MISLI NOVE KNJIGE NA SLOVENSKEM TRGU KNJIGE DOBITE PRI MISLIH. M esečnik za versko in k u ltu rn o živ ljen je Slovencev v A v straliji

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MISLI NOVE KNJIGE NA SLOVENSKEM TRGU KNJIGE DOBITE PRI MISLIH. M esečnik za versko in k u ltu rn o živ ljen je Slovencev v A v straliji"

Transkripcija

1

2 MISLI (T h o u g h ta) M esečnik za versko in k u ltu rn o živ ljen je Slovencev v A v straliji U stanovljen le ta 1952 U re ju je in u p ra v lja P. B ern ard A m brožič O.F.M. 6 W en tw o rth St., P o in t P ip er, N.S.W., 2027 T el.: k N aro čn in a $3.00 letn o se p lačuje v n a p re j N aslov: M IS L I P.O. Box 136 D ouble B ay, N.S.W T isk: M intis P ty. L td., 417 B urw ood R d., B elm ore, N.S.W T el NOVE KNJIGE NA SLOVENSKEM TRGU S L O V E N IJA V Č E R A J, D A N E S IN JU T R I (D ru g a k n jig a ). P rv o k njigo pod tem naslovom sm o n azn an ili lansko leto. N api- sal jo je dr. Ciril Ž ebot, p ro fe so r v A m eriki. T isk ala M o h o rjev a v Celovcu. V Ju g o slav iji so jo prep o v ed ali u v ažati in b rati, k lju b tem u je šlo v S lovenijo okoli 2,000 izvodov in kroži tam iz rok v roke. D r. Ž eb o t je izdal sed aj d ru g o k n jig o pod en ak im naslovom, ki p a ni zgolj p o n atis prve. T a d ru g a k njigo p re se g a prvo po časovni ak tu aln o sti, zlasti p a po razsežn o sti v k lju čen e p ro b lem atik e. Z godovinski okvir velikih slovenskih obletnic, v k a te re m a v to r ra z p ra v lja o slovenski se d a n jo sti in p rihodnosti, d a je d ru g i k n jig i poseben z n a čaj živ ljen jsk e k o n k retn o sti. C e n a v A v straliji je $2. PO B A R A G O V I D E Ž E L I je naslov novi k njigi, ki jo j e napisal slovenski žu p n ik v T o ro n tu, C anada, T o n e Z rnec, lazarist. Založila j e k n jig o S lovenska šola p ra v tam. V p rv e m delu d a je k n jig a navodila za p o to v a n je po vseh k ra jih v A m eriki, k je r j e B a ra g a deloval kot m isijo n ar in k u ltu rn ik. T o re j je ta del k n jige V O D IČ po B a ra govi deželi. V d ru g e m d elu so članki o B a ra g u izpod p eres raznih z n an ih pozn av alcev B a ra g o v e g a ž iv ljen ja in dela. K njigo je bogato oprem il z risbam i k ip a r F ra n c e G orše. P E S M I j e naslov k n jig i s pesniško zbirko M ilene Šav" kalove iz C hicaga v ZD A. K n jig a je 68. izd an je S lovenske K u ltu rn e A kcije v A rg en tin i. KNJIGE DOBITE PRI MISLIH SH E P H E R D O F T H E W IL D E R N E S S an g leška k n jig a o B arag u $ 1. SR CE V S R E D IN I, spisal V inko B rum en. Življe n je in delo dr. J a n e z a E v a n g e lista K reka. V ezana $4, b ro šira n a $3. Č LOVEK V S T IS K I, spisal psiholog A n to n T rste n ja k $ 1. P R E K L E T A K R I povest, spisal K arl M ause r $ 1. MALO SV ETO PISM O vezano $ R O JSTV O, Ž E N IT E V IN SM RT L U D V IK A K A V ŠKA povest, spisal M arijan M aro lt $ 3. D E S E T I B RA T, povest, spisal Jo sip Ju rč ič $ 1. K R A L JIC A D V EH SV ETO V, p isal J. K okalj, m isijo n a r v A frik i $ 2. DOM AČI Z D R A V N IK (K n a jp ) $ 1.50.

3 LETO XVIII. S E P T E M B E R, 1969 ŠTEV 9 DOMA NAJ OTROCI GOVORIJO SLOVENSKO! ZD A J TO N I VEČ priporočilo le n e k a te rih p re n a p e tih slovenskih n aro d n jak o v v A v straliji m d ru g v izseljenstvu. M nogo se je o tem že g o - P riseljenci, ki dom a govore svoj ro d n i jezik, se nau čijo angleškega p rav tako h itro k o t oni, ki so izgubili stike z m aterin ščin o! v rilo in pisalo, m nogih slovenskih sta rše v ni Izjava p rih a ja iz d o g n a n ja p ro fe so rja z im e Prepričalo. Več posluha so im eli in g a še im ajo Za zahteve u ra d n ih lju d i v novi deželi, k je r so Se naselili. U čitelji, u čiteljice m arsik je pozivljejo sta rše : G ovorite tu d i dom a deželni je z ik v A v straliji seveda angleški vaši otroci bodo z a o sta jali v šoli, če jih dom a učite svoj jezik! In starši se u strašijo, m orda m ed n jim i slovenski še n a jp re j m aterin ščin a odm ira tu d i v n jih o v ih dom ovih. nom dr. M ichael C lyne, ki pouču je nem ščino n a u niverzi v M elbournu. Izjav i je dodan a p ro fe so r je v a slika. S pom očjo več sodelavcev je preiskoval to zadevo m ed nem škim i n aseljen ci širom po A v s tra liji in po resnem štu d iju p rišel do svojega zaključka. N em ci, ki sv o jeg a jezik a nočejo p o zabiti, se angleščini h itro priu čijo. K er je v obeh jezik ih p recej sorodnih besed, p a ra d i m ešajo oba jezik a V n aših v rsta h je bilo že tu d i dovolj dokazo- in sčasom n obenega ne govore p rav čisto. Vanja, da otroci, ki zn ajo tu d i slovensko in ra d i v tem jezik u govorilo, p rav enako ali še bolj n a p re dujejo v av stralsk i šoli k o t tisti, ki sam o an g leščino poznajo. P ri m nogih je vse dokazovanje zatllan, stra h im a velike oči in jih obvlada. N e, otr k n aj govori angleško, slovenščina k a j m u b pom agala! K ončno je dobro, da slovensko r a zum e, saj m u oče in m ati m orda še n e z n a ta d a ja ti ukazov po angleško o d g o v arja n a j p a tak o, t se v šoli uči! To je tu d i n ajb o lj v sk ladu z zahtevam i in p ričak o v an ji u ra d n e A v stralije... Ce je re s k d aj bilo tak o, danes n i več. M inistri, poslanci, u rad n ik i, tu d i m nogi u č ite lji in P rofesorji danes učijo drugače. K aj je bolj u ra d nega od stra n i A v stralije n a naslov novih n aseljencev, k o t m esečnik T H E GDOD N E IG H B O U R, 1 iz h a ja v C an b erri in g a iz d a ja m in istrstv o za im igracijo? P oglejm o, k aj piše v leto šn ji ju lijsk i številki! In to ta k o j n a p rv i stra n i: Misli, Septem ber, 1969 O Slovencih bi se v te j zvezi lahko dostavilo: m ed slovenski govor m ešajo veliko angleških b e sed, ne pa o bratno (če nam reč angleščino res z n ajo ). L ist T H E GOOD N E IG H B O U R zak lju ču je svoje poročilo z ugotovitvijo, ki ne v elja sam o za N em ce p rav enako za d ru g e n aro d n o sti, zak aj bi bili Slovenci izvzeti? T akole b erem o: M arsik je v A v stra liji lju d i ni lahko p rep ričati, da je dvojezičnost z a n je koristn a. T oda n ik ak o r ni slabo, če kdo z n a govoriti dva jezik a. T ako n a p rim e r lahko pom aga novim naseljencem, d a se h itre je u d o m ačijo. Seveda je to sam o en prim er. K dor se živo za v eda pom ena svoje n a ro d n o sti, bo n ašel še tisoč p rim ero v. N e, n ik akor ni naše p ren ap eto n a ro d n ja štv o, če spet in sp e t ponav ljam o : G ovorite dom a z otro k i slovensko in otroci n a j govorijo z vam i slo v en sk o! 267

4 NOVA TRSTENJAKOVA KNJIGA: HOJA ZA ČLOVEKOM" Jo ž e f G regorič, S lovenija Iz d a la jo je M o h o rjev a d ru ž b a v C elju m ed rednim i kn jig am i za leto D r. A n to n T rste n ja k, p ro fe s o r in zelo ra zg led an p siholog, n am je v A v straliji že nekoliko zn an po k n jigah: Č lovek v stiski, M ed ljudm i, Če bi še e n k ra t živel in dru g ih. T udi iz izčrpkov teh knjig, ki so jih p rin a ša le M IS L I. ;-j J ; t S e d a n ja, n a jn o v e jša, T rste n ja k o v a k n jig a je Za nas času p rim e rn a zato, k er z a d n je čase toliko slišimo in berem o o prazgo d o v in sk ih človeških sledovih p rav tu v A vstraliji. S eveda tu d i dru g o d po svetu. V zb u ja jo n am ra z n a v p ra ša n ja, ki jim ne vem o lah k eg a odgovora. P ra v s takim i v p ra ša n ji in odgovori se ba vi k n jig a H o ja za človekom. Ivnjige sam e sicer n i m am o v zalogi, to d a k ra tk o poročilo o n je j n aj bi p re b ra li p rav vsi bralci in bralke M IS L I. Š tevilke v o k lep ajih po m en ijo stran i v k njigi. U i\ K N JIG A J E PO A V T O R JE V I IZ JA V I poskus an tro p o d iceje, ki n aj bi b ila podlag a nove teodic e je (B ogoslovni v estn ik 1968, 90). P isa te lj sup o n ira evolucijo človeškega te le sa iz p ra p re d n ik a (128) in o b rav n av a razv o j človeka n e sam o po te lesu, am pak tu d i po duhu, saj je človek b itje iz telesa in duše. Človek je naloga sam sebi! Od p ra davnine, ko se je začel zav ed ati sam ega sebe, v svoji p ra n a ra v i, človek sam sebe poveličuje, svoj lastn i ja z id ealizira in g a dviga n ad vsak d an jo pop rečn o st (slike v ja m a h ) : to ni nič d ru g eg a k o t h o ja človeka za sam im seboj (82). T a p ra p o tre - ba, p ran em ir, se oglaša n ep ren eh o m a v človeku in je vzpodbuda njeg o v eg a n a p red k a, ra s t njegove duhovne m oči, s k atero se visoko dviga n ad ves živalski svet. V seeno je, kakšen je človek nekoč bil ali kakšn a je bila n jeg o v a p re te k lo st v d aljn ih z a č e t kih, ali se je razv il iz živalskih pred n ik o v in kako, eno je za n as odločilno: danes je n jeg o v razv o j n a ta k o visoki sto p n ji, d a je m ed n jim in živaljo že n ep rem o stljiv a ra z lik a (109). Z ato je v re s nici n erazu m ljiv a nedoslednost, ko d an ašn ji človek p o u d a rja svojo podobnost z živaljo, m edtem ko je d a n a šn ja civilizacija e n a sam a v eličastn a pesem človeškega d u h a in njeg o v e zm age n ad g m o to (104 do 105). člo v ek je tran scendenčno b itje, ki p resto p a ozke m eje vid n eg a sveta in se dviga v prihodnost. T rste n ja k lepo, logično opisuje postopni ra z voj človeka, ki se n a sto in sto načinov vedno razlo čn eje ja v lja pred nam i. Svojo obravnavo je strn il v tri poglav ja in v tr e h okvirnih podobah odkriva človekovo bistvo, razv o j človeštva k o t v rste in k o t posam eznika skozi živ ljen je. I. Č lovek kot um sko b itje v zavesti. O d k ritja iz n a js ta re jših zgodovinskih dob (do m ilijon le t p red nam i) p o trju je jo, da se je človek že v p ra davnini bistveno razlikoval od vsega živalskega sveta. Z apustil je zn am enja, ki dokazu jejo, d a ni sam o živel, am pak tu d i že m islil in d elal: u p o raba ognja, o ro d ja in o rožja, pa tu d i izdelava slik, g r a v u r in sk u lp tu r, pisave in drugih simbolov. V tem je človek edinstveno b itje n a zem lji, k e r ta k o j, ko se pojavi, razo d ev a duha, ra z u m in misli te r tak o p rek o rači, p resto p i (tra n sc e n d ira ) m eje gole tv a rn o sti in telesn o sti, m edtem ko n o bena žival ne p reseg a sam a sebe. P isatelj n a šte je in razčlen i dolgo v rsto dokazov, d a je človek b istv e no popolnejše b itje od živali in da je ta njeg o v a popolnost rav n o v duhovnem n ačin u sp oznavanja. V človeku to re j delu je dvoje počel: počelo telesnosti in počelo duhovnosti, ki pa sta bitno n a ra v n an i eno n a drugo. Človekov duh, ki vidi dlje k ak o r telesn e oči, se razo d ev a ob rab i ognja, ki se g a vse živali b o jijo, človek p a ga je p rite g n il v svojo službo k o t luč, toploto in en erg ijo (n astan ek in razvoj civilizacije, ki je živalstvo ne pozn a), člo v ek je m ogel s svojim i duhovnim i m očm i p rem ag o v ati narav o in o sv ajati sv et (v rh u n ec v te j sm eri je doslej atom ska e n e rg ija, telev izija, vesoljske ra k e te, k i b e rn e tik a ). Z in tu ic ijo (duhovnim zrenjem ) o d kriva človek stv ari, ki so očem nedostopne, in p rih a ja do sm islov, ki so n em aterialn i. Vse to dokazu je obču d o v an ja v redno in telig en co, pogum in u stv a rja ln o dom išljijo človeka, o d k ar se je pojavil v zgodovini. 258 Misli, Septem ber, 1969

5 člo v ek s svojim spoznavanjem p reseg a gole Še m anj p a je žival zm ožna češčen ja in te ž e n ja cutne pojav e in dojem a bistvo stv a ri, spočen ja po sreči. O dlična je razlag a, kako človek doživlja splošne pojm e, č esar n o b en a žival ne zm ore. V tem je nov p repad m ed živaljo in človekom, ki im a srečo in nesrečo (108), h rep en i po sreči, n e m in ljivi, večni sreči, po neu m rljiv o sti. Posebno um sko, od čutov neodvisno silo (52). č lo III. Č lovek kot n ra v n o b itje v vesti. Vse Živalske v rste p reseg a človek s svobodno voljo, po vek je edino b itje na svetu, ki spoznava resnico, a p rav tako edino, ki m ore dvom iti ali z a n ik a ti, k a te ri je obenem n rav n o b itje, ki je o dprto v zato se tu d i s tem dviga nad žival. P red v id ev an prihodnost. K o t svobodno b itje je človek odgovorno in vestno b itje. D ela, ki so v skladu z vestjo, je, rad ovednost, dolgočasje, napovedovanje so samo človeške la stn o sti in zm ožnosti. (A v to r je z n ravnim zakonom, in so v službi drugih, družbe, sam ta k napovedovalec, ko opiše, da bodo nasled- so zaslužna, d ru g a pa zadolžena. T akih d e ja n j je nja tiso č le tja človeštva živela že tu d i od konser- zm ožen sam o človek. T ako pridem o do n rav n eg a viran eg a ž iv lje n ja sam ega, ). P rih o d n o st re d a, v k a te re g a se vzpne edino človek z um no nora biti človekova z ad n ja razsežnost; tako kaže dušo. Žival pozna sam o en red, re d fizičn ih d ra Vse naše m išljen je in sk lep an je, želje in h re p e ž ljajev te r po n jih red p rije tn o sti in n e p rije tn o sti nenje. (129). II. Č lovek kot osebno b itje v sam ozavesti. A v N rav n a d e ja n ja so vedno k o ristn a bližnjem u, tor dokazuje, da im a človek poleg razu m a tu d i d ru žb i; človek k o t etičn a o seb n o st pospešuje n a Posebne v rste čustev, ki m u o d krivajo nove ra z s e p redovan je družbe! Sam o človek pa se m ore tu d i žnosti živ ljen ja, za k a te re je sleh ern a žival že n a o d tu jiti sam em u sebi (a lie n a c ija ), izn ev e riti se čelno g lu h a ; te razsežn o sti so živalim ned o sto p svojem u človeškem u d o sto jan stv u, b istvu to pa ne. E dino človek im a.sam ozavest, v k a te ri duh je isto k a r greh. G reh je m ogoče pop rav iti s k e saniosvešča sam ega sebe. N iti človeku n a jb o lj podobne opice nim ajo sam ozavesti, zato se v zrcalu sanjem, o b o jega p a je zm ožen le človek, ki je zato odrešen jsk o b itje, člo v ek se loči od živali, k e r je ne p repoznajo, celo bojijo se lastn e podobe! zm ožen odpuščati, si p ritrg a ti (ask eza), s tem pa D alje je človek izrazito dinam ično b itje, ki im a se n ravno d o polnjuje. tem elj v p reteklo sti, živi v sedan jo sti in u p a v Prihodnost. D uhovito p rav i G arau d y : člo v e k ni V zadnjem odstavku te g a p o glavja p isatelj po samo to, k a r je, tem več tu d i to, k a r še n i. T a ek- vzam e vsebino ra z p ra v lja n ja in sk len e: P o t u člov statičn o st, u p a n je s strah o m in tv eg an jem, zo p et ečenja (hom inizacije) je dolga in n ik a k o r ni či človek aod živalskega sveta. V era je n a p rem o črtn a. S vetovna zgodovina je te k za lastn o d aljn ja ločnica. Že pračlovek je p red sk o raj človekovo podobo in n jen o veličino... N ajv išji Jeti pokopaval svoje m rtv e z žrtv en im i darovi za vzpon v 'transcendenco je človeštvo doseglo v ti bogove i ns h ran o za živ ljen je po sm rti te r s tem lzrazil svojo vero v nadsvetovno b itje, svojo odstem, ki sam sebe (151). im en u je Sina človekovega Vlsnost od n je g a in vero v posm rtno življenje. To H o ja za človekom je že šesta k n jig a, ki jo so m etafizičn a d o živ etja, neskončen n ap red ek je od le ta 1954 prof. T rste n ja k n ap isal za DM ; Pred vsako živaljo. T rste n ja k poda eksistencialno Psihološko analizo v ere in z neizprosno doslednostjo je tudi n a jte ž ja, k a r p isatelj sam p rizn av a (str. 3). A v to r hoče skozi vso k n jig o o sta ti n a rav n i človeteoloških dokaže, da je v e ra v svojem spoznavnem je- koslovja (a n tro p o lo g ije ), zato ne dela <iru p ro g resiv n a ( ). S p o što v an je ali zaničevanje koga zm ore sam o človek žival ne. V A Ž N O O P O Z O R IL O K d o r še ni d ržav ljan, se m ora do k o n ca sepenibra p rija v iti m in istrstv u za im igracijo. To se P*avi, izpolniti m ora to zad evni fo rm u la r, ki g a lah- 0 dobi dom ala n a vseh p o štnih u ra d ih k jerk o li v vstraliji. T udi osebe, ki so m orda p rišle v Av- raijjcj sam o n a obisk, p a so tu že več ko leto ni> se m o rajo enako p rijav iti. Misli, Septem ber, 1969 sklepov; v e n d a r pa n as v e č k ra t do p ra g a teo lo g ije p rip e lje : str. 72, 94-99, 126, in zad n je stra n i III. poglavja. To je tu d i n a jb o ljši, n a jp ra - v ilnejši odgovor na v p ra šan je, k aj je človek, k je je ločnica m ed človekom in živaljo, k je je njegovo m esto v stv arstv u. D anes nam je ta k š n a k n jig a nadvse p o trebna, k e r ob silnem razv o ju teh n ik e in sp o zn av an ju svet a p re ti n ev arn o st, da človek pozabi n a se ; to pa bi bilo za n a d a ljn ji razv o j človeštva usodno. H o ja za človekom nas vodi k p rad avni m odrosti in n alo g i: spoznavaj sam sebe! P repričan sem, d a bo p o lju d n a T rsten jak o v a an tro p o lo g ija ro d ila več s a dov, k ak o r pa če bi n ap isal p ravo filozofsko a n t ropologijo. (NOVA P O T.) 259

6 OBLJUBLJENO MIRKU U red n ik PISANJE BRENČIČU T oda zakaj so o m en jen i pred p isi ta k o stro g i? V A V G U STO V I Š T E V IL K I SEM Z A PIS A L A, li bi ne m oglo cerkveno vodstvo nekoliko po p u da je ro ja k M irko sprožil zelo lepo m isel v zadevi s titi in n a p ra v iti lažje predpisei? D a, tu d i o tem sv etn ištv a in se s te m u v rstil m ed d ru g e ta k e m islece, ki so že p red n jim izražali podobne m isli. že ra z p ra v lja jo in m i smo n ekaj te g a povedali v ju n ijs k i številki M IS L I n a stra n i 187. (Š k ra t je P oglejm o, v kako im en itn i d ru ščin i se je znašel pa n ap rav il pom oto. N aslov m ora b iti: Slom šku IN n aš M irko! B arag u... ) V en d ar posebno veliko se p ri tem P ap ež P avel VI. je v nekem govoru, ko je n e koga razg lasil za blaženega, povedal to le m isel: Ob m odernem živ ljen jep isu svetnikov b i ra d i poznali v sv etn ik u predvsem njegovo človeško po dobo, bolj k ak o r p a m istično in ascetično. R adi odkrivam o v sv etn ik h vse, k a r jim je sk u p n eg a z nam i, bolj k o t to, k a r jih od n as razlik u je. Im eti si jih želim o n a n aši rav n i, n a ra v n i sv etn ih lju di, p o g rezn jenih v izk u šn je te g a sveta, k i niso vedno zgledne. R adi bi n ašli v sv etn ik ih b ra te in ses tre, deležne n ašeg a tru d a in m o rd a tu d i n aše miz erije. T ako bi se ču tili v zau p n i povezanosti z n jim i pod skupnim brem enom ene in iste človeške usode. A li ni to so k raj tak o, k o t je n ap isal M irko: Pojdim o po svetnike... v hleve slovenskih k m etij...? Š k o f I. E m an u el iz S p y era n a N em škem je m ed koncilom v R im u re k e l: L ju d je bi zelo pozdravili, če bi... n ad P etrovim p resto lo m (v R im u) bilo k d a j videti sv etn ik a v obleki sv etn eg a človeka. L ju d stv o božje si m ed sv etn ik i želi v id eti tu d i družinskega očeta, ki je v našem času sk rb el za svoje. L ju d stvo želi v id eti n a o lta r p o stav ljen o tu d i vrlo žen o d an ašn jeg a časa, m a te r v veselem k ro g u o t rok. K daj bomo končno v siju sv etn ištv a videli m oža n ašeg a časa v g ro b i delavski obleki? N ihče ne bo rek el, d a bi ne bilo v red n ih k an d id ato v za to čast. T ežav a je... A li ni tu d i to sk o raj tak o, k o t je zapisal M irk o: P ojdim o po svetnike... v hleve slovenskih k m etij...? Še n a d a ljn je podobne izjav e iz u s t cerkvenih odličnikov bi lahko navedli, p a n a j to zadostuje. E n papež, en škof, en slovenski M irko dovolj je! O brnim o p o zornost n a n ek aj d ru g eg a! B esede n em škega šk o fa sm o p re trg a li z n je g o vim zak lju čk o m : T ežava je... K aj je potem še re k e l? Povejm o m alo bolj po dom ače! T ežava je v tem, da so cei-kveni pred p isi p redpisi cerkvenega zakonika ali kan o n sk eg a p ra va za ra z g la ša n je svetnikov silno stro g i. Z a h te v ajo veliko dela s p reisk av an jem ž iv lje n ja sv etniškega k a n d id a ta in to ogrom no delo vzam e čas in m ora pač b iti plačano. K dor delavce n a ja m e, n a j jih tu d i plača! To je p rav ičn a zah te v a in v tem je ves razlog, zak aj v zvezi z zaželeno b e atifik a c ijo govorim o o stroških... ne m ore popustiti. R ecim o, da bi večino tistih predpisov k a r gladko črtali papež bi dobil od vseh s tra n i sv eta toliko pro šen j z a b eatifik a c ije, da bi m oral sk o raj ves svoj čas p o ra b iti za slo vesnosti ob novih in novih b eatifik acijah. Saj im a celo zdaj, ko so z a e n k ra t še vsi om enjeni p re d p i si v eljavi, okoli 1200 p ro šen j, ki čakajo na izpolnitev. K daj jim bo m ogoče ustreči,? P a je p ri stv a ri še nek aj m nogo v ečjega. Sam M irko je n a to opozoril v avgustovi številki M ISLI, ko je zapisal, d a sam o Bog ve, v koliko je bila pobožnost kakih svetniških kan d id ato v isk ren a. C erkveno vodstvo se te g a ja k o dobro zaveda. Z ato sicer zb ira vse m ogoče in fo rm acije o ž iv ljen ju sv etniških k an d id ato v, jih p reisk u je in p re v e rja, n a zad n je p o trd i in podpiše. A li je že čas za slovesno razglašenjei? š e vedno n e! K aj p a če p ri Bogu to človeško knjig o v o d stv o ne velja,? Z ato C erkev zah teva, d a B og izp riča p ra v iln o st preiskave s tem, da n a p rip ro šn jo sv etn išk eg a k a n d id a ta n ared i vsaj dva o č itn a čudeža... In z d a j? N e k a te ri lju d je bodo h itro videli čudež in g a p rizn ali, m orda vse p re h itro, drugi bodo previdni, počasni, m o rd a do konca neverni. S kom n aj zdaj papež poteg n e, ko sam p ra v g o tovo n im a časa, da bi osebno vse p re isk a l? Od n je g a p o stavljen a k om isija zdravnikov, duhovnikov in d ru g ih izvedencev n asto p i in novo delo se p rične. N ove preiskave, novo zav lačevanje novi stro šk i... N azadnje m orda doženejo resn ičn o st in p ristn o s t čudeža, m o rd a vse skupaj zavržejo in prosilce za b eatifik acijo po šljejo n a novo ča k a n je, n a nove m olitve za čudež kdo ve, za k a ko dolgo? N ihče nim a vpogleda v božje k n jig o vodstvo... Če vse to vem o, ali se bom o še čudili, k o t se je začudil M irko, ko je n ekje b ra l tiste besede: P O N U JA L I NAM SV E T N IK A N E BODO Misli, Septem ber, 1969

7 Zares ne! Sam i si g a m oram o izv o jev ati in si g& prib o riti in to p red C erkvijo in p red Bogom! V časih im ajo prosilci več sreče p re d C erkvijo, ki km alu vse preišče in p o trd i, potem čak a n a mig ljej od B oga n a čudež. V časih im ajo prosilci več sreče p red Bogom, k i p o trd i sv eto st k an d id ata s čudežem, p red en je C erkev s svojo preiskavo vse potreb n o dognala. Ko je pa B og spregovoril, C erkev ra d a pohiti km alu je k a n d id a t n a olta r ju. Na* Slom šek in naš B a rag a Če že m oram o im eti sv etn ik a... je zapisal Mirko. N ek aterim se zdi, da smo lahko b rez njeg a (nam reč slovenskega), d rugi si g a zelo želimo. P rav za prav po vsem, k a r vem o, b rez skrbi z a pišem o : v ečin a n a ro d a si ga želi. Im am o dva k an didata, že dolgo se v rše p rip rav e in preiskave. T u di zb iran je za stro šk e je v tek u. T oda zak aj ra v no dva šk o fa in ne... m oža v delavski obleki? R eicm o, d a bi bilo po M irkovo in bi šli sv etniškega k a n d id a ta isk a t v hleve slovenskih k m e tij. P rim ern ih k andid ato v je po M irkovi (in tu d i naši) trd itv i um rlo že m nogo obojeg a spola. A m pak za m nožico ta k ih svetniško u m rlih bi ne mogli po in fo rm a c ije k župniku, am pak bi se m orali oglasiti p ri m nogih župnikih. Ko je govor o hlevih širom po S loveniji, ne bi n ašli župnika (ali k o g ark o li), ki bi vedel za več k o t te g a ali onega iz bližine. R ecim o: P rid e poziv lju b lja n sk e g a n a d škofa (ali m ag ari M irka B ren čič a), n a j župniki Predložijo im ena svetniških k an d id ato v iz slovenskih hlevov. O glasilo bi se, recim o, sto župnikov 'n vsak bi dal vsaj eno im e, ra jš i p a tr i ali štiri saj bi vsak ra d svojo fa ro postavil n a sv etilnik, če že ne k ak eg a svojega fa r a n a n a o lta r. R A D BI B IL V E T E R. V ladim ir Kos, Jap o n sk a R ad bi bil v eter, k o t veter, kot v eter s K ago saka toge p rih ajajo č v srp an na hladnih krilih svobode. N ikdo ne reče m u: T u je c. Č ep rav se p ozna m u n a glasu ste p n a trd in a, zvok gora, in vez valovanja. R ad bi bil veter. Podoben N ev id n em u D uhu. N e ž e n, močan in večen z večnostjo ljube*nivih. M oja beseda o B ožjem V abilu bi p ad la v jesen srca, p ra v ko tra v e n a g n e jo se v sm e r h re p e n e n ja. S aj m e ra z u m e te? 1 V eter, le v eter s K ago-saka-toge prisluškujoč sandalom v klan cu m isijo n arja. K aj pa zd aj? Kdo bo končno izbiral, kdo bo Preiskoval, kdo bo z m nogim i drugim i tekm oval, se boril, tv eg al zam ero ali še k aj h u jšeg a z zupniki bi h itro potegnili fa ra n i ali p a jim n a sp ro tovali, pa im ate kolobocijo, da bi ne bila v čast ne Bogu ne svetniškim k an didatom, kvečjem u h. ču. T udi skodelic k av e bi zm anjkalo. Z ato bo že k a r pam etno in prav, da se zaen k ra t držim o teg a, k a r smo že pričeli in za k a r se Je odločil ves veren n aro d čep rav s ta b ila sa m o šk o fa: SLOM ŠKA IN BARAGA NA O LTA R! P R IP O M B A : P red začetkom te g a član k a sem Pozabil zapisati: K d o r bo to bral, n a j p o p re j (ali obenem ) b e re B ren čičev član ek v avgustovi številki M IS L I n a stra n i 249! U r. K D O J E V L A D IM IR K O S? Slovenski jezu itsk i duhovnik, m isijo n ar n a J a ponskem P. Kos. V T o kiju, glavnem m estu J a ponske, p oučuje n a u n iv erzi, ki ji p ravijo Sophia U niversity. P oleg te g a d elu je v p red m estjih m ed n ajb o lj ubogim i dom ačini in jim pom aga v duhovnih in telesnih potreb ah. J e edini n a š m isijo n ar v deželi v zh aja jo čeg a sonca. V rhu vsega je pesnik. P esn ik m oderne s tru je, prizn an in dobrodošel tu d i v lite ra rn ih rev ijah. V časih je m alo težko razu m ljiv. G o rn ja pesem je pa čudovito p rep ro sta, vsakem u lahko um ljiva. P e snik bi bil predvsem ra d uspešen m isijonar. Ko o tem razm išlja, m u v e te r z g o re p rin ese navdih za globoko pesem. H vala m u, da jo je poslal našem u lis tu! Misli, Septem ber,

8 P. Basil Tipka L BA RA G A H O U SE Tel A B eck ett St., K ew VIC Tel IZ Z A D N JIH M ISLI ST E Z V E D ELI, da smo končno le dobili novega slovenskega p a tra in to n a ra v n o st iz dom ovine. D om a je p red odhodom m ed nas zapel novo m ašo. N am se pa o b eta za tre tjo n ed eljo v se p te m b ru (21. sept.) lepa slo. vesnost p o novitve nove m aše Z VSO prazničn o stjo slovenskih novih m aš. P red deseto uro se bom o zb rali ob cerkvi in pozdravili novom ašnika pred okrašenim i v ra ti v B aragov dom. čim v e č ja bo sk u p in a n aro d n ih noš, tem lepše bo. P a te r bo tu slišal pozdrav in p re je l blagoslov duhovnih staršev, ki bodo nadom eščali sta rše v dom ovini. V cerkev bom o odšli v p ro cesiji m ed p etjem in zvonjenjem. P ri o lta rju bo novom ašnik n a jp re j zap el: P rid i, S tv arn ik S veti Duh, n ato bo m aša. Med njo bo im el govor p. V alerijan iz Sydneya. Vsi, ki boste prisostvovali, ste ste po božji službi v ab ljen i v dvorano n a zakusko. Tu se o b ra čam n a dobro voljo žena in m a te r, da bi nam p rip ravile peciva in d ru g ih prigrizkov. P ogovorite se m ed seboj in sto p ite v stik s s. E m o v B arag o vem dom u za vse p o treb n e p rip rav e. U pam, da bo vse lepo poteklo in nam bo čas h itro m inil v p rije tn e m v zd u šju in p rija te ljsk e m k ra m lja n ju. S aj p rav ta k ih prilo žn o sti nam m an jk a. V zvezi s prihodom noveg a p a tra je tu d i ponovitev ig re P ri belem k o n jičku in ob te j p rilo ž n o sti bom o m ogli u stre č i m nogim ro jak o m, ki sp ra šu je jo, k daj se bo ig ra ponovila. P O G L E JT E O GLAS! In k aj n aj rečem o te j ig ri, ki smo jo videli v p red stavi 9. av g u sta? N isem poklican k ritik in se ne spuščam v iz v a ja n je poedinih vlog. Iz p re p rič a n ja pa rečem, da je b ila ig ra dobra, če ne celo n a j b o ljša v naši skupnosti. P ra v gotovo zaslužijo ig ralci vsi brez izjem e vse naše 262 p rizn an je. N aj se re ž ise rju in vsem sodelujočim v svojem im enu in v im enu gledalcev iz srca z a hvalim. O prem a o d ra z ozadjem je bila re s dom ača. Z ahvala u m etn ik u F ra n c e tu B enku, ki je dal n a šem u odru čas in ta le n te, p a obljubil pom oč za um etniško oprem o o d ra tu d i v bodoče. T udi oder sam se je ob prvi tak i v ečji p rire d itv i pokazal zelo hvaležen in p ro sto ren. R es ni visok, a tu d i to im a za naše skrom ne razm ere svoje p rednosti. Opre m a in ra z sv e tlja v a sta m nogo lažje izvedljivi. * Z B elim k o njičkom so naši gostovali v G eelongu, za k a r je poskrbel odbor ta m k a jšn je g a d ru štv a. Z ahvala ro jak o m a P o k la rju in Isk ri za b rezplačen prevoz odrske oprem e tj a in n azaj. P rihod novega p a tra n am je prišel k a r p rav tudi zato, da se je ponovitev igre p ri n as zavlekla v septem ber. T ako bo m ed tem nem oteno p rišla na o der P in ž g a rje v a R azvalina ž iv ljen ja p ri SDM v VAYC dvorani. Boli me n ep o treb n o g ovoričenje o nekaki k o m peticiji in podobno. A li nism o vsi kot ena d ru žin a, ali n ista n a ša cerkev in dvorana vsem k o t n aš skupni dom? O sebno sem tu d i p re p ričan, da k u ltu rn ih p rire d ite v m ed nam i ni nikoli dovolj, kaj šele preveč! A kcija za cerkveni pod je do danes p rinesla $ D ohodek od ig re : M elbourne $ , G eelong $ 31. L epa m oška zap estn a u ra (d a r g. J- K lavora), ki smo jo žreb ali: S reča se je to pot nasm ehnila gospe U ršičevi. N aj preidem h k rsto m : 10. av g u sta je bil k rs t p ri Sv. D ružini v Bell P a rk u (G e e lo n g ): T a- nia M arie je novi član družine F ra n c a P o zm an a in D arin k e r. Tasič iz B elm onta. V K ew p a je bilo k a r p e t k rsto v 17. avgusta. N a jp re j je o blila k rstn a voda A n d re ja M ihaela in T a n jo G abrijelo, D vojčka sta o srečila družino E m ila Z ajca in Ju lija n e r. J e Misli, Septem ber, 1969

9 senko, C layton. Iz E a st K eilo rja so prin esli A lb e r ta A n to n a, sinka M ilana Isk re in M arije r. Iskra. Sonia A n to n ie tta je p rv o ro jen k a v d ružini R udolfa P la v č a k a in M arije A nne r. M osele, M ontm o- rency. Iz D ovetona sta F ra n e K odrič in S ilvana r. Č erne p rin esla prv o ro jen k o, ki je dobila im e E l vira. K a rita tiv n a u stan o v a sv. V in cen cija bo nedeljo 5. o k to b ra ob 8. zvečer p rire d ila v M elb ourne Town H all vsak o letn i In te rn a tio n a l Varie ty Show. Med m nogim i naro d n o stm i bo n a stopila tu d i n aša fo lk lo rn a skupina. L ju b ite lji n a rodnih plesov vljudno v ab ljen i! P o ro čn a k n jig a im a vpisane štiri nove p o ro k e: 16. a v g u sta sta si podala ro k e F ra n c Z adel in D ora F ab ec. ženin je iz Z ag o rja n a P ivki, n e v esta iz p o d g rajsk e župnije. Isti dan sta izrekla svoj hočem tu d i A lojzij Bele in A nica Ju d e ž. O ba sta iz D o lenjske: ženinov k ra j so V rhe, župn ija Stopiče, n ev esta ro je n a v N ovem m estu in k rščen a v šm ihelski cerkvi. 28. av g u sta je bila Poroka D ju ra Škoda in L jubice K ovač, oba dom a iz K otoribe. 30. av g u sta sta se srečala p red n a šim o lta rje m V ekoslav R u ta r in M a rija Cuzzolin. Ženin je iz Zabič, žu p n ija P o d g raje, n e v e sta p rav tako iz P o d g raj. N e pozabite n a večerno m ašo prvi p etek (3. o k to b ra). L ita n ije z blagoslovom bom o im eli Igralska dru žin a: Pri belem k onjičku. (F o to E rič) v p etek 10. o k to b ra zvečer, d a bom o počastili p ra z nik R ožnovenske M atere božje (7. okt.) in p a... P raznik m a te rin stv a M atere božje (11. okt.)... V p etek 17. o k to b ra bomo im eli večerno rožno- J vensko pobožnost z blagoslovom. S S L 0 V EN C I V M ELBO U RN U IN OKOLICI!*!! * A delaidskim Slovencem na zn an je: po pono- - V vitvi nove m aše v M elbournu bom p a tra novom aš-! { so o o. sep, o i. zvečer nika vzel s seboj v S.A. N a četrto nedeljo bo m a- bft v B aragovi dvorani pod cerkvijo v K ew $ ševal v H indm arshu za vas. N aj se te slovesnosti J j*? udeleži čim več v ernikov! Lepo bi bilo, ko bi se j«š ponovitev p red stav e v Po m aši m ogli z b ra ti v dvorani, k o t smo se lansko >: M leto po birm i, da bi novodošlega p a tr a b o lje spo- znali in ga po dom ače pozdravili. * P R I BELEM KONJIČKU Ž K Ig ra v tre h d ejan jih p rijetn o razvedrilo A J V stopninski d a r $ 1 :50 so ig ralci nam enili ij< za oprem o o d ra in dvorane. H a >: P rd stav a bo v p o častitev p ra v k a r d o š le g a j novom ašnika p. S ta n k a Z em ljak a ofm. Pred>i igro ga bomo prvič pozdravili v svoji sredi. Vsi vljudno vabljeni. H M ed igro; Pri belem kon jičk u (F o to E rič) Misli, S ep tem b er, 1969 K aj je pom ožni škof? O vsakem se n e dd tak o n a k ra tk o in jasn o povedati, k o t o lju b lja n skem S tan k u L eniču. To je ta k o : K a d a r je nad šk o f P o g ačn ik odsoten, L enič n ekaj pom eni, včasih k a r vse. Če je pa n ad šk o f dom a, je pom ožni škofle nič. 263

10 V ADELAIDI GRADIMO SLOVENSKI DOM S ta n e F ra n k O d e lo v an ju S lovenskega klu b a V A delaidi je bilo n apisan eg a zelo m alo, čep rav k lub o b sta ja že več k o t p e tn a js t let. U p rav n i odbori k lu b a so se tru d ili, kolik o r so se m ogli. Z birali so član arin o in prispevke, v p o treb i priskočili n a pom oč r o ja kom v n adlogah in n esrečah, p rire ja li zabave, a k ljub tem u je bilo d elo v an je k lu b a p re c e j sk ro m no. Delo je bilo otežkočeno, k e r nim am o lastn e streh e. R o jaki so pa ra z tre se n i vsepovsod in jih je težko sp ra v iti sk u p aj. Vsi d osedanji odbori (n a jd a lje je p red sed n i koval ro ja k D anilo K reševič) so se tru d ili zb ra ti čim več d e n a rja, d a se p rej ali slej postavi Slovenski dom, ki je ž e lja vseh tu k a jš n jih Slovencev. L eta 1966 je bil izvoljen nov odbor, ki ga sesta v lja jo F ra n c Ž okalj, predsednik, in o d b o rn i ki A. M eglič, R. F abčič, A. Ivančič, N. K odele, F. L ovrenčič, A. H o rv atin, S. K lem ze, I. K ovačič. Ta odbor še vedno u p ra v lja n aš klub, ki im a 130 članov. S trm oglavo v z tra jn o stjo so se v rgli n a delo za Dom. M oram o om eniti, d a je skoro polovica odbornikov obrtn ik o v in p o d jetn ik o v, ki so vešči stavbin stv a, in p rav te j okolnosti je p rip isati d e js t vo, da klub ta k o pogum no k o ra k a svojem u cilju S lovenskem u dom u n ap ro ti. P rv a stv a r je b ila: postav iti klub n a trd n e p rav n e tem elje. Z ato so klub v sm islu zakonskih določil re g istrira li k o t Club In c o rp o ra te d, da je s tem klub postal p ra v n a oseba, ki m ore p ridobivati im ovino in sploh izv ršev ati vsa poslovna op rav ila po svojih organih. Ko je bila ta p la t u re je n a, je klub s p rih ra n ki in prispevki septem b ra 1967 kupil stavbišče, dva bloka s površino 100x200 čevljev za $ T a k o j, ga je p repisal n a Slovenski klub k o t lastn ik a. Stavbišče leži v 41 Y oung S tre e t, W est H indm arsh, v bližini S outh R oad, glav n e pro m etn e m a g istra le sev er-ju g blizu m estn eg a središča. L eta 1968 je bilo m nogo posla za stavbeno dovoljen je, k e r je bilo p o treb n o re š iti ra z n e p ritožbe sosedov, ki so stav b i n asp ro to v ali iz k a k ršnih koli razlogov. Ko je bilo stav b en e d o v o ljen je tu, smo n a p rav ili cem entn e te m e lje za vso stavbo. L etos pa smo postavili še stran išča, skladišče, um ivalnice, vse po odobrenem n a č rtu, >n v p eljali tu d i e le k triko, vodo in k analizacijo. K lub g rad i sam o za d en ar, kolikor ga i»«a iia razpolago. Č lani o d bora v e č k ra t priskočijo n a pomoč z b rezo b restn im posojilom, a d e n a r se v rn e, čim se kaj n abere. Lan&ltega le ta je v adelaidski bolnici um rl dolgoletni član k lu b a F ra n c š te flič, po ro d u iz Z gornje K u ngote n ad M ariborom, živel je v Gawle rju v Ju žn i A v straliji. V svoji oporoki je p o stavil Slovenski klub v A delaidi za svojega dediča, ki jo s tem postal lastn ik zem ljišč in napol izdelane hiše. 7, n a d a ljn jim i prispevki in z zapuščino F ranca S tefiiča bom o lahko postavili tu d i zu n a n je stene in s t eho, da bo do konca p rih o d n jega leta če bo šlo vse po sreči Slovenski dom v A delaidi res pod streh o. V elika v z tra jn o s t odbora, sodelov an je članov in vseh ro jak o v n as n a v d a ja s trd n im u p an jem, d a se bodo naše želje in p rizadevanja tu d i uresničila. KO PRIDEM ZVEČER Srečko K osovel K o pridem zvečer ves truden od dela, tihe in trudne so moje oči, v duši čutim to veliko stavbo, ki jo gradijo delavci, v duši čutim vse ljudi. Vse roke, ki delajo in trudne zvečer omahujejo in trudne, trudne zaspe, tihe se sklenejo v sanje noči; tihe odprejo se v dalje oči, da je mirno in dobro srce. 264 Misli, Septem ber, 1969

11 ZALITA PLAT ZVONA Ja n e z P ristov, VIC. Z ŽA LO STN IM IN P O T R T IM srcem m islim na članek D ru g a p la t zv o n a, ki g a je nap isala nepodpisana Slovenka. Zdaj vem, da je tak o daleč Prišlo, da so žene p o stale sužnje svojih mož. Zares žalostno! N e poznam nobene tak e, p a že morajo b iti, ko se je tak o bralo. K je r ste, uboge revice, p ošiljam vam svoje (sočustvovanje. K ako Se. je v te h letih sv e t obrnil! Ko smo p rišli v A v stralijo, je bilo slišati, da so tu k a j m ožje sužnji svo j ih žen. T udi o tem nisem iskal veliko dokazov, slišal sem tak o govoriti. Po m ojih skrom nih m islih je bila Slovenkin a d ru g a p la t zvona nekoliko u b ita. N ič k aj b lagoglasno ni zvenela. N e bom rekel, da je bila p rv a Zelo blagoglasna, lahko je bila tu d i ta m alo počena- Z alivati razpoke n a u b itih zvonovih gotovo ni ahka stv ar, do p rv o tn ega blag o g lasja boš težko Prišel. V en d ar je bolje poskusiti to, k o t zm etati ubite zvonove m ed staro železje. Bom povedal zgodbo, da se pokaže, kako se to n ared i. K m alu ko smo prišli v A v stralijo, je m ojem u P rijatelju pobegnila žena. P reselila se je k nekejttu L ahu. M ed okupacijo se je dom a d ru žila z Ita - Jani in se n au čila jezik a. To ji je zdaj p rav p rišlo. O p rijela se je L aha. Mož je bil do k ra ja obupan in p o trt. Ja z sem ga tolažil, kolikor sem m ogel. N apovedal sem m u, ~a se bo žena km alu n av eličala p risk u tn e g a tu jc a ln P rišla n azaj. R azjezil se je in z a trje v a l, da je nikoli več ne vzam e pod streh o, vsega je konec., az sem pa le še p rig o v a rja l: D rži stanovanje m lepo m irno čak aj. N e u g a n ja j lju b o su m n o sti in Pazi nase, da se kam ne zaletiš. To bi potem stv a r se vse bolj pokvarilo. N azad n je m e je le ubogal. Res ni bilo tre b a zelo dolgo čak ati. Po n ekaj Mesecih je dobil od žene dolgo pism o, polno ke- anja in dobre volje. P o p rav iti hoče krivico in zm o- 0 ali sme p riti n a z a j? P rizn ala je, da oni L ah 1 več tak o sladak k o t je bil od začetk a. Celo to Jl je povedal, da im a dom a družino in bo km alu Prišla za njim. V tak em položaju ona ne m ore ^ec o stati p ri n jem, sam o toliko bo še počakala, a dobi od m oža pism o z vabilom... P rija te lj je pism o p reb ral, p re b ra l več ko enj ~~ srce se m u je ta ja lo od g in jen o sti. T akih ^epih besed ni nikoli slišal iz u st svoje žene, kate- 0 Je. sicer poročil zares iz ljubezni. Ko je stv a r re m išljal, se m u ni zdelo preveč m oško, da bi Misli, Septem ber, 1969 k a r o dpisal: L ju b a žena, p rid i ta k o j! M u bodo r e k li šlap a in tu d i žena bo lahko tak o m islila o njem. P re d e n je vzel pero v ro k e, si je n ared il pogum a s polovico g alo n a plonka, potem je pisal. N aj le k a r ta k o j p rid e, vse je pozab ljen o, vse o d puščeno, nikoli ji n e bo nič očital. Ž ena je s p recejšn jim nem iro m čak ala p ri L a hu, če bo sploh dobila odgovor. Ko je p a pism o prišlo in bilo tak o ginljivo, je sp ra v ila re č i skupaj in tiho odšla, še v uh m e p iš n i re k la L ahu. Mož je m ed tem lepo pospravil stan o v an je, vse počistil in okrasil s cvetjem. K upil je do b reg a v in a in p rip ra v lje n čakal. T isti večer, ko je izraču n al, da m ora o n a p riti, je skuhal dobro v ečerjo in sklenil, da bo tu d i posodo še sam pom il. To je sicer delal vse od poroke n ap rej. Ž ena je p rišla in m u p a d la okoli v ra tu. P o novila je k esanje in o b lju b o : N ikoli več p roč od teb e, lju b i m ož! M orda je n a tih em p rista v ila : vsaj ne s kakim p risk u tn im L ahom, p a m oj p rija te lj ni im el posluha za k ak šn e z a h rb tn e misli. A li n a j m u rečem o : šlap a! N e bi p riporočal. N i bila sam a z a lju b lje n o st v zakonsko ženo, m oral je biti tu d i p am eten p re m islek. Bogve, k aj bi bilo z ženo, če bi j i odrekel sp rejem? K am bi se d ejala, ko j i p ri L ah k u n i k a zalo o stati? In k aj bi bilo z n jim, če bi se n e hotel z ženo p o b o tati? O dgovora n a eno in drugo v p ra ša n je g a je bilo strah. In ne b rez razloga. Izkazalo se je p recej le t je že od ta k r a t da je dobro naredil. Se vedno živ ita sk u p aj, re s s ta oba nekoliko n a tr n ju, skrbno se o g ib ata vsake besede, ki bi m ogla p o m en iti spom in n a tisti dogodek. O ba skrbno p azita, da ne p rid e do p re p ira in p rič k a n ja, vsak skuša dru g em u u stre č i v razn ih okoliščinah. T rdno sem p re p rič a n, d a n e ena ne d ru g a p la t te g a zvona ne bo počila in pokazala usodne šp ra n je. J e p a s tv a r tak a, da bi vse to lahko bilo tu d i brez tiste g a pobega k L ahu in p o zn ejšeg a k esan ja. Ko bi se zakonski p ari p o p rej ali p a že u zak o n u dobro spoznali in se p ošteno dom enili, z a k aj in čem u se ženijo, bi n e bilo tr e b a k rp a ti in zaliv ati ne ene ne d ru g e p la ti zakonskega zvona. P ra v d o b er dež sm o im eli, je re k e l k m et upokojencu, ko sta se n ašla v gostilni. K a r vidno leze vse iz z em lje. Bog p o m ag aj! je vzkliknil upokojenec. Vse leze iz zem lje, praviš,? D a bi le ne p rilezla iz zem lje tu d i m oja žena, ki sem jo oni dan k a r ra d dal p o g reb n ik u čez! 265

12 Izpod Triglava D VE R A ZSTAVI O K R A SU so p rired ili v L ju b lja n i v p ro sto rih e tn o g ra fsk e g a m uzeja. E n a se je im enovala na k ratk o T ržašk i K ras, d ru g i so dali im e K rašk a hiša. Obe razsta v i s ta im eli nam en pozvati odgovorne lju d i k zaščiti K ra sa in n je g o vih n arav n ih zanim ivosti. R azstavi sta n a sta li s sodelovanjem znastv en ik o v iz S lovenije in T rsta. V zb u jali sta zan im an je n a obeh stra n e h državne m eje in p rite g n ili udeležence od tu in tam. D O L E N JS K I L IS T, ki iz h a ja v N ovem m estu, je n adavno začel s posebno prilogo D olenjski ra z g le d i. P rilo g a je posvečena d o g ajanjem m ed lju d m i n a D olenjskem, ki se sm a tra jo za v red n a, da se ne u to p ijo v p o zab ljen je. M ed drugim p rilo g a opisuje arheološke n a jd b e ob K rki, ki p ričajo v sta rih in p ra s ta rih p rebivalcih teh k ra je v te r o n jih o v i sto p n ji k u ltu re. VSAK M E SE C ENO ISK R O p rin a ša znani m ladinski list O G N JIŠČ E v K opru. L etos v ju liju je Is k ra ta k a : Če odpreš u sta, m o rajo besede v e lja ti več k ak o r molk. (A rabski p reg o v o r.) S vetu p rim a n jk u je tišin e. K akšna sp rem em b a bi bila, ko bi vsakdo govoril le p rem išljen o in po p o tre bi. K oliko m anj bi bilo h ru p a, b ah aštv a, laži, pred zn ih sodb. K ako nam m ora biti žal z a m oža, ki poroči klepetavo žensko, žal nam m ora b iti za skupino potnikov, ki m o ra p re n a š a ti b ahavega sopotnika... A li m oje besede d ejan sk o v e lja jo več ko t m olk? A li sem se v p rašal, če m orda ne u ta p lja m d ru g ih v p reo b ilju b e se d? N I MI V S E E N O je naslov pesm i, ki jo je zložil in objavil v SO D O BN O STI m ladi T one K u n t n e r, pesnik š ta je rs k e g a k m eta v Slovenskih goricah. T ak a je : N i m i vseeno če k m e t o b u p u je ob b o g atih letin ah ni m i vseeno, če delavci ne vedo za svoje pravice ni m i vseeno če to liko in toliko n aših lju d i o d h aja v tu jin o s treb u h o m za kruhom. N i m i vseeno, p re k le to! V seeno m i je če se gospod pred sed n ik razp o čijo od debelosti. škandale. S toletnico Jak o p iča slavim o s spom inom n a poru šen i m o jstro v pavilion. In v rs ta izv rstn ih koncertov, slikarskih razstav, g ledaliških in film skih p re d sta v p o sta ja ž rte v naše b rezbrižnosti. K je je n a ša k u ltu rn a zav est in k je je duhovno p re b u je n i človek? N ekoč sm o ponav ljali m isel, da bodi k n jig a cen ejša od k ru h a. In d an es? Zdi se, da se sram u jem o te g a gesla... V M A R IB O R U SO ZBO ROV ALI v ju liju p et dni p isate lji alpskih dežel. Bilo jih je 140: Ita lija n i, Š vicarji, N em ci, F rancozi, A v strijci, Jugoslovani. G lavna je z ik a za p re d a v a n ja in razg o v o r sta bila nem ščina in slovenščina. V si re f e ra ti v d ru g ih je zikih so m orali biti prev ed en i v ta dva. Iz Švice se je udeležil sre č a n ja tu d i p isa te lj R a ttk i, ki je zb orovanje pozd rav il v im enu p isateljev, ki še pišejo v reto ro m an sk em jezik u. Od Slovencev so p red av ali A n to n S lodnjak, M ira M edved, d r E tik P ru n č s K oroške in še n ek ate ri. D R U Ž IN A V L JU B L JA N I je zap isala: Zgodovinski razv o j je povzročil, da so S rbi in H rv a ti danes ločeni po veroizpovedi. In k lju b luči K ristusovi, ki se z n jo p o n ašajo eni in dru g i, vem o, kako lahko vzplam ti sovraštvo m ed n jim i, v ečk rat o pravičevano z lju b eznijo do la stn e g a naro d a. Čini več bo v obeh p ristn e g a K ristu so v eg a duha, tem laže se bodo sporazum evali v zem eljskih zadevah. Iskrenost, strp n o st in p rip ra v lje n o st za dialog jim bodo o lajšali so žitje, ko je jasn o, da jih je Bog u stv aril za sosede d ru g drugem u. M A R IB O R SK E ŠO LSK E S E S T R E letos p ra zn u jejo stoletnico svoje redovne družbe. Po zaslugi škofa Slom ška je to edina redovna d ružba, ki je n a sta la n a slovenskih tleh. K m alu se je razširila daleč preko m ej Slovenije. Im e pove: prvi nam en jim je bil in je : pouk v šolah. D anes p o u čujejo v A v striji, Ita liji, A frik i, obeh A m erikah le dom a ne sm ejo v šole. V Sloveniji si n a la g a jo d ru gačne posle, ki niso ravno šolski, gotovo pa vzgojni. N iže doli, p ra v globoko n a ju g u, so pa zelo dobrodošle tu d i po bolnišnicah. Z anje izraz b ra tsk i ju g v Ju g o slav iji ni le poetičn a licenca... V D O B R N IČ U T R IJE P E R P A R JI, N ace, M a rija in P epca, vsi sta ri, še dobro pom nijo, k aj s o jim sta rši pripovedovali o šk o fu B arag u. N ejp rej je povedal svoje spom ine N ace. P o tem se je M a V IS T I Š T E V IL K I SO D O B N ST I je zapisal rija o b rn ila k sestri in re k la : Se še spom injaš, neki B.S.: In zdaj še tisto m alo, k a r se dogaja Pepca, k o lik o k rat so nam m ati z a trje v a li: B araga v k u ltu rn i sferi (v S loveniji) počasi krn i. S redstev je svetnik! R azglasili ga bodo za sv etn ik a, ko ne ni, zan im an je pa počasi usiha. Pičel obisk P re g lje bo nobene b ližn je žlah te več, da se ne bodo p re ve razstav e sodi m ed p rav e in resn ičn e k u ltu rn e vzeli in bahali z njim. (D ružina) 266 Misli, Septem ber, 1969

13 P E Š NA B R E Z JE! je klical oglas v D ružini za dan 4. ju lija. M ladina vabi. Odhod izpred cerkve v š t. V idu v L ju b lja n i ob tre h z ju tra j. T rad icio nalno ro m anje. Iz o d d aljen ih k ra je v se p rid ru ž i jo v K ra n ju ob sedm ih. N a B rezja h ro m arsk a m a ša ob en ajstih, n ato p ro g ram razn ih skupin p red cerkvijo. V sako leto nas je bilo več P rid ite. G A ŠPER D ERM O TA je bil opern i pevec in član Slovenskega o k teta. P ostal je ž rte v pro m etn e nezgode. D ne 3. av g u sta se je p eljal s svojim avtom skozi Št. Vid na G orenjsko. B lizu M edna m u je zastavila p o t p ija n a ženska. Zavil je n a levo in se zaletel v d ru g avto, ki m u je p rih a ja l n asp ro ti. Bil je ta k o j m rtev. P E T D E S E T TISO Č K M E T IJ v Sloveniji kliče Po strokovno izobraženih km etih. To je prišlo v za vest oblastem v republiki. Spoznale so, da je dolgoletno z a n e m a rja n je um nega p o ljedelstv a rodilo usodne posledice. Z daj p rav ijo, da bodo skušali z a m ujeno n ad om estiti. D eset obsto ječih km etijskih šol tem u nam en u ne z ad o stu je. N a h itro roko bodo uvedli km etijsko-gospodarski pouk v učni n a č rt n ek aterih osem letk. Izrecno sta o m en jen i osem letki v P o d č e trtk u in v p rek m u rsk i T išinji. N E K I JA K K O PR IV C se je b ridko pritožil V lju b ljansk em D ELU n ad b rezbrižn o stjo oblasti v zadevi slovenskih delavcev v tu jin i, zlasti v N em čiji. N iti ni p rav znano, koliko je teh delavcev. Navaja se število m ed 200,000 in 400,000. K ajšele, da bi kdo vedel o n jihovi razpoloženosti do režim a dom a! P a to š eni tak o hudo po K oprivčevo. ^ ujše je, da je C erkev poslala z a tem i delavci samo v eno nem ško m esto 8 duhovnikov, da skrbe za ju goslovanske delavce. C erkev in sovražne em igrantske skupine so zasule naše lju d i s preko sto različnim i listi. N o, lju b i ro ja k K oprivc, tako hudo p a tu d i ni! D a im a s tra h velike oči, v elja tu d i zate. Vem o, da k opriva peče, p a ti si opekel sam ega se b e! R EK O ŠČAVNICO V SL O V E N SK IH goricah ln n jen o dolino je n u jn o tre b a re g u lira ti. O dgovorni p redstavnik i oblasti so zborovali v R adencih Se d o g o v arjali za posp ešitev p rip rav. G re za r e šitev k ak ih 20,000 h ek taro v orne zem lje, ki ji p o gostne poplave d elajo silno škodo. Izkopali bodo koli 160 odtočnih kan alo v in zg rad ili n ad sto mostov. S troški bodo n a ra sli n a n a jm a n j 70 m ilijon v novih d in arjev. D ela bo vodila V odna sk u p in a D rava - M ura - M aribor. NA LOKVICI P R I M E T L IK I so im eli lepo slo- Vestn o st v n edeljo 10. avgusta. Š kof dr. L enič je blagoslovil novo cerkev, ki je zn am e n ita zlasti za m isli, S ep tem b er, 1969 rad i dveh staro d av n ih kipov n a o lta rjih. To s ta kipa M arije T ro šta ric e in sv. Ja n e z a K rtsn ik a. O ba kipa slovita m ed u m etn o stn im i zg odovinarji k o t edin stv en a n a Slovenskem in tu d i dru g o d po EVropi. Izd elan a sta bila p red več sto le tji. PO V SEJ SL O V E N IJI in čez n je n e držav n e m eje je silno završalo, ko je B elgrad, ozirom a zvezni izvršni svet, dne 24. ju lija odklonil o d obritev d e n a rja za zgradbo ceste Št. Ilj N ova Gorica. Že dolgo se je govorilo o te j cesti in vse je bilo p rip ravljen o, razen d e n a rja. Slovenci so posebno o g orčeni zato, k e r je bilo posojilo o d k lo n jeno pod predsedstvom Slovenca, M itje R ibičiča. Po vsej Sloveniji so se v ršili p ro te stn i shodi in se sp rejem a le resolucije, p a tu d i poedine delegacije so bile poslane k R ibičiču z nalogo, da m u podrobno razlože u p ravičenost silnega ra z o č a ra n ja m ed Slovenci. L JU B N O V S A V IN JS K I D O L IN I je bilo tu d i letos 3. avgusta prizorišče v sak o letn eg a flo sarskega bala. Več tisoč lju d i se g a je udeležilo. U pok o je n i flo sa rji so peli s ta r epesm i in pripovedovali zgodbe iz živ ljen ja n ek d an jih flo sarjev. N ekoč so bili flo sa rji skoraj noč in dan n a vodi od Luč v S avinjski dolini do Č rnega m o rja. L ju b en čan A lbin Ju v an je n a js ta re jš i še živeči flo sar. Svojih 50 le t je gonil veslo od Luč do P ožarovca. VAS M E L IN C I V PR E K M U R JU je p raznovala izreden praznik. L etos so im eli ta m k a r tr i novomašnik,e. N ove m aše so bile zad n jo ned eljo v ju liju vse tr i n a e n k ra t. To se prav i, da so k o n - celebrirali. L ju d je so drli skupaj od vseh stra n i, da so počastili ta k izreden p raznik. T rd ijo poročila, da se je n ab ralo do 15,000 vernikov. V SPOM IN NA OBISK ŠKOFA D R. JAN EZA JENKA D ARUJEM O Z a ^ S i o u e n i k Po & 10: Jo že M arinč, L u cijan K os, dr. M. C olja, M irko B renčič; $ 6: T om až M ožina; $ 1: A n g ela Dodič. Z b ran a v so ta za novo pošiljko je zd aj $ 287. O dpošljem o, k a d a r bodo sk u p aj 4 sto tak i. P rip o ročam o! 267

14 HELEN KELLER: ZGODBA MOJEGA ŽIVLJENJA vzvišen c il j: kako p o sredovati nam gluhim in vm es sm o bili še slepi enako p o zn an je in u živ a n je lepot sveta, k a k o r je to dano lju d em z n o r m alnim i očmi in ušesi. M oram reči, da se jim je v saj k a r se m ene tiče p recej posrečilo. P rired ila M a rija N., M elbourne X V III. Ob doseženih uspehih v new yorški šoli sem si X V II. trd o v ra tn o ubila v glavo sklep, d a pojdem v višjo šolo, ki se ji je reklo kolegij College. To je zare V s visoka šola, že p rav p ri univerzi. Seveda so P O L E T JU L E T A 1894 je prišlo do o d ločit ve, da pojd em v višjo šolo za glu h e v N ew Y ork. O dšla sem potem v o k to b ru in gdičn a Sullivan je šla z m enoj. T am so se šolali g lu h i v boljši izgov a rja v i in b ra n ju z ustn ic govorečega. O bojega sem se učila tu d i ja z, p o leg te g a sem im ela za p red m et u č e n ja aritm etik o, zem ljezn an stv o, p a še dva je z ik a : fran co ščin o in nem ščino. znanci in p rija te lji te j m oji n am eri n a vso m oč n a sprotovali. K ako n aj slepo in gluho dekle tek m u je n a tak i šoli z n o rm alnim i učenci in učenkam i? Ja z sem p a v z tra ja la. Še tak o zah te v n a sem bila, da nisem m a ra la iti v kolegij, k je r so se šolale sam o dekleta. H otela sem v šolo, k je r so se učili zlasti fa n tje. U iteljica n em škega je z ik a je zn ala ročno a b e K ončno sem zm agala in vpisala sem se v tak o cedo in m i je nem ščino črkovala n a roko. K m alu šolo, seveda je m o rala z m enoj gdična Sullivan. sem p o zn ala lepo število nem ških besed in z u čiteljico sva se začeli po nem ško p o g o v arjati. Po K raj se je im enoval C am bridge. R azum e se, da p ro fe so rji n a tem zavodu niso im eli p rav nič izk u šn je, kako p red av ati n en o rm aln im dijakom. Za n ek aj m esecih sem razu m ela že vse, k a r m i je č r kovala. še p red en je m inilo leto, sem že tu d i začela b ra ti nem ške k n jige. P ra v všeč m i je bil W ilhelm p red m ete sem si vzela: angleško zgodovino in lite ra tu ro, nem ščino, latin ščin o in aritm etik o. K Tell. sreči sem bila že zelo dobro izvežbana v an g leščini. L ahko bi bila sledila p red av an jem, če bi m o S fran co ščin o sem im ela m an j sreče. U č ite ljica ni z n a la ro čn e azecede, da bi m i fran co sk e b e g la slišati. T ako je pa m o rala p ri vseh učn ih u ra h sede črkovala v roko. M orala sem jih z o tip an jem sedeti poleg m ene gdičn a Sullivan in m i n a p re j in ra z b ra ti z n je n ih ustn ic, ko jih je izg o v arjala. To n a p re j črk o v ati v roko, k a r je p ro fe so r govoril. je bilo pa jak o težko. V en d ar sem po m esecih že V sakdo si lahko m isli, kako n ap o rn o je bilo zan jo tu d i fran co sk e k n jig e b rala. D obro g o v o riti v k a to opravilo, to d a v ršila g a je vseskozi z neskončno te re m koli je z ik u p a k a r nisem m ogla v ta k i m eri, p o trp ežljiv o stjo. da bi bili u č ite lji zad o v o ljn i in ja z z njim i. M enda smo si postavili cilj m o jeg a šo lan ja p re visoko. V časih se me je lotevalo m alodušje, ali u č e n je zem ljep isja ali zem ljeznanstv a m i je vedno sp e t dalo pogum a. R ada sem se učila o vetrovih, ki p ih ajo od štirih s tra n i sv eta, o oblakih, ki se dvigajo iz vode visoko pod nebo, o rek ah, ki re ž e jo svoje stru g e globoko v doline, o g o rah, ki ra s e jo v vis iz svojih globokih koren in. Posebno sem občudovala človekove n ap rav e širom po sv e tu in P ra v vsega, k a r so govorili p ro fe so rji, p a g d ičn a Sullivan le ni m ogla p o sred o v ati m eni s pom očjo ro čn e abecede. K njig e, ki so jih im eli drugi d ijak i, m eni niso m ogle služiti. N u jn o sem p o tre bovala knjig, ki bi im ele vzbokle črk e, ki bi jih lahko o tip ala in p repoznala. T oda tak ih k n jig ni bilo dobiti. M oji p rija te lji v L ondonu in F ilad elfiji so jih p rip ra v lja li n alašč zam e, ali n ap red ek je bil počasen. P ro fe so rji so se počasi n av ad ili n a m oje n ejasn o iz g o v a rja n je besed in sm o se p rim tak o spoznavala, d a im a človek lahko v o b lasti sile, erom a dobro razum eli. K ljub vsem u n apred k u ki so sam e po sebi m očnejše od n jeg a. p a v šoli nisem m ogla dovršiti nalog, zelo veliko Jako ra d a sem se šla s p re h a ja t v čudoviti dela sem m o rala potem o p rav iti dom a n a pisalni C en traln i p ark v N ew Y orku. T a p a rk je bil zam e bolj zanim iv k o t vse d ru g e n a p ra v e v velikem m e stu. N ikoli se nisem m ogla n av eličati o tip av an ja tako različn ih ra stlin v n asadih in razn ih u m e t nih n a p ra v vsepovsod v ogrom nem p ark u. N a p ra v ljali smo p a tu d i izlete v okolico. U č ite lji in u č i stro j. G dična Sullivan mi je b ra la iz učbenikov ponovno in ponovno in ta k o sem si s težavo prisv o jila učno snov in se p rip ra v ila za izpite. N orm alni lju d je nim ajo pojm a, kako zam uden in dolgočasen je te v rs te pouk za u č ite lje in p ra v tak o u čenje za dijaka. K lju b vsem težavam sem izp ite dosti teljice v new yorški šoli so im eli p red očm i en sam dobro p restala. (K onec str. 269 spodaj.) 268 Misli, Septem ber, 1969

15 Misli, Septem ber, 1969 MALO TEGA, MALO ONEGA Janez P rim oiič N A J SE D A N ES U STA V IM n a jp re j p ri član ku M irka B renčiča v avgustovi številki M ISLI na zav est n aro d n ega ponosa, k n jig e sam e p a še toliko bolj, ko p rid ejo n a trg. stra n i 249. P rav vesel sem ga bil. S trin ja m se ž X X X X njim, d a bi lahko vsak n aro čn ik n ašel v listu k aj gradiva, n a k a r bi bilo vredno k aj prip o m n iti in n ap rav iti dopis. Le n a ta način bi naše glasilo obogatili in izpopolnili. Z daj se pa oglašajo vedno skoraj isti red k i dopisniki in so tru d n ik i le k je so vse ostale sto tin e bralcev:? P re p rič a n sem, da bi bili mi vsi z urednikom v red p rav hvaležni, ako bi se še d ru g i lo tili dopisovanja. M irku B renčiču lep pozdrav! U pam, da se še spom inja, kako sva p red nekako 10 leti pom oževala sk u p aj v B 2-isbanu. N aj se še v e č k ra t oglasi! X X X Ko sem zapisal besede odlični S lovenci, m i k o t fila te listu p rih a ja n a m isel n a š ro ja k L ovrenc K ošir, ki m u po pravici p rip ad a iz n a jd b a poštne znam ke. P osrečilo se mi je dobiti n jeg o v ž iv lje n je pis in g a bom pokazal v ja n u a r ju n a razsta v i ju g o slovanskih znam k tu k a j v B risbanu. L ovrenc K ošir je bil ro je n v skrom ni km ečki hiši 27. ju lija 1804 v S podnji L uši nad Škofjo loko. V svoji m oški dobi je bil pred sed n ik P o v erjen i štv a za državne raču n sk e iz p ite v Z agrebu. N i dvom a, da je izum p oštne znam ke izvirno njegov. Svojo zam isel je poslal m in istrstv u n a D unaj in priložil tu d i papir, ki n a j bi služil za tisk a n je M IS L I navadno p reb erem že prvi v ečer, ko jih znam k in p rile p lja n je n a pism a. T oda A v strija je dobim. Res so p red ro b n e, k aj n a j berem vse ostale v svoji slepoti K oširjev izum zavrgla. Večere v m esecu? N a srečo m i je n a ponudbo dosti D ne 6. m a ja 1840 je p a A n g lija dala v p ro m et drugega čtiva v slovenščini in angleščini. Tako prvo poštno znam ko, v e n d a r ne po zam isli n ašega sem n a p rim e r pism o iz A m erik e, ki g a je poslal v M ISLI E di Gobec (avgust, s tra n 226), b ral K oširja. K o t izn ajd itelj p o štn ih znam k je zaslovel A nglež R oxland H ill. L ovrenc K ošir se je zavedel že poprej v obeh jezikih. P a je p rav, da g a je zap o stav ljen ja in ga živo čutil. T ru d il se je, da bi sp rejel tu d i u rednik M ISLI v in fo rm acijo vsem tistim m ed nam i, ki m o rd a d ru g ih listov ne berejo. devi. N a sedežu S vetovne P oštne Zveze v Švici se izkazala n jeg o v a p ravica do p rv en stv a v te j za Že v prvem odstavku je p o u d a rje n a v seg a upošte v a n ja v re d n a m isel. so našli izvirne dokum ente, ki d o k azujejo, kako se je K ošir potegoval za u p ravičeno prvenstvo. D o N as Slovence, ki zem ljepisno sicer že sp a segel nj veliko. Le p o k ra jin sk a v lad a v P rag i, t a damo v S red n jo E vropo, sm atrajo n e p ristra n sk i k ra t p o d rejen a D u n aju, m u je zaslugo p riznala. tu jci za n ajb o lj k u ltu rn e m ed ju žn im i slovanskim i T oda to ni im elo m ed n aro d n eg a zn ačaja. Tako narodi. To nam je v čast, to d a še bolj bi to čast tu d i d a n a šn ja G lavna d irekcija pošte, te le g ra fa in zaslužili, če bi ne im eli m ed seboj ro jak o v, ki se te le fo n a v Ju g o slav iji pač zam an poskua u v e lja slovenskega ro d u k a r nekako sram u jejo. N i tre b a viti K oširjevo prvenstvo p ri izum u poštne znam daleč seg ati, p rim ere im am o k a r m ed seboj. A n ke. gleščina jim je lepša od slovenščine! P ozab ljajo, L ju b lja n e od le ta 1941 nisem več videl. Slišim, da je slovenščina izviren jezik, angleščina p a m e d a sto ji K oširjev spom enik p red novo poštno p a šanica g erm anskih, rom anskih in k eltsk ih jezikov. lačo ob lju b ljan sk em kolodvoru, č e je tako, je Le preveč nas Slovence tlači neki neu p rav ičen spom enik gotovo zaslužen. K d o r mi m ore o tem k a j u t m an jv red n o sti, že sam o poročilo o n am e ra v a bolj n atan č n eg a poro čati, n aj m u bo že v n ap rej nih k n jig ah o odličnih Slovencih n am m ora v liti izrečen a zahvala. V em pa, da je Ju g o sla v ija le ta 1948 za 80. obletnico K oširjeve sm rti izd ala serijo štirih V času šo lan ja v C am bridgu je bilo prvič v znam k z njegovo sliko. T ako je re s lepo počastila niojem ž iv ljen ju, da sem uživala en akopravno d ru ščino z d ek leti m oje sta ro sti, ki so videle in slišale. T udi stan o v ala sem z n e k a te rim i sk u p aj v hiši, k je r smo bile k akor dom a. S kupaj sm o se ig rale in zabavale, hodile n a sprehode in se kepale v snegu. N ek a te re m ed n jim i so se n alašč zarad i njeg o v spom in in vsaj v ožjem k ro g u dala p riz n a n je p ravem u izum itelju p o štn ih znam k. X X X V odnikova P ra tik a za septem b er in o k to b e r: 1. T erice pogače, p otice jedo, lanovi Slovencem cekine neso. niene n au čile ročno abecedo in so pogosto nedom estovale gdično Sullivan, da je siro ta m ogla im e ti n ek aj oddiha. Im ela sem p rav lepe čase. 2. G rozdje m asti veseli D olenje, vozi po m ošt b o g ati G orenje. 269

16 URŠKI JE TUREK ODREZAL LASE Piše M ačkova m ati iz P odbrezij N A ŠA VAS PO D B R E Z JE leži v lepi G o renjski, obkroženi z g o ram i: S toržič, K riž n a g o ra, K ofee, B eg unjščica, Stol. V o zad n ju s ta m ogočni T riglav in Jelovica s svojim i m an jšim i grički. S redi vasi se dviga p rijazen h rib ec T abor. N a n je m sto ji daleč naokoli z n an a b o žjepotn a c e rk vica ž a lo stn e M atere božje. Za n je n god n a dan 15. sep tem b ra pošiljam v objavo sliko T a b ra s cerkvijo in n ek aj zgodovinskih podatk o v iz n a še ga k ra ja. C erkvica ni velika, a je lepa in p rav lju b k a. V velikem o lta rju je soha MB. sedem žalosti. M arija sedi pod križem z m rtvim Sinom v n a ro č ju in se d m im i m eči v srcu. N a obeh stra n e h la d je so sten e poslikane s fresk am i. N ap rav il jih je le ta 1958 slik a r Izid o r M ole iz L ju b lja n e. P re d s ta v lja jo M a rijin ih 7 žalosti in slovensko m a te r od sinovega ro jstv a do gro b a. Med n jim i je p a tu d i slik a: na prem ičnem m ostu T u rek d ekletu odreže lase. K daj so cerkev n a T ab ru postavili, n i nič z n a nega. Prvič se m en ja v zapiskih le ta 1502, m o rala je p a sta ti že p re j. P rv o tn o je bil o lta r posvečen sv. B enediktu. N jegova soha je še danes n a g lav nem o lta rju, to d a nad kipom M arije Ž alostne. T a b o r ali o bzidje okoli cerkve so pozidali po le tu 1471, sk o raj gotovo n e p re j. V te m le tu se nam reč o m en jajo prvi ta k i ta b o ri v obram bo p ro ti T urkom. V tistih časih se je n a Slovenskem zelo širilo češčenje M arije Ž alostne, ko so m a te re to liko objokovale otro k e, odvedene v tu ršk o sužnost. Saj zg odovinarji cenijo vseh slovenskih lju d i, ki so jih T u rk i pobrali po naši zem lji, n a 200,000. N i čudno, da je ta b o rsk a cerk v ica dobila soho ŽMB v veliki o ltar. Sam B og ve, koliko solz je bilo p re litih pred n jo in koliko tolažbe dane ta k o strašn o preizkušenim srcem. Z gdba o deklici, ki ji je T u rek o d rezal lase, je pa tak a. Zelo v e rje tn o je, da je resnična. P ri hiši v P o d b rezjah, ki se ji je rek lo, p ri Čiču, je p ro ti koncu 15. sto le tja živela p etčlan sk a družina. Okoli očeta in m a te re se je sukalo tro je zdravih in čilih otrok. N enadom a so T u rk i p rid rlli v vas, ubili očeta in odvedli dva dečka. M ati in h čerk a sta ostali sam i. U boga m ati je u re in u re p re jo k a la in p rem olila v cerkvi n a T abru. H čerki je bilo im e U rška. V p o gostni o d so t nosti m a te re je o sta ja la p rep u ščen a sam a sebi. Po deželi je ra z s a ja la nalezljiv a bolezen in se o glasila tu d i v P o dbrezju. M ed prvim i je zbolela U r ška. M ati ji je streg la, p a tu d i veliko m olila zan jo. U ršk a se je bala sm rti in oblju b ila M ateri božji n a T ab ru svoje lepe lase, ako ji izprosi zdrav je. Res je km alu ozdravela. Z izpolnitvijo obljube je pa od le ta do le ta odlašala, težko ji je bilo žrtv o v ati svoj edini okras. Bilo je že n a tem, da bi n a o b lju bo čisto pozabila, da je ni k izpolnitvi p risilil s tr a šen dogodek. TABOR S C E R K V IJO Ž A L O STN E M A TER E BO ŽJE 270 M isli, Septem ber, 1969

17 T urki, ki so n e k a j časa m irovali, so n en ad o ma sp e t u d rli v deželo in se n aglom a bližali K ra nju. V elik k res n a Š m arjetn i g o ri je oznanil Podbrežanom, da se bliža k ru ti sovražnik. H itro bo odgnali živino v jelovške gozdove in sp rav ili zaloge živeža za že sto ječ zid n a T ab ru. P rip rav ili so se n a obram bo. U rška, ki n i ra č u n a la s tako hitrim prihodom T urkov, je skušala čim več stv a ri odnesti iz hiše. N avezala si je veliko rju h o n a j potreb n ejšega in se n a m e n ila n a T abor. Ko je sto pila na p rag, so se že pojavili prvi tu ršk i k o n jen ik i 'o za srečno re šite v jih je U ršk a sp letla v kite v vasi. U ršk a je odvrgla to v o r in stek la, k a r so jo nesle noge. Z zadnjim i m očm i je p rite k la n a p re mični m ost, ki je vodil preko ja r k a okoli obzidja. T urki so bili že tik za njo. P rav n a m ostu jo je eden zgrabil za razpuščene in p ro sto v ih rajo če lese, d ru g je m ahnil po n je j s sab ljo, p a je zadel samo lase in jih gladko odrezal tik glave. V istem hipu so bram bovci potegnili U rško skozi železna v ra ta v tabor, m ost p a spodm aknili. U ršk a je bila rešen a, T u rk a sta telebnila v globoki ja re k pod m ostom. Ko so T u rk i po n eu sp ešn em n apadu odšli, so dom ačini našli T u rk a m rtv a v ja rk u. Še vedno je eden držal v roki U rškine k rasn e lase. V zah v a lo za srečno rešitev jih je U ršk a sp letla v k ite in jih v lepem okvirju obesila v cerkev n a T abru. U stno izročilo trd i, da so dolgo v rsto le t p ričali tam o n en av ad n i rešitv i p red T urki. U ršk a in n je n a m ati sta bili odtlej n ajv eč ji dobrotnici cerkve n a T abru. Zdi se, d a je to ostalo pri hiši tu d i po n ju n i sm rti, š tiri sto le t p o zneje je pri čiču u m rla p o sestn ica A n a P e rn e in vse svoje im etje zap u stila tab o rsk i cerkvi. Iz te zapuščine so kupili sed an ji tab o rsk i veliki zvon, ki m ogočno odm eva po vsej n aši župniji. V ztrajn o nas vabi k zaupnem u češčenju Ž alostne M atere božje. MOJE ROMANJE V LEMONT, ILL. Iv anka K ariž, U SA. ŽE SO MIMO T R IJE M E SE C I, o d k ar sem se začasno poslovila od Sydneya. H v ala B ogu, v Združenih državah se k a r dobro počutim. T u je vse zelo dom ače, člo v ek težko v erjam e, če sam ne doživi. Za danes hočem m alo po v ed ati o ro m a nju v L em ont, ki m u p rav ijo tu d i A m eriške B rezje. Za ro m a n je sem se p rid ru ž ila članicam clevelandske Zveze o ltarn ih d ruštev. One so p rired ile rom anje. N e m orem p o p isati lepote, k i sem jo n a tem ro m a n ju doživela. O dpeljali smo se n a tre h avtobusih. P ot je bila p recej dolga, p a smo si jo sk rajšali z m olitvijo in p etjem M arijin ih te r dru- Sih pesm i. Popoldne ob 4h smo dospeli n a cilj. Občudovala sem ta lepi k ra j, ki se zdi človeku k o t zem eljski ra j. Po k ra tk e m okrepčilu smo ta k o j začeli z rom arsk im i pobožnostm i. O pravili smo križev pot, im eli sv. m ašo in potem p rocesijo z lučkam i k lu ršk i votlini. V es p ro sto r je bil č a robno razsv e tlje n z rdečim i lučkam i. P ren o čev ali smo v ro m arsk em dom u. D rugi dan nam je m aševal g. F ra n c U rb a n ija 12 A rg en tin e, ki je bil na obisku p ri starših v C levelandu. šli smo tu d i v pro cesiji n a gro b ra jn e g a škofa G re g ro rija R ožm ana in n a n j položili cvetje. Popoldne so bile p ete lita n ije v sam ostanski k a peli. N ato smo šli v p ro cesiji v rožniv en sko dolino ln opravili pobožnost k ro n a n ja F atim sk e M arije. ^ isli, Septem ber, 1969 K ro n a n je so letos opravile žene iz clevelandske žu p n ije sv. L ovrenca. V sako leto opravi to d ru g a župnija. N e m orem popisati, kako lepe slovesnosti so se v rstile d ru g a za drugo. Ko je bilo tre b a vzeti slovo od te g a p relep eg a ro m arsk eg a k ra ja, smo bili tako g in jen i, da smo kom aj še m ogli peti. P ri pesm i Z daj zvonovi zazvonite v slovo so nam g la sovi sk o raj do k ra ja odrekli... Ob pol desetih zvečer sm o odpotovali. N ihče ni bil tru d e n, tu d i glasovi so se nam v rn ili in dom ala vso noč smo sp et m olili in prepevali. Dom ov smo srečno dospeli ob pol sedm ih z ju tra j. N ikoli te g a ro m a n ja n e bom pozabila. Isk re n pozdrav ro jak o m v A v straliji! U pam, da se bom o k m alu sp et videli in se bom ta k o j p ridru žila pevskem u zboru v Sydneyu. N a svidenje! O pozorilo p e v c e m! M ešani pevski zbor pod vodstvom g. K lakoč e rja im a sedaj pevske v a je vsak p etek ob 7:30 zvečer V sestrski hiši v M e rry lan d s. S edanji, n e k d an ji in novi pevci v ab ljen i in dobrodošli! N aslov je : vogal M errylands & W arw ick Rds. P. V alerija n. 271

18 KAJ SE VAM ZDI O KRISTUSU? Ga Philippi ČIGAV SIN JE? (Mat. 22,42) Vernim katoličanom je odgovor lahak. Vendar se je bati, da Kristusa premalo poznam o in malo vem o o njem. Pozabili smo. Prav bo, če ponovimo vsak mesec nekaj, kar so evangelisti o njem napisali. Poznanje Kristusovega življenja in delovanja bo poglobilo našo vero vanj. Besedilo evangelijev imamo tu spodaj na levi strani, na desni pa pojasnila k besedilu, da nam bo laže razumljivo. Priložena je zemljepisna karta Palestine, da lahko sledimo, kje se dogodki evangelijezv vršijo.. M T Tabor N a im * O v # \ Seythajeolis Aenon* P e ila g Stbatu Dg' j ± isiom- C r / Ai* 4«MiZ fljappa 'T * P h u a a lis N lc o p o lis B * * J Jeric>Y> Emmaut* Ce pravimo, da smo Kristusovi Kristusa kar najbolje poznati! moramo Hebron J E Z I 'S P R E D P IL A T O M SO D B A P R E D R IM S K O O B L A S T JO ln vstala je vsa m nožica in ga p eljala zv ezan e g a od K ajfo v e Kise v sodno hišo in ga izročila Pilatu. Bilo je zgo d aj z ju tr a j; sam i niso šli v sodno hišo, d a bi se ne om adeževali in tako sm eli jesti velikonočno ja g n je. P ila t je to re j prišel k n jim ven in rekel: K a k šno tožbo im ate zo p er te g a člo v ek a? O dgovorili so m u: Ko bi ta n e bil hudodelec, bi ti ga ne bili izročili. Pilat jim je rekel: V zem ite ga vi in ga sodite po vašem zakonu. J u d je so m u odgovorili: Mi ne sm em o n ik o g ar u sm rtiti. T ako se je spolnila beseda Jezu so v a, s k a te ro je n aznanil, k ak šn e sm rti bo um rl. Bilo je zgodaj z ju tr a j ve lik i p etek. V elik i duhovnik K a jfa je gotovo že p re šn ji večer obvestil P ilata, da im ajo u jeteg a velikega zločinca, k i m ora b iti sm rtn o kaznovan še ta dan, da bodo m ogli J u d je v m iru p ra zn o va ti pasho veliko noč. Želel je tu d i vso zadevo sp ra v iti spod nog, preden bi ju d o vske m nožice zvedele, k a j sc dogaja. Silno se m u je m udilo. K sreči je bil P ilat, n a m estn ik rim skeg a cesarja, tiste dni v Jeruzalem u, drugače je stoloval v C ezareji. Za. pasho-veliko noč je prišlo m nogo ro m a rjev v Jeruzalem, ob ta k ih prilika h je bila vedno nevarnost, da pride do k a k ih dem onstracij. P risoten je m oral biti g o v e m e r s svojim i voja k i. Po zaklučeni obravnavi p red K a jfo m pozno ponoči so Jezu sa razvezali, zju tr a j, za pot p red P ila ta, so ga sp e t u klenili. P red trd n ja vo A n to n ia so 272 Misli, Septem ber, 1969

19 Začeli so ga tožiti T eg a sm o našli, da z a p e lju je naš n aro d in b ran i ce sa rju davke d a ja ti. Pravi, da je on K ristus k ralj. T ed aj je šel P ila t spet v sodno hišo in poklical Je zu sa. R ekel m u je: Ti si judovski k ra lj? Je zu s je odgovoril: Ali praviš to sam od sebe ali so ti dru g i p o v ed ali? P ilat je odgovoril: Sem m a r ja z J u d? T voj n aro d in veliki duhovniki so te m eni izročili. K aj si storil?! Jezu s je odgovoril M oje k ralje stv o ni od te ga sveta; ko bi bilo m oje k raljestv o od teg a sveta, bi se m oji služabniki bojevali, da bi ne bil izročen Ju d o m ; tako pa m o je k raljestv o ni od to d. Rekel m u je ted aj Pilat: T o re j k ralj pa si?1 Jezu s je odgovoril T ako je, k ralj sem. Ja z sem zato ro je n in sem zato prišel n a svet, d a spričam resnico. V sak, kdor je iz resnice, posluša m oj glas. ' P ilat m u reče: K aj je re sn ic a? In ko je to izgovoril, je spet šel ven k Ju d o m in jim rekel: Jaz ne n a jd e m na n je m nob en e krivde. I n ko so ga veliki duhovniki v m nogih zad ev ah tožili, ni J e zus nič odgovoril. P ilat pa ga je zopet v prašal: Ne odgovoriš n ič? G lej, koliko reči te tožijo. J e zus pa m u ni nič več odgovoril, tak o da se je P i lat čudil. JE Z U S PR ED HERODOM P ilat je še rekel velikim duhovnikom in m n o žici: N o b en e krivde ne n ajd em n a tem človeku. Ti pa so še bolj silili govoreč: N a ro d h u jsk a, učeč Po vsej Ju d e ji začenši od G alileje do sem. Ko pa je P ilat slišal o G alileji, je vprašal, če Je Je zu s G alilejec. Ko je zvedel, da je izpod H e rodove oblasti, ga je poslal k H erodu, ki je bil tiste dni tudi sam v Je ru z a le m u. H ero d se je zelo razveselil^ ko je zagledal Je z u sa ; zak aj že davno Sa je želel videti, k e r je m nogo slišal o n je m in Se je n ad ejal, da ga bo videl sto riti čudež. Iz p raševal ga je z m nogim i besedam i, on pa m u ni n,č odgovoril. Z rav en pa so stali veliki duhovniki in p ism o u ki in ga hudo tožili. H ero d ga je pa zaničeval s svojim i vojaki in ga v zasm eh dal o g rn iti z bleščečim oblačilom te r ga poslal n a z a j k P ilatu. sp rijazn ila sta se H ero d in P ila t tisti d an; Prej sta bila n a m re č v so v raštv u m ed seboj. Misli, Septem ber, 1969 ga izročili rim skim vo ja ko m in ti so ga vneli v n o tra n jo st. Ju d je bi se bili po M ojzesovi postavi om adeževali, če bi bili šli noter. To je P ila t upošteval in hodil ven in noter. D okler je P ila t slišal tožbe o Jezusu, k i so zadevale samo judovsko postavo, se je sku ša l otep a ti postopku zoper zoper obtoženca. Zato so ju dovski p red sta vn iki hitro obrnili tožbo in Jezu sa obdolžili upora zoper R im lja n e, k i so im eli P alestino pod okupacijo. Jezu s se im a za M ašijo, to je toliko ko t za kralja. K ako bi ka k ju d o v sk ij kra lj ne bil nevaren R im ljanom...? Zdaj je pač m oral P ila t bolj p rislu h n iti. Z a čel je Jezusa izpraševati. Jezu s razloži, k a j pom eni njegov naslov, kra lj V tem n i p ra v nič nevarnosti za R im... S svojo razlago se n i hotel ubra n iti obsodbe, p o trkal je na P ilatovo dušo, če bi se m ogla odzvati m ilosti. N i bila pripravljena P ila t "je šel ven." Bilo je že k a r dognano, da bo prišlo do obsodbe križa n ja. R im lja n i so na sm rt obsojen e križali, J u d je ako bi sploh sm eli sm rtno ka zn o va ti na svojo roko bi jih m orili s kam enja n jem. P ila t tu d i v naslovu ju d o vski k r a lj ne vidi n eva rn o sti zoper R im. K a j n a j pom eni naslov sam,, ko pa k ra lj n im a v o jsk e! S k u ša ka r pom agati Jezu su in ga prig a n ja, n a j se vendar brani, ko toliko vp ijejo zoper njega. Jezu s m o lii. Dobro ve, za ka j je m o lk n a jb o lj na m estu. P ila t ne ra zum e čudi se... P R E D O B L IČ JE M L I S J A K A J ezu s je nekoč p o p rej rekel o Herodu-, lisja k avitorepec. Z d a j se p rvič sreču jeta iz oči v oči. P ila t je bil ves srečen, ko je zvedel, da je Jezu s Galilejec, to rej pod oblastjo H eroda. R a d bi se izvil iz zadrege, sa j je živo čutil, da im a pred seboj nedolžnega, k i n i k r iv zločinov, ko t kričijo J u d je. Če ga obsodi H erod, P ila tu še ro k ne bo tr e ba dimiti. T u d i on je sku ša l biti lisjak... Z a ka j je bil tu d i H erod v Jeruzalem u, n i povedano. Toda ker je bil Ju d, si lahko m islim o, da je bil pač m ed ro m a rji za pashoveliko noč. L is ja k, ko t je bil, se je hotel izka za ti za pra vovernega Juda. Z a k a j sta bila s P ilatom v sovra štvu, tu d i n i povedano. R azlagalci sklepajo, da zato, ker je n e k a j časa p o p rej P ila t dal pobiti neka j H erodovih podložnikov. Tako je bil segel v njegovo oblast, zd a j želi to poj>raviti. P rija telstvo s H erodom je dosegel, n i p a dosegel tega, ka r je p redvsem hotel-. H erod se je zadovoljil s sm ešenjem Jezusa, sodno razpravo n a j pa le P ila t sam dokonča... V ečji lisja k je preslija čil m a n jš e g a

20 SLOVENSKA CESTA BO MORALA ČAKATI (Piše The E konom ist v A n g liji) MR. R IB IČ IČ, JU G O SL O V A N SK I m inistrski predsednik, se je odločil o stati trd e n v ostrem p re re k a n ju m ed zvezno vlado in R ibičičevo r o j stno republiko Slovenijo. On sam in n jegovi m i n is tri so m orali p o h ite ti n azaj v B elgrad sredi p o letn ih počitnic, k e r so Slovenci n a p ra v lja li ta k ro p o t, ko je zvezna v lad a odklonila S loveniji delež pri posojilu od svetovne banke. Ju g o sla v ija si je tam izposodila $ 35 m ilijonov dolarjev. To je že č e trto posojilo, ki je bilo dano za m o d ern izira n je c e st in razn ih d ru g ih g rad b. V n a č rtu je, da ban k a prispeva 40% stroškiv, 60% n a j bi plačala tis ta rep u b lik a, n a k a te re ozem lju se ceste g rad ijo. K o n k u ren ca za ta d e n a r m ed rep u b lik am i je huda, v e n d a r je S lovenija trd n o p ričak o v ala, da bo svoj delež dobila. G re za g radbo avtom obilske ceste od Št. lija n a av strijsk i m eji do N ove G orice na ita lija n sk i m eji. C esta n aj bi p red v sem služila tu ristič n e m u p ro m etu od sev era in zahoda. (94 p ro cen to v tu ristič n e g a p ro m e ta n a p o ti v Ju g o sla vijo se pom ika skozi S lovenijo). Iz tr e tje g a p o so jila je S lovenija dobila delež in je z n jim z g ra dila v ečji del n am erav an e ceste. N ed o d elan a o sta ja ta dva odsek ain d e n a r z a n ju n a j bi prišel iz č e trte g a posojila. T oda ko je u ra d n a a g en cija o b jav ila zvezni n a č rt, kako n a j se četrto posojilo uporab i, n i bilo v objavi nobene besede o cesti v Sloveniji. To je vzbudilo val p ro testo v v S lo v en iji: p a rtijsk o vodstvo, v lad a, p arlam en t, k ra je v n i odbori, časopisje vse je bilo sk ra jn o ogorčeno. Slovenci zam erijo B elg iad u, da se m u je tak o m udilo. Z adevo so sklenili v B elg rad u n a seji m i n istro v dne 17. ju lija, ko b a je ni bil p riso ten n iti eden slovenskih zastopnikov. B elg rad n iti n i obvestil L ju b lja n e v n a p re j, k aj bo n a p ro g ram u r a z p ra v lja n ja. B elgrad sicer to zan ik av a p rizn av a pa, da so se to zad evna p ism a n a poedine rep u b lik e k aj lahko izgubila n a pošti. (T udi v lad a v Z ag rebu izjav lja, da o stv a ri n i bila obveščena) Za tem i fo rm aln im i p ro te sti in p rito žb am i se skriva p re p rič a n je Slovencev (in H rv a to v ), da B elgrad odriva bolj n ap re d n e rep u b lik e od deležev iz fed e ra ln ih sredstev. Slovenci se p o teg u jejo za to, d a bi se d e n a r n alag a l tam, k je r bi n ajv eč k oristil skupni d ržav i; jezi jih, da bi ne dobila vsaka rep u b lik a, k a r ji jo n jih o v ih m islih g re. P rito žu jejo se, da njihova ekonom ska p o litik a v B elg ra d u ne n a jd e razum evan ja. P rav t a n ajn o v ejša odločitev B elg rad a se jim zdi živ dokaz za to. N jihova ekonom ija za p o teg u je za to, da n a j vsaka rep u b lik a v svojih m ejah skrbi za boljši razvoj gosp o d arstv a v zadevah, k o t so tu rizem, trg o v in a in prom et. B elgrad odgovarja S lovencem : V S loveniji je v letu 1968 prišlo celokupnega dohodka $ 924 na poedinca, in to je visoko nad jugoslovanskim p o prečjem, ki zn aša le okoli $ 500. M ak ed o n ija sam a zm ore le $ 250, K osm et p a kom aj $ 200. Z ato n aj S lovenija p rizna, da je g ra d n ja cest veliko bolj p o tre b n a v m anj razv itih republikah. To n a j jim pripom ore do v išjeg a standard a. N a to p rav ijo Slovenci: To je lahko vse res, nič m anj pa ni res, da S lo v en ija p risp ev a fe d e ra ciji iz svojih dohodkov celih 30 procentov, čeprav im a sam o 8 pro cen to v p reb iv alstv a v Jugoslav iji. T udi kažejo n a to, da je n u jn o tr e b a slovensko in d u strijo, ki ita k ni na široko zasnovana, m o d ernizirati. V sega te g a si B elgrad ne je m lje k srcu in Slov en iji o b rača h rb et. Iv ršn i svet p a rtije je že obsodil p ro te stira n je Slovencev k o t n e k a j, k a r bi ne sm elo biti dovoljeno. Ko je tako B elgrad u rad n o slovensko p ro te stira n je zavrnil, je obenem p recej jasn o n am ignil, da bo S lovenija b o lje u p o štev an a p ri p etem posojilu, ki se bo izvedlo p rih o d n je leto. V en d ar vse k aže spričo m olka, ki je slovenska vlada z njim n a to obljubo re a g ira la da bo k a ša m ed B elgradom in L ju b lja n o o stala vroča. V TO R O N T U, CANADA, so Slovenci p ra z n o vali letos že D E S E T I v sak o letn i Slovenski d a n. K o t vsako leto so se tu d i letos zavzele z a n j vse o rg an izacije in ga izvedle v splošno zadovoljnost in nav d u šen je. P ozdrav in osebnega zasto p n ik a vlade jim je poslal sam p red sed n ik T ru d eau. Med drugim je zap isal: V te j deželi je pravilo ra z lič nost, ne pa izenačenost. Slovenci ste p rin esli v a žen delež k an ad sk em u d ržavnem u živ ljen ju. P ošiljam vam n ajb o ljše želje, da bi veselo praznovali spom in svojega velikega pesnika F ra n c e ta P re š e r na. V aš P.E. T ru d eau. 274 Misli, Septem ber, 1969

21 ŠE O MOŽU IN ŽENI Iv an Š truce!j, W.A. MNOGO SEM ŽE ČITAL, k a r se je pisalo in se še piše o m ožu in ženi v zakonskem živ ljen ju. P rehodil sem veliko sv eta in m arsik je videl, k o liko je n esrečnih zakonov. S koraj bi rek el, da je več n esrečn ih k o t srečnih. N e bom se spuščal v u g ib an je, če je p ri tem več kriv d e n a žen ah in m anj n a m ožeh. R azlično je. To pa rečem, da se ob m islih n a zakon in n a pouk zakonskih d a n d a nes vse prem alo ozirajo n a to, k a r je zapisano v svetem pism u. Saj smo k ristja n i in k ato ličan i, sam pouk z dokazovanjem iz posvetne m o d ro sti nam ne sme biti dovolj. Le poglejm o tu d i, k aj p išeta o tem sveta apostola P av el in P eter, č e se n am to zdi starom odno, je z nam i nek aj n arobe. V eliki apostol sv. P avel je zap isal: Žene n a j bodo svojim m ožem podložne k ak o r G ospodu; zakaj mož je glava ženi, k ak o r je K ristu s C erkvi, sam odrešenik telesu. K akor je p a C erkev podložna K ristu su, tak o tu d i žene svojim m ožem v vsem. K je je potem enak o p rav n o st? N aj le bo e n a k o p rav n o st v vsem javnem živ ljen ju. N aj le ženske p rejem ajo enako plačilo za enako delo, n a j le im a jo enako pravico do izobrazbe v razn ih poklicih. T em u p rav nič ne n asp ro tu je m. T oda v zakonskem in družinskem ž iv ljen ju apostolski n a u k ni izgubil Pom ena. P oglejm o, k a j piše sv. P e te r: P rav tak o bodite žene podložne svojim m o žem, da se, če k a te ri ne v ru je jo besedi, pridobe b rez besede po v e d en ju svojih žena, ko bodo videli vaše bogaboječe in čisto življenje. V aš o k ras n aj ne bo zu n an ji, v k o d ra n ju las in n av ešan ju zlatn in e ali v noši oblačil. R ajši b o d ite s k rit človek src a z nem inljivim krasom k ro tk e g a in m irn e ga d u h a; to je dragoceno p red Bogom. T ako so se n am reč zalšale tu d i nek d aj svete žene, ki so u p a le v B oga in bile podložne svojim m ožem. K akor je bila S ara poslušna A b rah am u in ga im enovala gospoda; n je n e hčere ste p ostale, če d elate dobro in se ne b o jite nobene g rožnje. "E n ak o, m ožje, živite s svojim i ženam i k ak o r s slab o tn ejšim spolom po p am eti in, k e r so tu d i one deležne z vam i m ilosti živ ljen ja, jih im ejte v časti, da se ne bodo ovirale vaše m olitve. V idim o, da apostola ne d a je ta n aukov le zakonskim ženam, am pak tu d i m ožem. Saj je r a zum ljivo, da im ajo tu d i ti dolžnosti v zakonu, p a ne ravno m ajhne. Seveda si bodo p a vzeli k srcu besede apostolov le n o rm aln i zakonski m ožje, ne pa kakšni p ijanci, k v arto p irc i, ž e n sk arji in p o dobni. V en d ar sem p repričan, da n a splošno bo vsak m ož spoštoval svojo ženo in jo lju b il, če se ona vsaj m alo ra v n a po b esed ah sv. pism a, č u v a l jo bo k o t svoje oko. Z aupal ji bo den ar, se z njo posvetoval v razn ih zadevah g o sp o d arstv a in vzgoje, p a še v razn ih drugih. V ta k ih dobrih m edsebojnih odnosih bosta tu d i v zg o jila svoje otroke. N a žalost ta k ih zakonov ni p re te ž n a večina. P re več se zan e m a rja jo ali v celosti p o zab ljajo besede apostolov. Res ne m orem o pričak o v ati, da bi sveto pism o b rali in razm išljali n everniki, am pak da ne m islijo n a to k ato ličan i, je p a zelo žalostno. N i čudno, da se dogaja m ed zakonskim i toliko nered n o sti. č e bi b o žja b esed a več v eljala, bi bilo dru g ače in veliko m an j p rito žb o n esrečn ih zakonih. IZ PISMA IZ SLO VENIJE T ito se je u strašil R usov n a eni stra n i, n a drugi p a razn ih cen trifu g a ln ih sil republik v J u goslaviji. Z daj skuša o k rn iti ra z n e p ravice re p u b lik. časo p isi se m o rajo v d rž a ti p re o stre k ritik e Sovjetov. L ansko jesen je bila p ri nas v elik a p rip ra v lje n o st za p rim er, če bi se R usom le zahotelo tu d i po Ju g o slav iji. L ju d je so si seveda dopovedovali, d a A m erikanci ne bodo dovolili R usom v d o ra v Ju goslavijo. T ito je pa pač toliko b rih te n, d a v e: A m erikanci bi pač p ro ste stira li, po k akšn i novi f r onti jih p a zlasti zdaj p rav nič ne skom ina. T o rej m o ra T ito n a k a k način p o k azati R u som, da on in p a rtija trd n o sed ita v sedlu. To je dosegel poleg d ru g ih z lasti z dvem a po tezam a: u stv aril si je n advlado, v k a te ri sedijo iz re p u b lik po dva glavnih kom unističnih m ačkov, za p re d sednika vlade je n astavil R ibičiča, ki je s ta r r a n - kovičevec in b a ra b a velike sorte. L anska p rip ra v lje n o st je tu d i dru g ače koris tila. P a rtija je sp et p o stala p o p u larn a m ed m ladino. P oprej so m orali sk o raj p ro siti m lade, da so v stopali v p a rtijo, p retek lo je sen se jih je p recej vpisalo iz p rav eg a n av d u šen ja. R adi bi h o dili svojo pot, to d a T ito jih zav ira, zlasti Slovence in H rv ate, da n e bi izsiljevali k ak šn e v ečje d e m okracije, ki n jem u p rav tak o m alo diši k o t R u som. Misli, Septem ber,

22 s 11:;? K O B A R I D leži v lepi dolini Soče n a P irm orskem. K raj je sam n a sebi m ajh en, za nas je zlasti zato zn am enit, k e r je tam kap lan o v al p e snik Sim on G regorčič. N apisal je toliko lepih pesmic, da m u lju d je prav ijo G oriški slavček. A li zn ate k atero n jegovih pesm i? M orebiti tisto o V e selem p a stirju? G reg o rčičev a ro istn a hiša V rsno KOTIČEK NAŠIH MALIH P ra v ljic a : P e te r K lepec P e te r K lepec je bil m ajh en in slab o ten deček. D rugi dečki so m u n ag aja li. P e te r je p rosil Boga, da bi m u dal m oči. B og je njegovo p ro šn jo u slišal. K lepec je po stal zelo m očan. Ko je bil P e te r že velik, so p rišli v n aše k ra je T urki. S seboj so im eli v elikana. T u rk i so rekli cesa rju, n a j n a jd e m očnega človeka, ki bo n jih o vem u velik an u kos. Ko je P e te r to slišal, se je ponudil c e sa rju za boj z velikanom. C esar se je n a sm ehnil, ko je videl, kako m ajh en je P e te r. N i v e del, kako m očan je. D rugi dan je šel P e te r, da bi se srečal z v e likanom. T u re k se je zasm ejal, ko je zag ledal P e tra. D al m u je roko. P e te r jo je p ograbil in iz trgal. Z drugo roko je h o tel T u rek P e tr a u d a riti, p a P e te r n i čakal. Sam je u d aril in bil h itre jši. T u rek se je zvrnil n a tla. T u rk i so bili zelo jezn i. H oteli so n a p a sti P e tra. T a pa prim e za drevo v bližini. Izp u li g a in m ah a z n jim po T urkih. V eliko jih je potolkel, d ru g i so zbežali. Škoda, da zd aj n i več m ed nam i P e te r K lepec. Ja z bi ra d a videla, če bi se h o tel k ak šen n aš K o tičkar iti m e ta t z n jim. M orebiti M artin K onda iz Sydneya, ki si je gotovo n a b ra l veliko m oči p ri lovu na polhe. A nica. 276 Kad im a k o n je D ragi K o tičk arji: D anes vam bom pisal 0 konjih. Ko sem bil v dom ovini, smo se vozili s P ram om in M iškom. K onji so zelo p am etni. R adi ubogajo in pridno delajo. V časih so že tu d i m alo leni, pa pade po n jih bič. Ja z sem k o n je n a jra je ja h a l, p a tu d i voziti se je lepo. D a le m alo p o teg n ete za v a je ti, pa voz že g re n ap rej. K o n ja je tr e ba krm iti in paziti, da ne pije vode, k a d a r je vroč, in da ne sto ji n a prepihu. H ranim o ga s senom in ovsom, p a tu d i košček k ru h a ra d vzam e z roke. K onjiček ve, kdo ga im a ra d in kdo za n je g a sk r bi. P ri o ra n ju zem lje m o ra ta b iti dva k o n ja, eden sam ne m ore o rati, posebno če je zem lja su h a in trd a. M ora p a biti vsak k onj podkovan z železno podkvijo. Pozim i m ora b iti podkovan n a ostro. N jegov kom at je tre b a v e č k ra t p re m e n ja ti, očistiti in n am azati. Za ja h a n je m o ra b iti sedlo ali vsaj d ek a in uzda. P oleti se vozi z vozm i. K olesa p ri vozu je tre b a m azati s tako črno m astjo, da ra je tečejo. Pozim i p a se vozi s sanm i. Ponoči m o ra im eti vsak voznik luč. Pozim i m o ra im eti vsak konj zvonček, da se sliši, k e r sani tečejo polahko in potihem. P o z d ra v lja vse K o tičk arje M a r tin K onda, No. S tra th fie ld, NSW. M am i je po m ag ala D rag i K o tičk arji: Im eli smo zo p et šolske počitnice. B ila sem sam o dom a in p o m ag ala m a mi. M am a je p a pom agala m eni, da se bom o n a u čili za proslavo očetovskega dne. U čim o se jaz> b ra te c B ogdan in se stric a Ju d ita. O četovski dan bo n a slovenski zem lji. U pam, da bo lepo vrem e, k o t je bilo za m aterin sk i dan. želim tu d i, d a bo dosti ljudi. D rugače bo bolj žalostno. Pozdrav vsem! M irjam B avčar, F a irfie ld, N SW. N je n a povest D rag i K o tičk arji: N apisala vam bom povest, ki sem jo slišala v slovenski šoli. P e t fa n to v je šlo po svetu. Ko so bili u tru je n i, so se usedli na trav o. E'den je začel š te ti: eden, dva, tr i, štiri. Sebe je pozabil šteti. Z ato so fa n tje m islili, d a s o en eg a izgubili. H itro so vstali. V tra v i so videli k o ta n je, k je r so p o p rej sedeli. Z ačeli so jih šte ti. Bilo jih je pet. M islili so, d a je eden m ed n jim čarovnik. U strašili so se in se razbežali. Z inka S im unko, M elbourne. M isli, Septem ber, 1969

23 IZ MATIČNIH KNJIG N.S.W. ČRNEC V EVROPI K r s t i S u zan a M a te jk a Snedic, E n m o re. Oče C iril, m ati M etka r. P o la jn a r. B o tro v ala s ta M etod in Z orica Snedic Jo sep h A n to n N eu k am, F a irfie ld. Oče Jo sep h K arl, m ati S ilva r. šte fa n e c. B o tro v ala A n to n in Jo h a n n a Z upančič M ihael V inko Š tibilj, T u rra m u rra. Oče V inko, m ati E lizab eth r. S kinner. B o trovala Jo že in B a r b a ra B enčina R o san a M a rija S te m b e rg e r, C roydon. Oče R u dolf, m ati D rag ica r. Rolih. B o tro v ala Ja n k o in N eva Janžekovič B rig ita M a rija O solnik, M aw son, A.C.T. Oče V inko, m ati M arija r. F alež. B otrovala C vetko in A da F alež S o n ja M a rija N ovak, K irraw e e. Oče Slavko, m ati M arica r. Š ircelj. B o trovala P avlina in A n to n Šircelj R o b e rt A n to n F ab ia n, U ltim o. Oče S tanko, m ati A n a r. R u sjan. B o trovala D alibor in L in a Š edlbauer P o r o k e R u dolf G erdevič iz S kadanščine (žu p n ija Slivje) in Iv a n k a V rtelj iz P o d g raj. P riči E m il in D o ra H rv atin A lbin S ed m ak iz Ilirsk e B istrice in A n g ela Kostevc iz žu p n ije Izlake. P riči B ranko Sedm ak in A n d reja K ostevc A dolf L ap o rn ik iz L aškega in M atild a M. B abšek iz M akol. P riči S. M en n er in E. S m ith A n g e l s m r t i Ja n k o Jan žek o v ič, devet le t s ta r sinko M artina in M arije r. F abjan čič, se je v C roydonu pri 'S la n ju sm rtn o p o nesrečil 10. avgusta. P ogrebno opravilo z m ašo je bilo 14. avg. v E n fie ld u, sp rev d je šel n a pokopališče Rookvvood. F ra n c P o te p a n, 30 le t s ta r zakonski m ož iz Bass H illa, je p o stal dne 28. av g u sta ž rte v svojega Poklica. P ri p le sk a n ju v St. P e te rsu je p ad el z d ra tak o n esrečno, da so poškodbe n a glavi povzročile naglo sm rt. P ogrebno opravilo z m ašo 30. avgusta v B ass H illu je privabilo m nogo ro jakov k m olitvi z a sp o što v an eg a ra jn ik a in v dokaz isk renega so žalja vdovi Iv an k i r. Č erne. P ogrebni sprevod je zavil n a pokopališče Rookvvood. O bem a ra jn im a večni, pokoj, žalujočim iskre- 110 sožalje! (O G N JIŠČ E, K oper) D rag i oče, policija m e je popisala in to je bilo ta k o le : po m aši sem sta l p ri cerkvenih v ra tih ob oglasni deski. T u so bile tr i ženske, ki so o b irale če trto, ki je izstopila iz C erkve. N oče b iti k a to ličanka. E n a je re k la : T ako slaba ženska! Čisto p rav je, da je izstopila, saj bi se je m e dobre k ris t ja n k e m orale sram ovati, če bi o sta la. D ru g a je re k la : Seveda, bila je že od n ek d aj lahko blago, že delj časa sem jo opazovala. T re tja je d o d ala: T akoj g rem v k a rita tiv n o p isarn o, d a ji ja ne bodo k aj dali, če bo k d aj p rišla p ro sit. In p rv a je sp e t re k la : N ič se ne b o jte, da bi k d aj šla n a k aritas. O na im a v e rje tn o svojo lastn o k a rita s, saj veste, da k a rita s po naše pom eni ljubezen. S to k a rita s si gotovo k aj zaslu ži. In te d a j so se vse tr i strašan sk o sm ejale. Ja z p a sem se razjezil, stopil k n jim in re k e l: Če vas slišm tak o govoriti, se m i ni tre b a nič čuditi, če lju d je izsto p ajo iz C erk v e. N a jp re j so popolnom a u tihnile, n ato je en a re k la : Z akaj pa, če sm em v p ra š a ti? R ekel sem : P ri n as v A frik i je bil nekoč čarovnik, ki je im el v svoji kolibi m nogo kač. Seveda živih, č e je prišel k n jem u k ak tu je c in g a p ro sil za prenočišče, je čarovnik d e ja l: L ahko p re n o čiš p ri nleni, le pridi, zu n aj so levi, le prid i, dobro prenočišče im am zate! Ko pa je potem tu je c videl številne kače, je tak o j stek el ven. R aje je p re n o čeval pod grm om, čeprav je bilo nev arn o, d a g a bodo levi požrli. E n a izm ed n jih je re k la : K aj h o čete s tem p o v e d a ti? R ekel sem : C erkev nas vedno svari p red n e v a rn o stjo sv eta in govori: P rid i k nam in reši svojo dušo! T oda ko p rid ejo lju d je v C erkev, n a jd e jo tam m n o g o k rat kače, ki jih pik ajo. T edaj so ženske p o stale divje. E n a je re k la : T i u m azana rek lam a p aste za čevlje! P o jd i ra je v P ra te r in se daj tam n a g a tit za p a n o p tik u m! D ru g a: Če boste tako govorili, boste k m alu beli nam esto črn i in sicer od sam ega s tra h u. In tr e tja : N e, k aj ta k e g a pa še n e! K om aj sm o se p red n e k aj le ti znebili Rusov, pa ti p ride sem n eki A šasn ti in hoče im eti b esedo! N ato so vse h k ra ti govorile in zelo glasno. P rišel je policist in n as vse popisal. One tr i so odšle, policist mi je pa d e ja l: Moj d ragi gospod, kako se že pišete, a ja, O bolungw e, m o rd a ste v A frik i lovili tig re in leve, to d a v e rje m ite m i, še zdaleč n iste izučeni.. M ihael O bolungw e. Misli, Septem ber,

24 * č'd R U Š T V O SYDNEY > 9» IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA 7. L e to šn je volitve n a občnem z b o ru bodo po p rav iln ik u, ki je bil p red lo žen v re g istra c ijo sk u pno z d ru štv en im i prav ili. Č lani bodo o p o d ro b n o stih posebej obveščeni. 8. B la g a jn ik p ro si, d a p la č a te član a rin o za leto č la n a rin a zn aša $ S te bili n a m ladinski p rire d itv i n a zem lji? č ita jte o g lase v M islih. 10. S k u p in a d ru štv e n ih članov, ki je odšla n a trim esečn o p o to v a n je v dom ovino, se bo v rn ila 19. sep tem b ra. Jo ž e Č uješ. 1. N a b ira ln a ak cija, ki jo je p ričelo d ru štv o za pom oč vdovi sm rtn o p o n e sre č e n e g a F ra n c a PO - T E P A N A, je n a le te la n a dovolj lep odziv. P ro s i m o vse, ki lahko p o m ag ate d ru žin i v n esreči, da po svoji v esti in m oči p risp e v a te. D e n a r p o šljite b la g a jn ik u d ru štv a in m u n ap išite, d a je n a m e n je n za P o tep an o v sklad. P o m ag ajm o vsi, m a jh n e m u o tro k u lahko s skupnim i m očm i rešim o dom, če m u že o četa ne m orem o v rn iti. Z b ira n je bo z a k lju čen o 15. o k to b ra V ab ljen i ste, da p rih a ja te n a slovensko zem ljo čim p o g o steje. V sako soboto je ta m šola, en ak o tu d i ob n ed eljah. N a razp o lago im a te šah, k a rte in še k aj. T udi slovenske g lasb e ne m a n jk a. Če ig ra te in š tru m e n t, g a p rin e site s seb o j, se b o mo m alo zav rteli. 3. O BČNI ZBOR d ru štv a bo leto s v n ed eljo 12. o k to b ra ob 2h popoldne n a slovenski zem lji 45. F e rre rs Rd. H o rsley P ark. U d eležb a je z a člane obvezna, vsi ostali, ki se za d ru štv en o delo z a n i m ate dobrodošli! 4. O četovski d an sm o leto s p razn o v ali n a p rav poseben n ačin. L ev ji delež d ela za p rire d ite v n a zem lji je im ela g o sp a M a rija K ošorok. L ep a h v a la tu d i vsem ostalim, ki ste p o m ag ali (g. R atk o n am je pokosil tra v o ) in gosp o d in jam, k i so n a p ek le p otic, d a je bilo v eselje. S slogo se lah k o v e liko doseže, č e se bom o vsi tru d ili, bo slovenski h rib č e k v H o rsley P a rk u k m alu p o stal d rag o cen košček dom ovine v tu jin i. 5. V bodoče bodo d ru š tv e n i p ro s to ri n a slo venski zem lji n a razp o lag o član o m in n jih o v im p rija te lje m re d n o vsako n e d e ljo od 12h do 6h p o p o ldne. O dbornik d ru š tv a v am bo n a razp o lag o z nasv eto m in pom očjo. O tro ci bodo im eli ig re in p o u k od 3h do 5h. N am esto v b u sh, p rid ite n a pik n ik n a svojo zem ljo. 6. Vse d ru štv e n e novice lahko p re č ita te n a d ru štv e n i o g lasn i deski, ki je v d ru štv e n i p isa rn i 45. F e rre rs R d. H o rsley P ark. >: S.D.S. M L A D IN S K I O D S E K i >: V sa m lad in a v a b lje n a n a M ladinski p ik n ik J J n a slovenski zem lji 45 F e rr e rs R d. -J! >: v n ed eljo 21. sept. ob 1. pop. }!! ; M esovje in klobase p rin e site s seboj. >: J P ek li boste sam i! iji :! S ta n k o P e tk o v še k. $ S L O V E N S K O D R U Š T V O S Y D N E Y * >: v ab i n a GASILSKO VESELICO S o b o ta 27. se p te m b ra H P A R IS H H A L L, S m ith field, N SW. &!! V»«6 * ogal «J u s tin & N eville Sts. V. J $ Z ap o r s C eljskim p isk ro m in še k a j. >: O d b o r y S * i 5 S A M S K I S L O V E N E C S * (ta k že n ad 50 le t, d ru g a č e p a y!! dobro sto je č ) se želi se z n a n iti * J s S lovensko sebi p rim e rn e s ta ro s ti!! V. j*: v svrho žen itv e. S i. J Im e in naslov p ri M IS L IH '-j J 278 M isli, Septem ber, 1969 jjj

25 MIHA NOČE V TOPLICE P oslal P e te r B izjan P. u re d n ik! To zgodbico je n ekoč napisal ž u p n ik F ilip T erče lj. B ra l sem jo v D ru ž in ski p ratik i. Zdi se m i zelo z a b a v n a in vesela. N e v e rja m e m, d a se bo kdo pritožil, če jo p o n o v ite v M IS L IH. P e te r. BOG J E D AL ST R IC U M IH U 50 le t in n a v sako leto tr i kile m esovja. Pozim i je m ož tovoril svojo težo še dovolj po trp ežljiv o, p oleti p a n i zm o gel zo p rn e vročine. S tric M iha je p o stal v m esecu ju liju p rav i p a rn i kotel. K er m u pod palcem n i kaj m anjkalo, je sklenil, da p ojde v toplice. P re j pa je v p rašal za sv et sosedovega B laža. K ajp ad a, v toplice p o jd i! je d ejal Blaž. T oplice nesejo dol in te po stav ijo g or. Im am z la to izkušnjo. Z ju tra j te slečejo in po v ijejo v m o k re cunje in n a to v v o ln ena z a g rin ja la te r te z a d elajo tak o, da ne m oreš p rem ak n iti noben eg a uda ra z e n p rsto v n a n o g i. T o rej te p re šajo.. je g o d rn ja l stric. E j, p a ti to dobro dene! P ren esejo te v k o palnico in sp u stijo v a te p aro, d a se p o tiš celo iz nohtov. N ato h ajd v kopalno kad! K ak ršn eg a te je B og dal, te denejo v vodo. T ri golide ti tre šč i jo n a h rb e t in p rav ijo, da je to m rzli poliv. O je j, o je j! vzdihne stric. N ič se ne plaši, M iha! N ato g re š n a sp re hod. To se p rav i po dom ače, p o h a ja t te pošljejo. Med p o tjo m oraš p iti vodo in sp e t vodo, n ič d ru g eg a t i ne privoščijo. T i žlepneš, vodo, o n i p a sto jijo okoli teb e in h v alijo : odlična voda! N ič jim ne v erjem i. V oda je že d o b ra od z u n a j. T o d a od z n o tra j, n ak! Od z n o tra j im a stra ša n sk i u čin ek. A h! se zgrozi M iha. O krog e n a jste te pokličejo sp e t v vodo. Z daj sediš k o t bi se cvrl v peklenskem kotlu. O poldne se sp re h a ja š in ob eni ti p rin esejo kosilo. Seveda, tako oni p rav ijo. K akšno kosilo? B istra ju h a, trd a žem lja in so late za dve kozi. T ako p red p isu jejo ti učeni d o k to rji, da več p risk o p arijo n a ra č u n tv o je kože. P opoldne p a telovadba. To se p ra v i: neki rogač šte je e n a dve, ena dve. T i p a priv zd ig u ješ svojo debelo lastn in o zdaj g or, zdaj dol, zd aj sem, zdaj tja, da ti n a z a d n je m oli je z ik iz ust. č,lovek bi ra d šel sp at, to d a sp ati te n e p u ste. V ljudno te P eljejo v prho in izlijejo n a te celo ploho. T i pa Plešeš k o t s ta r m edved in sto p icaš zd aj n a desno, zdaj n a levo. M oker si k o t g lista in še ti ne dajo m iru. V edno p o n av ljajo s ta ro preizk u šen o z d rav i lo : K a r tv o jem u telesu in želodcu diši, to je z d ra v ju škodljivo; k a r ti je zoprno, to je zdravilno. Ti im aš n a p rim e r rad klobaso, pivo in tobak. M iha, slabe reči si si izb ral! Z ato te bodo toliko časa cvrli in m učili, da se ti posuši z a d n ja k ap ljica piva in izhlapi zad n ji tobakov dim. To so stru p i in stru p e ti p režen ejo z vodo. N ehaj v e n d a r! je renčal stric M iha. N ik ar se ne v zn em irjaj! S tv a r še ni končana. Od p etih do šestih zvečer se začne te k a n je. V se: staro in m lado, dedci, ženske, fa n tje, dek le ta se love, k o t bi se šli otroci slepe miši. In ti, M iha, boš zrav en. Oči ti bodo zavezali, pa bok o lo v ratil zdaj na desno, zdaj n a levo. P re te to sm ešne so te bridke ure. Ponoči p a spiš k o t k a m en. č ez m esece p ostaneš suh k o t cigara. Koža se ti opleta k o t oslu pod vratom. K a r si želel, si dosegel. F ig o! je d ejal stric M iha. O brnil je B lažu h rb e t in p lju n il n a debelo. V eliko težk e g a si je upal stric p re n e sti v ž iv ljenju, a ta k ih n ap o rov ni zm ogel njeg o v pogum. R ajši Špeh k o t k o sti! T ako se je tolažil in še d alje vdano p ren ašal svojo pezo. Toplice so za šk rice, je še dostavil in lepo dom a ostal. JU TRO NA KRASU Srečko Kosovel Sam grem po dcdini kraški, kadar vanjo jutro sije in se morje zdrave sile v mlado dušo mi razlije. Sklonil bi se in pokleknil pred ognjenim veličastvom, kakor kralj bi šel po Krasu v duši s silo in bogastvom. In pod silo mlade duše bi se zemlja premaknila, naša zemlja, bratje moji, k soncu bi se primaknila. Misli, Septem ber,

26 ^ d e k e t r o v Z L A T I JU B IL E J SL O V E N SK E U N IV E R Z E je s posebno zelo povečano izdajo p roslavil ted n ik Svobodna S lo v en ija v A rg en tin i. L e ta 1919 je n a m reč po p riz a d e v a n ju Slovencev, zlasti dr. K orošca, B elgrad dovolil, d a se v L ju b lja n i ustan o v i n o vo vseučilišče, k i so Slovenci pod A v strijo zam an po njem h repeneli. U stan o v itev slovenske univerze je dvignila n a ro d u sam ozavest in ponos. D ala je slovenskem u d ijak u m ožnost, da je štu d ira l dom a v svojem je z ik u in n aro d n em duhu. S icer so p o zn eje ra z n i b elg ra jsk i režim i skušali univerzo, ki je ta k o j spočetka obsegala vse fa k u lte te, po m ožn o sti o k rn iti, to d a Slovenci so jo znali o h ran iti vse do leto šn jeg a z la te g a ju b ile ja. B ESE D A O R EG R A T U tu d i p rav gotovo sp a da n a to m esto, saj ga je n a jti zares pod vsem i v etro v i in celo n a vseh vetro v ih. N ehvaležni zem lja n i g a im ajo za plevel in g a tre b ijo, k a r se da. Zelo m alo n as je p am etn ih in nam služi za redilno in zdravo solato. R e g ra t je zelo b o g at n a m in e ra lih : kalciju, fo s fo rju, železu, š e b o g a te jši p a n a v itam inih. To se pove ta k o le : 100 g re g r a ta im a 14,000 m ed n aro d n ih e n o t v itam in a A te r 0.19 mg tiam in a in 0.26 m g rib o flav in a. S te videli? H a! P a se n a jd e jo zem ljani, ki re g ra tu p rav ijo p le vel! N a mizo z njim! T U D I M IŠI SO D R A G O C EN E včasih. Š est ta k ih kažejo v S ydneyu T aro n g a P a rk Zoo. So posebne, red k e so rte. N ašli so jih n ek je v Q ueensla n d u : m am ico in šest m ladičev, ki so bili od sile m ičkeni. O dnesli so jih dom ov, p a je s ta ra p obegnila. K onec? N e! S p re tn a d ek lin a jih je k rm ila z m lekom s pom očjo um etno izdelane slam ice. P o 18 d n eh so že m ladički začeli sam i seg ati po p rim ern i h ra n i. K m alu so bili zreli za odhod v Zoo. L ahko jih g re ste g led at. K A R D IN A L O P O L IT IK I. E d en n ajn o v ejših in n a jb o lj vid n ih k ard in alo v je F ranco z D anielou, je z u it, č a s n ik a r g a je v p ra šal: K aj m islite o delu v politiki,? Izvleček iz o d govora: K ato ličan i se m o rajo zav e d a t isvojih odgovornosti n a m edn aro d n i ravnin i. D uhovnik m o ra laik u p rik azati politiko k o t resnično človeško stv a rn o st. K ristja n i sicer n e sm ejo b iti p rep ričani, da je sam o njih o v a p o litik a p rav iln a, to d a m o rajo b iti politi-čno o rie n tira n i, m o rajo d elati politiko, m o rajo im eti p o litiko. V en d ar ne sm ejo isto v etiti politiko in k rščan stvo. D uhovnik n aj ne u k azu je, kako m o ra v ern ik voliti. IZVOZ K L E T V IN IZ IT A L IJE v S lovenijo in d ru g am v Ju g o slav ijo skušajo Ita lija n i u stav iti. Z avedajo se pa, da se izvoz n e bo u stavil, če sam i več in več te g a b la g a p rid elajo v svoji dom ovini. Zato so sklenili n e še rav n o vsi da bodo kletev začeli dom a resn o p o b ijati. Okoli 80 čedno m islečih Ita lija n o v se je zbralo v F ire n c a h in so o zadevi razp ra v lja li. U gotovili so, da je v Ita liji m ed 53 m ilijoni prebivalcev 15 m ilijonov k ro n ičn ih p reklinjevalcev. O štev ilu a k u tn ih si n i so u p ali n ičesar reči. S klenili so započeti ak cijo, da z resn im delom in p reb u d itv ijo ja v n e g a m n e n ja poskusijo kro n ičn e in ak u tn e p rek lin jevalce širom po Ita liji o zdraviti. O uvozu kletv in v Slovenijo niso govorili, om enilo g a je koprsko O G N JIŠČ E, ki o sestan k u v F ire n c a h z odobrav an jem poroča. D U H O V N IK I T R E T JE G A S V E T A je im e s tru ji duhovnikov L atin sk e A m erike, k i je n a sta la p red leti v B razilu. R azširila se je po vsej ju žni A m eriki in drugod po n erazv item sv etu. N a m en te h duhovnikov je štu d ij socialnih problem ov in n jih rešev a n je m ed v ern ik i in vsem i ljudm i. S socialnim delom se skušajo p rib liž a ti lju d em in jih n a p ra v iti tu d i bolj sp rejem ljiv e za K ristu so v nauk. J e pa m ed n jim i, k a k o r povsod, n e k a j sk rajn ežev, ki p ri svojem delu p re h a ja jo n a popolnom a politično p o lje in se zn ajd e jo v objem u z lev ičarji in zagovorniki nasilja. R ado se jim zazdi, da brez n asiln eg a p o stopka ne bo m ogoče p riti do v ečje socialne p rav ičn o sti... S tem je m lje jo ugled celo tn i s tru ji duhovnikov tr e tje g a sv e ta. C ER K EV V S T IS K I (D ie K irche in N o t) je zborovala v nem škem m estu K oenigstein tu d i lestos v ju liju. M ed 400 udeleženci 27 n aro d o v so bili tu d i Slovenci. Bil je že 19. ta k kongres. L e to šn je m u so dali v razp ravo m isel: N em ir v Svetu. M ed d eleg ati so bili tu d i p ravoslavni in p ro te s ta n tje. P ap ež jim je poslal pozd rav in b lag o slov. Z borovali so več dni. M ed reso lu cijam i, ki so jih sp rejeli in objavili, so n aslednje m isli: T udi sk o ra jšn ja u resn ičitev evropske skupnosti je pogoj za re šite v perečih v p rašan j. K ristja n i im a mo nalogo sv et sp rem en iti, to d a ne s silo, am pak z vplivom b rez sile. Za k ris tja n a ni nobeno s ta n je brezupno. 280 Misli, Septem ber, 1969

27 NA BOLG A RSK EM so bile leto s v m aju velike proslave v spom in 1100-letnice sm rti sv. C irila. Cirilu in b ra tu M etodu so izkazale zasluženo čast cerkvene in državne oblasti. Z anim ivo je, d a so ju slavili k o t B olgara. To bi seveda n e b ila n ik ak a n esreča ne za oba b ra ta ne za nas, v e n d a r zoper zgodovino ne g re grešiti. T a zelo ja sn o p riča, da sta bila ro je n a G rka. V kolik o r sta se poslovanila, je bilo uspeh u č e n ja in ljubezni. S U E ŠK I PR EK O P k aj čudno p ro slav lja svojo stoletnico. Ko so ga le ta 1869 odprli in začeli u p o ra b lja ti, so se vršile velike slovesnosti in občudovanja g enia ln eg a franco sk ega in ž e n irja, ki je delo izvedel, n ik je r ni m an jk alo. Ob sto letn ici je kanal zaprt, n eu p o rab ljan in že tu d i neu p o rab en. P uščavski pesek ga zasipa, velike la d je bi n e m o gle po njem, čeprav bi ga sp et odprli. P a g a svet kom aj še pogreša. L etala so p rev zela m nogo p o t niškega p ro m eta, ki je bil blizu sto le t navezan n a Suez, ogrom ne lad je p a p re p elljejo toliko blaga, na p rim e r olja, okoli A frik e, da se zam u jen i čas ob m nožini dovoza kom aj k a j pozna. EV R O PSK E N A R O D N E M A N JŠ IN E, ki im a jo lastn o skupno org an izacijo, so v leto šn jem m a r cu zborovale na D anskem. Zanim ivo je v ed eti, od kod vse so se zb rali n jihovi zastopniki. N aštejm o jih : B reto n ci iz F ra n c ije, š k o tje iz A nglije, D anci iz N em čije, N em ci iz D anske, F rizi iz D anske, N em ci iz ju ž n e T irolske in iz Sudetov, A lzačani in L orenčani iz F ra n c ije, Švedi iz F inske, L a- toncu iz Švedske, H rv a tje iz G radiščanske, Slovenci iz K oroške in še n ekaj drugih. Iz Š panije p a niso mogli p riti ne B aski ne K atalonci. B aje vse ev ro p ske jezikovne m an jšin e šte je jo k a r 20 m ilijonov. V LA D IM IR B A K A R IČ, p o g lav ar hrvatskih kom unistov,je dal in te rv ju nem škem u časniku D er Spiegel. N em ec g a je vprašal: K akšno m ožnost im a p ri vas d ržav ljan volilec v p liv ati n a vodstvo države, ko im ate samo eno stra n k o? B akarič je m o jstrsk o p o ja sn il: N i res, da im am o le eno stran k o, resn ica je, da nim am o nobene stra n k e. Volilci ne g lasu jejo za stran k o, am pak le za svoje lastn e k a n d id a te... To je b esed a iz u st m odrega m oža! H R V A TSK A BRA TSKA Z A JE D N IC A je im e veliki podporni in dobrodelni org an izaciji za H r vate v Z druženih državah A m erike. L etos p ra z n u je svojo 75-letnico. N jen em u u rad n em u glasilu 3e im e Z a je d n ič a r. O rg an izacija š te je 115,000 članov in članic. P rem o ženja im a n ad 20 m ilijonov dolarjev. K dor pozn a H rv a te in njihovo politično te r n a ro d n o stn o o rien tacijo, se m o ra čuditi tem u d e jstv u : U ra d n a lin ija Z ajednice je vseskozi levičarska in n a k lo n je n a k o m unističnem u režim u v Misli, Septem ber, 1969 Ju g o slav iji. Z ajed n ičar je u rejev an v tem sm i slu. Podobno k o t glasilo Slo. N aro d n e Jed n o te, ki iz d a ja glasilo P ro sv e ta. DR. SA V O JE M A D IRA ZZA, zdravnik, po r o du D alm atinec, je nedavno u m rl v Sydneyu. Odpovedalo m u je srce. M nogi Slovenci so g a poznali in se z a te k ali k n jem u v bolezni. Točno m esec za n jim je u m rla tu d i žena, ki ni m ogla p reb o leti izgube m oža. E den n ju n ih sinov je sk o raj ob istem času p rom oviral za zdrav n ik a n a sydneyski u n i verzi. O VALU O G O R Č E N JA V S L O V E N IJI po b elg rajsk i odklonitvi pom oči za za cesto Št. Ilj N ova G orica so pisali tu d i časopisi v tu jin i. S svojim i poročili so n a p ra v lja li vtis, da je v Slov en iji (dosledno v vsej Ju g o slav iji) že čudovito v e liko svobode, ko ljudstvo sm e tak o n a ves g las n a p a d a ti režim. Bolj b istri opazovalci p a sodijo, da so vso reč zam islili in izvedli vrh u n sk i kom unisti sam i p ra v zato, da se v e ra v svobodo pod k o m u n isti čim bolj zanese v svobodni svet, posebej med em igracijo iz Jugoslav ije. R ežim u dom a ta k a v e ra dobro služi in ji zna sp retn o izkoriščati. Val o g o rčen ja je bil dovoljen, celo n alašč u p rizo rje n p rav v Sloveniji, ki je n a p ra g u E v ro p e in sveta. Od tam se h itro izve v svet, k a j se godi za m ejo. V kaki rep u b lik i bolj n a ju g u bi režim ta k val o g o rčen ja v k o ren in ah z a trl... P ač m n en je! K N JIG O DR. F E L IC IJA N A o vplivu usto ličev a n ja koroških vojvod n a am eriško ustavo preko T hom asa Je ffe rs o n a so am erišk e re v ije zelo ugodno ocenile. N ek aj te h ocen n a v a ja M irko J a v o r nik iz W ashingtona v arg en tin sk em 14dnevniku Sij slovenske svobode. Jav o rn ik svoje poročilo zak lju č u je s tem i b esed am i: "... F elicijan o v a k n jig a navzlic svojim, recim o, epohalnim o d k ritjem in navzlic tehtn im p rizn an jem v svetovni strokovni k ritik i še ni bila, v saj k o lik o r je (m eni) v tem tre n u tk u znano, deležna n a jm a n jše om em be zgodo v in a rje v v jugoslovanski S loveniji, b a je m atici vsega, k a r je n aše. K JE SE J E TO GODILO, ni n ik je r zapisano. M očan človek je stal p red sodiščem zarad i telesn e poškodbe znancu. N eprestano je z a trje v a l, da je onega sam o m alo u d aril. K oliko v en d ar, je silil v a n j odvetnik. M alo, sem rek el, zares m alo. N a zad n je je odvetnik p re d la g a l: S topiva sk u p aj in k a r n a m eni pokažite, koliko ste onega udarili. In sta sto p ila sk u p aj. M očni človek je n a p re j prisolil odvetniku n e k a j krep k ih u d arcev, potem g a je o b r n il in m u od zad aj dal tak o brco, da je odletel na mizo p red sodnika in tam obležal. M očni človek je potem rek el sodišču: <5e vam zd aj povem, gospodje, d a sem onega u d aril s to k ra t m a n j, p ra v lahko izraču n ate, koliko sem ga. 281

28 n /z Slovenske Duhovniške Pisarne n.s.w. 66 G ordon St., P ad d in g to n, N.S.W Tel. za p. V a le rija n a : Službe božje N e d e lja sept. 21 (tre tja ) L e ic h h a rd t (R oseby in T h o rn ley S ts.) ob 10:30 C A N B ER R A (B rad d o n ) ob 6. pop. N e d e lja sept. 28 ( č e t r t a ) : S y d n ey (St. P a tric k ) ob 10:30 V illaw ood (G u rn ey R d.) ob 10:30 N e d e lja o k to b e r 5 (prva v m e s e c u ): B lack to w n (s ta ra cerkev) ob 10:30 C roydon P a r k (sv. Ja n e z ) ob 10:30 N e d e lja okt. 12 ( d r u g a ) : Sydney (St. P a tric k ) ob 10:30 W O LLONGONG (St. F ra n c is) ob 4.00 pop. M O L IT E V ZA D O M O V IN O D O D A T E K T o rek 7. o k to b ra: St. P atrick, Sydney ob 8. zvečer: rožni venec in m aša v č a st K raljici rož. venca. N ed elja 12. o k to b ra: W OLLONGONG, PO ZO R! P onovitev nove m aše p. S tan k a Z em ljak a ob 4. pop. S rečan je z n jim ob 5. v dvorani poleg kated rale. N ed elja 19. o k to b ra: C A N B ER R A, POZOR! P onovitev nove m aše St. P atric k, B raddon, ob 11:30. Po m aši srečan je v dvorani 0 Donnell Y outh C entre. N edelja 26. o k to b ra K R IS T U S K R A L J. Ob 2h p opoldne ponovitev nove m aše v župnijski cerkvi M errylands. N am esto o k to b rsk eg a ro m an ja. Po m aši d ru žab n o st v n aši bodoči cerk vi. N O V V S T A V E K V M A S N I O B R E D T akoj po povzdigovanju reče m ašnik, o b r n j e n k lju d stv u, n asled n je besede: SK R IV N O ST V ER E. Vsi navzočni odgovore počasi in razločno, enoglasno : TVOJO SM RT O ZN A N JA M O, GOSPOD, IN T V O JE V S T A JE N JE SLAVIM O, D O K LER N E PR ID E Š V SLAVI. P ri m ašah v angleščini je obrazec ta k : L et us p roclaim th e m y ste ry o f faith: O dgovor: C h rist has died, C hrist is risen, C hrist will com e again. N O V O OD S V E T, S V E T D O O Č E N A Š A K rožek S lo m šek -B arag a sp et v abi k m olitvi Ta sre d n ji in glavni del sv. m aše s n io za slovensko dom ovino v n ed eljo 28. se p te m b ra poznali pod im enom : k an o n, B eseda pom eni n e po službi božji p ri sv. P a tric k u, Sydney. k aj u sta lje n e g a, točno p red p isan eg a. Z daj p rav i S to skupno m olitvijo se posebej p rid ru ž u jemo tem u delu sv. m aše ev h arističn a m o litev. P& mo vsem, ki širom po sv etu m olijo za b lag o r dom ovine v o k rilju M O L IT V E N E ZV E Z E za slovensko dom ovino. Z veza p rip o ro ča m ed drugim n asled n jo m olitev, ki n aj bi jo lju b ite lji dom ovine v e č k ra t o p ra v ili: O Bog, ki edini vladaš vse n a ro d e sveta, p o tu d i ni več sam o ena. P re jš n ja je sicer o stala, im a pa duhovnik z v ern ik i vred n a izbiro še tr i d r u g e, ki jih lahko m oli ra z n e dni n am esto dosedanje. T novost u v a ja v m ašo dobrodošlo sp re m in ja n je, d8 ni vedno in vedno isto. Za n edelje se p rip o ro ča ev h arističn a m olitev, glej m ilostno n a tebi vdani slovenski n aro d. Po ki jo boste od časa do časa slišali p ri n aših slovenskih zaslu žen ju tv o je g a Sina, n ašeg a G ospoda Jezu*a službah božjih. P ra v bo, če si jo v n a p r e j K ristu sa, ki je svoj n aro d zelo ljubil, h k ra ti p a pozorno ogledate in prem islite, zato n a j bo n a tern poklical pod svoje o k rilje vse n a ro d e sveta, podeli m estu n atisn je n a. Ob svojem času jo boste dobil' slovenskem u n a ro d u m ir, edinost in svobodo. na posebnih listkih za u p orabo p r i službah b o ž jih A m en. G lasi s e : 282 Misli, Septem ber, 1969

29 R esnično si svet, G ospod in po pravici te hvali vse stv arstv o k e r po svojem Sinu, n a še m G ospodu Je z u su K ristu su z m očjo S v e te g a D u h a - vse oživljaš in osvečuješ. V vseh časih si zbiraš božje lju d stv o da tv o je m u im e n u od sončnega vzhoda do zah o d a d a ru je čisto daritev. Z ato te, G ospod, ponižno prosim o d a po S v etem D uhu m ilostno posvetiš te darove, ki ti jih prin ašam o. N a j p o sta n e jo telo in kri tv o jeg a S ina n ašeg a G ospoda Je zu sa K ristu sa ki n am je naročil, n aj o b h ajam o te skrivnosti. T isto noč, ko je bil izdan, je vzel Jezu s k ru h se ti zahvalil in te počastil ga razlom il dal svojim u čen cem in rekel: V Z E M IT E IN J E J T E OD T E G A V SI, T O J E M O JE T E L O, KI S E D A J E ZA VAS. P ra v tako je po v ečerji vzel kelih se ti z a hvalil in te počastil dal svojini u čen cem in rekel: V Z E M IT E IN P I J T E IZ N J E G A V SI, TO J E K E L IH M O JE K R V I N O V E IN V E Č N E Z A V EZ E, K I BO Z A V A S IN ZA V S E P R E L IT A V O D P U S Č E N JE G R E H O V. TO D E L A J T E V M O J S P O M IN. S k riv n o st vere! T vojo sm rt o zn an jam o, Gospod in tv o je v s ta je n je slavim o d o k ler ne Prideš v slavi. Z ato o b h ajam o, G ospod, spom in zveličavnega trp lje n ja tv o jeg a Sina n je g o v e g a ču d o v itega v sta je n ja in vneb o h o d a pa tudi p rič a k u je m o O N A P R E D K U V M E R R Y L A N D S U P. V alerijan V V ESELO V EM J E BILO zadnjo ned eljo v avgustu veselo, č e p ra v je dež strašil, se je zbralo okrog 200 ro jakov. M ešani pevski zbor je pom agal k večjem u duhovnem u razp o lo žen ju s celo v rsto novih pesm i. N ekaj od te h p rav za p razn ik vnebovz e tja M arijinega. O paziti je bilo tu d i lepo število obhajil. Po cerk v en i pobožnosti smo se zb rali v p ro storih naše bodoče cerkve n a vogalu M errylands & W arw ick Rds. M arsikdo se je čudil, ko je prvič videl n o tran jščin o n aše bodoče cerkve, n je n i p ro sto rn o sti. Od zu n aj dela videz, da je zelo m ajhna. T isti, ki stevideli stavbo p red n e k a j ted n i, ste opazili razlik o : cerkev je zunaj sveže pobarv an a, tudi pločevina na streh i. T o so storili fran č išk an sk i bogoslovci iz C am p b ellto w n a. T ako so p o rab ili dobršen del počitnic. Zato se jim iskreno z a h v a lju jem. T udi sestrsko hišo si je vsakdo lahko z n o tra j ogledal. Počasi, p a gotovo n ap red u jem o. N apren jeg o v eg a d ru g e g a prihoda. V zahvalo ti d a r u jem o to živo in sveto daritev. Ozri se n a to d aritev sv o je C erk v e in glej v n je j J a g n je ki ti je bilo d aro v an o v spravo. N apolni nas s Svetim D u h o m d a bom o eno telo in en d u h v K ristu su ko se h ran im o z n je govim telesom in n jegovo k rvjo. On n a j nas spopolni za večno službo tebi da bom o m ogli p re je ti dediščino s tvojim i izvoljenim i n a jp re j s p reb lažen o Devico, božjo M a te rjo M arijo s svetim i apostoli in slavnim i m u čenci in vsem i svetniki. Z au p am o, d a nas oni vedno p o d p irajo pri tebi s svojo prip ro šn jo. T a sp ra v n a d a rite v n a j bo, prosim o, G ospod, vsem u svetu v m ir in zveličanje. U tr ju j svojo C erkev v veri in lju b ezn i n a n jen i zam eljski poti. V a ru j svojega slu žab n ik a n ašeg a papeža... n ašeg a škofa... ves škofovski zb o r in vse d u h o v n ik e in vse sv o je p rid o b ljen o ljudstvo. P oslušaj p ro šn je te družine, ki je z b ra n a pred teboj. Privedi, dobri Oče, k sebi vse svoje ra z k ro p lje n e otroke. S p re jm i d o b ro tn o v svoje k raljestv o naše ra jn e b ra te in sestre in vse, k iso se v tvoji m i losti ločili od teg a sveta. U pam o, d a bom o z njim i tudi mi večno uživali tv o jo slavo P o n a šem G ospodu K ristu su po k a te re m deliš svetu vse dobrine. Po K ristu su s K ristusom in v K ristu su tebi, vsem ogočnem u B ogu O četu v o bčestvu S veteg a D u h a vsa čast in slava n a vse v ek e vekov. A M E N! * dek je odvisen od dobre volje in p ro steg a časa r o jakov. V zad n jem m esecu je prišlo 29 darov v skupnem znesku $174. Tem in onim, ki so pom agali p ri obnovitvi sestrsk e hiše, ali pa darovali g rad b en i m a te ria l ali pohištvo: IS K R E N BOG PL A Č A J! Zop e t bo za vse d o b rotnike sv. m aša, se stre v M elb o u rn u bodo opravile uro m olitve p red N ajsv e tejšim. Seveda n aj nas d osedanji uspehi ne zazibajo v b rezsk rb n o st ali pa h križem ro k d ržan ju. D a rovi m eseca so h itro splahneli. Saj so stro šk i za b arv e, g rad b en i m a te ria l in še polno d ro b n arij. M isliti bo tre b a na u re d ite v o lta rja z odrom in ozadjem. O ltar in ta b e rn a k e lj že im am o, tu d i p rep ro g o ; tre b a pa bo še o sk rb eti o d er, n a k a te rem bo o lta r stal, zaveso za ozadje, podstavek za ta b e rn a k e lj, sto ja la za svečnike in vaze, štiri lestence. K dor je p rira v lje n k a j v ta nam en p risp e v ati, n a j m i sporoči. K ar h itro bo prišel čas, ko bom o začeli s službam i božjim i predvidevam, da bo to n a novo leto Do ta k r a t je p a tr e b a tu d i n o tra n jšč in o cerkve p o b arv ati. Misli, Septem ber,

30 N E W S O U T H W A L E S C oncord. R o jak m i je pravil. N a neki slo venski zabavi je videl sim patično m lado žensko, ki je ni poznal. Z dela se m u je p recej sam o tn a, stala je tam k o t bi n a n ekaj čakala. P risto p il je in se ji p red stav il: J a z sem ta in ta, kdo ste vi, če sm em v edeti? N asm ejala se je in re k la : D ober dan, gospod, m y nam e is... O, je re k e l ro ja k, saj bi lahko vse besede po slovensko izrekli. Še bolj se je sm ejala in re k la po an g lešk o : Sem A v stralk a, m ož me je sam o nek aj slovenskih besed naučil. R o jak je bil presenečen in v zadregi n i vedel, k a ko bi izpeljal pogovor. P a je re k e l: D ober u čitelj je vaš m ož in vi ste d o b ra učenka. One tr i besede ste k rasn o izgovorili. K oliko jih pa. še znate,? š e se je sm ejala in začela: D obro ju tro, lep dan, srečno pot, B og blagoslovi, oprosti, o p ro stite... O, je rekel ro ja k, ta k e besede so pa za vas že k a r odveč. Mi Slovenci jih težko izg o v arjam o, nam esto n jih rabim o kom olce... To pa ne v erjam em, je p ro te stira la A v stralk a, m oj m ož je Slovenec, pa zelo pogosto re č e : O prosti, ženka, ja z p a odgov a rja m : O prosti, drag ec! S te g a gotovo vi tak o nau čili, v dobro šolo je prišel. H o tela je n ek aj reči, p a p rav ta k r a t je prišel n je n mož, ki ga je ro ja k tu d i prvič videl. R ekel je ženi S orry, d ra ga, did you have to w a it too lo n g? O na je re k la po an g lešk o : T u im aš ro ja k a, ki p ravi, d a to bo pozdravil s kom olcem. M eni pa očita, d a sem te brez p o tre b e n av ad ila reči so rry in o p ro sti... S m ejali so se, si segli v ro k e in se potem izv rstn o skupaj zabavali. T ako je p rav il ro ja k. Ja z, P epe M etulj, sem p a rek el ro ja k u : P a se m i re s sk o raj zdi, da se b eseda o p ro sti veliko m an j sliši m ed Slovenci k o t m ed A vstralci n jih o v so r- r y. R o jak je m alo pom islil, potem pa p ra v počasi prikim al. P ep e M etu lj. G lebe. V rnil sem se s p o to v a n ja po H olandiji in Ju g o slav iji. Z daj se zo p e t oglašam. V zadevi rešev a n ja ugan k e o E sav u sem dobil v M I SL IH slabo spričevalo če se še kdo spom inja. N ič za to, privoščim K ostevčevem u fa n tu, d a je dobil n a g rad o, č e hoče on ali kdo d ru g re š iti tu poslano uganko, bo tu d i dobil knjig o za n agrad o, am pak sam o tisti, ki se bo p rvi oglasil. Ko boste reševali, m o rate svoje m ožgane n ap eti po an g leško. U g an k a je ta k a : YY U R YY U R IC U R YY 4 M. D osti uspeha želi reševalcem Leopold Velišček. P ad d in g to n. H udo me je p re tre slo sporočilo po te le fo n u, da je tako n an ag lo m a b ila p re trg a n a n it ž iv lje n ja ro ja k u F ra n c u P o tep an u iz B ass H illa. Bil je m ed tistim i, ki so nad av n o pop re j pleskali sobe v bodoči sestrsk i hiši v M errylandu. Bil je zelo p rije te n m lad m ož, p rip rav ljen za n a d a ljn jo pomoč. D om a je bil v M ali B ukovici, v A v straliji je bival dev et let. P red štirim i le ti se je poročil z Ivanko Č ernetovo. P red letom s ta si om islila lastn o streho v B ass H illu. V dom ovini im a še žive sta rše, dva b ra ta in dve sestri. S te m i in z bridko p rizad eto vdovo žalu je za očkom trile tn i sinček G eoffrey. P ra v tak o m i vsi, k i smo ra jn ik a poznali in ra d i im eli. N aj počiva v božjem m iru! P. V alerijan. W E S T E R N A U S T R A L IA A le x a n d ra B rid g e : R avno sem se spom nil n a tisto,k ar m i je nekoč pripovedoval bivši u je t nik n a R uskem v prvi svetovni vojni. M orda bo kdo z zan im an jem bral, zato pišem ta dopis. Oni je trd il, da je sam videl, o čem er je govoril. V step i so bili na paši k o n ji, ozirom a k o n jsk e d ru žine. Ko jim je nos povedal, da se bližajo volkovi, je postal žrebec k a k o r divji. G riva m u je n arasla, bliskovito je n ag n al ž re b e ta v gručo, kobile P» okoli v k ro g tak o, da so im ele glave o b rn je n e v ž reb eta. G orje kobilam in tu d i žrebetom, če niso h itro ubogale. N eusm iljeno je takim delil žrebec b rce s kopitom ali pa jim obgrizel kožo z ostrim i zobm i. Sam je stopil v re d zadnji. Ko so se volkovi približali, so jih sp rejeli s strašn im i u d a rc i zad n jih kopit. T ako se je k o n jsk a čred a b ra n ila pred volkovi in navadno tu d i odnesla zm ago. R an jen i volkovi so jo m orali p opihati, od k o d e r so prišli, m a rsik a te ri je p a tu d i obležal n a bojišču. Vemo* da im a žival od S tv a rn ik a dan n a ra v n i n ag o n zdrav ču t, k d a j in kako se je tr e b a b ran iti. Tildi to je en dokaz več za sm o trn o st v božjem s tv a r stvu. č e ne tu d i zgled, da je m ož p o stav ljen za glavo ženi in družini. Iv an S tru c elj. 284 Misli, Septem ber, 1969

31 BUSHMAN NA POTEPU p ro ced u ra d ru g ačn a in zam e dokaj porazn a. U gotovil je n a m eni ali v m eni k a r tr i bolezni. P a m e je dobri m ož p re stra šil le v toliko, d a sem m u M t. Isa, Qld. z a ta jil č e trto bolezen, ki sem jo im el sk rito za srajco. Se m i p a tu d i zdi, da zd rav n išk a v ed a n i MORDA J E N ASLOV m alo presk ro m en z ozirom n a to, da se tu d i Mt. Isa im en u je C ity. K er jo previdno zam olčal. Čem u bi človeka sp rav ljal v m a ne zdravil n e m oči do ta k e bolezni, zato sem pa sem že po svoji n a ra v i skrom no b itje, n a j ta zadrego,? naslov k a r ostane. N adavno sem bil tak o k o rajžen, Po cerk v ah ne n ap rav ljam ra d d re n ja, to d a da sem si po devetih letih drznil n a p ra v iti k o ra k v ko sem šel v Sydneyu s p rija te lje m k slovenski službi božji in videl, da lju d je d a je jo n e k a j v n ek ak civilizacijo. P rv i izstop iz železnega p tič a m i je bil v B risbanu. T am so m e znanci in p rija te lji p rim e r krožnik, se nisem tak o j znašel. P a se m i je zgodilo, da sem bil tako rad o d aren, da bi n e m ogel do no oblekli. N iti n a klobuk niso pozabili, dasi nisem imel k aj ta k e g a n a glavi že o sem ajst let. K er p a mov, če me ne bi p rija te lj o d p eljal s svojim a v mi ni bilo do te g a, da bi skrival svojo b u jn o f r i tom. B rez n jegove velikodušne ponudbe bi m oral zuro, sem g a poklonil p o zneje S ydneyu za čiščenje park eto v. T oda ko sem se v B risb anu pred o d kev plačano, ne pozabite zap isati, kako krepko hoditi peš. Ko boste im eli S ydneyčani svojo c e r hodom dobro ogledal v zrcalu, sem ugotovil, da sem vam jo ja z podprl. brez skrbi stopim tu d i m ed S ydneyčane. Iz vsega te g a vidite, d rag i znanci, neznanci V S ydneyu sem n a jp re j n am eril k o rak v u re din p rija te lji širom po queenslandski in sydneyski ništvo M ISLI. Po n ek ajm in u tn em k lep etu z urednikom je prišlo m ed n a m a do dvoboja in sicer to Pot n a šahovski deski. N jegove fig u re so tak o ra z lične, da se n a tak o soldatesko nisem nič k a j spoznal. R azlični gum bi in celo kos k red e so d o p o ln jevali razred čen o leseno vojsko. P a rtijo m i je u re d nik poklonil, pač ne zato, ke sem jo zaslužil, am pak k ot poklon tak o odličnem u gostu, ki je n ep ričak o vano prik o lo v ratil v civilizacijo. Po zak lju čen em dvoboju mi je razk azal lepi P o in t P ip er in vse d ru ge p o in tse, ki se od tam vidijo. V redno je bilo im eti oči odprte. Ko sem preizkusil um ske sposobnosti n a šahovnici, sem se nam en il ra zisk ati tu d i fizične. Seveda sem m oral za to k zdravniku. P ri dr. C olju je bila civilizaciji, da sem svoje postopaške počitnice še k a r dobro prestal. R azen da sem p rev rn il n e k je košarico s pom arančam i, zares nisem n ap rav il n iti enega škandala. Sam ega sebe kličem za pričo, da je res. K ončno se m oram lepo zah v aliti vsem ro ja kom, ki sem prišel z njim i v stik, za vso p rija z n o st in n ak lo n jen o st. O p ro stite mi n adlegovanje, saj im am nam en p riti zopet šele čez d eset let. P o sebna zah v ala vodičem po sydneyski džungli, saj brez te g a v a rs tv a bi se gotovo n e k je izgubil. P a še za o p to ščen je n aj poprosim tiste, ki sem jim obljubil obisk, n azadnje sem jih pa m oral p u stiti na cedilu. Lep pozdrav in na svidenje čez... no, saj sem že povedal M irko B renčič. DVOJE PRIČEVANJ O DEMOKRATIČNOSTI SLOVENCEV S tan k o A n d re ja šič je zapisal v M IS L IH (avg u st 1969 stra n 2 58): K ak dialog bi bilo tre b a začeti, da se lju d je vsaj počasi m alo nav ad ijo n a to in razu m ejo, da im ajo tu d i oni besedo in da celo lahko odločajo. K a jti d em o k racija (k i je bila Slovencem vedno šp a n sk a vas), p rih a ja celo v C erkev. Pavle V erbič je zapisal v SLO V E N SK I D R ŽAVI (ju n ij 1969 s tra n 3 ): V en d ar pa moramo dati prednost... slovenski državni osvoboditvi. Slovenci bomo nam reč znali, zara d i n a še d em o. Misli, Septem ber, 1969 k ra tsk e tra d ic ije od u sto ličen ja slovenskih vojvod n a p re j, v slovenski državi km alu u v eljav iti re sn ič ni dem o k ratsk i re d. N ekdo, ki je oboje bral, se je popraskal za ušesi in ni vedel, kom u bi dal prav. K ončno se je spom nil, da je nek je v ev angeliju p isan o : N aposled sta nastopili dve priči in rek li... T o d a n jiju p rič e v a n je se ni strin jalo. T ej ugotovitvi je p rik im al in se n eh al p ra sk a ti za ušesi. Zaželel si je pa, da bi m u bilo dano dočakati m ed p ričam a dialog

32 MODROVANJE PRIMORCA O ŠPORTU ( K atoliški g las v G orici) ŽE ZD A V N A J SE J E Z A Č E LO : šp o rt je s ta r k ak o r zem lja, čeprav so bile olim pijske ig re, k o t p rav ijo, p rv i izraz človekega v eselja in sk rb i za nego la stn e g a telesa, za delo z vedno p re n o v lje n i mi m očm i. N ič ni novega n a sv etu in vse se ponavlja d an es: ob novih nav ad ah, novih prav ilih m o ra biti šp o rt vedno n ek aj plem en iteg a, izraz človekove pošten e n o tra n jo sti in m irn eg a tek m o v an ja. Z nano je tu d i, da lju d je k aj ra d i p reid ejo od p rv o tn o p lem en iteg a do oblik, ki so m anj poštene. V es rim ski im p erij se je ogreval ob starem p re g o vo ru m ens san a in co rp o re sa n o ; p a so hodili R im ljan i v m nožicah občudovat g la d ia to rje, ki so se p o b ijali m ed seboj, g le d a t cirkuške ig re, dirke k o njskih v p re g ; ko so o d h ajali s teh zabavišč, so se jim tre sli p o d b rad k i in m astn i obložki pod o b ilnim i togam i te r so u g o tav ljali, d a so še zd rav in čv rst narod. N am esto sta rih m išičastih borcev danes n a sto p ajo poklicni šp o rtn ik i: n jih o v a lepo izoblikov ana te le sa in dovršen a ig ra sta n a jb o ljš a v a b a za lju d sk e m nožice, šp o rt je postal n jih o v poklic, ne razv ed rilo, in za svoj v sak d an ji k ru h se ra z k a zu je jo in čakajo n a plo sk an je, še bolj p a n a d en ar m nožic. P oleg n jih pa se debelijo in b o g atijo še njihovi m a n a g e rji in k n jigovodje. P a pravim o, da smo še vedno zd rav in čv rst n aro d... K aj še! N ekoč je bilo za fa n ta poniževalno, če je bil debel. D anes pa je le p a oblina n a tr e b u hu (ne p rev elik a!) p rav i v zo r m oškosti! M ladina se v šolskih letih bežno sreča s šp o r tom, ne p rejm e pa p rav e šp o rtn e vzgoje, k a jti ne v zljubi ta k ih športov, ki o blik u jejo telo in duha, k o t so odbojka, a tle tik a, plan in stv o (sicer vsak šp o rt to n ared i, am p ak tem se je tre b a posv etiti bolj resn o, če se hoče u sp e ti). Vsi navadno p ričn ejo z nogom etom ali čim podobnim, za k a r zad o stu jejo h itre noge p a trd a glav a, da se žoga za silo obvlada, k a jti v te j ig ri vabi blesk im en slavnih nogom etašev, pa tu d i d e n a rn i zaslužek. Z akaj m lad in a izbere p rav to p o t? V erjetn o zato, k e r ji v p rim ern ih le tih nihče ne pokaže prav e p o ti do šp o rta ; m lad in a je n a jp re j p o tre b n a sam o igre, n ato se m o ra ig ra n je postopom a u re d iti, d a p o stan e s p re tn o st; to potem m lad fa n t vzljubi. Do osnovnih pojm ov n o g o m eta p rid e ta koj v sak d o ; p ri odbojki p a je tr e b a za to dosti več tr u d a : p o treb n o je odporno, v z tra jn o in g ib č no telo, p ra v tako je p o tre b n a iz re d n a zb ran o st in ig ra z razum om : ta k a ig ra p rip ra v i človeka tu d i n a k atero k o li drugo u re je n o in pošteno delo. Škoda, da naši šp o rtn i v zg o jitelji prem alo gled ajo n a oblikovanje osebnosti ob šp o rtu ; tem u je k riv a n ezadostn a prizad ev n o st, p a tu d i n e p rip ra v lje n o st in z a sta re li načini učenja. ž e p ri m ladih se pozn a p o m a n jk a n je prav e šp o rtn e vzgoje v rtoglavo drv ijo tja, k je r se jim zdi, da bodo z lahkoto uspeli, k o t recim o v no g o m etu. N e vedo, da so n ajb o ljši nogom etaši to p o stali, k e r so se u b adali s številnim i in n e p re s ta n i m i v ajam i te r so bili silno p rizadevni, k a jti nogom et p rin ese srečo le n ajb o lj zm ožnim. T i fa n tje prepozno spoznajo, da so jo zavozili: d ru g eg a šp o r ta se težko n au čijo, zlasti še, če je zah te v n ejši od p re jšn je g a. S ta re jšim atle to m pa se pozn a nepopolna vzgoja. N e zn ajo se z v eseljem vživeti v k aterik o li šp o rt, č u tijo g a k o t brem e. Po p rv ih uspehih, ki jih je v sak doživel z velikim n av d u šen jem, bi m o ra li g led ati, da svojo igro vedno bolj izpopolnijo: za to p a je p o tre b n a v e stn a p rip ra v a in vedno n o vo n o tra n je d o živ ljan je p ri vsaki tekm i. N aši a t leti p a n a to k aj ra d i p o zab ijo ; po n e k a te rih p o ra zih, zasluženih zarad i te b rezb rižn o sti, jim pa sploh m ine n av d u šen je in se p o g o v arjajo sam o o p re jšn jih g lo rija h ; m edtem ko bi m o rali porazi vedno bolj k re p iti voljo po novih zm agah. M orda ste že razu m eli, d a m erijo besede na m oštvo 01ym pije, ki te k m u je v o d b o jk arsk i D ligi; izgubilo se je v m egli n eodločenosti in n e g o tovosti, v k a te ro so g a spravili štev iln i z a d n ji porazi, in ne zna več n a jti p rav e poti, še m an j pa zagona. K ak o r m ora je leglo n a vse, d a je že vse izg u b ljen o in v odločilnem tr e n u tk u k a r odpovejo m oči. N i šm en t, da se ne bi m ogli d v igniti ob blesku p re jšn jih zm ag, da bi se ne zavedali svoje m o či. To niso fra z e k ak eg a n ašega k a p e ta n a ali t r e n e rja, m arveč m n en je m nogih izkušenih gledalcev iz d ru g ih m oštev. S edaj to re j glejm o, da častno dokončam o prvenstvo. P rih o d n je leto m oram o začeti z novim i m očni in pravo v z tra jn o stjo, da bomo iz p lem en iteg a šp o rta dobivali m oči za vse ostalo k u ltu rn o d elo v an je v naših o rg an izacijah. 286 M isli, Septem ber, 1969 P e te r Špancap& n

33 TURISTIČNA AGENCIJA P U T N I K 72 S m ith S tre e t, Collingw ood, V IC L astn ik : P A U L N IK O L IC H P riporočam o se za p o to v an ja v S lovenijo po n a j n ižjih cenah. U reju jem o vse potniške zad ev e: p o tn e liste, vize in d ru g e dokum ente. P rip ra v lja m o za vsak m esec sk u p in sk a p o to v a n ja v S lovenijo in d ru g e k ra je v Jugoslaviji " P išite, te le fo n ira jte ; ali p rid ite osebno. P rip o ro čite n as svo-! jim p rija te lje m. A ko živite daleč od nas, vam vse uredim o.! po pošti. P U T N I K im a zvezo z vsem i k ra ji v Ju g o slav iji. P U T N I K je I ed in a sa m o sto jn a ' a g en cija v A vstraliji. i O d p rto im am o vsak d an od 9. dop. do 6. T pop. Ob so b o tah od 9. do 12, ob n e d e lja h od. 10. dop. do 2. pop. 1 :: U R A D N IK I : M r. P. N ikolich, M rs. N. N. N akova, M iss L. K oren, M r. R. M anevski. r rn n JU U T E L E F O N : , PO u rah : in PHOTO STUDIO V A R D A R 108 G e rtru d e S tre e t F itzro y, M elbourne, Vic. (B lizu je E x h ib itio n B uilding) ^ Se p rip o ro ča ro jakom za n a ro č a n je fo to g ra fij vseh v rst. N evestam posojam o brezplačno nove poročne obleke. ; [ O dprto vsak dan od 9. do 1. in od 3. do 6. u re pop. Ob so b o tah in n e d e lja h od D ogovorite se za čas p reko te le fo n a : Izven u r : L astn ik : P. N IK O L IC H Misli, Septem ber,

34 NARODNA PRIPOVEDKA O JAKOBU KOVAČU Poslal Iv an š tru c e lj Slikal E vgen B ra jd o t IX. K ro g la se je res n ekje u d rla in n ap rav ila ogrom no lu k n jo v podzem lje. N aši tr ije ju n a k i so stali ob n je j in se m enili, kdo n aj se v an jo spusti. N aposled p ad e odločitev n a Ja k o b a, ki n a j sev eda svojo železno palico vzam e s seboj. N aredili so dolge m očne vrvi in po n jih se je Jak o b sp u stil navzdol. D om enili so se bili: ko bo h o tel n a z a j, n aj vrv krepko p o trese vdala. Z akriči in kliče, n aj kdo p ride in m u jih pom aga odpreti. N ihče se m u ne odzove ne od zu n aj ne od z n o tra j. T ed aj p o g rab i železno palico in u d rih a po v ratih. P odajo se in Jak o b stopi v še večjo votlino. Zasliši slab o ten glas iz ženskega g rla : K do si, ki si se drznil p riti v to podzem lje, last m ojega o četa g ra š č a k a? P rišel sem re č it teb e, zakle ta g ro fič n a! Že m nogo jih je prišlo, vsi so izgubili glave. M oj oče je zm aj. č e n je g a ubiješ, re še n a bom. G rad bo tv o j, ja z bom tv o ja n evesta. V sak čas pride zm aj in boj je neizogiben. P ožrl te bo, če ti ne prem agaš. Im aš o ro žje s seb o j? P o tre b n a ti je o s tra b rid k a sab lja. N im am sab lje, im am patežko žeezno palico. A kako n aj se bijem v te j g ro zn i tem i, n ičesar ne vidim. To n aj te nič ne skrbi, videl boš, še preveč. Iz sedm ih glav zm ajevih in sedm ih ž rel bo švigal o genj, da bo svetlo k o t dan. že p rih a ja, slišim ga, lahko ti tudi. S krij se nekoliko, da te ta k o j ne opazi. Jak o b se je za silo skril in tih o čakal stra š n e g a zm aja. NADALJNJI DAROVI ZA SKLAD in d ru g e n a m e n e $ 3: Ja n e z K ern, B en jam in B ratovič, K arl B okan, A lojz Je re b, Tom až M ožina; $ 2: A n to n Š ajn, M a rja n P otočnik, A nton špiclin, L u cijan K os, Jo že M arinč, A n g ela Dodič, D anilo M a rin ič ; $ 1: Iv a n k a Ž ab k ar, Jo že F ra n k, Iv an D evetak, V lado H artm an, V elim ir P otnik. Prišel je Ja k o b globoko dol v velikansko v o t lino in se sprehodil po n je j. Bilo je tem n o, d a je le počasi p rivadil oko na tak o tem o. P riše l je do m očnih zapahov, ki se niso dali o dpreti. K akor p ra v a železna v ra ta so bili. Jak o b poskuša, niso se P. P O D E R Ž A J, IN D IJ A. $ 5: N eim enovan, L ojze P. V sota je n a ra s la n a $ 82. O dpošljem o, k a d a r bo sto ta k sk u p aj. P riporočam o! SLOM ŠKOV SK LA D. T rije neim enovani po $ 2. V so ta je n a ra s la n a $ 26. O dpošljem o, k a d a r bo pol sto tak a. P riporočam o. V im e d aro v alcem isk ren : B og pov rn i! 288 Misli, Septem ber, 1969

35 S L O V E N S K E P L O Š Č E K N J IG E _ S L O V A R JI M U Z IK A L N I IN Š T R U M E N T I UNIVERSAL RECORD CO. 205 G e rtru d e St., F itzro y, V IC T ram 88, 89, 90 iz B ourke St. do p o sta je 13. K ataloge in n aro čb e pošiljam o s pošto PO S L U Š A JT E NAŠO R A D IJSK O E M IS IJO ob po n ed eljk ih 9.07 zvečer n a 3 XY M elb o u rn e, val L *, *,* *», * » » ' «S I STANISLAV FRANK * i»i 74 R o sew ater T e rra c e, O tto w ay, S.A i i L IC E N S E D LA N D A G E N T : H J.. P o sred u je p ri n ak u p u in p ro d a ji. zem ljišč J in hiš. D A R IL N E P O Š IL JK E v Ju g o slav ijo V p o sreduje. SE R V IC E ZA L IS T IN E : n ap rav i vam * ra z n e d o kum ente p o o blastila, te s ta m e n te itd. >j R O JA K I! S polnim zau p an jem se o braijš č a jte n a n as v te h zadevah! Tel T el PRIMBEE AUTO SMASH SLA V K O IN L astn ik a M IL E N A V A V PO TIČ P rip o ro č a ta se ro jak o m v W o llo n g o n g u in okolici za p o p rav ila avtom obilskih k a ro serij. V sa poprav ila solidna in po zm ernih cenah V ozila so lahko zavaro v ana ali n ezav aro v an a 2 S h e llh a rb o u r Rd., P rim b ee, N.S.W. T E L.: :: :: :: s: s: H :: a AVTOKLEPARSKO PODJETJE IV A N ŽIŽ EK GRANVILLE SMASH REPAER 10 R aw son Rd. G uildford, N.S.W. Tel Delo opravi v sp o razu m u z zavarovalnico ali po osebnem dogovoru s stran k o. P onoči in p odnevi T o w in g Service* Izu čen i a v to k le p a rji lahko d o b ijo dalo T el.: Suzi je hodila v prvi ra zred. D om a je p o k a zala m am i, kako zna n a p isati črke A O I M. M a m a ni bila zadovoljna. R ek la je : Slabo pišeš. B olje poglej, kako napiše črk e u č ite ljic a n a tablo. Suzi se je o d rezala: U čiteljica lahko z n a b olje, ko že tak o dolgo hodi v p rvi ra zred. J a z sem pa šele začela hoditi. :. ] >: ;. I S L O V E N S K A M E S N IC A ZA W O L L O N G O N G ITD. TONE IN REINHILD OBERMAN 20 L agoon St., B a rra c k P oint, N S W. P rip o ro čav a ro jak o m v sak o v rstn e m esne J izdelke: k ra n jsk e klobase, ogrske salam e, slanino, sveže in p re k a je n o m eso, šu n k e itd. j*; Vse po n ajb o ljšem okusu in n a jn iž jih cenah. :Ji K R a z u m e m o vse je z ik e okoliških ljudi. J O biščite nas in o p o zo rite n a n a s vse sv o ja *: p rija te lje! % 1 8s: I8 :: 1 s.s ss s.s **»i s: ss s.s s.s s.s 1 8 >: > > >! >! >! % v. * >:

36 »» M - P O Z O R! P O Z O R! P reden kupite poltrone, divane ali cou- >i ch e, pridite k nam ogledati si kvaliteto in J nizke cene. J v... H Izd e lu je m o jih sam i, za to so n aše cene za 50% o d sto tk ev n ižje k o t d ru g o d. >1 I I >: VIKTOR ŠTOLFA 562 H ig h S tre e t, T h o rn b u ry, Vic Tel Seveda se bomo pom enili po slovensko JULIJSKA KRIŽANKA REŠENA. V o d o rav n o : 1 P e te r 6 K an 7 p o r 9 ro g 10 ju g 12 a r 14 ml. 16 in 18 ob 19 jo k 21 U n a 22 so k 24 en a 25 to r ta 27 a ra 29 K re lj 30 alt. N av p ičn o : 1 P a g 2 en 4 ep 5 ro j 6 k o r 8 ru m 9 ra d ij 11 globa 17 nos 18 ona 20 k o t 21 U n a 23 ko 24 e t 26 K relj 27 a ra 28 alt. R ešitve poslali: GLAVNI AGENT ZA FIRMO PUTNIK OLYMPIC EXPRESS 110 A Bathurst St., Sydney, 2000 T el: ali PODRUŽNICA: 253 E lizabeth St., Sydney T el: U rejuje rezervacije za potovanje po morju in zraku Nudi m ožnost dolgoročnega odpladavanja na nizek depozit Izpolnuje obrazce za sklepanje zako- * na, razne prošnje in tako dalje. J Ima na ponudbo zastopnika, ki vas * lahko obišče in vam pom aga v raznih pro- f blemih. OBRAČA.,TE SE N A N A S! O čka je zab ijal žebelj in se u d a ril v roko. L i zal si je p rst, ki g a je zelo bolel. Sinček, ki še ni hodil v šolo, je vzel kladivo v obe ro k i in zabijal. R ekel je očku: V idiš, ja z p a n e bom m ahnil po p rstu. O- >: >: >: NAJCENEJSE POTOVANJE Z ladjo: M E L B O U R N E G EN O A (izven sezone) $ Z letalo m sk u p in e : A V S T R A L IJA BELG RA D A V S T R A L IJA $ Z letalom sku p in e: A V S T R A L IJA ZA G R EB A V S T R A L IJA $ L ahko o skrbim o vse fo rm aln o sti in p o to v a n je za vaše d ru ž in e in sorodstvo. Z lad jo : G EN O A M E L B O U R N E (v ključno železnica iz L ju b lja n e ) $ $ >: Z letalo m : L C JB LJA N A A V S T R A L IJA $ >: >: >: Za podrobne inform acije in tiskovin«: >: A L M A POTNIŠKO PODJETJE >* >: 330 L ittle Collins S treet (vogal E lizabeth St., M elbourne T elefon : h G3-4002

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. prij. matič na številka firma / ime upnika glavnica obresti stroški skupaj prij ava

Prikaži več

Svet elektronika 195.indd

Svet elektronika 195.indd LCD ti mer z iz re dno niz ko po ra bo in zu na njim pro že njem Avtor: Ju re Mi keln E-pošta: stik@svet-el.si Bral ci na še re vi je se ver jet no spom ni jo na ših ti mer jev. Spr va smo na re di li

Prikaži več

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx Statistika leta 217 in napovednik leta 218 Za nami je leto 217, ki je bilo v veliko stvareh prelomno in je zaznamovalo našo župnijo. Večino dogodkov ste lahko ovrednotili in se jih spomnili z zapisom v

Prikaži več

Album OBHAJILO notranjost.indd

Album OBHAJILO notranjost.indd V spomin na prvo sveto obhajilo Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce, težko te že čakam, veselim se že! Tukaj nalepi svojo najljubšo fotografi jo z dne, ko si prvič prejel/a sveto obhajilo. Moje ime in

Prikaži več

Organizacija, letnik 43 Razprave številka 4, julij-avgust 2010 Vpliv pro jekt ne zre lo sti or ga ni za ci je na us pe šnost pri pra ve evrop skih pro

Organizacija, letnik 43 Razprave številka 4, julij-avgust 2010 Vpliv pro jekt ne zre lo sti or ga ni za ci je na us pe šnost pri pra ve evrop skih pro Vpliv pro jekt e zre lo sti or ga i za ci je a us pe šost pri pra ve evrop skih pro jek tov Mar ja Kraj ik 1, Mir ko Mar kič 2 1 Ku rir ska pot 2c, Slo ve ski Ja vor ik, 4270 Je se i ce, marjakrajik@yahoo.com

Prikaži več

Dopolni stavek iz Svetega pisma: Glejte, zdaj je tisti milostni čas! *********** Glejte, zdaj je dan rešitve! Dopolni stavek iz Svetega pisma: Nosíte

Dopolni stavek iz Svetega pisma: Glejte, zdaj je tisti milostni čas! *********** Glejte, zdaj je dan rešitve! Dopolni stavek iz Svetega pisma: Nosíte Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve! Nosíte bremena drug drugemu... in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Tistemu, ki te udari po enem licu,... nastavi še drugo. Kar koli

Prikaži več

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila DRAGI JEZUS, NAŠ PRIJATELJ, K TEBI DANES PRIŠLI SMO, DA TE V SVOJA SRCA MALA PRVIČ VREDNO PREJMEMO. DANE

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila DRAGI JEZUS, NAŠ PRIJATELJ, K TEBI DANES PRIŠLI SMO, DA TE V SVOJA SRCA MALA PRVIČ VREDNO PREJMEMO. DANE SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila DRAGI JEZUS, NAŠ PRIJATELJ, K TEBI DANES PRIŠLI SMO, DA TE V SVOJA SRCA MALA PRVIČ VREDNO PREJMEMO. DANES SE V ŽIVLJENJU NAŠEM NEKAJ NOVEGA GODI, KO SMO PRVIČ

Prikaži več

MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n+2

MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n+2 List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 0351-6652 Letnik 18 (1990/1991) Številka 6 Strani 322 327 Borut Zalar: MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n + 2 Ključne besede: matematika, aritmetika,

Prikaži več

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049)

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049) PA BR 147884430 Hum Na Sutli 13.05.2019 0830 BO JO 147858624 Hum na Sutli 29.05.2019 0815 JU BO 147474917 Pregrada 09.07.2019 0800 DL MA 148427658 Sv Križ Začretje 09.07.2019 0745 ST ŠT 148037359 K.oplice

Prikaži več

Svet elektronika 205.indd

Svet elektronika 205.indd Re gu la ci ja mo či grel ca elek trič ne pon ve Avtor: Bo jan Ru pnik E-pošta:Ru pnik.bo jan@gma il.com Ve li ke skriv no sti ma le elek tro ni ke, ali ka ko naj va še je di di ši jo bo lje. Kot ve či

Prikaži več

ATLANTI n.1 Razvoj arhiv ske slu žbe u Sr bi ji u dru goj po lo vi ni 20. ve ka Sl o b o d a n k a CVETKOVIĆ, Dr. Ar chi vist - Gra du a ted H

ATLANTI n.1 Razvoj arhiv ske slu žbe u Sr bi ji u dru goj po lo vi ni 20. ve ka Sl o b o d a n k a CVETKOVIĆ, Dr. Ar chi vist - Gra du a ted H Razvoj arhiv ske slu žbe u Sr bi ji u dru goj po lo vi ni 20. ve ka Sl o b o d a n k a CVETKOVIĆ, Dr. Ar chi vist - Gra du a ted Hi sto rian, Istorijski arhiv Požarevac, Ul. Voje Dulića br. 10, Požarevac,

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

Organizacija, letnik 43 Predlogi za prakso številka 6, november-december 2010 Po men in te gri ra nih IS pri na čr to va nju, vo de nju in nad zo ru p

Organizacija, letnik 43 Predlogi za prakso številka 6, november-december 2010 Po men in te gri ra nih IS pri na čr to va nju, vo de nju in nad zo ru p Po men in te gri ra nih IS pri na čr to va nju, vo de nju in nad zo ru proi zvod nje Si mon Oman 1, An ton Čižman 2 1 Poly com d.o.o., Po lja ne nad Škof jo Loko 76 d.o.o., Poly com d.o.o., Po lja ne nad

Prikaži več

Svet elektronika 184m.indd

Svet elektronika 184m.indd Elek tro ni ka za za čet ni ke - Na pa ja nje elek tron skih ve zij II. (18) Avtor: Bojan Kovač E-pošta: bojan@svet-el.si Ko si pri skr bi mo vir eno smer ne na pe to sti, ki jo še do dat no zgla di mo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 KAKO SE RIMSKA KURIJA PREKO ZAPOVEDANE MOLITVE NORČUJE IZ LASTNIH VERNIKOV IN IZ VSEH NAS, SAJ NAM JE VZELA ORODJE LASTNEGA DOZOREVANJA MOLITEV. JAVNO ZNANIH MOLITVENIH ALTERNATIV V ZAHODNI CIVILIZACIJI

Prikaži več

Pred nami

Pred nami Leto II., št. 106, 20. nedelja med letom; 16.8.2015 Naša oznanila Cerkev čistijo iz Štrihovca, Bog povrni! Z današnjo nedeljo 16.8.2015 se spet vrača običajni nedeljski razpored sv. maš, torej ob 07.30

Prikaži več

Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 122 Letnik 14 Kimovec september 2008 Naši koraki Glasilo Občine Škocjan Cesta za 5...

Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 122 Letnik 14 Kimovec september 2008 Naši koraki Glasilo Občine Škocjan Cesta za 5... Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 122 Letnik 14 Kimovec september 2008 Glasilo Občine Škocjan Cesta za 5... Drage občanke in občani Občine Škocjan! Stroji so ponovno zabrneli v Dolnji Stari

Prikaži več

Organizacija, letnik 43 Razprave številka 2, marec-april 2010 Vpliv kon tek sta or ga ni za ci je na raz li ko val ne de lov ne kom pe ten ce Ra mon P

Organizacija, letnik 43 Razprave številka 2, marec-april 2010 Vpliv kon tek sta or ga ni za ci je na raz li ko val ne de lov ne kom pe ten ce Ra mon P Vpliv kon tek sta or ga ni za ci je na raz li ko val ne de lov ne kom pe ten ce Ra mon Po dre ka 1, Ro ber to Bi lo sla vo 2 1 Sa no farm d.o.o., Šmar ska ce sta 5c, 6000 Ko per, Slo ve ni ja, ra monp

Prikaži več

Osnove matematicne analize 2018/19

Osnove matematicne analize  2018/19 Osnove matematične analize 2018/19 Neža Mramor Kosta Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D f R priredi natanko

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 FOUND POETRY Found poetry se ustvarja, piše z uporabo besedišča iz nepoetičnih kontekstov, ki se uporabi v pesniškem besedilu. Kot temeljno besedilo se lahko uporabijo teksti iz različnih virov: časopisov,

Prikaži več

Poštnin«plačana» HalenisKi list rotovhh GLASILO OSVOBODILNE FRONTE DOLENJSKIH OKRAJEV NOVO L e t o III. Štev. 51. MESTO, POSAMEZNA ŠTEVILKA 8 M N TEDN

Poštnin«plačana» HalenisKi list rotovhh GLASILO OSVOBODILNE FRONTE DOLENJSKIH OKRAJEV NOVO L e t o III. Štev. 51. MESTO, POSAMEZNA ŠTEVILKA 8 M N TEDN Pš HK hh GLASLO OSOBODLNE FRONTE DOLENJSKH OKRAJE L Š 5 MESTO POSAMEZNA ŠTELKA 8 M N TEDNK Z A POLTČNA GOSPODARSKA N KULTURNA PRAŠANJA ČETRTLETNA 9 c 9 5 2 NAROČNNA 00 D N ZHAJA SAK PK' š N š P šh hh h

Prikaži več

Je pred nami nov dan

Je pred nami nov dan NAŠE OBČESTVO Ljubljana Sv. Trojica Leto XXXV 9/2017 Biti Cerkev pomeni biti občestvo V homiliji na letošnje binkošti je papež Frančišek posvaril pred dvema ponavljajočima se skušnjavama:»prva je ta, da

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17154111* PSIHOLOGIJA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Strukturirane naloge Torek, 30. maj 2017 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

Uvod ABECEDA A a B b C c Č č D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž ČRKA GLAS ABECEDA S ZA ZAČETEK ŠTEVIL

Uvod ABECEDA A a B b C c Č č D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž ČRKA GLAS ABECEDA S ZA ZAČETEK ŠTEVIL Uvod AECEDA A a b C c Č č D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž ČRKA GLAS AECEDA S ZA ZAČETEK ŠTEVILKE 0 - nič 1 - ena 2 - dve 3 - tri 4 - štiri 5 - pet 6

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Statistika

Statistika REZULTATI RD KOPER 2013 - RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 24-38 (15-18)(9-20) Sodniki: BRECELJ BOJAN DERŽEK DUŠAN RD KOPER 2013 Trener: Time out-ov: 3 Kazni Zadetki Streli % 7m 6mKN Krilo PR PN 9m RUK RDK 2min

Prikaži več

rr03.qxd

rr03.qxd PROSTOR, REGIJA, RAZVOJ REGIONALNI RAZVOJ 6 1 2 REGIONALNI RAZVOJ 6 PROSTOR, REGIJA, RAZVOJ 4 REGIONALNI RAZVOJ 6 PROSTOR, REGIJA, RAZVOJ Ure di li: Ja nez Nared Katarina Polajnar Horvat Nika Raz pot nik

Prikaži več

Geografski vestnik 87-1, 2015, Kronika KRONIKA V spo min Loj ze tu Gosar ju (22. av gust ja nuar 2014) Sre di januar ja nas je pre tr

Geografski vestnik 87-1, 2015, Kronika KRONIKA V spo min Loj ze tu Gosar ju (22. av gust ja nuar 2014) Sre di januar ja nas je pre tr Geografski vestnik 87-1, 2015, 147 155 Kronika KRONIKA V spo min Loj ze tu Gosar ju (22. av gust 1932 14. ja nuar 2014) Sre di januar ja nas je pre tre sla vest, da je umrl ugled ni slo ven ski geo graf

Prikaži več

UČENCI oš Cirkovce smo posvojili folkloro v Cirkovcah

UČENCI oš Cirkovce  smo posvojili folkloro v Cirkovcah POSVOJENI SPOMENIK FOLKLORA Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja je eden od sestavnih delov vzgojno-izobraževalnega procesa. Z učenci smo se zato odločili, da v projektu Mladi posvojijo

Prikaži več

Suselj Specialitzanti druž.medicine

Suselj Specialitzanti druž.medicine Mesto osnovnega zdravstva v slovenskem zdravstvenem sistemu Marjan Sušelj, univ. dipl. psih. Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Slovenski zdravstveni sistem Pravne podlage in

Prikaži več

1. Ki je za nas krvavi pot potil Molite za nezvestega kardinala, nezveste škofe in duhovnike, ki sejejo razdor, povzročajo pohujšanje in nez

1. Ki je za nas krvavi pot potil Molite za nezvestega kardinala, nezveste škofe in duhovnike, ki sejejo razdor, povzročajo pohujšanje in nez 1. Ki je za nas krvavi pot potil 7.12.1991 nezvestega kardinala, nezveste škofe in duhovnike, ki sejejo razdor, povzročajo pohujšanje in nezvestobo sv. očetu, Cerkvi in Bogu. 5.8.1994 Ponovno vas vabim,

Prikaži več

1. IKONA»Zasmilili so se mu in jih je začel učiti mnogo stvari.«izpostavljena VREDNOTA usmiljenje Predlogi za pesmi: Ovca zapustila je pastirja; Gospo

1. IKONA»Zasmilili so se mu in jih je začel učiti mnogo stvari.«izpostavljena VREDNOTA usmiljenje Predlogi za pesmi: Ovca zapustila je pastirja; Gospo 1. IKONA»Zasmilili so se mu in jih je začel učiti mnogo stvari.«izpostavljena VREDNOTA usmiljenje Predlogi za pesmi: Ovca zapustila je pastirja; Gospod, usmili se (Gospod, zdaj sem tukaj pred teboj); Vsi,

Prikaži več

Dojenček Ne odteguj se dolžnosti do otroka Ne odteguj se svoji dolžnosti, da kot mati hraniš svojega otroka z lastnim mlekom. Dojenje ni samo hranjenj

Dojenček Ne odteguj se dolžnosti do otroka Ne odteguj se svoji dolžnosti, da kot mati hraniš svojega otroka z lastnim mlekom. Dojenje ni samo hranjenj Dojenček Ne odteguj se dolžnosti do otroka Ne odteguj se svoji dolžnosti, da kot mati hraniš svojega otroka z lastnim mlekom. Dojenje ni samo hranjenje. Dojenje je nadaljevanje tesne povezave, ki sta jo

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

KRIŽEV POT»V krstu prerojeni«1. Pilat obsodi Jezusa na smrt Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil. Krst je novo rojst

KRIŽEV POT»V krstu prerojeni«1. Pilat obsodi Jezusa na smrt Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil. Krst je novo rojst KRIŽEV POT»V krstu prerojeni«1. Pilat obsodi Jezusa na smrt Krst je novo rojstvo, novo življenje. Brez krsta bi zapadli zakonu izvirnega greha. Ko se spominjamo dejanja Pilatove obsodbe, vemo, da je to

Prikaži več

Strategic Planning Survival Kit

Strategic Planning Survival Kit GLEDAM BEGUNCA -VIDIM ČLOVEKA BEGUNCI V SVETU IN SLOVENIJI VSI IMAMO PRAVICO DO AZILA GettyImages Države so se po strahotah druge svetovne vojne, ki je ustvarila 60 milijonov beguncev, same dogovorile,

Prikaži več

Georitem qxd

Georitem qxd JANI KOZINA PROMETNA DOSTOPNOST V SLOVENIJI 1 2 PROMETNA DOSTOPNOST V SLOVENIJI 4 PROMETNA DOSTOPNOST V SLOVENIJI LJUBLJANA 2010 Knji` na zbir ka Geo ri tem, ISSN 1855-1963, UDK 91 PROMETNA DOSTOPNOST

Prikaži več

Zbirka medijskih objav JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Število objav: 6 Tiskani mediji: 0 Splet: 4 Radijske postaje: 2 Televizijsk

Zbirka medijskih objav JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Število objav: 6 Tiskani mediji: 0 Splet: 4 Radijske postaje: 2 Televizijsk Zbirka medijskih objav JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, 6. 06. 202 Število objav: 6 Tiskani mediji: 0 Splet: 4 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Javni sklad

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

pastoralni tecaj 2008 popravki:pastoralni tecaj 2008.qxd.qxd

pastoralni tecaj 2008 popravki:pastoralni tecaj 2008.qxd.qxd SLOVENSKI PASTORALNI SVET 42. PASTORALNI TEČAJ ZBORNIK Ure di li Kar men Per ko, Ra fo Pi no sa, Ana Sliv ka, Gre gor Ku nej ZVONIM PRI PRA VIH VRA TIH? MARIBOR 2008 Predavatelji: s. Ana Sliv ka FMM Rafo

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Filozofski vestnik Letnik/V olum e XXIV Številka/Number NAVZKRIŽJE* J e a n -F r a n çois L yotard 1. Povedo vam, d a so bila z govorico

Filozofski vestnik Letnik/V olum e XXIV Številka/Number NAVZKRIŽJE* J e a n -F r a n çois L yotard 1. Povedo vam, d a so bila z govorico Filozofski vestnik Letnik/V olum e XXIV Številka/Number 1 2003 91-117 NAVZKRIŽJE* J e a n -F r a n çois L yotard 1. Povedo vam, d a so bila z govorico obdarjena človeška bitja postavljena v situacijo,

Prikaži več

Namesto (x,y)R uporabljamo xRy

Namesto (x,y)R uporabljamo xRy RELACIJE Namesto (x,y) R uporabljamo xry Def.: Naj bo R AxA D R = { x; y A: xry } je domena ali definicijsko obmocje relacije R Z R = { y; x A: xry } je zaloga vrednosti relacije R Za zgled od zadnjič:

Prikaži več

Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov

Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava 4 2005 Svoboda izražanja Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Benjamin Sagadin Beno Gorazd Žilavec Nazaj Beno je lovec tu in tam večinoma pa oskrbnik lovske hiše. Zato mora včasih ob čudnih urah od doma. Rad ima

Benjamin Sagadin Beno Gorazd Žilavec Nazaj Beno je lovec tu in tam večinoma pa oskrbnik lovske hiše. Zato mora včasih ob čudnih urah od doma. Rad ima Benjamin Sagadin Beno Gorazd Žilavec Beno je lovec tu in tam večinoma pa oskrbnik lovske hiše. Zato mora včasih ob čudnih urah od doma. Rad ima ženske, kar zelo skriva pred svojo Branko, ki jo ljubkovalno

Prikaži več

zdr04.doc

zdr04.doc Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil Q0) anketar oznaci ali odgovarja... 1 skrbnik 2 ostali Q1) ZA ZACETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI,

Prikaži več

Microsoft Word - Document15

Microsoft Word - Document15 3.4 TEHNI NO PORO ILO 3.4.1 SPLO NO Mestna ob ina Nova Gorica je naro ila izdelavo PZI projekta za ureditev prehoda za pe ce ob vrtcu Najdihojca na Gregor i evi ulici v Novi Gorici (slika 1). Namen predvidene

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Java-rekurzija.ppt

Microsoft PowerPoint - Java-rekurzija.ppt Pesmica Živel je mož, imel je psa, lepo ga je učil. Nekoč ukradel mu je kos mesa, zato ga je ubil. Postavil mu je spomenik in nanj napisal: Živel je mož, imel je psa, lepo ga je učil. Nekoč ukradel mu

Prikaži več

3

3 3. VELIKONOČNA NEDELJA Prvo berilo: Apostoli in Sveti Duh pričujejo o Jezusovem vstajenju Apd 5,27-32.40-41 Berilo iz Apostolskih del. Tiste dni je véliki duhovnik zasliševal apostole:»ali vam nismo zabičali,

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Tekaški program in vaje za prijeten 10 km tek

Tekaški program in vaje za prijeten 10 km tek Tekaški program in vaje za prijeten 10 km tek Tekaški program za tek na 10 km (1. 7. - 7. 7.) Intervalni trening 5 x 400 m (200 m hoje med ovitvami) Tekaški program za tek na 10 km (8. 7. 14. 7.) Fartlek

Prikaži več

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc PASTORALNI KOLEDAR ŽUPNIJE ŠMARJETA za pastoralno leto 2013/2014 Legenda Državni praznik (dela prosti dnevi) Nedelja Župnijska romanja Dejavnosti za člane ŽPS Dejavnosti mladinske in študentske pastorale

Prikaži več

KAKO BRATI IN UPORABITI REZULTATE PRIMERJALNE ANALIZE PRIMERI ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE ag. Sta ka Cerkve ik, I štitut za jav e služ e

KAKO BRATI IN UPORABITI REZULTATE PRIMERJALNE ANALIZE PRIMERI ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE ag. Sta ka Cerkve ik, I štitut za jav e služ e KAKO BRATI IN UPORABITI REZULTATE PRIMERJALNE ANALIZE PRIMERI ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE ag. Sta ka Cerkve ik, I štitut za jav e služ e KAJ JE PRIMERJALNA ANALIZA? Primerjalna analiza je sklop

Prikaži več

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc Mojca Gubanc I. poglavje Požar se je že tri dni razplamteval po gozdu nad vasjo. Zdelo se je, da bo ogenj dosegel naselje pod hribom. Gasilci iz vasi in okolice

Prikaži več

VSEBINA I. MOLITVENE URE Molimo Jezusa S psalmi slavimo Gospoda Za edin

VSEBINA I. MOLITVENE URE Molimo Jezusa S psalmi slavimo Gospoda Za edin VSEBINA I. MOLITVENE URE...................... 7 1. Molimo Jezusa......................... 9 2. S psalmi slavimo Gospoda................ 27 3. Za edinost in vero...................... 49 4. Na čast Srcu

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

SENCOMER

SENCOMER List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 0351-6652 Letnik 25 (1997/1998) Številka 1 Strani 16 19, IV Marijan Prosen: SENCOMER Ključne besede: astronomija, senca, višina sonca.

Prikaži več

POPOLNI KVADER

POPOLNI KVADER List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 031-662 Letnik 18 (1990/1991) Številka 3 Strani 134 139 Edvard Kramar: POPOLNI KVADER Ključne besede: matematika, geometrija, kvader,

Prikaži več

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus Prisotni (predstavniki članic ŠZ Kamnik-debelo označeni

Prikaži več

RIM, POMPEJI, VEZUV za 1 maj dan četrtek km Vožnja po avtocesti mimo Benetk,proti Firencam. Pozno ponoči parki

RIM, POMPEJI, VEZUV za 1 maj dan četrtek km Vožnja po avtocesti mimo Benetk,proti Firencam. Pozno ponoči parki RIM, POMPEJI, VEZUV za 1 maj 2018 26.4.2018-2.05.2018 1 dan četrtek 26.4.18 81908km Vožnja po avtocesti mimo Benetk,proti Firencam. Pozno ponoči parkiramo malo naprej od Bologne na PZA Marinina, kjer pred

Prikaži več

Geografski vestnik 83-2, 2011, Razgledi RAZGLEDI OCENA VPLIVA POLITIKE RAZVOJA NA REGIONALNI RAZVOJ AVTORICA Nika Raz pot nik Visko vi

Geografski vestnik 83-2, 2011, Razgledi RAZGLEDI OCENA VPLIVA POLITIKE RAZVOJA NA REGIONALNI RAZVOJ AVTORICA Nika Raz pot nik Visko vi Geografski vestnik 83-2, 2011, 53 65 Razgledi RAZGLEDI OCENA VPLIVA POLITIKE RAZVOJA PODE@ELJA NA REGIONALNI RAZVOJ AVTORICA Nika Raz pot nik Visko vi} Znans tve no ra zi sko val ni cen ter Slo ven ske

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

I. mladinci I. dečki I. članice II. zahod II. sever II. center I. zahod I. vzhod super liga I. mla I. d I. čla II. z II. s II. c I. za I. vz supe DRŽA

I. mladinci I. dečki I. članice II. zahod II. sever II. center I. zahod I. vzhod super liga I. mla I. d I. čla II. z II. s II. c I. za I. vz supe DRŽA II. sever II. center I. zahod I. vzhod I. mla I. d I. čla II. z II. s II. c I. za I. vz supe DRŽAVE LIGE, RVEVA I V LEU 2019 datum dan državno prvenstvo kategorija kraj kraj tekmovnja 1 1.jan 2 2.jan 3

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

17 HVALA Beseda mala. Vsemu, kar si, kar želiš biti, krono ti hvala bo dala. Kdor življenje lepo ljubi, v besedo hvala se zaljubi. Sporočilo njeno vsa

17 HVALA Beseda mala. Vsemu, kar si, kar želiš biti, krono ti hvala bo dala. Kdor življenje lepo ljubi, v besedo hvala se zaljubi. Sporočilo njeno vsa 17 HVALA Beseda mala. Vsemu, kar si, kar želiš biti, krono ti hvala bo dala. Kdor življenje lepo ljubi, v besedo hvala se zaljubi. Sporočilo njeno vsak doume, čeprav jezika morda ne razume. Beseda sama

Prikaži več

Cenik POP september_ xlsx

Cenik POP september_ xlsx VELJA OD 1.9.2016 DO 4.9.2016 ČAS ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA ČAS teden 1.9.2016 2.9.2016 3.9.2016 4.9.2016 vikend 6:00 24UR 24UR 6:30 ponovitev 200 ponovitev 200 24UR 24UR 6:00 7:00 Veseli avtobuski

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

Poročilo - april 2019 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje:

Poročilo - april 2019 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: 1. 4. 2019 30. 4. 2019 Račun: SI56 6100 0001 3621 087 Začetno stanje: 15.776,91 EUR Breme: 12.345,49

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

DUHOVNA PRIPRAVA NA GOD BLAŽENEGA ALOJZIJA GROZDETA Novo mesto, maj 2014

DUHOVNA PRIPRAVA NA GOD BLAŽENEGA ALOJZIJA GROZDETA Novo mesto, maj 2014 DUHOVNA PRIPRAVA NA GOD BLAŽENEGA ALOJZIJA GROZDETA Novo mesto, maj 2014 O pojdi še k bratom, pomlad, jim upa v srca vlij, in novih jim moči prinesi in svetlih še nad. Pridi, pomlad, bl. A. Grozde Besedila

Prikaži več

AVR RAZVOJNO ORODJE MPIN KNJIZICA AVR TOOLKIT 2 d.o.o., slovenija ax MINIPIN II 3 Spoštovani kupec MiniPin II razvojne plošče! Veseli me in ponosen sem, da ste se odločili za nakup MiniPin II razvojne

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M09254121* PSIHOLOGIJ Izpitna pola 1 JESENSKI IZPITNI ROK Petek, 28. avgust 2009 / 20 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

Microsoft Word - kmečki praznik-prispevek.doc

Microsoft Word - kmečki praznik-prispevek.doc Izpostava Metlika Mestni trg 24, 8330 Metlika Tel.: (07) 363 60 60, fax: (07) 363 60 61 E-pošta: darinka.slanc@siol.net Splet: www.kmetijskizavod-nm.si Datum: 12.7.2010 15. Kme ki praznik v Metliki V nedeljo,

Prikaži več

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 Ilinka Todorovski RTV Slovenija od 1985: dežurna v desku informativnih oddaj

Prikaži več

GSJ 6 DZ 2011 Notranjost.indd

GSJ 6 DZ 2011 Notranjost.indd Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk Gradim slovenski jezik 6 knjigarna.com swis721 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, dr. Martina Križaj Ortar

Prikaži več