PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne"

Transkripcija

1 PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar direktor občinske uprave Matjaž Berčon PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne Številka: 034-4/ Datum: 15. marec 2016 ZAPISNIK 8. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 15. marca 2016, ob 17. uri v prostorih Triglavska roža na Bledu. Prisotni člani: Franc Sebanc, Anton Mežan,Karmen Kovač, Mihaela Pesrl, Jakob Basanesse, Aneta Varl, Nina Čelesnik, Anton Omerzel, Zorica Završnik Črnologar, Srečko Vernig, Simon Sirc, Časlav Ignjatović, Janez Brence, Tamara Bertoncelj, Jana Špec, Janez Petkoš, Brigita Šolar Občinska uprava: Matjaž Berčon, Aleksandra Žumer Ostali prisotni: Romana Purkart (Radio Triglav), javnost Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti je predsedujoči podal poročilo; na seji je bilo od 17. članov občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 17 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v petek, 11. decembra, po elektronski pošti s povezavo do gradiva na spletnih straneh Občine Bled, zapisniki delovnih teles pa v danes po elektronski pošti. Župan je predlagal, da zaradi razlogov, nastalih po sklicu seje občinskega sveta, na podlagi 2. odstavka 29. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Bled, da se pod točko 4. dnevnega reda»obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje ŽE-2«, umakne in ostane v obravnavi samo Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-27 Seliše na Bledu. Glede na poziv Statutarno pravne komisije, pa je povedal, da se je preoblikovala tudi 6. točka dnevnega reda, tako da se glasi:»sprejem osnutka Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije in pogodbene oskrbe z energijo za objekte v lasti Občine Bled.«Župan je tudi obrazložil, da po poslovniku o tem ni razprave, za to je dal na glasovanje sklep: Sklep št. 1: Občinski svet Občine Bled se strinja, da se predlagane spremembe dnevnega reda 8. redne seje potrdijo. Predsednik Statutarno-pravne komisije Simon Sirc je uvodoma podal razlago glede 4. točke Dnevnega reda, ki je prvotno zajemala dva sklepa in so svetniki že potrdili, kot je predlagal župan, da se prvi sklep umakne, za drugi sklep pa se je Statutarno pravna komisija na podlagi 75. člena Poslovnika, glede na pomembnost projekta, ponovno dan pred sejo sklicala sejo komisije in predhodno je bilo s strani komisije zaprošeno tudi za mnenje Odbora za okolje in prostor in bili soglasni, da ni zadržkov za obravnavo tega drugega sklepa in je zato v skladu s 75. točko

2 Poslovnika predlagal občinskemu svetu sprejem obvezne razlage po hitrem postopku in tudi ugotovila, da ni nobenih formalno-pravnih zadržkov za sprejem obvezne razlage po hitrem postopku. Povedal je, da je Statutarno pravna komisija ugotovila, da na celotno gradivo ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo točk dnevnega reda. Točka 1: Sprejem dnevnega reda Za 8. redno sejo je bil tako predlagan dnevni red: 1. Sprejem dnevnega reda 8. redne seje 2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje z dne Pobude in vprašanja 4. Sprejem obveznih razlag prostorskih aktov 5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 6. Sprejem osnutka Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije in pogodbene oskrbe z energijo za objekte v lasti Občine Bled 7. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto Sprejem predloga Odloka o občinskih taksah 9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru 10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled 11. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled 12. Sprejem Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto Sprejem osnutka Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Bled 14. Sprejem osnutka Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled 15. Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto Razno Sklep št. 2: Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 8. redne seje Točka 2: Sprejem Zapisnika 6. redne seje občinskega sveta z dne Sklep št. 3: Sprejem Zapisnika 7. redne seje občinskega sveta z dne Točka 3: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Župan je prisotne seznanil, da so v gradivu prejeli odgovore na pobude in vprašanja, ki so jih svetniki podali na 7. redni seji in predlagal, da v kolikor menijo, da pojasnila niso dovolj jasna in zadovoljiva, da v nadaljevanju podajo bolj natančno vprašanje ali pobudo.

3 Anton Omerzel: Dajem pobudo za razrešitev podžupana. Svojo pobudo utemeljujem z naslednjim. Že v lanski sezoni se je dogodilo, da je na Grajski cesti nastal problem, ki ga je povzročil podžupan in zraven sprovociral tudi žalostno sejo pri komandirju policije, kjer je bilo prvo njegovo vprašanje, kaj imam z varovalno družbo Stinger. Po današnjih in večdnevnih raziskovanjih sem ugotovil, da prebivalci Grajske ceste niso zaznali take hude kršitve javnega reda in miru in sem trdno prepričan, da je vse skupaj zraslo na ramenih našega podžupana. Svojo trditev utemeljujem s tem, da je elitni objekt Vila Mila, ki je točno na Grajski cesti, ocenjen z 9,8. Na blogu ni bilo v celem letu niti ene pritožbe zoper javni red in mir. Napisano pa je, da je edina stvar, ki jih moti, avtobusni promet, ki se prične ob 4.30 zjutraj. V nobenem primeru elitni lokal ni tudi z eno samo besedo na blogu omenil nočnega nemira. Potem sledi problem, ki se je pojavil na odboru za turizem, kjer sem predlagal, da se konjem namestijo vreče. Gospoda podžupana sem vprašal, če pride na našo sejo in je bil njegov odgovor, da bo mogoče prišel, ampak da ne ve, ker skozi serjem s temi vrečami. Naslednja taka stvar, ki pa je zastrašujoča, da me je vzlic vseh teh zadev z vrečami naš podžupan prijavil, da sem narobe parkiral. S tem dejanjem, ki ga obsojam, pa tudi moji kolegi v veliki večini, da gospod podžupan ne more biti več podžupan. Sumim ga tudi, da vpliva na zaposlene na občini, kajti pojavil se je odlok kot ga je on predlagal, ker je že takrat povedal, ko je nastal problem, da bo on osebno zagotovil, da na Grajski cesti noben lokal ne bo delal dalj od ure in sem trdno prepričan, da je to njegovo maslo. Mislim, da glede na to, da je župan tisti, ki odloča, da bi veljalo premisliti, kakšnega podžupana imamo, kaj počne, da svoje kolege ovaja. 10 let skupaj sedimo, za mene je to sramotno dejanje in predlagam, da ga župan razreši. Kar pa se mene tiče, on moj podžupan ni več in z njim v bodoče ne bom komuniciral, ker za mene ni kredibilen in je s svojim početjem to tudi dokazal. Janez Fajfar je odgovoril, da je ena redkih pravic, ki jih ima, da imenuje podžupana in direktorja občinske uprave. Povedal je, da bistvenih pripomb na delo podžupana nima, ker se dela na posameznih področjih zelo dobro in si tudi želi, da bi tudi ostali bolj sodelovali. Aneta Varl: 1. Na začetku bi pohvalila potek del na Kulturnem domu Bohinjska Bela. Občane pa zanima, kdo je izdal dovoljenje za kapelico na trgu. 2. Člani Liste Rad imam Bled in tudi prebivalci so zgroženi nad glasbenim gostom na pustni povorki Damjanom Murkom. 3. Voda na Bohinjski Beli je bila v zadnjem tednu zelo klorirana kdo bo za to odgovarjal in kdaj se bo to uredilo. Matjaž Berčon je odgovoril, da bodo glede kloriranja vode poiskali odgovor na Infrastrukturi. Kapelica je bila postana podlagi vloge oz dovoljenja za postavitev, oktobra lani pa že tudi postavljen temelj. Soglasja za posege v občinske nepremičnine podaja župan. Jakob Basanesse: Zanima me, če je res prišlo pismo s strani Vlade RS, kot namera za namestitev beguncev na Bled, v objekte, ki so v lasti RS. Janez Fajfar je povedal, da občina ni prejela nobenega pisma in na to temo tudi ni bilo nobenega pogovora. Simon Sirc: 1. Povem, da naša zadnja pobuda glede objave seznama mest za hitro parkiranje v občinskem glasilu, ni bila upoštevana. 2. Glede pasjih iztrebkov pa bom svoje mnenje oziroma pobudo podal pri točki 9 Odlok o javnem redu in miru. Matjaž Berčon je prosil, da se s pobudo še počaka, ker se pripravlja še nekaj lokacij in bi se potem pred»novo parkirno sezono«, ko pričnejo veljati dovolilnice, to je s 1. majem, javno objavile.

4 Časlav Ignjatović: Ob otvoritvi krožišča v Bohinjski Bistrici smo člani stranke izkoristili priliko in ministra Gašperšiča vprašali glede pogodb z občino Bled za obe razbremenilni cesti. Minister Gašperšič in g. Tomaž Willenpart sta vse to potrdila in obveščam svetnike, da vse kar je bilo obljubljeno popolnoma drži, tako da se bomo v naslednjem letu po severni obvoznici že vozili, za južno pa povem, da denar tudi bo in mislim, da bo to tudi realizirano. Matjaž Berčon je povedal, da je odprtje severne razbremenilne ceste ves čas predvideno pred poletno sezono V tem trenutku se pridobiva gradbeno dovoljenje, čez poletje se bo izbiral izvajalec in v najboljšem primeru bo do konca leta sklenjena pogodba z izvajalcem, dela bodo potekala predvidoma celo leto 2017 in začetek leta Povedal je tudi, da korespondenca in usklajevanja z Direkcijo za ceste in z Ministrstvom za infrastrukturo tečejo zgledno. Na južni razbremenilni cesti pa se usklajuje samo še to, ali se bodo lahko uporabile dve leti stare cenitve za nadaljnje postopke, denar pa je zagotovljen. Janez Brence: Sredi lanske poletne turistične sezone smo bili priča precejšnji meri slabe volje, izpadu prihodkov, dodatnih obremenitev komunalnega redarstva in intervencij posameznikov na občini Bled zaradi izvajanja zastarelega in nedorečenega odloka o plovnem režimu. Pri pripravi novega odloka se je pokazalo, da so na Bledu prisotni zelo različni pogledi in interesi. Prispelo je kar 22 različnih in deloma neusklajenih pripomb na osnutek odloka. Pristojni odbori (okolje in prostor, turizem in občinsko premoženje) so zato sprejeli sklepe, ki imajo za cilj sprejem odloka do , torej še pred glavno turistično sezono. Drugi cilj sklepov pristojnih delovnih teles O.S. je v največji meri uskladitev javnega in zasebnega interesa pri sprejetju novega odloka tako, da se ne bo povzročala prekomerna obremenitev jezera in priobalna pasu in da se hkrati ne bo dušila turistična ponudba. In tretji cilj sklepov je, da se realizira prihodkovna stran že sprejetega Občinskega proračuna 2016 iz naslova taks, koncesijskih dajatev ali drugih davkov, ki izvirajo iz odloka o plovnem režimu. Posledica navedenih ciljev je, da so tri pristojna delovna telesa s popolnoma enakimi sklepi imenovala člane delavne skupine, sestavljene iz svetnikov O.S., ki so hkrati člani pristojnih odborov, ki bo pripravila izhodišča oz. amandmaje, potrebne za drugo branje odloka. Delovna skupina pričakuje polno in tvorno sodelovanje oz. pomoč strokovnih služb občinske uprave. Delovna skupina se zaveda, da je pri usklajevanju pobud iz javne razprave potrebno spoštovati sprejeti OPN občini Bled. Bo pa odprta tudi za kasnejše popravke OPPN, če bodo tako narekovala zgodovinska, pravna, okoljska ali druga ugotovljena dejstva. Skupni cilj delovne skupine, župana in občinske uprave mora biti pravočasno, najkasneje pa do , sprejetje odloka o plovnem režimu. Povem, da nisem sam avtor te pobude, podpisalo jo je devet svetnikov, kar predstavlja veliko večino občinskega sveta. Jana Špec je povedala, da je mogoče samo narobe napisana pobuda in je sama razumela, da ta skupina pregleda prispele pripombe v času javne razprave, ugotovi katere se lahko vnesejo v obstoječi predlagani osnutek odloka in se nadaljuje proces, ki se je pričel. Anton Omerzel je povedal, da je bilo tudi na Odboru za prostor sprejet sklep, da v nobenem primeru ta skupina ne sme narediti nič protizakonitega. Matjaž Berčon je povedal, da se bo postopkovno nadaljevalo usklajevanje osnutka odloka, ki je bil obravnavan na decembrski seji, pri čemer pa se bodo smiselno upoštevale pripombe zbrane v javni razpravi in tudi sicer. Srečko Vernig je povedal, da se njegovo mnenje nanaša na razlago ga. Špec in povedal, da je bil mogoče sklep odbora napačno interpretiran v ekspozeju, ki ga je pripravil kolega Brence. Povedal je, da je bil sprejet sklep, da se oblikuje delovna skupina v sestavi: Jaka Bassanese (Odbor za turizem), Anton Omerzel (Odbor za okolje in prostor), Srečko Vernig (Odbor za proračun in občinsko premoženje), Simon Sirc (Odbor za proračun in občinsko premoženje), Janez Brence (Odbor za proračun in občinsko premoženje in Odbor za okolje in prostor) in Franc Sebanc (Odbor za turizem). Vabljeni so tudi ostali svetniki in svetnice, če izkažejo interes. Delovna skupina naj uskladi vse prispele pripombe iz javne razprave na osnutek odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru, ter s podporo občinske uprave pripravi predlog Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru s ciljem, da je odlok sprejet do

5 Tamara Bertoncelj: Zanima jo, če je mogoče občinska uprava seznanjena s tem, kakšna je bila bilanca stanja postavitve jaslic v Grajskem kopališču in kakšen je izkupiček. Janez Fajfar je povedal, da uprava s tem podatkom ne razpolaga. Brigita Šolar: 1. Prometni režim na Mlinski cesti Na začetku Mlinske ceste se je dne dobesedno»zagozdil«večji tovornjak s prikolico. Posledica dogodka je bila poškodovana občinska cestna svetilka. Očitno tovornjak ni bil le preširok, pač pa tudi previsok za ozko grlo na Mlinski cesti. Ker je ob podobnih dogodkih poškodovana zasebna lastnina (odrgnine na hišnih fasadah) in javna lastnina (poškodovana javna cestna razsvetljava) menim, da smo dolžni preventivno ukrepati, in posledično preprečiti podobne neljube dogodke. Na vstopu na Mlinsko cesto je postavljen prometni znak, ki dovoljuje lokalni promet, omejuje hitrost in težo. Predlagam postavitev prometnega znaka, ki na Mlinski cesti prepoveduje promet tovornjakom. 2. Šolski avtobusni prevoz iz območja Dindol V času obnovitvenih del na Cankarjevi cesti (začetek november 2015) je za šolske otroke iz omenjenega predela, organiziran šolski prevoz. Otroci se priključijo ostalim otrokom iz območja Ribno, Koritno, Bodešče in Selo. Avtobusna postaja je pred zgradbo Elektro. Občinski upravi izrekam pohvalo in zahvalo v imenu staršev in njihovih otrok, za omenjeno reorganizacijo prevoza. Ne le, da se razbremeni jutranji in popoldanski osebni prevoz otrok pred osnovno šolo, pač pa se otroke navaja tudi na samostojnost in točnost. Vsekakor vzgojni, ekološki in racionalni vidik (tudi ekonomski ). Pobuda- nadaljevanje: dejstvo je, da je bilo vprašanje o možnosti organiziranega šolskega prevoza postavljeno na zadnji občinski seji meseca junija 2015 in, da je občinska uprava prisluhnila in upoštevala potrebe ter realizirala predlog, vendar pa le za čas obnovitvenih del na Cankarjevi cesti. Ponovno naslavljam predlog, da se preuči možnost, da bi omenjena organizacija šolskega prevoza potekala tudi po zaključku obnovitvenih del na Cankarjevi cesti. Matjaž Berčon: obe pobudi bosta upoštevani. Točka 4. Sprejem obveznih razlag prostorskih aktov Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Matjaž Berčon Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. Janez Fajfar je obrazložil, da je v skladu s poslovniškimi določili Statutarno pravna komisija na svoji drugi obravnavi ugotovila, da se ta obvezna razlaga lahko uvrsti na dnevni red seje občinskega sveta. Simona Sirca je zanimalo zakaj je prišlo do sprememb pri varovanih stanovanjih in je prosil za obrazložitev te spremembe da ni nujno da so samo varovana stanovanja ampak lahko tudi individualna. Matjaž Berčon je povedal, da je v določilu OPPN, da je lahko v posameznem objektu, kjer so oskrbovana stanovanja tudi do 30 % na to število tudi neoskrbovanih stanovanj, pri čemer pa imajo oskrbovana stanovanja zakonsko omejitev, da jih je lahko 30 v enem objektu, kar konkretno pomeni, da je lahko v enem objektu 30 oskrbovanih stanovanj in 10 navadnih stanovanj in v tej kombinaciji je sedaj predvidena gradnja, se pravi 3 objekti po 30 oskrbovanih stanovanj in 10 navadnih stanovanj. Povedal je, da je bila ta sprememba vnesena tudi glede na razprave, ki so se pojavile tako v času javne razgrnitve, kot na občinskem svetu. Časlav Ignjatović je povedal, da glede spremembe občani, kot tudi kupci oskrbovanih stanovanj s spremembo ne bodo zadovoljni in predlagal, da se to vzpostavi na začetno stanje.

6 Anton Omerzel je povedal, da bo težko privijat investitorje, saj investitor mora tudi zaslužit in pozdravil delo občinske uprave, ki se tudi prilagaja investitorjem. Sklep št. 4: Občinski svet sprejeme obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-27 Seliše na Bledu. Točka 5: Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem Izvzem dela zemljišča s parc. št. 928/8 k. o. Želeče iz javnega dobra in prenosom v last Občine Bled. Uvodno obrazložitev je podal direktor OU Matjaž Berčon. Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za proračun in občinsko premoženje Časlav Ignjatović je povedal, da je sam vprašal soseda, ki se ga zadeva tiče, ker mu na seji nihče ni znal obrazložiti koga se tiče. Sklep št. 5: 1. Občinski svet Občine Bled soglaša z izvzemom dela zemljišča s parc. št. 928/8 k. o. Želeče iz javnega dobra in prenosom v last Občine Bled. 2. Občinski svet Občine Bled soglaša z zamenjavo dela zemljišča s parc. št. 928/8 k. o. Želeče za del zemljišča s parc. št. 946/2 k. o. Želeče. Vse stroške v zvezi s parcelacijo, prenosom lastništva in vzpostavitvijo nove poti plača predlagatelj. 3. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 se glede na prejšnji sklep ustrezno dopolni Točka 6: Sprejem osnutka Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnozasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije in pogodbene oskrbe z energijo za objekte v lasti Občine Bled. Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave. Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za proračun in občinsko premoženje Župan je prisotnim, glede ena to, da na odlok v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi bilo besedilo odloka v drugi obravnavi enako besedilu odloka v prvi obravnavi, predlagal, da se sprejme odlok po skrajšanem postopku.

7 Sklep št. 6: Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije in pogodbene oskrbe z energijo za objekte v lasti Občine Bled se sprejme po skrajšanem postopku. Dajem na glasovanje sklep: Sklep št. 7: Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije in pogodbene oskrbe z energijo za objekte v lasti Občine Bled se sprejme po skrajšanem postopku. Točka 7: Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2015 Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave. Z vsebino so se strinjali tudi Odbori, ki so ga obravnavali. Srečko Vernig je povedal, da zaključni račun predstavlja delo občine v preteklem letu. Povedal je, da je v celotni strukturi 46 % porabljeno sredstev za razvojne postavke. Razvojne postavke predstavljajo podlago za tekoč in bodoč razvoj. Sklep št. 8: Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto Točka 8: Sprejem predloga Odloka o občinskih taksah. Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za pravne zadeve Aleksandra Žumer. Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za proračun in občinsko premoženje. Sklep št. 9: Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o občinskih taksah.

8 Točka 9: redu in miru. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave. Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za gospodarstvo in turizem. Janez Brence je predlagal, da se spremeni 16. člen, 2. odstavek, spremeni:«gostinec oziroma kmet lahko iz drugega odstavka prejšnjega člena in iz prejšnjega odstavka tega člena obratuje po daljšem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje občine, ki o tem odloča na podlagi sprejetih meril. Izdaja soglasja lahko veže na naprej določeno časovno obdobje ali na prihodnjo izpolnitev pogojev«. Predlagal je, da črta beseda»določenih«in se stavek zaključuje z besedo»pogojev«in se vrineta dva stavka:»pravna ali fizična oseba, ki opravlja turistično gostinsko dejavnost v zadnjem poslovnem letu ni bila kaznovana po določbah kršenja po Odloku JRM in pravna ali fizična oseba, ki opravlja turistično gostinsko dejavnost ima podpisano pogodbo s kvalificirano varnostno službo, ki svojo dejavnost že opravlja na območju Bleda«in se zaključuje, kot že v osnovni verziji«ob neizpolnitvi pogojev občina lahko izdajo soglasja tudi prekliče«. Obrazložil je, da je dikcija 16. člena z dodanima stavkoma bolj jasno definira pogoje, ki jih mora izpolnjevati gostinec ali kmet. Glede stališč, ki jih zagovarja predvsem Vila Mila, pa je povedal, da noben gostinski obrat v naselju Grad, ki ga posebej obravnava, - gostišče Murka, Pizzerija Rustica in Bar 1004 v preteklem poslovnem letu ni bil kaznovan po določbah Zakona in Odloka o JRM in vsaj eden od teh gostinskih obratov ima sklenjeno veljavno pogodbo z varnostno službo, ki opravlja dejavnost na Bledu. Kot podrobnost je še navedel, da je tudi sam preveril oceno Vile Mile in ugotovil, da je njena povprečna ocena z 9,8, kar je odločno in povedal, da tudi en gost ni navajal prekomernega hrupa. Predlagal je, da se predlagani popravki Odloka sprejmejo in povedal, da to podpira večina svetnikov občinskega sveta. Jana Špec je bila mnenja, da ta razlaga spada bolj pod 17. člen, saj je svetnik Brence podal samo dopolnitev, da se bolj točno določijo pogoji, kako podaljševati obratovalni čas, medtem ko 17. člen določa področja kje se lahko podaljša. Janez Brence je odgovoril, da je podal samo utemeljitev, da ni razlogov, da tam ne bi mogli lokali delovati v podaljšanem času, ker vsi podatki, ki so primerljivi kažejo na to, da ni razlogov za tako kratek obratovalni čas. Simon Sirc je povedal, da so tudi sami podali nekaj predlogov za dopolnitev Odloka, ne glede na to, da so mnenja, da je kar nekaj prepovedi, katerih kršitev se nadzira oziroma se ne opozarja na nepravilnosti. Podal je pobudo glede pasjih iztrebkov. Predlagal je, da se koši za pasje iztrebke postavijo tudi na makadamski cesti na Hom in predlagal, da se namesti tudi opozorilna tabla. Omenil je še Odlok, ki prepoveduje pitje alkoholnih pijač na javnem mestu, grafitiranje, človeške izločke, itd. Povedal je, da so se s podanimi predlogi tudi opredelili glede podrtije, ki je v ožjem središču Bleda, ki ogroža mimoidoče in kvari izgled okolice. Povedal je, da so podali tudi pripombo glede konjskih iztrebkov, ki so moteči in bi morali biti odstranjeni čimprej. Mnenja je bil tudi, da je elegantno rešen predlog rešitve kopalcev od Grajskega kopališča proti GH Toplice. Glede otoka, obiska sakralnega objekta in restavracij je povedal, da obisk le teh v kopalkah ni primeren in nezaželjen, vsekakor pa mora biti plavalcem dopustno za postanek, na za to določenem mestu. Povedal je še, da če se kršitev tega Odloka ne bo kontroliralo oziroma ljudi predvsem opozarjali na nepravilnosti, te prepovedi ne bodo koristile. Vprašal je, ali je občina sposobna oziroma na kakšen način bo zagotovila učinkovito zagotavljanje izvajanja nadzora. Jana Špec je povedala, da je izredno pomembno, da se postavljajo pravila, zlasti zato, ker se veča turistični promet na Bledu, kar je seveda dobro, vendar bi ravno zaradi tega morali še bolj paziti na to, da se bo zagotovil JRM in se strinja s kolegom Sircem in je tudi mnenja, da je potrebno pridobiti dodatna sredstva zato, da se bo lahko skrbeli za to, da se bodo lahko posamezni členi Odloka o JRM izvrševal. Povedala je tudi, da je bila z njene strani dana tudi pobuda v zvezi s tem, kako zavezati lastnike Justhostlov k vzdrževanju javnega reda in miru. Bila je tudi pobudnica tega, da se v Odlok vnese in je tudi bilo to, da se prepove gnojenje v času poletne turistične sezone in sicer iz razloga, ki je bil pretehtan, da je v poletnem času, ko so višje temperature in ko

9 je velik obisk gostov, da enostavno ne smemo dovoljevat, da ta smrad goste odvrača, ali da jih sili, da sedijo v zaprtih prostorih in ne gre samo za goste, ampak tudi za domačine. Vernig Srečko je povedal, da v uvodi obrazložitvi ni bilo izrecno povedano o pobudi glede gnojenja in če se to nanaša na to pobudo, ki jo je posredovala KGZ, s katero predlaga, da se v času visoke turistične sezone prepove gnojenje z gnojevko in hlevskim gnojem v oddaljenosti 100 m od strnjenih naselij ter na prispevnem območju blejskega jezera, in če gre za isto pobudo, da so se obrnili tudi na njega. Matjaž Berčon je povedal, da je pobuda prišla s strani Kmetijske zbornice in povedal, da imata podžupan in svetnica Špec z njimi sestanek. Zbornica je predlaga, da v Odloku o JRM občina prepiše dikcijo iz OPN -100 m od naselij v času turistične sezone in ne v prispevnem območju blejskega jezera (od junija do septembra). Jakob Basanesse je ugotovil, da se odlok na seji ne bo sprejel zaradi mnenj zunanjih inštitucij in ne zaradi vsebinskih popravkov. Zanimalo ga je, kaj pomeni za izdana dovoljenja oziroma izdana dovoljenja za obratovalni čas po starem odloku. Matjaž Berčon je povedal, da se Odločbe izdajajo skladno z veljavnim Odlokom Zanimalo ga je tudi, kdo je odgovoren za to, da se ni organizirala dodatna varnostna služba na območju ožjega središča Bleda na podlagi sestanka, ki je bil s ponudniki hostel storitev in zakaj to ni bilo realizirano in opozoril, da ne bo prihajalo do problema kar se tiče hostel turizma v naslednji turistični sezoni in predlagal, da se reši tako, kot je bilo na sestanku dogovorjeno in predlagal, če na tem področju še ni bilo nič storjenega, da se organizira sestanek s predstavniki hostlov in predstavniki občine in da se to uredi pred sezono. Janez Fajfar je povedal, da če bi vsi tisti plačali, kar so na sestanku obljubili, do problema ne bi prišlo. Matjaž Berčon je povedal, da ko je bila v lanskem letu angažirana varnostna služba je ostala brez plačil tistih, ki so s figo v žepu to obljubljal in se zato s to prakso ni nadaljevalo. Povedal je, da se pripravlja javno naročilo za naslednjih pet let za izbor varnostne službe, ki bo izvajala dodatno varovanje na javnih površinah, kar je predvideno tudi v letošnjem proračunu (70.000,00 ),kar pomeni skoraj dvakratni obseg tistega, kar je bilo do sedaj. Anton Omerzel je povedal, da je sam organiziral, da so Sava hoteli pristopili k varovanju in povedal, da se nikoli niso pogovarjali o sankcijah na Grajski cesti. Povedal je, da se potrebuje še dva do tri varnostnike zato, ker policija ni sposobna rešit problema celotnega Bleda. Povedal je, da je pobudnik amandmaja o Odloku o dopolnitvah in spremembah Odloka o JRM in je predlagal, da se spremeni 27. Člen, ki naj se po novem glasi»skrbnik živali je dolžan počistiti iztrebke svoje živali. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezni čistilni pribor za pobiranje iztrebkov oziroma najmanj dve vrečki za iztrebke in jih ob pozivu pokazati pooblaščeni osebi. Voznik kočije, ki izvaja prevoze v občini, je dolžan namestiti lovilne vreče za iztrebke vlečnih živali tako, da prepreči onesnaževanje transportnih poti. Najmanj trije kompleti lovilnih vreč za iztrebke vlečnih živali je obvezna oprema posamezne kočije. Vrečke za iztrebke je dolžan voznik kočije ob pozivu pokazati pooblaščeni osebi. Nadzor na izvajanjem Odloka bo opravljal pristojni medobčinski inšpektorat in občinski redar. Z globo 200,00 se kaznuje oseba, posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 1. in 2. odstavka 27. člena. Z globo 600,00 se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določilom 3. odstavka 27. člena Odloka. Z globo 200,00 pa se kaznuje odgovorna oseba.«povedal je, da način ravnanja z iztrebki domačih živali in tovornih živali je podobno urejen tudi v večini turističnih mest v tujini. Povedal je še, da lovljenje živalskih iztrebkov v za to prilagojene vreče ne predstavlja veliko finančnih sredstev, predvsem nekaj dobre volje, posledica uvedbe vreč pa je v prid obiskovalcem Bleda, kot tudi domačinom in bi bistveno prispevale k čistoči Bleda. Povedal je še, da se je pod predlog podpisalo 11 svetnikov.

10 Sklep št. 10 Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o dopolnitvah in spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled 1. PRISOTNI ZA VZDRŽAN Sklepa JE bil sprejet. Točka 10: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za pravne zadeve Aleksandra Žumer. Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za gospodarstvo in turizem Jano Špec je zanimalo, ali je pod 4. točko obstoječe določbe 8. člena Odloka, ki govori o oprostitvah plačila turistične takse, zajeti tudi študentje VSŠGT, ker študentje bivajo v zasebnih sobah in apartmajih in niso prijavljeni ali nimajo pogodbe o najemu stanovanja, da bi bili začasno prijavljeni in seveda oddajalci teh obdavčeni po teh zakonodajo in praktično bivajo kot turisti, čeprav to niso. Predlagala je, da se jih oprosti plačila turistične takse. Matjaž Berčon je povedal, da se tovrstni problemi ne urejajo s predpisi s tega področja. Časlav Ignjatović je povedal, da je potrebno upoštevati Zakon o prijavo odjavni službi. Jakob Basanesse je povedal, da so na seji Odbora sprejeli redakcijsko spremembo, da Odlok prične veljati s in ne naslednji dan po objavi. Župan je obrazložil, da gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka in ker na odlok v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb je predlagal, da se sprejme odlok po skrajšanem postopku in dal na glasovanje sklep: Sklep št. 11: Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled 1 se sprejme po skrajšanem postopku. PRISOTNI ZA VZDRŽAN Sklepa JE bil sprejet. Sklep št. 12: Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled

11 Točka 11: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled Uvodno obrazložitev je podal vodja MIR-a, mag. Primož Lah. Z vsebino se je strinjal tudi Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. Župan je obrazložil, da gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka in ker na odlok v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb je predlagal, da se sprejme odlok po skrajšanem postopku in dal na glasovanje sklep: Sklep št. 13: Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled se sprejme po skrajšanem postopku Sklep št. 14: Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled Točka 12: Sprejem Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto Uvodno obrazložitev je podal vodja MIR-a, mag. Primož Lah. Z vsebino se je strinjal Odbor za družbene dejavnosti. Anton Omerzel je vprašal, komu je kot vodja redarstva odgovoren in prosil, da župana pisno obvesti, da je podžupan vplival in ukazal, da mu napiše obvestilo o prekršku. Povedal pa je, da od župana pričakuje, da pričakuje reakcijo na očitno kršenje in obnašanje podžupana. Primož Lah je povedal, da konkretnih stvari ne bo komentiral in povedal, da vedno kadar se prejme prijava in ne glede na to,kdo jo poda, se le-ta obravnava in se ustrezno ukrepa. Povedal je še, da je diskrecijska pravica vsake pooblaščene osebe, da se potem odloči v okviru tega, ali gre za tak prekršek, da je bil storjen v nekih lahkih okoliščinah in ni neke škodljive posledice in se lahko odloči, da se ukrepa ne izreče, če pa okoliščine niso take, pa se lahko izreče opomin ali globa. Sklep št. 15: Občinski svet Občine Bled sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2015.

12 Točka 13: Bled Sprejem osnutka Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za pravne zadeve Aleksandra Žumer. Z vsebino se je strinjal Odbor za družbene dejavnosti. Jakob Basanesse je povedal, da je v drugih občinah urejeno tako, da so vse stopnje odločanja v rokah občine in s pomočjo centrov in predlagal, da tudi občina vse prevzame od centra. Župan je obrazložil, da gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka in ker na odlok v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb je predlagal, da se sprejme odlok po skrajšanem postopku in dal na glasovanje sklep: Sklep št. 16: Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v občini Bled se sprejme po skrajšanem postopku Sklep št. 17: Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v občini Bled Točka 14: Sprejem osnutka Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta U Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za pravne zadeve Aleksandra Žumer. Z vsebino se je strinjala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Župan je obrazložil, da na Pravilnik ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in predlagal, da se sprejme Pravilnik po skrajšanem postopku. Sklep št. 18: Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled se sprejme po skrajšanem postopku. Sklep št. 19: Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled.

13 Točka 15: Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016 Uvodno obrazložitev je podal predsednik KMVVI, podžupan Anton Mežan Anton Mežan je povedal, da sta bila oba predlagana sklepa na Komisiji sprejeta soglasno, vendar pa je sam imel pomislek glede podelitve Zlate plakete PGD Zasipu, vendar samo v zvezi s Pravilnikom in že tudi podeljenim priznanjem ostalim PGD, ki so že tudi praznovali delovno obletnico. Povedal je, da nima ničesar proti podelitvi, obstaja samo močen pomislek, ali je zadeva predlagana po samem pravilniku. Anton Omerzel je povedal, da je Komisija zasedala in da je predsednik Komisije imel možnost protestirati, vendar pa je predlog potrdi Anton Mežan je še enkrat povedal, da ima še vedno pomislek, da se Komisija ni odločila pravilno, ker ni upoštevala Pravilnika. Jakob Basanesse je bil mnenja, da odločitev, komu se podeljujejo določena priznanja predvsem neka subjektivna ocena članov Komisije, kjer so samo neke male usmeritve. Povedal je, da je sam predlagal, da je glede na pretekla leta sam predlagal, da PGD Zasip prejme Častni znak Rajska ptica in KD DOREMI Zlato plaketo, vendar je na koncu potrdil celoten sklop. Srečko Vernig je spraševal, če ima mogoče kdo protipredlog. Anton Omerzel je glede na dogovarjanje predlagal, da se Komisija razpusti in naj svetniki sami odločajo. Janez Fajfar je povedal, da so primeri, ko nekoga predlaga 5 društev in vsaj Častni znak rajska ptica in ker ni bil potrjen, bo dobil»tolažilno nagrado«- priznanje župana. Povedal je, da je tudi sam včasih postavljen v čudno situacijo in povedal, da če so se pravila postavila, da se teh pravil držimo. Anton Mežan je ostale člane KMVVI pozval, da povejo, da je sam isto povedal že na sami seji Komisije. Glede nato, da je g Vernig vprašal, če ima kdo protipredlog je povedal, da bi sam osebno zamenjal in predlagal za Zlato plaketo Glasbeni center DOREMI, za Častni znak rajska ptica pa PGD Zasip. Anton Omerzel je še povedal, da izstopa iz Komisije. Tamara Bertoncelj je svetovalko za pravne zadevo prosila, da pove, kaj pravi Pravilnik. Aleksandra Žumer je povedala, da Pravilnik daje usmeritve zakaj se katero priznanje podeli, KMVVI pa je tisti, ki skladno oblikuje predlog in bi moral slediti Pravilniku, če pa mu ne sledi, je pač podala predlog. Janez Brence je prosil Antona Mežana, da svoj protipredlog umakne, da se o tem ne bi več prepirali. Sklep št. 20: Občinski svet Občine Bled podeli naslednja priznanja za leto 2016: ZLATO PLAKETO: 1. Toni Kristan 2. Tomaž Razinger 3. PGD Zasip ČASTNI ZNAK RAJSKA PTICA: 1. Anica Svetina 2. Leon Ličof 3. Glasbeni center DO RE MI in Kulturno društvo DO RE MI

14 Seja se je zaključila ob uri. Po zvočnem posnetku zapisala: Vlasta Pretnar, tajnica župana Župan Občine Bled Janez Fajfar

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

2. Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne PREDLAGATELJ: PREDLOG SKLEPA: župan Janez Fajfar Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 14

2. Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne PREDLAGATELJ: PREDLOG SKLEPA: župan Janez Fajfar Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 14 2. Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 19. 9. 2017. PREDLAGATELJ: PREDLOG SKLEPA: župan Janez Fajfar Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 19.

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Točka 2:

Točka 2: Občina Bled OBČINSKI SVET Številka: 034-7/2008 Datum: 18-nov-2008 OBČINSKI SVET OBČINE BLED Spoštovani! Za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled, v prilogi posredujemo: k točki 3: Osnutek Odloka

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 UPB4, 17/08 in 108/09)

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

4-1-ODLOK-o_javnem_redu_in_miru_na_območju_OGR-2012

4-1-ODLOK-o_javnem_redu_in_miru_na_območju_OGR-2012 Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Številka: /2002

Številka: /2002 Občina Bled OBČINSKI SVET Vabila za seje delovnih teles Občinskega sveta občine Bled datum seje: Odbor za proračun in občinsko premoženje četrtek, 22.september 2011 ob 15.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka:900-128/2018-4 Datum:19.04.2018 Z A P I S N I K 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR Železniki, 6.12.2011 Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v torek 6.12.2011, s pričetkom

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških Zakonitost izdajanja obvestil o prekrških s strani kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20.10.2014 Zavod UP, zavod za upravno poslovanje Jure Trbič MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Microsoft Word - taksi a, b, c tocka.doc

Microsoft Word - taksi a, b, c tocka.doc Ž U P A N J A Mestni trg 1, Ljubljana Štev.: 3402-2/02-29 Ljubljana: 17. 11. 2003 MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: PRIPRAVIL: POROČEVALCI: PRISTOJNO DELOVNO TELO: PREDLOG SKLEPA: Predlog za obravnavo na seji

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Točka 2:

Točka 2: Občina Bled OBČINSKI SVET Številka: 034-10/2007 Datum: 17-dec-2007 OBČINSKI SVET OBČINE BLED Spoštovani! Za 7. redno sejo vam v prilogi posredujemo: zapisnike sej delovnih teles občinskega sveta: - Odbora

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več