ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 skrajšani postopek. Finančna služba občinske uprave s sodelavci

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 skrajšani postopek. Finančna služba občinske uprave s sodelavci"

Transkripcija

1 OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0) fax: +386 (0) Številka: / Datum: OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ ZADEVA: PRAVNA PODLAGA: PREDLAGATELJ: PRIPRAVLJALCI: POROČEVALCI: NAMEN: ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 skrajšani postopek 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 103. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 uradno prečiščeno besedilo). Franc Jerič, župan Finančna služba občinske uprave s sodelavci Franc Jerič, župan; Anja Kuret s sodelavci Obravnava in sprejem PRILOGE: 1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto Rebalans II proračuna Občine Mengeš za leto 2022 I. Splošni del, II. Posebni del 3. Rebalans II proračuna Občine Mengeš za leto 2022 Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji 4. Rebalans II proračuna Občine Mengeš za leto 2022 Načrt razvojnih programov OBRAZLOŽITEV: Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2022 je bil sprejet na 16. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 09/20. Na 20 seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne so bile sprejete spremembe proračuna Občine Mengeš za leto 2022 in objavljene v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 08/21. Na 22 seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne je bil sprejet prvi rebalans proračuna Občine Mengeš za leto 2022 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 01/22. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog drugega rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2022 (v nadaljevanju: predlog rebalansa). Pri pripravi predloga rebalansa proračuna so bile upoštevane najnovejše ocene načrtovanih prihodkov in odhodkov ter sprememb projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje (v nadaljevanju: NRP ). Predlog rebalansa vsebuje spremembe v A bilanci prihodkov in odhodkov, posledično se spreminja tudi NRP Spreminja se tudi C bilanca računa financiranja. Error! Reference source not found.

2 Spremembe v predlogu rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022 na strani prihodkov Št. K4 K-naziv Sprejeti Reb.I 2022 Predlog sprememb Predlog Reb.II Davki na nepremičnine , , , Davek na proment nepremičnin in finančno premoženje , , , Drugi nedavčni prihodki , , , Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , ,00 Skupaj predlog sprememb ,00 Kot je razvidno iz zgornje tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2022 prihodki zvišujejo za EUR in po novmem znašajo EUR. S predlogom rebalansa se spreminjajo naslednjih konti: 7030 Davki na nepremičnine ( EUR) Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova Nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča za pravne in fizične osebe, in sicer se usklajujejo glede na lanskoletno realizacijo Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje ( EUR) Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova Davkov na promet nepremičnin od pravnih oseb, ki so v prvih dveh mesecih že dosegli 61,3 % realizacijo Drugi nedavčni prihodki ( EUR) Drugi nedavčni prihodki se zvišujejo iz naslova Prihodkov od komunalnih prispevkov. Predvideva se gradnja nove večje poslovne stavbe na območju Lek Mengeš Prejeta sredstva iz državnega proračuna ( EUR) Dne je bila podpisana pogodba o sofinanciranju investicije prostorska preureditev OŠ Mengeš. Na podlagi podpisane pogodbe, bo občina prejela sredstva v višini ,34 EUR, in sicer ,00 EUR v letu 2022 in ,34 EUR v letu Spremembe v predlogu rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022 na strani stroškov Št. PP PP-naziv Sprejeti Reb.I 2022 Predlog sprememb Predlog Reb.II Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta , , , Trdinova nagrada 1.334, ,00 0, Pomembne obletnice društev 8.000, , , Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje , , , VVZ Vrtec Mengeš , , , Glasbena šola Domžale - oddelek Mengeš , , , Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš , , , Fizično varovanje javnih površin , , ,00 9 Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave , , , Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev 3.500, , ,00

3 Stroški električne energije za javno upravo , , , Južna povezovalna cesta , , , Investicijsko vzdrževanje javnih površin , , , Slomškova - asfaltiranje , , , Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno , , , Murnova cesta , , , Ureditev struge Pšate , , , CRO - Center za ravnanje z odpadki , , , JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik - investicijsko vzdrževanje , , ,00 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš , , , Gradnja kanalizacije na Grobeljski cesti 0, , , Odkupi zemljišč , , , Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije - Center za razvoj Litija 1.000, , ,00 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš , , , Mrliško ogledna služba , ,00 0, Širitev Zdravstvenega doma Domžale , , ,00 Športna dvoranja Mengeš - vzdrževanje in materialni stroški , , ,00 Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje; Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljenje Kamnik , , ,00 in Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga, Ig) Sofinanciranje šolskih kosil za 6., 7., 8. in 9. razred , , , Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti , , , Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.700, ,00 300,00 Skupaj spremembe v A bilanci: , Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti , , ,00 Skupaj spremembe v C bilanci: ,00 Skupaj spremembe stroškov ,00 Kot je razvidno iz tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2022 odhodki v A bilanci znižujejo za EUR in po novem znašajo EUR. V C bilanci pa se stroški odplačila kredita znižujejo za EUR in po novem znašajo EUR. S predlogom rebalansa se spreminjajo naslednje poračunske postavke: Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta ( EUR) Na podlagi dinamike sej Občinskega sveta se sredstva za izplačilo sejnin lahko znižajo Trdinova nagrada ( EUR) Na podlagi Razpisa za podelitev Trdinove nagrade za leto 2022 ni bilo podanega predloga za podelitev nagrade, zato se postavka za leto 2022 umika iz proračuna Pomembne obletnice društev ( EUR) Proračunsko postavko pomembne obletnice društev zvišujemo z namenom, da bo lahko PGD Mengeš obeležilo svojih 130 let delovanja, ki so jih sicer imeli v letu 2020, vendar slovesnosti zaradi ukrepov povezanih z zajezitvijo virusa COVID-19 niso mogli izvesti. Obeležitev okrogle

4 obletnice načrtujejo v letošnjem letu. Društvom pripada za vsakih 10 let delovanja 400 EUR. Okrogle obletnice v letu 2022 praznujejo še: KD Mihaelov sejem, KD Svoboda Mengeš, KD Franca Jelovška Mengeš in PD Janeza Trdine Mengeš Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje ( EUR) Zaradi večjega obsega večjih investicij (prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš in Slovenska cesta) bomo za pravno svetovanje potrebovali več sredstev VVZ Vrtec Mengeš ( EUR) Sredstva na postavki, ki se znižujejo, so bila predvidena za sanacijo starega dela strehe. Ker sredstva v načrtovanem obsegu ne zadostujejo za celotno obnovo strehe, se investicija v letošnjem letu ne bo izvedla. B VVZ Vrtec Mengeš ( EUR) Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 04014, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B VVZ Vrtec Mengeš Glasbena šola Domžale oddelek Mengeš ( EUR) V letu 2022 je v sodelovanju z Glasbeno šolo Domžale predvideno nadaljevanje obnove objekta GŠ Domžale Oddelek Mengeš, in sicer obnova keramike v dveh etažah, predelava dveh večjih prostorov v nadstropju v štiri učilnice in vgradnja lokalnih rekuperatorjev v kletni etaži. Glede na prejete projektantske predračune in informativne ponudbe je bilo ugotovljeno, da v proračunu za leto 2022 ni predvideno dovolj sredstev. B Glasbena šola Domžale oddelek Mengeš ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04045, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB Glasbena šola Domžale oddelek Mengeš Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš ( EUR) Zaradi spremenjenega terminskega plana, ki je posledica izrednih arheoloških najdb in daljših izkopavanj od predvidenih, se spreminja dinamika financiranja. Predviden pričetek gradbenih del je tako jeseni, zaključek pa jeseni Podrobnosti so razvidne iz predinvesticijske zasnove. B Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04046, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš Fizično varovanje javnih površin ( EUR) Sredstva postavke so namenjena za izvajanje fizičnega varovanja javnih površin. Na podlagi rednega fizičnega varovanja javnih površin se je obseg poškodovanja lastnine občine Mengeš zaradi vandalizma zmanjšal. Sredstva se povečajo z namenom še dodatnega izvajanja fizičnega varovanja, ne samo v času vikenda Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave ( EUR) Sredstva postavke so namenjena za obnovo pisarn in nabavo pohištvene opreme ter vzdrževanje službenih vozil. V letošnjem letu se bo preuredil prostor, ki je bil do sedaj namenjen za arhivsko dokumentacijo. B Tek. in inves. Vzdrž. obj.in opr. uprave ( EUR) Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 06003, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Tek. in inves. Vzdrž. obj.in opr. uprave.

5 07029 Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev ( EUR) V letu 2022 se je pokazala potreba za nabavo dodatnega defibrilatorja. Prav tako se je v letošnjem letu cena storitev in nabave novih defibliratorjev povečala. B Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 07029, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev Stroški električne energije za javno upravo ( EUR) V letu 2022 se cena za dobavo električne energije stalno spreminja. Cene so na svetovnih trgih dosegle zgodovinske rekordne vrednosti in so zaradi trenutne geopolitične situacije še dodatno podvržene nenačrtovanim spremembam. Kljub znatnemu dvigu cene električne energije pa trg še vedno ostaja negotov in je težko napovedovati kakšen bo nadaljnji potek dogodkov in kakšne spremembe nas še čakajo v bodoče Južna povezovalna cesta ( EUR) Za leto 2022 se predvideva sprejem OPPN za novo predvideno cesto in izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI. Gradnja dela ceste se predvideva v letu 2024 in naprej. B Južna povezovalna cesta ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13093, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Južna povezovalna cesta Investicijsko vzdrževanje javnih površin ( EUR) Obnoviti je potrebno del ceste LC Mengeš Koseze v dolžini 400 m. Sredstva za celovito obnovo oziroma za nujno razširitev cestišča so ocenjena na podlagi pridobljene projektne dokumentacije. B Investicijsko vzdrževanje javnih površin ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13111, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Investicijsko vzdrževanje javnih površin Slomškova - asfaltiranje ( EUR) Zaradi povečanja obsega del je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva. B Slomškova - asfaltiranje ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13116, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Slomškova - asfaltiranje Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno ( EUR) Zaradi rasti cen je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva. B Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13117, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno Murnova cesta ( EUR) Projekt se izvaja v sodelovanju z JKP Prodnik d.o.o. Glede na nove projektantske ocene je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva. B Murnova cesta ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13120, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Murnova cesta.

6 15006 Ureditev struge Pšate ( EUR) Dodatna sredstva na postavki bodo namenjena za popravilo manjših poškodovanih delov brežine in ureditev dela struge, kjer so za prehod v samo strugo Pšate nameščene betonske plošče pod mostom na Kamniški cesti CRO Center za ravnanje z odpadki ( EUR) V letu 2022 pooblaščeni investitor, JKP Prodnik d.o.o., planira večji obseg investicijsko vzdrževalnih del oz. obnovo objektov na CRO Dob, zato morajo vse občine investitorice zagotoviti dodatna sredstva. B CRO Center za ravnanje z odpadki ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15009, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B CRO Center za ravnanje z odpadki JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik investicijsko vzdrževanje ( EUR) Občine lastnice pokrivajo investicijska vlaganja iz sredstev najemnine, ki jo JP CČN v višini amortizacije infrastrukture preteklega leta plačuje občinam. Na podlagi dokončne amortizacije infrastrukture za leto 2021, mora Občina Mengeš v letošnjem letu na postavki zagotoviti dodatna investicijska sredstva. B JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik investicijsko vzdrževanje ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15004, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik investicijsko vzdrževanje Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš ( EUR) V letu 2022 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi predvidene izvedbe večjih projektov obnove Slovenske ceste in obnove Murnove ulice. Višina sredstev je določena na podlagi prejetih projektantskih ocen s strani pooblaščenega investitorja, JKP Prodnik d.o.o. Kanalizacija - vir najemnina Leto 2022 rebalans II 1. Obnova kanalizacije na cesti Loka - Dobeno Projektna dokumentacija kanalizacije Obnova kanalizacije Murnova ulica Obnova kanalizacije Slovenska cesta Obnova kanalizacije Slomškova ulica B Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš ( EUR) Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 15014, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš Gradnja kanalizacije na Grobeljski cesti ( EUR) Občina Mengeš je v letu 2021 pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo javnega kanala za fekalno vodo po Grobeljski cesti, na katerega se bodo priključili objekti, ki imajo nepretočne triprekatne greznice. Višina sredstev je določena na podlagi projektantskega predračuna. B Gradnja kanalizacije na Grobeljski cesti ( EUR) Skladno z umestitvijo proračunske postavke v prorčaun, se v NRP umešča tudi projekt B Gradnja kanalizacije na Grobeljski cesti.

7 16022 Odkupi zemljišč ( EUR) Za območje M 28/2 oziroma sedaj ME 09-IG, se predvideva sprejem OPPN v sredini leta Na podlagi in dogovora občine z lastnikom zemljišča o odkupu potrebnega zemljišča, kjer bo predvidena razširitev nova cesta v tem območju, se potrebuje dodatna sredstva. B Odkupi zemljišč ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16022, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Odkupi zemljišč Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije Center za razvoj Litija ( EUR) Občina Mengeš se je v lanskem letu prijavila k projektu«reduce, Reuse, Recycle«na programu Erasmus + v sodelovanju z AIA Mladinski center Mengeš. Delno so bili stroški prijave kriti že v lanskem letu, delno pa bodo zapadli v plačilo v letošnjem letu, zato je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš ( EUR) V letu 2022 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi predvidene izvedbe večjih projektov, obnove Slovenske ceste in obnove Murnove ulice, ter več projektov, katerih izvedba je nujna zaradi sočasnosti gradnje. Višina sredstev je določena na podlagi prejetih projektantskih ocen s strani pooblaščenega investitorja, JKP Prodnik d.o.o. Vodovod - vir najemnina Leto 2022 rebalans II 1. Obnova vodovoda in hišnih priključkov na cesti Loka - Dobeno Obnova vodovoda Murnova ulica Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih Priprava projektne dokumentacije vodovoda Telemetrija in varovanje objektov Obnova vodovoda Slovenska cesta Obnova vodovoda Slomškova ulica (nadaljevanje iz leta 2021) Obnova vodovoda pri Lek-u Obnova vodovoda na Grobeljski cesti B Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16041, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš Mrliško ogledna služba ( EUR) Proračunsko postavko Mrliško ogledna služba ukinjamo, saj je po novem v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, plačnik teh storitev država Širitev Zdravstvenega doma Domžale ( EUR) Zaradi časovnega zamika investicije v prihodnja leta, se za letošnje leto sredstva v načrtovani višini ne potrebujejo v celoti. B Širitev Zdravstvenega doma Domžale ( EUR) Skladno s spremembami pri proračunski postavki 17009, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu B Širitev Zdravstvenega doma Domžale.

8 18039 Športna dvorana Mengeš vzdrževanje in materialni stroški ( EUR) Zaradi rasti cen energentov in drugih vzdrževalnih in materialnih stroškov je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje; Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljenje Kamnik in Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga, Ig) ( EUR) Na proračunski postavki potrebujemo povečanje sredstev, saj se nam je povečalo število uporabnikov oziroma učencev, ki potrebujejo posebni prevoz do zavodov. Gre za učence s posebnimi potrebami. V letošnjem šolskem letu se nam je povečal predvsem strošek prevoza v OŠ Roje in njihov razvojni oddelek vrtca, prevoz v CIRIUS Kamnik in prevoz v Center IRIS Ljubljana Sofinanciranje šolskih kosil za 6., 7., 8. In 9. razred ( EUR) Na proračunski postavki potrebujemo dodatna sredstva, saj se nam je naš delež pri sofinanciranju kosil s povečal iz 1.65 EUR na 2.15 EUR na posamezno kosilo in ker bo s še vedno potrebno zagotavljati kosila na nadomestni lokaciji, saj nova kuhinja z jedilnico v OŠ Mengeš še ne bo končana Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja-obresti ( EUR) Zaradi znižanja vrednosti načrtovanega kredita, se znižujejo tudi sredstva potrebna za plačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti Stroški financiranja in upravljanja z dolgom ( EUR) Skladno z znižanjem vrednosti kredita, se tudi sredstva potrebna za plačilo stroškov povezanih s financiranjem in upravljanjem z dolgom znižujejo Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti ( EUR) V sprejetem proračunu načrtovani kredit ( EUR) se s predlogom rebalansa znižuje ( EUR), posledično se tudi sredstva potrebna za odplačilo gravnic kredita znižujejo. Spremembe v predlogu rebalansa v primerjavi s sprejetim poračunom za leto 2022 v Načrtu razvojnih programov Poleg sprememb projektov v NRP , ki so bile navedene že pri obrazložitvah sprememb posameznih proračunskih postavk, se v NRP spremenijo tudi vrednosti na nekaterih projektih, pri katerih se vrednosti načrtovanih sredstev na sami proračunski postavki s predlogom rebalansa ne spreminjajo. Na podlagi že realiziranih sredstev in predvidene realizacije do konca leta na posameznih projektih, so bile pri pirpravi predloga rebalansa izvedene prerazporeditve med konti tekočega vzdrževanja ter investicijskimi konti znotraj posamezne proračunske postavke. To predstavlja razlog, da so se vrednosti na nekaterih projektih znižale oziroma zvišale. Projekti na katerih se spreminja vrednost so: - OB Kulturni dom Mengeš ( EUR), - OB Zdravstvena postaja Mengeš ( EUR), - OB Vzdrževanje občinskih prostorov ( EUR), - OB Tehnično reševanje in opremlj. enot CZ ( EUR), - OB Propusti, mostovi in ograje ( EUR), - OB Čiščenje in vzdrž. javnih površin in nabava opreme ( EUR), - OB Dokumentacija investicij ( EUR) in - OB Obnova javne razsvetjave ( EUR).

9 FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI Sprejem rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2022 sam po sebi ne prinaša nobenih dodatnih finančnih posledic, ki ne bi bile predvidene v proračunu, saj so vsi prihodki in odhodki predvideni v predlaganih aktih in so posledično skladni s proračunom. Predlagane spremembe v predlogu rebalansa proračuna vplivajo na izid A bilance prihodkov in odhodkov, in sicer se načrtovani primanjkljaj v sprejetem proračunu po predlaganem rebalansu znižuje na EUR. V sprejetem proračunu za leto 2022 je bilo predvideno, da bo vrednost stanja sredstev na računih na dan znašala EUR, dejansko stanjene, ugotovljeno po zaključnem računu pa je znašalo ,40 EUR. Zaradi navedene spremembe v A bilanci prihodkov in odhodkov ter sprembe stanja sredstev na računih dne , se v sprejetem proračunu načrtovana vrednost kredita znižuje na EUR. PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2022 s prilogami. Franc Jerič ŽUPAN

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009 OBČINA TREBNJE ŽUPAN www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 478-2/2015 Datum: 18.5.2015 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več