RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RAZPISNA DOKUMENTACIJA"

Transkripcija

1 Obrazec 1 PONUDNIK: RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS NADGRADNJO GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 (ponudnik označi kaj je predmet njegove ponudbe) OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL dne , št. objave: JN49/2014 ODPRTI POSTOPEK Ponudnik nastopa: 1. sam 2. s skupno ponudbo 3. s podizvajalci (način nastopa ponudnik ustrezno obkroži) Datum: Žig: Podpis: JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 1

2 Obrazec 2 VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE Opomba: Ponudnik izdela vsebino ponudbene dokumentacije in jo tekoče oštevilči priloži KAZALO! JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 2

3 Obrazec 3 PODATKI O PONUDNIKU Firma oz. ime ponudnika: Naslov: Zakoniti zastopnik ponudnika: Matična številka: Davčna številka: Številka transakcijskega računa: Telefax: E - mail: Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe: Število redno zaposlenih delavcev: Število pogodbeno zaposlenih delavcev: Datum: Žig: Podpis: Opomba: V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 3

4 Obrazec 3/1 PODATKI O PODIZVAJALCIH Firma oz. ime podizvajalca: Naslov: Zakoniti zastopnik podizvajalca: Matična številka: Davčna številka: Številka transakcijskega računa: Telefax: E - mail: Odgovorna oseba podizvajalca za izvedbo razpisanih del: Število redno zaposlenih delavcev: Število pogodbeno zaposlenih delavcev: Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal: Vrednost del (brez DDV): SOGLASJE PODIZVAJALCA: Podizvajalec, (naziv in naslov podizvajalca) soglašam, da naročnik naše terjatve do dobavitelja (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil dobavitelj. Datum: Žig: Podpis: Opomba: Obrazec 3/1 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 4

5 Obrazec 4 IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV IN O IZVEDBI DEL PONUDNIK: i z j a v l j a m o, da smo seznanjeni z vsemi določili Povabila in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila (razpisna dokumentacija), da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. Datum: Žig: Podpis: JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 5

6 Navodila k Obrazcem 5 DOKAZILA ZA PRIZNANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI, ZAHTEVANA V XI. POGLAVJU 5/1 Dokazila na obrazcu 5/1, ki zajema naslednje izjave: - IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo. - IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA, da glede na predmet javnega naročila izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. - IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot: hudodelsko združevanje, jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti in za prestopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. - IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. - IZJAVA PONUDNIKA/PARTERJA/PODIZVAJALCA, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. - IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA, da ima na dan ko se izteče rok za oddajo ponudbe plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države v kateri imamo sedež oz. določbami Republike Slovenije in ima hkrati imeti na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije. - IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA, da mu v zadnjih 3 letih šteto od roka za objavo naročila na Portalu javnih naročil ni bila s strani kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil. 5/1.1 POOBLASTILO na obrazcu 5/1.1 za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe, 5/1.2 POOBLASTILO na obrazcu 5/1.2 za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe, 5/2 POOBLASTILO na obrazcu 5/2 ponudnika/partnerja za neposredna plačila podizvajalcem. OPOMBA: 1. V primeru predložitve skupne ponudbe se dokazila o izpolnjevanju pogojev iz XI. poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega posameznega ponudnika posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu. 2. V primeru izvedbe del s podizvajalci se dokazila o izpolnjevanju pogojev iz XI. poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega podizvajalca posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 6

7 obrazec 5/1 IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA O PRIZNANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI PONUDNIK/PARTNER /PODIZVAJALEC: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, - da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo; - da glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; - da ponudnik/partner/podizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot: hudodelsko združevanje, jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti in za prestopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. - da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 oziroma 81. a člena ZJNVETPS. - da zoper nas ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost, da nismo v katerem koli podobnem položaju; - da imamo na dan ko se izteče rok za oddajo ponudbe plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države v kateri imamo sedež oz. določbami države Slovenije; - da nam v zadnjih 3 letih šteto od roka za objavo naročila na Portalu javnih naročil ni bila s strani kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil. S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. Datum: Žig: Podpis: OPOMBA: Obrazec 5/1 se izpolni za VSE ponudnike/partnerje/podizvajalce! Obrazec se kopira v potrebnem številu. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 7

8 obrazec 5/1.1 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE (naziv pooblastitelja) Koroški gasilski zavod, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št., z dne od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Podatki o pravni osebi: Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: Datum: Podpis pooblaščene osebe OPOMBA: Obrazec 5/1.1 se izpolni za VSE ponudnike/partnerje/podizvajalce! JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 8

9 obrazec 5/1.2 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE Spodaj podpisani (ime in priimek), zakoniti zastopnik/prokurist ponudnika/partnerja/podizvajalca pooblaščam Koroški gasilski zavod, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št., z dne od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: OBČINA ROJSTVA: DRŽAVA ROJSTVA: NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: (ulica in hišna številka): (poštna številka in pošta): DRŽAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: Datum: Podpis pooblaščene osebe OPOMBA: Obrazec 5/1.2 se izpolni za VSE zakonite zastopnike ponudnika/partnerja/podizvajalca! JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 9

10 obrazec 5/2 POOBLASTILO PONUDNIK/PARTNER: pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke (obrazec 3/1). To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:, objavljen na portalu javnih naročil pod št. ob-, z dne. Datum: Žig: Podpis: OPOMBA: Obrazec 5/2 se izpolni za ponudnika in za VSE partnerje! JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 10

11 Navodila k obrazcem 6 DOKAZILA ZA PRIZNANJE EKONOMSKO-FINANČNIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI,ZAHTEVANA V XII. POGLAVJU 1. EKONOMSKO FINANČNI POGOJI a. Gospodarske družbe - potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S.BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in - podatke bank(e) o solventnosti in neblokiranosti TRR za obdobje zadnjih 6 mesecev pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil. b. Zadruge - potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in - podatke bank(e) o solventnosti in neblokiranosti TRR za obdobje zadnjih 6 mesecev pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil. c. Pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava - potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1/Z, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in - podatke bank(e) o solventnosti in neblokiranosti TRR za obdobje zadnjih 6 mesecev pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil. d. Samostojni podjetnik, posameznik - potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1/SP in - podatke bank(e) o solventnosti in neblokiranosti TRR za obdobje zadnjih 6 mesecev pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil. Izjava ponudnika: da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (Obrazec 6/2) Izjava ponudnika: da ima plačane vse zapadle obveznosti do partnerjev v skupni ponudbi v predhodnih postopkih javnega naročanja (Obrazec 6/3) 2. TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI 2.1 Seznam najpomembnejših referenc: Vsaj 8(osem) referenc v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe vsako v vrednosti najmanj z DDV na nadgradnji primerljivih gasilskih vozil, s količino vode litrov ali več, kot jih zahteva naročnik z javnim naročilom (Obrazec 6/4) 2.2 Pisne izjave investitorjev del s specifikacijo del o ponudnikovih referencah iz točke 2.1 JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 11

12 Obrazec 6/1 POTRDILO AGENCIJE RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE S.BON 1/P Opomba: temu obrazcu se priloži: potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S.BON podatke bank(e) o solventnosti in neblokiranosti TRR JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 12

13 obrazec 6/2 IZJAVA PONUDNIKA O PLAČILU OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV PONUDNIK: i z j a v l j a m o, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. Datum: Žig: Podpis: JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 13

14 obrazec 6/3 IZJAVA PONUDNIKA O PLAČILU OBVEZNOSTI DO PARTNERJEV V SKUPNI PONUDBI PONUDNIK: i z j a v l j a m o, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. Datum: Žig: Podpis: JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 14

15 Obrazec 6/4 SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE Zap. št. 1 Naročnik Vrsta opreme Čas realizacije Pogodbeni znesek v z DDV Datum: Žig: Podpis: OPOMBA: Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti : - Vsaj 8(osem) referenc v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, vsako v vrednosti najmanj z DDV na nadgradnji primerljivih gasilskih vozil, s količino vode litrov ali več, s primerljivimi oz. enakovrednimi lastnostmi JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 15

16 Obrazec 6/5 PISNE IZJAVE INVESTITORJEV DEL (NAROČNIKOV) O PONUDNIKOVIH REFERENCAH IZ OBRAZCA 6/4 Investitor: Po kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik: Dobavil : (vrsta opreme) po pogodbi z dne v vrednosti EUR (z DDV). Potrjujemo, da je dobavitelj blago-opremo dobavil pravočasno, strokovno in kvalitetno po predpisih stroke, ter v skladu z določili pogodbe. Kontaktni podatki investitorja: - Kontaktna oseba:. - Kontaktna številka:. Morebitne druge pripombe investitorja: Datum: Žig: Podpis investitorja: Opomba: 1. Veljavno je samo potrdilo z originalnim podpisom in žigom investitorja. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 16

17 Obrazec 7 PONUDBA, št. PONUDNIK: V skladu z razpisnim pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za naslednjo ponudbeno ceno: 1. PONUDBENA CENA Ponujena cena za izvedbo javnega naročila Vrednost brez DDV Popust SKUPAJ DDV Vrednost z DDV z besedo: 2. ROK DOBAVE Rok dobave ponujenega blaga je 120 dni po sklenitvi pogodbe. 3. VELJAVNOST PONUDBE Naša ponudba velja do dne (najmanj 90 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb, šteto naslednji dan, od zadnjega datuma določenega za predložitev ponudbe ). Datum: Žig: Podpis: OPOZORILO: Sestavni del tega obrazca je tudi specifikacija tehničnih lastnosti ponujene nadgradnje gasilskega vozila), ki jih ponudniki izpolnijo, parafirajo in žigosajo na vsaki strani, in je sestavni del ponudbe. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 17

18 Navodila k obrazcem 8 FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA 1. Bančna garancija za resnost ponudbe Ponudnik mora predložiti: a) S strani ponudnika podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (Obrazec 8/1). b) Originalno bančno garancijo banke za resnost ponudbe. 2. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - predloži ponudnik, ki bo na razpisu uspel, najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe Ponudnik mora k ponudbi predložiti: a) Izjavo banke, da mu bo le ta v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot (Obrazec 8/2). b) S strani ponudnika in banke podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 8/3). 3. Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku predloži izvajalec ob primopredaji izvedenih razpisanih del, v roku 10 dni od obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika. Ponudnik mora k ponudbi predložiti: a) Izjavo banke, da mu bo le ta v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku kot (Obrazec 8/4) b) S strani ponudnika in banke podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (Obrazec 8/5) Opomba: 1. Ustrezna finančna zavarovanja predloži samo ponudnik, v kolikor ta nastopa s podizvajalci oz. ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 18

19 VZOREC Obrazec 8/1 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Garancija številka: V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu za javna naročila dne (ime razpisa) za potrebe naročnika Koroškega gasilskega zavoda je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini in mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - če ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original garancije št.../. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe to je do vključno (vnesite datum iz ponudbe) Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do,(vnesite datum iz ponudbe) ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika. Banka: (žig in podpis) JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 19

20 Obrazec 8/2 IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Ponudnik: Znak banke Kraj in datum: Na podlagi vloge ponudnika s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis Koroškega gasilskega zavoda, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako dne in sicer za izbiro najugodnejšega izvajalca za «(naziv in sedež banke) IZJAVLJAMO da bomo, v kolikor bo ponudnik izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti, plačljivo na prvi poziv. Banka:. Žig: JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 20

21 VZOREC Obrazec 8/3 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Garancija številka: V skladu s pogodbo, št. z dne sklenjene med Koroškim gasilskim zavodom in (naziv izvajalca) za dobavo» «v skupni pogodbeni vrednosti je dobavitelj dolžan dobaviti: v skupni vrednosti. (z besedo: ) v roku. (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgornji citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena izvedba del tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 3. osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 4. original garancije št../. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža upravičenca oz. banke. Banka (žig in podpis) JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 21

22 Obrazec 8/4 IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU Ponudnik: Znak banke: Kraj in datum: Na podlagi vloge ponudnika, s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis Koroškega gasilskega zavoda, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako. z dne, in sicer za izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo» «(naziv in sedež banke) IZJAVLJAMO da bomo, v kolikor bo ponudnik izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene vrednosti, plačljivo na prvi poziv. Banka: Žig: JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 22

23 VZOREC Obrazec 8/5 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Garancija številka: V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum) sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) in (naziv izvajalca) za dobavo» «v vrednosti, je dobavitelj dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 3. osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 4. original garancije št../. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža upravičenca oz. banke. Banka: (žig in podpis) JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 23

24 Obrazec 9 VZOREC POGODBE, Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem, Davčna št.: SI , Matična št.: , ki ga zastopa direktor-poveljnik Franc JUTERŠEK, mag.upr.ved. (v nadaljevanju:»naročnik«) in, ki ga zastopa (v nadaljevanju»dobavitelj«) skleneta naslednjo POGODBO št. za nakup Gasilskega vozila Opomba: Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe, jo na zadnji strani podpisati ter žigosati. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 24

25 1. člen PODLAGA POGODBE Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dne objavil javno naročilo s številko JN in izvedel postopek oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral. Ponudbeni stranki na podlagi izvedenega razpisa in odločitve naročnika št. sklepata to pogodbo. 2. člen VELJAVNOST POGODBE Pogodba prične veljati po podpisu obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da je v roku 10 delovnih dni od podpisa pogodbe predložena bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Razlogi za predčasno odpoved oz. razdrtje pogodbe je uveljavitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla. 3. člen PREDMET POGODBE Predmet pogodbe je nadgradnja gasilskega vozila vključno z zahtevano opremo. Tehnične lastnosti nadgradnje vozila so opredeljene v razpisni dokumentaciji, pod točko XXII. SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV ZA NADGRADNJO GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4. 4. člen KOLIČINE, CENE Naročnik se za prejeto blago zavezuje plačati dogovorjeno ceno: Skupna cena brez DDV: Vrednost DDV: Skupna cena Z DDV: EUR EUR EUR Pogodbena vrednost je fiksna in vključuje vse davke in prispevke. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 25

26 5. člen POGOJI IZVEDBE Rok dobave nadgrajenega vozila in zahtevano opremo je 120 dni od podpisa pogodbe. V kolikor se naročnik in dobavitelj ne dogovorita drugače, se prevzem izvede na lokaciji naročnika. Zahtevana garancijska doba je 2 leti. Dobavitelj mora zagotavljati servis in rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi. Dobavitelj mora vozilo na servis sprejeti v roku 24 ur od prejetega obvestila. Za manjše napake, ki se na vozilu pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 3 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. 6. člen PLAČILNI POGOJI Naročnik bo prevzeto obveznost poravnal 70 odstotkov v 30 dneh po prejemu pravilno izstavljene fakture, 30 odstotkov pa v januarju leta Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu gasilskega vozila z zahtevano opremo. Prevzem je uspešno izveden, ko obe pogodbeni stranki podpišeta prevzemni zapisnik. 7. člen POGODBENA KAZEN Dobavitelj se zavezuje plačati 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj ne več kot 10 % pogodbene vrednosti. 8. člen DOBAVA, IZROČITEV 1) S to pogodbo dobavitelj proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi blago, ki je predmet pogodbe. 2) Če naknadno določena lokacija dobave odstopa od tiste, ki je določena v razpisni dokumentaciji za več kot 15 km, ima dobavitelj pravico do plačila potnih in drugih upravičenih ter izkazanih stroškov. 3) Dobavitelj mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še: - pravilno izpolnjeno dobavnico, - vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja, - predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti, - podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago), - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo, - ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehnični specifikaciji. Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje. 4) Dobavitelj mora zagotoviti šolanje za uporabo in vzdrževanje vozila pri naročniku vozila v trajanju najmanj 1 dneva. Dobavitelj in naročnik lahko ob prevzemu določita drugo lokacijo in trajanje izobraževanj. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 26

27 5) Dobavitelj mora naročnika, o nameravani dobavi preko faksa, e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti. 6) Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelj, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal. V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. 7) Dobavitelj lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije. 9. člen PREVZEM 1) Končni prevzem nadgrajenega vozila se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank. 2) Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je opravljen prevzem v zapisniku navedenega blaga, razen pri naročnikovi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. 3) Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku. 4) Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu boljše lastnosti. 5) Naročnik bo prevzel samo blago, ki je bilo po končani izdelavi testirano po predpisih proizvajalca. Kakršnekoli spremembe na takem blagu lahko opravi dobavitelj le s soglasjem naročnika. 10. člen NAČIN PLAČILA 1) Dobavitelj izstavi naročniku račun na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Dobavitelj računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v roku, navedenem v 6. členu pogodbe, po dobavi, poteku dobavnega roka in prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega računa. Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 27

28 2) Ponudnik s podpisom pogodbe pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Dobavitelj za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 3) V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude. 11. člen JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 1) Dobavitelj naročniku jamči: - da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak; - da nima pravnih napak; - da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe; - da je popolnoma enako vzorčnemu blagu ki je bilo dano na testiranje, če je bilo pred nakupom s strani naročnika to opravljeno; - da bodo postranske storitve (instalacija, postavitev) opravljene brezhibno; - da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago. 2) Jamstvo izvajalca za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. Prav tako jo lahko razdre v celoti, če dobavitelj z dobavo (delno ali v celoti) zamuja za več kot 10 dni. 3) Za celotno količino blaga, ki je predmet te pogodbe in je tehnične narave, da je dobavitelj garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku, ki je določen v tej pogodbi (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list. Garancijski roki za posamezne komponente blaga so lahko tudi drugačni, če je tako opredeljeno v tej pogodbi. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode. 12. člen ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI 1) Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji uporabnika ali na sedežu dobavitelja, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 28

29 2) Če napaka ni odpravljena v pogodbenem roku, mora dobavitelj uporabniku po preteku tega roka za čas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas odprave napake. Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, če bo odprava napake na blagu trajala dalj časa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma če se bo enaka napaka na posameznem kosu blaga ponovila najmanj trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca. 3) Dobavitelj se zavezuje, da bo v roku določenem v tej pogodbi, zagotavljal nadomestne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel. 13. člen VIŠJA SILA 1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. 2) Dobavitelj je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te. 3) Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. 14. člen ZAVAROVANJE POSLA 1) Dobavitelj mora najkasneje v 10 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe in z veljavnostjo do (predložitve bančne garancije za odpravo pomanjkljivost v garancijskem roku), ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji: - če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami; - če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; - če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude; - če bo dobavitelj kršil zaupnost podatkov. Predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. 2) Dobavitelj mora ob predaji blaga najkasneje v 10 dneh od obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo pomanjkljivost v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno še najmanj 30 (trideset) dni po poteku garancijskega roka, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji: - če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami; - če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; - če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude izvajalca; - če bo dobavitelj kršil zaupnost podatkov. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za prevzem storitev in produktov. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 29

30 15. člen POSLOVNA SKRIVNOST 1) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo dobavitelj prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se dobavitelj zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe. 2) Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največja mero skrbnosti. 3) Dobavitelj mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe. 4) Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik. 5) Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. 6) Dobavitelj sme objaviti svojo poslovno povezanost s naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega. 16. člen OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 1) Pravice na produktih, ki niso last izvajalca, se pa uporabljajo v okviru tega posla, dobavitelj prenese na naročnika v obsegu, v kakršnem jih je sam pridobil. 17. člen PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 30

31 18. člen KONČNE DOLOČBE 1) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če dobavitelj ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. 2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 3) Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank. 4) Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. 5) V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči. 6) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 7) Pogodba je sestavljena v treh enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, izvajalec pa en izvod. 19. člen (Priloge pogodbe) Stranki sta sporazumni, da priloge te pogodbe sestavljajo naslednji dokumenti: - celotna PONUDBENA DOKUMENTACIJA - garancijski dokumenti - soglasja podizvajalcev za neposredna plačila - razpisna dokumentacija DOBAVITELJ: NAROČNIK: RAVNE Direktor-poveljnik Franc JUTERŠEK, mag.upr.ved Kraj: Kraj: Ravne na Koroškem Datum: Datum: JN49/2014 NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA VOLVO FMX 44R 460 4x4 31

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Predloga

Predloga A. R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj Februar 2011 Številka: 612-1/2011-2-(47/03) Številka JN: JN-ODZ-B-0001/2011-POG Datum: 25.1.2011

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta 12 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA ČELESTE skupaj s pokrivalom in kovčkom za transport.

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več