URADN! LIST. SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE»URADNI LISI SFRJ«bbaja v BtbsKo-

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "URADN! LIST. SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE»URADNI LISI SFRJ«bbaja v BtbsKo-"

Transkripcija

1 URADN! LIST SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE»URADNI LISI SFRJ«bbaja v BtbsKo- Cena te številke je 24 dinarjev. Na«Petek. 12. septembra 1989, brvaukl oziroma brvalekosrbskl, slo- roćaina za leto 1980 znaša 800 dinarjev* venski, makedonski, albanski In ms- Rok га reklamacije Je 15 dni. Uredđiarski Izdaji. Oglasi po cenika. BEOGRAD ništvo: Beograd, Jovana Ristića 9t. L Zlto rafun prt Sluibl družbeneea Poštni predal 226 Telefoni: centrala knjigovodstva ŠTEVILKA 51. LETO XXXVI. 850-IS5: Uredništvo ; naro^ninska fln^ba ; tele* 1175( Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o družbeni kontroli cen (»Uradni Ust SFRJ«št. 25/72 in 35/72) v zvezi z drugim odstavkom 101. člena zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ«št. 1/80 in 38/80) izdaja Zvezni izvršni svet ODLOK O MAKSIMALNIH CENAH ZA OLUŠČENI Rit 1. Proizvajalne organizacije združenega dela, ki proizvajajo oluščeni riž, smejo svoje prodajne cene zanj oblikovati tako, da znašajo najvišje prodajne cene, in sicer: 1) za I. vrsto neglaziranega riža 2) za II. vrsto neglaziranega riža din/kg 22,90 21,90 Za vsak cel odstotek zdrobljenih zrn nad ali pod standardom za posamezno vrsto se cena poveča ali zmanjša za 0.15 dinarjev pri kilogramu. Cene iz prvega odstavka te točke so mišljene kot prodajne cene proizvajalca, franko naloženo v prevozno sredstvo v kraju proizvajalca. Kupci in proizvajalci se morajo pri prevzemanju oluščenega riža ravnati po pravilniku o kakovosti žit, mlevskih izdelkov, kruha, peciva in testenin (»Uradni list SFRJ«št. 40/77), kolikor se nanaša na tak riž. 2. V cene iz 1. točke tega odloka so všteti tudi stroški embalaže za rinfuzno pakiranje v vrečah. Organizacije združenega dela smejo na račun posebnih stroškov za drobno industrijsko pakiranje oluščenega riža zaračunati: 1) za pakiranje 1/2 kg 2) za pakiranje 1 kg dinarjev mehko trdo pakiranje pakiranje 0,30 9,50 1,00 1,50 Proizvajalne organizacije združenega dela, ki riž glazirajo, smejo za stroške glaziranja zaračunati 0,60 dinarjev za kilogram riža. 3. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o maksimalnih cenah za oluščeni riž (»Uradni list SFRJ«št. 10/80). 4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavt v»uradnem listu SFRJ«. E, p, št Beograd, 11. septembra Zvezni izvršni svet Podpredsednik: dr. Ivo Margaa s. r. Da bi se izvrševale določbe mednarodnega sporazuma za sladkor Iz leta 1977 izdaja Zvezni izvršni svet na podlagi 37. člena zakona o»klepanju in izvrševanju mednarodnih pogodb (»Uradni list SFRJ«št. 55/78) ODLOK O NAČINU izdajanja potrdila o vplačilu PRISPEVKA V SKLAD ZA FINANCIRANJE ZALOG SLADKORJA. UVEDENEGA Z MEDNARODNIM SPORAZUMOM ZA SLADKOR IZ LETA 19TT 1. Organizacije združenega dela, ki uvozijo, izvozijo ali reeksportirajo sladkor, si priskrbijo potrdilo o plačanem prispevku, v sklad za financiranje zalog sladkorja, uvedenem z mednarodnim sporazumom za sladkor iz leta 1977 (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), na obrazcu»iso-1«. 2. Potrdilo izda Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino na zahtevo organizacije združenega dela. Potrdilo se izda v treh izvodih. Po izdaji potrdila si organizacija združenega dela priskrbi od Privredne banke Sarajevo Osnovne banke Beograd ustrezne znamke za prispevek v vrednosti, ki ustreza količini sladkorja, navedeni v potrdilu, ter predloži izdano potrdilo Zveznemu sekretariatu za zunanjo trgovino, da ga overi. Izvirnik potrdila, na katerem so nalepljene In razveljavljene znamke za prispevek, pošlje Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino Mednarodni organizaciji za sladkor, eno kopijo vrn3 organizaciji združenega dela vložniku zahteve, eno kopijo pa obdrži zase. 3. Organizacijam združenega dela, ki izvozijo slad-' kor, ni potrebno potrdilo: i 1) če izvozijo sladkor v državo članico sporazuma} 2) če izvozijo sladkor v državo, ki ni članica spo-. razuma, organizacija združenega dela pa si od pri-; stoj nega organa države, v katero izvozi sladkor, pri* skrbi potrdilo da bo sladkor Iz te države Izvožen 4. državo članico sporazuma.

2 Stran Številka 51. URADNI LIST SFRJ Petek, 12. seplembra Organizacije združenega dela, ki uvozije sladkeor, priložile prijavi o sklenjeni pogodbi o uvoza dobljeno potrdilo. Organizacija združenega dela, ki uvozi sladkor, gj priskrbi potrdilo, če uvozi sladkor iz države, ki ni članica sporazuma, oid pogoju, da si priskrbi potrdilo, <3a je izvoznik iz države, iz katere se sladkor uvc-zi, vplačal ustrezen prispevek v sklad. V tem primeru izda Zvezni sekretairiat za zuioanjs trgovino potrdjlo, na katerega nalepi in razveljavi znamke za oprostitev prijspevka (»C E<4. 5. Skupaj z zahteve za izdaj«potrdila predloži organizacija združenega dela, ki reeksportira sladkor, Zveznemu sekretariatu za zunanjo trgovino dokaz, da je za sladkor, ki se reeksportira, vplačan prispevek v sklad. Ce organizacija združenega dela predloži dokaz iz prvega odstavka te točke, izda Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino potrdilo, na katerega nalepi in razveljavi znamke za oprostitev prispevka (»C E«). Ce se sladkor reeksportira v državo, ki ni članica eporazuma. Izda Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino potrdilo in razveljavi na njem nalepljene znamke za oprostitev prispevka (»C E«), 6. Organizacija združenega dela predloži potrdilo skupaj s prijavo o sklenjeni pogdbi o uvozu, Izvoeu oziroma reeksportu. 7. Organizacijam združenega dela ni potrebno potrdilo: 1) za sladkor, katerega posamična pošiljka»i težja ed ene tone; 2). za sladkor, ki bo neposredno uporabljen za preskrbo ladij in drugih medn&rcdnih sredstev v mednarodnem prometu; 3) za sladkor, ki se izvozi v okviru posebnih aranimajev, sklenjenih v smislu 36., 31., 22. in 36. člena sporazuma; 4) za sladkor, ki se na ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije prevozi v tranzitu brez namena neposrednega uvoza v Jugoslavijo.. 8. Obrazec potrdila (priloga št. 1) in seznam držav članic mednarodnega sporazuma za sladkor iz leta 1977 (priloga št. 2) sta objavljena skupaj s tem odlokom in sta njegov sestavni del. 9. Kavodilc k temu odloku da po potrebi Zvezni sekretariat za zunanje trgovino. Ш Ta odlok začne veljati osmi dan po ebjavi v» ađne«n listu SFRJ«. E. št Beograd, 4. septembra ISJM). Zvezni izvršni svet Podpredsednik: Gejke Uisiparip s. r. Prilega št. 1 ANNEX B CFRT1FICATE OF COJiTRilil TION F o r m ISO-1 ffcrm approved by the International Sugar Organization) NOTE: This certifioate is valid ONLY when the reguisite stamps are affiaed on tbe rcverse side. Issuing Countrj'; Country of Origin of Shipment: (if from bond, vmte "From tond") (Aiso mark x in appropriate box) Meinfcer Kon-Member П Country of Final Destination of Shipment: (If unknown, write "Unknc.vn") (Also mark x in appropriate box) Member Non-Member Unknown Fort of Embarftation of Shipment Fort or Forts of Final Destination Name of Ship (if applicable and (if known): of Shipment (if known): known): Net Weight of Shipment (to nearest tonne): For white/refined sugar polarizing 99,2 or more enter here net weight of shipment multiplied by 100/92* (to nearest tonne) r Da te of Export + /I.mpert+:

3 Petek, 12. septembra URADI«LIST SFRJ Številka 51. Stran 1587, t.,.. (enter qt!antity of each denomination) It is hereby certmed that this certificate bears _ " - ; Sugar Stamps, affiseđ on the reverse side, issued in accordance with the Ruleg of Procedure of the 1977 International Sugar Agreement and that the above mentioned sugar is cleared for ekport+/import+. Slamp of Certifjing Authority; Dataj Signature о Certi ying OlCicer; Stanip ot Customs Authority (at the option of Member); * NOTE: for whita/refined sugar palarizing 99.2 or more, the stamps afeixed to this certificate should correspond to the higher of the two weights, A Delete as appiicabie. Аппск B (Certificate of Contribution Reverse Side) АШх Stamps here Despatched to E^ecutiva Director of ths I.S.O, (Da te)

4 Stran Ш8. Številka SI. UEADN1 UST SFRJ PeteS, 12. septembra ANEKS B POTRDILO O PRISPEVKU (Obrazec Je odobrila Mednarodna organizacija za sladkor) OPOMBA: To potrdilo velja le, бе so na hrbtni strani nalepljene zahtevane znamke Priloga It. I (preveč) Obrazec 1SO-1 Država, ki izdaja potrdilo: Država izvora: '<Ce je s carinskega skladišsa, Vpisati»s carinsekga skladišča«) (Prav tako vpisati X v ustrezno rubriko) Država članica Država nečlanica '' Država končnega namembnega kraja '{Ce država ni znana, vpisati»neznano«) (Prav tako vpisati X v ustrezno rubriko) Država članica Država nečlanica Neznano Luka naklada (Ce je znana): Luka ali luke končnega namembnega kraja (Ce je znana): Ime ladje (če je znana); Cista teža (zaokroženo v tonah): Za beli/rafinirani sladkor polarizirani 99.2 ali vec (tukaj se vpiše čista teža dobave, pomnožena s 100/92*) (zaokroženo v tonah): Datum izvoza+/uvoza+: S tem se potrjuje, da ima to potrdilo (količina za vsako označbo) znamke za sladkor, ki so nalepljene na hrbtni strani, izdane v skladu s pravili procedure mednarodnega sporazuma za sladkor 1S77 in da je zgoraj navedeni sladkor ocarinjen za izvoz+/uvoz+. Pečat pooblaščenega organa; Datum: Podpis pooblaščenega delavca;

5 {»atsk. 12. saptamfea URADNI LIST SFRJ Številka 51. Straa 1Ш. Pečat carin,skih atgmav (pe izbiri država članice): * OPOMBA: za beli/rafinirani sladkor polarizirani 99.2 ali več morajo znamke, ki so nalepljene na tem potrdilu, ustrezati teži surovega slaikorja i" Nepotrebno prečrtati 'Aneks B (Potrdilo o prispevka zadnja strani Prostor za znamke Poslano izvršilnemu direktorju M.O.S. Datum Prilega št. 2 Jamajka SEZNAM držav Članic mednarodnega sporazuma ZA SLADKOR IZ LETA 1977 Države članice izvoznice Argentina Avstralija Avstrija Bangladeš Barbados Belize Bolivija Brazilija Kolumbija Kostarika Kuba Dominikanska republika Kenija Ekvador E1 Salvador Fldži Gvatemala Gvajana Haiti Ho-nduras Madžarska Indija Indonezija Obala slonov«kosti Madagaskar Mala vi Mauricius Mehika Mozambik Nikaragua Pakistan Panama Paragvaj Države članice иveznice Bolgarija Kanada Egipt Finska Nemška demokratična republika Irak Japonska Peru Filipini St. Kitts-Nevis-Anguilla Južnoafriška republika Svaziland Tajska Trinidad in Tobaga Uganda Venezuela Jugoslavija Republika Koreja Nova Zelandija Norveška Portugalska Singapur Švedska ZSSR ZDA

6 Stran Sltvilka 51. URADNI LIST SFRJ Petek, 12. septembra Г 779. Na podlagi 2. totke SI. člena zakona o preizv&dnji orožja in vojaške opreme (»Uradni list SFRJ«St. 30/79) Izdaja zvezni sekretar za ljudsko obrambo ODREDBO O DOLOČITVI SREDSTEV, KI SE ŠTEJEJO ZA OROŽJE IN VOJAŠKO OPREMO 1. Za sredstva, ki se po 5. členu zakona o proizvodnji crožja in vojaške opreme štejejo za orožje in vojaško opremo, se štejejo: 1) vse vrste orožja in orodja (hladno orožje, pištole, puške, brzostrelke, mitraljezi, ročni metalci, minomelalei, topovi, havbice idr.), razen lovskega in športnega crožja; 2) vse vrste letal, helikopterjev, jadralnih letal in lebdečih naprav ter njihova oprema, padala in padalska desantna oprema, ki so namenjeni za vojaške potrebe; 3) vse vrste vojnih ladij in drugih bojnih plovnih objektov, ladje za pomožne namene in njihova speeilična oprema, namenjena za vojaške potrebe; 4) sredstva za zvezo, kriptografsko zavarovanje, pretieiektronsko zaščito, radijsko in radiotehnično 5zvidovanje (poveljevanje) in varnostna sredstva, ki so namenjena za vojaške potrebe; 5) vse vrste vozil, ki so namenjena za vojaške potrebe (bojna, nebojna in druga specialna motorna vozila), razen osebnih; 6) viseči, montažni in lansimi mostovi, pontonski parki in plovni objekti ter izvidniški in desantni čolni, ki so namenjeni za vojaške potrebe; 7) strelivo in njegovi elementi za vse vrste orožja jn orodja iz 1. točke pod 1) te odredbe, razen streliva za lovsko in športno orožje; 8) vso vrste raket, in priprav za lansiranje in usmerjanje. razen za obrambo pred točo in za ognjemet; 9) vse vrste bomb, torpedov, min in razpržnih sredstev; 10) smodnik, vse vrste razstreliva ter zažigalna, dimna in osvetljevalna sredstva, razen lovskega smodnika in gospodarskega razstreliva; 11) oprema in sredstva za miniranje in razminiranje, maskiranje in kamuflažo, ki so namenjena za vojaške potiebe; 12) priprave in instrumenti za zračno, površinsko In podvodno opazovanje, identifikacijo in legitimiranje, za orientacijo in navigacijo, za upravljanje in vodenje, radarji, infrardeče priprave, laserji in namerilne naprave, ki so konstruirani in izdelani za vojaške potrebe; 13) sredstva za protijedrsko, profikemično in protibiološko z&ščito, sredstva za detekcijo, dozimetrijo in Identifikacijo ter sredstva in snovi za dekontaminacijo, ki so namenjena za vojaške potrebe; 14) specialna orodja in embalaža za transport 'rt hrambo sredstev iz 1. točke določbe ped 1) do 13) te cdredbe; 15) tehnološka, remontna in eksploatacijska dokumentacija za sredstva iz 1. točke pod 1) do 14) te odredbe; 16) materialne pravice do tehnologije (pravica do patenta, pravica do industrijskega vzorca ali modela, pravica dc zaščitnega znaka, pravica do tehnične in tehnološke dokumentacije in pravica de znanja in izkušenj); 17) vse vrste druge opreme, ki je izdelana po standardu ljudske obrambe. 2. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v»uradnem listu SFHJ«. St. 26. Beograd, 8. septembra Zvezni sekretar za ljudsko obrambo armadni general: Niikela Ljubičic s. r. Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o proizvodnji orožja in vojaške opreme (»Uradni list SFRJ«št. 30/79) izdaja zvezni sekretar za ljudsko obrambo ODREDBO O DOLOČITVI MATERIALNIH REZERV. KI JIH ZA IZREDNE POTREBE LJUDSKE OBRAMBE NABA- VIJO IN HRANIJO ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA, KI IZDELUJEJO OROŽJE IN VOJAŠKO OP- REMO, KAKOR Tl i)! SREDSTEV, OBJEKTOV IN PRIPRAV, KI JIH IMAJO TE ORGANIZACIJE KOT REZERVNE ZMOGLJIVOSTI ZA POTREBE LJUDSKE OBRAMBE V VOJNI, ZA KATERA SE NE PLAČU- JEJO DAVKI IN DRUGE DAVŠČINE 1. Za materialne rezerve, ki jih za izredne potrebe ljudske obrambe nabavijo in hranijo organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, iz 7. člena zakona o proizvodnji orožja in vojaške opreme, kakor tudi za sredstva, objekte in priprave, ki jih imajo te organizacije kot rezervne zmogljivosti za potrebe ljudske obrambe v vojni, za katera se ne plačujejo davki in druge davščine, se štejejo: a) vse rezervne proizvodne zmogljivosti (proizvodbe linije z ustrezno opremo, objekti in infrastrukturo), namenjene izključno za proizvodnjo orožja in vojaške opreme v vojni; b) vse rezerve surovin, reprodukcijskega materi-, ela, delov, podsklopov. sklopov in drugih sredstev in proizvodov, ki se v miru zagotavljajo za proizvodnjo orožja in vojaške opreme v vojni'

7 Petek. 12. septembra URADNI LIST SFRJ Številka 51. Stran 139f, c) vse rezerve specialnega, delovnega in kontrolnega orodja in priprav, ki rabijo izključno za proizvodnjo orožja in vojaške opreme v vojni; d) skladiščni prostor, ki je namenjen za spravljanje in hrambo rezerv surovin, reprodukcijskega materiala in orodja, pripravljenih ali namenjenih za proizvodnjo sredstev oborožitve in vojaške opreme v vojni. 2. Organizacije združenega dela iz 1. točke te odredbe se oprostijo davkov in drugih davščin po 73. členu, zakona o proizvodnji orožja in vojaške opreme na podlagi potrdila, ki ga izda Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo. 3. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v»uradnem listu SFRJ«. St. 27. Beograd, 8. septembra Zvezni sekretar za ljudsko obrambo armadni general: Nifeola LJubifič s, r. Na podlagi 19. člena zakona o proizvodnji orožja In vojaške opreme (»Uradni list SFRJ«št. 30/79) izdaja zvezni sekretar za ljudsko obrambo ODLOČBO O DOLOČITVI ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA BE- LA, ki izi»i,li:.n:.io orožje in vojaško opremo, V KATERIH SE INDIVIDUALNI POSLOVODNI ORGANI OZIROMA PREDSEDNIK IN ČLANI KO- LEGIJSKIH POSLOVODNIH ORGANOV IMENUJEJO IN RAZREŠUJEJO V SOGLASJU Z ZVEZNIM SE- KRETARIATOM ZA LJUDSKO OBRAMBO 1. Individualni poslovodni organi oziroma predsednik in člani kolegijskih poslovodnih organov v temeljnih organizacijah združenega dela, delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združenega de- _la, ki jih Zvezni izvršni svet na podlagi 1. točke 7. člena zakona o proizvodnji orožja in vojaške opreme določi kot organizacije združenega dela. ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, se imenujejo in razrešujejo v soglasju z Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo. 2. V postopku razpisa za imenovanje oziroma v postopku razrešitve določita organizacija združenega dela. ki objavlja razpis oziroma izvaja postopek razrešitve, in Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo skupna stališča in predloge za odločitev organov upravljanja in za soglasje Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo. 3. Organizacija združenega dela iz 1. točke te odločbe je dolžna, da si pred odločitvijo o imenovanju ali razrešitvi individualnega poslovodnega organa oziroma predsednika in članov kolegijskih poslovodnih organov priskrbi soglasje Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo. Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo da soglasje Iz prvega odstavka te točke pismeno. _ 4. V skladu s skupno določenimi stališči in predlogi iz 2. točke te odločbe Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo da sli zavrne zahtevano soglasje za imenovanje oziroma razrešitev individualnih poslovodjih organov oziroma predsednika in članov kolegijskih, poslovodnih organov v organizaciji združenega dela iz 1. točke te odločbe. 5. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v»uradnem listu SFRJ«. St. 28. Beograd, 8. septembra 1&8G Zvezni sekretar za ljudske obrambo armadni general: Nikola Ljub ie s. r. Na podlagi prvega odstavka 59. člena v zvezi s 13. Členom zakona o vnašanju in razširjanju tujih sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski dejavnosti v Jugoslaviji (»Uradni list SFRJ«št. 39/74) izdaja zvezni sekretar za notranje zadeve ODLOČBO O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA Časopisa -шк presse«prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej razširjali številko časopisa»die Presse«z dne 1-3. avgusta 1980, ki izhaja v nemščini na Dunaju, Avstrija., St /494. Beograd, 22 avgusta Zvezfii sekretar za notranje zadeve: Fran jo Herljcvić s. r.- Na podlagi prvega odstavka 59. člena v zvezi s 13. členom zakona o vnašanju in razširjanju tujih sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski dejavnosti v Jugoslaviji (»Uradni list SFRJ«št. 39/74) izdaja zvezni sekretar za notranje zadeve ODLOČBO O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA REVIJE»LIFE«Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej razširjati 8. številko revije»life«za avgust ki izhaja v angleščini v Chicagu, ZDA. St, /666. Beograd, 22. avgusta Zvezni sekretar za notranje zadever Franjo Herljevlć s. r.

8 Stran lss2. SleviUca M. URADNI LIST SFEJ Petek, 12. saptsmbra , Na.podlagi trsitjega otefcuvka 53. člena zakona e đa3«b^h zdrsa'ti -v promet (»Uitidni list SPRff«9t. SB/!7 ) fesaja 'Zvemi 'kemite' za fleis, zar»\ ;.3t«e in socislao varstva ODLOČBO O TEM, ĐA SE VZAME IZ PROMETA ZDRAVILO NATRIUM-IIVDKOGENCARBONAT 8,4"/e AMPULE 10 X 20 ML, SEIH.II ŠT Л' 1«68G, KI GA IZ- DELUJE ЈВЕШЈЗДШ FARMACEUTSKA INDUSTRIJA»ШЕХ-НЕМОГАКМ«VRŠAC 1. Iz -prometa se vzame zdravilo NATRIUM-HY- DROGEMCARBONAT 8,4»/o ampule 10 X 20 ml. seriji št in 16686, ki ga izdeluje Hemijsko farmaceutska industrija»inek-hemofarm«, Vršac, in je šla v promet v nasprotju z zakonom o dajanju zdravil v promet. 2. Organizacije združenega dela, pri katerih j,e-zdravilo-iz serij iz 1. točke te odločbe, so dolžne vse njegove količine, k : so pri njih, vrniti proizvajalcu v osmih dneh po objavi te odločbe v»uradnem listu SFRJ«. 3. Ta odločba se objavi v»uradnem listu SFRJ«. St. U Beograd, 1. septembra Predsednik Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo: Svetozar Pepovski s. r Na podlagi tretjega odstavka 53. člena zakona o dajanju zdravi! v promet (»Uradni list SFRJ«št. 58/75) izdaja Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo O Đ L O C B O O TEM, DA SE VZAME IZ PROMETA ZDRAVILO NOBRUTM 5 KAPSULE A 30 X 5 MG, SERIJA ŠTE- VILKA , KI GA IZDELUJE FARMACEUTSKO KEMIJSKA INDUSTRIJA -GALENIKA«, BEOGRAD 1. Iz prometa se vzame zdravilo NOBRIUM 5 kapsule i 30,x 5 mg, serija številka , ki ga izdeluje Farmaceutsko hemijska industrija»galenika«, Beograd, in je šlo v promet v nasprotju z zakonom o dajanju zdravil v promet. 2. Organizacije združenega dela, pri katerih je zdravilo iz navedne serije iz 1. točke te odločbe, so dolžne vse njegove količine, ki so pri njih, vrniti proizvajalcu v osmih dneh po objavi te odločbe v»uradnem listu SFRJ«; 3. Ta odlečba se objavi v»uradnem listu SFRJ«. St. U-95-.3m Beograd, 1. septembra Predsednik Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo: Svetozar Pepovski s. r. 7tg, Na podlagi 17. člena in 14. točke prvega ofetavk«6n, Elana zakona o Narodni rbanki Jugoslavije in en tnem monetarnem posfevanju narodnih bank rapnbbk in narodnih 'bank avtonomnih pokrajin {»Uradni SFRJ«št. 49/76) in 7. točke odloka o uresničevanju ciljev in nalog skupne emisijske iln denarne politike ter skupnih temelgev kreditne pslitmce v letu 1980 (-»Uratol list SFRJ«št. 9/89) izdaja -Svat guveranecjev SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O OBVEZNI EEZERVI BANK PRI NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE 1. V 2. točki sklepa o obvezni rezervi bank pri Narodni banki Jugoslavije (»Uradni list SFRJ«št. 21/77, 48/78. 14/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79, 65/79, 8/80, 12/80, 18/80, 38/80, 40/80 in 43/80) se v tretjem odstavku besedi:»10. septembra«nadomestita z besedama:»10. oktobra«. 2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po svbjavi v»uradnem listu SFRJ«. O št. 5e. Beograd, 8. septembra 1& Predsednik Sveta guvernerjev guverner Narodne banke Jugoslavije: dr. Kscate Bogoev s. r. Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ«št. 25/72 in 35/72) drugega odstavka 101. člena zakona o temeljih sistema cen in dnižbeni kontroli cen (»'Uradni list SFRJ«št. 1/80 in 33/80) sklepajo predstavniki proizvajalcev in predstavniki potresnikev SPORAZUM O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA TESTENINE 1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 18. aprila 1980 sklenili in podpisali sporazum o spremembi zadržanih cen za testenine., s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih povečati svoje zadržane nadrobne prodajne cene, in sicer: 1) za testenine br,ez. j ajr naj več za Zi^le 2) za jajčne testenine naj več za 32;5Vo. V nadrobnih prodajnih cenah iz prvega odstavka te točite so delež za kritje prometnih stroškov in dragi prodajni pogoji Izraženi v skladu s predpisi v absolutnih zneskih. 2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bodo izdelke iz L točke tega sporazuma pradajali oai-

9 PeteS, Ш. septemtoa 1S80. URADNI LIST 5FRJ SievilRa 5Г. Stran 1593i toma k-upovall po еепаћ in' ob pogojih, ki jih določa Bsoiazura. 3. K tftmui sparazumu.' јв dal sogjasie Zvezni zavod za cene s svojo c-đlocbo šti 5319 z dne 3. segtemto IS80. 4 Ta sponazum začne veljati naslednji dan po ob* 3awv»Uradnem listu SFRJ-<. Predstavniki proizvajalcev: 24 proizvajalcev, podpisnikov sporazuma. Predstavniki kupcev potrošnikov: 39 kupcev potrošnikov, podpisnikov sporazuma. UKAZI podlagi 5. točke, 31S.. člena, ustave Sodalistic-ne; feđevativns republike Jugosaavije izdaja Predsedstva SoBialisfcicne federativne republike-.lugaslkvije UKAZ O ODPOKLICU IZREDNEGA IN POOBLAŠČENEGA VELEPOSLANIKA SOCIAI ISTlCNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V REPUBLIKI KOLUM- BIJI IN O POSTAVITVI IZREDNEGA IN POOBLA- ŠČENEGA VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FE- DERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V REPUB- LIKI KOLUMBIJI L Odpokliče se Ladislav Varga, izredni in pooblaščeni veleposlanik Sacialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Kolubmiji. Postavi se IL Stevan Sgg. načelnik uprave v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve, za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Kolumbiji. III. Zvezni sekretar za zunanje- zadeve izvrši ta- ukaz. Ta ukaz velja taleoj. U. št. 5. Eaog-rađi 14. julija IV. Predsednik PredsedštK'a SFRJ: Cvljetin Mijatevie s. l% Na podlagi 5. točke 315. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socj»lis'!ene federativne republike Jugoslavije UKAZ O ODPOKLICU IZREDNEGA IN POOBLAŠČENEGA VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V REPUBLIKI GORNJI VOLTI IN O POSTAVITVI IZREDNEGA IN POOB- LAŠČENEGA VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V RE- PUBLIKI GORNJI VOLTI I. Odpokliče se Zdravko Pečar, izredni in: poeblašoeni velteposlanik Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Gornji. Volti s sedežem v Bamaku. II. Postavi se Miloš Maletić, izredni in pooblaščeni veleposlanik Socialistične federativne republike Jugoslavije, v Republiki Obala slonove kosti, za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Socialistične, federativne republike Jugoslavije v Republiki Gornji Volti s sedežem v Abidžanu. Ш. Zvezni sekretar za zunanje zadeve izvrši ta ukaz. Ta ukaz velja takoj. U. št. 7. Beograd, 15. avgusta IV. Predsednik Predsedstva SFRJ: Cvijelin Mijatovio s. r. Na podlagi 5. točke člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije izdaja Predsedstvo Socialistične federativne repubiike Jugoslavije UKAZ O ODPOKLICU IZREDNEGA IN POOBLAŠČENEGA VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V REPUBLIKI UGANDI IN O POSTAVITVI IZREDNEGA IN POOBLAŠČE- NEGA VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERA- TIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V REPUBLIKI UGANDI V. Odpokliče se Milan Čosevski, izredni in pooblaščeni veleposlanik Socialistične federativne republike Jugoslavije V Republiki Ugandi.

10 Stran" Številki 51. URADNI LIST SFRJ Petek, 12. septembra 188. H. " Postavi»e Ranko Balorda, predsednik poslovodnega odbora delovne organizacije»jugokomerc«v Sarajevu, га izrednega m paoblaščenega veleposlanika SocialistiSne federativne republike Jugoslavije v Republiki Ugandi. IEI Zvezni sekretar za zunanje zadeve izvtsi ta ukaz. Ta ukaz velja takoj. U. št. 8. Beograd, 19. avgusta IV. Predsednik Predsedstva SFRJ: Cvijetin Mijatović з. r.» mili lil mi m I ODLIKOVANJA UKAZ PREDSEDNIK SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE Je na podlagi 4. točke 337. ilena ustave Socialistične federativne republika Jugoslavije in 4. člena zakona o odlikovanjih Socialistične federativna republike Jugoslavije odločil, da se odlikujejo: iz SR Hrvatske: i ' za posebne zasluge in uspehe pri delu, ki ima pomen za socialistično graditev države, Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNIMI ŽARKI t- Andrašek Milana Rudolf, Cerar Martina Srečko, Jakšič Ilije Draga, Martinovič Davida Djuro, Pikija Stjeipana Juraj, Sagi Josipa Tomo, Vukobratovič Ljubomira Mičo' za posebne zasluge pri ustvarjanju in širjenju bratstva in enotnosti med našimi narodi in. narodnostmi Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNIMI VENCEM Adžić Vidoje Ilija, Bilušič Sime Svetislav, Dulčić Marina Ante, Gvozdić Nikole Ljubomir, Lalić Mije Pajo, Milošević Vukadina Blagoje, MrduljaŠ Toma Vinko, Pikija Stjepana Ivan, Slunski Ferdinanda Ljubomir, Svarc Julija Rudolf; ' - za posebne zasluge in uspehe pri delu, ki ima pomen za napredek država, Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM Ceko Ilije Dušan, Dobrovac Ivana Ivan, Dolenčid Josipa Josip, Djurić Nikola Djordje, Funtek Mirko Zvonko, Grubor Ljubana Adam, Halilič Mustafa Asim, Ivaniš Mato Stjepan, Kučeković Mitra Vojislav, Lalić Ilija Spiro, Manenica Nikola dr. Lovro, Martinčevie Andrija Juraj, Mavračič Janko Josip, Mijič. Josipa "Marijan, Milovič Simeun Rade, Peričič Petar Boško, Pivarski Luke Radovan, Sovilj Vladimir Lazo, Treščec Martina Ivan, Tulič Tome Ivan, Vezmar Milana Bogdan; za posebne zasluge na področju javnega delovanja, ki pomeni prispevek k splošnemu napredku dr-- žave. Z REDOM REPUBLIKE Z BRONASTIM VENCEM Bagar-Jakovič Petra Jelena, Blagajac Marka Mijo, Brajčić-Djukić Maksima Tonka, Bučan Dmitra Miloš, Djermanović Ivana Petar, Kišić Nikola Petar, Krikovič Josipa Ivan, Landripet Andrije Stjepan, Lovrenčić Gregora Antun, Marinkovič Milutina Anka, Mihovilovič-Lužaič Rade Mileva, Mitrovič Milana Branislav, Mule Gabrijela Josip, Obrovac Pelra Marko, Opačič- Lučič Josip Sonja, Pogačic Ivana Rudolf. Popović Milić Petar, Radaković-Conkaš Petra Perka, Starčevič Ivana Branko, Santek Marka Fabijan, Stefec Vida Ivan, Vojnovič Rade Ljubo, Zdravkovič Veselina Vlajko, Zivkovlč Milutina Cedomir, Fak Rudolfa Viktor; za zasluge in uspehe pri delu, ki ima pomen za socialistično graditev države, Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNO ZVEZDO Ajzenhamer Bogosav Jovan, Babič-Meandžija Stojana Ljubica, Bartolič Ignaca Ivan, Basta Dmitar Nikola, Benčič Janka Josip, Biškup Mije Marijan, Božović Nikola Miljko, Brešan-Laslavič Janko Marica, Brezovec Stjepana Marijan, Brzica Pava Stijepo, Butorac Karla Petar, Crnkovič Vjekoslava Stjepan, Cvijanavić Ljubomir Milan, Cokle Stojana Veljko, Culav Grgo Josip; Djuričić Savo Ljuban, Golubić Andrije Ivan, Hadžija Miha Stjepo, Hajm Antun Miroslav, Hruška Ivana August, Igrec Stjepana Antun, Isufi Josipa Nikola, Jurčič Stjepana Grga, Jurdana Viktora Viktor, Karan- -Pomoravec Jovana Ankica, Katič-Cingel Stjepana Marija, Katic Mika Marko, Kiperaš Sima Milan, Klausberger Josip Marijan, Kosovič Luke Petar, Kovač Djure Vinko, Kovač Franje Zvonimir, Kravič Djura Vlado, Krneta-Bogunovič Rade Katica, Kršul Bartula Marin; Lackovič Stjepana Zlatko, Lemič Luke Mile, Mandič Josipa Zivko, Mašič Franje Roko, Matulin Franje Josip, Menciger Ljudevita Viktor, Mihič Marko Ivicai, Milosavljević Dragutina Obrenka, Mioković Milan Vlado, Munjas Nikola Milan; Nemčič Nikole Josip, Novak Mije Stjepan, Ogrizovič Ilije Zora, Perišič Jožo Marko, Plazibat Martin Zvonimir, Pleše Matije Andjelko, Pongrac Ivana Franjo, Popovič Savo Srečo, Radakovič Mile Dušan, Radakovič Nikola Nikola, Radičanin Djure Mile, Radič Ivana Josip, Raič Martina Mladen; Sedmak-Musija Anica, Setnik Alberta Franjo, Se^ ver Stjepana Stjepan, Stiščak Marka Mihajlo, Stoja-

11 Petek, 12, septembra UEADNI LIST SFRJ Številka 51. Stran nović Iva Pero, Starbad Dimitrije Franjo, Santek Milka Ljerka, Simuncvić Marijana Josip, Snajder Ivana Draga, Sporer Dragutina Josip, Tomac Ivana Ivan, Tomic Josipa Stjepan, Vitojević Tome Vlado, Vlahović Nikole Manojlo, Vukičević-Momilović Josipa Slavica, Vulić Djure Sp-aso, Zrna Djure Matija, Zagar-Tomac Ivana Katica, Žbulj Alojza Milan, Zegarac Branko Nikola; za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima pomen za napredek države, Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM Agbaba Ilije Dušan, Antalašić Ivana Jelena, Arslanagić Avda Ramadan, Bačic Branka Berislav, Barić Rok Mijo, Basrak Stanko Dragutin, Bašek Vida Drago, Bašić Cvetka Milan, Bertović-Balaić Franje Ana-Ruža, Biber Lovre Andrija, Biber Lovre Franjo, Birko Antima Nikola, Biškup Dragutina Zvon ko, Bitorajc Josipa Ivan, Bižić Sime Jovo, Bosner Vinka Henerik, Britig Ivana Ivan, Budiša-Grdjan Benedikta Katica, Bukovac Pavla Favao, Bušic Stjepana Martin; Ci nkovic-sporčic Vjekoslava Zlatica, Cvitesić Jure Vjekoslav, Cavlović-Car Josipa Vera, Colić-Bušić Ivana Danica, Delak Vilko Ruža, Drakulić Miloša Branko, Pražić Nikole Branko, Drvenkar Miška Ivan, Duras Ivan Božo, Dželajlija Save Teodor, Diurkan Djure Djuro, Djurman-Fajfarić Stjepana Vera, Ećimcvić Ilije Vjekoslav, Farkaš Ladislav Ladislav, Ferič Milivoj Zdravko, Frančišković Matije Nikola; Gal Ivana Ivan, Gavrilovič Milivoja Žarko, Gerbač Lajoš Andrija, Glavanović Leonarda Mirko, Gnjatović-Komadina Nikole Danica, Harapin Stjepana Mladen, Hofer Julio Marijan, Horvat Antuna Djuro, Horvat Luka Luka, Horvat Josip Stjepan, Horvat-Mislović Roka Viktorija, Hrgcvan-Okičić Ivana Marija, Hrgovic Petar Mato, Indjić Simo Bogdan, Ister Franjo Zlatko, Jekič-Basara Ninka Ljubica, Jerković Dmtira Mirko, Jumić Antun Mirko; Kalajdžić Stjepana Milenko, Karamehmedović Omera Jusuf, Katalinić Josipa Ivan, KauzJaric Julio Vinko, Kifner Josipa Božidar. Knežević Voje Vukašin, Kokotović Dragutina Olga, Kos Stjepana Antun, Kostelac Jele Božo, Košćal Zlata, Kovačić-Folanc Franje Franka, Kuhta Dragutina Andrija, Lah Jakoba Matija, Laptuš Stjepana Vinko, Lavric Stjepana Antun, Levatič-Stefičar Stjepana Dragica, Lončar Božo Nikola, Lutić Mate Ante, Lukic Petra Stjepan; Magić Stjepana Luka, Majer Fraaje Mirko, Malobabić-Podvodnik Justa Ljerka, Mardjetko Simuna Lovro, Matijević Pavle Mile, Matoša Josipa Stjepan, Matrka Ivana Marjan, Mauhar Josipa Anten, Mihinjač Jeronima Pavao, Mihlić Dragoje Milan, Milanović Miće Nikola, Milošić Stjepana Ivica, Mlinarič-Njegovec Grge Veronika, Mrkobrad Mile Stipo, Muhvid Antuna Antun; Nečak Petra Stevo, Nemec Dragutina Branka, Ninčević Jože Veljko, Nožinić Petar Dušan, Njegovan Save Milan, Ožeg Vinko Cedomil, Parabak Zivan Vitomir, Patafta-Baranašić Josipa Vjekoslava, Pavešić- -Rački Andrija Marija, Pepl-Kulič Mijo Andjela, Perič Ljuba Antun, Pervan-Budi Marko Marica, Pešić Boška Mirko, Pikija-Nežmah Stjepana Milka, Pilipovič-Rastović Vasilja Djurdja, Pleše Franje Emil, Polie Antuna Franjo, Popović-Mihajlović Jovo Mara, Popovi ć Velemir Zoran, Posavec Ivana Vjekoslav, Posilović- -Svetlićić Ivana Ana, Preglej-Rudolfa Dragutin, Pribičević Dmitar Slavko, Prša Marka Ivan, Picer Ignaca Mijo; Radej Franjo Mira, Raguž-Pelič Milisav Stana, Rebić Sime Lazo, Ribič Rudolf Viktor, Rodič Branka Miloš. Rodić Mate Stjepan, Sabolić-Kučinić Ivana Zdenka, Samac Save Stojan, Sermek Bartol Matija, Sever-Vincenc, Siavka Vesna, Simić Stanka Velimir, Sivončik- -Martinjak Franje Vera, Smijjanić-Zatezalo Sime Milica, Srnec Franje Franjo, Stanković-Novoselec Janko Anica, Stankovič Ivan Franjo, Strnad Ivan, Sutara Adama Dušan, Svorcan Panto Rodoljub, Sare Andrija Josip, Sarič Ivana Djuro, Sčedrov Georgije Vladimir, Serović Zivadina Radisav, Sinko-Petrić Antuna Antonija, Skorić Ljubomira Milan, Skudar-Rajter Božidara Božena, Stemberger Slavka Zvonimir; Vidaček-Mikoč Ivan Vera, Vidović Stjepan Franjo, Vitkovič Vida Stjepan, Vcndraček Vladimir dr, Miljenko, Vrpoljac Ivan Anka, Vrtarič Ivana Franjo, Vucelid Mihajla Ranko, Vukalović Franjo Fabijan, Vukoja Jožo Slavko, Zagrajski Josip Izidor, Zelenčič Tome Stefica, Zrnić Moje Ilija, Željković-Franciškcvić Pavla Ljubica; za zasluge pri razvijanju in uresničevanju zasnov splošne ljudske obrambe ter za uspehe pri dvigu vojaškega strokovnega znanja in bojne pripravljenosti naših občanov Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE S SREBRNIMI MECl Bisič Save Slavko, Durakovič Slavka Zoran, Grgurič Matije Zvonimir, Jaška Stope Sime, Jerinič Mata Ivo, Levanat Ante Ante, Runje Filipa Martin, Tomaš Stijepa Raško, Vlahinič Iva Vido; za prizadevanje pri socialistični graditvi države Z MEDALJO ZASLUG ZA NAROD f Banjanin Rade Petar, Bermanec Ignac Leonard, Bojat Milovan Emil, Bošnjak Juraj Bojan, Brdar-Rakinič Djure Desanka, Buturac Stjepan Tihomir, Cavlek Ivana Franjo, Dijanovič-Jozič Ivan Ljerka, Dragosav- Ijevič Milan Radivoj, Drk-Hermari Pavla Suzana, Dukič Ilija, Gotič Josipa Franjo, Horvat-Tot Gregora Terezija, Ivaci Mije Mijo, Jurišaga Stjepana Stanko, Kocbek Josipa Zlata-Marija, Kramar Ivana Franjo; Lepen Djure Ivan, Lepen Andrije Stjepan, Lipovac Marka Josip, Matotek Ivana Rok, Maglič Augusta Pavao, Mihaljevič-Obradovič Jove Milka, Obadič Josipa Antun, Peti-Ivančevič Djordja Nevenka, Petrin Ante Ante, Pika Franje Stanko, Plačko Josipa Stanislav, Podboj Alojz Alojz, Polaček-Simunc Stjepana Katarina, Pongrac-Igrec Jelena, Radovanovič Djordje Radoica, Raspopović Taka Nikša, Sinjeri Andjele Ljerka, Sovar Stjepana Margareta, Tišler Josipa Ivan, Trbojevič Milan Nikola, Tukec Mato Djuro, Vinkovič Stjepana Stjepan, Vojvodič Mane Milan, Ziljak Ivan Stjepan; za prizadevanje in uspehe pri delu Z MEDALJO DELA Abramovič-Mihelčič Mihe Marija, Antolic Andrije Ivan, Badjun Stjepana Ivan, Balog Mate Stjepan, Ban Ignaca Dorica, Bednjanec Drago Stjepan, Belkovič- -Benko Roka Terezija, Bencek Mate Milan, Bešenič-

12 Stran Številka 51. URADNI LIST SFRJ Petek, 12. septembra 193!}. -Javor D j ure Katica. Betlehem Ivana Josip, Boban- -Slogar Tomo Mira, Božin Tome Ivan, Brkic-Popovič Milana Nada, Bukovac-Klobučar Josipa Danica, Bunčić- -Korica Nikole Nevenka; Carija-Boban Ivanova Blaženka, Devic-Janoš Gabrijela Zeljka, Djakmanec-Zugec Olgica, Filović Huseina Šerif, Gabaj-Cahunek Vilka Ana, Gajski Izidora Stjepan, Gereci Slavka Ankica, Glad-Komočar Alojz Nada, Glavan-Bol Jurja Stanka, Godek Jakoba Josip, Gotić Mirka Josip, Gvozdenović Teodora Dragan, Hecimovic Nikola Ivan, Hinić Branka Milenko, Horvatić Stjepana Franjo, Husnjak Mijo Josip;.Taković Tanasije Nikola, Jakupac Stjepana Velimir, Jalšid Ignaca Mirko, Janeš Ivana Vjekoslav, Jaružanin Ilije Mirko. Joha Mate Ivan, Jovanovič-Kornet Jurja Elizabeta Jovanovič Radoslava Nada, Jovanovič Grucije Nikola, Jurenec Stjepana Ivan, Jurić Marka Anto, Kanceljak Mihovila Josip, Karaula Matije Mirko, Knaus Maksa Franjo, Kokotović-Agotić Ivana Ruža, Kolid Josip Josip, Kovačić-Dmitrović Petra Milka, Kralj Mije Antun, Krizmanić-Gršković Jakova Ivanka, Kubin Ljudevit Josip, Kundadžija Nikole Lazo; Lacković Andrije Branko, Lešić Adama Ivo, Lovrenič Stjepana Josip, Majnarič Marko dr. Neda, Majstorović Jove D j uro, Maljak Martina Djuro, Marinov Ante Rozario, Marton-S v j etličić Andrija Terezija, Mihaljevič Jure Nikola, Mikulčič Ivana Stjepan, Mikulec Franje Branko, Mladinec Jurja Josip, Momčilovic Rade Ivan, Muhlstein-Malnar Franje Bosiljka; Oreški-Novinić Matije Anastazija, Ožegovlč Mija Ivan, Papić Djure Mičo, Pavlic Nikole Josip, Peno Sima Cedo, Peremin Martin Kata, Perjanec Ivana Josip, Petričević-Kukec Stjepana Ljubica, Pevač Josipa Ivan, Popović Jovana Mirko, Pralica-Turajlić Stojana Sofija, Preprovif-Hunjadi Matije Anica, Rušec-Pintač Fabijana Barica; Sočev Ivana Miško, Sonnenschein-Dragič Mije Vera, Starčevič Marije Goran, Svibić-Kapić Slavka Andjelka, Savric Franje Zdravko, Sneler Mladena Mladenka, Stima Vjekoslava Anton, Tahira-Balkovec Petra Fanika, Turk Josipa Josip, Utješinović Marka Pero, Vzarevic Ivana Andrija, Vidaček-Hižar Ilije Dragica, Vuger Stjepana Ljubomir, Vujić Bogdana Slobodan, Vukmirovic-Eror Milana Mirjana, Vurušič-Andrašec Stjepana' Margareta; Zadro 'Petra. Slavko, Žigmundovac Ivana Marko; za zasluge in uspehe pri splošni ljudski obrambi Z MEDALJO ZA VOJAŠKE ZASLUGE Blazina Franje Franjo, Božovič Andra Baldo, Crvlk Rada Andro, Curlin Ivana Ivan, Jusić Arifa Kemal, Kecerin Stjepana Božidar, Marčec Josipa Mirko, Maširevič Ljubomira Cedo, Matečič Vjekoslava Zvonko, Matkovič Mata Mato, Milas Ljube Krešo, Miijanič Vla- ha Antun, Puljizević Nina Zoran, Radiš Luke Vlaha, Sambrailo Branka Dubravko, Skokič Josipa Zvonimir, 1 Svetličič Rudolfa Zeljko, Vukanovič Djordja Mtlorad, St. 14. Beograd. 13. februarja l^so. Po pooblastilu Predsednika republika podpredsednik Predsedstva SFRJ: Lazar Koliševski s. r. VSEBINA: Slrftti 777. Odlok o maksimalnih cenah za oluščeni riž C'd'ok o načinu izdajanja potrdila o vplačilu prispevka v sklad za financiranje zalog sladkorja, uvedenega z mednarodnim sporazumom za sladkor iz leta Odredba o določitvi sredstev, ki se štejejo za orožje in vojaško opremo Odredba o določitvi materialnih rezerv, ki jih za izredne potrebe ljudske obrambe nabavijo in hranijo organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo. kakor tudi sredstev, objektov in priprav, ki jih imajo te organizacije kot rezervne zmogljivosti za potrebe ljudske obrambe v vojni, za katera se ne plačujejo davki in druge davščine Odločba o določitvi organizacij združenega dela ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, v katerih se individualni poslovodni organi oziroma predsednik In člani kolegijskih poslovodnih organov imenujejo in razrešujejo v soglasju z Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo Odločba o prepovedi vnašanja in razširjanja časopisa ^Die Presse« Odločba o prepovedi vnašanja in razširjanja časopisa»life« Odločba o tem, da se vzame iz prometa zdravilo NATRIUM-HVDROGENCARBO- NAT 8.4Vo ampule 10 X 20 ml, serija št in 166GG, ki ga izdeluje Hemijsko farmaceutska industrija»inex-hemofarm«vršac Odločba o tem, da se vzame iz prometa zdravilo NOBRIUM 5 kapsule a 30 X 5 mg, serija številka , ki ga izdeluje Farmaceulsko hemijska industrija»galenika«, Beograd Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank pri Narodni banki Jugoslavije Sporazum o spremembi zadržanih cen za testenine 1592 Ukazi 1593 Odlikovanja l 59 * lidaj«caeopieno-caloiniiki zavod Uradni list Socialistične federativne republike Jasoslsnrije, Beoerad, Jovana Rietića 1. Pošt. predal 226. Direktor in glavni m odgovorni urednik Dušan Msševte uac* Jovaoa RUtiša št. 1. Tiska Biograjski zaloiaiiki grafični»vod, Beograd, Buievar vojvode Miiičft IT.

The 8th Premier League of Bosnia & Herzegovina Organizer(s) : Chess Union of Bosnia & Herzegovina & Chess Federation of Republic of Srpska Tournament

The 8th Premier League of Bosnia & Herzegovina Organizer(s) : Chess Union of Bosnia & Herzegovina & Chess Federation of Republic of Srpska Tournament Board Pairings Round 9 on 2009/06/14 at 10.00 Bo. 5 SK "Slavija", Istocno Sarajevo Rtg - 10 SK "Glasinac", Sokolac Rtg 3 : 3 11 GM Balogh Csaba 2609 - GM Solak Dragan 2590 ½ - ½ 12 GM Markus Robert 2606

Prikaži več

rezultati

rezultati AK ZAGREB-ULIX, ZAGREB HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE NA 10000 M I HODANJU NA STAZI. Zagreb, travanj. R E Z U L T A T I 10000 m - seniori 1. Slavko PETROVIĆ 1980 ZAG Zagreb-Ulix,

Prikaži več

BILTEN-KUP SSCJS-RADNICKI KRAGUJEVAC GS Devojcice U8 GS Plasman startni broj Ime i prezime god klub vreme 1 5 Tara Ivanovic 2011 arb 43.8

BILTEN-KUP SSCJS-RADNICKI KRAGUJEVAC GS Devojcice U8 GS Plasman startni broj Ime i prezime god klub vreme 1 5 Tara Ivanovic 2011 arb 43.8 BILTEN-KUP SSCJS-RADNICKI KRAGUJEVAC 15.03.2019. Devojcice U8 Plasman startni broj Ime i prezime god klub vreme 1 5 Tara Ivanovic 2011 arb 43.8 2 6 Mrdic Tamara 2011 pale 44.53 3 4 Sljuka Magdalena 2011

Prikaži več

Štev

Štev Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si Novo mesto, 28. 9. 2013 ŽENSKE DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2013 - KOLESARJENJE

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Upravičene države

Upravičene države Upravičene države V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države: Države Programa Naslednje države lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+: Države članice Evropske unije (EU)1

Prikaži več

Uradni list RS - 045/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 045/2019, Uredbeni del Digitally signed by Petra Škodlar DN: c=si, o=state authorities, ou=web-certificates, givenname=petra, sn=škodlar, serialnumber=1236780514032, cn=petra Škodlar Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Top 10 All Times - Hammer.xls

Top 10 All Times - Hammer.xls M-35 / 7.26 kg 1 75.14 Andras Haklits 23/09/1977 Dinamo Zagreb Vezsprém 18/04/2013 2 70.10 Srećko Štiglić 11/06/1943 Dinamo Zagreb Zagreb 27/09/1981 3 57.39 Andrej Šimonjik 05/08/1972 ASK Split Split 06/10/2010

Prikaži več

SUPERLIGA REZULTATI KOL KOLO: DATUM: 2. Kolo EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR

SUPERLIGA REZULTATI KOL KOLO: DATUM: 2. Kolo EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ 1 Mito Nemanič 176 16 192 2 1 Mladen Veršič 123 31 154 0 2 Brane Stele 100 18 118 0 2 Branko Srđan 166

Prikaži več

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ STRELJAČKA UDRUGA ZAGREBA 1. KOLO 1.B HRVATSKE LIGE U GAĐANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA BILTEN Zagreb, Streljana "Dom sp

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ STRELJAČKA UDRUGA ZAGREBA 1. KOLO 1.B HRVATSKE LIGE U GAĐANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA BILTEN Zagreb, Streljana Dom sp BILTEN Zagreb, Streljana "Dom sportova" 06.11.2016. godine 10 m zračna puška muški 2016/2017 PL. NATJECATELJ KLUB - MJESTO GOD. I II III IV V VI S 1 DUNAJ Viktor Lovro SK KUSTOŠIJA, Zagreb 1998 100,3 100,2

Prikaži več

PP Srbije u boksu za pionire skolarce i juniore Skolarci 31kg 31kg Draw Sheet Semifinals Team Name Seed As of SUN 3 APR 2016 Number of boxers: 3 Final

PP Srbije u boksu za pionire skolarce i juniore Skolarci 31kg 31kg Draw Sheet Semifinals Team Name Seed As of SUN 3 APR 2016 Number of boxers: 3 Final Skolarci 31kg 31kg Number of boxers: 3 SOM MAC MAC SIMIC Radovan PAVLOVIC Jovan SAKIC Damir SIMIC R SAKIC D SIMIC R 1. SIMIC R (SOM) Gold 2. SAKIC D (MAC) Silver 3. PAVLOVIC J (MAC) Bronze BXM031000_C75

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

BARBARA POŠTUVAN - Izvozna nadomestila

BARBARA POŠTUVAN - Izvozna nadomestila REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO www.arsktrp.gov.si, e: aktrp@gov.si Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana t: 01 580 77 92, f: 01 478 92 06 IZVOZNA NADOMESTILA Barbara

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10.

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10. Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 VOLILNA ENOTA 01 Ime liste: 1 LISTA ZORANA JANKOVIĆA Preferenčnih glasov: 114 Glasov lista: 1879 6.07% 1 Anton Podobnik 56 2.98 2 Sonja Vegelj 7 0.37 3 Mirko Prapertnik

Prikaži več

KUP OSA 2016 Regionalna trka VELESLALOM PAHULJE Ž REZULTATI COMPETITION JURY TECHNICAL DELEGATE JAGLICIC DEJAN (SSS) REFEREE IGNJATOVIC LJUBISA (OSK)

KUP OSA 2016 Regionalna trka VELESLALOM PAHULJE Ž REZULTATI COMPETITION JURY TECHNICAL DELEGATE JAGLICIC DEJAN (SSS) REFEREE IGNJATOVIC LJUBISA (OSK) VELESLALOM PAHULJE Ž SETTER 1st RUN ING TIME 09:30 2nd RUN Rank Bib. Name Year Club Run 2 1 2 Ivanovic Gala 2008 ZMZ * 48.58 2 3 Jovanovic Šumonja Zoe 2010 ARB * 56.53 3 4 Markovic Dunja 2009 ARB * 1:03.85

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do

K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do 19.2.2017 VODSTVO REPREZENTANCE Dr. Igor ZELINKA Predsednik KZS Vlado BOŠNJAK Josip MAKOVEC Bor DEREANI

Prikaži več

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx 19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 SUPER LIGA Komenda: 13.9.2018 25.10.2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 5. kola 1. 5.5/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (3) 2:2 (8) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ STRELJAČKA UDRUGA ZAGREBA 3. KOLO 1.B HRVATSKE LIGE U GAĐANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA BILTEN Zagreb, Streljana "Dom sp

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ STRELJAČKA UDRUGA ZAGREBA 3. KOLO 1.B HRVATSKE LIGE U GAĐANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA BILTEN Zagreb, Streljana Dom sp BILTEN Zagreb, Streljana "Dom sportova" 18. prosinca 2016. godine 10 m zračna puška muški 2016/2017 PL. NATJECATELJ KLUB - MJESTO GOD. I II III IV V VI S 1 SARJANOVIĆ Ante SK "SOPOT", Zagreb 1984 101,4

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Rezultati reg. tekm. z dne xls

Rezultati reg. tekm. z dne xls Mestna strelska zveza Ljubljana Regijsko prvenstvo Osrednje regije v streljanju z zračnim orožjem za vse kategorije Ljubljana, dne 18. 3.2012 Regijsko prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem Ljubljana,

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

EUROPEAN JUDO UNION Prvenstvo Srbije za osnovne i srednje škole 2017 Tuesday, 14 March 2017 ENK STANISAVLJEVIC, Pavle GSS

EUROPEAN JUDO UNION Prvenstvo Srbije za osnovne i srednje škole 2017 Tuesday, 14 March 2017 ENK STANISAVLJEVIC, Pavle GSS ENK STANISAVLJEVIC, Pavle GSS DOJCINOVIC, Aleksa PNI TKI N TANIC, Marko ENK RADOVIC, Ðorðe SNS STANISAVLJEVIC, Pavle Pravno poslovna NI Tehnicka Kikinda TANIC, Marko februar Niš PSD ESA NAÐ, Balaž Prota

Prikaži več

Postavka Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena z davkom v EUR Stopnja davka Cenik za storitve IZI Cenik velja od dalje. 2. Klici in poslana

Postavka Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena z davkom v EUR Stopnja davka Cenik za storitve IZI Cenik velja od dalje. 2. Klici in poslana Postavka Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena z davkom v EUR Stopnja davka Cenik za storitve IZI Cenik velja od 1. 9. 2019 dalje. 2. Klici in poslana sporočila iz Slovenije v tujino 2.1. Cenik klicev

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Rastoke slunj Rezultati turnira - KVALIFIKACIJE - igrači Poredak Igrač Klub Rang Pune Čisšćenje Ukupno Promašaji 1 Bojan Vlakevski Kk Zaprešić 1

Rastoke slunj Rezultati turnira - KVALIFIKACIJE - igrači Poredak Igrač Klub Rang Pune Čisšćenje Ukupno Promašaji 1 Bojan Vlakevski Kk Zaprešić 1 Rastoke 2019. slunj Rezultati turnira - KVALIFIKACIJE - igrači Poredak Igrač Klub Rang Pune Čisšćenje Ukupno Promašaji 1 Bojan Vlakevski Kk Zaprešić 1 394 234 628 0 2 Vladimir Galjanić Kk Grmoščica Zg

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx 72. LJUBLJANSKA LIGA 2019 SUPER LIGA Komenda:, 10. 1. 2019-11. 4. 2019 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 4. kola 1. 6/2 ŠD DOMŽALE TAJFUN (8) 3:1 (6) ŠK IG 4/2 1/2 Plaskan Jure

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

WWC SPRINT ECA CUP 2 Seniors & Juniors SPRINT Official results Rank Bib. Name Club Run 1 Rank Run 2 Rank Time Gap MC-1 Juniors Maj OŠTRBENK KKK

WWC SPRINT ECA CUP 2 Seniors & Juniors SPRINT Official results Rank Bib. Name Club Run 1 Rank Run 2 Rank Time Gap MC-1 Juniors Maj OŠTRBENK KKK MC-1 Juniors 1 205 Maj OŠTRBENK KKK ČATEŽ 53.14 (1) 53.14 2 204 Nejc GRADIŠEK KK SIMON 54.60 (2) 57.47 (1) 54.60 1.46 3 202 Martin GALE KK SIMON 56.81 (3) 58.29 (2) 56.81 3.67 4 203 Maks SMADILO KK KONČAR

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

Rezultati Vanovski cener 2019

Rezultati Vanovski cener 2019 GLAVNA UTRKA - UKUPNI POREDAK 9,3 km u 1. 172 Andrej HLADNIK 1989 M30 1. AK Varaždin Prelog 0:34:01 03:39 2. 179 Saša HORVAT 1991 M20 1. AK Međimurje Čakovec Prelog 0:35:56 03:52 3. 169 Dinko SOLIĆ 1981

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje 3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave, smo s preizkusi znanja preverjali znanje različnih matematičnih vsebin na več kognitivnih področjih. Naloge

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev dodatno obračunajo tudi vsakokratni neposredni stroški

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA -

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA - POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 SLOVENŠČINA - Breda Švara SLO: 1. aeg (2 - J.J. in Z.A.); 1. aet (1-M.E.) Nataša Stopar SREDA, 16. 8. 2017 8.00 102 SLOVENŠČINA - Mojca Butinar Mužina

Prikaži več

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade Gregorčičeva 20, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.gsv.gov.si/ Ljubljana, 18. 5. 2016 PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA

Prikaži več

5

5 Predlog aneksa ANEKS h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99, 99/01, 73/03, 115/05, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo prinesel v šolo za razstavo Kdo je na sliki Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure B

Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo prinesel v šolo za razstavo Kdo je na sliki Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure B Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure Bajc, 8. r. Juretova pra stara mama in pra stari tata pri poroki; slikano na mostu čez reko Vipavo

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 355/„ z dne 8. aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 355/„ z dne 8. aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih 9.4.2014 L 106/15 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 355/2014 z dne 8. aprila 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi

Prikaži več

DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAKU SPRINT Tekma št. 1 Ml. dečki K m štart ob 9:00 Q1 Proga Ime in priimek Klub Čas 1 Rok Štefič KKK Orka 5:32:

DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAKU SPRINT Tekma št. 1 Ml. dečki K m štart ob 9:00 Q1 Proga Ime in priimek Klub Čas 1 Rok Štefič KKK Orka 5:32: Tekma št. 1 Ml. dečki K-20 1000m štart ob :00 Q1 1 Rok Štefič KKK Orka :32: 1. Rihard Colja KKK Orka ::33 2. Miha Hajduk BD Ranca Ptuj ::33 3. 2 Darjan Vezovnik KKK Ankaran DNS 3 David Franca KKK Žusterna

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Zapisnik

Zapisnik ZAPISNIK (RESULTS LIST) 01.09.2018.god., Ćuprija, Srbija (SRB) Bazen: 50m / 8 staza Entry Statistics All Events Club Athletes Individuals Relays Men Women Total Men Women Total Men Women Total Aqva 235

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Ekipno osnovnošolsko prvenstvo F12 Ljubljana, Bilten/Bulletin 7 List of teams: Ekipno osnovnošolsko prvenstvo F12 Ljubljana, OŠ J

Ekipno osnovnošolsko prvenstvo F12 Ljubljana, Bilten/Bulletin 7 List of teams: Ekipno osnovnošolsko prvenstvo F12 Ljubljana, OŠ J Bilten/Bulletin 7 List of teams: 1. OŠ Janka Modra - Dol pri 1051 1681.8 1. Zidar, Jernej IV 1205 1862 14629585 1015978 2. Kosem, Anton BK 1723 14614839 1015491 3. Hojnik, Andraž BK 1587 1015967 4. Maver,

Prikaži več

SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA,

SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA, SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA, 8.3.2014 ŠKOFJA LOKA, 8.3.2014 POROČILO Tekmovanje je potekalo, po pravilih ISSF in SZS, na 12. mestnem strelišču v Škofji Loki. FUNKCIONARJI NA REGIJSKO

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA e - pošta: KONČNI REZULTATI STRELJANJA Občins

ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA e - pošta:  KONČNI REZULTATI STRELJANJA Občins ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA e - pošta: strelci.skofjaloka@gmail.com www.sd-skofjaloka.si KONČNI REZULTATI STRELJANJA Občinsko prvenstvo osnovnih in srednjih šol v streljanju

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 14. KORESPONDEČNE SEJE SENATA FILOZOFSKE FAKULTETE, ki je potekala od 22. 12. 2011 od 12.00 ure do 23. 12.2011 do 12.00 ure Glasovnice in gradivo je bilo poslano: izr. prof. dr. Anna Kollath,

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več