PREDLOGI SPREMEMB 1 74

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREDLOGI SPREMEMB 1 74"

Transkripcija

1 EVROPSKI PARLAMENT Odbor za mednarodno trgovino /2144(INI) PREDLOGI SPREMEMB 1 74 Osnutek poročila Jan Zahradil (PE v01-00) Financiranje dejavnosti in vlaganj MSP v EU: lažji dostop do posojil v podporo internacionalizaciji (2012/2144(INI)) AM\ doc PE v01-00 Združena v raznolikosti

2 AM_Com_NonLegReport PE v /39 AM\ doc

3 1 Marielle de Sarnez Navedba sklicevanja 5a (novo) ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav (2012/0060 (COD)), Or. fr 2 Uvodna izjava D D. ker Komisija ocenjuje, da je 99 % vseh podjetij v EU malih in srednjih; teh je 23 milijonov in so hrbtenica gospodarstva Unije ter zagotavljajo dve tretjini delovnih mest v zasebnem sektorju; D. ker gre pri 92 % vseh evropskih malih in srednjih podjetij (MSP) za mikropodjetja, ki zaposlujejo 1 do 9 uslužbencev, pri 6,7 % za mala podjetja, ki zaposlujejo med 10 in 49 uslužbencev ter pri 1,1 % za srednja podjetja, ki imajo od 50 do 249 zaposlenih; teh je 23 milijonov in so hrbtenica gospodarstva Unije ter zagotavljajo dve tretjini delovnih mest v zasebnem sektorju; 3 AM\ doc 3/39 PE v01-00

4 Uvodna izjava E E. ker so mala in srednja podjetja, vključno z mikropodjetji (MMSP), različna in imajo različne potrebe, ki izhajajo iz posebnega značaja industrijskega sektorja, v katerem delujejo; ker se v svojem poslovnem ciklu spopadajo z različnimi izzivi; E. ker so mala in srednja podjetja, vključno z mikropodjetji (MMSP), različna in imajo različne potrebe, ki izhajajo iz posebnega značaja industrijskega ali storitvenega sektorja, v katerem delujejo, države članice ali celo regije, iz katere poslujejo, velikosti, poslovnega modela, podjetniške kulture in poslovnega okolja; ker se v svojem poslovnem ciklu spopadajo z različnimi izzivi, pa naj gre za mednarodno okolje ali za enotni trg; 4 Paul Murphy Uvodna izjava F F. ker poleg šibkega podjetniškega duha (samo 45 % državljanov EU si želi biti samozaposlenih v primerjavi s 55 % v Združenih državah Amerike) pomanjkanje finančnih sredstev ostaja eden glavnih izzivov za konkurenčnost in podjetništvo podjetij EU, stalna regulativna razdrobljenost in birokratske ovire pa še naprej omejujejo zmogljivost MSP, da bi se prilagodila energetsko učinkovitemu in z viri gospodarnemu gospodarstvu ter širila na trge zunaj matične države, znotraj enotnega trga in po svetu; F. ker pomanjkanje finančnih sredstev za mala podjetja in mikropodjetja EU ostaja eden glavnih izzivov ter omejuje zmogljivost MSP, da bi se prilagodila energetsko učinkovitemu in z viri gospodarnemu gospodarstvu ter širila na trge zunaj matične države, znotraj enotnega trga in po svetu; PE v /39 AM\ doc

5 5 Uvodna izjava F F. ker poleg šibkega podjetniškega duha (samo 45 % državljanov EU si želi biti samozaposlenih v primerjavi s 55 % v Združenih državah Amerike) pomanjkanje finančnih sredstev ostaja eden glavnih izzivov za konkurenčnost in podjetništvo podjetij EU, stalna regulativna razdrobljenost in birokratske ovire pa še naprej omejujejo zmogljivost MSP, da bi se prilagodila energetsko učinkovitemu in z viri gospodarnemu gospodarstvu ter širila na trge zunaj matične države, znotraj enotnega trga in po svetu; F. ker pomanjkanje finančnih sredstev ostaja eden glavnih izzivov za konkurenčnost in podjetništvo podjetij EU, stalna regulativna razdrobljenost in birokratske ovire pa še naprej omejujejo zmogljivost MSP, da bi se prilagodila energetsko učinkovitemu in z viri gospodarnemu gospodarstvu ter širila na trge zunaj matične države, znotraj enotnega trga in po svetu; 6 Uvodna izjava F a (novo). ker se precej evropskih MSP ukvarja z dejavnostmi mednarodnega izvoza (25 % vseh), a le polovica z izvozom zunaj meja notranjega trga (13 % vseh), le 4 % MSP, ki niso dejavna na mednarodnem trgu, pa imajo konkretne načrte za začetek mednarodnih dejavnosti v bližnji prihodnosti; ker se nekatera mala in srednja podjetja zaradi poslovnih profilov in velikosti niso sposobna internacionalizirati; AM\ doc 5/39 PE v01-00

6 7 Uvodna izjava F b (novo). ker le 10 % mikropodjetij uporablja več kot 300 programov javne pomoči, ki so že na voljo, in ker imajo mala in srednja podjetja glede na veliko število programov pomoči težave pri prepoznavanju in uporabi pomoči, ki je že na voljo; 8 Uvodna izjava F c (novo). ker v minulih dveh letih skoraj tretjina malih in srednjih podjetij, ki so zaprosila za bančno posojilo, ni dobila kredita ali pa je dobila manj, kot je želela; ker so bila največje stopnje zavrnitve deležna mikropodjetja; 9 Uvodna izjava F d (novo) PE v /39 AM\ doc

7 . ker Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost poudarja, da je finančnim ustanovam omogočil nova sredstva v višini 30 milijard EUR, s katerimi lahko v obdobju zagotovijo financiranje več kot malim in srednjim podjetjem; in ker je Evropska investicijska banka (EIB) za MSP zagotovila posojila v višini približno 40 milijard EUR, od katerih je imelo v obdobju koristi več kot MSP; 10 Uvodna izjava G G. ker bi se novi predlagani program Komisije za konkurenčnost podjetij ter za MSP (COSME) izvajal od leta 2014 do leta 2020, z načrtovanim proračunom 2,5 milijarde EUR; G. ker bo novi predlagani program Komisije za konkurenčnost podjetij ter za MSP (COSME) podjetjem in MSP zagotovil jamstveno shemo za posojila, ki bo ponujala jamstva za dolžniško financiranje prek posojil, podrejenih in konzorcijskih posojil ali zakupa, s čimer bi zmanjšali posebne težave, s katerimi se soočajo MSP pri dostopu do financiranja za rast podjetja; ker bo zagotovil listinjenje dolžniških finančnih portfeljev MSP, katerega cilj je tem podjetjem zagotoviti dodatno dolžniško financiranje; ker se bo izvajal od leta 2014 do leta 2020, z načrtovanim proračunom 2,5 milijarde EUR; AM\ doc 7/39 PE v01-00

8 11 María Auxiliadora Correa Zamora, Pablo Zalba Bidegain Uvodna izjava G a (novo) G a. ker so izkušnje držav članic pri politikah, ki podpirajo internacionalizacijo malih, srednjih in mikro podjetij, ter izkušnje ustanov civilne družbe (gospodarske zbornice, podjetniška združenja ipd.) pomemben del pridobljenih spoznanj glede oblikovanja novih uspešnih in učinkovitih politik na tem področju; Or. es 12 María Auxiliadora Correa Zamora, Pablo Zalba Bidegain Uvodna izjava G b (novo) G b. ker morajo vse politike, ki se izvajajo na evropski ravni za podporo malim in srednjim podjetjem, podpirati in dopolnjevati veljavne politike, zagotavljati evropsko dodano vrednost, preprečevati podvajanje in prekrivanje z obstoječimi programi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter zagotoviti najboljšo programsko in operativno usklajevanje; Or. es 13 Uvodna izjava H PE v /39 AM\ doc

9 H. ker poročilo Komisije o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe navaja primere, kako dostop EU do trgov različnih držav sveta, tudi industrijsko razvitih gospodarstev in gospodarstev v vzponu ter članic STO, bolj omejujejo različne netarifne kot pa tarifne ovire, saj se slednje z napredovanjem globalizacije v znatni meri opuščajo; H. ker poročilo Komisije o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe navaja primere, kako dostop EU do trgov različnih držav sveta, tudi industrijsko razvitih gospodarstev in gospodarstev v vzponu ter članic STO, bolj omejujejo različne netarifne kot pa tarifne ovire, saj se slednje z napredovanjem globalizacije v znatni meri opuščajo; ker so netarifne ovire v splošnem posledica demokratičnih razprav in kulture v posamezni državi, njihove spremembe pa morajo potekati v skladu z demokratičnimi zakonodajnimi postopki; 14 Uvodna izjava H a (novo) H a. ker je 44 % MSP navedlo, da je pomanjkanje ustreznih informacij občutna ovira za internacionalizacijo; 15 Godelieve Quisthoudt-Rowohl Uvodna izjava I I. ker mora EU dejavno braniti svojo industrijo, tudi MSP, pred kršitvami I. ker mora EU po potrebi podpirati svojo industrijo, tudi MSP, pred kršitvami AM\ doc 9/39 PE v01-00

10 dogovorjenih pravil ter standardov in načel STO s strani njenih trgovinskih partneric, in sicer z vsemi razpoložljivimi sredstvi, vključno z mnogostranskimi in dvostranskimi mehanizmi reševanja sporov ter instrumenti trgovinske zaščite, skladnimi z STO; dogovorjenih pravil ter standardov in načel STO s strani njenih trgovinskih partneric; 16 Uvodna izjava I I. ker mora EU dejavno braniti svojo industrijo, tudi MSP, pred kršitvami dogovorjenih pravil ter standardov in načel STO s strani njenih trgovinskih partneric, in sicer z vsemi razpoložljivimi sredstvi, vključno z mnogostranskimi in dvostranskimi mehanizmi reševanja sporov ter instrumenti trgovinske zaščite, skladnimi z STO; I. ker mora EU dejavno braniti svojo industrijo, tudi MSP, pred kršitvami dogovorjenih pravil ter standardov in načel STO s strani njenih trgovinskih partneric; ker bi morala biti uporaba večstranskih in dvostranskih mehanizmov reševanja sporov ter zlasti instrumentov trgovinske zaščite, skladnih z STO, zadnja v vrsti ukrepov; 17 Marielle de Sarnez Uvodna izjava Ia (novo) Ia. ker je svetovna gospodarska in finančna kriza posebno prizadela evropska MSP in ker njihova internacionalizacija prek meja enotnega trga predstavlja način širjenja na tuje trge; PE v /39 AM\ doc

11 Or. fr 18 Marielle de Sarnez Uvodna izjava Ib (novo) Ib. ker samo 13 % evropskih MSP deluje na trgih zunaj EU; Or. fr 19 Marielle de Sarnez Uvodna izjava Ic (novo) Ic. ker odpor evropskih MSP, da bi razvila mednarodne dejavnosti, izhaja predvsem iz pomanjkanja ocene ali predhodne ocene njihovih izvoznih možnosti; Or. fr 20 María Auxiliadora Correa Zamora, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Pablo Zalba Bidegain Uvodna izjava I a (novo) I a. ker je osrednji dejavnik, ki mala in srednja podjetja odvrača od internacionalizacije, pravna negotovost AM\ doc 11/39 PE v01-00

12 glede naložb, pri čemer je za zagotavljanje pravne gotovosti nujno potreben pravni okvir s trgovinskimi partnerji; EU mora braniti interese evropskih podjetij, predvsem MSP, pred kršitvami pravne gotovosti naložb v državah nečlanicah; 21 Paul Murphy Uvodna izjava I a (novo) I a. ker najnovejši ekonomski podatki iz držav BRICS kažejo, da se njihova gospodarska rast upočasnjuje; 22 Odstavek 1 1. poziva Komisijo, pa tudi države članice, kjer je to primerno, da spodbuja udeležbo MSP in po potrebi mikropodjetij na svetovnih trgih z uvedbo ustreznih ukrepov, ki bi omogočili njihovo internacionalizacijo, vključno z lažjim dostopom do kapitala in redno posodobljenimi informacijami o poslovnih priložnostih v tujini ter učinkovitimi instrumenti trgovinske zaščite, s katerimi bi jih upravičeno zaščitili pred nepoštenim dampingom in subvencijami ter ohranili zakonito proizvodnjo v EU in tržni delež 1. poziva Komisijo, pa tudi države članice, kjer je to primerno, da spodbuja udeležbo MSP in po potrebi mikropodjetij na svetovnih trgih z uvedbo ustreznih ukrepov, ki bi omogočili njihovo internacionalizacijo, zlasti pa njihovo dodatno vključevanje v enotni trg EU, vključno z lažjim dostopom do kapitala in redno posodobljenimi informacijami o poslovnih priložnostih v tujini ter učinkovitimi instrumenti trgovinske zaščite, s katerimi bi jih upravičeno zaščitili pred nepoštenim dampingom in PE v /39 AM\ doc

13 evropskih podjetij v tretjih državah; subvencijami ter ohranili zakonito proizvodnjo v EU in tržni delež evropskih podjetij v tretjih državah; 23 María Auxiliadora Correa Zamora, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Pablo Zalba Bidegain Odstavek 1 1. poziva Komisijo, pa tudi države članice, kjer je to primerno, da spodbuja udeležbo MSP in po potrebi mikropodjetij na svetovnih trgih z uvedbo ustreznih ukrepov, ki bi omogočili njihovo internacionalizacijo, vključno z lažjim dostopom do kapitala in redno posodobljenimi informacijami o poslovnih priložnostih v tujini ter učinkovitimi instrumenti trgovinske zaščite, s katerimi bi jih upravičeno zaščitili pred nepoštenim dampingom in subvencijami ter ohranili zakonito proizvodnjo v EU in tržni delež evropskih podjetij v tretjih državah; 1. poziva Komisijo, pa tudi države članice, kjer je to primerno, da spodbuja udeležbo MSP in po potrebi mikropodjetij na svetovnih trgih z uvedbo ustreznih ukrepov, ki bi omogočili njihovo internacionalizacijo, vključno z lažjim dostopom do kapitala in redno posodobljenimi informacijami o poslovnih priložnostih v tujini ter učinkovitimi instrumenti trgovinske zaščite, s katerimi bi jih upravičeno zaščitili pred nepoštenim dampingom in subvencijami; 24 Paul Murphy Odstavek 1 1. poziva Komisijo, pa tudi države članice, kjer je to primerno, da spodbuja udeležbo MSP in po potrebi mikropodjetij na svetovnih trgih z uvedbo ustreznih 1. poziva Komisijo, pa tudi države članice, kjer je to primerno, da spodbuja udeležbo MSP in po potrebi mikropodjetij na svetovnih trgih z uvedbo ustreznih AM\ doc 13/39 PE v01-00

14 ukrepov, ki bi omogočili njihovo internacionalizacijo, vključno z lažjim dostopom do kapitala in redno posodobljenimi informacijami o poslovnih priložnostih v tujini ter učinkovitimi instrumenti trgovinske zaščite, s katerimi bi jih upravičeno zaščitili pred nepoštenim dampingom in subvencijami ter ohranili zakonito proizvodnjo v EU in tržni delež evropskih podjetij v tretjih državah; ukrepov, ki bi omogočili njihovo internacionalizacijo, vključno z lažjim dostopom do kapitala in redno posodobljenimi informacijami o poslovnih priložnostih v tujini ter učinkovitimi instrumenti trgovinske zaščite, s katerimi bi jih upravičeno zaščitili pred nepoštenim dampingom in subvencijami ter ohranili zakonito proizvodnjo v EU in tržni delež evropskih podjetij v tretjih državah; obenem bi bilo treba zagotoviti varstvo človekovih, delavskih in socialnih pravic ter okolja v tretjih državah; 25 Amelia Andersdotter Odstavek 1 a (novo) 1 a. meni, da je učinkovito varstvo malih in srednjih podjetij pred nepoštenimi trgovinskimi praksami partnerskih držav EU enako pomembna kot pomoč malim in srednjim podjetjem, ki se želijo internacionalizirati; meni, da sta internacionalizacija in varstvo dve plati istega procesa globalizacije; 26 Marielle de Sarnez Odstavek 1a (novo) PE v /39 AM\ doc

15 1a. zahteva, da Komisija uporabi načelo vzajemnosti pri skupni trgovinski politiki EU z glavnimi trgovinskimi partnerji, da bi omogočila evropskim MSP dostop do javnih naročil tretjih držav; Or. fr 27 Paul Murphy Odstavek 1 a (novo) 1 a. ugotavlja, da se mala in srednja podjetja soočajo s težavami predvsem zato, ker je prišlo zaradi gospodarske krize do upada domačega povpraševanja, vse skupaj pa je še poslabšalo izvajanje varčevalnih politik; 28 Paul Murphy Odstavek 1 b (novo) 1 b. ugotavlja, da je večina malih in srednjih podjetij v EU odvisna od domačih trgov, a priznava potencial nekaterih MSP za internacionalizacijo ter poudarja, da internacionalizacija ni sredstvo, s katerim bi končali krizo, s katero se soočajo MSP; meni, da bi bila ukinitev varčevalnih politik in ponovni AM\ doc 15/39 PE v01-00

16 razcvet gospodarstva s programi javnih naložb učinkovitejša pomoč za večino MSP; 29 Odstavek 2 2. poudarja potrebo po izboljšanju zbiranja podatkov na ravni podjetij za dvig osveščenosti o potrebah MMSP, razširjanju najboljše prakse in zagotovitvi bolje usmerjene podpore na državni ravni in ravni EU; poziva tudi k redni analizi stroškov in koristi za preverjanje učinkovitosti take podpore z osredotočanjem na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti MMSP na svetovni ravni; 2. poudarja potrebo po izboljšanju zbiranja podatkov na ravni podjetij za dvig osveščenosti o potrebah mikropodjetij, razširjanju najboljše prakse in zagotovitvi bolje usmerjene podpore na državni ravni in ravni EU ; poziva tudi k redni analizi stroškov in koristi za preverjanje učinkovitosti take podpore z osredotočanjem na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti MMSP na svetovni ravni, pa tudi k oceni učinkovitosti MSP na enotnem trgu; 30 Odstavek 2 a (novo) 2 a. poudarja, da bi bilo treba najprej preveriti, kateri so obstoječi programi pomoči na nacionalni ravni in na ravni EU in kateri programi manjkajo, da bi preprečili prekrivanje ali vrzeli, v to pa bi bilo treba vključiti obstoječe ponudnike storitev in v sodelovanju z nacionalnimi PE v /39 AM\ doc

17 agencijami razviti strategije pomoči; spodbuja organe iz držav članic, naj vzpostavijo podobne enotne spletne podatkovne zbirke z nacionalnimi in regionalnimi viri financiranja; 31 Odstavek 2 b (novo) 2 b. poudarja, da je treba oceniti razpoložljivi trg za širjenje internacionalizacije in še naprej spodbujati razvoj MSP na notranjem trgu, prav tako pa dati razvoju MSP na notranjem trgu enako veljavo kot razvoju MSP v tujini; 32 Paul Murphy Odstavek 3 3. meni, da je za konkurenčnost in rast EU ključno ustvarjati mreže, biti del digitalne platforme, združiti nacionalne službe za pomoč malim in srednjim podjetjem, gospodarsko zbornico, izvozne agencije, poslovna združenja in Komisijo, da bi podjetjem, zlasti izvoznikom in uvoznikom v EU zagotovili natančne, pravočasne in bralcu prijazne informacije z enega mesta, zato da bi lahko popolnoma izkoristili novo 3. meni, da je za rast EU ključno ustvarjati mreže, biti del digitalne platforme, združiti nacionalne službe za pomoč malim in srednjim podjetjem, gospodarsko zbornico, izvozne agencije, poslovna združenja in Komisijo, da bi podjetjem, zlasti izvoznikom in uvoznikom v EU zagotovili natančne, pravočasne in bralcu prijazne informacije z enega mesta, zato da bi lahko popolnoma izkoristili novo skupno AM\ doc 17/39 PE v01-00

18 skupno trgovinsko politiko Unije; trgovinsko politiko Unije; 33 María Auxiliadora Correa Zamora, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Pablo Zalba Bidegain Odstavek 3 3. meni, da je za konkurenčnost in rast EU ključno ustvarjati mreže, biti del digitalne platforme, združiti nacionalne službe za pomoč malim in srednjim podjetjem, gospodarsko zbornico, izvozne agencije, poslovna združenja in Komisijo, da bi podjetjem, zlasti izvoznikom in uvoznikom v EU zagotovili natančne, pravočasne in bralcu prijazne informacije z enega mesta, zato da bi lahko popolnoma izkoristili novo skupno trgovinsko politiko Unije; 3. meni, da je za konkurenčnost in rast EU ključno ustvarjati mreže, biti del digitalne platforme, združiti nacionalne službe za pomoč malim in srednjim podjetjem, gospodarsko zbornico, poslovna združenja in Komisijo, da bi podjetjem, zlasti izvoznikom in uvoznikom v EU zagotovili natančne, pravočasne in bralcu prijazne informacije z enega mesta, zato da bi lahko popolnoma izkoristili novo skupno trgovinsko politiko Unije; 34 Odstavek 3 a (novo) 3 a. poudarja, da so mala in srednja podjetja še posebej občutljiva na nihanje cen, na primer v živilskopredelovalnem sektorju, ter poziva Komisijo, naj si dejavno prizadeva za boj proti finančnim špekulacijam v zvezi s hrano in surovinami; PE v /39 AM\ doc

19 35 Odstavek 4 4. poudarja, da so ponavljajoče se težave v dostopu do kapitala eden ključnih razlogov za preprečevanje internacionalizacije MSP; poziva nacionalne vlade naj podpirajo MSP z izvoznim zavarovanjem in dostopnostjo kredita, ki ga zagotavljajo izvozne agencije držav članic, pa tudi z zagotavljanjem zadostnega financiranja za MSP ( posebna posojila, sofinanciranje, tvegani kapital), da bi pomagale premostiti zmanjševanje bančnih naložb in finančnih vzvodov; poudarja, da bi moralo biti tako financiranje zagotovljeno MSP, ki že izvažajo in ki lahko predstavijo izvedljiv poslovni načrt za izboljšanje ali konsolidacijo obstoječega tržnega deleža ter ustvarjajo delovna mesta, posebno za mlade; meni, da pomoč za ustanavljajoča se podjetja, ki nudijo inovativne proizvode in storitve ter za MSP, ki potrebujejo začetne investicije, ne bi smela biti spregledana; 4. poudarja, da so ponavljajoče se težave v dostopu do kapitala eden ključnih razlogov za preprečevanje internacionalizacije MSP; poziva nacionalne vlade naj podpirajo MSP z izvoznim zavarovanjem in dostopnostjo kredita, ki ga zagotavljajo izvozne agencije držav članic, pa tudi z zagotavljanjem zadostnega financiranja za MSP ( posebna posojila, sofinanciranje, tvegani kapital), da bi pomagale premostiti zmanjševanje bančnih naložb in finančnih vzvodov; poudarja, da bi moralo biti tako financiranje zagotovljeno MSP, ki že izvažajo in ki lahko predstavijo izvedljiv poslovni načrt za izboljšanje ali konsolidacijo obstoječega tržnega deleža ter ustvarjajo delovna mesta; meni, da bi bilo treba ustanavljajočim se malim in srednjim podjetjem na enotnem trgu, ki potrebujejo dodatne naložbe, zagotoviti enake možnosti dostopa do financiranja, če bi imeli podoben učinek na spodbujanje gospodarstva EU, kot bi ga imelo financiranje malih in srednjih podjetij za rast prek internacionalizacije; 36 Marielle de Sarnez Odstavek 4 AM\ doc 19/39 PE v01-00

20 4. poudarja, da so ponavljajoče se težave v dostopu do kapitala eden ključnih razlogov za preprečevanje internacionalizacije MSP; poziva nacionalne vlade naj podpirajo MSP z izvoznim zavarovanjem in dostopnostjo kredita, ki ga zagotavljajo izvozne agencije držav članic, pa tudi z zagotavljanjem zadostnega financiranja za MSP (posebna posojila, sofinanciranje, tvegani kapital), da bi pomagale premostiti zmanjševanje bančnih naložb in finančnih vzvodov; poudarja, da bi moralo biti tako financiranje zagotovljeno MSP, ki že izvažajo in ki lahko predstavijo izvedljiv poslovni načrt za izboljšanje ali konsolidacijo obstoječega tržnega deleža ter ustvarjajo delovna mesta, posebno za mlade; meni, da pomoč za ustanavljajoča se podjetja, ki nudijo inovativne proizvode in storitve, ter za MSP, ki potrebujejo začetne investicije, ne bi smela biti spregledana; 4. poudarja, da so ponavljajoče se težave v dostopu do kapitala eden ključnih razlogov za preprečevanje internacionalizacije MSP; poziva nacionalne vlade, naj podpirajo MSP tako, da evropskim delavcem omogočijo, da varčujejo v skupnem investicijskem skladu za MSP, z izvoznim zavarovanjem in dostopnostjo kredita, ki ga zagotavljajo izvozne agencije držav članic, pa tudi z zagotavljanjem zadostnega financiranja za MSP (posebna posojila, sofinanciranje, tvegani kapital), da bi pomagale premostiti zmanjševanje bančnih naložb in finančnih vzvodov; meni, da pomoč za ustanavljajoča se podjetja, ki nudijo inovativne proizvode in storitve, ter za MSP, ki potrebujejo začetne investicije, ne bi smela biti spregledana; Or. fr 37 María Auxiliadora Correa Zamora, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Pablo Zalba Bidegain Odstavek 4 4. poudarja, da so ponavljajoče se težave v dostopu do kapitala eden ključnih razlogov za preprečevanje internacionalizacije MSP; poziva nacionalne vlade naj podpirajo MSP z izvoznim zavarovanjem in dostopnostjo kredita, ki ga zagotavljajo izvozne agencije držav članic, pa tudi z zagotavljanjem zadostnega financiranja za MSP ( posebna posojila, sofinanciranje, 4. poudarja, da so ponavljajoče se težave v dostopu do kapitala eden ključnih razlogov za preprečevanje internacionalizacije MSP; poziva nacionalne vlade naj podpirajo MSP z uradno podprtimi izvoznimi krediti, pa tudi z zagotavljanjem zadostnega financiranja za MSP ( posebna posojila, sofinanciranje, tvegani kapital), da bi pomagale premostiti zmanjševanje bančnih PE v /39 AM\ doc

21 tvegani kapital), da bi pomagale premostiti zmanjševanje bančnih naložb in finančnih vzvodov; poudarja, da bi moralo biti tako financiranje zagotovljeno MSP, ki že izvažajo in ki lahko predstavijo izvedljiv poslovni načrt za izboljšanje ali konsolidacijo obstoječega tržnega deleža ter ustvarjajo delovna mesta, posebno za mlade; meni, da pomoč za ustanavljajoča se podjetja, ki nudijo inovativne proizvode in storitve ter za MSP, ki potrebujejo začetne investicije, ne bi smela biti spregledana; naložb in finančnih vzvodov; poudarja, da bi moralo biti tako financiranje zagotovljeno MSP, ki že izvažajo in ki lahko predstavijo izvedljiv poslovni načrt za izboljšanje ali konsolidacijo obstoječega tržnega deleža ter ustvarjajo delovna mesta, posebno za mlade; meni, da pomoč za ustanavljajoča se podjetja, ki nudijo inovativne proizvode in storitve ter za MSP, ki potrebujejo začetne investicije, ne bi smela biti spregledana; 38 Paul Murphy Odstavek 4 4. poudarja, da so ponavljajoče se težave v dostopu do kapitala eden ključnih razlogov za preprečevanje internacionalizacije MSP; poziva nacionalne vlade naj podpirajo MSP z izvoznim zavarovanjem in dostopnostjo kredita, ki ga zagotavljajo izvozne agencije držav članic, pa tudi z zagotavljanjem zadostnega financiranja za MSP ( posebna posojila, sofinanciranje, tvegani kapital), da bi pomagale premostiti zmanjševanje bančnih naložb in finančnih vzvodov; poudarja, da bi moralo biti tako financiranje zagotovljeno MSP, ki že izvažajo in ki lahko predstavijo izvedljiv poslovni načrt za izboljšanje ali konsolidacijo obstoječega tržnega deleža ter ustvarjajo delovna mesta, posebno za mlade; meni, da pomoč za ustanavljajoča se podjetja, ki nudijo inovativne proizvode in storitve ter za MSP, ki potrebujejo začetne investicije, ne bi smela biti spregledana; 4. poudarja, da so ponavljajoče se težave v dostopu do kapitala eden ključnih razlogov za preprečevanje internacionalizacije MSP; poziva nacionalne vlade naj podpirajo MSP z izvoznim zavarovanjem in dostopnostjo kredita, ki ga zagotavljajo izvozne agencije držav članic, pri čemer naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da bodo te na voljo le za projekte, ki so v skladu z okoljskimi in delovnimi standardi, pa tudi z zagotavljanjem zadostnega financiranja za MSP ( posebna posojila, sofinanciranje, tvegani kapital), da bi pomagale premostiti zmanjševanje finančnih naložb in finančnih vzvodov; poudarja, da bi moralo biti tako financiranje zagotovljeno MSP, ki že izvažajo in ki lahko predstavijo izvedljiv poslovni načrt za izboljšanje ali konsolidacijo obstoječega tržnega deleža ter ustvarjajo delovna mesta, posebno za mlade; meni, da pomoč za ustanavljajoča AM\ doc 21/39 PE v01-00

22 se podjetja, ki nudijo inovativne proizvode in storitve ter za MSP, ki potrebujejo začetne investicije, ne bi smela biti spregledana; 39 Francesca Balzani Odstavek 4 4. poudarja, da so ponavljajoče se težave v dostopu do kapitala eden ključnih razlogov za preprečevanje internacionalizacije MSP; poziva nacionalne vlade naj podpirajo MSP z izvoznim zavarovanjem in dostopnostjo kredita, ki ga zagotavljajo izvozne agencije držav članic, pa tudi z zagotavljanjem zadostnega financiranja za MSP ( posebna posojila, sofinanciranje, tvegani kapital), da bi pomagale premostiti zmanjševanje bančnih naložb in finančnih vzvodov; poudarja, da bi moralo biti tako financiranje zagotovljeno MSP, ki že izvažajo in ki lahko predstavijo izvedljiv poslovni načrt za izboljšanje ali konsolidacijo obstoječega tržnega deleža ter ustvarjajo delovna mesta, posebno za mlade; meni, da pomoč za ustanavljajoča se podjetja, ki nudijo inovativne proizvode in storitve ter za MSP, ki potrebujejo začetne investicije, ne bi smela biti spregledana; 4. poudarja, da so ponavljajoče se težave v dostopu do kapitala eden ključnih razlogov za preprečevanje internacionalizacije MSP; poziva nacionalne vlade naj podpirajo MSP z izvoznim zavarovanjem in dostopnostjo kredita, ki ga zagotavljajo izvozne agencije držav članic, pri čemer se ne sme ovirati konkurenca znotraj EU, pa tudi z zagotavljanjem zadostnega financiranja za MSP ( posebna posojila, sofinanciranje, tvegani kapital), da bi pomagale premostiti zmanjševanje bančnih naložb in finančnih vzvodov; poudarja, da bi moralo biti tako financiranje zagotovljeno MSP, ki že izvažajo in ki lahko predstavijo izvedljiv poslovni načrt za izboljšanje ali konsolidacijo obstoječega tržnega deleža ter ustvarjajo delovna mesta, posebno za mlade; meni, da pomoč za ustanavljajoča se podjetja, ki nudijo inovativne proizvode in storitve ter za MSP, ki potrebujejo začetne investicije, ne bi smela biti spregledana; 40 Paul Murphy PE v /39 AM\ doc

23 Odstavek 4 a (novo) 4 a. ugotavlja, da se bančni sektor kljub razširjeni nacionalizaciji v številnih državah EU in kljub zagotavljanju kapitala bankam še zmeraj vodi kot organ za ustvarjanje dobička, in sicer v ozkem interesu delničarjev, ne pa v interesu MSP, lastnikov nepremičnin ali potrošnikom, ki potrebujejo posojilo; poziva, da se bančni sektor dejansko da v demokratično in javno last, tako da bo zagotavljal posojila tistim, ki jih potrebujejo; 41 Odstavek 5 5. poziva, naj se pomoč, ki je dostopna MSP za dostop do kapitala, prilagodi v skladu s povpraševanjem MSP; ugotavlja, da v tem oziru industrija v EU kaže številne poslovne profile in potrebe, ki odražajo velikost, področje dejavnosti in geografski položaj MSP; 5. poziva, naj se pomoč, ki je dostopna MSP za dostop do kapitala, prilagodi v skladu z ustreznim in posebnim povpraševanjem MSP, da bi se izognili enakemu pristopu za vse; ugotavlja, da v tem oziru industrija v EU kaže številne poslovne profile in potrebe, ki odražajo velikost, sektor, strukturo, področje dejavnosti in geografski položaj MSP; 42 Paul Murphy AM\ doc 23/39 PE v01-00

24 Odstavek 6 6. meni, da je nujno potrebna celostna strategija za financiranje trgovine, namenjena pospeševanju internacionalizacije MSP; meni, da bi morala EU dejavno spodbujati in podpirati spodbude za razvoj MSP v strateških sektorjih, zlasti v primeru proizvodnih dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, ki ponujajo konkurenčno prednost pred nastajajočimi gospodarstvi in visoko kakovostna delovna mesta za evropske državljane; zato poudarja, da je treba opredeliti obetavne tržne niše in spodbujati njihov razvoj; 6. meni, da je potrebna celostna strategija za financiranje trgovine, namenjena pospeševanju internacionalizacije MSP; meni, da bi morala EU dejavno spodbujati in podpirati spodbude za razvoj MSP, ki se želijo internacionalizirati, obenem pa varovati male proizvajalce, MSP in delavce v tretjih državah ter zaščititi njihovo industrijo, delovna mesta, življenjski standard in okolje; 43 Odstavek 6 a (novo) 6 a. poudarja, da razvoj na tujih trgih ne sme negativno vplivati na druge vidike poslovanja MSP; 44 Francesca Balzani Odstavek 6 a (novo) PE v /39 AM\ doc

25 6 a. meni, da je učinkovito varstvo malih in srednjih podjetij pred nepoštenimi trgovinskimi praksami partnerskih držav EU enako pomembna kot pomoč malim in srednjim podjetjem, ki se želijo internacionalizirati; meni, da sta internacionalizacija in varstvo dve plati istega procesa globalizacije; 45 Odstavek 6 b (novo) 6 b. poudarja, da je treba spodbujati sodelovanje med evropskimi MSP in podjetji iz tretjih držav, da bi jim olajšali vstop na trg ter vključevanje na trge tretjih držav; 46 Odstavek 6 c (novo) 6 c. poziva Komisijo ter banke in druge finančne ustanove, naj strankam zagotavljajo informacije o nadomestnih finančnih instrumentih ter dejavno podpirajo mreže mentorjev, svetovalcev in poslovnih angelov; AM\ doc 25/39 PE v01-00

26 47 Odstavek 6 d (novo) 6 d. poziva Komisijo, naj preuči evropski trg poslovnih angelov in druge obveščene trge, da bi vzpostavila zmogljivosti za vodje mrež poslovnih angelov; 48 Daniel Caspary Odstavek 7 7. priznava potrebo po ustanovitvi izvozno/uvozne organizacije MSP na ravni EU, ki bi izplačevala MSP dodatno pomoč prek izvoznih agencij; meni, da bi opirajoč se na najboljšo nacionalno prakso, dodatna pomoč lahko vključevala posojila z ugodno in fiksno obrestno mero, kratkoročni delovni kapital in refinanciranje, lastniški kapital, izvozna jamstva (jamstvo za izvozni kredit za odpravljanje trgovinskega in političnega tveganja neplačila) in rešitve zavarovalnega poslovanja, ki bi vključevale zavarovanje izvoznih kreditov za preprečevanje valutnega tveganja; črtano PE v /39 AM\ doc

27 49 María Auxiliadora Correa Zamora, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Pablo Zalba Bidegain Odstavek 7 7. priznava potrebo po ustanovitvi izvozno/uvozne organizacije MSP na ravni EU, ki bi izplačevala MSP dodatno pomoč prek izvoznih agencij; meni, da bi opirajoč se na najboljšo nacionalno prakso, dodatna pomoč lahko vključevala posojila z ugodno in fiksno obrestno mero, kratkoročni delovni kapital in refinanciranje, lastniški kapital, izvozna jamstva (jamstvo za izvozni kredit za odpravljanje trgovinskega in političnega tveganja neplačila) in rešitve zavarovalnega poslovanja, ki bi vključevale zavarovanje izvoznih kreditov za preprečevanje valutnega tveganja; 7. priznava obstoj ustaljenih in preverjenih sistemov na nacionalni ravni, ki ponujajo dostop do izvoznih kreditov, zlasti za MSP, katerih nadaljnje izvajanje je trenutno smiselno; meni pa, da bi srednjeročno veljalo razpravljati o vzpostavitvi sistematske podpore z izvoznimi krediti na ravni EU, in sicer na podlagi primerov najboljše prakse v posameznih državah; 50 Paul Murphy Odstavek 7 7. priznava potrebo po ustanovitvi izvozno/uvozne organizacije MSP na ravni EU, ki bi izplačevala MSP dodatno pomoč prek izvoznih agencij; meni, da bi opirajoč se na najboljšo nacionalno prakso, dodatna pomoč lahko vključevala posojila z ugodno in fiksno obrestno mero, kratkoročni delovni kapital in refinanciranje, lastniški kapital, izvozna jamstva (jamstvo za izvozni kredit za odpravljanje trgovinskega in političnega tveganja neplačila) in rešitve 7. priznava potrebo po ustanovitvi izvozno/uvozne organizacije MSP na ravni EU, ki bi izplačevala MSP dodatno pomoč prek izvoznih agencij, pri čemer je treba sprejeti ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo, da bodo te na voljo le za projekte, ki so v skladu z okoljskimi in delovnimi standardi; meni, da bi opirajoč se na najboljšo nacionalno prakso, dodatna pomoč lahko vključevala posojila z ugodno in fiksno obrestno mero, kratkoročni AM\ doc 27/39 PE v01-00

28 zavarovalnega poslovanja, ki bi vključevale zavarovanje izvoznih kreditov za preprečevanje valutnega tveganja; delovni kapital in refinanciranje, lastniški kapital, izvozna jamstva (jamstvo za izvozni kredit za odpravljanje trgovinskega in političnega tveganja neplačila) in rešitve zavarovalnega poslovanja, ki bi vključevale zavarovanje izvoznih kreditov za preprečevanje valutnega tveganja; 51 Amelia Andersdotter Odstavek 7 7. priznava potrebo po ustanovitvi izvozno/uvozne organizacije MSP na ravni EU, ki bi izplačevala MSP dodatno pomoč prek izvoznih agencij; meni, da bi opirajoč se na najboljšo nacionalno prakso, dodatna pomoč lahko vključevala posojila z ugodno in fiksno obrestno mero, kratkoročni delovni kapital in refinanciranje, lastniški kapital, izvozna jamstva (jamstvo za izvozni kredit za odpravljanje trgovinskega in političnega tveganja neplačila) in rešitve zavarovalnega poslovanja, ki bi vključevale zavarovanje izvoznih kreditov za preprečevanje valutnega tveganja; 7. priznava potrebo po ustanovitvi izvozno/uvozne organizacije MSP na ravni EU, ki bi izplačevala MSP dodatno pomoč prek izvoznih agencij; meni, da bi opirajoč se na najboljšo državno prakso, dodatna pomoč lahko vključevala posojila z ugodno in fiksno obrestno mero, kratkoročni delovni kapital in refinanciranje, lastniški kapital in rešitve zavarovalnega poslovanja; 52 Odstavek 7 a (novo) PE v /39 AM\ doc

29 7 a. opozarja na ureditev za zavarovanje kreditov MSP, kadar banke prodajo ali zmanjšajo izjemno tvegano ali nestrateško aktivo, zlasti kredite in posojila MSP, da bi zmanjšale skupno tveganju prilagojeno aktivo; tako bi začele zamenjevati izjemno tvegano aktivo, zlasti posojila podjetjem, za takšno z nižjim tveganjem, na primer državni dolg, medbančne terjatve in stanovanjske hipotekarne kredite; 53 Paul Murphy Odstavek 8 alinea 2 znižanje stroškov za posojilodajalce in zviševanje splošne kakovosti finančnih informacij v zvezi z MSP za spodbujanje njihove kreditne sposobnosti pri posojilodajalcih; zviševanje splošne kakovosti finančnih informacij v zvezi z MSP za spodbujanje njihove kreditne sposobnosti pri posojilodajalcih; 54 Odstavek 8 a (novo) 8 a. poziva k davčnim reformam, od katerih bi imela koristi MSP, ki delujejo na enotnem trgu, ter MSP, ki so dejavna AM\ doc 29/39 PE v01-00

30 na tretjih trgih, z njimi pa bi se izognili dvojni obdavčitvi, zlasti kar zadeva čezmejni tvegani kapital znotraj EU, negotovosti glede davčne obravnave in upravne ovire; 55 Amelia Andersdotter Odstavek 9 9. poudarja potrebo po zagotavljanju finančne in tehnične pomoči MSP, z osredotočanjem na raziskavo trga, svetovanje v zvezi z načrtovanjem in financiranjem izvoza, pravnim svetovanjem (npr. o odstopnih klavzulah ali kaznih pri zamudah plačil ali neplačilu), carinske in davčne obveznosti, boj proti ponarejanju ter predstavljanje podjetij na sejmih in poslovnih dogodkih (npr. za iskanje distributerjev v tretjih državah; 9. poudarja potrebo po zagotavljanju finančne in tehnične pomoči MSP, z osredotočanjem na svetovanje v zvezi z načrtovanjem in financiranjem izvoza, pravnim svetovanjem (npr. o odstopnih klavzulah ali kaznih pri zamudah plačil ali neplačilu), carinske in davčne obveznosti ter predstavljanje podjetij na sejmih in poslovnih dogodkih (npr. za iskanje distributerjev v tretjih državah; 56 Paul Murphy Odstavek poziva k povečanju javno-zasebnih partnerstev pri zagotavljanju izhodiščnega in tveganega kapitala MMSP v EU s porazdelitvijo podjetniškega tveganja; poudarja, da imajo v tem oziru mikrofinančne institucije in skladi 11. poziva k povečanju zagotavljanja izhodiščnega in tveganega kapitala MMSP v EU; poudarja, da imajo v tem oziru mikrofinančne institucije in skladi socialnega podjetništva pri razvijanju poslovnih možnosti pozitivno vlogo, ker PE v /39 AM\ doc

31 socialnega podjetništva pri razvijanju poslovnih možnosti pozitivno vlogo, ker imajo močne socialne, etične in okoljske cilje; imajo močne socialne, etične in okoljske cilje; 57 Paul Murphy Odstavek poziva k projektom za poenostavitev poslovnega okolja za MSP na nacionalni ravni in ravni EU, da bi v tesnem posvetovanju z združenji MSP ter trgovinskimi in obrtnimi zbornicami, pa tudi z drugimi zainteresiranimi stranmi skrajšali upravne postopke in podprli internacionalizacijo MSP; 12. poziva k projektom na nacionalni ravni in ravni EU, da bi v tesnem posvetovanju s sindikati EU, okoljskimi nevladnimi organizacijami, zdravstvenimi in varnostnimi strokovnjaki, združenji MSP ter trgovinskimi in obrtnimi zbornicami, pa tudi z drugimi zainteresiranimi stranmi poenostavili upravne dolžnosti in podprli internacionalizacijo MSP; 58 Odstavek poziva k projektom za poenostavitev poslovnega okolja za MSP na nacionalni ravni in ravni EU, da bi v tesnem posvetovanju z združenji MSP ter trgovinskimi in obrtnimi zbornicami, pa tudi z drugimi zainteresiranimi stranmi skrajšali upravne postopke in podprli internacionalizacijo MSP; 12. poziva k projektom za poenostavitev poslovnega okolja za MSP na nacionalni ravni in ravni EU, da bi v tesnem posvetovanju z združenji MSP ter trgovinskimi in obrtnimi zbornicami, pa tudi z drugimi zainteresiranimi stranmi, oblikovali načrt za programe pomoči, skrajšali upravne postopke in podprli internacionalizacijo MSP; AM\ doc 31/39 PE v01-00

32 59 Marielle de Sarnez Odstavek 12a (novo) 12a. poziva Komisijo in države članice, naj evropska MSP bolje osvestijo glede trgovinskih sporazumov, o katerih se pogaja, in glede mednarodnih obetov za naložbe, ki se jim ponujajo; Or. fr 60 Marielle de Sarnez Odstavek poziva države članice, naj vzpostavijo enotne službe za pomoč podjetjem na lokalni ravni, ki bi jih upravljali v sodelovanju s podjetji EU, da bi lahko MSP v svojem jeziku prejemala informacije o izvoznih/uvoznih priložnostih, obstoječih (tarifnih in netarifnih) ovirah za trgovino, zaščiti naložb, določbah o reševanju sporov in konkurentih na trgih tretjih držav, ki bi jih lahko takoj uporabila; 13. poziva države članice, naj vzpostavijo enotne službe za pomoč podjetjem na lokalni ravni, ki bi jih upravljali v sodelovanju s podjetji EU, da bi lahko MSP v svojem jeziku prejemala informacije o izvoznih/uvoznih priložnostih, obstoječih (tarifnih in netarifnih) ovirah za trgovino, zaščiti naložb, določbah o reševanju sporov, konkurentih kot tudi poznavanju in razumevanju kulturnih in človeških praks na trgih tretjih držav, ki jih bodo lahko takoj uporabila; Or. fr PE v /39 AM\ doc

33 61 Marielle de Sarnez Odstavek 13a (novo) 13a. zahteva, da se razvije mreža med MSP ter velikimi evropskimi podjetji, da bi MSP izkoristila njihovo strokovno znanje ter izvozne in inovacijske zmogljivosti; Or. fr 62 Marielle de Sarnez Odstavek 13b (novo) 13b. poziva Komisijo, naj spodbuja izmenjave med vodilnimi iz evropskih in tujih MSP, ki delujejo na podlagi vzorca programa "Erasmus za mlade podjetnike", ki obstaja na ravni Evropske unije; Or. fr 63 María Auxiliadora Correa Zamora, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Pablo Zalba Bidegain Odstavek spodbuja podjetja in izvoznike EU, da dejavno uporabljajo instrumente trgovinske 14. spodbuja podjetja in izvoznike EU, da dejavno uporabljajo instrumente trgovinske AM\ doc 33/39 PE v01-00

34 zaščite, kot sta uredba o trgovinskih ovirah ali register pritožb v podatkovni zbirki o dostopu na trge za poročanje Komisiji o materialni škodi zaradi trgovinskih ovir, in omogoči, kjer je primerno, da Komisija po uradni dolžnosti začne protidampinške preiskave in preiskave kompenzacijskih pravic, da bi se izognila povračilom; zaščite, kot sta uredba o trgovinskih ovirah ali register pritožb v podatkovni zbirki o dostopu na trge za poročanje Komisiji o materialni škodi zaradi trgovinskih ovir, in omogoči, kjer je primerno, da Komisija po uradni dolžnosti začne protidampinške preiskave in preiskave kompenzacijskih pravic, pri tem pa tesno sodeluje z industrijo; 64 Amelia Andersdotter Odstavek 14 a (novo) 14 a. meni, da je boljši, cenejši in hitrejši dostop malih in srednjih podjetij do protidampinških postopkov odločilen za njihovo učinkovitejšo zaščito pred nepoštenimi trgovinskimi praksami trgovinskih partnerjev; poziva Komisijo, naj to vprašanje ustrezno obravnava pri reformi instrumentov trgovinske zaščite; 65 Paul Murphy Odstavek poziva Komisijo, naj vključi MSP v oblikovanje mednarodnih standardov (ISO), ker spremembe v ureditvenih režimih neposredno vplivajo na njihovo dobičkonosnost; vztraja, da je treba 15. poziva Komisijo, naj vključi MSP v oblikovanje mednarodnih standardov (ISO), ker spremembe v ureditvenih režimih neposredno vplivajo nanje; PE v /39 AM\ doc

35 odpravo netarifnih ovir obravnavati kot glavno prednostno nalogo na dnevnem redu Komisije, zlasti z usklajevanjem tehničnih pravil na podlagi globalnih standardov; 66 Odstavek poziva Komisijo, naj vključi MSP v oblikovanje mednarodnih standardov (ISO), ker spremembe v ureditvenih režimih neposredno vplivajo na njihovo dobičkonosnost; vztraja, da je treba odpravo netarifnih ovir obravnavati kot glavno prednostno nalogo na dnevnem redu Komisije, zlasti z usklajevanjem tehničnih pravil na podlagi globalnih standardov; 15. poziva Komisijo, naj vključi MSP v oblikovanje mednarodnih standardov (ISO), ker spremembe v ureditvenih režimih neposredno vplivajo na njihovo dobičkonosnost; poziva Komisijo, naj obravnava netarifne ovire, zlasti z usklajevanjem tehničnih pravil na podlagi globalnih standardov; 67 Francesca Balzani Odstavek poziva Komisijo, naj vključi MSP v oblikovanje mednarodnih standardov (ISO), ker spremembe v ureditvenih režimih neposredno vplivajo na njihovo dobičkonosnost; vztraja, da je treba odpravo netarifnih ovir obravnavati kot glavno prednostno nalogo na dnevnem 15. poziva Komisijo, naj vključi MSP v oblikovanje mednarodnih standardov (ISO), ker spremembe v ureditvenih režimih neposredno vplivajo na njihovo dobičkonosnost; vztraja, da je treba odpravo neupravičenih netarifnih ovir obravnavati kot glavno prednostno nalogo AM\ doc 35/39 PE v01-00

36 redu Komisije, zlasti z usklajevanjem tehničnih pravil na podlagi globalnih standardov; na dnevnem redu Komisije, zlasti z usklajevanjem tehničnih pravil na podlagi globalnih standardov; 68 Amelia Andersdotter Odstavek 15 a (novo) 15 a. je zaskrbljen nad učinkom mejnih prepovedi in zasegov na podlagi domnevne kršitve pravic intelektualne lastnine pri internacionalizaciji evropskih malih in srednjih podjetij; je seznanjen z ugotovitvijo, da je bilo na mejah EU v letu 2011 v več kot 2700 primerih po pomoti zaseženo blago; zahteva, da Komisija natančno oceni, kako so takšne prepovedi in zajetja, ki so jih neupravičeno opravili carinski organi tretjih držav, vplivali na priložnosti MSP za naložbe v tujini; 69 Odstavek poziva Komisijo, naj to razširjeno in trdovratno problematiko obravnava v večstranskih in dvostranskih trgovinskih sporazumih, posebno v takih z industrijsko razvitimi gospodarstvi in gospodarstvi v vzponu in zagotovi, da bo STO netarifnim oviram pri trgovanju črtano PE v /39 AM\ doc

37 posvetila toliko pozornosti kot ukinitvi tarif; 70 Paul Murphy Odstavek poziva Komisijo, naj to razširjeno in trdovratno problematiko obravnava v večstranskih in dvostranskih trgovinskih sporazumih, posebno v takih z industrijsko razvitimi gospodarstvi in gospodarstvi v vzponu in zagotovi, da bo STO netarifnim oviram pri trgovanju posvetila toliko pozornosti kot ukinitvi tarif; 16. poziva Komisijo, naj to razširjeno in trdovratno problematiko obravnava v večstranskih in dvostranskih trgovinskih sporazumih, posebno v takih z industrijsko razvitimi gospodarstvi in gospodarstvi v vzponu in zagotovi, da bo STO netarifnim oviram pri trgovanju posvetila toliko pozornosti kot ukinitvi tarif; vseeno vztraja pri tem, da je treba pri obravnavi netarifnih ovir preprečiti neželene učinke na regulativna vprašanja, ki se nanašajo na zdravstvene in varnostne zahteve, delovne standarde in pravice delavcev, prav tako pa je treba spoštovati in ohranjati značilnosti javnih služb; 71 Marielle de Sarnez Odstavek 16a (novo) 16a. obžaluje pomanjkanje konkretnih sredstev, ki jih imajo na voljo evropska podjetja, zlasti MSP, za učinkovito spopadanje s kršenjem pravic intelektualne lastnine; pozdravlja AM\ doc 37/39 PE v01-00

38 odločitev Komisije, da predlaga revizijo direktive o izvajanju pravic intelektualne lastnine; poziva Komisijo in države članice, naj se odločneje zavzamejo za pravice intelektualne lastnine v vseh ustreznih multilateralnih organizacijah (WTO, Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovna organizacija za intelektualno lastnino); Or. fr 72 Odstavek poziva Unijo, naj bolje izkoristi priložnosti za naložbe za MMSP EU, ki izvirajo iz evropske sosedske politike, pri tem pa posebno pozornost nameni čezmejnim naložbam v državah vzhodnega partnerstva in partnerstva z južnim Sredozemljem; meni, da bi morali Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje razviti sinergije za izboljšanje trgovinske diplomacije EU v svetu; 17. poziva Unijo, naj bolje izkoristi priložnosti za naložbe za MMSP EU, ki izvirajo iz evropske sosedske politike, pri tem pa posebno pozornost nameni čezmejnim naložbam v državah vzhodnega partnerstva in partnerstva z južnim Sredozemljem; 73 Paul Murphy Odstavek poziva Unijo, naj bolje izkoristi priložnosti za naložbe za MMSP EU, ki izvirajo iz evropske sosedske politike, pri tem pa posebno pozornost nameni 17. poziva Unijo, naj bolje izkoristi priložnosti za naložbe za MMSP EU, ki izvirajo iz evropske sosedske politike, pri tem pa posebno pozornost nameni PE v /39 AM\ doc

39 čezmejnim naložbam v državah vzhodnega partnerstva in partnerstva z južnim Sredozemljem; meni, da bi morali Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje razviti sinergije za izboljšanje trgovinske diplomacije EU v svetu; čezmejnim naložbam v državah vzhodnega partnerstva in partnerstva z južnim Sredozemljem; meni, da bi morali Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje razviti sinergije za izboljšanje trgovinske diplomacije EU v svetu; vztraja pri tem, da je treba s priložnostmi za naložbe v okviru sosedske politike na jugu in vzhodu občutno prispevati k uresničevanju družbenih, pa tudi gospodarskih želja množic v teh regijah in da se sme proračunska sredstva povečati samo pod pogojem, da bodo porabljena za spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja, poglabljanje regionalnega sodelovanja, zmanjševanje brezposelnosti in izboljšanje življenjskega standarda celotnega prebivalstva, ne pa kot orodje za gospodarske in politične interese velikih podjetij v Evropi; 74 Francesca Balzani Odstavek 17 a (novo) 17 a. poziva EU, naj razvije velikopotezno skupno industrijsko politiko, ki bo temeljila na spodbujanju raziskav in inovativnosti, vključevala inovativne oblike financiranja, kot so evropske projektne obveznice, in podpirala razvoj malih in srednjih podjetij, zlasti prek dostopa do javnih naročil, da bi tako ohranila svojo konkurenčnost z novimi velikimi akterji v industrijskem in raziskovalnem sektorju; AM\ doc 39/39 PE v01-00

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0222/2016 29.6.2016 POROČILO o dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanju raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Trgovina za vse - Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko

Trgovina za vse - Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko Trgovina za vse Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko Trgovina Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo. Brezplačna telefonska številka (*):

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

OSNUTEK III (1

OSNUTEK III (1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: 10. 9. 2007 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 3.7.2017 A8-0249/9 9 Odstavek 9 9. pozdravlja dejstvo, da predlog proračuna za leto 2018 v odgovor na pozive Parlamenta za nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih vsebuje dodatna sredstva za ta program;

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.10.2011 SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska telekomunikacijska

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0248/2016 25.7.2016 POROČILO o tem, kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (2015/2320(INI))

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

SPOROČILO ZA JAVNOST Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski na

SPOROČILO ZA JAVNOST Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski na Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti. Program je namenjen lastniškemu financiranju

Prikaži več

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Pregled Sporočila o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov 1. Uvod Posvetovalni dokument V nekaterih državah članicah uradne izvoznokreditne agencije zavarujejo kratkoročna izvozna tveganja za račun

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka stran 2 Pričakovanja podjetij glede na velikost stran

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Posvet "Podpora vladnih institucij slovenskim podjetjem pri izhodu na tuje trge” Janja Kokolj Prošek, vodja Službe za živilsko predelovalno indu

Posvet Podpora vladnih institucij slovenskim podjetjem pri izhodu na tuje trge”   Janja Kokolj Prošek, vodja Službe za živilsko predelovalno indu Mednarodne aktivnosti MKGP v luči SRIPHRANA Bled, 6. junij 2017 Janja Kokolj Prošek 1 Izvozna usmerjenost živilske industrije MKGP podpira internacionalizacijo slovenske živilskopredelovalne industrije,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/ EBA/GL/2019/01 17. januar 2019 Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 1 Obveznosti glede zagotavljanja skladnosti in poročanja Vloga

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in]) POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20 Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 2018 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: EF 73 ECOFIN 231

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 7.6.2018 COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.4.2018 A8-0373/18 18 Uvodna izjava 1 a (novo) (1a) Razvilo se je dinamično politično okolje na ravni EU. Evropske politične stranke in z njimi povezane fundacije so dozorele, zato lahko zdaj zbirajo

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

TA

TA 30.6.2017 A8-0170/ 001-105 PREDLOGI SPREMEMB 001-105 vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve, Odbor za razvoj, Odbor za proračun Poročilo Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial A8-0170/2017

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Povabilo na kavo za razvojno usmerjena podjetja Cona Tezno, 1. 2. 2017 E K O N O M S K I I N S T I T U T M A R I B O R D. O. O. Ekonomski institut Maribor Smo razvojno raziskovalna institucija, Smo tudi

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) Podatki o predpisu: Uradni list RS, št. 56-2342/2008, stran 6015 Datum objave: 6.6.2008 Veljavnost: od 21.6.2008 Podatki o tej verziji istopisa: Zadnja

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Deloitte in R.U.R. PRVA 28.3.2018 2018 Deloitte Slovenija 1 MODUL 1: sreda, 28. marec 2018, Ljubljana PROGRAM 08:30 09:00 Registracija 09:00 09:15 Uvodni pozdrav dr. Yuri Sidorovich in Klaudijo Stroligo

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več