OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Statutarnopravna komisija

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Statutarnopravna komisija"

Transkripcija

1 OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Statutarnopravna komisija Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka Tel.: 04/ Fax: 04/ e-pošta: Številka: /2011 Datum: Članom občinskega sveta ter članom delovnih teles občinskega sveta Občine Škofja Loka Zadeva: Uvodna obrazložitev k predlogu Poslovnika občinskega sveta Občine Škofja Loka 2. branje Občinski svet Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: OS) je na svoji 7. redni seji dne obravnaval osnutek Poslovnika občinskega sveta Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: poslovnik), ki ga je pripravila Statutarno pravna komisija. Na osnutek poslovnika so bile podane nekatere pripombe, ki jih je Statutarno pravna komisija obravnavala na svoji 7. redni seji dne 21. julija V nadaljevanju obrazloţitve so pripombe povzete. Pri vsaki od navedenih pripomb je pojasnjeno, ali je bila upoštevana in vključena v predlog poslovnika za drugo branje oziroma če ni bila upoštevana, zakaj ne. Pripombe na osnutek poslovnika v prvem branju so podali občinski svetniki: Tomaţ Paulus, Aleš Habijan, Anton Peršin, Katja Galof, Tine Radinja, Klemen Štibelj, Melita Rebič. 1. Pripombe občinskega svetnika Tomaža Paulusa 1.1 sedmi člen konstituiranje občinskega sveta bi mogoče opozoril na drugi odstavek:»prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji ţupan 20 dni po izvolitvi članov, «Tukaj bi mogoče dali:»najkasneje 20 dni«. Pripomba je bila v celoti upoštevana. 1.2 osmi člen: prvi odstavek: pri obveznem dnevnem redu konstitutivne seje: letos so imeli točko razno, potem so imeli to točko še nekajkrat, potem pa ne več. Mogoče bi jo spet uvedli. 1

2 Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: konstitutivna seja je oblična seja z natančno določenim obveznim dnevnim redom. Tudi pri ostalih sejah občinskega sveta je točke razno ni. To je točka vprašanja in pobude svetnikov. 1.3 dvanajsti člen: zadnji stavek: če komisija ni imenovana na konstitutivni seji, se imenuje najkasneje na naslednji seji. Torej v dnevnem redu konstitutivne seje je imenovanje, ali je to zato, če to ne uspe? Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: ni potrebno še posebej zapisati, da se imenuje na naslednji seji v primeru, če imenovanje ni uspelo na konstitutivni seji. Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja je zelo pomembno delovno telo občinskega sveta in mora biti čimprej imenovana. 1.4 sedemnajsti člen tretji odstavek: on bi dal ven:»tri«. V kolikor so videli, je vprašanj tudi več kot tri in ne samo tri. On bi črtal tudi vse ostalo ven, kar je v drugem odstavku od»vprašanja ali pobude, ki dalje. Kar je ustno povedano je tako magnetogram in se tako vse zapiše. Vprašanja, ki nastanejo na sami seji iz glave pa je teţko zapisano potem, ker itak se vse snema v magnetogramu. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: kot je določeno v drugem odstavku 17. člena je pravilo, da se vprašanja in pobude dajejo pisno ali ustno. Omogoči se ustno postavljanje vprašanj, in sicer treh, medtem ko je število vprašanj, ki jih svetnik lahko postavi pisno neomejeno. Zaradi samega poteka seje in njene urejenosti je smiselno, da se število ustno postavljenih vprašanj in pobud omeji. Posredovanje ustnega vprašanja v pisni obliki je predvideno zaradi večje jasnosti vprašanja, saj svetnik precizno zapiše, kako se vprašanje glasi oziroma kaj je ţelel vprašati. 1.5 enaindvajseti člen prvi odstavek tretji stavek: mogoče bi bilo to dobro omejiti, ker bi potem lahko naredili skoraj celo sejo tako, da bi gradivo pošiljali pozneje. To pa ni dobro. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: iz same določbe izhaja, da gre samo za posamezno gradivo, ki se lahko pošlje pozneje. Urejajo se izjemne situacije, ko se še čaka na kakšno gradivo k posamezni točki dnevnega reda. 1.6 Potem pa še tretji odstavek:»vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fizični obliki na papirju, (tukaj bi on dal piko in ne vejice). Iz teksta ki sledi naprej pa ni jasno ali je pošiljanje vabil potrebo potrditi s pisno izjavo ali je pisna izjava če hočeš v elektronski obliki. Ni mu jasno razvidno ali 2

3 moraš dati pisno izjavo, če hočeš v papirnati obliki ali moraš dati pisno izjavo če hočeš v elektronski obliki. Pripomba je smiselno upoštevana. 1.7 dvaindvajseti člen tretji odstavek govori o izredni seji in če ni sklicana v sedmih dneh (tiskarska napaka) Pripomba je bila v celoti upoštevana. 1.8 petindvajseti člen sedmi odstavek: zadnja alineja pravi: ali če svet odloči drugače. Tukaj si on ne zna dobro razlagati. Svet se ne more odločati ali se na dnevni red uvrstijo zadeve, če svet ne odloči drugače ali? Zanj to ni OK. On bi dal to v drugo alinejo: da svet ne more odločati o stvareh, da se na dnevni red dajo stvari katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča ţupan, kadar ta ni bil predlagatelj; to se mu zdi nepotrebno, o tem se lahko samo pogovarjajo o tistem, kar jim da ţupan. Občinski svet lahko odloča o vsem kar se občinski svet izmisli in mogoče ne o tem kar reče ţupan, da ne. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: iz določila sedmega odstavka 25. člena izhaja, da naj na dnevnem redu seje občinskega sveta ne bodo zadeve, - če članom ni bilo predloţeno gradivo; - h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča ţupan, kadar ta ni bil predlagatelj; - če gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava nujna. Lahko pa občinski svet odloči tudi drugače. Določba je neposredno povzeta po predlogu Sluţbe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 1.9 šestindvajseti člen drugi odstavek: na koncu stavka mora biti», jo vodi najstarejši prisotni član sveta.«pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: iz narave stvari izhaja, da najstarejši odsotni član sveta ne more voditi seje, pač pa jo vodi najstarejši prisotni član sveta okoli drugega poglavja Potek seje je predlagal, da bi 30. člen premaknili oz. zamenjali za 32. člen. Se pravi 29. člen govori o tem kako je potrebno sejo začeti, 32. člen pa govori o pripombah na zapisnik prejšnje seje, s tem da 31. člen določa dnevni red seje sveta in se mu zdi pametno, da bi v bistvu bi najprej po členih dnevi red in potem zapisnik. Pripomba je bila v celoti upoštevana štiriinštirideseti člen drugi odstavek: zdi se mu, da je navzočnost članov sveta za začetku seje nepotrebno ugotavljati s podpisi članov na listi navzočnosti. 3

4 Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: podpisana lista navzočnosti je sestavni del dokumentarnega gradiva, predloţiti jo je potrebno predloţiti Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot dokazilo za prisotnost na seji pri izračunu sejnine za prejšnji mesec dvainpetdeseti člen govori o izločitvi članov sveta zaradi pristranskosti; tukaj govori, da se izloči člana sveta v zadevah, v katerih je udeleţeno podjetje, zavod ali druga organizacija, v kateri ima svoj kapitalski deleţ, ki presega 20-odstotkov celotne vrednosti podjetja; on ne ve ali je kakšna pravna podlaga za teh 20-odstotkov, v zakonu o korupciji je meja 5- odstotkov. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: navedena določba ne posega v določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupciji (v nadaljevanju: ZIntPK). Slednji v 35. členu določa omejitve poslovanja, medtem ko določilo 3. točke 52. člena ureja situacijo, ko se člana sveta izloči iz odločanja o posamezni zadevi zaradi pristranskosti, in sicer v zadevah, v katerih je udeleţeno podjetje, zavod ali druga organizacija, v kateri ima svoj kapitalski deleţ, ki presega 20- odstotkov celotne vrednosti podjetja. Deleţi niso zakonsko nikjer opredeljeni. Primerljivo pa so deleţi različni po poslovnikih občin, ki to tudi predvidevajo, in sicer: Mestna občina Ljubljana (25% ali vrednost 10 povprečnih plač v RS za pretekli mesec), Breţice (20%) in Tolmin (25 % ali vrednost 10 povprečnih plač v RS za pretekli mesec) sedeminpetdeseti člen, tretji odstavek govori kdo lahko posluša zvočni zapis seje. Koliko on razume član sveta lahko kadarkoli posluša in drug udeleţenec javne seje, če za to dobi dovoljenje. Tukaj pa je formulacija: član sveta in drug udeleţenec javne seje, če je za to dobil dovoljenje. Se pravi okoli tega dovoljenja: ali je dovoljenje potrebno tudi za člana sveta ali samo za druge udeleţence javne seje? Pripomba je bila smiselno upoštevana petinsedemdeseti člen: drugi odstavek: na koncu se doda: in delovnega telesa. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: drugo delovno telo ne more zahtevati sklica drugega delovnega telesa. Prav tako delovna telesa sveta obravnavajo zadeve v okviru svojega delovnega področja in so delovno telo sveta na tem področju. Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo ţupana, kot je določeno v drugem odstavku 75. člena. V kolikor ima 4

5 delovno telo gradivo za obravnavo (iz okvira svojega delovnega področja), skliče predsednik delovnega telesa sejo dvainosemdeseti člen: prvi odstavek: predlog odloka se pošlje članom sveta deset dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Do sedaj je bilo to petnajst dni. Predlagal je, da tako tudi ostane. Pripomba je bila v celoti upoštevana petinosemdeseti člen: tretji odstavek: okoli amandmaja: če na sami seji predlaga najmanj ¼ članov sveta en amandma, se lahko pogovarjajo o amandmaju. Kako pa je tri dni pred dnem, ali to lahko predlaga vsak posameznik? Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: do tri dni pred sejo lahko predlaga amandma vsak občinski svetnik. Ker je vlaganje amandmajev na sami seji izjema, je zato potrebna tudi večja večina. Predlaganje amandmajev je ena od temeljnih pravic posameznega občinskega svetnika. 2. Pripombe občinskega svetnika Aleša Habjana 2.1 v 44. členu dodala peta (5) točka, ki bi se glasila: - kasnejši prihodi svetnikov se tudi časovno zabeleţi. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: ni potrebno tega določati s poslovnikom. Javni usluţbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej bo to o zabeleţil. 2.2 pri 67. členu v prvi alineji naj bi bila namesto»cest«,»cestna infrastruktura. Pripomba je bila v celoti upoštevana. 3. Pripombe občinskega svetnika Antona Peršina 3.1 predlagal je, da se v poslovniku opredeli pravila snemanja sej. Vedo, da po 138. členu Kazenskega zakonika lahko tudi član občinskega sveta zaradi neopravičenega snemanja poda kazensko ovadbo. To namreč ne velja samo za člane občinskega sveta ampak tudi za javnost in za medije. Do sedaj sicer niso še imeli nobenega takega primera, lahko pa bi se na nek način zaščitili, da v prihodnosti kljub temu, da do sedaj tega ni bilo, lahko pa se naredi. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: materija je ţe urejena v 27. členu predloga poslovnika. 5

6 3.2 pri 44. členu pri drugi točki je predlagal, da se črta drugi stavek. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: podpisana lista navzočnosti je sestavni del dokumentarnega gradiva, predloţiti jo je potrebno predloţiti Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot dokazilo za prisotnost na seji pri izračunu sejnine za prejšnji mesec. 3.3 V 44. členu pod št. 4 pa je imel predlog, da se doda stavek, ki je bil ţe v starem poslovniku:»za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost svetnikov v sejni sobi.«pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: to je določeno ţe drugem in tretjem odstavku 44. člena,in sicer drugi odstavek 44. člena določa, da se navzočnost ugotavlja na začetku vsake seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma po prekinitvi. Tretji odstavek 44. člena pa določa, da je za sklepčnost odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi na način kot velja za glasovanje: glasovalna naprava, dvig kartonov ali rok. Enako velja tudi v primerih, ko je potrebna večja večina. 3.4 šestdeseti člen: glede na to, da se večkrat v tem prostoru omenja zakon; pod št. 1:»Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki.» To je v nasprotju z Zakonom o dostopu do informacije javnega značaja, t.i. načelom prostega dostopa. Tam je precizirano, točno določeno na kakšen način lahko nekdo pridobi vpogled v dokumentacijo lahko samo na vpogled, to je njegova ţelja, lahko pismeno, lahko po elektronski pošti. To je izbira prosilca. Prva točka se spremenjeno glasi:»član sveta ima pravico vpogleda v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja v vse spise.«pripomba je bila upoštevana. 3.5 petinosemdeseti člen: druga točka: spremeni se tako, da se potem spremenjeno glasi:»ţupan lahko predlaga amandmaje in ima pravico podati mnenje k vsakemu amandmaju.«da se ostalo črta ven. Da se posledično povsod, kjer je ta dikcija omenjane, da se to izvzame ven. Glede na to, da se o vsakem amandmaju itak opravlja glasovanje, je dovolj, da svetniki odločajo o tem ali je nek amandma sprejet ali ne. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: ţupan poda mnenje k vsakemu od predlaganih amandmajev. Posebej so v poslovniku določeni še amandmaji na amandmaje, kajti sicer bi bilo lahko veliko več primerov, ko bi moral zaradi neustavnosti ali nezakonitosti ţupan objavo splošnega akta zadrţati. 6

7 4. Pripombe občinske svetnice Katje Galof 4.1 pri 21. členu je predlagala, da prejmejo gradivo tudi člani nadzornega odbora. Zakaj? Na sami seji odbora se odločajo kdo bo prisostvoval na seji občinskega sveta. Če imajo gradivo je to lahko, drugače pa mora sam predsednik o tem odločati. Je pa tudi NO najbolj pomembni organ občine in je prosila, če bi to njeno pripombo upoštevali. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: zaradi načela ekonomičnosti ni potrebno, da se pošljejo gradiva v fizični obliki na papirju vsem članom nadzornega odbora. Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora (tretji odstavek 38. člena Statuta Občine Škofja Loka), ki nato lahko članom nadzornega odbora gradivo posreduje. Po določbah predloga poslovnika se bo gradivo pošiljalo 10 dni pred sejo, predlogi odlokov 15 dni, tako da je na voljo dovolj časa tudi nadzornemu odboru. Prav tako se vsa gradiva za občinski svet nahajajo na spletni strani občine in so članom nadzornega odbora tam tudi dostopna. 4.2 prosila je, da se besedo avtentičen spremeni v slovensko besedo. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: v nomotehniki, ki je tehnika pisanja in oblikovanja predpisov, ter vseh drugih splošnih aktov, je v uporabi izraz avtentičen. Razlikuje se več vrst obvezne razlage, in sicer: avtentično razlago; obvezno razlago, ki jo dajejo od subjekta, ki je predpis sprejel, pooblaščeni organi; kazuistično razlago (razlaga sodišč in upravnih organov v procesu uporabe pravnih pravil). Avtentična razlaga je vrsta obvezne razlage predpisa ali drugega pravnega akta, ki jo daje subjekt, ki je predpis ali drugi pravni akt sprejel. Običajno se uporablja izraz avtentična razlaga, slovenski izraz bi bil verodostojna razlaga. V poslovnikih je v uporabi izraz avtentična razlaga, nobeden od poslovnikov ne uporablja izraza verodostojna razlaga. 5. Pripombe podžupana Tineta Radinja 5.1 Zdi se jim, da je nov predlog poslovnika precej obseţen dokument. Mogoče bolj obseţen, kot bi bilo nujno potrebno. Predvsem zaradi tega, ker se deli poslovnika podvajajo s statutom ali ostalimi odloki, ki so ţe sprejeti v Občini Škofja Loka in to se nanaša predvsem na člene med št. 62 in 72, pa tudi na nekatere druge člene. To je vse ţe pisno posredoval komisiji in da je prosil komisijo, da bi vsaj neka razprava stekla v zvezi s tem ali je to res potrebno ali ne. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: če se primerja število členov z določbami še veljavnega poslovnika, ima predlog poslovnika celo dva člena manj. Ureja pa tudi nekaj nove materije, kot npr. izločitev zaradi pristranskosti, postopek za 7

8 sprejem avtentične razlage in za sprejem prečiščenega besedila, delo sveta v izrednem stanju, podrobneje urejen postopek za sprejem proračuna ter postopek za sprejem prostorskih aktov. Kot izhodišče za pripravo osnutka poslovnika je statutarno pravna komisija vzela predlog, ki ga je na svojih spletnih straneh objavila Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter tako osnutek kot tudi predlog pripravljala s strokovno pomočjo SVLR. Glede določb od 62. od 72. člena je statutarno pravna komisija mnenja, da je predlagana ureditev bolj pregledna, saj ima glede delovnih teles najprej določbe glede posameznih delovnih telesa in njihovih nalog oz. pristojnosti, nato pa sledijo določbe glede imenovanja in načina dela le-teh, ki veljajo za vsa delovna telesa. Poimenovanje, število članov le-teh ter naloge delovnih teles so enake ţe veljavnim iz Sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij občinskega sveta Občine Škofja Loka (Uradni list. RS št. 103/10). Naloge statutarno pravne komisije (71. člen) so določene na podlagi predloga SVLR, podoben obseg nalog je določen tudi v drugih poslovnikih občinskih svetov. Pri urejanju te materije v poslovniku občinskega sveta je statutarno pravna komisija zasledovala večjo stalnost delovnih teles, upoštevala je tudi mnenje SVLR ( dokument številka 030/1-2011, z dne ), iz katerega izhaja, da SVLR meni, da je pravilno, da se celotno področje delovnih teles uredi v poslovniku, ne pa s sklepom občinskega sveta, kajti z ureditvijo v poslovniku kot najpomembnejšem predpisu za delovanje občinskega sveta se vnaša stalnost in red na tem področju, medtem ko se v primeru sprejetja sklepa le-ta lahko zaradi laţjega odločanja članov sveta večkrat spreminja. 6. Pripombe občinskega svetnika Klemna Štiblja 6.1 v 19. členu pri tretji točki ali je res potrebno da piše da članu sveta, ki se ne udeleţi seje sveta, ne pripada plačilo. Pripomba je bila v celoti upoštevana. 6.2 četrti člen: ali bi dodali tudi ţalne seje, da se svet sestane na ţalni seji. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: ţalnih sej ni potrebno v poslovniku posebej zapisati. 6.3 četrti člen: naj se pogleda prvo in drugo točko, ki se izključujeta, zdi se mu da je to narobe formulirano in je prosil, da se malo pogleda kako je s tem Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: prvi odstavek 4. člena našteva na kakšnih sejah občinski svet dela, drugi odstavek pa pove, najmanj kolikokrat se skličejo redne seje, zato se prvi in drugi odstavek ne izključujeta. 8

9 7. Pripombe občinske svetnice Melite Rebič točko 19. člena in sicer članu sveta, ki se ne udeleţi seje sveta, ne pripada plačilo. Predlagala je, da vsaj za 70% udeleţbo pripada sejnina. Pripomba ni bila upoštevana. Obrazloţitev: plačila svetnikom niso materija, ki bi se urejala v poslovniku občinskega sveta. Statutarno pravna komisija je na lastno iniciativo vnesla tudi nekateri druge spremembe ter vnesla nekatere redakcijske popravke npr. hitri postopek za sprejem aktov je preimenovala v nujni postopek, kar je ustrezneje in pravno terminološko bolj skladno; v drugem odstavku 25. člena je kot predlagatelja dodala tudi delovno telo sveta. Črtala sta se tretji in četrti odstavek 86. člena, saj bi v primeru, da bi ostal obstoječ zapis lahko prišlo do nepravilnosti v postopku sprejemanja občinskega predpisa. Vrstni red vloţenih amandmajev ni vedno vrstni red glasovanja o njih. Pripravila: Zorica Škorc, l.r. Andreja Kokalj predsednica statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Škofja Loka 9

10 P O S L O V N I K OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFJA LOKA (predlog, 2. branje) 10

11 11

12 KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE (1. 6. člen) II. KONSTITUIRANJE SVETA ( člen) III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA ( člen) IV. SEJE SVETA ( člen) 1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji ( člen) 2. Potek seje ( člen) 3. Vzdrževanje reda na seji ( člen) 4. Odločanje ( člen) 5. Izločitev zaradi pristranskosti ( člen) 6. Zapisnik seje sveta ( člen) 7. Strokovna in administrativno-tehnična opravila za svet (61. člen) 8. Delovna telesa sveta ( člen) V. AKTI SVETA ( člen) 1. Splošne določbe ( člen) 2. Postopek za sprejem odloka ( člen) 3. Nujni postopek za sprejem odlokov (89. člen) 4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov ( člen) 5. Postopek za sprejem proračuna ( člen) 6. Postopek za sprejem prostorskih aktov (101. člen) 7. Postopek za sprejem avtentične razlage (102. člen) 8. Postopek za sprejem prečiščenega besedila ( člen) VI. VOLITVE, IMENOVANJA IN RAZREŠITVE ( člen) 1. Imenovanje članov delovnih teles (109. člen) 2. Imenovanje člana sveta za začasno opravljanje funkcije župana (110. člen) 3. Postopek za razrešitev ( člen) 4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev občine ( člen) VII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM ( člen) VIII. JAVNOST DELA ( člen) IX. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU (120. člen) X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA ( člen) 12

13 XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE ( člen) 13

14 Na podlagi 16. in 102. člena Statuta občine Škofja Loka (Uradni list RS št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na redni seji, dne... sprejel P O S L O V N I K OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFJA LOKA I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu svet) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in članic sveta (v nadaljnjem besedilu člani sveta). 2. člen Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles. 3. člen (1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. (2) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi za varovanje osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost. (3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik. 14

15 4. člen (1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah. (2) Redne seje se sklicujejo najmanj šestkrat na leto. (3) Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje. (4) Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika, kadar niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje. (5) Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih slovesnih priložnostih. 5. člen Svet predstavlja župan oziroma županja (v nadaljnjem besedilu župan), delovna telesa sveta pa predsednik oziroma predsednica delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu predsednik). 6. člen (1) Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime občinskega organa»občinski SVET«. (2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih. (3) V okviru svojih nalog žig sveta uporabljajo tudi delovna telesa sveta. 15

16 (4) Direktor občinske uprave hrani žig sveta in skrbi za njegovo uporabo. II. KONSTITUIRANJE SVETA 7. člen. (1) Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. (2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan najpozneje 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot 20 dni po drugem krogu volitev župana. (3) Župan zaradi priprave na prvo sejo skliče nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta. 8. člen (1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je: 1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta, 2. poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana, 3. imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana, 4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta, 5. poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana, 6. slovesna prisega in pozdravni nagovor župana, 7. imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. (2) O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča. 9. člen 16

17 (1) Dnevni red konstitutivne seje vsebuje tudi slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor. Besedilo slovesne prisege se glasi:»prisegam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Občine Škofja Loka. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo Občine Škofja Loka, njenih občank in občanov.«(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega člana sveta določi svet. (3) Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta, ki je sestavljena iz enega predstavnika stranke in liste, izvoljene v občinski svet. (4) Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov članov sveta. (5) Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo o vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah.«10. člen (1) Svet potrdi mandate članov sveta na predlog mandatne komisije, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list. (2) Svet o potrditvi mandatov, ki niso sporni, odloči skupaj, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej. (3) Član sveta, čigar mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste. 17

18 (4) Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma predstavnikov kandidatur. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, in je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta. 11. člen (1) Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta, dotedanjim članom sveta pa mandat preneha. (2) Če svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana iz četrtega odstavka 10. člena, začne novoizvoljenemu županu teči mandat, dotedanjemu županu pa mandat preneha. (3) S prenehanjem mandata članov sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih sveta. 12. člen Ko je svet konstituiran, izmed članov imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo, sestavljeno iz predstavnikov vseh strank in list, izvoljenih v občinski svet. Če komisija ni imenovana na konstitutivni seji, se imenuje najkasneje na naslednji seji. III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA 13. člen (1) Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom. (2) Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja. 18

19 (3) Član sveta ima pravico: predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog župana; predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove pristojnosti; glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) teh predlogov; sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnih redov njegovih sej; predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike. (4) Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne tajnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere izve pri svojem delu. (5) Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom sveta do plačila za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja. 14. člen (1) Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije. (2) Član sveta nima imunitete in je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren. 15. člen (1) Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta, izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu članu sveta. (2) Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico do povračila materialnih stroškov. 19

20 16. člen (1) Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki jih potrebuje za delo v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih. (2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki. (3) Član sveta ima pravico županu ali direktorju občinske uprave postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti. 17. člen (1) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov. (2) Član sveta postavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno. Pisne pobude se lahko dajo med sejama ali na seji sveta. Ustna vprašanja in pobude se lahko dajo na seji sveta. (3) Vsak član sveta lahko na eni seji postavi največ tri ustna vprašanja oziroma pobude. Vprašanja ali pobude, ki se postavijo ustno, mora član sveta pisno posredovati osebi, ki organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta, v treh delovnih dneh od dneva seje. (4) Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. Sicer župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni. (5) Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot tri minute, obrazložitev pobude pa ne več kot pet minut. (6) Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno. 20

21 (7) Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno navzoča župan in direktor občinske uprave občine. Če sta župan ali direktor občinske uprave zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude. (8) Župan ali direktor občinske uprave lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita ustno takoj, vendar morata pisno odgovoriti na vsa vprašanja in pobude. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom sveta s sklicem prve naslednje redne seje. 18. člen (1) Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi razpravlja, o čemer odloči svet z glasovanjem. (2) Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan to vprašanje uvrstiti na dnevni red prve naslednje redne seje. 19. člen (1) Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je. (2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa oziroma javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles, najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa oziroma javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles, o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče. (3) Članu sveta, ki se ne udeleži seje sveta, ne pripada plačilo. (4) Če se član delovnega telesa iz neupravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo razrešitev. 21

22 IV. SEJE SVETA 1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji 20. člen (1) Svet dela in odloča na sejah. (2) Seje sveta sklicuje župan. (3) Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela sveta, na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, ter če to zahtevajo okoliščine; sklicati pa jih mora najmanj šestkrat na leto. (4) Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje. 21. člen (1) Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom sveta najkasneje deset dni pred dnevom, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi pozneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda. (2) Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave, predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu, ter predstavnikom medijev. (3) Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fizični obliki na papirju in po elektronski pošti. 22

23 22. člen (1) Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje, ali na zahtevo četrtine članov sveta. (2) V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic in predlog dnevnega reda. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča, in predlagani sklepi, če člani sveta ne razpolagajo z gradivom, pa zahteva županu in občinski upravi, katero gradivo naj se za sejo pripravi. (3) Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja sveta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v sedmih dneh od predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic zahtevali, oziroma njihov pooblaščeni predstavnik. V tem primeru lahko sejo vodi član sveta, ki ga določijo člani, ki so zahtevali sklic izredne seje. (4) Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti članom sveta vročeno najkasneje tri dni pred sejo. Vabilo se pošlje v skladu z 21. členom tega poslovnika in se objavi na spletni strani občine. (5) Če razmere zahtevajo drugače, se lahko izredna seja sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na tej seji pa se lahko predloži tudi potrebno gradivo. Svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.«23. člen (1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je, do katere ure se šteje trajanje seje). 23

24 (2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. (3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani sveta, ki so do roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed članov sveta glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta. (4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta. 24. člen (1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor občinske uprave. (2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, glede na dnevni red seje, potrebna. 25. člen (1) Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan. (2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta. Posamezne točke dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta, svetniška skupina ali delovno telo sveta. (3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom. (4) Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan postopek o aktu z enako ali podobno vsebino. 24

25 (5) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo. (6) O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku seje. (7) Svet ne more odločiti, da se na dnevi red seje uvrstijo zadeve: - če članom ni bilo predloženo gradivo; - h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni bil predlagatelj; - če gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava nujna; - ali če svet odloči drugače. 26. člen (1) Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadaljnjem besedilu predsedujoči). (2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta. (3) Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker župan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali. 27. člen (1) Seje sveta so javne. (2) Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta. 25

26 (3) Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani občine ter na krajevno običajen način. Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po elektronski pošti. (4) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta. (5) Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov seje odloči svet. (6) Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga odstrani iz prostora. 28. člen (1) Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to zahteva zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja. (2) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov sveta navzoč na seji. 2. Potek seje 29. člen (1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. (2) Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo. 26

27 (3) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji. 30. člen (1) Svet na začetku seje določi dnevni red. (2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali nujni postopek. (3) Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi točkami dnevnega reda in se uvrstijo na dnevni red takoj za točko»potrditev zapisnika«. (4) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in glasuje. (5) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom sveta izročeno vse gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje. (6) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. 31. člen (1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu. (2) Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je treba posamezno gradivo obravnavati pred 27

28 točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno. Spremembo vrstnega reda obravnave je treba pisno obrazložiti. 32. člen (1) Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet. (2) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami. 33. člen (1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ deset minut, če ni s tem poslovnikom določeno drugače. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev. (2) Če predlagatelj ni župan, poda župan ali podžupan oziroma direktor občinske uprave mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po pet minut. (3) Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, po katerem so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ pet minut. (4) Razpravljavec praviloma razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove. Replike smejo trajati največ dve minuti. 28

29 (5) Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute. Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo. 34. člen (1) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem poteka razprava, h kateri je predsedujoči pozval. (2) Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali preseže čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje razpravo, mu predsedujoči vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave. 35. člen (1) Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Član sveta mora navesti člen poslovnika, ki naj bi bil kršen. (2) Nato predsedujoči poda pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. (3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot tri minute. 36. člen (1) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je treba na podlagi razprave pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov. 29

30 (2) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala. (3) Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča. 37. člen (1) Seje sveta se sklicujejo najprej ob 18. uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri ure. (2) Predsedujoči odredi 15-minutni odmor vsaj po dveh urah neprekinjenega dela. (3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja največ 30 minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat. (4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, svet odloči, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič. 38. člen (1) Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave, ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej. Če svetu časovno ni uspelo obravnavati vseh točk dnevnega reda, sejo prekine in odloči, da se točke obravnavajo na nadaljevalni seji. (2) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, je seja sveta končana. 3. Vzdrževanje reda na seji 30

31 39. člen (1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede. (2) Predsedujoči skrbi, da govornika med govorom nihče ne moti. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le predsedujoči. 40. člen Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe: - opomin, - odvzem besede, - odstranitev s seje ali z dela seje. 41. člen (1) Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če kako drugače krši red na seji. (2) Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika. (3) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta. (4) Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja. 42. člen 31

32 (1) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje. (2) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci. 43. člen Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta, jo prekine. 4. Odločanje 44. člen (1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta. (2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti. (3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi na način, kot velja za glasovanje: glasovalna naprava, dvig kartonov ali rok. Preverjanje sklepčnosti lahko kadarkoli zahteva vsak član sveta ali predsedujoči. (4) Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini vseh članov sveta. 45. člen Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla»za«njen sprejem oziroma, če je»za«sprejem glasovalo toliko članov, kot to za posamezno odločitev določa zakon. 32

33 46. člen (1) Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. (2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član sveta. 47. člen (1) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja. (2) Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ dve minuti. (3) K glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo»za«sprejem predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem odločitve pa še, da se opredelijo»proti«sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno. (4) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. 48. člen (1) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, dvigom kartona, z uporabo glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem. (2) Člani sveta glasujejo poimensko, če svet tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta. (3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi»za«ali»proti«. O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da 33

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Na podlagi 64

Na podlagi 64 OBČINA LOGATEC OBČINSKI SVET www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-12/2013-6 Datum: 16.5.2013 OBČINSKI SVET OBČINE

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015 Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je Občinski svet Občine Gornja

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak OBČINA GORNJA RADGONA Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 -

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DOLOČIL KANDIDATURO(E) ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

1

1 1 2 OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t.d.r. 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 16.1.2019 ZADEVA: Pregled sklepa o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta, Darje Pompe Številka: 041-0003/2018 Pripravljavca

Prikaži več

OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: 04 58 69 200 F: 04 58 69 270 obcina.jesenice@jesenice.si http://www.jesenice.si Številka: 900-14/2018 Datum: 18. 12. 2018 Z A P I S N

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

PREDLOG PRVA OBRAVNAVA Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84

PREDLOG PRVA OBRAVNAVA Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84 PREDLOG PRVA OBRAVNAVA Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je Občinski

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 1998

LOKALNE VOLITVE 1998 LOKALNE VOLITVE 2018 Obrazec KS2B Z A P I S N I K o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člana sveta krajevne skupnosti Pojasnilo: 1. Zapisnik, ki ga pripravi organ politične

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več