Zložljive levo-leve pletene strukture z oksetičnim potencialom Foldable Links-Links Knitted Structures with Auxetic Potential

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Zložljive levo-leve pletene strukture z oksetičnim potencialom Foldable Links-Links Knitted Structures with Auxetic Potential"

Transkripcija

1 190 Darja Rant in Alenka Pavko-Čuden Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, 1000 Ljubljana Zložljive levo-leve pletene strukture z oksetičnim potencialom Foldable Links-Links Knitted Structures with Auxetic Potential Izvirni znanstveni članek/original Scientific Paper Prispelo/Received Sprejeto/Accepted Izvleček V zadnjih letih se tekstilna tehnologija čedalje bolj uveljavlja pri izdelovanju oksetičnih materialov. Le-ti se od konvencionalnih razlikujejo po nenavadnem učinku samodejnega prečnega povečevanja ob hkratnem vzdolžnem raztezanju in imajo zato številne koristne lastnosti. Pozitivni oz. negativni predznak in vrednost Poissonovega števila izhajata iz medsebojnega delovanja mehanizma deformacije in notranje strukture materiala. Namen raziskave je oblikovanje in preskušanje lastnosti zložljivih votkovno pletenih struktur, ki spadajo med geometrijske strukture s potencialnim oksetičnim učinkom. Preskušane zložljive levo-leve strukture so izdelane iz konvencionalnih vlaken in prej s pozitivnim Poissonovim številom. Predstavljen je le del obširnejše in sistematične raziskave vpliva dimenzij notranje strukture s cikcakasto razporeditvijo levih in desnih zank ter surovinske sestave preje na zlaganje levo-levih votkovnih pletiv. Večja sposobnost zlaganja pletene strukture pomeni večji oksetični potencial. Rezultati kažejo, da ima številčno razmerje levih in desnih zank v raportu v smeri zančnih vrst in v smeri zančnih stolpcev pomemben vpliv na sposobnost zlaganja levo-levih pletiv. Votkovno pleteni vzorci so bili izdelani na računalniško vodenem pletilniku Shima Seiki SES 122 RT delitve 12E. Zložljive strukture poleg funkcionalnosti ponujajo nove, estetsko izjemno zanimive reliefne učinke, zato so še posebej primerne za uporabo v oblačilne namene, za notranjo opremo, njihova tekstura in videz pa sta pomembna tudi pri embalažnih materialih. Ključne besede: oksetični materiali, zložljive strukture, levo-levo votkovno pletivo, pletenje Abstract In the past couple of years, the use of textile technology to produce auxetic materials has attracted more and more attention. Auxetic materials exhibit an unusual property of lateral expansion under longitudinal strain. Consequently, these materials have various beneficial properties compared to the conventional ones. A positive or negative sign and magnitude of the Poisson s ratio arise from the interaction between the internal geometry and deformation mechanism(s) of the material structure. The aim of the research was to design and test different properties of foldable weft knitted structures, one of the different geometrical structures with a potential auxetic effect. The tested foldable links-links structures were made of conventional fibres and yarns with a positive Poisson s ratio. In the article, we are only going to present a part of an extensive and systematic study of the unit cell dimensions influence of the zigzag arrangement of face and reverse loops and the material composition of the fibre on the folding effect. A better folding ability of the knitted structure means a higher auxetic potential. As results show, the numerical ratio in the unit cell between the front and reverse loops in the course and wale direction has a significant influence on the folding ability of weft knits. Weft-knitted structures were produced on a computer controlled knitting machine Shima Seiki SES 122 RT gauge 12E. Apart from the functionality, foldable structures offer new, aesthetically intriguing relief surfaces, and are therefore appropriate for the use in the clothing sector, interior design and even packaging materials that are visually appealing. Keywords: auxetic materials, foldable structures, links-links weft knitted structures, knitting Korespondenčna avtorica/corresponding author: Darja Rant, univ. dipl. inž. obl. tekst. in obl. E-pošta:

2 191 1 Uvod Oksetični materiali se od konvencionalnih razlikujejo po nenavadnem učinku samodejnega prečnega povečevanja ob hkratnem vzdolžnem raztezanju in prečnega krčenja ob vzdolžnem stiskanju [1]. Poleg presenetljivega prečnega raztezanja imajo oksetični materiali v primerjavi s konvencionalnimi številne koristne lastnosti: izboljšan strižni modul, večjo odpornost proti vdrtinam in odtisom, večjo odpornost proti udarcem, boljšo absorpcijo energije, možnost spreminjanja poroznosti oz. prepustnosti glede na obremenitev in sposobnost ukrivljanja v obliko kupole ali vrečasto deformacijo [2, 3]. Zaradi večje odpornosti proti vdrtinam in odtisom so npr. primerni za uporabo za zaščitno opremo. Sposobnost vrečaste deformacije je zelo zaželena pri konstrukciji kupolastih površin oz. struktur, zaradi izboljšanih akustičnih lastnosti pa so primerni za zvočno izolacijo. Razvoj oksetičnih tekstilij omogoča nove načine uporabe, npr. za tekstilije, ki pod vplivom napetosti spremenijo barvo, niti z vozli, ki ne drsijo, zobno nitko s sposobnostjo sproščanja zdravil ali drugih substanc, različne naprave za zaščito pred nenadnimi fizičnimi udari idr. Predvidevamo, da so ti materiali primerni tudi za embalažo, kjer sposobnost ukrivljanja v obliko kupole omogoča dobro prileganje embalažnega ovoja vsebini, izboljšana odpornost proti vdrtinam in odtisom ter večja odpornost proti udarcem pa varujeta vsebino. Navsezadnje so ti materiali primerni tudi za oblačila, saj sposobnost boljšega prileganja oblačila telesu daje večje udobje. Znanstveniki so v zadnjih desetletjih raziskovali in preskušali različne geometrijske strukture in modele, ki izkazujejo potencialni oksetični učinek. Mednje spadajo: dvo- in tridimenzionalne navznoter obrnjene strukture, kiralne strukture, vrtljive toge in poltoge enote, laminati, kjer se plasti materiala stikajo pod kotom, trde molekule, mikroporozni polimeri, tekoči kristalini polimeri [4] in zložljive strukture, ki so osnova v članku predstavljenih votkovnih pletiv. 2 Teoretični del Tekstilni materiali z oksetičnim učinkom so lahko izdelani na dva načina. Pri prvem gre za uporabo oksetičnih vlaken, iz katerih so izdelane tkane ali pletene tekstilije z oksetičnim delovanjem. Prva oblika sintetičnega oksetičnega polimera je bil ekspandiran mikroporozen politetrafluoroetilen (PTFE). Caddock in Evans [5] ter Evans in Caddock [6] so odkrili, da je izrazito negativno Poissonovo število tega polimera posledica njegove kompleks ne mikrostrukture. Mikrostruktura številnih vozlišč, medsebojno povezanih s fibrili, reagira na uporabljeno silo z oksetičnim raztezanjem v prečni smeri. Tovrstno mikrostrukturo so poskušali prenesti tudi na druge polimere, za kar sta Alderson in Evans [7] najprej uspešno uporabila polietilen ultravisoke molekulske mase (UHMWPE), nato pa je sledila izdelava polipropilena [8] in poliamida [9]. Omenjene raziskave so omogočile izdelavo polimernih valjev večjih premerov, medtem ko so prva oksetična polipropilenska vlakna [10] izdelali leta Razvoj kontinuiranega postopka izdelave polipropilenskih vlaken je omogočil izdelavo oksetičnih vlaken tudi iz drugih polimerov poliestra in poliamida [11, 12]. Za povečanje modula oksetičnih vlaken za uporabo v tekstilnih strukturah brez dodatnih poobdelav bo potreben drugačen pristop k izdelavi vlaken. Eden od teoretičnih predlogov je izdelava oksetičnih materialov na molekularni ravni. Polifenilacetilenska mreža»reflexyne«je nastala s posnemanjem dvodimenzionalne šesterokotne vdrte strukture, ki se deformira s spreminjanjem kota med rebri, ki tvorijo mrežo [1]. Zelo preprost in obetajoč pristop k izdelavi sintetičnih polimerov z oksetičnim učinkom na molekularni ravni so zavzeli He in sodelavci [13, 14], ki so predvideli model tekočega kristalinega polimera (LCP). Oksetični učinek je posledica načina medsebojne povezanosti togih paličastih molekul z vmesnimi flek sibilnimi skupinami: nekatere se s togimi molekulami povezujejo na koncih le-teh, druge pa prečno na sredini molekul. Zaradi rotacije togih paličastih molekul ob vzdolžni obremenitvi se verige razmaknejo in povzročijo prečno povečanje sistema. Pri drugem načinu izdelave tekstilij z oksetičnim učinkom gre za uporabo konvencionalnih vlaken s pozitivnim Poissonovim številom, oksetični učinek tekstilij pa izhaja iz geometrijske strukture materiala. Tovrstne strukture so lahko izdelane tudi iz vlaken z negativnim Poissonovim številom. Hook [15] je predstavil oksetično multifilamentno prejo, izdelano iz kombinacije dveh konvencionalnih vlaknatih komponent v dvojni spirali: relativno upogibljivega jedra, okoli katerega je spiralno ovito bolj togo vlakno. Ob vzdolžni obremenitvi se togo

3 192 vlakno poravna in»prisili«oz. potisne središčno vlakno v spiralno obliko (ovije se okrog izravnanega vlakna), zato se poveča prečni prerez ob sočasnem vzdolžnem raztezku. Poleg linearnih tekstilij z oksetičnim učinkom, tj. vlaken in prej, je mogoče načrtovati tudi ploske tekstilije z oksetičnim učinkom. Pletenje je med načini izdelave ploskih tekstilij najbolj raznoliko, saj omogoča širok razpon struktur in izdelavnih tehnologij, votkovnih in snutkovnih. Ugbolue in sodelavci [16] so predstavili tehniko izdelave snutkovno pletene šesterokotne mrežaste oksetične strukture, pri kateri so uporabili vezavo zaprti triko z vpleteno konvencionalno visoko elastično prejo. Elastično prejo so položili med zanke sosednjih zančnih stolpcev v smeri pletenja, tako da je ovila oz. obkrožila vezne dele zank, s čimer so zagotovili primerno konfiguracijo pletene strukture po relaksaciji. Starbuck in sodelavci [17] so patentirali snutkovno pletivo z geometrijsko strukturo puščic, ki ob raztezanju omogoča oksetični učinek. V nasprotju s snutkovnim pletenjem tehnologija ploske ga votkovnega pletenja omogoča preprost, vendar zelo učinkovit način izdelave zaprtih oksetičnih tek stilij iz konvencionalnih prej. Liu in sodelavci [18] so na podlagi geometrijske analize vzorca, poimenovanega Miura-ori, z notranjo strukturo paralelogramov enakih oblik in velikosti izdelali votkovno pletivo z oksetičnim učinkom, pri katerem se leve in desne zanke izmenjujejo v cikcakasti razporeditvi. Ko strukturo raztegnemo v horizontalni ali vertikalni smeri, paralelogrami spremenijo svoj prvotni položaj v geometrijski razporeditvi, kar se odraža v odpiranju celotne strukture in v posledičnem povečevanju v obeh glavnih smereh. Rezultati kažejo, da je začetni kot, ki se pod vplivom obremenitve odpira, glavni strukturni parameter, ki vpliva na oksetični učinek teh tekstilij. Pletiva z manjšim kotom, ki pomeni tesneje zloženo strukturo v izhodiščnem oz. relaksiranem stanju po pletenju, imajo večji oksetični učinek. Poleg različnih razporeditev levih in desnih zank na oksetični učinek vpliva tudi uporaba prej z različnimi elastičnimi lastnostmi in togostjo. Projektiranje oksetičnih pletiv z izmenjavo levih in desnih zank v votkovni strukturi so raziskovali tudi Hu in sodelavci [19]. Izdelali so pletiva z razporeditvijo zank v obliki kvadratov ter v obliki horizontalnih in vertikalnih črt. V zadnjem primeru je oksetični učinek opazen v obeh glavnih smereh, vendar je večji, ko pletivo raztezamo v smeri zančnih vrst, kot ob raztezanju v smeri zančnih stolpcev. Buhai in sodelavci [20] so raziskovali vpliv dolžine zanke na oksetični učinek votkovnih cikcakastih pletiv. Pletivo z manjšimi vrednostmi dolžin zanke je bolj zbito, zato bolje obdrži svojo obliko, oksetični učinek pa je posledično večji. Dolžina zanke neposredno vpliva na oksetični učinek votkovnih pletiv. Pri primerjavi oksetičnih pletiv iz različnih prej so ugotovili, da je uporaba akrilnih vlaken smotrnejša od uporabe bombažnih vlaken, saj so imela pletiva iz akrilnih vlaken boljši oksetični učinek. Pozitivni oz. negativni predznak in vrednost Poissonovega števila izhajata iz medsebojnega delovanja mehanizma deformacije in notranje strukture materiala [2]. Mehanizem deformacije votkovno pletenih zložljivih struktur temelji na strukturnem neravnovesju med levimi in desnimi zankami, zato se pletivo po izdelavi naguba in skrči v tridimenzionalno obliko. Pod vplivom raztezanja v horizontalni ali vertikalni smeri se tridimenzionalne zložljive strukture poravnajo v ravno ploskev, pri čemer se zlogi razprejo, struktura pa se poveča v obeh glavnih smereh. Raziskava je usmerjena v oblikovanje in preskušanje različnih votkovno pletenih levo-levih zančnih razporeditev ter primerjavo njihovega mehanizma zlaganja. Ker so Liu in sodelavci [18] ugotovili, da votkovna pletiva z bolj zloženo in zaprto cikcakasto strukturo izkazujejo večji oksetični učinek, smo se pri oblikovanju pletenih struktur z oksetičnim potencialom osredinili na njihovo sposobnost zlaganja. Zlaganje vpliva tudi na debelino pletiv, ki se s krčenjem strukture povečuje. Večja debelina pomeni bolj zloženo strukturo. 3 Materiali V raziskavi proučujemo vpliv surovinske sestave preje in velikosti raporta na zlaganja levo-levih votkovnih pletiv. Večja sposobnost zlaganja pomeni več ji oksetični potencial. Številni avtorji poročajo, da je oksetični učinek neodvisen od velikosti delcev, saj obstaja na različnih strukturalnih ravneh, od molekularne do makroskopske [4, 21]. Cikcakasta pletiva, za katera je v določeni razporeditvi zank oksetično delovanje že dokazano [18], smo izdelali v različnih velikostih raportov, da bi ugotovili, ali za votkovno pletenje

4 193 prav tako velja, da je zlaganje, ki je osnovni pogoj za oksetični učinek votkovnih pletiv, neodvisno od velikosti strukture. Obenem smo pri vzorcih s spreminjanjem širine cikcakastih reber ugotavljali potrebno število istovrstnih zank v zančni vrsti, ki omogoča ustrezno zlaganje pletiva. Izdelali smo 2 seriji vzorcev s po 12 cikcakastimi strukturami različnih raportov. V prvi seriji gre za spreminjanje velikosti raporta od najmanjšega 2 2 do največjega zank, pri čemer se spreminjajo tako širina reber kot širina in višina raporta (slika 1). V drugi seriji se spreminja širina reber (število zank po širini rebra) cikcakastih pletiv od 1 do 12 zank v rebru ter z njo širina raporta, višina raporta pa ostaja enaka; raport se spreminja od 2 24 do zank (slika 2). Obe seriji vzorcev smo izdelali na pletilniku Shima Seiki SES 122 RT z delitvijo 12E. Globina kuliranja je bila nastavljena na vrednost 35. Uporabili smo dve različni preji: prva je bila iz mešanice 46,38 % volne (WO) in 53,62 % akrila (PAN) z dolžinsko maso 70,54 tex in vitjem 243 zavojev/m, druga pa iz mešanice 86,38 % viskoze (CV) in 13,62 % poliamida (PA) z dolžinsko maso 74,78 tex in vitjem 330 zavojev/m. Napleteni vzorci so se po snetju s stroja relaksirali in zložili v 3-dimenzionalne strukture. Po vsaj 48-urni relaksaciji sta sledili merjenje dimenzij napletenih vzorcev v prečni in vzdolžni smeri in merjenje debeline pletiv. Na vzorcih smo označili kontrolne točke za merjenje širine in višine mnogokratnikov raportov. Izmerili smo razdalje med kontrolnimi točkami zloženega pletiva v smeri zančnih vrst in v smeri zančnih stolpcev. Dimenzije smo merili s pomočjo slikovne analize s programsko opremo Infinity Analyze (Lumenera Corporation). Za vsak vzorec smo izvedli Slika 1: Cikcakasta pletiva s spreminjanjem velikosti raporta tako v smeri zančnih stolpcev kot v smeri zančnih vrst, izdelana iz preje WO/PAN (velikost raportov od leve proti desni: 4 4, 8 8, in 24 24) Slika 2: Cikcakasta pletiva s spreminjanjem širine reber, izdelana iz preje CV/PA (velikost raportov od leve proti desni: 8 24, 14 24, in 24 24)

5 194 po 10 meritev v prečni in vzdolžni smeri na različnih mestih. Iz izmerjenih razdalj med kontrolnimi točkami pletiva ter števila zank smo izračunali širino zloženega pletiva/zanko in višino zloženega pletiva/zanko za vsak posamez ni vzorec. Zaradi stisljive strukture zložljivih votkovnih pletiv smo debelino merili z odčitavanjem iz kompresijske krivulje. Pletivo smo po debelini stiskali na dinamometru Instron Uporabili smo najnižjo mogočo hitrost premikanja prižeme 0,1 mm/s, največja kompresijska obremenitev pa je bila nastavljena na 10 N. Ko je prišlo do zaznavanja kompresijske sile, smo odčitali razdaljo med prižemama in s tem določili debelino posameznih vzorcev. Izvedli smo po pet meritev za vsak vzorec. 4 Rezultati z razpravo Cikcakaste strukture iz serije vzorcev, pri katerih se spreminja velikost raporta tako v smeri zančnih stolpcev kot v smeri zančnih vrst, se zlagajo v obeh smereh v smeri zančnih vrst in v smeri zančnih stolpcev. Pri obeh vrstah prej, iz volnene in viskozne mešanice, pride do zlaganja pri vseh velikostih raportov, zlaganje ni prisotno le pri najmanjšem cikcakastem vzorcu 2 2 (slika 3). Pri primerjavi širine/zanko in višine/zanko cikcakastih struktur s spreminjanjem velikosti raporta v smeri zančnih stolpcev in v smeri zančnih vrst so vrednosti višine/zanko večje od vrednosti širine/ zanko (slika 4), kar pomeni, da je pletivo bolj zloženo v smeri zančnih vrst kot v smeri zančnih stolpcev. Hkrati se vrednosti gibljejo v ozkem območju, zato je mogoče sklepati, da je zloženost strukture teh vzorcev v obeh smereh dobra. Pri primerjavi slik 3 in 4 ugotovimo, da se vrednosti širine/zanko in višine/zanko cikcakastih struktur s spreminjanjem velikosti raporta v smeri zančnih stolpcev in v smeri zančnih vrst od največjega raporta do raporta 4 4 gibljejo v območju prve polovice vrednosti vzorcev s spreminjanjem širine reber pri stalni višini raporta. Širina/zanko cikcakastih struktur s spreminjanjem velikosti raporta se z zmanjševanjem raporta povečuje, kar pomeni, da so pleteni vzorci z manjšimi raporti prečno manj zloženi. Čeprav je širina/zanko vzorcev z manjšim raportom precej večja od širine/zanko vzorcev z večjim raportom, vrednost širine/zanko cikcak vzorca 4 4 kljub temu pomeni le 60,6 % vrednosti širine/zanko primerjalnega gladkega levo-desnega (LD) pletiva za vzorce iz preje WO/PAN in le 52,6 % vrednosti za vzorce iz preje CV/PA, kar pomeni, da je tudi pletivo z raportom 4 4 dobro zloženo. Višina/zanko vzorcev s spreminjanjem velikosti raporta v smeri zančnih stolpcev in v smeri zančnih vrst je bolj ali manj stalna in se s spremembo velikosti raporta ne spreminja bistveno. Za vzorce WO/ PAN višina/zanko v povprečju znaša 70,9 % višine/ zanko gladkega LD pletiva in 73,8 % za vzorce iz mešanice CV/PA. Vzorci iz preje WO/PAN se torej bolje zlagajo v smeri zančnih stolpcev, medtem ko Širina/zanko in višina/zanko [mm] Slika 3: Primerjava širin/zanko in višin/zanko vzorcev iz različnih materialov s spreminjanjem velikosti raporta v smeri zančnih stolpcev in v smeri zančnih vrst Širina/zanko in višina/zanko [mm] 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, CV/PA širina/zanko Velikost raporta WO/PAN širina/zanko CV/PA višina/zanko WO/PAN višina/zanko CV/PA širina/zanko Velikost raporta WO/PAN širina/zanko CV/PA višina/zanko WO/PAN višina/zanko Slika 4: Primerjava širin/zanko in višin/zanko vzorcev iz različnih materialov s spreminjanjem širine reber

6 195 se v smeri zančnih vrst bolje zlagajo vzorci iz preje CV/PA. Vrednosti zlaganja v smeri zančnih vrst in v smeri zančnih stolpcev so pri vzorcih iz preje WO/ PAN v istem ožjem območju, zato je zlaganje v obeh smereh enakomernejše. Pri pletenih vzorcih s spreminjanjem širine reber, tj. s spreminjanjem le širine raporta, so spremembe širine/zanko precej večje; z oženjem širine reber se vrednosti hitro povečujejo. Pri vzorcu 4 24 se vrednost širine/zanko približa vrednosti širine/zanko gladkega LD pletiva, za vzorec WO/PAN pomeni 94,3 % vrednosti, za vzorec CV/PA pa 91,2 % vrednosti. Ta vzorec je zelo slabo zložen. Višina/zanko se med posameznimi vzorci le malo spreminja in v povprečju znaša 59,1 % višine/zanko gladkega LD pletiva za vzorce WO/PAN in 65,4 % za vzorce iz mešanice CV/PA. Iz primerjave debelin cikcak pletiv s spreminjanjem velikosti raporta v smeri zančnih stolpcev in v smeri zančnih vrst, izdelanih iz dveh različnih prej (slika 5), vidimo, da se debelina zmanjšuje enakomerno in sorazmerno z velikostjo raporta, torej se vzorci z različno velikimi raporti enakovredno zlagajo, tisti z večjim raportom so posledično debelejši, z manjšim raportom pa sorazmerno tanjši. Če primerjamo vzorce glede na surovinsko sestavo, opazimo, da so vzorci, izdelani iz mešanice WO/ PAN, debelejši kot vzorci iz preje CV/PA. Pri vzorcih cikcakastih struktur s spreminjanjem širine reber (slika 6) je zlaganje pri vzorcih z večjimi širinami reber podobno zlaganju vzorcev s spreminjanjem velikosti raporta v smeri zančnih stolpcev in v smeri zančnih vrst, medtem ko se zlaganje pri vzorcih z manjšimi širinami reber izrazito poslabša. Vzorci iz preje WO/PAN se enakovredno zlagajo od največjega raporta do raporta 16 24, vzorci iz preje CV/PA pa od raporta do raporta Vzorci z ožjimi rebri so slabo zloženi in tanjši. Širina reber pri nespremenjeni višini raporta torej izrazito vpliva na sposobnost zlaganja. V zančni strukturi je potrebno določeno minimalno število istovrstnih zank, da pride do zadostne relaksacije, ki omogoči zlaganje pletiva. Sedem oz. šest ali manjše število zank v rebru pri razporeditvi levih in desnih zank v cikcakasti liniji pod kotom 45 ne zagotavlja zadostnega zlaganja. Kjer je vrednost debeline pletiva visoka, vrednost širine/zanko pa nizka, gre za dobro zloženo strukturo in posledično lahko pričakujemo oksetično obnašanje materialov. Širina/zanko [mm] Slika 5: Primerjava širin/zanko in debelin vzorcev iz različnih materialov s spreminjanjem velikosti raporta Širina/zanko [mm] 2,5 25 2,0 20 1,5 15 1,0 10 0, Slika 6: Primerjava širin/zanko in debelin vzorcev iz različnih materialov s spreminjanjem širine reber 5 Sklepi Velikost raporta CV/PA širina/zanko WO/PAN širina/zanko 8 8 CV/PA debelina pletiva WO/PAN debelina pletiva ,5 25 2,0 20 1,5 15 1,0 10 0, Velikost raporta CV/PA širina/zanko WO/PAN širina/zanko 8 24 CV/PA debelina pletiva WO/PAN debelina pletiva Debelina pletiva [mm] Debelina pletiva [mm] Cikcakaste strukture z različnimi velikostmi raporta, pri katerih je število zank v smeri zančnih stolpcev in v smeri zančnih vrst v raportu enako, se zlagajo v obeh smereh. Zlaganje je prisotno ne glede na velikost raporta, razen pri najmanjšem cikcakastem vzorcu 2 2. Debelina se zmanjšuje enakomerno in skladno z velikostjo raporta; pri večjem raportu je debelina večja, pri manjšem so vzorci sorazmerno tanjši.

7 196 Levo-leve cikcakaste votkovne strukture z različno širino reber, tj. različno širino raporta in enako višino raporta, kažejo bistveno razliko v sposobnosti zlaganja med vzorci z 12 ali le petimi istovrstnimi zankami v zančni vrsti. Zato je mogoče sklepati, da sta velikost osnovne enote, tj. raporta, ter številčno razmerje med širino in višino raporta zelo pomembna. Če je eden od teh dveh parametrov, višina ali širina raporta, pomembno večji, zlaganje v obeh glavnih smereh ni uravnoteženo. V okviru celovite in obširne raziskave si prizadevamo definirati optimalno razmerje med prečnim in vzdolžnim zlaganjem pletiv, pri katerem bi se pletivo v obeh smereh enakovredno zlagalo in posledično ob obremenitvi tudi enakovredno razpiralo v obeh glavnih smereh. Zložljive strukture poleg funkcionalnosti ponujajo nove, estetsko izjemno zanimive reliefne učinke, zato so še posebno primerne za uporabo v oblačilne namene, za notranjo opremo, njihova tekstura in videz pa sta pomembna tudi pri embalažnih materialih. Zahvala Za finančno podporo v okviru sofinanciranja doktorskega študija Darje Rant se zahvaljujemo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropskemu socialnemu skladu. Viri 1. EVANS, K. E., NKANSAH, M. A., HUTCHIN- SON, I. J. in ROGERS, S. C. Molecular network design. Nature, 1991, vol. 353, no. 6340, str. 124, doi: /353124a0. 2. EVANS, K. E. in ALDERSON, A. Auxetic materials: functional materials and structures from lateral thinking! Advanced Materials, 2000, vol. 12, no. 9, str , doi: /(SICI) (200005)12:9<617::AID-ADMA617>3.0. CO; YANG, W., LI, Z-M., SHI, W., XIE, B-H. in YANG, M-B. Review on auxetic materials. Journal of Materials Science, 2004, vol. 39, no. 10, str LIU, Y. in HU, H. A review on auxetic structures and polymeric materials. Scientific Research and Essays, 2010, vol. 5, no. 10, str CADDOCK, B. D. in EVANS, K. E. Microporous materials with negative Poisson s ratios. I. Microstructure and mechanical properties. Journal of Physics D: Applied Physics, 1989, vol. 22, no. 12, str , doi: / / 22/12/ EVANS, K. E. in CADDOCK, B. D. Micro porous materials with negative Poisson's ratios. II. Mechanisms and interpretation. Journal of Physics D: Applied Physics, 1989, vol. 22, no. 12, str , doi: / /22/12/ ALDERSON, K. L. in EVANS, K. E. The fabrication of microporous polyethylene having a nega tive Poisson s ratio. Polymer, 1992, vol. 33, no. 20, str PICKLES, A. P., ALDERSON, K. L. in EVANS, K. E. The effects of powder morphology on the processing of auxetic polypropylene (PP of negative Poisson s ratio). Polymer Engineering & Science, 1996, vol. 36, no. 5, str ALDERSON, K. L., ALDERSON, A., WEBBER, R. S. in EVANS, K. E. Evidence for uniaxial drawing in the fibrillated microstructure of auxetic microporous polymers. Journal of Materials Science Letters, 1998, vol. 17, no. 16, str , doi: /A: ALDERSON, K. L., ALDERSON, A., SMART, G., SIMKINS, V. R. in DAVIES, P. J. Auxetic polypropylene fibres: Part 1 Manufacture and characterization. Plastics, Rubbers and Composites, 2002, vol. 31, no. 8, str , doi.org/ / RAVIRALA, Naveen, ALDERSON, Kim L., DA- VIES, Philips J., SIMKINS, Virginia R. in AL- DERSON, Andrew. Negative Poisson s ratio polyester fibers. Textile Research Journal, 2006, vol. 76, no. 7, str RAVIRALA, N., ALDERSON, A., ALDERSON, K. L. in DAVIES, P. J. Expanding the range of auxetic polymeric products using a novel meltspinning route. Physica Status Solidi (b), 2005, vol. 242, no. 3, str HE, C., LIU, P. W. in GRIFFIN, A. C. Toward negative Poisson ratio polymers through molecular design. Macromolecules, 1998, vol. 31, no. 9, str , /ma970787m. 14. HE, Chaobin, LIU, Puwei, McMULLAN, Phylip J. in GRIFFIN, Anselm C. Toward molecular auxetics: Main chain liquid crystalline polymers consisting of laterally attached para-quaterphenyls. Physica Status Solidi (b), 2005, vol.

8 , no. 3, str , doi: /pssb HOOK, Patrick. Uses of auxetic fibres, US Patent, no. US 8,002,879 B UGBOLUE, Samuel C., KIM, Young K., WAR- NER, Steven B., FAN, Qinguo, YANG, Chen-Lu., KYZYMCHUK, Olena in FENG, Yani. The formation and performance of auxetic textiles. Part I: theoretical and technical considerations. The Journal of The Textile Institute, 2010, vol. 101, no. 7, str , doi: / STARBUCK, M., ANAND, S. C., RAVIRALA, N., ALDERSON, K. L. in ALDERSON, A. Fabrics having knit structures exhibiting auxetic properties and garments formed thereby, Patent WO LIU, Yanping, HU, Hong, LAM, Jimmy K. C. in LIU, Su. Negative Poisson s ratio weft-knitted fabrics. Textile Research Journal, 2010, vol. 80, no. 9, str , doi: / HU, Hong, WANG, Zhengyue in LIU, Su. Development of auxetic fabrics using flat knitting technology. Textile Ressearch Journal, 2011, vol. 81, no. 14, str , doi: / BUHAI, C., BLAGA, M., CIOBANU, R. in BU- DULAN, C. Development of auxetic weft knitted fabrics. V Proceedings of 46th International Congress IFKT, Sinaia, Romania, 6 8 September 2012, str GRIMA, Joseph N., FARRUGIA, Pierre-Sandre, GATT, Ruben in ATTARD, Daphne. On the auxetic properties of rotating rhombi and parallelograms: A preliminary investigation. Physica Status Solidi (b), 2008, vol. 245, no. 3, str , doi: /pssb

Microsoft PowerPoint - CAD sistemi - pletenje za pdf

Microsoft PowerPoint - CAD sistemi - pletenje za pdf ELEKTRONIKA V PLETILSTVU slabosti mehanskega nadzora pletilskih procesov dragi mehanski nadzorni sistemi počasnost in okornost delovanja težavna regulacija počasen odziv obraba, staranje (trenje, rjavenje,...)

Prikaži več

FIZIKALNA STANJA IN UREJENOST POLIMERNIH VERIG Polimeri se od nizkomolekularnih spojin razlikujejo po naravi fizikalnega stanja in po morfologiji. Gle

FIZIKALNA STANJA IN UREJENOST POLIMERNIH VERIG Polimeri se od nizkomolekularnih spojin razlikujejo po naravi fizikalnega stanja in po morfologiji. Gle FIZIKALNA STANJA IN UREJENOST POLIMERNIH VERIG Polimeri se od nizkomolekularnih spojin razlikujejo po naravi fizikalnega stanja in po morfologiji. Glede na obliko in način urejanja polimernih verig v trdnem

Prikaži več

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA SE SPOMNITE SREDNJEŠOLSKE FIZIKE IN BIOLOGIJE? Saša Galonja univ. dipl. inž. arh. ZAPS marec, april 2012 Vsebina Kaj je zvok? Kako slišimo? Arhitekturna akustika

Prikaži več

Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranj

Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranj Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranjek, prof. fizike Datum izvedbe vaje: 11. 11. 2005 Uvod

Prikaži več

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm 1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela

Prikaži več

Napotki za izbiro gibljivih verig Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax:

Napotki za izbiro gibljivih verig  Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax: Napotki za izbiro gibljivih verig Postopek za izbiro verige Vrsta gibanja Izračun teže instalacij Izbira verige glede na težo Hod verige Dolžina verige Radij verige Hitrost in pospešek gibanja Instalacije

Prikaži več

GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING 4 6/2010 vol ISSN UDK 677

GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING 4 6/2010 vol ISSN UDK 677 GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING 4 6/2010 vol. 53 97 172 ISSN 0351-3386 UDK 677 + 687 (05) ISSN 0351 3386 VOLUME 53 NUMBER 4 6 2010

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE RAZVOJ METODE ZA DOLOČANJE UV PREPUSTNOSTI PREJ MAG

UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE RAZVOJ METODE ZA DOLOČANJE UV PREPUSTNOSTI PREJ MAG UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE RAZVOJ METODE ZA DOLOČANJE UV PREPUSTNOSTI PREJ MAGISTRSKO DELO DAŠA URBANC LJUBLJANA, januar 2017 UNIVERSITY

Prikaži več

Microsoft Word - VS TTO.docx

Microsoft Word - VS TTO.docx PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA 1. LETNIK JE SKUPEN ZA OBE SMERI OBVEZNI PREDMETI 1. LETNIK Zimski semester - 1. semester Razvoj

Prikaži več

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc 20. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2011 1 ANALIZA OBRATOVANJA HIDROELEKTRARNE S ŠKOLJČNIM DIAGRAMOM Klemen DEŽELAK POVZETEK V prispevku je predstavljena možnost izvedbe

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

2

2 Drsni ležaj Strojni elementi 1 Predloga za vaje Pripravila: doc. dr. Domen Šruga as. dr. Ivan Okorn Ljubljana, 2016 STROJNI ELEMENTI.1. 1 Kazalo 1. Definicija naloge... 3 1.1 Eksperimentalni del vaje...

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx Osnove visokonapetostne tehnike Izolacijski materiali Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni lj.si leon.fe.uni lj.si 01 4768 414 013/14 Izolacijski materiali Delitev: plinasti, tekoči, trdni Plinasti dielektriki

Prikaži več

Prevodnik_v_polju_14_

Prevodnik_v_polju_14_ 14. Prevodnik v električnem polju Vsebina poglavja: prevodnik v zunanjem električnem polju, površina prevodnika je ekvipotencialna ploskev, elektrostatična indukcija (influenca), polje znotraj votline

Prikaži več

Osnove statistike v fizični geografiji 2

Osnove statistike v fizični geografiji 2 Osnove statistike v geografiji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Bivariantna analiza Lastnosti so med sabo odvisne (vzročnoposledično povezane), kadar ena lastnost (spremenljivka

Prikaži več

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 1. UVOD Enačbo leče dobimo navadno s pomočjo geometrijskih konstrukcij. V našem primeru bomo do te enačbe prišli eksperimentalno, z merjenjem razdalj a in b. 2. NALOGA Izračunaj

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

SZGG_2012_Dolsak_Sraj

SZGG_2012_Dolsak_Sraj Izdelava Huffovih krivulj in njihova analiza za izbrane padavinske postaje v Sloveniji Domen Dolšak, Mojca Šraj * Povzetek Prispevek predstavlja izdelavo, rezultate in analizo Huffovih krivulj za izbrane

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 14 IntrerspecifiOna razmerja .ppt

Microsoft PowerPoint - 14 IntrerspecifiOna razmerja .ppt IV. POPULACIJSKA EKOLOGIJA 14. Interspecifična razmerja Št.l.: 2006/2007 1 1. INTERSPECIFIČNA RAZMERJA Osebki ene vrste so v odnosih z osebki drugih vrst, pri čemer so lahko ti odnosi: nevtralni (0), pozitivni

Prikaži več

Tehnična specifikacija odtočnega sistema MEAFLUID CW 100 MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom A15 B125 C250 MEAFLUID Ø110 MEAFLUI

Tehnična specifikacija odtočnega sistema MEAFLUID CW 100 MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom A15 B125 C250 MEAFLUID Ø110 MEAFLUI MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom MEAFLUID 100 1000 136 100 127 68 Ø110 MEAFLUID 100 Lastnosti a: o Material mulde: ojačan poliester s steklenimi vlakni, z naravnimi minerali Zaščita robov o ojačani poliester

Prikaži več

8_ICPx

8_ICPx INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR PULP AND PAPER INSTITUTE Vpliv dizajna na reciklabilnost papirne embalaže Matej Šuštaršič, Janja Zule GZS, 12.12.2014 Vsebina - Kaj je (eko)dizajn? - Pomen recikliranja papirja

Prikaži več

Microsoft Word - 9.vaja_metoda porusnih linij.docx

Microsoft Word - 9.vaja_metoda porusnih linij.docx 9. vaja: RAČUN EJNE NOSILNOSTI AB PLOŠČ PO ETODI PORUŠNIH LINIJ 1. ZASNOVA S pomočjo analize plošč po metodi porušnih linij bomo določili mejno obtežbo plošče, za katero poznamo geometrijo, robne pogoje

Prikaži več

VAJE

VAJE UČNI LIST Geometrijska telesa Opomba: pri nalogah, kjer računaš maso jeklenih teles, upoštevaj gostoto jekla 7,86 g / cm ; gostote morebitnih ostalih materialov pa so navedene pri samih nalogah! Fe 1)

Prikaži več

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE UVOD LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE V tem šolskem letu ste se odločili za fiziko kot izbirni predmet. Laboratorijske vaje boste opravljali med poukom od začetka oktobra do konca aprila. Zunanji kandidati

Prikaži več

Razred 5

Razred 5 Razred 5 TEKSTILNI IZDELKI, KI SE PRODAJAJO NA METRE, UMETNI IN NARAVNI MATERIALI V POLAH Podrazred 1 Preje Serijska številka (SI) Naziv izdelka Serijska številka (EN) K0448 Kovinske niti za vezenje P

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

STAVKI _5_

STAVKI _5_ 5. Stavki (Teoremi) Vsebina: Stavek superpozicije, stavek Thévenina in Nortona, maksimalna moč na bremenu (drugič), stavek Tellegena. 1. Stavek superpozicije Ta stavek določa, da lahko poljubno vezje sestavljeno

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije

Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije ZAŠČITA NA PODLAGI INOVACIJ Kratek pregled fasadnih oblog iz tekstilnih materialov Obrazložitev razlike med fasadnimi materiali in različnimi fasadnimi sistemi: Razlikujemo med sistemi oblog in prezračevanimi

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

Mrežni modeli polimernih verig Boštjan Jenčič 22. maj 2013 Eden preprostejših opisov polimerne verige je mrežni model, kjer lahko posamezni segmenti p

Mrežni modeli polimernih verig Boštjan Jenčič 22. maj 2013 Eden preprostejših opisov polimerne verige je mrežni model, kjer lahko posamezni segmenti p Mrežni modeli polimernih verig Boštjan Jenčič. maj 013 Eden preprostejših opisov polimerne verige je mrežni model, kjer lahko posameni segmenti polimera asedejo golj ogljišča v kvadratni (ali kubični v

Prikaži več

SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometni

SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometni SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometnice 1. UVOD Človek uporablja asfaltne zmesi že nekaj

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Gorivna celica

Gorivna celica Laboratorij za termoenergetiko Delovanje gorivnih celic Najbolj uveljavljeni tipi gorivnih celic Obstaja veliko različnih vrst gorivnih celic, najpogosteje se jih razvršča glede na vrsto elektrolita Obratovalna

Prikaži več

Microsoft Word - NOVA DELOVNA OBLEKA - KAPA_KONCNI-3.doc

Microsoft Word - NOVA DELOVNA OBLEKA - KAPA_KONCNI-3.doc GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE GASILSKA DELOVNA OBLEKA KAPA Standard kakovosti :GZS-DO-K-2013-1A Datum:24.09. 2013 1. PREDMET STANDARDA Ta standard se nanaša na kapo, ki je sestavni del gasilske delovne obleke.

Prikaži več

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar  Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar franc.brcar@gmail.com http://www.uporabna-statistika.si/ Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pisanje strokovnih in znanstvenih del. Novo mesto: 1

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lasersko obarvanje kovin Motivacija: Z laserskim obsevanjem je možno spremeniti tudi barvo kovinskih površin, kar odpira povsem nove možnosti označevanja in dekoracije najrazličnejših sestavnih delov in

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

Tehnični list 9900 M9 Surfacer, Univerzalno HS polnilo primer Ver.: Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali

Tehnični list 9900 M9 Surfacer, Univerzalno HS polnilo primer Ver.: Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali za večje površine. Možno je izbrati med dvema različnima trdilcema za doseganje hitrega ali normalnega sušenja Lastnosti izdelka

Prikaži več

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr program garderobnih omar S KLASIČNIM ali DRSNIM ODPIRANJEM VRAT LEV LEV Edinstven individulen program garderobnih omar, ki izpolnjuje vse vaše zahteve. Tako glede velikosti, funkcij in izgleda. Na izbiro

Prikaži več

SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT S

SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT S SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, 10.10.2016 Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT Slovenija, javna agencija Pregled predstavitve Koncept

Prikaži več

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE Oljni radiatorji so odlična izbira za dodatno ogrevanje najrazličnejših prostorov. S pomočjo koles jih z lahkoto

Prikaži več

CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard

CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard Zaupanja vredna tehnologija ploščatih ključev za širok spekter uporabe Patentirani obojestranski ključ CY110 nudi podobne prednosti, kot sistemi

Prikaži več

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota.

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Osnovne zveze med funkcijamo istega kota. Uporaba kotnih

Prikaži več

1 Naloge iz Matematične fizike II /14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperat

1 Naloge iz Matematične fizike II /14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperat 1 Naloge iz Matematične fizike II - 2013/14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperatura v kocki? Kakšna je časovna odvisnost toplotnega

Prikaži več

1. Distributivni elementi.indd

1. Distributivni elementi.indd Kompaktna klimatska naprava SMRTY / 119 Tehnični list Namestitev: Stanovanja, Stanovanjske hiše, Vile, Pasivne hiše Prezračevalna naprava za stanovanjske hiše Smarty X z EPP ohišjem je sinonim za najvišjo

Prikaži več

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za matematiko in računalništvo Enopredmetna matematika IZPIT IZ VERJETNOSTI IN STA

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za matematiko in računalništvo Enopredmetna matematika IZPIT IZ VERJETNOSTI IN STA Enopredmetna matematika IN STATISTIKE Maribor, 31. 01. 2012 1. Na voljo imamo kovanca tipa K 1 in K 2, katerih verjetnost, da pade grb, je p 1 in p 2. (a) Istočasno vržemo oba kovanca. Verjetnost, da je

Prikaži več

tekstilec-3-14-uvod.indd

tekstilec-3-14-uvod.indd 220 Dragana Grujić 1, Svjetlana Janjić 1, Damjana Celcar 2, Danijela Jokanović 1 in Simona Jevšnik 3 1 Univerza v Banjaluki, Tehnološka fakulteta, V. Stepe Stepanovića 73, Banja Luka, Republika srbska,

Prikaži več

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF ( ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Brez vsebnosti halogenih snovi Majhna količina

Prikaži več

LiveActive

LiveActive Oblikujte svoje roke s temi 5 vajami brez obiska fitnesa! Dvig noge in nasprotne roke na veliki žogi 1 Vaja Y na telovadni žogi 2 z 8-12 ponovitvami na vsaki strani s 15-20 ponovitvami Dotik roke in nasprotne

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode] Obnašanje jeklenih in sovprežnih stropnih konstrukcij v požaru Vsebina novih požarnih testov Izvedeni so bili požarni preizkusi v okviru projektov FRACOF (ISO požar) COSSFIRE (ISO požar) FICEB (Naravni

Prikaži več

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015 Mladi za napredek Maribora 015 3. srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 015 Kazalo 1. Povzetek...3. Uvod...4 3. Spirala 1...5 4. Spirala...6 5. Spirala 3...8 6. Pitagorejsko drevo...10

Prikaži več

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi Odpornost proti obremenitvam

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

LaTeX slides

LaTeX slides Statistični modeli - interakcija - Milena Kovač 23. november 2007 Biometrija 2007/08 1 Število živorojenih pujskov Biometrija 2007/08 2 Sestavimo model! Vplivi: leto, farma Odvisna spremenljivka: število

Prikaži več

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k 10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, ki ga sprejme antena in dodatni šum T S radijskega sprejemnika.

Prikaži več

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Aleš Kotnik, OŠ Rada Robiča Limbuš Boštjan Repovž, OŠ Krmelj Struktura NPZ za 6. razred Struktura NPZ za 9. razred Taksonomska stopnja (raven) po Gagneju I

Prikaži več

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc Primerjalna analiza gibanja števila objav, citatov, relativnega faktorja vpliva in patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu I. Uvod Število objav in citatov ter relativni faktor vpliva so najbolj

Prikaži več

Albert Einstein in teorija relativnosti

Albert Einstein in teorija relativnosti Albert Einstein in teorija relativnosti Rojen 14. marca 1879 v judovski družini v Ulmu, odraščal pa je v Münchnu Obiskoval je katoliško osnovno šolo, na materino željo se je učil igrati violino Pri 15

Prikaži več

Microsoft Word - Series 9_rezultati raziskave_slo.docx

Microsoft Word - Series 9_rezultati raziskave_slo.docx Series 9 Rezultati raziskav, ki dokazujejo trditev»najbolj učinkovit in udoben brivnik/britje na svetu, testiran(o) na nekajdnevni bradi.«za utemeljitev reklamnega sporočila:»najbolj učinkovit in udoben

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Drža telesa čelno proti tlom»klop«vzdrževati ravno linijo telesa. Opora je na podlahteh in prstih nog. Stisnite trebušne mišice in postavite medenico v nevtralni položaj (t.j. poteg popka noter in stisk

Prikaži več

GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING 4 6/2008 vol ISSN UDK 67

GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING 4 6/2008 vol ISSN UDK 67 GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING 4 6/2008 vol. 51 101 192 ISSN 0351-3386 UDK 677 + 687 (05) ISSN 0351 3386 VOLUME 51 NUMBER 4 6 2008

Prikaži več

TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga kraje

TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga kraje TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga krajevno lokalni ali krajevni trg osebki so neposredni tekmeci

Prikaži več

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ZAHTEVE TENIŠKE IGRE V tej predstavitvi bomo... Analizirali teniško igro z vidika fizioloških procesov Predstavili energijske procese, ki potekajo pri športni aktivnosti Kako nam poznavanje energijskih

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

1 UVOD

1 UVOD UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Tadeja PENKO VPLIV FAZNO SPREMENLJIVIH MATERIALOV V POSLOVNIH OBLAČILIH NA TOPLOTNO UDOBJE ČLOVEKA V HLADNEM OKOLJU Diplomsko delo univerzitetnega študijskega

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - DPN_II__05__Zanesljivost.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DPN_II__05__Zanesljivost.ppt [Compatibility Mode] Univerza v Ljubljani - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo KATEDRA ZA TEHNIŠKO VARNOST Delovne naprave in priprave II Boris Jerman Prioriteta pri izboru načinov varovanja: a) vgrajena varnost;

Prikaži več

Ponudba/predračun - osnova, v.1

Ponudba/predračun - osnova, v.1 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod sistem A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-19/48541 18.03.37635 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim L 356/520 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost

Prikaži več

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc Elektrotehniški praktikum Sila v elektrostatičnem polju Namen vaje Našli bomo podobnost med poljem mirujočih nabojev in poljem mas, ter kakšen vpliv ima relativna vlažnost zraka na hitrost razelektritve

Prikaži več

Poskusi s kondenzatorji

Poskusi s kondenzatorji Poskusi s kondenzatorji Samo Lasič, Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Oddelek za fiziko, Ljubljana Povzetek Opisani so nekateri poskusi s kondenzatorji, ki smo jih izvedli z merilnim vmesnikom LabPro.

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N13164132* REDNI ROK 3. obdobje TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Torek, 14. maj 2013 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NAIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RI 2013 2 N131-641-3-2 SPLOŠNA

Prikaži več

Slovenska predloga za KE

Slovenska predloga za KE 23. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2014 1 ANALIZA VPLIVA PRETOKA ENERGIJE PREKO RAZLIČNIH NIZKONAPETOSTNIH VODOV NA NAPETOSTNI PROFIL OMREŽJA Ernest BELIČ, Klemen DEŽELAK,

Prikaži več

PRILOGA 1 Seznam standardov Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsadit

PRILOGA 1 Seznam standardov Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsadit PRILOGA 1 Seznam standardov Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (UL L št. 189 z dne 20. 7. 1990, str. 17; v nadaljnjem

Prikaži več

Krmiljenje elektromotorj ev

Krmiljenje elektromotorj ev Krmiljenje elektromotorj ev Če enosmerni elektromotor priključimo na vir enosmerne napetosti, se gred motorja vrti ves čas v isto smer. Zamenjamo priključka (pola) baterije. Gred elektromotorja se vrti

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

ZAR Fibel_Norm_EN131_RZ_SL.indd

ZAR Fibel_Norm_EN131_RZ_SL.indd ZARGES vas obvešča: Nove izdaje standarda EN 131-1+2 Izpolnjuje zahteve novega standarda EN 131-1+2 Meets new EN 131-1+2 www.zarges.com Popolna varnost EN 131 najpomembnejše novosti Standard za lestve

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N15164132* 9. razred TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Ponedeljek, 11. maj 2015 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 9. razred RIC 2015 2 N151-641-3-2 SPLOŠNA NAVODILA Prosimo,

Prikaži več

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Jure Hribar, Rok Capuder Radialna odvisnost površinske svetlosti za eliptične galaksije Projektna naloga pri predmetu astronomija Ljubljana, april

Prikaži več

VIN Lab 1

VIN Lab 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 1 - AV 1 Signali, OE, Linije VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI Laboratorijske vaje VIN Ocena iz vaj je sestavljena iz ocene dveh kolokvijev (50% ocene) in iz poročil

Prikaži več

IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na

IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na večjih razdaljah Hitro shranjevanje odčitkov (2 odčitka

Prikaži več

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o.

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o. Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09

Prikaži več

Pravila za merjenje izdelkov

Pravila za merjenje izdelkov Pravila za merjenje izdelkov Zakaj so pomembna pravila merjenja? Kadar partnerji v poslovnem procesu uporabljajo vsak svoja pravila merjenja, se lahko zgodi, da bodo bistveni podatki o prodajni enoti napačni.

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 6. julij 2018 Navodila Pazljivo preberite be

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 6. julij 2018 Navodila Pazljivo preberite be Ime in priimek: Vpisna št: FAKULEA ZA MAEMAIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 6 julij 2018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Za pozitiven rezultat

Prikaži več

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik Aqua King

Prikaži več

Požarna odpornost konstrukcij

Požarna odpornost konstrukcij Požarna obtežba in razvoj požara v požarnem sektorju Tomaž Hozjan e-mail: tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si soba: 503 Postopek požarnega projektiranja konstrukcij (SIST EN 1992-1-2 Izbira za projektiranje merodajnih

Prikaži več

REŠEVANJE DIFERENCIALNIH ENAČB Z MEHANSKIMI RAČUNSKIMI STROJI Pino Koc Seminar za učitelje matematike FMF, Ljubljana, 25. september 2015 Vir: [1] 1

REŠEVANJE DIFERENCIALNIH ENAČB Z MEHANSKIMI RAČUNSKIMI STROJI Pino Koc Seminar za učitelje matematike FMF, Ljubljana, 25. september 2015 Vir: [1] 1 REŠEVANJE DIFERENCIALNIH ENAČB Z MEHANSKIMI RAČUNSKIMI STROJI Pino Koc Seminar za učitelje matematike FMF, Ljubljana, 25. september 2015 Vir: [1] 1 Nekateri pripomočki in naprave za računanje: 1a) Digitalni

Prikaži več

4. tema pri predmetu Računalniška orodja v fiziki Ljubljana, Grafi II Jure Senčar

4. tema pri predmetu Računalniška orodja v fiziki Ljubljana, Grafi II Jure Senčar 4. tema pri predmetu Računalniška orodja v fiziki Ljubljana, 6.4.29 Grafi II Jure Senčar Relativna sila krčenja - F/Fmax [%]. Naloga Nalogo sem delal v Excelu. Ta ima vgrajeno funkcijo, ki nam vrne logaritemsko

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja5.doc

Microsoft Word - SI_vaja5.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 5 Naloge 1. del: t test za

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

CT_JumpyVU_0417.indd

CT_JumpyVU_0417.indd CITROËN JUMPY TEHNIČNI PODATKI CITROËN JUMPY TEHNIČNI PODATKI April 2017 IZVEDENKE BlueHDi 95 BVM BlueHDi 95 S&S ETG6 BlueHDi 115 S&S BVM6 BlueHDi 120 S&S BVM6 BlueHDi 150 S&S BVM6 BlueHDi 180 S&S EAT6

Prikaži več

UNI-bet plus 

UNI-bet plus  NAVODILO ZA UPORABO PLEZALK UNI-Met+400, UN-Met+450, UNI-Met+550 Univerzalne plezalke za plezanje na betonske, plastične in železne drogove. Navodilo za uporabo UNI-met + plezalk za plezanje na betonske,

Prikaži več

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k 30 Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, kjer se zahtevajo velike dometne razdalje in nizka stopnja šumnosti. S postavitvijo

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v financah Ljubljana, 2010 1. Klasični pristop k analizi

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 07-bostjan_tavcar.ppt

Microsoft PowerPoint - 07-bostjan_tavcar.ppt MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje VARNOST V ZASEBNIH SISTEMIH RADIJSKIH ZVEZ B.T.v1.0 Brdo, 19. in 20. MAJ 2003 ZASEBNI SISTEMI RADIJSKIH ZVEZ (PMR) IN VARNOST Zasebni

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več