Nakup zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od (6:00) do (6:00)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Nakup zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od (6:00) do (6:00)"

Transkripcija

1 PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila: Nakup zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od (6:00) do (6:00) po postopku s pogajanji z objavo Številka naročila: P/JN/06/2021/PD-ES Junij 2021 Stran 1 od 32

2 VSEBINA 1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE/PONUDBE SPLOŠNO MERILO POGOJI OSTALO... 9 PRILOGA PRILOGA PRILOGA PRILOGA PRILOGA PRILOGA PRILOGA PRILOGA Stran 2 od 32

3 1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE/PONUDBE V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, Ur. l. EU, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Ur. l. RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Ur. l. EU, št. 279/19, 279/19, Ur. l. RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 ZIUOOPE, 152/20 ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji prijav/ponudb podajo svojo pisno prijavo/ponudbo. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila. 2. SPLOŠNO 2.1 Naročnik Družba PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. Skrajšan naziv firme PLINOVODI d.o.o. Naslov družbe Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana Matična številka podjetja ID številka za DDV SI Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik) PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA: Naslov: Matična št.: Identifikacijska št. za DDV: Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke): Telefon: Mobilni telefon: Odgovorni predstavnik po pogodbi: Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: DA NE Stran 3 od 32

4 2.3 Predmet javnega naročila je nakup zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od (6:00) do (6:00), in sicer: Sklop 1: Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe. Sklop 2: Nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema. Sklop 1: Nakup plina za lastno rabo, s katerim si operater prenosnega sistema zagotovi dobavo plina za potrebe lastne rabe, ki obsega kondicioniranje zemeljskega plina v merilno-regulacijskih postajah in postajah, kjer se izvaja tudi ogrevanje objektov, pogon kompresorjev v kompresorskih postajah Kidričevo in Ajdovščina, pogon naprav SPTE, izpihan plin pri izvajanju vzdrževalnih del na prenosnem sistemu, za potrebe operativnega izravnalnega računa na meji, za potrebe sistemskih razlik, za potrebe osnovnega polnjenja novozgrajenih plinovodnih odsekov, tudi za potrebe operaterja prenosnega sistema na lokaciji sedeža družbe v Ljubljani ter za druge namene. Izbrani dobavitelj zemeljskega plina bo moral izpolnjevati tehnične pogoje za prodajo zemeljskega plina za lastno rabo, ki so bili določeni na podlagi podatkov o porabi zemeljskega plina za lastno rabo v preteklih letih z upoštevanjem ocene izkoriščenosti prenosnih poti in s tem povezano količino zemeljskega plina za lastno rabo v plinskem letu 2021/2022. Izbrani dobavitelj bo zemeljski plin dobavil operaterju prenosnega sistema na podlagi njegove napovedi za dobavo dnevnih količin, poslane dobavitelju do 12. ure predhodnega dne dobave, razen za dobavo količin za potrebe operaterja prenosnega sistema na lokaciji sedeža družbe (Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana oz. na odjemnem mestu št in št ), ki jih izbrani dobavitelj dobavlja in preda sprotno oz. po porabi. Operater prenosnega sistema lahko odda napoved tudi za več dni v naprej, vedno upoštevajoč rok iz prvega stavka in tehnične pogoje. Sklop 2: Operater prenosnega sistema v skladu z 98. členom SON uporablja sistemsko storitev izravnave za uravnoteženje prenosnega sistema, za kar sklene pogodbo za uravnoteženje preko odkupa ali prodaje zemeljskega plina na povezovalni in/ali virtualni točki. Naročilo za nabavo sistemske storitve izravnave za uravnoteženje mora operater prenosnega sistema oddati na podlagi izvedbe preglednega in nediskriminatornega razpisa ob upoštevanju tehničnih in ekonomskih meril (98. člen SON). Pri vsakodnevnem uravnoteževanju prenosnega sistema mora nato: a) dajati prednost uporabi kratkoročnih standardiziranih produktov pred uporabo sistemske storitve izravnave, b) uporabljati sistemsko storitev izravnave, če je stroškovno učinkovitejša od kratkoročnih standardiziranih produktov na izravnalnem trgu. Operater prenosnega sistema je skladno z energetsko zakonodajo dolžan uravnavati pretočno-tlačne razmere v prenosnem sistemu na način, da zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje sistema. V ta namen mora imeti operater prenosnega sistema zagotovljene pogoje s ponudnikom zemeljskega plina, izbranim prek javnega naročila, da bo glede na dejanske pretočno-tlačne razmere v prenosnem sistemu in glede na napovedi po potrebi zemeljski plin operaterju prenosnega sistema prodajal oziroma ga od njega odkupoval. Sistemska storitev izravnave za uravnoteženje bo nujno potrebna tudi v primeru slabše likvidnosti izravnalnega trga ali ob pomanjkanju zemeljskega plina, saj bo v tem primeru zagotavljala tudi informacijo o ceni zemeljskega plina za uravnoteženje. Operater prenosnega sistema namerava za zagotovitev kvalitetnega in uravnoteženega delovanja prenosnega sistema skleniti ločeni pogodbi za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter za sistemsko storitev izravnave za uravnoteženje prenosnega sistema za obdobje plinskega leta od (6:00) do (6:00). Izbrani dobavitelj zemeljskega plina bo moral izpolnjevati tehnične pogoje za nakup in /ali prodajo zemeljskega plina za uravnoteženje prenosnega sistema, ki so bili določeni na osnovi podatkov o izvajanju uravnoteženja plinovodnega sistema v preteklih letih z upoštevanjem celovitosti obratovanja prenosnega sistema in z upoštevanjem likvidnosti virtualne točke, ki je primarni način izvajanja uravnoteženja prenosnega sistema v obdobju plinskega leta 2021/2022. Rok plačila je 30 koledarskih dni od dneva nastanka terjatev. Prijava mora biti veljavna vsaj še 120 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev prijav. 2.4 Prijavitelj lahko odda prijavo za posamezni sklop ali za oba sklopa skupaj. 2.5 Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji z objavo v skladu s 45. členom ZJN-3. V prvi fazi prijavitelji/ponudniki predloži prijavo v skladu z zahtevami iz Razpisne dokumentacije. V kolikor bodo prejete prijave v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustne, bo naročnik v drugi fazi ponudnike preko informacijskega sistema e-jn povabil k predložitvi ponudbene dokumentacije oziroma obrazca ponudbe (PRILOGA 8). Ponudniki skladno s povabilom in prejeto dokumentacijo predložijo ponudbeno dokumentacijo, ki bo vsebovala komercialni del ponudbe z izpolnjenim obrazcem ponudbe. Naročnik bo po pregledu prejetega obrazca ponudbe (PRILOGA 8) in ostale ponudbene dokumentacije ponudnike preko informacijskega sistema e-jn povabil na pogajanja. Naročnik se bo pogajal o najnižjem ponudbenem pribitku od izbranega cenovnega indeksa za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe in o najnižjem ponudbenem pribitku od izbranega cenovnega indeksa za nakup in/ali prodajo zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina, kot je razvidno iz točke 3. Merilo. Ponudniki lahko med pogajanji katerikoli svoj ponudbeni pribitek znižajo, ne smejo pa ga povišati. V kolikor bo posamezni ponudnik na pogajanjih povišal ponudbeni pribitek, se šteje, da je spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, na podlagi česar ima naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe. Stran 4 od 32

5 Minimalne zahteve ne morejo biti predmet pogajanj. Naročnik bo med pogajanji zagotovil enako obravnavo vseh ponudnikov in informacij ne bo nudil diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi. Pogajanja se bodo izvedla z oddajo izboljšanih ponudb prek sistema e-jn. V kolikor bo naročnik izvedel več krogov pogajanj, bo obvestil ponudnike o zadnjem krogu pogajanj. V kolikor bi ponudbo za posamezni sklop oddal le en ponudnik, si naročnik pridržuje pogajanja izvesti ali z oddajo izboljšanih ponudb prek sistema e-jn ali ustno na sedežu naročnika, vse v več krogih pogajanj vse dotlej, dokler ne bo dosežena za naročnika najugodnejša vrednost. 2.6 Prijavitelji morajo prijave/ponudbe predložiti v informacijski sistem e-jn na spletnem naslovu v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-jn: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-jn), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu Prijavitelj se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu v skladu z Navodili za uporabo e-jn. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-jn, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-jn pooblaščen za oddajanje prijav/ponudb, prijavo/ponudbo odda s klikom na gumb»oddaj«. Informacijski sistem e-jn ob oddaji prijav/ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave/ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave/ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo/ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave/ponudbe je leta zavezujoča za čas, naveden v prijavi/ponudbi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav/ponudb. Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-jn najkasneje do do 9.00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-jn označena s statusom»oddano«. Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo/ponudbo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-jn svojo prijavo/ponudbo umakne, se šteje, da prijava/ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e- JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo/ponudbo v informacijskem sistemu e-jn spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava/ponudba. Po preteku roka za predložitev prijav prijave/ponudbe ne bo več mogoče oddati. Odpiranje prijav bo dne ob 9.01 uri. Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-jn na spletnem naslovu Prijavitelj lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do do 9.00 ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do do 9.00 ure posredoval pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja. Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih naročil. Prijavitelji ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Prijavitelji so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila. Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 3. MERILO Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe (največje število doseženih točk), in sicer je merilo za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe (sklop 1) najnižji ponudbeni pribitek na izbrani cenovni indeks na enoto CEGHIX (CEGHIX - CEGH Gas Index, objavljen vsak dan ob 19:50 CET na spletni strani: Kot relevantni cenovni indeks se za soboto in nedeljo uporablja vrednost ''WEEKEND'', kot je objavljena na portalu CEGH pod zavihkom DAY AHEAD. Merilo za nakup in/ali prodajo zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina (sklop 2) je najnižji ponudbeni pribitek na izbrani cenovni indeks na enoto CEGHIX (CEGHIX - CEGH Gas Index, objavljen vsak dan ob 19:50 CET na spletni strani: Kot relevantni cenovni indeks se za soboto in nedeljo uporablja vrednost ''WEEKEND'', kot je objavljena na portalu CEGH pod zavihkom DAY AHEAD. Nakupna cena za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe je sestavljena iz ponudbenega pribitka in izbranega cenovnega indeksa na enoto v EUR/kWh. Nakupna cena za nakup zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema (naročnik zemeljski plin kupi od ponudnika) je sestavljena iz pozitivnega ponudbenega pribitka in izbranega cenovnega indeksa na enoto v EUR/kWh. Prodajna cena za prodajo zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema (naročnik zemeljski plin proda ponudniku) je sestavljena iz negativnega ponudbenega pribitka in izbranega cenovnega indeksa v EUR/kWh. Stran 5 od 32

6 Pri tem bo naročnik upošteval naslednja merila in način točkovanja: Sklop 1: Cena za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe: Ponder: 100 Ta = (Ca-min/Ca) x 100 Ca-min. - najnižji ponudbeni pribitek Ca. ponudbeni pribitek ponudnika Sklop 2: Cena za nakup in/ali prodajo zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema: Ponder: 100 Tb = (Cb-min/Cb) x 100 Cb-min - najnižji ponudbeni pribitek Cb ponudbeni pribitek ponudnika 4. POGOJI Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Prijava mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente. 4.1 Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila). 4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik mora na dan, ko je bila oddana prijava, izpolnjevati pogoje iz: - prvega odstavka 75. člena ZJN-3, - drugega odstavka 75. člena ZJN-3, - četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in - šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Ponudnikov povprečni splošni letni promet za 3 poslovna leta (za leta 2018, 2019 in 2020) mora biti večji od ,00 EUR. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. ESPD obrazec je dostopen na spletni strani naročnika pod predmetno objavo javnega naročila. 4.3 Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/ Skl. US, 43/2011; v nadaljevanju ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 1) Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. 4.4 Tehnični pogoji: Tehnični pogoji za sklop 1 (PRILOGA 2): 1. Zemeljski plin, ki je predmet naročila, mora ponudnik predati operaterju prenosnega sistema na eni od obstoječih mejnih primopredajnih točk v slovenski prenosni sistem zemeljskega plina oziroma virtualni točki, razen zemeljskega plina za potrebe naročnika na lokaciji sedeža družbe oz. na odjemnem mestu št in št , na naslovu Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga ponudnik preda naročniku na navedenih odjemnih mestih. Za zemeljski plin, prevzet s strani naročnika mora biti izveden in zaključen postopek carinjenja in pridobljena vsa ustrezna potrdila uvoza zemeljskega plina v Republiko Slovenijo. Mejne prenosne zmogljivosti zagotovi ponudnik. Ponudnik bo na lastne stroške izvedel in zaključil prej navedene postopke in pridobil ustrezna potrdila. 2. Zahtevane fizikalne in kemične lastnosti zemeljskega plina iz predmeta naročila, katere mora s stani ponudnika predani in s strani naročnika prevzeti zemeljski plin izpolnjevati, morajo biti skladne s fizikalnimi in kemičnimi zahtevami zapisanimi v Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, št. 80/17 in št. 152/20; v nadaljevanju SON). 3. Ponudnik mora izpolnjevati vse potrebne zakonodajne zahteve za dobavo in uvoz zemeljskega plina v Republiko Slovenijo in za trgovanje z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji. Stran 6 od 32

7 4. Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe, ki obsega: kondicioniranje zemeljskega plina v merilnoregulacijskih postajah in postajah, kjer se izvaja tudi ogrevanje objektov, pogon kompresorjev v kompresorskih postajah Kidričevo in Ajdovščina, pogon naprav SPTE, izpihan plin pri izvajanju vzdrževalnih del na prenosnem sistemu, za potrebe operativnega izravnalnega računa na meji, za potrebe sistemskih razlik, za potrebe osnovnega polnjenja novozgrajenih plinovodnih odsekov; nadalje za potrebe operaterja prenosnega sistema na lokaciji sedeža družbe v Ljubljani in za druge namene mora izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: zagotoviti dnevne količine v višini največ kwh/dan; naročnik in kupec se lahko izjemoma dogovorita tudi o višjih dnevnih količinah od predhodno navedenih, naročnik bo vsakokratno naročilo za dobavo dnevnih količin izvedel z napovedjo do 12. ure predhodnega dne, pri čemer lahko naročnik odda napoved tudi za več dni v naprej, za plinsko leto od (6:00) do (6:00) se okvirno predvideva nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe v višini do 65 GWh; dobavitelj nosi morebitno bilančno odgovornost za količine, dobavljene v prenosni sistem za potrebe lastne rabe. 5. Vezano na postopek napovedi količin zemeljskega plina za lastno rabo mora ponudnik: informacijsko podpirati sprejem in pravočasno potrditev sprejema nominacije operaterja prenosnega sistema (elektronska komunikacija, rezervna komunikacija); zagotoviti pretok informacij po standardiziranih protokolih (kot so NUS portal). 6. Izbrani dobavitelj zemeljskega plina mora zadostiti še sledečim splošnim tehničnim zahtevam: prenos plina za lastno rabo mora dobavitelj izvesti v okviru svojih zakupljenih prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah; kvaliteta zemeljskega plina (fizikalne in kemične lastnosti) mora biti v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega plina. Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev. Tehnični pogoji za sklop 2 (PRILOGA 3): 1. Zemeljski plin, ki je predmet naročila, mora ponudnik predati operaterju prenosnega sistema na eni od obstoječih mejnih primopredajnih točk v slovenski prenosni sistem zemeljskega plina oziroma virtualni točki. Za zemeljski plin, prevzet s strani naročnika mora biti izveden in zaključen postopek carinjenja in pridobljena vsa ustrezna potrdila uvoza zemeljskega plina v Republiko Slovenijo. Mejne prenosne zmogljivosti zagotovi ponudnik. Ponudnik bo na lastne stroške izvedel in zaključil prej navedene postopke in pridobil ustrezna potrdila. 2. Zahtevane fizikalne in kemične lastnosti zemeljskega plina iz predmeta naročila, katere mora s stani ponudnika predani in s strani naročnika prevzeti zemeljski plin izpolnjevati, morajo biti skladne s fizikalnimi in kemičnimi zahtevami zapisanimi v Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, št. 80/17 in št. 152/20; v nadaljevanju SON). 3. Ponudnik mora izpolnjevati vse potrebne zakonodajne zahteve za dobavo in uvoz zemeljskega plina v Republiko Slovenijo in za trgovanje z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji. 4. Nakup zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema, mora ob spremenjenih razmerah pri prenosu plina in obratovalnih pogojih na mejah prenosnega sistema s sosednjimi prenosnimi sistemi izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: razpoložljiva urna količina za dobavo v prenosni sistem (prodaja plina operaterju prenosnega sistema) in za prevzem iz prenosnega sistema (odkup plina od operaterja prenosnega sistema) mora biti spremenljiva pred in znotraj plinskega dne»d«za plinski dan»d«v območju od 0 kwh/h do kwh/h; za plinsko leto od (6:00) do (6:00) se okvirno predvideva nakup zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja v višini do 20 GWh ter prodaja količin zemeljskega plina v višini do 20 GWh; ponudnik storitve mora zagotoviti aktivacijski čas od sprejema nominacije od operaterja prenosnega sistema do začetka izvajanja prodaje/nakupa, ki ne bo daljši od 5 ur. Operater prenosnega sistema lahko posreduje nominacijo ponudniku storitve tudi z daljšim aktivacijskim časom kot 5 ur; dobavitelj nosi bilančno odgovornost za količine, dobavljene v prenosni sistem oz. prevzete iz prenosnega sistema za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema. 5. Vezano na postopek napovedi količin zemeljskega plina za uravnoteženje mora ponudnik: informacijsko podpirati sprejem in pravočasno potrditev sprejema nominacije operaterja prenosnega sistema (elektronska komunikacija, rezervna komunikacija); zagotoviti pretok informacij po standardiziranih protokolih (kot so NUS portal), ki bodo tako Plinovodom kot tujim operaterjem prenosnega sistema omogočali pravočasno sprotno izvedbo postopkov primerjanja količin na mejnih točkah in alokacij količin zemeljskega plina za uravnoteženje. 6. Izbrani dobavitelj zemeljskega plina mora zadostiti še sledečim splošnim tehničnim zahtevam: operater prenosnega sistema z zagotovitvijo zemeljskega plina za uravnoteženje ne omogoča prelaganja dobave zemeljskega plina v času konic z dobaviteljev zemeljskega plina na operaterja prenosnega sistema (dobavitelji so v enaki meri odgovorni za količinsko izravnanost svoje bilančne skupine) in tudi ne rešuje problematike zagotavljanja zanesljivosti oskrbe; Stran 7 od 32

8 Dokazilo: kvaliteta zemeljskega plina (fizikalne in kemične lastnosti) mora biti v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega plina. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev. 4.5 Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Prijava/ponudba s podizvajalci je prijava/ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna prijava/ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavi/ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh štirih alinej prejšnjega odstavka. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 4) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe. Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 4 kot del razpisne dokumentacije. 4.6 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) prijavo/ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 5), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo. Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno. Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne prijave/ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 5 kot del razpisne dokumentacije. 4.7 Ponudnik mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 6) Stran 8 od 32

9 4.8 Ponudnik mora predložiti sledeča finančna zavarovanja: A. Bančna garancija za resnost prijave Garancijo za resnost prijave, izdano s strani banke s sedežem v EU v višini ,00 brez DDV za posamezni sklop, mora prijavitelj predložiti ob oddaji prijave. Minimalni rok veljavnosti bančne garancije je do vključno Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku. Prijavitelj v informacijski sistem e-jn ob oddaji prijave predloži skeniran original bančne garancije, podpisan s strani pooblaščenih podpisnikov banke. Vsebinsko bančna garancija za resnost prijave ne sme odstopati od vzorca garancije iz PRILOGE 7 te razpisne dokumentacije. Ponudnik bo moral, v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložiti tudi naslednja finančna zavarovanja: B. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke s sedežem v EU v višini ,00 EUR brez DDV, mora izbrani ponudnik predložiti najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od podpisa pogodbe. Veljavnost garancije mora biti najmanj do vključno Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku. Vsebinsko bančna garancija ne sme odstopati od vzorca garancije iz PRILOGE 7 te razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko namesto bančnih garancij predložijo kavcijsko zavarovanje. V primeru, da se ponudnik odloči predložiti kavcijsko zavarovanje, mora kavcijsko zavarovanje ustrezati vsem pogojem iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na bančne garancije, tudi vsebinsko (vzorci garancij). 4.9 Ponudnik bo moral izpolniti in podpisati obrazec ponudbe v drugi fazi (po pregledu prijav) in pred pogajanji. Prijavitelji/ponudniki torej ob oddaji prijave ne izpolnijo obrazca ponudbe. (PRILOGA 8) Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. 5. OSTALO 5.1 Naročnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje prijav/ponudb zavrne vse prijave/ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse prijave/ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse prijave/ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo prijave/ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko spremeni obseg razpisanega naročila glede na razpoložljiva finančna sredstva. 5.2 Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. 5.3 Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Izbrani ponudnik bo tako pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa si pridržuje pravico unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike. 5.4 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili. 5.5 Prijava/ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predložiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik. Prevod mora pripraviti sodno zaprisežen tolmač v Republiki Sloveniji. V kolikor ponudnik predloži samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži sodno overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži sodno overjenega prevoda, naročnik prijavo/ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Tehnični podatki pa so lahko navedeni v angleškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Stran 9 od 32

10 5.6 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika ali na sedežu naročnika po predhodnem dogovoru. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka določenega za predložitev prijave. 5.7 Naročnik je za izbrani cenovni indeks določil CEGHIX (CEGHIX - CEGH Gas Index objavljen vsak dan ob 19:50 CET na spletni strani: Kot relevantni cenovni indeks se za soboto in nedeljo uporablja vrednost ''WEEKEND'', kot je objavljena na portalu CEGH pod zavihkom DAY AHEAD. V kolikor na posamezen dan cenovni indeks CEGHIX ni razpoložljiv oz. objavljen, se uporabi zadnji objavljen pred tem dnem. Oba pribitka na izbrani cenovni indeks sta fiksna. Oba pribitka na izbrani cenovni indeks morata biti podana na enoto (1 kwh) in zaokrožena na (5) pet decimalnih mest. Ponudbena cena za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe iz sklopa 1 se za posamezni nakup oblikuje na podlagi vrednosti izbranega cenovnega indeksa za posamezen dan v obračunskem mesecu in ponudbenega pribitka na enoto (EUR/kWh), razen ponudbena cena za nakup zemeljskega plina za potrebe operaterja prenosnega sistema na lokaciji sedeža družbe v Ljubljani (Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana), ki se za posamezni mesec oblikuje na podlagi povprečne vrednosti izbranega cenovnega indeksa, izračunanega kot aritmetično povprečje vrednosti izbranega cenovnega indeksa za posamezen dan v obračunskem mesecu in ponudbenega pribitka, na enoto (EUR/kWh). Ponudbena cena za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ne vsebuje DDV, okoljskih dajatev, trošarine, omrežnine operaterja distribucijskega sistema za dobavljen plin za lastne potrebe naročnika na sedežu v Ljubljani ter morebitnih drugih dajatev, predpisanih z vsakokrat veljavno zakonodajo. DDV, okoljske dajatve, trošarine, omrežnina operaterja distribucijskega sistema ter morebitne druge dajatve bodo obračunane skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo. Ponudbena cena za nakup zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema iz sklopa 2 je sestavljena iz vrednosti izbranega cenovnega indeksa, veljavnega za posamezen dan in pozitivnega ponudbenega pribitka na izbran cenovni indeks, na enoto (EUR/kWh) ter ne vsebuje DDV, okoljskih dajatev, trošarine ter morebitnih drugih dajatev, predpisanih z vsakokrat veljavno zakonodajo. DDV, okoljske dajatve, trošarine ter morebitne druge dajatve bodo obračunane skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo. Ponudbena cena za prodajo zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema iz sklopa 2 je sestavljena iz vrednosti izbranega cenovnega indeksa, veljavnega za posamezen dan in negativnega ponudbenega pribitka na izbran cenovni indeks, na enoto (EUR/kWh) ter ne vsebuje DDV, okoljskih dajatev, trošarine ter morebitnih drugih dajatev, predpisanih z vsakokrat veljavno zakonodajo. DDV, okoljske dajatve, trošarine ter morebitne druge dajatve bodo obračunane skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo. 5.8 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 5.9 Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZJN-3 zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove prijave/ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente prijave/ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave/ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju ponudnika pravico popravljanja računskih napak. Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo prijav/ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove prijave/ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. Stran 10 od 32

11 5.11 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična. Pogodba preneha veljati tudi v primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 60/2017, v nadaljevanju ZPVPJN-B). Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN-B, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem prijav. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala erevizija Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. V Ljubljani, dne Naročnik PLINOVODI d.o.o. Glavni direktor Marjan Eberlinc Namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik Stran 11 od 32

12 PRILOGA 1 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: Št. Naziv Sedež Delež lastništva v % Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v % Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: Št. Naziv Sedež Matična številka V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. V, dne (podpis ponudnika) Stran 12 od 32

13 PRILOGA 2 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SKLOP 1 1. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo zemeljski plin, ki je predmet naročila, predan operaterju prenosnega sistema na eni od obstoječih mejnih primopredajnih točk v slovenski prenosni sistem zemeljskega plina oziroma virtualni točki, razen zemeljskega plina za potrebe naročnika na lokaciji sedeža naročnika oz. na odjemnem mestu št in št , na naslovu Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki bo naročniku predan na navedenih odjemnih mestih. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo za s strani naročnika prevzeti zemeljski plin izveden in zaključen postopek carinjenja in pridobljena vsa ustrezna potrdila uvoza zemeljskega plina v Republiko Slovenijo. Mejne prenosne zmogljivosti bo zagotovil ponudnik. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo na lastne stroške izvedli in zaključili zgoraj navedene postopke in pridobili ustrezna potrdila. 2. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so fizikalne in kemične lastnosti zemeljskega plina iz predmeta naročila, katere mora s stani ponudnika predani in s strani naročnika prevzeti zemeljski plin izpolnjevati, skladne s fizikalnimi in kemičnimi zahtevami zapisanimi v Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, št. 80/17 in št. 152/20). 3. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjujemo vse potrebne zakonodajne zahteve za dobavo in uvoz zemeljskega plina v Republiko Slovenijo in za trgovanje z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji. 4. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo za potrebe lastne rabe naročnika, ki obsega: kondicioniranje zemeljskega plina v merilno-regulacijskih postajah in postajah, kjer se izvaja tudi ogrevanje objektov, pogon kompresorjev v kompresorskih postajah Kidričevo in Ajdovščina, pogon naprav SPTE, izpihan plin pri izvajanju vzdrževalnih del na prenosnem sistemu, za potrebe operativnega izravnalnega računa na meji, za potrebe sistemskih razlik, za potrebe osnovnega polnjenja novozgrajenih plinovodnih odsekov; nadalje za potrebe operaterja prenosnega sistema na lokaciji sedeža družbe v Ljubljani in za druge namene, izpolnjevali naslednje tehnične zahteve: zagotovili dnevne količine v višini največ kwh/dan; naročnik in kupec se lahko izjemoma dogovorita tudi o višjih dnevnih količinah od predhodno navedenih, naročnik bo vsakokratno naročilo za dobavo dnevnih količin izvedel z napovedjo do 12. ure predhodnega dne, pri čemer lahko naročnik lahko odda napoved tudi za več dni v naprej, za plinsko leto od (6:00) do (6:00) se okvirno predvideva nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe v višini do 65 GWh; dobavitelj nosi morebitno bilančno odgovornost za količine, dobavljene v prenosni sistem za potrebe lastne rabe. 5. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo vezano na postopek napovedi količin zemeljskega plina za lastno rabo zadostili še sledečim splošnim tehničnim zahtevam: informacijsko podpirati sprejem in pravočasno potrditev sprejema nominacije operaterja prenosnega sistema (elektronska komunikacija, rezervna komunikacija); zagotoviti pretok informacij po standardiziranih protokolih (kot so NUS portal). 6. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zadostili še sledečim splošnim tehničnim zahtevam: prenos plina za lastno rabo mora dobavitelj izvesti v okviru svojih zakupljenih prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah; kvaliteta zemeljskega plina (fizikalne in kemične lastnosti) mora biti v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega plina 7. Izjavljamo, da z oddajo prijave potrjujemo: da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; da je prijava veljavna vsaj še 120 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev prijav, da smo ob izdelavi prijave pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila; da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; da smo ob pripravi prijave upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave za oddajo naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi "Nakup zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od (6:00) do (6:00)", št. P/JN/06/2021/PD-ES in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo prijavo/ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. V, dne (podpis ponudnika) Stran 13 od 32

14 PRILOGA 3 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SKLOP 2 1. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo zemeljski plin, ki je predmet naročila, predan operaterju prenosnega sistema na eni od obstoječih mejnih primopredajnih točk v slovenski prenosni sistem zemeljskega plina oziroma virtualni točki. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo za s strani naročnika prevzeti zemeljski plin izveden in zaključen postopek carinjenja in pridobljena vsa ustrezna potrdila uvoza zemeljskega plina v Republiko Slovenijo. Mejne prenosne zmogljivosti bo zagotovil ponudnik. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo na lastne stroške izvedli in zaključili zgoraj navedene postopke in pridobili ustrezna potrdila. 2. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so fizikalne in kemične lastnosti zemeljskega plina iz predmeta naročila, katere mora s stani ponudnika predani in s strani naročnika prevzeti zemeljski plin izpolnjevati, skladne s fizikalnimi in kemičnimi zahtevami zapisanimi v Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, št. 80/17 in št. 152/20). 3. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjujemo vse potrebne zakonodajne zahteve za dobavo in uvoz zemeljskega plina v Republiko Slovenijo in za trgovanje z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji. 4. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema, mora ob spremenjenih razmerah pri prenosu plina in obratovalnih pogojih na mejah prenosnega sistema s sosednjimi prenosnimi sistemi izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: razpoložljiva urna količina za dobavo v prenosni sistem (prodaja plina operaterju prenosnega sistema) in za prevzem iz prenosnega sistema (odkup plina od operaterja prenosnega sistema) mora biti spremenljiva pred in znotraj plinskega dne»d«za plinski dan»d«v območju od 0 kwh/h do kwh/h; za plinsko leto od (6:00) do (6:00) se okvirno predvideva nakup zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja v višini do 20 GWh ter prodaja količin zemeljskega plina v višini do 20 GWh; ponudnik storitve mora zagotoviti aktivacijski čas od sprejema nominacije od operaterja prenosnega sistema do začetka izvajanja prodaje/nakupa, ki ne bo daljši od 5 ur. Operater prenosnega sistema lahko posreduje nominacijo ponudniku storitve tudi z daljšim aktivacijskim časom kot 5 ur; dobavitelj nosi bilančno odgovornost za količine, dobavljene v prenosni sistem oz. prevzete iz prenosnega sistema za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema. 5. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo vezano na postopek napovedi količin zemeljskega plina za uravnoteženje zadostili še sledečim splošnim tehničnim zahtevam: informacijsko podpirati sprejem in pravočasno potrditev sprejema nominacije operaterja prenosnega sistema (elektronska komunikacija, rezervna komunikacija); zagotoviti pretok informacij po standardiziranih protokolih (kot so NUS portal), ki bodo tako Plinovodom kot tujim operaterjem prenosnega sistema omogočali pravočasno sprotno izvedbo postopkov primerjanja količin na mejnih točkah in alokacij količin zemeljskega plina za uravnoteženje. 6. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zadostili še sledečim splošnim tehničnim zahtevam: operater prenosnega sistema z zagotovitvijo zemeljskega plina za uravnoteženje ne omogoča prelaganja dobave zemeljskega plina v času konic z dobaviteljev zemeljskega plina na operaterja prenosnega sistema (dobavitelji so v enaki meri odgovorni za količinsko izravnanost svoje bilančne skupine) in tudi ne rešuje problematike zagotavljanja zanesljivosti oskrbe; kvaliteta zemeljskega plina (fizikalne in kemične lastnosti) mora biti v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega plina. 7. Izjavljamo, da z oddajo prijave potrjujemo: da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; da je prijava veljavna vsaj še 120 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev prijav, da smo ob izdelavi prijave pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila; da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; da smo ob pripravi prijave upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave za oddajo naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi "Nakup zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od (6:00) do (6:00)", št. P/JN/06/2021/PD-ES in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo prijavo/ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. V, dne (podpis ponudnika) Stran 14 od 32

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: 1. 3. 2019 DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti skladno

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po Številka: JN-2019/011 Datum: 16. 7.29. 8. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso Številka: JN-2019/011 Datum:

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8 JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3322-0003/2019-3 Datum: 8. 8. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal Številka: 430-0008/2019 Datum: 17. 06. 2019 Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju:»naročnik«) za oddajo javnega naročila gradnje

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Številka: 430-27/2017-3 Datum: 23.06.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks Številka: 430-7/2018-3 Datum: 22.1.2018 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0007/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0007/ Datum: RAZP Št.: JN0007/2017-0003 Datum: 02.08.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA - TISK OTROŠKIH KNJIG ZA PROJEKT LIFEGENMON Zaporedna številka: JN0007/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Številka: 09/58/2000

Številka: 09/58/2000 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA po postopku oddaje naročila male vrednosti Oznaka javnega naročila: JNMV-2S/2019 Datum: 13.6.2019 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

RD - Dobava mobilnih aparatov

RD - Dobava mobilnih aparatov DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d. RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Dobava mobilnih aparatov (Int. ev. št. 000281/2018) KAZALO RAZPISNE

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več