Vzorčna ponudba o medomrežnem povezovanju z mobilnim omrežjem družbe Telekom Slovenije, d.d.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Vzorčna ponudba o medomrežnem povezovanju z mobilnim omrežjem družbe Telekom Slovenije, d.d."

Transkripcija

1 Vzorčna ponudba o medomrežnem povezovanju z mobilnim omrežjem družbe Telekom Slovenije, d.d. Objavljena dne

2 KAZALO 1. UVOD SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE POGOJI IN ZAHTEVE ZA OBRAČUN PROMETA Pogoji Zahtevi za medomrežno povezavo je potrebno priložiti: Obračun prometa, ustvarjenega iz naslova medomrežnega povezovanja s strani Telekoma Slovenije Obračun prometa, ustvarjenega iz naslova medomrežnega povezovanja s strani operaterja KOMERCIALNI POGOJI IN ZAHTEVE ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI Zavarovanje obveznosti ob sklenitvi pogodbe Zavarovanje obveznosti v času trajanja pogodbenega razmerja Zavarovanje obveznosti zaradi neplačevanja obveznosti Poplačilo iz zavarovanja Reklamacije računov Spornost računa Nerazumnost zagotavljanja operaterskega dostopa in storitev v primeru neplačil SANKCIJE ZA KRŠITVE POGOJEV, IZKLJUČITVE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI VELJAVNOST IN ODPOVED POGODB CENE PRIKLJUČITEV MEDOMREŽNIH KAPACITET NA KOMUTACIJSKE CENTRE TELEKOMA SLOVENIJE TESTIRANJE MEDOMREŽNE POVEZAVE CENA ZAKLJUČEVANJA GOVORNIH KLICEV V MOBILNEM OMREŽJU DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE POSTOPEK ZA VZPOSTAVITEV MEDOMREŽNE POVEZAVE ZAVRNITEV MEDOMREŽNE POVEZAVE VELJAVNOST

3 1. UVOD Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) objavlja to vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju v skladu z 2. odstavkom 23. člena ZEKom in odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Agencija) št / z dne Stranki medsebojna razmerja v zvezi z medomrežnim povezovanjem uredita s Pogodbo pod pogoji te Vzorčne ponudbe, ki so sestavni del sklenjene Pogodbe in ob upoštevanju predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Vzorčna ponudba je pripravljena na podlagi odločbe Agencije, ki je med drugim Telekomu Slovenije naložila tudi obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja, zato se določila te Vzorčne ponudbe štejejo za tipska določila Pogodbe o medomrežnem povezovanju, ki veljajo za vse operaterje enako in jih stranki s pogajanji ne moreta urediti drugače. Za razmerja, ki s to Vzorčno ponudbo niso urejena, veljajo določila Obligacijskega zakonika, če ta ne nasprotujejo kogentni specialni ureditvi na področju elektronskih komunikacij. 2. SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI Dostop do javnega mobilnega telefonskega omrežja družbe Telekom Slovenije, z namenom zaključevanja klicev, družba Telekom Slovenije zagotavlja na podlagi Pogodbe o medomrežnem povezovanju. Družba Telekom Slovenije, v skladu s to Vzorčno ponudbo, lahko sklepa Pogodbe o medomrežni povezavi z operaterji javnih komunikacijskih omrežij (v nadaljevanju operaterji), ki so vpisani v uradno evidenco operaterjev Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Agencija) in izpolnjujejo, z Zakonom o elektronskih komunikacijah in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti, predpisane pogoje za opravljanje javnih komunikacijskih storitev. Operater, ki želi vzpostaviti medomrežno povezavo med svojim omrežjem in javnim mobilnim telefonskim omrežjem Telekoma Slovenije, mora podati pisno zahtevo. V zahtevi morajo biti navedeni podatki o vlagatelju zahteve (v nadaljevanju vlagatelj) (firma, sedež, dejavnost, zakoniti zastopnik/i, višina osnovnega kapitala). Zahtevi mora biti priložen Projekt predlagane medomrežne povezave in vse, v nadaljevanju Vzorčne ponudbe, določene priloge. Projekt predlagane medomrežne povezave vsebuje najmanj: predlog načina izvedbe medomrežne povezave, opis storitev, ki bi jih vlagatelj zahteve želel opravljati in predlog komercialnih pogojev za opravljanje storitev na strani vlagatelja zahteve. 3

4 Zahtevi za medomrežno povezavo je potrebno priložiti naslednje splošne priloge: izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ali izpisek iz vpisnika podjetnikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, ki ni starejši od 30 dni, potrdila ustreznih organov, da zoper vlagatelja ni bil uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, kopijo potrdila - izpis iz uradne evidence operaterjev izdan s strani Agencije, za storitev, ki je predmet vloge za medomrežno povezavo in ni starejši od 30 dni, kopije odločb Agencije o dodelitvi številskega bloka naročniških številk, kopijo odločbe Agencije o dodelitvi signalne točke signalizacije št. 7, kontaktne številke oz. naslove 24-urne dežurne službe, izjavo o varovanju poslovne skrivnosti. 3. TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE Za priključitev opreme operaterja na priključno točko Telekoma Slovenije, morajo biti izpolnjeni naslednji tehnični pogoji: A) Priključni točki na mobilno omrežje Telekoma Slovenije sta v centralah Telekoma Slovenije na lokacijah Vilharjeva 23 in Cigaletova 17, Ljubljana. Telekom Slovenije v primeru potrebe operaterja nudi za namene vzpostavitve medomrežne povezave, storitve kolokacijskega prostora na lokaciji Vilharjeva 23, Ljubljana. S storitvami kolokacijskega prostora Telekom Slovenije omogoča operaterju, da inštalira opremo v obstoječ objekt Telekoma Slovenije, z namenom povezave telekomunikacijske opreme operaterja in omrežnih elementov Telekoma Slovenije. B) Medomrežna povezava se izvede z 2Mbit/s vodi E1 v skladu z: ETSI standardi ETS in ETS ali ITU priporočilom G.703. Uporabi se CRC 0. C) Uporablja se signalizacija ISUP v skladu z: ETSI standardi: - ETS do 12, ver.2, - ETS do 19, ver. 2 ali - ETSI EN do 12, ver. 3 in 4, - ETSI EN do 20, ver. 3 in 4, - ETSI EN , ver. 4 ali ITU priporočili: Q.700-Q849, ISUP ver. 2 (Bela knjiga): Q.761-Q.764. D) Sinhronizacija sistema operaterja na sistem Telekoma Slovenije se izvede po principu»master-slave«z ekstrahacijo takta iz 2 Mbit/s povezave v skladu s priporočili ITU-T G.811 in G.812. E) Uporabi se mrežni indikator NI = 2 (dva). 4

5 F) Spojni vodi morajo biti dimenzionirani na 1 % prometnih izgub v glavni prometni uri, signalni vodi morajo biti dimenzionirani na 30 % nominalne bitne hitrosti. G) Na povezavi med dvema centralama morata biti minimalno dva E1 voda in minimalno dva signalna voda. Vsak E1 vod mora imeti prometno ali signalizacijsko izkoriščenih vseh 31 kanalov posameznega E1 voda. H) V kolikor promet na spojnih vodih ne dosega napovedanega oz. v primeru viška kapacitet (predimenzionirani spojni vodi), si Telekom Slovenije pridržuje pravico optimizirati kapacitete spojnih vodov. I) Na signalnih vodih se ne smejo pojavljati signalna sporočila SCCP. J) Usmerjanje deli promet v razmerju 50/50 %, alternativa je druga centrala. Alternativna smer se mora aktivirati tudi ob prejemu zavrnitve klica z razlogom no circuits available. K) Vlagatelj, ki se medomrežno povezuje z mobilnim omrežjem Telekoma Slovenije zagotovi prenos do, v točki A, navedenih priključnih točk. L) Pred vključitvijo mora vlagatelj, ki se priključuje na mobilno omrežje Telekoma Slovenije, skupaj z Telekomom Slovenije opraviti vse teste signalizacije na slojih 2, 3 in 4 po priporočilih ITU ali ETSI. M) Pred vključitvijo mora vlagatelj, ki se priključuje na mobilno omrežje Telekoma Slovenije, skupaj z Telekomom Slovenije opraviti teste vseh predvidenih prometnih primerov. N) Pred vključitvijo mora vlagatelj, ki se priključuje na mobilno omrežje Telekoma Slovenije, skupaj z Telekomom Slovenije opraviti teste obračuna vseh predvidenih prometnih primerov. O) Vlagatelj, ki se priključuje na Telekom Slovenije, mora jamčiti transparenten kanal 64 kbit/s. P) Vlagatelj mora zagotavljati signal, katerega zakasnitev od izvora do ponora ne bo presegala mejnih vrednosti, določenih v standardu ETS Q) Praviloma so vsi prenosniki (kanali) med neposredno povezanima centralama dodeljeni v eno prenosniško skupino. R) Podprti in delujoči morajo biti vsi Opcijski ISUP parametri (na primer Generic Number). S) Uporablja se Global Call Reference. T) Prepovedana so sporočila, ki bi povzročala zaračunavanje odzivnikov uporabnikom mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v primeru neuspešnih klicev. U) Telekom Slovenije lahko zagotovi tudi spojne vode med priključnima točkama Telekoma Slovenije in priključno točko operaterja. Zaradi zagotavljanja višje stopnje zanesljivosti medomrežnega povezovanja, Telekom Slovenije na svoji strani omrežja omogoča: - prenosne kapacitete preko dveh neodvisnih sistemov prenosa in - dostop do lokacij medomrežnega povezovanja po dveh neodvisnih fizičnih (kabelskih) poteh. Telekomom Slovenije in operater se dogovorita, katere redundančne mehanizme bosta koristila pri medomrežnem povezovanju. Če je le mogoče, bo Telekom Slovenije hkrati zagotovil oba redundančna mehanizma (če ne gre za lokacije oz. točke povezovanja, kjer je ekonomsko nesmotrno vzpostavljati redundančno povezavo). Način izvedbe spojnih vodov se dogovori med Telekomom Slovenije, kot ponudnikom spojnih vodov in operaterjem. Stroški spojnih vodov bremenijo 5

6 operaterja. Telekom Slovenije prevzema odgovornost za nedelovanje lastnega omrežja do priključnih točk. Odločitev vlagatelja je, kakšen nivo zanesljivosti zagotavlja za svoj del omrežja in kako se povezuje s Telekomom Slovenije. Zahtevi za medomrežno povezavo je potrebno priložiti naslednje tehnične priloge: Tehnično dokumentacijo, ki vsebuje najmanj: - seznam želenih storitev medomrežnega povezovanja in predlagan način izvajanja storitev, - arhitektura omrežja vlagatelja: osnovne podatke o njegovem omrežju oziroma o opremi, ki jo bo uporabil za medomrežno povezovanje, - predlagan način povezave: tehnični opis predloga povezave, ki vsebuje natančen opis priključne točke na strani operaterja, tehnične karakteristike spojnih vodov s pripadajočimi tehničnimi shemami, v skladu s točko II., Tehnični pogoji te Vzorčne ponudbe, - predlagana začetna kapaciteta povezave s priloženim izračunom v skladu s točko F tega poglavja, ter načrt potreb kapacitet, vključno z načrtom obsega storitev za prvo leto delovanja medomrežne povezave. Tehnične standarde in standarde kakovosti, v skladu s katerimi bodo izvajane storitve medomrežne povezave. Izjavo o skladnosti ISUP in MTP z ETSI/ITU standardi. Izjavo o strinjanju s predlaganim načinom sinhronizacije s sistemom Telekoma Slovenije, navedenim v točki D tega poglavja. 4. POGOJI IN ZAHTEVE ZA OBRAČUN PROMETA 4.1 Pogoji Za izvajanje meritev in obračuna prometa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: A) Vlagatelj zagotavlja IT opremo za merjenje in obračun prometa. B) Vlagatelj se obvezuje, da bo vedno pošiljal le v naprej določene ID-je, s katerimi identificira sebe in storitev. C) V zapisih prometa mora biti vedno prisotna karakteristična klicna številka omrežja (lahko jih je več), ki je potrebna zaradi določitve izvora oziroma ponora (CDR). D) Omrežje, ki se priključuje na mobilno omrežje Telekoma Slovenije, mora posredovati številko A brez modifikacij. E) Podatki, ki se bodo uporabljali za obračun medomrežnega prometa, morajo biti časovno sinhronizirani z GPS. 6

7 4.2 Zahtevi za medomrežno povezavo je potrebno priložiti: Opis IT opreme za merjenje in obračun prometa. Opis načina zaokroževanja sekund za merjenje prometa in način generiranja CDRjev za obračun. Navesti in definirati vse fiksne IP naslove, preko katerih bo potekal promet (če je to predmet Pogodbe). 4.3 Obračun prometa, ustvarjenega iz naslova medomrežnega povezovanja s strani Telekoma Slovenije Telekom Slovenije bo na podlagi svojih meritev operaterju do 15. dne v mesecu za pretekli mesec izstavil račun za vse klice, ki jih Telekom Slovenije zaračuna operaterju, opravljene po medomrežni povezavi, za katere je z operaterjem sklenil pogodbo o medomrežnem povezovanju. V računu mora biti ločeno po vrstah prometa prikazano: seštevek trajanja vseh obračunanih klicev v sekundah, ki je zaokrožen na najbližjo minuto in v obračunu izražen v minutah, cene po storitvah brez DDV, valuta. Obračun prometa, ustvarjenega iz naslova medomrežnega povezovanja, je produkt trajanja obračunanih klicev in tarife, določene v vzorčni ponudbi oziroma v pogodbi. 4.4 Obračun prometa, ustvarjenega iz naslova medomrežnega povezovanja s strani operaterja Operater bo na podlagi svojih meritev Telekomu Slovenije do 15. dne v mesecu za pretekli mesec izstavil račun za vse klice, ki jih operater zaračunava Telekomu Slovenije, opravljene po medomrežni povezavi, za katere je s Telekomom Slovenije sklenil pogodbo o medomrežnem povezovanju. V računu mora biti ločeno po vrstah prometa prikazano: seštevek trajanja vseh obračunanih klicev v sekundah, ki je zaokrožen na najbližjo minuto in v obračunu izražen v minutah, cene po storitvah brez DDV, valuta. Obračun prometa, ustvarjenega iz naslova medomrežnega povezovanja, je produkt trajanja obračunanih klicev in tarife, določene v vzorčni ponudbi oziroma v pogodbi. 7

8 5. KOMERCIALNI POGOJI IN ZAHTEVE Vzpostavitev medomrežne povezave se lahko prične, ko so izpolnjeni naslednji pogoji: podpisana Pogodba o medomrežni povezavi, podpisan Dogovor o vzpostavitvi in delovanju medomrežne povezave, spojni vodi so nameščeni do priključnih točk na strani Telekoma Slovenije, vse obveznosti iz naslova vzpostavitve medomrežne povezave so v celoti poravnane. Izpolnjeni pogoji predstavljajo popolno vlogo vlagatelja. Telekom Slovenije bo s postopki priključevanja opreme pogodbenega vlagatelja na svoje omrežje pričel po podpisu Pogodbe o medomrežnem povezovanju, v skladu z Dogovorom o vzpostavitvi in delovanju medomrežne povezave. Dogovor o vzpostavitvi in delovanju medomrežne povezave določa najmanj naslednje elemente: čas potreben za vzpostavitev medomrežne povezave, terminski načrt vzpostavitve medomrežne povezave, poti, postopke in kontaktne točke sporočanja v primeru napak, postopek reševanja in kontaktne točke v primeru težav delovanja medomrežne povezave. Čas potreben za vzpostavitev medomrežne povezave, ko so izpolnjeni pogoji je petnajst (15) delovnih dni. Ko je medomrežna povezava vzpostavljena, sledi postopek testiranja. Trajanje in obseg testiranja je odvisen od storitev medomrežne povezave, ki se bodo izvajale v skladu s sklenjeno Pogodbo. Predviden čas potreben za testiranje je petnajst (15) delovnih dni. Zahtevi za medomrežno povezavo je potrebno priložiti: potrdilo finančne institucije o plačilni sposobnosti (AJPES ali poslovna banka pri kateri ima vlagatelj transakcijski račun, preko katerega opravi večino poslov), predlog garancije za plačilo naročenih kapacitet povezave in za plačilo pogodbenih obveznosti najmanj za prvo leto predlagane povezave (predlog garancije za resnost izvedbe posla). Garancija za plačilo storitev, na podlagi sklenjene pogodbe o medomrežni povezavi, se dogovori s pogodbo, pri tem se upošteva boniteta vlagatelja zahteve za vzpostavitev medomrežne povezave. 8

9 6. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI Telekom Slovenije je zaradi odgovornosti do vseh svojih strank in delničarjev dolžan zagotoviti, da so njegovi gospodarski interesi zavarovani in da njegove storitve niso na voljo brezpogojno v primerih, ko obstajajo dokazi, da se pojavlja tveganje neplačila. Telekom Slovenije se zaveda, da mora biti v primeru, ko obstaja takšno tveganje, vzpostavljeno ravnotežje med njegovimi poslovnimi interesi ter med interesi telekomunikacijskega trga. Vsi ukrepi za omejevanje tveganja bodo skladni z zakonodajo o varstvu konkurence ter se bodo izvajali na dosleden in nediskriminatoren način. 6.1 Zavarovanje obveznosti ob sklenitvi pogodbe Telekom Slovenije bo pred sklenitvijo vsake pogodbe zaradi preverjanja bonitete operaterja pozval k predložitvi obrazcev BON1 in BON2. Operater mora za zavarovanje svojih obveznosti, ki so predmet katere koli pogodbe, sklenjene na podlagi te vzorčne ponudbe, v roku 15 dni od podpisa pogodbe predložiti enega od naslednjih finančnih instrumentov z veljavnostjo najmanj eno leto: menico z avalom banke oziroma druge finančne organizacije s prvovrstno finančno boniteto, bančno garancijo, ki je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv in izdana s strani prvorazredne banke, poroštvo finančne organizacije ali druge kredibilne pravne osebe s prvovrstno finančno boniteto, avans. Vrednost zavarovanja mora biti v višini: ene šestine ocenjenega letnega prometa operaterja do Telekoma Slovenije za storitve, ki so predmet pogodbe, če bonitetna ocena izkazuje manjše tveganje poslovanja (ocene SB1, SB2, SB3 in SB4), ene tretjine ocenjenega letnega prometa operaterja do Telekoma Slovenije za storitve, ki so predmet pogodbe, če bonitetna ocena izkazuje večje tveganje poslovanja (ocene SB5, SB6, SB7, SB8, SB9 in SB10) ali če podjetje še nima bonitetne ocene. Ob sklenitvi pogodbe lahko operater namesto enega izmed finančnih instrumentov iz 4. odstavka tega poglavja predloži za zavarovanje svojih obveznosti tudi bianco menico brez preklica, skupaj z menično izjavo ter nepreklicno in brezpogojno pooblastilo izdajatelja banki za unovčenje menice, če izpolnjuje naslednja pogoja: da ima bonitetno oceno SB1 do SB4 in da nima nobenih neporavnanih zapadlih obveznosti za katere koli storitve, ki so predmet te vzorčne ponudbe. Vsi stroški pridobitve izbranega finančnega instrumenta bremenijo operaterja. Banke oziroma druge finančne organizacije morajo za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB - ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Izbrani finančni instrument mora operater posredovati priporočeno s povratnico na naslov Telekom Slovenije, d.d., Sektor za veleprodajo, Cigaletova 15, 1546 Ljubljana. Točen znesek določi Telekom Slovenije na podlagi veljavnega cenika in planov operaterja, ki jih je operater dolžan predložiti pred podpisom pogodbe. V primeru obojestranske plačilne obveznosti se pri višini zavarovanja upošteva neto plačilna obveznost operaterja. 9

10 6.2 Zavarovanje obveznosti v času trajanja pogodbenega razmerja Če se med pogodbenim odnosom bistveno spremenijo cene ali obseg storitev (več kot za 20% glede na planirano vrednost), lahko operater ali Telekom Slovenije zahtevata prilagoditev višine vrednosti zavarovanja iz 5. odstavka tega poglavja. Telekom Slovenije lahko zahteva prilagoditev višine vrednosti zavarovanja iz 5. odstavka tega poglavja tudi v primeru poslabšanja bonitetne ocene operaterja. Prilagoditev mora biti izvedena v 15 dneh po pozivu. Operater lahko zahteva prilagoditev višine vrednosti zavarovanja iz 5. odstavka tega poglavja v primeru izboljšanja bonitetne ocene operaterja vsaj na oceno SB4, če nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Telekoma Slovenije. Operater, ki je ob sklenitvi ali v času trajanja pogodbe zaradi ocene, ki izkazuje večje tveganje poslovanja, predložil zavarovanje v skladu s 4. odstavkom tega poglavja, lahko v primeru: izboljšanja bonitetne ocene na vsaj SB4, če nima neporavnanih zapadlih pogodbenih obveznosti do Telekoma Slovenije in če v prihodnjem letu ne pričakuje povečanja načrtovanega prometa za več kot 50%, najkasneje na dan poteka veljavnosti zavarovanja predloži bianco menico brez preklica, skupaj z menično izjavo ter nepreklicno in brezpogojno pooblastilo za unovčenje menice. V primeru, da operaterju, ki je bil zaradi izpolnjevanja pogojev, določenih v tem poglavju, upravičen za zavarovanje svojih obveznosti predložiti bianco menico, bonitetna ocena pade pod SB4, je operater dolžan v 15 dneh od prejema poziva Telekoma Slovenije predložiti drug finančni instrument zavarovanja skladno s 4. in 5. odstavkom tega poglavja. Po predložitvi finančnega instrumenta iz 4. odstavka tega poglavja Telekom Slovenije vrne operaterju ob sklenitvi pogodbe ali med pogodbenim odnosom predloženo bianco menico. V primeru poteka veljavnosti zavarovanja mora operater na dan poteka zavarovanja predložiti novo ustrezno zavarovanje. 6.3 Zavarovanje obveznosti zaradi neplačevanja obveznosti Telekom Slovenije lahko zahteva od operaterja zavarovanje pogodbenih obveznosti, če operater ne poravna svojih obveznosti niti v roku iz opomina. V tem primeru mora operater v roku 15 dni od pisnega poziva plačati vse zapadle obveznosti ter predložiti izbrani instrument zavarovanja iz 4. odstavka tega poglavja. Vrednost zavarovanja mora biti v višini vsote zadnjih štirih mesečnih računov za storitve, ki so predmet pogodbe. 6.4 Poplačilo iz zavarovanja Telekom Slovenije se lahko iz zavarovanja poplača v primeru: neplačila nespornih zapadlih pogodbenih obveznosti, če jih operater tudi v roku 15 dni od prejema pisnega opomina na plačilo s strani Telekoma Slovenije ni plačal, neplačila nespornih zapadlih pogodbenih kazni po vzorčni ponudbi oziroma pogodbi, če jih operater tudi v roku 15 dni od prejema pisnega opomina na plačilo s strani Telekoma Slovenije ni plačal, neplačila odškodnine za škodo, ki jo je operater povzročil Telekomu Slovenije s kršitvijo pogodbenih obveznosti in tehničnih standardov, če jih operater tudi v roku 15 dni od prejema pisnega opomina na plačilo s strani Telekoma Slovenije ni plačal. 10

11 Telekom Slovenije bo s pisnim opominom operaterja pozval k poplačilu obveznosti in ga tudi seznanil z namero o unovčitvi zavarovanja po izteku 15 dnevnega roka od prejema pisnega opomina. Zavarovanje se lahko unovči samo za storitve, ki so predmet pogodbe. V primeru, da pride do poplačila iz zavarovanja pogodbenih obveznosti ali do predložitve na unovčenje, se operater zaveže, da bo v roku 15 dni od unovčitve na poziv Telekoma Slovenije predložil novo zavarovanje, pri čemer sme operater izbirati samo med finančnimi instrumenti iz 4. odstavka tega poglavja. Telekom Slovenije se obvezuje, da bo po preteku veljavnosti pogodbe in poravnanih vseh obveznostih operaterja do Telekoma Slovenije operaterju vrnil vse neizkoriščene instrumente za zavarovanje plačil. 6.5 Reklamacije računov Operater naj podaja reklamacije v skladu z načelom vestnosti in poštenja ter dobro poslovno prakso. V primeru reklamacije računa je operater dolžan za sporni del podati pisni ugovor najkasneje v roku 15 dni od prejema računa. Operater mora Telekomu Slovenije poslati pisno reklamacijo, v kateri: določno navede, s katerimi postavkami na izstavljenem računu se ne strinja, obrazloži razloge, zakaj se z njimi ne strinja, priloži dokazila za svoje navedbe, predlaga ustrezno rešitev nastale situacije. Operater mora plačati nesporni del računa in v primeru zamude pri plačilu tudi zamudne obresti za nesporni del reklamiranega računa. Razlogi, ki jih bo Telekom Slovenije upošteval pri odločanju o upravičenosti reklamacije, so lahko: cena, količina in kvaliteta storitev (storitve niso bile naročene ali pa niso bile dostavljene v takšni količini in takšne kvalitete, da bi ustrezale namenu, za katerega so bile naročene skladno s pogodbo ali vzorčno ponudbo) in napake na računu. Vse reklamacije, podane iz drugih razlogov, bo Telekom Slovenije zavrgel. Telekom Slovenije pri obravnavanju upravičenosti reklamacij ne bo upošteval reklamacij zaradi razlogov, ki jih operater ni navedel v skladu s 3. odstavkom tega podpoglavja in za njih v reklamaciji ni predložil dokazov (nepopolna reklamacija). Takšne reklamacije in reklamacije, ki ne bodo vložene pravočasno, bo Telekom Slovenije zavrgel. Če Telekom Slovenije reklamacije ne zavrže zaradi razlogov iz prejšnjih odstavkov, bo o reklamaciji odločil v roku največ 15 dni in o tem pisno obvestil operaterja. Telekom Slovenije presojo utemeljenosti reklamacije opravi na podlagi dejstev in dokazov operaterja v predloženi reklamaciji, lastnih tehničnih podatkov in določb veljavne vzorčne ponudbe. Če Telekom Slovenije v reklamacijskem postopku ugotovi, da je reklamacija operaterja utemeljena, reklamaciji ugodi in operaterju izstavi ustrezen dobropis. V primeru, da ugotovi, da reklamacija ni utemeljena, Telekom Slovenije reklamacijo zavrne z obrazloženim odgovorom na reklamacijo. 11

12 6.6 Spornost računa Sporen račun je tisti račun, za katerega operater pred pristojnim organom v roku 20 dni od dneva, ko prejme odločitev Telekoma Slovenije o zavrnitvi reklamacije ali že prej sproži ustrezen postopek za ugotovitev presoje skladnosti na računu obračunane postavke z veljavnimi odločbami APEK ali zakonom oz. drug postopek za ugotovitev neobstoja terjatve po spornem računu, v nasprotnem primeru lahko Telekom Slovenije od operaterja zahteva predložitev zavarovanj, se poplača iz predloženih zavarovanj in zoper operaterja uveljavlja sankcije za kršitve pogodbe v skladu s to vzorčno ponudbo. Operater je dolžan Telekom Slovenije najkasneje v roku 25 dni po prejemu odločitve Telekoma Slovenije o zavrnitvi reklamacije pisno obvestiti o vložitvi predloga, tožbe ali drugega ustreznega zahtevka, ki ga je pred pristojnim organom sprožil zaradi nestrinjanja z zavrnjeno reklamacijo, in predloži kopijo le-tega s potrdilom o priporočeni poslani pošiljki oz. potrdilom pristojnega organa o vložitvi njegove zahteve. V primeru, da je postopek pred pristojnim organom že uveden, mora operater o postopku v istem roku Telekom Slovenije pisno obvestiti in navesti pred katerim pristojnim organom, za katero obračunano postavko na računu in pod katero opravilno številko se postopek presoje skladnosti vodi (če s podatkom o opravilni številki razpolaga, sicer je dolžan predložiti kopijo zahteve s potrdilom o vročitvi). V kolikor operater ravna v skladu s prejšnjima odstavkoma (in pod pogojem, da v roku plača nesporni del računa) ter če pristojni organ z dokončno odločbo oz. s pravnomočno sodno odločbo predlog, tožbo ali drug vložen zahtevek operaterja zavrže, zavrne ali postopek ustavi ali ugotovi utemeljenost izdanega računa oz. skladnost na računu obračunanih postavk z veljavnimi odločbami APEK in zakonom v postopku (račun postane nesporen), lahko Telekom Slovenije zahteva od operaterja zavarovanje pogodbenih obveznosti, se poplača iz predloženih zavarovanj in uveljavlja sankcije v skladu s to vzorčno ponudbo. Operater je dolžan o odločitvi pristojnega organa iz prejšnjega odstavka v roku 3 dni po prejemu odločitve obvestiti Telekom Slovenije. 6.7 Nerazumnost zagotavljanja operaterskega dostopa in storitev v primeru neplačil Zagotavljanje katerekoli zahteve za operaterski dostop in katerekoli od storitev šteje za nerazumno, če je Telekom Slovenije operaterju izstavil račun za opravljeno storitev, operater pa ni vložil reklamacije ali je bila ta zavržena ali v primeru, ko je postal račun nesporen po določilih prejšnjega podpoglavja in pri tem: ni poravnal svojih nespornih zapadlih obveznosti niti v roku 15 dni iz pisnega opomina ali ni poravnal svojih nespornih zapadlih obveznosti niti v roku iz pisnega opomina, zaradi česar je Telekom Slovenije unovčil pogodbeno dogovorjeno zavarovanje, operater pa na pisno zahtevo Telekoma Slovenije v roku 15 dni ni predložil novega zavarovanja. Kljub neplačilu nespornega računa se zagotavljanje operaterskega dostopa in storitev šteje za razumno, če: se operater in Telekom Slovenije dogovorita, da bo operater v določenem roku ponudil primerno zavarovanje za izpolnitev svoje obveznosti ali operater predloži Telekomu Slovenije načrt poplačila obveznosti, iz katerega so razvidni roki in zneski poplačila, Telekom Slovenije pa se z njim strinja. V primeru, da operater ne izpolnjuje dogovorjenega iz prejšnjega odstavka niti v roku 15 dni po pisnem opominu, se zagotavljanje storitev šteje za nerazumno. 12

13 Telekom Slovenije nerazumnim zahtevam za ponujanje svojih storitev ni dolžan ugoditi, kakor tudi ni dolžan vztrajati v pogodbenem razmerju z operaterjem, ki zahteva zagotavljanje storitev pod nerazumnimi pogoji. Telekom Slovenije bo pred nameravanim prenehanjem zagotavljanja storitev uveljavil ukrepe iz poglavja Sankcije za kršitve pogojev, izključitve in omejitve odgovornosti. 7. SANKCIJE ZA KRŠITVE POGOJEV, IZKLJUČITVE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI V primeru kršitev tehničnih pogojev s strani operaterja lahko Telekom Slovenije uveljavlja naslednje sankcije: zahteva odpravo kršitev v roku do 15 dni, izključi operaterjevo opremo, ki povzroča motnje ali škodo, uveljavlja odškodnino za povzročeno škodo, operaterju v celoti ali delno začasno onemogoči dostop do omrežja, objektov in naprav, če ravnanje operaterja ali njegovega končnega uporabnika vpliva na zagotavljanje varnosti obratovanja omrežja, vzdrževanja celovitosti omrežja, zaščite podatkov ali zagotavljanja medsebojnega delovanja storitev. Telekom Slovenije lahko v primerih nerazumnih zahtev za zagotavljanje storitev iz poglavja zavarovanje obveznosti uveljavi ukrepe v naslednjem vrstnem redu: če operater v roku iz opomina ne poravna svojih nespornih zapadlih obveznosti ali v postavljenem roku ne predloži novega ustreznega zavarovanja, zavrne vsako zahtevano razširitev ali povečanje obstoječih pogodbenih storitev iz kršene pogodbe, po 45 dneh po izteku roka iz opomina ali roka za predložitev primernega zavarovanja za izpolnitev svoje obveznosti ali roka za izpolnitev načrta poplačila obveznosti dokončno preneha z zagotavljanjem operaterskega dostopa in storitev, za katere ni prejel plačila. Telekom Slovenije bo o nameravanih ukrepih zoper operaterja pravočasno, najkasneje ob izteku roka iz opomina, obvestil operaterja in APEK. Obvestilo iz prejšnjega odstavka bo vsebovalo naslednje elemente: rok za prenehanje zagotavljanja storitev, ki ne bo krajši od 45 dni, način obveščanja končnih uporabnikov operaterja o prenehanju zagotavljanja storitev operaterju in možnostih prehoda na drugega operaterja, navedbo vseh javnih komunikacijskih storitev, ki jih bo Telekom Slovenije po prenehanju zagotavljanja storitev operaterju še naprej zagotavljal končnim uporabnikom operaterja, rok, do katerega bo Telekom Slovenije storitve iz prejšnje alineje zagotavljal končnim uporabnikom operaterja. Telekom Slovenije lahko navedene sankcije uveljavlja v sorazmernosti s težo kršitve. Odškodninska odgovornost operaterja ni podana, kadar kršitve ni zakrivil niti sam, niti nihče od njegovih zaposlenih, podizvajalcev ali drugih z njim povezanih oseb ali je do škode prišlo zaradi višje sile. Telekom Slovenije operaterju ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročil z izvrševanjem opisanih sankcij. 13

14 V naslednjih primerih Telekom Slovenije operaterju ne odgovarja za škodo razen, če dokazano ravna z namenom povzročiti škodo ali povzroči škodo iz hude malomarnosti: izpad omrežja ali določene naprave zaradi okvare, vzdrževanja ali iz drugih razlogov, vsakršne začasne ali trajne izključitve ali omejitve dostopa zaradi zagotavljanja varnosti obratovanja omrežja, vzdrževanja celovitosti omrežja, zaščite podatkov ali zagotavljanja medsebojnega delovanja storitev, začasna omejitev dostopa operaterja zaradi razlogov popravila, vzdrževanja ali nadgradnje omrežja ali opreme Telekoma Slovenije ali iz drugih pomembnih razlogov, ravnanje, utemeljeno na predpisih oziroma odločbi državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, če gre za škodo, ki je nastala operaterjevim končnim uporabnikom, če gre za škodo, ki izvira iz vsebine, ki se prenaša po omrežju, če gre za škodo, ki je nastala kot posledica višje sile. V primeru da operater: nepooblaščeno posega v naprave ali odstrani naprave Telekoma Slovenije ali, ne prilagodi delovanja svoje terminalske opreme veljavnim predpisom ali, ne omogoča meritev, odprave napak in drugih del, ki jih izvaja Telekom Slovenije ali, njegov pooblaščeni izvajalec na omrežni priključni točki in svojega ravnanja v 15 dneh po prejemu pisnega opozorila ne uskladi z zahtevami Telekoma Slovenije, lahko Telekom Slovenije začasno in na stroške operaterja izključi posamezni dostop ali storitev. Začasna izključitev sme trajati toliko časa, dokler za to obstajajo razlogi. 8. VELJAVNOST IN ODPOVED POGODB Pogodba se sklene za nedoločen čas. Stranki lahko odpovesta pogodbo s 3 mesečnim odpovednim rokom, ki začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu po prejemu pisne odpovedi. Telekom Slovenije lahko odpove pogodbeno razmerje le ob hkratni ponudbi nove pogodbe. Če operater v roku 15 dni od podpisa pogodbe ne predloži zavarovanja obveznosti v skladu z vzorčno ponudbo, pogodba ne stopi v veljavo. Telekom Slovenije oziroma operater ima pravico odpovedati pogodbo tudi: z odpovednim rokom 30 dni, če izgubi zakonski položaj operaterja s pomembno tržno močjo oziroma v odnosu do operaterja izgubi dolžnost sklenitve pogodbe, z odpovednim rokom 30 dni od posredovanja obvestila operaterju in APEK-u o nameravanem prenehanju zagotavljanja storitev iz poglavja Sankcije za kršitve pogojev, izključitve in omejitve odgovornosti, brez odpovednega roka, če se nad Telekomom Slovenije oziroma operaterjem začne stečajni postopek. Pogodba je razvezana po samem zakonu, če katerikoli od operaterjev po zakonu preneha biti upravičen za opravljanje storitev, ki so bistvenega pomena za izvajanje pogodbe. V primeru prekinitve zagotavljanja storitev iz kakršnegakoli razloga je Telekom Slovenije upravičen do plačila za vse storitve, ki so bile opravljene pred prekinitvijo v skladu s pogoji, ki so bili veljavni pred prekinitvijo zagotavljanja storitev. 14

15 9. CENE 9.1 PRIKLJUČITEV MEDOMREŽNIH KAPACITET NA KOMUTACIJSKE CENTRE TELEKOMA SLOVENIJE DOSTOPOVNA KAPACITETA Enota Cena brez DDV Cena z DDV Priključnina za spojni vod s kapaciteto 2 Mbit/s priklop 3.445, ,19 SIGNALIZACIJA Enota Cena brez DDV Cena z DDV Vzpostavitev in testiranje signalnega voda ISUP št. 7 priklop 2.734, ,75 MESEČNO VZDRŽEVANJE DOSTOPOVNIH KAPACITET IN SIGNALIZACIJE Mesečna vzdrževalnina Enota Cena brez DDV Cena z DDV Mesečni obračun 459,02 550, TESTIRANJE MEDOMREŽNE POVEZAVE Testiranje medomrežne povezave v skladu s priporočili ITU oz. ETSI Enota Cena brez DDV Cena z DDV test 3.900, , CENA ZAKLJUČEVANJA GOVORNIH KLICEV V MOBILNEM OMREŽJU DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE Cena zaključevanja govornega klica v mobilnem omrežju družbe Telekom Slovenije Enota Cena brez DDV Cena z DDV minuta 0,0352 * 0,0422 * Opomba: v skladu z Odločbo številka / z dne in z veljavnostjo

16 10. POSTOPEK ZA VZPOSTAVITEV MEDOMREŽNE POVEZAVE A) Telekom Slovenije pri sklenitvi Pogodb o medomrežni povezavi uporablja enakovredne pogoje medomrežnega povezovanja v enakovrednih okoliščinah za operaterje, ki zagotavljajo enakovredne storitve. Zahtevo za medomrežno povezavo z mobilnim omrežjem Telekoma Slovenije vlagatelj pošlje na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Sektor za veleprodajo, Cigaletova 15, 1546 Ljubljana, SI, s pripisom»zahteva za medomrežno povezavo ne odpiraj«. B) Telekom Slovenije v roku največ petnajstih (15) dni preuči zahtevo in po potrebi zahteva dodatna pojasnila, ki jih mora operater predložiti v roku nadaljnjih osmih (8) dni. V kolikor Telekom Slovenije dodatnih pojasnil v tem roku ne prejme, zahtevo zavrne. Če Telekom Slovenije nima zahtev po dodatnih pojasnilih, pošlje operaterju v podpis Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti. Operater mora vrniti podpisan Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti v petih (5) dneh od prejema, sicer se šteje, da je od svoje namere odstopil. C) Telekom Slovenije v roku osmih (8) dni od prejema s strani operaterja podpisanega Dogovora o varovanju poslovne skrivnosti pošlje operaterju v podpis Pogodbo o medomrežnem povezovanju in ga hkrati obvesti o potrebni višini zavarovanja bodočih pogodbenih obveznosti. Vlagatelj mora na predlog Pogodbe odgovoriti in Telekomu Slovenije posredovati morebitne pripombe v roku petnajstih (15) dni od prejema. V kolikor Telekom Slovenije v roku ne prejme odgovora ali podpisane Pogodbe, se šteje, da zahteva ni bila vložena. D) Telekom Slovenije takoj po prejemu s strani operaterja podpisane Pogodbe o medomrežnem povezovanju in dokazila o zavarovanju pozove operaterja k vzpostavitvi spojnih vodov do priključne točke Telekoma Slovenije. V ta namen Telekom Slovenije operaterju pošlje Dogovor o vzpostavitvi medomrežne povezave. E) Telekom Slovenije po vzpostavitvi spojnih vodov v skladu z Dogovorom o vzpostavitvi medomrežne povezave, v sodelovanju z operaterjem, izvede medomrežno povezavo in ustrezna testiranja v roku tridesetih (30) dni. 11. ZAVRNITEV MEDOMREŽNE POVEZAVE Telekom Slovenije zavrne zahtevo za medomrežno povezavo, če vlagatelj ne izpolnjuje vseh pogojev v skladu s to Vzorčno ponudbo. 16

17 12. VELJAVNOST Ta Vzorčna ponudba se objavi na spletni strani družbe Telekom Slovenije in velja od dalje. Rudolf Skobe Predsednik uprave 17

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.07.2012 Tušmobil d.o.o. Kazalo UVOD... 3 I. Splošna določila in pogoji... 3 II. Tehnični pogoji

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim omrežjem za zagotavljanje storitev IP telefonije družbe MEGA M, d.o.o., Velenje Objavljena

Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim omrežjem za zagotavljanje storitev IP telefonije družbe MEGA M, d.o.o., Velenje Objavljena Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim omrežjem za zagotavljanje storitev IP telefonije družbe MEGA M, d.o.o., Velenje Objavljena 4.5.2016 Velja od 1.6.2016 MEGA M, d.o.o., Velenje KAZALO 1.

Prikaži več

VZORČNA PONUDBA ZA MEDOMREŽNO POVEZOVANJE Z JAVNIM FIKSNIM TELEFONSKIM OMREŽJEM DRUŽBE TELEMACH D.O.O. Objavljena: Velja od Telemac

VZORČNA PONUDBA ZA MEDOMREŽNO POVEZOVANJE Z JAVNIM FIKSNIM TELEFONSKIM OMREŽJEM DRUŽBE TELEMACH D.O.O. Objavljena: Velja od Telemac VZORČNA PONUDBA ZA MEDOMREŽNO POVEZOVANJE Z JAVNIM FIKSNIM TELEFONSKIM OMREŽJEM DRUŽBE TELEMACH D.O.O. Objavljena: 30.6.2017 Velja od 1.8.2017 Telemach d.o.o. KAZALO PRAVNA PODLAGA....3 SPLOŠNO...3 PREDMET

Prikaži več

Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem Novatel d.o.o. Velja od Novatel d.o.o.

Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem Novatel d.o.o. Velja od Novatel d.o.o. Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem Novatel d.o.o. Velja od 03.06.2016 Novatel d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji... 3 Pogoji

Prikaži več

Vzorcna ponudba za medomrezno povezavo_Javno fiksno telefonsko omrežje (Veljavnost )

Vzorcna ponudba za medomrezno povezavo_Javno fiksno telefonsko omrežje (Veljavnost ) VZORČNA PONUDBA ZA MEDOMREŽNO POVEZOVANJE Z JAVNIM FIKSNIM TELEFONSKIM OMREŽJEM SI.MOBIL ki stopi v veljavo dne 01.04.2016 2 UVOD Si.mobil objavlja to vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju v skladu

Prikaži več

rio_amis objava

rio_amis objava Vzorčna ponudba za zaključevanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji Amis Objavljeno: 1. 12. 2014 Velja od: 1. 12. 2014 Amis d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, tel.: +386

Prikaži več

Memo

Memo VZORČNA PONUDBA ZA MEDOMREŽNO POVEZOVANJE Z JAVNIM FIKSNIM TELEFONSKIM OMREŽJEM SI.MOBIL ki stopi v veljavo dne 1. 5. 2016 2 UVOD Si.mobil objavlja to vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju v skladu

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več