REVIDIRANO LETNO POROČILO 2014 KRITNI SKLAD 3

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "REVIDIRANO LETNO POROČILO 2014 KRITNI SKLAD 3"

Transkripcija

1 REVIDIRANO LETNO POROČILO 2014 KRITNI SKLAD 3

2 KAZALO 1 PREDSTAVITEV KRITNEGA SKLADA O KRITNEM SKLADU VSTOP V ZAVAROVANJE PREMIJA IN STROŠKI IZPLAČILO POKOJNINSKE RENTE OSTALI PODATKI GOSPODARSKO OKOLJE MAKROEKONOMSKO OKOLJE KAPITALSKI TRGI DENARNI TRGI IN OBRESTNE MERE OBVEZNIŠKI TRGI DELNIŠKI TRGI SUROVINSKI TRGI UVODNA BESEDA IZVRŠNIH DIREKTORJEV UPRAVLJAVCA POVZETEK POSLOVANJA kritnega sklada OPIS NALOŽBENIH CILJEV, STRATEGIJE IN NALOŽBENE POLITIKE, TER DOSEGANJE TEH CILJEV V POSLOVNEM LETU GLEDE NA PRETEKLO OBDOBJE ZAVAROVANCI STROŠKI SKLADA ZAJAMČEN DONOS IZRAČUN KAZALNIKOV OBVLADOVANJE IN OMEJITEV TVEGANJ NALOŽBENA TVEGANJA DRUGA TVEGANJA PLANI ZA NAPREJ POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA RAČUNOVODSKI IZKAZI IZKAZI KRITNEGA SKLADA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA IN IZKAZ DENARNIH TOKOV POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV Izjava o skladnosti Osnove za pripravo SPREMEMBE STANDARDOV IN POJASNIL OSNOVNE USMERITVE DODATNA RAZKRITJA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ PRIPISA DOBIČKA IZKAZ PREMOŽENJA KRITNEGA SKLADA PRIHODKI IN ODHODKI OD NALOŽB UPRAVLJAVSKA IN SKRBNIŠKA PROVIZIJA FINANČNI ODHODKI ODHODKI NALOŽBENIH NEPREMIČNIN POJASNILA K IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA

3 11.1 NALOŽBENE NEPREMIČNINE DANA POSOJILA IN DEPOZITI NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE Naložbe v vrednostne papirje, vrednotene do dospelosti Naložbe v vrednostne papirje izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida Naložbe po hierarhiji določanja poštene vrednosti Naložbe in obveznosti glede na raven določanja poštene vrednosti DRUGE TERJATVE DENARNA SREDSTVA ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE Gibanje zavarovalno tehničnih rezervacij POSLOVNE OBVEZNOSTI OSTALA RAZKRITJA K IZKAZOM Transakcije s povezanimi osebami FINANČNO UPRAVLJANJE IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI UPRAVLJANJE S FINANČNIMI TVEGANJI UPRAVLJANJE Z ZAVAROVALNIMI TVEGANJI Tveganje nedoseganja zajamčene donosnosti Kreditno tveganje Likvidnostno tveganje Obrestno tveganje Tveganje sprememb tržnih cen vrednostnih papirjev Poštena vrednost Sredstva in obveznosti do virov sredstev v tuji valuti Ostala pojasnila v skladu z določili Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov Opis poslov z upravljavcem, skrbnikom in povezanimi osebami Izpostavljenost PRILOGA 1 RAČUNOVODSKI IZKAZI PO SKLEPU AZN BILANCA STANJA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ PRIPISA DOBIČKA V SKLADU Z DOLOČILI SKLEPA O LETNEM POROČILU IN MEDLETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH POKOJNINSKEGA SKLADA, OBLIKOVANEGA KOT KRITNI SKLAD TER SKUPINE KRITNIH SKLADOV IZKAZ PREMOŽENJA KRITNEGA SKLADA V ZBIRNIH VREDNOSTIH V SKLADU Z DOLOČILI SKLEPA O LETNEM POROČILU IN MEDLETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH POKOJNINSKEGA SKLADA, OBLIKOVANEGA KOT KRITNI SKLAD TER SKUPINE KRITNIH SKLAD IZKAZ PREMOŽENJA KRITNEGA SKLADA V ODSTOTKU OD VSEH SREDSTEV KRITNEGA SKLADA V SKLADU Z DOLOČILI SKLEPA O LETNEM POROČILU IN MEDLETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH POKOJNINSKEGA SKLADA, OBLIKOVANEGA KOT KRITNI SKLAD TER SKUPINE KRITNIH SKLAD IZKAZ PREMOŽENJA KRITNEGA SKLADA GLEDE NA OMEJITVE POSAMEZNIH VRST NALOŽB, KOT JIH DOLOČAJO PRAVILA POKOJNINSKEGA NAČRTA IN NALOŽBENA POLITIKA V SKLADU Z DOLOČILI SKLEPA O LETNEM POROČILU IN MEDLETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH POKOJNINSKEGA SKLADA, OBLIKOVANEGA KOT KRITNI SKLAD TER SKUPINE KRITNIH SKLAD KAZALO TABEL KAZALO GRAFOV

4 1 PREDSTAVITEV KRITNEGA SKLADA O KRITNEM SKLADU Upravljavec Kritnega sklada 3 (v nadaljevanju KS 3) je Prva osebna zavarovalnica, d.d.. KS 3 vključuje pokojninski načrt PN PPD 03, za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Naziv pokojninskega načrta Kritni sklad Interna oznaka Vrsta zavarovanja Datum odobritve načrta Zadnja dopolnitev načrta Pričetek sklepanja zavarovanja PN PPD 03 KS3 splošni kolektivno nov Številka transakcijskega računa Pokojninski načrt PN PPD-03 ureja kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, pri katerem zavarovanci, vključeni v pokojninski načrt, za vplačano premijo pridobijo pravico do odloženega plačila dohodnine po ZDoh-2 in delodajalci, ki pristopijo k pokojninskem načrtu in financirajo pokojninski načrt za svoje zaposlene, pridobijo pravico do davčnih in drugih olajšav po ZDoh-2. Ta pokojninski načrt je namenjen izključno kolektivnemu prostovoljnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju. Po PN se zagotavlja vsem zavarovancem minimalni zajamčeni donos na vplačano čisto premijo v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. Pokojninski načrt PN PPD 03 je dne na podlagi odločbe št / odobrilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Davčna uprava RS je pokojninski načrt PN PPD 03 dne vpisala v register pokojninskih načrtov in izdala odločbo št / RD Prva je edini ponudnik dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki omogoča, priključitev tudi zavarovanja za dodatno invalidsko in družinsko pokojnino. Z zavarovanjem za dodatno invalidsko in družinsko pokojnino dodatno posameznik zaščititi sebe in svojo družino. Mesečno premijo se plačuje v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja, kjer tudi za ta del uveljavlja davčno olajšavo. Premija je odvisna od starosti in poklica, ki ga posameznik opravlja ter načina izplačila, ki ga izbere. Zavarovalna vsota se izplačuje v obliki rente, in sicer kot odstotek od plače ali pa kot fiksen znesek, ki se indeksira. V prvem letu še ni tako velik odziv zavarovancev za novo ponudbo. S je v veljavo stopil zakon ZPIZ-II, ki v okviru dodatnega pokojninskega varčevanja uvaja upravljanje naložb po načelu življenjskega cikla v katerem se nahaja zavarovanec. Prva je že v letu 2013 vložila vso potrebno dokumentacijo za pridobitev dovoljenj za pričetek trženja te pomembne novosti, ki bo približala dodatno pokojninsko varčevanje mlajšim generacijam, vendar pa je do konca leta 2014 dobila odobrene pokojninske načrte, ne pa tudi pravil upravljanja, ki so pogoj za pričetek trženja. Glede na to, da družba tudi v prvem četrtletju 2015 ni prejela nobene povratne informacije regulatorja, uvajanje te pomembne novosti ne načrtujemo pred septembrom

5 Graf 1: Dejanski in zajamčeni donos po posameznih poslovnih letih 1.2 VSTOP V ZAVAROVANJE V prostovoljno dodatno zavarovanje po navedenem pokojninskem načrtu se lahko vključi le zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Vzporedno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno plačevanju dela premije, ki presega maksimalno višino premije, glede katere je mogoče uveljaviti pravico do odloženega plačila dohodnine po 44. člen ZDOH-2 in 144. členu ZPIZ-2. Zanj se lahko odločijo zavarovanci po pokojninskem načrtu PN PPD-03. Zavarovanec se lahko vključi v pokojninski načrt skupinsko in sicer tako, da delodajalec, pri katerem je zaposlen, pristopi k pokojninskemu načrtu in se zaveže plačevati celotno oziroma del premije za zavarovanca. Izvajalec pokojninskega načrta izstavi zavarovancu polico prostovoljnega dodatnega zavarovanja (v nadaljevanju: polica). Polica je dokaz o sklenitvi pogodbe o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju in se glasi na ime zavarovanca. Pravice iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so neprenosljive in jih zavarovanec ne more zastaviti, niti z njimi ne more kako drugače razpolagati s pravnimi posli med živimi, razen v primerih, določenih z ZPIZ PREMIJA IN STROŠKI Višina premije je določena bodisi v absolutnem znesku bodisi v odstotku bruto plače zavarovanca. Plačuje se z nakazilom na denarni račun kritnega sklada in sicer mesečno do zadnjega v mesecu za tekoči koledarski mesec. Izvajalec pokojninskega načrta in zavarovanec se lahko dogovorita tudi za polletno ali letno plačevanje premije. Čista premija je plačana premija, zmanjšana za vstopno provizijo izvajalca pokojninskega načrta. Zavarovanec je upravičen do donosa na vplačane premije v tekočem mesecu od prvega dne v naslednjem mesecu. Izvajalec je upravičen do povračila vstopnih in izstopnih stroškov ter do letne provizije za upravljanje s premoženjem kritnega sklada za obdobje varčevanja. Vstopni stroški se obračunavajo v odstotku od vplačane premije, izstopni stroški v odstotku od odkupne vrednosti ob prenehanju, provizija za upravljanje pa v odstotku od povprečne letne skupne čiste vrednosti sredstev sklada za obdobje varčevanja. 5

6 1.4 IZPLAČILO POKOJNINSKE RENTE Pravica do dodatne starostne pokojnine je pravica do mesečne pokojninske rente, ki jo zavarovancu izplačuje izvajalec pokojninskega načrta od uveljavite te pravice do smrti zavarovanca. Višina mesečne pokojninske rente, do katere je zavarovanec upravičen na podlagi uveljavitve pravice dodatne starostne pokojnine, se določi glede na starost zavarovanca ob uveljavitvi pravice in glede na odkupno vrednost ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine. Dan obračuna odkupne vrednosti je zadnji dan v mesecu, v katerem začne učinkovati izjava o uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine. 1.5 OSTALI PODATKI Za revizorja zavarovalnice, ki je v 2014 tudi bila upravljavec kritnega sklada, je bila imenovana družba ERNEST & YOUNG d.o.o.. Za pooblaščenega aktuarja je imenovan dr. Darko Medved. Nadzor nad poslovanjem Prve osebne zavarovalnice in s tem kritnega sklada opravlja Agencija za zavarovalni nadzor po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar). Upravljavec KS 3, Prva osebna zavarovalnica, d.d. je delniška družba, ustanovljena za nedoločen čas. Vsi podatki in informacije o Kritnem skladu 3 so objavljeni na spletni strani 6

7 2 GOSPODARSKO OKOLJE 2.1 MAKROEKONOMSKO OKOLJE Gospodarska kriza se je v Evropi zavlekla tudi v leto Bili smo sicer deležni nekaj zgodb o uspehu, a na drugi strani tudi bolj jasno videli globlje probleme, ki pestijo prezadolžene članice EU. Ob tem ne preseneča, da so varčevalni ukrepi še naprej bili pogosto slišana besedna zveza v povezavi z Evropo, predvidljivo pa seveda to politiko najbolj zagovarjajo v Nemčiji. A vse glasnejši so postali tudi glasovi proti varčevalnim ukrepom, sploh v državah z ne ravno obetajočimi napovedmi gospodarske rasti. Ti so, poleg držav, kot so Italija, postali glasni tudi v Grčiji, kjer se je ponovno začel cikel domačega nasprotovanja varčevanju in posledičnih pogajanj z lastniki dolga. Ponovno so se razživele tudi debate o članstvu VB v EU, saj slednji trenutna vloga ni najbolj všeč in bi želeli znižati predvsem svoje prispevke. Veliko manj turbulentno leto so preživeli v ZDA, kjer so po še v prvem četrtletju negativni rasti zabeležili 2,4% rast v letu Ugodne trende so zabeležili čez skoraj celoten spekter kratkoročno pomembnih makroekonomskih kazalnikov, predvsem pa dokaj stabilno padanje ravni brezposelnosti. To je, poleg pozitivnih trendov kapitalskih trgov, privedlo tudi do postopnega umika QE monetarne politike, FED pa je vse bližje zvišanju tudi ključne obrestne mere. Nekaj premikov smo bili deležni tudi iz Japonske, kjer je centralna banka ubrala še aktivnejšo pot (nekoliko so povečali QE program), a z mešanimi rezultati. Trgi v razvoju, predvsem zaradi zelo raznolikega okrevanja razvitega sveta, večinoma niso dosegali predvidenih potencialnih rasti, dodatno pa so jih omejevali tudi volatilni trgi surovin ter večji premiki v valutnih tečajih. Leto 2014 je postreglo tudi z nemiri zaradi eskaliranja situacije v Ukrajini s pripojitvijo krimskega polotoka Rusiji, dodatnimi nemiri na Bližnjem vzhodu ter najnižjo rast gospodarstva na Kitajskem v zadnjih 24-ih letih. Slednja je znašala 7,4 %, kar je tudi v skladu z dolgoročnimi cilji vlade, primat rastoče velesile pa tako prevzema Indija. Omenjena volatilnost na trgu surovin je predvsem zaznamovana z večjim padcem cen nafte v drugi polovici leta, saj so cene zdrsnile za kar 45 % na približno 53 ameriških dolarjev za sod. Razlogov, predvsem geopolitičnih in spekulativnih, za to je več, ampak dejstvo ostaja, da se je ponudba povišala (predvsem zaradi dodatnih kapacitet iz ZDA, a proizvodnje tudi drugje po svetu niso bistveno znižali), hkrati pa smo zabeležili tudi padec povpraševanja zaradi neenakomernega svetovnega okrevanja. Izgled za leto 2015 ostaja v prid trgom ZDA, saj so ob več kot štirih letih rasti delovnih mest in nizki izvozni naravnanosti ter vsaj na kratki rok nizkim cenam nafte (kljub velikim izgubam v domači naftni industriji). Tudi iz popolnoma tržnega pogleda kaže, da je gibanje stopnje zaposlenosti precej dobro korelirano z gibanjem indeksa S&P 500 (čigar indeks cene na dobiček že dosega vrhnje meje predkriznih nivojev), ki je v letu 2014 zgolj nadaljeval trend. Večjih težav, relativno s preostalim svetom v mislih, v ZDA nimajo, glavna naloga pa tako ostajajo socialni problemi in davčne neenakosti, kar pa sicer lahko počaka, sploh glede na segmentirano politično moč in voljo. Zelo verjeten dodaten bonus ameriškemu gospodarstvu predstavlja globalna slika državnih obveznic, saj konsenzus trenutno kljub močnemu ekonomskemu položaju ZDA zaradi deflacijskih pritiskov v Evropi ne pričakuje rasti obrestnih mer državnih papirjev te države. To sicer še zdaleč ne pomeni, da trgi v Evropi niso zanimivi, saj se glede na napovedi in naravnanost monetarne politike obeta rast tudi v Evropi, predvsem glavnih delniških indeksov. Tabela 1: Zbrani kazalniki za Slovenijo z napovedmi: Ocena 2015 Napoved 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 UMAR BS MDS EK UMAR BS MDS EK Real. BDP (YoY %) 0,7-2,6-1,0 2,1 2,1 2,9 3,2 2,5 1,6 1,4 2,6 2,0 1,3 1,4 1,8 Tek. račun (% BDP) 0,4 2,8 5,8 5,4 4,2 5,7 6,5 5,5 5,2 5,9 5,9 5,6 4,8 5,8 6,7 Dolg/ BDP 46,2 53,4 70,4 70,4 77,1 78,3 78,1 82,2 82,2 83, CPI (YoY %) 1,8 2,6 1,8-0,3-0,1-0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,2 0,6 0,7 1,0-0,3 Brezposel. (%) 11,8 12,0 13,1 12,3 12,6 12,5 13,0 13,1 9,9 13,9 13,0 9,5 9,5 Budget (% BDP) -6, ,7-4,4-5,4-2,8-2,9 Gospodarska slika v Sloveniji se je v letu 2014, sodeč po rasti domačega gospodarstva, nekoliko izboljšala v primerjavi s predhodnim letom, saj smo zabeležili relativno dobro rast in tako uradno prešli iz recesije, a se je brezposelnost ob tem gibala na relativno nespremenjenih nivojih. Realna rast bruto domačega proizvoda se je namreč po 1% padcu v letu 2013, v 2014 po prvih podatkih Statističnega urada Slovenije in 5 zaporednih kvartalih letne rasti zvišala za 2,6 %, kar predstavlja najvišjo letno rast po letu Večina analitikov se sicer strinja, da bo gospodarska rast v 2015 nekoliko bolj umirjena kot v 2014, a še pred letom dni so tako uradne 7

8 jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. kot neuradne napovedi večinoma kazale na negativno rast bruto domačega proizvoda tako v 2014 kot tudi še v Gospodarska rast gre, kot se sicer za prva četrtletja ponovnega zagona spodobi, večinoma na račun izvoza ter investicij, preostali makroekonomski kazalniki pa še ne kažejo bistvenih sprememb. Tako je bila letna rast cen konec leta še komaj pozitivna (0,2 %), a še to na račun povišanja trošarin na goriva, saj bi drugače zabeležili 0,7% deflacijo. Res pa je, da kljub vsemu podatki o potrošnji kažejo na rahlo izboljšanje trenda v drugi polovici leta. Lanske bolj pesimistične napovedi UMARja se tudi pri stopnji registrirane brezposelnosti niso uresničile, saj se je ta iz 13,5 % ob koncu leta 2013 v prvem mesecu 2014 naprej sicer še povišala na 14,2 %, nato pa več kot pol leta neprekinjeno beležila negativen trend ter tako v septembru dosegla 12,3 %, kar je najnižja raven po novembru Do konca leta je sicer ta porasla na 13,0 %. Na pozitivni strani zadnji podatki delodajalcev o zaposlovanju v letu 2015 po anketi ZRSZ kažejo pozitiven trend in napovedujejo 0,5% rast zaposlenosti v prvem polletju. 3 KAPITALSKI TRGI 3.1 DENARNI TRGI IN OBRESTNE MERE Trend postavljanja rekordno nizkih ključnih obrestnih mer ECB začet v letu 2012 se je nadaljeval tudi v letu 2014, ko je ECB ključno obrestno mero še dodatno znižala. Tako je iz 1 % začetku 2012 in po treh znižanjih v leto 2014 vstopila z nizko stopnjo 0,25 %, ki je po znižanjih v juniju in septembru obstala pri 0,05% obrestni meri. To je bilo sicer v skladu s pričakovanji ter tudi izjavami Maria Drahija v predhodnem letu. Poleg nizke obrestne mere je ECB načrtovala tudi svoj program QE, ki pa so ga oznanili šele v začetku Podobno so rekordno nizke nivoje dosegle tudi EURIBOR obrestne mere, ki so, po manjši rasti v začetku leta, v drugi polovici leta še bolj strmoglavile. Graf 2: Gibanje ključne obrestne mere ECB in 3-mesečnega Euriborja v letu ,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 3M Euribor 0,08 % ECB ključna obrestna mera 0,05 % 0,00 % Vir: Bloomberg 3.2 OBVEZNIŠKI TRGI Spodnji graf, čeprav sta prikazani zgolj dve obveznici, precej dobro opiše dogajanje na obvezniških trgih čez celotno leto 2014, kajti ob trenutnih inflacijskih pričakovanjih so obrestne mere, predvsem EMU, vztrajno padale čez celotno leto. Nemška obveznica z zapadlostjo v letu 2024 je tako leto zaključila tik pod 0,4% donosnostjo, še večji premik pa smo zabeležili na domačih državnih obveznicah, saj se je na primer primerljiva slovenska obveznica spustila iz slabih 5 % donosnosti na 2,1 %. Pri tem tudi nekoliko nestabilna domača politična situacija (med drugim tudi zato, ker ni bilo potrebe po dodatnem zadolževanju države) ni imela bistvenega vpliva na rast cen vrednostnih papirjev Slovenije. 8

9 jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. Obrestne mere na državne papirje ZDA so ob zelo dobrih rezultatih domačega gospodarstva med letom sicer nekoliko porasle, a je padec njihovih cen do določene mere omejen z gibanjem evropskih obveznic. Za primerjavo je tako vlagatelj v ameriške državne obveznice kompenziran približno enako, kakor v Slovenske ter celo več, kakor za na primer Italijo, ki so leto končale pri okrog 1,9 % za 10-letno obveznico. Bonitetna agencija Moody's je sicer, kot edina agencija, leto 2014 še zaključila z špekulativno investicijsko oceno državnih papirjev Slovenije, ki pa jo je že takoj v začetku leta 2015 popravila ponovno v investicijski razred in se tako pridružila agencijama Fitch (BBB+) in Standard & Poor's (A-). Graf 3: Gibanje donosnosti slovenske in nemške 10-letne državne obveznice v letu ,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % SLOREP4 ⅝ 09/24 2,10 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % DBR 6 ¼ 01/04/24 0,39 % 0,0 % Vir: Bloomberg Graf 4: Gibanje premije za tveganje 5- in 10-letnih podjetniških obveznic v letu MARKIT ITRX EUROPE 12/23 PRICE CMA New York 101,07 % MARKIT ITRX EUROPE 12/18 PRICE CMA New York 62,85 50 Vir: Bloomberg 9

10 jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. 3.3 DELNIŠKI TRGI Po zelenem 2013, 2014 ni postreglo s takimi donosi delniških trgov, a vzdušje še zdaleč ni bilo turobno. Malce smo sicer bili razočarani nad glavnimi delniškimi indeksi stare celine, ki so na letni ravni dosegli zgolj nizke enomestne premike (Euro Stoxx 50 +1,2 %, DAX +2,65 %) namesto 20 in več odstotne rasti kakor v letu pred tem, vrednost angleškega indeksa FTSE 100 pa se je celo znižala za 2,71 %. Indeksi čez lužo so bili nekoliko uspešnejši v nadaljevanju trendov predhodnega leta, saj se je S&P 500 čez leto povzpel za 11,39 %, DJIA za 7,52 %, NASDAQ Composite pa za 13,40 %, a tudi ti niso presegli rasti iz leta 2013, ko jim je vrednost porasla za četrtino. Omenimo lahko še japonski Nikkei 225, ki je zrastel za dobrih 7 % ter indijski BSE SENSEX 30 s skoraj 30% rastjo. Po 3% rasti v letu 2013 je že tretje leto zapored na letni ravni porasel tudi domač indeks SBI TOP, in sicer za 19,59 %, predvsem na špekulativnih ugibanjih od prodaji državnega premoženja. Tabela 2: Tržna kapitalizacija na LJSE (v mio EUR) v mio TRG DELNIC Prva Kotacija Standardna kotacija TRG OBVEZNIC TRG INV. KUPONOV / TRG DELNIC ID 159 / / / / SKUPAJ Vir: LJSE Graf 5: Gibanje indeksa SBITOP v letu SBI TOP SBI TOP 784, Vir: Bloomberg 10

11 jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. Graf 6: Gibanje indeksa DAX 30 v letu DAX 9805, Vir: Bloomberg Graf 7: Gibanje indeksa S&P 500 v letu S&P , Vir: Bloomberg 3.4 SUROVINSKI TRGI Po dvanajstih letih rasti je zlato v 2014 že drugo leto zapored konec leta končalo pri nižji vrednosti za unčo, a ni zdrsnilo veliko in obstalo pri približno USD. So se pa zato na drugi strani uresničili črni scenariji znižanega povpraševanja in relativno nespremenjene ponudbe na naftnih trgih, ki so tako v drugi polovici leta doživeli razpolovitev cen. Ob tem je splošni surovinski indeks S&P GSCI Total Return precej posnemal gibanje nafte in konec leta zaključil za tretjino nižje. 11

12 jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. Graf 8: Gibanje surovinskega indeksa S&P GSCI Total Return v S&P GSCI Tot Return S&P GSCI Tot Return 3.232, Vir: Bloomberg Graf 9: Gibanje cene zlata v GOLD SPOT $/OZ GOLD SPOT $/OZ 1187, Vir: Bloomberg 12

13 jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. Graf 10: Gibanje cene nafte v CL1 cena nafte CL1 cena nafte 53,27 Vir: Bloomberg 13

14 4 UVODNA BESEDA IZVRŠNIH DIREKTORJEV UPRAVLJAVCA Leto 2014 je bilo za Slovenijo, sodeč po rasti domačega bruto proizvoda, pozitivno, saj smo z relativno dobro rastjo prešli iz recesije. Hkrati je bilo leto 2014 najuspešnejše za Prvo osebno zavarovalnico, saj je v minulem letu ustvarila najvišji dobiček do sedaj. Prva je v letu 2014 uspešno nadaljevala dejavnost prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, ki smo jo pričeli leta 2000, takrat v okviru Prve pokojninske družbe. Izplačevanje pokojninskih rent, kar je nadaljevanje osnovne dejavnosti družbe, ki je pokojninsko varčevanje, je bilo za družbo tudi v 2014 zelo uspešno. S tem vedno znova dokazujemo, da varčevanje v prostovoljnem dodatnem pokojninskem varčevanju pripelje posameznika do dodatne pokojninske rente. Prva je tudi v letu 2014 ohranila status največjega ponudnika prostovoljnega pokojninskega zavarovanja tako po številu zavarovancev kakor tudi po obsegu premoženja v upravljanju, kjer je bila rast preko 4%. Tržni deleži pri obeh kazalcih so v letu 2014 ostali enaki. Ponosni smo na to, da nam zaupa vsak tretji direktor, ki se je kdaj koli odločil za uvedbo dodatnega pokojninskega zavarovanja v svojem podjetju. Prav tako smo ponosni tudi na uspešno upravljanje pokojninskih skladov, saj smo v letu 2014 dosegli 10% donosnost in s tem premoženje naših zavarovancev lepo povečali. Na področju ostalih osebnih zavarovanj je bilo za Prvo leto 2014 ponovno zelo uspešno. Ne glede na to, da je trg življenjskih zavarovanj v Sloveniji v letu 2014 ponovno, tako kot v predhodnem letu, beležil padec, tokrat v višini 3,4 %, je Prva beležila preko 31% rast premije, število novo sklenjenih življenjskih zavarovanj pa se je povečalo za več kot 40% glede na preteklo leto. Paradni konj življenjskih zavarovanj ostaja Prva Varnost, kjer se je sprememba uvedena v letu 2013 izkazala za dobro, in kjer je Prva še vedno ponudnik takšnega zavarovanja v Sloveniji. V letu 2014 je Prva trgu ponudila novo zavarovanje, ki je namenjeno 55+ generaciji in s tem zavarovanjem je zaokrožila spekter osebnih zavarovanj za vsa življenjska obdobja. Žal nam v letu 2014 ni uspelo vpeljati skladov življenjskega cikla, saj kljub temu, da smo prejeli potrjene pokojninske načrte s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že v maju 2014, vse do konca leta 2014 s strani Agencije za zavarovalni nadzor nismo prejeli potrjenih pravil upravljanja. To tako ostaja prioriteta za leto Leto 2015 bo tudi namenjeno utrditvi prodaje zavarovanja za 55+ generacijo, kakor tudi prenovi nekaterih zavarovanj, ki bodo podprli nadaljnjo uspešno rast življenjskih zavarovanj. 14

15 jan. 01 jan. 02 jan. 03 jan. 04 jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 jan. 12 jan. 13 jan POVZETEK POSLOVANJA KRITNEGA SKLADA 5.1 OPIS NALOŽBENIH CILJEV, STRATEGIJE IN NALOŽBENE POLITIKE, TER DOSEGANJE TEH CILJEV V POSLOVNEM LETU GLEDE NA PRETEKLO OBDOBJE Naložbeni cilji Primarna naložbena cilja kritnih skladov Prve osebne zavarovalnice, ki jih bodo skladi prvenstveno zasledovali sta ustvarjanje zadostnih denarnih tokov za izplačila vseh obveznosti iz naslova vplačanih sredstev zavarovancev in preseganje zakonsko določene minimalne zajamčene donosnosti. V preteklem poslovnem letu je zavarovalnica dosegla minimalen zajamčen donos za vse zavarovance. Pri izvajanju naložbene politike bodo sredstva naložena izključno v korist zavarovancev. Prva osebna zavarovalnica bo naložbene cilje dosegala z globalno razpršitvijo tveganj med vse zakonsko dovoljene trge in vrste naložb ter z doseganjem nadpovprečnih donosnosti ob sprejeti zmerni ravni tveganja. Naložbena politika Ciljna sestava premoženja je rezultat podrobnega procesa strateške porazdelitve premoženja, kjer so bila upoštevana vsa izhodišča in omejitve pri investiranju sredstev. Ciljna struktura premoženja je rezultat iskanja optimalne sestave premoženja v luči doseganja ustrezne donosnosti. Strateška razporeditev naložbenih kategorij premoženja mora ustrezati naslednjim ključnim kriterijem: zakonsko predpisane vrste in omejitve dovoljenih naložb, zakonske omejitve posameznih naložb, preseganje minimalnega zajamčenega donosa, ustrezno obvladovanje s tveganji. Merila uspešnosti Merila uspešnosti, ki jih uporablja Prva osebna zavarovalnica za ocenjevanje uspešnosti upravljanja s kritnimi skladi in doseganja naložbenih ciljev, so poleg primarnega naložbenega cilja (preseganje v pokojninskih načrtih določene minimalne zajamčene donosnosti) splošna merila uspešnosti, kot je donosnost ostalih pokojninskih skladov, ki delujejo v Sloveniji. Primerjava uspešnosti se opravlja enkrat mesečno. Graf 11: Lomljeni graf ustvarjenega donosa na zadnji dan posameznega četrtletja v odstotkih, za obdobje od oblikovanja kritnega sklada do konca poslovnega leta 120 % 100 % KS3 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 15

16 Opis pomembnih aktivnosti upravljavca kritnega sklada v poslovnem letu ter učinkov sprememb v pogojih in okolju delovanja kritnega sklada Tudi v letu 2014 smo nadaljevali z aktivnostmi pri pripravi vsega potrebnega za zakon skladov življenjskih ciklov po novi zakonodaji ZPIZ-2, ki bodo zavarovancem omogočale primernejšo naložbeno strukturo glede na njihovo starostno skupino, a zaradi zunanjih faktorjev izven našega vpliva še nismo imeli možnosti tega produkta ponuditi našim zavarovancem, zato se na ravni sklada v letu ni spremenilo veliko. Na strani trgov so se ob ugodnih makroekonomskih kazalnikih predvsem stare celine in padajočih donosih obvezniških trgov nadaljevali ugodni trendi, kar se odraža tudi na donosih. Nekaj pretresov je sicer bilo iz naslova krize v Ukrajini, ki pa zaradi ustrezne razpršitve naložb ni povzročila večjih nihanj na ravni sklada. Slovenske državne obveznice so v lanskem letu dosegle spektakularne donosnosti, kar je bila predvsem posledica sanacije bančnega sistema in dobrih makroekonomskih objav. Na enak način kakor v 2013 je sicer tudi konec leta 2014 Banka Slovenije izbrisala lastnike bančnega podrejena dolga, tokrat Banke Celje. 5.2 ZAVAROVANCI Konec leta 2014 je število zavarovancev KS 3 znašalo Zavarovanci dodatnega pokojninskega zavarovanja KS 3 so v letu 2014 vplačali EUR premije, od tega je bilo EUR prenosov od drugih izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na KS 3 je bilo na zadnji dan leta 2014 oblikovanih za EUR matematičnih rezervacij (povečanje za 8,12% glede na preteklo leto). Poleg običajnih prihodkov in stroškov na kritnem skladu, so v omenjenem obdobju KS 3 bremenili dodatni odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma odkupnih vrednosti. V letu 2014 je bilo omenjenih izplačil za EUR. Od tega EUR iz naslova rednega prenehanja, EUR izrednega prenehanja in EUR zaradi smrti zavarovanca. Tabela 3: Število članov kritnega sklada po spolu in starosti Ženske Moški let let let let let let let let let let let let let let let let let let let let let let let

17 66-70 let let let 0 2 Tabela 4: Število članov, ki so zadržali pravice Št. članov v zadržanju Tabela 5: Število novih članov v letu leto 2014 leto 2013 Št. novih članov Tabela 6: Število rednih prenehanj v letu leto 2014 leto 2013 Št. rednih prenehanj Tabela 7: Število izrednih prenehanj leto 2014 leto 2013 Št. izrednih prenehanj Tabela 8: Število prenosov iz drugega pokojninskega sklada Št. prenosov leto 2014 leto 2013 iz drugih pokojninskih družb iz drugih pok. skladov znotraj 5 6 Prve Tabela 9: Število prenosov na drug pokojninski sklad Št. prenosov leto 2014 leto 2013 na druge pokojninske družbe na druge pok. sklade znotraj 2 56 Prve 5.3 STROŠKI SKLADA Tabela 10: Stroški sklada KS indeks Vstopni stroški ,97 Izstopni stroški ,25 Upravljavska provizija ,31 Skrbniška provizija ,31 Stroški upravljavca kritnega sklada in stroški skrbniške provizije, so prikazani in pojasnjeni med pojasnili pri izkazu poslovnega izida. Ostali stroški vključujejo KDD provizijo, bančne stroške in stroške povezane z nakupi vrednostnih papirjev. V letu 2013 so ostali stroški znašali EUR, v letu 2014 pa EUR. 17

18 5.4 ZAJAMČEN DONOS Zajamčen donos je donos, ki ga morajo skladi mesečno dosegati in je izračunan kot odstotek zajamčene donosnosti kot jo izračunava Ministrstvo za finance. Zajamčena vrednost se preko leta na vseh skladih praviloma postopoma povečuje, saj se povečujejo tudi vrednosti skladov in s tem mora biti zagotovljen vedno večji zajamčen del. Po drugi strani se kumulativna vsota zajamčenega donosa zmanjša v primeru prekinitve zavarovanja. 5.5 IZRAČUN KAZALNIKOV Tabela 11: Kazalniki KAZALNIK leto 2014 leto 2013 INDEX 1. Donosnost čistih sredstev kritnega sklada 9,22% -1,61% -5,72 - čisti dobiček kritnega sklada obračunskega obdobja ,72 - povprečna čista vrednost sredstev kritnega sklada ,00 2. Kazalnik stroškov poslovanja 1,55% 1,54% 1,01 - stroški poslovanja ,01 - povprečna čista vrednost sredstev kritnega sklada ,00 3. Stroški poslovanja v % od vplačane premije 17,51% 15,99% 1,10 - stroški poslovanja ,01 - vplačila oziroma premije x ,22 4. Rast vplačane premije (indeks) 92,22 88,51 1,04 - vplačana premija v tekočem letu ,92 - vplačana premija v preteklem letu ,89 5. Povprečna izplačana odkupna vrednost ,00 - obračunane odkupne vrednosti ,95 - število obračunov odkupne vrednosti ,95 V letu 2014 je bila donosnost sklada višja in v skladu s splošnimi trendi na finančnih trgih. Zaradi zagotavljanja donosa, usklajevanja likvidnosti in ročnosti je sklad v letu 2014 odprodal/prerazvrstil del vrednostnih papirjev, ki jih je imel razvrščene pred tem v skupino do zapadlosti (HTM). Zaradi pomembnosti prodaj/prerazvrstitev je posledično sklad v skladu z MSRP moral razgraditi celoten portfelj omenjenih vrednostnih papirjev in preiti na tržno vrednotenje premoženja. V 2013 je bil donos sklada slabši zaradi sanacije bančnega sistema, s čimer so bile skladu odvzete podrejene obveznice slovenskih bank, nad katerimi se je začel postopek Banke Slovenije. Sklad je v letu 2014 posloval enako ekonomično kar se vidi v primerjavi stroškov poslovanja glede na čisto vrednost sklada, pri primerjavi stroškov glede na vplačano premijo pa je zaradi upada premije ekonomičnost slabša. Zaradi pravilnega odločanja in priprave na prilive sredstev, ki se sprostijo iz naložb, je pomembno analizirati tudi naložbe po zapadlosti. Ob zapadlosti naložb bo potrebno poiskati nove oblike donosnih naložb, zato je pomembno, da imamo pripravljeno analizo naložb po zapadlosti. V skladu z zakonom so se prva redna izplačila pričela v letu 2011, pred tem pa je prihajalo samo do izrednih plačil (npr. prestopi zavarovancev k drugim upravljavcem, smrti zavarovancev). V letu 2014 so se redna in izredna izplačila skladno s pričakovanji in planom zavarovalnice znižala glede na predhodna obdobja, zavarovalnici z vidika likvidnosti navedeno ne predstavlja večjega tveganja. Zavarovalnica ocenjuje, da bo tudi v prihodnje pričakovano raven izplačil sredstev brez težav pokrila iz zapadlih naložb in tekoče vplačane premije. 18

19 Graf 12: Zapadlost naložb Kritnega sklada 3 KS Nad 2030 Brez zapadlosti 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vir: Prva osebna zavarovalnica V naslednjih treh letih zapade približno 39 % vseh naložb, od tega jih 27 % zapade v letu 2015, 47 % v 2016 ter 27 % v Naložbe brez dospelosti predstavljajo od 10,2 % naložb skladov. 6 OBVLADOVANJE IN OMEJITEV TVEGANJ 6.1 NALOŽBENA TVEGANJA Tržno tveganje je tveganje finančne izgube zaradi spremembe v tržnih pogojih. Kritni skladi so z naložbami v tržne vrednostne papirje izpostavljeni nihanju vrednosti teh naložb in posledično nihanju vrednosti enote premoženja, katere vrednost lahko posledično zraste ali pade. Tržno tveganje je odvisno od vrste naložb, v katere investira sklad (eno- ali več-valutne, delnice, obveznice, izvedeni finančni instrumenti, itd.), nastane pa zaradi premikov v obrestnih merah, tečajih, cenah blaga in vrednostnih papirjev, ki so posledica ekonomskih ali političnih sprememb. To tveganje lahko nadalje razdelimo na vrsto ožje opredeljenih tveganj. Obrestno tveganje je tveganje, kateremu je izpostavljen izvajalec pokojninskega zavarovanja, ki svoja sredstva vlaga v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje, katerih vrednost se spreminja glede na gibanje obrestnih mer. V primeru dviga obrestnih mer, vrednost dolžniških naložb praviloma pade. Na drugi strani v primeru padca obrestnih mer vrednost dolžniških naložb praviloma zraste. Obrestna občutljivost dolžniških vrednostnih papirjev se praviloma veča z daljšanjem zapadlosti posamezne naložbe, manjši absolutni ravni obrestnih mer v gospodarstvu ter nižjim kuponom instrumenta. Valutno tveganje je tveganje, da lahko spremembe deviznega tečaja pozitivno ali negativno vplivajo na v domači valuti izraženo vrednost naložb kritnih skladov, ki so denominirane v tujih valutah. Likvidnostno tveganje je tveganje, da kritni skladi zaradi omejene likvidnosti naložb na trgu vrednostnih papirjev s posamezno naložbo ne morejo trgovati oziroma lahko z njo trgujejo le po občutno slabših pogojih (zlasti cenovnih), kot so bili tisti, po katerih so bile te naložbe ovrednotene. Likvidnostno tveganje je tudi tveganje ali nevarnost neusklajene likvidnosti oziroma neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi do virov sredstev v podjetju, kar lahko povzroči likvidnostne probleme, torej pomanjkanje denarnih sredstev za poravnavanje zapadlih obveznosti. Tržno tveganje se meri preko redne dnevne analize izpostavljenosti do različnih faktorjev tržnega tveganja kot so obrestne mere, valutni tečaji, cene vrednostnih papirjev in nepremičnin itd. Zraven tega se spremlja tudi tržna pričakovanja in spremembe v tržnih pogojih. Merjenje ter upravljanje tržnega tveganja vseskozi poteka kot»assets-liabilities Management«(v nadaljevanju ALM), kar pomeni, da se tržna tveganja na aktivi vseskozi meri relativno glede na strukturo pasive. Tržno tveganje se obvladuje tako, da se zasleduje cilj čim večje razpršitve naložb (geografska, panožna, valutna alokacija naložb), izbora ustreznih naložb, primernega časa nakupa in prodaj vrednostnih papirjev s pomočjo izdelanih analiz in tekočega spremljanja dogajanj na kapitalskih trgih doma in v tujini. Obrestno tveganje se obvladuje predvsem preko uravnavanja strukture ročnosti naložb (dolžniški finančni instrumenti), prestrukturiranja naložb iz dolžniških finančnih instrumentov s fiksno obrestno mero v dolžniške finančne instrumente s spremenljivo obrestno mero, prilagajanja ročnosti ter povprečnega modificiranega trajanja dolžniških finančnih instrumentov glede na pričakovane spremembe ravni obrestnih mer in uporabe izvedenih finančnih instrumentov. 19

20 Valutno tveganje se obvladuje predvsem preko uskladitve valutne strukture sredstev sklada z obveznostmi, z izbiro naložb v tujih valutah, katerih tečaji se v primerjavi z domačo valuto v povprečju gibljejo v nasprotnih si smereh (ustrezna valutna razpršitev) in z uporabo izvedenih finančnih instrumentov. Likvidnostno tveganje se minimizira preko uravnavanja likvidnosti naložb pokojninskega sklada (likvidnost se meri z velikostjo izdaje in razmikom med nakupno in prodajno ceno), upoštevanja likvidnosti kapitalskega trga, hkrati pa se spremlja tudi dinamiko prilivov in odlivov sredstev iz portfeljev in uravnava potrebna dodatna likvidna sredstva po principu ALM. Kreditno tveganje kot eno izmed najpomembnejših virov finančnih tveganj predstavlja tveganje, da nasprotna stranka ali izdajatelj finančnega instrumenta, ki je v lasti kritnih skladov, ne bo poravnal svoje obveznosti v polnem znesku, bodisi ko zapade v plačilo, bodisi kadarkoli po tem datumu. To tveganje vključuje tudi tveganje znižanja vrednosti vrednostnega papirja kot posledice večje verjetnosti neplačila zapadle obveznosti, kar se največkrat odrazi preko znižanja bonitetne ocene dolžniških instrumentov takega izdajatelja. Podzvrst kreditnega tveganja je tudi poravnalno tveganje ki predstavlja tveganje izgube, ki nastane, če se postopek plačil med dvema ali več strankami v poravnalnih sistemih ne odvije po pričakovanjih oziroma dogovoru. Najpogosteje se to zgodi ob izmenjavi sredstev, ko ena izmed strani, vključenih v poravnavo, ne poravna svojih obveznosti do enega ali več upnikov, za tem, ko ti že izpolnijo svoj del obveznosti. Kreditno tveganje se meri preko redne dnevne spremljave poslovanja izdajateljev vrednostnih papirjev oziroma nasprotnih strank, v katerih ima pokojninski sklad izpostavljenost v obliki depozitov in terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov. Znotraj poslovanja se še posebej pozorno preverjajo bonitetne ocene institucij, smer sprememb bonitetnih ocen, velikost lastniškega kapitala družb, rezultati njihovega poslovanja ipd. Zraven tega so osnova za ugotavljanje tveganj neizpolnitve nasprotne stranke tudi pogodbeno razmerje med Prvo osebno zavarovalnico, d.d. ter nasprotno stranko ali izdajateljem, zakonska določila, pravila delovanja Klirinško depotne družbe v zvezi s poravnavo poslov in pravila izpolnitve obveznosti na organiziranih trgih, na katerih se trguje s finančnimi instrumenti. Poravnalno tveganje se obvladuje tako, da se zasleduje visoke standarde kakovosti poslovnih partnerjev, njihovih storitev in njihove plačilne discipline, ki jih spremlja med trajanjem poslovnega razmerja. 6.2 DRUGA TVEGANJA Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube, vključno s pravnim tveganjem, zaradi naslednjih okoliščin: zaradi neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih procesov; zaradi drugih nepravilnih ravnanj ljudi, ki spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe; zaradi neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe, ali zaradi zunanjih dogodkov ali dejanj. Primeri operativnega tveganja so: zunanje kriminalne dejavnosti, strateško tveganje, naravne nesreče, sistem notranjih kontrol, vodenje procesov, teroristični napadi in vojne, infrastruktura informacijske tehnologije, programska oprema, pravno tveganje, tveganje izgube ugleda, človeške napake itd. Operativno tveganje se obvladuje preko natančno specificiranega investicijskega procesa in internih ter eksternih kontrol, ki minimizirajo verjetnost izgub iz naslova operativnega tveganja. V kolikor kljub dobro postavljenemu sistemu preventivnih ukrepov in pravil vseeno pride do nastanka škodnega dogodka iz naslova operativnega tveganja, se uporabi sistem v naprej specificiranih korektivnih ukrepov, ki tako škodo omejijo in v najkrajšem možnem času tu 6.3 PLANI ZA NAPREJ S je v veljavo stopil zakon ZPIZ-II, ki v okviru dodatnega pokojninskega varčevanja uvaja upravljanje naložb po načelu življenjskega cikla v katerem se nahaja zavarovanec. Prva je že v letu 2013 vložila vso potrebno dokumentacijo za pridobitev dovoljenj za pričetek trženja te pomembne novosti, ki bo približala dodatno pokojninsko varčevanje mlajšim generacijam, vendar pa je do konca leta 2014 dobila odobrene pokojninske načrte, ne pa tudi pravil upravljanja, ki so pogoj za pričetek trženja. Glede na to, da družba tudi v prvem četrtletju 2015 ni prejela nobene povratne informacije regulatorja, uvajanje te pomembne novosti ne načrtujemo pred septembrom POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA Po dnevu bilance stanja niso nastale takšne okoliščine ali nastopili dogodki, ki bi vplivali na izdelavo računovodskih izkazov za poslovno leto

21 7 RAČUNOVODSKI IZKAZI REVIZORJEVO POROČILO 21

22 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja sklada in izidov njegovega poslovanja za leto Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. Ljubljana,

23 8 IZKAZI KRITNEGA SKLADA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Pojasnilo leto 2014 leto 2013 I. Finančni prihodki Prihodki od dividend in deležev Prihodki od obresti Dobički pri odtujitvi finančnih naložb Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti finančnih naložb preko poslovnega izida Drugi finančni prihodki II. Prihodki od naložbenih nepremičnin Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem III. Drugi prihodki 0 0 IV. Obračunani stroški upravljalca Provizija za upravljanje V. Odhodki v zvezi z banko skrbnico VI. Drugi odhodki, ki v skladu s pravili upravljanja neposredno bremenijo 10.4 kritni slad VI. Finančni odhodki Izgube pri odtujitvi finančnih naložb Prevrednotovalni finančni odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti finančnih naložb preko izkaza poslovnega izida VII. Odhodki naložbenih nepremičnin Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti naložbenih nepremičnin preko izkaza poslovnega izida VIII. Čisti dobiček obračunskega obdobja +/ Pojasnila na straneh 27 do 49 so sestavni del računovodskih izkazov 1 Pojasnila na straneh od 27 do 49 so sestavni del računovodskih izkazov. Po Sklepu o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupino kritnih skladov so sestavni del računovodskih izkazov tudi izkaz pripisa dobička in izkaz premoženja. Zaradi skladnosti letnega poročila z MSRP sta navedena izkaza prikazana v točki 10.1 in

24 8.2 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA IN Pojasnilo I. SREDSTVA A. Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah Naložbene nepremičnine B. Finančne naložbe v posojila in depozite v posesti do zapadlosti, od tega: dolžniški vrednostni papirji v rednotene po pošteni vrednosti, od tega dolžniški vrednostni papirji lastniški vrednostni papirji C. Terjatve Druge terjatve D. Denarna sredstva in denarni ustrezniki E. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 F. Zunajbilančna sredstva 0 0 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Presežek iz prevrednotenja 0 0 B. Zavarovalno-tehnične rezervacije Matematične rezervacije za vplačane čiste premije Matematične rezervacije za pripisan donos kritnega sklada C. Finančne obveznosti 0 0 D. Poslovne obveznosti Obveznosti do upravljavca kritnega sklada Druge poslovne obveznosti E. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 F. Zunajbilančne obveznosti 0 0 Pojasnila na straneh 27 do 49 so sestavni del računovodskih izkazov 24

25 8.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV IZKAZ DENARNIH TOKOV KRITNI SKLAD 3 leto 2014 leto 2013 I. Prejemki od vplačil premij članov kritega sklada II. Izdatki iz naslova rednih in izrednih izplačil odkupne vrednosti premoženja in drugih pravic članov, III. Prejemki iz naslova prenosa premoženja članov kritnega sklada: iz drugega kritnega sklada, ki izvaja drug pokojninski načrt, znotraj istega upravljavca oziroma gospodarske družbe, 3. iz drugega kritnega sklada, ki ga upravlja drug upravljavec oziroma gospodarska družba IV. Izdatki iz naslova prenosa premoženja članov kritnega sklada: na drug kritni sklad, ki izvaja drug pokojninski načrt, znotraj istega upravljavca oziroma gospodarske družbe, 3. na drug kritni sklad, ki ga upravlja drug upravljavec oziroma gospodarska družba V. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (I. - II. + III. - IV.) VI. Prejemki od upravljavca, iz naslova nedoseganja zajamčenega donosa, v skladu s pokojninskim načrtom, 0 0 VII. Prejemki pri prodaji finančnih naložb VIII. Izdatki pri nakupu finančnih naložb IX. Prejemki pri prodaji naložbenih nepremičnin 0 0 X. Izdatki pri nakupu naložbenih nepremičnin XI. Drugi prejemki od finančnih naložb in naložbenih nepremičnin (prejete najemnine, obresti, dividende in podobno) XII. Izdatki za plačilo drugih obveznosti XIII. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja (V. + VI. + VII. - VIII. + IX. - X. + XI. - XII.) XIV. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja in pri upravljanju premoženja (V.+XIII.) XV. Začetno stanje denarnih sredstev kritnega sklada XVI. Končno stanje denarnih sredstev kritnega sklada Pojasnila na straneh 27 do 49 so sestavni del računovodskih izkazov 25

26 9 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 9.1 POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV Izjava o skladnosti Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) kot sprejeti v EU. Na dan bilance stanja, glede na proces potrjevanja standardov v EU, ni razlik v računovodskih usmeritvah kritnega sklada ter Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejela EU Osnove za pripravo Računovodski izkazi Kritnega sklada 1 so pripravljeni na osnovi računovodskih usmeritev prikazanih v nadaljevanju. 9.2 SPREMEMBE STANDARDOV IN POJASNIL Računovodske usmeritve, uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov sklada, so enake kot pri pripravi računovodskih izkazov sklada za poslovno leto, končano na , z izjemo novo sprejetih ali spremenjenih pojasnil, ki so stopili v veljavo s in so navedeni v nadaljevanju. MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (prenova) MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje (dopolnitev) Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MRS 27 Ločeni računovodski izkazi MSRP 11 Skupni aranžmaji MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih MRS 39 Finančni instrumenti (dopolnilo): pripoznavanje in merjenje - Prenova izpeljanih finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem MRS 36 Oslabitev sredstev (dopolnilo) Razkritja nadomestljive vrednosti nefinančnih sredstev OPMSRP 21: Dajatve Vpliv novo sprejetih standardov in pojasnil na računovodske izkaze sklada je opisan v nadaljevanju. MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (prenova) Standard je bil dopolnjen kot posledica uvedbe novih standardov MSRP 11 Skupni aranžmaji, MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih in MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja, ki se odslej imenuje MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige. Sprememba ne vpliva na finančni položaj ali poslovanje sklada. MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje (dopolnilo) - Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti Dopolnilo pojasnjuje pomen izraza»pravnomočna pravica do pobotanja«in upoštevanje meril iz MRS 32, ki veljajo za mehanizme poravnave centralnih klirinških družb, ki ne uporabljajo sočasnih bruto mehanizmov poravnave. Sprememba ne vpliva na finančni položaj ali poslovanje sklada. MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 27 Ločeni računovodski izkazi Ta standard nadomešča standard MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi v delu, ki se nanaša na skupinske računovodske izkaze. Sprememba ne vpliva na finančni položaj ali poslovanje sklada. MSRP 11 Skupni aranžmaji Novi standard nadomesti MRS 31: Deleži v skupnih vlaganjih in SOP 13 Skupaj obvladovana podjetja Nedenarni prispevki podvižnikov. Sprememba ne vpliva na finančni položaj ali poslovanje sklada. MSRP 12 Razkrivanje deležev v drugih družbah Ta standard vključuje vsa razkritja v zvezi s skupinskimi računovodskimi izkazi, vsebovanimi v MRS 27, kakor tudi razkritja, vsebovana v MRS 28 in MRS 31. Sprememba ne vpliva na razkritja sklada. 26

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA KRITNI SKLAD PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA za obdobje, ki se je končalo Maribor, marec

LETNO POROČILO ZA KRITNI SKLAD PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA za obdobje, ki se je končalo Maribor, marec LETNO POROČILO ZA KRITNI SKLAD PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA za obdobje, ki se je končalo 31. 12. 2013 Maribor, marec 2014 1 Kazalo vsebine 1 UVOD... 6 1.1 PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana

PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana DOSTOPNOST PROSPEKTA NOTRANJEGA SKLADA Prospekt notranjega sklada KSN3 je brezplačno dostopen javnosti na spletni strani www.generali.si

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, v upravljanju družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje

Prikaži več

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad Ljubljana, 31. december 2016 1 DELNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 3 2 MEŠANI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 5 3 OBVEZNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD Z ZAJAMČENIM DONOSOM... 6 ČETRTLETNO NALOŽBENO POROČILO

Prikaži več

Pomurska družba za upravljanje d

Pomurska družba za upravljanje d PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d. d. PROSPEKT MEŠANEGA VZAJEMNEGA SKLADA PRIMUS Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev: 24.12.2003 11.08.2008

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencij

Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencij Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor ne prevzema odškodninske ali

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje www.as.si 080 11 10 Ali veste? Samo še 1,37 zaposlenega dela za enega upokojenca.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 28.08.2017 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja.

Prikaži več