SAMOEVALVACISKO POROČILO O IZVAJANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA SREDNJI ŠOLI NA DOBI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SAMOEVALVACISKO POROČILO O IZVAJANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA SREDNJI ŠOLI NA DOBI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016"

Transkripcija

1 SAMOEVALVACISKO POROČILO O IZVAJANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA SREDNJI ŠOLI NA DOBI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 Poročilo pripravili: Jasna Dominko Baloh Lea Štiberc Tatjana Gorjup Hlade Maribor, februar 2017

2

3 Kazalo vsebine I UVODNI DEL 5 1 Splošni podatki o DOBI..5 2 Vizija, poslanstvo, vrednote in strategija. 6 II SREDNJA ŠOLA Procesi odločanja zaposlenih, kompetence in odgovornosti Organi Srednje šole Stanje in usmeritve Delovanje v širšem družbenem okolju Stanje in usmeritve Izvajanje srednješolskih programov Srednješolski programi Oblike izvajanja programov Klasično šolanje Šolanje online Preverjanje in ocenjevanje znanja Učni dosežki in prehodnost Matura Stanje in usmeritve Kadri Pregled učiteljev po programih Podporni, tehnični in administrativni delavci Stanje in usmeritve Udeleženci Informiranje in svetovanje Povpraševanje in vpis Podpora udeležencem med izobraževanjem Organiziranost udeležencev in sodelovanje v organih Sodelovanje z udeleženci po zaključku šolanja Stanje in usmeritve Materialni pogoji Oprema Informacijska podpora pedagoškega procesa Viri financiranja Stanje in usmeritve Zagotavljanje kakovosti Procesna organiziranost Samoevalvacija srednješolskih programov Zadovoljstvo deležnikov Stanje in usmeritve Povzetek.. 31

4

5 I UVODNI DEL 1 Splošni podatki o DOBI DOBA je poslovna skupina, ki jo sestavljajo trije pravni subjekti: DOBA EPIS, d. o. o., v okviru katere, na Višji strokovni šoli na Dobi izvajamo višješolske študijske programe, srednješolske programe poklicnega in strokovnega izobraževanja ter gimnazije, dejavnost Središča za samostojno učenje in Borze znanja, mednarodno sodelovanje in razvoj; DOBA, Vir znanja, d. o. o., v okviru katere, izvajamo jezikovno izobraževanje za otroke, mladino in odrasle ter programe strokovne rasti in osebnostnega razvoja; DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, v okviru katere, izvajamo dodiplomske in podiplomske visokošolske strokovne programe. Vse tri pravne osebe so medsebojno notranje organizacijsko in tehnično tesno povezane, zato s skupnimi internimi akti urejajo področja, kot so na primer: organizacija in sistemizacija, razvoj kadrov, plačni sistem, delovni čas, varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost. Predmet tega poročila je poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega in strokovnega dela DOBA EPIS in DOBA, Vir znanja. Izobraževalno in raziskovalno delo DOBA Fakultete je predmet posebnega poročila. Slika 1: Organizacijska shema poslovne skupine DOBA Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 5

6 2 Vizija, poslanstvo, vrednote in strategija Vizija DOBE Poslanstvo DOBE Z novimi programi in pristopi spreminjamo izzive v priložnosti. Vrednote: Družbena odgovornost Sooblikujemo svobodomiselne, kritične, podjetne in ustvarjalne posameznike, ki s svojim delovanjem prispevajo k napredku družbe. Spoštovanje etičnih vrednot Zavezani smo visokim etičnim načelom, ki so sestavni del študijskih programov in načina študija. Z izobraževanjem in lastnim delovanjem spodbujamo spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, medsebojno strpnost ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kakovost (izobraževanja) Nenehno spremljanje izvajanja študijskega procesa, usposobljenost izvajalcev, zagotavljanje pogojev za izvajanje programov, notranja organiziranost, mednarodna primerljivost študijskih dosežkov, aktivno sodelovanje z okoljem in stalno uvajanje izboljšav z vključevanjem študentov. Razvojna in inovativna naravnanost Biti enakopraven član skupnosti tudi na področju razvojnega dela z novimi in inovativnimi rešitvami, ki ustvarjajo napredek v okolju. Se prilagajati in biti dejavnik družbenih sprememb Z razvojem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem, etičnim ravnanjem in promocijo vseživljenjskega izobraževanja prispevamo k trajnostnemu razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in širšem merilu. Pri tem sodelujemo z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami in podjetji. Spoštovanje individualnosti in razvijanje timskega dela Spoštujemo pričakovanja in potrebe posameznika in hkrati spodbujamo sodelovanje. Neodvisnost Verjamemo v intelektualno svobodo, smo finančno in institucionalno neodvisna ter tržno usmerjena institucija. Strategija DOBA uresničuje svojo vizijo, poslanstvo ter strategijo in cilje s kakovostno izvedbo pedagoškega procesa pri študentih, udeležencih izobraževanja odraslih in udeležencih jezikovnih tečajev z uveljavljanjem vseživljenjskega učenja in spodbujanjem sodelovanja z gospodarstvom. Na DOBI imamo jasno vizijo in poslanstvo, ki jima uspešno sledimo. Poslanstvo, vizijo in strategijo smo oblikovali predavatelji, učitelji in sodelavci DOBE skupaj z vodstvom in so nam vodilo pri delu. 6 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI

7 II SREDNJA ŠOLA Srednja šola je organizacijska enota DOBA EPIS in je bila ustanovljena leta V šolskem letu 2015/2016 smo izvajali naslednje programe: Gimnazija program splošnega srednješolskega izobraževanja Maturitetni tečaj program splošnega srednješolskega izobraževanja Priprave na maturo (program ni javno veljaven) Ekonomski tehnik SSI program srednjega strokovnega izobraževanja Ekonomski tehnik PTI program poklicno-tehniškega izobraževanja Kozmetični tehnik SSI program srednjega strokovnega izobraževanja Vsi programi, z izjemo programa Priprave na maturo, so javno veljavni. DOBA je vpisana v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS. Ključne strategije Srednje šole 1. Srednja šola za novo dobo odpirali bomo možnosti in razvijali dostopnost srednješolskega izobraževanja najrazličnejšim skupinam in postali vodilni na področju online izobraževanja. S fleksibilno izvedbo bomo omogočili uspešen zaključek srednje šole. 2. Odlično izobraževalno središče zagotavljali bomo najvišjo odličnost na vseh področjih vseživljenjskega izobraževanja za uveljavitev centra znanja. 3. Tržno usmerjeno izobraževalno središče spodbujali bomo izobraževanje in povečali konkurenčno prednost s principi inovacijskega komuniciranja in poudarjanjem dodane vrednosti. Ključni cilji Srednje šole za srednjeročno obdobje : Večanje števila študentov/udeležencev na jasno opredeljenih in diferenciranih konkurenčnih prednostih. Širjenje programske ponudbe. Pridobivanje novih ciljnih skupin: (gimnazija na daljavo) predvsem športnikov. Zagotavljanje optimalne kadrovske strukture s pedagoškimi, strokovnimi in referencami iz prakse. Zagotavljanje visokih standardov kakovosti izobraževalne, strokovne in mednarodne dejavnosti. Zagotavljanje učinkovitosti delovanja in donosnosti poslovanja. Večanje uporabe IT-tehnologij za podporo izobraževalnemu procesu. Spodbujanje inoviranja, inovativnega razmišljanja in komuniciranja. Na Srednji šoli imamo vzpostavljeno procesno organiziranost, ki omogoča pregleden način vodenja, načrtovanja in izvajanja izobraževalne dejavnosti. Sledimo ciljem učinkovitega vodenja in upravljanja vseh področij izobraževanja. 1.1 Procesi odločanja zaposlenih, kompetence in odgovornosti Poslovne procese na SŠ nenehno ažuriramo, optimiramo in nadgrajujemo v skladu s spreminjajočimi se potrebami ciljnih skupin udeležencev in učiteljev ter potrebami izobraževalnega prostora in gospodarstva. Organiziranost Srednje šole obsega naslednje poslovne procese: marketing, prijava in vpis, izvajanje pedagoškega procesa, matura. 1.2 Organi Srednje šole V šolskem letu 2015/2016 so na Srednji šoli na DOBI delovali naslednji organi: Upravni odbor Upravni odbor sestavlja 9 članov, in sicer: trije predstavniki ustanovitelja, Peter Baloh, Marjeta Strban in Nataša Robič, ravnateljica VSŠ, Helena Vogrinec, predsednica strateškega sveta, Doris Urbančič Windisch, trije predstavniki študentov, Rene Taurer, Jan Bilodjerič, Tjaša Breznik in drugi delavci družbe, Karmen Jurenec. Seje Upravnega odbora: 8. dopisna seja seja seja Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 7

8 Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževanja ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli, načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli. V šolskem letu 2015/2016 so bili v komisiji naslednji člani: Nina Krajcer, Rok Rožič, učitelj matematike, Valerija Gašparič, Tamara Gornjak, Sonja Zelnik, Nejka Supanič, Tamara Radojčič. Komisija za kakovost se sestaja enkrat letno oziroma po potrebi. Seji Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti: 1. seja: dopisna seja: od do Komisija za priznavanje predhodno pridobljenih znanj Komisijo sestavljajo vsi člani andragoškega zbora, po potrebi, glede na stroko in program. V šolskem letu so bili najožji člani komisije: Andreja Markač Hleb, Darja Lesjak, Renata Lovrec, Valerija Gašparič. Predsednica komisije je bila Lea Štiberc, podpisnica sklepov. Seje Komisije za priznavanje predhodno pridobljenih znanj: 1. seja: seja: seja: seja: seja: seja: seja: seja: seja: seja: seja: Andragoški zbor Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in zunanji učitelji, ki izvajajo izobraževalne programe na Srednji šoli na DOBI. Andragoški zbori so potekali v naslednjih terminih: 1. Uvodni andragoški zbor: Andragoški zbor: Zaključni andragoški zbor: Strokovni aktivi Strokovne aktive sestavljajo strokovni delavci organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju. Strokovni aktivi na DOBI: aktiv za slovenščino, umetnost, likovno umetnost in glasbo, vodja Valerija Gašparič; aktiv za matematične predmete, vodja Franc Gosak; aktiv za tuje jezike, vodja Tadeja Krajnc; aktiv za naravoslovne predmete, vodja Andreja Rajh; aktiv za družboslovne predmete, vodja Jasmina Hrnec; aktiv za psihologijo, sociologijo in filozofijo, vodja Herta Trikič; aktiv za informatiko in poslovno informatiko, vodja Nadja Škof; aktiv za strokovne module v programih ET, vodja Renata Lovrec; aktiv za strokovne module v programu PVZG, vodja Urška Oblak; aktiv za strokovne module v programu KT, vodja Maja Kukovec. Strokovni aktivi se srečajo praviloma dvakrat letno, po andragoškem zboru in na začetku koledarskega leta, pred spomladanskim rokom mature. Strokovni aktivi Strokovne aktive sestavljajo strokovni delavci organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju. Strokovni aktivi na DOBI: aktiv za slovenščino, umetnost, likovno umetnost in glasbo, vodja Valerija Gašparič; aktiv za matematične predmete, vodja Franc Gosak; aktiv za tuje jezike, vodja Tadeja Krajnc; 8 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI

9 aktiv za naravoslovne predmete, vodja Andreja Rajh; aktiv za družboslovne predmete, vodja Jasmina Hrnec; aktiv za psihologijo, sociologijo in filozofijo, vodja Herta Trikič; aktiv za informatiko in poslovno informatiko, vodja Nadja Škof; aktiv za strokovne module v programih ET, vodja Renata Lovrec; aktiv za strokovne module v programu PVZG, vodja Urška Oblak; aktiv za strokovne module v programu KT, vodja Maja Kukovec. Strokovni aktivi se srečajo praviloma dvakrat letno, po andragoškem zboru in v začetku koledarskega leta, pred spomladanskim rokom mature. Šolska maturitetna komisija Šolsko maturitetno komisijo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik in najmanj en član. Predsednik šolske maturitetne komisije je ravnatelj, v organizacijah za izobraževanje odraslih pa je lahko predsednik vodja izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu ravnatelj). Namestnika predsednika, tajnika in notranje člane šolske maturitetne komisije imenuje na začetku šolskega leta ravnatelj izmed učiteljev šole za obdobje od 1. novembra do 31. oktobra prihodnjega šolskega leta. Predsednica šolske maturitetne komisije v šolskem letu 2015/2016 je bila ravnateljica DOBA EPIS, Srednja šola, Lea Štiberc. V šolskem letu 2015/16 je izvedbo mature na šoli spremljanja zunanja članica RIC-a, Nataša Mlinar Reljič. Šolska maturitetna komisija se je na temo splošne mature sestala na naslednjih sejah: 1. seja: seja: seja: Šolska maturitetna komisija se je na temo poklicne mature sestala na naslednjih sejah: 1. seja: seja: seja: seja: seja: seja: seja: seja Stanje in usmeritve Stanje: Organi DOBA SŠ delujejo v skladu z zakonodajo: Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakonom o gimnazijah, Zakonom o maturi, Pravilnikom o splošni maturi, Pravilnikom o poklicni maturi, Navodili o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Izzivi: Ne dovolj velika angažiranost in povezanost učiteljev, predvsem tistih iz stroke, v strokovnih aktivih. Manjša pripravljenost delodajalcev sodelovati v organih šole. Ne dovolj velika pripravljenost udeležencev za sodelovanje v organih šole. Veliko udeležencev, ki so vključeni v srednješolske strokovne programe, ustrezne delovne izkušnje že ima, in jim jih lahko na šoli priznamo. Na šoli ni posebej opredeljenega postopka priznavanja delovnih izkušenj. Usmeritve za ukrepe: Vzpostavitev stalnih srečanj učiteljev maturitetnih predmetov (poklicna in splošna matura) v sklopu andragoškega zbora z namenom tesnejšega sodelovanja, povezovanja in izmenjave pri posodobitvi predmetov, pripravi izpitnih pol (strokovni predmeti pri poklicni maturi) in ustnih vprašanj za maturo, povečanje prisotnosti pri predmetih, motiviranja udeležencev za aktivno opravljanje šolskih obveznosti in za dokončanje šolanja. Priprava pravilnika za priznavanje predhodno pridobljenih znanj na podlagi zapisa postopka priznavanja, ki ga je pripravila Komisija za priznavanje predhodno pridobljenih znanj, bo v okviru svojega delovanja. Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 9

10 2 Delovanje v širšem družbenem okolju Srednja šola na DOBI s ponudbo svojih srednješolskih programov vpliva na razvoj človeških virov, s čimer vpliva na izboljšanje kakovosti življenja in blaginje posameznika. Izvajamo programe splošnega srednješolskega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja. Srednja šola je aktivna v lokalnem okolju z organizacijo različnih aktualnih dogodkov. Svojo aktivno vlogo v širšem družbenem okolju smo na Srednji šoli na DOBI v šolskem letu 2015/2016 uresničevali: Z informiranjem nekdanjih udeležencev/maturantov o možnosti nadaljevanja izobraževanja v študijskih programih Višje strokovne šole na DOBI in DOBA Fakultete. S spremljanjem kje so maturanti šest mesecev/eno leto po zaključku šolanja. S članstvom in aktivnim sodelovanjem v društvih: o smo aktivni člani Andragoškega društva Slovenije; o sodelujemo v Društvu za izobraževanje odraslih na srednjih šolah. Z organizacijo dobrodelnih in kulturnih dogodkov, s čimer se potrjujemo kot družbeno odgovorna in etična ustanova ter s tem bogatimo svoje poslanstvo: o Zbirali smo denarne prispevke, igrače in šolske potrebščine. Zbrana sredstva smo podarili socialno ogroženim družinam, ki smo jih izbrali s pomočjo Centra za socialno delo Maribor. o Kot družbeno odgovorna ustanova smo izvajali računalniške delavnice za varovance VDC Polž, zbirali denarne prispevke in igrače za socialno ogrožene družine ter nabavili prehranske pakete za Rdeči križ Slovenije. o Prodajali smo izdelke, ki so jih izdelale udeleženke študijskih krožkov na DOBI. Na Srednji šoli na DOBI v pedagoški proces vključujemo praktična in uporabna znanja iz gospodarstva in negospodarstva, saj udeleženci, vključeni v programe srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja, praktična znanja pridobivajo v podjetjih ali ustanovah, kjer so zaposleni oz. opravljajo praktično usposabljanje z delom. 2.1 Stanje in usmeritve Stanje: Srednja šola deluje od leta 1997, ustanovljena je bila z namenom, širiti znanje in omogočiti pridobitev formalne izobrazbe odraslim udeležencem s pomočjo fleksibilnih oblik izobraževanja. Udeleženci si podjetje ali ustanovo, kjer si bodo pridobili prve delovne izkušnje in opravljali praktično usposabljanje z delom, poiščejo sami. Z delodajalci sodelujemo preko pogodb o izvedbi usposabljanja z delom, želeli pa bi si vzpostaviti tesnejše sodelovanje in povezovanje šole ter delodajalcev pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. Maturantom šest mesecev in eno leto po zaključku šolanja pošljemo anketni vprašalnik, s pomočjo katerega ugotavljamo, kakšno pot (študijsko ali poslovno) so ubrali nekdanji udeleženci. Izzivi: Na šoli bi želeli vzpostaviti tesnejše sodelovanje s podjetji in organizacijami, kjer naši udeleženci srednješolskih strokovnih programov opravljajo praktično usposabljanje z delom, saj tako udeleženci pridobijo potrebne delovne izkušnje, povezujejo teorijo s prakso in se pripravljajo na vstop na trg dela. Vzpostaviti želimo tesnejše sodelovanje s svetovalkami na srednjih šolah z namenom usmerjanja udeležencev, ki na njihovi šoli iz najrazličnejših razlogov ne morejo zaključiti šolanja. Usmeritve za ukrepe: Sistematično bomo spremljali, kje udeleženci opravljajo praktično izobraževanje, z namenom vzpostavitve tesnejšega sodelovanja s temi podjetji. Trikrat letno bomo pisno kontaktirali s svetovalnimi delavkami. 3 Izvajanje srednješolskih programov Srednješolski programi na Srednji šoli na DOBI ustrezajo zakonsko predpisanim programom, ki jih določa in razpisuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvajamo jih skladno s predpisanimi učnimi načrti, izvedbo pa prilagajamo odraslim udeležencem. 10 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI

11 3.1 Srednješolski programi V šolskem letu 2015/2016 smo na Srednji šoli izvajali naslednje programe: Preglednica 1: Pregled programov in števila, vpisanih po programih Program Število vpisanih Priprave na splošno maturo in Maturitetni tečaj klasično šolanje 9 Priprave na splošno maturo in Maturitetni tečaj online šolanje 7 Gimnazija klasično šolanje 17 Gimnazija online šolanje 8 Ekonomski tehnik SSI kombinirana olika 38 Ekonomski tehnik PTI kombinirana oblika 3 Predšolska vzgoja klasično šolanje 9 Kozmetični tehnik klasično šolanje 18 V šolanje so vključeni tudi udeleženci programov Predšolska vzgoja ter Gastronomija in turizem, čeprav v omenjena programa nismo več vpisovali novih udeležencev. Udeležencem, ki se šolajo v teh programih, omogočamo opravljanje izpitov, konzultacije in zaključek šolanja s poklicno maturo. Udeleženci programa Gastronomija in turizem lahko zaključijo šolanje po tem programu do konca leta 2016 (zimski rok poklicne mature). Udeleženci programa Predšolska vzgoja lahko zaključijo šolanje po tem programu najkasneje v šolskem letu 2018/2019. Izvajalci pedagoškega procesa Programi Gimnazija, Maturitetni tečaj in Priprave na maturo so potekali v obliki klasičnega in online šolanja. V preglednici so prikazani predmeti in učitelji po posameznih programih v šolskem letu 2015/2016. Preglednica 2: Predmeti in nosilci v programih Gimnazija, Maturitetni tečaj in Priprava na splošno maturo Št. Predmet Izvajalec 1. Slovenščina Valerija Gašparič, Nataša Preglau Borko 2. Matematika Elena Rudolf, Rok Rožič 3. Angleščina Katja Krope, Monika Biderman 4. Nemščina Kristina Andjelković 5. Zgodovina Boris Krabonja, Nina Krajcer 6. Geografija Matjaž Pungartnik, Jasmina Hrnec 7. Filozofija Kristina Andjelković 8. Psihologija Herta Trikič, Brigita Kričaj Korelc 9. Sociologija Blanka Kovačec 10. Biologija Anica Hartman 11. Kemija Andreja Rajh 12. Fizika Mladen Tancer 13. Informatika Nadja Škof 14. Italijanščina Luka Hrvatin 15. Športna vzgoja Tomaž Berendijaš 16. Španščina Patricija Koren Vilčnik 17. Likovna umetnost Sarita Zupanc V šolskem letu 2015/2016 smo izvajali splošne predmete, ki so zaradi istih vsebin potekali skupaj za različne programe, in sicer za programe Ekonomski tehnik SSI, Ekonomski tehnik PTI, Predšolska vzgoja, Kozmetični tehnik ter Gastronomija in turizem. V preglednici so prikazani predmeti in njihovi nosilci. Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 11

12 Preglednica 3: Predmeti in nosilci skupnih splošnih predmetov v programih Ekonomski tehnik SSI, Ekonomski tehnik PTI, Gastronomija in turizem, Predšolska vzgoja, Kozmetični tehnik Št. Predmet Izvajalec 1. Slovenščina Valerija Gašparič 2. Matematika Branko Gosak 3. Angleščina Tadeja Krajnc 4. Nemščina Kristina Andjelković 5. Zgodovina Nina Krajcer 6. Geografija Matjaž Pungartnik 7. Psihologija Herta Trikič 8. Sociologija Blanka Kovačec 9. Biologija Tamara Šiško 10. Kemija Andreja Rajh 11. Fizika Mladen Tancer 12. Umetnost Sarita Zupanc V šolskem letu 2015/2016 smo v programih Ekonomski tehnik SSI in Ekonomski tehnik PTI izvajali strokovne module. V preglednici so prikazani predmeti in nosilci posameznih strokovnih predmetov. Preglednica 4: Predmeti in nosilci strokovnih modulov v programih Ekonomski tehnik SSI in Ekonomski tehnik PTI Št. Predmet Izvajalec 1. Projektno delo Andreja Markač Hleb 2. Informacijsko-komunikacijska tehnologija računalništvo Nadja Škof 3. Informacijsko-komunikacijska tehnologija strojepisje Darja Lesjak 4. Trženje Bojan Krajnc 5. Menedžment Bojan Krajnc 6. Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov Darja Lesjak 7. Ekonomika podjetja Bojan Krajnc 8. Temeljne računovodske informacije Andreja Markač Hleb 9. Razvoj in delovanje gospodarstva Bojan Krajnc 10. Gospodarske dejavnosti Andreja Markač Hleb 11. Temelji pravne kulture Tamara Gornjak 12. Pravnoorganizacijski vidik poslovanja Tamara Gornjak 13. Finančno poslovanje Andreja Markač Hleb 14. Komercialno poslovanje Andreja Rajh, Darja Lesjak 15. Odprti kurikul Bojan Krajnc, Darja Lesjak, Nadja Škof, Andreja Markač Hleb, Valerija Gašparič V šolskem letu 2015/2016 smo v programu Gastronomija in turizem izvajali konzultacije, omogočali opravljanje izpitov ter poklicne mature. V preglednici so prikazani predmeti in nosilci posameznih strokovnih predmetov. Preglednica 5: Predmeti in nosilci strokovnih modulov v programu Gastronomija in turizem Št. Predmet Izvajalec 1. Osnove gostinstva in turizma Renata Lovrec, Mojca Pajnik 2. Podjetništvo in zakonodaja Andreja Markač Hleb 3. Poslovno komuniciranje in IKT Valerija Gašparič, Nadja Škof 4. Naravna in kulturna dediščina Boris Krabonja 5. Turistično spremljanje in vodenje Renata Lovrec 6. Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov Renata Lovrec 7. Obdelava turističnih informacij Renata Lovrec 8. Animacija Renata Lovrec 9. Organizacija turističnih proizvodov Renata Lovrec 10. Odprti kurikul Renata Lovrec, Mojca Pajnik, Nadja Škof V šolskem letu 2015/2016 smo v programu Predšolska vzgoja izvajali strokovne module. V preglednici so prikazani predmeti in nosilci posameznih strokovnih predmetov. 12 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI

13 Preglednica 6: Predmeti in nosilci strokovnih modulov v programu Predšolska vzgoja Št. Predmet Izvajalec 1. Veščine sporazumevanja Valerija Gašparič 2. Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju Urška Oblak, Lidija Pejčič 3. Razvoj in učenje predšolskega otroka Miha Černetič 4. Varno in zdravo okolje Urška Oblak, Lidija Pejčič 5. Kurikulum oddelka v vrtcu Urška Oblak, Lidija Pejčič 6. Igre za otroke Urška Oblak, Lidija Pejčič 7. Ustvarjalno izražanje Valerija Gašparič, Sabina Krejač, Sarita Zupanc, Mojca Holler 8. Matematika za otroke Jelena Tement Žnidarič 9. Jezikovno izražanje otrok Valerija Gašparič 10. Naravoslovje za otroke Jasna Belas 11. Družboslovje za otroke Nina Krajcer 12. Šport za otroke Sašo Zemljič 13. Multimedije Nadja Škof 14. Odprti kurikul Valerija Gašparič, Urška Oblak, Nina Krajcer V šolskem letu 2015/2016 smo v programu Kozmetični tehnik izvajali strokovne module. V preglednici so prikazani predmeti in nosilci posameznih strokovnih predmetov. Preglednica 7: Predmeti in nosilci strokovnih modulov v programu Kozmetični tehnik Št. Predmet Izvajalec 1. Somatologija Tamara Šiško 2. Koža in bolezni kože Tamara Šiško, Katarina Trčko 3. Splošna kozmetologija Adreja Rajh, Marjeta Rak Namestnik 4. Kozmetični izdelki Zvijezdana Cvišić 5. Kozmetična nega obraza Maja Kukovec 6. Kozmetična nega telesa Maja Kukovec 7. Varovanje zdravja Rajko Saletinger 8. Manikira Maja Kukovec 9. Podjetništvo Renata Lovrec, Nadja Škof 10. Odprti kurikul 3.2 Oblike izvajanja programov V dveh oblikah: v obliki klasičnega šolanja in v obliki online šolanja. Valerija Gašparič, Maja Kukovec, Darja Sitar, Olga Lopota, Elena Ponudič, Bojan Krajnc Pri izvajanju pedagoškega procesa smo bili osredinjeni predvsem na kakovostno izvedbo, na prilagajanje potrebam posameznika ter uporabo sodobnih oblik in metod dela. Izvedba je močno podprta z informacijsko tehnologijo, v obeh načinih šolanja je potekala ob podpori virtualnega učnega okolja Blackboard in uporabi različnih komunikacijskih orodij. Načini in metode dela, ki jih uporabljamo na Srednji šoli, ter način ocenjevanja dela posameznega udeleženca spodbujajo sprotno in samostojno delo, iznajdljivost, samoiniciativnost in samoodgovornost za lastno napredovanje. Udeleženca pripravijo na vključitev na trg dela oziroma na nadaljevanje izobraževanja Klasično šolanje Organizacijsko, po obsegu in časovno je izvedba usklajena z zahtevami programa. Gre za kombinacijo pouka in samostojnega izobraževanja. Poteka v obliki kontaktnih ur (pouk, seminarske in laboratorijske vaje) ter samostojnega dela udeležencev. Pouk in vaje potekajo med tednom, izjemoma v dopoldanskem, večinoma pa v popoldanskem ali večernem času v dvo- ali triurnih sklopih. Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 13

14 Kontaktne ure izvajamo v obsegu od 30 % do 60 % fonda ur, potekajo tri- do štirikrat tedensko v popoldanskem ali večernem času. Predavanja so potekala po urniku, ki ga pripravimo za vse leto. Za vse predmete splošnih in strokovnih modulov so zagotovljene tudi individualne konzultacije in interna gradiva. Klasično šolanje je močno podprto z informacijsko tehnologijo, ki omogoča udeležencem dostop do gradiv, potrebnih za učenje, in do storitev referata od doma po principu 24/7. Na kontaktnih srečanjih je zaželena in priporočljiva vsaj 80-odstotna prisotnost, ki je na šoli ne dosegamo. Žal v okviru izobraževanja odraslih šola nima mehanizmov, ki bi udeležence obvezovali, da so pri pouku prisotni Šolanje online Online šolanje je naprednejša oblika vodenega samostojnega izobraževanja, s katero želimo zagotoviti fleksibilnejše izvajanje programov in omogočiti večjo dostopnost šolanja. Šolanje je v celoti spletno podprto in se izvaja v virtualnem učnem okolju Blackboard, ki je preizkušen licenčni produkt ter velja za enega najbolj celovitih, kakovostnih in razširjenih virtualnih učnih okolij v svetu. Blackboard ima integrirana orodja za oblikovanje in upravljanje vsebin, komunikacijska orodja, orodja za evalvacijo ter ocenjevanje uspešnosti posameznega udeleženca. V online obliki se šolajo udeleženci v programih Gimnazija, Maturitetni tečaj in Priprave na maturo. Prav tako pa tudi posamezni udeleženci programa Ekonomski tehnik, ki živijo v tujini oziroma se zaradi narave dela ne morejo vključiti v klasično obliko šolanja. Pri online šolanju je udeležencem ves čas šolanja na voljo mentorska podpora po principu 24/7. Pri izvedbi online šolanja smo izhajali iz modela online študija na Višji strokovni šoli in DOBA Fakulteti, upoštevajoč specifike srednješolskih izobraževalnih programov in značilnosti odraslih udeležencev v srednješolskem izobraževanju: na eni strani odraslih, zaposlenih udeležencev, na drugi strani mladih, ki se za fleksibilno in sodobno obliko šolanja odločajo zaradi različnih razlogov (aktivni, profesionalni športniki, glasbeniki, dijaki z učnimi ali drugimi težavami ). Model online izobraževanja na DOBI je oblikovan po mednarodnih standardih. Temelji na sodobnih pedagoških pristopih, kjer so v ospredju načela socialnega konstruktivizma, sodelovalno in problemsko učenje ter učenje na podlagi spletnih virov, kar ustreza naravi medija in potrebam zaposlenih udeležencev. Pri tem modelu nadzor nad aktivnostjo udeleženca in njegovim doseganjem ciljev temelji predvsem na konceptualno prilagojenem sprotnem preverjanju in ocenjevanju znanja ter online mentorski podpori udeleženca v času šolanja. Model omogoča več vrst interakcije: interakcijo z učnim okoljem, interakcijo z gradivi ter interakcijo med udeleženci in učiteljem mentorjem. Ta poteka preko komunikacijskih orodij, ki omogočajo asinhrono in sinhrono komunikacijo. Shema 1: Prikaz poteka online šolanja/študija Izvajanje posameznega predmeta je razdeljeno v tedenske sklope. V posameznem tedenskem sklopu udeleženci opravljajo šolske obveznosti v virtualnem učnem okolju. Udeleženci dostopajo do osnovnega učnega gradiva, oblikovanega po standardih gradiv za samostojno učenje na daljavo v virtualnem učnem okolju. Prav tako udeleženci v okolju dostopajo do ostalih multimedijskih gradiv, splošnih informacij o predmetu, obvestil, e-indeksa in e-referata ter do komunikacijskih orodij (forum, klepetalnica, skupna tabla, elektronska pošta, blog, wiki), ki predstavljajo osnovo za opravljanje šolskih aktivnosti. Individualne in skupinske aktivnosti udeležencev spremlja učitelj mentor, ki udeležence pri delu usmerja. 14 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI

15 Pred začetkom šolanja za udeležence organiziramo uvodne aktivnosti: uvodni dan in virtualni uvodni teden. Med šolanjem so pri posameznem predmetu organizirana tudi virtualna srečanja, ki jih izvajamo v obliki spletnih seminarjev. Virtualni uvodni teden je na voljo tudi udeležencem, ki se priključujejo sredi šolskega leta. Sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja poteka online, končno pa poteka v skladu z razpisanimi roki v predavalnici ali online. Za online preverjanje in ocenjevanje znanja imamo sprejetih vrsto varnostnih mehanizmov. Model online šolanja z ustrezno visoko tehnološko podporo zagotavlja doseganje enakovrednih standardov kakovosti in standardov znanj kot klasični način šolanja (vpisni pogoji, pogoji napredovanja, pogoji za zaključek) kljub nekaterim organizacijskim in izvedbenim posebnostim. Udeleženci opravljajo enako število izpitov in imajo enak status kot udeleženci v klasični obliki šolanja. 3.3 Preverjanje in ocenjevanje znanja V skladu s trendi sodobne didaktike je na Srednji šoli preverjanje in ocenjevanje znanja sprotno ter temelji na raznolikih metodah in oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja. Preverjanje in ocenjevanje znanja, spretnosti in kompetenc udeležencev poteka z namenom: zagotavljanja stalne in kakovostne povratne informacije udeležencu o njegovem napredovanju in doseganju ciljev programa; presoje učinkovitosti dela udeleženca s poudarkom na spodbujanju strokovne in osebnostne rasti; spodbujanja udeležencev za izboljšanje lastnega dela in storilnosti. Učitelj udeležence ob začetku izvajanja predmeta seznani z elementi preverjanja znanja, spretnosti in kompetenc, s kriteriji ocenjevanja in z načinom določanja končne ocene predmeta. Kriteriji ocenjevanja izhajajo iz ciljev programa. Za pripravo pisnih izdelkov so udeležencem na voljo navodila z nasveti za strukturo, oblikovanje vsebine, uporabo jezika in sloga, navajanje virov in predstavitev pisnega izdelka. Poleg oblik in načinov preverjanja in ocenjevanja znanja je udeležencem zagotovljena tudi povratna informacija o napredovanju v obliki interaktivnih testov za samopreverjanje in v obliki usmerjevalnih komentarjev pri krajših in daljših pisnih izdelkih udeležencev. Udeležencem, ki ne morejo ali ne želijo opravljati obveznosti sproti, je omogočeno končno preverjanje in ocenjevanje znanja. V načrtu izvedbe predmeta učitelji natančno definirajo aktivnosti udeleženca, načine preverjanja in ocenjevanja ter strukturo končne ocene, ki jih udeležencem objavimo v učnem okolju. Pri online šolanju so online testi oblikovani po načelih sodobne didaktike in standardih kakovosti online izobraževanja. Pri izvajanju online testov imamo na šoli oblikovane tudi posebne interne varnostne standarde: avtomatiziran, naključni izbor vprašanj za posameznega udeleženca, omejevanje dostopa do interneta v času opravljanja nalog preverjanja in ocenjevanja znanja, avtentifikacijski protokol, udeleženci pa se v času opravljanja online testov tudi snemajo s spletno kamero. Ustne izpite pri online šolanju izvajamo s pomočjo namizne videokonference ali spletnih seminarjev ob ustreznem nadzoru. Izpitni roki Na šoli vsako leto razpišemo 11 rednih izpitnih rokov in dodatni jesenski izpitni rok v mesecu avgustu pred jesenskim rokom mature. V šolskem letu 2015/2016 smo razpisali naslednje redne izpitne roke: 6. november december januar februar marec april maj junij julij avgust avgust september 2016 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 15

16 Pri vsakem predmetu so zagotovljeni najmanj trije izpitni roki, po potrebi pa se izvedejo tudi izredni izpitni roki. 3.4 Učni dosežki in prehodnost Za zagotavljanje učnih dosežkov pri opravljanju posameznih predmetov, opravljanju poklicne in splošne mature ter prehodnosti udeležencev smo opredelili vrsto ukrepov. Odločilnega pomena je temeljito in kakovostno načrtovanje pedagoškega procesa, nenehno spremljanje izvedbe pedagoškega procesa, vzpostavljen sistem tutorstva, sodelovanje z vsemi subjekti izvedbe in organizacija celostne podpore pri šolanju. Pri tem imajo najpomembnejšo vlogo učitelji kot izvajalci pedagoškega procesa tako pri klasičnem kot online šolanju, ki z vodjo programa sodelujejo na področju: oblikovanja celostnega koncepta izvedbe pedagoškega procesa pri posameznih predmetih; načrtovanja izvajanja pedagoškega procesa; načrtovanja posameznih faz pedagoškega procesa in njihove izvedbe ob podpori informacijske tehnologije; usposabljanja učiteljev pri pripravi predmetov pri online šolanju in izvedbi online šolanja; priprave gradiv za udeležence v e-obliki; prilagajanja izvedbe online šolanju; spremljanja izvajanja pedagoškega procesa v času izvedbe predmeta; evalvacije izvedbe po zaključku predmeta Uspešnost udeležencev pri predmetih Uspešnost udeležencev pri predmetih bi moral biti eden izmed pomembnih kazalnikov učinkovitosti šolanja in kakovosti izvedbe pedagoškega procesa. Na Srednji šoli se soočamo s problematiko prisotnosti udeležencev pri predmetih, opravljanja aktivnosti pri predmetih, opravljanjem izpitov pri predmetih in pridobivanjem ocen. Cilj udeležencev, ki so vključeni v program Gimnazija, Maturitetni tečaj in Priprave na maturo, je pristop k opravljanju splošne mature. Ker so ti udeleženci večinoma stari 21 let oziroma več, lahko k maturi pristopijo, tudi če nimajo zaključenih vseh obveznosti po programu. Zaradi navedenega se pogosto soočamo z dejstvom, da se udeleženci pri predmetih ne trudijo pridobivati ocen in predmetov v posameznem letniku ne zaključijo. Kljub temu lahko namreč pristopijo k maturi kot t. i.»21-letniki«. Prav tako vsi udeleženci posameznih predmetov in posledično izpita pri posameznem predmetu ne opravljajo hkrati, tako da lahko najbolj realen podatek glede uspešnosti pri predmetih pridobimo ob koncu šolskega leta, kot je prikazano v preglednici. Preglednica 8: Uspešnost udeležencev na 1. izpitnem roku Pristopov na Število uspešnih, na Uspešnost v Kazalnik Šolsko leto 1. izpitni rok 1. izpitnem roku % 2013/ ,0 85 % 2014/ ,9 85 % 2015/ ,4 85 % V šolskem letu 2015/2016 se je uspešnost na izpitih zvišala, kar lahko povezujemo tudi s nadgrajenim sistemom tutorstva. Osebni tutorji so bili udeležencem na voljo v primeru dilem glede opravljanja posameznih predmetov, šolanja, opravljanja mature in so jih še dodatno motivirali. Izbor osebnih tutorjev po programih je omogočil večji pregled nad delom vsakega posameznika. Udeležence smo sistematično spremljali strokovni delavci na šoli, osebni tutorji pa so udeležence dodatno spodbujali k sprotnemu opravljanju obveznosti in k šolanju nasploh. Predmete v virtualnem učnem okolju smo posodobili in jih prilagodili tako, da jih je možno opravljati tudi samostojno. Večino predmetov, razen tistih, ki so izrazito praktični, izvajamo v kombinirani obliki in tistim udeležencem, ki zaradi službenih in drugih obveznosti ne obiskujejo pouka, omogočamo sprotno opravljanje aktivnosti. Udeležencem je bila tudi v tem šolskem letu na voljo dodatna učna pomoč pri predmetu Matematika, ki udeležencem pogosto povzroča največ težav. Na šoli smo tudi posodobili oziroma vzpostavili jasen izpitni red. Upoštevajoč zakonska določila smo omejili število izpitnih rokov in uvedli možnost prijav na izredni izpitni rok na podlagi vloge za opravljanje izpita na izrednem izpitnem roku. S tem smo omejili tudi masovno prijavljanje na izpitne roke in neudeležbo na izpitih. 16 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI

17 3.4.2 Osip Pogost razlog za osip je nezmožnost plačevanja šolnine, prekomerne obremenitve zaradi službenih ali drugih obveznosti in zdravstveni razlogi. Razlog za osip je pogosto tudi vpis zaradi statusa. Na tak način si veliko udeležencev rešuje zdravstveno zavarovanje in omogoča delo preko študentskega servisa. Žal ni mehanizmov, da bi kandidatom, ki opravijo vpis, da pridobijo zgolj status, to preprečili. Zakonodaja tudi ne omogoča, da udeleženca izpišemo. Udeležence, pri katerih zaznamo, da so vpis opravili samo zaradi statusa in pri šolanju niso aktivni, v večini primerov so tudi neplačniki, obvestimo o možnosti izpisa, jih seznanimo s postopkom in z morebitnimi posledicami zaradi neplačevanja. Izpis lahko uredimo le, če se udeleženec izpiše na lastno pobudo. Preglednica 9: Osip 2013/ / /2016 Kazalnik Osip v % 54,7 52,8 37,5 30 % Osip se je v primerjavi s šolskim letom 2014/2015 znižal, v oktobru 2016 je znašal 44,8 %, v januarju 2017 pa se z naknadnim vključevanjem udeležencev nadaljevalcev še dodatno znižal na 37,5 %. Največji osip smo zaznali v programu Gimnazija (62,5 %), pri čemer jih več kot polovica nadaljuje s šolanjem, kljub temu da so že bili vključeni v zaključni letnik. Večina teh jih na ta način ohranja pravice iz naslova statusa. Preglednica 10: Prehodnost Prehodnost v % 2013/ / /2016 Kazalnik 45,3 47,2 62,5 70 % Na Srednji šoli se počasi približujemo opredeljenemu kazalniku prehodnosti, ki je 70 %. Kazalnik prehodnosti se izboljšuje predvsem zaradi strokovnih programov (povprečno 69,8 %), kjer udeleženci uspešneje napredujejo in zaključujejo obveznosti po programu. Najnižja prehodnost je v programu Gimnazija (povprečno 39,3 %), kjer vključeni ne zaključijo letnika oziroma ne zaključijo šolanja z maturo. 3.5 Matura Udeleženci zaključijo šolanje na naši Srednji šoli z opravljanjem splošne ali poklicne mature. Izvedbo in opravljanje splošne in poklicne mature natančneje opredeljujejo naslednji akti Ministrstva za šolstvo in šport: Zakon o maturi Pravilnik o splošni maturi Pravilnik o poklicni maturi Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi Splošna matura je zaključni izpit 4-letnega izobraževanja v gimnazijskem programu. Opravljajo jo lahko vsi, ki so uspešno zaključili zadnji letnik gimnazije, in vsi, ki dopolnijo 21 let starosti. Opravljena splošna matura omogoča vpis na katero koli fakulteto. Poklicna matura je državni izpit, s katerim kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja. Je oblika zaključnega izpita. Udeleženec z uspešno opravljeno poklicno maturo zaključi srednješolsko izobraževanje. S tem si pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča kvalificirano zaposlitev, hkrati pa daje uspešno opravljena poklicna matura tudi pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih. Razlika med poklicno in splošno maturo glede študijskega vpisa je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe: višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna matura pa v vse višješolske in visokošolske. Če hoče maturant poklicne mature na univerzitetni študij, mora po uspešno opravljeni poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo in s predmetom splošne mature pa ne omogočajo vsi univerzitetni študijski programi. Nekaj udeležencev izkoristi tudi to možnost in opravlja tako imenovani 5. predmet. Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 17

18 Preglednica 11: Uspešnost udeležencev na maturi Vrsta zaključka Realizacija (v %) 2013/2014 Realizacija (v %) 2014/2015 Realizacija (v %) 2015/2016 Kazalnik (v %) Poklicna matura ,7 100 Splošna matura 83 33,5 25,6 80 V šolskem letu 2015/2016 je bila uspešnost na poklicni maturi 86,7-odstotna in se je zvišala. Zimski rok mature ni upoštevan, saj poteka februarja leta Kandidati se opravljanja mature lotijo zelo površno, precenjujejo svoje znanje in hkrati podcenjujejo izpitno situacijo. Ugotavljamo tudi, da gredo nekateri na prvi rok poskusno, nekateri pa kljub prijavi, k izpitnemu roku sploh ne pristopijo. V letu 2015/2016 je bilo tudi nekaj kandidatov, ki so morali zaradi različnih okoliščin odstopiti od mature ali delov mature (profesionalni športnik, porod, nujen vrnitev v tujino ), kar je dodatno znižalo odstotek uspešnosti. 3.6 Stanje in usmeritve Stanje: Preverjanje in ocenjevanje znanja na Srednji šoli poteka v skladu s trendi sodobne didaktike, je sprotno ter temelji na raznolikih metodah in oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja. Vrednotenje znanja na Srednji šoli poteka v skladu z zahtevami posameznega programa in zakonodajo. Izvajanje pedagoškega procesa na šoli je usmerjeno k udeležencu, v gimnazijskem programu smo uvedli online izobraževanje kot obliko vodenega samostojnega izobraževanja, ki omogoča fleksibilnejše vključevanje, in opravljanje obveznosti v srednješolskih programih. Elemente te oblike izvajanja vključujemo po potrebi in upoštevajoč zahteve ter specifike posameznih predmetov tudi v ostalih programih. Z namenom nuditi dodatno podporo udeležencem pri aktivnem vključevanju v šolanje in uspešnem zaključku smo vzpostavili sistem tutorstva. Še vedno visok osip udeležencev v programih in premajhna uspešnost udeležencev na maturi. Izzivi: Ni mehanizmov, da bi kandidatom, ki se želijo vpisati samo zaradi statusa, preprečili vpis. Zakonodaja ne omogoča, da udeleženca izpišemo, to je odločitev udeleženca. Za kakovostno posredovanje znanja učitelja udeležencu iščemo in uvajamo alternativne oblike, kot je online izobraževanje in vključevanje kombinirane oblike učenja ter prilagajamo proces posamezniku. Spodbuditi udeležence k rednejšemu obiskovanju pouka in okrepiti zavedanje, da sprotno delo pri maturitetnih predmetih veča možnosti za uspeh na maturi. Pogosto udeleženci, ki so vključeni v priprave na maturo in jim ni treba pridobivati ocen, sicer redno obiskujejo pouk, vendar ne oddajajo nalog učitelju ali se ne udeležujejo preverjanj in ocenjevanj znanja. Tako je onemogočeno spremljanje napredovanja udeležencev. Usmeritve za ukrepe: Učne dosežke želimo povečati tudi pri prijavi in opravljanju mature. Udeležence bomo usmerjali in čim bolj pregledno zagotovili vse potrebne informacije s ciljnimi srečanji z udeleženci (na začetku šolskega leta, sredi šolskega leta v januarju in pred prijavnim rokom na spomladanski izpitni rok). Za udeležence online šolanja bomo organizirali webinar na temo vse o maturi. Pripravili bomo posodobitev Dopolnitev k Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah. Posodobili bomo obrazec Osebni izobraževalni načrt v smislu poenostavitve, večje preglednosti in lažjega spremljanja udeležencev. 4 Kadri Srednja šola deluje v skladu z zakonodajo na področju delovnih razmerij in drugih področij, ki vplivajo na status zaposlenih. Področje delovnih razmerij urejajo interni akti: 18 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI

19 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih zaposlenih na DOBI Pravilnik o varstvu pri delu Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na DOBI Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov Pravilnik o uporabi in hranjenju pečatov na DOBI Pravilnik o preizkusu alkoholiziranosti Pravilnik o prepovedi spolnega nasilja in trpinčenja na delovnem mestu Pravilnik o poslovni skrivnosti Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na DOBI Pravilnik o delovnem času Požarni red Na Srednji šoli imamo zaposleno ravnateljico in v referatu informatorko vpisovalko. Z učitelji sodelujemo na podlagi avtorskih ali podjemnih pogodb. Na Srednji šoli sodelujemo s pedagoškim kadrom z ustrezno izobrazbo, kot jo določa zakonodaja za področje srednješolskega izobraževanja (srednje strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje, gimnazija, izobraževanje odraslih). V šolskem letu 2015/2016 je pri izvajanju pedagoškega procesa sodelovalo 43 učiteljev, ki so pri online šolanju hkrati tudi učitelji/online mentorji. Zaradi izrazite interdisciplinarnosti naših strokovnih programov v pedagoški proces vključujemo tudi strokovnjake, ki so zaposleni v gospodarstvu in negospodarstvu. Kot je razvidno iz podatkov v nadaljevanju poročila, je pedagoško delo potekalo skladno z zastavljenimi standardi in se odraža tudi pri zadovoljstvu udeležencev Srednje šole. S sistematičnim spodbujanjem izboljšav in inovativnega razmišljanja pri zaposlenih sodelavcih skrbimo za nenehno višanje kakovosti naših storitev, k čemur spodbujamo tudi zunanje sodelavce in udeležence. Enkrat letno izvedemo anketiranje vseh zaposlenih, s čimer merimo uspešnost in zadovoljstvo vseh zaposlenih delavcev. Zaposleni v anketi ocenijo svoje delo in prispevek k uspešnosti poslovanja. Enkrat letno potekajo letni razgovori z vodji področij, na katerih se pregledajo doseženi cilji in osebni razvoj, določijo cilji za prihodnje obdobje ter manjkajoče kompetence in razvoj posameznega zaposlenega. Udeleženci vsako leto z anonimnim glasovanjem izberejo naj učitelja oziroma naj učiteljico. Za šolsko leto 2015/2016 so za naj učiteljico izbrali Andrejo Markač Hleb. 4.1 Pregled učiteljev po programih V šolskem letu 2015/2016 smo pri izvajanju pedagoškega procesa sodelovali z naslednjimi učitelji: Preglednica 12: Predmeti in nosilci v programih Gimnazija, Maturitetni tečaj in Priprava na splošno maturo Učitelj Predmet Oddelki Kristina Andjelković Filozofija Gimnazija Nemščina Berendijaš Tomaž Športna vzgoja Gimnazija Biderman Monika Angleščina Gimnazija Zvijezdana Cvišić Strokovni moduli KT Mihael Černetič Strokovni moduli PVZG Valerija Gašparič Slovenščina Gimnazija Strokovni moduli PVZG, ET, GTT, KT Branko Gosak Matematika PVZG, ET, GTT, KT Tamara Gornjak Strokovni moduli ET Anica Hartman Biologija Gimnazija PVZG, ET, GTT, KT Mojca Holler Glasba Gimnazija Ustvarjalno izražanje PVZG Jasmina Hrnec Geografija Gimnazija Patricija Koren Vilčnik Španščina Gimnazija Blanka Kovačec Sociologija Gimnazija PVZG, ET, GTT, KT Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 19

20 Učitelj Predmet Oddelki Boris Krabonja Zgodovina Gimnazija Nina Krajcer Zgodovina Gimnazija Strokovni moduli PVZG, ET, GTT, KT Bojan Krajnc Strokovni moduli ET, KT Tadeja Krajnc Angleščina PVZG, ET, GTT, KT Sabina Krejač Ustvarjalno izražanje PVZG Katja Krope Angleščina Gimnazija Kričaj Korelc Brigita Psihologija Gimnazija Maja Kukovec Strokovni moduli KT Darja Lesjak Strokovni moduli ET Renata Lovrec Strokovni moduli GTT, ET, KT Olga Lopota Pedikura KT Andreja Markač Hleb Strokovni moduli ET Urška Oblak Strokovni moduli PVZG Mojca Pajnik Strokovni moduli GTT Lidija Pejčič Strokovni moduli in praksa pri delodajalcu PVZG Elena Ponudič Jezik stroke ruščina GTT, KT Nataša Preglau Borko Slovenščina Gimnazija Matjaž Pungartnik Geografija ET Zgodovina Gimnazija Andreja Rajh Kemija Vsi programi Strokovni moduli ET, KT Marjeta Rak Namestnik Strokovni moduli KT Rok Rožič Matematika Gimnazija Elena Rudolf Matematika Gimnazija Rajko Saletinger Varovanje zdravja KT Darja Sitar Masaža KT Tamara Šiško Biologija ET, PVZG, KT, GTT Strokovni moduli Nadja Škof Strokovni moduli PVZG, ET, GTT, KT Mladen Tancer Fizika Gimnazija Katarina Trčko Strokovni moduli KT Herta Trikič Psihologija Gimnazija PVZG, ET, GTT, KT Sarita Zupanc Umetnost Vsi programi Z učitelji se srečujemo na andragoških zborih, kjer prevetrimo uspešnost naših udeležencev, njihovo napredovanje v učnem procesu, problematiko, s katero se srečujemo, in pripravljenost udeležencev na opravljanje splošne ter poklicne mature. Učitelji so vključeni v strokovne aktive, v okviru katerih ob začetku šolskega leta določijo skupne kriterije preverjanja in ocenjevanja znanja, minimalne standarde znanj, pregledajo učne kataloge ter prilagodijo izvajanje ciljni skupini, ki jo poučujejo. Usposobljenost kadra Vsi učitelji, nosilci predmetov, imajo ustrezno formalno izobrazbo in so usposobljeni za delo v izobraževanju odraslih. Zaposleni in učitelji se nenehno izpopolnjujemo in usposabljamo na svojem strokovnem področju ter na področju osebnega razvoja. Učitelji se udeležujejo izobraževanj in usposabljanj, ki jih Doba EPIS, d. o. o., Srednja šola organizira za izvajalce pedagoškega procesa ter zunanjih izobraževanj Razvoj kompetenc pri zaposlenih, učiteljih in online mentorjih Nove sodelavce izobražujemo po sistemu uvajalnega programa in programa izobraževanj za nove sodelavce. Visoko motivirani in visoko izobraženi sodelavci so pogoj za stalno rast DOBE. Pri iskanju novih sodelavcev iščemo visoko stopnjo želje po stalnem izobraževanju in razvoju, inovativnost, timsko delo, pripadnost, vse to pa spodbujamo in razvijamo tudi pri že zaposlenih. V ta namen sistematično: izobražujemo zaposlene; razvijamo kompetence zaposlenih; opravljamo letne razgovore; stimulativno nagrajujemo; 20 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI

21 skrbimo za koristne predloge oz. zbiranje inovacij, predlogov ; zaposlene vsako leto povprašamo po njihovem zadovoljstvu; razvijamo timsko delo z različnimi oblikami formalnega in neformalnega druženja ter izobraževanji. Zaposleni se udeležujejo številnih izobraževanj in usposabljanj internih in eksternih, v Sloveniji in tujini, ki jih izvajajo zunanji ali interni izvajalci. Izobraževanja potekajo v okviru potrjenega plana glede na potrebe in ponudbe. Za zaposlene organiziramo različna interna izobraževanja, ki pa so vsebinsko tesno povezana z opravljanjem dela na DOBI. Zaposleni strokovni delavci na Srednji šoli so se v šolskem letu 2015/2016 udeležili naslednjih izobraževanj: Praktična prodajna orodja v marketingu, izvajalec Lovro Peterlin Kulturna inteligenca, izvajalec dr. Boyd Johnson E-learning Day Innovative Day Dan za e-izobraževanje, izvajalke Dina Potočnik, Nuša Lazar, Petra Hanžel, Helena Vogrinec, Lea Štiberc Osebno poslanstvo, izvajalka Sonja Klopčič Predsednica šolske maturitetne komisije, Lea Štiberc, in njena namestnica, Herta Tarkuš Trikič, sta se udeležili posveta RIC-a s predsedniki in tajniki splošne ter poklicne mature: Posvet s predsedniki in tajniki splošne mature Posvet s predsedniki in tajniki poklicne mature Ravnateljica Srednje šole se je poleg zgoraj omenjenih usposabljanj udeležila naslednjih izobraževanj: V okviru Erasmus + Staff Mobility for Training petdnevnega usposabljanja na ECML v Gradcu (Evropski center za moderne jezike) Strokovnega posveta s področja jezikovnega izobraževanja v Ljubljani Seje Društva zasebnih izobraževalcev in delavnice USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE ZA VSAKOGAR mag. Nastja Mulej Udeležbe na projektnem sestanku ECML v Gradcu v sklopu projekta EOL in aktivno sodelovala pri projektu Udeležbe na štiritedenskem MOOC-u Project Based Learning (pridobitev certifikata) Zaposleni skrbimo za pretok informacij s sistemom internih izobraževanj vsak udeleženec zunanjega izobraževanja je dolžan pripraviti poročilo o izobraževanju, ki ga objavi na intranetu, in predstavitev sodelavcem, ki takšna znanja potrebujejo oz. so za njih zanimiva. Učitelji so odgovorni za kakovostno izvedbo v skladu s standardi in normativi Srednje šole, zato jih načrtno izobražujemo. Ob siceršnjih izobraževanjih vsako leto ob zaključku šolskega leta izvedemo tudi letno srečanje Razvojni dan za učitelje. Izobraževanje učiteljev v šolskem letu 2015/2016: Sestavljamo mozaike gradimo znanje! Teorije o učenju, delavnico sta vodili Helena Vogrinec in Lea Štiberc 4.2 Podporni, tehnični in administrativni delavci Optimalno podporo pri izvajanju pedagoškega procesa na Srednji šoli zagotavljajo podporni, tehnični in administrativni delavci znotraj naslednjih podpornih služb: svetovalna služba, mednarodna služba, informatika, marketing, služba za študentske zadeve, knjižnica, tajništvo, računovodstvo. Delo podpornih služb je procesno organizirano. Zaposleni podporni, tehnični in administrativni delavci so se v šolskem letu 2015/2016 udeležili naslednjih izobraževanj: Razvojni dan DF E-learning Day Innovative Day Menedžer prihodnosti, izvajalec Van der Bosch 7 praktičnih prodajnih strategij, izvajalec Lovro Peterlin 4.3 Stanje in usmeritve Stanje: Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 21

22 Srednja šola deluje v skladu z zakonodajo na področju delovnih razmerij in drugih področij, ki vplivajo na status zaposlenih. Z ustreznim pedagoškim kadrom zagotavljamo visoko kakovostno izvedbo pedagoškega procesa na Srednji šoli na DOBI. Vsi učitelji imajo ustrezno pedagoško izobrazbo in izkušnje na področju izobraževanja odraslih, naše ciljne skupine. Podporni, tehnični in administrativni delavci zagotavljajo optimalno podporo pri izvajanju pedagoškega procesa na šoli. V sodelovanju z učitelji nenehno izboljšujemo pedagoški proces in ga prilagajamo aktualnim potrebam. Izzivi: Za kakovostno izvajanje pedagoškega procesa na področju online šolanja v skladu s standardi online izobraževanja na DOBI in smernicami razvoja online študija moramo učitelje, ki so vključeni v izvedbo, nenehno usposabljati tako glede izvedbe posameznih predmetov v okviru online šolanja kot priprave predmetov v virtualnem učnem okolju. Nekateri učitelji zaradi konkurenčne klavzule na šoli, kjer so zaposleni oziroma so se zaposlili, ne smejo izvajati predmetov istega programa. Učitelji so osredotočeni na svojo učiteljsko vlogo kot izvajalca predmeta, ne prepoznavajo pa svoje širše vloge npr. pri iskanju rešitev za motiviranje udeležencev, za pridobivanje kandidatov, pri širjenju dobrega glasu, poudarjanja drugačnega načina dela na šoli. Zadovoljijo se s statusom quo na področju, svoje delo pri predmetu sicer odlično opravljajo, vendar ne razmišljajo razvojno in ne vidijo širše slike. Učitelje je treba spodbuditi k podajanju predlogov izboljšav na ravni izvedbe programa, nagovarjanju udeležencev. Usmeritve za ukrepe: Za učitelje/online mentorje bomo v novem šolskem letu izvedli usposabljanje na temo mentorstva online. Pregledali pokritost učiteljev po predmetih in zagotovili ustrezne kadrovske zamenjave. Pridobili bomo mnenja/videnje učiteljev o prednostih in slabostih področja, kako vidijo razvoj področja, kje vidijo rezerve za razvoj. 5 Udeleženci Izvajanje pedagoškega procesa na DOBI je usmerjeno k udeležencu: najprej z informiranjem in svetovanjem pred vpisom, sistemom tutorstva med samim izobraževalnim procesom, fleksibilnimi načini šolanja in modularnim potekom predmetov. Opravljanje šolskih obveznosti je prilagojeno zaposlenim udeležencem, vendar jih spodbujamo k sprotnemu opravljanju obveznosti. Ob začetku šolanja za naše udeležence izvedemo uvodne dneve. Na uvodnem dnevu smo udeležencem predstavili šolo, specifike šolanja, virtualno učno okolje Blackboard in izvedli kratko delavnico o tehnikah učenja. 5.1 Informiranje in svetovanje S sistematično krepitvijo predprodajnih in poprodajnih aktivnosti namenjamo procesu informiranja in svetovanja iz leta v leto večji poudarek. Kakovostno informiranje in svetovanje sta ključnega pomena za vpis v Srednjo šolo na DOBI in zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem Informiranje in svetovanje kandidatom Informiranje in svetovanje je ciljno usmerjeno, podlaga je segmentacija strank, ki jo izdelamo za vsak program posebej. V skladu s segmentacijo predstavimo udeležencem program, način izvedbe in delo na SŠ. Informiranje in svetovanje je izvajala ravnateljica srednje šole. Oblike informiranja so različne, podpirajo jih različni mediji (telefon, Skype, spletne strani, Facebook, tiskani materiali, virtualna komunikacija preko e-pošte). V skladu z dobro prakso informiranja in svetovanja iz preteklih let smo okrepili razvoj in uporabo oblik informiranja in svetovanja kandidatom za izobraževanje. Ker je populacija na Srednji šoli iz leta v leto mlajša, smo informirali in svetovali s pomočjo elektronskih medijev (npr. Facebook), posodobili smo letake in spletne strani. V letu 2015/2016 so dnevno potekala osebna svetovanja z ravnateljico (na sedežu šole in preko Skypa), saj se kandidati raje odločajo za osebno svetovanje, kjer se lahko vsakemu individualno posvetimo glede na njegovo specifično situacijo in okoliščine Informiranje in svetovanje udeležencem programov V informiranje in svetovanje udeležencem so vključeni ravnateljica, informatorka vpisovalka in učitelji. 22 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI

23 Ob začetku šolanja organiziramo uvodne dneve, udeležencem je na voljo tudi knjižica Na poti v novo šolsko leto. Svetovanje na šoli poteka posebej intenzivno v času šolanja. Ravnateljica skrbi za komunikacijo z udeleženci, izvaja srečanja z udeleženci ob začetku vsakega predmeta in srečanja ob zaključku šolskega leta s pregledom realizacije ciljev in pričakovanj udeležencev. Svetovanje udeležencem poteka tudi preko elektronske pošte, telefona, preko Skypa in v obliki individualnih srečanj. V skladu z dobro prakso vključujemo v proces svetovanja tudi udeležence in maturante predvsem ob začetku pedagoškega procesa, ko potrebujejo udeleženci največ podpore. Udeležence obveščamo o dejavnostih in dogodkih na Srednji šoli na DOBI preko portala moja.doba in virtualnega učnega okolja ter tudi s pismi in preko SMS-obveščanja. V Blackboardu v predmetu Pomembne informacije objavljamo obvestila in druge pomembne informacije, v ločenem predmetu Splošna in poklicna matura pa vse informacije, vezane na opravljanje in potek mature. 5.2 Povpraševanje in vpis Povpraševanje spremljamo in o tem vodimo ustrezno evidenco. Kandidati imajo možnost oddaje informativne prijave na spletni strani. Informativne prijave zbiramo vse leto in kandidatom sproti pošiljamo vpisno dokumentacijo, saj je vpis v izobraževanje odraslih na SŠ možen kadar koli v tekočem letu. Zanimanje kandidatov za srednješolske programe je v letu 2015/2016 naraslo, če upoštevamo povpraševanja, ki smo jih spremljali do meseca oktobra tekočega šolskega leta. Ker pa vpis poteka skozi vse šolsko leto, se tudi povpraševanje skozi šolsko leto spreminja. Preglednica 13: Povpraševanje po programih Srednje šole 2013/ / /2016 Gimnazija Ekonomski tehnik SSI Ekonomski tehnik PTI Predšolska vzgoja Gastronomski tehnik Priprava na maturo/maturitetni tečaj Kozmetični tehnik SKUPAJ Vpis v šolsko leto 2015/2016 je na Srednji šoli potekal skladno z zakonodajo in Razpisom za vpis v izobraževanje odraslih. Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole. Vpis v srednješolsko izobraževanje urejajo naslednji akti: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o maturi. Razpis je vsako leto objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in opredeljuje vpisne pogoje, potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev ter število razpisanih mest. Kandidati se lahko skladno z zakonodajo vpisujejo skozi vse leto. Ob vpisu kandidati predložijo vso potrebno dokumentacijo: rojstni list, spričevalo osnovne šole in vsa ostala spričevala, če so že bili vključeni v katero od srednješolskih izobraževanj ter eno fotografijo. V primeru, da želijo uveljavljati predhodno pridobljeno znanje, morajo izpolniti vlogo za priznavanje formalno pridobljenega znanja in predložiti ustrezno dokumentacijo. Po zaključenem postopku priznavanja Komisija za priznavanje predhodno pridobljenega znanja izda sklep, iz katerega je razvidno, katere obveznosti se jim priznajo. V nadaljevanju predstavljamo številčni in grafični prikaz števila udeležencev srednješolskih programov na DOBI. Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 23

24 Preglednica 14: Število prvič in število vseh vpisanih Program SŠ Gastronomskoturistični tehnik Priprave na splošno maturo in maturitetni tečaj Priprave na splošno maturo in maturitetni tečaj ONLINE 2013/ / /2016 Kazalnik Prvič vpisani Skupaj Prvič vpisani Skupaj Prvič vpisani Skupaj Skupaj 8 19 / 6 / / / SŠ Gimnazija SŠ Gimnazija ONLINE / / SŠ ET SSI SŠ ET PTI Predšolska vzgoja Kozmetični tehnik Skupaj Graf 1: Število vključenih udeležencev po šolskih letih / / / /16 V šolskem letu 2015/2016 zastavljenega kazalnika 180 vpisanih udeležencev nismo dosegli. Veliko udeležencev je izgubilo zaposlitev in niso mogli plačati nadaljnjega šolanja, kar je bil temeljni razlog za prekinitev. Ugotovili smo, da se je vsaj 10 udeležencev vpisalo le zaradi pridobitve statusa in da na tak način rešujejo svojo eksistenco. Zavod RS za zaposlovanje udeležencev ne napotuje več. Število prvič vpisanih se je v primerjavi z letom poprej, razen pri Pripravah na maturo online, zmanjšalo, posledično je nižje tudi skupno število vseh vpisanih. Večinoma je vzrok pomanjkanje denarja, kar so udeleženci navedli kot glavni razlog, da šolanja niso nadaljevali ali da vpisa niso uredili. Prav tako igra vlogo pri nižanju vpisanih tudi demografski dejavnik. Graf 2: Struktura udeležencev po spolu Graf 3: Struktura udeležencev po starosti 24 Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI

25 43 1,2% 57 20,8% do 24 let 78,0% od 25 do 34 let nad 45 let Moški Ženske Za šolanje na Srednji šoli se je v letu 2015/2016 odločilo nekoliko več žensk kot moških. Največ udeležencev je v starostni skupini do 24 let. Sledijo pa jim udeleženci stari od 25 do 34 let. Graf 4: Razlogi za odločitev o šolanju na DOBI Graf 5: Cilji vključitve v šolanje 5,0% 23,3% 18,3% 28,2% 25,2% priporočila znancev, prijateljev zaupanje v strokovnjake Dobe dobra seznanitev s programom Dobe dobro ime Dobe vodeno samostojno učenje 5% 4% 6% 3% 7% 25% 13% 15% 9% 11% 3% pridobiti srednješolsko izobrazbo pridobiti več znanja izboljšati status in ugled pridobiti dobro usposobljenost za delo napredovati na delovnem mestu dobiti boljše možnosti za zaposlitev pridobiti status ohraniti zaposlitev ustvariti si kariero osebno se razvijati drugo Šolanje na Srednji šoli na DOBI so udeleženci izbrali, ker zaupajo v strokovnjake DOBE. Odločajo se predvsem na podlagi priporočil prijateljev, znancev. Razlog vključitve pa je v veliki meri pridobitev formalne izobrazbe, pridobiti si več znanja, dobiti si boljše možnosti za zaposlitev in si izboljšati svoj status ter ugled. 5.3 Podpora udeležencem med izobraževanjem Na šoli imamo vzpostavljen sistem pedagoške, organizacijske, administrativne in tehnične podpore ter sistem informiranja in svetovanja pred vključitvijo v izobraževanje in med samim izobraževanjem, ki zagotavlja celostno podporo udeležencem. Podporo izvajajo učitelji, ravnateljica in informatorka vpisovalka. Učitelji skrbijo za kakovostno izvedbo pedagoškega procesa, prenos znanja, spremljanje dela udeležencev in vrednotenje znanja. Učitelji izvedejo predmet v skladu s cilji predmeta, svetujejo udeležencem in izvajajo poleg pedagoškega dela tudi govorilne ure ter konzultacije. Administrativna podpora je odgovorna predvsem za informiranje, evidentiranje in vodenje dokumentacije. Pedagoški proces podpira virtualno učno okolje Blackboard. Udeležencem je na voljo tehnični administrator, ki jim pomaga reševati težave v zvezi z dostopom do okolja in nalaganjem programske opreme. 5.4 Organiziranost udeležencev in sodelovanje v organih Udeleženci imajo predstavnike v Komisiji za kakovost in aktivno sooblikujejo celotni pedagoški proces, saj ocenjujejo tako učitelje kakor tudi organizacijo ter izvedbo šolanja na DOBI. Na podlagi analize anket vnašamo v izvajanje pedagoškega procesa vsako leto predloge izboljšav, ki nam jih posredujejo udeleženci in učitelji. Poročilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na DOBI 25

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

PREDMETNIK : S P L O Š N A G I M N A Z I J A

PREDMETNIK : S P L O Š N A   G I M N A Z I J A P R E D M E T N K S P L Š N E G M N A Z J E Razreda: 4. a in 4. b Predmet 1. 2. 3. 4. Skupno Maturitetni Tedensko število ur število ur standard bvezni predmeti Slovenščina SL 4 4+0,5* 4 4+1 560+52 560

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete E-books for selected science and technical subjects Slavko KOCIJANČIČ Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si Franc

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana  Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give yourself a digital makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Poročilo o delu za leto 2007

Poročilo o delu za leto 2007 PREDSTAVITEV LUNG-A (LJUDSKE UNIVERZE NOVA GORICA) Ljudska univerza Nova Gorica je bila ustanovljena 27. 11. 1959. V 50-ih letih širjenja znanja na Goriškem in širše se je zvrstilo mnogo zanimivih obdobij,

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

VPIS 2013/2014

VPIS 2013/2014 Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana PUBLIKACIJA Višje strokovne šole CPU Ljubljana za študijsko leto 2013/2014 Poslovni sekretar Ekonomist Inženir informatike

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Ipavčeva 10, 3000 CELJE T , F E URL Srednja zdravstvena šola Celje Izobraževanje

Ipavčeva 10, 3000 CELJE T , F E URL  Srednja zdravstvena šola Celje Izobraževanje Ipavčeva 10, 3000 CELJE T 03 428 69 00, 428 69 07 F 03 428 69 01 E info@szsce.si URL http://www.szsce.si Srednja zdravstvena šola Celje Izobraževanje odraslih VPIS V IZOBRAŽEVALNE PROGRAME ZA ŠOLSKO LETO

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani  Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Poročilo o delu za leto 2007

Poročilo o delu za leto 2007 PREDSTAVITEV LUNG-a (LJUDSKE UNIVERZE NOVA GORICA) Ljudska univerza Nova Gorica je bila ustanovljena 27. 11. 1959. V 50-ih letih širjenja znanja na Goriškem in širše se je zvrstilo mnogo zanimivih obdobij,

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več