SPODBUDE IN NALOŽBE V PRIMARNEM

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPODBUDE IN NALOŽBE V PRIMARNEM"

Transkripcija

1 SPODBUDE IN NALOŽBE V PRIMARNEM PROIZVODNEM SEKTORJU MED GLOBALNO PANDEMIJO VESNA PETROVIĆ 1 IN ANA MARJANOVIĆ 2 1 Univerza»Union-Nikola Tesla«, Fakulteta za ekonomijo in finance, Beograd, Srbija. E-pošta: 2 Grm Novo mesto center biotehnike in turizma, Novo mesto, Slovenija. E-pošta: Povzetek Naložbe so osnova za rast in razvoj primarne proizvodnje ter izboljšanje njene konkurenčnosti na domačem in mednarodnem trgu. S seboj pa prinašajo negotovost in visoko stopnjo tveganja, saj od trenutka naložbe do učinka njene donosnosti običajno mine precej časa. Spodbude države so izjemno pomembne tudi za razvoj lokalne primarne proizvodnje in kmetijstva. Trenutne razmere, ki jih povzroča globalna pandemija covida-19, so močno vplivale na razvoj primarne proizvodnje in kmetijstva kot njenega pomembnega dela. Nesporno je, da bodo negativni učinki pandemije ogromni in bodo trajali dlje časa, zato je potrebna ustrezna analiza investicijskih projektov, strategij in spodbud na osnovi ocene razvojnih možnosti primarne proizvodnje. Na uspešno uresničitev naložb vplivajo številni dejavniki, tako notranji kot zunanji. Na mnoge gospodarske subjekte ni mogoče vplivati, v dinamičnem gospodarskem okolju pa se pojavljajo številni drugi, nepredvideni dejavniki, ki lahko odločilno vplivajo na prihodnje poslovanje in preživetje primarne proizvodnje v okviru kmetijske proizvodnje. Kot nadomestna metoda izboljšanja poslovanja gospodarskih subjektov pomemben položaj v sodobni družbi zavzema krožno gospodarstvo. Vsekakor lahko slednje uporabimo kot pozitiven ekonomski model za oživitev primarne proizvodnje in odpravo posledic krize zaradi pandemije covida- 19. Ključne besede: naložbe, spodbude, pandemija, kmetijske zadruge, krožno gospodarstvo DOI ISBN

2 INCENTIVES AND INVESTMENTS IN THE PRIMARY PRODUCTION SECTOR IN THE PERIOD OF GLOBAL PANDEMIC VESNA PETROVIĆ 1 & ANA MARJANOVIĆ 2 1 University»Union-Nikola Tesla«, Faculty of Economics and Finance, Belgrade, Serbia. 2 GRM Novo mesto Center for Biotechnology and Tourism, Novo mesto, Slovenia. Keywords: investments, incentives, pandemic, agricultural cooperatives, circular economy Abstract Investments are the basis for the growth and development of primary production and the improvement of its competitiveness in the local and international market. Investments bring with them uncertainty and a high degree of risk, because from the moment of investment to the effect of return on investment, it is usually a long period of time. Incentives from the state are also of great importance for the development of local primary production and agriculture. The current situation that caused the global pandemic of the covid- 19 virus has significantly affected the development of primary production and agriculture as a significant part of it. It is indisputable that the negative effects of the pandemic will be huge and will last for a longer period of time. Therefore, an appropriate analysis of investment projects, strategies and incentives based on the assessment of the development possibilities of primary production is necessary. Numerous factors, internal and external, have an impact on the successful realization of investments. It cannot affect many private entities, and in a dynamic economic environment, many other, unforeseen factors appear, which can determine the future business and the survival of primary production within agricultural production. DOI ISBN

3 V. Petrović in A. Merjanović: Spodbude in naložbe v primarnem proizvodnem sektorju med globalno pandemijo Uvod Od izbruha pandemije covida-19, torej od konca leta 2019 do sredine marca 2021, je umrlo več kot 2,7 milijona ljudi, svetovno gospodarstvo pa se je v letu 2020 skrčilo za neverjetnih 4,3 %. Milijon delovnih mest je že izgubljenih, če se bo kriza nadaljevala, pa bo predvidoma 130 milijonov ljudi živelo v skrajni revščini. Gre za grozljive številke, ki kažejo na ogromne izzive in človeško trpljenje, ki jih povzroča pandemija, težko pa je napovedati konec pandemije in ponuditi zanesljive modele gospodarskega razvoja po njej. (Janković in sod., 2021) Pandemija je zaznamovala in pustila močne sledi v globalnem gospodarstvu in na vseh področjih človeškega delovanja. V Srbiji je najbolj vplivala na področja turizma in gostinstva, uvoza surovin in logistike ter povečala povpraševanje po domačih izdelkih in osnovnih živilih. Sposobnost podjetja, kmetijske zadruge ali kmetije, da na osnovi naložb v obstoječih razmerah dinamičnega gospodarskega okolja zagotavlja svojo rast in razvoj, je odvisna od obstoječega tržnega položaja, finančne moči, kadrovske strukture in sprejetega koncepta upravljanja. Prizadevanja gospodarskih subjektov za izboljšanje položaja se kažejo v vztrajnosti, da pod vplivom različnih dejavnikov izkoristijo izzive prihodnjih sprememb. Zato je bistvo naložbenega načrtovanja raziskovanje sprememb zunanjih in notranjih dejavnikov, ki na koncu vplivajo na proces z naložbami ali spodbudami. Vsaki fazi življenjskega cikla gospodarskega subjekta, tudi če gre za kmetijske zadruge ali kmetije, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo, ustreza neka naložbena strategija. Analiza razvojnih možnosti naj bo osnova za izbiro ustrezne naložbene strategije. To je potrebno, ker številni dejavniki, notranji in zunanji, omejujejo naložbene procese. Naložbeni proces je večplastna poslovna dejavnost, ki upošteva dolgoročni značaj naložbenih projektov ter časovno razliko med naložbami in naložbenimi učinki. Prav tako so spremljajoči dejavniki vsakega naložbenega projekta velika soodvisnost med naložbami in financiranjem ter tveganje in negotovost glede njihove izvedbe, ki je v globalni pandemiji izjemno izrazita. Za načrtovanje naložb in spodbud lahko uporabimo krožno gospodarstvo kot pozitiven ekonomski model za oživitev primarne proizvodnje in odpravo posledic krize zaradi pandemije covida-19.

4 146 XV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS IN AGRICULTURE 2021 CONFERENCE PROCEEDINGS. 2 Kmetijske zadruge Sodobno dogajanje na trgu vpliva na razvoj delovanja posameznikov prek zadrug. Te nastajajo z združevanjem posameznikov in jih v najširšem smislu razumemo kot sredstvo za zadovoljevanje njihovih individualnih potreb. (Cvijanović in sod., 2016) V zasebnem sektorju se dejavnosti izvajajo prek gospodarskih subjektov, katerih osnovi cilj je ustvarjanje čim večjega dobička, medtem ko je v zadružnem sektorju gospodarski subjekt v osnovni vlogi izvajanja dejavnosti. Pojem zadružnega premoženja je opredeljen kot združevanje zasebnega in osebnega premoženja posameznikov za skupni cilj. V širšem smislu je zadruga samostojen gospodarski subjekt, ki nastane z združevanjem izključno fizičnih oseb za izboljšanje njihovih gospodarskih in drugih interesov, njihov cilj pa ni pridobivanje dobička, temveč zadovoljevanje potreb njenih članov. (Knežević, 2007) Po podatkih Zadružnega biroja Srbije je bilo leta 2017 registriranih 2600 zadrug vseh vrst, od tega 1548 kmetijskih. Po podatkih Agencije za privredne registre Republike Srbije je kot aktivnih registriranih 1568 kmetijskih zadrug, od tega jih približno 1100 oddaja finančna poročila. Slika 1: Rezultati realizirane bruto in neto vrednosti realizirane kmetijske proizvodnje z dinamiko rasti za leto 2020 (Vir: Izračunano na osnovi baze podatkov SRS o realizirani kmetijski proizvodnji. Avtor: Vojislav Stanković)

5 V. Petrović in A. Merjanović: Spodbude in naložbe v primarnem proizvodnem sektorju med globalno pandemijo 147 Če sklepamo po podatkih na sliki, je trg kmetijskih pridelkov v neposredni povezavi s povpraševanjem zaradi posledic pandemije; v nekaterih državah so se cene kmetijskih pridelkov zvišale. Srbija je v letu 2020 zabeležila skupno povečanje bruto in neto vrednosti realizirane kmetijske proizvodnje glede na leto 2019, torej leto pred začetkom pandemije. Čeprav za zadruge in kmetijsko gospodarstvo v primerjavi z drugimi gospodarskimi subjekti dobiček ni končni cilj, ima vsak član zadrug predvsem cilj povečanja lastnega dobička in naložb, zato je zamisel posameznih članov zadruge vsekakor mogoče povezati z naložbeno in razvojno politiko gospodarskih subjektov ene družbe. 3 Naložbe in spodbude v primarnem proizvodnem sektorju 3.1 Pomen naložb za razvojno politiko gospodarskih subjektov Naložbe pomenijo izpolnitev razvojne politike gospodarskih subjektov, zato je treba biti osredotočen na resnične cilje in zagotoviti njihovo izvajanje. Naložbe so pomemben dejavnik razvoja podjetij, gospodarstva in družbe kot celote. Rast podjetij je pogosto neposredno odvisna od obsega naložb in njihove učinkovitosti. Naložbena vlaganja so večplasten in dinamičen proces ter niso učinkovita brez usmerjanja k opredeljenemu cilju. Določanje naložbene strategije podjetjem ponuja načine za doseganje dolgoročnih ciljev rasti in razvoja. Predmet naložbe je lahko različen. Naložbeni projekt bi moral omogočati sprejemanje premišljene naložbene odločitve ter je sredstvo za uresničitev strategije rasti in poslovnega načrta. Naložbeni projekt vključuje in določa različne analize in dejavnosti od nastanka naložbene zamisli do njene uresničitve. (Đuričin in Lončar, 2007) Namen naložb je doseči želene učinke, ki so lahko različni glede na vrsto naložbe in cilje, ki jih je treba doseči. Ocenjevanje naložbenih priložnosti je običajno drago in zahteva velika finančna sredstva za zbiranje informacij in njihovo analizo. Uspešni naložbeni projekti so odvisni tudi od ustvarjalnosti, navdušenja, izkušenj in znanja menedžerjev, ki so vključeni in odgovorni za opredeljevanje, izvajanje in analizo teh projektov. (Pike in Dobins, 1987)

6 148 XV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS IN AGRICULTURE 2021 CONFERENCE PROCEEDINGS. Glede na vrsto naložbene odločitve so naslednje značilnosti skupne in uporabne za vsa podjetja (Joksimović-Žarkić in sod., 2013): dolgoročnost naložbenih projektov, časovni zamik med naložbami in naložbenimi učinki, soodvisnost med naložbami in financiranjem, tveganje in negotovost. 3.2 Spodbujevalni dejavniki za naložbe Okolje je edinstvena, dinamična in večplastna sila, s katero se podjetje sooča prek različnih izzivov, priložnosti in groženj. Okoljski dejavniki, ki spodbujajo naložbeni proces, so lahko ukrepi skupnosti, zakonodaja, razvoj znanosti in tehnologije, razvoj prodajnih in nabavnih trgov, položaj podjetja v panogi glede na konkurenco, faza življenjskega cikla industrije, v kateri je družba trenutno, ter stopnja razvitosti finančnih trgov in njegovih instrumentov. (Todorović in sod., 1997) Omenjenih dejavnikov ni mogoče nadzorovati, vendar jih je treba pravočasno predvideti in uporabiti z vidika vpliva na prihodnje poslovanje. Zato je pomembno oceniti njihove hitrost nastanka, gotovost nastanka in trajanje, saj je na osnovi tega mogoče načrtovati odziv gospodarskega subjekta v naslednjem načrtovalnem obdobju. Socialne skupnosti in zakonodaja s spodbujevalnimi ukrepi (kot so nižje davčne stopnje ali druge spodbude) lahko vplivajo na povečanje naložb. Za srbsko gospodarstvo lahko povemo, da so bili na začetku aprila 2020 predstavljeni štirje sklopi gospodarskih ukrepov, katerih glavni cilj je bil ublažiti negativne posledice pandemije covida-19. Vključeni ukrepi: ukrepi davčne politike: odlog plačila davkov in prispevkov od plač ter nadomestilo plač, odlog plačila akontacije davka od dobička in neposredne finančne spodbude; neposredna pomoč podjetjem za zaposlene: neposredna pomoč podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ter pavšalnim davkoplačevalcem z izplačilom minimalnih plač za zaposlene;

7 V. Petrović in A. Merjanović: Spodbude in naložbe v primarnem proizvodnem sektorju med globalno pandemijo 149 ukrepi za likvidnost gospodarstva: podpora gospodarstvu prek Sklada za razvoj Republike Srbije in jamstvena shema za podporo gospodarstvu prek bank; drugi ukrepi: izplačilo gotovine vsem polnoletnim državljanom v višini 100 evrov in moratorij na posojila bankam. Dosežena stopnja gospodarske razvitosti in odprtost gospodarstva do drugih držav lahko pomembno spodbudita tudi naložbe. Vpliv znanosti in tehnologije je glede ustvarjanja ugodnih naložbenih priložnosti najhitrejši. Tehnološki razvoj ustvarja priložnosti za uvajanje novih naložbenih metod z možnostjo ustvarjanja novih trgov in spreminjanja konkurenčnega položaja. Stabilnost finančnih trgov je dejavnik, ki spodbuja naložbeni proces, saj njegovo delovanje ustvarja priložnost za pregledno in hitro zaznavanje ter primerjavo donosnosti kapitala, vloženega v podjetja v različnih gospodarskih sektorjih, s čimer delujemo v smeri boljše postavitve finančnih in resničnih virov v domačem gospodarstvu. Moč relativnega konkurenčnega položaja podjetja določajo naslednji dejavniki: tržni delež podjetja in edinstvenost; moč in število značilnih kompetenc znotraj podjetja. Tržni delež podjetja je v neposredni povezavi z donosnostjo naložbe gospodarskega subjekta. Večji kot je tržni delež podjetja, močnejši je njegov konkurenčni položaj in večja je donosnost prihodnjih naložb. Velik tržni delež podjetjem zagotavlja koristi, ki temeljijo na širini ekonomije, kot je znižanje stroškov, na svetovni in nacionalni ravni. Pomemben dejavnik, ki vpliva na naložbeno privlačnost, je rezultat, ki je predstavljen skozi faze življenjskega cikla panoge ali industrije. Vsaka faza ima različne posledice za naložbena sredstva, da bi se dosegla konkurenčna prednost. Avtorja Hill in Jones (1998) podajata pregled razmerja med fazo življenjskega cikla, konkurenčnim položajem in naložbeno strategijo na ravni poslovanja, kar je razvidno s tabele 1.

8 150 XV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS IN AGRICULTURE 2021 CONFERENCE PROCEEDINGS. Tabela 1: Izbira naložbene strategije na kateri koli ravni poslovanja (Vir: Hill in Jones, 1998, str. 205). Faza življenjskega cikla industrije Močan konkurenčni položaj Šibek konkurenčni položaj Embrionalna faza Strategija gradnje tržnega deleža Strategija gradnje tržnega deleža Faza rasti Strategija rasti Strategija koncentracije trga Faza prilagajanja Strategija povečanja tržnega deleža Strategija koncentracije trga ali žetev/likvidacijo Faza zrelosti Strategija vzdrževanja ali dobička Strategija žetve ali likvidacije/dezinvestiranja Faza upada Tržna koncentracija ali strategija Strategija za preobrat, likvidacijo žetve (oslabitev sredstev) ali dezinvestiranje Vsaka od omenjenih faz življenjskega cikla industrijske panoge se lahko preslika na naložbeno strategijo razvoja gospodarskih subjektov v okviru primarne proizvodnje kmetijskih zadrug in kmetij. Tako je v embrionalni fazi, ne glede na konkurenčni položaj, poudarek na strategiji gradnje tržnega deleža, kar samodejno vodi do velikih naložbenih potreb in večjih količin kapitala. V fazi rasti si prizadevamo ohraniti relativne konkurenčne položaje na trgu in, če je le mogoče, rasti skupaj s trgom. Za gospodarske subjekte z močnim konkurenčnim položajem, ki si prizadevajo povečati tržni delež, je v tej fazi ustrezna strategija rasti. V fazi rasti se naložbene odločitve sprejemajo na poslovni ravni, povezane pa so z relativnimi prednostmi strategije diferenciacije, nizkocenovne strategije ali strategije osredotočenosti, vse glede na finančne potrebe in relativen konkurenčni položaj. Zato so potrebna finančna sredstva, ki bodo vložena v razvoj nove prodajne in tržne strategije. Podjetja s šibkim konkurenčnim položajem v tej fazi, da bi sledila rasti trga, uporabljajo strategijo koncentracije trga. Te faze življenjskega cikla industrije, ki so podane kot primer, imajo različne posledice za izbiro naložbenih možnosti, ki stremijo k doseganju konkurenčne uspešnosti. Konkurenca je najmočnejša v fazi iztiskanja, najmanj pa v embrionalni fazi. Nasprotno pa so naložbene potrebe največje v embrionalni fazi, ki zato deluje kot spodbuda za naložbeni proces.

9 V. Petrović in A. Merjanović: Spodbude in naložbe v primarnem proizvodnem sektorju med globalno pandemijo 151 Sposobnost gospodarskih subjektov, da kar najbolje izkoristijo svojo notranjo moč in moč za prihodnjo rast, je najpomembnejša spodbuda za rast. Šteje se, da so najpomembnejši spodbujevalni dejavniki tisti, ki so povezani s finančnimi, virskimi (človeškimi, organizacijskimi in fizičnimi viri) in raziskovalno-razvojnimi zmožnostmi podjetja. Zaradi močnega zavedanja, dejavnikov in prizadevanj iz zunanjega okolja, je proces internacionalizacije in globalizacije postal sinonim za čas, v katerem živimo. To ni samo vzrok, ampak tudi posledica izrazitega razvoja različnih oblik mednarodnega poslovnega sodelovanja skozi vse večjo stopnjo medsebojne povezanosti širokega kroga udeležencev sodobnega življenja. Pod vplivom internacionalizacije poslovanja in vstopa na tuje trge se povečujeta obseg in sestava dejavnosti podjetja, kar je neposredna spodbuda za njegovo razvojno obnašanje in naložbe. Predpogoj za premišljeno izbiro strategije internacionalizacije in oblikovanje mehanizma za njeno izvajanje je čim bolj natančno oceniti privlačnost posameznih trgov ter kritične dejavnike za učinkovito in uspešno poslovanje. Te težnje (ustvarjanje zavezništev vseh vrst) se pospešujejo predvsem z mehanizmi izmenjave idej, izkušenj in sposobnosti. Razvija se»strategija glede na države in trg izdelkov«. Pozornost je usmerjena v najboljšo možno razporeditev naložb po državah, podjetjih, izdelkih, tržnih segmentih in poslovnih funkcijah, da bi povečali dobiček. (Todorović, 1998, str. 168). Tako se skozi globalno razmišljanje o trgih in možnostih najboljše možne razporeditve virov spodbuja naložbeni proces in krepi razvojna zmožnost podjetja. Odprtost proti tujemu kapitalu je tudi olajšava za države v razvoju, ki lahko postanejo del globalnega prostora, seveda z vsemi priložnostmi in nevarnostmi, ki v njem obstajajo. 4 Model krožnega gospodarstva (CE angl. circular economy) predlog strategije za okrevanje primarnega sektorja Krožno gospodarstvo (CE) je prepoznano kot pozitiven gospodarski model za celotno družbo, saj prispeva k boju proti podnebnim spremembam, zmanjšuje onesnaževanje in trajnostno uporablja vire. CE je sistem, v katerem se ustvarja nova vrednost z najmanjšo možno proizvodnjo odpadkov ter zmanjšano porabo energije in naravnih virov. Osnova tega poslovnega modela je varčevanje. Inovativni poslovni modeli krožnega gospodarstva bogatijo lokalno proizvodnjo, zmanjšujejo

10 152 XV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS IN AGRICULTURE 2021 CONFERENCE PROCEEDINGS. odvisnost od uvoza, usklajujejo poslovanje z naravno zmogljivostjo okolja in povečujejo odpornost podjetij. (Kamberović in sod., 2020) Omenjen koncept je opisan v priročniku»gap analiza priložnosti za krepitev gospodarstva z uporabo trajnostnih poslovnih modelov po pandemiji covida-19 v Republiki Srbiji«in bi lahko prispeval k postavljanju ciljev in strategij za okrevanje gospodarstva po krizi, ki jo je povzročila pandemija. Glede na to, da je financiranje EU trenutno na prehodu, številni dejavniki financiranja EU v okviru gospodarskega okrevanja v Srbiji po pandemiji covida-19 še niso natančno opredeljeni. Enako velja za napovedan gospodarski in investicijski načrt za Zahodni Balkan, objavljen kmalu po Samitu, ki je potekal 6. maja 2020 in bo osnova za financiranje EU in dolgoročno okrevanje v prihodnjih letih. Osredotočal se bo predvsem na infrastrukturne naložbe z uporabo linearnega pristopa (angl. corridor approach). (Kamberović in sod., 2020) Ker Srbija zaostaja z uporabo zastarelih tehnologij v primarni proizvodnji, pomenita zeleno gospodarstvo in model trajnostnega razvoja priložnosti v procesu gospodarskega okrevanja. Za čim boljši in uspešnejši način premagovanja kriznega prehodnega obdobja se predlaga aktiviranje vodilnih strokovnjakov z različnih področij in uspešnih proizvajalcev kot primere dobre prakse, da bi tako analizirali obstoječe stanje vseh sektorjev v primarni proizvodnji. Slika 2: Krožno gospodarstvo v kmetijstvu (Vir: Poljoprivreda najperspektivniji sektor za primenu cirkularne ekonomije agro vesti by agronews.rs)

11 V. Petrović in A. Merjanović: Spodbude in naložbe v primarnem proizvodnem sektorju med globalno pandemijo 153 Predelovalna industrija, živilstvo in kmetijstvo, embalažna panoga in gradbeništvo so bili opredeljeni kot prednostni sektorji. Vključeni so tudi v verigo ključnih proizvodnih vrednostnih verig v načrtu EU za krožno gospodarstvo. Obstoječe kmetijske prakse temeljijo na linearnem modelu»vzemi naredi zavrzi«in so zato velika grožnja za okolje in biotsko raznovrstnost. Negativni vplivi kmetijstva se odražajo na vodnih virih, spremenjeni rabi zemljišč, degradaciji tal in odpadkih. Ocenjuje se, da se v Srbiji letno zavrže okoli ton hrane, ki jo sestavljajo predvsem sadje in zelenjava (30 %), pekovski izdelki (20 %) ter perutnina in ribe. Bolj krožen pristop v kmetijskih praksah bo zahteval zmanjšanje zunanjih vložkov za kmetijsko proizvodnjo, zaprtje krogotoka hranil in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje z odpravo izpustov (odpadne vode) in površinskega odtoka. Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) opredeljuje pet glavnih možnosti za spodbujanje krožnih praks v kmetijstvu: ponovna uporaba vode; recikliranje vode za namakanje; natančno kmetijstvo (uskladitev vložkov z dejanskimi potrebami po pridelkih); uporaba organskih gnojil, proizvedenih iz organskih odpadkov, in bioenergija, proizvedena iz biogoriv. Glede na to, da ima kmetijstvo v primarni proizvodnji velike možnosti, razvoj kmetijstva zagotovo prispeva h gospodarski rasti države. Krožno gospodarstvo je eden od modelov, ki ga Evropska unija priporoča kot dobro prakso za rast in razvoj gospodarstva države, zato lahko ima pomembno vlogo pri premagovanju krize, ki jo povzročajo posledice pandemije covida-19. Izboljšanje in posodobitev kmetijstva v Srbiji bi morala biti prednostna naloga, saj ima Srbija odlične pogoje za raznoliko kmetijsko proizvodnjo z veliko izvozno zmogljivostjo.

12 154 XV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS IN AGRICULTURE 2021 CONFERENCE PROCEEDINGS. Načrt za krožno gospodarstvo v Srbiji predlaga krepitev krožnosti v kmetijskem in živilskem sektorju z gradnjo in spodbujanjem boljšega odnosa med živilsko industrijo in kmetijsko panogo kot dobaviteljem surovin. To med drugim zahteva gradnjo ustreznih vrednostnih verig ter spodbujanje regionalnih grozdov in zadrug. Krepitev ekonomsko-tržne povezave med dobavitelji in proizvajalci lahko poveča storilnost podjetij, ki delujejo v teh sektorjih, in bo pripomogla k spodbujanju izvozno usmerjene ekološke pridelave kot gospodarskega potenciala Srbije. (Kamberović in sod., 2020) 5 Zaključek Naložbene strategije so osnovni način uresničevanja ciljev rasti in razvoja gospodarskih subjektov, kmetijskih zadrug in kmetij ter ohranjanja in izboljševanja njihove konkurenčne prednosti. Uporaba sodobnih metod upravljanja naložb omogoča gospodarskim subjektom hitro in ustrezno odzivanje na priložnosti in grožnje iz okolja, premišljeno uporabo razpoložljivih virov ter oblikovanje novih projektov in programov za prihodnje poslovanje. Na uspešnost naložbenega projekta vplivajo številni notranji in zunanji dejavniki. Naložbe torej s seboj prinašajo tveganje in negotovost, saj je časovna razdalja med naložbami in njihovimi učinki pogosto zelo dolga. Vse to pogojuje, da se v naložbeni proces lahko vstopi samo na osnovi resne analize razvojnih možnosti, ob upoštevanju spodbujevalnih dejavnikov in možnosti za uspešnost tega procesa. Spodbude od države ravno tako pomagajo in podpirajo krepitev gospodarstva skozi natančno načrtovane strategije. Ena od rešitev za naložbeni načrt je krožno gospodarstvo, ki ga lahko uporabimo kot pozitiven ekonomski model za oživitev primarne proizvodnje in odpravo posledic krize, ki jo je povzročila pandemija covida-19. Literatura Cvetković, N. (2002). Strategija investicija preduzeća: Institut ekonomskih nauka. Beograd. Cvijanović, D., Simonović, Z., Mihailović, B. (2016). Zadruge i udruženja poljoprivrednika kao model preduzetništva u poljoprivredi Srbije sa osvrtom na stanje u nišavskom okrugu. Ekonomika poljoprivrede, 63(2), Dedić, M., U Srbiji urađen plan razvoja cirkularne ekonomije do godine. Vir: godine/. Đuričin, D., Lončar, D. (2007) Menadžment pomoću projekata, Ekonomski fakultet, Beograd.

13 V. Petrović in A. Merjanović: Spodbude in naložbe v primarnem proizvodnem sektorju med globalno pandemijo 155 Hill, C., Jones, R. (1998). Strategic Management Theory an Integrated Approach: Houghton Mifflin Company, Boston. Howe, W. (1988). Corporate Strategy: Macmillan, London. Ilić, G. (1979). Dugoročna ulaganja i izbor izvora finansiranja u OUR. Savremena administracija, Beograd. Janković. M., Jović-Bogdanović, A., Gajdobranski, A. (2021). Uticaj pandemije na ekonomski razvoj, Ekologija. ( ). Kamberovć, S., Mitrović, S., Behrens, A. (2020). GAP analiza mogućnosti za ekonomsko jačanje primenom održivih poslovnih modela nakon pandemije COVID-19 u RS, Misija OEBS-a Srbija. Knežević, M. (2021). Zadruga u savremenom privrednom okruženju, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomki fakultet (53 63). Marjanović, D., Đukić, M. (2020). Institut ekonomskih nauka Beograd (91 105). Pike, R., Dobbins, R. (1987). Investment Decisions and Financial Strategy, Philip Allan publishers limited, The Camelot Press, Southampton. Todorović, J., Djuričin, D., Janošević, S. (1997). Strategijski menadžment, Institut za tržišna istraživanja, Beograd. Todorović, J. (1998). Implikacije internacionalizacije poslovanja na strategiju i strukturu preduzeća, Monografija: Izazovi menadžmenta i marketinga u globalnom okruženju, Beograd. Vasiljević, D., Petrović, V. (2020). Izveštaj o sprovedenoj ex ante analizi efekata za oblast cirkularne ekonomije, Beograd., dostupno na: EXANTE-ANALIZA_efekata-za-oblast-cirkularneekonomije.pdf. Žarkić-Joksimović, N., Benković, S., Milosavljević, M. (2013). Finansijski menadžment, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

14 156 XV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS IN AGRICULTURE 2021 CONFERENCE PROCEEDINGS.

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Blaženje podnebnih sprememb: strošek ali razvojna priložnost? mag. Mojca Vendramin Okoljska Kuznetsova krivulja Pritiski na okolje na prebiv. Dohodek na prebivalca Neposredni vpliv različnih cen CO 2

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin Predstavitev projekta CINDERELA (Obzorje 2020) Kim Mezga, Ana Mladenovič & Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale Izobraževalna

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

Posvet "Podpora vladnih institucij slovenskim podjetjem pri izhodu na tuje trge” Janja Kokolj Prošek, vodja Službe za živilsko predelovalno indu

Posvet Podpora vladnih institucij slovenskim podjetjem pri izhodu na tuje trge”   Janja Kokolj Prošek, vodja Službe za živilsko predelovalno indu Mednarodne aktivnosti MKGP v luči SRIPHRANA Bled, 6. junij 2017 Janja Kokolj Prošek 1 Izvozna usmerjenost živilske industrije MKGP podpira internacionalizacijo slovenske živilskopredelovalne industrije,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

SPOROČILO ZA JAVNOST Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski na

SPOROČILO ZA JAVNOST Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski na Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti. Program je namenjen lastniškemu financiranju

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Challenges in agriculture prof. dr. Luka Juvančič (University of Ljubljana) LIFE International networking conference 9 th May 2018, Brdo pri Kranju Mednarodna LIFE konferenca za mreženje: LIFE kmetovanje

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1»Projekcije prometnega dela«uporaba projekcij prometnega dela v analizi scenarijev za Dolgoročno strategijo za nizke emisije Matjaž Česen, IJS-CEU Reaktorski center Podgorica, Ljubljana, 21.11.2018 2

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Microsoft Word - M _mod.docm

Microsoft Word - M _mod.docm 2 M7-70--3 Prazna stran 3 M7-70--3 IZPITNA POLA Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor B C 2 A 3 A 2 C 2 D 22 C 32 C 3 B 3 B 23 B 33 B 4 B 4 A 24 B 34 D 5 D 5 D 25 A 35 B 6 D 6 C 26

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodars

Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodars Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja Republike

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Finančni trgi in institucije doc.dr. Aleš Berk Skok Vrednotenje delnic in obvladovanje tveganja Literatura, na kateri temelji predavanje: l Madura, 20

Finančni trgi in institucije doc.dr. Aleš Berk Skok Vrednotenje delnic in obvladovanje tveganja Literatura, na kateri temelji predavanje: l Madura, 20 Finančni trgi in institucije doc.dr. Aleš Berk Skok Vrednotenje delnic in obvladovanje tveganja Literatura, na kateri temelji predavanje: Madura, 2006 (ch.6 in ch. 7). 1 Analiza delnic V grobem je mogoče

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

(Borzno posredovanje - bro\232irana \(18. 6.\).pdf)

(Borzno posredovanje - bro\232irana \(18. 6.\).pdf) U beniki FKPV Borzno posredovanje Boris Gramc, mag. posl. ved red. prof. dr. Marijan Cingula doc. dr. Marina Kla mer alopa Celje 2013 Boris Gramc, mag. posl. ved; red. prof. dr. Marijan Cingula; doc.

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji Klavdija PERGER, direktorica TGZ Slovenije in koordinatorka SRIP trajnostni turizem

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017 Organizator Pokrovitelj 21. USPOSABLJANJE TEHNIČNEGA ASFALTERSKEGA KADRA mag. Slovenko Henigman predsednik ZAS ZAG, 15. in 16. marec 2017 Vsebina predstavitve Asfalterska industrija v Evropi kje so poudarki?

Prikaži več

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Predstavitev projekta

Predstavitev projekta Delavnica Projekcije cen energije Primerjava mednarodnih projekcij cen energije mag. Andreja Urbančič, IJS Ljubljana, 21. 6. 2018 2 Cene na mednarodnih trgih svetovne cene nafte na mednarodnih trgih zemeljskega

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK STANDARDI SISTEMOV VODENJA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJSKE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.11.2011 Gregor SIMONIČ Sistemi vodenja Kaj so sistemi vodenja oziroma upravljanja? Sistem vodenja oziroma upravljanja

Prikaži več

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 UVOD V tej seminarski nalogi vam bom opisal probleme, ki se trenutno dogajajo po vsem svetu, tudi pri nas,

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Ljubljansko železniško vozlišče - novinarska konferenca

Ljubljansko železniško vozlišče - novinarska konferenca Program razvoja podeželja 2014 2020 Odobrena in izplačana sredstva po ukrepih PRP stanje na dan 31. 12. 2018 ukrep št. javnih razpisov odobrena sredstva ( ) izplačana sredstva ( ) Ukrep M1 - Prenos znanja

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) Podatki o predpisu: Uradni list RS, št. 56-2342/2008, stran 6015 Datum objave: 6.6.2008 Veljavnost: od 21.6.2008 Podatki o tej verziji istopisa: Zadnja

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS ponaša z mednarodno priznanim certifikatom GMP. Vsi

Prikaži več

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA POSLOVNO OKOLJE PODJETJA VSI SMO NA ISTEM ČOLNU. ACTIVE LEARNING CREDO (adapted from Confucius) When I hear it, I forget. When I hear and see it, I remember a little. When I hear, see and ask questions

Prikaži več