S P L O Š N I P O G O J I Z A O P R A V L J A N J E S T O R I T V E P L A T F O R M E A R V I O

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "S P L O Š N I P O G O J I Z A O P R A V L J A N J E S T O R I T V E P L A T F O R M E A R V I O"

Transkripcija

1 S P L O Š N I P O G O J I Z A O P R A V L J A N J E S T O R I T V E P L A T F O R M E A R V I O SPLOŠNE DOLOČBE IN OPREDELITEV POJMOV 1. ČLEN Definicije ključnih izrazov Družba Arvio, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Ponudnik) nastopa v Sloveniji in tujini kot ponudnik tržnih internetnih storitev, katerih naročnik je lahko pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: Naročnik). Platforma Arvio je oblačna spletna storitev, ki Naročniku omogoča zbiranje informacij o nepremičninah in analiziranje nepremičninskega trga ter virtualne oglede nepremičnin. Ponudnik znotraj obstoječih funkcionalnosti spletne storitve omogoča prilagajanje aplikacije po meri Naročnika, nudi svetovanje ob uvajanju aplikacije in spletno podporo ob uporabi.»splošni pogoji za opravljanje storitev Platforme Arvio «(v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) urejajo pogoje naročila Paketa ter način izvajanja storitev Platforme Arvio. Naročnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki odda naročilo za nakup Paketa preko Platforme Arvio, preko elektronske pošte ali preko telefona. Uporabnik storitve je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitev Platforme Arvio in jo Naročnik za uporabo posebej pisno pooblasti. Paket je nabor storitev in funkcionalnosti, ki so naročniku na voljo za Ceno vzpostavitve in Naročnino. Cena vzpostavitve storitve je strošek svetovanja, zasnove in vzpostavitve spletne storitve, ki se obračuna ob naročilu Paketa. Naročnina je znesek, ki ga Naročnik plača ob naročilu Paketa za uporabo storitve Platforme Arvio. Vklop spletne storitve pomeni, da je spletna stran, ki jo omogoča storitev, vzpostavljena na dogovorjenem spletnem naslovu. Rok za vklop spletne storitve je rok, v katerem je Ponudnik storitev dolžan Naročniku vzpostaviti spletno storitev v okviru storitev Platforme Arvio in je določen v Paketu. Dodatne storitve so storitve, ki niso v vključene v Paket. Obračunajo se ločeno od vzpostavitve Paketov po veljavnem ceniku Ponudnika. Nerazpoložljivost storitev Platforme Arvio je obdobje, med katerim Naročnik ne more uporabljati vseh vidikov storitve, za katere ima kupljen Paket. Nerazpoložljivost ne vključuje obdobja, v katerem storitev ni na voljo zaradi: načrtovane sistemske nerazpoložljivosti; nerazpoložljivosti podatkovnih virov, ki jih Platforma Arvio pridobiva od drugih upravljavcev; višje sile ali nujnih, vendar nepredvidenih vzdrževalnih del na sistemu; težave z aplikacijami, IT opremo ali podatki na strani Naročnika ali tretje osebe; dejanj ali opustitev dejanj s strani Naročnika (vključno z zlorabo dostopa s strani tretjih); nezmožnosti upoštevanja zahtevanih konfiguracij sistema in podprtih platform za dostop do storitve; ponudnikove skladnosti z zasnovami, specifikacijami ali navodili Naročnika ali tretje osebe v imenu Naročnika. Strošek za razpoložljivost je dobropis, ki ga bo Ponudnik Naročniku zagotovil za utemeljen Zahtevek in bo uveljavljen v obliki dobropisa. Strošek za razpoložljivost se ne izplača v denarju. Zahtevek je zahtevek, ki ga pri Ponudniku vloži Naročnik v zvezi s storitvijo, ki ni bila izpolnjena skladno s kupljenim Paketom in Splošnimi pogoji. 2. ČLEN Tehnološke zahteve za uporabo storitve Za uporabo storitve mora Naročnik zagotoviti minimalne pogoje dostopa (hitrost sprejemanja 1Mbit/s) do svetovnega spleta, bodisi neposredno bodisi preko naprav, ki dostopajo do spletnih vsebin, in redno poravnavati vse stroške, povezane s takšnim dostopom. Zagotoviti mora vso potrebno strojno in programsko opremo, ki je potrebna za uporabo internetne povezave. Naročnik mora sam zagotoviti primerne in učinkovite ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme. Naročnik mora za uporabo polne funkcionalnosti storitve zagotoviti prijavne podatke za dostop do storitve e-sodstvo. Ponudnik se obvezuje, da bo storitev podprta na brskalnikih Mozilla Firefox 82, Google Chrome 86, Safari 14 in Edge-Chromium (oziroma novejših verzijah navedenih brskalnikov), ki za prikazovanje uporabljajo zaslone z ločljivostjo XGA (1024x768 pikslov) ali večjo od navedene. 3. ČLEN VZPOSTAVITEV PAKETA Stran 1

2 Postopek nakupa Paketa in vklopa spletne strani Za nakup Paketa, mora Naročnik oddati naročilo preko spletne strani Ponudnika ali preko elektronske pošte. Naročnik lahko začne uporabljati storitve Paketa po celotnem plačilu Naročnine in izpolnitvi tehničnih pogojev, kot izhaja iz splošnih pogojev (vzpostavitev Paketa). Naročniško razmerjemed Ponudnikom in Naročnikom je sklenjeno v trenutku, ko Ponudnik Naročniku pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema Naročila). Z dnem plačila Naročnine po Paketu začne teči 24-urni rok za vklop spletne storitve. 4. ČLEN Plačilo storitev in ostali mesečni stroški Plačilo za storitve se obračunajo skladno s Cenikom in se plačajo ob naročilu Paketa po veljavnem Ceniku. Od trenutka oddaje naročila za nakup Paketa, je v roku za plačilo, cena za Naročnika fiksna. Plačilo naročenega paketa je možno: s plačilnimi karticami po predračuni. V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji: plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice, po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo Ponudnika. Dodatne storitve, ki niso zajete v izbranem Paketu, se obračunavajo po veljavnem Ceniku, ki je objavljen na spletni strani Ponudnika ali Naročniku posredovan po elektronski pošti. Naročilo in plačilo dodatnih storitev je enako kot pri naročilu Paketa. Naročnika zavezujejo aktualni splošni pogoji, na katere je Naročnik opozorjen ob oddaji naročila. S potrditvijo naročila potrdi svojo seznanjenost s Splošnimi pogoji. O spremembah splošnih pogojev bo Naročnik obveščen z opozorilom na Platformi Arvio. Z nadaljnjo uporabo Platforme Naročnik potrdi nove Splošne pogoje. pravočasno odpovedan, če Ponudnik prejme pisno odpoved na zadnji delovni dan pred iztekom Paketa. Naročnik lahko Paket odpove kadarkoli tekom trajanja paketa, odpoved pa stopi v veljavo naslednji delovni dan, po dnevu poteka trenutno veljavnega paketa. Naročnik ni upravičen do povračila sorazmernega dela Naročnine. 6. ČLEN Prekinitev uporabe Paketa zaradi uporabe v nasprotju s pravili in pogoji uporabe Ponudnik ni dolžan spremljati načina uporabe storitev Platforme Arvio, to je skladnosti uporabe z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, Zakonom o dohodku pravnih oseb, Zakonom o DDV-ju, Zakonom o osebnem dohodku ipd. in s standardi, ki urejajo področje ocenjevanja nepremičnin kot so MSOV, SPS in drugi. V kolikor bo Naročnik z načinom uporabe storitev Platforme Arvio kršil zakonodajo, si Ponudnik pridržuje pravico do takojšnjega izklopa storitve, brez predhodnega opozorila. Naročnik se strinja, da v primeru prekinitev dostopa do storitev Platforme Arvio zaradi omenjenih razlogov, Ponudnik ni dolžan hraniti podatkov Naročnika oziroma teh podatkov ni dolžan posredovati. 7. ČLEN Avtorske in druge pravice Ponudnik za čas trajanja Paketa Naročniku podeli pravico uporabe oblikovne predloge spletne strani ter vseh funkcionalnosti, ki jih omogoča izbran Paket na Platformi Arvio. Ponudnik storitev ves čas trajanja Paketa v celoti ohranja avtorske in druge pravice avtorjev ter pravice industrijske lastnine nad oblikovnimi predlogami spletnih strani ter vso izvorno kodo spletnih strani (HTML datoteke, slikovne datoteke itd.) in ostalih funkcionalnosti in aplikacij. Naročnik se strinja, da Ponudnik lahko uporabi opisne in slikovne podatke o nepremičnini, ki jih v sistem vnese Naročnik, za izboljšanje kvalitete podatkov v bazi Ponudnika. Po prenehanju Paketa lahko Naročnik pisno zahteva vse naročnikove podatke, ki se shranjujejo na strežniku. Ponudnik se obveže, da v roku 60 dni po prejetju zahtevka za izročitev podatkov preda podatkovni medij s podatki v JSON formatu, kar se obračuna po veljavnem ceniku Ponudnika. 5. ČLEN Zamenjava naročniškega paketa in podaljšanje obstoječega Naročnik lahko spremeni Paket znotraj obdobja veljavnosti zakupljenega paketa z nakupom Dodatnih storitev. Sprememba Paketa, ki bi vključeval manjši obseg funkcionalnosti ali količin je mogoč ob podaljšanju Paketa. Naročniški paketi se avtomatsko podaljšujejo ob izteku roka. Naročnik je 5 delovnih dni pred iztekom Paketa opozorjen na možnost odpovedi Paketa ali nadgradnje Paketa. Paket je 8. ČLEN Marketing Naročnik Ponudniku v času trajanja Paketa ja izrecno dovoljuje uporabo firme in/ali logotipa Naročnika izkjučno za marketinške in prodajne namene, to je prikazovanje referenc na spletni strani Ponudnika, na drugih pisnih propagandnih materialih oziroma skladno z veljavno zakonodajo. Stran 2

3 OBSEG, NAČIN IN POGOJI OPRAVLJANJA STORITEV 9. ČLEN Pravice in obveznosti Ponudnika: zagotavljati kakovostno storitev Platforme Arvio in odpraviti napake najkasneje v 15 dneh od njenega odkritja oz. o daljšem roku za odpravo pisno obvestiti Naročnika, kadar je za to podan utemeljen razlog; v primeru neplačevanja obveznosti Naročniku zaračunavati stroške opomina v skladu s Cenikom skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti dalje do plačila v višini zakonsko določene zamudne obrestne mere; v skladu z razpoložljivo tehnologijo v največji možni meri preprečevati izgubo, spremembo ali dostop do podatkov v njegovem omrežju s strani nepooblaščenih oseb; umakniti Naročnikove vsebine, če bi lahko bile sporne ali škodljive za ponudnika storitev oz. v nasprotju s splošnimi moralnimi načeli; ne more biti v nobenem primeru odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja oz. nedelovanja njegovega omrežja in v primeru, če Naročnik izgubi podatke, potrebne za uporabo storitve Platforme Arvio oz. so mu le-ti odtujeni; ne more biti v nobenem primeru odgovoren za morebitno kršitev avtorske in drugih pravic industrijske lastnine s strani Naročnika; ni dolžan izvajati vsebinskih sprememb spletne strani v primeru, da ima Naročnik do njega kakršnekoli zapadle obveznosti; bo zagotovil nadgradnje Platforme Arvio na zakonodajne in regulatorne spremembe, spremembe v standardih ocenjevanja, varnostne posodobitve; bo zagotovil redne nadgradnje sistema. Storitve Platforme Arvio so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Na strani strežnikov Platforme Arvio in njihove priključitve v internet bo Ponudnik naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje. Ponudnik se obvezuje, da bo časovni okvir za opravljanje tehničnih vzdrževalnih posegov na strežnikih ob sobotah v časovnem intervalu od do V primeru načrtovane prekinitve, daljše od dveh (2) ur, izven omenjenega termina bo Naročnik obveščen preko elektronske pošte ali na spletnih straneh ponudnika najmanj en (1) dan pred posegom. V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo, ali v primeru grobega kršenja splošnih pogojev ima Ponudnik pravico Naročniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev. Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s splošnimi pogoji. Vse pridobljene podatke o Narocňiku, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, bo Ponudnik varoval v skladu z veljavnimi predpisi. Ponudnik bo vse podatke hranil na strežnikih lociranih v državah EU skladno z zakonodajo. Rešitev Platforme Arvio je za delovanje povezana na različne podatkovne vire. Ponudnik se obvezuje, da bo te podatkovne vire posodabljal periodično, in sicer najmanj mesečno: Podatki iz registra prostorskih enot (GURS RPE) Podatki iz katastra stavb (GURS KS) Podatki zemljiškega katastra (GURS ZK) Podatki iz registra nepremičnin (GURS REN) Podatki iz evidence modelov vrednotenja (GURS EMV) Podatki iz evidence trga nepremičnin (GURS ETN) Podatki o oglaševani ponudbi nepremičnin Statistični urad Republike Slovenije (SURS); najmanj kvartalno: Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) Podatki baze GV Urada za množično vrednotenje nepremičnin pri GURS; na zahtevo: Podatki o upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje (MOP) Podatki o bližnji infrastrukturi nepremičnine Podatki iz zemljiške knjige (e-sodstvo ZK) London Stock Exchange (MTS) Google Maps Kartografski servis GURS 10. ČLEN Pravice in obveznosti Naročnika: upoštevati te Splošne pogoje; poravnavati račune za storitev Platforme Arvio ; vzdržati se škodljivih vplivov na tehnologijo v ozadju storitve Platforme Arvio (strežniki, programska oprema); odgovarjati za izbor, zaščito in uporabo morebitnih dostopnih gesel in uporabniških imen za dostop do storitev Platforme Arvio in Ponudnika obvestiti o sumu, da jih uporablja nepooblaščena oseba; pri objavljanju informacij in drugih vsebin na spletnih straneh upoštevati moralno-etična načela ter pravila in predpise, predvsem v zvezi z zavarovanjem pravic industrijske lastnine, avtorskih in drugih pravic avtorjev, e-poslovanja in telekomunikacij; Ponudniku dovoliti uporabiti njegove podatke, ki jih Naročnki posreduje ob naročilu Paketa, v namene interne organizacije in administracije, obveščanja o storitvi Platforme Arvio, profiliranja naročnikov, obveščanja o obveznostih Naročnika in tržnih raziskav; Naročnik slikovnega gradiva, ki so ga zagotovili drugi uporabniki Platforme Arvio, ne sme vključiti v svoja Stran 3

4 poročila ali jih kako drugače uporabiti izven Platforme Arvio. Ponudnik pošilja obvestila po elektronski pošti, kot je dogovorjeno ob naročilu Paketa. Če ni drugače dogovorjeno, se šteje, da je Naročnik pošiljko prejel in da mu je bila vročena, če mu je bila poslana na njegov zadnji sporočeni elektronski naslov, pri čemer v Splošnih pogojih določeni roki pričnejo naslednji delovni dan po poslani elektronski pošti. Naročnik odgovarja Ponudniku za škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitve splošnih pogojev. 11. ČLEN Spremembe storitev Ponudnik ima pravico do sprememb, posodobitev, razširitev oziroma zožitev ponujenih storitev kadarkoli s predhodnim obvestilom. Ponudnik lahko preneha ponujati storitev, o čemer mora obvestiti Naročnika tri (3) mesece pred prekinitvijo ponujanja storitev. 12. ČLEN Začasni in trajni izklop spletne strani Ponudnik storitev lahko naročniku začasno izklopi storitev Platforme Arvio: če naročnik ne upošteva teh splošnih pogojev. Ponudnik storitev lahko naročniku trajno izklopi storitev Platforme Arvio: če Naročnik preneha s poslovanjem (stečaj, likvidacija). če ne poravnava svojih obveznosti do Ponudnika v roku 3 dni od poziva Ponudnik je dolžan Naročnika o razlogih za izklop pisno obvestiti. V primeru začasnega izklopa je Naročnik pred ponovnim vklopom dolžan poravnati vse nastale stroške in ostale obveznosti za celotno obdobje, v katerem je bila spletna stran izklopljena. Trajni izklop se obravnava kot prenehanje uporabe Paketa. V primeru začasnega ali trajnega izklopa spletne strani Naročnik ni upravičen do povrnitve ali nadomestitve škode, ki bi jo z izklopom utrpel. 13. ČLEN Konkurenca in varovanje podatkov Ponudnik in Naročnik se obvezujeta kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še eno (1) leto po prenehanju veljavnosti Paketa. Navedeno ne velja, če je to zahtevano v skladu z zakonodajo ali predpisi. 14. ČLEN Tehnična podpora strankam Strankam je na voljo tehnična podpora, ki se obračuna z veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletni strani Ponudnika ali je Naročniku posredovan ob naročilu Paketa. Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku v času delavnika (pon -pet, 8:00-16:00) nudil podporo preko elektronske pošte 15. ČLEN Izključitev odgovornosti Ponudnika Pred pričetkom uporabe storitev Platforme Arvio, se Naročnik prepriča, da bo storitev ustrezala njegovim specifičnim zahtevam uporabe. Storitev se prodaja»kot je«. Ponudnik je v odgovoren za pravilno delovanje ponujenih storitev in je Naročniku dolžan povrniti škodo, ki bi mu nastala zaradi nepravilnega delovanja ponujenih storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za škodo, ki presega dvakratni znesek povprečnega mesečnega stroška za storitev, pri kateri je nastala škoda. V primeru letne naročnine se povprečni mesečni strošek izračuna kot 1/12 letnega stroška. Naročnik lahko škodo uveljavlja le, če ima do ponudnika poravnane vse obveznosti. Za škodo, ki bi nastala zaradi napačne uporabe storitve, Ponudnik ne odgovarja. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nerazpoložljivost morebitnih programskih aplikacij tretjih oseb, ki so integrirane s storitvami Platforme Arvio in s tem povezanim delovanjem Platforme Arvio. Ponudnik ne odgovarja za verodostojnost in točnost podatkov pridobljenih od različnih lastnikov oziroma tretjih, kot upravljavcev podatkov. ZAGOTAVLJANJE RAVNI STORIT EV 16. ČLEN Predložitev zahtevka Naročnik je upravičen do predložitve zahtevka, če je za vsako kršitev pogojev Paketa ali splošnih pogojev s strani Ponudnika, vložil pisno prijavo Ponudniku. Naročnik mora zagotoviti vse potrebne informacije o dogodku, vključno s časom, ko je prvič prišlo do dogodka, ter pomagati Ponudniku pri diagnosticiranju in razreševanju dogodka. Pisno prijavo mora Naročnik vložiti pri Ponudniku v štiriindvajsetih (24) urah od trenutka, ko ugotovi, da je dogodek vplival na uporabo storitve ali najkasneje v 36 urah od dejanskega nastopa dogodka. Izključitve 17. ČLEN Strošek za razpoložljivost je na voljo samo naročnikom in ne velja za naslednje storitve: beta in preizkusne storitve; Stran 4

5 neprodukcijska okolja, vključno s preizkušanjem, obnovitvijo po hudi napaki, vprašanji in odgovori ali razvojem, vendar ne omejeno nanje; zahtevke uporabnikov, gostov in strank Naročnika storitve; če je Naročnik bistveno kršil katere koli obveznosti v okviru splošnih pogojev za storitev, kar vključuje tudi kršitve katerih koli plačilnih obveznosti (vendar brez omejitve na navedeno). PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 18. ČLEN Spremembe v storitvi in splošnih pogojih, veljavnost splošnih pogojev Vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavni del Paketa. Sestavni del splošnih pogojev je tudi Cenik, ki se nanaša na poslovanje, ki je predmet teh Splošnih pogojev. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni Splošne pogoje in vsebino ter Cenik. O tem mora pisno obvestiti Naročnika vsaj 15 dni pred predvideno spremembo, v elektronski obliki ali v okviru Platforme Arvio. V kolikor se Naročnik z nameravanimi spremembami ne strinja, lahko brez stroškov pisno odpove Paket na kontaktni elektronski naslov Ponudnika. Šteje se, da odpoved začne učinkovati na dan nastopa spremembe. Nadaljnja uporaba storitev pomeni, da se Naročnik s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinja. Cene storitev Platforme Arvio so navedene v Ceniku. Davek na dodano vrednost ni vključen v cene. Vse cene veljajo do spremembe. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Družba Arvio, finančne tehnologije, d.o.o.. z matično številko in registrirano dejavnostjo»m Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti«je davčni zavezanec. 21. ČLEN Reševanje sporov Morebitne spore med Ponudnikom in Naročnikom iz naslova splošnih pogojev in stranki prizadevali reševati sporazumno, če pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. Ljubljana, dne Arvio, d.o.o. direktorica Ajda Mrzel Kaluža 19. ČLEN Varstvo osebnih podatkov Ponudnik in Naročnik se zavezujeta spoštovati predpise, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (»Predpisi OP«). Naročnik je svoje stranke dolžan obvestiti in od njih pridobiti privolitev oziroma zagotoviti obstoj zakonite podlage za obdelavo osebnih podatkov kot to zahtevajo Predpisi OP. Naročnik mora zagotoviti upoštevanje Predpisov OP s strani Uporabnika. Ponudnik se zaveže brez posega v prvi odstavek zgoraj osebne podatke obdelovati v skladu z navodili Naročnika. Za obdelavo ima Ponudnik zagotovljene ustrezne varnostno-tehnične ukrepe in postopke za izvedbo uresničitve pravic, ki posameznikom pripadajo po Predpisih OP. Naročnik bo brez odlašanja obvestil Ponudnika o posameznikovi zahtevi za uresničitev njegove pravice iz Predpisov OP, Ponudnik pa bo brez odlašanja obvestil Naročnika o izpolnitvi predmetne zahteve. Ponudnik in Naročnik se zavežeta ob morebitnem razlitju osebnih podatkov (npr. hekerski vdor) o tem ustrezno obvestiti informacijskega pooblaščenca in sodelovati pri izvedbi vseh potrebnih postopkov za sanacijo razlitja. Cene 20. ČLEN Stran 5

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne domene.si in organizator nagrade Netko 2019 (v nadaljevanju

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc

Microsoft Word - P-3_vzorec_pogodbe.doc Naziv in sedež NAROČNIK ID št. za DDV 44724535 Matična številka 6462642000 Poslovni račun Telefon 01 244 14 00 Faks 01 244 14 47 E-pošta Skrbnik pogodbe/ nadzornik Podpisnik Nacionalni inštitut za javno

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

Pogodba

Pogodba Cenik oglaševanja na spletnih portalih nepremicnine.si21.com, novogradnje.com, avto.info KAZALO Oglaševanje na portalih... 3 Oglasi v bazi... 3 Oglaševanje v področju Novogradnje - naselja... 3 Oglaševanje

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE NAGRADNE IGRE "Fit z Odo" (v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator: Organizator nagradne igre»fit z Odo«(v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / uporabnikih, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe; redno

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet IBM-ovi pogoji uporabe pogoji posebne ponudbe SaaS IBM BigInsights on Cloud Pogoje uporabe ("pogoji uporabe") sestavljajo ti IBM-ovi pogoji uporabe pogoji posebne ponudbe SaaS ("pogoji posebne ponudbe

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12 SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od 10.05. 2017 ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: 6008208 ID za DDV: SI42807794 Špruha 19, 1236 Trzin KAZALO: I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PODJETJE

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več