JAMSTVO ZA MLADE. Izvedbeni načrt. April 2016

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "JAMSTVO ZA MLADE. Izvedbeni načrt. April 2016"

Transkripcija

1 JAMSTVO ZA MLADE Izvedbeni načrt April 2016

2 KAZALO 1 Uvod: Mladi na trgu dela. 3 2 Načela izvajanja jamstva za mlade Izvajalci jamstva za mlade 11 4 Izvedbeni načrt Jamstva za mlade Zgodnje ukrepanje in aktivacija Aktivacija mladih na trgu dela Časovni in finančni okvir izvajanja programa jamstva za mlade Spremljanje izvajanja jamstva za mlade 19 7 Priloga: Opis ukrepov.. 21 Kazalo shem in tabel: Shema 1: Potek obravnave mladih na ZRSZ 9 Tabela 1: Zgodnje ukrepanje in aktivacija Tabela 2: Aktivacija mladih na trgu dela. 16 Tabela 3: Okvirna predvidena sredstva za izvajanje jamstva za mlade v letih

3 1 Uvod: Mladi na trgu dela Gospodarska kriza se je močno izrazila na slovenskem trgu dela. Skupno število delovno aktivnih se je zmanjšalo za 9 %: z več kot 880 tisoč konec leta 2008 na nekaj več kot 791 tisoč konec leta V enakem obdobju se je število mladih, ki so bili delovno aktivni, zmanjšalo z več kot 161 tisoč na 105 tisoč, zmanjšanje je bilo nadpovprečno visoko, kar 34,9 %. Delno lahko to zmanjšanje pripišemo demografskim spremembam, generacije mladih se zmanjšujejo, predvsem pa je to tudi posledica gospodarske krize in še vedno dolgega obdobja vključenosti mladih v izobraževanje. Mladi, ki šele vstopajo na trg dela, se večinoma zaposlujejo v bolj nestalnih oblikah zaposlitve, predvsem za določen čas, zaposleni s takimi pogodbami pa so bili na začetku krize pogosto prvi, ki so jih delodajalci odpustili. Število delovno sposobnih mladih se zmanjšuje. 1 Mladi na trg dela večinoma vstopajo po končanem šolanju, zato večina začne aktivno iskati zaposlitev po dopolnjenem dvajsetem letu starosti, še izraziteje pa v drugi polovici dvajsetih let. Opazno je, da zaradi vključenosti v izobraževanje med delovno aktivnimi skoraj ni mlajših od 20 let; konec leta 2005 jih je bilo 3145, do konca leta 2014 pa le še Nekaj nad 24 tisoč delovno aktivnih je bilo starih od 20 do 24 let, več kot 80 tisoč pa od 25 do 29 let (SURS, 2015). Prihodnje demografske spremembe bodo pomembno vplivale na trg dela. Število mladih in njihov delež v prebivalstvu se ne bo bistveno spreminjal oziroma zmanjševal, se bo pa zelo povečalo število in s tem tudi delež starejših, to je starih 65 let ali več. Staranje prebivalstva je eno izmed dejstev, ki mu bo Slovenija morala nameniti več pozornosti. 2 Povečal se bo pritisk na javne finance, predvsem na pokojninsko in zdravstveno blagajno, zaradi česar bo morala Slovenija v prihodnosti še bolj spodbujati aktivno staranje in podaljševanje delovne aktivnosti ter povečati vključenost delovno sposobnega prebivalstva v delovno aktivnost. Treba bo povečati delovno aktivnost starejših, žensk in seveda mladih. Pri slednjih bo bistvenega pomena predvsem spodbujanje pravočasnega zaključevanja študija in čimprejšnje vključevanje na trg dela. 1 Če je bilo še leta 1995 v starosti od 15 do 29 let delovno aktivnih več kot 442 tisoč oseb, se je do leta 2015 njihovo število zmanjšalo na 335 tisoč; zmanjšalo se je za oseb oz. 24,2 %. Zmanjšuje se tudi njihov delež v skupnem prebivalstvu, z 22,2 % v letu 1995 na 16,3 % v letu 2015, v naslednjih desetletjih pa se bo po napovedih projekcije EUROPOP13 (SURS, 2015c) njihov delež gibal med 14,5 % in 16,9 %. 2 V Sloveniji se hitro povečuje število starejših (65 let ali več), medtem ko število mladih upada in trenutno med delovno sposobne prehajajo majhne generacije, rojene v devetdesetih letih. Vendar pa lahko po projekciji EUROPOP2013 (SURS, 2015c) v naslednjih desetletjih pričakujemo, da se število mladih ne bo bistveno zmanjšalo, večinoma se bo gibalo na ravni od 280 do 320 tisoč (leta 1995 v starosti od 15 do 29 let več kot 442 tisoč). Močno se bo povečalo število in posledično tudi delež starejših, to je starih 65 let ali več, ki se bo postopno zviševal in najvišjo raven dosegel okrog leta 2055, ko bodo starejši predstavljali 30,1 % prebivalstva.

4 Gospodarske razmere v Sloveniji so se v zadnjem letu izboljšale. V letu 2014 so se razmere na trgu dela stabilizirale, skupno število delovno aktivnih in tudi mladih se je povečalo za 0,5 %. Mladi, ki so že delovno sposobni, se pogosto še izobražujejo. Tako med delovno aktivnimi, mlajšimi od 20 let, prevladuje srednja izobrazba (77,0 %), z naraščanjem starosti pa vedno večji delež delovno aktivnih predstavljajo osebe s terciarno izobrazbo. Zelo malo mladih delovno aktivnih ima samo osnovnošolsko izobrazbo, vendar delež te ravni s starostjo narašča. Brezposelnost mladih se znižuje, vendar nekatere težave ostajajo. V prvem letu krize se je število brezposelnih mladih povečalo za 50,5 % na oseb, njihov delež pa se ni bistveno povečal, saj se je med brezposelnimi znašlo tudi veliko število oseb, starih 30 let ali več. V prvem letu krize so delodajalci močno omejili novo zaposlovanje, število zaposlenih so zmanjševali predvsem na račun odpuščanja zaposlenih v bolj nestalnih oblikah dela. K rasti brezposelnosti mladih je pomembno prispevalo tudi dejstvo, da se je zmanjšalo število prostih delovnih mest; manj priložnosti za zaposlitev je povzročilo, da se je na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavilo več mladih, ki so v letih pred krizo prešli iz šole neposredno v zaposlitev. Z umiritvijo razmer na trgu dela se je umirilo tudi prijavljanje oseb, ki so izgubile zaposlitev za določen čas, presežnih delavcev, stečajnikov, ki pa so pogosto stari več kot 30 let. V obdobju od januarja do septembra 2015 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za 2862 oseb oz. 11,6 % manj kot v istem obdobju predhodnega leta. Število registrirano brezposelnih mladih (15 29 let) je oktobra 2015 znašalo , kar je za 13,8 % manj kot oktobra preteklega leta. Podatki o stopnji registrirane brezposelnosti mladih kažejo pozitiven trend, vendar pa jih je treba uporabljati predvidno. Stopnja registrirane brezposelnosti prikazuje delež registrirano brezposelnih med aktivnim prebivalstvom, za Slovenijo pa je značilno, da mladi predvsem zaradi nadaljevanja šolanja ostajajo neaktivni. Slovenija se po vključenosti mladih v terciarno izobraževanje še vedno uvršča med vodilne države v Evropski uniji in se je tudi v krizi ohranjala na visoki ravni (v letu 2012 močno presegala povprečje EU). Delež prebivalstva, starega od 19 do 24 let, ki študira, se je v Sloveniji v zadnjih petih letih res znižal za dve odstotni točki (47,7 %), a še vedno študira skoraj polovica mladih 3. Takšna gibanja so povezana z visokim deležem mladih, vpisanih v srednješolske programe, ki omogočajo nadaljevanje izobraževanja na terciarni ravni, z ugodnim razmerjem med število prijav in številom vpisnih mest v višješolskem strokovnem izobraževanju in na visokošolskem študiju, z odsotnostjo šolnin za redno vpisane na prvo in drugo stopnjo študija in ugodnostmi, ki izhajajo iz statusa študenta (Vir: SURS, Vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje). Stopnja registrirane brezposelnosti je tako za starostno skupino od 15 do 24 let kot od 25 do 29 let nad povprečjem. Julija 2015 najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti beležimo za starostno skupino let (25,0 %), za starostno skupino let pa je stopnja brezposelnosti znašala 16,9 %. Stopnja registrirane brezposelnosti se sicer znižuje, saj je v letu prej za starostno skupino let znašala 28,3 %, za starostno skupino let pa 18,6 %. Tudi podatki o stopnji brezposelnosti po anketi o delovni sili (v nadaljevanju: ADS) kažejo pozitiven trend: za starostno skupino let je v drugem četrtletju 2014 znašala 19, 5 %, v drugem četrtletju 2015 pa je padla na 15,7 %. 3 V študijskem letu 2014/15 se je vpisalo študentov ali manj kot v predhodnem letu (delno lahko ta upad pripišemo tudi manj številnim generacijam mladih). Nasprotno pa se število študentov visokošolskih podiplomskih študijskih programov zvišuje, predvsem študentov magistrskega študija (2. bolonjska stopnja). V študijskem letu 2014/15 se jih je vpisalo skoraj (to je več kot četrtina vseh visokošolskih študentov).

5 Stopnja NEET za starostno skupino let je 8, 6 % v drugem četrtletju 2015 (8,5 % v drugem četrtletju 2014 oz. 9,2% v drugem četrtletju 2013). Število mladih, ki spadajo v skupino NEET, je enako kot preteklo leto in znaša okvirno , od teh jih pribl ni registriranih v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ. Učinki stabilnih gospodarskih razmer in jamstva za mlade se kažejo tudi v večjem zaposlovanju mladih. V letu 2014 se je zaposlilo brezposelnih oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za 4915 oseb oz. 23,6 % več kot v istem obdobju predhodnega leta. V letošnjih devetih mesecih se je zaposlilo že mladih, v primerjavi z istim obdobjem lani je to sicer za 6,4 % manj, a za 15,3 % več kot v primerljivem obdobju V strukturi registrirano brezposelnih mladih vzbuja skrb zlasti podaljšanje trajanja brezposelnosti nekaterih skupin mladih. Kljub temu da mladi v povprečju hitreje zapustijo brezposelnost kot druge skupine brezposelnih, se povečuje število dolgotrajno brezposelnih mladih. Veliko mladih se zaposli relativno hitro pribl. 42 % se jih iz evidence ZRSZ odjavi zaradi zaposlitve v štirih mesecih po prijavi, 27 % pa se jih vrne v izobraževanje in nadaljuje šolanje. Mladi v starosti od 15 do 19 let so na ZRSZ v povprečju prijavljeni 8,4 meseca, v starosti od 20 do 24 let 11,8 meseca ter v starosti od 25 do 29 let 13,7 meseca; v povprečju so bili mladi brezposelni nekaj več kot eno leto, to je 12,9 meseca. Za primerjavo: stari 30 let ali več so bili na ZRSZ v povprečju prijavljeni več kot dve leti (31,6 meseca) podatki ZRSZ, september Septembra 2015 je bilo dolgotrajno brezposelnih 8656 mladih, med njimi je bilo kar 469 oseb, ki so brezposelne že pet let ali več. Delež dolgotrajno brezposelnih mladih je bil 37,7 %, skrb vzbujajoč pa je zlasti delež izrazito dolgotrajno brezposelnih mladih, ki je znašal 15,1 % skoraj vsak šesti mladi je bil brezposeln že dve leti ali več. Med njimi je 1276 mladih z osnovnošolsko izobrazbo in 386 mladih s terciarno izobrazbo. Med dolgotrajno brezposelnimi narašča delež diplomantov, ki so končali študij s področja umetnosti in humanistike ter družbenih, poslovnih, upravnih ter pravnih ved, manjši delež pa predstavljajo zlasti diplomanti s področja zdravstva in sociale ter izobraževalnih ved. Kljub pozitivnem trendu pa so zaposlitvene možnosti mladih še vedno zelo omejene, zato je treba oblikovati ukrepe, ki bodo mladim pomagali in jih podprli na poti do zaposlitve. Ukrepi morajo zajemati sistemske rešitve, inovativne in učinkovite pristope ter hitro aktivacijo mladih na trgu dela. 2 Načela izvajanja jamstva za mlade Pri izvajanju jamstva za mlade se upoštevajo naslednja načela:

6 I. Načelo ciljnega in segmentiranega ukrepanja V skladu s Priporočilom o vzpostavitvi jamstva za mlade, ki ga je aprila 2013 sprejel Svet Evropske unije, je treba izvesti programe, ki vključujejo mlade od 15 do 24 leta starosti, vendar se lahko države članice po potrebi odločijo tudi za razširitev te ciljne skupine. Ker je za Slovenijo značilen velik delež brezposelnih, starih od 25 do 29 let (kot posledica velikega vpisa v terciarno izobraževanje), jamstvo za mlade vključuje oziroma upošteva razširjeno ciljno skupino mladih v starosti do vključno 29 let. Mladi niso homogena skupina, med seboj se razlikujejo glede na številne dejavnike, ki določajo njihov položaj na trgu dela. 4 Pri uresničevanju jamstva za mlade je treba izvajanje ukrepov usmeriti k reševanju potreb mladih, pri tem pa se predvsem osredotočiti na tiste mlade, ki so najbolj odrinjeni s trga dela oziroma so v nevarnosti, da postanejo odrinjeni. Ukrepi jamstva za mlade bodo v obdobju ciljno usmerjeni k tistim, ki pomoč pri vstopu na trg dela dejansko potrebujejo. Veliko mladih je neposredno zaposljivih, saj imajo aktualno znanje, so aktivni in bolj prilagodljivi kot starejši delavci. Izkušnje iz tujine kažejo, da je za mlade v prvih treh mesecih brezposelnosti najpomembnejši dejavnik uspeha prav čim pogostejši stik z delodajalci. Temu sledi tudi jamstvo za mlade, ki predvideva, da se mladim ponudi ukrepanje po stopnjah glede na potrebe in trajanje brezposelnosti. Mladim, ki imajo večje možnosti na trgu dela, so na voljo predvsem ukrepi napotovanja na delovna mesta in kariernega svetovanja ter učenja veščin iskanja zaposlitve, medtem ko so intenzivnejši ukrepi aktivne politike zaposlovanja namenjeni mladim z manj priložnosti in daljšim trajanjem brezposelnosti. Glede na podatke analize mladih na trgu dela v Sloveniji več pomoči pri prehodu na trg dela potrebujejo: mladi, ki so brez poklicne izobrazbe, iskalci prve zaposlitve, mlade ženske s terciarno izobrazbo in dolgotrajno brezposelni mladi, ki so v evidenci brezposelnih oseb že 12 mesecev in več. Pri tem je treba preprečevati tudi nadaljnji prehod mladih v dolgotrajno brezposelnost in že v okviru osnovnega kariernega svetovanja kmalu po nastanku brezposelnosti preveriti in ugotoviti, ali ima posameznik zaposlitvene ovire, in mu ponuditi ustrezno pomoč. Glavni cilj jamstva za mlade je hitra aktivacija mladih na trgu dela, čemur v celoti sledi tudi Izvedbeni načrt Jamstva za mlade Posebno intenzivni ukrepi jamstva za mlade pa bodo namenjeni tudi dolgotrajno brezposelnim mladim in povratnikom v shemo jamstva za mlade, ki se jim kljub vključitvi v ukrepe jamstva za mlade ni uspelo zaposliti. II. Načelo vzajemne obveznosti 4 Evropska komisija v delovnem dokumentu SWD (2012) 409 (Delovni dokument Služb Komisije SWD (2012) 409 Spremni dokument k Predlogu za priporočilo Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade, Bruselj, , str. 2) ugotavlja, da»za veliko število mladih zadostuje kratko in mehko posredovanje, na primer univerzalno poklicno svetovanje ali informacije o izobraževanju in trgu dela, da sami dosežejo želene cilje v opredeljenem časovnem obdobju. Drugi bodo potrebovali oceno udeležencev na trgu dela, posredovanje prostih delovnih mest in, če je to potrebno, kratko usposabljanje za pisanje življenjepisa. Nekateri, pogosto gre za prikrajšane mlade (kot so tisti z nizko izobrazbeno ravnjo in drugi omejitvami), bodo potrebovali globlje, dolgotrajnejše in bolj kompleksno posredovanje ter uporabo oprijemljivih ponudb, da se jim bo zagotovilo, da bodo tudi oni imeli koristi od jamstva za mlade. Namen jamstva za mlade je, da se zagotovi, da nihče ne ostane prepuščen samemu sebi in da mladi, ki si sami niso uspeli zagotoviti zaposlitve, po določenem obdobju dobijo ponudbo za delo, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo.«

7 Izvedbeni načrt Jamstva za mlade vključuje sistemske, preventivne in aktivne ukrepe. Slednji so namenjeni mladim po zaključku šolanja, ko stopijo na trg dela. Pogoj za pridobitev ponudbe (kakovostna ponudba v skladu s predpisano metodologijo poročanja o izvajanju jamstva za mlade 5 ) v okviru jamstva za mlade v Sloveniji je prijava v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ. Hkrati z vpisom v evidenco brezposelnih se mlada oseba, ki ustreza ciljni skupini, vključi tudi v shemo jamstva za mlade. Mlada oseba v starosti do 29 let je z vpisom v evidenco brezposelnih oseb vključena v shemo jamstva za mlade in upravičena do ukrepov hitre aktivacije v okviru te sheme v skladu z dogovorjenim zaposlitvenim načrtom. Z vključitvijo v jamstvo za mlade pridobi možnost vključitve v ukrepe jamstva za mlade, hkrati pa dobi tudi obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo iz statusa brezposelne osebe. Med vključitvijo v jamstvo za mlade za osebo veljajo enaka pravila kot za druge brezposelne osebe, kar pomeni, da mora aktivno iskati zaposlitev, se vključevati v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in jamstva za mlade v skladu z dogovorjenim zaposlitvenim načrtom. Pri tem ne gre za prisilo, temveč za dogovor med svetovalcem zaposlitve in mlado brezposelno osebo, ki izraža posameznikove potrebe in možnosti na trgu dela, cilj dogovorjenih aktivnosti pa je povečati posameznikovo zaposljivost. III. Načelo hitre aktivacije ter stopnjevanja storitev in ukrepov Opredelitev pojmov Storitve: individualno in skupinsko informiranje in karierno svetovanje, pripomočki za samostojno vodenje kariere. Cilj storitev je identifikacija kakovostne ponudbe oziroma ukrepa, ki bo mladi brezposelni osebi najučinkoviteje pomagal pri prehodu na trg dela oziroma v zaposlitev. Ponudba: zaposlitev, pripravništvo, vključitev v formalno izobraževanje oziroma nadaljevanje šolanja, vajeništvo ter ukrepi»hitre aktivacije«jamstva za mlade, navedeni v tabeli 2. Postopek obravnave mladih v okviru jamstva za mlade sledi načelu opolnomočenja mladih za prevzemanje odgovornosti pri načrtovanju lastne kariere in iskanju zaposlitvenih priložnosti ob podpori z ukrepi, ki jih ponujajo izvajalci jamstva za mlade 6. V skladu s tem načelom je v nadaljevanju predstavljen postopek obravnave mladih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Pristop je usmerjen k spodbujanju mladih brezposelnih, da postanejo aktivni pri iskanju zaposlitve. Potek obravnave mladih na ZRSZ Po prijavi v evidenco brezposelnih oseb je vsem mladim (starim od let) zagotovljeno informiranje in osnovno karierno svetovanje pri svetovalcu za mlade. Prvo karierno svetovanje ima 5 Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee,, INDIC/10/ /EN-rev; dostopno: 6 Evropska komisija opozarja (SWD (2012) 409 Spremni dokument k Predlogu za priporočilo Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade, Bruselj, ) na moralno tveganje pri izvajanju jamstva za mlade, v primeru če se mladi preveč zanašajo na zunanjo organizacijo, kot je zavod za zaposlovanje, da jim zagotovi zaposlitev. Priporoča uvedbo aktivnega in individualnega vodenja na začetku postopka obravnave, tako da se mladim pomaga pri iskanju prostih delovnih mest ali izobraževalnih ustanov, ki jim ustrezajo, in se jih uči veščin iskanja zaposlitve, na primer pomaga pri pisanju njihovih prijav, tako da se poveča možnost za uspeh.

8 namen ugotoviti specifične potrebe mladega iskalca zaposlitve, zaposljivost, preveriti interese in kompetence ter dogovoriti zaposlitvene cilje in nadaljnje aktivnosti, vključno z vrsto ponudbe, ki bo najbolje odgovorila na ugotovljene potrebe. Svetovalec bo preveril veščine iskanja zaposlitve in se z mlado brezposelno osebo dogovoril za aktivnosti izboljšanja le-teh. Cilj je izdelava kakovostnega življenjepisa in profilov na ustreznih portalih. Z večino mladih bo svetovalec vzpostavil elektronski način komunikacije za hitro in učinkovito izmenjavo informacij med osebnimi srečanji s svetovalcem. Kariernemu svetovanju sledi napotovanje na prosta delovna mesta v skladu z aktualnimi potrebami trga dela. Mladi so v skladu z zaposlitvenimi cilji vabljeni na hitre zmenke z delodajalci in predstavitve možnosti zaposlovanja. Svetovalci za mlade dajejo informacije o možnostih in priložnostih za usposabljanje, izobraževanje ali uresničitev poslovne ideje v lokalnem in širšem okolju. V kariernih središčih je na voljo informiranje in pomoč pri iskanju zaposlitve, uporaba pripomočkov za samostojno vodenje kariere ter kratke delavnice s predstavitvijo sodobnih načinov iskanja zaposlitve. Mladim, ki si želijo svojo priložnost poiskati na evropskem trgu dela, se ponudi informiranje in svetovanje EURES ter informacije o sistemu»moja prva zaposlitev EURES«, ki jim pomaga izkoristiti priložnost za zaposlitev v Evropi. ZRSZ bo vsem mladim, ki bodo to želeli, pomagal pri iskanju zaposlitve v tujini in uporabi spletnega portala za iskanje zaposlitve v tujini. Kadar je že v prvem svetovanju mogoče ugotoviti, katera ponudba bo najučinkovitejša, se svetovalec in brezposelna oseba dogovorita za vključitev v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje ali projektno učenje za mlajše odrasle (PUM-O) 7. Cilja prve obravnave sta identifikacija potreb osebe ter aktiviranje za samostojno iskanje zaposlitve. Po treh mesecih brezposelnosti sledi ponovno karierno svetovanje s pregledom učinkovitosti opravljenih aktivnosti in prijavne dokumentacije, vključno s profili na ustreznih portalih, dogovorom o ponudbi ukrepa jamstva za mlade in načrtovanjem nadaljnjih aktivnosti za podporo mladim pri iskanju zaposlitve. Aktivnosti obsegajo predvsem karierno svetovanje, oblikovanje novih zaposlitvenih ciljev in iskanje priložnosti v okolju, uporabo pripomočkov za samostojno načrtovanje kariere in/ali vključitev v skupinsko obliko učenja veščin vodenja kariere v kariernih središčih ZRSZ. Ukrepi jamstva za mlade in aktivne politike zaposlovanja (APZ) pa v tej fazi obsegajo predvsem ukrepe usposabljanja in izobraževanja ter usposabljanja na delovnem mestu, katerih namen je pridobivanje izkušenj in povečevanje zaposljivosti. Usposabljanje bo prilagojeno posameznim ciljnim skupinam in potrebam posameznika v povezavi z dejanskimi potrebami konkretnih delodajalcev. Nadaljuje se napotovanje na prosta delovna mesta in drugi načini predstavitve delodajalcem. Cilj obravnave je identifikacija najučinkovitejše ponudbe. Po štirih mesecih brezposelnosti oziroma po zaključku različnih oblik usposabljanja (po vrnitvi v shemo jamstva za mlade) se brezposelni osebi ponudijo intenzivnejše storitve in dodatni ukrepi podpore v okviru jamstva za mlade in APZ. Med storitvami je to poglobljeno karierno svetovanje in/ali vključitev v skupinsko obliko učenja veščin vodenja kariere pri koncesionarjih. Ukrepi vključujejo intenzivnejše spodbude za delodajalce (subvencije za zaposlitev in pripravništvo v določenih sektorjih) v skladu s ciljnimi skupinami posameznega ukrepa. Prav tako se nadaljuje napotovanje na prosta 7 PUM-O je javnoveljavni program neformalnega izobraževanja in se izvaja z namenom, da mladim, ki so brez izobrazbe, poklica in zaposlitve, pomaga pri preseganju socialne osamelosti in jih spodbudi k nadaljevanju šolanja, kjer pa to ni mogoče, spodbuja pridobivanje veščin, ki olajšajo pot do zaposlitve. S pomočjo mentorjev mladi rešujejo tudi težave, ki so pripomogle k temu, da so opustili šolanje (odnosi v družini, slaba samopodoba, odvisnosti, socialne stiske itd.). PUM se v Sloveniji izvaja že vrsto let in dosega odlične učinke.

9 delovna mesta in druge oblike stikov med brezposelnimi mladimi in delodajalci ter tudi druge prej opisane aktivnosti. Cilj obravnave je stopnjevanje aktivnosti za prehod na trg dela in vključitev v novo ponudbo po izteku prejšnje. Po dvanajstih mesecih brezposelnosti pa se ponudijo najintenzivnejši ukrepi, ki so namenjeni najbolj ranljivim na trgu dela, kot npr. vključitev v javna dela in spodbude za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih mladih. V okviru storitev pa poglobljeno karierno svetovanje in vključitev v svetovalnico, ki jo izvajajo koncesionarji. Svetovanje se s trajanjem brezposelnosti vedno bolj prilagaja potrebam posameznika. Cilj obravnave je ohranjanje zaposljivosti osebe in pridobivanje potrebnih delovnih izkušenj. Shema 1: Potek obravnave mladih na ZRSZ Posredovanje na prosta delovna mesta, hitri zmenki z delodajalci IV. Načelo medresorskega sodelovanja in partnerskega pristopa

10 Pri pripravi in izvedbi jamstva za mlade je izredno pomembno povezovanje resorjev (predvsem zaposlovanje, gospodarstvo in izobraževanje), da se z izvedenimi aktivnostmi dosežejo optimalni učinki. V jamstvo za mlade so vključeni vsi ukrepi ne glede na resorno pristojnost in njihov vir financiranja. Za izvajanje Jamstva za mlade bodo odgovorni naslednji resorji: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) kot nacionalni koordinator jamstva za mlade, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: MK). Za uspešno izvajanje jamstva za mlade je ključnega pomena sodelovanje in povezovanje s socialnimi partnerji, predstavniki mladih in ZRSZ. Samo tako bomo dosegli želene dolgoročne učinke na trgu dela, zadostili potrebam gospodarstva ter hkrati upoštevali želje in potrebe mladih. Sodelovanje pri pripravi dokumenta: Pri pripravi predloga jamstva za mlade so bili upoštevani pozivi Evropske komisije, strateški dokumenti RS, ki so povezani s širšo problematiko zaposlovanja mladih, predlogi vseh relevantnih resorjev ter ZRSZ, analize ZRSZ Mladi in trg dela 8 (oktober 2015), izsledki do zdaj opravljenih evalvacij ukrepov na trgu dela in predlogi mladih. Predlog dokumenta Jamstvo za mlade je nastajal v tesnem sodelovanju s predstavniki mladih, ZRSZ in že naštetimi posameznimi resorji. Sodelovanje v fazi izvajanja: V izvajanje jamstva za mlade bodo kot upravičenci ali izvajalci vključeni delodajalci, društva, mladinske organizacije, javni skladi, javne agencije, javni in drugi zavodi, nevladne organizacije in druge organizacije, ki bodo izpolnjevale pogoje ter merila za izbor. Posebej veliko vlogo imajo mladinske organizacije pri obveščanju in informiranju mladih o ukrepih jamstva za mlade, saj imajo že uveljavljene sodobne kanale komuniciranja, ki ustrezajo komunikacijskim navadam mladih (npr. privlačne in interaktivne spletne strani, družabna omrežja, sisteme elektronskega obveščanja ipd.). Poleg tega so mladinske organizacije zaradi svojega vsakodnevnega stika z mladimi, predstavniki t. i. skupine NEET, ki niso prijavljeni pri ZRSZ ali drugi uradni instituciji, najustreznejše za izvajanje različnih aktivnosti doseganja mladih, ki so odrinjeni na rob družbe. Sodelovanje s predstavniki mladih so potekala v okviru delovne skupine za spremljanje izvajanja jamstva za mlade, v okviru katere, poleg vseh vladnih resorjev, ki izvajajo ukrepe jamstva za mlade, sodelujejo tudi predstavniki organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju oz. so reprezentativni predstavniki mladih: Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Sindikat Mladi plus, Mreža MaMa, 8 Analiza Mladi in trg dela, Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana, oktober 2015, dostopno na:

11 Zavod Ypsilon. Delovna skupina sodeluje v vseh fazah priprave in spremljanja izvajanja ukrepov jamstva za mlade. Socialni partnerji imajo vlogo tudi pri potrjevanju finančnih razrezov za ukrepe APZ in kohezijske politike v okviru načrta ukrepov APZ za posamezno leto oziroma proračunsko obdobje. 3 Izvajalci jamstva za mlade ZRSZ je glavni ponudnik ukrepov jamstva za mlade, ki so namenjeni brezposelnim osebam. Za uspešno izvajanje jamstva za mlade mora poznati ukrepe drugih izvajalcev, vzpostaviti učinkovito komunikacijo s šolami ter drugimi ponudniki usposabljanj in izobraževanj. Izrednega pomena je tudi intenzivno sodelovanje z delodajalci v lokalnem okolju, pri svojem delu pa se mora ZRSZ povezovati tudi z drugimi institucijami, ki prav tako obravnavajo mlade, predvsem s centri za socialno delo. Institucije, ki delajo z mladimi, kot so npr. centri za socialno delo, izobraževalne ustanove ter mladinske organizacije in NVO, ki delujejo v mladinskem sektorju, mlade obveščajo in usmerjajo, da se čim prej po končanem izobraževanju prijavijo pri ZRSZ. ZRSZ deluje na treh ravneh: centralna služba sedež ZRSZ z vodstvom in ter v območnih službah z uradi za delo, 12 območnih služb opravljajo strokovne in operativne naloge s področja dejavnosti ZRSZ na svojem območju, spremljajo in proučujejo gibanje zaposlenosti in brezposelnosti, svetujejo in strokovno ter operativno pomagajo uradom za delo v okviru območnih služb ter sodelujejo z delodajalci, izvajalci dejavnosti zavoda in regionalnimi oziroma lokalnimi subjekti na trgu dela, 58 uradov za delo, ki so locirani v vseh upravnih enotah, z neposredno povezavo zagotavlja strankam pravice s področja posredovanja zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega svetovanja mladini in odraslim.

12 4 Izvedbeni načrt Jamstva za mlade Vlada Republike Slovenije po posvetu s ključnimi deležniki sprejetja Izvedbeni načrt Jamstva za mlade , s katerim bo vsaki mladi osebi v starosti od let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), vključitev v formalno izobraževanje, usposabljanje na delovnem mestu ali drugo usposabljanje, povezano s potrebami delodajalcev, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. Jamstvo za mlade, ki ga sprejema Vlada RS, sledi pozivu Evropske komisije, naj države članice zagotovijo, da vsi mladi v starosti do 25 let v Evropi v štirih mesecih po prenehanju šolanja ali začetku brezposelnosti dobijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo, hkrati pa izraža tudi posebnost Slovenije, saj širi ciljno skupino. Ker mladi v Sloveniji pozno vstopajo na trg dela, v ciljno skupino jamstva za mlade v Republiki Sloveniji med mlade prištevamo vse osebe v starosti od 15 do 29 let (torej tiste, ki še niso dopolnile 30 let). Izvedbeni načrt Jamstva za mlade je strateški načrt države, ki je pripravljen na podlagi pobude Evropske komisije, z namenom opredeliti cilje in pogoje jamstva za mlade v Republiki Sloveniji. Vsebuje 15 ukrepov, ki sledijo konkretnim ciljem. Ti bodo doseženi z izvajanjem različnih aktivnosti vseh pristojnih resorjev. V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi in cilji ter navedena okvirna predvidena finančna sredstva za leta Aktivnosti v okviru posameznega ukrepa se bodo izvajale v skladu s področnimi predpisi in sprejetim proračunom za posamezna proračunska obdobja. Jamstvo za mlade se bo v obdobju uresničevalo s strukturnimi reformami in konkretnimi pobudami, ki bodo izboljševale položaj mladih na trgu dela, v skladu z izvedbenim načrtom, ki je predstavljen v nadaljevanju. Ukrepi izvedbenega načrta se delijo na dva vsebinska sklopa: na t. i. preventivni sklop ukrepov, namenjen mladim, ki še niso prišli na trg dela, in drugi sklop ukrepov, ki je namenjen hitri aktivaciji mladih na trgu dela. V okviru obeh sklopov so predvideni sistemski in tudi programski (kratkoročni) ukrepi. 4.1 Zgodnje ukrepanje in aktivacija

13 Izvedeni bodo trije glavni sistemski ukrepi na področju zgodnjega ukrepanja in aktivacije pred prihodom mladih na trg dela. Prvi ukrep se nanaša na vseživljenjsko karierno orientacijo, drugi ukrep zajema sistemske spremembe na področju pripravništev, tretji pa predvideva prenovo sistema poklicnega izobraževanja. Preventivno ukrepanje se bo začelo že takrat, ko so mladi še vključeni v izobraževanje. Na voljo jim bo predvsem vseživljenjska karierna orientacija, informiranje o možnostih na trgu dela in uspešnih strategijah iskanja zaposlitve. V šolah se bo nadaljevalo in dopolnilo spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, s štipendijsko politiko pa se bo krepil pomen kadrovskih štipendij ter promoviralo poklice, ki so na slovenskem in evropskem prostoru prepoznani kot perspektivni oziroma deficitarni. Ukrepi zgodnjega ukrepanja in aktivacije so predstavljeni v tabeli 1.

14 Tabela 1: Zgodnje ukrepanje in aktivacija Ukrep Nosilec ukrepa Kratka vsebina/cilj ukrepa Okvirna predvidena sredstva I. Zgodnje ukrepanje in aktivacija Reforme 1. Vseživljenjska karierna orientacija 2. Sistemske spremembe na področju pripravništev MDDSZ, MIZŠ MJU,MIZŠ, MDDSZ, MZ,MK,MP, MF Izboljšanje in nadaljnji razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije v šolah ter povečanje dostopnosti informacij o poklicih, karierah in bodočih možnostih zaposlovanja; dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na trg dela ter izvajanje različnih modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem. Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene. Izvedba v skladu z akcijskim načrtom v zvezi z organizacijo in izvedbo opravljanja pripravništev v RS, ki ga je sprejela Vlada RS (sprememba področnih zakonov). S spremembo področnih zakonov se odpravi obvezno pripravništvo ali uvedejo spremembe glede dolžine in vsebine obveznih pripravništev na področjih, kjer so take spremembe smiselne in mogoče. V okviru skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leti 2016 in 2017 se predlaga posebna kvota dovoljenih zaposlitev po posameznih organih, namenjena izključno zaposlitvam pripravnikom EUR EUR EUR EUR EUR v mio. EUR 4,8 4,4 4,0 3,5 3,5 Sistemske spremembe, sredstva niso predvidena Sistemske spremembe, sredstva niso predvidena / / / 3. Prenova sistema poklicnega izobraževanja Programi/ukrepi 4. Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti 5. Štipendiranje MIZŠ, MDDSZ, MGRT MGRT, MIZŠ MDDSZ, MK Postopna uvedba sistema vajeništva (oblikovanje ustreznega normativnega okvira in podpornega okolja); spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih Spodbujanje kompetenc ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi; izvajanje storitev univerzitetnih inkubatorjev ter podore inovativnim socialnim podjetjem ipd. Izvajanje štipendijske politike: regijske štipendijske sheme, štipendije za deficitarne poklice, AD Futura in štipendije za specializirane in deficitarne poklice v kulturi ipd. 4,3 6,2 4,0 4,0 4,0 1,2 1,5 0,7 0,6 0,6 4,7 5,9 6,9 6,9 6,9 Zgodnje ukrepanje in aktivacija SKUPAJ 15,0 18,0 15,6 15,0 15,0

15 4.2 Aktivacija mladih na trgu dela V okviru aktivacije bodo izvedeni štirje sistemski ukrepi. Prvi se osredotoča na okrepljeno svetovanje mladim s poudarkom na hitri aktivaciji na eni strani in aktiviranju dolgotrajno brezposelnih mladih na drugi. Zaradi problema prekarizacije na trgu dela, ki je zelo razširjena predvsem med mladim, se uvaja nov ukrep za preprečevanje in odkrivanje prekarizacije na trgu dela. Poseben sklop aktivnosti predstavlja tudi razširjeno spodbujanje mednarodne mobilnosti mladih prek mreže EURES in drugih pilotnih projektov. Da bodo o ukrepih jamstva za mlade obveščeni in informirani vsi deležniki na trgu dela in da bi dosegli vse mlade, ki spadajo v skupino NEET, zlasti tiste, ki niso prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ, se pripravlja ukrep informiranja o jamstvu za mlade. Ukrepi hitre aktivacije so namenjeni mladim brezposelnim osebam, starim do 29 let, in sodijo v kategorijo»ponudbe«jamstva za mlade skladno z metodologijo spremljanja izvajanja jamstva za mlade9. Ukrepi so namenjeni izvajanju aktivnosti, ki bodo spodbujale vključevanje mladih na trg dela. Načrtovane aktivnosti bodo pokrivale področje podjetništva in inovativnosti, izobraževanja in usposabljanja mladih brezposelnih oseb ter različne spodbude za zaposlovanje, pri čemer bo posebna pozornost namenjena trajnosti novih zaposlitev. Med brezposelnimi bodo posebne aktivnosti namenjene tudi dolgotrajno brezposelnim in ranljivim mladim. Ukrepi aktivacije mladih na trgu dela so predstavljeni v tabeli 2. 9 Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee,, INDIC/10/ /EN-rev; dostopno:

16 Tabela 2: Aktivacija mladih na trgu dela 6. Ukrep Reforme/sistemski ukrepi Krepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ (svetovalci za mlade) Nosilec ukrepa MDDSZ 7. Preprečevanje in odkrivanje prekarizacije na trgu dela MDDSZ 8. Mednarodna mobilnost MDDSZ, MIZŠ 9. Informiranje in obveščanje o jamstvu za mlade MDDSZ Programi/ukrepi hitre aktivacije 10. Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih mladih 11. Spodbude za zaposlovanje mladih 12. Ukrepi za ranljive mlade MDDSZ, MK MDDSZ, MIZŠ MDDSZ, MIZŠ Kratka vsebina /Cilj ukrepa Zaposlitev in usposabljanje svetovalcev za brezposelne, ki bodo specializirani za delo z mladimi in dolgotrajno brezposelnimi mladimi Podpora deležnikom na trgu dela, ozaveščanje o pravicah delavcev in pasteh prekarnih oblik dela ter krepitev inšpekcijskih služb Spodbujanje mednarodne mobilnosti mladih prek mreže EURES in drugih pilotnih projektov Obveščanje in informiranje o ukrepih jamstva za mlade (promocijske aktivnosti, spletne storitve, aplikacije ipd.) ter drugi projekti, namenjeni informiranju in obveščanju o jamstvu za mlade Programi aktivne politike zaposlovanja, kot so: usposabljanje brezposelnih za poklice, po katerih povprašujejo delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi potrebami, usposabljanje na delovnem mestu, projektno učenje mlajših odraslih, ukrepi na področju aktivacije mladih v kulturi Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih mladih, iskalcev prve zaposlitve s poudarkom na trajnejših zaposlitvah in zagotavljanju pripravništva na posameznih področjih Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih mladih s subvencijami ali vključevanjem v javna dela ter pomoč pri prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela EUR EUR EUR EUR EUR v mio. EUR 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 0,7 0,8 0,4 0,4 0,4 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,2 0,1 / / / 7,6 5,4 5,0 4,8 4,6 21,3 12,4 6,0 5,0 5,0 8,8 9,2 8,0 7,5 7,0

17 13. Podpora podjetništvu mladih 14. Mladi na podeželju 15. Projekti za mlade MGRT, MDDSZ MKGP MDDSZ, MIZŠ, URSM Usposabljanje mladih brezposelnih oseb za ustanovitev podjetja; pomoč pri pripravi podjetniškega načrta; zagotovitev storitev potencialnim podjetnikom in podjetnikom na začetku poslovne poti; spodbude za mlada podjetja; spodbujanje poslovnega sodelovanja in zaposlovanja mladih v mladinskih zadrugah ipd. Podpora mladim za vzpostavitev in razvoj kmetijske dejavnosti in ustvarjanje delovnih mest Izvedba raznovrstnih projektov na temo razvoja novih možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja mladih, kot odgovor na družbene izzive; izvedba raziskovalnih projektov z namenom povezovanja med akterji v trikotniku znanja, pri čemer bodo izhodišča potenciali posameznega raziskovalca in njegovih prebojnih idej 1,7 1,7 3,5 3,0 3,0 11,1 10,4 13,3 13,3 13,3 1,5 2,5 4,0 3,5 3,5 Aktivacija mladih na trgu dela 55,1 44,8 42,4 39,6 38,9

18 5 Obseg in finančni okvir izvajanja programa jamstva za mlade Ocena obsega in števila vključitev brezposelnih mladih Ključna ciljna skupina jamstva za mlade so mladi, stari do 29 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. Konec decembra 2015 je bilo registriranih brezposelnih oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za 3213 oseb oz. 10,7 % manj kot decembra V obdobju od januarja do decembra 2015 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za 3774 oseb oz. 9,9 % manj kot v istem obdobju predhodnega leta. V letu 2014 je bilo v jamstvo za mlade povprečno mesečno vključenih mladih brezposelnih. Na podlagi navedenih podatkov se ocenjuje, da bo ciljna skupina jamstva za mlade tudi v prihodnje ostala na približno enaki ravni kot v preteklem letu, tj brezposelnih mladih, starih od let, od tega bo predvidoma 60 % mladih, starih od let. Približno 60 % vseh na novo prijavljenih ima prebivališče v vzhodni Sloveniji. Ocena potrebnih sredstev in viri financiranja Izvedbeni načrt jamstva za mlade je pregled vseh ukrepov, ki učinkujejo v skladu s cilji jamstva za mlade, dejanska izvedba in s tem tudi načrtovanje višine sredstev za izvajanje posameznih ukrepov pa sta določena v izvedbenih dokumentih, ki so podlaga za izvajanje ukrepov na posameznem področju. Sredstva, navedena pri posameznih ukrepih v tabelah 1 in 2, so okvirna predvidena sredstva. Ocena okvirnih sredstev za leti 2016 in 2017 je pripravljena na podlagi strateških in izvedbenih dokumentov, ki so že potrjeni (Proračun RS za leti 2016 in 2017, Izvedbeni načrti Operativnega programa za obdobje , Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja , Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti , Program razvoja podeželja ), za naslednja leta ( ) pa je ocena pripravljena na podlagi predvidenih potrebnih sredstev za učinkovito izvajanje jamstva za mlade v skladu s priporočili EU in na podlagi načrtov za izvajanje predvidenih aktivnosti, financiranih iz sredstev evropskih kohezijskih skladov in Programa razvoja podeželja do leta V petih letih izvajanja jamstva za mlade ( ) bo za ukrepe predvidoma namenjenih okvirno 300 mio. evrov, od tega največ (70,1 in 62,7 mio. evrov) v prvih dveh letih izvajanja, pozneje pa se predvideva postopno zniževanje višine sredstev po letih. Razlog za takšno razporeditev je predvsem v sedanjem stanju, s katerim se soočajo mladi na trgu dela, ki zahteva hitro in okrepljeno ukrepanje. V letih 2016 in 2017 Slovenija razpolaga še z dodatnimi sredstvi finančnega instrumenta EU Pobuda za zaposlovanje mladih v višini 20,7 mio. evrov. Glede na boljše gospodarske napovedi in s tem izboljšanje razmer na trgu dela se predvideva tudi znižanje brezposelnosti mladih, zato se ocenjuje nekoliko nižja potreba po ukrepanju in s tem tudi nekoliko nižja sredstva na letni ravni v letih Okvirna predvidena sredstva za izvajanje jamstva za mlade po letih izvajanja so razvidna v tabeli 3. Tabela 3: Okvirna predvidena sredstva za izvajanje jamstva za mlade v letih

19 Okvirna predvidena sredstva za izvajanje jamstva za mlade v mio. EUR ,1 62,7 58,0 54,6 53,9 Sredstva za izvajanje ukrepov iz jamstva za mlade bodo zagotovljena v Proračunu RS v okviru sredstev integralnega proračuna neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so izvajalci ukrepov jamstva za mlade, ter strukturnih skladov Evropske Kohezijske politike in lastne udeležbe, ki bodo vključevale tudi postavke Pobude za zaposlovanje mladih. Konkretni ukrepi se bodo pripravljali za posamezna proračunska obdobja glede na razpoložljiva sredstva integralnega proračuna in kohezijske politike ter v skladu s potrjenimi izvedbenimi dokumenti posameznih resorjev. 6 Spremljanje izvajanja jamstva za mlade Izvajanje posameznih ukrepov iz jamstva za mlade bodo redno spremljali izvajalci ukrepov. Redno spremljanje izvajanja Izvedbenega načrta Jamstva za mlade bo zagotovljeno v okviru posebne delovne skupine, v kateri bodo sodelovali predstavniki vseh resorjev, pristojnih za izvedbo ukrepov jamstva za mlade, kot tudi predstavniki organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju. Izvajalci ukrepov redno polletno in letno poročajo delovni skupini o izvajanju ukrepov jamstva za mlade na podlagi podatkov o številu vključitev in porabljenih/razpisanih sredstvih po ukrepih. Ob koncu obdobja izvajanja jamstva za mlade delovna skupina pripravi zaključno poročilo o izvedbi Jamstva za mlade in ga predloži Vladi RS v seznanitev. ZRSZ redno mesečno pripravlja statistično informacijo o mladih na trgu dela, ki poleg statističnih podatkov o brezposelnosti in aktivnosti mladih obsega tudi podatke o vključevanju mladih (starih do 29 let po osnovnih strukturnih značilnostih) v ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter podatek o številu vključenih v shemo jamstva za mlade in število ponudb, ki so jih vključeni prejeli. O izvajanju jamstva za mlade se redno letno poroča tudi Evropski komisiji v skladu s predpisano metodologijo okvira kazalnikov za spremljanje izvajanja jamstva za mlade 10. Metodologijo sestavljajo tri ravni poročanja: 1 agregatno spremljanje na podlagi makroekonomskih kazalnikov 2 neposredno spremljanje na podlagi izvajanja ukrepov jamstva za mlade 3 naknadno spremljanje izhodov iz jamstva za mlade po 6, 12 in 18 mesecih Kazalniki spremljanja so podrobneje opisani v prilogi okvira kazalnikov za spremljanje izvajanja jamstva za mlade. Podatki za prvo raven poročanja bodo pridobljeni v okviru rednega izvajanja ankete o delovni sili, podatki za drugo in tretjo raven poročanja pa bodo pridobljeni na podlagi evidence brezposelnih oseb na ZRSZ ter s križanjem podatkov z drugimi podatkovnimi zbirkami v skladu z veljavno zakonodajo. 10 Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee,, INDIC/10/ /EN-rev; dostopno:

20 7 Priloge Priloga 1: OPIS UKREPOV JAMSTVA ZA MLADE

21 Priloga 1: Opis ukrepov Izvedbenega načrta Jamstva za mlade I. ZGODNJE UKREPANJE IN AKTIVACIJA Reforme Izvedeni bodo trije glavni sistemski ukrepi na področju zgodnjega ukrepanja in aktivacije pred prihodom mladih na trg dela. Ciljna skupina teh ukrepov so predvsem mladi, ki so še vključeni v izobraževanje ali so na prehodu iz izobraževanja na trg dela. 1. Vseživljenjska karierna orientacija Cilj ukrepa je povečanje dostopnosti informacij o poklicih in bodočih možnostih zaposlovanja ter učenja veščin vodenja kariere vsem mladim. Cilji se bodo uresničevali z nadgradnjo in dopolnitvijo storitev vseživljenjske karierne orientacije, ki jo izvajajo osnovne, srednje šole in visoke šole. Pri tem je ključno, da se vsi izvajalci teh storitev na lokalni in regionalni ravni povežejo in oblikujejo učinkovito obsežno mrežo, ki bo mladim ponudila celovito obravnavo. Posebna pozornost mora biti usmerjena tudi na partnersko sodelovanje s šolami. V okviru ukrepa se bodo izvajale aktivnosti in projekti, povezani z vzpostavitvijo in nadgradnjo kariernih centrov za mlade v šolah, nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu ter projektno delo z gospodarstvom, negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju. Pomemben segment ukrepa je tudi dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na trg dela. Temeljita analiza sedanjega dela z nadarjenimi v osnovnih in srednjih šolah bo podlaga za pripravo programov za spodbujanje prožnih oblik učenja za izboljšanje kompetenc, znanj in spretnosti za razvijanje kreativnosti, podjetnosti in inovativnosti nadarjenih: odkrivanje nadarjenih, izobraževanje učiteljev in koordinatorjev za delo z nadarjenimi, razvijanje novih programov, pedagoških modelov in drugih oblik dela ter krepitev karierne orientacije nadarjenih. Prožne oblike učenja vključujejo tudi vključevanje v okolje in partnerstva, sodelovanje z drugimi projekti na področju odličnosti (raziskovalne naloge in druge dejavnosti, tekmovanja itd.), popularizacijo spodbujanja učnih potencialov v različnih javnostih, povezovanje in sodelovanje inovativnih okolij v skupnih mrežah ipd. Nosilec/izvajalec ukrepa: MDDSZ, MIZŠ 2. Sistemske spremembe na področju pripravništva V okviru ukrepa se bodo izvajale aktivnosti sistemskega urejanja pripravništva, določene z akcijskim načrtom v zvezi z organizacijo in izvedbo opravljanja pripravništva v RS (priloga Analize opravljanja pripravništva v RS, julij 2015) v zvezi: z odpravo volonterskega pripravništva (spremembe področnih zakonov), s predpisi o opravljanju pripravništva in strokovnih izpitov na področju socialnega varstva, v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in knjižničarstvu (spremembe področnih zakonov glede dolžine in vsebine obveznih pripravništev na področjih, kjer so take spremembe smiselne in mogoče), z olajšanjem zaposlovanja mladih v javnem sektorju. Nosilci/izvajalci ukrepa: MJU, MDDSZ, MIZŠ, MZ,MK, MP, MF

22 Predvideno obdobje izvajanja: Prenova sistema poklicnega izobraževanja V okviru ukrepa se bo pripravila podlaga za nov model vajeništva v Sloveniji. Predvidena je dopolnitev manjkajočih poklicnih standardov in priprava kurikula, katalogov za praktično izobraževanje in izpitne kataloge. Konkretno se bo izpeljalo nove modele v praksi (npr. obdobja usposabljanja dijakov na delovnem mestu), ter po potrebi izvedlo prenovo / posodobitev programov. Poleg šolskega modela s povečanim številom tednov praktičnega usposabljanja z delom bo razvit tudi model vajeništva z opredeljeno vlogo podpornih inštitucij na državni ravni, ustrezno prilagojenimi kurikuli, usposabljanji mentorjev pri delodajalcih, izbire vajeniških šol in ustreznega vrednotenja znanja skupaj z vmesnimi in zaključnimi izpiti. Organizirana bo podporna mreža vajencem, podjetjem in šolam med izvajanjem izobraževalnega programa na način vajeništva, vzpostavil se bo register verificiranih učnih mest na državni ravni. Pripravljene bodo metodološke podlage, modeli in gradiva za načrtovanje in izvajanje individualizacije v različnih organizacijskih oblikah poklicnega izobraževanja. Krepila se bo privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, oglaševanj in drugih aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. V tem okviru ukrepov se bodo izvajale naslednje aktivnosti: prenova sistema poklicnega izobraževanja praktično usposabljanje pri delodajalcu med izobraževanjem postopna uvedba sistema vajeništva Nosilci/izvajalci ukrepa: MIZŠ, MDDSZ, MGRT Programi/ukrepi: Izvedena bosta dva ukrepa, ki sta namenjena mladim med izobraževanjem. 4. Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti Ukrep vključuje različne aktivnosti, ki so namenjene mladim med šolanjem za povečanje njihovih kompetenc. V okviru tega ukrepa se bodo nadaljevale aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi na vseh ravneh rednega šolskega izobraževanja, da bi mladim in sodelujočim v učnih procesih zagotovili pridobivanje kompetenc, ki so ključne za ustvarjalne in podjetne posameznike. Mladi se bodo vključevali v aktivno reševanje konkretnih, ambicioznih izzivov podjetij. Podpora bo zagotovljena tudi za storitve univerzitetnih inkubatorjev, ki bodo izvajali ciljno usmerjene aktivnosti namenjene mladim, ki si želijo aktivno vstopiti v svet podjetništva, zagotavljali pomoč pri inovativno usmerjenih podjetniških zamislih vse do njihove uresničitve ter mladim ponudili ustrezne prostore na začetku podjetniške poti. Podprt bo razvoj modela odprtih in prožnih oblik prehajanja med izobraževanjem in okoljem, testiranje in izvajanje na ravni gimnazij, ki bo usmerjeno v učitelja in učenca, predvideva praktične izkušnje, uresničevanje idej in zamisli, povezovanje z lokalnim okoljem in trgom dela. Za spodbujanje kompetenc podjetništva pri učencih je ključen usposobljen kader v izobraževanju, ki mora biti opolnomočen s posebnimi znanji in veščinami. Nosilec/izvajalec ukrepa: MGRT, MIZŠ

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV  PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana   Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

KA2_2014_15-apr

KA2_2014_15-apr ERASMUS+ Strateška partnerstva KA 2 Delavnica za prijavitelje 15. april 2014 PREDSTAVITEV NI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE! Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. Cilji politike Evropa 2020

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment  Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Revizijsko poročilo: Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja 4 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, ZAVOD RS ZA

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni direktor

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Povabilo na kavo za razvojno usmerjena podjetja Cona Tezno, 1. 2. 2017 E K O N O M S K I I N S T I T U T M A R I B O R D. O. O. Ekonomski institut Maribor Smo razvojno raziskovalna institucija, Smo tudi

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju NASTJA SALMIČ TISOVEC, UNIV. DIPL. PSIH., CERTIFICIRANA EUROPSY PSIHOLOGINJA Š E N T, S LOV E N S KO Z D R U Ž E N J E Z A D U Š E V N O Z D R AVJ

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Številka: /13-2/ Ljubljana, EPA 1070-VI Komisija za socialno varstvo, delo,

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Številka: /13-2/ Ljubljana, EPA 1070-VI Komisija za socialno varstvo, delo, Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Številka: 603-01/13-2/ Ljubljana, 3. 6. 2013 EPA 1070-VI Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je, na podlagi 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010

Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010 Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija T: +386 (0)5 330 66 82, F: +386 (0)5 330 66 87, E: rra.sp@rra-sp.si PROGRAM DELA RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE d.o.o.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji

Revizijsko poročilo: Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji 4 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V REPUBLIKI SLOVENIJI Povzetek R ačunsko sodišče je revizijo o zaposlovanju invalidov

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages PETI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

(Microsoft Word - Predlogi in pripombe GZS k predlogu zakona o za\350asnem in ob\350asnem delu dijakov in \232tudentov.doc)

(Microsoft Word - Predlogi in pripombe GZS k predlogu zakona o za\350asnem in ob\350asnem delu dijakov in \232tudentov.doc) Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Ljubljana, dne 27.2.2014 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Kotnikova 28 SI 1000 Ljubljana

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

OSNUTEK III (1

OSNUTEK III (1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: 10. 9. 2007 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 JAVNI POZIV LAS NOTRANJSKA ZA OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR JAVNI POZIV 2018 Zdenka Žakelj, RRA Zeleni kras, d.o.o. (Podcerkev, 8.11.2018) JAVNI POZIV 2018 Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 255.327

Prikaži več

Promotion of Health at the Workplace

Promotion of Health at the Workplace SIMPOZIJ VARNO IN ZDRAVO DELO PRIMER DOBRE PRAKSE ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE PROMOCIJA DUŠEVNEGA IN TELESNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V POLICIJI VEDENIK LEON Ministrstvo za notranje zadeve

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme Vodnik programa VŽU 2013 Del IIa Podprogrami in akcije 1 KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3 Kakšni so cilji?... 3 COMENIUS... 4 Kakšni so cilji?... 4 Kdo lahko sodeluje?... 4 Katere

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

PowerPoint slovenska predloga

PowerPoint slovenska predloga NSP/2019/010 Predstavitev predloga koncepta analize trga plačil Tina Vehovar Smole, Banka Slovenije 14. seja Nacionalnega sveta za plačila 4. julij 2019 Izhodišča za pripravo analize Aktivnost priprave

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več