INOVACIJSKE POTI PRI RAZVOJU SISTEMA ZA DOZIRANJE TABLET

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "INOVACIJSKE POTI PRI RAZVOJU SISTEMA ZA DOZIRANJE TABLET"

Transkripcija

1 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Goran ROCNER INOVACIJSKE POTI PRI RAZVOJU SISTEMA ZA DOZIRANJE TABLET univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika Maribor, avgust 2017

2 INOVACIJSKE POTI PRI RAZVOJU SISTEMA ZA DOZIRANJE TABLET Študent: Študijski program: Goran ROCNER univerzitetni študijski program 1. stopnje Mehatronika Mentor FS: Mentor FERI: izr. prof. dr. Marjan LEBER red. prof. dr. Dušan GLEICH Somentor: doc. dr. Simon KLANČNIK Maribor, avgust 2017

3 Liiiveiza ii fularii:0r',r ; 1X!.1 :tela 'ja +:eki:iill*l 11 iki, recliaiil,siir1,r n rtiilii{}:i\i) itr -,rt*i l:ilitr :,jfi/tl Stevilka: MEH Datum in kraj: , Maribor Na osnovi330. dlena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Uradnilist RS, at'29/2017) izdajam SKLEP O ZAKUUENEM DELU GORANU ROCNERJU, Studentu univerzitetnega Studijskega programa prve stopnje MEHATRONIKA, se dovoljuje izdelati zakljudno delo. Tema zakljudnega dela je pretezno s podrodja Katedre za proizvodno strojnistvo. Mentor FS: MCNTOT FERI: Somentor: Zunanji delovni somentor: izr. prof. dr. Marjan Leber red. prof. dr. DuSan Gleich doc. dr. Simon Klandnik Naslov zakljudnega dela: lnovacijske poti pri razvoju sistema za doziranje tablet Naslov zakljudnega dela v angle5kem jeziku: lnnovation pathways in the development of a pill dosing system Rok za izdelavo in oddajo zakljudnega dela je: L7. Zakljudno delo je potrebno izdelati skladno z >Navodili za pripravo diplomskega dela< in ga v treh izvodih oddati v pristojnem referatu dlanice. Hkrati se odda tudi izjava mentorja (in morebitnega somentorja) o ustreznosti zakljudnega dela ter porodilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli. pravni pouk: Zoper ta sklep je mozna pritoiba na Senat dlanice v roku 10 delovnih dni od dneva prejema sklepa. Obvestiti: r kandidata,. mentorja, o somentorja, r odloziti v arhiv. Deka n: "s{.{'-/{w/ red. prof. dr. Bojan DolSak lj f f N l{ { F5 iruwwfsrm.sr jtr3e62l2c7501l i{+38$221c7?9c rirf;tli.lllt5c9 llc2915 i DIDV jitia:4105

4 I Z J A V A Podpisani, izjavljam, da: je diplomsko delo rezultat lastnega raziskovalnega dela, predloženo delo v celoti ali v delih ni bilo predloženo za pridobitev kakršnekoli izobrazbe po študijskem programu druge fakultete ali univerze, so rezultati korektno navedeni, nisem kršil avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih, soglašam z javno dostopnostjo diplomskega dela v Knjižnici tehniških fakultet ter Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru, v skladu z Izjavo o istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključnega dela. Maribor, Podpis: II

5 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorjema izr. prof. dr. Marjanu Leberju, red. prof. dr. Dušanu Gleichu in somentorju doc. dr. Simonu Klančniku za pomoč in vodenje pri opravljanju diplomskega dela. Zahvaljujem se tudi staršema, ki sta mi omogočila študij in me vedno podpirala. III

6 INOVACIJSKE POTI PRI RAZVOJU SISTEMA ZA DOZIRANJE TABLET Ključne besede: inovativnost, inovacijski proces, doziranje tablet UDK: (043.2) POVZETEK Inovacijski proces je zapleten in dolgotrajen proces. Diplomska naloga prikazuje inovacijski proces na primeru sistema za doziranje tablet. Sam inovacijski proces je sestavljen iz več posameznih faz in korakov, vključuje pa tudi uporabo kreativnih tehnik. Ti posamezni koraki (iskanje idej, vrednotenje idej, razvoj izdelka) so v okviru diplomske naloge na kratko opisani. Inovacijski proces smo morali predčasno zaključiti na nivoju invencije. S sistemom za doziranje tablet smo premagali določen problem, za katerega smo izdelali prototip. V izdelek bi bilo treba vložiti več časa in denarja, da bi ga lahko nadalje razvili v inovacijo. IV

7 INNOVATION PATHWAYS IN THE DEVELOPMENT OF A PILL DOSING SYSTEM Key words: innovation, innovation process, pill dosing UDK: (043.2) ABSTRACT The innovation process is a complicated and long lasting process. The diploma work shows an innovation process in the case of a pill dosing system. The innovation process itself consists several steps and phases. These individual phases (searching for ideas, evaluating ideas, product development) are briefly described in the diploma work. We had to finalize the innovation process at the level of an invention. With the pill dosing system we overcame a particular problem for which we made a prototype. More time and money have to be invested into the product, so it can be further developed into an innovation. V

8 KAZALO VSEBINE 1 UVOD Definicija problema Cilji diplomske naloge Pričakovanja uporabnika RAZISKAVA ZNANIH REŠITEV MOŽNOSTI ISKANJA IDEJ IN VREDNOTENJE IDEJ Možnosti iskanja idej Vrednotenje idej FUNKCIJE SISTEMA IN PROTOTIP Uporabljene komponente Delovanje sistema Prednosti in slabosti Prototip INOVACIJSKE POTI PRI RAZVOJU IZDELKA Potrebe po inovacijah Inovacijske poti MOŽNOSTI PRENOSA INOVACIJ NA TRG Inovacijski trendi na trgu Internet stvari in umetna inteligenca SKLEP IN ZAKLJUČEK Sklep Zaključek SEZNAM VIROV VI

9 KAZALO SLIK Slika 1.1: Posamezni koraki inovacijskega procesa [5]... 2 Slika 2.1: Ploščica za tedensko organizacijo tablet [6]... 4 Slika 2.2: Ploščica za mesečno organizacijo tablet [7]... 4 Slika 2.3: Izdelek Vm928 [8]... 5 Slika 2.4: Sistem srednjega cenovnega razreda [9]... 6 Slika 2.5: Sistem najvišjega cenovnega razreda [10]... 7 Slika 3.1: Razvoj ideje [13]... 9 Slika 3.2: Izgled obrazca [14] Slika 3.3: Narast stroškov pri razvoju [4] Slika 4.1: Arduino MEGA 2560 [18] Slika 4.2: Model izdelka Slika 4.3: Uporabniški vmesnik Slika 5.1: Obravnavani inovacijski poti [27] Slika 5.2: Postopek k virom usmerjenega inovacijskega procesa [27] VII

10 1 UVOD Inovacije nam določajo vsakdan, prisotne so v vseh področjih človeške dejavnosti, vendar so prav na področju zdravstva še tako dobrodošle. S staranjem se srečujemo z vedno več boleznimi, življenje postaja vedno bolj oteženo. Starejši ljudje in kronični bolniki morajo zaužiti vedno večje število tablet ob različnih časih, le tako lahko ohranjajo življenjski standard. Pri doziranju tablet pa lahko hitro nastane zmeda. Sistem je bil razvit prav z namenom olajšanja življenja bolnikom. 1.1 Definicija problema V okviru diplomske naloge si bomo ogledali inovacijski proces in uporabljene postopke na primeru sistema za doziranje tablet. Preden se posvetimo inovacijskemu procesu, moramo najprej ločiti dva osnovna pojma. Enega izmed njiju najdemo že v naslovu diplomskega dela. To sta invencija in inovacija. Kako se pojma podobno slišita in zapišeta, tako sta si različna; najprej si oglejmo definicije obeh pojmov. Invencija in inovacija Za avtorja Likarja ''invencija predstavlja sposobnost odkrivanja novih aspektov ali odnosov med stvarmi, pojavi ali pojmi...'' [1] Za avtorja Pretnarja je ''invencija vsakršno ustvarjalno spoznanje, rešitev, zamisel ali dosežek.'' [2] Inovacija je nova korist od nove ideje, ki je ustvarjena poslovno celovito. V praksi se le en odstotek izmed vseh invencij razvije v inovacije. O inovaciji odločajo uporabniki. Inovacijo je možno prodajati tistim, ki bi širili trg zunaj prvih zgodnjih kupcev. [3] Kaj je sploh razlika med pojmoma? Invencije so popolnoma novi izdelki, metode ali procesi. Pri inovacijah gre za obstoječe izdelke, ki se na podlagi novih tehnologij, pripomočkov ali 1

11 procesov izboljšajo. Invencija je torej nekaj novega, inovacija pa nekaj novega in izboljšanega. Inovacijski proces Slika 1.1 nam prikazuje inovacijski proces po avtorju Likarju [4]. Kot vidimo, je inovacijski proces sestavljen iz več korakov in faz. V okviru diplomske naloge si bomo v posameznih poglavjih podrobneje ogledali nekatere korake in faze. Slika 1.1: Posamezni koraki inovacijskega procesa [5] 2

12 1.2 Cilji diplomske naloge Cilj diplomskega dela je prikazati inovacijski proces na primeru sistema za doziranje tablet, navesti uporabljene metode, raziskati podobne rešitve in opisati dva trenda, ki bosta na trgu pridobila na pomembnosti. V diplomsko delo je vključeno delo na projektih dva in tri, ki sta potekala skozi celo lansko leto. Na projektih je potekal nadaljnji razvoj sistema za doziranje tablet, na katerem so delo opravljali tudi že prejšnji študenti. Tako bomo v okviru diplomske naloge spoznali sam sistem za doziranje tablet (uporabljene komponente, delovanje, prednosti, slabosti). je sestavljeno iz šest poglavij. V začetnih poglavjih si bomo ogledali trenutne rešitve glede doziranja tablet, nato pa raziskali, kako priti do idej za premagovanje problemov, opisali sistem za doziranje tablet in na koncu predstavili, kako bi lahko izdelek prenesli na trg. 1.3 Pričakovanja uporabnika Sistem je razvit za starejše ljudi in ljudi z različnimi kroničnimi boleznimi. Vendar je sistem le še na nivoju prototipa. Še vedno je potrebne veliko človeške pomoči, zato ne smejo biti pričakovanja uporabnika prevelika. S pomočjo sistema se dozirajo tablete. Delovanje sistema si bomo ogledali v poznejših poglavjih. Med drugim bomo v poznejših poglavjih izvedeli, kaj bi bilo treba na sistemu še izboljšati. 3

13 2 RAZISKAVA ZNANIH REŠITEV Na področju doziranja tablet za bolnike ni veliko znanih rešitev. Večina bolnikov zauživa tablete iz same škatle, ki jih pakirajo proizvajalci. Obstajajo tudi posebne ploščice z večjim številom predalčkov, kot jih prikazujeta sliki 2.1 in 2.2. Ti ploščice prihajajo v različnih velikostih, lahko so dnevne, tedenske ali mesečne. V predalčke se vnesejo tablete, ki jih mora bolnik zaužiti, pri čemer lahko hitro nastane zmeda. Slika 2.1: Ploščica za tedensko organizacijo tablet [6] Slika 2.2: Ploščica za mesečno organizacijo tablet [7] 4

14 V nadaljevanju predstavljamo sistem z avtomatiziranim postopkom opozarjanja in doziranja tablet. Ogledali si bomo tri primere iz različnih cenovnih razredov. Izdelek Vm928 proizvajalca Aidapt nam ob nastavljenih urah javlja, da mora bolnik zaužiti tableto. Je najcenejši izmed opisanih treh, njegova cena znaša $. Njegova prednost je predvsem kompaktnost, kar je obenem tudi njegova slabost. Ima le tri predalčke: za zjutraj, popoldan in zvečer. V izdelek je treba vsak dan znova vnašati potrebne tablete. Uporaben je predvsem, ko je bolnik na poti, saj lahko zadevo shrani v žep. Slika 2.3: Izdelek Vm928 [8] V srednjem cenovnem razredu imamo avtomatiziran sistem za opominjanje bolnikov in doziranje tablet. Cena sistema znaša $. Sistem javlja alarm ob določenih časih, ko mora bolnik zaužiti tablete. V sistemu se nahaja 28 predalčkov; v enem predalčku se mora nahajati količina tablet za en odmerek. Zaradi velikosti predalčkov se lahko v njih vnese tudi do 12 tablet. 5

15 Odvisno od posameznega bolnika in velikosti odmerkov se lahko nastavi urnik zaužitev tablet tudi do štirih tednov. Zaklepanje sistema zagotavlja zaščito pred prevelikimi odmerki in preprečuje dostop do zdravil zunaj predpisanih časov. [9] Slika 2.4: Sistem srednjega cenovnega razreda [9] 6

16 Najdražji izmed vseh treh je avtomatiziran sistem za opominjanje bolnikov in znancev ter doziranje tablet. Cena sistema je $. Sistem je izmed vseh opisanih najbolj zanesljiv. Ob točno določeni uri dozira točno določen odmerek. Sistem javlja alarm in dozira tablete tudi do šestkrat dnevno. Sistem je zaklenjen in vsebuje monitor. Ob vsaki zamudi bolnika se pošlje sporočilo ali se opravi telefonski klic znancu, ki lahko preveri stanje bolnika. [10] Slika 2.5: Sistem najvišjega cenovnega razreda [10] 7

17 3 MOŽNOSTI ISKANJA IDEJ IN VREDNOTENJE IDEJ 3.1 Možnosti iskanja idej Po Trstenjaku je ideja zamisel, ki se porodi izumitelju sama od sebe ali ob nekem dogodku. Običajno se ideje hitro pojavijo, vendar lahko enako hitro izginejo. Ni najpomembnejši trenutek, ko nas ideja navdahne, temveč, ko se te ideje začnemo zavedati in nanjo postanemo pozorni. [11] Vse, kar nas obdaja, je nekoč bila ideja. Iz navedene definicije avtorja Trstenjaka smo izvedeli, da so ideje kreacije ljudi, natančneje človeških možganov. Kot primer lahko navedemo denar. Denarja se fizično ne moremo dotakniti. Kos papirja, ki ga držimo v rokah, ni denar, nosi le idejo denarja. Prav ideje nam omogočajo napredek, vendar nam sama ideja ne koristi, dokler ni realizirana. Ovrednotenje idej si bomo ogledali v naslednjem poglavju. Prej si oglejmo tehnike za spodbujanje kreativnega razmišljanja. Kreativno razmišljanje nas vodi do idej. Takih tehnik je veliko, nekatere izmed njih so: možganska nevihta (ang. Brainstorming), zapisovanje misli (ang. Brainwriting pool), razprava 66, metoda 635, metoda Sil, personifikacija, metafore, lista oznak, Gordonova tehnika itd. 8

18 Navedli smo le nekaj tehnik, obstaja jih še veliko. V nadaljevanju si podrobneje oglejmo tehnike možganske nevihte, metode 635 in Gordonovo tehniko. Možganska nevihta ''Najbolj znana in enostavna metoda iskanj idej je brainstorming ali možganska nevihta. To je metoda iskanja idej v skupini. Vsak lahko pove idejo, ki se mu je v tistem trenutku utrnila, ostali jo sprejmejo brez kritiziranja ali spreminjanja. Cilj je, da pridobimo čim več idej, jih sproti ne komentiramo in ocenjujemo glede na kakovost ali uporabnost. Vse ideje zapišemo na tablo ali list papirja in jih šele kasneje kritično ovrednotimo in o njih razpravljamo.'' [12] Prednost možganske nevihte je predvsem, da se ustvari skupina ljudi, pri kateri lahko posamezniki zbirajo različna stališča drugih sodelujočih. Pri metodi lahko posameznik zbere kup idej drugih sodelujočih, tako lahko s pomočjo drugih idej, razvija svoje ideje naprej. Metoda spodbuja kritično mišljenje. Pri iskanju idej za premagovanje problema mora imeti posameznik objektiven pogled, ne sme vpletati osebnih občutkov. Tako lahko najde najboljšo rešitev in ne tisto, ki mu je najljubša. Slika 3.1: Razvoj ideje [13] 9

19 ''Načeloma obstajata dva osnovna pristopa strukturiran in nestrukturiran. Nestrukturiran pristop spodbuja udeležence, da sporočajo svoje ideje v tistem trenutku, ko se jim pojavijo v glavi, medtem ko se morajo pri strukturiranem pristopu udeleženci držati določenih pravil, da je zbiranje podatkov bolj urejeno in enakomerno porazdeljeno. Praktične izkušnje kažejo, da je strukturiran pristop bolj učinkovit.'' [4] ''Strukturiran pristop omogoča, da vsi udeleženci organizirano zbirajo ideje na določeno temo ali problem ter spodbuja udeležence k večji kreativnosti in odprtosti do novih idej ali idej, ki niso tradicionalne. Pri tem pristopu ni možno, da bi dominanten udeleženec vplival na končne rezultate celotne ekipe.'' [4] Gordonova tehnika Gordonova tehnika kreativnega iskanja idej temelji na njegovi teoriji ustvarjalnosti in možganski nevihti. Za razliko od možganske nevihte, pri kateri so v skupino zbrani običajno ljudje, ki poznajo zastavljeni problem in področje. Udeleženci, razen vodje, ne vedo, za kaj gre. Predloge morajo dajati samo glede na problem, ki jim ga zastavi voditelj. Pravi namen se udeležencem razkrije šele na koncu nevihte. Največja prednost Gordonove tehnike je, da so ideje originalnejše. Zaradi nepoznavanja problema udeleženci možganske nevihte ne vpletajo čustev do zastavljenega problema. Glavna potencialna slabost pa lahko nastopi, če voditelj ni vešč svojega dela. Vodja mora biti ustvarjalna oseba, ki je sposobna uravnotežiti širino problema. [15] 10

20 Metoda 635 Je tehnika zapisovanja misli s pomočjo prikazanega obrazca. Pri tehniki šest ljudi zapiše tri ideje v petih minutah. Vsak udeleženec prejme v ta namen prazen obrazec, ki je prikazan na sliki 3.2. Pred začetkom izpolnjevanja obrazca vsak udeleženec na vrh tabele zapiše izbrani problem. Nato se začne zapisovanje idej. V petih minutah mora vsak udeleženec v prvo vrstico obrazca napisati tri ideje v celih stavkih (6 10 besed). Po pretečenih petih minutah obrazec podajo osebi na svoji desni in vsak znova napiše tri nove ideje. Postopek poteka tako dolgo, dokler ni izpolnjen celotni obrazec. Ko je obrazec izpolnjen, ima celotna skupina na šestih obrazcih 108 idej. Le-te je nato treba temeljito oceniti in analizirati. [4] Udeleženec 1 Udeleženec 2 Ideje/predlogi Vsak udeleženec vpiše tri različne ideje. Udeleženec 3, itd. Slika 3.2: Izgled obrazca [14] 11

21 3.2 Vrednotenje idej Pri vrednotenju in izboru idej se odloča, ali bodo podjetja pri inoviranju uspešna. V praksi se velikokrat izkaže, da podjetja preslabo ocenijo vrednost ideje. Podjetja nadaljujejo z razvojem, stroški pa strmo naraščajo, kot nam prikazuje slika 3.3. Pomanjkljivosti na izdelkih se šele izkažejo, ko ti pridejo na trg. Slika 3.3 nam prikazuje, da moramo razpolagati z velikim številom idej, da lahko v nadaljevanju izberemo le najbolj prepričljive. [4] Slika 3.3: Narast stroškov pri razvoju [4] Uporabnost vsake poslovne ideje moramo oceniti glede na: trg, tehnike in tehnologije. [16] Vsake toliko časa prihajajo na trg novi trendi. Tako moramo biti pred samim razvojem pozorni, ali bo izdelek ob njegovem prihodu na trg sploh nov in inovativen. Izdelek je treba oceniti tudi glede njegove uporabnosti. Iz tehničnega vidika pa moramo biti pozorni, če je izdelek sploh mogoče izdelati. 12

22 ''Vrednost poslovne ideje v poslovnem svetu je tako velika, kot je velik njen finančni potencial.'' [17] 13

23 4 FUNKCIJE SISTEMA IN PROTOTIP Sistem za doziranje tablet smo razvili z namenom poenostavljanja življenja bolnikom. Tako glede izgleda kot tudi uporabe je bilo prvo načelo enostavnost. V tem poglavju si bomo najprej ogledali, katere komponente so uporabljene, nato delovanje sistema, prednosti, slabosti, pomembnost prototipov ter na koncu še smiselne nadgradnje sistema. Koncept za izdelek so izdelali študentje, ki so prejšnja leta delali na projektu. Ideja je bila razvita s pomočjo kreativne tehnike možganske nevihte. Koncept izdelka se je razvil s pomočjo predvidevanja potreb v prihodnosti. Tako so začele nastajati prve skice ogrodja in izbira prvih komponent. Najprej si bomo ogledali, katere komponente smo izbrali za sistem. 4.1 Uporabljene komponente Mehanske in elektronske komponente, ki so uporabljene v sistemu so: Arduino MEGA 2560, 2x koračna motorja 28-BYJ28, 2x gonilno vezje za koračna motorja, zvočnik, IR-senzor, PIR-senzor (passive infrared), končno stikalo, 8x AA baterij, ogrodje. 14

24 Slika 4.1: Arduino MEGA 2560 [18] Pri testiranju in izdelavi smo za napajanje uporabljali napetostni generator. V končnem izdelku bi lahko bile uporabljene baterije. Model sistema nam prikazuje slika 4.2. Model je sestavljen iz samega ohišja, v katerem se nahajata dve vrteči se ploščici (poganjata ju koračna motorja), različno veliki predalčki, ki so nameščeni na zgornji ploščici (v njih vnesemo tablete), in predalčka, v katerega padejo tablete ter pokrova. Na spodnji ploščici se nahajajo luknje, skozi katere tablete padejo v spodnji predalček. Elektronske komponente, razen zgornjega koračnega motorja, se nahajajo v spodnjem delu ohišja. Slika 4.2: Model izdelka 15

25 4.2 Delovanje sistema V sistem se v različno velike predalčke, ki se nahajajo na zgornji ploščici, vnesejo tablete. Vnesejo se lahko največ štiri različne vrste tablet, pri tem moramo biti pozorni, kako jih vstavljamo. Velikost lukenj, skozi katere tablete padejo, so prilagojene velikostim različnih tablet. Sistem se krmili preko uporabniškega vmesnika na računalniku. Uporabniški vmesnik smo razvili v programskem okolju Visual Studio 2015, in sicer v programskem jeziku C# (C sharp). Slika 4.3: Uporabniški vmesnik Uporabnik ob priklopu sistema pritisne na gumb Poveži; tako se vzpostavi komunikacija z mikrokrmilnikom. Za pošiljanje ukazov je bil razvit osem znakovni protokol. Nato uporabnik potrdi enega izmed gumbov (odvisno kdaj mora zaužiti tablete) na osebnem računalniku, da se izvede logika vrtenja koračnih motorjev in padec tablete. Mikrokrmilnik smo programirali v programskem okolju Arduino. Spodnja ploščica se vedno najprej postavi na začetno pozicijo, ki nam javlja IR-senzor. Nato se zavrti za toliko korakov, da se nahaja nad eno izmed lukenj. Potem se začne vrteti zgornja ploščica, ki jo poganja zgornji koračni motor. Delovanje zgornjega koračnega motorja prekine PIR-senzor, ko pade tableta. Javi se alarm, da se tableta nahaja v spodnjem predalčku in jo uporabnik lahko vzame. Alarm se ugasne, ko 16

26 uporabnik vzame tableto oz. predalček iz ogrodja, kar nam zaznava končno stikalo. Ko se predalček ne nahaja v ogrodju, sistem ne deluje. 4.3 Prednosti in slabosti Vsak sistem ima svoje prednosti in svoje slabosti. Najprej se posvetimo prednostim, nato še pomanjkljivostim, ki bi jih bilo treba izboljšati. Glavna prednost sistema je enostavna uporaba, saj je uporabniški vmesnik skupaj s celotnim sistemom zasnovan tako, da je uporabniško čim bolj prijazen. Enostavna uporaba predvsem ugaja starejšim bolnikom, ki niso veliko v stiku z osebnim računalnikom. Starejši bolniki bi se tako tudi seznanili z delovanjem in uporabo osebnega računalnika, kajti v današnjem času je ta tehnologija postala nepogrešljivi člen vsakdanja. Poenostavila bi se življenja bolnikov, ki imajo tako že dovolj skrbi. Izdelek bi bilo smiselno razširiti na bolnišnice in tako olajšati delo medicinskim sestram ter bratom. Tako kot vsak izdelek prinaša svoje prednosti, hkrati prinaša slabosti. Ena izmed slabosti izdelka je cena. Krmilnik skupaj s senzoriko je poceni, vendar je ogrodje, ki je bilo natisnjeno na 3D-tiskalniku, dražje. Pri tem moramo biti pozorni na material, ki se uporablja za tiskanje, kajti različni materiali imajo različne vplive na živilske izdelke. Za krmiljenje izdelka je potreben osebni računalnik, ki pa ga nekateri starejši bolniki nimajo. V sistem lahko vnesemo ''le'' štiri različne vrste tablet. Pri vnašanju tablet v sistem moramo biti pozorni, kdaj in koliko tablet mora bolnik zaužiti; pri tem bi bilo potrebno tudi reprogramiranje sistema na vsakega posameznika. Tudi vsaka napaka v sistemu bi lahko povzročila veliko škode uporabniku. Tako bi bilo treba dodati še več senzorike, vendar bi se tako spet dvignila cena izdelka. Še vedno je potrebne veliko človeške pomoči za vstavljanje tablet in reprogramiranje sistema. 17

27 4.4 Prototip Prototip je delujoč model končnega izdelka. Služi za testiranje izdelka, tako se preverja njegovo delovanje in oceni izgled. [19] Prototip je sestavljen iz vseh prej omenjenih komponent. Pri prototipu se nahajajo vse elektronske komponente, razen zgornjega koračnega motorja, v spodnjem delu ohišja. Tako so elektronske komponente ločene od tablet, kajti pri tabletah lahko prihaja, da se manjši delci odkrušijo, kar bi lahko motilo delovanje senzorike. S pomočjo prototipa smo ugotovili nekaj možnosti nadaljnjega razvoja sistema, ki so predvsem povezane s krmiljenjem sistema. Najbolj smiselna razširitev bi bila vključitev modula z realno uro. Sistem bi bil sprogramiran tako, da bi ob določenih časih samodejno javljal alarm. Tako bi bil sistem še bolj kompakten in ne bi bilo potrebe po uporabniškem vmesniku. Ob priključitvi modula z uro realnega časa bi bilo smiselno priključiti še GSMmodul, če se bolnik ne bi odzval na alarm, bi po nekem pretečenem času sistem poslal sporočilu znancu, ki bi lahko nato preveril stanje. Novo ogrodje bi bilo potrebno, kajti trenutno lahko bolniki vnesejo v sistem največ štiri različne vrste tablet. V sam sistem bi bilo treba vnesti več senzorike, ki bi nam označevala posamezne luknje. Trenutno so do posameznih lukenj nastavljeni koraki, ki jih opravi koračni motor, vendar lahko vedno prihaja do motenj v delovanju. 18

28 5 INOVACIJSKE POTI PRI RAZVOJU IZDELKA Pred inovacijskimi potmi si oglejmo, zakaj inovacije sploh potrebujemo in kakšne so koristi inovacij. 5.1 Potrebe po inovacijah Za avtorja Goffina in Mitchella so ključni štirje dejavniki, zakaj se sploh lotiti inovacijskega procesa. Ti dejavniki so: tehnološki napredek, spreminjanje kupcev in potreb, nenehna konkurenca, spreminjanje okolja podjetja. [20] Kot pomemben peti dejavnik lahko navedemo varstvo okolja. V zadnjih letih se vedno bolj poznajo okoljske spremembe, na kar so se morala odzvati tudi podjetja. Bodisi zaradi ekološke ozaveščenosti ali zaostrovanja zakonov vedno več podjetij razvija ekološko prijazne izdelke. Kot primer lahko navedemo podjetje Tesla, ki je bilo ustanovljeno z namenom pospešiti prehod na električna vozila. Završnik meni, da novi izdelki dajejo podjetju možnost za nadaljne delo. Novi izdelki dajejo pobudo in ustvarjajo zaupanje. Podjetja z novimi in kakovostnimi izdelki bolj zadovoljujejo potrebe odjemalcev, to se kaže v večji prodaji, dobičku in tržnem deležu. Podjetja pridobivajo zaupanje uporabnikov in lahko navezujejo nove poslovne stike. Z inovativnejšimi izdelki se poveča ugled podjetja tako na domačem kot na tujem trgu. Podjetje z izdajo novih izdelkov konstantno raste. [21] 19

29 5.2 Inovacijske poti Inovacijske poti v bistvu predstavljajo pretvorbo ideje v inovacijo. Kako se te pretvorbe lotiti, morajo posamezniki oz. podjetja sama odločiti. Inovacijska pot predstavlja inovacijski proces v meri, od ideje do prodaje izdelka na trgu. Obravnavali bomo dve inovacijski poti. Slika 5.1 nam prikazuje inovacijski poti. Prva inovacijska pot je tržno orientirana, druga pa k virom usmerjena. Slika 5.2 nam prikazuje postopek k virom usmerjenega inovacijskega procesa. [27] Slika 5.1: Obravnavani inovacijski poti [27] Pri tržno orientiranem inovacijskem procesu se naprej identificirajo potrebe kupcev na že razvitih izdelkih. Proces je preprosti in tveganja so majhna, kajti potrebe kupcev so v določeni meri že znane. Izdelki se izboljšajo na podlagi pomanjkljivostim znanih izdelkov, zato je stopnja inovativnosti majhna. [27] 20

30 K virom usmerjeni inovacijski proces temelji na predvidevanju potreb. Iz predvidenih potreb se izdela koncept izdelka. Zaradi predvidevanja je proces bolj tvegan in kompleksen. Ob zbranih različnih kompetencah v posameznih oddelkih podjetja se lahko začne razvoj osnovnega izdelka. Posamezni elementi izdelka so sestavljeni iz več različnih dejavnosti (npr. reduktorji; ohišje, zobniki, gredi itd.), posamezni elementi se na koncu sestavijo v končni izdelek. Pri tem inovacijskem procesu izdelek pripeljemo prvi na trg, učinkovito se izrabijo osnovne kompetence in znanja, ki so bila pridobljena pred samim razvojem izdelka. Proces je tvegan, vendar je zato tudi inovacijska stopnja zelo visoka. [27] Sistem za doziranje tablet je bil razvit na podlagi tega inovacijskega postopka, vendar je bilo treba določena znanja oz. kompetence pridobiti in jih nadgraditi; sistema nismo pripeljali na trg. Slika 5.2: Postopek k virom usmerjenega inovacijskega procesa [27] 21

31 6 MOŽNOSTI PRENOSA INOVACIJ NA TRG Kot smo izvedeli, je del inovacijskega procesa prenos inovacije na trg. Možnosti oz. strategij, kako prenesti inovacijo na trg, je več. Pri razvoju sistema za doziranje tablet smo inovacijski proces ustavil pri invenciji. Zato bomo le v teoriji opisali, kako bi lahko najlažje naš izdelek prenesli na trg in ustvarjali dobiček. Prenosa sistema za doziranje tablet na trg bi se lotili v naslednjih petih korakih: 1. Po opravljenem razvoju in testiranju sistema treba določiti ciljni trg. Treba je opraviti raziskavo oz. analizo trga. Z analizo trga lahko ugotovimo oz. predvidimo: potrebne izboljšave na izdelku, ciljno skupino ljudi, ceno oz. vrednost izdelka, potek prodaje in način distribucije. [22] 2. Po opravljeni analizi trga sledi izboljševanje izdelka. Pri analizi trga lahko ugotovimo napake na sistemu in te v nadaljnjem koraku popravimo. Sledi izdelava zadnjega prototipa. 3. Ob končanih izboljšavah na izdelku lahko začnemo izdelovati načrta trženja. Načrt trženja nam služi kot podlaga za prodajo izdelka. V okviru tržnega načrta določimo ceno, dobiček, izdelavo, predvideno rast podjetja način prodaje in distribucijo ter oglaševanje. [23] 4. Patentiranje izdelka. 5. Izdelava, prodaja in ustvarjanje dobička. Seveda je vse skupaj lažje opisano, kot bi pa bilo storjeno. Opisani so le večji dejavniki (cena, izdelava...), k bi jih morali določiti, vendar je tu še kup podrobnosti, na katere je treba usmeriti pozornost. 22

32 Trg je dejavnik, ki je vedno v gibanju, vedno potekajo spremembe. Podjetja se morajo prilagajati na želje uporabnikov, to jim mora uspevati v vedno krajših časovnih periodah, kajti vedno hitreje prihaja do novih trendov oz. želja na trgu. V nadaljevanju bomo na kratko opisali nekaj trendov, ki so trenutno aktualni na trgu, in nekaj trendov, ki bodo pomembni še v prihodnosti. 6.1 Inovacijski trendi na trgu Opisali bomo pet globalnih inovacijskih trendov za prihodnost, katerih pomembnost bo iz leta v leto naraščala. Posamezen trend vpliva na samo organiziranost podjetja in na poslovne ter tehnološke strategije. 1. Osredotočanje na stranke. Sposobnost podjetja je razumeti vsakega uporabnika posebej in vsakemu posamezniku zagotoviti prilagojen izdelek. V ospredje stopijo kupci oz. uporabniki in ne več podjetje z njihovimi izdelki in storitvami. 2. Plačila po urni postavki. Koliko časa se izdelek uporablja, toliko na koncu uporabnik plača. 3. Ekonomija deljenja (ang. Sharing economy). Poslovni model ekonomije deljenja spodbuja večjo odprtost, manj zasebnosti in več socialne interakcije med posamezniki. Kot primera ekonomije deljenja lahko navedemo Facebook in Uber. Facebook je največji medijski lastnik, ki pa nima lastne vsebine. Večino vsebine, objavljene na Facebooku, objavljajo uporabniki sami. Podjetje Uber lahko opišemo kot največje podjetje taksijev, ki pa v lasti nima nobenega avtomobila. 4. Neposredno do uporabnika (ang. Direct-to-Consumer). Dve zelo uspešni podjetji na tem področju sta Tesla in Netflix. Podjetje Tesla se je odpovedalo prodajalcem avtomobilov in dostavljajo avte naravnost kupcem. Podjetje Netflix obide televizijskim podjetjem in daje vsebino naravnost na razpolago uporabnikom preko spleta. 23

33 5. Pametni stroji. V ospredje vedno bolj stopata internet stvari (Iot internet of things) in umetna inteligenca (AI artificial intelligence). V naslednjem poglavju si bomo podrobneje ogledali internet stvari in umetno inteligenco, kajti prav ta dva bosta v prihodnosti igrali še ključni vlogi pri razvoju novih inovativnih izdelkov. 6.2 Internet stvari in umetna inteligenca Internet stvari Internet stvari povezuje večje število naprav oz. stvari v informacijsko omrežje. Tako lahko te pametne stvari med sabo komunicirajo v omrežju. V internet stvari bodo vključeni vsakdanji predmeti. [24] Besedna zveza je sestavljena iz besed internet in stvari. Pod pojmom stvari (things) si lahko predstavljamo predmete, stroje, aplikacije, zgradbe, vozila in celo živali ter ljudi. Glavna prednost interneta stvari bo v prihodnosti, da bo uporabnik lahko sprejel odločitve na podlagi več informacij. Predstavljajmo si, da lahko napako v sistemu odkrijemo veliko prej, kot se bo dejansko zgodila. Pri internetu stvari se izkoriščajo pretočni podatki iz senzorjev in podobnih naprav, tako se ocenijo trenutne razmere in hkrati prepoznajo spremembe oz. težave v samem procesu, ki bi lahko ovirale nadaljnje delovanje sistema. Z vsemi zajeti podatki nam tako tehnologija interneta stvari omogoča ''pogled'' v prihodnost. V podjetjih bodo različni opravki končani bolj dinamično, hitreje in bolj efektivno. Z večjo efektivnostjo podjetij pa bodo cene posameznih izdelkov padle. Pri internetu stvari se podatki zaznavajo, shranjujejo in izmenjujejo. Tako se tudi shranjujejo podatki o uporabnikih. Ti podatki lahko postanejo zanimivi za različna podjetja in organizacije, pri tem se postavi vprašanje varnosti. Kajti ti podatki o uporabnikih se lahko 24

34 izkoriščajo brez vednosti samih uporabnikov. Prav pri vprašanju varnosti ima internet stvari največ nasprotnikov. [25] Kot futuristično obliko interneta stvari lahko navedemo umetno inteligenco. Kako je tema okrog umetne inteligence fascinantna, tako je tudi sporna in obširna. Področje okrog umetne inteligence je tako obširno, da bi lahko zapolnili celotno diplomsko delo le o tej temi. Zato bomo le na kratko opisali to temo in si ogledali tveganja pri umetni inteligenci. 25

35 Umetna inteligenca Umetna inteligenca je lahko stroj ali računalniški program, ki se nauči opravljati različna opravila. Ta opravila običajno opravljajo ljudje in zahtevajo uporabo različnih spretnosti oz. inteligence. Vendar inteligenca prihaja v različnih oblikah, tako da imamo tudi več različnih pristopov pri umetni inteligenci. Veja umetne inteligence, ki je v zadnjih dvajsetih letih močno napredovala, je strojno učenje. Pri strojnem učenju je osnovni princip avtomatsko opisovanje pojavov iz podatkov. Tako so rezultati učenja pravila, funkcije, relacije itd. Pri strojnem učenju se metode delijo glede na način uporabe naučenega znanja. Te metode so klasifikacija, regresija, učenje asociacij in logičnih relacij, učenje sistemov enačb in razvrščanje [26]. Vsaka izmed naštetih metod ima svoje značilnosti in prednosti. Razvoj na področju umetne inteligence napreduje veliko hitreje kot večina ljudi misli. Prav v lanskem letu je računalniški program alphago premagala najboljšega igralca na svetu v namizni igri GO, ki poteka na igralni deski. Program alphago deluje prav na podlagi strojnega učenja. Kot sem že napisal, je tema, tako kot je zanimiva, tudi sporna. Veliko ljudi dvomi v umetno inteligenco. Mnogi se namreč bojijo, da bi bila umetna inteligenca zmožna narediti nekaj nezakonitega, da bi povzročala škodo ljudem. Vedno bolj pa je razširjeno tudi mišljenje, da bi umetna inteligenca postala inteligentnejša od ljudi. Veliko je še vprašanj, ki jih je treba razrešiti pred nadaljnjim razvojem te tehnologije. 26

36 7 SKLEP IN ZAKLJUČEK 7.1 Sklep V diplomski nalogi smo v posameznih poglavjih opisali postopke inovacijskega procesa. Te postopke smo le na kratko opisali, kajti tema o inovacijah in inovacijskem procesu je tako obširna, da bi za diplomsko delo zadostoval opis le enega postopka. Ugotovili smo podobne izdelke našemu, kako najlažje prihajati do idej in le-te ovrednotiti, predstavili prednosti našega izdelka in zamisli, kako bi ga lahko prenesli na trg. Ob zaključku lahko ugotovimo, da sistem za doziranje tablet ni inovacija. Ugotovili smo, kako zapleten je sam inovacijski proces. Sistem je invencija. S pomočjo sistema se je razrešil določen problem doziranja tablet. Izdelka trenutno ne moremo oceniti kot inovacijo, vendar so bili opravljeni določeni inovacijski postopki med izdelavo. S pomočjo prototipa smo ugotovili kar nekaj potencialnih izboljšav na izdelku. Da bi izdelek postal inovacija, bi bilo potrebnega več časa in več denarnega vlaganja. 7.2 Zaključek Vsakodnevno usvajanje novih znanj bo postalo vedno pomembnejše. Vsak dan se razvije nekaj novega, bodisi je to aplikacija za mobilni telefona ali postopek reševanja različnih problemov. Če hoče posameznik ostati konkurenčen, mora vedno spremljati, kaj se dogaja z razvojem po svetu. Ob pisanju diplomskega dela sem zasledil kar nekaj zanimivosti v povezavi z inovacijami. Od prve industrijske revolucije v 18. stoletju je človeštvo naredilo velik korak naprej. V treh stoletjih nam je uspelo vzpostaviti komunikacijo z vesoljem, zgraditi zgradbe, katerih predstava je že težka. Torej, kaj so sploh meje človeštva? Edina meja, ki nas ovira, je naša domišljija. Vsekakor lahko trdimo, da karkoli bo v prihodnosti prinesel razvoj v tehnološkem smislu, bo to pustilo pomemben pečat na življenja ljudi. 27

37 8 SEZNAM VIROV [1] B. Likar, Inoviranje, Koper: Visoka šola za managment, [2] B. Pretnar, Osnove ekonomike tehnologije, Ljubljana: Ekonomska fakulteta, [3] M. Mulej in Z. Ženko, Dialektična teorija sistemov in invencijsko-inovacijski managment, Maribor: Managment forum, [4] B. Likar, P. Fatur, C. Chovan, A. Kullbjer, S. Medova in V. Tsaggaris, Managment inovacijskih in RR procesov v EU, Ljubljana: Koronaplus d.o.o., Inštitut za inovativnost in tehhnologijo, [5] Forum inovacij, [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa ]. [6] Ljekarna Blekič, [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa 7 Avgust 2017]. [7] Automated Pill Dispensers, [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa ]. [8] Automated Pill Dispensers, [Elektronski]. Available: dostopa 5 Avgust 2017]. [Poskus [9] Automated Pill Dispensers, [Elektronski]. Available: dostopa 5 Avgust 2017]. [Poskus [10] Automated Pill Dispensers, [Elektronski]. Available:

38 automatic-pill-dispenser-top-of-the-line-locked-pill-dispenser-will-call- -or-send- text-message-to-caregiver-free-monitoring-for-life-no-monthly-fees-dispense-up-6- times-per-day-. [Poskus dostopa 5 Avgust 2017]. [11] A. Trstenjak, Psihologija ustvarjalnosti, Ljubljana: Slovenska matica, [12] Portal OSV, [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa 1 Avgust 2017]. [13] B. Rusche, business2community, 13 Marec [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa 3 Avgust 2017]. [14] [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa 27 Julij 2017]. [15] B. Likar, D. Križaj in P. Fatur, Managment inoviranja, Koper: Fakulteta za managment, [16] V. Pšeničny, Podjetništvo: od podjema do rasti, Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo, [17] B. Kos, Blaž Kos, [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa 2 Avgust 2017]. [18] Saravana Electronics, [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa 30 Julij 2017]. [19] Wikipedia, [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa 28 Julij 2017]. [20] K. Goffin in R. Mitchell, Innovation management: Strategy and Implementation using the Penthalon framework, New York: Palgave Macmillan, [21] B. Završnik, Inovativni izdelki - Imperativ konkurenčne sposobnosti podjetja, Maribor: Naše gospodarstvo,

39 [22] Podjetniški portal, [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa 3 Avgust 2017]. [23] Podjetniški portal, [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa 3 Avgust 2017]. [24] R. H. Weber in R. Weber, Internet of things, Berlin: Springer-Verlag, [25] K. Waldorf, Wireless Week, 22 Julij [Elektronski]. Available: [Poskus dostopa 29 Julij 2017]. [26] I. Kononenko in M. Robnik Šikonja, Inteligentni sistemi, Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, [27] M. Leber, 'HOW TO SELL IDEA - INNOVATION ON THE MARKET', PPT predstavitev, Srbija: TEMPUS MAIN EU project, Available: 30

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Računalniška pismenost za odrasle 60 ur. - Seznaniti vas z osnovnimi komponentami računalnika in osnovnimi pojmi informacijske tehnologije. - Naučiti

Prikaži več

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Integriranje spletne aplikacije Bubbl v vzgojno učni proc

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Integriranje spletne aplikacije Bubbl v vzgojno učni proc INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2010 15. oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Integriranje spletne aplikacije Bubbl v vzgojno učni proces Introduction of Bubbl Web Application into Educational

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

DES

DES Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Digitalni sistemi Vgrajeni digitalni sistemi Digitalni sistem: osebni računalnik

Prikaži več

FOR SMARTER PEOPLE TAKO SE VLOMI PREPREČUJEJO DANES REHAU Smart Guard System plus preventivna protivlomna zaščita WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.

FOR SMARTER PEOPLE TAKO SE VLOMI PREPREČUJEJO DANES REHAU Smart Guard System plus preventivna protivlomna zaščita WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE. FOR SMARTER PEOPLE TAKO SE VLOMI PREPREČUJEJO DANES REHAU Smart Guard System plus preventivna protivlomna zaščita WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE. NA NOVO ZASNOVANA OKNA Za današnje življenje Naše

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več

PPT

PPT Koliko vas stane popust v maloprodaji? Kako privabiti kupce v trgovino in kako si zagotoviti, da se vrnejo? Kakšni so učinki popustov na nakupe? V raziskavah so ugotovili, da se ljudje zaradi popustov

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur:

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: 1 Vsebinski sklop: OGRODJE Tema: VRSTE IN NALOGE KOSTI

Prikaži več

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija za izvajanje projektov, je to tehnika in orodje za razvoj

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Projektno vodenje PREDAVANJE 7 doc. dr. M. Zajc matej.zajc@fe.uni-lj.si Projektno vodenje z orodjem Excel Predstavitev Najbolj razširjeno orodje za delo s preglednicami Dva sklopa funkcij: Obdelava številk

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ

INDUSTRIJA 4.0:  PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ AGENDA IZZIV OZADJE RAZISKAVE POSNETEK STANJA ANALIZA STANJA in

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M18153112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK FILOZOFIJA Izpitna pola 2 Esej Sreda, 30. maj 2018 / 120 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja  Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program Predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-knjižnica Vsebinski sklop: Uradno komuniciranje preko elektronske pošte

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft Word - besedilo natecaja - spletna.doc

Microsoft Word - besedilo natecaja - spletna.doc Posoški razvojni center in Občina Tolmin razpisujeta likovno-literarno-multimedijski natečaj z naslovom Moj planet čist in zelen. Namen natečaja je razvijati ekološko ozaveščenost in vzorce trajnostno

Prikaži več

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required Source: http://img.rtvslo.si/_up/aplaud/2013/05/11/64 991249 Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar 4.12.1907 23.8.1993 required age : od 12 do 14 let educational interest Ta lekcija

Prikaži več

POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV

POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV OCENJEVANJE PRISPEVKOV KOMENTIRANJE PRISPEVKOV KONTAKT

Prikaži več

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc)

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc) 1. Pogoji uporabe programske opreme Pred uporabo programske opreme iz programa MSDNAA morate prebrati in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme MSDN

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA KATALOG ZNANJA 1. IME PREDMETA ZBIRKE PODATKOV I ZBIRKE PODATKOV II 2. SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta so: razvijanje sposobnosti za uporabo znanstvenih metod in sredstev, razvijanje odgovornosti

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give  yourself  a digital  makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prva javna predstavitve Lokacija: ETRA d.o.o., Bukovžlak 101, Celje 26.9.2017 ob 12.00 uri Podjetniški razvojni konzorcij Kompetenčni center ROBOFLEX () Dr.Brane Semolič Strokovni koordinator Vpliv eksplozivnega

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Slovenian Group Reading Cards

Slovenian Group Reading Cards Kaj je program Narcotics Anonymous? NA (Narcotics Anonymous) smo nepridobitna skupnost moških in žensk, katerih glavni problem so droge. Smo odvisniki, ki okrevamo. Redno se srečujemo, da drug drugemu

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število do

Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število do Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS 2014-2015 Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število doseženih točk pri vrednotenju vaše vloge. Pogoj za vrednotenje

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvan

Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvan Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvantnih celičnih avtomatov SEMINARSKA NALOGA Univerzitetna

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE

Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ - CENTER ZA KREATIVNOST

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202 Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/2020 April 2019-1 - Spoštovani starši in učenci. Poleg

Prikaži več

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površe, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno igro najdemo tudi v knjigi Scratch (Lajovic, 2011), vendar

Prikaži več

6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru

6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru 6.1 Uvod 6 Igra Chomp Marko Repše, 30.03.2009 Chomp je nepristranska igra dveh igralcev s popolno informacijo na dvo (ali vec) dimenzionalnem prostoru in na končni ali neskončni čokoladi. Igralca si izmenjujeta

Prikaži več

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA Onkološki inštitut Ljubljana

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete E-books for selected science and technical subjects Slavko KOCIJANČIČ Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si Franc

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Novo, certificirano izobraževanje "Fit for Export" Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoz

Novo, certificirano izobraževanje Fit for Export Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoz Novo, certificirano izobraževanje "Fit for Export" Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoznavanje sebe: na začetku izobraževanja boste najprej

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Načrtujemo, razvijamo in izdelamo elektroniko po meri naročnika Svetujemo pri izbiri komponent, optimiziramo stroškovnike in proizvodni proces. Ključne kompetence Razvoj elektronike (hardware) Vgrajeni

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMACIJSKA PISMENOST Tomaž Bešter Center za informacijske storitve NUK 01/2001-200 tomaz.bester@nuk.uni.lj.si Dnevni red Podatek informacija znanje; vrste pismenosti Zakaj je informacijska pismenost

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več

seminarska_naloga_za_ev

seminarska_naloga_za_ev Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Matevž Seliger 8-kanalni Lightshow Seminarska naloga pri predmetu: V Horjulu, junij 2008 Kazalo: 1 Uvod... 3 1.1 Namen in uporaba izdelka... 3 2 Delovanje...

Prikaži več