VARNOSTNI LIST. Uredbe EU 1907/2006 (REACH), EU (1999/45), EU 1272/2008. WEM 40 MULTIFUNKCIJSKO OLJE Datum izdaje:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI LIST. Uredbe EU 1907/2006 (REACH), EU (1999/45), EU 1272/2008. WEM 40 MULTIFUNKCIJSKO OLJE Datum izdaje:"

Transkripcija

1 15. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali zmesi: Trgovsko ime: 1.2. Uporaba snovi ali zmesi: WEM 40 Multifunkcijsko olje Pripravek, v obliki pršila, se uporablja kot univerzalno antikorozijsko sredstvo za mazanje Podatki o dobavitelju: PROIZVAJALEC: 2m Michael Maukner GmbH & Co. KG Röntgenstraße 7 D Estenfeld Tel.: +49 (0)9305/8280 Telefaks: + 49 (0)9305/ Telefon za nujne primere: DOBAVITELJ: BELL D.O.O. Ptujska cesta MIKLAVŽ SLOVENIJA TEL: FAX: Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati UGOTOVITVE O NEVARNOSTI 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 Flam. Aerosol 1; H222 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 3; H412 Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EEC F+; R12 R67 R52/ Elementi etikete: Elementi etikete (CLP) GHS02 GHS07 Opozorilna beseda: Nevarno Stavki o nevarnosti: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Previdnostni stavki: P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Stran 1 od 8

2 P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Vsebuje: Dodatni tekst: Doza je pod pritiskom. Zaščitite jo pred direktnimi sončnimi žarki in temperaturami nad 50 C. Tudi po uporabi je ne odpirajte na silo in ne sežigajte. Ne pršite proti plamenu ali na razbeljeno površino. Vsebuje: >30% ogljikovodiki, parfum Elementi etikete (67/548/EWG ali 1999/45/EG) F+ Zelo lahko vnetljivo Opozorilni stavki (R): R12 Zelo lahko vnetljivo. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost ali omotico. R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Obvestilni stavki (S): S23 Ne vdihavati hlapov/meglic. S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi. S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. Nevarne sestavine za etiketiranje: / Dodatni tekst: Doza je pod pritiskom. Zaščitite jo pred direktnimi sončnimi žarki in temperaturami nad 50 C. Tudi po uporabi je ne odpirajte na silo in ne sežigajte. Ne pršite proti plamenu ali na razbeljeno površino. Ob nezadostnem prezračevanju lahko nastanejo eksplozivne zmesi. Hraniti zunaj dosega otrok. Vsebuje: >30% ogljikovodiki, parfum 2.3. Druge nevarnosti: Vsebina pršilke je zelo lahko vnetljiva. Pršilke ne vozite v segretem osebnem avtomobilu. Delajte samo v dobro prezračevanih prostorih. Ob nepopolnem prezračevanju skladišča in delovnega prostora ustvarjate pogoje za vžig ali celo za eksplozijo. Ne kadite pri delu s pršilko. Hranite jo v pokončni legi, v suhem in zračnem prostoru pri sobni temperaturi. Pred uporabo pršilke ne segrevajte niti v topli vodi, niti s toplim zrakom, niti z drugim vročim predmetom. Zagotovite, da pršilka ne zaide v roke otrokom. 17. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH Snov: Zmes: Kemijsko ime: izoalkanov, ciklična Vsebnost. (% m/m): CAS: EC: Index: / / Razvrstitev (67/548/EWG): F; R11, Xn; R65, Xi; R38, R67, Razvrstitev (1272/2008/EG): Flam. Liq. 2; H225, Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. 2; H315, STOT SE 3; H336, Stran 2 od 8

3 nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom destilati (nafta), hidrotretirani, lahki naftenski 18. UKREPI ZA PRVO POMOČ 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč: Splošna navodila: Pri vdihavanju: Stiku s kožo: Stiku z očmi: Pri zaužitju: Propan Izobutan N; R51/53 Aquatic Chronic 2; H411 Xn; R65, Asp. Tox. 1; H304 R66 Xn; R65 Asp. Tox. 1; H304 F+; R12 Flam. Gas. 1; H220, Press. Gass; H280 F+; R12 Flam. Gas. 1; H220, Press. Gass; H280 Dodatne navedbe: Besedilo navedenih opozoril je v poglavju 16. Prizadetega je treba prenesti na čisti zrak. Odstraniti je potrebno kontaminirano oblačilo. V primeru negotovosti poiskati zdravniško pomoč. Prizadetemu omogočimo vdihavanje čistega zraka. Intenzivno spirati z vodo in milnico. Spirati oči z mlačno in čisto vodo, dokler ne preneha draženje. Ni ustrezno Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: 4.3. Navedba kakršne koli takojšne medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Pokazati varnostni list. 19. UKREPI OB POŽARU 5.1. Sredstva za gašenje: Ustrezna gasilna sredstva: Neprimerna gasilna sredstva: Prah, vodna prha, CO2. Neprimeren je močan vodni tok Posebne nevarnosti v zvezi z s snovjo ali zmesjo: Posebne nevarnosti pri gašenju: 5.3. Nasvet za gasilce: Hladimo ogrete in nepoškodovane pršilke. Takoj jih poskušamo odstraniti s področja povišane temperature. Pri močno ogretih pršilkah obstoja nevarnost, da jih bo razneslo. Pri gorenju lahko nastanejo zdravju škodljivi plini, kot so ogljikovi oksidi. Posebna navodila za gasilce: Dodatne informacije: Pri gašenju obvezno uporabljamo osebno varovalno opremo. Ogrete pršilke takoj odstranimo iz območja plamena in jih hladimo z vodno prho. Stran 3 od 8

4 20. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Uporabljati pri delu običajno osebno varovalno opremo. Preprečiti sleherni stik s plamenom ali drugimi viri toplote. Preprečiti iskrenje, ki lahko nastane pri brušenju, ščetkanju ali statičnem naelektrenju. Ne vdihavati aerosol zmes plina in hlapov Okoljevarstveni ukrepi: Zaprti prostor vedno dobro prezračiti. Pršilke, ki so zaradi nekontroliranega pritiska na ventil spustile pogonski plin je treba odstraniti po pravilih za uničevanje odpadkov 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Pršilka je zaprt sistem, zato tu ne moremo govoriti o izlivu. Je pa prisotna možnost, da zaradi nekontroliranega pritiska ventil pršilke popusti in začne izhajati vnetljiv plin propan/butan, ki je težji od zraka. V tem primeru moramo vedeti, da bi vsak plamen (pa tudi prižgana cigareta) povzročil vžig plinske zmesi, ki se lahko širi z eksplozijo Sklicevanje na druge oddelke: Upoštevajte navodila pod točkami 7., 8., 11., 12. In RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Navodila za varno rokovanje: Ukrepi za varnost pred požari in eksplozijo: Pri delu obvezno uporabljajte osebno varovalno opremo. Ne vdihavati aerosola-zmesi plina in hlapov. Odstranite vse vire toplote. Ne kadite tudi, ko ste z delom že zaključili. Med delom ne povzročajte iskrenja z brušenjem ali ščetkanjem. Preprečite stik s kožo in očmi. Pri slabem prezračevanju delovnega mesta je treba zaščititi dihala. S pršilko naj dela dobro poučen oseba. Običajni preventivni ukrepi varstva pred požari. Potisni plini so težji od zraka, zato se nahajajo pri tleh. Potisni plini lahko z zrakom tvorijo eksplozijsko mešanico. Odstranite vse vire vžiga Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Skladiščne zahteve: Navodil za skupno skladiščenje: Razred skladiščenja: 7.3. Posebne končne uporabe Pršilke hranimo v suhem prostoru pri +20 C v pokončnem položaju. Zaradi nekontroliranega pritiska na ventil pršilka lahko začne puščati plin. Mešanica plina in zraka je hitro vnetljiva. Dobro prezračevanje skladišča je nujno potrebno. Tudi okna skladišča zaščitimo pred sončno svetlobo. V skladišču naj bodo dobro vidni opozorilni znaki proti kajenju ali prižiganju plamena. Skladiščiti ločeno od krmil, živil in pijač. Ne skladiščit skupaj z vnetljivim snovmi in snovmi, ki povzročijo samo-vžig. 2B, Aerosolni razpršilniki 22. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 8.1. Parametri nadzora Identifikacija snovi MDK Zgornja omejitev Snov CAS-št.. ml/m 3 izoalkanov, ciklična (ppm) / Propan Izobutan Nadzor izpostavljenosti Tehnična zaščita mg/m 3 Faktor prekoračitva Osnova Stran 4 od 8

5 Potrebno je skrbeti za primerno zračenje v delovnih prostorih. Osebna zaščita Dihal: Je nujna, če je prezračevanje delovnega mesta nezadostno, zaščitna maska s primernim plinskim filtrom. EN 371 Rok: Zaščitne rokavice iz butilkaučuka EN Oči: Zaščitna tesno prilagajoča se očala EN 166. Kože: Delovna obleka, rokavice in pokrivalo. Higienski ukrepi: 23. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Pri delu ne piti, ne jesti, ne kaditi. Po delu roke umiti z milom Podatki o osebnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Agregatno stanje: Barva: Vonj: Vrednost Enota Pri Metoda Opomba aerosol brezbarvno po topilih Plamenišče: Ca. -80 C izobutan Spodnja eksplozijska meja: 0,6 Vol. % ogljikovodiki Zgornja eksplozijska meja: 10,8 Vol. % Propan Relativna gostota: 0,779 kg/dm 3 Topnost v vodi: Slabo se meša Aktivna zmes 9.2. Drugi podatki Pršilka je železna doza, hermetično zaprta z ventilom. 24. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Reaktivnost: Kemijska stabilnost: Pripravek je v normalnih pogojih stabilen Možnost poteka nevarnih reakcij: Nevarne reakcije z močnimi kislinami in oksidativnimi snovmi Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti: Povišana temperatura. Plamen. Viri vžiga Nezdružljivi materiali: Močni oksidanti in kisline Nevarni produkti razgradnje: Nevarni produkti razkroja: Termična razgradnja: Pri povišani temperaturi CO in CO 2. Ni na voljo 25. TOKSIKOLOŠKE PODATKI Akutna strupenost pri: Akutna strupenost: Oralno: LD 50 > mg/kg (podgana) Stran 5 od 8

6 Inhalacijsko: Dermalno: Jedkost/Draženje kože: Hude poškodbe/draženje oči: Preobčutljivost dihal/kože: Mutagenost: Rakotvornost: Strupeno za razmnoževanje: Dodatna informacija: LD 50 > 8 ml/kg (podgana) LD 50 > mg/kg (podgana) LC 50 > 23,3 mg/l (podgana, 4 h) LC50 > 12 mg/l (podgana, 6 h) LC 50 > 5 ppm/4 h (podgana) LD 50 > 4 ml/kg (podgana) LD50 > mg/kg (zajec) LD 50 > mg/kg (zajec) Draži. Lahko draži. Sestavine niso ni razvrščene kot mutagena. Sestavine niso ni razvrščene kot rakotvorne. Sestavine niso ni razvrščene kot strupene za razmnoževanje. Simptomi: glavobol, vrtoglavica, utrujenost. 26. EKOLOŠKI PODATKI Strupenost: Strupenost na ribe: Strupenost na nevretenčarje: Strupenost na alge: Strupenost na bakterije: LL0 (96 h) mg/l LL/EL/IL50 >1 - <= 10 mg/l LL0 (96 h) 100 mg/l LL0 (96 h) mg/l (Daphnia magna) LL/EL/IL50 >1 - <= 10 mg/l LL/EL/IL50 >10 - <= 100 mg/l NOEL (72 h) > 100 mg/l Stran 6 od 8

7 LL/EL/IL50 >10 - <= 100 mg/l NOEL (40 h) >= 1000 mg/l Obstojnost in razgradljivost : 67% 28 d; OECD 301 D; lahko biorazgradljiva : 70% 32 d; lahko biorazgradljiva Zmožnost kopičenja v organizmih Nafta (zemeljsko olje), lahka, : log Pow 3 6, log Kow Mobilnost v tleh Tekočina, netopna v vodi Rezultat ocene PBT in vpvb Ni določeno Drugi škodljivi učinki Odpadke (prazne doze) kontrolirano odlagamo na dovoljena odlagališča. Ni dovoljeno jih odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. 27. SMERNICE ODSTRANJEVANJA Odpadki Klasifikacijska številka odpadka: Priporočilo: * = Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi Ne preluknjajte ali sežigajte ga niti, ko je prazen. Odstranjevanje v skladu z veljavnimi predpisi Embalaža Klasifikacijska številka odpadka: Priporočilo: = Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi Temeljito izpraznite. Odstranjevanje v skladu z veljavnimi predpisi. 28. PODATKI O PREVOZU ADR UN število: 1950 Ime in opis: AEROSOL Razred: 2 Razvrstitveni kod: Embalažna skupina: - 5F Nalepka nevarnosti: 2.1 Omejene količine: 1 L Omejitev za predor: Okolju nevarno: (D) ne RID UN število: 1950 Ime in opis: AEROSOL Razred: 2 Razvrstitveni kod: 5F Embalažna skupina: - Nalepka nevarnosti: 2.1 Stran 7 od 8

8 Omejene količine: Omejitev za predor: LQ2 (D) Številka nevarnosti: 23 Okolju nevarno: 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI ne Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes SEVESO II (96/82/EC): Količina 1 Količina 2 V skladu z Uredbo o detergentih 648/2004 EU: Zelo lahko vnetljivo 10 t 50 t > 30 %: ogljikovodikov Zakon o kemikalijah Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov Pravilnik o ravnanju z odpadki Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih Uredba o ravnanju z odpadki Pravilnik o varovanju delavcev Predpisi EU: 1907 / 2006 (REACH), 67 / 548 (1999 / 45 ), 1272 / Ocena kemijske varnosti 16. DRUGE INFORMACIJE Popolni tekst navedenih R-stavkov v točkah 2. in 3.: R11 Lahko vnetljivo. R12 Zelo lahko vnetljivo. R38 Draži kožo. R65 Zdravju škodljivo; pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost ali omotico. R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Popolni tekst navedenih H-stavkov v točkah 2. in 3.: H220 Zelo lahko vnetljiv plin. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Kratice in ustaljene okrajšave: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropska konvencije o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po železnici.) IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju IATA: Mednarodno združenje za zračni transport ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva GHS: Globalni harmonizirani sistem ZN za razvrščanje in označevanje kemikalij GefStoffV: Nemška Uredba o nevarnih snoveh VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (Uredba o dajatvi na hlapne organske spojine), Švica VOC: Hlapne organske spojine (ZDA, ES) LC50: smrtna koncentracija, 50 odstotkov LD50: smrtna doza, 50 odstotkov Stran 8 od 8

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH); usklajeno z zahtevami Priloge 1 uredbe 453/2010 1 / 9 Revizija št:3 Datum izdaje:21/11/12 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

Microsoft Word _SLOVE.doc

Microsoft Word _SLOVE.doc VARNOSTNI LIST (Dir. 1907/2006/EC) Stran: 1 / 6 MOBIHEL 2K strukturni aditiv - grobi Revizija št:2 Datum izdaje:12/09/09 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Ime izdelka: MOBIHEL 2K strukturni

Prikaži več

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti

Prikaži več

Microsoft Word - g57_en.doc

Microsoft Word - g57_en.doc Stran 1 od 5 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Informacije o izdelku št. g57 Naziv izdelka: Extractum Chamomillae fluid. 1:1 Camomile extract Kamillenfluidextrakt Dobavitelj izdelka/odgovorna

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

Microsoft Word - C162

Microsoft Word - C162 1. Identifikacija pripravka in družbe/podjetja 1.1. Identifikacija pripravka 1.2. Uporaba pripravka: Negovalno sredstvo za nerjaveča jekla za profesionalno uporabo pakirano kot aerosol 1.3. Podatki o proizvajalcu/dobavitelju

Prikaži več

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: d-fenotrin, tetrametrin. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_ ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka AIR DUSTER FG Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc Varnostni list Datum izdaje: 04.11.2003 Nadomesti izdajo 27.04.2002 1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime: Uporaba snovi/pripravka:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Varnostni list ZP

Varnostni list ZP 1/1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI IN DRUŽBE 1.1. Identifikacija snovi ZEMELJSKI PLIN 1.2. Uporaba snovi Snov se uporablja kot gorivo v industriji in široki potrošnji. Lahko se uporablja tudi kot surovina za

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

000033_-_MOTIP®_ZAŠÈITA_ZA_PODVOZJE_NA_BAZI_BITUMNA_1_LTR_\(SL\)

000033_-_MOTIP®_ZAŠÈITA_ZA_PODVOZJE_NA_BAZI_BITUMNA_1_LTR_\(SL\) stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000033 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 15.4.2005 Ime izdelka: P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume Datum revidirane revizije: 07.10.2008 Štev. revidirane revizije: 1 1. Identifikacija

Prikaži več

CARAMBA Profi Hochleistungs Synthese-Öl (Aerosol) - CARAMBA Zmogljivo sintetièno olje (aerosole)(SI)

CARAMBA Profi Hochleistungs Synthese-Öl (Aerosol) - CARAMBA Zmogljivo sintetièno olje (aerosole)(SI) stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\)

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000735 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : SERVISOL ANTI-STATIC SPRAY 90 Datum izstavitve : Version : 1.0 Ref.št.: UDS000

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : SERVISOL ANTI-STATIC SPRAY 90 Datum izstavitve : Version : 1.0 Ref.št.: UDS000 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka SERVISOL ANTI-STATIC SPRAY 90 Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Proti

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Sredstvo za ročno predpomivanje

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Datum izdaje 14/01/2014 Datum obdelave Verzija 1.3 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - Baygon Protector M&Z.doc

Microsoft Word - Baygon Protector M&Z.doc Stran 1 /6 VARNOSTNI LIST Datum izdaje: 06.06.2003 Ime produkta: BAYGON PROTECTOR MOSCHE E ZANZARE FLIES & MOSQUITOES MUHE IN KOMARJI Datum revidirane izdaje: 14.01.2005 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

HAZARDUS CARGO DECLARATION

HAZARDUS  CARGO  DECLARATION 20-A20 MA MOTO START Stran 1 od 8 Datum izdaje: 19.10.2015 Datum tiskanja: 30.1.2018 VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

CARAMBA Profi Hochleistungs Graphit-Öl (Aerosol) - CARAMBA Profi Zmogljivo grafitno olje (Aerosol)(SI)

CARAMBA Profi Hochleistungs Graphit-Öl (Aerosol) - CARAMBA Profi Zmogljivo grafitno olje (Aerosol)(SI) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Microsoft Word - VL_Belles_1s.doc

Microsoft Word - VL_Belles_1s.doc Ime izdelka BELLES Stran 1 od 6 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1 Identifikacija pripravka: BELLES 1.1.1 Tehnični opis: Sredstvo za preventivno zaščito lesa pred insekti in glivami 1.2

Prikaži več

TN 181

TN 181 Stran 1/8 VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime pripravka: Koda dobavitelja: - 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GLASS CLEAN Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska 1.3

Prikaži več

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI)

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 100382 246019 701944 CAS-številka: 81-13-0 EINECS-številka: 201-327-3 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba:

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba: Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO Koda: F.4301.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

Microsoft Word - Hyperox.doc

Microsoft Word - Hyperox.doc KRKA, d.d., Novo mesto Št. izdaje: 02 Št. strani: 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija pripravka: HYPEROX Podatki o proizvajalcu/dobavitelju: KRKA, d.d., Novo

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Insekticid 1.3.

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 Datum izdaje ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi

Prikaži več

PLIVAsept blue.pdf

PLIVAsept blue.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime PLIVA sept blue 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Acryl ral all fluo colours Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Barve 1.3

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

Textar Brake Cleaner.pdf

Textar Brake Cleaner.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime Textar Brake Cleaner 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20 PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE 1.1 Ime proizvoda : PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1.2 Identifikacija uporabe : Sredstva za prenos toplote Maziva in aditivi Sredstva

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Odsvetovane

Prikaži več

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 17.07.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Potassium hydrogen carbonate Številka artikla 9437 Registracijska

Prikaži več

sd11091_-_MOTIP_FLUO_400ml_(SLO)

sd11091_-_MOTIP_FLUO_400ml_(SLO) stran: 1 / 11 * 1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 304620-304637, 393976, 451188 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikacija pripravka Trgovsko ime pripravka Koda A14939A 1.2 Pomembne identificirane uporabe in odsvetovane rabe Namen uporabe Odsvetovane uporabe

Prikaži več

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI)

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI) Stran: 1 od 13 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Komercialno ime: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Splošna uporaba:

Prikaži več

1._Identification of the substance / preparation and company_

1._Identification of the substance / preparation and company_ Stran: 1/10 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / ZMESI IN DRUŽBE/ PODJETJA 1.1 Trgovsko ime: 1.2. Uporaba snovi: Pripravljena mešanica barv Lesonal wb v spreju. Uporaba: zasebna gospodinjstva, splošna javnost, potrošniki.

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več