AKCIJSKI NAČRT ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica ( )

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "AKCIJSKI NAČRT ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica ( )"

Transkripcija

1 Sustainability Action Plan v Mestni občini Nova Gorica ( ) Nova Gorica, 17. julij

2 Uvod Destinacija Nova Gorica (območje Mestne občine Nova Gorica) je nosilka znaka Slovenia Green GOLD, prejetega novembra 2019; predhodno ji je bil v letu 2016 dodeljen srebrn znak. Destinacija je vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) od leta Akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma Mestne občine Nova Gorica je destinacija dolžna oddati v šestih mesecih po prejemu znaka. V njem so zabeleženi ukrepi, ki se bodo izvrševali v naslednjem triletnem obdobju. Izdelan je na podlagi priporočil (Poročilo o presoji), ki smo jih prejeli od Slovenske turistične organizacije in akreditiranega preveritelja iz Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace. Med najbolj pomembnimi ukrepi, ki jih moramo izvesti v naslednjem obdobju je priprava strategije razvoja turizma destinacije. 0. Podatki o destinaciji Splošne informacije Nosilec Od / do 0.6 Fotografije in video A. Fotografije Nakup novih fotografij destinacije Nova Gorica. 0.8 Zeleni DNK A. Utrjevanje zelenega USP-ja Razvijali bomo nove možnosti promocije in trženja (turistične pakete, 5* doživetja, spominke, izvajali promocijo, tržne možnosti za ponudnike) ter učvrstili prepoznavnost. Zeleni USP bo razvit v sklopu priprave nove strategije razvoja turizma Mestne občine Nova Gorica. 0.9 Nagrade A. Nagrade Dopolniti z morebitnimi novimi nagradami in priznanji ter ustrezno predstaviti širši javnosti. 2

3 1. Destinacijski management Predanost in organizacija Nosilec Od / do 1.2 Strukture upravljanja A. Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Delovanje novega zavoda za turizem, ki pokriva območje treh občin: poleg novogoriške še občini Ajdovščina in Renče-Vogrsko. 1.3 Vizija A. Vizija Razviti vizijo razvoja turizma za destinacijo Nova Gorica v okviru strategije razvoja turizma. JUN 2020 AVG 2022 SEPT 2020 AVG Usposobljen zeleni koordinator z zeleno ekipo A. Izobraževanje zelenega koordinatorja Izobraževanje zelenega koordinatorja s trajnostnimi vsebinami. Vključevanje v Konzorcij Slovenia Green, letna članarina. Izpolnjevanje in uresničevanje smernic ZSST. B. Zelena ekipa in trajnostna izobraževanja koordinatorja Imenovanje novega zelenega koordinatorja, njegovo izobraževanje iz trajnostnih vsebin. Sestanek s člani zelene ekipe in po potrebi vključitev novih članov ter razdelitev nalog. 1.5 Sodelovanje s turističnim sektorjem A. Delavnice za turistični sektor Sodelovanje s turističnim sektorjem pri pripravi novih produktov. Izvedba delavnic za trajnostni razvoj destinacije. JUN 2020 AVG

4 Načrtovanje in razvoj 1.6 Popis A. Redno posodabljanje turistične ponudbe Dnevno ažuriranje podatkov na spletni strani. Enkrat letno preverjanje obstoječih vsebin na spletni strani. 1.7 Analiza vplivov turizma A. Analiza vplivov turizma v Revidirati analizo vplivov turizma v naši destinaciji (celotno območje ) in jo primerno dopolniti, popraviti. Vključiti oddelke, Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Zavod za varstvo narave (enota Nova Gorica), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (enota Nova Gorica) in drugi. 1.8 Strategija razvoja turizma A. Strategija razvoja turizma Nove Gorice Pripraviti in oblikovati strategijo razvoja turizma destinacije Nove Gorice za naslednje obdobje. Vključevanje deležnikov (turistični ponudniki, prebivalstvo, gostje, izobraževalne ustanove, NVO,...). 1.9 Vključevanje v procese načrtovanja A. Vključevanje deležnikov V pripravo strategije so vključeni deležniki in zainteresirana javnost: javni sektor, privatni sektor, NVO, izobraževalne ustanove, prebivalstvo in turisti. Teme so destinacijski management, narava, okolje, kultura, varnost in socialna vprašanja, gospodarstvo... Z vsemi bomo izvajali delavnice, srečanja, ankete Načrt trajnostnega razvoja turizma A. Akcijski načrt Destinacija mora pripraviti in sprejeti akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica. B. Potrditev akcijskega načrta na mestnem svetu Predstavitev akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma v in njegova potrditev na mestnem svetu. SEPT 2020 AVG 2022 SEPT 2020 AVG 2022 JUL 2020 DEC SEPT

5 1.11 Vključevanje deležnikov A. Vključevanje deležnikov pri izvajanju ukrepov Določitev deležnikov, ki bodo izvajali ukrepe iz akcijskega načrta za naslednje obdobje (akcijski načrt ) Usmerjanje turističnega obiska A. Usmerjanje turističnega obiska in turističnih tokov Na podlagi sprejete Analize o vplivu turizma za, predstaviti možnosti usmerjanja turističnega obiska in turističnih tokov. Načrtovano je revidiranje analize vplivov turizma v destinaciji Nova Gorica (celotno območje ) 1.13 Finančno načrtovanje A. Finančno ovrednotenje akcijskega načrta Akcijski načrt bomo finančno ovrednotili za posamezni ukrep. B. Letni finančni načrt Letno prilaganje finančnega načrta k akcijskemu načrtu. Spremljanje in poročanje 1.14 Kazalniki A. Članek Priprava zanimivega, kratkega, estetsko privlačnega članka, ki prikazuje enega ali več trajnostnih kazalnikov, in objava Pregled in evaluacija ciljev A. Poročilo o delu 2020 za destinacijo Nova Gorica Poročilo o delu v preteklem letu. Spremljali bomo uresničevanje zastavljenih ciljev iz akcijskega načrta, ki smo ga pripravili in potrdili na občinskem svetu B. Poročilo o delu 2021 destinacije Nova Gorica DEC JAN

6 Poročilo o delu v preteklem letu. Spremljali bomo uresničevanje zastavljenih ciljev iz akcijskega načrta, ki smo ga pripravili in potrdili na občinskem svetu Popravni ukrepi A. Ukrep (i), ki se niso realizirali in zakaj Pojasniti, zakaj nismo dosegli katerega izmed ciljev, ki smo si ga zastavili v akcijskem načrtu. Obrazložili bomo, kaj smo spremenili v našem delovanju, oziroma kaj smo ukrenili, da bi bil cilj kljub vsemu dosežen Komunikacija A. Deležnike obveščamo o trajnostnih politikah, aktivnostih in rezultatih Prek e-sporočil, po telefonu, preko javljanj, na spletni strani, na socialnih omrežjih in skozi druge aktivnosti deležnike redno obveščamo o trajnostnih politikah, aktivnostih, rezultatih, dosežkih... DEC JAN Interno poročanje A. Enkrat-letno poročanje za leto 2020 Poročanje o zelenih dosežkih 1-krat letno v letu 2021 za leto B. Enkrat-letno poročanje za leto 2021 Poročanje o zelenih dosežkih 1-krat letno za leto 2021 v letu Javno poročanje A. Trajnostno poročilo destinacije Nova Gorica Pripraviti zanimivo, kratko poročilo o trajnosti v destinaciji, ki je javno dostopno. Prevedeno naj bo vsaj v angleški jezik. FEB MAJ 2021 FEB MAJ 2022 JAN 2021 AVG

7 Zakonska in etična določila 1.22 Zakonito poslovanje A. Spremljanje zakonodaje Redno spremljanje zakonodaje, javna objava veljavnih dokumentov, kodeksov,... na domači spletni strani in obveščanje deležnikov Etični kodeks A. Etični kodeks v turizmu Etični kodeks destinacije Nova Gorica ponudimo v podpis novim turističnim ponudnikom v destinaciji in tudi novim zaposlenim v turizmu Korupcija A. Načrt korupcije mora sprejeti načrt integritete ali druge ustrezne protikorupcijske smernice ter ga predložiti na platformo Kršitve zakonodaje ali kodeksa A. Kršitve zakonodaje ali kodeksa Destinacija spremlja zakonito poslovanje in spoštovanje etičnega kodeksa v destinaciji. V primeru kršitev zakonodaje ali kodeksa, moramo pojasniti, kako smo ukrepali v konkretnem primeru. 7

8 2. Narava in pokrajina Narava in njeno ohranjanje Nosilec Od / do 2.3 Eksotične živali in rastline A. Eksotične živali in rastline Povezovanje z Zavodom za varstvo narave pri ozaveščanju in preprečevanju vnosa tujih živalskih in rastlinskih vrst v naše okolje. Obveščanje javnosti (obiskovalcev) o naših prizadevanjih, projektih, nasvetih Spremljanje vplivov turizma na naravo A. Spremljanje vplivov turizma na naravo Spremljanje analize vplivov turizma in znotraj nje konkretno področje vpliva turizma na naravo. Konkretno predstaviti, kako se soočimo s problematiko vpliva turizma na naravo, ki je navedena v Analizi vplivov. Povezovanje in Zavoda za varstvo narave. Pomoč pri osveščanju javnosti. Sprotno revidiranje analize vplivov turizma v. Pobude za razvoj turizma se obravnava na podlagi strokovne podlage o urejanju krajine (strokovna podlaga je v zaključni fazi priprave za celotno ). Živalstvo in rastlinstvo 2.6 Odgovorna doživetja v naravi A. Odgovorna doživetja v naravi Turizem spoštuje in ohranja naravo, živalstvo in rastlinstvo. Destinacija skrbi, da so produkti doživljanja narave, živalstva in rastlinstva pristni in odgovorni. Povezovanje deležnikov (Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, turistične zveze, Zavoda za varstvo narave,, veterinarske inšpekcije ter ponudnikov doživetij v naravi). B. Razvoj novih zelenih doživetij v naravi Razvoj trajnostnih, zelenih doživetij v naravi, ki so prijazna do okolja in narave. Destinacija se povezuje z Zavodom za varstvo narave, KGZ Nova Gorica, lovci, ribiči, veterinarji... JUN 2020 AVG 2022 JUN 2020 AVG

9 2.7 Raba živali v turistične namene A. Raba živali v turistične namene Destinacija skrbi, da je na njenem območju raba živali v turistične namene učinkovito nadzorovana, s čimer se preprečuje nepotrebno trpljenje, bolezni in smrt. Krajina in slikovitost 2.8 Krajina in slikovitost A. Oglaševanje na javnih prostorih Analizirati problematiko oglaševanja na javnih prostorih v destinaciji in jo ovrednotiti. Določiti izzive destinacije na področju oglaševanja. Določiti, ali oglaševanje vpliva na slikovitost krajine. Pripraviti odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini (strokovna podlaga je v zaključni fazi priprave s strani ). 3. Okolje in podnebje Raba zemlje in onesnaženje Nosilec Od / do 3.1 Okoljska tveganja A. Delavnica - okoljska tveganja (zrak/hrup/svetloba/zemlja..) Priprava delavnice za deležnike v turizmu, ozaveščanje javnosti - prebivalstva, akcije za varovanje okolja... Seznanjanje z ukrepi, ki jih sprejema destinacija. Seznanitev z morebitnimi problematikami Onesnaženje zraka A. Onesnaženost zraka Destinacija spremlja in identificira težave na področju onesnaženja zraka. Destinacija ozavešča javnost in ukrepa v primeru povišanih vrednosti prašnih 9

10 delcev ter sprejema ukrepe za izboljšavo zraka. Načrtovano je revidiranje analize vplivov turizma v destinaciji Nova Gorica (celotno območje ). 3.3 Hrup A. Hrup v destinaciji Destinacija spremlja in identificira hrup ter ukrepa. Načrtovano je revidiranje analize vplivov turizma v destinaciji Nova Gorica (celotno območje ). 3.4 Svetlobno onesnaženje A. Ukrepi proti svetlobnemu onesnaževanju Destinacija se zaveda problematike svetlobnega onesnaževanja in zato ukrepa. Načrtovano je revidiranje analize vplivov turizma v destinaciji Nova Gorica (celotno območje ). Upravljanje z vodami 3.9 Ravnanje z odpadnimi vodami A. Odpadne vode v destinaciji V destinaciji je ustrezno organizirano ravnanje z odpadnimi vodami. V kolikor se soočimo z izzivi, tudi ukrepamo. Destinacija sledi procentu odpadnih voda, ki so očiščene najmanj do druge stopnje. Dobiti podatek pri lokalnem podjetju o deležu gospodinjstev, ki so priključena na kanalizacijo. Trajnostna mobilnost 3.10 Mehka mobilnost A. Ukrepi mehke mobilnosti Destinacija izvaja ukrepe za mehko mobilnost. Načrtovano je revidiranje analize vplivov turizma v destinaciji Nova Gorica (celotno območje ) Javni prevoz A. Javni prevoz Ustrezen javni prevoz za potrebe turistov / prebivalstva. Pregled Akcijskega načrta celostne prometne strategije. 10

11 3.12 Potovanja in podnebje A. Ogljični odtis Priprava načrta za pilotno merjenje ogljičnega odtisa obiskovalcev v sodelovanju z STO. Destinacija bo zajela ciljno skupino, katero želi naslavljati za merjenje ogličnega odtisa. Določila bo način, kako ga minimizirati. Destinacija bo pripravila delavnice, predavanja, aktivnosti Izravnava ogljičnega odtisa A. Aktivnost izravnave ogljičnega odtisa Preverjanje možnosti za vzpostavitev aktivnosti izravnave ogljičnega odtisa. Odpadki in njihova predelava 3.14 Zmanjševanje količine trdnih odpadkov A. Zmanjševanje, ponovna uporaba in recikliranje trdnih odpadkov Lokalno komunalno podjetje in destinacija strmita k zmanjševanju, ponovni uporabi in recikliranju trdnih odpadkov. Zastaviti moramo kvantitativne cilje zmanjšanja količine trdnih odpadkov. Letno se izvaja merjenje odpadkov in zastavljanje merljivih ciljev. Destinacija pa lahko promovira skozi akcije prizadevanja k zmanjševanju (za podjetja, deležnike v turizmu, prebivalstvo...) B. Občinski odlok o prepovedi uporabe plastike na javnih prireditvah Destinacija preveri možnosti za pripravo in sprejem odloka o prepovedi uporabe plastike na javnih prireditvah, ki jih organizira oziroma (so)financira. Destinacija pripravlja delavnice in priporočila za organizatorje prireditev, ki se nanašajo na zmanjšano uporabo plastike in mešanih odpadkov... C. Zero waste politika Delavnica in druge aktivnosti za zmanjševanje odpadkov. Vključiti turistične ponudnike in splošno javnost. 11

12 3.15 Ločevanje odpadkov A. Ločeni odpadki na prireditvah Spodbujanje organizatorjev prireditev na temo zmanjševanja odpadkov, večjega ločevanja,.. B. Ločevanje odpadkov v destinaciji Destinacija skupaj z lokalnim podjetjem skrbi za čim boljše ločevanje odpadkov. Energija in podnebne spremembe 3.17 Učinkovita raba energije A. Učinkovita raba energije Destinacija sprejema ukrepe za znižanje rabe energije. V te procese vključuje javni sektor, zasebni sektor in prebivalce. GOLEA 3.18 Zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv A. Zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv Destinacija sprejema ukrepe za zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv. Prilagajanje na podnebne spremembe 3.19 Prilagajanje na podnebne spremembe A. Dokument o podnebnih spremembah Destinacija bo pristopila k pripravi in sprejetju načrta blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Pripravljen dokument bo zajel tudi vpliv podnebnih sprememb na turizem v destinaciji. V dokumentu bo navedeno kakšnemu tipu podnebnih sprememb je destinacija podvržena in kakšne spremembe se obetajo. V dokumentu bo zajeto (tudi) področje turizma kako vplivajo podnebne spremembe specifično na turizem. Destinacija bo določila primerne ukrepe (na področju turizma) in jih pričela izvajati Osveščanje o podnebnih spremembah A. Osveščanje o podnebnih spremembah Osveščanje turističnega gospodarstva, prebivalcev in obiskovalce o podnebnih spremembah - s pomočjo različnih aktivnosti (promocijske akcije, delavnice, predavanja, javne objave,...) GOLEA GOLEA 12

13 4. Kultura in tradicija Kulturna dediščina Nosilec Od / do 4.1 Ohranjanje kulturne dediščine A. Ohranjanje kulturne dediščine Destinacija skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. Dediščino na primeren način vključuje v turistično izkušnjo. Skrbi za primerno in ne prekomerno oglaševanje in izobešanje neprimernih znakov ob kulturnih znamenitostih. Načrtovanje aktivnosti na podlagi sprejetega Lokalnega programa za kulturo Mestne občine Nova Gorica za obdobje Upravljanje vplivov turizma na kulturo A. Vpliv turizma na kulturo Definirati morebitne negativne vplive turizma na kulturo, ki so navedeni v Analizi vplivov turizma v destinaciji Nova Gorica. Čeprav negativnih vplivov turizma na kulturo (še) ne beležimo, moramo opredeliti kako destinacija ukrepa proti zabeleženim ali potencialnim negativnim vplivom turizma na kulturo. Načrtovano je revidiranje analize vplivov turizma v destinaciji Nova Gorica (celotno območje ). Ljudje in tradicija 4.4 Nesnovna dediščina A. Delavnica o nesnovni kulturni dediščini Destinacija bo pripravila delavnico s predavanjem o možnosti vpisa nesnovne dediščine v register Slovenskega etnografskega muzeja. Pregledali bomo potencialno nesnovno dediščino (v sodelovanju, Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, TZNG, Goriški muzej, ZRS SAZU, Zavodom za varstvo kulturne dediščine,...). Goriški muzej Goriški muzej 13

14 5. Družbena klima Človekove pravice Nosilec Od / do 5.5 Zaščita oseb A. Ranljive skupine Destinacija skrbi za ranljive skupine skozi različne aktivnosti in projekte. Sodelovanje s skupnostjo 5.8 Vključevanje prebivalstva v načrtovanje A. Posvet za prebivalce Prebivalce bo destinacija vključila v načrtovanje razvoja turizma območja. Redno anketiranje prebivalstva. Organizacija posveta. 5.9 Osveščanje prebivalstva o trajnostnem turizmu A. Osveščanje prebivalstva o trajnostnem turizmu Z različnimi postopki osveščati prebivalstvo o trajnosti. Pri tem se destinacija povezuje s šolami, fakultetami, turističnimi društvi,... skozi delavnice, posvete, promocijske aktivnosti 5.10 Prispevek deležnikov A. Zasnova akcije za darovanje sredstev Destinacija bo zasnovala akcijo, s katero bo destinacija podprla izbrano iniciativo ter sodelovanje ponudila vsem ciljnim skupinam (podjetja, prebivalci, obiskovalci). Ciljne skupine skozi akcijo lahko darujejo sredstva skozi vse leto Zadovoljstvo prebivalstva A. Anketiranje prebivalstva Redno anketiranje prebivalstva. 14

15 Lokalna ekonomija 5.13 Optimizacija doprinosa zasebnega sektorja A. Razvoj zasebnega sektorja in spodbujanje podjetništva Razvoj zasebnega sektorja in spodbujanje podjetništva na področju turizma. Razvoj iniciativ za lokalno podjetništvo kot je npr. inkubatorji, občinski razpisi, obrtna zbornica..., kjer je vključeno turistično gospodarstvo Promocija lokalnih produktov in storitev A. Promocija produktov in storitev Destinacija promovira lokalno turistično ponudbo pod blagovno znamko Vipavska dolina. Ponudnike vključuje v različne akcije, kampanije in druge promocijske aktivnosti Spremljanje ekonomskih učinkov A. Vzpostavitev spremljanja ekonomskih učinkov Destinacija bo vzpostavila redno in numerično spremljanje ekonomskih kazalnikov - učinkov turizma na destinacijo. Začetno bomo vpostavili monitoring enega ali dveh izmed štirih ekonomskih kazalnikov: a) porabo obiskovalcev, b) RevPAR (prihodek na razpoložljivo sobo), c) zaposlovanje v turizmu in d) investicije v turizem. Primorski tehnološki park RRA Severne Primorske Družbeni vplivi 5.17 Optimizacija družbenih vplivov A. Analiza družbenih vplivov Destinacija spremlja potencialne negativne, moteče vplive turistov na lokalno skupnost in sprejme ukrepe za minimizacijo negativnih vplivov Sezonskost A. Sezonskost v strategiji razvoja turizma destinacije Pri oblikovanju strategije za razvoj turizma v destinaciji bomo strateško naslovili tudi sezonskost. B. 5* doživetja Oblikovati 5* doživetja, privlačna (tudi) izven glavne sezone. 15

16 6. Poslovanje turističnih podjetij Vključevanje turističnih podjetij Nosilec Od / do 6.1 Trajnostne sheme A. Delavnice za turistično gospodarstvo Delavnice za turistično gospodarstvo z različnimi trajnostnimi temami: trajnostne sheme, voda, odpadki, odpadna voda, energija, pravično zaposlovanje 6.2 Objava podjetij z zelenim znakom A. Promocija certificiranih ponudnikov Na spletni strani izpostaviti certificirane ponudnike. Promocija (morebitnih novih in starih) ponudnikov: sporočilo javnosti, spletna stran, objave, Raba vode A. Delavnice za turistično gospodarstvo Delavnice za turistično gospodarstvo z različnimi trajnostnimi temami: trajnostne sheme, voda, odpadki, odpadna voda, energija, pravično zaposlovanje B. Podatki o rabi vode Vsaj eno turistično podjetje objavi podatke o porabi vode. 6.4 Ravnanje z odpadnimi vodami A. Delavnica za turistično gospodarstvo Delavnice za turistično gospodarstvo z različnimi trajnostnimi temami: trajnostne sheme, voda, odpadki, odpadna voda, energija, pravično zaposlovanje 6.5 Trdni odpadki A. Delavnice za turistično gospodarstvo Delavnice za turistično gospodarstvo z različnimi trajnostnimi temami: trajnostne sheme, voda, odpadki, odpadna voda, energija, pravično zaposlovanje 16

17 6.6 Energija in toplogredni plini A. Podatki o porabi energije Vsaj eno turistično podjetje objavi podatke o porabi energije. B. Delavnice za turistično gospodarstvo Delavnice za turistično gospodarstvo z različnimi trajnostnimi temami: trajnostne sheme, voda, odpadki, odpadna voda, energija, pravično zaposlovanje 6.7 Pravično in enakopravno zaposlovanje A. Delavnice za turistično gospodarstvo Delavnice za turistično gospodarstvo z različnimi trajnostnimi temami: trajnostne sheme, voda, odpadki, odpadna voda, energija, pravično zaposlovanje 6.8 Kodeks za turistične vodnike A. Delavnica za turistične vodnike Delavnica / izobraževanje za turistične vodnike. Seznanitev s kodeksom, podpis kodeksa tistim, ki ga še niso. 6.9 Razvoj produktov A. Strategija razvoja turističnih produktov Nova strategija razvoja turizma v destinaciji bo vključevala razvoj turističnih produktov. Informacije in promocija 6.13 Informacije o trajnosti A. Informacije o trajnosti Zeleni napotki za obiskovalce / turiste. JUN 2020 AVG Interpretativne informacije A. Info table po Destinacija ima info table po. Obstoječe obnavlja in jih vzdržuje. Ob potrebi postavi novo. Nudenje informaciji ob naravnih in kulturnih znamenitosti (vsebina, sodelovanje z lokalno skupnostjo, ponudniki ob poti, jeziki...). 17

18 6.15 Zelena destinacija A. Promocija Slovenia Green Destinacija se promovira kot trajnostna destinacija Slovenia Green GOLD. Pri tem se ne omejuje le na naravo in okolje, temveč promovira tudi umetnost in kulturo. Z javnostjo ustrezno komunicira znak Slovenia Green in trajnostne aktivnosti. Znak Slovenia Green GOLD ustrezno promoviramo (promocijski materiali, spletna stran, razobešena tablica in plaketa,...). Promovirajo in dodatno se izpostavljajo primeri dobrih praks v destinaciji. B. Vsebine za spletno stran KSG Pripraviti vsebine za nastajajočo spletno stran KSG. JUN 2020 AVG 2022 Gostoljubje 6.16 Spremljanje značilnosti turističnega obiska A. Anketiranje turistov Anketiranje poteka fizično v TIC-u in pri ponudnikih, anketa je dostopna tudi preko spleta (ponudnikom povemo za povezavo). Ponudimo jo v treh jezikih, poleg slovenščine še v angleškem in italijanskem jeziku Spremljanje zadovoljstva obiskovalcev A. Zadovoljstvo obiskovalcev Redno anketiranje obiskovalcev. Destinacija sistematično spremlja zadovoljstvo obiskovalcev. Rezultate upošteva pri načrtovanju in vpeljavi izboljšav. Na podlagi rezultatov anket destinacija vpeljuje določene spremembe pri JUN 2021 SEPT 2022 načrtovanju. Predstavitev konkretnega primera Trajnost v vprašalnikih A. Ankete Ankete vsebujejo vprašanja o trajnosti Dostopnost A. Dostopnost Destinacija skrbi za dostopnost invalidov na javnih mestih, ustanovah. Turistične znamenitosti v destinaciji so dostopne osebam s posebnimi potrebami (kjer je to mogoče), vendar na način, ki ne posega v jedro znamenitosti. Destinacija spremlja delež turističnih ponudnikov, ki ima prilagojeno dostopnost (vir: ankete). 18

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv Dosežki Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti Matic Sopotnik Mestna občina Ljubljana Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana  Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation BUTIČNA SLOVENIJA K A K O B U T I Č N O S T R A Z U M E T R G & A L I S M O P R I P R A V L J E N I N A R E A L I Z A C I J O N A Š E O B L J U B E Z E L E N E B U T I Č N E S L O V E N I J E Miša Novak,

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

Spodbude MG za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu

Spodbude MG za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu SLOVENIA GREEN www.slovenia.info Spodbude Ministrstva za gospodarstvo za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu Mag. Irena Milinkovič, Ministrstvo za gospodarstvo in Maša Puklavec,

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 11.12.2013 Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje Pisarna Ljubljana Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA www.mg.gov.si, e: gp.mg@gov.si Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana t: 01 4003200, f: 01 4783262 Turistična politika za leto 2010 z usmeritvami za leto 2011 Mag. Marjan Hribar Generalni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 29.03.2013 Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji in severni Evropi urbano kolesarstvo vsestransko podprt

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ priloga_Obrazec letnega poro\350ila_original_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ priloga_Obrazec letnega poro\350ila_original_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

Slovenska Web

Slovenska Web Evropski projekt CHAMP združuje vodilna evropska mesta na področju kolesarjenja. CHAMP mesta želijo s pomočjo medsebojne primerjave najti načine za izboljšanje kolesarske politike in pridobiti nove ideje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Pedstavitev igre Prometna kača [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Pedstavitev igre Prometna kača [Združljivostni način] Predstavitev igre PROMETNA KAČA Okolju prijazno in varno v šolo Sebastian Toplak Ljubljana 29.2.2012 Vsebina Mreža Prometna kača Predstavitev mreže Izvedba igre (kampanje) Priprava na igro Izračun šolskega

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Sporočilo za medije VODENI OGLEDI ZA TURISTE IN DOMAČINE VSAK KONEC TEDNA Znamenitosti, mestne zgodbe in za povrh obisk izbranega urbanega ponudnika (

Sporočilo za medije VODENI OGLEDI ZA TURISTE IN DOMAČINE VSAK KONEC TEDNA Znamenitosti, mestne zgodbe in za povrh obisk izbranega urbanega ponudnika ( Sporočilo za medije VODENI OGLEDI ZA TURISTE IN DOMAČINE VSAK KONEC TEDNA Znamenitosti, mestne zgodbe in za povrh obisk izbranega urbanega ponudnika (Maribor, 31. maj 2017) Zavod za turizem Maribor Pohorje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo http://www.icon-project.eu/ Predstavitev projekta Vesna Kozar vesna.kozar@prc.si; POSOŠKI RAZVOJNI CENTER Dobrovo, 27. marec 2015 Ministero

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kult

Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kult Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kulturne dediščine in spodbujanje skupnih evropskih vrednot

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4. ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.313 (2.59) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

marketing za maksimalen roi

marketing za maksimalen roi PODROČJA DELOVANJA S L O V E N S K E T U R I S T I Č N E O R G A N I Z A C I J E VSEBINSKI DIGITALNI MARKETING KOMUCINIRANJE S POSLOVNIMI JAVNOSTMI RAZISKAVE & RAZVOJ B2C B2B P R E D S T A V N I Š T V

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Zeleni napotki za obisk Slovenije FEEL SLOVENIA GREEN 1. UVOD 1.1. Od zelene narave k zelenim ljudem, ki ustvarjajo slovenski turizem in si želijo gos

Zeleni napotki za obisk Slovenije FEEL SLOVENIA GREEN 1. UVOD 1.1. Od zelene narave k zelenim ljudem, ki ustvarjajo slovenski turizem in si želijo gos Zeleni napotki za obisk Slovenije FEEL SLOVENIA GREEN 1. UVOD 1.1. Od zelene narave k zelenim ljudem, ki ustvarjajo slovenski turizem in si želijo gostiti zeleno naravnane turiste Slovenska turistična

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Prva LIFE delavnica za pripravo prijav Ljubljana, 15. in 16. januar 2019 Program 1. LIFE delavnice za pisanje prijav: Program delavnice Trajanje Naslov sklopa Nosilec 08.30 09.00 Registracija udeležencev

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd M r e ž a d r u ž b e n e k o r i s t n o s t i Kaj se dogaja v okviru kampanje Energija si, bodi učinkovit? - Akcija Varčna sijalka v vsak dom se je zaključila (rezultate bomo posredovali kasneje). -

Prikaži več

OD PROJEKTNE IDEJE DO NAČRTA Priročnik za pripravo projektnih načrtov študijsko leto 2011/2012 Pripravila: Romana Zidar

OD PROJEKTNE IDEJE DO NAČRTA Priročnik za pripravo projektnih načrtov študijsko leto 2011/2012 Pripravila: Romana Zidar OD PROJEKTNE IDEJE DO NAČRTA Priročnik za pripravo projektnih načrtov študijsko leto 2011/2012 Pripravila: Romana Zidar Uvod Za uspešno delo v socialnem delu morate osvojiti kompetence s področja projektnega

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LIFE onkraj OBZORJA Ljubljana, 4. april 2019 Predstavitev projektov LIFE ReBirth in H2020 Cinderela Ana Mladenovič, Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije LIFE14 CAP/SI/000012 Predstavitev

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Icomov kodeks poklicne etike, njegovo poznavanje in upoštevanje dr. Marjeta Mikuž, NMS, Služba za premično dediščino in muzeje Moja teza je, da 90% slovenskih muzejskih delavcev, zaposlenih v muzejih,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give yourself a digital makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Evropski projekt Achieve Dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nizkimi prihodki skozi obiske in energetsko svetovanje 21/04/2011-21/04/2014 Ljubljana, 14.5.2013 Tomislav

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

(Igor Pravst [Združljivostni način])

(Igor Pravst [Združljivostni način]) Kongresni center Brdo, 17. oktober 2017 2. nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje NACIONALNI PORTAL O HRANI IN PREHRANI WWW.PREHRANA.SI PROF. DR. IGOR PRAVST INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ReBirth_LIFE delavnica april 2016 Brdo [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - ReBirth_LIFE delavnica april 2016 Brdo [Združljivostni način] O projektu ReBirth LIFE informativni dan, 8.4.2016, Brdo pri Kranju Alenka Mauko Pranjić, Zavod za gradbeništvo Slovenije O projektu LIFE+ projekt Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TURIZEM IN KULTURA Skupna seja komisij SOS za turizem, kulturo in mladinsko politiko Maribor, 13.9.2017 Jasna Radič, sekretarka Direktorat za turizem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo EKONOMSKI

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1 POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS 1 Dokument Povezovanje rejcev drobnice na območju LAS je nastal v okviru LEADER projekta Ugotovitev stanja rejcev drobnice

Prikaži več

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji Klavdija PERGER, direktorica TGZ Slovenije in koordinatorka SRIP trajnostni turizem

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010

Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010 Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija T: +386 (0)5 330 66 82, F: +386 (0)5 330 66 87, E: rra.sp@rra-sp.si PROGRAM DELA RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE d.o.o.

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator:

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: O projektu Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki smo jo pričeli graditi v letu 2011.

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 19 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 611 (453) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017 Organizator Pokrovitelj 21. USPOSABLJANJE TEHNIČNEGA ASFALTERSKEGA KADRA mag. Slovenko Henigman predsednik ZAS ZAG, 15. in 16. marec 2017 Vsebina predstavitve Asfalterska industrija v Evropi kje so poudarki?

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8938/17 SPORT 33

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Nove zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev ter pogled na eko-modulacijo pristojbin Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Emil Šehič, ZEOS d.o.o. Družba ZEOS Ustanovljeni s strani

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin Predstavitev projekta CINDERELA (Obzorje 2020) Kim Mezga, Ana Mladenovič & Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale Izobraževalna

Prikaži več