OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V OSMEM RAZREDU. Osnovna šola Grm Novo mesto. Šolsko leto 2022/2023

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V OSMEM RAZREDU. Osnovna šola Grm Novo mesto. Šolsko leto 2022/2023"

Transkripcija

1 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V OSMEM RAZREDU Osnovna šola Grm Novo mesto Šolsko leto 2022/2023

2 Seznam predmetov Nemščina 2 Španščina 2 Likovno snovanje 2 Poskusi v kemiji Obdelava gradiv les Projekti iz fizike in ekologije Multimedija računalništvo Glasbena dela Literarni klub Šolsko novinarstvo Odkrivajmo preteklost mojega kraja Šport za sprostitev Verstva in etika 2 OŠ GRM NOVO MESTO /2023

3 naslov predmeta: NEMŠČINA 2 čas: dve uri tedensko /70 ur letno triletni predmet ocene: od (nzd) 1 do (odl) 5 O P R E D E L I T E V P R E D M E T A Vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno je eden od temeljnih ciljev pouka tujega jezika, ki mora biti že po svoji naravi "medkulturni pouk", povezovalec med različnimi kulturami. Vzgajanje za strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi lahko dosežemo le z razumevanjem, ki v prvi vrsti temelji na jezikovni komunikaciji. Tako bodo učenci v drugem letu učenja nemščine še naprej razvijali in poglabljali jezikovne sposobnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje). Postopoma se bodo seznanjali z jezikovnimi normami in funkcijami, ki zahtevajo sprva reproduktivne, pozneje pa produktivno- kreativne spretnosti. Učenci bodo lahko sodelovali pri nemški bralni znački EPI Lesepreis in/ali Der Bücherwurm. I Z V S E B I N E Was isst du in der Pause? / Tematski sklop: Hrana in pijača Kannst du inline skaten? / Tematski sklop: Hobiji, šport Um wie viel Uhr stehst du auf? / Tematski sklop: Potek dneva Wohin fährst du in Urlaub? / Tematski sklop: Počitnice Alles Gute zum Geburtstag. / Tematski sklop: Rojstni dan, datum Mir tut der Kopf weh. / Tematski sklop: Deli telesa, bolezni Gesund leben / Tematski sklop: Zdravo življenj S P L O Š N I C I L J I P R E D M E T A Učenci pri pouku usvajajo in razvijajo: sistem nemščine na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besedilotvorni ravni; OŠ GRM NOVO MESTO /2023

4 sposobnosti za uspešno razumevanje in oblikovanje ustnih ter pisnih besedil; ustrezni način jezikovnega odzivanja glede na okoliščine; razumevanje glede na okoliščine; ustrezne strategije in sodelovanje v pogovoru ter razpravi; poznavanje nemško govorečih kultur; celostno medkulturno komunikacijsko sposobnost; dejavnosti, ki pomagajo pri pridobivanju, shranjevanju, priklicu in uporabi informacij. O R G A N I Z A C I J A P O U K A Nemščina je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenci, ki so v 7. razredu obiskovali pouk nemščine oziroma imajo ustrezno predznanje, lahko nadaljujejo z učenjem nemščine v 8. razredu. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja izstopi. O C E N J E V A N J E Ustno: Učenec je v vsakem ocenjevalnem obdobju ocenjen vsaj enkrat. Preverjamo in ocenjujejo slušno in bralno razumevanje, govor in poznavanje besedišča ter slovničnih struktur. Pisno: Učenec piše vsaj eno nalogo v vsakem ocenjevalnem obdobju. Preverjamo in ocenjujemo slušno in bralno razumevanje, pisanje in poznavanje besedišča ter slovničnih struktur. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

5 naslov predmeta: ŠPANŠČINA 2 čas: dve uri tedensko /70 ur letno triletni predmet ocene: od 1 (nzd) do 5 (odl) O P R E D E L I T E V P R E D M E T A Quieres hablar, escuchar, escribir y cantar más? Te interesa algo más sobre la lengua española? Pues, ahora tienes la oportunidad! En este año vamos a hablar sobre la comida, el tiempo libre, los deportes, las vacaciones, las profesiones, la ciudad, los países de América del Sur, y mucho más. Si želiš izvedeti še kaj več o špansko govorečih deželah? Želiš še več govoriti v španskem jeziku? Želiš izvedeti več o hrani, športu, počitnicah, mestu, družini, južnoameriških državah v španščini? Potem se pridruži tudi v letošnjem šolskem letu izbirnemu predmetu Španščina 2. Nadaljevali bomo z lanskoletnim učbenikom in delovnim zvezkom, brali bomo španske revije in lažje knjige, peli španske pesmi in... No, če te zanima, se nam pridruži! I Z V S E B I N E Učenci se boste seznanili z naslednjimi temami: Prosti čas, zabava, šport, počitnice Ura, opis dneva Družina Hrana Poklici Mesto, prevozna sredstva Telo Sociokulturne zanimivosti Spoznali boste tudi špansko govoreče dežele (Venezuela, Argentina, Peru) in njihove značilnosti. Besedišče boste spoznavali tudi s pomočjo španskih revij, časopisov, učnih listov, znanih španskih pesmi, medmrežja. Učbenik in delovni zvezek: Espacio Joven 360, Nivel A1, Editorial Edinumen, 2017 OŠ GRM NOVO MESTO /2023

6 S P L O Š N I C I L J I P R E D M E T A Učenci si pridobijo znanja, zmožnosti in spretnosti, s tem da: razvijajo sposobnosti za učinkovito rabo španskega jezika kot sredstva za sporazumevanje, spoznavajo kulturo in civilizacijske posebnosti špansko govorečih narodov, razvijajo svoje sposobnosti za samostojno učenje, za večjo kontrolo nad lastnim procesom učenja, sodelujejo pri razvijanju različnih pristopov in vrednot glede na mednarodno skupnost. O R G A N I Z A C I J A P O U K A Izbirni predmet Španščina 2 se izvaja v obsegu dveh ur tedensko. Udeležijo se ga lahko učenci, ki so obiskovali Španščino 1 ali imajo ustrezno predznanje. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja izstopi. Znanje se ocenjuje z ocenami od 1 do 5. O C E N J E V A N J E Učenec je v vsakem ocenjevalnem obdobju vsaj enkrat ocenjen ustno in vsaj enkrat pisno. Preverjamo in ocenjujemo slušno in bralno razumevanje, govor, pisanje in poznavanje besedišča ter slovničnih struktur. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

7 naslov predmeta: LIKOVNO SNOVANJE 2 čas: ena ura tedensko /35 ur letno enoletni predmet ocene: od (nzd) 1 do (odl) 5 O P R E D E L I T E V P R E D M E T A V osmem razredu devetletke je za vse učence likovni vzgoji namenjena ena ura tedensko. Izbirni predmet Likovno snovanje 2 ponuja učencem možnost, da v dodatnih 35 urah v šolskem letu utrdijo, dopolnijo in obogatijo vsebine rednega predmeta. Značilno za to starostno obdobje je, da usiha spontano likovno izražanje. Učenci preidejo k bolj zavestnemu načinu reševanja likovnih problemov. Radi upodabljajo predmete po opazovanju. Pri likovnem izražanju razumsko obvladajo čustveno doživetje in vodijo svojo ustvarjalnost. Likovne naloge izhajajo iz likovnega problema, ki sta mu likovna tehnika in motiv podrejena. Učitelj v skladu z interesi učencev razširja likovna spoznanja tudi o drugačnih načinih likovnega izražanja, takšnega, ki je značilen za sodobne likovne ustvarjalce. Več je likovnega raziskovanja, odkrivanja novih tehnik in načinov likovnega izražanja, obiskovanja likovnih razstav. I Z V S E B I N E Risanje predmetov po opazovanju, povezava med likovnim ustvarjanjem, telesnim gibanjem, glasbo in fotografijo. Slikanje glasbe, primerjava med glasbeno in likovno kompozicijo. Pri umetniški grafiki izvedejo barvno grafiko visokega tiska in izdelajo likovno delo v tehniki globokega tiska suho iglo. Spoznavajo delo arhitekta, scenografa, izdelajo idejni osnutek za stanovanjski prostor in maketo scenskega prostora. Upodobijo nek besedni pojem na več likovno različnih načinov. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

8 naslov predmeta: komu je namenjen? čas: ocene: POSKUSI V KEMIJI učencem 8. razreda dve uri na teden v 1. ocenjevalnem obdobju/35 ur letno od 1 (nzd) do 5 (odl) O P R E D E L I T E V P R E D M E T A K izbirnemu predmetu ste vabljeni vsi, ki radi eksperimentirate, raziskujete, ste vedoželjni in ustvarjalni. Izbirni predmet Poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem. Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso. S P L O Š N I C I L J I P R E D M E T A Učenci: utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanje bistvenih podobnosti in razlik med snovmi na osnovi opazovanj in eksperimentiranja, razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje, seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju, urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega (in terenskega) eksperimentalnega dela, usvojijo postopke eksperimentiranja (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov OŠ GRM NOVO MESTO /2023

9 (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem. O R G A N I Z A C I J A P O U K A Izbirni predmet POK je namenjen učencem 8. razreda. Ker je večina ur namenjena eksperimentalnemu delu, poteka pouk v blok urah pol šolskega leta. Poskuse učenci izvajajo samostojno, v parih ali največ v trojicah. Vsak dobi v uporabo zaščitno haljo, zaščitne rokavice in zaščitna očala. Učenci se srečajo z drugačnimi eksperimenti kot pri pouku. Ocenjevanje: ocenjeni bodo vaši izdelki, ki bodo nastali pri predmetu (ptt, poročila eksperimentalnega dela) in praktično delo. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

10 naslov predmeta: OBDELAVA GRADIV LES čas: ena ura tedensko /35 ur letno enoletni predmet ocene: od (nzd) 1 do (odl) 5 O P R E D E L I T E V P R E D M E T A Izbirni predmet obdelava gradiv omogoča učencem poglobitev nekaterih osnovnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Predmet lahko učenci obiskujejo eno, dve ali pa vsa tri leta. Spoznajo obdelavo lesa, umetnih snovi in kovin. V 7. razredu učenci povežejo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili pri predmetu tehnika in tehnologija in tudi v nižjih razredih. Osnovno gradivo za obdelavo je les, ki ga kombinirajo z drugimi: papir, usnje, žica, slama, umetne snovi, v 8. razredu obdelujemo predvsem umetne snovi, z njimi pa še druga gradiva, ki so potrebna za izdelavo predmetov. Orodja in obdelovalni postopki so predvsem ročni. Spoznajo in uporabijo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj ter kolutni in tračni brusilnik. V 9. razredu so učenci dovolj zreli, da se lotijo struženja lesa ali trše umetne snovi na ročni lesni stružnici. Spoznajo jeklo in ga preoblikujejo s hladnim kovanjem. Lahko ga tudi termično obdelajo. Izdelki vsebujejo sintezo znanj, ki so jih pridobili pri tehniki in tehnologiji z znanjem drugih naravoslovnih predmetov. Učenci izdelujejo uporabne izdelke tako, da so upoštevane njihove želje in sposobnosti. Pri svojem delu samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Pri načrtovanju dela, organizaciji in izvedbi delovnih postopkov iščejo lastne rešitve. Pouk poteka individualno in v majhnih skupinah. Velika pozornost je namenjena varnosti pri delu. S P L O Š N I C I L J I P R E D M E T A Načrtujejo in izdelajo predmete iz lesa, umetnih snovi, kovin in ostalih gradiv, pri izdelavi uporabijo različne obdelovalne postopke; OŠ GRM NOVO MESTO /2023

11 ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj; uporabljajo različne merilne pripomočke; spoznajo orodja in stroje za obdelavo gradiv; znajo pripraviti delovno mesto; spoznajo ukrepe za varnejše delo; odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti; navajajo se na delo v skupini; vrednotijo svoje delo in predmete dela; spoznavajo problematiko poseganja in varovanja naravnega okolja. O C E N J E V A N J E Z oceno opišemo učenčevo znanje, veščine in spretnosti. Te se kažejo v : pravilni in varni uporabi obdelovalnih postopkov, orodij in strojev, iskanju izboljšav pri uporabi obdelovalnih postopkov, orodij in strojev, stopnji samostojnosti pri izbiri in uporabi obdelovalnih postopkov in orodij, kakovosti izdelka (dosežena kvaliteta obdelav in uporabljen čas), oblikovalski dovršenosti izdelka (estetskost, svojskost), stopnji sodelovanja in vlogi, ki jo učenec zavzame v skupini, stopnji govornega, pisnega in grafičnega sporazumevanja in dela po navodilih, spretnosti uporabe opreme in orodja, spretnosti telesne koordinacije ter merjenja in vrednotenja merskih podatkov, uspešnosti pri planiranju, iskanju informacij, reševanju problemov in vrednotenju rezultatov dela. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

12 naslov predmeta: PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE čas: ena ura tedensko /35 ur letno enoletni predmet ocene: od (nzd) 1 do (odl) 5 O P R E D E L I T E V P R E D M E T A Predmet naj bi učence seznanil z nekaterimi temeljnimi zakonitostmi fizike in drugih naravoslovnih predmetov, tako da učenci sami izvajajo preproste poskuse ali opazujejo dogajanja v naravi in jih naravoslovno razložijo. S preprostimi poskusi ali opazovanji, kjer so teme pogosto povezane z vsakdanjim življenjem, želimo pri učencih vzbuditi zanimanje za naravoslovje in jih spodbuditi k razmišljanju o vsakdanjih uporabah fizikalnih spoznanj ter o medsebojnih vplivih med okoljem in človekom. I Z V S E B I N E Spremljanje razvoja vremena, zaznamovanje pojavov in njihovega trajanja Merjenje količine padavin z improviziranim dežemerom Merjenje višine snežne odeje in debeline novega snega Opazovanje polzenja snega in usipanja snega z vej ter streh Opazovanje sprememb v snežni odeji (zrnjenje, srenjenje, taljenje) Učinek tople grede v oblačni noči Opazovanje izhlapevanja luž Meritev količine vode v prsti s tehtanjem Določanje največje možne količine vode v prsti Opazovanje razširjanja dima iz dimnika Sušenje perila Štetje števila bliskov in gromov, ugotavljanje razdalje do nastanka bliska Merjenje temperature zraka v senci, na soncu, v avtu Merjenje temperatura v različno obarvanih avtomobilih Opazovanje vrtinčenja vetra s prenašanjem regratovih semen OŠ GRM NOVO MESTO /2023

13 Opazovanje razširjanja kalnosti v stoječi in tekoči vodi Usedanje kalnosti vode Ločevanje suspenzije Vodna erozija na kupu mivke Segrevanje vode v improviziranem sončnem kolektorju Pretvarjanje sončne energije v električno Pretvarjanje energije vetra v električno energijo Preperevanje in gnitje organskih snovi Sežiganje odpadkov in biomase Podhlajena voda Rumenenje in odpadanje listja in iglic Izjemni pojavi v naravi S P L O Š N I C I L J I P R E D M E T A Cilji predmeta segajo na spoznavno področje: učenci naj se naučijo razumeti pojave v neživi naravi, jih opazovati in meriti nekatere preproste fizikalne količine. Pri pojavih v naravi se predvsem omejimo na tiste, ki se zgodijo sami od sebe, brez človekove intervencije, nekatere pojave pa naj učenci sami simulirajo s poskusom, ki je podoben resničnemu dogajanju v naravi. Spoznajo naj raznolikost pojavov v ozračju (vreme in oblaki), na tleh (padavine, snežna odeja), v tleh, v tekočih in stoječih vodah. Spoznajo naj osnovne fizikalne količine, ki jih je mogoče izmeriti v okolju, in ugotovijo, da je meritve treba interpretirati. Razumejo naj bistvene povezave med posameznimi elementi okolja, ozračjem in vodo ter spoznajo vire, prenašanje in ponore onesnaženja. Spoznajo naj, kako se energija v okolju pretvarja v različne oblike in kako jo je mogoče uporabljati. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

14 naslov predmeta: RAČUNALNIŠTVO MULTIMEDIJA čas: ena ura tedensko /35 ur letno enoletni predmet ocene: od (nzd) 1 do (odl) 5 O P R E D E L I T E V P R E D M E T A Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, da pridobijo temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju. Pri izbirnem predmetu računalništvo - urejanje besedil pridobijo učenke in učenci osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu multimedija in računalniška omrežja pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo. Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učenca in učenk in njihov osebni in strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev in učenk ter upoštevanje njihovih idej. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev in učenk v novih in nepredvidljivih situacijah. S P L O Š N I C I L J I P R E D M E T A spoznavanje osnovnih pojmov računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi; spremljanje razvoja računalniške tehnologije; pridobivanje temeljnih znanj, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje lastnih in družbenih potreb; razvijanje komunikacijskih zmožnosti; OŠ GRM NOVO MESTO /2023

15 oblikovanje stališča do pridobljenih informacij in krepitev meril za doživljanje in vrednotenje lepega; razvijanje sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij; pridobivanje sposobnosti samostojnega reševanja problemov; razvijanje sposobnosti in odgovornosti za sodelovanje v skupini ter krepitev pozitivne samopodobe; razvijanje pravilnega odnosa do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov); bogatenje jezikovnega zaklada in skrb za pravilno jezikovno izražanje. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

16 naslov predmeta: GLASBENA DELA čas: ena ura tedensko /35 ur letno enoletni predmet ocene: od (nzd) 1 do (odl) 5 Predmet je enoletni in je zasnovan tako, da v njem lahko uspešno sodelujete učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. C I L J I P R E D M E T A Učenci: spoznajo različne glasbene sloge, zvrsti in žanre, obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo, selektivno izbirajo glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov, razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov, izvajajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine, ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnostih razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje, ob glasbi se sproščajo, z njo se ukvarjajo tudi v prostem času. KAJ JE VSEBINA PREDMETA GLASBENA DELA? spoznavanje glasbene literature vseh zvrsti in žanrov, obiskovanje glasbenih prireditev, oblikovanje osebne zbirke zvočnih posnetkov, iskanje informacij o glasbi s pomočjo literature in računalnika, igranje na Orffova (ksilofon, metalofon, zvončke, bobne in druga tolkala), ljudska in nekatera klasična glasbila, izbor ljudskih, klasičnih in zabavnih skladb, oblikovanje lastnih skladb in zamisli. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

17 ZAKAJ BI IZBRAL-A GLASBO? Ker: imaš rad-a glasbo, igraš ali želiš igrati na inštrumente, rad-a ustvarjaš, raziskuješ, eksperimentiraš, so ti všeč skupinske dejavnosti, bi se rad-a sprostil-a in hkrati naučil-a ter doživel-a nekaj novega. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

18 naslov predmeta: čas: ocene: LITERARNI KLUB ena ura tedensko /35 ur letno enoletni predmet od 1 (nzd) do 5 (odl) P R E D S T A V I T E V P R E D M E T A Literarni klub predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj v okviru predmeta slovenščina. Medpredmetno pa se povezuje s tujimi jeziki, zgodovino, geografijo, likovno in glasbeno umetnostjo ter šolskim novinarstvom. Predmet zajema branje in ustvarjalno pisanje leposlovnih besedil in se posredno povezuje tudi s tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje. Učenci pri pouku razmišljujoče sprejemajo umetnostna besedila in jih vrednotijo. O svojem doživljanju prebranega govorijo ter pišejo, gojijo svoje posebne književne interese, razvijajo zanimanje za različne književne zvrsti, ustvarjalno se odzivajo na prebrano; ob branju si oblikujejo osebnostno in narodno identiteto, s spoznavanjem drugih kultur širijo svoje obzorje in se osebnostno razvijajo. Spoznavajo slovensko in svetovno kakovostno mladinsko književnost, pridobivajo literarnovedne pojme, ustvarjajo doživljajska in domišljijska besedila in pridobivajo estetske izkušnje. S svojimi literarnimi izdelki lahko sodelujejo na različnih literarnih natečajih ali v šolskem glasilu. Ob ogledu filma ali gledališke predstave, režirane po literarni predlogi, razvijajo kritično mišljenje in spoznavajo različne načine umetnosti. Učenci: S P L O Š N I C I L J I P R E D M E T A razvijajo pozitiven odnos do književnosti; razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih književnih zvrsti; razmišljujoče sprejemajo umetnostna besedila in jih vrednotijo; o svojih presojah in doživljanju prebranega govorijo ter pišejo; razlikujejo umetniško in trivialno književnost; OŠ GRM NOVO MESTO /2023

19 pišejo strokovna in publicistična besedila o književnosti; ustvarjalno se odzivajo na prebrano (npr. jezikovne igre, likovne pesmi, strip, dramatizacija, poustvarjanje, pisanje dnevnika ). Z A K A J I Z B R A T I L I T E R A R N I K L U B? Ker: boš spoznaval/-a književnost na zanimiv način; se boš naučil/-a izražati svoje mnenje in ga utemeljiti; boš imel/-a veliko priložnosti za poustvarjanje prebranih besedil; boš lahko to poustvarjanje izrazil/-a na različne načine (strip, dnevnik branja, dramatizacija, spremenjen konec, likovna pesem, lepljenka, intervju ) in ga povezal/a z različnimi vejami umetnosti; ker bomo tudi aktivni (ogled gledališke predstave/filma/predstavitve knjige/literarnega dogodka). O C E N J E V A N J E Ocenjevanje znanja bo tako ustno kot pisno navezovalo se bo na obravnavane vsebine pri pouku, npr. recitiranje, deklamiranje, ocena knjige/predstave, kritika, dramatizacija...). OŠ GRM NOVO MESTO /2023

20 naslov predmeta: čas: ocene: ŠOLSKO NOVINARSTVO ena ura tedensko /35 ur letno enoletni predmet od 1 (nzd) do 5 (odl) O P R E D E L I T E V P R E D M E T A Radi raziskujete sprašujete, govorite in pišete? Radi delate na terenu in spoznavate različne ljudi? Ste radi v ospredju? Vas zanima, kaj se dogaja okoli vas? Imate oči vedno na pecljih? Potem ste primerni kandidati za šolske novinarje in za šolsko novinarstvo! Šolsko novinarstvo nadgrajuje predmet slovenščina. Povezuje se z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za medije, knjižnično, likovno in tehnično vzgojo, računalništvom, tujimi jeziki, zgodovino, geografijo, etnologijo ter etiko in družbo, s tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, raziskovalnimi nalogami v okviru gibanja Znanost mladini, spodbuja pa tudi druge raziskovalne projekte. S P L O Š N I C I L J I P R E D M E T A Učenci: se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine, si utrjujejo znanje knjižnega jezika (zbornega in pogovornega), se zavedajo različnih okoliščin za rabo, razvijajo sposobnosti za vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje), razvijajo sposobnosti izražanja v praktičnosporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku, spoznajo najbolj pogoste stalne oblike novinarskega sporočanja, kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev, ustvarjajo svoja publicistična besedila OŠ GRM NOVO MESTO /2023

21 Skupaj z učenci bomo: I Z V S E B I N E spremljali časopise, revije, spletne portale, televizijski in radijski program, ustvarjali šolski časopis, spoznavali in pisali različne novinarske prispevke (novice, poročila, intervjuje, reportaže, ankete, komentarje, uvodnike...), delali na terenu, spoznavali lokalne medije, spoznavali zvrsti jezika (narečja, sleng...) in funkcijskozvrstna besedila (publicistična, strokovna...). O R G A N I Z A C I J A P O U K A Izbirni predmet šolsko novinarstvo je enoleten predmet in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je 1 ura pouka tedensko, tj. 35 ur letno oz. 32 ur v 9. razredu. Znanje se ocenjuje z ocenami od 1 do 5. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

22 naslov predmeta: ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA - ZGODOVINA čas: ena ura tedensko /35 ur letno triletni predmet ocene: od (nzd) 1 do (odl) 5 O P R E D E L I T E V P R E D M E T A Izbirni predmet Zgodovina Odkrivajmo preteklost mojega kraja se lahko obravnava v 7. ali 8. razredu v obsegu 35 ur. Spada v sklop enoletnih predmetov, vezanih na razred. Učenec lahko izbirni predmet obiskuje eno leto. Cilji in vsebine se povezujejo s cilji in z vsebinami zgodovine kot rednega predmeta, je zasnovan tako, da se cilji in vsebine glede na zanimanje učencev izbirajo, razširjajo in poglabljajo. Učni načrt je sestavljen iz štirih tematskih sklopov. Učitelj glede na zanimanje učencev, materialne pogoje šole in zastopanost teme v kraju in okolici izbere dva tematska sklopa, ki jih obravnava v 35 učnih urah. S predmetom želimo povečati dejavno vlogo učencev pri predmetu zgodovine. Želimo spodbujati njihovo radovednost in zanimanje za krajevno zgodovino in s tem tudi za narodno in občo zgodovino. I Z Srednjeveške zgodbe Kako smo potovali Slovenci kot vojaki Selitve skozi zgodovino V S E B I N E S P L O Š N I C I L J I P R E D M E T A Učenci: razširjajo in poglabljajo znanje o najpomembnejših dogodkih iz obče in nacionalne zgodovine, s poudarkom na vplivu obče zgodovine na nacionalno ter razvijajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti; z raziskovalnim učenjem poglabljajo in razširjajo znanje o življenju, delu in miselnosti ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih in vzrokih OŠ GRM NOVO MESTO /2023

23 za njihovo spreminjanje; razvijajo spretnosti in veščine zgodovinskih prostorskih in časovnih predstav; z uporabo različnih zgodovinskih virov in literature ter z učenjem ob njih se urijo v uporabi zgodovinskih raziskovalnih metod, prilagojenih starosti učencev; spoznavajo pomen knjižnic, muzejev in arhivov; usvojeno znanje in ugotovitve znajo predstaviti ustno, pisno, grafično, ilustrativno in z uporabo različnih tehničnih pripomočkov; razvijajo spretnosti in veščine primerjanja, analiziranja, sintetiziranja, presojanja, oblikovanja samostojni utemeljenih sklepov, vživljanja različne perspektive in snovanja izvirnih predlogov in rešitev. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

24 naslov predmeta: ŠPORT ZA SPROSTITEV čas: 1 ura tedensko /35 ur letno enoletni predmet ocene: od (nzd) 1 do (odl) 5 Predmet je enoleten. Del dejavnosti bomo izpeljali v tečajni obliki, izven urnika in deloma tudi izven šole. Primeren je za vse, ki si želijo športa in gibanja v družbi vrstnikov. O P R E D E L I T E V P R E D M E T A Namen predmeta je dopolniti znanje nekaterih športov, ki jih lahko uporabljamo v rekreativne namene tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. Obenem boste spoznali pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za dobro počutje in zdravje, dobili pa boste tudi trajnejšo spodbudo za ukvarjanje s športom. C I L J I P R E D M E T A Pozitivno boste doživljali šport, ki bogati življenje. Umsko in telesno se boste sprostili. Okrepili boste svojo samozavest in zaupanje vase. Pridobili si boste trajne športne navade in razumeli pozitivni učinek redne športne vadbe. Razvili boste odgovornost do svojega zdravja in telesa. Razvijali boste medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti. Oblikovali boste svoje telo. OŠ GRM NOVO MESTO /2023

25 naslov predmeta: VERSTVA IN ETIKA 2 čas: ena ura tedensko /35 ur letno enoletni predmet ocene: od 1 (nzd) do 5 (odl) O P R E D E L I T E V P R E D M E T A Predmet nudi učencem možnost, da dopolnijo in razširijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih skupnih predmetih. Okvirna kategorija obravnave v 8. razredu je skupnost, v kateri živimo, in njena verska raznolikost. Pri obravnavi so zato v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih skupnosti, vrednote in etika medčloveških odnosov različnih verstev. Pouk pomaga spoznavati vrednote, ki omogočajo ali onemogočajo živeti v sožitju. Predmet obravnava tudi življenjske teme, kot so družina, prijateljstvo, ljubezen, spolnost, egocentričnost in solidarnost v stiskah, delo in poklic. Predmet je trileten. Učni načrt in njegovo izvajanje pa omogočata učencem, da smiselno izberejo predmet tudi le za leto ali dve. Pri delu se bomo posluževali raznovrstnega pisnega in slikovnega gradiva, znanje pa bomo pridobivali tudi s pomočjo spleta ter avdio in video opreme. S P L O Š N I C I L J I P R E D M E T A Učenci: se seznanijo s temeljnimi sestavinami verstev: religiozno skupnostjo, verskimi nauki in obredi, simboli, religioznim doživetjem in čustvovanjem; spoznavajo objektivna dejstva, odkrivajo moralne vrednote in dosegajo spoznanja, ki pomagajo oblikovati življenjske odločitve; razvijajo sposobnost razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati konflikte; se pripravljajo na kritičen in ustvarjalen vstop v družbo, ki je versko raznolika; se pripravljajo na kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih religij, religioznih in nereligioznih, nestrpnost, fanatizem, ). OŠ GRM NOVO MESTO /2023

26 OŠ GRM NOVO MESTO /2023

27 Brošuro so spisali učitelji izbirnih predmetov na Osnovni šoli Grm Novo mesto Zbrala Polonca Bilbija, Matej Povž Ravnateljica Zdenka Mahnič Maj 2022 OŠ GRM NOVO MESTO /2023

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l 2 0 1 7 Dragi učenci, spoštovani starši! V šolskem letu 2017/18 bomo učencem 4., 5. in 6. razredov

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

NEMŠČINA 1

NEMŠČINA 1 OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ Predoslje 17A, 4000 KRANJ Izbirni predmeti in vsebinska predstavitev za 8. razred devetletke Šolsko leto 2012/2013 Predoslje, maj 2012 IZBIRNI PREDMETI ZA 8.R. v š.l. 2012/13

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202 Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/2020 April 2019-1 - Spoštovani starši in učenci. Poleg

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Spoštovani starši, dragi učenci! Izbirni predmeti omogočajo učencem, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih posebej zanimajo. Učenci

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2  r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

ŠOLSKO LETO 2016/ razred Maj, 2016

ŠOLSKO LETO 2016/ razred Maj, 2016 ŠOLSKO LETO 2016/2017 8. razred Maj, 2016 Vsebina Verstva in etika II... 4 Turistična vzgoja... 5 Filozofija za otroke - Kritično mišljenje... 5 Literarni klub... 7 Vzgoja za medije - Radio... 8 Računalništvo

Prikaži več

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence 7., 8. in 9. razreda šol. leto 2015/16 Pripravili: Učitelji OIP Ravnateljica: Mira Kovač, prof. maj 2015 [Vnesite b

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence 7., 8. in 9. razreda šol. leto 2015/16 Pripravili: Učitelji OIP Ravnateljica: Mira Kovač, prof. maj 2015 [Vnesite b OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence 7., 8. in 9. razreda šol. leto 2015/16 Pripravili: Učitelji OIP Ravnateljica: Mira Kovač, prof. maj 2015 [Vnesite besedilo] Stran 1 PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

OŠ Oplotnica

OŠ Oplotnica IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2016/2017 Podružnična osnovna šola Kebelj Izbirni predmeti za šolsko leto 2015/2016 VERSTVA IN ETIKA... 3 VEZENJE... 4 LITERARNI KLUB... 5 ŠOLSKO NOVINARSTVO... 5 RETORIKA...

Prikaži več

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Lik

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Lik PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Likovno snovanje 2 (Boštjan Rihtar) 35 ur Obdelava gradiv

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI V SEDMEM RAZREDU OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V SEDMEM RAZREDU OŠ GRM NOVO MESTO ŠOLSKO LETO 2019/2020 OŠ GRM 7. RAZRED 2019/2020

IZBIRNI PREDMETI V SEDMEM RAZREDU OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V SEDMEM RAZREDU OŠ GRM NOVO MESTO ŠOLSKO LETO 2019/2020 OŠ GRM 7. RAZRED 2019/2020 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V SEDMEM RAZREDU OŠ GRM NOVO MESTO ŠOLSKO LETO 2019/2020 OŠ GRM 7. RAZRED 2019/2020 Seznam predmetov Nemščina 1 Španščina 1 Likovno snovanje 1 Urejanje besedil (računalništvo)

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Izbirni predmeti 2018/2019 OŠ OLGE MEGLIČ Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj Tel.:02/749 20 10 http://www.olgica.si/ E-pošta: group1.osmbom@guest.arnes.si

Prikaži več

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA Obvezni učbeniki Berilo Branja 1, 2, 3, 4 Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (učbenik in delovni zvezek); Če dijak pri pouku nima ustreznega učbenika,

Prikaži več

Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet z

Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet z Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet za 8. razred (nadaljevalna stopnja) osnovne šole BESTE

Prikaži več

Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet z

Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet z Andreja Hazabent Učiteljica angleščine in nemščine OŠ Danile Kumar, Ljubljana Recenzija učbeniškega kompleta za nemščino kot obvezni izbirni predmet za 9. razred (nadaljevalna stopnja) osnovne šole BESTE

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/ razred IZBIRNI PREDMET UČITELJ/ICA (predvidoma) 1. NEMŠČINA 2 Mateja Janše 2. LITERARNI KLUB Urša Kos 3.

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/ razred IZBIRNI PREDMET UČITELJ/ICA (predvidoma) 1. NEMŠČINA 2 Mateja Janše 2. LITERARNI KLUB Urša Kos 3. IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 8. razred IZBIRNI PREDMET UČITELJ/ICA (predvidoma) 1. NEMŠČINA 2 Mateja Janše 2. LITERARNI KLUB Urša Kos 3. 4. Filozofija za otroke: ETIČNA RAZISKOVANJA Likovno

Prikaži več

Recenzija Genial

Recenzija Genial RECENZIJA UČBENIŠKE SERIJE GENIAL A1 IN A2 Avtorji: Hermann Funk; Michael Koenig; Ute Koithan; Theo Scherling Založba: Langenscheidt Posamezen učbeniški komplet obsega sledeče komponente: -učbenik, -delovni

Prikaži več

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/ , fax.: 02/ Davčna št.: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDM

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/ , fax.: 02/ Davčna št.: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDM NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2015/2016 V naslednjem šolskem letu lahko učenci, poleg obveznih predmetov, izberejo tudi pouk pri NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH. Šola lahko oblikuje skupine in ponuja neobvezne

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI ZA 9

IZBIRNI PREDMETI ZA 9 Osnovna šola Notranjski odred Cerknica IZBIRNI PREDMETI za 9. razred 2019/2020 1. TURISTIČNA VZGOJA 2. RETORIKA 3. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 4. NEMŠČINA 3 5. VERSTVA IN ETIKA 3 6. OBDELAVA GRADIV - KOVINE 7.

Prikaži več

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc likovna vzgoja SPLOŠNI razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti bogate in ohranjajo zmožnost za likovno

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI 7. razred šolsko leto 2017/2018

IZBIRNI PREDMETI 7. razred šolsko leto 2017/2018 IZBIRNI PREDMETI 7. razred šolsko leto 2017/2018 Izbirni predmeti 2017/2018 Spoštovani učenci in starši! V zadnji triadi devetletne osnovne šole mora učenec poleg rednih predmetov obiskovati tudi dve

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

NEMŠČINA kot izbirni predmet

NEMŠČINA kot izbirni predmet IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Pred vami so predstavitve izbirnih predmetov, ki jih ponujamo na izbiro za šolsko leto 2016/2017. Izbirni predmeti so

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šol. l. 2019/20 za 7. razred 1. Glasbena dela 2. Filmska vzgoja 3. Filozofija

OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šol. l. 2019/20 za 7. razred 1. Glasbena dela 2. Filmska vzgoja 3. Filozofija OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v šol. l. 2019/20 za 7. razred 1. Glasbena dela 2. Filmska vzgoja 3. Filozofija za otroke 4. Kaj nam govorijo umetnine 5. Klekljanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Bro\232ura-izbirni_15-16.doc)

(Microsoft Word - Bro\232ura-izbirni_15-16.doc) Osnovna šola Cerkvenjak Vitomarci IZBIRNI PREDMETI 2015 / 2016 1 NAVODILA Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Če učenec izbere

Prikaži več

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Ob predpisanih obveznih predmetih se učenci 7., 8. in 9. razreda odločijo tudi za dve uri izbirnih predmetov tedensko. V sogl

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Ob predpisanih obveznih predmetih se učenci 7., 8. in 9. razreda odločijo tudi za dve uri izbirnih predmetov tedensko. V sogl OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Ob predpisanih obveznih predmetih se učenci 7., 8. in 9. razreda odločijo tudi za dve uri izbirnih predmetov tedensko. V soglasju s starši lahko učenec izbere tudi tri ure. K obveznemu

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

MAJ, 2019

MAJ, 2019 MAJ, 2019 OPOMBA V brošuri je ponujenih 23 obveznih izbirnih predmetov in 6 neobveznih izbirnih predmetov. V šolskem letu 2019/2020 jih bomo izvajali največ 10 obveznih in 4 neobvezne izbirne predmete.

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft Word - Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo -SLO.doc

Microsoft Word - Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo -SLO.doc Številka: 350-8/2009-1 Datum: 14. 4. 2009 DRŽAVNE SMERNICE ZA KULTURNO- UMETNOSTNO VZGOJO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU Ljubljana, april 2009 Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo so pripravili

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2018/2019

IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2018/2019 IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2018/2019 Izbirni predmeti 2018/2019 Spoštovani učenci in starši! V zadnji triadi devetletne osnovne šole mora učenec poleg rednih predmetov obiskovati tudi dve

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M09254121* PSIHOLOGIJ Izpitna pola 1 JESENSKI IZPITNI ROK Petek, 28. avgust 2009 / 20 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 1

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV  ZA 1 SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 6. RAZRED M. Žveglič et al.: NOVI SVET IZ BESED 6, berilo za 6. razred osnovne šole, ROKUS T. Končar,J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Booklet

Booklet OŠ Rudolfa Ukoviča-Podgrad,Podgrad 99b,6244 Podgrad Tel:+386(5) 78 35 014,E mail:projekt1.oskprup@guest.arnes.si INFORMACIJE O IZBIRNIH PREDMETIH za šolsko leto 2019/2020 Spoštovani starši in učenci! OBVEZNI

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Spoštovani starši, cenjeni učenci

Spoštovani starši, cenjeni učenci IZBIRNI PREDMETI V 9. RAZREDU 2016/2017 VITANJE, APRIL 2017 Spoštovani starši, cenjeni učenci! Tudi za prihodnje šolsko leto smo vam pripravili ponudbo izbirnih predmetov, ki so priložnost, da se obogatite

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/ obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu - neobvezni izbirni predmeti v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razre

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/ obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu - neobvezni izbirni predmeti v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razre IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 - obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu - neobvezni izbirni predmeti v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

Romantika (

Romantika ( ANSAMBELSKA IGRA OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA FILOZOFIJA ZA OTROKE/ KRITIČNO MIŠLJENJE GLEDALIŠKI KLUB ITALIJANŠČINA II LIKOVNO SNOVANJE II PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 8. RAZRED

Prikaži več

Osnovna šola Cerkvenjak Vitomarci IZBIRNI PREDMETI 2019 /

Osnovna šola Cerkvenjak Vitomarci IZBIRNI PREDMETI 2019 / Osnovna šola Cerkvenjak Vitomarci IZBIRNI PREDMETI 2019 / 2020 1 NAVODILA Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Če učenec izbere

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI DEVETLETKE

IZBIRNI PREDMETI DEVETLETKE OŠ A. T. LINHARTA RADOVLJICA Marec 2019 Spoštovani starši! V tej brošuri vas želimo na kratko informirati o izvedbi diferenciacije v zadnji triadi in o ponudbi izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020.

Prikaži več

RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA

RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA INSIGHT PRE-INTERMEDIATE OSNOVNI PODATKI Naslov učbenika: Insight Pre-Intermediate avtorji: Jayne Wildman, Fiona Beddall Založba: Oxford University Press Sestavni deli gradiva:

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 49. Predmet: SPO Ura: 30. Datum: Učna enota: NAŠ MALI PROJEKT: Sestavimo druţino Prepoznajo oblike druţinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih. Uporabljajo poimenovanja za druţinske

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA ANSAMBELSKA IGRA GLEDALIŠKI KLUB ITALIJANŠČINA II LIKOVNO SNOVANJE II PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETO

OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA ANSAMBELSKA IGRA GLEDALIŠKI KLUB ITALIJANŠČINA II LIKOVNO SNOVANJE II PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETO OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA ANSAMBELSKA IGRA GLEDALIŠKI KLUB ITALIJANŠČINA II LIKOVNO SNOVANJE II PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV LITERARNI KLUB ASTRONOMIJA DALJNOGLEDI IN PLANETI

Prikaži več

INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE 9. RAZRED IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2019/2020 ~ 1 ~

INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE 9. RAZRED IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2019/2020 ~ 1 ~ INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE 9. RAZRED IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2019/2020 ~ 1 ~ ZAKAJ IZBIRNI PREDMETI? Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

PUBLIKACIJA IZBIRNIH PREDMETOV ŠOLSKO LETO 2017/18 Zabreznica, marec 2017

PUBLIKACIJA IZBIRNIH PREDMETOV ŠOLSKO LETO 2017/18 Zabreznica, marec 2017 PUBLIKACIJA IZBIRNIH PREDMETOV ŠOLSKO LETO 2017/18 Zabreznica, marec 2017 Spoštovani učenke, učenci in starši! V 7., 8. in 9. razredu v osnovni šoli poteka tudi pouk izbirnih predmetov. Učenci si del predmetnika

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2013/2014

IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2013/2014 IZBIRNI PREDMETI 8. razred šolsko leto 2013/2014 Izbirni predmeti 2013/2014 Spoštovani učenci in starši! V zadnji triadi devetletne osnovne šole mora učenec poleg rednih predmetov obiskovati tudi dve

Prikaži več

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vs

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vs Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vsebina, podpis) izraženo voščilo/čestitka Pravopis in

Prikaži več

ŠOLSKO LETO 2019/20

ŠOLSKO LETO 2019/20 ŠOLSKO LETO 2019/20 Spoštovani starši in učenci! V začetku aprila se bodo učenci 6., 7. in 8. razreda odločili za obvezne izbirne predmete (OIP), ki jih bodo obiskovali naslednje šolsko leto. OIP pomenijo

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2019/20

IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2019/20 IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2019/20 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Izbirni predmeti so eden izmed načinov prilagajanja predmetnika individualnim potrebam in željam učencev tretjega triletja

Prikaži več

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required Source: http://img.rtvslo.si/_up/aplaud/2013/05/11/64 991249 Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar 4.12.1907 23.8.1993 required age : od 12 do 14 let educational interest Ta lekcija

Prikaži več

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) , e-pošta: IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOL

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) , e-pošta: IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOL OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) 817-15-00, 817-15-20 e-pošta: info@os-smarje.si IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 3. triada Skrbnik učbeniškega sklada:

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev U K 20 P K U P M 2 0 1 2 12 M OBLIKOVANJE POJMA ŠTEVILO PRI OTROKU V 1. RAZREDU Sonja Flere, Mladen Kopasid Konferenca o učenju in poučevanju matematike, M a r i b o r, 2 3. i n 2 4. avgusta 2 0 1 2 Oblikovanje

Prikaži več

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper POT V GAJ KOPER IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019 / RAZRED naziv predmet Cena M. Grginič: KO PRAVLJ

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper POT V GAJ KOPER IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019 / RAZRED naziv predmet Cena M. Grginič: KO PRAVLJ Osnovna šola Antona Ukmarja Koper POT V GAJ 2 6000 KOPER IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019 / 2020 1. RAZRED M. Grginič: KO PRAVLJICE OŽIVIJO, berilo za 1. razred, založba IZOLIT, EAN: 9789616279352 Slovenščina

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA ANSAMBELSKA IGRA ASTRONOMIJA ZVEZDE IN VESOLJE GLEDALIŠKI KLUB PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ITALI

OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA ANSAMBELSKA IGRA ASTRONOMIJA ZVEZDE IN VESOLJE GLEDALIŠKI KLUB PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ITALI OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA ANSAMBELSKA IGRA ASTRONOMIJA ZVEZDE IN VESOLJE GLEDALIŠKI KLUB PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ITALIJANŠČINA III KEMIJA V ŽIVLJENJU LIKOVNO SNOVANJE III

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

Microsoft Word - 3. razred.docx

Microsoft Word - 3. razred.docx MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA - 3. RAZRED MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA - SLOVENŠČINA Ocenjevalna lestvica: 90% - 100% 75% - 89, 9% 60% - 74,9% 45% - 59,9% 0% - 44,9% Znanje se ocenjuje pisno in ustno. K

Prikaži več

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur:

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: 1 Vsebinski sklop: OGRODJE Tema: VRSTE IN NALOGE KOSTI

Prikaži več

Microsoft Word - Obvezni Izbirni predmeti

Microsoft Word - Obvezni Izbirni predmeti Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V 3. TRILETJU ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 Izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del pr

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V 3. TRILETJU ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 Izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del pr PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V 3. TRILETJU ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 Izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti,

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

PRIROČNIK JEZIKOVNIH IZZIVOV ZA TAJNE AGENTE SL

PRIROČNIK JEZIKOVNIH IZZIVOV ZA TAJNE AGENTE SL PRIROČNIK JEZIKOVNIH IZZIVOV ZA TAJNE AGENTE SL DRAGI TAJNI AGENTI, SOOČITE SE S 50+1 JEZIKOVNIM IZZIVOM IN POSTANITE NAJBOLJŠI MED TAJNIMI AGENTI kot mednarodni tajni agenti boste obiskali veliko novih

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

PORAJAJOČA SE PISMENOST

PORAJAJOČA SE PISMENOST PORAJAJOČA SE PISMENOST v sklopu Šole za starše, dne 22. oktobra 2003 v Marjetici, predavateljica: dr. Branka Jurišić Predavanje se je začelo s komentarjem predavateljice, da nekateri starši forsirajo

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

1

1 1. razred Minimalni učni smotri Razumevanje in izvajanje ustno danih navodil Poimenovanje in prepoznavanje barv, števil, družinskih članov, stanovanjskih prostorov, šolskih potrebščin Predstavitev samega

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več