podatoci i po lica ( od prvo do sedmo koleno) PRVO VTORO TRETO ^ETVORTO PETTO [ESTTO SEDMO bil advokat 1. BRANKA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "podatoci i po lica ( od prvo do sedmo koleno) PRVO VTORO TRETO ^ETVORTO PETTO [ESTTO SEDMO bil advokat 1. BRANKA"

Transkripcija

1 Tabela br. 21-a Rodot PETKOI od Nepro{teno podatoci i po lica ( od prvo do sedmo koleno) PRVO VTORO TRETO ^ETVORTO PETTO [ESTTO SEDMO preveduva~ od Slovenija OTO Koro{ec 1. BA`A (26) najstara e ul. 11 Oktonvri br.42 * kat 10 /br kaj ZOOL Dare Xambaz bev kaj nea doma-2004 god. Ba`a bila navoda~ika za Stojan i Botka mi Rekoa Blagoja Ivanov, pisatel i `ena mu Olga Mihajlova od Nepro{teno bil u~itel vo BORO + 2.BORA (27)+ Borislava bila u~itelka,tearce,so Boro nema deca Boro i Bora se ostavile bil advokat MIHO Gerasimovski 1. BRANKA IVANKA 3. ALEKSANDAR (28) + sedi vo ku}a Buwakovec bil {najder 1.ALEKSANDAR (212) Osnovno javno obvinitelstvo stud. {umarski fak AFKA Miftari 1.VLATKO Ivanovski (86) vo farma Belimbegovo rabotel [umarski fak. 2. DENIS(213) `iveat vobuwakovec sred. Ek vo Parkovi i zelenilo vo Vrhov. Sud 1.IGOR Ivanov (214) bil vo Anglija pa do{ol tel stud. Turist. Fak. Ohrid 2. OLIVERA (87) 1. JOVAN(02) edinec najstar e 1. PETKO(08) 4.DU[KO(29) `elezara ekonomski fakultet 2.DEJAN (215) vo Banka raboti kazino Holidej IN, Skopje raboti kako krupie (88) domakinka 1. DRAGANA(216) Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 1

2 gimn. Pretsed. Os. Sud BOR^E Tasevski 2. VESNA Tasevska (89) Min. za finansii 2. JOVANA(217) gimn. MARIJA 5. JOV^E Ivanovski(30)+ najstar e Prekar- Xina igral fudbal doma 1. IVAN(405) rab. 1. NIKOLA(218) PETKO-PEPI Ivanovski(90) go vikaat PEPI Mak. Telekom. El. Ma{. In`ener 2. TEREZA(91) vo stranstvo e nekade ne e ma`ena Kanada 2.KRSTANA (09) muzu~ar Rotka-majka mu na Mite ka`a 1. TOM^E (920 + od On~evi od Nepro{teno CVETANKA 1 DON^O(219) 2. PETKO Simovski (93) tel. 070/ Nepro{teno tel 044/ Jugohrom ma{. Bravar 2. BOR^E(220) Mnogu podatoci mi dade Petko 3.VER^E(221) ma{. Tehni~ar Medicinska plastika Jugohrom OLIVERA 1. NENAD(406) KRISTE- Nepro{teno 1. DRAGI(222) 1. BOGOJA Dimu{evski(31) 3. OLGICA(94) Jugohrom 2.KRISTINA(407) po~inat e benzinska pumpa ACO 2.CVETA(223) 1.SIMONA (408) bl.* 2.NENAD(409) bl.* Teteks 3 DARKO (410) bl.* trite se blizna~inwa Teteks 044/ SILVANA(224) ATANAS - Brezjanin od Le{ok Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 2

3 4. BLAGICA(95) Teteks ma`ena vo Le{ok DAN^O 1. KRISTIJAN(411) 2. VIOLETA(225) vo Tearce ma`ena od Teteks 2. ANDRIJANA(412) SOFRO Sibinovski 5.QUBICA(96) Detroit 1.kerka 2. TODOR(226) bl. * 3. TODORKA (227) bl. * 1.SIMO910) 6 kerki i 1 sin 1. ANDREA(413) 1. TIHO Mitovski(228) 2. IVANA(414) SLAVKO Mitovski 1. DRAGICA(97) 1. OLIVER(415) Otu{iite 2. QUBINKA(229) 044/ Skopje 2. ACE(416) 2. GORICA (32)+ 3. VLADE(417) Brezno 1. STOJAN^E(418) LIDIJA 1. VOJO (230) 2. ALEKSANDAR(419) Brezno STOJKO Tofilivski 2. TRPKA(98) 044/ ma`ena vo Brezno od Otuwe 1. MIROSLAV(420) MARA 2. VAN^E(231) 2. TATJANA(421) TATJANA 3. BOBAN(232) 4. od s.martolci Veles 1. IL^O(422) Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 3

4 TRAJANKA Jelo{nik 1. ZORAN (233) ILINKA G. Petrov 2. NIKOLA(423) 3. NIKOLA Perovski(99) 044/ penz. IL^O 1.SUNCA(424) Granit 2. ZLATKA (234) 2. PERICA(425) Sara}ino SLAVKA 4. DON^O Perovski(100) Modelar Teteks Brezno 1. ANE(235) 2. QUP^E(236) milicioner `il~e VLADO 3. SEVDA (33) + Skopje prof. preveduva~ TASKA Gavrovska 1. MILKA(237) 1. CVETAN Gavrovski (101) med. Fak. prof. El. Ma{inski fak. Amsterdam 02/ VERA(238) Fil. Fak.-Istor. na umetn. 2. RADICA 1. TIJANA(426) 2. DAMJAN(427) 1. QILJANA-Veles 1. VLADIMIR(239) filozofski fak.-filozofija 2. ANGELE Gavrovski(102) prof. 02/ prof. Sred. Umetn. u~. slikar 1. JOVANKA(428) prof. vo Cvetan Dimov QILJANA od Kumanovo 1. KIRIL(240) FILIP prof. ETUC 2. MATEJ(429) 3. QUBICA(103) elektronika 02/ penz. sred. ek.- Knigovoditel 2. BORJAN(241) London Anglija 00381/34/ od Kragujevac MILE Sretenovi} 1. IVAN(242) Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 4

5 BORIS Kuzmanovski 4. JAGODA(34) dva pati ma`ena prvo vo Fali{e, pa vo Varvara Srem Mitrovica 1. JOVANKA Sretenovi}(104) Sremska Mitrovica QIQA 2. \OR^E Kuzmanovski (105)+ poginat vo soobra}ajka ul. Leninova br.25 Sremska Mitrovica 00381/22/ JASMINA(243) 2. BORIS(244) 5. GUGA (35)+ Siri~ino 1. `IVKA(106) 2. DOSTA(107) Tearce, a sega Germanija 3. STOJKA(108) `il~e 044/ Jan~i{te MVR 1. DEJAN(245) Brezno 1. VERICA Mi{i}(109) TRPO Brezno, pa Belgrad 6. DOCA(36) Banovo Brdo seu{te e `iva no bolna Belgrad Brezno /?/ VELIKA Vasilevska(37) Slatina, pa Skopje 1. Sin+ poginal vo soobra}ajna pogina 2. MIRKO(110) 2. PAVLE(11) + otepan vo NOB 2. GORO(03) 3. ACA(12) 1. STOJAN(38) gluvonem-ne`enet Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 5

6 ma`. Otu{i{te Glo i 1. VOJNO (111)+ 1.MIRA(246) Tudence 2. CVETA(247) 3. BOR^E(248) Glo i dojden e domazet Dobro{te ECO 2. STOJNA(39) 2. SRE]KO(112) 1.QUP^O(249) Glo i 2. RASKO(250) 3. UBAVKA(113) Anglija 1. Sin 2. Kerka 4. VOJ^E(114) 1. Sin ZLATA(115) 1.kerka 2. Sin 1. MILAN(430) 044/ Jugohrom i Teteks 1. VIOLETA(251) 2. ALEKSANDAR(431) ACO [umenkovski-fudbaler Trpana Tearce 1. ANGELINA(116) 044/ ANGELA(432) UBAVKA 2. MARJAN(252) 1.STEFKO(40) + 2. MARIO(433) Otu{i{te vo `ivee 1. JORDAN(253) 2. SIRMA (117)? 3. BLA[KO(118) + 1. IGOR(254) 2. UBAVKA(255) 1. BLA[KO(434) 1. JOVANA(435) Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 6

7 Detroit 1.SILVIJA(256) KALINA, prof. angliski jazik 1. QUP^E Stolevski (119) Otu{i{te Dipl. Ek.,Dobro se znaevme i se cenevme 2. ALEKSANDAR(257) TRO Bistrica Tearce, finan. direktor po privatizacija na Bistrica se seli Detroit 1. VIOLETA(258) GROZDA ma`ot od Brezno 2. SAVO Stolevski(41) 2. RODNA Mar~evski(120) Otu{i{te / / IVICA(259) ALEKSANDAR(260) 3. LEN^E(121) 044/ STOJAN(261) 3. TRPANA(42) + Tearce Tearce BLAGOJA (122)+ ILO 1. STEFKA (43)+ 4.TODA(13) Tearce 2. TRPANA (44) + od selo Stubline do Obrenovac TIHOMIR Srbija 1.OLIVERA Joksimovi}(262) 1. ALEKSANDAR(436) s. Stublina -Obrenovac SLAVICA tel DRAGO Simjanovski(123) se selat vo Belgrad pekar vo Stubline 2. QUPKA(263) BO^E od Brezno 1.MARA (45)+ 2.BOR^E Simjanovski(124) 1950 god Arizona 3.LUBICA Andri}(125) te VLADO (438) naselba Milakovac,Rakovica vo Amerika Belgrad 2. SLAGANA Arizona PETRE + 1 DAFINKA(126) 1. KATE(264) 1 kerka 2. BORA(46) 044/ ma`ena vo Vratnica So Dafinka-Daca bev vo klas kaj Dom na Grade`nici ima Bilijarnica Crven Kapa, rab 02/ Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 7

8 NIKOLA od Berovo 1. MITKO(127) 3. RATKA(47) Ne`enet? od Brezno Mitko doa a{e vo Le{ok vo Le{ok kaj Takarooj Jane doaga domazet od Brezno od Mi{kaleni JANE Atanasovski 1. EVRA(14) do Olga ku}a Se ma`i za Jane G. Petrov od Brezno od Mi{kaleni Ristevski a `iveat vo Le{ok vo smetkovodstvo KONA Suvi Dol-Vlasina 1. BLAGORODNA(265) Klini~ki centar Skopje 1.BOR^E (128) TRPKO Ristovski od \olakooj,le{ok Le{ok, BLAGOJA(266) 4 ROTKA(48) i , i Skopje pejxer: OHIS- OLGA od \olakoi SLAV^O Peh~evo 1.BRANKO(267) 2.JOVANKA Miovska(129) Viktorija MISAIL Nepro{teno 1. ZORAN (130) ne`enet DU[KO 5. DOCA(49) Mir~e Acev br.85 2.ACE (131) od kom{ii Daca 1. TIJANA(439) BRANE 1. `IVANA(268) Sedlarce 044/ `ARKO(440) `IVKA Cve}ara-Plo{tad 1. IQO Vojnovski(132) 044/ raboti na tezge na pazar 1. DRAGANA(441) 2. BIQANA(269) 044/ Cve}ara-Plo{tad 1.KRISTE(50) + na Markova reka ima vikendica OHIS-odr`uvawe PETAR 1. VESNA (270) {iva~ka vo firma 02/ \OKO 2. UBAVKA Cvetkovska(133) Skopje Ohrid DEQO K. Voda 2. PERSIDA(271) 02/ med. sestra-laborant 1. STEFAN(442) Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 8

9 Zelenikovo po{tar 1. ZVEZDANA(443) SLAVE 1. VALENTINA(272) Veles zabar ACUS-Avtokomanda VERA MONIKA(444) 3. KRSTO Vojnovski(134) Singeli} {najder bil 070/ VIKTOR(445) 02/ Milicioner DRAGI 2. DANIEL(446) 2. LIDIJA(273) BOBAN(447) Skopje-Sever `TP VAN^O 4. Mladenovska(135) Skopje s. Pako{evo-Zelenikovo 1. DANIELA(274) tekst.rab. 2. BRANE(275) EMUC 1. DRAGAN(276) Slovenija trgovija so kompjuteri BRANKA 5. MIR^E Jovanovski(136) posinet kaj Trpana vo Slovenija e 02/ VESNA(277) pekar -majstor kaj nekogo Ribnica 00386/1/83/ IQO znae za Mir~e? 2. STOJNA)15) ma`ena vo Otuwe 2. BORKA ili BO`ANA? 1.RATKA(448) 1. BETI(278) 1.RATKA, prav `ena 02/ kerka 1. JOVE (137)+ Skopje 3. kerka 2.GORA (51)+ vo Otuwe ma`ena 1. VASKO(279) tezge Zelen Pazar-konduri 2. \UR\A(138) prodava~ 02/ tezge na zel. pazar -avto delovi ZORAN 2. VESNA(280) Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 9

10 Sileks Stadion-tekst.prodava~ 1. BIQANA(281) na tezga G. Petrov -ovo{je stud-med KIRO 3. ZAGORKA(139) na tezga G. Petrov-tekstil prodava?? Gre{ka e. Treba red. br. 282 G Petrov 2. DANIELA(292).Treba r.br / a ne red. br. 282 student KIRO 4. GROZDANKA(140) G. Petrov `ITO Luks 02/ sin Zavod za rehabilitac. -terapevt JORGO 5. BO`ANA(141) Karpo{ vo kula `ivee penz. Crvena Zvezda Tearce SAVO + 1. MIR^E(142) 3. TRPANA (52)+ sin e od Kriste, a posinet kaj Trpana nema deca i go posinuva MIR^E od bratot Kriste pekar-majstor Ribnica-Slovenija 00/386/1/83/ DRAGAN(293) trgov. so kompjuteri 2. VESNA(294) ste~.rabotnik,saraj-aerodrom, {iva~ka Gostivar OLIVERA 1. MLADEN Janakievski(143) trafika-promet TUTUN Kisela voda USJE kar{i Me~karov KOSTADIN + 02/ SLAVKA Janakievska(53) penz. AD Rubin -GTC Skopje Staklara UBAVKA 1. KRISTIJAN(295) ILIJA Janakievski(144) 2001 Skopje Pelagonija-K. Voda-avto-elektr. 02/ BLAGA(296) Replek 1 BOJANA(449) stud. Farmacija 2. VESNA(450) Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 10

11 sred. Ek. 1. TODE(145) 1. JOVICA(451) 1. STOJAN (54) + 2.ROSA(297) u~. najstar e i po~inuva mlad Dizeldorf 1924 i Tode ostanuva 2. MAJA(452) so Nikola i Velika da `ivee u~. 1. SIMON(453) 3. PETKO(298) sred. Ek. Boris Kidri~ dipl. Ek. `ito LUKS STEFAN(454) u~. 1 SIME(299) MITKO(146) Delfina kafana G. Petrov stop. Pravo SIMO zag Debar tel FOTKA(55) + 1. DU[KO(300) tehniko na Vardar Sk 2. SANKO(147) te MIRA(301) Tehn. Vardar Fotka ma`ena vo Le{ok-Dolno Maalo kaj Petre-[ilka kaj dever-brat na Petre 1. VOJ^E Simovski(302) Burekxilnica vo Karpo{ 4 Detroit 3. PETKO(148) 2. SUNCA(303) ma` od Nepro{teno PETRU[-ma` od Nepro{teno 3. DOSTA (16) 4. CENA (149) ma`ena votearce jetrva e na ROTKA ]apunka od Le{ok G. Petrov SANKO i Du{ko znaat za Zoran 1. ZORAN(304) Burekxilnica vo Karpo{ 4 2 kerka Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 11

12 ma`ena vo Nepro{teno i Bukure{t Dosta imala 9 du}ani,bukure{t Dosta imala eden sin-u~en,rumunija 3. VELIKA(56)+ ne e ma`ena DOCA(151) 4. NIKOLA(57) + CVETAN od Ki~evo Nepro{teno 2. STEFANKA(152) po~na vo 81 god. Od `ivotot 2002 god-po~ina 02/ / dipl. ek. Teteks Banka SLAVJANKA 4. TRP^E(153) + dipl. ek. Trp~e be{e drugar so Bor~o Spiroski 1. ELENA(305) gimn. 2. ALEKSANDAR(306) gimn. Ne slu~ajno se vika Petko od Petkoi Petko Luks PETKO Nedelkovski Crni~e 02/ / trener za ko{arka koja e vrskata na Lalo{oi i Petkoi NEBOJ[A,prof.Boris Kidri~ 1. ANTINA(307) 1. SPASO(154) dipl. Ek. Stop. Banka na KEJ 13 Noemvri, Skopje ja znae istorija 2. JADRANKA(308) Nikola zboruval deka se dopi{uvale Ruzveltova i na granica od Rumunija i Jugoslavija trebelo da se vidat so familijata od Dosta Burek i peciva PECKO 1 VESNA(309) 5. SANDRIKA(58) KOCA(155) G. Petrov G. Petrov 2 JOVICA(310) Burekxilnica CUJO 070/ G. Petrov Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 12

13 1. MAJA(311) 3. ANE(156) Kerka ja znae istrorija na familijata 3. Kerka staratel na Stojan e Voislav Parka~ev inspektor na detski gradinki BRANKA Parka~eva Botka e }erka na Lazar Tanev 1.BOTKA +1965, golema partijka vo SK 1. STOJAN PANEV(59) , Skopje ul. Finska br. 1 ili 7 ili 11 Sigeli} 1. MEN^A Paneva(17) Butel -Parcela 86 alea 2 grob 15 ma`ena vo Otuwe a posle vo DARA Paneva(60) Gavro go izgledal Stojan na 14 god po~inuva tatko mu rano umira Skopje Avtoturist trg. patnik MOM^ILO Nikolovski + 1.TODORKA (61) , Tearce ALEKSO domakinka 2.STOJANKA Gerkovska(18) Partizanski Odredi br. 119 vl. 3 br. 1 02/ Mlado Nagori~ani, Kumanvo 1. BILJANA(312) LUBICA 1. ]IRKO Bogdanovski(157) 1943 Siri~ino Avstralija, Volongog avt. Meh. - Bo{ pumpi 2. BOR^E(313) `elezara odr`. Bravar tel ul. 36 Burgess ave 2525 Figtree NSV,Avstralija Avstralija sred. Ek. 1. DRAGAN^O(455) BOR^E Lazarov od Radovi{ Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 13

14 1. LIDIJA(314) od Siri~ino od Radovi{ 2.JOVAN^O(456) BORIS Jan~evski GORGI TANATAREC vi{a med- rentgen 2.GORICA(62) 2. SLOBOTKA(158) Melburn Tearce 1947 Siri~ino 3 Ruthven Cress Lalor 3075 Melburn `ivi vo Jegunovce Viktorija Avstralija dedo od kratovsko-prva sv. vojna a preseleni vo Jegunovce Avstralija Melburn 2.NIKI(315) sred. dakt. U~. sin penz. avto limar-mehani~ar 390 Ftation St Lalor Viktorija Avstralija kuvarka 1. NATA[A(457) f-ka za grad. mat. Vratnica 1994 NEBOJ[A Apostolovski 1. DALIBORKA(316) 2. DEJAN(458) Teteks rabotnik 1997 penz. EDKO, Staro Selo VELA Kocevska od Glo i 1975 Jeg 3. SRE]KO Jan~evski(159) sred. Trg Siri~ino STD DENA adresa: Jegunovci 2. DALIBOR(317) sredno el. u~ / ma{. Tehn. Jugohrom ma{inski sega vo 4 brata, Jegunovce DUJO trg. U~ili{te 1. DU[KO(318) MEN^A Jovanovska 1987 Tearce 1. DRAK^E Cvetkovski(160) sred. soobr Tearce gimn. STD za trgovija 2. JOVICA(319) doma}inka du}an-dujo 1989 Tearce 1933-Vratnica 044/ rab. BORKA 3. DU[AN Cvetkovski(63) 2000 Po~inat 1932, Tearce sudija, pa advokat i notar 044/ prav. Fak. penz. Limar 1.STANISLAV(320) ALEKSANDAR BLAGICA Zaharievska(161) OBSE, ON-Net Skopje 1953 sred. Farmacisko u~. 2.NEBOJ[A Zaharievski(321) Med. centar - gradska apteka 1977 ul.todor Cipovski Merxen br.87 tel. 044/ stud. Prav. fak. 044/ rab. Nevaladina organ Mladinska 044/ doma alijansa 1.RATKA (64)+ Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 14

15 1.IGOR(322) VERA Jakimovska od Veles 1.MIRKO(162) Le{ok 2.ELI (323)* bl. 3.IVO (324) * bl. od Brezno Le{ok od Milevci Ja~i{te od Kotlinci od ]ulafkovi od Papradi{te 1.ISKRA Spiroska (325)-1984 RUMENA TRPKO Onufrievski JORDANKA SLAVICA-1953 Veles Skopje DIMO(01) 4. PETRU[(05) 3. CVETA(19) `IVKO Spiroski (65) MITKO Spiroski(163) OGNEN Spiroski (326) Dimi{kovski Nepro{teno Le{ok Le{ok, 1949 Skopje Nepro{teno umira na 85 god Nepro{teno MARINA Kova~eva, Struga 1.JAKOV (459) 1.NAUM (327) od Vev~ani Struga 2. MARIJA (460) DIMITAR Trpenovski 3. MILICA (164) JASMINA `upanovska Struga Le{ok 2.GORAN (328) 1. DIMITAR(461) Struga MILKA od Bujanovac 1.MARKO (329) 1.BOR^E Spiroski (165) Skopje Le{ok 2.MARIJA(330) Skopje od Kopevci LUBICA od Tearce od Kostadinooj od Le{ok 1.EVGENIJA(462) 3. SLOBODAN Spiroski (66) MIRKO Todorovski 1.ZORAN (331) Le{ok, RADA(166) 2. ELENA (463) Le{ok 2.MAJA (332) 1. STEFAN (464) 4. OLGA+(67) 1. BORIS (68) + defekten ma`ena vo Otu{i{te 2. RISTO (69) Todor e dojden od Podberge mlad be}ar umira 070/ TODOR Atanasovski JADRANKA 1.DALIBOR Petrovski (333) 4. JORDA(20) 070/ PAVLE Petrovski(167) \ORE Otu{i{te 2.NACA (70) god. * 2.GOKICA (334) Otu{i{te zagina od eksplozija na mina 2.PETRE Petrovski (168) god. * vo OPEL Korsa na pat Le{ok za 1956-Otu{i{te vo voeniot konflikt 2001 so Albancite pogina na pat so Majka mu Naca za Voeniot konflikt vo voeniot konflikt 2001 so Albancite 1. DIJANA Zakovska(335) Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 15

16 1994 `il~e BILJANA 1.ZORAN (169) HRISTIJAN (336) 044/ stolar-jelak 1997 PANTELEJMON-PANO -Fali{e 3. STOJNA (71) Otu{i{te se ma`i vofali{e osmoletka Skadar-Albanija FLORA 1. DENI Zakoski (337) 2. DRAK^E Zakoski(170) pekarsko Teteks -kuvar 3.GOKO(171) 1973 Fali{e sred. Kuvarsko Teteks- tekst. Rabotnik Srbinka MIRA-Miroslava Prpa Radeva 5.GAVRO Dimu{kovski(21) , Nepro{teno pogreban so Stojan Panev vo Butel Parcela 86-aleja 2 grob 15 Skopje Za Gavro-a{ikot pesnata se vika TANEC SE IGRA SRED SELO i ja snimiv na CD sakal u~itelka Trpana-Nepro{teno se `eni po smrtta na majka mu 1.MARIJA (465) 1. LUP^O (338) 075/ ANA (466) Mara-bratu~eda,Jan~i{te-Kotlinci MARA -Apostolovska 2. NATA[A (504) 1.PETRE Bla`evski (172)+ Ispu{tena e Nata{a? Jelo{nik- tel. 044/ MATEA (467) * bl. Mara e snaa na Panda 2002 Pero pogina od struja so me{alka bliznaci 2.MIR^E (339) tel 070/ MIHAELA(468 ) * bl. Smetkovodstveno biro 2002 blizna~ci Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 16

17 Siri~ino 1. KRISTINA Bla`evska (340) SNE`A 2. KRSTO Bla`evski (173) Jelo{nik- 2. MAJA Bla`evska (341) 070/ Novinar vo TV KIS i A-1 1.PANDA(72) 1916 Jelo{nik 044/ DEJAN (469) Baba Panda ima{e brilijantna pametewe Panda mi ka`a mnogu za rodot Petkoi 1.GROZDAN (342) i toa na 86 godini 2. AMILIJA (470) Na 87 god. Odi na Blagoec vo Jelo{nik 3.OLGA Bogoevska(174) 1. ANGELA(471) 2. BLAGICA (343) 044/ NASTA,Le{ok od Koce Dolno Maalo 4.DU[KO(175) 1. DU[ICA (344) verena e 2. MARJAN (345) sred. Ek. 1. TRP^E (176) + 1.BRANKICA (346) 2.JOVANKA (347) 2.SAVICA (177) + 1.JELENA (348) [vedska 1. sin 2. BLAGUW Dimi{kovski(73) 1.MILO[ (349) Sremska Mitrovica bolen e 3.BORKA (178) 1.AWA(472) tel ??22/ PERICA (350) go slu`i Blaguw -ne gleda 4. NIKOLA (179) 1. BOJANA(351) ma`ena e 1.SIMO (22) 1. TAMARA (352) 1. ILKO Dimu{evski (180) Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 17

18 pekar 2.BIQANA (353) 3.TODOR Dimu{evski (74) Zrewanin - Belgrad tel SR\AN (354) 2. CVETKO (181) fakultet 1.SINI[A(355) 3.BOR^E (182) 2 STRAHIWA(356) 1. VUKICA Ciki{a(183) 1. BOJANA(357) sredno 2. BOGDAN (358) osmoletka 1. ALEKSANDAR (359) od \oroi Zafirovski 2.VUK^E Zafirovski(184) 2.BRANKICA(360) ATANAS Nepro{teno 4.ROTKA Savevski (75) 3. BRANISLAV(361) 1924 s.martinci - Srem 022/ IVANA Zubovi} (362) 1.TIJANA(473) 3. ZORAN ZAFIROVSKI(185) pekar 2 BIQANA(363) osmoletka 3. QIQJANA(364) osmoletka ma{. In`. 1. IVONA (474) od Berovo stud. Fil.fak.Germ.jaz. penz. Kom. banka VAN^O Kalajxiski G Petrov 1.OLGA Kalajxiska(365) 2. JULIJANA(475) 02/ osmol. TODORKA Ading 1. PETRE Dimu{evski (186)+ ul. Mak. Brigada br. 4 G. Petrov 2. ROZA Trajkovska(366) 2. DANIEL(476) dipl. Ekonomist stud.el. Ma{.fak. Komerc. banka op{ti raboti 2. SOWA(477) osmol. Ohrid NATALIJA 1. NIKOLA(367) posinet Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 18

19 1. DIM^E(76) + Vlae 2. DU[KO Trifunovski (187)+ ne e `enet 02/ posineto go ima Nikola ul. Krste Rakovski br. 29 G. Petrov 1. ALEKSANDRA(478) Dra~evo gimn. BORKA 1. DRAGAN [terjovski(368) EMO 2. PAN^E(479) sred. STERJO [terjovski 3. UBAVKA (188) 02/ NATALIJA(480) QUP^O Ivanovski gimn. 2. ELIZABETA(369) Ivanovska 2. VLATKO(481) sred. Ek. osm. `ena od Brezno 2. ALEKSO (77)+ 2. TRIPUN (23) nema deca prof. za lik. Pedag. Akademija-sredno 1. GORAN Kuzmanovski(370) KIRO Kuzmanovski dipl. Lik. umetnik 4. KOSTADINKA Kuzmanovska(189) bez rabota e doma}inka 1. JORDAN^O(482) 02/ MAJA Xipunova(371) dipl. Lik. umetnik bez rabota e ma{. In`. DEJAN Angeli} 1. penz. Komuna 1.DANIELA Angeli}(372) Min. za nadvor.raboti Prilep 02/ LILJANA pravnik 1.STOJAN Dimu{evski (190) do Soborna Crkva Skopje 02/ BIQANA(373) ul ^edomir Mindu{evski br. 27 tekst.u~. penz. Komuna 1. BOR^E(374) VIOLETA 2. TODE(191) 02/ KATERINA(375) do Soborna Crkva Skopje CENA-`ena ul. ^edomir Mindu{evski br BORIS(78) 3. TRPANA(192) 02/ ne e ma`ena mi ka`a za VeliborTasi} deka ima steblo Dimu{evska Trpana ^edomitr Mindrerovi} br. 27 Skopje Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 19

20 Majka na Trpana-Cena e bratu~eda so Jordan Tasevski i Pavle Tasevski Miodrag Xaxi Risti} -ja snimal na kaseti vo dijalket od Jedoarce 1 DEJAN (376) `enet 1. sin 1.BLA[KO (193) 2. STOJAN^O(377) TV servis G. Petrov 02/ ili 070/ tel doma{en 3.VALENTINA(378) 1.sin 2.\ORE (194) tel doma 1. ROBERT(379) 2.kerka 2. DANAIL(380) 1.ANGELE(381) ANGELE 3.BLAGUWA (195) RADA(382) od druga majka e, ja izgledal sin Nikola 3. VERA(383) 1. DRAGAN (384) 4.QUBA(196) 2. ZORAN(385) 4. BORA(79) bolen 1. VLATKO(386) 5.ROSA (197) + 2. MIRA(387) 1. 6.GROZDA (198) 5. SAVE(06) 2. G. Petrov 1. DRAGICA(199) 1.KOSTA (80)+ Belgrad 2. NIKOLINA(200) 3.kerka Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 20

21 1. kerka 2. klerka Iqo znae 2.BORIS (81)+ 3. JELENA(24) 3.KRSTO(201) ma`ena vo Brezno 3.TODOR (82)+ 1. kerka 2. klerka 1. IGOR(482) ZORAN Jankulovski 1. SNE`ANA(388) pekar- `ito luks Skopje 2. KRISTIJAN(483) STOJKO-Dobro{te 1. SLAVKA (202) penzioner 02/ od s. Vele Brdo, Debarsko 1. SLAVICA(484) DU[KO Serafimovski G. Petrov 2. MIRJANA(389) OU Mir~e Acev \or~e Petrov 2. DRAGAN(485) ugost 1. PETRE (83) MARIJA 3. SA[KO(390) 1. MONIKA(486) 1. PERO(391) 2. PASKAL(203) 044/ `il~e 2. DIMITRIE(392) 3. MIRA (393) G. Petrov 1. PAVEL(487) 1. MARINKO(488) 2. ALEKSANDRA(489) 3. DANICA(204) 1. MILO[(394) s. Pev~anica, Kraqevo, Srbija QUP^O 1. MIRJANA(490) 1. IVANKA (395) stud. Med. Fak. Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 21

22 QUBICA od Ratae dipl.ekonomist 2. VLATKO(491) 1.IVAN Jovanovski(205) `ito Polog gimnazija `il~e 044/ QUPKA(492) 2. PETKO Jovanovski(396) Prosv. Delo 2. DEJAN(493) 1. VERA(397) G.Petrov 02/ GOKE(494) 2. NATA[A(495) voen invalid e.toj e revoltiran i re~e deka se zanesuvam i nema ni{to od toa 2. NADA(398) {to sobiram podatoci za rodot Petkoi od Blaguw od Le{ok STOJAN 02/ STOJNA 2.GORA (206) Skopje 2.NIKU[ (84) + {iva~ka 4.PERA(25) 02/ Karpo{ 3. ACO(399) Skopje 02/ DEJAN(496) 2. DU[KO(497) 4. JOSE (400) sin- delikvent -zatvor 10 god. VEQO 3.ROSA (207) nastav vo Osmoletka G Petrov G Petrov JOVANKA 1. VLADO (401) 2. MARINA(402) 1. HRISTIJAN(498) 1. DEJAN(499) DRAGO Iqoski 4.VERKA(208) Teteks -kofekcija Elbasan Albanija VALENTINA 1. STOJKO Iqoski (403) Jelak stolar 1. VLATKO(500) 2. ALEKSANDAR(501) 044/ DRAGAN(502) VESNA Tenovo 2. SA[O Iqoski (404) Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 22

23 2. GORAN (503) 1. JOVANKA (209) invalid e prof. Gimn. K. Pej~inovi}, 044/ IQO (85) 044/ SNE[KA (210) Teteks 3.PAN^E Savevski (211) 6.STOJKA(07) ma`ena-glogi Rodot Petkoi od Nepro{teno ( adresi i razni podatoci-nedovolno obraboteni ) 23

Zapisnik

Zapisnik ZAPISNIK (RESULTS LIST) 01.09.2018.god., Štip, BJR Makedonija (MKD) Bazen: 50m / 8 staza Entry Statistics All Events Club Athletes Individuals Relays Men Women Total Men Women Total Men Women Total Gradski

Prikaži več

Startna_Lista

Startna_Lista STARTNA LISTA (START LIST) 09.06.2018.god., Skopje, Makedonija (MKD) Bazen: Sportski centar Boris Trajkovski, VIP Bazen, Skopje, 25m / 8 staza Entry Statistics All Events Club Athletes Individuals Relays

Prikaži več

BILTEN-KUP SSCJS-RADNICKI KRAGUJEVAC GS Devojcice U8 GS Plasman startni broj Ime i prezime god klub vreme 1 5 Tara Ivanovic 2011 arb 43.8

BILTEN-KUP SSCJS-RADNICKI KRAGUJEVAC GS Devojcice U8 GS Plasman startni broj Ime i prezime god klub vreme 1 5 Tara Ivanovic 2011 arb 43.8 BILTEN-KUP SSCJS-RADNICKI KRAGUJEVAC 15.03.2019. Devojcice U8 Plasman startni broj Ime i prezime god klub vreme 1 5 Tara Ivanovic 2011 arb 43.8 2 6 Mrdic Tamara 2011 pale 44.53 3 4 Sljuka Magdalena 2011

Prikaži več

The 8th Premier League of Bosnia & Herzegovina Organizer(s) : Chess Union of Bosnia & Herzegovina & Chess Federation of Republic of Srpska Tournament

The 8th Premier League of Bosnia & Herzegovina Organizer(s) : Chess Union of Bosnia & Herzegovina & Chess Federation of Republic of Srpska Tournament Board Pairings Round 9 on 2009/06/14 at 10.00 Bo. 5 SK "Slavija", Istocno Sarajevo Rtg - 10 SK "Glasinac", Sokolac Rtg 3 : 3 11 GM Balogh Csaba 2609 - GM Solak Dragan 2590 ½ - ½ 12 GM Markus Robert 2606

Prikaži več

Report

Report Female 1 1564 KOSTOVA Rosica MKD 00:23:15 00:23:18 00:00:00 4:39 m/km 73 2 2814 EJUP Amra MKD 00:24:54 00:24:56 00:01:38 4:58 m/km 147 3 1236 PARASKOVA Verica MKD 00:25:21 00:25:29 00:02:05 5:04 m/km 180

Prikaži več

LE[OK FAMILIJA LALO[OI

LE[OK FAMILIJA LALO[OI 2. MAKEDONSKI NARODNI PESNI OD POLOG Vo ovoj podnaslov od knigava, od stotici narodni pesni od Polog, izbrav samo 30 pesni, koi se sozdadeni vo tetovskiot kraj i koi se zapameteni, zapi{ani ili ispeani

Prikaži več

Report

Report Female 1 1564 KOSTOVA Rosica MKD 00:23:15 00:23:18 00:00:00 4:39 m/km 73 2 2814 EJUP Amra MKD 00:24:54 00:24:56 00:01:38 4:58 m/km 147 3 1236 PARASKOVA Verica MKD 00:25:21 00:25:29 00:02:05 5:04 m/km 180

Prikaži več

PP Srbije u boksu za pionire skolarce i juniore Skolarci 31kg 31kg Draw Sheet Semifinals Team Name Seed As of SUN 3 APR 2016 Number of boxers: 3 Final

PP Srbije u boksu za pionire skolarce i juniore Skolarci 31kg 31kg Draw Sheet Semifinals Team Name Seed As of SUN 3 APR 2016 Number of boxers: 3 Final Skolarci 31kg 31kg Number of boxers: 3 SOM MAC MAC SIMIC Radovan PAVLOVIC Jovan SAKIC Damir SIMIC R SAKIC D SIMIC R 1. SIMIC R (SOM) Gold 2. SAKIC D (MAC) Silver 3. PAVLOVIC J (MAC) Bronze BXM031000_C75

Prikaži več

rezultati

rezultati AK ZAGREB-ULIX, ZAGREB HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE NA 10000 M I HODANJU NA STAZI. Zagreb, travanj. R E Z U L T A T I 10000 m - seniori 1. Slavko PETROVIĆ 1980 ZAG Zagreb-Ulix,

Prikaži več

KADETI KUP SRBIJE ZA KADETE, JUNIORE, MLA\E SENIORE I SENIORE KRAGUJEVAC, NOSIOCI MEDALJA PO KATEGORIJAMA-KATE 1 SIMI] JOVAN NIS Novi Sad 2

KADETI KUP SRBIJE ZA KADETE, JUNIORE, MLA\E SENIORE I SENIORE KRAGUJEVAC, NOSIOCI MEDALJA PO KATEGORIJAMA-KATE 1 SIMI] JOVAN NIS Novi Sad 2 KUP SRBIJE ZA KADETE, JUNIORE, MLA\E SENIORE I SENIORE KRAGUJEVAC, 26.03.2011 NOSIOCI MEDALJA PO KATEGORIJAMA-KATE 1 SIMI] JOVAN NIS Novi Sad 2 MILEUSNI] NIKOLA Mawashi Novi Sad 3 SR\EVI] \OR\E Radni~ki

Prikaži več

[TIP Datum na izdavawe Spisok na ovlasteni menuva~i so dozvola za rabota Ovlasten menuva~ DT SMIQANO DOOEL Menuva~komesto i nale

[TIP Datum na izdavawe Spisok na ovlasteni menuva~i so dozvola za rabota Ovlasten menuva~ DT SMIQANO DOOEL Menuva~komesto i nale [TIP Spisok na ovlasteni menuva~i so dozvola za rabota 02.02.2011 01.03.1995 DT SMIQANO DOOEL Kiril i Metodij bb-[tip 389 31.10.1995 DTU BOBO-KOMPANI DOO Van~o Prke bb-[tip 432 05.09.2000 [TEDILNICA AL

Prikaži več

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049)

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049) PA BR 147884430 Hum Na Sutli 13.05.2019 0830 BO JO 147858624 Hum na Sutli 29.05.2019 0815 JU BO 147474917 Pregrada 09.07.2019 0800 DL MA 148427658 Sv Križ Začretje 09.07.2019 0745 ST ŠT 148037359 K.oplice

Prikaži več

Pred nami

Pred nami Leto II., št. 106, 20. nedelja med letom; 16.8.2015 Naša oznanila Cerkev čistijo iz Štrihovca, Bog povrni! Z današnjo nedeljo 16.8.2015 se spet vrača običajni nedeljski razpored sv. maš, torej ob 07.30

Prikaži več

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx 19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 SUPER LIGA Komenda: 13.9.2018 25.10.2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 5. kola 1. 5.5/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (3) 2:2 (8) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA

Prikaži več

tekmovalci_kat

tekmovalci_kat kategorija: Mulčki 1 13 Urh Luznar 2008 100 100 100 100 90 100 100 100 100 90 90 0 1070 2 12 Vid Šolar 2008 90 90 80 80 100 80 90 90 70 100 80 0 950 3 11 Miha Lušina 2008 60 80 90 90 70 90 80 80 40 70

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 14. KORESPONDEČNE SEJE SENATA FILOZOFSKE FAKULTETE, ki je potekala od 22. 12. 2011 od 12.00 ure do 23. 12.2011 do 12.00 ure Glasovnice in gradivo je bilo poslano: izr. prof. dr. Anna Kollath,

Prikaži več

Poročilo - maj 2019 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje:

Poročilo - maj 2019 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: 1. 5. 2019 31. 5. 2019 Račun: SI56 6100 0001 3621 087 Začetno stanje: 16.089,09 EUR Breme: 13.842,03

Prikaži več

SUPERLIGA REZULTATI KOL KOLO: DATUM: 2. Kolo EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR

SUPERLIGA REZULTATI KOL KOLO: DATUM: 2. Kolo EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ 1 Mito Nemanič 176 16 192 2 1 Mladen Veršič 123 31 154 0 2 Brane Stele 100 18 118 0 2 Branko Srđan 166

Prikaži več

Poročilo - april 2019 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje:

Poročilo - april 2019 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: 1. 4. 2019 30. 4. 2019 Račun: SI56 6100 0001 3621 087 Začetno stanje: 15.776,91 EUR Breme: 12.345,49

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

EUROPEAN JUDO UNION Prvenstvo Srbije za osnovne i srednje škole 2017 Tuesday, 14 March 2017 ENK STANISAVLJEVIC, Pavle GSS

EUROPEAN JUDO UNION Prvenstvo Srbije za osnovne i srednje škole 2017 Tuesday, 14 March 2017 ENK STANISAVLJEVIC, Pavle GSS ENK STANISAVLJEVIC, Pavle GSS DOJCINOVIC, Aleksa PNI TKI N TANIC, Marko ENK RADOVIC, Ðorðe SNS STANISAVLJEVIC, Pavle Pravno poslovna NI Tehnicka Kikinda TANIC, Marko februar Niš PSD ESA NAÐ, Balaž Prota

Prikaži več

KUP OSA 2016 Regionalna trka VELESLALOM PAHULJE Ž REZULTATI COMPETITION JURY TECHNICAL DELEGATE JAGLICIC DEJAN (SSS) REFEREE IGNJATOVIC LJUBISA (OSK)

KUP OSA 2016 Regionalna trka VELESLALOM PAHULJE Ž REZULTATI COMPETITION JURY TECHNICAL DELEGATE JAGLICIC DEJAN (SSS) REFEREE IGNJATOVIC LJUBISA (OSK) VELESLALOM PAHULJE Ž SETTER 1st RUN ING TIME 09:30 2nd RUN Rank Bib. Name Year Club Run 2 1 2 Ivanovic Gala 2008 ZMZ * 48.58 2 3 Jovanovic Šumonja Zoe 2010 ARB * 56.53 3 4 Markovic Dunja 2009 ARB * 1:03.85

Prikaži več

Štev

Štev Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si Novo mesto, 28. 9. 2013 ŽENSKE DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2013 - KOLESARJENJE

Prikaži več

Zapisnik

Zapisnik ZAPISNIK (RESULTS LIST) 01.09.2018.god., Ćuprija, Srbija (SRB) Bazen: 50m / 8 staza Entry Statistics All Events Club Athletes Individuals Relays Men Women Total Men Women Total Men Women Total Aqva 235

Prikaži več

10. Koroški pokal v alpskem smucanju Rezultatna lista - Poden / Bodental mesto št. št. Ime/Name Letni/Jg Društvo/Verein Bambini 1 deklice /

10. Koroški pokal v alpskem smucanju Rezultatna lista - Poden / Bodental mesto št. št. Ime/Name Letni/Jg Društvo/Verein Bambini 1 deklice / 10. Koroški pokal v alpskem smucanju Rezultatna lista - Poden / Bodental 17.02.2019 mesto št. št. Ime/Name Letni/Jg Društvo/Verein Bambini 1 deklice /2013 in mlajši 3 40 BROWN Marcel 2009 m DSG Podgorje

Prikaži več

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne končno poročilo Miklavž na Dravskem polju junij 2014 Projekt: Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne končno poročilo Naročnik: Ministrstvo

Prikaži več

Zapisnik

Zapisnik ZAPISNIK (RESULTS LIST) 09.06.2018.god., Skopje, Makedonija (MKD) Bazen: Sportski centar Boris Trajkovski, VIP Bazen, Skopje, 25m / 8 staza Entry Statistics All Events Club Athletes Individuals Relays

Prikaži več

Kategorija Elite&U23 Muški Mjesto Prezime i ime Klub Rocky trails Premantura Crikvenica Psunj Parenzana Cube Ukupno 1. Roset Pavao BK Montes

Kategorija Elite&U23 Muški Mjesto Prezime i ime Klub Rocky trails Premantura Crikvenica Psunj Parenzana Cube Ukupno 1. Roset Pavao BK Montes Elite&U23 Muški 1. Roset Pavao BK Montes 40 100 28 50 218 2. Fržop Marko BK Biker 50 70 16 70 206 3. Nemet Tomislv BK Osijek 2010 36 50 100 186 4. Simčić Đani KBBXS Adrenalina 50 70 40 160 5. Pilski Milo

Prikaži več

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ STRELJAČKA UDRUGA ZAGREBA 1. KOLO 1.B HRVATSKE LIGE U GAĐANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA BILTEN Zagreb, Streljana "Dom sp

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ STRELJAČKA UDRUGA ZAGREBA 1. KOLO 1.B HRVATSKE LIGE U GAĐANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA BILTEN Zagreb, Streljana Dom sp BILTEN Zagreb, Streljana "Dom sportova" 06.11.2016. godine 10 m zračna puška muški 2016/2017 PL. NATJECATELJ KLUB - MJESTO GOD. I II III IV V VI S 1 DUNAJ Viktor Lovro SK KUSTOŠIJA, Zagreb 1998 100,3 100,2

Prikaži več

ADSL trojcek brosura_mail

ADSL trojcek brosura_mail Julij 2013 ADSL TROJČKI Telemachovi trojčki tudi pri vas doma! Vse tri storitve v enem paketu. Da bi vam zagotovili paketno storitev, ki vam je prek lastnega omrežja do sedaj nismo mogli, smo oblikovali

Prikaži več

WWC SPRINT ECA CUP 2 Seniors & Juniors SPRINT Official results Rank Bib. Name Club Run 1 Rank Run 2 Rank Time Gap MC-1 Juniors Maj OŠTRBENK KKK

WWC SPRINT ECA CUP 2 Seniors & Juniors SPRINT Official results Rank Bib. Name Club Run 1 Rank Run 2 Rank Time Gap MC-1 Juniors Maj OŠTRBENK KKK MC-1 Juniors 1 205 Maj OŠTRBENK KKK ČATEŽ 53.14 (1) 53.14 2 204 Nejc GRADIŠEK KK SIMON 54.60 (2) 57.47 (1) 54.60 1.46 3 202 Martin GALE KK SIMON 56.81 (3) 58.29 (2) 56.81 3.67 4 203 Maks SMADILO KK KONČAR

Prikaži več

MIX OSO Pivka_mail

MIX OSO Pivka_mail Paketi D3i OŠO MIX Pivka Že od 31,90 EUR/mesec November 2013 Najboljša izkušnja pred televizorjem. Več kot 120 TV programov Več kot 50 radijskih programov Najboljši nabor športnih lig Programi v visoki

Prikaži več

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA -

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA - POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 SLOVENŠČINA - Breda Švara SLO: 1. aeg (2 - J.J. in Z.A.); 1. aet (1-M.E.) Nataša Stopar SREDA, 16. 8. 2017 8.00 102 SLOVENŠČINA - Mojca Butinar Mužina

Prikaži več

Microsoft Word - MP-SRB-2009-day1-p1 2 - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - MP-SRB-2009-day1-p1 2 - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! Younger Pioneer Champs of Serbia 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Letnje prvenstvo Srbije 2009

Prikaži več

Contest Sheet

Contest Sheet AKCAY, Mertcan AKCAY, Mertcan 100 s3 / 000 s4 [2:53] 100 / 000 [0:33] -60 kg 17 Judoka EST 000 / 100 [1:46] 000 s1 / 000 s2 [5:00] 100 s1 / 000 s1 [2:22] KUMTAS, Samet KUMTAS, Samet 000 s3 / 101 [4:18]

Prikaži več

Contest Sheet

Contest Sheet -60 kg 9 Judoka 010 s2 / 000 [5:00] WILDNER, Lorenz 000 / 100 [0:27] 110 / 000 [4:04] 100 / 000 s4 [3:52] 000 s2 / 000 s1 [5:00] 101 / 000 s2 [3:58] 000 s2 / 101 s2 [4:23] 110 / 000 s1 [1:44] 110 s1 /

Prikaži več

ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI IN MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4,

ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI IN MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4, ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4, Domžale ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI in MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI

Prikaži več

APRILSKI MITING BREŽICE ŠTARTNA LISTA Brežice,

APRILSKI MITING BREŽICE ŠTARTNA LISTA Brežice, APRILSKI MITING BREŽICE Brežice, 23.4.2016 ORGANIZACIJSKI ODBOR Predsednik: Ivan Kostevc Podpredsednik: Franc Krošelj VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Iztok Glojnarič Pomočnik vodje tekmovanja: Vladka

Prikaži več

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. prij. matič na številka firma / ime upnika glavnica obresti stroški skupaj prij ava

Prikaži več

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx 72. LJUBLJANSKA LIGA 2019 SUPER LIGA Komenda:, 10. 1. 2019-11. 4. 2019 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 4. kola 1. 6/2 ŠD DOMŽALE TAJFUN (8) 3:1 (6) ŠK IG 4/2 1/2 Plaskan Jure

Prikaži več

Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo prinesel v šolo za razstavo Kdo je na sliki Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure B

Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo prinesel v šolo za razstavo Kdo je na sliki Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure B Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure Bajc, 8. r. Juretova pra stara mama in pra stari tata pri poroki; slikano na mostu čez reko Vipavo

Prikaži več

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10.

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10. Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 VOLILNA ENOTA 01 Ime liste: 1 LISTA ZORANA JANKOVIĆA Preferenčnih glasov: 114 Glasov lista: 1879 6.07% 1 Anton Podobnik 56 2.98 2 Sonja Vegelj 7 0.37 3 Mirko Prapertnik

Prikaži več

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc PASTORALNI KOLEDAR ŽUPNIJE ŠMARJETA za pastoralno leto 2013/2014 Legenda Državni praznik (dela prosti dnevi) Nedelja Župnijska romanja Dejavnosti za člane ŽPS Dejavnosti mladinske in študentske pastorale

Prikaži več

K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do

K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do 19.2.2017 VODSTVO REPREZENTANCE Dr. Igor ZELINKA Predsednik KZS Vlado BOŠNJAK Josip MAKOVEC Bor DEREANI

Prikaži več

5. Regionalna nepremičninska poslovna konferenca v Ljubljani, dne Spoštovani udeleženci 5. regionalne nepremičninske konference! Iskreno se

5. Regionalna nepremičninska poslovna konferenca v Ljubljani, dne Spoštovani udeleženci 5. regionalne nepremičninske konference! Iskreno se 5. Regionalna nepremičninska poslovna konferenca v Ljubljani, dne 22.10.2015 Spoštovani udeleženci 5. regionalne nepremičninske konference! Iskreno se vam zahvaljujemo, da ste s svojim obiskom, predavanji

Prikaži več

Rastoke slunj Rezultati turnira - KVALIFIKACIJE - igrači Poredak Igrač Klub Rang Pune Čisšćenje Ukupno Promašaji 1 Bojan Vlakevski Kk Zaprešić 1

Rastoke slunj Rezultati turnira - KVALIFIKACIJE - igrači Poredak Igrač Klub Rang Pune Čisšćenje Ukupno Promašaji 1 Bojan Vlakevski Kk Zaprešić 1 Rastoke 2019. slunj Rezultati turnira - KVALIFIKACIJE - igrači Poredak Igrač Klub Rang Pune Čisšćenje Ukupno Promašaji 1 Bojan Vlakevski Kk Zaprešić 1 394 234 628 0 2 Vladimir Galjanić Kk Grmoščica Zg

Prikaži več

I

I OBČINA RADOVLJICA Občinska volilna komisija RAZGLAS Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom

Prikaži več

Poročilo - december 2017 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje:

Poročilo - december 2017 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: 1. 12. 2017 31. 12. 2017 Račun: SI56 6100 0001 3621 087 Začetno stanje: 7.155,79 EUR Breme: 8.718,45

Prikaži več

REHA

REHA in Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani organizirata 30. dneve rehabilitacijske medicine: 100 LET ORTOPEDSKE TEHNIKE V SLOVENIJI TER REHABILITACIJSKA

Prikaži več

NTZS tabele za OT 2013/14

NTZS tabele za OT 2013/14 Skupina -- Group Krog NOVEL Matija GRDADOLNIK Matic STEPANČIČ Jan ŠIPKA ŽUN Jaka Rezultat - NOVEL Matija : ŠIPKA ŽUN Jaka : : : : : - GRDADOLNIK Matic : STEPANČIČ Jan : : : : : Krog - ŠIPKA ŽUN Jaka :

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

IX Medjunarodni plivacki miting trofej "Cara Konstantina" Rezultati Strana 1 Br. 1 50m Slobodno Muskarci 11 godina i mladji Bez Limita 9 godin

IX Medjunarodni plivacki miting trofej Cara Konstantina Rezultati Strana 1 Br. 1 50m Slobodno Muskarci 11 godina i mladji Bez Limita 9 godin Strana 1 Br. 1 50m Slobodno Muskarci i mladji 1. Jaksic Vuk 00 NIS 39.66 168 2. Stojanovic Stefan 00 NAP 40.38 159 18. Ciric Tadija 02 SNN 56.07 59 3. Miljkovic Veljko 00 NAP 42.52 136 19. Bojovic Novak

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

MSR Juniorov Banská Bystrica WU21-44 Pretekári Pretekári: 2 Č. Meno Kyu Klub SIMONA HORVATHOVA? DKSNV 2 SARA TITKOVA? MSKVnT 10 Vyhraté

MSR Juniorov Banská Bystrica WU21-44 Pretekári Pretekári: 2 Č. Meno Kyu Klub SIMONA HORVATHOVA? DKSNV 2 SARA TITKOVA? MSKVnT 10 Vyhraté MSR Juniorov..09 Banská Bystrica WU-44 : Č. Kyu Klub SIMONA HORVATHOVA? DKSNV SARA TITKOVA? MSKVnT 0 0 SIMONA HORVATHOVA SARA TITKOVA 00-0:7 SARA TITKOVA, MSKVnT SIMONA HORVATHOVA, DKSNV MSR Juniorov..09

Prikaži več

Nogometna zveza Slovenije Čerinova 4, p.p. 3986, 1001 Ljubljana tel.: ZAPISNIK 2 seje Registracijske komisije NZS z dne Stran 1/

Nogometna zveza Slovenije Čerinova 4, p.p. 3986, 1001 Ljubljana tel.: ZAPISNIK 2 seje Registracijske komisije NZS z dne Stran 1/ Stran 1/5 Klub: FC Koper - 1 78940 Galešić Goran 11.03.1989 24 Beerschotac (BEL) 105079 Migliorini Andrea 22.03.1988 24 TUJINA 16.02.2013 Klub: ND Gorica - 16 48688 Jerkič Klemen 09.11.1989 17 ND Adria

Prikaži več

Na podlagi 149

Na podlagi 149 4. /redna/ seja občinskega sveta Marec 2019 PREDLOG IMENOVANJA ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV, PROGRAMSKIH SVETOV JAVNIH ZAVODOV IN SVETOV JAVNIH SKLADOV GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava PREDLAGATELJ:

Prikaži več

DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V GHD NEURADNI REZULTATI GENERALNA RAZVRSTITEV UVR. VOZNIK KLUB VOZILO TOČK SKUPAJ RECHBERG STUBIČKE TOPLICE VERZE

DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V GHD NEURADNI REZULTATI GENERALNA RAZVRSTITEV UVR. VOZNIK KLUB VOZILO TOČK SKUPAJ RECHBERG STUBIČKE TOPLICE VERZE DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V GHD 29 - NEURADNI REZULTATI GENERALNA RAZVRSTITEV UVR. VOZNIK KLUB VOZILO TOČK SKUPAJ GORJANCI BUBNIČ MILAN AMD Slovenija Avto Lancia Delta HF integrale 75 2 ČUDEN MATEVŽ

Prikaži več

Contratti_TD_e_TI_pogodbe_nedolocen_in_dolocen_cas

Contratti_TD_e_TI_pogodbe_nedolocen_in_dolocen_cas Prot. n. / Št.: 4412/C21 Gorizia/ Gorica, 1 settembre / 1. september 2011 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA Ravnateljem šol vseh vrst in stopenj v goriški

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Rezultati tekmovanja

Rezultati tekmovanja Državno prvenstvo Slovenije v OFF ROAD-u REZULTATI 30.05.2015 - Renče Spretnostna "A" MESTO VOZNIK KLUB - DRUŠTVO VOŽ. - ČAS TOČK 1 Podgornik Matej Extreme team 2 05:10;07 110 2 Ščulac Vedran AMK No limits

Prikaži več

1. OBČINSKO TEKMOVANJE V ERGOMETRIČNEM VESLANJU IZOLA OPEN INDOOR ROWING 2013 REZULTATI OŠ Livade, 4 marec 2013 VK ARGO

1. OBČINSKO TEKMOVANJE V ERGOMETRIČNEM VESLANJU IZOLA OPEN INDOOR ROWING 2013 REZULTATI OŠ Livade, 4 marec 2013 VK ARGO 1. OBČINSKO TEKMOVANJE V ERGOMETRIČNEM VESLANJU IZOLA OPEN INDOOR ROWING 2013 REZULTATI, 4 marec 2013 WWW.VKARGO.SI Razvrtitev šol po prejetih medaljah Mesto Osnovna šola Zlate Srebrne Bronaste Skupaj

Prikaži več

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila DRAGI JEZUS, NAŠ PRIJATELJ, K TEBI DANES PRIŠLI SMO, DA TE V SVOJA SRCA MALA PRVIČ VREDNO PREJMEMO. DANE

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila DRAGI JEZUS, NAŠ PRIJATELJ, K TEBI DANES PRIŠLI SMO, DA TE V SVOJA SRCA MALA PRVIČ VREDNO PREJMEMO. DANE SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila DRAGI JEZUS, NAŠ PRIJATELJ, K TEBI DANES PRIŠLI SMO, DA TE V SVOJA SRCA MALA PRVIČ VREDNO PREJMEMO. DANES SE V ŽIVLJENJU NAŠEM NEKAJ NOVEGA GODI, KO SMO PRVIČ

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

14. ŠPORTNE IGRE PSS

14. ŠPORTNE IGRE PSS Organizacija iger Mitja Tavčer 041 464 998 Anton Vodopivec 051 325 100 Aleš Pribožič 070 710 361 Tuji gostje Aleksander Žnidarko 031 704 501 Damjan Stopar 041 491 481 Medijska podpora in nastanitve Klemen

Prikaži več

RASPORED I REZULTATI UTAKMICA NEDELJA, STARIJI VETERANI :00 NAŠA KUJNA (SR. MITROVICA) 2:4 RESPEKT (SR. MITROVICA) NEDELJA,

RASPORED I REZULTATI UTAKMICA NEDELJA, STARIJI VETERANI :00 NAŠA KUJNA (SR. MITROVICA) 2:4 RESPEKT (SR. MITROVICA) NEDELJA, RASPORED I REZULTATI UTAKMICA NEDELJA, 23.12.2018. STARIJI VETERANI 23.12.2018. 16:00 NAŠA KUJNA (SR. MITROVICA) 2:4 RESPEKT (SR. MITROVICA) NEDELJA, 23.12.2018. MLAĐI VETERANI 23.12.2018. 17:00 GARNIZON

Prikaži več

Bilten - Zaključni turnir ciklusa turnirjev mladih _docx

Bilten - Zaključni turnir ciklusa turnirjev mladih _docx ZAKLJUČNI turnir MLADIH 2017/2018 Komenda; 15. 6. 2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. PRAVILNIK 1. Šahovski klub Komenda organizira CIKLUS ŠAHOVSKIH TURNIRJEV MLADIH. 2. Ciklus šahovskih turnirjev

Prikaži več

Macedonia 9 May 2010 RESULTS LIST WOMEN 5000 M Streets of Skopje NON STOP RACE 09 May 2010 Start Time: 09:04 Rank Bib No. Name Ctry. Club Time Behind

Macedonia 9 May 2010 RESULTS LIST WOMEN 5000 M Streets of Skopje NON STOP RACE 09 May 2010 Start Time: 09:04 Rank Bib No. Name Ctry. Club Time Behind 0 Start Time: 09:04 1 502 Stojcevska Marija MKD АК "Безбедност" 21:36 0.00 2 253 Trajanovska Simona MKD PAK 7-mi Maj 22:07 +31 3 153 Mihajlovska Popovska Stojana MKD Sofka 23:43 +2:07 4 520 Kiroska Rosana

Prikaži več

Statistika

Statistika REZULTATI RD KOPER 2013 - RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 24-38 (15-18)(9-20) Sodniki: BRECELJ BOJAN DERŽEK DUŠAN RD KOPER 2013 Trener: Time out-ov: 3 Kazni Zadetki Streli % 7m 6mKN Krilo PR PN 9m RUK RDK 2min

Prikaži več

Ekipno osnovnošolsko prvenstvo F12 Ljubljana, Bilten/Bulletin 7 List of teams: Ekipno osnovnošolsko prvenstvo F12 Ljubljana, OŠ J

Ekipno osnovnošolsko prvenstvo F12 Ljubljana, Bilten/Bulletin 7 List of teams: Ekipno osnovnošolsko prvenstvo F12 Ljubljana, OŠ J Bilten/Bulletin 7 List of teams: 1. OŠ Janka Modra - Dol pri 1051 1681.8 1. Zidar, Jernej IV 1205 1862 14629585 1015978 2. Kosem, Anton BK 1723 14614839 1015491 3. Hojnik, Andraž BK 1587 1015967 4. Maver,

Prikaži več

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in 4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in tajnico Ingrid Dohodnina & letni obračun od A do Ž

Prikaži več

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ STRELJAČKA UDRUGA ZAGREBA 3. KOLO 1.B HRVATSKE LIGE U GAĐANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA BILTEN Zagreb, Streljana "Dom sp

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ STRELJAČKA UDRUGA ZAGREBA 3. KOLO 1.B HRVATSKE LIGE U GAĐANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA BILTEN Zagreb, Streljana Dom sp BILTEN Zagreb, Streljana "Dom sportova" 18. prosinca 2016. godine 10 m zračna puška muški 2016/2017 PL. NATJECATELJ KLUB - MJESTO GOD. I II III IV V VI S 1 SARJANOVIĆ Ante SK "SOPOT", Zagreb 1984 101,4

Prikaži več

RASPORED I REZULTATI UTAKMICA NEDELJA, STARIJI VETERANI :00 NAŠA KUJNA (SR. MITROVICA) 2:4 RESPEKT (SR. MITROVICA) NEDELJA,

RASPORED I REZULTATI UTAKMICA NEDELJA, STARIJI VETERANI :00 NAŠA KUJNA (SR. MITROVICA) 2:4 RESPEKT (SR. MITROVICA) NEDELJA, RASPORED I REZULTATI UTAKMICA NEDELJA, 23.12.2018. STARIJI VETERANI 23.12.2018. 16:00 NAŠA KUJNA (SR. MITROVICA) 2:4 RESPEKT (SR. MITROVICA) NEDELJA, 23.12.2018. MLAĐI VETERANI 23.12.2018. 17:00 GARNIZON

Prikaži več

Bakovski tek m Baby Dečki BABY (baby tek) Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -katetočke -konkurenca 1 ČERNJAVIČ TINE

Bakovski tek m Baby Dečki BABY (baby tek) Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -katetočke -konkurenca 1 ČERNJAVIČ TINE 100 m Baby Dečki BABY (baby tek) 1 ČERNJAVIČ TINE 2011 VRTEC KRTEK 39 1 0:00:21 0 0 2 DUDEK NEVEN 2011 43 2 0:00:22 0 0 3 FRAS ŽIGA 2011 BAKOVCI 60 3 0:00:23 0 0 4 PERKIČ ROK 2012 VRTEC MS 62 4 0:00:24

Prikaži več

Športni dosežki v šolskem letu 2017/2018 Prvenstvo OŠ Ljubljane v tenisu Učenka Nika Završki je usvojila prvo mesto v kategoriji mlajših deklic. Prven

Športni dosežki v šolskem letu 2017/2018 Prvenstvo OŠ Ljubljane v tenisu Učenka Nika Završki je usvojila prvo mesto v kategoriji mlajših deklic. Prven Športni dosežki v šolskem letu 2017/2018 Prvenstvo OŠ Ljubljane v tenisu Učenka Nika Završki je usvojila prvo mesto v kategoriji mlajših deklic. Prvenstvo OŠ Ljubljane v krosu (skupina B) 1. mesto Žiga

Prikaži več

2. KROG_1SKLML_2015_16

2. KROG_1SKLML_2015_16 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA REZULTATI po odigranem 3. krogu Domači : Gosti Rezultat Kraj Datum Ura Šampion : Interblock 1:2 (1:2) Žalec 15.8.2015 16.00 Maribor : Olimpija Ljubljana 0:4 (0:2) Jarenina 15.8.2015

Prikaži več

II KOLO LETNJEG PRVENSTVA Centralne Srbije Organizator: Priređivač: PS Centralne Srbije P.K. Radnički 1969 Zapisnik Mesto takmičenja: Bazen: SC Park K

II KOLO LETNJEG PRVENSTVA Centralne Srbije Organizator: Priređivač: PS Centralne Srbije P.K. Radnički 1969 Zapisnik Mesto takmičenja: Bazen: SC Park K II KOLO LETNJEG PRVENSTVA Centralne Srbije Organizator: Priređivač: PS Centralne Srbije P.K. Radnički 1969 Zapisnik Mesto takmičenja: Bazen: SC Park Kragujevac (zatvoreni bazen, 50 metara, dubina 2.2m,

Prikaži več