GRM NOVO MESTO CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "GRM NOVO MESTO CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM"

Transkripcija

1 GRM NOVO MESTO CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM PUBLIKACIJA SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM Novo mesto, september, 2015

2 GRM NOVO MESTO CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM Ustanovitelj: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Sedež šole: ULICA TALCEV NOVO MESTO Ravnatelj: Tajnica: JOŽE AVSEC DUŠANKA LAPANOVIĆ Svetovalna delavka: ANITA BEGUŠ Knjižničarka: MARIJA TURK Organizator PUD-a: SIMON JANŠA Organizatorica praktičnega pouka: ANICA OBLAK JANKO Tajnica izpitnega odbora za poklicno maturo: MAJA SKUBIC AVSEC Tajnica izpitnega odbora za zaključne izpite: IRENA JARC TELEFONSKE ŠTEVILKE Ravnatelj: Tajništvo: Svetovalna delavka: ali Knjižnica: Organizator praktičnega usposabljanja : Zbornica: FAX: ELEKTRONSKI NASLOV ŠOLE: 2

3 PREDSTAVITEV Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto je bila ustanovljena junija 2007 se je šola pripojila k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Kmetijska šola Grm Novo mesto. Novi zavod se imenuje Grm Novo mesto center biotehnike in turizma. Naša šola je ena od petih organizacijskih enot zavoda z imenom: Srednja šola za gostinstvo in turizem. V šolskem letu 2015/16 je na šoli 11 oddelkov oziroma 223 dijakov. V letošnjem letu bomo izvajali naslednje izobraževalne programe: a) srednje poklicno izobraževanje (SPI) program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE, poklic GASTRONOM HOTELIR b) srednje strokovno izobraževanje (SSI) program GASTRONOMIJA IN TURIZEM, poklic GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK c) poklicno tehniško izobraževanje (PTI) program GASTRONOMIJA, poklic GASTRONOMSKI TEHNIK Poleg rednega izobraževanja v letošnjem letu razpisujemo tudi programe za izobraževanje odraslih: a) srednje poklicno izobraževanje (SPI) program GASTRONOMSKE in HOTELSKE STORITVE, poklic GASTRONOM HOTELIR b) srednje strokovno izobraževanje (SSI) program GASTRONOMIJA IN TURIZEM, poklic GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK c) poklicno tehniško izobraževanje (PTI) program GASTRONOMIJA, poklic GASTRONOMSKI TEHNIK 3

4 ORGANI ZAVODA Organi zavoda so: - SVET ZAVODA, - DIREKTOR ZAVODA in - KOLEGIJ ORGANI ORGANIZACIJSKE ENOTE (ŠOLE) Organi šole so: - ravnatelj, - učiteljski zbor, - oddelčni učiteljski zbor, - programski učiteljski zbor, - razrednik, - strokovni aktivi učiteljev, - komisija za kakovost, - pritožbena komisija in - svet staršev. RAVNATELJ ŠOLE Jože Avsec, profesor zgodovine in sociologije. 4

5 STROKOVNI DELAVCI ŠOLE Ime in priimek Razrednik Poučuje 1. Maja Skubic Avsec 1. a slovenščina, družboslovje, zgodovina 2. Marija Turk 1. b knjižničarka,prehrana, praktični pouk kuharstva 3. Urška Mehle 1. c slovenščina 4. Irena Gorše 2. a angleščina,poslovno komuniciranje,družboslovje, sociologija 5. Alenka Lipej Kastrevec 2. b ekonomija v strokovnih modulih 6. Irena Jarc 3. a nemščina 7. Marjeta Dolinar 3. b praktični pouk kuharstva in strežbe 8. Darinka Drmaž Lavrič 3. c kemija, biologija, naravoslovje 9. Katarina Teršar Zalar 4. a športna vzgoja, zdravstvena vzgoja 10. Anica Pajer 4. b prehrana v strokovnih modulih 11. Marinka Bojanc 5. a matematika 12. Anita Beguš svetovalna delavka 13. Anica Oblak Janko praktični pouk kuharstva,organizatorica p.p. 14. Andrej Lapanje športna vzgoja 15. Jožica Medle umetnost, umetnostna zgodovina 16. Luka Novak fizika 17. Anica Strojin geografija, zgodovina 18. Slavica Šterk praktični pouk turizma, turizem, ekonomija 19. Silvestra Zupančič angleščina 20. Katja Bahorič matematika 21. Mateja Železnik praktični pouk kuharstva 22. Igor Pavlin športna vzgoja 23. Andreja Dvojmoč praktični pouk kuharstva 24. Simon Janša Organizator PUD-a 25. Polona Pegam italijanščina 26. Ivan Kočevar informatika 27. Robert Pečarič praktični pouk strežbe 28. Urška Majcen praktični pouk strežbe 29. Rok Zupan praktični pouk strežbe 30. Toni Cimermančič praktični pouk kuharstva 31. Tatjana Ravnih praktični pouk kuharstva 32. Jože Kukman praktični pouk kuharstva 33. Franc Potočar praktični pouk strežbe 34. Jože Avsec zgodovina, sociologija, ravnatelj 35. Sebastjan Repnik Turizem, prehrana v modulih 36. Drago Košak prehrana v modulih SVET STARŠEV Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Svet staršev: predlaga nadstandardne programe, 5

6 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. SKUPNOST DIJAKOV Dijaki se lahko organizirajo v skupnost dijakov. Skupnost dijakov tvorijo dijaki vseh oddelkov in skupin srednje šole. Skupnost dijakov vodi odbor skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti in je pristojen za organiziranje in vodenje sestankov skupnosti dijakov ter predstavljanje oziroma izvajanje sklepov, ki jih sprejme skupnost dijakov. Predsednika odbora izvolijo člani odbora izmed sebe. Pristojnosti skupnosti dijakov: - daje mnenje o kandidatih za ravnatelja šole - daje mnenja in predloge v zvezi z VIZ delom in upravljanjem organom šole - organizira obšolsko življenje in delo dijakov in - opravlja druge naloge, določene z Zakonom in drugimi predpisi ter akti šole. Mentor skupnosti dijakov je Andrej Lapanje. SVETOVALNA SLUŽBA V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje dijakom, učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojnoizobraževalnega dela, opravlja tudi poklicno svetovanje oziroma svetovanje o nadaljnjem študiju dijakov. Pri opravljanju svoje dejavnosti je svetovalna služba povezana z ustreznimi službami na Ministrstvu za šolstvo in šport in z ostalimi službami. Delo svetovalne službe opravlja Anita Beguš. KNJIŽNICA Knjižnica je s svojo dejavnostjo in gradivom redni del vzgojno izobraževalnega dela. Dijake in druge uporabnike navaja na samostojno uporabo knjižnega gradiva in knjižničnih pomagal ter sodeluje z učitelji pri uvajanju novih in drugačnih metod in oblik dela. Knjižnico vodi Marija Turk. UČBENIŠKI SKLAD Izposojo učbenikov izvajamo za vse dijake šole. Dijaki plačajo le tretjino cene učbenika. Učbeniki sklad vodi knjižničarka Marija Turk. 6

7 ŠOLSKA PREHRANA Šolsko prehrano urejata Zakon o šolski prehrani in Pravila šolske prehrane. Šolska malica je od 9.25 do Dijaki malicajo v šolski jedilnici, ki se nahaja v stavbi Ekonomske šole Novo mesto. Organizatorica šolske prehrane je Andreja Dvojmoč. V skladu s 5. členom Pravil šolske prehrane se imenuje komisija za prehrano, katere naloga je, da daje ravnatelju mnenja in predloge o šolski prehrani. Komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let. Komisijo za prehrano sestavljajo: Andreja Dvojmoč, organizatorica šolske prehrane, Anita Beguš, predstavnica zaposlenih, Anica Oblak Janko, predstavnica zaposlenih, Anica Pajer, predstavnica zaposlenih, Marjeta Dolinar, predstavnica zaposlenih, in predstavnik (ca) dijakov. Šola bo v okviru strokovnih modulov, praktičnega pouka ter projektnih dnevov vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja dijakov. ZDRAVSTVENO VARSTVO Za dijake prvih in tretjih letnikov so organizirani sistematični zdravstveni pregledi v Zdravstvenem domu Novo mesto, ki pripravi tudi razpored pregledov med šolskim letom. ORGANIZACIJA PRAKTIČNEGA POUKA V predmetniku imajo dijaki naše šole tudi praktični pouk: KUHARSTVA, STREŽBE in TURIZMA. Pouk pri teh predmetih se odvija v šolskih učnih delavnicah in tudi v prostorih MIC-a (Medpodjetniški izobraževalni center) ali v prostorih podjetij, s katerimi ima šola sklenjene pogodbe v ta namen. Pri praktičnem pouku morajo imeti dijaki delovno zaščitno uniformo. Delovna obleka v posameznih izobraževalnih programih s področja gostinstva in turizma je natančneje opredeljena v Pravilniku o obveznostih dijakov pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom. Za organizacijo praktičnega pouka je zadolžena Anica Oblak Janko. 7

8 RAZPORED PRAKTIČNEGA POUKA ŠOL. L. 2015/2016 MESEC SEPTEMBER OKTOBER P P P P P NOVEMBER DECEMBER P P P P P JANUAR P FEBRUAR P I I P P P P P MAREC APRIL P P P P P MAJ JUNIJ P P 1A (3 x 34 P.P. kuh, sžb, tur) 1B ( 155 ur kuh, 93 ur sžb) 1C 1skupina ( 155 ur kuh, 93 ur sžb) 1C 2 skupina (155 ur kuh, 93 ur sžb) 2A T (264 ur tur) G (165 ur kuh, 165 ur sžb) 2B K ( 370 ur kuh, 92 ur sžb) N (348 ur sžb, 92 ur kuh 3A T ( 164 ur tur) G (134 ur kuh, 68 ur sžb) 3B K ( 120 ur kuh, 30 ur sžb) N (120 ur sžb, 30 ur kuh) 3C K ( 130 ur kuh, 30 sžb) 4A T (132 ur tur) G (103 ure kuh, 114 ur sžb) 4B ( 20 ur tur, 52 ur kuh, 83 ur sžb) 5A (99 ur kuh, 59 ur sžb) 8

9 DELOVNA PRAKSA OZ. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) Praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju PUD) je sestavni del učnega procesa. Z opravljanjem PUD-a, dijaki praktično preverijo v šoli pridobljeno znanje, se neposredno seznanijo z organizacijo, vsebino in tehniko dela. PUD poteka po vnaprej določenem razporedu, lahko tudi v času počitnic. PUD se izvaja v šolskih delavnicah in delavnicah MIC-a, lahko pa se opravlja tudi pri zasebnikih ali v podjetjih, če je bila med njimi in šolo sklenjena pogodba. Dijaki, ki imajo z delodajalci sklenjeno individualno pogodbo, PUD v celoti opravljajo pri delodajalcu. Za eno uro PUD-a se šteje 60 minut. PUD opravljajo dijaki 1. a,1. b,1. c, 2. a,2. b, 3. a, 3.b,3. c, 4. b in 5. a oddelka. Glavni smotri pri opravljanju PUD-a so naslednji: - dijaki z aktivnim vključevanjem v delovni proces spoznavajo dela, organizacijo dela in položaj delavcev v podjetju, - dijaki spoznavajo dela in naloge svojega poklicnega področja ter v njih neposredno sodelujejo, - dijaki razvijajo vztrajnost, natančnost in smisel za kreativno uporabo znanja, - dijaki si oblikujejo ustvarjalen odnos do dela in se usposabljajo za spremljanje in uporabo najnovejših dosežkov v stroki. Organizator praktičnega usposabljanja je Simon Janša. PREDVIDENA ČASOVNA RAZPOREDITEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PO RAZREDIH ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 ODDELEK PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM Datum od - do Število ur 1. A B C A B A B C A / / 4. B Razporejeni med letom v MIC-u A Razporejeni med letom v MIC-u. 38 9

10 STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Na šoli želimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure. Roditeljska sestanka bosta v mesecu septembru ter po koncu prvega ocenjevalnega obdobja (januarja 2016). Govorilne ure bodo potekale vsako prvo delovno sredo v mesecu novembru, decembru, marcu, aprilu in maju, praviloma med in uro. Decembra in aprila bodo na govorilnih urah prisotni vsi učitelji, kot tudi na obeh roditeljskih sestankih. Za druge termine popoldanskih govorilnih ur ter dopoldanske termine se starši lahko dogovorijo z razrednikom. Na pogovor s posameznim učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, dan in uro bo objavljena na šolskih spletnih straneh. Starši bodo lahko informacije o ocenah in izostankih dijakov dobili tudi preko e-asistenta. RODITELJSKI SESTANKI 1. roditeljski sestanek za oddelke SSI in PTI programov za oddelke SPI programov. 2. roditeljski sestanek za 1. A, 1. B in 1. C oddelek za ostale oddelke (razen za 3. B in 3. C) za 3. B in 3. C oddelek. GOVORILNE URE Vsak prva delovna sreda v novembru, decembru, marcu, aprilu in maju med in uro. 10

11 ŠOLSKI ZVONEC - PREGLED TRAJANJA UČNIH UR Predura ura ura MALICA 3. ura ura ura ura ura ura ŠOLSKI KOLEDAR Začetek pouka: Konec pouka: (za zaključne letnike) (ostali letniki) OCENJEVALNA OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2015/16 1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje do do , zaključni letniki do ostali letniki 11

12 ŠOLSKI KOLEDAR Dan Datum Obrazložitev torek ZAČETEK POUKA četrtek pouk Dan odprtih vrat Od ponedeljka do nedelje do jesenske počitnice POČITNICE sreda PROSLAVA pred dnevom samostojnosti in enotnosti četrtek POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE Od petka do petka Od do novoletne počitnice POČITNICE petek Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja petek PROSLAVA pred slovenskim kulturnim praznikom ponedeljek praznik PREŠERNOV DAN petek, sobota 12. in INFORMATIVNI DAN Od ponedeljka do zimske POČITNICE petka počitnice Od ponedeljka do Zimski izpitni rok ponedeljka ponedeljek praznik VELIKONOČNI PONEDELJEK Od srede do do prvomajske POČITNICE ponedeljka počitnice petek ZAKLJUČEK 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike nedelja DELOVNA NEDELJA, proslava ob 130 letnici Kmetijske šole Grm ponedeljek RAZDELITEV SPRIČEVAL za zaključne letnike Od ponedeljka do petka Od 23. do Priprava na PM in ZI sreda Izpitni rok za izboljševanje ocen (zaključni letniki) sreda Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju 12

13 (zaključni letniki) četrtek Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike petek PROSLAVA pred dnevom državnosti in zaključek pouka za ostale letnike ter razdelitev spričeval ponedeljek PROST DAN (nadomeščeno med šol. letom) torek DAN ŠOLE četrtek začetek spomladanskega izpitnega roka Od ponedeljka do srede poletne počitnice POČITNICE torek začetek jesenskega izpitnega roka 13

14 IZPITNI ROKI ZIMSKI IZPITNI ROK do SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Od JESENSKI IZPITNI ROK Od IZPITNI ROKI ZA DIFERENCIALNE IZPITE Izpiti bodo potekali vsak prvi teden v mesecu na osnovi prijav. KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE OKVIRNI KOLEDAR POKLICNE MATURE Začetek zimskega izpitnega roka Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM Začetek spomladanskega izpitnega roka Začetek obdobja ustnih izpitov (rezerva 28. maj, 4. junij in 11. junij) Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM Začetek jesenskega izpitnega roka Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNIH IZPITOV IZ SLOVENŠČINE (PISNI DEL) Zimski izpitni rok Spomladanski izpitni rok Jesenski izpitni rok 14

15 PREDMETNIKI PROGRAM : GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI) NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Ur letno Ur letno Ur letno Ur letno Skupno št. ur A - SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI P1 SLOVENŠČINA P2 MATEMATIKA P3 TUJI JEZIK I P4 TUJI JEZIK II P5 UMETNOST P6 ZGODOVINA P7 GEOGRAFIJA P8 SOCIOLOGIJA 70 3 P9 PSIHOLOGIJA P10 FIZIKA P11 KEMIJA P12 BIOLOGIJA P13 ŠPORTNA VZGOJA SKUPAJ A B_STROKOVNI MODULI - M1 OSNOVE GOSTINSTVA IN TURIZMA M2 PODJETNIŠTVO INZAKONODAJA M3 POSLOVNO KOMUNICIR. IN IKT M4 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA M5 PRIPRAVA REDNIH OBROKOV M6 PRIPRAVA IZREDNIH OBROKOV M7 STREŽBA REDNIH OBROKOV M8 STREŽBA IZREDNIH OBROKOV M9 TURISTIČNO SPREMLJANJE IN VODENJE M10 SVETOVANJE IN PRODAJA TURISTIČNIH PROIZVODOV M11 OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ M12 HOTELSKA IN RECEPTORSKA DELA M16 KULINARIKA IN VINA V KT 15

16 SLOVENIJI IN SVETU M19 DOPOLNILNE DEJAVNOSTI V HOTELU SKUPAJ B C - PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI PRAKTIČNI POUK GA T GA T GA T GA T SKUPAJ PRAKTIČNO IZOB. NA ŠOLI / /165 99/ Č - PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU PRAKT. USP. Z DELOM D - INTERESNE DEJAVNOSTI E - ODPRTI KURIKULUM SKUPNO ŠTEVILO UR POUKA (A+B+E) SKUPNO ŠTEVILO UR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (C+Č) SKUPNO ŠTEVILO UR IZOBRAŽEVANJA NA ŠOLI (A+B+D+E) / /279 99/ SKUPAJ (A+B+Č+D+E) POKLICNA MATURA 4 SKUPAJ KRED.TOČK 240 ŠT. TEDNOV IZOBRAŽEVANJA V ŠOLI ŠT. TEDNOV PRAKT. USPOS. Z DELOM ŠT.TEDNOV INTERESNIH DEJAVNOSTI SKUPNO ŠTEVILO TEDNOV IZOBRAŽEVANJA

17 PROGRAM : GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI) NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: GASTRONOM HOTELIR/HOTELIRKA PREDMETI 3.letnik št. ur na leto Skupno št. Ur 1.letnik št. ur na leto 2.letnik št. ur na leto A - SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI P1 SLOVENŠČINA P2 MATEMATIKA P3 TUJI JEZIK P4 UMETNOST P5 NARAVOSLOVJE P6 DRUŽBOSLOVJE P7 ŠPORTNA VZGOJA SKUPAJ A B - STROKOVNI MODULI M1 OSNOVE V GOSTINSTVU M2 KOMUNICIRANJE IN POSLOVANJE M3 PRIPRAVA POSAMEZNIH SKUPIN JEDI M4 PRIPRAVA REDNIH OBROKOV M5 PRIPRAVA IZREDNIH OBROKOV M6 POSTREŽBA PIJAČ M7 POSTREŽBA REDNIH KT OBROKOV M8 POSTREŽBA IZREDNIH OBROKOV IZBRANI MODUL IZBRANI MODUL SKUPAJ B C - PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI PRAKTIČNI POUK KUH SŽB SKUPAJ PRAKT.IZOB.V ŠOLI Č - PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU D - INTERESNE DEJAVNOSTI E - ODPRTI KURIKULUM SKUPNO ŠTEVILO UR POUKA (A+B+E) SKUPNO ŠTEVILO UR PRAKTIČNEGA

18 IZOBRAŽEVANJA (C+Č) SKUPNO ŠTEVILO UR IZOBRAŽEVANJA NA ŠOLI (A+B+D+E) 132 SKUPAJ (A+B+Č+D+E) ZAKLJUČNI IZPIT 2 SKUPAJ KREDITNIH TOČK 180 ŠTEVILO TEDNOV IZOBRAŽEVANJA V ŠOLI ŠTEVILO TEDNOV PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU ŠTEVILO TEDNOV INTERESNIH DEJAVNOSTI SKUPNO ŠTEVILO TEDNOV IZOBRAŽEVANJA

19 PROGRAM : GASTRONOMIJA (PTI) NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: GASTRONOMSKI TEHNIK/TEHTNICA PREDMETI 1. letnik 2. letnik Skupno št. ur KT št. ur št. ur letno letno A - SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI P1 SLOVENŠČINA P2 MATEMATIKA P3 TUJI JEZIK P4 UMETNOST P5 ZGODOVINA P6 GEOGRAFIJA P7 SOCIOLOGIJA P8 PSIHOLOGIJA 40 2 P9 FIZIKA P10 KEMIJA P11 BIOLOGIJA P12 INFORMATIKA P13 ŠPORTNA VZGOJA SKUPAJ A B - STROKOVNI MODULI M1 RECEPTORSKA DELA M2 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA / M3 OBLIKOVANJE GOSTINSKE PONUDBE M4 OBROKI IN DOGODKI Z ANIMACIJO IZBRANI MODUL / IZBRANI MODUL SKUPAJ B SKUPAJ UR /TEDEN C - PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI PRAKTIČNI POUK TUR 20 KUH SŽB SKUPAJ PRAKTIČNO IZOB. NA ŠOLI Č - PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU PRAKT.USPOS. Z DELOM D - INTERESNE DEJAVNOSTI E - ODPRTI KURIKULUM SKUPNO ŠTEVILO UR POUKA (A+B+E) 109 SKUPNO ŠTEVILO UR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (C+Č) 15 SKUPNO ŠTEVILO UR IZOBRAŽEVANJA NA ŠOLI

20 (A+B+D+E) SKUPAJ (A+B+Č+D+E) POKLICNA MATURA 4 SKUPAJ KREDITNIH TOČK 120 ŠT. TEDNOV IZOBRAŽEVANJA V ŠOLI ŠT. TEDNOV PUD-a 1 1 ŠTEVILO TEDNOV INTERESNIH DEJAVNOSTI 2 1 SKUPNO ŠTEVILO TEDNOV IZOBRAŽEVANJA

21 INTERESNE DEJAVNOSTI So sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Interesne dejavnosti so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenje. Interesne dejavnosti niso predmeti niti nadomestilo za pouk. Interesne dejavnosti se za vse dijake izvajajo v času rednega pouka in v popoldanskem času, prosto izbirne vsebine se izvajajo izven pouka. Vsebine obvezne za vse dijake se izvajajo na SŠGT preko celega šolskega leta. Delijo se na tri dele: - obvezni enotni del, - vsebine, povezane s programom, - vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka. V srednjem strokovnem izobraževanju vsak dijak v štirih letih opravi 352 ur interesnih dejavnosti, v srednjem poklicnem izobraževanju vsak dijak v treh letih opravi 160 ur interesnih dejavnosti, v poklicno-tehniškem izobraževanju pa vsak dijak v dveh letih opravi 96 ur interesnih dejavnosti. SŠGT je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo interesnih dejavnosti, dijaki pa so jih dolžni opraviti. Vse to je opredeljeno v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah, Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Pravilniku o pedagoški dokumentaciji in evidenci v srednjem izobraževanju ter v Šolskih pravilih ocenjevanja znanja in Šolskih pravilih. Natančneje so pravice in dolžnosti dijakov v zvezi z interesnimi dejavnostmi določene v Pravilniku o organiziranju in izvajanju interesnih dejavnosti. Za organizacijo interesnih dejavnosti je odgovorna organizatorica interesnih dejavnosti Urška Mehle. 21

22 Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM, 1. a Ure: obvezni del 88 (48 ur po programu šole, 40 ur šola v naravi), prosta izbira dijaka 8, skupaj 96 Dejavnost Izvajalec Število Nosilec Čas ur Športni dan igre SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Maj 2016 Gledališka predstava Program KC Janez 3 Aktiv SLO * Gledališka ura Trdina Gledališka predstava Program KC Janez 3 Aktiv SLO * Tak si Trdina Glasbena predstava Cvetje v jeseni Program KC Janez Trdina 3 Aktiv SLO September 2015 Filmska predstava Cineplexx 3 Aktiv SLO September 2015 Seznanitev s kult. in SŠGT 3 Aktiv TUR April 2016 zgo. znamenitostmi v šolskem okolju Zdravniški pregled ZD Novo mesto 4 * Delavnice o internetu 1 Aktiv DRU * Delavnice o LAS 2 Svetovalna služba * zasvojenosti Ogled študijske Študijska knjižnica 3 Aktiv SLO April 2016 knjižnice Mirana Jarca 02 SŠGT 1 Svetovalna služba * Metode učenja SŠGT 4 Svetovalna služba September maj Strokovna ekskurzija in SŠGT 6 Aktiv NKD in NAR Junij 2016 naravoslovno-ekološki dan (Bela krajina) Strokovna ekskurzija in naravoslovno-ekološki dan (Dolenjska in Posavje) SŠGT 6 Aktiv NKD in NAR Junij 2016 Šola v naravi: CŠOD Kavka,

23 Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE, 1. b, c Ure: obvezni del 49, prosta izbira dijaka 15, skupaj 64 Dejavnost Izvajalec Število Nosilec Čas ur Športni dan jesenski pohod SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Oktober 2015 Športni dan tri dejavnosti SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Januar, februar 2016 Športni dan orientacija SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Maj 2015 Filmska predstava Cineplexx 3 Aktiv SLO September 2015 Proslava ob državnem prazniku SŠGT 2 Aktiv SLO December 2015 Gledališka predstava Tak Program KC 3 Aktiv SLO * si Janeza Trdine Glasbena predstava Cvetje v jeseni Program KC Janeza Trdine 3 Aktiv SLO September 2015 Naravoslovni dan SŠGT 3 Aktiv NAR Januar 2015 ekološki dan (sejem Alpe- Adria) Seznanitev s kult. in zgo. SŠGT 6 Aktiv TUR April 2016 znamenitostmi v šolskem okolju (in študijske knjižnice) Metode učenja SŠGT 4 Svetovalna služba September maj Zdravniški pregled ZD Novo mesto 4 * Delavnice o internetu 1 Aktiv DRU * Delavnice o zasvojenosti LAS 1 Svetovalna služba * 02 SŠGT 1 Svetovalna služba * 23

24 Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM, 2. a Ure: obvezni del 72, prosta izbira dijaka 24, skupaj 96 Dejavnost Izvajalec Število Nosilec Čas ur Športni dan jesenski SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Oktober 2015 pohod Športni dan pohod in golf, tenis SŠGT 6 Aktiv ŠVZ September 2015 Športni dan tri dejavnosti SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Januar, februar 2016 Športni dan igre SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Maj 2016 Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Tartuffe Janeza Trdine Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Prosto po Prešernu Janeza Trdine Gledališka predstava Jaz, Program KC 3 Aktiv SLO * Batman Janeza Trdine Glasbena predstava Cvetje v jeseni Program KC Janeza Trdine 3 Aktiv SLO September 2015 Proslava ob državnem prazniku SŠGT 3 Aktiv SLO December 2015 Filmska predstava Cineplexx 3 Aktiv SLO September 2015 Zdravstvena vzgoja SŠGT 3 Aktiv VZZ * Delavnice o internetu 1 Aktiv DRU * Strokovna ekskurzija in naravoslovno-ekološki dan (Dolenjska in Bela krajina) SŠGT 6 Aktiv NKD in NAR Junij 2016 Strokovna ekskurzija in naravoslovno-ekološki dan (Bela krajina) Zdravstvena vzgoja alkohol Ogled sejma s strokovnega področja (Alpe-Adria) Spoznavanje poklicnega področja SŠGT 6 Aktiv NKD in NAR Junij 2016 SŠGT 2 Anita Pajer Junij 2016 SŠGT 6 Aktivi praktičnega pouka Pivovarna Union in ogled Ljubljane Januar Anita Pajer Junij

25 Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE, 2. b Ure: obvezni del 47, prosta izbira dijaka 17, skupaj 64 Dejavnost Izvajalec Število Nosilec Čas ur Športni dan jesenski SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Oktober 2015 pohod Športni dan pohod in SŠGT 6 Aktiv ŠVZ September 2015 golf, tenis Športni dan tri dejavnosti SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Januar, februar 2016 Športni dan igre SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Junij 2016 Delavnice o internetu 2 Aktiv DRU * Proslava ob državnem SŠGT 3 Aktiv SLO December 2015 prazniku Filmska predstava Cineplexx 3 Aktiv SLO September 2015 Glasbena predstava Program KC 3 Aktiv SLO September 2015 Cvetje v jeseni Janeza Trdine Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Jaz, Batman Janeza Trdine Naravoslovni dan ekološki dan (Alpe- Adria) SŠGT 3 Aktivi praktičnega pouka Januar 2016 Strokovna ekskurzija ogled proizvodnih obratov Pivovarna Union in ogled Ljubljane 6 Anita Pajer Junij

26 Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM, 3. a Ure: obvezni del 68, prosta izbira dijaka 28, skupaj 96 Dejavnost Izvajalec Število Izvajalec Čas ur Športni dan jesenski SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Oktober 2015 pohod Športni dan pohod in SŠGT 6 Aktiv ŠVZ September 2015 golf, tenis Športni dan tri dejavnosti SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Januar, februar 2016 Športni dan igre SŠGT 6 Aktiv SLO Maj 2015 Proslava ob državnem SŠGT 3 Aktiv SLO December 2015 prazniku Glasbena predstava Program KC 3 Aktiv SLO September 2015 Cvetje v jeseni Janeza Trdine Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Menjava straže Janeza Trdine Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Sedem let skomin Janeza Trdine Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Tartuffe Janeza Trdine Filmska predstava Cineplexx 3 Aktiv SLO September 2015 Zdravstvena vzgoja ZD Novo mesto 6 * Delavnice o internetu 1 Aktiv DRU * Strokovna ekskurzija SŠGT 6 Aktivi praktičnega Oktober 2015 (GTZ) pouka Naravoslovno-ekološki SŠGT 6 Aktiv NKD in April 2016 dan NAR Spoznavanje poklicnega SŠGT 6 Aktivi praktičnega Januar 2015 področja (Alpe-Adria) pouka Spoznavanje poklicnega področja SŠGT 2 Svetovalna služba Oktober junij Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE, 3. b, c Ure: obvezni del 32 Šola v naravi: CŠOD Vojsko, 21. do

27 Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM, 4. a Ure: obvezni del 64, prosta izbira dijaka 0, skupaj 64 Dejavnost Izvajalec Število Nosilec ur Športni dan jesenski SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Oktober 2015 pohod Športni dan pohod in SŠGT 6 Aktiv ŠVZ September 2015 golf, tenis Športni dan tri dejavnosti SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Januar, februar 2016 Športni dan igre SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Maj 2016 Proslava ob državnem SŠGT 3 Aktiv SLO December 2015 prazniku Glasbena predstava Program KC 3 Aktiv SLO September 2015 Cvetje v jeseni Janeza Trdine Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Menjava straže Janeza Trdine Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Sedem let skomin Janeza Trdine Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Tartuffe Janeza Trdine Filmska predstava Cineplexx 3 Aktiv SLO September 2015 Delavnice o internetu 1 Aktiv DRU * Strokovna ekskurzija SŠGT 6 Aktivi praktičnega Oktober 2015 (GTZ) pouka Naravoslovno-ekološki SŠGT 6 Aktiv NKD in April 2016 dan NAR Spoznavanje poklicnega SŠGT 6 Aktivi praktičnega Januar 2015 področja (Alpe-Adria) pouka Poklicno usmerjanje SŠGT 3 Svetovalna služba Oktober maj 27

28 Program: GASTRONOMIJA, 4. b Ure: obvezni del 45, prosta izbira dijaka 19, skupaj 64 Dejavnost Izvajalec Število Nosilec Čas ur Športni dan jesenski SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Oktober 2015 pohod Športni dan pohod in SŠGT 6 Aktiv ŠVZ September 2015 golf, tenis Proslava ob državnem SŠGT 3 Aktiv SLO December 2015 prazniku Glasbena predstava Program KC 3 Aktiv SLO September 2015 Cvetje v jeseni Janeza Trdine Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Prosto po Prešernu Janeza Trdine Filmska predstava Cineplexx 3 Aktiv SLO September 2015 Strokovna ekskurzija SŠGT 6 Aktiv NKD April 2016 (Primorska) Spoznavanje poklicnega SŠGT 6 Aktivi Januar 2016 področja (Alpe-Adria) praktičnega pouka Naravoslovno-ekološki dan SŠGT 6 Aktiv NAR Oktober 2015 Ogled študijske knjižnice Študijska knjižnica Mirana Jarca 3 Aktiv SLO Junij

29 Program: GASTRONOMIJA, 5. a Ure: obvezni del 32, prosta izbira dijaka 0, skupaj 32 Dejavnost Izvajalec Število Nosilec ur Športni dan jesenski SŠGT 6 Aktiv ŠVZ Oktober 2015 pohod Proslava ob državnem SŠGT 2 Aktiv SLO December 2015 prazniku Glasbena predstava Program KC 3 Aktiv SLO September 2015 Cvetje v jeseni Janeza Trdine Gledališka predstava Program KC 3 Aktiv SLO * Prosto po Prešernu Janeza Trdine Filmska predstava Cineplexx 3 Aktiv SLO September 2015 Poklicno usmerjanje SŠGT 3 Svetovalna služba Oktober maj Spoznavanje poklicnega SŠGT 6 Aktivi praktičnega Januar 2016 področja (Alpe-Adria) pouka Strokovna ekskurzija (Primorska) SŠGT 6 Aktiv NKD April 2016 * po dogovoru z izvajalcem 29

30 GRM - NOVO MESTO CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM Na podlagi 3. odstavka 56. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah ( UR. l. RS, št. 60/2010) ter na podlagi mnenja učiteljskega zbora, skupnosti dijakov in sveta staršev, ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Jože Avsec določa ŠOLSKA PRAVILA 1. MERILA IN POSTOPKI ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ DIJAKOM Na podlagi 55. člena ZPSI-1 ter 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah šola določi merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in drugih priznanj. 1. člen (vrste priznanj) Dijaki ali skupine dijakov lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli ter za dosežke na poklicni maturi in zaključnem izpitu prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. Pohvale, priznanja in nagrade dijakom ali skupinam dijakov lahko predlagajo delavci šole in dijaki. Pohvale, priznanja in nagrade do zaključka šolanja podeljujeta razrednik oz. mentor ali ravnatelj. 2. člen Pohvale so lahko ustne ali pisne. (pohvale) Ustne pohvale se izrekajo za enkratne ali kratkotrajne aktivnosti, pisne pohvale pa za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto. Kadar dijak ali več dijakov izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so lahko ustno pohvaljeni. Pisne pohvale se podeljujejo za: 30

31 - prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole, - prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri različnih dejavnostih izven pouka, - doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih dijakov z različnih področij znanja in delovanja, - posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti dijakov ali skupnosti dijakov šole, - spoštljiv odnos do odraslih in nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, - druge razloge, ki jih ravnatelj, učiteljski zbor ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za razlog ustne ali pisne pohvale. Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini dijakov. 3. člen (priznanja) Priznanja se podeljujejo za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti, in sicer za: - večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu, - doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana za območja občine, regije in celotne države, - večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih, - doseganje vidnih rezultatov na športnih in drugih področjih, kjer dijaki predstavljajo šolo, - doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki šole sodelujejo v raznih športnih klubih, - večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti dijakov šole, - druge razloge, ki jih ravnatelj, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za podelitev priznanja. 4. člen (nagrade) Dijaki, ki so že prejeli priznanje iz 3. člena tega pravilnika, lahko zaradi uspešnega širjenja ugleda šole v okolju, v katerem živijo, ali zaradi promocije šole izven sedeža šole dobijo tudi nagrado. Vrsto nagrade za posameznega dijaka določi ravnatelj v sodelovanju z dijakovim razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih dijak lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole. 2. HIŠNI RED 5. člen (varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo) Za dnevno varovanje objektov skrbijo vsi zaposleni na Grmu Novo mesto. Objekt na Ulici talcev 3 in okolica sta varovana z video nadzorom. 31

32 Zunanje nočno varovanje objekta šole opravlja varnostna služba. Notranje nočno varovanje objekta je urejeno elektronsko in z video nadzorom. 6. člen (hodniki) Med poukom mora biti na hodnikih tišina. Dijaki, k nimajo pouka se zadržujejo v prostih učilnicah, v primeru zasedenosti pa tudi na hodnikih. 7. člen (parkiranje) Dijaki ne smejo parkirati koles, mopedov in avtomobilov za zapornim drogom. Za njihova vozila šola ne prevzema nobene odgovornosti. 8. člen (dežurstvo dijakov v razredu) V učilnicah vsak teden dežurata po dva dijaka reditelja, ki ju za teden vnaprej po abecednem redu določi razrednik. Imena rediteljev vpiše razrednik v dnevnik. V primeru odsotnosti določenega reditelja njegove naloge prevzame naslednji dijak po abecednem vrstnem redu. Naloge dežurnega dijaka v razredu: - poskrbi za čist vhod pred učilnico, - pripravi učilnico za nemoteno delo, - vsako učno uro javi odsotne dijake, - učitelja obvesti o poškodbah, ki so jih dijaki opazili v učilnici, - ob morebitni učiteljevi odsotnosti, ki je daljša od 10 minut, v zbornici, pri ravnatelju ali v tajništvu preveri, kako se bo pouk nadaljeval, - pred odhodom iz učilnice poskrbi, da je učilnica pripravljena v skladu z navodili učitelja. 9. člen (dežurstvo dijakov v šoli) Dežurstvo v šoli je organizirano tako, da vsak dan dežura po en dijak. Razpored dežurnih dijakov naredi po dnevih razrednik po abecednem redu ter ga preda dežurnim učiteljem. V primeru odsotnosti naloge opravlja naslednji dijak iz seznama. Ravnatelj šole izdela za dežurstvo dijakov razpored po oddelkih. Pred pričetkom dežurstva razrednik seznani dijake z navodili za dežurne dijake. Dežurstvo je obvezno od 7.25 do ure, ne glede na urnik, ki bi ga tega dne imel dežurni dijak. Dežurni dijak se javi pri dežurnem učitelju in prevzame navodila. Mesto dežurnega dijaka je v prvem nadstropju šole. Naloge dežurnega dijaka: 32

33 - zapiše imena ljudi, ki pridejo v šolo in niso dijaki šole ali delavci šole ter jih usmeri k določeni osebi, - spremlja dogajanje v šoli, sodeluje z dežurnim učiteljem ter drugimi zaposlenimi na šoli, - mesta dežurnega dijaka ne sme zapustiti brez dovoljenja dežurnega učitelja, - po končanem dežurstvu odda svoje poročilo dežurnemu učitelju. Podrobno so naloge dežurnega dijaka opredeljene v Navodilih za dežurne dijake. 10. člen (dežurstvo učiteljev) Učitelji dežurajo po razporedu, ki ga pripravi ravnatelj šole. Na dan sta določena dva dežurna učitelja, od tega eden opravlja naloge dežurnega učitelja v šoli, drugi pa naloge dežurnega učitelja pri šolskih malicah. Seznam dežurnih učiteljev je objavljen na oglasni deski zbornice in šole. V primeru odsotnosti učitelja naloge dežurnega učitelja prevzame naslednji s seznama. Dežurstvo učitelja v šoli poteka od 7.15 do ure. Dežurstvo učitelja pri šolskih malicah pa v času, ki je določen za malico dijakov. Naloge dežurnega učitelja v šoli: - ob nastopu dežurstva preveri prisotnost dežurnega dijaka ter ga opozori na naloge dežurnega dijaka, - v času prihoda dijakov v šolo pri vhodnih vratih nadzoruje vstopanje dijakov, - sodeluje z dežurnim dijakom, večkrat preveri njegovo delo in mu po potrebi da dodatna navodila, - skrbi za red na hodnikih, v razredu in sanitarijah, - med odmori spremlja vedenje dijakov, - skupaj z razrednikom poskrbi za čiščenje okolice šole, - ravnatelju poroča o vseh nepredvidenih dogodkih oz. opažanjih, - sodeluje z ravnateljem pri izvajanju dnevnih nalog, - poskrbi za izdelavo nadomeščanj odsotnih učiteljev šole, - ob koncu dežurstva svoja opažanja in pripombe vpiše v dežurno knjigo. Naloge dežurnega učitelja pri šolskih malicah: - sodeluje z osebjem v razdelilnici šolske malice, - skrbi za red in disciplino v razdelilnici malic in v jedilnici, - skupaj z osebjem v razdelilnici poskrbi za vračanje servirne posode in jedilnega pribora, - o kršitvah pravil šolske prehrane obvesti razrednika oziroma ravnatelja šole. 11. člen (garderoba) Na hodnikih šole so garderobne omarice. Dijaki prejmejo ključ garderobne omarice in sicer dva dijaka na garderobno omarico. Ob prejemu ključa dijaki podpišejo revers o prejemu ključa ter številko garderobne omarice. V primeru izgube ključa je dijak dolžan povrniti stroške izdelave novega ključa. Dijaki lahko del svoje garderobe hranijo tudi na obešalnikih v učilnicah. Za varnost svojih osebnih stvari (oblačila, denar, mobilni telefoni, nakit, šolske potrebščine..) skrbijo dijaki tako v šolskih prostorih kot pri športni vzgoji, praktičnem pouku in drugih šolskih dejavnostih sami. 33

34 12. člen (informiranje dijakov) Ob začetku šolskega leta šola na šolskih spletnih straneh objavi publikacijo, s katero se predstavi dijakom in staršem. Za pravočasno in točno informiranje dijakov uporabljamo še: - okrožnice, ki jih dežurni dijak prinese v oddelke, - oglasne deske, na katerih objavljamo prebrane okrožnice, - pisna obvestila o nadomeščanju odsotnih učiteljev, - pisna obvestila o rokih za prijavo na izpite in razporedu izpitov, - sporočila na šolskih spletnih straneh. Plakatiranje na za to predvidenih mestih je dovoljeno samo s privolitvijo ravnatelja ter z žigom šole na plakatu. 13. člen (interna pravila šole v času opravljanja poklicne mature in zaključnega izpita) V času poteka poklicne mature in zaključnega izpita veljajo interna pravila, ki jih sprejme ravnatelj šole. 14. člen (odmori) Pouk se začenja ob 7.50 uri in se praviloma zaključi ob uri. Časovna razporeditev praktičnega pouka je lahko tudi drugačna. Med posameznimi urami so 5 minutni odmori, ki so namenjeni pripravi na naslednjo učno uro. Med 9.25 in 9.55 je daljši odmor, namenjen za šolsko malico. 15. člen (šolska malica) Na osnovi Zakona o šolski prehrani in Pravil šolske prehrane ima dijak pravico do subvencioniranega dnevnega obroka za vsak dan prisotnosti pri pouku. Šolski malici je namenjen glavni odmor. 16. člen (uradne ure) Uradne ure tajništva šole, svetovalne službe in knjižnice so objavljene na vratih in spletnih straneh šole. V času počitnic je šola odprta po objavljenem razporedu. 34

35 3. NAČIN SODELOVANJA S STARŠI 17. člen (roditeljski sestanki) Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih; prvi je praviloma v mesecu septembru, naslednji pa ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Razredniki seznanijo starše na prvem roditeljskem sestanku z značilnostmi izobraževalnega programa, pravicami, dolžnostmi, prepovedmi, šolskimi pravili in organizacijo dela šole. 18. člen (govorilne ure) Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah. Razpored govorilnih ur dobijo dijaki, objavljen je tudi na spletni strani šole in oglasni deski šole. Od prve delovne srede v oktobru do prve delovne srede v maju so praviloma od 16h do 17h govorilne ure posameznih oddelkov. Govorilne ure, na katerih so prisotni vsi učitelji SŠGT so prvo delovno sredo v decembru, marcu ter maju. Starše pred izrekom višjih vzgojnih ukrepov povabimo, da prisostvujejo razgovoru z dijakom, ki ima pravico do razgovora oz. zagovora. V kolikor se starši tudi drugemu vabilu ne odzovejo, dijaku pri razgovoru pomaga strokovni delavec, ki ga dijak izbere sam. Če je dijaku izrečen alternativni ukrep, razrednik o tem obvesti starše. 19. člen (svet staršev SŠGT) Vsak oddelek izvoli predstavnika staršev v Svet staršev, kjer starši rešujejo problematiko vzgojnoizobraževalnega procesa. 4. PRAVILA OBVEŠČANJA IN OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI 20. člen (obveščanje o odsotnosti) Razrednik na prvem roditeljskem sestanku v skladu s 13. in 14. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah obvesti starše o načinih medsebojnega obveščanja o odsotnosti dijaka od pouka. 35

36 5. OPRAVIČENI RAZLOGI ZA ZAMUJANJE ALI PREDČASNO ODHAJANJE OD POUKA 21. člen (utemeljeni razlogi za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka) Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zardi utemeljenih razlogov (npr. vozni red javnih prevoznih sredstev, vzporedno izobraževanje in podobno) dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka. Če razrednik odsotnost iz prejšnjega odstavka dovoli, jo evidentira in o tem obvesti dijaka, starše in oddelčni učiteljski zbor; če je ne dovoli, pa o tem obvesti le dijaka in starše. V primeru neuspešnosti dijaka pri predmetu, kjer predčasno odhaja ali zamuja, mu razrednik lahko začasno to pravico odvzame. 6. NAČIN ODLOČANJA O OPROSTITVI SODELOVANJA DIJAKA PRI POUKU IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV IN NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU OPROSTITVE SODELOVANJA PRI POUKU 22. člen (dejavnost dijaka v času oprostitve pouka) Starši razredniku oddajo zdravniško opravičilo ali drugo potrdilo, na podlagi katerega je dijak oproščen sodelovanja pri predmetu ali učnem sklopu. Na podlagi opravičila učitelj predmeta, pri katerem je dijak oproščen, in razrednik v dogovoru s starši pisno določita dejavnost dijaka v času oprostitve pouka. 7. NAČIN OBRAVNAVE DIJAKA, KI MU JE ZAČASNO PREPOVEDANA PRISOTNOST PRI POUKU OZIROMA POUKU DOLOČENEGA DNE, IN NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU ZAČASNE PREPOVEDI PRISOTNOSTI PRI POUKU OZIROMA POUKU DOLOČENEGA DNE 23. člen (začasna prepoved prisotnosti pri pouku) Dijaku se prepove prisotnost pri posameznih urah pouka ali pri pouku v določenih dneh v primeru: - neprimernega odnosa do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi, - neprimernega odnosa do šolskega in drugega premoženja, - posedovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, - neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, - neopravičenega izostajanja, če mu je bil prej že izrečen vzgojni ukrep pogojne izključitve zaradi neopravičenih izostankov. Učitelj, ki prepove prisotnost pri pouku dijaku, mora razlog obvezno evidentirati v dnevnik in dijaka napotiti do svetovalne službe, ravnatelja oziroma strokovnega delavca, ki takrat nima pouka. Dijakova odsotnost je v tem primeru neopravičena. Razrednik o večurni oziroma večdnevni prepovedi prisotnosti pri pouku obvesti starše in oddelčni učiteljski zbor. 36

37 Pri prepovedi prisotnosti pri pouku, ki je krajša od enega dne, določi zadolžitve dijaku svetovalna služba. Pri eno- ali večdnevni prepovedi prisotnosti pri pouku pa o tem odloči oddelčni učiteljski zbor. 8. PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S PODATKOVNIM IN TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM 24. člen (uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem) V šoli je med poukom prepovedano uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem. Le-te morajo dijaki pred začetkom pouka oddati učitelju na za to določeno mesto.dijak med poukom lahko uporablja osebne naprave za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem le z dovoljenjem in po navodilih učitelja, ki izvaja pouk. 9. ŠTEVILO UR NEOPRAVIČENE ODSOTNOSTI, KI ŠTEJEJO ZA LAŽJO OZIROMA TEŽJO KRŠITEV 25. člen (neopravičena odsotnost) Število ur neopravičene odsotnosti, ki šteje za lažjo oziroma težjo kršitev so praviloma: - do 7 ur neopravičene odsotnosti lažja kršitev, - od 8 do 34 ur neopravičene odsotnosti težja kršitev, - nad 35 ur neopravičene odsotnosti najtežja kršitev. Razrednik lahko dijaku izreči oziroma predlagati zanj vzgojni ukrep ali določiti alternativni ukrep za neopravičene izostanke najkasneje do: - 7 neopravičenih ur opomin razrednika, - 14 neopravičenih ur ukor razrednika, - 25 neopravičenih ur ukor oddelčnega učiteljskega zbora, - 35 neopravičenih ur ukor učiteljskega zbora. 10. DRUGE PRAVICE, DOLŽNOSTI, PREPOVEDI, KRŠITVE, ALTERNATIVNI UKREPI TER PRAVILA O VARNOSTI IN ZDRAVJU, KI NISO DOLOČENA S TEM PRAVILNIKOM 26. člen (vpisi zaradi neprimernega obnašanja) Za vpise v ednevnik zaradi neprimernega obnašanja se dijaku lahko izreče vzgojni ali alternativni ukrep. 37

38 27. člen (odškodninska odgovornost) Za ugotovljeno namerno povzročeno materialno škodo dijak povrne odškodnino v višini trikratne vrednosti povzročene škode. V posameznih primerih dijak tudi sodeluje s hišnikom pri odpravljanju posledic škode. 28. člen (prepoved kajenja) V stavbah šole in MIC-a ter v šolskem okolišu je prepovedano kajenje v skladu z Zakonom o uporabi tobačnih izdelkov. 11. DRUGA PRAVILA V SKLADU Z DRUGIMI PREDPISI 29. člen (opravljanje interesnih dejavnosti) Med težje kršitve spada tudi neupoštevanje navodil delavcev šole v šoli in pri izvenšolskih dejavnostih, ki jih organizira šola. V primeru neupoštevanja navodil delavcev šole pri opravljanju interesnih dejavnosti (kulturni dnevi, športni dnevi, naravoslovni dnevi, strokovne ekskurzije, obiski sejmov itd.) le-te niso opravljene. Dijak opravi naknadno dejavnost v skladu z navodili strokovnega aktiva. 12. VELJAVNOST INTERNEGA PRAVILNIKA 30. člen (uveljavitev pravilnika) Pozitivno mnenje glede Šolskih pravil je podal učiteljski zbor SŠGT dne , skupnost dijakov dne in svet staršev dne Šolska pravila začnejo veljati Novo mesto, Jože Avsec, ravnatelj SŠGT 38

39 Na podlagi 40. in 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) ter 11. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah ( Ur. l. RS, št. 60/2010), v nadaljevanju pravilnika, Jože Avsec, ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdaja ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA Dijakovo znanje se ocenjuje pri predmetu, strokovnem modulu, modulu odprtega kurikula, praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in interesnih dejavnostih ( v nadaljnjem besedilu programska enota). Učitelj prvo šolsko uro dijake seznani z minimalnimi standardi znanja pri predmetu, z merili ocenjevanja znanja in oblikami ter načini ocenjevanja znanja. Seznani jih tudi s pravili ocenjevanja znanja ter načini popravljanja negativnih ocen in izboljševanja pozitivnih ocen. 1. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENI Z UČNIM NAČRTOM OZIROMA KATALOGOM ZNANJ 1. člen Če ima dijak štirinajst dni pred koncem ocenjevalnega obdobja oz. pred iztekom programske enote negativno oceno iz snovi tega obdobja oziroma posameznih ocenjevalnih enot, mu učitelj napove rok za ocenjevanje pred koncem ocenjevalnega obdobja oz. iztekom programske enote. Dijak ima pravico popravljati negativno oceno najmanj dvakrat do konca pouka, bodisi posamezno oceno bodisi negativno ocenjeno celotno ocenjevalno obdobje ali programsko enoto. 2. člen Za dijaka, ki je pri treh ali več programskih enotah v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, se na njegovo pobudo pripravi osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje načine, roke, oblike in obseg izpolnitve neizpolnjenih obveznosti. Pri pripravi sodelujejo dijak, starši, razrednik, učitelji posameznih programskih enot in svetovalna služba. Osebni izobraževalni načrt hrani dijak, en izvod pa se hrani pri razredniku. 3. člen Do konca šolskega leta opravlja dijak popravni izpit le iz ocenjevalnih enot, iz katerih je bil ocenjen negativno ali pa je bil neocenjen. V primeru, da ima dijak pri programski enoti tako neocenjen kot negativen sklop, je pri programski enoti neocenjen in opravlja dopolnilni izpit. 4. člen Manjkajoče interesne dejavnosti imajo dijaki možnost opraviti do konca šolskega leta na dveh dodatnih rokih. 2. POGOJI ZA OVEZNO PONAVLJANJE PISNIH IZDELKOV 5. člen 39

40 Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov 50% ali več, se ocenjevanje enkrat ponovi. Vpišeta se obe oceni. Ponovi se za dijake, ki želijo izboljšati oceno. Pred ponovnim ocenjevanjem je potrebno vsaj eno šolsko uro utrjevati snov. 3. ROKI ZA VRAČANJE IZDELKOV IN VPISOVANJE OCEN V ŠOLSKO DOKUMENTACIJO 6. člen Učitelj mora ustno oceno vpisati v redovalnico takoj po ocenjevanju, oceno pisnega ali drugega izdelka pa takoj po vpogledu v pisni ali drug izdelek. Pisne in druge izdelke učitelj vrne dijakom po preteku sedmih delovnih dni po tem, ko so bile pridobljene ocene zapisane v šolsko dokumentacijo. 4. IZPITNI RED 7. člen Dijak se mora na izpit pisno prijaviti v skladu z roki, navedenimi v šolskem koledarju. Če k izpitu ne namerava pristopiti, se mora odjaviti vsaj en dan pred izpitnim rokom. Če se dijak iz upravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge. Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita oziroma dela izpita, ali ga prekine, ni ocenjen in se šteje, da je izrabil izpitni rok. Potek, način in oblike ocenjevanja znanja ter dovoljene pripomočke določijo strokovni aktivi oziroma učitelji posameznih predmetov. Sedežni red oziroma vrstni red opravljanja izpita določi izpitna komisija. Pisni izpit, izdelavo praktičnega izdelka oziroma storitve nadzoruje nadzorni učitelj, oceni pa ocenjevalec. 5. KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU ZNANJA IN UKREPI 8. člen Za kršitve pravil pri ocenjevanju znanja se šteje, če dijak uporablja nedovoljene pripomočke, moti druge udeležence ocenjevanja, prepisuje, se podpiše z lažnim imenom ali odda izdelek drugega dijak kot svoj izdelek. Kršitev pravil pri pisnem ocenjevanju ugotovi učitelj. Kršitev pravil pri izpitu ugotovi nadzorni učitelj oziroma član komisije. 9. člen Če dijak pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja krši pravila, učitelj to evidentira v šolsko ali izpitno dokumentacijo in ukrepa v skladu s pravilnikom ( 32 člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah ). 40

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

V skladu z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo in šport Republike Slovenije (Ur. l. št. 30/2

V skladu z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo in šport Republike Slovenije (Ur. l. št. 30/2 V skladu z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo in šport Republike Slovenije (Ur. l. št. 30/2018, z dne 24. aprila 2018), ravnateljica Gimnazije

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota Tel.: fax.:

Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota Tel.: fax.: Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota Tel.: 00386 2-5213-400 fax.: 02-5213 450 E-mail: info@ekonomska-ms.si http://www.ekonomska-ms.si/ ŠOLSKA PRAVILA

Prikaži več

15. ŠOLSKI PRAVILNIKI ŠOLSKA PRAVILA / PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij

15. ŠOLSKI PRAVILNIKI ŠOLSKA PRAVILA / PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij 15. ŠOLSKI PRAVILNIKI 5. 1. ŠOLSKA PRAVILA / PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij, da potrebujemo neko rdečo nit za funkcioniranje,

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 27

Na podlagi četrtega odstavka 27 ŠOLSKA PRAVILA SREDNJE FRIZERSKE ŠOLE LJUBLJANA 2018/19 Št: ŠP 2019-1 Dijaška skupnost obravnavala: 17. 12. 2019 Učiteljski zbor obravnaval: 16. 1. 2019 Svet staršev obravnaval: 7. 5. 2019 Sprejeta: 7.

Prikaži več

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 TAJNIŠTVO Branka Bandur 02 42 94 100 fax:02 42 94 110 info@prometna.net SREDNJA PROMETNA ŠOLA Preradovičeva

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik Od branja do znanja. Književnost 1, učbenik za prvi letnik, DZS Na pragu besedila 1, izdaja s plusom, samostojni

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Sprejeto: Veljavnost: od PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Sprejeto: Veljavnost: od PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Sprejeto: 28. 2. 2019 Veljavnost: od 1. 3. 2019 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOVFI-K)

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE Februar 2019 1 KAZALO Uvod 1 Temeljne vrednote in vzgojna načela naše šole str. 3 2 Vzgojne dejavnosti šole str. 4 2. 1 Preventivne dejavnosti 2. 2 Svetovanje in usmerjanje

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115 8000 NOVO MESTO Tel.: 07 / 393 55 07 / 393 55 99 e-mail: dsd-nm@guest.arnes.si PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU NOVO MESTO Vsebina: I.

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/ , Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovn

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/ ,   Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovn OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/53 37 600, info@oslesce.si, www.oslesce.si Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06) je svet Osnovne

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO... 2 1. Status... 2 2. Šolski okoliš... 3 3. Organizacija dela... 3 4. Organiziranost

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

(Microsoft Word - PRAVILA \212OLSKEGA REDA2_11.docx)

(Microsoft Word - PRAVILA \212OLSKEGA REDA2_11.docx) PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Podružnična šola Zgornja Ložnica Slovenska Bistrica, september 2011 Kazalo PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA...3 PRAVICE,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda september 6 četrtek september 7 petek september 8 sobota september 9 nedelja september 10 ponedeljek september

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: Datum: Podpis: Šola: Datum: Podpis in žig: Pristojna

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

PREDLOGI UKREPOV IN OBRAVNAVE RAVNANJ V OSNOVNI ŠOLI POLJE Delovna verzija (nelektorirano) Ljubljana Polje, februar 2017

PREDLOGI UKREPOV IN OBRAVNAVE RAVNANJ V OSNOVNI ŠOLI POLJE Delovna verzija (nelektorirano) Ljubljana Polje, februar 2017 PREDLOGI UKREPOV IN OBRAVNAVE RAVNANJ V OSNOVNI ŠOLI POLJE Delovna verzija (nelektorirano) Ljubljana Polje, februar 2017 Vsebina 1. Zanemarjanje šolskih obveznosti domače naloge, športna oprema, učni pripomočki

Prikaži več

OBVESTILA DIJAKINJAM IN DIJAKOM GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 Vsebina 1. Podatki o šoli, upravljanje in organi šole Profesors

OBVESTILA DIJAKINJAM IN DIJAKOM GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 Vsebina 1. Podatki o šoli, upravljanje in organi šole Profesors OBVESTILA DIJAKINJAM IN DIJAKOM GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 Vsebina 1. Podatki o šoli, upravljanje in organi šole... 4 2. Profesorski zbor v šolskem letu 2014/2015... 6 3. Predmetnik

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) Erudio na 2. redni seji, dne

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

PRAVILA ŠolPreh

PRAVILA ŠolPreh ŠOLSKA PRAVILA PREHRANA Svet šole sprejel dne: 11. 10 2017 Svet staršev obravnaval dne: 10. 10. 2017 Skupnost dijakov obravnavala dne: 5. 10. 2017 Učiteljski zbor obravnaval dne: 6. 10. 2017 VSEBINA I.

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013

I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013 I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013 Kazalo vsebine 1. UVODNE DOLOČBE... 1-2 2. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE... 2-2 2.1. Vrsta šolske prehrane... 2-2 2.2. Organizacija prehrane...

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Osnovna šola

Osnovna šola Osnovna šola Vodice Pravila šolske prehrane Zakonske podlage: Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014; v nadaljnjem besedilu: ZŠolPre-1) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ŠOLSKI RED

ŠOLSKI RED PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ ELVIRE VATOVEC PRADE Prade, februar 2009 Ravnateljica: Franka Pegan Glavina KAZALO VSEBINA STRAN I. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV..... II. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI...

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljate tudi za portal Lo.Polis (www.lopolis.si), kjer

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMATIVNI DAN 2019 ELEKTROTEHNIK ELEKTROTEHNIK izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik elektrotehnica trajanje izobraževanja: 4 leta zaključek izobraževanja: poklicna

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

PREDMETNIK : S P L O Š N A G I M N A Z I J A

PREDMETNIK : S P L O Š N A     G I M N A Z I J A P R E D M E T N K S P L Š N E G M N A Z J E Razreda: 4. a in 4. b Predmet 1. 2. 3. 4. Skupno Maturitetni Tedensko število ur število ur standard bvezni predmeti Slovenščina SL 4 4+0,5* 4 4+1 560+52 560

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST

PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST Na podlagi 7. in 13. člena Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-NPB34), 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Ur. l. RS, št. (Uradni list RS, št. 16/07,

Prikaži več

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 Velja od 12. 1. 2013 Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam UKAZ o razglasitvi Zakona o šolski

Prikaži več

Ipavčeva 10, 3000 CELJE T , F E URL Srednja zdravstvena šola Celje Izobraževanje

Ipavčeva 10, 3000 CELJE T , F E URL   Srednja zdravstvena šola Celje Izobraževanje Ipavčeva 10, 3000 CELJE T 03 428 69 00, 428 69 07 F 03 428 69 01 E info@szsce.si URL http://www.szsce.si Srednja zdravstvena šola Celje Izobraževanje odraslih VPIS V IZOBRAŽEVALNE PROGRAME ZA ŠOLSKO LETO

Prikaži več

OŠ LA Grosuplje

OŠ LA Grosuplje OŠ LA Grosuplje Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 s spremembami) je Svet zavoda OŠ LA Grosuplje na svoji 14. seji dne 27. 9. 2017 sprejel naslednja I. SPLOŠNO PRAVILA

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA AKTIV 2. IN 3. TUJEGA JEZIKA KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ROMANSKIH JEZIKIH, NEMŠČINI IN RUŠČINI I) PREVERJANJE IN OCEN

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA AKTIV 2. IN 3. TUJEGA JEZIKA KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ROMANSKIH JEZIKIH, NEMŠČINI IN RUŠČINI I) PREVERJANJE IN OCEN PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA AKTIV 2. IN 3. TUJEGA JEZIKA KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ROMANSKIH JEZIKIH, NEMŠČINI IN RUŠČINI I) PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA Ocenjevanje znanja se izvaja v skladu

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf)

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf) Na temelju 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Ur. 1. RS, št.:81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12- ZUJF, 63/13), je na predlog ravnateljice Zavoda, pristojni organ - Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino

Prikaži več

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA -

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA - POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 SLOVENŠČINA - Breda Švara SLO: 1. aeg (2 - J.J. in Z.A.); 1. aet (1-M.E.) Nataša Stopar SREDA, 16. 8. 2017 8.00 102 SLOVENŠČINA - Mojca Butinar Mužina

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Splošni oddelek Športni oddelek Maturitetni tečaj 334 dijakov 37 profesorjev Predmetnik 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno Matur. PREDMETI št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na št. ur v programu

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več