za šolsko leto 2021/2022

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "za šolsko leto 2021/2022"

Transkripcija

1 GRM NOVO MESTO CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA Sevno Novo mesto za šolsko leto 2021/2022 Sprejel Svet zavoda, dne Predsednik Sveta zavoda: Ravnateljica: Vida Hlebec, prof.

2

3 KAZALO 1 KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA Splošni podatki o šoli Prostorski pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela Vizija šole Poslanstvo Vrednote šole Razvojne prioritete šole za naslednje 3-letno obdobje 6 2 ŠOLSKI OKOLIŠ 7 3 NAČRT USMERJANJA IN VPISA Načrt vpisa za šolsko leto 2021/ Vpis v šolskem letu 2021/ Oblikovanje oddelkov in razredniki Vpisani dijaki po spolu, oddelkih in programih 14 4 ŠOLSKE KOMISIJE Splošna matura Poklicna matura Šolska komisija za zaključni izpit Komisija za prehrano 18 5 KADROVSKA STRUKTURA 18 6 ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Šolski koledar Pouk Praktično izobraževanje in praktično usposabljanje z delom Praktični pouk Praktično usposabljanje z delom Načrt izvedbe praktičnega usposabljanja z delom Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti Obvezne izbirne vsebine za program tehniške gimnazije Interesne dejavnosti za poklicne in strokovne programe Kulturne dejavnosti Športne aktivnosti Strokovne ekskurzije, medpredmetne povezave, projektni dnevi in timsko poučevanje Delovanje šolske knjižnice in učbeniškega sklada Dnevi odprtih vrat»za bistro glavo v naravo« Delo šolske svetovalne službe Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki 40 7 STROKOVNI ORGANI ŠOLE Predmetni aktivi Programski učiteljski zbori 43 1

4 7.3 Komisija za kakovost Pritožbena komisija oz. komisija za varstvo pravic - predlog Svet staršev 44 8 ORGANIZIRANJE DIJAKOV Oddelčna skupnost Skupnost dijakov 46 9 SODELOVANJE S STARŠI OZ. SKRBNIKI Roditeljski sestanki, govorilne ure in predavanja za starše oz. skrbnike in dijake STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE Projekti Delo raziskovalnih skupin Festival Več znanja za več turizma Pridobitev certifikatov Organizacija in izvedba tekmovanj v dresurnem jahanju in preskakovanju ovir za konje in vožnje s kočijo Projekti Erasmus Program Ekošola kot način življenja Mreža zdravih šol V jati z drugačnimi Aktivno sodelovanje strokovnih delavcev za dvig kakovosti na področju izrekanja vzgojnih ukrepov in razreševanja sporov NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti Startup vikend Podjetniški krožek Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah Sodelovanje z UNESCO ASP mrežo Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola Vzgoja za zdravje Postani naš dijak za en dan Priprave na praznovanje obletnic šole in otvoritev novih prostorov Kruh miru Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje Razvojna naloga varno in spodbudno učno okolje (VSUO) Dvig digitalne kompetentnosti Tekmovanja Tekmovanje v oranju Matematična tekmovanja Tekmovanje iz logike evropske statistične igre Tekmovanje iz znanja angleškega jezika Organizacija šolskega tekmovanja v kvizu»mladi in kmetijstvo« Tekmovanje Bober Organizacija državnega tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Tekmovanje WineChampionship Čebelarsko tekmovanje 65 2

5 Cvetličarska in aranžerska tekmovanja Tekmovanje v poznavanju flore Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije v znanju in spretnosti dijakov Športna tekmovanja Druga tekmovanja IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Javno veljavni vzgojno-izobraževalni programi SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 68 PRILOGE Priloga 1: Šolski koledar za šolsko leto 2021/ Priloga 2: Izvedbeni predmetniki 74 Priloga 3: Interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine 106 Priloga 4: Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 111 Priloga 5: Kadrovska struktura 114 Priloga 6: Izvedbeni kurikuli in letne priprave učiteljev 116 3

6 1 KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA 1.1 Splošni podatki o šoli V šolskem letu 2021/2022 obiskuje Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo 514 dijakov v 25 oddelkih, od tega 159 dijakov obiskuje program tehniške gimnazije. Programi, ki jih izvajamo: program: tehniška gimnazija, program: srednje strokovno izobraževanje, poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik, program: srednje poklicno izobraževanje, poklic: gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar in mesar, program: nižje poklicno izobraževanje, poklic: pomočnik v biotehniki in oskrbi, program: poklicno-tehniško izobraževanje, poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik in hortikulturni tehnik. V šolskem letu 2021/2022 bodo imele prednost predvsem naslednje dejavnosti: - kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, - dvig digitalne pismenosti, - uporaba enotnega komunikacijskega kanala za morebitno delo na daljavo, - intenzivna priprava dijakov na maturo, poklicno maturo in zaključni izpit, - izvajanje aktivnih oblik in metod dela pri pouku (sodelovalno poučevanje, timsko delo, medpredmetno povezovanje, avtentični pouk), - obogateno učenje tujih jezikov (razvijanje jezika stroke na gimnaziji), - spodbujanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, - posodabljanje spletne strani, - razvijanje spoštljive medsebojne komunikacije, - zmanjševanje stresa pri dijakih in zaposlenih, - promocija vzgojno-izobraževalnih programov in področij, za katere šola izobražuje, - ohranjanje oz. povečevanje vpisa na našo šolo, - poudarjanje naravoslovne usmeritve gimnazijskega programa, - oblikovanje interdisciplinarnega strokovnega sklopa v gimnaziji in priprava na izvajanje, - kakovostna organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja in usposabljanja (večji delež PP in PUD-a, vezanega na izbirnost dijaka), - formativno spremljanje, - razvijanje kritičnega mišljenja, - spremljanje dosežkov dijakov: učenje učenja, - vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki, - razvijanje pristopov za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja, - uvajanje koncepta notranje kakovosti šole in vzgojnega koncepta, - spodbujanje zdravega življenjskega sloga, - oblikovanje individualne poklicne poti za posameznega dijaka, - oblikovanje osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake, - mednarodno sodelovanje, vključevanje v različne projekte, raziskovalne naloge in tekmovanja, - nadaljevanje projekta pri praktičnem pouku z uvajanjem notranjih certifikatov, - nadaljevanje projekta»delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«(gospodarski grozd), - permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanju učiteljev, 4

7 - vključevanje praznovanja 135-letnice delovanja Kmetijske šole Grm v različne aktivnosti, - krepitev domovinskega čuta ob 30-letnici samostojne države, - širjenje vsebin projektov na kolektiv šole, - nadaljnje sodelovanje šole z okoljem, vključujoč socialne partnerje, - opremljanje šole z novo opremo in sodobno učno tehnologijo. 1.2 Prostorski pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela Šola je bila zgrajena leta 1983 z ustrezno opremo in razredi za kabinetni pouk za približno 380 dijakov. V šolskem letu 2021/2022 obiskuje šolo 514 dijakov, kar pomeni, da imamo veliko prostorsko stisko za izvajanje pouka, ki jo, tako kot v preteklosti, rešujemo z zasilnimi učilnicami ter s koriščenjem prostorov, namenjenih višji šoli. Prostorska stiska se kaže tudi v šolski telovadnici, preozkih hodnikih in ostali potrebni infrastrukturi. V šolsko leto 2021/2022 smo vstopili z organizacijo pouka po priporočilih MIZŠ in NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. Po teh priporočilih in smernicah smo pouk organizirali v matičnih učilnicah. To predstavlja še dodatne prostorske težave, ki jih rešujemo z uporabo vseh razpoložljivih prostorov na celotnem centru. Zaradi požara, ki je 19. februarja 2019 zajel in popolnoma uničil večji del pokritih prostorov za izvajanje praktičnega pouka (cvetličarska delavnica, hladilnice, prostori za predelavo sadja, žganjekuhe, izdelkov domačih obrti ), so se pogoji za izvajanje praktičnega pouka poslabšali. Vzpostavili smo zasilne prostore v veliki dvorani in prostore pri šolski kleti (nekdaj stanovanja). 7. avgusta je bila po uspešno izvedenem razpisu s podjetjem GPI Tehnika podpisana pogodba o izgradnji novih prostorov. Načrt je predvideval dokončanje objekta do 1. septembra Zaradi razmer, povezanih s Covid-19, se je gradna zavlekla. Sedaj je načrtovan zaključek del konec leta Za koordinacijo dela na področju nove gradnje in investicij je zadolžena Jana Goršin Fabjan. Prednost šole je delovanje v naravnem okolju, kar nam omogoča izvajanje nekaterih aktivnosti tudi izven samega objekta šolske stavbe, kot so: kolesarjenje, učenje golfa, tek na smučeh, jahanje, koriščenje učilnic na prostem ter uporaba zunanjih športnih igrišč. Okolica šole se lahko uporabi tudi kot učilnica v naravi za teoretične predmete oziroma module. 1.3 Vizija šole bo postala uveljavljeno in uspešno regijsko učno, strokovno in razvojno središče, ki bo v sodelovanju s partnerji skrbelo za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje mladine ter odraslih na biotehniških področjih in področjih, ki so povezana z razvojem podeželja in mestnih okolij. 1.4 Poslanstvo ima naslednje poslanstvo: - izobražuje za biotehniške poklice, ki omogočajo samozaposlitev ali zaposlitev na kmetijah, v kmetijskih in drugih podjetjih, obratovalnicah, zadrugah in zavodih, - izobražuje tudi za nadaljnje izobraževanje na fakultetah oziroma višjih in visokih strokovnih šolah, - omogoča mladini in odraslim pridobivanje znanja na biotehniških področjih za opravljanje poklica, nadaljnje izobraževanje in uspešno vključevanje v družbo, 5

8 - s svojimi dejavnostmi, delom in kadri omogoča mladini, odraslim in okolju vzpostaviti primeren odnos do narave, okolja, soljudi ter vzgaja za opravljanje poklicev in dejavnosti, ki dajejo družbi tudi duševno rast, kar pomeni, da spodbuja odgovornost in dobro delo, - prispeva k razvoju biotehniških področij, omogoča prilagodljivost in mobilnost, spodbuja samostojnost, inovativnost in podjetnost ter odgovoren odnos do dela, - razvija sinergije med pridelavo, predelavo, trženjem, turizmom in gostinstvom, - razvija programe za vseživljenjsko izobraževanje in omogoča vseživljenjsko učenje, - prispeva k ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja in mestnih okolij, - vključuje znanja, ki so pomembna za varno in okolju prijazno delo, ekološko ozaveščeno delovanje, varno in zdravo prehrano ter razvoj novih proizvodov, racionalno rabo naravnih virov, ohranjanje etnoloških značilnosti podeželja in kulturne krajine, - dijaki si glede na starost, potrebe in zmožnosti pridobivajo najprimernejše izobraževalne in socialne izkušnje, - s primernimi metodami dela, infrastrukturo in opremo pomaga mladini in odraslim, da dosežejo, kar se da največ, - na šoli je prisotna velika skrb za dijake, reševanje njihovih socialnih stisk in drugih problemov, - omogoča individualen pristop glede potreb posameznih dijakov in poskrbi za oblikovanje osebnih izobraževalnih načrtov in osebnih načrtov za oblikovanje individualne poklicne poti, - ponuja pestre, zanimive šolske ter izvenšolske aktivnosti, - razvija odprto komunikacijo med vsemi člani kolektiva šole, - skrbi za stalnost, ustrezno izobrazbo, napredovanja in izpopolnjevanje kadrov, - povezuje se z okoljem. 1.5 Vrednote šole - odprta komunikacija med vsemi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu, - odgovornost, - strokovnost, - spoštovanje različnosti, - poštenost, - pripadnost, - ustvarjalnost in inovativnost, - znanje, - delavnost, - varovanje narave in okolja, - individualni pristop. 1.6 Razvojne prioritete šole za naslednje 3-letno obdobje Za naslednje 3-letno obdobje smo razvojne prioritete oblikovali na sejah učiteljskega zbora. Te priroritete so: - izboljšati prehranske in gibalne navade dijakov, - razvijati spodbudno učno okolje, s katerim krepimo dobro počutje dijakov, - usposobiti dijake za samoregulacijo na različnih področjih, - ohranjati oziroma povečati vpis na našo šolo, - razvijanje podjetnosti pri dijakih. Strokovni delavci so dolžni načrtovati in spremljati realizacijo dveh prioritet in to umestiti v Razvojni in delovni načrt učitelja. Razvojne proritete izhajajo iz določenih ciljev projektov: 6

9 Varno in spodbudno učno okolje, Podjetnost v gimnaziji ter Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Še naprej bomo delali tudi na področjih iz prejšnjih let. 2 ŠOLSKI OKOLIŠ Šola je regijskega in tudi medregijskega pomena. Tako približno 1/5 dijakov biva v dijaškem domu, kjer ima vso potrebno oskrbo. Ostali dijaki so vozači. Vsi dijaki imajo tudi možnost prehrane na šoli. Število vpisanih dijakov iz posameznih občin po letih 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ Občina Ajdovščina / / Braslovče / / / / Brezovica / / 1 / / Brežice Cerknica / / / Črnomelj Divača / / / / / Dobrepolje / Dol pri 1 / / / / / Ljubljani Dolenjske Toplice Domžale / / / / Grosuplje / / / Hrpelje- 0 / / / / / / / 1 1 Kozina / Idrija Ig / / / / Ilirska 2 / / Bistrica Ivančna Gorica Izola / / / / / / / / Kanal 1 / / / / / Kobarid / / 1 1 / / Kočevje Koper / / / 2 2 / Kostanjevica na Krki Kostel Kozje 1 / / / / Kranj / / 1 1 / Krško Laško / / / / Litija Ljubljana

10 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ Občina Logatec Log / / / / / 0 0 Dragomer Loška dolina / / / / Loški Potok / Lukovica / / / / / / / Maribor 1 / / / / / Metlika Mirna / Mirna Peč Mislinja / / / Mokronog- Trebelno Moravče / / Mozirje / / / / / / / / / 1 1 Murska Sobota / / / / / / / / Nova Gorica / / / / / / / / Novo mesto Ormož / / / 1 1 / Pivka 1 / / / Postojna / / Ptuj / / / Radeče / / Renče- 0 / / / / / Vogrsko Ribnica 5 3 / / / Semič Sevnica Slovenj / / / / / / Gradec / Sodražica / / Solčava / / / / / Straža Šentjernej Šentrupert Škocjan Škofljica / / / / / / / / Šmarješke Toplice Šmartno pri Litiji Tolmin 1 1 / / / / Trebnje Velike Lašče / / Videm 5 / / / / / Vrhnika

11 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ Občina Zagorje ob / / Savi Žužemberk Bosna in Hercegovina / Italija / / / / / Kosovo / / Makedonija / 1 / / / / SKUPAJ NAČRT USMERJANJA IN VPISA 3.1 Načrt vpisa za šolsko leto 2021/2022 Za šolsko leto 2021/2022 bo šola organizirala seznanjanje učencev osnovnih šol, njihovih staršev in šolskih svetovalnih delavcev z možnostmi izobraževanja na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji. Seznanila jih bo z izobraževalnimi programi in jim predstavila tudi poklice, ki jih ponuja naš center, za katere izobražuje, zaposlitvene možnosti ter možnosti nadaljnjega izobraževanja. Dijakom zaključnih letnikov in tudi drugim bomo predstavili višješolske izobraževalne programe: upravljanje podeželja in krajine, gostinstvo in turizem ter naravovarstvo ter visokošolski študijski program: upravljanje podeželja. Predstavili jim bomo tudi vse ostale možnosti za nadaljnje izobraževanje. Posebno pozornost bomo usmerili na odrasle, ki potrebujejo za svoje delo vedno nova znanja. Šola načrtuje izvedbo oziroma organizacijo naslednjih dejavnosti: - Dan odprtih vrat trenutno načrtujemo v spomladanskem času, na katerega bomo povabili vse osnovne šole z območja, s katerega prihajajo učenci v šolo. - Informirala bo javnost o izobraževanju z zloženkami o šoli in se predstavila na različnih sejmih v Novem mestu, Gornji Radgoni, Ljubljani, Kranju, Celju, Ptuju, Ljubljani ipd. (odvisno od epidemološke slike v državi). - Predstavljala bo svojo dejavnost na različnih prireditvah, seminarjih in izobraževanjih, ki jih bo tudi sama organizirala. - Strokovni delavci šole bodo predstavljali šolo, programe ter dejavnosti šole tudi na osnovnih šolah. Predstavitve bodo za učence, njihove starše in svetovalne delavce. - Svojo dejavnost in cilje bo predstavljala na televiziji, radiu, spletnih straneh in v različnih časopisih. Informativni dan za učence osmih oz. devetih razredov osnovnih šol in za njihove starše ter za dijake zaključnih letnikov in za odrasle bo v mesecu februarju ( februar 2022). - Dodatna ponudba za vse OŠ in vrtce, s katero bo šola predstavila svoje dejavnosti in programe, zajema naravoslovne, športne in tehnične dneve, tečaj jahanja, različne učne poti in delavnice ter predstavitve šole in programov. Dejavnosti se bodo odvijale glede na epidemološko situacijo v državi. - Zainteresiranim učencem 9.-ih razredov bomo omogočili en dan prisotnosti pri pouku (projekt Postani naš dijak za en dan). Dejavnost se bo odvijala glede na epidemološko sliko v državi. - Sodelovali bomo na skupnih promocijah biotehniških šol. 9

12 Predlog razpisa Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije za vpis v šolsko leto 2021/2022 PROGRAM Pomočnik v biotehniki in oskrbi Gospodar na podeželju Vrtnar Cvetličar NAZIV POKLICNE/STROKOVNE IZOBRAZBE Pomočnik v biotehniki in oskrbi Gospodar na podeželju Vrtnar Cvetličar IZBIRNI MODULI Čiščenje in urejanje prostorov, Mehanizacija v biotehniki, Temelji živilstva in prehrane, Kuhanje in strežba, Oskrba živali, Osnove rastlinske pridelave, Priprava živil živalskega izvora, Priprava živil rastlinskega izvora, Oblikovanje enostavnih tekstilij, Oskrba na domu, Pomoč pri pripravi obrokov, Pomoč pri strežbi, Temelji pridelave zelenjave, Osnove čebelarstva, Vzdrževalna dela v gozdu, Mesarstvo, Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov, Mlekarstvo, Predelava sadja, zelenjave in oljaric, Priprava hitre hrane, Pridelava in uporaba zelišč, Enostavni izdelki za dekoracijo, Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov, Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov. Pridelava krme, Naprava trajnega nasada, Pridelava sadja, Pridelava poljščin, Reja živali, Pridelava in predelava grozdja, Oskrba konj in učenje jahanja, Upravljanje kmetijske mehanizacije, Osnove gozdarstva, Pridobivanje bioplina, Biološke čistilne naprave in kompostarne, Pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru, Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin, Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem. Pridelava okrasnih rastlin, Urejanje zelenih površin, Pridelava zelenjadnic, Drevesničarstvo in trsničarstvo, Grajene sestavine zelenih površin, Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin. Poročna floristika, Žalna floristika, Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov. 10 ŠTEVILO VPISNIH MEST PREDVIDEN VPIS V 1. LETNIK ZA NASLEDNJA TRI ŠOLSKA LETA 32 32/32/ /26/ /26/ /26/26 Slaščičar Slaščičar *** 26 26/26/26

13 PROGRAM NAZIV POKLICNE/STROKOVNE IZOBRAZBE IZBIRNI MODULI ŠTEVILO VPISNIH MEST PREDVIDEN VPIS V 1. LETNIK ZA NASLEDNJA TRI ŠOLSKA LETA Mesar Mesar *** 26 26/26/26 Kmetijskopodjetniški 56 56/56/56 Kmetijsko-podjetniški Pridelava poljščin, Reja živali, Pridelava in predelava grozdja, tehnik Pridelava sadja, Vzdrževanje in urejanje naravne krajine. tehnik Naravovarstveni tehnik Kmetijskopodjetniški tehnik PTI Hortikulturni tehnik PTI Strokovna gimnazija/ Tehniška gimnazija Naravovarstveni tehnik Kmetijsko-podjetniški tehnik Hortikulturni tehnik Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje, Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav, Pridobivanje biodizla, Pridobivanje bioplina, Pridobivanje lesne biomase, Vodenje v naravi. Upravljanje kmetijske mehanizacije, Turizem na podeželju, Pridelovanje gob in zelišč, Pridobivanje bioplina, Vzdrževanje in urejanje naravne krajine, Biološke čistilne naprave in kompostarne, Ekološko kmetovanje, Kletarstvo, Osnove gozdarstva, Pridelava zelenjadnic. Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami, Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem, Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine, Tehnologija v hortikulturi. IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI Biotehnologija, Kemija, Biologija, Zgodovina, Angleščina, Nemščina /28/ /28/ /28/ /56/56 11

14 3.2 Vpis v šolskem letu 2021/2022 V začetni letnik tehniške gimnazije je vpisanih 49 dijakov, v začetne letnike nižjega poklicnega, poklicnega, strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja pa 132 dijakov. Vpis v začetne letnike v šolskem letu 2021/2022 Vrsta programa Poklic Št. dijakov Tehniška gimnazija / 49 Srednje strokovno izobraževanje Kmetijsko-podjetniški tehnik 28 Naravovarstveni tehnik 11 Srednje poklicno izobraževanje Gospodar na podeželju 16 Cvetličar 9 Slaščičar 23 Mesar 7 Nižje poklicno izobraževanje Pomočnik v biotehniki in oskrbi 16 Poklicno-tehniško izobraževanje Kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI 12 Hortikulturni tehnik PTI 10 SKUPAJ: Oblikovanje oddelkov in razredniki Tehniška gimnazija Razred Dijaki Dijakinje Skupno št. dijakov Razrednik 1. A Katja Ilc 1. B Urša Mihelič 2. A Gabrijela Šturm 2. B Vojka Zupančič 3. A Sonja Golob 3. B Mitja Turk 4. A Gregor Kastelic 4. B Rebeka Pirnar SKUPAJ

15 Poklicno in strokovno izobraževanje po posameznih oddelkih Razred Dijaki Dijakinje Skupno št. Razrednik dijakov 1. C Renata Kus Pisek 1. D Mateja Okleščen 1. EF Barbara Činkole 1. GH Iztok Adamčič 1. I Helena Košmerlj 2. CD Andrej Zoran 2. EF Damir Škerl 2. GH Boštjan Punčuh 2. I Jerneja Ucman 3. C Zdravka Križman 3. D Zvijezdana Cujnik 3. EFG Matej Zobec 3. H Stanislava Hude 4. C Mojca Vrečer 4. DE Neva Vrčko Novak 4. F Katja Junc 4. G Katja Junc 5. AB Tatjana Mavsar SKUPAJ Skupaj je v šolskem letu 2021/2022 vpisanih 514 dijakov, od tega je 305 deklet in 209 fantov. Oblikovanih imamo 25 oddelkov. 13

16 3.2.2 Vpisani dijaki po spolu, oddelkih in programih Program: Srednje strokovno izobraževanje Izobraževalni program Kmetijskopodjetniški tehnik SKUPAJ: 100; M: 64, Ž: 36 Izobraževalni program Naravovarstveni tehnik SKUPAJ: 38; M: 12, Ž:26 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 1. C C C LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK 4. C D D D D E

17 Program: Srednje poklicno izobraževanje Izobraževalni 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK program razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ Gospodar na 1. E E E podeželju SKUPAJ: 49; M: 38, Ž: 11 Izobraževalni 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK program razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ Vrtnar F SKUPAJ: 3; M: 1, Ž: 2 Izobraževalni 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK program razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ Cvetličar 1. F F G SKUPAJ: 22; M: 2, Ž: 20 Izobraževalni 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK program razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ Slaščičar 1. G H H SKUPAJ: 58; M: 11, Ž: 47 Izobraževalni 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK program razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ Mesar 1.H H SKUPAJ: 10; M: 10, Ž: 0 15

18 Program: Nižje poklicno izobraževanje Izobraževalni program 1. LETNIK 2. LETNIK razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1. I I SKUPAJ: 31; M: 13, Ž: 18 Program: Poklicno-tehniško izobraževanje Izobraževalni program 1. LETNIK 2. LETNIK razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ Kmetijsko-podjetniški tehnik 4. F A SKUPAJ: 24; M: 20, Ž: 4 Izobraževalni program 1. LETNIK 2. LETNIK razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ Hortikulturni tehnik 4. G B SKUPAJ: 20; M: 8, Ž: 12 V srednjih poklicnih in strokovnih programih imamo vpisanih 179 fantov in 176 deklet. Strokovna gimnazija Izobraževalni program Strokovna gimnazija 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 1. A A A A B B B B SKUPAJ: 159, M: 30, Ž: 129 V program tehniške gimnazije imamo vpisanih 30 fantov in 129 deklet. 16

19 4 ŠOLSKE KOMISIJE 4.1 Splošna matura Na podlagi Zakona o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) in na podlagi 11. člena Pravilnika o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08) je bila imenovana šolska maturitetna komisija za splošno maturo za šolsko leto 2021/2022 v naslednji sestavi: Predsednica: Vida Hlebec Namestnica predsednice: Gabrijela Šturm Notranji člani: - Rebeka Pirnar - Irena Kurajić - Katja Ilc - Urška Ogrinc - Mitja Turk - Vojka Zupančič Tajnik: Gregor Kastelic Zunanji člani: Imenuje jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 4.2 Poklicna matura Na podlagi Zakona o maturi (Ur. list RS, št. 1/2007) in Pravilnika o poklicni maturi (Ur. list RS, št. 44/2008) je bila imenovana šolska maturitetna komisija za poklicno maturo za šolsko leto 2021/2022 v naslednji sestavi: Predsednica: Vida Hlebec Namestnica predsednice: Darja Francekovič Člani: - Zdravka Križman, članica - Mateja Okleščen, članica Tajnica: Mojca Vrečer 4.3 Šolska komisija za zaključni izpit Na podlagi 11. člena Pravilnika o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/2008) je bila imenovana šolska komisija za zaključni izpit v nižjem poklicnem in srednjem poklicnem izobraževanju za šolsko leto 2021/2022 v naslednji sestavi: Predsednica: Vida Hlebec Namestnica predsednice: Urška Trobec Člani: Gregor Kastelic Stanislava Hude Helena J. Košmerlj Nadomestni člani: Katja Junc Drago Košak Barbara Činkole 17

20 Tajnica: Anica Pezdirc 4.4 Komisija za prehrano Tako kot v preteklosti bomo tudi v letošnjem šolskem letu zagotavljali topel obrok. V kolikor bo prišlo do težav zaradi poslabšane epidemološke situacije, bomo prešli na hladno malico v razredih. Glede na socialni status družine lahko dijaki pridobijo subvencijo za malico. Za prehrano morajo starši dijake prijaviti. Za organizacijo šolske prehrane so bila izdelana pravila, ki jih je potrdil Svet zavoda. Na osnovi 5. člena Pravilnika o šolski prehrani je ravnateljica imenovala komisijo za prehrano v naslednji sestavi: - Martina Kralj predstavnica zaposlenih (organizatorka šolske prehrane), - Jana Goršin Fabjan predstavnica zaposlenih, nadomestni član Miha Cesar, - Stanislava Hude predstavnica zaposlenih, - David Otoničar predstavnik dijakov, - Jernej Rožič predstavnik dijakov. Komisija za prehrano podaja ravnateljici mnenja in predloge o šolski prehrani. Imenovana je za obdobje štirih let. 5 KADROVSKA STRUKTURA Vzgojno-izobraževalno delo, svetovalno delo, knjižničarstvo, laborantsko delo opravlja 68 delavcev v rednem delovnem razmerju (del navedenih strokovnih delavcev dopolnjuje delovno obvezo na Višji strokovni šoli, SŠGT, MIC-u in Ekonomski šoli). Za določen čas imamo zaposleno tudi spremljevalko gibalno oviranega dijaka. Delavci, ki opravljajo ostala dela, ki so potrebna za nemoten potek dejavnosti šole, so navedeni v skupnem delu letnega delovnega načrta zavoda. Predstavitev delavcev šole je v Prilogi 5. 6 ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Vzgojno-izobraževalno delo bomo organizirali v skladu s Smernicami in priporočili za izvajanje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, ki jih je sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Pouk in druge vzojnoizobraževalne dejavnosti bomo izvajali po modelu B, ki predvideva da so vsi dijaki v šoli in pouk poteka v matičnih učilnicah. Pri vajah in pri izbirnih predmetih ter modulih pa se dijaki združujejo, ob tem bomo upoštevali priporočila in navodila NIJZ. Spremljali bomo epidemiološko situacijo ter sledili priporočilom in navodilom in glede na leta prilagajali izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela po različnih modelih. V največji možni meri bomo upoštevali priporočila Centra RS za poklicno izobraževanje, da dijaki opravljajo praktični pouk v šoli in glede na razmere prilagajali urnik. Tudi v zaostrenih razmerah bomo težili k temu, da bi bili dijaki vključeni v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. 18

21 6.1 Šolski koledar MIZŠ vsako leto ob zaključku šolskega leta izda koledar za novo šolsko leto. V koledarju so opredeljeni prazniki, počitnice, ocenjevalna obdobja in zaključek pouka ter glavni izpitni roki. Znotraj te razporeditve šola opredeli aktivnosti, ki so zanjo pomembne. V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju v srednjih šolah lahko šole same določijo 2 dneva pouka drugače, kot ju določa šolski koledar ministra. Na naši šoli bomo izvedli del vzgojno-izobraževalnega dela oz. aktivnosti za dijake strokovnih in poklicnih programov tudi v skladu z naravo dela in aktivnostmi, ki jih šola izvaja in v katere vključuje dijake. Šolski koledar je v Prilogi 1. Na šoli še posebej obeležujemo naslednje dneve: Dan Dan športa ( ) Svetovni dan jezikov ( ) Svetovni dan hrane ( ) Svetovni dan boja proti aidsu ( ) Mednarodni dan prostovoljstva ( ) Dan gozdov ( ) Dan Zemlje ( ) Dan Evrope ( ) Dan biotske raznovrstnosti ( ) Aktivnost koordinira: Aktiv ŠVZ Aktiv angleškega jezika Aktiv za živilstvo Irena Avsenik Irena Avsenik Anton Goršin Aktiv za naravovarstvo Nina Jarc Aktiv za naravovarstvo 6.2 Pouk Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob Dodatni pouk, del vaj pri biologiji, kemiji, informatiki, laboratorijskih vajah, del izbirnih vsebin in del vaj pri praktičnem pouku poteka tudi v popoldanskem času. Urnik je v tudi v tem šolskem letu prilagojen vegetaciji v kmetijstvu in organizaciji strnjene izvedbe strokovnih modulov, projektnega dela pri biotehnologiji in laboratorijskih vajah. To pomeni, da se urnik tekom leta večkrat spreminja. Praktični pouk se izvaja praviloma v dopoldanskem času. Del praktičnega pouka, ki je vezan na naravo dela, se izvaja tudi popoldne. Prav tako se lahko izvaja v popoldanskem času praktični pouk, zlasti za dijake, ki bivajo v dijaškem domu. Dela, ki so vezana na vegetacijo, se izvajajo tudi med počitnicami. Med počitnicami se izvaja tudi del praktičnega usposabljanja z delom. Živinorejski del se izvaja v času dežurstva v hlevu (v okviru letnega tedenskega dežurstva). Organiziran je tako, da traja od ponedeljka zjutraj, zaključi pa se v petek zjutraj. Praktični pouk poteka v času molže in oskrbe živali (zjutraj od 5. do 7. ure in popoldne od 16. do 19. ure). Izvedbeni predmetniki, po katerih poteka pouk posameznih programov in oddelkov, so v Prilogi 2. 19

22 6.3 Praktično izobraževanje in praktično usposabljanje z delom Praktično izobraževanje je pomemben sestavni del poklicnih in strokovnih programov. Praviloma se opravlja na šolskem posestvu oz. na Medpodjetniškem izobraževalnem centru. Razdelimo ga na: Praktični pouk V prenovljenih programih je praktični pouk sestavni del strokovnih modulov, število ur je določeno z izvedbenim predmetnikom. Število ur praktičnega pouka v programu in letniku določa predmetnik, z normativi pa je določena tudi delitev dijakov v skupine. V srednjem strokovnem izobraževanju in v programih poklicno-tehniškega izobraževanja je povprečno število dijakov v skupini 17, v programih srednjega poklicnega izobraževanja je v 1. letniku povprečno število dijakov v skupini 17, v 2. letniku 14 in v 3. letniku 13 dijakov v skupini. V programih nižjega poklicnega izobraževanja je meja za skupino 10 dijakov. Pri traktorskih vožnjah in pri delu s stroji določa normativ delo z 1 dijakom, za delo v hlevu je v eni skupini do 5 dijakov. Dijaki 2. letnikov programov kmetijsko-podjetniški tehnik in gospodar na podeželju po izobraževalnem programu opravljajo izpit za traktor. Predavanja cestnoprometnih predpisov se izvedejo v okviru strokovnega modula. Prav tako v okviru praktičnega dela strokovnega modula šola ponudi 18 ur traktorskih voženj, ki so za dijake brezplačne. Nadaljnje ure vožnje se plačujejo po ceniku. Izpit imajo možnost dijaki opraviti v tekočem šolskem letu. Traktorske vožnje se lahko opravljajo tudi izven urnika. Dijaki 4. letnika kmetijsko-podjetniškega tehnika in 4. letnika hortikulturnega tehnika PTI bodo znotraj programa opravili tudi osnovno usposabljanje za Izvajalca ukrepov varstva rastlin v obsegu 17 ur. Znotraj pouka, zlasti praktičnega, posvečamo veliko skrb razvijanju podjetniške kompetence in spretnosti s področja trženja. V ta namen dijake vključujemo v prodajo različnih pridelkov in izdelkov na različnih lokacijah centra. Praktični pouk je organiziran tako, da imajo dijaki ta pouk strnjen v urah, torej v povprečju od 6 do 7 ur na dan. Praktični pouk se opravlja tudi v času počitnic. Živinorejska praksa je organizirana tedensko, zjutraj in zvečer, torej, ko potekajo opravila v hlevu. Dijaki, ki so na živinorejski praksi, so v tem času v oskrbi dijaškega doma in zanje veljajo tudi domska pravila. Praktični pouk je organiziran tako, da se v 100-odstotnem obsegu ur, ki so na razpolago, nameni: - 60 % ur za realizacijo obveznih tem in utrditev veščin ter vsebin, povezanih z njimi, - 20 % ur izbiri dijaka, - 20 % ur razporeditvi po izbiri šole. To pomeni, da dijak glede na svojo usmeritev ali usmeritev kmetije v tem obsegu izbere področja, na katerih bi želel pridobiti več dodatnih znanj in veščin. Šola glede na vremenske 20

23 situacije, svoje usmeritve in pogoje, ki jih ima v okviru tega deleža ur, določa teme in področja dela ter ponuja tudi nadstandard (jahanje, golf ). V okviru praktičnega pouka se bodo dijaki po stopnjah usposabljali za samostojno opravljanje delovnih nalog. V času pred 1. novembrom dijaki programa cvetličar izdelujejo cvetlične aranžmaje, praktični pouk je razporejen tudi med jesenskimi počitnicami. Pri praktičnem pouku bomo po izvedenem predmetniku v šolskem letu 2021/2022 izvedli ur Praktično usposabljanje z delom Praktično usposabljanje z delom je obvezen sestavni del predmetnikov v prenovljenih programih. Večino teh ur dijaki opravijo na šolskem posestvu. Glede na specifiko kmetijstva poteka praktično usposabljanje z delom celo šolsko leto, do , torej tudi med poletnimi počitnicami. Praktično usposabljanje z delom poteka po razporedu, z ozirom na kompetence in zmožnosti, ki jih zahteva program, ter pod vodstvom vnaprej določenih mentorjev. Po opravljenem delu dijaki napišejo poročilo. Za organizacijo praktičnega usposabljanja z delom skrbi organizator praktičnega usposabljanja z delom. V šolskem letu 2021/2022 so organizatorji PUD-a glede na različne programe sledeči: - Darja Francekovič, - Stanislava Hude, - Mateja Okleščen. Organizatorji PUD-a so glede na razvojne prioritete šole skupaj z učitelji strokovnih modulov in po srečanjih z delodajalci zadolženi za izdelavo analize razporeditve dijakov na PUD in PP glede na njihovo opredelitev. Pri praktičnem usposabljanju z delom bomo po izvedbenem predmetniku v šolskem letu 2021/2022 izvedli ur. 21

24 Št. dijakov Oddelek Pregled ur in nosilcev praktičnega pouka ter praktičnega usposabljanja z delom 1. C 2. C 3. C 4. C 4. D 1. E 2. E 3. E 1. I 2. I Program Kmetijskopodjetniški tehnik Kmetijskopodjetniški tehnik Kmetijskopodjetniški tehnik Kmetijskopodjetniški tehnik Kmetijskopodjetniški tehnik Gospodar na podeželju Gospodar na podeželju Gospodar na podeželju Pomočnik v biotehniki in oskrbi Pomočnik v biotehniki in oskrbi Nosilec praktičnega pouka Nosilec PUD-a Št. ur PUD-a Št. ur po predme. IZVEDBENI NAČRT PRAKTIČNEGA POUKA Osnovna skupina Št. ur. traktor. voženj, delo s stroji (1 dijak) Delo v hlevu, VRO (5 dijakov v skupini) Dodatne skupine 28 Alojz Rogelj / Mateja Prus 21 Jerneja Ucman 22 Darja Francekovič 12 Damjana Hosta Darja Francekovič Darja Francekovič Darja Francekovič Darja Francekovič Skupno št. ur Matej Zobec / Matej Zobec 16 Peter Kuhar Helena Jožica Košmerlj Helena Jožica Košmerlj Darja Francekovič Darja Francekovič Darja Francekovič Darja Francekovič

25 Št. dijakov Oddelek Program Nosilec praktičnega pouka Nosilec PUD-a Št. ur PUD-a Št. ur po predme. IZVEDBENI NAČRT PRAKTIČNEGA POUKA Osnovna skupina Št. ur. traktor. voženj, delo s stroji (1 dijak) Delo v hlevu, VRO (5 dijakov v skupini) Dodatne skupine Skupno št. ur 4. F Kmetij.- pod. tehnik Darja 12 Barbara Činkole PTI Francekovič A Kmetij.- pod. tehnik Darja 12 France Absec PTI Francekovič Skupaj: F Vrtnar 3 Katja Junc Darja Francekovič F Cvetličar 9 Andreja Bartolj Bele / F Cvetličar 6 Sabina Nemanič Darja Francekovič G Cvetličar 7 Andreja Bartolj Bele Darja Francekovič G Hortikulturni tehnik Darja 10 Barbara Činkole PTI Francekovič B Hortikulturni tehnik Darja 10 Peter Kuhar PTI Francekovič Skupaj: Naravovarstveni 1. D 11 Andreja Bartolj Bele / tehnik Naravovarstveni 2. D 7 Sabina Nemanič Mateja Okleščen tehnik 23

26 Št. dijakov Oddelek Program Nosilec praktičnega pouka Nosilec PUD-a Št. ur PUD-a Št. ur po predme. IZVEDBENI NAČRT PRAKTIČNEGA POUKA Osnovna skupina Št. ur. traktor. voženj, delo s stroji (1 dijak) Delo v hlevu, VRO (5 dijakov v skupini) Dodatne skupine 3. D Naravovarstveni tehnik 10 Sabina Nemanič Mateja Okleščen E Naravovarstveni tehnik 10 Damjana Hosta Mateja Okleščen Skupaj: G Slaščičar 23 Drago Košak / G Slaščičar 12 Stanislava Hude Stanislava Hude H Slaščičar 23 Marica Drmaž Stanislava Hude H Mesar 7 Miha Cesar / H Mesar 3 Miha Cesar Stanislava Hude Skupaj: SKUPAJ: zaradi skupnega izvajanja modulov je praktični pouk štet samo enkrat - za praktični del strokovnih modulov je zadolžen nosilec strokovnega modula Skupno št. ur 24

27 6.3.3 Načrt izvedbe praktičnega usposabljanja z delom Praktično usposabljanje z delom bodo dijaki opravljali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru oz. po dogovoru pri socialnih partnerjih. Načrtovano je, da bodo dijaki 3. letnika programa cvetličar opravili 494 ur, dijaki 2. letnika programa cvetličar pa 608 ur praktičnega usposabljanja z delom v različnih cvetličarnah. Dijaki programa slaščičar bodo večino praktičnega usposabljanja opravili v različnih slaščičarnah oziroma živilskih obratih. Dijaki programa mesar bodo prav tako večino ur praktičnega usposabljanja z delom opravili v različnih mesnopredelovalnih obratih. Dijaki programa naravovarstveni tehnik bodo lahko praktično usposabljanje opravljali pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnosti s področja naravovarstva. Dijaki programov pomočnik v biotehniki in oskrbi, gospodar na podeželju, kmetijskopodjetniški tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik PTI in hortikulturni tehnik PTI opravljajo PUD na Medpodjetniškem izobraževalnem centru ali pri delodajalcih. Z delodajalci, pri katerih dijaki opravljajo bodisi v celoti bodisi del praktičnega usposabljanja z delom, ima šola sklenjene kolektivne učne pogodbe. 25

28 RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM 2021/22 SEPTEMBER x x x x OKTOBER NOVEMBER x DECEMBER JANUAR FEBRUAR x x x MAREC APRIL x MAJ JUNIJ x x x x JULIJ AVGUST LEGENDA: 1. I 2 letni 2. I 2 letni 2.E,F 3 letni 2.G,H 3 letni 3.E,F,G,H 3 letni 2. D NT 4 letni 3. D NT 4 letni 4. E NT 4 letni 4. C KPT 4 letni 4. D KPT 4 letni PRAZNIK prosti dnevi 26

29 RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM V ČASU POLETNIH POČITNIC (od do ) Glede na specifiko kmetijstva praktično usposabljanje z delom poteka celo šolsko leto, do , torej tudi med poletnimi počitnicami. Program Razred Št. tednov (ur) Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1. I 1 (38) Gospodar na podeželju 2. E 2 (76) Vrtnar 2. F 2 (76) Cvetličar 2. G 2 (76) Slaščičar 2. H 2 (76) Naravovarstveni tehnik 3. D 1 (38) Kmetijsko-podjetniški tehnik 1. C 1 (38) Kmetijsko-podjetniški tehnik 2. C 1 (38) Kmetijsko-podjetniški tehnik 3. C 1 (38) Kmetijsko-podjetniški tehnik PTI 4. F 2 (76) Hortikulturni tehnik PTI 4. G 2 (76) Poimenski razpored dijakov bo objavljen konec marca Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti Za dijake, ki so vpisani v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022, bodo veljali prenovljeni programi, in sicer je v predmetnike srednješolskih programov uvedena nova kategorija druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, v katero so poleg aktivnega državljanstva umeščene obvezne izbirne vsebine v gimnazijskih programih oziroma interesne dejavnosti v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Aktivno državljanstvo ni predmet in ni del obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti: podlaga za izvedbo je učni načrt. Znanje se bo ocenjevalo opisno, doseganje standardov znanja se ugotavlja v okviru aktivnosti in avtentičnih nalog dijakov. V šolskem letu 2021/2022 bomo pričeli z izvajanjem vsebin Aktivnega državljanstva v 2. letnikih srednjega poklicnega izobraževanja Obvezne izbirne vsebine za program tehniške gimnazije Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti: - niti predmeti, - niti nadomestilo za pouk, - niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti. Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur: - v 1. letniku 90 ur, - v 2. letniku 90 ur, - v 3. letniku 90 ur in 27

30 - v 4. letniku 30 ur. Obvezne izbirne vsebine se delijo na: - vsebine, obvezne za vse, - vsebine, obvezne za tip gimnazije, - vsebine po dijakovi prosti izbiri Vsebine, obvezne za vse vpisane do a) Državljanska kultura najmanj 15 ur b) Knjižnična informacijska znanja najmanj 15 ur c) Kulturno-umetniške vsebine najmanj 15 ur d) Športni dnevi najmanj 35 ur e) Zdravstvena vzgoja najmanj 15 ur f) Vzgoja za družino, mir in nenasilje najmanj 15 ur Skupaj najmanj 110 ur Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za vse tipe gimnazij. Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so obvezne v navedenem obsegu, šola pa lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine Vsebine, obvezne za tip gimnazije tehniška gimnazija Podjetništvo: 30 ur Dejavnosti s projektnim delom: 30 ur Vsebine po dijakovi prosti izbiri Dijaki lahko prosto izbirajo: a) iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo, ali b) iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole. Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole. Šola je dolžna ponuditi oz. organizirati sledeče vsebine: Logika najmanj 15 ur Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. najmanj 15 ur Metodologija raziskovalnega dela najmanj 15 ur Obvladovanje tipkovnice* najmanj 15 ur Prostovoljno socialno delo najmanj 15 ur Prva pomoč najmanj 15 ur Športni tabori in šole v naravi najmanj 15 ur Učenje za učenje najmanj 15 ur Verstva in etika najmanj 15 ur *se izloči za vpisano generacijo v šolskem letu 2021/2022 Zgoraj navedene vsebine mora šola obvezno ponuditi najmanj v predstavljenem obsegu, izvaja pa jih, če se prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov. Vsebine so 28

31 obvezne za šolo kot organizatorja oz. ponudnika, za dijaka pa ne. Šola lahko sama določi pouk, obliko in načine izvedbe. Šola lahko po svoji presoji ponudi tudi vsebine v večjem obsegu. Če dijaki ne izberejo vsebin iz obvezne ponudbe šole, morajo do predpisanega števila ur izbrati druge vsebine iz kataloga šole ali kataloga Zavoda RS za šolstvo. Vsebine v okviru obveznega področja in obveznega programa organiziramo na šoli in jih izvajajo profesorji, ki poučujejo na naši šoli. V sklopu popolnoma proste izbire se dijaki lahko odločajo za ponudbo šole, ki je objavljena v šolskem katalogu interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin. Izbirajo pa lahko tudi iz ponudbe zunanjih izvajalcev. Del obveznih izbirnih vsebin se lahko izvede tudi v popoldanskem času in ob koncu tedna. Razporeditev OIV po letnikih je v Prilogi Interesne dejavnosti za poklicne in strokovne programe Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve. Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru t. i.»obveznega enotnega dela«v posameznih vrstah programov. V sklopu popolnoma proste izbire se dijaki lahko odločajo za ponudbo šole, ki je objavljena v šolskem katalogu interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin. Izbirajo pa lahko tudi iz ponudbe zunanjih izvajalcev. V prosto izbiro smo vključili izpolnjevanje mape učnih dosežkov za programe srednjega strokovnega izobraževanja. Del interesnih dejavnosti se lahko izvede tudi v popoldanskem času in ob koncu tedna. Razporeditev interesnih dejavnosti po letnikih je v Prilogi Kulturne dejavnosti Kulturne dejavnosti so del obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Organizirata jih Gabrijela Šturm za gimnazijske razrede in Zdravka Križman za ostale programe. Vsako leto se pri organizaciji trudimo, da izbiramo čim bolj raznoliko ponudbo, da so predstave kakovostne 29

32 in primerne za dijake. Izbiramo med gledališkimi, glasbenimi, plesnimi in filmskimi predstavami. Čim več KD se bo izvajalo na šoli, za nekatere KD se bomo dogovarjali sproti. Kulturne dejavnosti se bodo izvajale v skladu z epidemiološko sliko in trenutnimi razmerami ter navodili ministrstva za šolstvo in NIJZ. Letnik/program 1.a, b, 2. a, b Predstava/kulturna dejavnost Gledališka predstava: Dr. Prešeren Predvideni termin februar a, b, 2. a, b Film: Medtem ko vas ni termin po bilo kasnejšem razporedu 2. a, 2. b Knjižni sejem v Ljubljani november a, 2. b Po Jurčičevi poti maj/junij 2022 SSI: 1.c, d+1.a Gledališka predstava SŠGT, 2. c, d Čefurji raus! NPI: 1. i, 2. i SPI: 1. e, f, g, h 2. e, f, g, h SSI: 1. c, d+(1. a SŠGT) 2. c, d NPI: 1. i, 2. i SPI: 1. e, f, g, h 2. e, f, g, h 3. e, f, g, h SSI: 3. c 4. c, d, e PTI: 4. f, g 5. a, b SSI: 1. c, d + 1. a SŠGT SSI: 3. c 4. c, d, e PTI: 4. f, g 5. a, b Mladinska predstava Elvis Škorc, genialni štor Gledališka predstava DR. PREŠEREN Glasbena predstava KLA KLA KLASIKA Knjižni sejem v Ljubljani, gledališka predstava ali obisk NUKA Izvajalec Kulturni center Janeza Trdine Kulturni center Janeza Trdine Cankarjev dom Zavod No history, Gledališče Glej in Dejmo stisnt teater prvi teden februarja 2022 KC Janeza Trdine Drama SNG Maribor V KC Janeza Trdine Prešernovo gledališče Kranj V KC Janeza Trdine po dogovoru Igor Saksida in Rok Terkaj Trkaj V KC Janeza Trdine november 2021 Opera Julija 12. ali ali 7. ali CD Zavod Novo mesto V KC Janeza Trdine Organizator Gabrijela Šturm Gabrijela Šturm Gabrijela Šturm Gabrijela Šturm Zdravka Križman Zdravka Križman Zdravka Križman Zdravka Križman Zdravka Križman Zdravka Križman 30

CENIK STORITEV V ŠOLSKEM LETU 2006/07

CENIK STORITEV V ŠOLSKEM LETU 2006/07 CENIK STORITEV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 VPISNINA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 znaša 210 EUR oz. 105 EUR, če mora kandidat do konca izobraževanja opraviti le še 3 izpite ali manj. Če je kandidat opravil že vse

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Številka: 62-4/2014

Številka: 62-4/2014 OE NOVO MESTO Muzejska 5 SI-8000 Novo mesto t +386 7 39 34 195 f +386 7 39 34 101 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

(Regijsko_poročilo_SVIT)

(Regijsko_poročilo_SVIT) ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO V LETU 2016 Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstveni problem, ker je v Sloveniji to druga najpogosteje odkrita oblika raka. Pomembno

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO - srednja šola šolsko leto 2015/16 SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. LETNIK program: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 1.B poklic: ŽIVILSKO PRE

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO - srednja šola šolsko leto 2015/16 SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. LETNIK program: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 1.B poklic: ŽIVILSKO PRE SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. LETNIK program: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 1.B poklic: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK Učbeniki in delovni zvezki, ki jih dobijo dijaki v učbeniškem skladu: AVTOR: UČBENIK, ZALOŽBA, CENA

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in Delitev na področju športa za vse za leto 2019 NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV (v eur) Cheerleading zveza Slovenije cheerleading delavnice 3.400 Cheerleading zveza Slovenije cheerleading

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14 POKLICNA ORIENTACIJA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 - gradivo za učence in starše - mag. Janja Kranjc, univ. dipl. psih. OŠ Sava Kladnika Sevnica Kaj nas čaka v tem šolskem letu? Razredne ure (oktober, februar,

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA Publikacija za šolsko leto 2014/2015 VSEBINA 1 PODATKI O ŠOLI 3 1.1 Uradne ure 4 2 IME IN ORGANIZACIJA ŠOLE 4 2.1 Organizacijska shema zavoda Grm Novo mesto

Prikaži več

VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič

VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič 6. 2. 2017 Kje lahko poiščete informacije? Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 TAJNIŠTVO Branka Bandur 02 42 94 100 fax:02 42 94 110 info@prometna.net SREDNJA PROMETNA ŠOLA Preradovičeva

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več

KGZ Slovenije

KGZ Slovenije Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto tel: 07/373 05 70, fax. 07/373 05 90 e-mail: kgzs.zavod-nm@gov.si splet: www.kmetijskizavod-nm.si RAZPORED USPOSABLJANJ ZA RAVNANJE S FFS V POMLADNIH MESECIH 2019 Datum:

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: Datum: Podpis: Šola: Datum: Podpis in žig: Pristojna

Prikaži več

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 1. Simfonična matineja Simona Trtnik april Baletna predstava Klara Jerina februar Obisk knjižnice Simona Trtnik oktober Lutkovna predstava Mojca Avbelj december Tabor

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

SODELOVALNO DELO – MOTOR PRENOVE

SODELOVALNO DELO – MOTOR PRENOVE SODELOVANJE MOTOR PRENOVE Brdo, 20. 11. 2012 Dr. Justina Erčulj Dušan Vodeb Projekt unisvet OP 13.2.3.1.03.0001 Obseg novosti (v %) Obseg novosti (v %) NAČRT USPOSABLJANJ GRAF 1 - RAVNATELJI 100% 90% 80%

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) 8055150 Fax: (02) 8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si www.cresnjevec.si projekt ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf za leto 2016 Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

EVROPSKI TEDEN DENARJA, marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod

EVROPSKI TEDEN DENARJA, marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod EVROPSKI TEDEN DENARJA, 25. 29. marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod okriljem Evropske bančne federacije (EBF). V času

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMATIVNI DAN 2019 ELEKTROTEHNIK ELEKTROTEHNIK izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik elektrotehnica trajanje izobraževanja: 4 leta zaključek izobraževanja: poklicna

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

O društvu

O društvu Društvo za razvoj pivske kulture SOMMELIER SLOVENIJE je bilo ustanovljeno 21. januarja 1992, v Novi Gorici. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si prizadeva za razvoj in razširjanje

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

Promotion of Health at the Workplace

Promotion of Health at the Workplace SIMPOZIJ VARNO IN ZDRAVO DELO PRIMER DOBRE PRAKSE ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE PROMOCIJA DUŠEVNEGA IN TELESNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V POLICIJI VEDENIK LEON Ministrstvo za notranje zadeve

Prikaži več