PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU GRMA NOVO MESTO CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU GRMA NOVO MESTO CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA"

Transkripcija

1 Dijaški dom Grm Novo mesto Sevno Novo mesto PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU GRMA NOVO MESTO CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA September, 2018

2 VSEBINA PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU GRMA NOVO MESTO CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA VELJAVNOST PRAVIL POGOJI BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU GRM NOVO MESTO NAČIN PLAČEVANJA OSKRBNINE PRAVICE IN DOLŽNOSTI TER ODGOVORNOST DIJAKOV POSTOPEK VZGOJNEGA UKREPANJA HIŠNI RED SOBNA PRAVILA OBISKI V DOMU UČENJE V DOMU PRENAŠANJE IN UŽIVANJE NEDOVOLJENIH SUBSTANC VEČERNI ČAS IN PRIPRAVA NA SPANJE IZHODI, PRIHODI ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA V DOMU MERILA IN POSTOPKI PODELJEVANJA POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD VARNOST IN ZDRAVJE DIJAKOV VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI DIJAKOV KONČNA ODLOČBA

3 PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU GRMA NOVO MESTO CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA Temeljne pogoje in postopek sprejema in bivanja v dijaškem domu, postopke in uresničevanja in varstva pravic in obveznosti dijakov določa Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2018 z dne ). V skladu s 15. členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2018 z dne ) ravnateljica določa Domska pravila bivanja Dijaškega in študentskega doma Grma Novo mesto Centra biotehnike in turizma, ki stopijo v veljavo, dne Z domskimi pravili se urejajo: pogoji bivanja v Dijaškem domu Grm Novo mesto, način plačevanja oskrbnine, pravice in dolžnosti ter odgovornost dijakov, študentov in drugih oseb, ki bivajo v domu, način zagotavljanja varnosti in zdravja pri izvajanju dejavnosti v dijaškem domu, merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj, varstvo osebnih podatkov in zasebnost dijakov, hišni (domski) red, druge zadeve v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in drugimi predpisi. 1. VELJAVNOST PRAVIL 1. člen Pravila življenja in dela v Dijaškem in študentskem domu Grma Novo mesto centra biotehnike in turizma veljajo v območju dijaškega doma, v okviru organiziranih domskih dejavnosti pa tudi izven. Območje dijaškega doma so vsi notranji in zunanji prostori dijaškega doma (stavbni objekt, dvorišče, zelenice, park ipd.) s katerimi upravlja dijaški dom. 2. POGOJI BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU GRM NOVO MESTO 2. člen Dijaški in študentski dom Grma Novo mesto centra biotehnike in turizma sprejme dijake Grma Novo mesto Centra biotehnike in turizma ter študente višjih strokovnih šol v skladu s pogoji in po postopku, določenim s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih. Če po sprejemu študentov višjih šol ostanejo še prosta mesta, lahko dijaški dom sprejme študente visokošolskih zavodov. Dijaški dom ponudi posebej za dijake in posebej za študente višjih strokovnih šol število prostih mest za sprejem novincev. Kandidati se prijavijo v roku, določenih z razpisom. 3

4 Dijaški dom lahko sprejme dijake tudi izven roka, če ima prosta mesta. Če se prijavi večje število kandidatov kot je prostih mest, se izberejo kandidati na podlagi meril, ki jih določi minister. 3. člen Dijaški dom odloči o sprejemu kandidata v dijaški dom v osmih dneh po končanem vpisnem postopku v šolo. Dijaški dom sklene nastanitveno pogodbo z vsakomer, kogar sprejme v dijaški dom, praviloma pred nastanitvijo. Nastanitvena pogodba se sklene za obdobje trajanja izobraževalnega oziroma študijskega programa, v katerega se je kandidat vpisal. Z njo se uredijo medsebojne pravice in obveznosti, ki se nanašajo na pogoje bivanja v domu. 4. člen Dijak (študent) mora za bivanje v domu izpolnjevati pogoje: - imeti status dijaka (študenta), - imeti sklenjeno nastanitveno pogodbo, - pravočasno plačevati oskrbnino in - upoštevati domska pravila. 5. člen Dijak se med šolskim letom lahko izpiše iz doma s soglasjem staršev. Izpisne pogoje za dijake in študente opredeljuje nastanitvena pogodba. 3. NAČIN PLAČEVANJA OSKRBNINE 6. člen Z oskrbnino se krijejo stroški za prehrano in nastanitev v dijaškem domu. Dijaki in študentje plačujejo oskrbnino, ki je določena v skladu z 11. členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih. Druge osebe, ki bivajo v domu, plačujejo stroške nastanitve oziroma prehrane, po ceniku, ki ga potrdi Svet zavoda Grma Novo mesto. 7. člen Stroški oskrbnine se plačujejo mesečno. V okviru oskrbnine se stroški živil zaračunavajo le za dneve pouka v šolskem in študijskem letu v skladu s šolskim oziroma študijskim koledarjem. Stroški živil se zmanjšajo za predvidene obroke prehrane za vse dni odsotnosti, če dijak odsotnost napove vsaj dan prej, in sicer do 20:00 ure. 4

5 V okviru oskrbnine se študentu v času pedagoškega dela in izpitnem obdobju v študijskem letu, stroški nastanitve zaračunavajo za cel mesec, ne glede na dejansko prisotnost v dijaškem domu. 8. člen V primeru odsotnosti zaradi obvezne prakse v delovnem procesu, se oskrbnina zmanjša za stroške povezane s prehrano. Dijak oz. študent plača samo stroške nastanitve (stanarino). 4. PRAVICE IN DOLŽNOSTI TER ODGOVORNOST DIJAKOV Temeljna pravila življenja in dela v domu, ki omogočajo nemoten vzgojno izobraževalni proces, zagotavljajo varnost in zaščito udeležencev tega procesa in spoštovanje osnovnih človekovih pravic, veljajo za vse dijake in študente. 9. člen (pravice dijakov oziroma študentov) Dijak ima v dijaškem domu pravico do: - uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev bivanja, določenih v skladu z normativi in standardi bivanja v dijaškem domu ter domskimi pravili, - prehrane, učenja in prostega časa ter vzgojne obravnave, - zagotovitve zasebnosti in osebne varnosti, - uporabe materialnih sredstev, namenjenih vzgoji in izobraževanju, - nočnega počitka in miru ter drugih pogojev za učenje v skladu normativi in standardi bivanja v dijaškem domu ter domskimi pravili, - delovanja pri organiziranih skupnih dejavnostih, - udeležbe in sodelovanja na vseh prireditvah in drugih aktivnostih, - prilagoditve pogojev bivanja v skladu z 8. členom tega pravilnika, - pravočasne in objektivne informacije v zvezi z njim, - varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja, - pravica do zagovora in pritožbe v postopku vzgojnega ukrepanja in - spoštljive obravnave v skladu z zakonom, mednarodnimi predpisi o človekovih in otrokovih pravicah, splošnimi pravili vedenja ter drugimi civilizacijskimi vrednotami. 10. člen (dolžnosti dijakov oziroma študentov) Dolžnosti dijakov in študentov v času bivanja v dijaškem domu so: - da upoštevajo določila Pravilnika o bivanju v dijaških domovih in Domska pravila bivanja Dijaškega in študentskega doma Grma Novo mesto Centra biotehnike in turizma, 5

6 - da redno in pravočasno obiskujejo učne ure in druge oblike organiziranega dela v skladu z domskimi pravili, - da redno in pravočasno opravljajo svoje obveznosti, določene z domskimi pravili, - da dijakov in delavcev dijaškega doma ne ovirajo in ne motijo pri delu, - da ravnajo v skladu z navodili in odločitvami vzgojiteljev in drugih pristojnih organov dijaškega doma, - da skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih, - da upoštevajo navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri dejavnostih, pri katerih sodelujejo, - da pri svojem ravnanju upoštevajo predpise, medsebojne pravice in obveznosti ter spoštujejo splošna pravila vedenja in civilizacijske vrednote, - da se spoštljivo vedejo do dijakov, delavcev doma in drugih oseb, - da skrbijo za urejenost in snažnost sobe, dijaškega doma in domskega okolja ter - da sooblikujejo ugled dijaškega doma in okolja, v katerem bivajo. 11. člen (prepovedi) V domu je prepovedano: - nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) vedenje, - izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom, - prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola ali drugih drog, - kajenje, - prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog, - prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi in premoženja, - ogrožanje varnosti in zdravja drugih in svojega, - ogrožanje življenja živali in rastlin, - onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave in - kakršnakoli druga dejanja oziroma opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim oziroma ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje in - za okolico moteče telefoniranje in sprejemanje klicev, v času učnih ur in ponoči, ni dovoljeno. 6

7 5. POSTOPEK VZGOJNEGA UKREPANJA V primeru kršitve domskega reda je lahko proti dijaku uveden vzgojni postopek, na podlagi 27. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/1996, 59/2001, 115/2006, 6/ ZIO 1, 68/2017, ZGim), 56. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006, 68/2017, ZPSI 1) in Pravilnika o bivanju v dijaških domovih ( Uradni list RS, št. 30/2018) Vzgojni ukrepi so: opomin, ukor, izključitev in alternativni vzgojni ukrep. Vrste alternativnih vzgojnih ukrepov: - družbeno koristno delo, - začasna prepoved bivanja v domu, - priprava vzgojne teme. 6. HIŠNI RED 6.1. SOBNA PRAVILA 12. člen (sobna pravila) Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti: - vsak ima svoj zasebni prostor, ki ga uporablja sam (omara, postelja), - na podlagi četrte alineje 31. člena domskih pravil je dijak na zahtevo vzgojitelja dolžan pokazati vsebino svojih omar, prostora pod posteljo in torbe (potovalna torba, kovček šolska torba), - za osebno lastnino dijakov dom ne odgovarja, - premeščanje domskega inventarja je možno samo v dogovoru z vzgojiteljem, - soba mora biti urejena in čista, higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami, - obveznosti čiščenja in urejanja sobe so enake za vse stanovalce sobe, - enkrat tedensko, praviloma ob četrtkih, dijaki opravijo temeljito čiščenje sob do 19. ure, - dijaki so dolžni poskrbeti za ustrezno okolje za nemoteno učno delo v sobi (mir, svetloba, zračenje, urejenost mize idr.), - v sobi se vsi zadržujejo v copatih, čevlji so shranjeni v omari, - delovne čevlje in delovno obleko dijaki puščajo v za to namenjenem prostoru, - stanovalci so zadolženi in odgovorni za sobni inventar; v primeru poškodbe poravnajo škodo; enkrat mesečno se preveri stanje sobnega inventarja, - plakatiranje ni dovoljeno, - vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim dijakom pa samo v soglasju s stanovalci sobe in v njihovi navzočnosti, 7

8 - zunanji obiskovalci se morajo javiti pri vzgojitelju, kjer pustijo osebni dokument. Obiski so možni z dovoljenjem vzgojitelja. Za vse obiskovalce veljajo ista sobna pravila kot za stanovalce, - ko so v sobi obiskovalci, mora biti soba odklenjena, - glasbeni aparati so naravnani na sobno jakost, - po 21:00 uri, ko se opravlja popis morajo biti dijaki v traktu - po 22:00 uri morajo biti dijaki v svojih sobah, - vsak petek oz. dnevno, ko dijaki in študenti zapuščajo sobo za daljši čas, je stanovalec, ki zadnji zapusti sobo, dolžan: zapreti okno, spustiti žaluzije (nevarnost neurja, zunanji videz doma), izklopiti in iz vtičnic izvleči vse uporabnike električne energije, ugasniti luči, ), - ob zaključku šolskega leta morajo dijaki odnesti vse osebne stvari domov, - na okenske police ni dovoljeno ničesar odlagati, - v sobi ni dovoljeno imeti grelnih teles, - zapiranje nadsvetlobe nad vrati je dovoljeno v dogovoru z vzgojitelji in z dovoljenimi materiali, - prepovedana sta vnos in uporaba grelnih aparatov in hladilnikov, ki niso last doma, - tiskani izvod Domskih pravil dijaškega in študentskega doma Grm Novo mesto je na eni od stenskih polic v sobi in dosegljiv vsem stanovalcem sobe. 13. člen (dežurstvo dijakov) Dežurstvo dijakov zajema obveznosti v sobi in na nivoju doma. Naloge, ki jih dijaki opravljajo: - v sobi: dnevno čiščenje in urejanje, odnašanje smeti, prijavljanje morebitnih poškodb in okvar, zapiranje oken v času daljše odsotnosti, - na nivoju doma: pometanje hodnikov in stopnišča, odnašanje smeti iz kopalnice, čajne kuhinje, dnevnega prostora, opozarjanje na okvare, poškodbe, menjavo posteljnine (na štirinajst dni), čiščenje okolice dijaškega doma, priprava jedilnice za plese, predavanja, drugo; - dežurstvo se opravlja po v naprej določenem razporedu. 14. člen (obveščanje dijakov) Obveščanje dijakov poteka preko: - vzgojiteljev in predstavnikov vzgojnih skupin, - oglasne deske v vzgojni skupini in avli, - publikacije, pravil domskega reda, domskih glasil, spletnih strani. 8

9 6.2. OBISKI V DOMU 15. člen (obiski v domu) Vsak zunanji obiskovalec se mora prijaviti pri vzgojitelju, kjer odda tudi osebni dokument. Dijak je o obisku dolžan obvestiti vzgojitelja. Obiski so dovoljeni do 19:00 ure UČENJE V DOMU Učne ure so obvezne. 16:00 17:15 učne ure 17:15 17:30 odmor 16. člen (učne ure) 17:30 18:45 učne ure (obvezno za dijake, ki imajo negativno oceno ali so drugače neuspešni v šoli) 19:30 20:30 učne ure za dijake, ki se popoldanskih učnih ur zaradi različnih dejavnosti ne morejo udeležiti Zaradi različnih šolskih urnikov lahko dijak, v dogovoru z vzgojiteljem, izbira oz. prilagaja čas učnih ur. Možno je tudi učenje v večernem času. Učenje v nočnem času ni učinkovito in ga odsvetujemo. Dovoljeno je izjemoma, po predhodnem dogovoru z vzgojiteljem. Dijaki 1. in 2. letnika imajo učne ure v učilnicah. Dijaki višjih letnikov se učijo v sobah ali v dogovoru z vzgojiteljem v drugem prostoru. Na učnih urah je uporaba mobilnega telefona prepovedana. Dijak mobilni telefon v času učnih ur pusti v sobi ali ga ob pričetku učnih ur odda v za to namenjeno škatlo pri vzgojitelju PRENAŠANJE IN UŽIVANJE NEDOVOLJENIH SUBSTANC 17. člen (prinašanje in uživanje nedovoljenih substanc) Kajenje, prinašanje in uživanje alkohola ter drugih substanc, je v domu in njegovi okolici strogo prepovedano. 9

10 6.5. VEČERNI ČAS IN PRIPRAVA NA SPANJE 18. člen (večerni čas in preverjanje prisotnosti v domu) Od 21:00 do 22:00 ure urejanje prostorov, osebna higiena, priprava na nočni počitek. Po 21:00 uri vzgojitelji opravijo popis prisotnosti, zato morajo biti dijaki v traktu, oziroma se morajo javiti vzgojitelju, če so iz objektivnih razlogov v drugih prostorih. Po 22:00 uri morajo biti v svojih sobah. 19. člen (nočni čas) Od 22:00 do 06:00 ure nočni počitek. V tem času mora biti v domu mir. Luči po sobah so ugasnjene IZHODI, PRIHODI 20. člen (odprtje doma) Dom se odpre v nedeljo ob 19. uri in se zapre v petek ob uri. Zvečer se dom zaklene ob 21. uri. Od ponedeljka do petka se dom odpira ob 6. uri zjutraj (za dijake živinorejske prakse ob 5. uri zjutraj), zapira pa se ob 7.30 uri. Zaprt je do 13. ure; razen v petek ko se dom odpre ob 12. uri. V času bivanja dijakov skrbijo za red in mir v domu, kakor tudi za vstope v dijaški dom in dogajanje pred domom, vzgojitelji, nočni varnostnik in ostali strokovni delavci. V nočnem času skrbi za varnost dijakov, red in mir v domu, nočni varnostnik. Ob nedeljah dijake sprejme dežurni vzgojitelj, za nočni red in mir pa skrb nočni varnostnik. Zaradi šolskih obveznosti lahko dijaki prenočijo v domu tudi med vikendom. Svojo namero morajo pravočasno, najpozneje do petka do 7. ure sporočiti vzgojitelju. Prenočevanje oziroma bivanje se mu odobri po uskladitvi možnosti dijaškega doma s šolo in s starši. V poletnem času se dijaški dom ob nedeljah odpre ob 20. uri, zapre pa se zjutraj ob 6. uri. 21. člen (prihodi v dom prijave) Dijak je svoj prihod dolžan prijaviti dežurnemu vzgojitelju: - vsak večer po 21. uri, - v nedeljo ob prihodu v dom, - čez teden ob prvem prihodu od doma. Prijava se evidentira pisno. Če se dijak, ki gre ob koncu tedna domov, v ponedeljek do 15. ure ne vrne v dijaški dom, morajo starši o odsotnosti obvestiti vzgojitelja. 10

11 22. člen (izhodi dijakov) Dijaki morajo izhode (izven območja doma) javljati svojemu vzgojitelju, v času njegove odsotnosti pa dežurnemu vzgojitelju. Dijakom 1. letnikov dovoli izhod vzgojitelj ob soglasju s starši. 23. člen (dovolilnice) Če dijak želi izostati iz doma po 21. uri, se z matičnim vzgojiteljem v soglasju s starši dogovori za dovolilnico. Vzgojitelj njegovo odsotnost zabeleži v evidenco odsotnosti, ki jo po koncu delavnika preda nočnemu varnostniku. Dijak lahko po 21. uri dom zapusti le z dovoljenjem vzgojitelja. V dom se mora vrniti do 22. ure. V izjemnih primerih, s soglasjem staršev, se lahko vrne tudi pozneje. Starši v tem primeru matičnega vzgojitelja obvestijo pravočasno. Dijak je ob vrnitvi v dom dolžan poklicati nočnega varnostnika na mobilni telefon: Če se dijak po podaljšanem izhodu ne vrne v dom, vzgojitelj takoj obvesti starše ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA V DOMU 24. člen (vstajanje, osebna higiena, urejanje prostorov) Do 7. ure vstajanje, osebna higiena, urejanje prostorov, zajtrk, odhod v šolo. Od ponedeljka do petka: zajtrk: od 6. do 7.15 ure, kosilo: od do ure, večerja: od 19. do ure. 25. člen (prehranjevanje v domski jedilnici) Dijaki, ki se v tem času ne morejo prehranjevati in želijo hladne obroke (zaradi spremembe šol. urnika, ekskurzije ipd.), o tem pravočasno (vsaj dva dni prej) obvestijo svojega vzgojitelja, da se dogovori s kuhinjo o dodelitvi hladnega obroka. V jedilnico prihajajo primerno oblečeni in imajo ustrezen odnos do hrane (preprečevanje nastajanja ostankov hrane, razvrščanje ostankov in ostalih odpadkov, pospravljanje prostora za seboj ). Jedilnega pribora in posode ni dovoljeno odnašati iz jedilnice. 26. člen (odjava hrane) Posameznih obrokov ni možno odjavljati. Odjava je celodnevna in jo je dijak dolžan prijaviti vzgojitelju pravočasno, najpozneje do 20. ure, za naslednji dan. 11

12 27. člen (prostočasne dejavnosti) Od in od 20. do 21. ure so organizirane različne prostočasne dejavnosti, sestanki, delo po načrtu vzgojiteljev, vzgojnih skupin in doma. Ob izrednih dogodkih so prostočasne dejavnosti tudi izven tega termina. 7. MERILA IN POSTOPKI PODELJEVANJA POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 28. člen (pohvale, priznanja in nagrajevanje) Dijakom, ki se s svojim delom in vedenjem odlikujejo ter izkazujejo druge vrline oziroma sposobnosti, dijaški dom po vnaprej določenih merilih podeljuje pohvale, nagrade ali druga priznanja Pohvale, priznanja in nagrade se lahko podelijo tudi: manjšim skupinam (sobni kolektivi, komisije, organi domske skupnosti ali drugi, interesne skupine, priložnostne skupine, vzgojne skupine). 29. člen (merila in postopek za podeljevanje priznanj, nagrad in certifikatov) Dijak lahko za uspešno delo v domu in izven njega, kadar to prispeva k ugledu doma, dobi pohvalo, priznanje, ali nagrado. Pohvale, priznanja, nagrade in certifikate se lahko podeljuje v naslednjih primerih: a) POHVALE Pohvale so lahko ustne in pisne. Kadar se dijak ali več dijakov izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, se lahko izreče ustna pohvala. Ustno pohvalo izrekajo vzgojitelji ali mentorji posameznih dejavnosti. Za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto, se lahko dijaku podeli pisna pohvala. Pisne pohvale podeljujeta vzgojitelj in mentor dejavnosti. Pisne pohvale se podeljuje za: - prizadevnost na učnih urah, - prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri dejavnostih izven učnih ur, - doseganje vidnih rezultatov na športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih dijakov z različnih področij znanja in delovanja v okviru dijaških domov, - posebej prizadevno in učinkovito delo v vzgojni skupini dijakov ali dijaški skupnosti dijaškega doma, - za razvijanje kakovostnih odnosov, za pomoč vrstnikom pri učenju in v stiskah in za druge oblike prostovoljne pomoči, 12

13 - za prostovoljno sodelovanje pri prizadevanju za čim boljše higiensko stanje v domu, za vzorno urejeno sobo, - za skrben odnos do domskega premoženja in - druge razloge, ki jih ravnateljica in vzgojitelji ocenijo kot primerne za razlog pisne pohvale. b) PRIZNANJA Priznanje se podeli dijaku za dosežek, ki je pomemben za dijaški dom ali znatno prispeva k ugledu dijaškega doma v širši skupnosti. Priznanja se podeljuje za: - doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana na območju občine, regije ali države, - doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijak predstavlja dijaški dom, - za prispevek k ugledu dijaškega doma v medijih in - druge razloge, ki jih ravnatelj in strokovni delavci opredelijo kot primerne za podelitev priznanja. c) NAGRADE Dijaku se lahko podeli nagrada za izjemne dosežke in s tem širjenje ugleda dijaškega doma v širšem okolju. O vrsti nagrade za posameznega dijaka odloča ravnateljica po posvetovanju z dijakovim vzgojiteljem oziroma mentorjem. Nagrada je praviloma knjiga ali pripomoček, ki ga dijak lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole in dijaškega doma. 30. člen (postopek za podeljevanje pohval, priznanj, nagrad in certifikatov) Postopek za podeljevanje pohval, priznanj, nagrad in certifikatov se lahko izpelje priložnostno, najmanj pa enkrat letno pred odhodom dijakov iz doma. Predlogi so lahko ustni ali pisni. Pobude za pohvale, priznanja in nagrade lahko dajejo: dijak, vzgojna skupina, strokovni delavci dijaškega doma. O pohvalah, priznanjih, nagradah in certifikatih odloča vzgojiteljski zbor na predlog dijakov, vzgojitelja, ravnatelja, mentorja, delavcev doma. Predlogi so lahko ustni ali pisni. O izrečenih pohvalah, priznanjih, in nagradah in certifikatih vodi vzgojitelj ustrezno evidenco. O izreku pohval, priznanj in certifikatov lahko dom obvesti starše ali šolo. 13

14 8. VARNOST IN ZDRAVJE DIJAKOV 31. člen - Dom pri svojem delovanju upošteva normative, standarde in druge predpise, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti stanovalcev in zaposlenih. -Dijak oziroma študent je dolžan skrbeti za osebno higieno in higieno bivalnih prostorov, s čimer prispeva k zdravju in dobremu počutju. - Vsak stanovalec odgovarja za red in čistočo ter estetski videz doma. V ta namen so v domu organizirana dežurstva in akcije za urejanje sobe, skupnih prostorov in okolice doma. - Iz varnostnih, vzgojnih in higiensko zdravstvenih razlogov lahko strokovno osebje pregleda sobo, omare in druge predmete ob prisotnosti dijaka. - Če dijak zboli, se mora javiti nočnemu varnostniku najkasneje do 7.15 ure zjutraj. To lahko stori osebno, ali pa zaprosi sostanovalca ali drugega dijaka, da to stori v njegovem imenu. -Nočni varnostnik, vzgojitelj ali ravnatelj po presoji (v izjemnih primerih drug delavec doma) napoti dijaka k zdravniku, v šolo ali domov, če gre za dolgotrajnejšo bolezen in o tem obvesti starše oz. skrbnike. - Dom sodeluje z Zdravstvenim domom Novo mesto in drugimi zdravstvenimi zavodi, kadar je potrebno poskrbeti za akutne zdravstvene težave dijakov. - Za varnost in zdravje dijakov skrbimo z osveščanjem, vzgojnim delovanjem in nadzorom. - Dom s preventivnim delovanjem v obliki predavanj, razstav, dejavnosti, zabave, nadzorom, svetovanjem, osvešča dijake o zdravem načinu življenja, prehranjevanja, usmerja jih v zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa, preprečevanje in odpravljanje razvad, skrb za zdrave socialne odnose in duševno ravnovesje. - Vzgojitelji nudijo dijaku oporo in svetovanje v osebnih stiskah. Za nadzor so zadolženi vzgojitelji, v skladu s svojimi delovnimi nalogami in razporedom, pa tudi nočni varnostnik in ostali strokovni delavci Centra. - Vsak dijak in študent ima ključ svoje sobe. Iz varnostnih razlogov mora sobo zaklepati. Dijak oziroma študent ne sme posedovati, razmnoževati, niti uporabljati ključa domskih prostorov, za katerega ni pooblaščen. - Varnost v domu je zagotovljena tudi z video nadzorom hodnikov in vhoda. Dijaki in študentje morajo prispevati k varnosti, tako da v dom ne vodijo neprijavljenih zunanjih obiskovalcev, in da za sabo zaklepajo vrata sobe. -Vsi zaposleni in stanovalci doma so dolžni ravnati samozaščitno in sporočati o nevarnostih ter neustreznih ravnanjih posameznikov, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi. Študentje morajo za seboj ob vsakem prehodu skozi vhodna vrata, zaklepati vhodna vrata dijaškega doma. 14

15 9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI DIJAKOV 32. člen Osebni podatki in zasebnost dijakov se varuje po naslednjih določilih: - pri izvajanju domske dejavnosti je dijaški dom dolžan zagotavljati varovanje osebnih podatkov dijaka in njegovo zasebnost v skladu s predpisi, - strokovni delavci oziroma druge pooblaščene osebe lahko pri neposrednem izvajanju svojih pristojnosti oziroma nalog, v skladu z vzgojnim programom oziroma drugimi dejavnostmi doma, vstopajo v sobo dijaka, ob upoštevanju dijakove zasebnosti, - druge osebe oziroma obiskovalci lahko z vednostjo vzgojitelja vstopijo v dijakovo sobo le, če to dijak sam dovoli, - če v isti sobi biva več dijakov, morajo za vstop drugih oseb soglašati vsi dijaki sobe, - za vsak obisk zunanje osebe v prostorih doma in ostalih prostorih Centra, si mora dijak predhodno pridobiti dovoljenje matičnega vzgojitelja, v primeru njegove odsotnosti pa od dežurnega vzgojitelja. 10. KONČNA ODLOČBA 33. člen (uveljavitev domskih pravil) Domska pravila so obravnavali in o njih podali svoje mnenje: domska skupnost, svet staršev in strokovni delavci doma. Ta pravila začnejo veljati v šolskem letu 2018/19. Martina Kralj, ravnateljica Sevno, september

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115 8000 NOVO MESTO Tel.: 07 / 393 55 07 / 393 55 99 e-mail: dsd-nm@guest.arnes.si PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU NOVO MESTO Vsebina: I.

Prikaži več

Na podlagi 59. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) in 15. člena Pravilnika o bivanju v dijaških

Na podlagi 59. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) in 15. člena Pravilnika o bivanju v dijaških Na podlagi 59. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) in 15. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih ravnateljica Srednje šole Izola izdaja D O

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU DRAVA MARIBOR 2018/19 Če odpreš - zapri. Če odkleneš - zakleni. Če prižgeš - ugasni. Če ni tvoje - pusti pri miru. Če

PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU DRAVA MARIBOR 2018/19 Če odpreš - zapri. Če odkleneš - zakleni. Če prižgeš - ugasni. Če ni tvoje - pusti pri miru. Če PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU DRAVA MARIBOR 2018/19 Če odpreš - zapri. Če odkleneš - zakleni. Če prižgeš - ugasni. Če ni tvoje - pusti pri miru. Če polomiš - popravi. Če ne znaš, pokliči oskrbnika. Če

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

V skladu z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo in šport Republike Slovenije (Ur. l. št. 30/2

V skladu z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo in šport Republike Slovenije (Ur. l. št. 30/2 V skladu z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo in šport Republike Slovenije (Ur. l. št. 30/2018, z dne 24. aprila 2018), ravnateljica Gimnazije

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf)

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf) Na temelju 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Ur. 1. RS, št.:81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12- ZUJF, 63/13), je na predlog ravnateljice Zavoda, pristojni organ - Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino

Prikaži več

Sprejeto: Veljavnost: od PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Sprejeto: Veljavnost: od PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Sprejeto: 28. 2. 2019 Veljavnost: od 1. 3. 2019 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOVFI-K)

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

15. ŠOLSKI PRAVILNIKI ŠOLSKA PRAVILA / PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij

15. ŠOLSKI PRAVILNIKI ŠOLSKA PRAVILA / PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij 15. ŠOLSKI PRAVILNIKI 5. 1. ŠOLSKA PRAVILA / PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij, da potrebujemo neko rdečo nit za funkcioniranje,

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 27

Na podlagi četrtega odstavka 27 ŠOLSKA PRAVILA SREDNJE FRIZERSKE ŠOLE LJUBLJANA 2018/19 Št: ŠP 2019-1 Dijaška skupnost obravnavala: 17. 12. 2019 Učiteljski zbor obravnaval: 16. 1. 2019 Svet staršev obravnaval: 7. 5. 2019 Sprejeta: 7.

Prikaži več

Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota Tel.: fax.:

Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota Tel.: fax.: Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota Tel.: 00386 2-5213-400 fax.: 02-5213 450 E-mail: info@ekonomska-ms.si http://www.ekonomska-ms.si/ ŠOLSKA PRAVILA

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/ , Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovn

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/ ,  Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovn OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/53 37 600, info@oslesce.si, www.oslesce.si Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06) je svet Osnovne

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 Velja od 12. 1. 2013 Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam UKAZ o razglasitvi Zakona o šolski

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) Erudio na 2. redni seji, dne

Prikaži več

Osnovna šola

Osnovna šola Osnovna šola Vodice Pravila šolske prehrane Zakonske podlage: Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014; v nadaljnjem besedilu: ZŠolPre-1) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA PRAVILA VEDENJA V ŽTK MARIBOR (KODEKS) APRIL, 2016 1 VSEBINA 1 UVOD 4 2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI TENIŠKIH IGRALCEV 5 2.1 Pravice igralcev, ki obiskujejo teniško šolo in tekmovalne programe: 5 2.2 Pravila,

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

(Microsoft Word - HR pre\350i\232\350eno besedilo feb 09.doc)

(Microsoft Word - HR pre\350i\232\350eno besedilo feb 09.doc) Na podlagi 23. člena Statuta Zdravilišča Laško d.d. izdajam prečiščeno besedilo HIŠNI RED DOMA STAREJŠIH LAŠKO 1. člen Hišni red ureja pravice in dolžnosti stanovalcev v Domu starejših Laško (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva L

univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva L univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva 20 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: (01) 522 34 01 Fax.: (01)

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

PRAVILA ŠolPreh

PRAVILA ŠolPreh ŠOLSKA PRAVILA PREHRANA Svet šole sprejel dne: 11. 10 2017 Svet staršev obravnaval dne: 10. 10. 2017 Skupnost dijakov obravnavala dne: 5. 10. 2017 Učiteljski zbor obravnaval dne: 6. 10. 2017 VSEBINA I.

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE Februar 2019 1 KAZALO Uvod 1 Temeljne vrednote in vzgojna načela naše šole str. 3 2 Vzgojne dejavnosti šole str. 4 2. 1 Preventivne dejavnosti 2. 2 Svetovanje in usmerjanje

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic Poslovna stavba Merkur Naklo MERKUR nepremičnine, d.d. telefon: 04 258 7000, Cesta

Prikaži več

ŠOLSKI RED

ŠOLSKI RED PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ ELVIRE VATOVEC PRADE Prade, februar 2009 Ravnateljica: Franka Pegan Glavina KAZALO VSEBINA STRAN I. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV..... II. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI...

Prikaži več

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 UPB4, 17/08 in 108/09)

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO... 2 1. Status... 2 2. Šolski okoliš... 3 3. Organizacija dela... 3 4. Organiziranost

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

OŠ LA Grosuplje

OŠ LA Grosuplje OŠ LA Grosuplje Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 s spremembami) je Svet zavoda OŠ LA Grosuplje na svoji 14. seji dne 27. 9. 2017 sprejel naslednja I. SPLOŠNO PRAVILA

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

DOM POČITKA MENGEŠ HIŠNI RED Doma počitka Mengeš in enote Trzin

DOM POČITKA MENGEŠ HIŠNI RED Doma počitka Mengeš in enote Trzin DOM POČITKA MENGEŠ HIŠNI RED Doma počitka Mengeš in enote Trzin VSEBINA 1. Uvod 4 2. Prihod v dom 6 3. Pravice in obveznosti stanovalcev 8 4. Nastanitev in bivanje 10 5. Izhodi, odsotnost, obiski 15 6.

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH TZS

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH TZS PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH TZS TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 10. maj 2017 Skupščina Teniške zveze Slovenije je na svojem zasedanju dne 10. maja 2017 v Ljubljani sprejela PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH

Prikaži več

SVETU DOMA DR

SVETU DOMA DR ČISTOPIS Na podlagi 20. in 75. člena Statuta Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in na predlog direktorice je Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane na svoji 16. redni seji, dne 26. 2. 2016, sprejel naslednji

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013

I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013 I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013 Kazalo vsebine 1. UVODNE DOLOČBE... 1-2 2. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE... 2-2 2.1. Vrsta šolske prehrane... 2-2 2.2. Organizacija prehrane...

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

(Microsoft Word - PRAVILA \212OLSKEGA REDA2_11.docx)

(Microsoft Word - PRAVILA \212OLSKEGA REDA2_11.docx) PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Podružnična šola Zgornja Ložnica Slovenska Bistrica, september 2011 Kazalo PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA...3 PRAVICE,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017

PUBLIKACIJA 2016/2017 PUBLIKACIJA 2016/2017 Igra je nujen korak na poti od nezrelosti do čustvene zrelosti. Vsakdo, ki v otroštvu ni imel priloţnosti za igro, jih bo kot odrasel človek še vedno iskal. (Margaret Lowenfeld) Vrtec

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O Objekti Zveze delovnih invalidov Slovenije za izvajanje programa ''Ohranjevanje zdravja'' Ljubljana, 2018 K A Z A L O IZOLA APARTMAJI V SIMONOVEM ZALIVU... 4 ČATEŽ HIŠICE V TERMAH ČATEŽ... 14 ROGAŠKA

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

asist. Dr. Urška Bukovnik Program: Terapije Hotel PLESNIK 4-DNEVNI TERAPEVTSKI PROGRAM Lokacija: butični Hotel Plesnik KRATEK OPIS: Terapevtski progra

asist. Dr. Urška Bukovnik Program: Terapije Hotel PLESNIK 4-DNEVNI TERAPEVTSKI PROGRAM Lokacija: butični Hotel Plesnik KRATEK OPIS: Terapevtski progra 4-DNEVNI TERAPEVTSKI PROGRAM Lokacija: butični Hotel Plesnik KRATEK OPIS: Terapevtski program je osnovan na individualni obravnavi posameznika in namenjen vsem ki se spopadajo z izgorelostjo, vsem ki bi

Prikaži več

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO Srednješolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem področju. Istočasno pa

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje Vlada Republike Slovenije STANKA VAUH Telefon: +38628240920

Prikaži več