Svet Evropske unije Bruselj, 16. februar 2022 (OR. en) za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Svet Evropske unije Bruselj, 16. februar 2022 (OR. en) za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ"

Transkripcija

1 Svet Evropske unije Bruselj, 16. februar 2022 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2022/0037 (NLE) 5779/22 PECHE 28 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 16. februar 2022 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM- MIKKELSEN COM(2022) 54 final Predlog UREDBE SVETA o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2022/109 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2022) 54 final. Priloga: COM(2022) 54 final 5779/22 men LIFE.2 SL

2 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2022) 54 final 2022/0037 (NLE) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2022/109 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije SL SL

3 1. OZADJE PREDLOGA Razlogi za predlog in njegovi cilji OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM Posvetovanja z Združenim kraljestvom o ribolovnih možnostih v skladu s členom 498 sporazuma o trgovini in sodelovanju 1. Unija in Združeno kraljestvo sta kot podpisnika sporazuma o trgovini in sodelovanju ter ob upoštevanju svojih morebitnih različnih preudarkov in usmeritev izvajala svoji vlogi tako, da sta se medsebojno posvetovala o določitvi ribolovnih možnosti za skupne staleže za leto 2022 v skladu s členom 498 sporazuma o trgovini in sodelovanju. Komisija se je z Združenim kraljestvom posvetovala v skladu s: členi 498(2), 498(4)(a) do (d) in 498(6) sporazuma o trgovini in sodelovanju; cilji in načeli iz členov 2, 3, 28 in 33 uredbe o skupni ribiški politiki (SRP) 2 ; členi 4 in 5 večletnih načrtov za zahodne vode 3 in Severno morje 4 ter sklepom Sveta o določitvi stališča, ki se v imenu Unije zastopa v posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o ribolovnih možnostih za skupne staleže za leto V skladu s členom 494(3)(c) sporazuma o trgovini in sodelovanju je Unija svoje stališče utemeljila na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, ki ga je pripravil Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES). Komisija je posvetovanja izvedla v popolni usklajenosti s Svetom. Evropski parlament je bil ustrezno obveščen. Unija se je 21. decembra 2021 z Združenim kraljestvom dogovorila o določitvi velikega števila celotnih dovoljenih ulovov () za leto 2022 (staleži iz Priloge 35 k sporazumu o trgovini in sodelovanju). Načelni dogovor je bil vključen v pisni zapis za leto 2022, ki ga je Svet potrdil 21. decembra 2021, istega dne pa so ga podpisali vodje delegacij Združenega kraljestva in predstavnik Komisije v imenu Unije v skladu s členom 498(6) sporazuma o trgovini in sodelovanju ter Sklepom Sveta z dne 22. oktobra Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (UL L 149, , str. 10). 2 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, , str. 22). 3 Uredba (EU) 2019/472 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi uredb (EU) 2016/1139 in (EU) 2018/973 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 (UL L 83, , str. 1). 4 Uredba (EU) 2018/973 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja v Severnem morju ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 676/2007 in (ES) št. 1342/2008 (UL L 179, , str. 1). 5 Sklep Sveta (EU) 2021/1875 z dne 22. oktobra 2021 o stališču, ki se v imenu Unije zastopa na letnih posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o celotnih dovoljenih ulovih (UL L 378, , str. 6). SL 1 SL

4 Zato je treba, ki ustrezajo ribolovnim možnostim, dogovorjenim v pisnem zapisu za leto 2022, prenesti v pravni red Unije. Takšne ribolovne možnosti za leto 2022 bodo dolgoročno omogočile okoljsko trajnostne ribolovne dejavnosti in se bodo upravljale na način, ki je skladen s cilji: (i) doseganja gospodarskih, socialnih in zaposlitvenih koristi ter (ii) prispevanja k zanesljivi preskrbi s hrano, vključno s spodbujanjem enakih konkurenčnih pogojev za gospodarske subjekte Unije, kadar se staleži delijo z Združenim Ribolovne možnosti za avtonomne staleže Unije za leto 2022 V predlogu je obravnavana tudi potreba po določitvi ribolovnih možnosti za sardona (Engraulis encrasicolus) na podobmočju ICES 8 (Biskajski zaliv) za leto 2022, potem ko ICES izda znanstveno mnenje za ta stalež. Uredba (EU) 2022/109 6 je določila začasni za sardona na podobmočju ICES 8, ki zajema obdobje od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022, dokler ne bo na voljo znanstveno mnenje ICES za leto ICES je znanstveno mnenje za ta stalež za leto 2022 izdal 17. decembra V skladu z navedenim mnenjem bi bilo treba za navedeni stalež za leto 2022 določiti na ton. Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike Predlagani ukrepi so v skladu s cilji in pravili SRP ter so skladni s politiko Unije na področju trajnostnega razvoja. Skladnost z drugimi politikami Unije Predlagani ukrepi so skladni z drugimi politikami Unije, zlasti s politikami na področju okolja. 2. PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST Pravna podlaga Pravna podlaga tega predloga je člen 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Obveznosti Unije za trajnostno izkoriščanje živih vodnih virov izhajajo iz obveznosti, določenih v členu 2 Uredbe o SRP. Subsidiarnost (za neizključno pristojnost) Predlog spada na področje izključne pristojnosti Unije, kot je določeno v členu 3(1)(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Načelo subsidiarnosti se zato ne uporablja. Sorazmernost Predlog je v skladu z načelom sorazmernosti, ker je SRP skupna politika. V skladu s členom 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije je Svet odgovoren za sprejetje ukrepov o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti. Izbira instrumenta Predlagani instrument: uredba. 6 Uredba Sveta (EU) 2022/109 z dne 27. januarja 2022 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 21, , str. 1). SL 2 SL

5 3. REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z DELEŽNIKI IN OCEN UČINKA Naknadne ocene/preverjanja primernosti obstoječe zakonodaje Ni relevantno. Posvetovanja z deležniki Komisija je med posvetovanji z Združenim kraljestvom o ribolovnih možnostih obveščala deležnike (zlasti predstavnike nevladnih organizacij in organizacij ribiške industrije) in se z njimi posvetovala. Komisija je vzdrževala tudi stike z nacionalnimi upravami v okviru intenzivnega usklajevanja. Komisija redno obvešča svetovalne svete o napredku posvetovanj. Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj Predlog temelji na znanstvenih mnenjih ICES. Ocena učinka Kar zadeva staleže, ki se delijo z Združenim kraljestvom, se s tem predlogom v bistvu izvajajo mednarodno dogovorjeni ukrepi. Vsi elementi, ki so pomembni za oceno možnih učinkov ribolovnih možnosti, so obravnavani na stopnji priprave in vodenja mednarodnih posvetovanj, v okviru katerih se Unija s tretjimi stranmi dogovori o ribolovnih možnostih. Primernost in poenostavitev ureditve Ni relevantno. Temeljne pravice Ni relevantno. 4. PRORAČUNSKE POSLEDICE Predlagani ukrepi ne bodo imeli proračunskih posledic. 5. DRUGI ELEMENTI Člen 498 sporazuma o trgovini in sodelovanju določa, da, o katerih se je Unija dogovorila z Združenim kraljestvom in so dokumentirani v pisnem zapisu za leto 2022, ustrezajo deležem kvote Unije iz prilog 35 in 36 k sporazumu o trgovini in sodelovanju. Splošni pristop Komisije k določitvi navedenih temelji na mnenju ICES za leto 2022 ter je v skladu s cilji iz členov 494(1) in 494(2) sporazuma o trgovini in sodelovanju ter načeli iz člena 494(3) sporazuma o trgovini in sodelovanju. V skladu s temeljnim ohranitvenim ciljem SRP, določenim v členu 2(2) uredbe o SRP in členu 3(1) večletnih načrtov za zahodne vode in Severno morje, se je Unija z Združenim kraljestvom dogovorila o za staleže z mnenjem FMSY (mnenje z ravnmi ribolovnih možnosti, ki izražajo ribolovni pritisk, ki zagotavlja največji trajnostni donos (MSY)). Po izidu posvetovanj štirje za staleže z oceno MSY in mnenjem o ničelnem ulovu niso bili določeni v skladu z mnenjem ICES za ničelni. Za tri pridnene staleže so bili z Združenim kraljestvom dogovorjeni na ravneh prilova (trska v Keltskem morju, trska zahodno od Škotske, mol v Irskem morju), za en pridneni stalež (sled v Keltskem morju) pa je SL 3 SL

6 bil z Združenim kraljestvom določen kot za nadzor na podlagi mnenja ICES za raven takšnega. Trska v Keltskem morju je ciljni stalež v okviru večletnega načrta za zahodne vode. Unija in Združeno kraljestvo sta se dogovorila o v višini 644 ton ( 20 % v primerjavi z ravnjo iz leta 2021) za neizogiben prilov pri mešanem pridnenem ribolovu, zaradi česar se je biomasa povečala za vsaj 82 % in ostala pod zgornjo vrednostjo FMSY. Čeprav z Združenim kraljestvom niso bili dogovorjeni novi popravni (tehnični) ukrepi, je Komisija nedavno sprejela 7 nove ukrepe, ki temeljijo na ribolovnem orodju, in pragove za prilov, da bi se zmanjšal prilov trske v Keltskem morju in sosednjih vodah. Ti novi ukrepi se bodo uporabljali do 31. decembra Trska zahodno od Škotske je stalež prilova v okviru večletnega načrta za zahodne vode. Z Združenim kraljestvom je bil dogovorjen na podlagi ohranitve ravni, ki jo je zahtevalo Združeno kraljestvo, in sicer nad stopnjo FMSY, ki jo je določil ICES, in nad zgornjo mejo FMSY, ki jo je ICES določil s svetovalnim pravilom. To bo povzročilo 45-odstotno povečanje velikosti staleža v primerjavi z ravnjo biomase iz leta To je eden od dveh staležev, za katera je Svet 6. decembra 2021 prilagodil stališče Unije. Mol v Irskem morju je stalež prilova v okviru večletnega načrta za zahodne vode. Z Združenim kraljestvom je bil dogovorjen na podlagi ohranitve ravni, ki jo je zahtevalo Združeno kraljestvo, in sicer nad stopnjo FMSY, ki jo je določil ICES, in nad zgornjo mejo FMSY, ki jo je ICES določil s svetovalnim pravilom. To bo povzročilo vsaj 23-odstotno povečanje velikosti staleža v primerjavi z ravnjo biomase iz leta To je eden od dveh staležev, za katera je Svet 6. decembra 2021 prilagodil mandat. V predlogu je navedenih 32 za staleže s previdnostnim mnenjem. Unija si je prizadevala za dogovor z Združenim kraljestvom o teh, pri čemer je upoštevala ustrezno glavno mnenje ICES in previdnostni pristop iz člena 2(2) uredbe o SRP. Večina teh je bilo dogovorjenih z Združenim kraljestvom v skladu z ravnmi iz mnenja ICES ali pod njimi. Vendar pa je bilo več (modri leng [mednarodne vode območij ICES 1, 2; Severno morje; Skagerrak], morska plošča [7hjk], severna kozica [Severno morje] in trnež [zahodne vode]) dogovorjenih z Združenim kraljestvom na ravneh, ki preprečujejo zaprtje ribolova in upoštevajo posebnosti mešanega ribolova. Pri severne kozice (Severno morje) je bila dodana samo sprotna opomba glede prilova, ker mnenje ICES navaja, da to ne bi smel biti usmerjeni ribolov. Z Združenim kraljestvom je bil dogovorjen za nadzor za sleda zahodno od Škotske (HER/5B6ANB) in sleda zahodno od Irske (HER/6AS7BC), s čimer se bo raven biomase v letu 2022 povečala (+21 %) v primerjavi z ravnjo biomase iz leta Za omejeno število staležev (trska v predelu Rockall, zahodno od Škotske, Irskem morju in Keltskem morju; mol v Irskem morju; polak na območjih 6 in 7) so bili z Združenim kraljestvom dogovorjeni na ravni, ki je višja od tiste, ki jo je predlagala Unija, da bi se 7 Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2324 z dne 23. avgusta 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih ukrepov za nekatere vrste pridnenega in pelagičnega ribolova v Keltskem in Irskem morju ter zahodno od Škotske (UL L 465, , str. 1). SL 4 SL

7 dosegel splošen rezultat, ki velja za potrebnega in zaželenega v smislu trajnostnosti in družbeno-gospodarskih vidikov, vključno s potrebo po spodbujanju enakih konkurenčnih pogojev., ki za več kot 20 % odstopajo od predhodno določene ravni Komisija je ob sprejetju večletnih načrtov za zahodne vode in Severno morje v izjavi navedla, da bodo primeri, v katerih predlaga določitev, ki za več kot 20 % odstopajo od predhodno določene ravni, navedeni v obrazložitvenem memorandumu predloga Komisije, pri čemer bodo po potrebi navedeni temeljni razlogi za odstopanja od. V zvezi s staleži, ki jih deli z Združenim kraljestvom, Komisija tako podaja pojasnila o glavnih odstopanjih od, vključenih v ta predlog. Oznaka Ime 2021 (t) 2022 (t) 8 Sprememb a v odstotkih (zaokrožen o) Obrazložitev ANF/2AC 4-C morska spaka (Severno morje) 11,972 9, % ARU/567 velika srebrenka (zahodne) 3,729 11, % Zaradi revizije ocene je bil ta stalež prestavljen v kategorijo, za katero se uporablja analitična ocena (iz kategorije 3 v kategorijo 1), kar je privedlo do revidiranega znanstvenega mnenja, ki priporoča višji. 8 Kot je določeno v pisnem zapisu pred odbitki, ki so posledica izjem v okviru obveznosti iztovarjanja. SL 5 SL

8 Oznaka Ime 2021 (t) 2022 (t) 8 Sprememb a v odstotkih (zaokrožen o) Obrazložitev HAD/6B1 214 vahnja (Rockall) 8,375 5, % Znanstveno mnenje priporoča zmanjšanje, saj se je zmanjšal indeks abundance, in uporabo previdnostne zaščite. JAX/4BC 7D šur (južno Severno morje in vzhodni Rokavski preliv) 14,014 8, % L/W/2AC 4-C rdeči jezik in sivi jezik (Severno morje) 5,428 4, % NEP/2AC 4-C škamp (Severno morje) 19,077 24, % NEP/5BC 6 škamp (zahodno od Škotske) 14,945 11, % Določilo Združeno kraljestvo. NOP/2A3 A4 norveški molič (Severno morje) , % PLE/7DE morska plošča (Rokavski preliv) , % SL 6 SL

9 Oznaka Ime 2021 (t) 2022 (t) 8 Sprememb a v odstotkih (zaokrožen o) Obrazložitev PLE/7HJK morska plošča (7hjk) % PRA/2AC 4-C severna kozica (Severno morje) (samo prilov) +50 % Sprememba prilovnega, da se prepreči zaprtje ribolova, v SOL/07D morski list (vzhodni Rokavski preliv) 3,248 2, % SOL/24-C morski list (Severno morje) , % SOL/7HJ K morski list (7hjk) % SPR/7DE papalina (Rokavski preliv) (od 1. januarja do 30. junija) 62 % Spremenjeno je leto, na katero se nanaša (potekalo bo od 1. julija do 30. junija naslednjega leta). Zato te ribolovne možnosti ustrezajo posebnemu šestmesečnemu, ki zajema obdobje od 1. januarja do 30. junija SL 7 SL

10 Oznaka Ime 2021 (t) 2022 (t) 8 Sprememb a v odstotkih (zaokrožen o) Obrazložitev WHG/56-14 mol (zahodno od Škotske) 937 1, % Povečanje dovoljeno pod priporočilom iz novega znanstvenega mnenja; dogovorjeno z Združenim Vsakoletna prilagodljivost Komisija se je z Združenim kraljestvom dogovorila, da vsakoletna prilagodljivost ne bo veljala za naslednje staleže: modri leng v mednarodnih vodah območij ICES 1 in 2 (BLI/12INT-), modri leng v Severnem morju (BLI/24-), modri leng v Skagerraku (BLI/03/A- ), trska zahodno od Škotske (COD/5BE6A), trska v Keltskem morju (COD/7XAD34), trnež v zahodnih vodah (DGS/15X14), sled HER/7G-K in mol v Irskem morju (WHG/07A). Izjeme glede zavržkov Združeno kraljestvo je potrdilo, da bo v primeru razlik med Unijo in Združenim kraljestvom glede izjem od obveznosti iztovarjanja v letu 2022 uporabilo izjeme Unije glede zavržkov. Vendar zaradi revidiranega režima izjem v vodah Združenega kraljestva, o katerem je bila Unija obveščena 17. novembra 2021 (trenutno čakamo na odgovor Združenega kraljestva na naše naknadne pripombe in zahteve po pojasnilih), Unija na tej stopnji ne more reči, katere od teh izjem bi lahko uporabila flota Unije, ki izvaja dejavnosti v vodah Združenega kraljestva. Odbitki Pri ribolovnih možnostih za staleže vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, bi bilo treba upoštevati dejstvo, da zavržki načeloma niso več dovoljeni. Količine, ki se lahko izjemoma še naprej zavržejo pri izvajanju obveznosti iztovarjanja, bi bilo treba odšteti od navedene količine celotnega ulova iz mnenja. Izmenjave kvot Unija si je prizadevala olajšati izmenjavo kvot z Združenim kraljestvom, glede na to, da bo specializirani odbor za ribištvo vzpostavil mehanizem za izmenjavo kvot. Primerno je določiti postopek za izvedbo takšnih izmenjav. Brancin Brancin v severnih vodah je stalež, za katerega se ne uporabljajo kvote, ki se delijo z Združenim Komisija s tem predlogom predlaga uvedbo ukrepov za omejitev ulova v letu 2022 za ta stalež, kot je bilo dogovorjeno na posvetovanjih z Združenim Prave peščenke SL 8 SL

11 Člen 11a Uredbe Sveta (EU) 2022/109 v letu 2022 ohranja sezonska obdobja prepovedi ribolova prave peščenke z določenim vlečnim orodjem v razdelkih ICES 2a in 3a ter na podobmočju ICES 4. Ker se začasni, ki zajema obdobje od 1. januarja do 31. marca 2022, zdaj nadomešča z dokončnim za celo leto, bi moralo veljavno obdobje prepovedi poleg obdobja od 1. januarja do 31. marca 2022 zajeti tudi obdobje od 1. avgusta do 31. decembra Člen 11a bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Prepovedane vrste Za zaščito nekaterih vrst pred ribolovom sta se Unija in Združeno kraljestvo v pisnem zapisu za leto 2022 dogovorila o ohranitvi obstoječega seznama prepovedanih vrst iz Priloge 2 k pisnemu zapisu za leto SL 9 SL

12 2022/0037 (NLE) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2022/109 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije SVET EVROPSKE UNIJE JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, ob upoštevanju naslednjega: (1) Uredba Sveta (EU) 2022/109 1 določa ribolovne možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. (2) Unija se je 21. decembra 2021 z Združenim kraljestvom dogovorila o določitvi velikega števila celotnih dovoljenih ulovov () za leto 2022 za staleže iz Priloge 35 k sporazumu o trgovini in sodelovanju. Izid posvetovanj je dokumentiran v pisnem zapisu, ki ga je Svet potrdil 21. decembra 2021, istega dne pa sta ga podpisala vodja delegacije Združenega kraljestva in predstavnik Komisije v imenu Unije v skladu s členom 498(6) sporazuma o trgovini in sodelovanju ter Sklepom Sveta z dne 22. oktobra (3) Pisni zapis je rezultat posvetovanj, ki jih je Unija izvedla z Združenim kraljestvom v skladu s členi 498(2), 498(4)(a) do (d) in 498(6) sporazuma o trgovini in sodelovanju med Unijo in Združenim kraljestvom 3, ob upoštevanju ciljev in načel iz členov 2, 3, 28 in 33 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki 4, členov 4 in 5 uredb (EU) 2019/472 in (EU) 2018/973 o večletnih načrtih za zahodne vode 5 in Severno morje 6 ter Sklepa Sveta (EU) 2021/ o posvetovanjih z 1 Uredba Sveta (EU) 2022/109 z dne 27. januarja 2022 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 21, , str. 1). 2 Sklep Sveta (EU) 2021/1875 z dne 22. oktobra 2021 o stališču, ki se v imenu Unije zastopa na letnih posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o celotnih dovoljenih ulovih (UL L 378, , str. 6). 3 Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (UL L 149, , str. 10). 4 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, , str. 22). 5 Uredba (EU) 2019/472 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi uredb (EU) 2016/1139 in (EU) 2018/973 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 (UL L 83, , str. 1). SL 10 SL

13 Združenim kraljestvom glede ribolovnih možnosti za skupne staleže za leto Stališče Unije je med posvetovanji temeljilo na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) v skladu s členom 494(3)(c) sporazuma o trgovini in sodelovanju. (4) Zato je treba začasne, ki so bili določeni v Uredbi (EU) 2022/109, nadomestiti v skladu z ribolovnimi možnostmi, dogovorjenimi v pisnem zapisu, in izvesti druge ukrepe, ki so funkcionalno povezani z ribolovnimi možnostmi, prav tako dogovorjenimi v pisnem zapisu. (5) Take ribolovne možnosti za leto 2022 bodo omogočile dolgoročne okoljsko trajnostne ribolovne dejavnosti, ki se bodo upravljale z namenom doseganja gospodarskih, socialnih in zaposlitvenih koristi ter bodo prispevale k zanesljivi preskrbi s hrano, vključno s spodbujanjem enakih konkurenčnih pogojev za gospodarske subjekte Unije, kadar se staleži delijo z Združenim (6) Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) je za nekatere staleže izdal znanstveno mnenje o ničnem ulovu, ko jih je ocenjeval glede na MSY. Če bi se za te staleže določili na ravni, navedeni v takšnem znanstvenem mnenju, bi obveznost iztovarjanja celotnega ulova v vodah Unije in Združenega kraljestva, vključno s prilovom teh staležev, pri mešanem ribolovu privedla do pojava vrst, ki omejujejo ribolov. Da bi potrebo po nadaljevanju tega mešanega ribolova zaradi morebitnih resnih socialnoekonomskih posledic popolne prekinitve tega ribolova uravnotežili s potrebo po doseganju dobrega biološkega statusa navedenih staležev ter ob upoštevanju, da je vse staleže pri mešanem ribolovu težko loviti hkrati pri MSY, sta se Unija in Združeno kraljestvo strinjala, da je ustrezno določiti posebne za prilov navedenih staležev. Raven teh bi morala biti taka, da se zmanjša smrtnost teh staležev ter spodbuja izboljšanje selektivnosti in izogibanja. Ravni ribolovnih možnosti za te staleže bi bilo treba določiti v skladu s pisnim zapisom, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za gospodarske subjekte Unije ter hkrati znatna obnovitev biomase teh staležev. (7) Glede na to, da je biomasa staležev na območjih BLI/12INT, BLI/24, BLI/03A, COD/5BE6A, COD/7XAD34, HER/7G-K in WHG/07A pod mejno referenčno točko za biomaso (Blim), sta se Unija in Združeno kraljestvo v pisnem zapisu strinjala, da države članice ne uporabijo člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za prenose iz leta 2021 v leto 2022, tako da ulov v letu 2022 ne bo presegel, določenih za te staleže. Unija in Združeno kraljestvo sta se dogovorila tudi, da enako velja za stalež DGS/15X14, ki je prepovedana vrsta v skladu s členom 18(1)(o) Uredbe (EU) 2022/109. (8) Unija si je skupaj z Združenim kraljestvom prizadevala za najvišjo možno raven konvergence pri uporabi obveznosti iztovarjanja, vključno z izjemo de minimis in izjemo zaradi visoke stopnje preživetja, da se zagotovijo spoštovanje ohranitvenih ciljev in enaki konkurenčni pogoji. Pri ribolovnih možnostih, dogovorjenih z Združenim kraljestvom za staleže vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja, bi bilo treba upoštevati dejstvo, da zavržki načeloma niso več dovoljeni. Količine, ki se lahko 6 Uredba (EU) 2018/973 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja v Severnem morju ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 676/2007 in (ES) št. 1342/2008 (UL L 179, , str. 1). 7 Sklep Sveta (EU) 2021/1875 z dne 22. oktobra 2021 o stališču, ki se v imenu Unije zastopa na letnih posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o celotnih dovoljenih ulovih (UL L 378, , str. 6). SL 11 SL

14 izjemoma še naprej zavržejo pri izvajanju obveznosti iztovarjanja, so bile zato odštete od količine celotnega ulova, navedene v mnenju ICES. (9) Unija in Združeno kraljestvo sta se dogovorila, da bosta nadaljevala pristop, razvit za ohranjanje brancina v severnih vodah, kot je določen v členu 11 Uredbe (EU) 2021/92 8, zlasti da bi skupni ribolovni pritisk na stalež ostal manjši ali enak tistemu, ki ga priporoča ICES. Zato bi bilo treba za ta stalež v razdelkih ICES 4b, 4c, 7a in 7d do 7h še naprej določati ukrepe za omejitev ulova za leto Na podlagi mnenja ICES sta se Unija in Združeno kraljestvo dogovorila o povečanju omejitev ulova za ribolovne dejavnosti, pri katerih se uporabljajo trnki in vrvice ter zabodne mreže na kolih. Unija in Združeno kraljestvo sta se dogovorila tudi o spremembi mesečnih omejitev v dvomesečne omejitve za vlečne mreže in potegalke. Nadalje sta se dogovorila, da bosta dala prednost izboljšanju ocenjevalnega orodja ICES za brancina, da se omogočijo izračuni napovedi na podlagi modelov MSY. Unija in Združeno kraljestvo sta se prav tako dogovorila, da je treba ohraniti obstoječe ukrepe za omejitev ulova, ki se uporabljajo za rekreacijski ribolov. Ker se začasne omejitve ulova zdaj nadomeščajo z omejitvami ulova za celo leto, bi morali ustrezni ukrepi za omejitev ulova zajeti tudi obdobje od 1. aprila do 31. decembra (10) Uredba Sveta (EU) 2022/109 v letu 2022 ohranja sezonska obdobja prepovedi ribolova prave peščenke z določenim vlečnim orodjem v razdelkih ICES 2a in 3a ter na podobmočju ICES 4. Ker bo začasni, ki zajema obdobje od 1. januarja do 31. marca 2022, zdaj nadomeščen z dokončnim za celo leto, bi moralo veljavno obdobje prepovedi zajeti tudi obdobje od 1. avgusta do 31. decembra (11) Uredba (EU) 2022/109 določa začasni za sardona na podobmočju ICES 8, ki se uporablja od 1. januarja do 30. junija 2022, dokler ne bo na voljo znanstveno mnenje. ICES je znanstveno mnenje za navedeni stalež za leto 2022 izdal 17. decembra Zato bi bilo treba za navedeni stalež za leto 2022 spremeniti v skladu z navedenim mnenjem. (12) Za zaščito nekaterih vrst pred ribolovom sta se Unija in Združeno kraljestvo dogovorila, da bosta ohranila obstoječe sezname prepovedanih vrst. (13) Uredbo (EU) 2022/109 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. (14) Omejitve ulova iz Uredbe (EU) 2022/109 se uporabljajo od 1. januarja Zato bi bilo treba od navedenega datuma uporabljati tudi določbe o omejitvah ulova, uvedene s to uredbo. Takšna retroaktivna uporaba ne posega v načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj, saj so zadevne ribolovne možnosti večje ali še niso bile izčrpane. Zaradi nujnosti bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije SPREJEL NASLEDNJO UREDBO: Uredba (EU) 2022/109 se spremeni: Člen 1 Sprememba Uredbe (EU) 2022/109 8 Uredba Sveta (EU) 2021/92 z dne 28. januarja 2021 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 31, , str. 31). SL 12 SL

15 (1) člen 7 se črta; (2) člen 11 se nadomesti z naslednjim: Člen 11 Ukrepi za ribolov brancina v razdelkih ICES 4b in 4c ter na podobmočju ICES 7 1. Ribiškim plovilom Unije in za gospodarski ribolov z obale je prepovedano loviti brancina (Dicentrarchus labrax) v razdelkih ICES 4b in 4c in na podobmočju ICES 7 ali obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati brancina, ulovljenega na navedenih območjih. 2. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prilov brancina pri dejavnostih gospodarskega ribolova z mrežami na kopnem. Ta izjema velja za preteklo število mrež na obali, določeno na ravneh pred letom Dejavnosti gospodarskega ribolova z mrežami na kopnem niso usmerjene na brancina, iztovori pa se lahko le neizogibni prilov brancina. 3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko ribiška plovila Unije januarja 2022 in od 1. aprila do 31. decembra 2022 v razdelkih ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f in 7h lovijo, obdržijo na krovu, pretovarjajo, premeščajo ali iztovarjajo brancina, ulovljenega na navedenem območju, in sicer z naslednjim orodjem in znotraj naslednjih omejitev: (a) (b) (c) (d) z uporabo pridnenih vlečnih mrež 9 količina neizogibnega prilova ne presega 760 kilogramov v dveh koledarskih mesecih (januar in april; maj in junij; julij in avgust; september in oktober; november in december) in 5 % teže celotnega ulova morskih organizmov na krovu zadevnega plovila na ribolovno potovanje; z uporabo potegalk 10 količina neizogibnega prilova ne presega 760 kilogramov v dveh koledarskih mesecih (januar in april; maj in junij; julij in avgust; september in oktober; november in december) in 5 % teže celotnega ulova morskih organizmov na krovu zadevnega plovila na ribolovno potovanje; z uporabo trnkov in vrvic 11 količina ne presega 5,95 tone na plovilo; z uporabo zabodnih mrež na kolih 12 količina neizogibnega prilova ne presega 1,5 tone na plovilo. Odstopanja iz prvega pododstavka, točka (c), se uporabljajo za ribiška plovila Unije, ki so zabeležila ulove brancina s trnki in vrvicami v obdobju od 1. julija 2015 do 30. septembra Odstopanja iz prvega pododstavka, točka (d), se uporabljajo za ribiška plovila Unije, ki so zabeležila ulove brancina z zabodnimi mrežami na kolih v obdobju od 1. julija 2015 do 30. septembra V primeru zamenjave ribiškega plovila Unije lahko države članice dovolijo, da se ta odstopanja uporabijo za drugo ribiško plovilo Unije, pod pogojem, da se število ribiških plovil Unije, za katera velja vsako od odstopanj, in njihova skupna ribolovna zmogljivost ne povečata. 4. Omejitve ulova iz odstavka 3 niso prenosljive med plovili in iz enega dvomesečnega koledarskega obdobja v drugega, če se uporablja dvomesečna omejitev. 9 Vse vrste pridnenih vlečnih mrež (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS in TB). 10 Vse vrste potegalk (SSC, SDN, SPR, SV, SB in SX). 11 Ves ribolov s parangali ali ribiškimi palicami (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX in LLS). 12 Vse zabodne mreže na kolih in pasti (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN in FIX). SL 13 SL

16 Za ribiška plovila Unije, ki uporabljajo več orodij v dveh koledarskih mesecih, se uporabi najnižja omejitev ulova iz odstavka 3 za vsako orodje. Države članice Komisiji sporočijo podatke o celotnem ulovu brancina po posameznih vrstah orodja najpozneje v 15 dneh po koncu vsakega meseca. 5. Pri rekreacijskem ribolovu, tudi z obale, v razdelkih ICES 4b, 4c, 6a, 7a do 7k: (a) od 1. januarja do 28. februarja 2022 in od 1. do 31. decembra 2022: (i) sta za brancina dovoljena le ribolov z ribiško palico ali ročno ribiško vrvico in izpustitev, (ii) je v navedenem obdobju prepovedano obdržati, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati brancina, ulovljenega na navedenem območju; (b) od 1. marca do 30. novembra 2022: (i) lahko vsak ribič ulovi in obdrži največ dva osebka brancina na dan, (ii) je najmanjša velikost brancina, obdržanega v tem obdobju, 42 cm. (iii) se v tem obdobju brancina ne sme uloviti s pritrjenimi mrežami ali ga v njih obdržati. 6. Odstavek 6 ne posega v strožje nacionalne ukrepe za rekreacijski ribolov. (3) člen 15 se nadomesti z naslednjim: Člen 15 Zaprte ribolovne sezone za pravo peščenko Gospodarski ribolov prave peščenke s pridneno vlečno mrežo, potegalko ali podobnim vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa manj kot 16 mm je v razdelkih ICES 2a in 3a ter na podobmočju ICES 4 prepovedan od 1. januarja do 31. marca 2022 in od 1. avgusta do 31. decembra (4) Priloga IA, del A se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi. (5) Priloga IA, del B se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi. (6) Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. januarja Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, Za Svet predsednik SL 14 SL

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 368 final 2018/0193 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) š

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 368 final 2018/0193 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) š EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.5.2018 COM(2018) 368 final 2018/0193 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009, uredb Sveta (ES) št. 768/2005, (ES) št.

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

TA

TA 9.3.2017 A8-0150/ 001-117 PREDLOGI SPREMEMB 001-117 vlagatelj: Odbor za ribištvo Poročilo Marco Affronte Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju A8-0150/2016 (COM(2015)0294

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 310 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik december 2018 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Sklep Sveta

Uradni list Evropske unije L 310 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik december 2018 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Sklep Sveta Uradni list Evropske unije L 310 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 61 6. december 2018 Vsebina II Nezakonodajni akti MEDNARODNI SPORAZUMI Sklep Sveta (EU) 2018/1893 z dne 16. julija 2018 o podpisu, v

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

CL2010D0372SL bi_cp 1..1

CL2010D0372SL bi_cp 1..1 2010D0372 SL 11.01.2014 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B SKLEP KOMISIJE z dne 18. junija 2010 o uporabi

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

CL2013R1303SL _cp 1..1

CL2013R1303SL _cp 1..1 02013R1303 SL 16.10.2015 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

RIBIŠTVO Generalni direktorat za notranjo politiko TEMATSKI SEKTOR Strukturna in Kohezijska Politika B PRAKTIČNI PRIROČNIK SL

RIBIŠTVO Generalni direktorat za notranjo politiko TEMATSKI SEKTOR Strukturna in Kohezijska Politika B PRAKTIČNI PRIROČNIK SL RIBIŠTVO Generalni direktorat za notranjo politiko TEMATSKI SEKTOR Strukturna in Kohezijska Politika B PRAKTIČNI PRIROČNIK SL Evropski parlament Praktični priročnik Ribištvo Luxembourg: Urad za uradne

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0236 (NLE) 12503/17 ADD 2 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0236 (NLE) 12503/17 ADD 2 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0236 (NLE) 12503/17 ADD 2 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 25. september 2017 Prejemnik: COEST 239 CFSP/PESC

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx Evropska agencija za varnost v letalstvu 22. nov. 2012 MNENJE ŠT. 05/2012 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU Z DNE 22 NOVEMBRA 2012 o Uredbi Komisije o določitvi izvedbenih predpisov za operatorje

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evrop

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evrop EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2017 C(2017) 1528 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.3.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 897 konč. 2011/0437 (COD)C7-0004/12 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o podeljevanju ko

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 897 konč. 2011/0437 (COD)C7-0004/12 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o podeljevanju ko EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 20.12.2011 COM(2011) 897 konč. 2011/0437 (COD)C7-0004/12 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o podeljevanju koncesijskih pogodb (Besedilo velja za EGP) {SEC(2011)

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 252 final 2018/0061 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 810

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 252 final 2018/0061 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 810 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 14.3.2018 COM(2018) 252 final 2018/0061 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. de

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. de Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2642. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Datum: 27. september 2017 Ura: 9.30 Kraj: Bruselj

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Monthly summary of Council acts - new model

Monthly summary of Council acts - new model SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 25. marec 2014 (04.04) (OR. en) 8102/14 PUBLIC 58 INF 98 DOPIS Zadeva: MESEČNI PREGLED AKTOV SVETA, JANUAR 2014 V tem dokumentu so navedeni akti, ki jih je Svet sprejel januarja

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 8. januar 2015 (OR. en) 15880/1/14 REV 1 PUBLIC 169 INF 334 DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Zadeva: MESEČN

Svet Evropske unije Bruselj, 8. januar 2015 (OR. en) 15880/1/14 REV 1 PUBLIC 169 INF 334 DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Zadeva: MESEČN Svet Evropske unije Bruselj, 8. januar 2015 (OR. en) 15880/1/14 REV 1 PUBLIC 169 INF 334 DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Zadeva: MESEČNI PREGLED AKTOV SVETA, JUNIJ 2014 V tem dokumentu so

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekate

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekate KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 11.2.2008 COM(2008) 71 konč. 2008/0032 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več