 Kode omejitev za predore E Sťevilka nevarnosti 80 Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG) - Dodatne informacije Onesnaževalec morja (Marine Pollutant) Nalepka(e), ki opozarja(jo) na nevarnost da (nevarno za vodno okolje) 8, "Riba in drevo" Posebne doloc be 223 Izvzete kolicǐne Omejene količine EmS Kategorija skladiščenja (stowage category) E1 5 kg F-A, S-B A International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Dodatne informacije Nevarnosti za okolje da (nevarno za vodno okolje) Nalepka(e), ki opozarja(jo) na nevarnost 8 Posebne doloc be Izvzete kolicǐne Omejene količine A3 E1 5 kg ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Ustrezne določbe Evropske unije (EU) Omejitve v skladu z REACH, priloga XVII Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (REACH, priloga XIV)/SVHC - seznam kandidatov Ni na seznamu. Seveso direktiva 2012/18/EU (Seveso III) Št. Nevarna snov/kategorije nevarnosti Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje in višje stopnje Opom be E2 nevarnosti za okolje (nevarno za vodno okolje, cat.. 2) ) Opomba 57) Nevarno za vodno okolje v kategoriji kronično 2 Slovenija (sl) Stran 12 / 15

13 Direktiva o dekorativnih barvah (Evropa, 2004/42/ES) HOS vsebina 100 % 980 g / l Direktiva o industrijskih emisijah (HOS, 2010/75/EU) HOS vsebina 0 % HOS vsebina 0 g / l Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) - Priloga II Uredba 166/2006/ES o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal (PRTR) Okvirna direktiva o vodah (WFD) Uredba 98/2013/EU o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive Uredba 111/2005/ES o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami Uredba 1005/2009/ES o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč Uredba 649/2012/EU o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij Nacionalni seznami Dežela Seznam Status AU AICS snov je vpisana CA DSL snov je vpisana CN IECSC snov je vpisana EU ECSI snov je vpisana EU REACH Reg. snov je vpisana JP CSCL-ENCS snov je vpisana KR KECI snov je vpisana MX INSQ snov je vpisana NZ NZIoC snov je vpisana PH PICCS snov je vpisana TR CICR snov je vpisana TW TCSI snov je vpisana US TSCA snov je vpisana Slovenija (sl) Stran 13 / 15

14 Legenda AICS Australian Inventory of Chemical Substances CICR Chemical Inventory and Control Regulation CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS) DSL Domestic Substances List (DSL) ECSI Seznam snovi ES (EINECS, ELINCS, NLP) IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China INSQ National Inventory of Chemical Substances KECI Korea Existing Chemicals Inventory NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) REACH Reg. REACH registrirane snovi TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory TSCA Toxic Substance Control Act 15.2 Ocena kemijske varnosti Za to snov ni bil izdelana ocena kemijske varnosti. ODDELEK 16: Druge informacije Navedene spremembe (popravljen varnostni list) Uskladitev z uredbo: Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), spremenjena z 2020/878/EU Prestrukturiranje: oddelek 9, oddelek 14 Okrajšave in akronimi Okr. ADN ADR ADR/RID/ADN ATE BCF CAS CLP DGR EC50 EINECS ELINCS EmS ErC50 ES-št. GHS HOS Opis uporabljenih okrajšav Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti) Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti/železniškem prevozu/rečnem prevozu nevarnih snovi (ADR/RID/ADN) Acute Toxicity Estimate (ocena akutne strupenosti) Bioconcentration factor (biokoncentracijski faktor) Chemical Abstracts Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov združuje najbolj izčrpen seznam kemičnih snovi) Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi Predpisi o nevarnem blagu (glej IATA/DGR) Effective Concentration 50 % (učinkovita koncentracija 50 %). EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50 % sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem časovnem intervalu European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi) European List of Notified Chemical Substances (Evropski seznam novih snovi) Emergency Schedule (razpored v sili) EC50: pri tej metodi je to tista koncentracija preskusne snovi, ki povzroči 50-odstotno zmanjšanje bodisi rasti (EbC50) bodisi hitrosti rasti (ErC50) glede na kontrolni vzorec Popis ES (EINECS, ELINCS in popis NLP) je glosar sedemmestnih številk ES, identifikatorjev snovi, ki so v EU (Evropski uniji) na voljo na tržišču "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij, ki so ga razvili Združeni narodi Volatile Organic Compounds (hlapne organske spojine) Slovenija (sl) Stran 14 / 15

15 Okr. IATA IATA/DGR ICAO ICAO-TI IMDG IMDG-Code LC50 Opis uporabljenih okrajšav International Air Transport Association (Mednarodno združenje za zračni transport) Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpisi o nevarnem blagu za zračni transport) International Civil Aviation Organization (Mednarodna organizacija civilnega letalstva) Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju) International Maritime Dangerous Goods Code, Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju Lethal Concentration 50 % (smrtna koncentracija 50 %): LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50 % smrtnost v določenem časovnem intervalu LD50 Lethal Dose 50 % (smrtni odmerek 50 %): LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50 % smrtnost v določenem časovnem intervalu NLP PBT REACH RID SVHC No-Longer Polymer (bivši polimer) Obstojno, se kopiči v organizmih in strupeno Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga) Substance of Very High Concern (snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost) št. INDEKSA Število indeks je identifikacijska koda, ki je snovi dodeljena v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 vpvb Very Persistent and very Bioaccumulative (zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih) Reference ključne literature in virov podatkov Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), spremenjena z 2020/878/EU. Prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh (ADR/RID/ADN). Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpisi o nevarnem blagu za zračni transport). Seznam ustreznih stavkov (oznaka in celotno besedilo iz naslovov 2 in 3) Oznaka H302 H314 H318 H411 Besedilo Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Povzroča hude poškodbe oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Omejitve odgovornosti Ti podatki temeljijo na nasěm sedanjem poznavanju stanja. Ta varnostni list je pripravljen in namenjen le za ta izdelek. Slovenija (sl) Stran 15 / 15

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Varnostni list: Sudan Black B (C.I )

Varnostni list: Sudan Black B (C.I ) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 05.12.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Sudan Black B (C.I. 26150) Številka artikla 0292 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol Verzija: 1.0 sl datum priprave: 13.04.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 17.07.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Potassium hydrogen carbonate Številka artikla 9437 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list: Trypsin inhibitor

Varnostni list: Trypsin inhibitor Verzija: 1.0 sl datum priprave: 04.02.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Trypsin inhibitor Številka artikla 2949 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list: CHAPS

Varnostni list: CHAPS Verzija: 1.0 sl datum priprave: 18.01.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi CHAPS Številka artikla 1479 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Varnostni list: Ksilen cianol

Varnostni list: Ksilen cianol Verzija: 1.0 sl datum priprave: 10.07.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) Ksilen

Prikaži več

Varnostni list: Copper (II) acetate monohydrate

Varnostni list: Copper (II) acetate monohydrate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 02.02.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) Copper

Prikaži več

Varnostni list: Telur (IV) oksida

Varnostni list: Telur (IV) oksida Verzija: 1.0 sl datum priprave: 22.06.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 0321 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Varnostni list: Stroncijev karbonat

Varnostni list: Stroncijev karbonat Verzija: 1.0 sl datum priprave: 06.06.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 5376 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Varnostni list: Titanov (IV) oksid

Varnostni list: Titanov (IV) oksid varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 2.0 sl Nadomesti različico z dne: 20.10.2016 Verzija: (1) datum priprave: 20.10.2016 Sprememba: 13.07.2018 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

Varnostni list: Alkali blue 6B C.I

Varnostni list: Alkali blue 6B C.I Verzija: 1.0 sl datum priprave: 26.08.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Alkali blue 6B C.I. 42750 Številka artikla 5155 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list: Manganese(II) nitrate hydrate

Varnostni list: Manganese(II) nitrate hydrate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 01.03.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Manganese(II) nitrate hydrate Številka artikla 5392 Registracijska

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Varnostni list: Heksametilen diamin

Varnostni list: Heksametilen diamin Verzija: 1.0 sl datum priprave: 09.04.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Heksametilen diamin Številka artikla 4465 Registracijska

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list: Heksametilentetramin

Varnostni list: Heksametilentetramin Verzija: 1.0 sl datum priprave: 12.04.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 4484 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Varnostni list: Železo

Varnostni list: Železo Verzija: 1.0 sl datum priprave: 01.03.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Železo Številka artikla 3718 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Varnostni list: Nikljev monoksid

Varnostni list: Nikljev monoksid Verzija: 1.0 sl datum priprave: 11.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Nikljev monoksid Številka artikla 5388 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list: Cetrimide Agar (Base)

Varnostni list: Cetrimide Agar (Base) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 02.02.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Varnostni list: Potassium permanganate solution

Varnostni list: Potassium permanganate solution Verzija: 2.0 sl Nadomesti različico z dne: 20.08.2015 Verzija: (1.0) datum priprave: 20.08.2015 Sprememba: 08.02.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Varnostni list: Svinèev acetat, bazièni

Varnostni list: Svinèev acetat, bazièni Verzija: 1.0 sl datum priprave: 14.06.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Svinèev acetat, bazièni Številka artikla 2559 Registracijska

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Varnostni list: Tetramethylsilane

Varnostni list: Tetramethylsilane Verzija: 1.0 sl datum priprave: 04.03.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Varnostni list: Tekoči butan

Varnostni list: Tekoči butan Verzija: 2.0 sl Nadomesti različico z dne: 23.06.2017 Verzija: (1) tum priprave: 23.06.2017 Sprememba: 27.11.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

Varnostni list: Lactophenol blue solution

Varnostni list: Lactophenol blue solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.02.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Lactophenol blue solution Številka artikla 3097 Registracijska

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI)

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 100382 246019 701944 CAS-številka: 81-13-0 EINECS-številka: 201-327-3 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list: Svinec (II) sulfat

Varnostni list: Svinec (II) sulfat Verzija: 1.0 sl datum priprave: 24.01.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Svinec (II) sulfat Številka artikla 2560 Registracijska

Prikaži več

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI))

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI)) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Uporaba snovi / pripravka Silikonska tesnilna snov 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Varnostni list: N-Metil-2-pirolidon

Varnostni list: N-Metil-2-pirolidon Verzija: 2.0 sl Nadomesti različico z dne: 29.04.2016 Verzija: (1) datum priprave: 07.12.2015 Sprememba: 18.03.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI)

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Varnostni list: Cinkov prah

Varnostni list: Cinkov prah Verzija: 2.0 sl Nadomesti različico z dne: 15.12.2016 Verzija: (1.0) tum priprave: 15.12.2016 Sprememba: 14.03.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 600.015 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stopnja

Prikaži več

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc VARNOSTNI LIST V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2015/830 1. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Ime Izdelka Blagovno Ime Koda

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba proizvoda : Adhezivno

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

Varnostni list: plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni

Varnostni list: plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH) bbb Številka različice: 3.2 Nadomesti različico z dne: 05.04.2017 (3.1) Sprememba: 11.05.2017 Prva različica: 19.02.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\)

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000735 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Version 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifikacija snov

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Version 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifikacija snov stran: 1 / 9 Sprememba: 27.04.2018 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: GC Fuji PLUS Liquid 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

SDSXXP014383_-_3_-_F625_-_webercol_plus5_-_SI

SDSXXP014383_-_3_-_F625_-_webercol_plus5_-_SI stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identificacija izdelka Številka artikla: XXP014383 1.2 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\))

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\)) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka osvežilec

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100716 CAS-številka: 100-97-0 Število ES: 202-905-8 Število indeks: 612-101-00-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

Fujivest_II_Powder[SI_v2]

Fujivest_II_Powder[SI_v2] stran: 1 / 6 datum izdaje: 29.04.2015 Version 2 Sprememba: 29.04.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: Fujivest II Liquid 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

MSDS_ _-_Ethinylestradiol_(SI)

MSDS_ _-_Ethinylestradiol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 700288 100460 CAS-številka: 57-63-6 EINECS-številka: 200-342-2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB Datum revidirane izdaje: 17.05.2018 Številka proizvoda: 32373045320002 Stran 1 od 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT Cas št: 7722-64-7 Indeks št: 025-002-00-9 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

GC_FujiCEM_2_-_Paste_B[SI_v1]

GC_FujiCEM_2_-_Paste_B[SI_v1] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več