JEČMEN NI SAMO ZA V RIČET

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "JEČMEN NI SAMO ZA V RIČET"

Transkripcija

1 JEČMEN NI SAMO ZA V RIČET DRUGA PODROČJA (KMETIJSTVO) Raziskovalna naloga Avtorja: Franka Škorjanec Alen Roškar Mentorica: Mateja Lašič Središče ob Dravi, 2017

2 ZAHVALA Zahvaljujeva se g. Mateju Skolibru za intervju in razlago proizvodnje piva, okoliškim kmetom, da so bili pripravljeni izpolniti anketne vprašalnike, lektorici ge. Lidiji Meško Merc za slovnični pregled raziskovalne naloge, učitelju angleščine g. Matjažu Hanželiču za pomoč pri prevodu v angleški jezik ter še posebej mentorici ge. Mateji Lašič za strokovno pomoč pri izdelavi raziskovalne naloge. 2

3 KAZALO 1 UVOD TEORETIČNI DEL Žita Ječmen Zgodovina ječmena pri nas in v svetu Rast in zgradba ječmena Zrno Korenine Bil List Cvet in socvetje Razširjenost ječmena pri nas Pridelava ječmena v Sloveniji Ječmen v prehrani ljudi in živali Uporaba ječmena v zdravilstvu Pivovarski ječmen Pridelava piva skozi zgodovino Pridelava piva iz ječmena Varjenje piva Varjenje piva nekoč Kemijski procesi pri pridobivanju piva Prostor za zorenja piva in zorenje Uporaba odpadnih produktov iz proizvodnje piva EMPIRIČNI ALI RAZISKOVALNI DEL Metodologija Raziskovalna vprašanja Hipoteze Rezultati anketnega vprašalnika z okoliškimi kmeti Spol anketiranih okoliških kmetovalcev Starost anketiranih okoliških kmetovalcev Pridelava ječmena med okoliškimi kmetovalci Ocena ječmena v primerjavi z ostalimi kulturnimi rastlinami Presežek ječmena na posamezni okoliški kmetiji Ocena letnega presežka ječmena na posamezni okoliški kmetiji Uporaba presežka ječmena na posamezni okoliški kmetiji

4 3.4.8 Mnenje okoliških kmetovalcev o cenjenosti ječmena na slovenskem trgu Primernost odkupnih cen ječmena v Sloveniji Poznavanje uporabe ječmena med okoliškimi kmetovalci Mnenje okoliških kmetovalcev o vzgledu Velike Britanije Poznavanje pivovarne Skolibeer med okoliškimi kmetovalci Poznavanje lokacije pridelovalca piva Prodaja preostanka ječmena za proizvodnjo piva Pripravljenost za povečanje pridelave ječmena za proizvodnjo piva LITERATURA PRILOGE...26 KAZALO SLIK Slika 1: Zgradba ječmena Slika 2: Površina in pridelek ječmena v Sloveniji...10 Slika 3: Tri vrste slada za pridobivanje piva (Pivovarna Skolibeer) Slika 4: Kemijski zapis alkoholnega vrenja piva Slika 5: Prostor za zorenje piva iz ječmena (pivovarna Skolibeer) Slika 6: Prostor za zorenje piva iz ječmena (pivovarna Skolibeer) KAZALO GRAFOV Graf 1: Spol anketiranih okoliških kmetovalcev v odstotkih (%) Graf 2: Starost anketiranih okoliških kmetovalcev v odstotkih (%) Graf 3: Pridelava ječmena med okoliškimi kmetovalci v odstotkih (%) Graf 4: Ocena ječmena glede na ostale kulturne rastline na posamezni kmetiji v odstotkih (%) Graf 5: Presežek ječmena na posamezni okoliški kmetiji ob koncu leta v odstotkih (%)...17 Graf 6: Ocena letnega presežka ječmena ob koncu leta na posamezni kmetiji v odstotkih (%) Graf 7: Uporaba presežka ječmena na posamezni okoliški kmetiji v odstotkih (%) Graf 8: Mnenje okoliških kmetov o cenjenosti ječmena na Slovenskem trgu v odstotkih (%) Graf 9: Primernost odkupnih cen ječmena v Sloveniji v odstotkih (%)...19 Graf 10: Poznavanje uporabe ječmena med okoliškimi kmetovalci v odstotkih (%) Graf 11: Mnenje okoliških kmetovalcev o vzgledu Velike Britanije v odstotkih (%) Graf 12: Poznavanje pivovarne Skolibeer med okoliškimi kmetovalci v odstotkih (%) Graf 13: Poznavanje lokacije pridelovalca piva v odstotkih (%) Graf 14: Prodaja preostanka ječmena za proizvodnjo piva v odstotkih (%) Graf 15: Pripravljenost za povečanje pridelave ječmena za proizvodnjo piva v odstotkih (%)

5 POVZETEK Raziskovalne naloge sva se lotila z namenom preučiti pridelavo in uporabo ječmena v našem okolju ter raziskati možnosti, kako izboljšati cenjenost in uporabo ječmena. V našem domačem kraju že 7 let deluje manjša zasebna pivovarna, katere vodja je gospod Matej Skoliber. Kot kmetovalec in mlad diplomant se je uprl nizkim odkupnim cenam ječmena tako, da se je odločil, da le-to kulturno rastlino uporabi za proizvodnjo piva. Njegova ideja je obrodila sadove, hkrati pa odpira številne možnosti za nadaljnjo izkoriščanje odpadnih produktov. Na začetku raziskovalne naloge sva postavila hipotezi, da je ječmen premalo cenjeno in izkoriščeno žito ter da je proizvodnja ječmena za proizvodnjo piva bolj ekonomična kot prodaja le-tega za krmljenje živine. Po temeljitem pregledu strokovne literature in oblikovanju teoretičnega dela sva se lotila raziskave. Hipotezi sva dokazovala s pomočjo anketnih vprašalnikov za okoliške kmetovalce in s pomočjo intervjuja z lokalnim proizvajalcem piva. Vse podatke sva analizirala tako, da sva pregledala vse odgovore, jih statistično obdelala in primerjala med seboj. Ugotovila sva, da je ječmen (tako po mnenju kmetovalcev kot lokalnega proizvajalca piva) premalo cenjeno žito. Skozi raziskovalno delo sva potrdila tudi svojo drugo hipotezo s tem, ko sva ugotovila, da bi bili kmetje in g. Skoliber pripravljeni sodelovati v nadaljnji, obsežnejši proizvodnji piva iz ječmena, saj bi bilo to za njih bolj ekonomično. Ječmen ostaja in mora ostati krmno žito, želja pri kmetovalcih pa je iz prodaje le-tega pridobiti čim več. Obstaja želja kmetovalcev po drugih možnostih izkoriščanja ječmena, a na drugi strani obstaja tudi strah pred tem. Ta izhaja iz velikih finančnih stroškov, ki so potrebni za postavitev lastne pivovarne in povezovanja okoliških kmetov v tako imenovane pivovarske obrate. Želja in hkratni strah kmetovalcev pa sta odlična iztočnica za nadaljnje raziskovalno delo. Ključne besede: ječmen, žito, pivo, uporaba ječmena, pivo iz ječmena. ABSTRACT The purpose of our research paper was to investigate the production and use of barley in our surroundings and explore possibilities to improve the appreciation and use of barley. In our hometown small private brewery, whose leader is Mr. Matej Skoliber operates for 7 years. As a farmer and a young graduate who rebelled against the low purchase price of barley in such way that he has decided to use the crop plant for the production of beer. His idea was good, but opened up numerous possibilities for further exploitation of waste products. At the beginning of the research work we have put up a hypothesis that the barley is insufficiently appreciated and utilized grain, and that the production of barley for beer production is more economical than sale for feeding livestock. After a thorough review of the scientific literature and formulating the theoretical part, we started the research. We wanted to prove our hypothesis with the help of questionnaires for the surrounding farmers and through interviews with local beer producers. We analyzed all the data so that we reviewed all responses and statistically analyzed and compared them with each other. We found out that the barley is according to the opinions of farmers and local beer producers, under-appreciated grain. Through research, we also confirmed our second hypothesis, when we found out that the farmers and Mr. Skoliber would be willing to participate in further, more extensive production of beer from barley, as it would be more economical. Barley remains and must remain, feeding grain, but the farmers desire is to gain as much as they can from the sale. There is a desire of farmers for alternatives exploitation of barley, but also a fear on the other side. This fear comes from the large financial costs, which are necessary for building of the brewery and the integration of the surrounding farmers in the so-called malting plants. The desire and the fear of farmers at the same time, is an excellent starting point for further research. Keywords: barley, corn, beer, using barley beer from barley. 5

6 1 UVOD Ječmen (lat. Hordeum vulgare) je rastlinska vrsta, ki jo uvrščamo v družino trav. Velja za zelo staro žito, ki se uporablja za moko, nepogrešljiv pa je za krmljenje perutnine in prašičev, saj izboljšuje kakovost mesa. Po svetu poznamo več kot 50 sort ječmena, njegova prvotna domovina pa še danes ni dorečena. Uporablja se kot surovina za pridobivanje piva, viskija, kvasa, sladu, sladnega ekstrakta in za prehrano ljudi. V Sloveniji ječmen pridelujemo pretežno za krmljenje živine, po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije (Jesensko poročilo, 2015, str. 21 in Prva ocena stanja v kmetijstvu, 2016, str. 19) pa je njegova pridelava v zadnjih letih, z izjemo leta 2016, kljub nižjim odkupnim cenam, v porastu. Pred nekaj leti je v našem kraju z uporabo ječmena presenetil g. Matej Skoliber. Kot mlad, inovativen diplomirani živilski tehnolog se je lotil proizvodnje piva kar v svoji garaži. Proizvodnja se je skozi leta povečevala in mu sedaj predstavlja del dohodka. Omenjen primer je v naju spodbudil zanimanje in željo po raziskovalni nalogi. V nalogi ne spodbujava in zagovarjava proizvodnje alkoholnih pijač, niti ne želiva promovirati proizvajalca piva. Namen raziskovalne naloge je raziskati kulturno rastlino ječmen, njene zdravilne učinke in ugotoviti, kako zahtevna je proizvodnja piva iz ječmena, ter raziskati, ali obstajajo v našem kraju možnosti in interesi za uporabo te kulturne rastline za namen proizvodnje piva. Raziskovalna naloga v teoretičnem delu podrobneje predstavlja kulturno rastlino ječmen in proizvodnjo piva iz ječmena. V empiričnem delu raziskovalne naloge predstavljava intervju z lokalnim proizvajalcem piva, rezultate anketnih vprašalnikov, na katere so odgovarjali okoliški kmetje, in predstavljava možnosti za uporabo odpadnega produkta pri proizvodnji piva za nadaljnjo uporabo. Skozi raziskovalno delo domnevava, da je ječmen preslabo izkoriščena in preslabo cenjena kulturna rastlina ter da je proizvodnja ječmena za proizvodnjo piva bolj ekonomična kot prodaja le-tega za krmljenje živine. Večino teoretičnih izhodišč za raziskovalno nalogo sva pridobila iz knjig avtorjev: Ovaska, Logar, Kocjan, Tajnšek, Todorič, Gračan, iz letnih poročil Kmetijskega inštituta Slovenije in iz drugih relevantnih spletnih strani. 6

7 2 TEORETIČNI DEL 2.1 Žita Žita so skupno ime za kulturne rastline s klasi ali lati. Zaradi bogate kemične sestave, enostavne pridelave in možnosti skladiščenja so pomembna za prehrano, krmo živine in industrijo. Vsebujejo veliko vitaminov, proteinov, mineralov, vlaknin in beljakovin (Ovaska, Logar, Kocjan in sod., 2007, str. 850). Agronomi jih delijo na prava in neprava (tudi prosasta) žita. Med prava žita spadajo pšenica, ječmen, rž in oves. Za te rastline je značilno, da vzkalijo pri temperaturi 0 C, potrebujejo visoko vlažnost, njihova klica pa ima vsaj dve prakoreninici. Značilni sta brazda in bradica, velika potreba vode pri kalitvi in dobro prenašanje suše (Tajnšek, 1980, str ). 2.2 Ječmen Ječmen (lat. Hordeum vulgare) je trava s klasastimi socvetji. Velja za zelo staro žito, katerega moko dodajajo v prehrani ljudi pšenični moki, sicer pa se uporablja v največji meri kot krmno žito in za pripravo piva in viskija, kvasa, sladu in sladnega ekstrakta, pražen pa za nadomestek kave. V prehrani ljudi je najpogosteje zastopan v obliki ječmenove kaše, ki se imenuje ješprenj in se uporablja za pripravo jedi, imenovano ričet (povzeto po: obiskano dne ). 2.3 Zgodovina ječmena pri nas in v svetu Ječmen je bil med prvimi gojenimi žiti temelj razvoja civilizacije na Bližnjem vzhodu. Njegova prvotna domovina še danes ni povsem znana, po nekaterih izsledkih bi naj prihajal iz Etiopije in jugovzhodne Azije, kjer so ga gojili že pred več kot 7000 leti. Stari Grki so ječmen pridobivali od Egipčanov, se z njim prehranjevali, ga darovali bogovom in z njim kronali zmagovalce na igrah. Ječmen je bil kruh revnega prebivalstva in osnovna prehrana vojščakov. Tudi gladiatorje so hranili z ječmenom, zato se jih je prijelo ime»ječmenarji«. Vplival naj bi na plodnost in čistost razuma grških atletov in filozofov. Z zrnjem ječmena so krmili tudi domače živali, zlasti konje (Kocjan, 2015, str. 34). 2.4 Rast in zgradba ječmena Ječmen za svojo rast potrebuje globoka, srednje težka in rodovitna tla, ker so njegove korenine pri črpanju hranil in vode prešibke. Sejemo ga lahko po pšenici, a ne obratno, ker so možne okužbe z glivičnimi boleznimi (Kocjan, 2015, str. 35) Zrno Ječmen obrodi enosemenski plod, ki ga imenujemo zrno. Le-to je sestavljeno iz lupine, meljaka in kalčka. Vloga zaščitne lupine je ščititi zrno pred vremenskimi vplivi, njegova debelina pa je odvisna od rastnih razmer. Meljak je ključni del zrna, bogat s škrobom, beljakovinami in encimi, v njegovem jedru pa je nameščen kalček, ki je poln maščob, encimov, vitaminov in aminokislin (Tajnšek, 1980, str ) Korenine Ječmen ima šopaste korenine, torej veliko enakovrednih korenin brez glavne korenine. Zanj so značilne dvojne korenine: prvotne in drugotne. Prvotne zrastejo neposredno iz kalčka, zato jih imenujemo tudi prakoreninice. Ječmen vzklije s 5 8 prakoreninicami, ki nato poženejo izrastke, dlačicam podobne laske oz. drugotne korenine. Le-te pozneje oskrbujejo ječmen z rudninami (Todorić, Gračan, 1982, str. 9 21). 7

8 2.4.3 Bil Steblo ječmena se imenuje bil, včasih tudi bilka. Je valjasto, votlo, svetlo ali temno zelene barve in zraste do 150 cm visoko. Bil je sestavljena iz 5 6 členkov, ki so pri dnu najkrajši in najdebelejši, zgornji pa najtanjši in najdaljši (Todorić, Gračan, 1982, str. 9 21) List Listi ječmena so premenjalno nameščeni. Sestavljeni so iz listne nožnice, cevastega nastavka in listne ploskve, ki je suličasta in vzporedno žilnata. Listna ploskev je trakasta in se konča z ostrim vrhom. Zgornji listi so širši kot spodnji, razen dveh krajših zgornjih listov. Listi ječmena se običajno zvijajo na desno. Pod listno nožnico se nahaja jeziček, ki preprečuje, da bi voda vdrla med nožnico in bil. Glede na dolžino jezička ločimo ječmen od pšenice, rži in ovsa. Jeziček ječmena je majhen z nedlakavimi ušesci (Todorić, Gračan, 1982, str. 9 21) Cvet in socvetje Ječmen tvori socvetje v obliki klasa, ki ga sestavlja členkovito cikcakasto vreteno z izmenjujočimi se klaski. Ob strani sta čašasti ogrinjali ali plevi, ki klasek deloma objemata. Sledi do 7 izmenjujočih se cvetov, ki so dvospolni. Moški spolni organi so prašniki in prašne niti, ženski pa pestič s plodnico, vratom in brazdama. Vsa žita imajo po 3 prašnike (Todorić, Gračan, 1982, str. 9 21). Klasasto socvetje (3 klaski tvorijo eno klasno vreteno). Vsak klasek je en cvet. Steblo. Zrelo zrnje. Srednje dolgi podolgovati listi, skrajšani pri dnu; vzporedne žile ENOKALIČNICA. Listi nimajo razvitega peclja, ampak so samo pritrjeni na steblo. Šopaste korenine. Slika 1: Zgradba ječmena. (Vir: Ovaska, Logar, Kocjan in sod., 2007, str. 850) 8

9 2.5 Razširjenost ječmena pri nas Pri nas je ječmen razširjen predvsem kot krmno žito. Sejanje ječmena se je od sredine 80. let prejšnjega stoletja, ko ga je bilo okoli 7000 hektarjev, povečalo na približno hektarjev. V pridelavi prevladujejo predvsem ozimne sorte za krmo (Kocjan, 2015, str ). V letu 2015 se je površina z ječmenom povečala in presegla povprečje zadnjega petletnega obdobja ( ) za 12 %. Pridelanega je bilo skoraj ton, odkupna cena ječmena pa je bila (kljub enakim stroškom pridelave) nižja kot leta poprej (Zagorc, Moljk, Bedrač in sod., 2015, str. 21). V letu 2016 pa se je površina z ječmenom zmanjšala. Ječmen je bil požet s 4 % manj njiv kot v letu poprej (nadomestila ga je tritikala). Pridelanega ga je bilo ton, kar je odstotek manj od rekordnega pridelka leto prej in dobro desetino več kot v zadnjem petletnem obdobju. Letina ječmena je bila v zadnjem letu dobra, tudi hektarski pridelek je bil za 3 % večji kot leto poprej. Na ravni EU je bila v letu 2016 po ocenah na podlagi trenutno znanih podatkov Evropske komisije pridelava ječmena zaradi slabše letine za 4 % manjša kot v letu Tudi cene ječmena so imele v letu 2016 podobno gibanje kot pšenica, so pa se izrazito znižale cene ječmena v Sloveniji, ki bi se po napovedih SURS-a naj znižale tudi v letošnjem letu (za 6 %). Odkupna cena ječmena je tako v letu 2016 znašala v povprečju 133 /t, kar je bilo v primerjavi z letom 2015 slabše za 1 %. Po ocenah Kmetijskega inštituta Slovenije tako ostaja ekonomski položaj tržnih pridelovalcev ječmena slab in podpovprečen (Poročilo o stanju v kmetijstvu, 2016, str ). Slika 2: Pridelava poljščin v Sloveniji za leti 2015 in (Vir: Zagorc in sod., 2016, str. 7) 2.6 Pridelava ječmena v Sloveniji Jari ječmen posejemo februarja ali marca. V obdobju rasti je ječmen občutljiv na preveliko nihanje temperature in vlage (Kocjan, 2015, str ). 9

10 Slika 2: Površina in pridelek ječmena v Sloveniji. (Vir: Zagorc in sod., 2016, str. 19) 2.7 Ječmen v prehrani ljudi in živali Za pripravo jedi uporabljamo oluščen ječmen. Ječmenovo zrno je trše od vseh žit in se najdlje kuha, zato ga je pred kuhanjem priporočljivo namakati. Ječmen lahko uporabimo za različne stvari. Nekatere izmed teh so ričet, juha, polpeti, kosmiči, kruh ipd. Uporabljamo ga tudi v farmacevtske namene, za krmo domačih živali in v proizvodnji piva (Kocjan, 2015, str ). V prehrani uporabljamo oluščen in glaziran ječmen. Najbolj je v uporabi za pripravo piva in viskija. Pri peki kruha dodajamo pšenični moki tudi ječmenovo moko, vendar v manjši količini, in tako spečemo kruh nekoliko temnejše barve, ki ima poseben okus. Zaradi izjemnih prehrambenih in zdravilnih lastnosti ga je priporočljivo večkrat uporabljati (Dermota in sod., 2011). 2.8 Uporaba ječmena v zdravilstvu Ječmen ima vrsto zdravilnih učinkov. Notranja uporaba: ječmenova moka, prepražena in na mleku skuhana v juho, ustavlja drisko, pomaga pa tudi doječim materam, da imajo dovolj mleka. Ječmen postane po daljšem kuhanju sluzast in je s sluzom pomembna prehrana želodčnih bolnikov. V pivovarnah pripravljajo iz neoluščenega ječmena slad, ki ima veliko hranilno vrednost za želodčne bolnike (Dermota in sod., 2011). Zunanja uporaba: vroči obkladki iz ječmenove moke in mleka na vnete otekline. Topel obkladek iz ječmena hitreje pozdravi vnete otekline. Ječmenovo moko, zavreto s kisom, polagamo kot obkladke na obolele sklepe pri sklepni revmi, putiki ali protinu. Ječmenova voda: ječmenovo zrnje kuhamo tako dolgo, da zrna pokajo. Vodo odcedimo in z njo grgramo, kadar imamo obolelo grlo ali smo hripavi. Z njo lahko umivamo tudi hrapave in razpokane roke, lahko pa to vodo osladimo, dodamo limono ali jabolčni kis ter jo pijemo pri vnetju mehurja in hripavosti (Dermota in sod., 2011). 2.9 Pivovarski ječmen Najboljše sorte pivovarskega ječmena imajo povešen klas s plevnatim zrnjem. Zrnje ječmena za slad mora biti bogato s škrobom in revnejše z beljakovinami (Kocjan, 2015, str ). 10

11 2.10 Pridelava piva skozi zgodovino Pivo je ena najstarejših pijač, kar jih pozna človeštvo. Pridelovanje piva sega 9000 let nazaj, ko so Sumerci po naključju na soncu pustili glinene posode z žitom, v katere je zašla voda. Verjetno se jim je tožilo za izgubljenim pridelkom, zato so ga želeli na nek način uporabiti. Izkazalo se je, da je po naključju pridobljena tekočina prijetnega okusa, hkrati pa vpliva še na prijetno razpoloženje. Prvi naj bi pivo začeli variti Babilonci v Mezopotamiji, med rekama Evfrat in Tigris. Kasneje so to tradicijo nadaljevali Asirci in Perzijci. Boginja piva naj bi po starih babilonskih zapisih bila Nin Harri, ki so jo Babilonci zelo častili. Ko govorimo o starosti pivovarstva, moramo upoštevati tri vrste dokazov: arheološke ostanke, ki pričajo o proizvodnji piva, slikovni material in zapise v različnih vrstah pisav. Kakor hitro se je razvilo pekarstvo, se je kmalu zatem razvilo tudi pivovarstvo. Pivo nastane tudi iz ječmena, za katerega zgodovinarji menijo, da je ena najstarejših kulturnih rastlin, ki jih pozna človeštvo. Sofoklej je pivo označil kot čudovito in zdravilno pijačo, Cezar pa kot božanski napitek (Hribernik, 2014, str. 10). V Evropi se je začelo pivo močno spreminjati. Vse do srednjega veka je bilo varjenje piva predvsem žensko opravilo. V srednjem veku so pivovarstvo iz družinskega kroga prenesli v pivovarne. Takšni obrati so bili po navadi v rokah menihov in nun v samostanih, delovale pa so tudi mestne in grajske pivovarne (Hribernik, 2014, str. 10) Pridelava piva iz ječmena Surovine za pridobivanje piva iz ječmena so: Ječmenov slad: je osnovna surovina, ki jo pridobivajo iz dvorednega jarega pivovarskega ječmena. Pivu daje sestavine ekstrakta, od katerega sta odvisna njegova polnost in jakost. Proces, v katerem iz ječmena nastane slad, je razgradnja zrn s pomočjo encimov, katerih aktivnost se med kaljenjem žita znatno poveča. Voda: je glavna sestavina vseh pijač in je topilo. V pivovarstvu se uporablja za pripravo piva in kot tehnološka voda za varjenje, pranje in hlajenje. Za en hektoliter piva porabijo od 10 do 20 hektolitrov vode. Hmelj (lat. Humulus lupulus): je dvodomna plezalka in trajnica iz družin konopljevk, ki raste v vlažnejših predelih Evrope, Kavkaza in Sibirije. Hmelj konzervira pivo ter mu daje značilen vonj in prijetno grenak okus. Deluje tudi baktericidno. Pivski kvas: povzroča alkoholno vrenje. Kvasovke (ali pivski kvas) so mikroskopsko majhne enocelične glivice iz družine Saccharomycetaceae. V pivovarstvu največ uporabljajo kvasovke spodnjega vrenja, ki jih je izoliral in laboratorijsko vzgojil danski mikrobiolog Emil Christian Hansen. Sladkor: se dodaja predvsem za boljši okus in hrano kvasovk (Hribernik, 2014, str. 11) Varjenje piva Pri pridelavi piva iz ječmena ločimo naslednje postopke: - priprava surovin, - varjenje, - alkoholno vrenje (kipenje), - zorenje piva. Varjenje piva se začne tako, da gre pivovarski slad najprej skozi mlin, nato pa ga v drozgovniku zmešamo s štirikratno do petkratno količino vode. Nastalo drozgo postopoma kuhamo in vedno znova črpamo nazaj v drozgovnik, dokler ne doseže v kadi želene temperature, ki je približno 78 C. S tem se primerno raztopi maltoza (sladni sladkor), ki se nahaja v sladu. Namen varjenja je aktiviranje encimov, ki škrob pretvorijo v sladkor. Pri varjenju se ob delovanju encimov razgradijo škrobne in beljakovinske snovi, ki preidejo v tekoče stanje. Ko je postopek oslajevanja končan, drozgo odcedimo. Preostanki slada ostanejo v čistilniku. Ko to tekočino odcedimo, dobimo začimbo ali sladko pivo. To sladko pivo ali začimbo damo v posodo za začimbo, kjer ji primešamo hmelj (npr. 300 g hmelja dodajo 300 l piva) in tako dobljeno tekočino kuhamo pri 100 C, dokler ne dosežemo želene jakosti piva, kar se zgodi z izparevanjem tekočine. Tako dobljeno vročo pivino nato prečrpamo v usedalnike v vrelni kleti, kjer jo ohladimo na temperaturo 8 18 C, prefiltriramo in zračimo. Po tem procesu varjenja piva sledi vrenje piva ali fermentacija (Hribernik, 2014, str ). Na koncu pride še do zadnjega vrenja, pri katerem nastane alkohol; to je sekundarna fermentacija, pri kateri nastanejo mehurčki ogljikovega dioksida (Ustni vir: Skolibeer, 2017). 11

12 Slika 3: Tri vrste slada za pridobivanje piva (Pivovarna Skolibeer). (Avtor: Franka Škorjanec, 2017) Varjenje piva nekoč Za vrenje piva so nekoč uporabljali starejšo besedo kipenje. Mlado pivo, ki se je nahajalo v ponvi za začimbo v vrelnem stanju, so še enkrat precedili in tako odstranili ostanke hmelja. Potem so ga pretočili v hladne kadi, kjer se je hladil na temperaturi C. Ohlajeno pivino so prečrpali v vrelne kadi in ji dodali kvas, da so sprožili alkoholno vrenje. Po 12 urah se je na površini pivine nabrala pena. To je bil znak, da se je alkoholno vrenje začelo. Preostali sladkor v mladem pivu se pretvori v alkohol, ogljikov dioksid (CO₂) in aromatske snovi (Hribernik, 2014, str ) Kemijski procesi pri pridobivanju piva Pri pridobivanju piva je glavni kemijski proces fermentacija ali alkoholno vrenje. Mlado pivo, ki ga dobimo, je potrebno ohladiti na C. Ohlajenemu pivu nato dodamo glive kvasovke, ki poskrbijo, da se sladkor pretvori v alkohol. Po približno 12 urah se na površju pojavi bela pena, kar je znak, da se je alkoholno vrenje pričelo. Pri alkoholnem vrenju se sladkor glukoza (s pomočjo encimov gliv kvasovk) pretvarja v alkohol etanol in plin ogljikov dioksid (Hribernik, 2014, str. 13). Proces alkoholnega vrenja lahko zapišem s kemijsko enačbo: encimi gliv kvasovk C 6H 12O 6 2 C 2H 5OH + 2 CO 2 Slika 4: Kemijski zapis alkoholnega vrenja piva. (Vir: Hribernik, 2014, str. 13) Prostor za zorenja piva in zorenje Po postopku vrenja piva sledi postopek zorenja, ki poteka v zaprtih tankih, velikih posodah, pri temperaturi 0 1 C. Med zorenjem prevre preostali ekstrakt, sprošča se ogljikov dioksid, ki ustvarja nadtlak, ta pa povzroča karbonizacijo piva. V skladiščni kleti pustimo pivo najmanj 3 4 mesece. Pivo je popolnoma zrelo šele takrat, ko doživi še naknadno vrenje zaradi kvasa, ki ga je v vrelni kleti vedno nekaj. V tem času se pivo zbistri ter obogati s CO₂ in drugimi sestavinami, ki mu dajejo dokončni želeni okus. Pivo je potrebno še filtrirati, nakar je pripravljeno za polnjenje v steklenice, sode ter pločevinke (Hribernik, 2014, str ). 12

13 Slika 5: Prostor za zorenje piva iz ječmena (pivovarna Skolibeer). (Avtor: Franka Škorjanec, 2017) Slika 6: Prostor za zorenje piva iz ječmena (pivovarna Skolibeer). (Avtor: Franka Škorjanec, 2017) 2.12 Uporaba odpadnih produktov iz proizvodnje piva Pivovarna Adnams na vzhodu Velike Britanije je začela odpadke, ki nastanejo ob proizvodnji piva, reciklirati in tako proizvajati bioplin. Sedaj se velik odstotek gospodinjstev celo ogreva in kuha s tako pridobljeno energijo. Povprečno gospodinjstvo naj bi za kuhanje in gretje porabilo toliko bioplina, kot ga nastane pri proizvodnji nekaj več kot 300 l piva. Prav tako se lahko odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji bioplina, ponovno uporabijo. Nekatere pivovarne v tujini izkoriščajo odpadne produkte pri proizvodnji piva za lastna ogrevanja tovarn, nekatere pa iz njih celo pridelujejo kruh. Poljedelci jih uporabljajo za gnojilo za ječmen, suhe odpadne produkte iz proizvodnje ječmena pa lahko tudi posušimo in jih dodamo jedem kot prilogo (spominjajo na kosmiče). Lahko pa se odpadni produkti iz proizvodnje piva ponovno uporabijo kot hrana za živali, saj so leti izredno energetsko bogati (Slovenske novice, 2010 in ustni vir: Skolibeer, 2017). 13

14 3 EMPIRIČNI ALI RAZISKOVALNI DEL 3.1 Metodologija V empiričnem delu raziskovalne naloge sva analizirala anketni vprašalnik za okoliške kmetovalce in intervju, ki sva ga opravila z lokalnim proizvajalcem piva, g. Matejem Skolibrom. Analiza anketnih vprašalnikov je potekala tako, da sva preštela odgovore in jih statistično obdelala ter primerjala z najinimi hipotezami. Odgovore, ki sva jih dobila na intervjuju in ogledu lokalne pivovarne Skolibeer, sva posnela s pomočjo snemalnika zvoka, jih nato zapisala ter primerjala z odgovori okoliških kmetov v anketnih vprašalnikih. 3.2 Raziskovalna vprašanja Pri izdelavi raziskovalne naloge sva si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: - Ali je ječmen slabo zastopana kulturna rastlina? - Kakšen je potek proizvodnje piva in ali je zahteven? - Ali je proizvodnja ječmena za proizvodnjo piva bolj ekonomična oz. dobičkonosna kot za krmljenje živine? - Ali bi bili okoliški kmetje pripravljeni pričeti s proizvodnjo ječmena za proizvodnjo piva? 3.3 Hipoteze Na podlagi raziskovalnih vprašanj sva si tako izoblikovala hipotezi: - Ječmen je slabo zastopana in slabo cenjena kulturna rastlina. - Proizvodnja ječmena je bolj ekonomična oz. dobičkonosna za proizvodnjo piva kot pa za krmljenje živine. 3.4 Rezultati anketnega vprašalnika z okoliškimi kmeti V nadaljevanju raziskovalne naloge pregledno prikazujeva in pojasnjujeva ugotovitve svoje raziskovalne naloge. 14

15 3.4.1 Spol anketiranih okoliških kmetovalcev Spol anketiranih kmetovalcev. (N = 30) 10% Moški Ženske 90% Graf 1: Spol anketiranih okoliških kmetovalcev v odstotkih (%). Graf 1 prikazuje spol anketiranih kmetovalcev. Izmed vseh 30 anketiranih kmetovalcev je 90 % moških in 10 % žensk Starost anketiranih okoliških kmetovalcev 60% 50% 40% Starost anketiranih kmetovalcev. (N = 30) 30% 20% Starost 10% 0% Manj kot let let. Več kot 50. Graf 2: Starost anketiranih okoliških kmetovalcev v odstotkih (%). Graf 2 prikazuje starost anketiranih okoliških kmetovalcev. Razvidno je, da je polovica okoliških kmetovalcev (50 %), ki sva jih vključila v anketiranje, starih med 40 in 50 let. To je lep prikaz, da se prebivalstvo stara oz. da se s kmetijstvom na podeželju ukvarja pretežno starejše prebivalstvo. Omenjena ugotovitev naj služi v opozorilo pristojnim institucijam, saj jasno kaže na to, da je delež mladih kmetovalcev (starih do 40 let) zelo majhen. Brez obdelovanja in pridelave poljščin ter drugih stvari, ki jih kmetovalci počno, propadajo njive, polja in travniki, ki bi lahko bili izkoriščeni v boljše namene, kot je npr. pridelava ječmena in proces pridobivanja piva iz ječmena. 15

16 3.4.3 Pridelava ječmena med okoliškimi kmetovalci Ali na vaši kmetiji pridelujete ječmen? (N = 30) Da. Ne. 100% Graf 3: Pridelava ječmena med okoliškimi kmetovalci v odstotkih (%). Graf 3 prikazuje pridelavo ječmena med okoliškimi kmetovalci. Izmed vseh 30 anketiranih kmetovalcev ječmen pridelujejo vsi anketiranci (100 %). To pomeni, da je ječmen dobro poznana in zastopana kulturna rastlina, pomembna predvsem za krmljenje živine. To je bila odlična informacija za najino raziskovalno nalogo, saj se lahko ta pridelek (ob strinjanju kmetov in želji kmetov po večjem dohodku) izkoristi za proizvodnjo piva Ocena ječmena v primerjavi z ostalimi kulturnimi rastlinami Ocenite, kolikšen je vaš letni pridelek ječmena v primerjavi z ostalimi kulturnimi rastlinami, ki jih pridelate na svoji kmetiji? (N = 30) 17% 53% 3% 27% do 10%. od 11 do 30%. od 31 do 50%. od 51 do 80%. več kot 80%. Graf 4: Ocena ječmena glede na ostale kulturne rastline na posamezni kmetiji v odstotkih (%). Graf 4 prikazuje količino ječmena na posamezni kmetiji glede na ostale kulturne rastline. Razvidno je, da največ (53 %) okoliških kmetovalcev pridela med 11 in 30 % ječmena glede na ostale kulturne rastline, ki jih na kmetiji še dodatno pridelujejo (npr. pšenica, koruza, oves itd.). Ob takšni pridelavi ječmena lahko sklepamo, da bi se proizvodnja piva iz ječmena lahko izvedla, saj je pridelek zadosten. Proizvodnja piva pa bi bila ob taki pridelavi ječmena uspešna predvsem, če bi se okoliški kmetje združili v tako imenovane obrate za proizvodnjo piva. 16

17 3.4.5 Presežek ječmena na posamezni okoliški kmetiji Ali se ob koncu leta soočate s presežkom ječmena? (N = 30) 20% 80% Da. Ne. Graf 5: Presežek ječmena na posamezni okoliški kmetiji ob koncu leta v odstotkih (%). Graf 5 prikazuje, da se 80 % okoliških kmetovalcev ne sooča s presežkom ječmena na kmetiji. Ta podatek kaže, da izrazitega presežka ječmena na posamezni okoliški kmetiji sicer ni, kar pa ne pomeni, da za proizvodnjo piva okoliški kmetje ne bi imeli glavne surovine, tj. ječmena, saj bi se proizvodnja le-tega ob dobičkonosni proizvodnji piva zagotovo spremenila oz. povečala Ocena letnega presežka ječmena na posamezni okoliški kmetiji Ocenite presežek ječmena ob koncu leta na vaši kmetiji. (N = 6) 33% 33% do 3% letnega pridelka. 33% od 4 do 6% letnega pridelka. od 7 do 9% letnega pridelka. Graf 6: Ocena letnega presežka ječmena ob koncu leta na posamezni kmetiji v odstotkih (%). Graf 6 prikazuje oceno letnega presežka ječmena ob koncu leta na posamezni okoliški kmetiji. Iz grafa je razvidno, da je presežek ječmena precej različen od kmetije do kmetije. Kar ena tretjina anketiranih okoliških kmetovalcev se sooča s približno 10-odstotnim presežkom ječmena, kar je pri upoštevanju, da večina kmetovalcev pridela do 30 % ječmena (graf 4), relativno veliko. Sklepava, da bi presežek ječmena na posamezni kmetiji lahko izkoristili za proizvodnjo piva in ga s tem porabili koristno in z doprinosom. 17

18 3.4.7 Uporaba presežka ječmena na posamezni okoliški kmetiji Kaj običajno storite s presežkom ječmena na vaši kmetiji? (N = 12) Prodamo ga za krmljenje živine. Prodamo ga za 8% proizvodnjo bioplina. Ga skladiščimo. 82% Ga zavržemo. Drugo. Graf 7: Uporaba presežka ječmena na posamezni okoliški kmetiji v odstotkih (%). Graf 7 prikazuje, kaj kmetovalci običajno storijo s presežkom ječmena na svoji kmetiji. Razvidno je, da kar 82 % anketiranih kmetovalcev presežek ječmena proda za krmljenje živine. To kaže, da je v Sloveniji ječmen v največji meri še vedno izkoriščen za krmljenje živine, majhen odstotek ječmena pa se skladišči za različne namene (med njimi lahko ponovno za krmljenje živine). Ob dejstvu, ki sva ga predstavila že v poglavju Razširjenost ječmena pri nas, in ob nizkih odkupnih cenah krmnega ječmena v Sloveniji tako obstaja upravičeno mnenje, da bi bili kmetovalci zainteresirani prodati ječmen za proizvodnjo piva, saj je le-to bolj dobičkonosno. Na tem mestu tako lahko delno potrdiva tudi svojo hipotezo, da je ječmen slabo cenjeno žito, saj se kljub njegovi vsestranski uporabi in zdravilnosti v Sloveniji še vedno uporablja izključno za krmljenje živine Mnenje okoliških kmetovalcev o cenjenosti ječmena na slovenskem trgu Menite, da je ječmen dovolj cenjeno žito na trgu? (N = 30) 23% Da. Ne. 77% Graf 8: Mnenje okoliških kmetov o cenjenosti ječmena na Slovenskem trgu v odstotkih (%). Graf 8 prikazuje mnenje okoliških kmetovalcev o cenjenosti ječmena na trgu. Kar 77 % anketiranih okoliških kmetovalcev je mnenja, da ječmen ni dovolj cenjeno žito. V tem delu tako lahko potrdiva najino hipotezo:»ječmen je slabo zastopana in slabo cenjena kulturna rastlina.«to potrjujeva na podlagi grafa 7 in grafa 8 ter na podlagi teoretičnih izhodišč, ki sva jih predstavila v poglavju Razširjenost ječmena pri nas. 18

19 3.4.9 Primernost odkupnih cen ječmena v Sloveniji Menite, da so odkupne cene ječmena v Sloveniji primerne? (N = 30) 3% 10% 87% Da. Ne. Ne vem. Graf 9: Primernost odkupnih cen ječmena v Sloveniji v odstotkih (%). Graf 9 prikazuje mnenje okoliških kmetovalcev o primernosti odkupnih cen ječmena v Sloveniji. Iz grafa je razvidno, da je kar 87 % anketiranih okoliških kmetovalcev mnenja, da so odkupne cene ječmena prenizke. O tem sva pisala že v poglavju Razširjenost ječmena pri nas, hkrati pa rezultat kaže nezadovoljstvo kmetov z odkupnimi cenami krmnega ječmena, zato upravičeno sklepava, da bi bili kmetje pripravljeni pridelan ječmen prodati za namen proizvodnje piva, saj je zanj cena višja Poznavanje uporabe ječmena med okoliškimi kmetovalci Ali veste, da je ječmen tudi glavna sestavina za proizvod slada, nekaterih alkoholnih pijač (npr. piva), v Veliki Britaniji pa se velik odstotek gospodinjstev celo ograva z bioplinom, ki nastane iz ostankov ječmena pri proizvodnji piva? (N = 30) Da. Ne. 100% Graf 10: Poznavanje uporabe ječmena med okoliškimi kmetovalci v odstotkih (%). Graf 10 prikazuje, da okoliški kmetje vedo, da se iz ječmena lahko pridela pivo in da se v Veliki Britaniji del gospodinjstev ogreva z bioplinom, ki nastane iz ostankov ječmena pri proizvodnji piva (100 %). 19

20 Mnenje okoliških kmetovalcev o vzgledu Velike Britanije Ali menite, da bi tudi v Središču ob Dravi morali slediti vzgledu Velike Britanije? (N = 30) 20% 80% Da. Ne. Graf 11: Mnenje okoliških kmetovalcev o vzgledu Velike Britanije v odstotkih (%). Graf 11 prikazuje mnenje okoliških kmetovalcev o tem, če bi tudi v Središču ob Dravi morali slediti vzgledu Velike Britanije pri izkoriščanju odpadnih produktov iz proizvodnje piva za ogrevanje gospodinjstev. Kar 80 % anketiranih okoliških kmetovalcev je mnenja, da bi vzgledu iz tujine morala slediti tudi lokalna pivovarna iz Središča ob Dravi Poznavanje pivovarne Skolibeer med okoliškimi kmetovalci Ali veste, da imamo v Središču ob Dravi manjšo pivovarno, ki prideluje pivo iz ječmena? (N = 30) 3% Da. Ne. 97% Graf 12: Poznavanje pivovarne Skolibeer med okoliškimi kmetovalci v odstotkih (%). Graf 12 prikazuje, da okoliški kmetje vedo (97 %), da imamo v Središču ob Dravi lokalno pivovarno, ki prideluje pivo iz ječmena. 20

21 Poznavanje lokacije pridelovalca piva Kje je lokacija pridelovalca piva? (N = 30) 3% 3% 93% Središče ob Dravi. Grabe. Šalovci. Obrež Ne vem. Graf 13: Poznavanje lokacije pridelovalca piva v odstotkih (%). Graf 13 prikazuje, da kar 93 % anketiranih okoliških kmetovalcev pozna točno lokacijo proizvajalca piva Skolibeer, to so vas Grabe, ki sicer spadajo v občino Središče ob Dravi Prodaja preostanka ječmena za proizvodnjo piva Ali bi bili pripravljeni prodati preostanek ječmena za proizvodnjo piva? (N = 30) 17% 7% 77% Da. Ne. Ne vem. Graf 14: Prodaja preostanka ječmena za proizvodnjo piva v odstotkih (%). Graf 14 prikazuje pripravljenost okoliških kmetovalcev za prodajo preostanka ječmena na kmetiji za namen proizvodnje piva. Kar 77 % anketiranih kmetovalcev bi preostanek ječmena bilo pripravljenih prodati za proizvodnjo piva. 21

22 Pripravljenost za povečanje pridelave ječmena za proizvodnjo piva Ali bi bili pripravljeni povečati pridelavo ječmena za proizvodnjo piva? (N = 30) 10% 17% 73% Da. Ne. Ne vem. Graf 15: Pripravljenost za povečanje pridelave ječmena za proizvodnjo piva v odstotkih (%). Graf 15 prikazuje, da bi bilo kar 73 % anketiranih okoliških kmetovalcev pripravljenih povečati pridelavo ječmena za namen proizvodnje piva. V tem delu lahko tako na podlagi grafov 14 in 15 ter intervjuja, ki sva ga opravila z g. Matejem Skolibrom in ga predstavljava v nadaljevanju, potrdiva hipotezo:»proizvodnja ječmena je bolj ekonomična oz. dobičkonosna za proizvodnjo piva kot pa za krmljenje živine.«3.5 Rezultati intervjuja V četrtek, , sva se odpravila na ogled lokalne pivovarne Skolibeer, kjer sva z vodjem pivovarne gospodom Matejem Skolibrom opravila intervju in mu zastavila spodnja vprašanja. 1. Prosim, povejte na kratko nekaj besed o sebi (kdo ste, kaj ste po poklicu, kje ste zaposleni itd.). Sem Matej Skoliber, univerzitetni diplomirani živilski tehnolog. Študiral sem v Ljubljani, sedaj pa sem zaposlen v pivovarni Bevog, v Avstriji. 2. Od kdaj pridelujete pivo? Prvi sodček piva sem zvaril leta Od kod ideja po proizvodnji piva iz ječmena? Na študiju v Ljubljani sem se seznanil s proizvodnjo piva. Ječmen pa sem izbral zato, ker ima najbolj ugodno sestavo za pridobivanje piva in ker ima zdravilne, pozitivne lastnosti. 4. Kaj vas je popeljalo do odločitve za proizvodnjo piva iz ječmena? Navdih sem dobil na faksu v Ljubljani, proizvodnja piva me je zelo zanimala, hkrati pa sem diplomiral iz znanja o kvasovkah. 5. Kakšen je proizvodni cikel piva? Ali je proizvodnja piva zahtevna? Slad zmeljem in ga dam v kotel. Potem se vse zmeša in se kuha na temperaturi 78 stopinj Celzija, da se v vodi raztopijo sladkorji. Nato se ta zmes prečrpa in precedi. Ostane samo sladica, ki jo prečrpam še nazaj v prvi kotel. Potem sladica vre na 100 stopinjah Celzija. Med vretjem dodam hmelj, ki je začimba, npr. 300 gramom hmelja dodam 300 litrov piva. Hmelj dodam med vretjem zato, da dobim aromo in okus. Nato ga ohladim na 18 stopinj Celzija. Kotli s sladico gredo, ko je pivo hladno, še enkrat skozi filtre. Na koncu pride še do zadnjega vrenja, pri katerem nastane alkohol ter se sprosti sekundarna fermentacija, pri kateri nastanejo mehurčki CO 2, tj. ogljikov dioksid. Proizvodnja je dokaj zahtevna. 22

23 6. Ali za proizvodnjo piva uporabite ječmen, ki ga pridelate sami, ali le-tega še odkupujete od drugih kmetov? Ne, za proizvodnjo piva kupim slad od drugih proizvajalcev. 7. Ali imate kakšne posebnosti oz. težave pri pridelavi ječmena? Slad za pridobivanje piva kupim že pripravljen, sicer doma tudi sejemo ječmen. Večjih problemov pri pridelavi ni, saj je v naši okolici prst zelo rodovitna. 8. Kakšna je bila vaša začetna investicija, da ste zagnali proizvodnjo piva? Moja začetna investicija je bila približno od 30 do 40 tisoč evrov. 9. Ali se vaša proizvodnja piva povečuje? Da. Vsako leto pridelam več piva. Predlani sem pridelal 6000 litrov, lani litrov, letos pa načrtujem od do litrov piva. 10. Ali bi lahko prodali večjo količino piva, v kolikor bi imeli večjo pridelavo piva? Seveda, saj imamo možnost in prostore, ki bi jih lahko koristno uporabili in izkoristili. 11. Kdo so vaši kupci? Trenutno prodajam točeno pivo v dve gostilni in včasih kakšnemu posamezniku. 12. Ali bi bili pri proizvodnji piva pripravljeni k sodelovanju sprejeti tudi okoliške kmete in skupaj z njimi investirati v izgradnjo večjega obrata za pridelavo piva? Vsekakor, če bi bil interes drugih k sodelovanju, bi se z veseljem vključil. 13. Ali se proizvodnja piva iz ekonomskega vidika izide bolje, kot če bi poljščino prodali za krmljenje živine? Ja, dejansko se to bolje obnese, saj so cene samega žita prenizke. 14. Kaj storite z odpadnimi produkti, ki nastanejo pri proizvodnji piva? Glavni produkt»tropine«porabim kot hrano za živali. 15. Ali vam je znano, da v Veliki Britaniji iz ostankov ječmena pri proizvodnji piva pridelujejo bioplin, s katerim se ogreva veliko gospodinjstev? Ali tudi sami razmišljate, da bi tako izkoristili odpadne produkte pri izdelavi piva? Da, za to sem že slišal. Vem pa tudi, da v večjih tovarnah te odpadke izkoriščajo kot vir energije za ogrevanje v proizvodnji piva. 16. Znano je, da so cene žit na trgu zelo nizke. Kmetje vsako leto tarnajo, da za svoj pridelek ne dobijo primernega plačila. Ali vidite proizvodnjo pivo iz ječmena kot alternativno možnost za pridelovalce ječmena, s katero bi zaslužili več? Ja, saj se s tem več zasluži. Problem je le v tem, da je v proizvodnjo in tovarno potrebno veliko vložiti. Je dobra alternativa, a vsak kmet ne bo šel gradit pivovarne, da bi s tem več zaslužil, zato se znajde s prodajo samega žita. 23

24 5 ZAKLJUČEK Na začetku najine raziskovalne naloge sva si zadala osnovni hipotezi, da je ječmen slabo zastopana in cenjena kulturna rastlina ter da je pridelava ječmena bolj ekonomična oz. dobičkonosna za proizvodnjo piva kot pa za krmljenje živine. Po preučitvi strokovne literature, ki sva jo uporabila za oblikovanje teoretičnih izhodišč, z analizo anketnih vprašalnikov za okoliške kmetovalce in na podlagi intervjuja, ki sva ga opravila z g. Matejem Skolibrom, sva prišla do ugotovitev, da lahko najini hipotezi potrdiva. Torej je bila najina metoda raziskovanja dobro sestavljena in uspešna. Da sva lahko napisala raziskovalno nalogo, sva (zraven oblikovanja in izvedbe ankete in intervjuja) iskala vso ustrezno literaturo in razlage ter si ogledala lokalno pivovarno Skolibeer, kjer nama je g. Skoliber z veseljem pokazal prostore pridelave in proizvodnje piva, slad za pridobivanje piva, prostore za hlajenje in prostore za točenje. Ob ogledu njegove pivovarne nama je podal tudi ogromno znanja, nasvetov in teorij, ki sva jih uporabila in zapisala v teoretičnem in empiričnem delu raziskovalne naloge. Po temeljiti preučitvi literature o ječmenu, o kakovosti in cenjenosti omenjenega žita, sva se odločila, da bova sestavila anketni vprašalnik, ga razdelila med okoliške kmetovalce in podatke analizirala. Na podlagi intervjuja z g. Matejem Skolibrom sva spoznala, da je pridelava ječmena za proizvodnjo piva, ki je sicer zahtevna, mnogo bolj dobičkonosna kot pridelava ječmena za krmljenje živine. Na podlagi analize podatkov iz anketnih vprašalnikov, intervjuja in literature tako povzemava naslednje ugotovitve raziskovalne naloge: Ječmen se resnično spopada s slabo zastopanostjo in cenjenostjo. Dohodek kmetov, ki ječmen pridelujejo, pa bi se dal izboljšati z alternativnimi možnostmi izkoriščanja žita, med katere spada tudi uporaba ječmena za proizvodnjo piva. Začetna investicija v pivovarno je sicer res zelo visoka, zato bi bilo na tem mestu smiselno povezovanje okoliških kmetov v pivovarske obrate. Pri raziskovalnem delu sva si zadala hipotezi: - Ječmen je slabo zastopana in slabo cenjena kulturna rastlina. - Proizvodnja ječmena je bolj ekonomična oz. dobičkonosna za proizvodnjo piva kot za krmljenje živine. Z analizo anketnih vprašalnikov in intervjuja sva dokazala naslednje: V naši okolici vsi kmetovalci pridelujejo ječmen. Majhen odstotek le-teh se ob koncu leta sooča s presežkom ječmena, saj ga večino porabijo za krmljenje živine. To kaže, da je ječmen zelo zastopana kulturna rastlina med okoliškimi kmetovalci, a še vedno premalo izkoriščena v druge namene (kljub njegovi vsestranskosti in zdravilnosti). Na podlagi omenjenega tako potrjujeva svojo prvo hipotezo: Ječmen je slabo zastopana in slabo cenjena kulturna rastlina. Da so odkupne cene ječmena na slovenskem trgu v zadnjih letih nizke, sva dokazala že v teoretičnem delu in to potrdila z analizo anketnih vprašalnikov in intervjuja. Na podlagi omenjenih dokazov tako potrjujeva tudi svojo drugo hipotezo: Proizvodnja ječmena je bolj ekonomična oz. dobičkonosna za proizvodnjo piva kot za krmljenje živine. Ob koncu raziskovalne naloge sva tako zadovoljna s pridobljenimi rezultati, a hkrati radovedna, zakaj se nekatere stvari v Sloveniji ne spremenijo. V tem delu tako vidiva možnosti za nadaljnjo raziskovalno delo, predvsem v smislu, zakaj se kmetje ne odločajo za prodajo ječmena za proizvodnjo piva in zakaj so odkupne cene ječmena tako nizke. Prav tako so ugotovitve raziskovalne naloge pomembne za gospodarstvo, kmetijstvo in ekologijo (alternativne oblike ogrevanj gospodinjstev). Meniva, da bi kulturno rastlino ječmen, kmetje morali bolje izkoristiti in slediti sodobnim, tujim trendom na področju gospodarstva, kmetijstva in ekologije. Vesela sva, da sva skozi raziskovalno nalogo odkrila odlično priložnost, ki bi jo v prihodnosti lahko uporabili kmetovalci in si tako povečali dohodke, ki bi jim v vsakdanjem življenju prišli še kako prav in jim mogoče celo olajšali življenje. 24

25 6 LITERATURA Ačko Kacjan, D., Poljščine: Pridelava in uporaba. Ljubljana: ČZD Kmečki glas, 2015 (str ). Arnes: učilnica: biologija: zlatopolje: žita zlatega polja: ječmen. Dostop na: ( ). Benec, D., Kovač, M., Oblak, T., Petrovič, M., Žnidaršič, B., Fetah Kočevar, M., Dimic, A., Mrzel, K., Založnik, M., Jošar, J., Večko, S., Kristan Trampuš, I., Čurč, D., Sambolec, M., Mulej, M., Albolena, T., Zver, K., Lukman, N., Oblak, T., Zdjelar, T., Eberl, T., Ličina, A., Ceglar, Š., Avguštin, T., Reš, M., Darovec, B., Bone, M., Škulj, A., Žniderič, D., Capuder, J., Kovač Viršek, M., Kajfež Bogataj, L., Gregorič, M., Poler, A., Tič Ralijan, N., Mihovec, M., Smole, J.,, Žuvela, T., Biščak, D., Zdravilni ječmen. Ljubljana: Dostop na: ( ). Biologija 3. KRALJESTVO RASTLINE. Kritosemenke: Enokaličnice in dvokaličnice. Dostop na: ( ). Čeh Brežnik, B., Spoznavanje poljščin: opis poljščin. Dostop na: ( ). Hribernik, T., Đermanović, M., PRIDOBIVANJE DOMAČEGA PIVA. Celje, Dostopno na: ( ). Kocjan, M., Veliki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007 (str. 850). Slovenske novice: Britanska gospodinjstva ogrevajo s pivom Dostop na: ( ). Tajnšek, T., Strnine in koruza v Sloveniji. Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1980 (str ). Todorić, I., Gračan, R., Specialno poljedelstvo. Ljubljana: DZS, 1982 (str. 9 21). Zagorc, B., Moljk, B., Bedrač, M., Pintar, M., Volk, T., Rednak, M., Kožar, M., Prva ocena stanja v kmetijstvu v letu 2015: jesensko poročilo. Ljubljana, 2015 (str. 7, 21) ( ). Zagorc, B., Moljk, B., Brečko, J., Bedrač, M., Pintar, M., Rednak, M., Kožar, M., Travnikar, T., Volk, T., Prva ocena stanja v kmetijstvu Dostop na: ( ). Zdravje: Žita, ki varujejo srce Dostop na: ( ). 25

26 7 PRILOGE ANKETNI VPRAŠALNIK Sva Franka Škorjanec in Alen Roškar, učenca 9. in 8. razreda Osnovne šole Središče ob Dravi. V okviru projekta Popestrimo šolo pripravljava raziskovalno nalogo z naslovom»ječmen ni samo za v ričet«. V njej bova raziskala, kakšna je pridelava omenjene kulturne rastline v našem območju, in poskušala poiskati inovativne možnosti za izkoristek tega žita (proizvodnja piva). Vljudno vas prosiva, da si vzamete nekaj minut časa in rešite anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen. Za vaše odgovore se vam že vnaprej zahvaljujeva. Spol: M Ž Starost: 1. Ali na vaši kmetiji pridelujete ječmen? a) Da. b) Ne. Če ste na prvo vprašanje odgovorili z DA, vas prosiva, da odgovorite na naslednja vprašanja. 2. Ocenite, kolikšen je vaš letni pridelek ječmena v primerjavi z ostalimi kulturnimi rastlinami, ki jih pridelate na svoji kmetiji? a) Do 10 %. b) Od 11 do 30 %. c) Od 31 do 50 %. d) Od 51 do 80 %. e) Več kot 80 %. 3. Ali se ob koncu leta soočate s presežkom ječmena? a) Da. b) Ne. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim, ocenite presežek ječmena ob koncu leta na vaši kmetiji. a) Do 3% letnega pridelka. b) Od 4 do 6 % letnega pridelka. c) Od 7 do 9 % letnega pridelka. d) Več kot 10 % letnega pridelka. 4. Kaj običajno storite s presežkom ječmena na vaši kmetiji? a) Prodamo ga za krmljenje živine. b) Prodamo ga za proizvodnjo bioplina. c) Ga skladiščimo. d) Ga zavržemo. e) Drugo: 26

27 5. Menite, da je ječmen dovolj cenjeno žito na trgu? a) Da. b) Ne. c) Ne vem. 6. Menite, da so odkupne cene ječmena v Sloveniji primerne? a) Da. b) Ne. c) Ne vem. 7. Ali veste, da je ječmen tudi glavna sestavina za proizvod slada, nekaterih alkoholnih pijač (npr. piva), v Veliki Britaniji pa se velik odstotek gospodinjstev celo ogreva z bioplinom, ki nastane iz ostankov ječmena pri proizvodnji piva? a) Da. b) Ne. 8. Ali menite, da bi tudi v Sloveniji morali slediti vzgledu Velike Britanije? a) Da. b) Ne. 9. Ali veste, da imamo v Središču ob Dravi manjšo pivovarno, kjer prideluje pivo iz ječmena? a) Da. b) Ne. 10. Kje je lokacija pridelovalca piva? a) Središče ob Dravi. b) Grabe. c) Šalovci. d) Obrež. e) Ne vem. 11. Ali bi bili pripravljeni prodati preostanek ječmena za proizvodnjo piva? a) Da. b) Ne. c) Ne vem. 12. Ali bi bili pripravljeni povečati pridelavo ječmena za proizvodnjo piva? a) Da. b) Ne. c) Ne vem. 27

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pridelava in poraba žita v Sloveniji, Svetu in EU Marjeta Bizjak Direktorat za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, 25. 11. 2015 Vsebina Splošni podatki o kmetijstvu

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

ALKOHOLI

ALKOHOLI ALKOHOLI Kaj je alkohol? Alkohol je bistvena učinkovina v alkoholnih pijačah, ter alkoholi so pomembna skupina organskih spojin. V kemiji je alkohol splošen pojem, ki ga uporabljamo za vsako organsko spojino,

Prikaži več

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo Izpostava Brežice Cesta prvih borcev 41 8250 Brežice tel, fax: (07) 49 61 165 E-mail: marija.levak@siol.net DRUŠTVO KMETIC BREŽICE BIZELJSKO www.kmetijskizavod-nm.si Iz ajde pripravljamo številne jedi,

Prikaži več

Microsoft Word - KME-PMG_2005.doc

Microsoft Word - KME-PMG_2005.doc KME-PMG 1 1 5 3 2 4 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 99/05) Posredovanje podatkov je za pravne osebe obvezno. VPRAŠALNIK

Prikaži več

Microsoft Word - KME-PMG 07.doc

Microsoft Word - KME-PMG 07.doc KME-PMG 1 1 5 3 2 4 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 117/07) Posredovanje podatkov je za pravne osebe obvezno.

Prikaži več

Priloga II-Izhodišča-EKO

Priloga II-Izhodišča-EKO Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana Slovenija/Slovenia T +386 (0)1 280 52 62 F +386 (0)1 280 52 55 E info@kis.si www.kis.si Izhodišča izdelave modelnih izračunov za določitev višine plačil za ukrep

Prikaži več

OS Podgora

OS Podgora Vzgoja sadik paradižnika, feferonov, paprike, jajčevcev, zelene S kmetijskim krožkom smo začeli že januarja 2010. Ker pozimi ni dela na vrtu, smo vzgajali sadike (135 kom) na okenskih policah šole. Nekaj

Prikaži več

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1 POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS 1 Dokument Povezovanje rejcev drobnice na območju LAS je nastal v okviru LEADER projekta Ugotovitev stanja rejcev drobnice

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delovanja z delovanjem nebeljakovinskih katalizatorjev in

Prikaži več

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332 Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 216/217] QUESTIONS RESPONSES 332 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Insights Average.7/7 points Median /7 points Range -6 points Total points distribution No.

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Predstavitev projekta

Predstavitev projekta Emisije toplogrednih plinov v kmetijstvu Emisije TGP v govedoreji Jože Verbič, Janez Jeretina, Tomaž Perpar Kmetijski inštitut Slovenije CRP V4-1816 Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka

Prikaži več

KAV A

KAV A KAV A SPLOŠNO Kava je napitek iz prevretih zmletih zrn rastline kavovca. Je tradicionalno poživilo. V Evropo so kavo prvi prinesli beneški trgovci v 17. stoletju Uspeva v Afriki, Ameriki, Indoneziji in

Prikaži več

training farmers for sustainable succession processes Študije primerov Mariaoliva Lombardi

training farmers for sustainable succession processes Študije primerov Mariaoliva Lombardi training farmers for sustainable succession processes Študije primerov Mariaoliva Lombardi 1. Uvod Kmetija je bila majhna do srednje velika za pridelavo bivoljega mleka, upravljal jo je oče. Mariaoliva

Prikaži več

Kmetijska šola Grm Sevno Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007

Kmetijska šola Grm Sevno Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007 Kmetijska šola Grm Sevno 13 8000 Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007 O ENCIMIH So najpomembnejša skupina beljakovin, so biokatalizatorji, znanih je okoli 3000, znižujejo aktivacijsko

Prikaži več

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo Izvozni focus 2017 Seven Refractories je podjetje, ki proizvaja materijale za ognjeodporno keramiko. Ustanovljeno je bilo maja 31.maja 2010. Izgraditev hale in postavitev dveh proizvodnih linij smo zaključili

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

St George Day Presentation By…

St George Day  Presentation By… Promocija St. George ST. GEORGE ali SV. JURIJ ST. GEORGE ali SV. JURIJ Saint George (ali sveti Jurij) je bil po legendi rimski vojak sirskega porekla in častnik na straži rimskega cesarja Dioklecijana,

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

DAN MALICA KOSILO Torek Sreda Četrtek mleko (7) kvašen flancat (1, 3, 7) jabolka EKO sadni čaj ovsena žemlja (1, 3, 7

DAN MALICA KOSILO Torek Sreda Četrtek mleko (7) kvašen flancat (1, 3, 7) jabolka EKO sadni čaj ovsena žemlja (1, 3, 7 3. 5. 2016 4. 5. 2016 5. 5. 2016 mleko (7) kvašen flancat (1, 3, 7) jabolka EKO ovsena žemlja (1, 3, 7) poli salama paradižnik mlečni zdrob (lokalno) (1, 7) čokoladni posip (6) suho sadje porova juha (1,

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem pose

NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem pose NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem posevku Ta letak vam nudi informacije o dobrih kmetijskih

Prikaži več

Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA

Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA 49 93 53% 93 53% 49 53% Q1b NE 7 93 8% 93 8% 7 8% Q1c

Prikaži več

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način]

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način] Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi poljščin v praksi Milan Repič, ŽIPO Lenart Drago Majcen, Karsia Dutovlje d.o.o Draga Zadravec KGZS-Zavod Maribor Razlogi za spremembe Strokovno

Prikaži več

14 VPLIV SUŠE 1992 NA PRIDELEK KMETIJSKIH RASTLIN (KORUZA) Iztok Matajc* UDK Pričujoče delo obravnava vpliv kmetijske suše na pridelek koruze

14 VPLIV SUŠE 1992 NA PRIDELEK KMETIJSKIH RASTLIN (KORUZA) Iztok Matajc* UDK Pričujoče delo obravnava vpliv kmetijske suše na pridelek koruze 14 VPLIV SUŠE 1992 NA PRIDELEK KMETIJSKIH RASTLIN (KORUZA) Iztok Matajc* UDK 62.112 Pričujoče delo obravnava vpliv kmetijske suše na pridelek koruze v dveh severovzhodnih predelih Slovenije leta 1992.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«dr. Črtomir Rozman, dr. Karmen Pažek, dr. Janez Petek Namen pričujoče študije je: Deskriptivna analiza trga s sladkorjem in implikacije

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okol

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okol Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje P R A V I L N I K o kakovosti izdelkov iz žit I.

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? -

ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? - ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? - Kakšnega izvora je hrana ki jo jemo: živalskega, rastlinskega

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Spletno orodje \(KOKRA\) za ra\350unanje obrokov za krave molznice [Samo za branje] [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Spletno orodje \(KOKRA\) za ra\350unanje obrokov za krave molznice [Samo za branje] [Zdru\236ljivostni na\350in]) Spletno orodje (KOKRA) za računanje obrokov za krave molznice Drago BABNIK, Jože VERBIČ, Tomaž ŽNIDARŠIČ, Janez JERETINA, Janez JENKO, Tomaž PERPAR, Boris IVANOVIČ Interaktivni spletni program za načrtovanje

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

JEDILNIK OD IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN

JEDILNIK OD IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN OD 1.9.2016 IN 2.9.2016 SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN TER SLEDI OREŠKOV IN SEZAMA! ZLATE MISLI O POGUMU: Naša pot

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazec - objava zagovora mag_delo MSc (3).doc

Microsoft Word - Obrazec - objava zagovora mag_delo MSc (3).doc Z A G O V O R A M A G I ST R S K E G A Rok Turniški absolvent študijskega programa: Magistrski študijski program druge stopnje AGRONOMIJA bo v četrtek, 29. 9. 2016 ob 08:00 v prostoru 'A2 - oddelek za

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

M A R T O N G E N E T I C S Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. SEMENSKA ŽITA 2017/2018 V PONUDBI TUDI OLJNA OGRŠČICA

M A R T O N G E N E T I C S Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. SEMENSKA ŽITA 2017/2018 V PONUDBI TUDI OLJNA OGRŠČICA M A R T O N G E N E T I C S Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. SEMENSKA ŽITA 2017/2018 V PONUDBI TUDI OLJNA OGRŠČICA Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Spoštovani poljedelci! Žetev žit in oljne ogrščice

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Stran 9628 / Št. 64 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANI

Stran 9628 / Št. 64 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANI Stran 9628 / Št. 64 / 28. 9. 2018 PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV IN SKUPIN PROIZVAJALCEV ZA SKUPNO TRŽENJE I. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPREMEMBE V OBDAVČITVI DOHODKA OD PRIDELAVE JAGOD mag. Vesna Velikonja, univ.dipl.inž.kmet. Specialistka za agrarno ekonomiko KGZS - ZAVOD LJ 1. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) JAVNE FINANCE JAVNI PRIHODKI

Prikaži več

zdr04.doc

zdr04.doc Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil Q0) anketar oznaci ali odgovarja... 1 skrbnik 2 ostali Q1) ZA ZACETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI,

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017-2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

TITLE

TITLE Nezadržno se bliža 17. marec, to je prav poseben dan, pri pivopivcih okrog sveta rezerviran za prav posebno praznovanje - Dan Svetega Patrika. Na ta dan pridejo v ospredje veseljačenje in neskončne količine

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN DIETA PRI LEDVIČNI BOLEZNI Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten stanja vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji 11. do 20. avgusta 2011 OBVESTILO Spet je nastopila vročina. Vremenske razmere so idealne za dozorevanje zgodnjih sort hrušk in jablan, ki

Prikaži več

Zadovoljstvo dijakov s šolsko prehrano

Zadovoljstvo dijakov s šolsko prehrano ZADOVOLJSTVO DIJAKOV S ŠOLSKO PREHRANO Primerjava šolskih let 2015/16, 2016/17, 2017/18 Vzorec Poklicni program (SPI) Strokovni program (SSI) Gimnazija (GIM) Skupaj 2015/16 0 190 40 230 2016/17 50 115

Prikaži več

Pasa_konj

Pasa_konj Nadzorovana paša konj mag. Matej Vidrih Katedra za pridelovanje krme in pašništvo, Oddelek za agronomijo Kratka predstavitev: 1. Ureditev zemljišča za nadzorovano pašo konj 2. Značilnosti paše konj 3.

Prikaži več

KME-DEC SEZNAM VPRAŠANJ IN NAVODILA, KI VAM BODO V POMOČ PRI TELEFONSKEM ANKETIRANJU ZA LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE ŽIVINOREJE IN POSEJANIH POVRŠIN

KME-DEC SEZNAM VPRAŠANJ IN NAVODILA, KI VAM BODO V POMOČ PRI TELEFONSKEM ANKETIRANJU ZA LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE ŽIVINOREJE IN POSEJANIH POVRŠIN KME-DEC SEZNAM VPRAŠANJ IN NAVODILA, KI VAM BODO V POMOČ PRI TELEFONSKEM ANKETIRANJU ZA LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE ŽIVINOREJE IN POSEJANIH POVRŠIN V JESENSKI SETVI, DECEMBER 2013 Namen statističnega

Prikaži več

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po v

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po v ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po vrstnem redu vprašanj 3. Ali je vašemu otroku všeč šolska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC Spoštovani vinogradniki, pred nami je 47. Praznik refoška in slovenske Istre. Tudi z letošnjim našim skupnim praznikom želimo, da je bolj prepoznaven in privlačen za obiskovalce iz vse Slovenije kot tudi

Prikaži več

Microsoft Word - KONČNA VERZIJA.doc

Microsoft Word - KONČNA VERZIJA.doc OSNOVNA ŠOLA POLJANE Poljane nad Škofjo Loko 100 MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA VARČUJEM, PRIHODNOST IN SREČO KUPUJEM Tematsko področje: SOCIOLOGIJA Avtorja: Mateja Božnar,

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Ana STARIHA KMETIJSTVO V BELI KRAJINI LETA 2020 DIPLOMSKI PROJEKT Univerzitetni študij - 1. stopnja Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI

Prikaži več

PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK, ZAJTRK GRAHAM KRUH(1,6,11), KREM MASLO(7) BELA ŽITNA

PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK, ZAJTRK GRAHAM KRUH(1,6,11), KREM MASLO(7) BELA ŽITNA 1. 1. 2018 2. 1. 2018 3. 1. 2018 4. 1. 2018 5. 1. 2018 KRUH(1,6,11), KREM MASLO(7) BELA ŽITNA KAVA(1,6,7) MAKOVA ŠTRUČKA(1,6), POLENTA,, KRUH(1,6,11) MANDARINE JABOLKA ANANAS PRAZNIK PRAZNIK KRUH(1,6,11),

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

Microsoft Word - MG-8 popis kmetijstva.doc

Microsoft Word - MG-8 popis kmetijstva.doc METODOLOŠKO GRADIVO ISBN 961-239-107-6 POPIS KMETIJSTVA 2010 NAVODILA ZA POPISOVALCE IN INŠTRUKTORJE Št. 8, Ljubljana, 2010 2 Metodološko gradivo, št. 8/2010 Pripravil: SURS, Oddelek za statistiko kmetijstva,

Prikaži več

1

1 UČINKI PRESTRUKTURIRANJA SREDNJE VELIKE KMETIJE Tea Krajec tea.krajec@gmail.com POVZETEK V članku je predstavljen učinek prestrukturiranja srednje velike kmetije. Da se prestrukturiranje lahko predstavi,

Prikaži več

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE Ekonomska šola Celje Gimnazija in srednja šola BOMO V PRIHODNJE KUPOVALI LE ŠE TUJE? Raziskovalna naloga Avtorice: Mojca Strmšnik, 4. b Katarina Blatnik, 4. b Sara Jagodič, 4. b Mentorica: Manja Ferme

Prikaži več

PowerPoint slovenska predloga

PowerPoint slovenska predloga NSP/2019/010 Predstavitev predloga koncepta analize trga plačil Tina Vehovar Smole, Banka Slovenije 14. seja Nacionalnega sveta za plačila 4. julij 2019 Izhodišča za pripravo analize Aktivnost priprave

Prikaži več

JEDILNIK ZA MESEC

JEDILNIK ZA MESEC ŽITA KI VSEBUJEJO GLUTEN RAKCI IN SOJA IN NJE 2 6 Legenda alergenov: PŠENICA 1 RŽ 1A JEČMEN 1B OVES 1C PIRA 1D JAJCA IN MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI KI VSEBUJEJO LAKTOZO LEŠNIKI 8B OREHI 8C LISTNA ZELENA

Prikaži več

Ali je vegetarijanstvo moda muha ali način življenja? - Raziskovalna naloga - Celje, 2019 Mestna občina Celje Komisija Mladi za Celje ALI JE VEGETARIJ

Ali je vegetarijanstvo moda muha ali način življenja? - Raziskovalna naloga - Celje, 2019 Mestna občina Celje Komisija Mladi za Celje ALI JE VEGETARIJ Mestna občina Celje Komisija Mladi za Celje ALI JE VEGETARIJANSTVO MODNA MUHA ALI NAČIN ŽIVLJENJA? RAZISKOVALNA NALOGA AVTORICI: Tia Maria Turk, 9.r Izabela Hubert Pluemper, 9.r MENTORICA: Patricija Jakop,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 14 IntrerspecifiOna razmerja .ppt

Microsoft PowerPoint - 14 IntrerspecifiOna razmerja .ppt IV. POPULACIJSKA EKOLOGIJA 14. Interspecifična razmerja Št.l.: 2006/2007 1 1. INTERSPECIFIČNA RAZMERJA Osebki ene vrste so v odnosih z osebki drugih vrst, pri čemer so lahko ti odnosi: nevtralni (0), pozitivni

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in

UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in priimek: D. V. Skupina: 5 / D Maribor, 7. 5. 2012

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka stran 2 Pričakovanja podjetij glede na velikost stran

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

BOLEZNI KOSTI

BOLEZNI KOSTI BOLEZNI KOSTI Glavni vzroki za osteoporozo so: družinska nagnjenost k osteoporozi, pomanjkanje kalcija v prehrani, pomanjkanje gibanja, kajenje, pretirano pitje alkohola in zgodnja menopavza. Zdravljenje:

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17154111* PSIHOLOGIJA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Strukturirane naloge Torek, 30. maj 2017 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Prikaži več

Povzetek_Test trgovin_drogerije in parfumerije_Februar_2011

Povzetek_Test trgovin_drogerije in parfumerije_Februar_2011 TRŽNE IN MNENJSKE RAZISKAVE NA INTERNETU Test trgovin Drogerije in parfumerije Februar 2011 Metodologija: _ Metoda: Computer Assisted Web Interviews (CAWI) _ Merski instrument: Spletni intervjuji s pomočjo

Prikaži več

BIO tehnologija S-ALFA Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO akti

BIO tehnologija S-ALFA Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO akti Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO aktivna. To pomeni da S- ALFA vpiše dodatke v zdravila, ki omogočajo uporabo proti

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

%

% OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU PODRUŽNICA LOG AKTIV TJA IN NI KRITERIJ OCENJEVANJA 2018/2019 0-44 % nzd (1) 45-64 % zd (2) 65-79 % db (3) 80-89 % pdb (4)

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

TORBA, ALI SI PRETEŽKA?

TORBA, ALI SI PRETEŽKA? TORBA, ALI SI PRETEŽKA? RAZISKOVALNA NALOGA PODROČJE: BIOLOGIJA AVTORJI: ŽIVA BRGLEZ, KLEMEN KAČIČ, NINA-LANA VIDMAR MENTORICI: LJUDMILA GORNIK, JASMINA ŠTOLFA HRASTNIK, 2016 NAVDIH Delavnica Torba, da

Prikaži več

VETRNO KOLO

VETRNO KOLO VETRNO KOLO KAZALO: Zgodovina Razvoj vetrnic Vrste vetrnic Značilnosti Uporaba Sestavni deli Delovanje Animacije Prednosti in slabosti Viri in literatura ZGODOVINA: Ljudje izkoriščamo energijo vetra že

Prikaži več

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija VPLIV KISLEGA DEŽJA NA RASTLINE poskus pri predmetu biologija

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija VPLIV KISLEGA DEŽJA NA RASTLINE poskus pri predmetu biologija Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija VPLIV KISLEGA DEŽJA NA RASTLINE poskus pri predmetu biologija KAZALO: 1 UVOD...3 2 MATERIAL...4 POSTOPEK...4 3 SKICA NASTAVITVE POSKUSA...5 4 REZULTATI...6

Prikaži več

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS ponaša z mednarodno priznanim certifikatom GMP. Vsi

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Biotehniška fakulteta 2. LETNIK Msc. ŽIVILSTVO Razvoj izdelkov in marketing Živilskopredelovalna industrija in oskrbna veriga s hrano Globalno in regionalno doc. dr. Aleš KUHAR GLOBALNO Globalna agroživilska

Prikaži več

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard December je čas veselja in obdarovanja. To je tisti mesec, ki kljub nizkim temperaturam prinaša na lica tople nasmehe. K čimer seveda pripomorejo

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE

DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE 1. UVOD: Vsak človek ima 23 parov kromosomov, od tega 22 parov avtosomih kromosomov in en par spolnih kromosomov. Ta ne določata samo spola, temveč vsebujeta tudi gene za nekatere

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več